Městský úřad Petřvald

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad Petřvald"

Transkript

1 Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX002W01O VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS. ZNAČKA: 631/2012/VaŽP/Ko ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP 2295/2013 VYŘIZUJE: Guziurová REFERENT: Odbor výstavby a ŽP TEL: FAX: EP: DATUM: stavebník: METAL MANAGEMENT, s.r.o., Ráčkova Petřvald zastoupen na základě plné moci: Projekt 2010, s.r.o. Ruská Ostrava - Vítkovice ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Petřvald, odbor výstavby a ŽP obdržel žádost METAL MANAGEMENT, s.r.o., Ráčkova 1736, Petřvald zastoupen na základě plné moci Projekt 2010, s.r.o., IČ , Ruská 43, Ostrava - Vítkovice, o vydání rozhodnutí o umístění stavby pod názvem: Skladová hala na parc. č. 6280/7, 6280/9. Městský úřad Petřvald, odbor výstavby a ŽP, jako místně a věcně příslušný stavební úřad podle 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) v platném znění, přezkoumal žádost podle 86 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení vydává podle 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky MMR č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona o územním řízení, veřejnoprávní smlouvě a územním opatření (dále jen vyhláška č. 503/2006 Sb.), rozhodnutí o umístění stavby pod názvem: Skladová hala na parc. č. 6280/7, 6280/9. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí celková situace v měř. 1:500. Druh a účel umisťované stavby. Tímto rozhodnutím se umisťují stavby: SO 01 skladová hala SO 02 sjezd a zpevněné plochy vč. oplocení SO 03 přípojka dešťové kanalizace SO 04 přeložka plynovodu IO 01 přeložka stávající kanalizační přípojky Popis staveb: SO 01 - jedná se o stavbu jednopodlažní skladové haly z typové konstrukce fy Femont Opava. V hale bude mostový jeřáb nosnosti 3,2 t. sklon sedlové střechy 15. V objektu budou skladovány výrobky sortimentu investora - jedná se o nerezovou výrobu komponentů čistíren odpadních vod. Objekt nebude vytápěn. V objektu bude provedeno umělé osvětlení. V objektu není instalován rozvod vody. Objekt se bude nacházet v oploceném areálu investora.

