UCHDOLSKÝ. 1kZPRAVODAJ KE DNI UCITELU. Plnění hospodářských úkolů ČÍSLO 3 BŘEZEN Tomáš Malina, Zš Rapšach

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UCHDOLSKÝ. 1kZPRAVODAJ KE DNI UCITELU. Plnění hospodářských úkolů ČÍSLO 3 BŘEZEN Tomáš Malina, Zš Rapšach"

Transkript

1 UCHDOLSKÝ 1kZPRAVODAJ BŘEZEN 1988 ČÍSLO 3 'V' o KE DNI UCITELU 28. bi'ezen, výročí narození J. A. Komenského, připomínaný každoročně jako Den učitelů, bývá vždy příležitostí obrátit pozornost veřejnosti na činnost pedagogů. I sami učitelé a vychovatelé v tuto dobu hodnotí svou práci a zamýšlejí se nad jejími perspektivami. Všechny úvahy tohoto d;uhu jsou nutně poznamenány specifičností u čitelské profese. Výsledky málokterého zaměstnání jsou v takové míře hodnoceny veřejností jako výsledky práce učitelské. Přitom o pozad( a podmínkách učitelského snažení pronikne mimo zdi školních budov jen velmi málo informací a laik zřídka kdy tuší, že sám v roli žákovské-' či rodičovské si zákoilitě nemohl utvořit ani přibližnou představu o pod.statě učitelovy práce. Obtížnost úkolů, jež stojí před učitelem, je způsobena především tím, že předmět učitelského působení, žák, je ovlivňován rovněž množstvím mimoškolních faktorů: biologickými předpoklady, rodinným prostředím, společenskými organizacemi i hromadnými sdělovacími prostředky. Působení těchto vlivů by se mělo vyznačovat kvalitou a jednotností, ole~ skutečnost bývá poněkud jiná. Vždyť co práce přibude učiteli, když si jeho žáci za rok přečtou každý maximálně jednu knížku? Když jejich jediným pravidelným zdrojem estetických zážitků jsou televizní pořady nevalné úrovně nebo nejzkomercionalizovanější a nejkýčovitější odnož tzv. populární hudby, šířená největšími rozhlasovými stanicemi? Vždyť nebýt škol'f, nenavštívily by děti ani divadlo. Když žáci z takové vesnice, jako je např. Rapšach, neviděli nikdy v životě krávu? Když vesnické děti, které mají proti dětem městským téměř ideální podmínky ke zdravému pohybu, neujdou deset kilometrů pěšky a nevyhoví požadavkům základních testů zdatnosti? Když práce v pionýrských oddílech se rozpadá pro nezájem nebo formální přístup vedoucích? Všeobecně se předpokládá, že stačí, když se systematickou výchovou zabývá pouze škola, a Rřehlíží se přitom, že i přes neustále rostoucí nároky ze strany školy děti tráví mnohem víc času mimo školu než ve škole či při přípravě na vyučováilí. Převládá názor, že učitel nadšeně a obětavě zaplní mezeru v působení jiných výchov-. ných činitelů, především rodiny. Jenže učitel sám má předepsány náročné a obsažné cíle socialistické výchovy, kterých je povinen se svými žáky, dosáhnout. Stanovení těchto cílů vychází z předpokládaných kvalit žáka přicházejícího z harmonického, všest:-anně zaměřeného rodinného prostředí a rozvíjejícího své schopnosti v některé zájmové organizaci. Jestliže učitel n;iusí nejdříve odstranit výchovný dluh těchto činitelt'.'.1, pak mu přes všechnu snahu nezbývá prostor ulatnit co. nejvíce svou iniciativu ve sféře své odbornosti, tedy tam, kde může s dětmi dosáhnout nejlep: _ších výsledků. U příiežitosti letošního Dne učitelů bychom si měli uvědomit, že výchova mladé generace je opravdu mimořádně důležitá práce, neboť na její kvalitě závisí budoucí tvář této země. Při výchově mladých lidí nesmí škola zůstat osamocena. Její práce bude v tomto oboru vždy stěžejní. Jde však o to, aby doslova každý přispěl k výchově mládeže podle svých síl a možností. Aby se škola mohla věnovat pouze svému dílu povinnos,tí a ob' tedy v dobré návaznosti na rodinu a společenské instituce mohla soustředěně a na vysoké úrovni připravovat názorově vyspělé, stoproce.1tně kvalifikované, poctivé a pracovité lidi. Podaří-li se dát škole větší prostor pro tuto práci, pak se to brzy projeví v přílivu spolehlivých a vysoce fundovaných odborníků do všech oblastí národního hospodářství a to se odrazí ve výrazném rozvoji celé naší společnosti. Tomáš Malina, Zš Rapšach Plnění hospodářských úkolů za rok 1987 Průmyslové závody na území obce Suchdol nad Lužnicí splnhy plánované úkoly v roce 1987 s rozdíhýrni výsledky. - Velmi dobře se vyrovnal s hospodářskými úko!y závod Živec Halámky. Překročil plán u všech rozhodujících ukazatelů, vysoko zejména vývoz do socialistických zemí - o 86,6 % a vývoz do nesocialistických zemí - o 16,5 Ofo. Výrobní úkoly býly překročeny o 468 tis. Kčs. Velmi příznivé výsledky zaznamenal závod v ukazatel'ích výrobně ekonomické efektivnosti. Dosažená produktivita práce i upravených vlastních výkonů ve výši Kčs na pracovníka přesahuje téměř čtyř 0

