Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2013/2014 Škola název školy 1. Základní údaje o škole adresa školy právní forma IČO IZO Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Palackého 52,66417 Tetčice příspěvková organizace identifikátor školy- právnické osoby vedení školy ředitel: Mgr. Radoslava Müllerová kontakt tel.: , , MŠ , , Zřizovatel název zřizovatele Obec Tetčice, okres Brno - venkov adresa zřizovatele Tetčice, Palackého177 kontakt tel.: Součásti školy Mateřská škola Základní škola Školní družina Školní jídelna, výdejna kapacita 25dětí 50 žáků 15 žáků 50 stravovaných, výdejna 30 stravovaných Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ Počet dětí/ žáků oddělení Mateřská škola stupeň ZŠ 1 15 k skupiny 13 k Školní družina V jedné ze 10 tříd školy Školní jídelna MŠ + vývařovna ul. Tyršova MŠ Tetčice 8dospělých strávníků Jídelna a výdejna ZŠ je na ul. Palackého v ZŠ 7 ZŠ

2 materiálně-technické podmínky pouze ZŠ (zpráva MŠ zpracována zvlášť, je přílohou) Učebny, herny 2 Odpočinkový areál, zahrada, dvůr Dvůr je vybaven prolézačkou a je zde malé hřiště Sportovní zařízení Využití hřiště a tělocvičny Sokola Tetčice Žákovský nábytek Židle a lavice jsou dle platných norem pro žáky 1. st. ZŠ, jsou výškově nastavitelné, odpovídající potřebám věkových zvláštností všech žáků. Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou atp. Učeb. pomůcky, hračky a sport. potřeby jsou účelné, neustále se doplňují, obměňují a dokupují, jsou vhodné pro dané věkové skupiny. Škola vlastní elektronické klávesy, které jsou již zastaralé, bylo by třeba zakoupit nové. Byla zakoupena kytara, v plánu je zakoupení kytary i pro MŠ. Pro potřeby kroužku robotiky byly zakoupeny 4 robotické stavebnice. Učebnice nakladatelství Alter a Nová škola doplňují učební texty dalších nakladatelství dle nabídky a vhodnosti pro 1., a 4. ročník ZŠ, AJ - Oxford Škola vlastní 3zastaralé PC, 1 interaktivní tabuli + notebook, 2 ipedy, 2staré televizory, 2 přehrávače MC a CD, 1 přehrávač MC, 1 multifunkční - barevnou tiskárnu se scannerem, multifunkční zařízení XEROX a starší kopírku hp nový počítač pro potřeby školní agendy a 4 notebooky určené pro výuku žáků. Licence pokryly všechny používané počítače. Škola vlastní laminovací přístroj a přístroj na kroužkovou vazbu písemných materiálů, dále vlastní digitální fotoaparát. Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 3 Kontakt Dvořáková Ivanka Od není ŠR funkční - odchod pí. Dvořákové z důvodu organizačních, pí. Teturová se vzdala funkce v ŠR, protože na škole nebude již mít svoje děti. Bude třeba zvolit nové členy ŠR.

3 2.Obory a vzdělávací programy Kód Obor vzdělání Ročník Zařazené třídy C/001 Základní škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, vydán dne , 2, 3. a Přehled pracovníků školy Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 8 v Počet učitelů ZŠ 2 Počet vychovatelů ŠD 1 pí.učitelka též 3. a 4.ročník Počet učitelek MŠ 2 Počet správních zaměstnanců ZŠ +MŠ 2 Počet správních zaměstnanců ŠJ 2 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 1. stupně 100 Učitelky MŠ 100 Učitelky MŠ 100 Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD 100 Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 1 samostatná odb. kuchařka 0,9 SOU 2 kuchařka 0,5 SOU 3 ved. školní jídelny 0,5 SOU 4 účetní 0,4 SŠ 5 uklízečka školnice 0,81 SOU 6 topič 0,47 SOU 7 uklízečka 0,25 SOU Komentář: topení zajišťuje školnice v době topné sezóny úvazek: Pomocné kuchařce pro výdej obědů pí. Barkociové - důchodkyně byl ukončen pracovní poměr z organizačních důvodů, úbytek žáků. Výdej obědů převezme pí. Věra Mecerodová.