2 SO 02 - jsou navrženy sjezdy na vnitro-areálovou komunikaci a dále na ulici Ráčkovu. Sjezdy budou odvodněny do betonových žlabů ACO DRAIN monoblock odvodněných do projektované dešťové kanalizace (SO 03). SO 03 - dešťová přípojka je navržena v dimenzi DN 150, materiál PP ultra RIB 2 v celkové délce 76,96 m. Dešťová přípojka bude napojena přes retenční nádrž (12m 3 ), do stávající šachty, která odvádí odpadní vody do stávající jednotné kanalizace DN 400 v majetku města Petřvald. Ze střechy haly budou dešťové vody svedeny ve čtyřech bodech přes lapače splavenin, kde budou napojené na navrženou dešťovou přípojku. SO 04 - přeložka plynovodu. Stavbou skladové haly dojde ke kolizi se stávajícím STL plynovodem DN 50, z toho důvodu musí dojít k provedení přeložky stávajícího STL plynovodu. Přeložený nový plynovod bude v bodě N1 na stávající STL plynovod DN 63 a v bodě N2 na stávající STL plynovod DN 50 viz situace stavby. Rušený plynovod bude v celé délce odstraněn. Nový STL plynovod bude proveden z IPe potrubí dn 50x4,6 mm PE 100 s vnějším opláštěním. IO 01 přeložka stávající kanalizační přípojky stavbou skladové haly je nutno provést přeložku stávající kanalizační přípojky vedoucí od domu č.p v k.ú. Petřvald u Karviné. Stávající jednotná kanalizace odvádí odpadní vody z domu č.p do obecní kanalizace DN 400. Přeložka bude dimenze DN 150 v celkové délce 23,41 m. Půdorysné rozměry 15 x 36,9 m, celková výška cca 9,7 m. Stanoví podmínky pro umístění stavby a zpracování projektové dokumentace: 1. Stavba skladové haly bude umístěna na pozemcích par. č. 6280/7, 6280/9 a to ve vzdálenosti 8,4 m od hranic pozemku parc. č. 6280/1, ve vzdálenosti 8.28 m od hranic pozemku parc. č. 6280/6, ve vzdálenosti 6,57 až 8,93 m od hranic pozemku parc. č v k.ú. Petřvald u Karviné. Všechny výše uvedené stavby budou umístěny tak, jak zakresleno ve výkrese celková situace v měř. 1: Stavebním pozemkem je určen celý pozemek par. č. 6280/9 o výměře 1418 m 2, 6280/7 o výměře 279 m Projektová dokumentace pro stavební povolení bude zpracována oprávněnou osobou ve smyslu 158 stavebního zákona (autorizovanou osobou pro pozemní stavby v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů). 4. Dle rozhodnutí Ministerstva ŽP pod č.j. 580/263c/ENV/09 ze dne , nabytí právní moci dne , se mění podmínky ochrany ložisek v chráněném ložiskovém území české části Hornoslezské pánve. Předmětný pozemek spadá do plochy M. Umisťované stavby v této ploše, jsou bez stanovení podmínek pro jejich provedení, jak vyplývá ze závazného stanoviska k umísťování staveb v chráněném ložiskovém území pod č.j. MSK /2009 ze dne Zájmové území navrhované stavby je situováno v "Území s možným nahodilým výstupem důlních plynů - metanu". Dokumentace stavby bude obsahovat podmínky zabezpečení stavby proti průniku důlního plynu a rozsah bezpečnostních a zajišťovacích protimetanových opatření. 5. Projektová dokumentace bude zpracována dle přílohy č. 2 vyhl. MMR č.499/2006 Sb., a vyhl. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu v souladu s provedenými a navrhovanými průzkumy, známými geologickými a hydrologickými průzkumy. Souhrnná technická zpráva k PD bude obsahovat splnění požadavků právních předpisů a to: zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti o ochrany zdraví osob při práci (BOZP) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích a dále bude obsahovat podmínky vyplývající ze zprávy Požárně bezpečnostního řešení stavby. 6. Budou dodrženy podmínky koordinovaného stanoviska, které vydal Městský úřad Orlová, odbor životního prostředí dne pod č.j. MUOR 60365/2012 a koordinovaného stanoviska, které vydal Městský úřad Petřvald, odbor výstavby a ŽP, dne pod č.j. MěÚP 4674/2012 (příloha č. 1,2 tohoto rozhodnutí). 7. Budou dodrženy podmínky dané stanoviskem RWE Distribuční služby, a.s., zn ze dne (příloha č. 3 tohoto rozhodnutí). 8. Budou dodrženy podmínky dané stanoviskem Telefonica O2 Czech Republic, a.s., ze dne