2 násobně průměr okresu a je druhá nejvyšší v průmyslu okresu. Závod měl v loňském roce 99 pracovníků a dosáhl vysoké dynamiky proti předchozímu roku, zlepšil i využití použitelného fondu pracovní doby dělníků z 90,2 % v roce 1986 na 90,5.% v roce 1987, zvýšil směnnost z 1,152 no 1, Nepodařilo se mu však dosáh,nout úspory proti plánu v celkové i materiálové n'ákladovosti na 100 Kčs výkonů, plán byl naopak překroče1 v celkové nókladovosti o 0,8 % a v materiálové o 6,0 io-v porovnání s předchozím rokem je ovšem vývoj velice přínizvý, neboť celková nákladovost byla snížena o 6,9 % o materiálová dokonce o 9,6 %- Činnost závodu JDZ Suchdól nad Lužnicí, a tím i jeho výsledky narušily nepříznivé povětrnostní podmínky hned na počátku roku a zaplavení části závodu při rozvodnění řeky Lužnice počátkem července, dále pak poruchy výrobního zařízení - linky DTD v závěru reku.a nedostatek pracovníků v průběhu celého roh1. Závodu chybělo do plánu 18 lidí. V závodě pracovalo 582 lidí. I přes všechna opatře,1í o pracovní C1silí pracujících se nepodařilo splnit výrobní úkoly o 4,2 mi!. Kčs, tj. o 2,3 Ofo, závod překročil celkovou i materiálovou nákladovost, a tím zi'.'1stal výpadek v zisku ve výši 856 tis. Kčs v upravených vlastních výkonech tis. Kčs. Nesplněn zůstal ve VC i vývoz do obou teritorií. Pouze dodávky pro vnitřní obchod byiy překročeny o 1,3 mil. Kčs, tj. o 11,1 Ofo. Úroveří předchozího roku byla překročena pouze u vývozl1 do nesociolistických zemí o 2D,5 %, ve výrobě o 3,9 %, v dodávkách pro vnitřní obchod o 19,8 lo a v produktivitě práce z upravených vlast1ích výkonů. V ostatních ukazatelích nebylo dosa1.eno výsledki'.'.1 roku Nákladovost se zvýšila. Závod ale zlepšil využití použitelného fondu pracovní doby z 88,5 % v roce 1986 na 90, 1 lo o udržel koeficient směnnosti 1,634, který je nejvyšší v pri'.'1- myslu okresu. 00 čsú Jindřichův Hradec ŠKOtA A RODINA KDY A JAK ZAčíT S PŘIPRAVOU DÍTĚTE. NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU Je mnoho rodičů našich předškoláků, kteří se k výchovné spolupráci hlásí sami. Mají opravdový zájem, aby se jejich dítě zdravě rozvíjelo, aby bylo na školní práci dobře připravené. Bude se dítě rádo učit? Jak bude plnit své povinnosti? Čemu je máme učit? A máme je vůbec na školu připravovat? Tyto otázky jsou časté, bohužel nám je rodiče kladou teprve tehdy, když vedou dítě k zápisu. Najdou se i takoví, kteří si řeknou:,,starostí a povinností si užije ještě dost, proč mu tedy ubírat z radosti dětství již nyní". Dost možná, že právě pro tento omyl přehlédnou, že zapomněli nostá- vajícího školáka naučit tomu, co by umět již měl. ~itový a mravní vývoj, rozvoj tvořivých schopností, samostatnost v sebeobsluze, socializace chování a další oblasti duševního vývoje bývají zřídka středem jejich pozornosti. Později, když se objeví určité nesnáze, obtížně hledají příčiny výchovných neúspěchů. Rodiče by měli znét věkové zvláštnosti dětí i rozsah požadavků na děti, protože většina výchovných potíží a nezdarů dítěte právě z této neznalosti rodičů pramení. Kdo může tedy lépe ovlivnit rodiče dětí předškoiního věku a zasvěceněji je informovat, než učitelka mateřské školy? J\Ja otázku, jak děti připravovat a čemu je učit, se snažíme rodičům vysvětlit, že v přípravě na školu nejde o to naučit dítě číst, psát a počítat, ale o to, aby si osvojilo správné postoje k práci a k učení. Rodiče se často domnívají, že pro děti udělali dost, když ho naučili odříkat číselnou řadu nebo když dítě po nich opakuje, že dvě a dvě jsou čtyři. Je proto na nás, abychom jim dokázcili, že je pro dítě mnohem důležitější, když ho naučí, aby se zajímalo o vše nové ve svém okolí, aby mělo bohatou slovní zósobu a správnou výslovno.st v5ech hlásek, aby se umělo souvisle vyjadřovat, aby ochotně poslechlo na první příkaz a bylo samostatné v sebeobsluze. Zkušenosti ukazují, že v současné době, v době vědeckotechnické revoluce, iiž rodina nestačí sama na všestran,1ou výchovu dítěte. Je proto C1kolern. pedagogické osvěty mateřských škol ovlivňovat rozhodujícím způsobem celý výchovně vzdělávací proces a realizovat přitom záměrně a cílevědomě principy komunistické výchovy s přihlédnutím k věkovým zvláštnostem dětí. ' J. Kubátová MNV informujé občany STAVEBNÍ ZÁKON č. 50/76 Sb. - pokračování Konkrétní příklady _staveb a stavebních úprav: 1. Stavba kolny o rozměrech do 16 m 2 u rodinného domku na stavební ploše: a) bez chlívku pro chov hospodářského zv' řectva b) s chlívkem pro hospodářské zvířectvo a) Stavebník si vyzvedne na MNV žádost k ohlášení drobné stavby, kterou vyplní a doloží okótovanou situací, ze které bude patrné umístění kolny. žádost bude doložena vyjádřením sousedů, popřípadě souhlasem, jestliže umístění stavby bude blíže než 1 m od hranice pozemku. Dále je nutno opatřit žádost stručným popisem, náčrtem, z kterého bude patrné užívání jednotlivých místností v objektu a vyznačení oken a dveří a tvaru střechy. b) Zde nestačí ohlášení, musí být vydané stavební povolení. Stayebník si vyzvedne žá- 2

3 dost o vydání stavebního povolení, kterou vyplní a doloží: projektovou dokumentací od projektové organizace nebo projektanta v situaci budou vyznačené studny v o kruhu minimálně 15 m od uvažovaného ho chléva vyjádření nebo souhlas sousedů. 2. Stavba kolny o rozměrech do 16 m 2 u rodinného domku nci zahradě nebo na jiné zemědělské půdě: Platí totéž jako v bodě 1., s tím, že se žádost navíc doplní o vyčlenění ze zemědělského půdního fondu (postup při vyřizování této záležitosti jsme uvedli v minulém čís!e). 3. Kolna do 16 m 2 umístěná mimo rodinný domek, kolna nebo sklad větší než 16 m 2 - po voluje ONV odbor výstavby J. Hradec. Žádos\ lze si vyzvednout na MNV a požádat o po čení. 4. Totéž platí jako v bodě _3. při stavbě garáže, zahradní chaty, chaty, novostavby rod. domku, přestavby, nástavby, přístavby rodinného domku, když se získá nová bytová jednotka. 5. Zřrzení ústředního (etážového) topení: Vyzvednout u MNV žádost o vydání stavebního povolení. žádost doložit projektovou dokumentací a vyjádřením sousedů. 6. Zřízení koupelny, WC, v případě, že stavebník nebúde vyžadovat nenávratnou půjčku od podniku stačí provést ohlášení těchto prací v případě vydání stavebního povolení je nutno žádost doložit projektovou dokume11- tací. V případě ohlášení stočí předložit náčrt stavebníka, ze kteréh9 bude patrné, kde se koupelna nebo WC v rodinném domku nachází. V popise uvést, jak bude prováděno likvidace splašků, zda bude napojeno na veřejnou kanalizaci, neb zřízen septik (žumpo na vyvážení). V případě zřizování žumpy, septiku je nutno zakreslit jej do siwace a vyznačit polohu studní do minimální vzdálenosti 15 m. 7. Stavba (přístavba) skleníku: do 16 m 2 na ohlášení - nad 16 m 2 na stavební povolení (včetně projektu). 8. Stavba kolny podsklepené - stavbu povoluje ONV J~ Hradec. 9. Oplocení: u rodinného domku - ohlášení MNV - mimo rodinný domek - stavební povolení MNV. 10. Výměna oken: v případě, že se nemění celkový počet oken a rozměr okna (tzn. nemusí se zvětšovat otvor) postačí ohlášení v opačném případě se musí požádat o stavební povolení. K žádosti je nutno přiložit zjedi'1odúšenou projektovou dokumentaci, popřípadě technický osoby. popis od kvalifikované V příštím čísle Vás budeme informovat o údržbách stavby, kolaudacích, činnosti státního stavebního dohledu a sankdch za přestupky proti stavebnímu řádu. -S-rit Místní národní výbor v Suchdole nad Lužnicí v těchto dnech rozeslal formou upomínek složenky na zaplacení poplatku za propůjčení hrobů na r až 1997 na hřbitovech v Suchdole nad Lužnicí, Dvorech nad Lužnicí a v Rapšachu. Poplatek za jednoduchý hrob činí 80 Kčs a za dvojhrob 160 Kčs na 10 let. Prosíme, abyste tyto poplatky zaplatili do 14ti dnů od obdržení složenky. Děkujeme. V případě zjištění některých nesrovnalostí, obraťte se přímo na prac9vnici MNV s. T etíko vou, která tuto agendu zajišťuje (č. tel ). - - POVOLOVÁNÍ VEŘEJNÝCH HUDEBNÍCH PRODUKCI (plesy, taneční zábavy, diskotéky, f<oncerty apod.) Pořadatel je povinen požádat MNV o povolení k uspořádání veřejné hudební produkce nejpozději 6 t~dnů před datem uspořádání na předepsa nérn trojdílném tiskopise. Vyplnění žádosti ve všech mbrrkách musí být úplné, přesné a pravcfaé, jinak NV žádost nepřijme! Zejména musí pořadatel uvést dostatečný počet členů pořadatelské služby, název hudebního souboru, adresu vedoucího a zřizovatele souboru a datum posledních přehrávek. Pořadatel musí vyplnit také pořad skladeb, v němž uvede,autory a skladby, které budou při produkci hrány. V tom mu bude nápomocen vedoucí l'.1činkujícího souboru. Pořad skladeb je nutno uvést 2x (v 1. části žádosti pro NV a ve 2. části pro OSA). Jestliže bude při akci uspořádána tombola, je pořadatel povinen uvést herní listinu tomboly v Kčs. Pozdější změny.(např. jiné místo, vstupné nebo neuskutečnění produkce) oznámí pořadatel ihned NV. NV nepřijme k projednání žádost neúplně nebo nesprávně vyplněnou a nebude-li žádost podána ve stanoveném termínu. Při rozhodování o žádosti přihlédne NV k tomu, zda ideová a umělecká úroveň produkce odpovídá požadavku soustavného zvyšování úrovně produkcí. Další pokyny obdrží pořadatel na NV při vyžádání tiskopisu žádosti o povolení k uspořádání veřejné hudeoní produkce:_: Z deníku 00 VB Suchdol nad PLES NENÍ JEN ZÁBAVA luž. Koncem měsíce února se v Suchd'o1e nad Lužnicí uskutečnil ples gymnázia v Třeboni. Pomineme-li slavnostní ráz při stužkování a podíváme se na chová'ní návštěvníků ťohoto plesu, zej- 3