4 4. Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2013/ dítě má povolenou domácí výuku U zápisu žáků, přijato 10 žáků, odklad škol. docházky 2 žáci 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu Třída Počet Prospělo Prospělo Neprospělo Žáci s Nehodnoceno žáků s vyznamen. dostatečnou I.A II.A III.A IV.A Celkem žák 1. třída - povoleno domácí vzdělávání, prospěl s vyznamenáním. 1 žák 3. třída povoleno domácí vzdělávání, prospěl s vyznamenáním V průběhu roku odešli na jinou školu tři žáci - rozhodnutí rodičů děti Jeden žák hodnocen v některých předmětech slovně. Přehled o chování Chování u všech žáků hodnoceno stupněm 1. Uděleny tři pochvaly za prospěch 1. tř. Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin 1. stupeň ,5 0 0 Počet neomluvených hodin na žáka Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy Rozvrh hodin (psychohygiena) Odpovídající žákům ml. škol. věku přestávky mezi jednotlivými předměty- 10min. a hlavní přestávka 20min. Pravidelně jsou zařazovány relaxační chvilky i během celého vyučování. ŠD má ve svém programu vycházky a pobyt venku. Vycházky jsou realizovány i v rámci vyučování

5 Školní řád, klasifikační řád Informační systém vůči žákům a rodičům Spolupráce s PPP a SPC, logopedické poradna Prevence sociálně-patologických jevů Klima školy Přijímaná opatření a jejich vliv na zlepšení výchovně-vzdělávacího procesu Prevence rizik a školní úrazovost např. prvouky a TV. Je zajištěn pitný režim žáků. Klasifikační řád je součástí školního řádu. Do klasifikačního řádu byly zařazeny kritéria pro slovní hodnocení. Školní řád s jeho součástmi je u ředitele školy žáci, rodiče i zaměstnanci s ním byli seznámeni. Umístění na webové stránky se nezdařilo, stránky nebylo možno obsluhovat z počítače školy, stránky školy nebyly funkční. Je připravena jejich inovace. Nástěnky, místní rozhlas obecního úřadu, třídní schůzky minimálně 2x ročně, konzultační hodiny, individuálně dle potřeby rodičů, telefonicky, prostřednictvím žákovských knížek a deníčků a elektronickou poštou. Škola má webové stránky, ale nebyly zcela funkční. Některé zprávy byly umístěny též na místní kabelové televizi. Individuální návštěvy dětí s rodiči v PPP a SPC. V rámci výuky v ZŠ a dle nabídky výukových pořadů a besed nabízených různými institucemi pro mládež. Nabídkou vhodných aktivit ve školní družině a během přestávek. Snažíme se o přátelské klidné prostředí, o vzájemnou spolupráci žáků mezi sebou i s učitelem, dbáme na potlačování agresivity mezi dětmi, prevenci proti šikaně. Rodiče se mají možnost vyjádřit k procesu vzdělávání jak v ZŠ, tak i v MŠ. Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci se účastní odborně zaměřených kurzů a školení. Žáci jsou pravidelně seznamováni s možnými riziky a bezpečnostními pravidly v silničním provozu, ale i při hrách a ve výuce. Před prázdninami jsou jim připomínána bezpečnostní pravidla, tyto zásady jsou zařazeny i do učebních předmětů Plavání Tv, Prv, Pč aj. Nebyly odeslány žádné