3 č.j /12 (příloha č. 4 tohoto rozhodnutí). 9. Budou dodrženy podmínky dané stanoviskem SmVaK Ostrava, a.s., ze dne , zn. 9773/V016285/2012/OL (příloha č. 5 tohoto rozhodnutí). Účastník řízení dle ustanovení 27 odst. l písmene a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: METAL MANAGEMENT, s.r.o., Ráčkova 1736, Petřvald zastoupen na základě plné moci Projekt 2010, s.r.o., IČ , Ruská 43, Ostrava - Vítkovice Rozhodnutí o námitkách. Žádné námitky nebyly podány. Odůvodnění: Městský úřad Petřvald, odbor výstavby a ŽP obdržel žádost METAL MANAGEMENT, s.r.o., Ráčkova 1736, Petřvald zastoupen na základě plné moci Projekt 2010, s.r.o., IČ , Ruská 43, Ostrava - Vítkovice o vydání rozhodnutí o umístění stavby pod názvem: Skladová hala na parc. č. 6280/7 a 6280/9. Jelikož žádost a předložená dokumentace včetně dokladů nebyla úplná, stavební úřad usnesením ze dne pod č.j. MěÚP 6189/2012/Ko řízení přerušil. Stavební úřad oznámil dne zahájil územní řízení dle 87 odst. 1 stavebního zákona. Protože je pro dané území schválen územní plán, bylo oznámení o zahájení řízení oznamováno účastníkům řízení podle 85 odst. 1 stavebního zákona jednotlivě a účastníkům řízení podle 85 odst. 2 písm. a) až c) stavebního zákona veřejnou vyhláškou, vyvěšenou po dobu 15 dnů na úředních deskách města Petřvaldu. Protože dne změnil stavebník svůj návrh a opravil trasu stavebního objektu IO 01 přeložka stávající kanalizační přípojky oznámil stavební úřad dne opětovně zahájení řízení. K projednání návrhu zároveň stavební úřad nařídil veřejné ústní jednání, které se konalo dne v 8:30 v kanceláři Městského úřadu v Petřvaldě. Dále stanovil, že závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti mohou být uplatněny nejpozději při tomto veřejném ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Veřejného ústního jednání, které se konalo na místě plánované stavby, se nezúčastnil nikdo. Stavebnímu úřadu nebyla podána žádná námitka z řad účastníků řízení, ani veřejnosti. O výsledku jednání byl sepsán protokol, který je součástí spisu. Stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení v souladu s ustanovením 85 odst. 1 stavebního zákona, mezi které byli zahrnuti: žadatel - METAL MANAGEMENT, s.r.o., Ráčkova 1736, Petřvald zastoupen na základě plné moci Projekt 2010, s.r.o., IČ , Ruská 43, Ostrava - Vítkovice obec, na jejímž území se má záměr uskutečnit - Město Petřvald, Gen. Svobody 511, Petřvald Dle ustanovení 85 odst. 2 stavebního zákona byli mezi účastníky řízení zahrnuti: Podkladem pro vydání rozhodnutí byly tyto podklady: - plná moc k zastupování - dokumentaci stavby ve dvojím vyhotovení - výpisem z katastru nemovitosti - informací o sousedních parcelách z katastru nemovitosti - snímkem katastrální mapy - vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne , zn , ze dne zn , ze dne zn , - vyjádření SMO, městská akciová společnost Orlová zn. SMO/STZ/2 ze dne vyjádření Telefonica O2 Czech Republic, a.s. pod č.j /12, /12 - vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. pod zn ze dne a zn ze dne