4 ména z řad mládeže, musíme se zamyslet nad dnešní mládeží, a to nejen pokud se týče požívání alkoholických nápojů, ale i chování po skončení takovéto akce. Podávání alkoholu umožňuje především nevšímavost obsluhujícího personálu, ole i benevolence starších návštěvníků, kteří v mnoha případech alkohol mladistvým sami koupí. S takto posilněnou mládeží potom nastávají starosti nejen pořadatelům, ale i dalším obča- 11t'.'1m a příslušníkům SNB. Jak to vlastně začalo? Láhev alkoholu na posilněnou a pak cesta po ukončení plesu na zastávku ČSD, kde nastává další dějství. Mladík, kterému ještě není osmnáct, rozbíjí skleněnou výplň oken, a protože je mu 1 v čekárně zima, zatopí si v kamnech. Po probuzení spěchá na vlak a přitom si poraní od úlomků sklo ruce. Nastupuje do vlaku a průvodčí čsd je div:ié, že je mladík poraněn. Ale nic jiného ji nezajímá, ani. když další cestující oznamuje Výpravčímu na nádraží v Suchdole nad Lužnicí, že se z čekárny zastávky kouří a že fsou rozbitá okna. Výpravčí má jistě v sobotu dopoledne hodně práce, a tak oznámení o poškození čekárny musí počkat. Kde je vztah zaměstnance k majetku organizace? Asi si myslí, že od toho je bezpečno_,t, aby věc vyřešila. Že však má ve vlaku, který pouští dál, pachatele, to je mu asi jedno. Přitom stačilo tak málo: zvednout telefon, zavolat a případ byl vyřešen bez větších nákladů. Proč by si však tento pracovník přidělával starosti, jemu stočí, když zavolá později. Zaměstnavatel totiž především potřebuje potvrzení, fa věc byla hlášena bezpečnosti. Tuto povinnost přece splní i dodatečně. Jaké tím však způsobuje problémy osta ním, jej nezajímá. On má číslo {omámení pro zam.) a to mu musí stačit. Pachatel byl' nakonec dopaden a spravedlivě potrestán, i když náklady na jeho dopadení převýšily škodu, která vznikla rozbitím oken. Na závěr bych chtěl ještě poděkovat s. Faktorové, která jako jediná splnila svoji oznamovací povinnost. I jejím přispěním byl pachatel zjištěn. Toto však nelze říci o pracov,1ících čsd, kteří tento den vlak projíždějící Suchdolem nad Luž. odbavovali. Chtěl jsem na jediném případu ul-ázat, kam až vede nevšímavost nás všech. Vždyť šlo o majetek v soc. vlastnictví, který je chráněn nejen trestním zákonem, ale povinnost jeho ochrany je dána všem občanům bez výjimky Ústavou, nejvyšším zákonem republiky. Probuďme se již a všímejme si svého okolí a negativních jevů v naší společnosti. Vždyť se nám to vyplatí. S jídlem roste chuť a každá maličkost, která není odhalena, dodává pachatelům další chuti k páchání závažnější trestné činnosti, než je obyčejný přestupek. Svou nevšímavostí se pak podepisujeme i na výchově mladé generace. Když není taková věc včas objasněna, pachatel je stále drzejší a mnohdy to končí soudem a výk nem trestu odnětí svobody. A to si přece žádný z nás nepřeje. Uvědomme si, že máme také děti, které mohou skončit stejně, a nemělo by nám být lhostejné chování spoluobčar.ů. Konečně takové řeči,' jako já jsem to předvídal, to ne-, mohlo dopádnout jinak" a _pod., nám nejsou nic platné. Kdybychom včas upozornili na nedostatky, nemusel by mnohý případ končit tragicky, a to nejen pro m!adistvého, ale pro nás všechny. npor. JUDr. Bohm Karel Suchdolské aktuality a zajímavosti... A Lednové číslo Suchdolského zpravodaje přineslo zprávu o zřízení Místního kulturního střediska v Suchdole nad Lužnicí. Na dotazy čtenářů odpovídáme, že Místní kulturní středisko převzalo Dům pracujících, místní kino a osvětové besedy v Suchdole nad Lužnicí, ve Dvorech nad Luž,1icí, Halámkách, Klikově a Rapšachu s movitým i nemovitým majetkem. a. Jednotný plán kulturně výchovné činnosti na rok 1988, který schválilo plenární zasedání MNV v prosinci minulého roku, uvádí, že Místní kulturní středisko v Suchdole nad Lužnicí zabézpečí v roce 1988: 15 společenských plesl'.'1, 3 vystoupení Armádního uměleckého souboru Víta Nejed!ého, 2 slavnostní shromáždění občanů k 40. výročí Vítěmého února a VŘSR, 2 kulturní odpoledne a večery pro příslušníky PS, 2 divadelní představení, 1 májovou veselici, 3 výchovně vzdělávací akce v rámci systému Mládež a kultura", 8 koncertů a zábavných pořadů, 3 vystoupe1í populárních herců a satiriků, 'I vy;,ioupení Čs. st. souboru písní a tanců Praha, 4 přednášky a celkem 8 hudebně vzdělávacích a dramatických pořadů pro jednotlivé třídy Zš. Všechny uvedené_ akce budou uspořádány v Domu pracujících. A Dne se v sále nové restaurace v Rapšachu uskutečnila oslava 40. výročí Vítězného Cinora. S hodnotným kulturním programem vystoupili žáci základní školy. Hlav,1í referát k tomuto významnému výročí přednesl předseda VO KSČ s. Stanislav Kronika. Na závěr zazněla Píseň práce. Po oficiální části byly promítnuty dva filmy vlastní produkce ze života pionýrské skupiny při Zš v Rapšachu. Tyto filmy byly zajímavým zakončením oslavy, na které se sešlo na 150 občanů a mládeže Rapšachu. -.&. Celoobecní socialistický závazek na rok 1988, který byl uzavřen na počest 40. výročí Vítězného února, si klade tyto hlavní cíle v oblasti investičních akcí Z": dokončení přívodu pitné vody v ul. Rudé armády v Suchdole nad Lužnicí, zahájení výstavby kanalizačního sběrače v Suchdole nad Luž1icí, zahájení výstavby prodejny smíšeného zboží ve Dvorech nad Lužnicí a zahájení výstavby závodu veřejného stra1tování při Domu pracujících v Suchdole nad Lužnicí..A Mezi oblíbené vycházky milovníků přírody patřila i návštěva rybníků u Tří Facek. Zajímavá jsou jejich jména. Nejseverněji je Kocínov, pod ním Malý a Velký Tichava, Rohlík a Pasečný. Na 4