6 Spolupráce s rodiči a institucemi Průběh a výsledky vzdělávání Soulad výuky s obecnými cíli a zásadami vzdělávání Vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků Návaznost probíraného učiva na předcházející témata záznamy, nebyl zaznamenán žádný úraz. Občanské sdružení SRPŠ velmi dobře pracuje a spolupracuje se školou. Stávající členové výboru SRPŠ odstoupily ze svých funkcí z důvodu odchodu jejich dětí na jinou školu, bude nutné, aby si rodiče dětí v ZŠ a MŠ zvolili jiné svoje zástupce. Škola dále spolupracuje s Obcí Tetčice, Sokolem Tetčice a spolkem tetčických žen. Pravidelná spolupráce s místní knihovnou Tetčice. Spolupráce s MU Brno. V případě potřeby je škola v kontaktu s okolními školami a s OPPP. Škola také spolupracuje se Středisky volného času Rosice a Ivančice. Výuku plavání zajišťuje Plavecká škola Blučina v bazénu v Nové Vsi u Oslavan Obecné cíle a zásady jsou s výukou v souladu, žáci podávají kvalitní výkony odpovídající věku a individuálním zvláštnostem. Cíle výuky jsou stanoveny a při způsobeny aktuálnímu stavu třídy, individuální vzdělávací potřeby žáků jsou respektovány. Je upřednostněn individuální přístup, jsou zohledněny potřeby nadaných žáků i žáků vyžadujících delší čas na zdolání úkolů. Jeden žák měl problémy s učením a byly také problémy s kázní slovní obtěžování dětí, po projednání s otcem dítěte byl navržen dle doporučení PPP plán I. V. u tohoto žáka mohly být lépe respektovány zvláštnosti dítěte a ještě mírnější tempo v některých předmětech - vyjádření ČŠI. Jednotlivá témata na sebe vhodně navazují, mezipředmětová vazba je funkční učitelé spolupracují a témata konzultují mezi sebou.

7 Materiální podpora výuky Vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem Účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky Vybavení a uspořádání učebny vzhledem k cílům výuky, činnostem a možnostem budovy je vhodné a účelné v rámci financ. Možností a předmětů je doplňujeme a modernizujeme. Vyučovací formy a metody Řízení výuky, vnitřní členění hodin Sledování a plnění stanovených cílů Podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance Možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností Využívání metod aktivního, prožitkového učení, experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou Účelnost výuky frontální, skupinové a individuální Přizpůsobeno čtyřem ročníkům, v jedné třídě se učí dva ročníky, na Tv, Pč, Vv, Hv, Prv a Přírodovědu jsou ročníky spojeny. Přizpůsobujeme se individuálním potřebám jednotlivců různé formy práce skupinová, samostatná, projektové vyuč., v blocích atd. dle daného předmětu, snažíme se poskytnout každému žákovi dostatečný časový prostor pro zvládnutí daného úkolu a práce. Zpětnou evaluací, prověřováním znalostí žáků průběžným hodnocením, vytvořením individuálních portfolií jednotlivých žáků, čtvrtletními prověrkami v učeb. předmětech. Žáci jsou vhodně motivováni pochvalou, ale i poukázáním na nevhodnost některých reakcí a chování. Správné návyky jsou uplatňovány i při hrách a návštěvách kulturních akcí a též v ŠD. Snažíme se vést žáky ke kamarádství a spolupráci. Žáci se aktivně zapojují do všech činností na jejich individuální potřeby je brán ohled. Možnost seberealizace mají žáci v různých činnostech ve výuce, ale i v ŠD. Prožitkové učení je součástí všech složek výuky a výchovy, především ve výchovách, v prvouce a v činnostech ŠD. Ve výuce jsou používány různé metody práce - frontální výuka, besedy, skupinová práce, individuální práce, mentální mapy, hra aj.