4 vyjádření ČEZ ICT Services zn ze dne vyjádření Dalkia Česká republika, a.s. ze dne zn. REVM-ZDS/1628/145/ stanovisko SmVaK Ostrava a.s. pod zn. 9773/V016285/2012/OL, zn. 9773/V009769/2012/ZÁ ze dne požárně bezpečnostní řešení stavby 9/ koordinovaným stanoviskem MěÚ Petřvald a vyjádřením města Petřvald pod č.j. MěÚP 4674/2012 ze dne , - koordinovaným stanoviskem MěÚ Orlová pod zn. MUOR 60365/2012 ze dne , - stanovisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ze dne , zn. HSOS /2012, - stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje ze dne zn. s-khsms 29487/2012/KA/HP - rozhodnutí povolení připojení sousední nemovitosti MěÚP 5282/2012 ze dne , - vyjádření Policie ČR č.j. KRPT /ČJ vyjádření Povodí Odry zn /923/2/842/2012 ze dne Stavební úřad v územním řízení posoudil záměr žadatele, zda je v souladu s hledisky uvedenými v 90 stavebního zákona: 1) s vydanou územně plánovací dokumentací, Zastupitelstvo města Petřvaldu se na svém 2 zasedání konaném dne pod usnesením č. 2/3 vydalo opatření obecné povahy, územní plán města Petřvaldu s účinností od Výsledkem urbanistické koncepce je členění území města do funkčních zón s návrhem způsobu využití v těchto zónách pomocí funkční, urbanistické a prostorové regulace. Zájmové území se nachází v urbanizované části, v ploše zastavěné se způsobem využití SC smíšené obytné. Záměr je v souladu s územním plánem města Petřvald. 2) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, Umístěním stavby nedojde k narušení stávajících a architektonických a urbanistických hodnot v území. Stavba odpovídá charakteru území. 3) s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, Stavba je navržena v souladu s požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Stavba je odpovídajícím způsobem napojena na stávající pozemní komunikace. Stavba neovlivňuje přístup požární techniky a provedení jejího zásahu. Připojení stavby na pozemní komunikace svými parametry, provedením a způsobem připojení vyhovuje požadavkům bezpečného užívání staveb a bezpečného a plynulého provozu na přilehlých pozemních komunikacích. Stavba tak jak je navržena jednoznačně odpovídá stávajícímu charakteru území a nijak nenarušuje stávající architektonické a urbanistické hodnoty v území. Je zachována stávající kvalita prostředí. Ve vztahu k vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, je třeba konstatovat, že se jedná o stavbu, která nevyžaduje bezbariérové užívání stavby a prostředí. Tato stavba dle 1 této vyhlášky nepodléhá dané vyhlášce. 4) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, Stavba, jak je navržena neklade požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Stávající technická infrastruktura je respektována. Byla doložena kladná stanoviska správců a vlastníků stávajících inženýrských sítí. Podmínky správců a vlastníků stávajících inženýrských sítí vyplývající z doložených stanovisek a týkající se umístění stavby a dalšího stupně projektové dokumentace jsou zapracovány do podmínek rozhodnutí.

5 5) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. Žádost byla v územním řízení posouzena jednotlivými dotčenými orgány, a to Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje na úseku požární ochrany, Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě na úseku ochrany veřejného zdraví. V rámci koordinovaných závazných stanovisek byl záměr dále posouzen silničním správním úřadem, orgánem státní památkové péče, z hlediska péče o životní prostředí odborem životního prostředí Městského úřadu Orlová, jako orgánem státní správy s více působnostmi a Městského úřadu Petřvald. Stanoviska dotčených orgánů jsou souhlasná, kdy jejich podmínky byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Politika územního rozvoje vymezuje plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury mezinárodního a republikového významu nebo plochy a koridory, které svým významem přesahují území jednoho kraje. V návaznosti na politiku územního rozvoje zásady tyto plochy a koridory zpřesňují a vymezují další plochy a koridory nadmístního významu. Stavební úřad při rozhodování v území dle ustanovení 25 a 31 odst. 4 stavebního zákona dospěl k závěru, že předmětné zájmové území není dotčeno. Zájmové území se nachází v území plochy M chráněného ložiskového území české části Hornoslezské pánve, pro výhradní ložisko černého uhlí podle Mapy důlních podmínek pro stavby v okrese Ostrava - město a v přilehlých katastrálních územích okresů Karviná, Frýdek Místek, Nový Jičín, Opava. Plocha M je územím, kde umísťování staveb nevyžaduje podmínky pro jejich provedení, viz. Závazné stanovisko KÚ MSK, odboru ŽP a zemědělství pod č.j. MSK /2009 ze dne Z hlediska zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění, záměr nepodléhá procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Podmínky týkající se provádění stavby do podmínek tohoto rozhodnutí nezahrnul. Stavební úřad dal možnost všem účastníkům řízení, v souladu s 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění, vyjádřit se před vydáním rozhodnutí v předmětné věci a to ve lhůtě 5 dnů. Této možnosti, z řad účastníků řízení, nevyužil nikdo. Stavební úřad neshledal v průběhu územního řízení žádný právní důvod či překážky, a to nejen ze strany některého dotčeného orgánu spolupůsobícího v tomto řízení, ale ani svůj, pro které by předmětnou žádost na vydání územního rozhodnutí zamítl. Proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. Vyhodnocení připomínek veřejnosti: Veřejnost neuplatnila připomínky. Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. Poučení účastníků: Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ust. 83 odst. 1 a 86 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním učiněným u zdejšího úřadu. Příslušným odvolacím orgánem je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor

6 územního plánování, stavebního řádu a kultury. Podle ustanovení 82 odst. 1 správního řádu je nepřípustné odvolání jen proti odůvodnění. Podle odstavce 2 téhož ustanovení musí mít odvolání náležitosti uvedené v jeho ust. 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je MěÚ Petřvald, odbor výstavby a ŽP, na jeho náklady. Ostatní poučení: Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se rozhodnutí vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Rozhodnutí se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se rozhodnutí považuje za doručené. Rozhodnutí má podle 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Jako účastníkům řízení vám v souladu s ust. 15 odst. 4 správního řádu oznamujeme, že k vedení tohoto správního řízení byla určena oprávněná úřední osoba: Alena Guziurová, oprávněná úřední osoba. Upozornění: Dne nabyl účinnosti zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) v platném znění a některé související zákony. Dle článku II. bodu 14 zákona č. 350/2012 Sb., se správní řízení, která nebyla pravomocně skončena přede dnem účinnosti tohoto zákona, dokončí podle dosavadních právních předpisů. otisk úředního razítka Eva Kubisová, elektronicky podepsáno vedoucí odboru výstavby a ŽP Poplatek: Správní poplatek ve výši 1000,-Kč byl podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, uhrazen převodem z účtu. Příloha: - celková situace - koordinovaná stanoviska MěÚ Orlová, MěÚ Petřvald, - vyjádření RWE Distribuční služby, a.s., - vyjádření Telefonica O2 Czech Republic, a.s., - vyjádření SmVaK Ostrava, a.s.,

7 Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Vyvěšeno dne : Sejmuto dne : Razítko, podpis orgánu - oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí Vzhledem k tomu, že záměr leží v území, kde je vydán územní plán, je toto rozhodnutí doručováno v souladu s ustanovením 92 odst. 3 stavebního zákona hlavním účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě a vedlejším účastníkům řízení se doručuje toto územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou. Rozdělovník: Účastníci územního řízení, kterým se oznámení doručuje jednotlivě dle 87 odst. l stavebního zákona, tj. účastnící řízení dle 85 odst. 1: - žadatel: Metal-management, spol. s.r.o., Ráčkova 1736, Petřvald (prostřednictvím Projekt 2010 s.r.o., Ruská 43, Ostrava) obec, na jejímž území se má požadovaný záměr uskutečněn - Město Petřvald, Gen. Svobody 511, Petřvald Účastníci územního řízení, kterým se oznámení doručuje veřejnou vyhláškou dle 87 odst. 1 stavebního zákona tj. účastníci řízení dle 85 odst. 2: l. vlastníci pozemků nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě: - pozemek parc. č. 6268, 6280/6 k.ú. Petřvald u Karviné Město Petřvald, Gen. Svobody 511, Petřvald 2. osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám, na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno: - pozemek parc. č. 6280/3, 6280/10, 6277/2, 6280/5, 6280/4, 6277/2 k.ú. Petřvald u Karviné - Město Petřvald, Gen. Svobody 511, Petřvald - pozemek parc. č. 6280/8, 6280/12 k.ú. Petřvald u Karviné Kamila Vyšenková, Dlouhá třída 467/13, Havířov - pozemek parc. č. 6280/1 k.ú. Petřvald u Karviné RPG RE Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, Ostrava - pozemek parc. č k.ú. Petřvald u Karviné Ladislav Pavelek, Chalupnická 47, Petřvald - pozemek parc. č. 6271/8 k.ú. Petřvald u Karviné - Metal-management, spol. s.r.o., Ráčkova 1736, Petřvald 3. osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis a správci podzemních a nadzemních inž. sítí : - ČEZ Distribuce, a.s.,teplická 874/8, Děčín - RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno - SmVaK Ostrava, a.s., ul. 28. Října 169, Ostrava - Hasičský záchranný sbor MSK, úz. odbor Karviná, Ostravská 883/8, Karviná - Krajská hygienická stanice MSK se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, Ostrava