5 východ,od nich se rozprostírá Velký a Malý Hadač, Mošna, Panoš a největší z nich - Růže. Také rybníky pod Běnátkami jsou vyhledávány k častým procházkám, zvláště na podzim pro barevnou krásu stromů na jejich hrázích. Zapamatujme si i zde jejich jména: Malý a Velký Hojek a Velký Filiš, které se rozkládají těsně u samého konce Benátek, Malý Proseta a Velký Proseta tvoří střed soustavy těchto rybníků, na jejímž druhém konci jsou Jan, Hospodář, Dobrý, Malý Filiš, Suchý a těs.ně u státní silnice Jezárko. A. Největším rybníkem na katastrálním C1zemí MNV Suchdol nad Lužnicí je Nový lipnický čili Podřezánský. Druhýrn největším rybríkem je 'pak Velký šustov u Hrdlořez. ZO SVAZARMU udělala krok vpřed Za účasti zástupců místních stranických a veřej,1ých orgánů a za přítomnosti zástupce OV Svazarmu še uskutečnila výroční člensk'á schůze ZO Svazarmu v Suchdole nad Lužnicí. Zprávu o činnosti zo od poslední výroční členské schůze přednesl její předseda JUDr. Ján Faktor. Ve své obsáhlé zprávě konstatoval, že činnost ZO je pestrá a zajímavá Zvlášť byla vyzdvižena práce členů výboru, náčelníků klubů a - kroužků, za níž se skrývá mnoho Crsilí a obětavé práce bez nároku na odměnu a na úkor svého osobního volna. Jejich činnosti zabezpečují přípravu mládeže pro úkoly ČSLA, v masových a branných sportech, v kynologickém klubu, modelářském a radistickém kroužku, a!e i v jiných činnostích. Zásluhou členů šuby, Piršče, Němce, Macholda, Píchy, JUDr. švába, Šedy, :žáka, Bělíka, Šimá 1ka a ostatních obětavých členů se ZO umístila v socialistické soutěži na třetím místě v okrese a na prvním místě v názorné agitaci v obci. Svazarmovci se také umístili na předních místech ve střeleckých soutěžích, služební kynologii, zlepšila se činnost i v masově branných sportech. Dobře začal pracovat-modelářský kroužek mladých svazarmovců při ZS. Bez aktivní pomoci OV Svazarmu, MNV, MV NF, Zš, materiální pomoci JDZ a členů Kalvase, Kecka, Brabce, Kamiše, šuby, ing. Harazíma, RSDr. Reisnera, Kučery, Hlinky, Císaře, Kropíka, Bílého, Kroniky, Jezvíka, Škrny, Fornůska, Bělíka a dalších by nebylo dosaženo tak dobrých výsledků. Dobrá ú čast člent'.'1 je naplnění C1kolů volebního programu i jejich zapojení do politického a veřejného života. Svazarmovci dokazují, že i ve skromných podmínkách lze dosáhnout dobrých výsledků. Pro další období si kladou náročné cíle, získat vzorný kynologický a střelecký klub, vzornou svazarmovskou organizaci druhého stupně a opět obhájit některé přední místo v soc. soutěži v rámci okresu. K naplňování záměrů ZO bude využíváno všech dostupných forem a prostředků k výchovnému působení jak na členy ZO, tak na mládež a občany, Slova uznání a výzvu k další dobré práci tluinóčili, zástupce OV Svazarmu, předsedo MV KSč a tajemník MNV. Na závěr výroční členské schůze bylo konstatováno, že ZO Svazarmu udělá vše pro uspokojení potřeb a zájmů mládeže i pro zlepšení jejich postojů k budování a obraně naší vlasti. JUDr. Ján Faktor ZO SVAZARMU INFORMUJE li Dnem od 7.30 do hodin a každou další druhou sobotu bude otevřena autodílna ZO Svazarmu u řeky Lužnice. Občané si mohou v autodílně za určený poplatek provést drobné opravy osobních vozidel a na mycí rampě jejich umytí. li Od 1. dubo1a 1988 připravuje ZO Svazarmu školení a výcvik žadatelů o řidičský průkaz na malé motocykly. školení bude probíhat 1x týdně. Zájemci od 15 let se mohou přihlásit u JUDr. Vladimíra Švába, Suchdol nad Lužnicí, sídliště 9. května čp li V měsíci dubnu 1988 bude v autodílně ZO Svazarmu prováděn paltest osobních motorových vozidel. Zájemci se mohou přihlásit u Karla' Kamiše, Suchdol nad Lužnicí čp. 391 (Gráfovec) nebo u JUDr. Vladimíra Švába, Suchdol n. Lužnicí, sídliště 9. května čp Den provádění paltestu bude upřesněn. li Dne 8. května '1988 od 9.00 hodin uskuteční ZO Svazarmu na střelnici útvaru PS Blata" za Tuští závod ve střelbě z malorážky o Pohár osvobození. Zájemci o tento závod se mohou přihlásit u Josefa šuby, Suchdol nad Lužnicí čp Ill Zo Svazarmu pořádá dne 23. dubna 1988 od 8.00 hodin na louce před útvarem PS Dukelský závod branné zdatnosti kategorie do 12 let, do 15 let, do 20 let a nad 20 let. Ill ZO Svazarmu zve všechny své členy na členskou schůzi, která se uskuteční dne 29. března 1988 od hodin v DP - vinárna. č-lenské průkazy vezměte sebou K MDD připraví ZO Svazarmu soutěže a branné hry pro děti a mládež. ZO Svazarmu zve své členy na jarní směny NF, které se uskuteční v měsíci dubnu, dále na přístavbu účebny AMK. Informace podá JUDr. Vladimír šváb, Karel Kamiš.. VIRÓZY OKÉNKO LÉKAŘE Zimní sezóna se ohlásila v obvodních zdravotních střediscích již počátkem listopadu tím, že se čekárna stále více plní pacienty s příznaky virových onemocnění horních cest dýchacích, o značovaných také jako nemoci z nachlazení. Tato onemocnění probíhají ve většině případů bez závažných komplikací. K uzdravení dochází přibližně do týdne. Jsou však z hledisko četnosti 5