8 Vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací Respektování individuálního tempa, možnost relaxace žáků Forma kladení otázek Motivace žáků Aktivita a zájem žáků o výuku Propojení teorie s praxí (v činnostech žáků) Využívání zkušeností žáků. Vliv hodnocení na motivaci žáků Interakce a komunikace Akceptování stanovených pravidel komunikace mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem Možnost vyjadřování vlastního názoru, argumentace, diskuse Vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, příležitosti k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj komunikativních dovedností žáků Učitelé své znalosti a organizátorské schopnosti rozvíjejí v rámci dalšího vzdělávání. Věnují se individuálně slabším žákům. Žákům nadanějším zadávají pro ně zajímavější typy úkolů. Důraz je kladen na rozcvičení prstů rukou i paží, rozmluvení na začátku vyučování. Žáci mají možnost odejít na toaletu i v průběhu hodiny, protáhnout se. Je zajištěn pitný režim a zařazovány relaxační chvilky. V rámci ŠD je po obědě zařazena delší relaxační chvilka. Otázky jsou formulovány jednoznačně a srozumitelně, případně je vše znovu vysvětleno i větší názorností. Žáci jsou většinou aktivní, učení je baví a zajímají se o všechny činnosti ve výuce Praktické činnosti navazují na teoretické znalosti z jednotlivých předmětů a na osobní zkušenosti a prožitky žáků, je dbán důraz na mezipředmětové vztahy. Nejvíce motivuje žáky kladné hodnocení a získání dobrých známek. V některých případech se jeví vhodné též pokárání, poukázání na opakované chyby, využíváme motivační tiskátka a nálepky. Pravidla komunikace jsou pevně stanovena, ale ne vždy se žákům daří dodržet pravidla v plné výši. Je nutné opakované připomínání pravidel. Žáci mohou vyjádřit svůj názor i argumentaci pokud není hrubá a urážlivá nebo jinak nevhodná. Žáci jsou vedeni k vzájemnému respektu a toleranci. Ve vyučování jsou zařazeny takové aktivity, aby žáci rozvíjeli svoje komunikativní dovednosti vyprávění, dramatické hry, aj.

9 Hodnocení žáků Věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení Respektování individuálních schopností žáků Ocenění pokroku Zdůvodnění hodnocení žáků učitelem Využití klasifikačního řádu Žáci jsou hodnoceni vzhledem ke své individualitě a možnostem. Ví, co bylo konkrétně hodnoceno a jakých chyb se dopustili. Žáci jsou vedeni k sebehodnocení. K individuálním schopnostem dětí je přihlíženo, učivo je zadáváno přiměřeně k dovednostem a schopnostem jednotlivce. U jednoho dítěte i přes veškerou snahu učitele nebyla přiměřenost učiva odhadnuta a dodržena -. AJ. U dítěte v nálezu z OPPP označen syndrom ADHD. Ředitelka znovu zařadí do svého plánu DVPP a absolvuje kurzy zaměřené na práci s dětmi s ADHD, novelizaci škol. Zákona atp. Často využívána pochvala a povzbuzení jako kladná motivace k dalším výkonům. Žákům je vždy zdůvodněno hodnocení jejich výsledků učitelem. Rodiče jsou prostřednictvím osobních konzultací informováni o výsledcích a prospěchu žáků, dále pak prostřednictvím žákovských knížek a na třídních schůzkách. Je využíván dle platných předpisů a v souladu se školním řádem, jehož je součástí. Slovní hodnocení je v klasifikačním řádu zařazeno dle platných předpisů. 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Prevence rizikového sexuálního chování úkol základního vzdělávání - Müllerová Kurz robotiky Müllerová, Dvořáková Učitelky MŠ i ZŠ se též vzdělávali formou samostudia z tisku internetu atp. a prohlubovaly svoje odborné znalosti. Pracovnice kuchyně vedoucí kuchyně pí. Poláčková se pravidelně účastní školení určených pro školní stravování.