8 Dotčené orgán pro územní řízení: MěÚ Petřvald, úsek MK, VO a ŽP MěÚ Orlová, odbor ŽP, výstavby a ÚP, dopravy

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Váš dopis ze dne: 28.12.2012 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3037/2011/Bi Č. J.: 3574/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad náměstí Svobody 80, 793 76 Zlaté Hory Č.J.STAV.: 577/2009-328.3 578/2009-330 VYŘIZUJE: Bc. Tomaštíková Dagmar TEL.: 584 453 064 E-MAIL: dagmar.tomastikova@zlatehory.cz

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 129172/2011 ST2/Koh MMHK/148830/2011 Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 9.9.2011

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: 22250/1276/4/07/Kr-UR Vyřizuje: Hana Krůlová

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/93284/Pl/2012 ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/93284/2012-4 POČET LISTŮ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství Č.j.: MJ/36682/2015 Sp.zn.: MJ/13152/2015/16/ODSH/MK Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498495 V Jeseníku dne 20.7.2015 Město Zlaté Hory, IČO

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č.j.: Vyřizuje: LB-3005/2013-STU-VL Lámr, úřední osoba Datum: 11.9.2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková část: Stavební úřad Městského úřadu v Lázních Bělohradě, jako stavební úřad

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/62/10/Ve v Dolanech 9.3.2010 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Husovo náměstí čp.83 503 15 Nechanice č.j. 345/862/2009 Nechanice, 11. ledna 2010 oprávněná úřední osoba: Dana Rollová tel.: 498 773 820, e-mail:

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/1771/2012 SÚ/176/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 23.8.2012

Více

Sp.zn.: 527/STAV/2011 V Praze dne 12.9.2011 Č. jedn.: P20/OV/12256/527/2011/Kr/9 Vyřizuje: Mgr. Hana Krůlová (tel. 271 071 638)

Sp.zn.: 527/STAV/2011 V Praze dne 12.9.2011 Č. jedn.: P20/OV/12256/527/2011/Kr/9 Vyřizuje: Mgr. Hana Krůlová (tel. 271 071 638) M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby a územního rozvoje Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 Sp.zn.: 527/STAV/2011 V Praze dne

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: 506/10/NR/Kf VYŘIZUJE: Kaufmannová/linka 321 NOVÁ ROLE DNE

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 22.8.2012 SÚ/1768/2012 SÚ/138/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis. zn.: METR_S 4827/2013 OÚPaSŘ Ze dne : 18.12.2013 Č.j.: METR 5718/2013

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Žadatel: Naše čj.: SU 71379/12-Hav. a školní jídelna, IČ 48665771 Býchory

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Žadatel: Naše čj.: SU 71379/12-Hav. a školní jídelna, IČ 48665771 Býchory Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

Městský úřad Lysá nad Labem

Městský úřad Lysá nad Labem Městský úřad Lysá nad Labem S t a v e b n í ú ř a d Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Spis. zn.: SÚ/34127/2011/Čí Lysá nad Labem, dne 10.10.2011 Č.j.: SÚ/44425/11/Čí Vyřizuje: E-mail: Ing. Jiřina

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN Stavební úřad tel.493 693 031 nám. Karla Jaromíra Erbena 99 PSČ 507 71, e-mail: hejna@miletin.cz Adresát : Mgr. Tomáš K O L Á T O R, Barákova č.p.1501, 508 01 Hořice Mgr. Magdaléna

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-1320/2008-311/PJ Rousínov, dne 21. března 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ Obecní úřad Sokolnice, okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp.zn.: 990/12/SÚ/JR V Sokolnicích dne 24. 7. 2012 Č.j.: 1151/12 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 24.7.2012 Vypraveno dne:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Králíky Č.J.: 4694/2013/ÚPSÚ/PI - 5/PI//ÚŘUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: 16469/2013 A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU:

Více