6 výskytů zdravotnickým problémem, a vezmeme-li v úvahu velký počet dnů v pracovní neschopnosti na toto onemocnění, pak jsou i. problémem s - odezvou národohospodářskou. V současné době medicína zatím nemá spolehlivý lék k masovému použití, který by dokázal ničit viry. Ani prevence formou očkování proti viru (u nás prováděné očkování proti chřipce) není zatím dořešena. Nelze,tedy u virových katarů horních cest dýchacích zasáhnout kauzálně, tj. odstranit z nemocného organismu příčinu (virus), tak jak jsme toho schopni např. u bakteriálních onemocnění použitím antibiotik. Léky podávané v těchto případech pouze zmírňují, tiší či odstraňují příznaky, kterými se virová onemocnění horních cest projevují (horečka, bolest, kašel, rýma). S vlastní příčinou - virem - se musí organismus vypořádat sám pomocí vlastních o branných mechanismů. Z praxe je známo, že zdatný organismus obstojí v tomto zápase lépe a nemoc se u něho vůbec neprojeví nebo má mírnější a kratší průběh. Hlavní cestou ke.snížení nemocnosti je proto prevence, která spočívá jednak ve zvyšování obecné zdatnosti, odolnosti a otužilosti organismu, jednak v opotřeních, která zabra11ují šíření nákazy z nemocného člověka na zdravého. Uroveň prevence záleží především na informovanosti a uvědomělosti 'každého z nás. K otázce zvyšování obecné zddtnosti bych připomenul známé zásady, jako je správná výživa, dostatečný spánek, přiměřené a pravidelné sportování, dostatečný pohyb na čerstvém vzduchu a pravidelné. otužování. Vyzvedl bych především potřebu vitamínů v potravě, zejména vitamínu C, jehož dostupným zdrojem je při nedostatku ovoce v obchodech i kysané zelí. Výborným prostředkem ke zvyšování otužilosti je i pravidelné saunování. V této souvislosti by bylo velmi užitečné znovu zavést suanování dětí. Dodržování všeobecně známých zásc;id, které brání ořenosu virů, nemusím drtivé většině veřejnosti připomínat. Najdou se však i jedinci kýchající a kašlající své viry na spoluobčany a spolupracovníky, ba i na svého lékaře, aniž by si zakryli ústa kapesníkem. _Rovněž ne všichni si odpustí návštěvu kina, restaurace a jiných veřejných místností. A zde jsou rezérvy v uvědomění každého z nás. 'Co dělat, abychom neonemocněli virovým ka- torem horních cest dýchacích? Dělejme vše pro to, aby nás organismus byl co nejzdatnějším sou-. peřem v zápase s viry. A ti, kteří v tomto zápase podlehnou, musí dbát na to, aby onemocnění nešířili na své okolí... MUDr. Jan Jabůrek PlROfllY Je to neuvěřitelné, a přece je skutečností, že se od Nového roku nesetkáváme v kině ani.v místní knihovně se ženou, která po mnoho roků vedla obě tato zdejší kulturní zařízení. Ale čas je neúprosný, a tak s. Milada. Benešová, tato elánem kypící žena, rozmnožilo řady suchdolských důchodkyň, když by to nikdo neřekl.. Jistě se jí už za její dlouholetou práci dostalo zaslouženého poděkování a uznání, ale já jí chci těmito řádky poděkovat také za vzornou spol u práci se zdejší školou. Těžko bych spočítala všechny ty besedy, která žákům od 1. až do 8. třídy vždy-zodpovědně a pečlivě připravila, ať už ořímo v knihovně, nebo ve třídách: o poslání a funkci lidových knihovén, o jednotlivých kni_hách nebo spisovatelích. Kolik času jen musela věnovat na takovou přípravu! Jistě i díky jí se někteří žáci stali pravidelnými návštěvníky zdejší knihovny. Před otevřením Domu pracujících měla jako vedoucí osvě,tové besedy spolu s ostatními členy na starosti i všechny kulturní akce v obci. I tady si vedla zdatně, ať už při zajišťování jednotlivých pořadů, nebo při jejich vlastní organizaci A zase můžeme -její spolupráci se školou hodnotit jen a jen kladně. Právě tak i její přístup k našim požadavkům na filmy; někdy nám sama nabídla vhodné tituly, jindy sháněla ty, které j-.sme pro děti 14ybrali my. Z pozice dospělého návštěvníka knihovny hodnotím zase nákup knižních novinek, kterými se nemůže pochlubit každá knihovna, a z pozice diváka poměrně dobrý výběr filtnů. Bohužel, pro mnoho našich spoluobčanů je pohodlnější bač: korová'.' kultura u televize, takže mnohé pěkné filmy se nemohly odehrát pro napíostý nezájem. S. Benešová hledala všemožné způsoby, jak zvýšit návštěvnost, byla i mnohokrát kritizována, ale skutečně dělala všechno, co bylo v jejích silách. Ve školské a kulturní komisi se mnohokrát na toto téma radila i rozčilovala. Jako členka této komise měla na starosti povolování tanečních zábav a i u toho si s některými 01 ganizacemiužila své. Pro různé složky NF zajišťovala požadované přednášky, nebo i sama nabízela vhodné. Její práci v SČSP ocenili jistě mnohokrát členové této organizace. Toto však jistě není úplný výčet všeho, co s. Benešová pro kulturu Suchdola v minulých letech udělala, ani nebylo mým úmyslem takový výčet dělat. Chtěla jsem jen připomenout, za co všechno s. Benešové vděčíme. Nyní si asi někteří naši spoluobčané. pomyslí, že oni tak dobré zkušenosti z jednání s ní nemají, ale není člověk ten, aby se zavděčil lidem všem". A ti, kteří nenahlédli nikdy do zákulisí příprav jekékoliv akce a sami se nikdy na pořádání čehokoli nezúčastnili, nemohou posoudit, co času, energie a nervů to leckdy vyžaduje. Přáli bychom si, aby kultura v Sucbdole a spolupráce nástupkyň s. Benešové se školou se i nadále vyvíjely ve stejném duchu. A s. Benešové přejeme pevné zdraví a doufáme, že se neuzavře jen do svého bytu, ale bude se i dále účastnit veřejného dění. 6

7 VÝZVA Místní výbor Národní fronty a Místní.národní výbor v Suchdole nad Lužnicí zve všechny složky NF a občany k účasti na jarních pracovních směnách, které se uskuteční v měsíci březnu a dubnu. Jarní pracovní směny budou za měřeny: na plnění úkolů volebního programu a celoobecního socialistického závazku obce na pomoc zemědělství a lesnictví na sběr odpadových surovin na úpravu zeleně, veřejných prostranství a úpravu před rodinnými domky. Jsme přesvědčeni, že každá složka a každý občan podle svých možností přispějí k plnění celoobecních úkolů a ke zvelebení naší obce. MV NF a MNV Místní národní výbor v- Suchdole nad Lužnicí - komise sociálně zdravotní se obrací na občany, kteří by měli zájem pomoci starým lidem a vykonávat dobrovolnou pečovatelskou službu, aby se přihlásili na MNV v Suchdole nad Lužnicí u s. Landové, nebo u předsedkyně komise sociálně zdravotní s. Joklové. Program l<ina Suchdol n. Luž. na měsíc duben 1988 Pátek v hodin Plumbum, nebezpečná hra SSSR, boievný film s titulky, do 12 let nevhodný. Příběh chiapce v roli spolupracovníka bezpečnosti. Sobota v a v hodin Zamilovaný blázen Italský barevný film s titulky, mládeži přístupný, Milostný příběh řidiče autobusu a princezny, která při návštěvě Říma uteče svým strážcům. Úterý v hodin Středa v hodin čemá punčocha Český barevný film, mládeži do 15 let nepřjstupný. Pátrání po muži, který usiloval o životy mladých žen. Pátek v hodin Gappa Japo,1ský barevný film v českém znění. Prehistorické nestvůry no cestě za záchranou svého potomka. Sobota v hodin A znovu Jen počkej, zajíci! Další pokračování příběhů našich známých postaviček. Sobota v hodin l Pád Itálie Jugoslávský barevný film s titulky, mládeži do 18 let nepřístupný. Dramatický osud rybářského městečka okupovaného italskou fašistickou armádou. úterý v hodin Hauři Český barevný film, mládeži do 15 let nepřístupný. Zábavný film o růstu potíží a o potížích růstu. Středa v hodin Ten, který přišel NDR, barevný, titulkovaný film, mládeži do 15 let nepřístupný. Podivné manželství, jehož vznik u možnily okolnosti 1. světové války. Pátek v hodin Sobota v hodin Chorus line USA, šimkoúhlý, barevný film s titulky, pro mládež do 12 let nevhodný. Slavný muzikál refoéra Richarda Atenboroucha. Úterý v hodin Lovec hadů SSSR, barevný film v českém znění, mládeži přístupno. Osud muže, který nahlédl do nezákonného obchodu Středa v hodin Didi, pomsta vyděděnců NSR, barevný ve slovenském zneni, pro mlád~ž do 12 let nevhodný. Komedie o trápení šťastného dědice. Pátek v hodin Kotte Ko!lwihovó NDR, barevný film s titulky, pro mládež do 12 let nevhodný. Životní osudy známé pokrokové výtvarnice. Sobota v a v hodin Tři chlapi na cestách český barevný film.putování oblíbených hrdinů po 10 letech. Úterý v hodin Čarodějná láska Španělský barevný film s titulky, pro mládež do 12 let nevhodný. Film na motivy baletu Manuela de Fally. Středa v hodin Už zase skáču přes kaluže český barevný film. Příběh chlapce se statečným srdcem. Pátek v hodin Svět patří nám Satirická veselohra z r V hlavní roli Voskovec a Werich. Sobota v hodin Dárek Francouzský barevný film v českém znění, mládeži nepřístupný. Špatně utajené milostné dobrodružství novopečeného důchodce. 7