10 7. Údaje o aktivitách mimo vyučování ve škole a akcích školy Na škole pracoval kroužek robotiky. Divadlo Rolničky O kamarádství, Podzimní dílničky pro rodiče a děti ZŠ i MŠ Předvánoční jarmark Mikulášská nadílka v MŠ Vánoční besídka pro rodiče v Sokolovně Tetčice Škola nanečisto setkání s předškoláky a jejich rodiči Slavnostní zápis do 1. třídy Výchovný koncert ve škole kytara Kouzelnické představení Divadlo Rolničky v MŠ Maškarní dětský ples spolupráce se spolkem žen a Sokolem Vítání jara s Jarmarkem a vynášením Morany Návštěva dětí MŠ ve škole Kouzelnické představení Katonas Divadlo rolničky Zajíček ve škole Návštěva knihovny v Tetčicích Měsíc knihy Velikonoční výtvarné dílničky v MŠ Zahájení výuky plavání Čarodějnický den a pálení čarodějnic Oslava Dne matek pásmo pro maminky v Sokolovně Vycházka na Kratochvilku Vítání nových občánků Dopravní výchova na dopravním hřišti v Oslavanech Nocování ve škole Návštěva divadel. Představení v Oslavanech Lotrando a Zubejda Dětská olympiáda Kahanu Výlet do Sloupu Poslední zvonění s pasováním prvňáčků ZŠ a MŠ se účastní společně většiny kulturních akcí, výukových pořadů a spolupracuje. 9. Školská rada Školská rada pracuje na škole v mezích stanovených zákonem, schází se dle potřeby a projednává důležité písemnosti. Mgr. Ivanka Dvořáková musela z organizačních důvodů ukončit práci ve škole a také ve ŠR. Po odchodu žáků Davida a Šimona Teturových, odstoupila od svojí funkce také matka těchto žáku pí. Teturová. Je proto nutno zvolit nové členy ŠR. 10. Základní údaje o hospodaření školy Na škole proběhla během prázdnin v roce 2014 výměna střechy školy. Otevření další třídy MŠ v budově školy se nepodařilo zprovoznit. Další údaje o hospodaření školy jsou uvedeny za kalendářní rok viz. příloha - údaje zpracovala. účetní pí J.Vontrobová. 11. Výroční zpráva MŠ Výroční zprávu, která je přílohou výroční zprávy školy, za MŠ zpracovala zástupkyně pro MŠ pí. Floriánová

11 12. Závěr: Škola byla zapojena do projektu EU peníze školám, monitorovací zprávy byly zasílány dle platných termínů a byly všechny schváleny. Projekt Byl ukončen a také poslední zprávy a hlášení k tomuto projektu byly schváleny. Stále se nám nedaří výrazně zlepšit informace na webových stránkách školy, neboť škola nemá přístupový kód na stránky. Aktualizace informací tímto značně vázne. Škola zahájila spolupráci se společností Profi škola, stránky školy budou nově vytvořeny a doplněny o materiály a dokumenty ZŠ a MŠ. Nepodařilo se též dát do provozu další třídu MŠ, která je přichystána v budově ZŠ není dokončeno úřední řízení se stavebním úřadem v Rosicích. Rádi bychom též lépe upravili a dovybavili školní dvůr úprava hřiště a relaxačních prvků pro účely ZŠ a chystané třídy MŠ. Na zahradě MŠ je třeba též doplnit herní a relaxační prvky a zejména pergolu nebo jinou stavbu poskytující stín pro děti. Je také nutné pořídit lepší krytí pískoviště na zahradě MŠ. I nadále chceme spolupracovat s rodiči a SRPŠ na rozvíjení zdařilých akcí Jarmark, dětský ples, sběr druhotných surovin atp., protože také oni významně přispěli ke zvládnutí všech úkolů, které jsou na školu kladeny. Vedení školy si této pomoci velmi cení a váží. V Tetčicích dne: 19.září 2014 Mgr. Radoslava Müllerová ředitelka školy

12 Zaměstnanci (stav k ) Jednotlivé typy škol a školských zařízení MŠ ZŠ ŠD ŠJ Celkem Přepočtené osobyprům. stav. 2,700 2,307 0,607 1,688 7,302 IX. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2013 A. Údaje z Výkazu zisku a ztrát v Kč Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem (v Kč) Náklady celkem , ,32 Spotřeba materiálu , ,59 Spotřeba energie , ,89 Opravy , ,00 Cestovné 5 543, ,00 Náklady na reprezentaci 1 163, ,00 Ostatní služby , ,90 Mzdové náklady , ,00 Zákonné sociální pojištění , ,50 Jiné sociální pojištění 7 526, ,74 Zákonné sociální náklady , ,50 Pokuty a penále 135, ,00 Dary 845, ,00 Odpisy DM , ,00 Náklady z drobného dlouhodob. majetku , ,90 Ostatní náklady z činnosti 8 563, ,30 Výnosy celkem , ,43 v tom transfery , ,00 Ostatní výnosy z činnosti 2 000, ,00 Výnosy z prodeje služeb , ,00 - úroky 42, Hospodářský výsledek , ,11 Poskytnuté dotace v roce 2013 v Kč ze státního rozpočtu ( ÚZ přímé náklady na vzdělání) ,00 od zřizovatele školy (Obec Tetčice) ,00 Dotace EU peníze školám ,00 CELKEM ,00