8 MĚSÍC DUBEN V DOMĚ PRACUJÍCÍCH 9. dubna 1988 v hodin Koncertní vystoupení rnámé ostravské rockové skupiny Citron. "" 12. dubna 1988 v hodin Poslouchej a hádej" aneb S hudbou,za pohádkou" - hudebně vzdělávací pořad Pragokoncertu pro žáky Zš. V rámci systé- - mu Mládež a kultura. 16. dubna 1988 v hodin.,starýho psa novým kouskům nenaučíš" - hudebně zábavný p6řad M. Tučného a skupiny Tučňáci. 18. dubna 1988 (odpolední školní představení) S Kašpárkem do minulosti" - loutkové představení v realizaci Matěje Kopeckého, zprostředkující zábavnoy formou dětem a mládeži taje loutkoherectví a historii českého loutkářství. Určeno dětem tříd. V rámci systému Mládež a kultura. BL71HOPŘE7EME v měsíci dubnu se dožívají významného životního výročí tito naši občané: 93 let Čad ková Terezie nar Halámky čp let Janošíková Kateřina Suchdol n. L let Šruc Rudolf s uchdol n. I let Krejcha Jan Cep čp let Flašková Anna Suchdol n. L. čp let Homolková Marie Suchdol n. L let Fantová' Marie Suchdo I n. L let Nováčková Terezie Suchdol n. L let Buštová Anna Tušť čp let Novák Jan Františkov čp let Oesterreicher Karel 5. 4: '1918 Dvory n. L let Bílková Jarmila Dvory n. L let Macho Jan Rapšach čp. 199 Jubilanti'.'.1m přejeme mnoho zdraví a životního elánu do dalších let. JUBILANTKA... Dne se dožila naše občanka paní Matylda Miffková bytem T ušť čp. 44 úctyhodného věku 101 let. K tomuto významnému výročí jí přišel popřát předseda MNV s. Jan Paďourek spolu se zástupci SPOZ. Připojujeme se s přáním mnoha zdraví a svěžesti do dalších let. - - Od začátku roku se narodily v naší obci a místních částech tyto děti: Michal Šťovíček, Suchdol nad Lužnicí čp. 702 Kristýna Holub,ová, Rapšach čp. 117 Petr Kronika, Rapšach čp. 19 Šárka Dvořáková, Cep čp. 45 Šárka Křížková, Suchdol nad Lužnicí čp. 513 Simona Šroubová, Rapšach čp. 19 Jan Beníšek, Dvory nad Lužnicí čp. 79.., Mi4WWW Úmrtí: Růžena Šnokhausová, Klikov čp. 29 Tomáš Zimmel, Rapšach čp. 44 Františka Hadačová, Cep čp. 30 Arnošt Kollmann, Halámky čp. 60 Terezie Haubnerová, Suchdol nad hužnicí čp. 308 František Sarauer, Suchdol nad Lužnicí čp. 700 Helena Matoušková, Suchdol n, Lužnicí čp. 402 Ferdinand Hrubý, Suchdol nad 1 Lužnicí čp. 84 Karel Macho, Halámky čp. 51 MF Vydal MNV Suchdol nad: Lužnicí. Povoleno odborem ONV J. Hradec pod č , Zodpovědný redaktor Josef Řeřicha: předseda redakční rady Jaroslava. Kubátová. Počet výtisků Tisk JČT Jindř. Hradec

Stanovy Kruhu přátel Zoo Ostrava Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace

Stanovy Kruhu přátel Zoo Ostrava Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace Stanovy Kruhu přátel Zoo Ostrava Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace I. NÁZEV, PŮSOBNOST A ČINNOST KRUHU 1. NÁZEV Kruh přátel Zoo Ostrava (dále KP) je dobrovolným zájmovým útvarem, sdružujícím

Více

4112 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Ostatní inv. transfery ze státního rozpočtu - Sběrný dvůr 6,123 Příjmy celkem 48174

4112 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Ostatní inv. transfery ze státního rozpočtu - Sběrný dvůr 6,123 Příjmy celkem 48174 OBEC HALENKOV NÁVRH ROZPOČTU 2019 Příjmy tis. Kč par., pol. Třída 1 Daňové příjmy rozp. 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 8,000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 200 1113

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice 2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, 370 61 České Budějovice 0 1.9.2016 1. PŘIJÍMÁNÍ A UKONČOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ NA DM Ubytování v domově mládeže se

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. Města Březnice 3/2013 O VEŘEJNÉM POŘÁDKU, OPATŘENÍ K JEHO ZABEZPEČENÍ A ČISTOTĚ VE MĚSTĚ

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. Města Březnice 3/2013 O VEŘEJNÉM POŘÁDKU, OPATŘENÍ K JEHO ZABEZPEČENÍ A ČISTOTĚ VE MĚSTĚ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Březnice 3/2013 O VEŘEJNÉM POŘÁDKU, OPATŘENÍ K JEHO ZABEZPEČENÍ A ČISTOTĚ VE MĚSTĚ Zastupitelstvo města Březnice schválilo a vydalo dne 10.12.2013 v souladu s ust. 10, 35

Více

Obec LÍBEZNICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014. o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice

Obec LÍBEZNICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014. o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice Obec LÍBEZNICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice Zastupitelstvo obce Líbeznice se na svém zasedání dne 21.05.2014 usnesením č.

Více

ROK 1977. Úvod. Správa obce. Obyvatelé. Hospodaření MNV. Výhledový plán

ROK 1977. Úvod. Správa obce. Obyvatelé. Hospodaření MNV. Výhledový plán ROK 1977 Úvod Partyzánská obec Prostřední Bečva má bohatou minulost. Její zrod se datuje první polovinou XVII. století (1635). Tvrdý život valašského lidu neubral nic na povaze a pracovitosti nynějších

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1989. Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1989. Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1989 Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989 112 V Y H L Á Š K A ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky ze dne 6.

Více

Oznámkujte svou mateřskou školu 2016/2017

Oznámkujte svou mateřskou školu 2016/2017 Oznámkujte svou mateřskou školu 2016/2017 Zpráva z vyhodnocení dotazníků 1. Úvod V květnu 2017 byl rodičům dětí mateřské školy Dubné rozdán anonymní dotazník Oznámkujte svou mateřskou školu, ve kterém

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Z kroniky obce Sedlec rok 1956

Z kroniky obce Sedlec rok 1956 Z kroniky obce Sedlec rok 1956 Z činnosti MNV. Rada MNV: s. František Hynk, předseda MNV s. Marie Pundová, tajemnice MNV s. Jaroslav Svoboda, člen rady Rada MNV zasedala pravidelně jednou týdně a na schůzích

Více

ROK 1986. Úvod. Volby MNV

ROK 1986. Úvod. Volby MNV ROK 1986 Úvod Rok 1986 se vyznačoval závažnými vnitropolitickými událostmi především konáním sjezdu KS SSSR a ostatních socialistických států, u nás konáním 17. sjezdu KSČ ve dnech 24. 28. března v Praze.

Více

Základní škola a mateřská škola Dvorce, okres Bruntál,

Základní škola a mateřská škola Dvorce, okres Bruntál, 1 Základní škola a mateřská škola Dvorce, okres Bruntál, příspěvková Olomoucká 336, 793 68 Dvorce, tel. 554745491 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní rok 2014/2015 2 1.Základní charakteristika

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy v Dobrém Poli ve školním roce 2015/2016 Zprávu předkládá vedoucí učitelka MŠ: Mgr. Radislava Fantová V Dobrém Poli 30.9.2016 OBSAH: I. Základní údaje o mateřské

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místních záležitostech veřejného pořádku. Čl. 1 Účel vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místních záležitostech veřejného pořádku. Čl. 1 Účel vyhlášky M Ě S T O K O P Ř I V N I C E Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místních záležitostech veřejného pořádku Zastupitelstvo města Kopřivnice se na svém 15. zasedání dne 15.12.2016 usneslo vydat podle 10

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY LEDNICE NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY LEDNICE NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 Mateřská škola Lednice, příspěvková organizace, Břeclavská 360, 691 44, Lednice INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY LEDNICE NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 Do mateřské školy jsou přijímány děti ve

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Vinohradský zpravodaj

Vinohradský zpravodaj Vinohradský zpravodaj Program sobotní bohoslužby Oznámení sboru Vinohrady Dnes při dopolední bohoslužbě poslouží kázáním bratr Marek Jonczy. Při odpoledním setkání promluví Drahomíra Roubíčková. Příští

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

ČI. 1 Základní ustanovení

ČI. 1 Základní ustanovení S00RP00LA8NE Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 o zákazu konzumace alkoholických nápojů a užívání omamných a psychotropních látek na vymezených veřejných prostranstvích Zastupitelstvo města Břeclav se na

Více

STANOVY SPOLKU. DĚTSKÝ LESNÍ KLUB LETOKRUH z.s. Název, forma a sídlo

STANOVY SPOLKU. DĚTSKÝ LESNÍ KLUB LETOKRUH z.s. Název, forma a sídlo STANOVY SPOLKU DĚTSKÝ LESNÍ KLUB LETOKRUH z.s. Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek Dětský lesní klub Letokruh z.s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č.05 Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č.05 Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 044 252/98-4019 Inspektorát č.05 Karlovy Vary Signatura: ae3ks102.doc Okresní pracoviště Sokolov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Základní umělecká

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

1. Termín a místo zápisu

1. Termín a místo zápisu Zápis do 1. tříd ZŠ a zákonné normy (2017) Obsah: 1. Termín a místo zápisu 2. Organizace zápisu 3. Věk dítěte 4. Práva a povinnosti rodičů 5. Kritéria pro přijímání žáků 6. Spádové obvody škol 7. Odklad

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK Praha 5 - Smíchov, Drtinova 1/1861 Školní vzdělávací program ŠK Drtinka 4 Life

s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK Praha 5 - Smíchov, Drtinova 1/1861 Školní vzdělávací program ŠK Drtinka 4 Life s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK Praha 5 - Smíchov, Drtinova 1/1861 Školní vzdělávací program ŠK Drtinka 4 Life Verze platná od 1. 9. 2010 Obsah 1. CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ...2 2. DÉLKA A ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ...3

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Klub ekologické výchovy Článek I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Klub ekologické výchovy Zkráceně: (K E V) ( dále jen sdružení) Sídlem

Více

Město Moravský Beroun

Město Moravský Beroun Město Moravský Beroun Zastupitelstvo města Moravský Beroun Obecně závazná vyhláška č. /018, k zabezpečení veřejného pořádku Zastupitelstvo města Moravský Beroun se na svém zasedání dne 1.1.018 usnesením

Více

vytvoření základních předpokladů pro pokračování dítěte ve vzdělávání.

vytvoření základních předpokladů pro pokračování dítěte ve vzdělávání. Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole zřizovatel školy: Brandýs nad Labem Stará Boleslav název školy: Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

258/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 14. července 2000. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

258/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 14. července 2000. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 258/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 254/2001 Sb., 274/2001 Sb. Změna: 86/2002 Sb. Změna: 13/2002 Sb., 120/2002 Sb. Změna:

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Čerpání schváleného rozpočtu nákladů a financování podle položek a rozpočtové skladby na rok 2012 SMO MOb Plesná - VÝDAJE.

Čerpání schváleného rozpočtu nákladů a financování podle položek a rozpočtové skladby na rok 2012 SMO MOb Plesná - VÝDAJE. Čerpání schváleného rozpočtu nákladů a financování podle položek a rozpočtové skladby na rok 2012 SMO MOb Plesná - VÝDAJE. 2212 Silnice rozpočet 1. roz. opatření 2. roz. opatření 3. roz. opatření 4. roz.

Více

OBEC HRADČANY, okres Nymburk Obecně závazná vyhláška obce Hradčany, okr. Nymburk č. 2/2011,

OBEC HRADČANY, okres Nymburk Obecně závazná vyhláška obce Hradčany, okr. Nymburk č. 2/2011, OBEC HRADČANY, okres Nymburk Obecně závazná vyhláška obce Hradčany, okr. Nymburk č. 2/2011, o veřejném pořádku, opatřeních k jeho zabezpečení a čistotě v obci Hradčany Zastupitelstvo obce Hradčany se na

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne: Nabývá platnosti dne: Jiřina Dvořáková ředitelka školy PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Podmínky provozu

Více

Zápis z jednání Školské rady ze dne 21. října 2014

Zápis z jednání Školské rady ze dne 21. října 2014 Zápis z jednání Školské rady ze dne 21. října 2014 Základní a Mateřská škola Klecany Přítomni: za pedagogický sbor : Bronislava Bendová, Zuzana Kulštrunková, Eva Staňková za zřizovatele: Filip Kadlec,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Záhornice. Čl. 1 Základní ustanovení

Obecně závazná vyhláška obce Záhornice. Čl. 1 Základní ustanovení Obecně závazná vyhláška obce Záhornice K zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území obce Záhornice Zastupitelstvo obce Záhornice se dne usnesením č. usneslo vydat podle 10 a 84 odst. 2)

Více

Eva Kordová Kultura a vzdělávání

Eva Kordová Kultura a vzdělávání Projekt je realizován za finanční podpory města Turnova a ve spolupráci se ZSST Turnov. Probíhá v rámci aktivit Zdravé město Turnov a Místní agenda 21. PŘEHLED AKCÍ ROKU 2016 LEDEN SETKÁNÍ S PŘÍBĚHEM A

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Obec Lány Obecně závazná vyhláška obce Lány č. 2/2008 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci

Obec Lány Obecně závazná vyhláška obce Lány č. 2/2008 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Obec Lány Obecně závazná vyhláška obce Lány č. 2/2008 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Zastupitelstvo obce Lány schválilo na svém zasedání dne 16.6.2008 v souladu s ust.

Více

PŘÍLOHA B 2 PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ PŘEDSEDNICTVA OKRESNÍHO VÝBORU KSČ 1966 1976

PŘÍLOHA B 2 PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ PŘEDSEDNICTVA OKRESNÍHO VÝBORU KSČ 1966 1976 PŘÍLOHA B 2 PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ PŘEDSEDNICTVA OKRESNÍHO VÝBORU KSČ 1966 1976 [1] [2] Zápis ze schůze byra (předsednictva) OV KSČ 12. 1. 1966 1966 A 98 1. Kádrové návrhy 2. Organizační záležitosti 3.

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Kulturně-společenský život v Polici nad Metují. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro 2015

Kulturně-společenský život v Polici nad Metují. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro 2015 Kulturně-společenský život v Polici nad Metují VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro Kulturně-společenský život v Polici nad Metují VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro ZÁKLADNÍ INFORMACE Sběr dat: únor březen Forma distribuce:

Více

KOVÁŘOVNET, z.s. Stanovy spolku. Čl. I Název a sídlo. KOVÁŘOVNET, z.s. ( dále jen spolek ) má sídlo na adrese Radvánov 33, Kovářov

KOVÁŘOVNET, z.s. Stanovy spolku. Čl. I Název a sídlo. KOVÁŘOVNET, z.s. ( dále jen spolek ) má sídlo na adrese Radvánov 33, Kovářov KOVÁŘOVNET, z.s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo KOVÁŘOVNET, z.s. ( dále jen spolek ) má sídlo na adrese Radvánov 33, Kovářov 398 55. Čl. II Účel spolku 1) Účelem spolku je poskytovat svým členům, připojení

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Spr 1505/2017 V České Lípě dne 18. září 2017

Spr 1505/2017 V České Lípě dne 18. září 2017 OKRESNÍ SOUD V ČESKÉ LÍPĚ Děčínská 390, PSČ: 470 52 Telefon: 487072111 Telefax:487523223 E-mail: podatelna@osoud.cli.justice.cz IČO 024 821 Bankovní spojení 429-421/0710 Spr 1505/2017 V České Lípě dne