13 B. Hospodářský výsledek Výsledek hospodaření činil v roce ,11 Kč. Zastupitelstvo obce schválilo dne převedení zlepšeného hospodářského výsledku Základní školy a mateřské školy Tetčice, okres Brno venkov, p.o. ve výši ,11 Kč do rezervního fondu. C. Informace o výsledcích kontrol V školním roce 2013/2014 byla provedena jen veřejnosprávní kontrola zřizovatelem školy a) Finanční hospodaření příspěvkové organizace za období kontrola za období kontrola za období kontrola Kontrola byla provedena na základě zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a ve znění pozdějších předpisů. Bylo konstatováno, že účetnictví je vedeno úplně, průkazně a správně tak, aby věrně zobrazovalo skutečnosti, které jsou jeho předmětem. Vedení pokladny je průkazné, kontrola pokladny je prováděna v souladu s vedením účetnictví. Nebyly zjištěny žádné nedostatky opravňující kontrolní orgán k doporučení nutnosti zavedení interního auditu v kontrolované osobě. Jiné kontroly v tomto období nebyly provedeny.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013 Zpracovala: Mgr. Jana 24. 7. 2013 Č.j.:171/013 Stránka 1 z 17 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Šebetov,

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Hana Dolejší Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo adresa školy 671 31 Únanov 56 právní forma příspěvková organizace IČO 709 92

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fax : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Hana Dolejší Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r.

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r. 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027704 IZO 600138097 identifikátor školy 102232733 Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice,

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2012/2013

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2012/2013 Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 do 31. 7. 2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Školní rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Školní rok 2013/2014 PaedDr. Iva Jinková Rada školy schválila dne: Obsah Výroční zpráva 1 Školní rok 2013/2014 1 I. Základní údaje o škole 4 1.1 Zřizovatel... 4 1.3 Základní údaje o součástech

Více

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Hana Dolejší Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola, Bratčice 69, příspěvková organizace, Okres Brno venkov IČO: 70999384 IZO: 600111202 Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Schváleno pedagogickou radou dne 28.8.2013 Schváleno

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace Výroční zpráva 2008 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Boţičany, okres

Více

Masarykova základní škola Dolní Roveň. okres Pardubice PSČ 533 71. Výroční zpráva o činnosti školy. a hospodaření školy

Masarykova základní škola Dolní Roveň. okres Pardubice PSČ 533 71. Výroční zpráva o činnosti školy. a hospodaření školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření školy za školní rok 2008-2009 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Karlovy Vary Poštovní 19, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 zpracovala ředitelka Mgr. Jana Šejbová ŠR schválila dne: Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává v souladu s 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-201/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov,

Více

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Karlovy Vary Poštovní 19, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-537/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha-západ Kubrova 136, 252 16 Nučice info@zs-nucice.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2013-2014 1 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní

Více

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy ZŠ Dačice, Komenského 7, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-480/15-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 751 05 Kokory 251 E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Kokory info@zskokory.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-38/09-05 Základní škola praktická a mateřská škola Toužim, příspěvková organizace Adresa: Plzeňská 395, Toužim 364 01

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Mnichovo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Rosovice, okres Příbram. 262 11 Rosovice 89. Identifikátor školy: 600 054 705

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Rosovice, okres Příbram. 262 11 Rosovice 89. Identifikátor školy: 600 054 705 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Rosovice, okres Příbram 262 11 Rosovice 89 Identifikátor školy: 600 054 705 Termín konání inspekce: 9., 13.

Více