Více

Volnočasové aktivity dospělých

Volnočasové aktivity dospělých Volnočasové aktivity dospělých Zájmové vzdělávání (sociokulturní vzdělávání) je řazeno do tzv. Dalšího vzdělávání dospělých tvoří širší předpoklady pro kultivaci osobnosti na základě jejích zájmů, uspokojuje

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1978 Vyhlásené: 30.08.1978 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 93 V Y H L Á Š K A Ministerstva

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Luãinsk. 8. prosince 1999 5/1999

Luãinsk. 8. prosince 1999 5/1999 Luãinsk zpravodaj 8. prosince 1999 5/1999 K vánoční brance po oříšku pod lískou sklouzneš. Ale sám otevřít musíš v srdci mřížku jak zvuky koled o Ježíšku, než mír a pokoj najdeš tam. Vážení spoluobčané,

Více

Pravidla při pořádání kulturních, sportovních a jiných akcí

Pravidla při pořádání kulturních, sportovních a jiných akcí Pravidla při pořádání kulturních, sportovních a jiných akcí na Husově náměstí v Novém Městě nad Metují Postup pro pořadatele akce, který hodlá na veřejném prostranství Husovo náměstí pořádat kulturní,

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení nesrovnalostí a koordinace (SM )

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení nesrovnalostí a koordinace (SM ) Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení nesrovnalostí a koordinace (SM 852 000) Praha 1. července 2019 Č. j.: MPSV-2019/131507-111 Státní tajemnice v Ministerstvu práce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE Zpracovala: Schválil: Hana Černochová, vedoucí domova mládeže Ing. Břetislav Kábele, ředitel školy září 2009 - 2 - Domov mládeže řídí ředitel školy. Ten stanovuje

Více

Meno mosso, z. s. Stanovy spolku

Meno mosso, z. s. Stanovy spolku Meno mosso, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Meno mosso, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Praze, na adrese U Chmelnice 770/8, Praha 4, 143 00. Čl. II Účel spolku Účelem spolku je tvorba

Více

Stanovy spolku Mushing team Ostrava, z.s.

Stanovy spolku Mushing team Ostrava, z.s. Stanovy spolku Mushing team Ostrava, z.s. Čl. 1 Název a sídlo Spolek Mushing team Ostrava, z.s. (dále jen spolek MTO ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření zapsaného spolku za rok 2017 Organizace nevidomých z.s., Fritzova 4258/2, Jihlava, IČO:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření zapsaného spolku za rok 2017 Organizace nevidomých z.s., Fritzova 4258/2, Jihlava, IČO: VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření zapsaného spolku za rok 2017 Organizace nevidomých z.s., Fritzova 4258/2, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází z

Více

MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM

MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM Nejsme spokojeni s: častým stěhováním dětí do jiné třídy (spaní) provozní důvody - nemoc pedagogů, čerpání ŘD doba odpočinku na lehátku - předškoláci

Více

Provozní řád DDH. Interní norma: SDV - 1/2016/2017

Provozní řád DDH. Interní norma: SDV - 1/2016/2017 Interní norma: SDV - 1/2016/2017 Provozní řád DDH Zpracovaly: Holečková,Vavrošová Zpracováno: 1. 9. 2014 Vydal: Příspěvková organizace Schválil: Mgr. Rostislav Pytlík Platnost od: 1. 9. 2014 Verze: Platná

Více

ZŠ a MŠ Jílovice, Jílovice 81, 373 12 Borovany. Tel: 386 325 112 www.zsjilovice.cz Email: reditel@zsjilovice.cz. Co je dobré vědět před zápisem?

ZŠ a MŠ Jílovice, Jílovice 81, 373 12 Borovany. Tel: 386 325 112 www.zsjilovice.cz Email: reditel@zsjilovice.cz. Co je dobré vědět před zápisem? ZŠ a MŠ Jílovice, Jílovice 81, 373 12 Borovany Tel: 386 325 112 www.zsjilovice.cz Email: reditel@zsjilovice.cz Co je dobré vědět před zápisem? Zápis do 1.třídy Zahájení povinné školní docházky je významným

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Organizační řád Atletického čtyřboje žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ze základních škol

Organizační řád Atletického čtyřboje žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ze základních škol Organizační řád Atletického čtyřboje žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ze základních škol Č. j.: MSMT-23 531/2016-1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Souhrnné informace o povinném předškolním vzdělávání

Souhrnné informace o povinném předškolním vzdělávání Souhrnné informace o povinném předškolním vzdělávání (březen 2017) Postup při přijímání k předškolnímu vzdělávání zřizovatele mateřské školy (obec) - zákonní zástupci dítěte, mateřská škola, Novelizace

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku města Nýrska

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku města Nýrska Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku města Nýrska Zastupitelstvo města Nýrsko se na svém zasedání dne 14.12.2015 usneslo na základě ust. 10 písm. a), b),

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Zpravodaj 4. velikonoční výstavka. Městyse Knínice u Boskovic 2008

Zpravodaj 4. velikonoční výstavka. Městyse Knínice u Boskovic 2008 Zpravodaj 4 Městyse Knínice u Boskovic 2008 velikonoční výstavka V neděli 23. března 2008 mohli naši spoluobčané shlédnout velikonoční výstavku, na které se podílelo 12 vystavovatelů. K vidění byly perníkové

Více

Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99. Provozní řád

Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99. Provozní řád Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99 Provozní řád Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice, okres Šumperk, příspěvková organizace I. Údaje o zařízení Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice

Více

Základní škola Komořany, okres Vyškov, příspěvková organizace KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY. na období let

Základní škola Komořany, okres Vyškov, příspěvková organizace KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY. na období let Základní škola Komořany, okres Vyškov, příspěvková organizace KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY na období let 2012 2017 Obsah: Úvod Oblast výchovně- vzdělávací Oblast materiálně- technická Oblast personální ÚVOD

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1985. Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1985. Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1985 Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985 61 V Y H L Á Š K A ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 18. července 1985 o dalším

Více

Vnitřní řád školní družiny Základní školy, Liberec, Kaplického 384

Vnitřní řád školní družiny Základní školy, Liberec, Kaplického 384 ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Liberec, Kaplického 384 Vnitřní řád školní družiny Základní školy, Liberec, Kaplického 384 č.j.: ZŠKAP/0352/2017 ŘEDITEL ZÁKLANÍ ŠKOLY, LIBEREC, KAPLICKÉHO 384 v souladu

Více

Interní norma: SDV - 1/2018/2019. Provozní řád DDH

Interní norma: SDV - 1/2018/2019. Provozní řád DDH Interní norma: SDV - 1/2018/2019 Provozní řád DDH Zpracovaly: Holečková,Vavrošová Zpracováno: 1. 9. 2014 Vydal: Příspěvková organizace Schválil: Mgr. Rostislav Pytlík Platnost od: 1. 9. 2014 Verze: Platná

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1983 IV. volební období. Návrh

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1983 IV. volební období. Návrh FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1983 IV. volební období 117 Návrh usnesení Federálního shromáždění Československé socialistické republiky k vnějším vztahům československé ekonomiky

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola a Mateřská škola Neznašov Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Klima školy - 2015/2016 (červen) Datum: 26. 05. 2016 Graf 1: Celkový přehled školy

Více

SWOT - 3 analýza Podpora čtenářské pregramotnosti v MŠ

SWOT - 3 analýza Podpora čtenářské pregramotnosti v MŠ Místní akční plán rozvoje vzdělávání II ORP Strakonice CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009074 Účastníci minikonference ve spolupráci s realizačním týmem identifikovali a popsali příčiny problémů ke každé prioritní

Více

Organizace nevidomých z.s., Fritzova 4258/2, Jihlava, IČO: VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých z.s., Fritzova 4258/2, Jihlava, IČO: VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých z.s., Fritzova 4258/2, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2016 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým

Více