Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2013/2014 Škola název školy 1. Základní údaje o škole adresa školy právní forma IČO IZO Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Palackého 52,66417 Tetčice příspěvková organizace identifikátor školy- právnické osoby vedení školy ředitel: Mgr. Radoslava Müllerová kontakt tel.: , , MŠ , , Zřizovatel název zřizovatele Obec Tetčice, okres Brno - venkov adresa zřizovatele Tetčice, Palackého177 kontakt tel.: Součásti školy Mateřská škola Základní škola Školní družina Školní jídelna, výdejna kapacita 25dětí 50 žáků 15 žáků 50 stravovaných, výdejna 30 stravovaných Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ Počet dětí/ žáků oddělení Mateřská škola stupeň ZŠ 1 15 k skupiny 13 k Školní družina V jedné ze 10 tříd školy Školní jídelna MŠ + vývařovna ul. Tyršova MŠ Tetčice 8dospělých strávníků Jídelna a výdejna ZŠ je na ul. Palackého v ZŠ 7 ZŠ

2 materiálně-technické podmínky pouze ZŠ (zpráva MŠ zpracována zvlášť, je přílohou) Učebny, herny 2 Odpočinkový areál, zahrada, dvůr Dvůr je vybaven prolézačkou a je zde malé hřiště Sportovní zařízení Využití hřiště a tělocvičny Sokola Tetčice Žákovský nábytek Židle a lavice jsou dle platných norem pro žáky 1. st. ZŠ, jsou výškově nastavitelné, odpovídající potřebám věkových zvláštností všech žáků. Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou atp. Učeb. pomůcky, hračky a sport. potřeby jsou účelné, neustále se doplňují, obměňují a dokupují, jsou vhodné pro dané věkové skupiny. Škola vlastní elektronické klávesy, které jsou již zastaralé, bylo by třeba zakoupit nové. Byla zakoupena kytara, v plánu je zakoupení kytary i pro MŠ. Pro potřeby kroužku robotiky byly zakoupeny 4 robotické stavebnice. Učebnice nakladatelství Alter a Nová škola doplňují učební texty dalších nakladatelství dle nabídky a vhodnosti pro 1., a 4. ročník ZŠ, AJ - Oxford Škola vlastní 3zastaralé PC, 1 interaktivní tabuli + notebook, 2 ipedy, 2staré televizory, 2 přehrávače MC a CD, 1 přehrávač MC, 1 multifunkční - barevnou tiskárnu se scannerem, multifunkční zařízení XEROX a starší kopírku hp nový počítač pro potřeby školní agendy a 4 notebooky určené pro výuku žáků. Licence pokryly všechny používané počítače. Škola vlastní laminovací přístroj a přístroj na kroužkovou vazbu písemných materiálů, dále vlastní digitální fotoaparát. Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 3 Kontakt Dvořáková Ivanka Od není ŠR funkční - odchod pí. Dvořákové z důvodu organizačních, pí. Teturová se vzdala funkce v ŠR, protože na škole nebude již mít svoje děti. Bude třeba zvolit nové členy ŠR.

3 2.Obory a vzdělávací programy Kód Obor vzdělání Ročník Zařazené třídy C/001 Základní škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, vydán dne , 2, 3. a Přehled pracovníků školy Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 8 v Počet učitelů ZŠ 2 Počet vychovatelů ŠD 1 pí.učitelka též 3. a 4.ročník Počet učitelek MŠ 2 Počet správních zaměstnanců ZŠ +MŠ 2 Počet správních zaměstnanců ŠJ 2 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 1. stupně 100 Učitelky MŠ 100 Učitelky MŠ 100 Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD 100 Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 1 samostatná odb. kuchařka 0,9 SOU 2 kuchařka 0,5 SOU 3 ved. školní jídelny 0,5 SOU 4 účetní 0,4 SŠ 5 uklízečka školnice 0,81 SOU 6 topič 0,47 SOU 7 uklízečka 0,25 SOU Komentář: topení zajišťuje školnice v době topné sezóny úvazek: Pomocné kuchařce pro výdej obědů pí. Barkociové - důchodkyně byl ukončen pracovní poměr z organizačních důvodů, úbytek žáků. Výdej obědů převezme pí. Věra Mecerodová.

4 4. Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2013/ dítě má povolenou domácí výuku U zápisu žáků, přijato 10 žáků, odklad škol. docházky 2 žáci 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu Třída Počet Prospělo Prospělo Neprospělo Žáci s Nehodnoceno žáků s vyznamen. dostatečnou I.A II.A III.A IV.A Celkem žák 1. třída - povoleno domácí vzdělávání, prospěl s vyznamenáním. 1 žák 3. třída povoleno domácí vzdělávání, prospěl s vyznamenáním V průběhu roku odešli na jinou školu tři žáci - rozhodnutí rodičů děti Jeden žák hodnocen v některých předmětech slovně. Přehled o chování Chování u všech žáků hodnoceno stupněm 1. Uděleny tři pochvaly za prospěch 1. tř. Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin 1. stupeň ,5 0 0 Počet neomluvených hodin na žáka Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy Rozvrh hodin (psychohygiena) Odpovídající žákům ml. škol. věku přestávky mezi jednotlivými předměty- 10min. a hlavní přestávka 20min. Pravidelně jsou zařazovány relaxační chvilky i během celého vyučování. ŠD má ve svém programu vycházky a pobyt venku. Vycházky jsou realizovány i v rámci vyučování

5 Školní řád, klasifikační řád Informační systém vůči žákům a rodičům Spolupráce s PPP a SPC, logopedické poradna Prevence sociálně-patologických jevů Klima školy Přijímaná opatření a jejich vliv na zlepšení výchovně-vzdělávacího procesu Prevence rizik a školní úrazovost např. prvouky a TV. Je zajištěn pitný režim žáků. Klasifikační řád je součástí školního řádu. Do klasifikačního řádu byly zařazeny kritéria pro slovní hodnocení. Školní řád s jeho součástmi je u ředitele školy žáci, rodiče i zaměstnanci s ním byli seznámeni. Umístění na webové stránky se nezdařilo, stránky nebylo možno obsluhovat z počítače školy, stránky školy nebyly funkční. Je připravena jejich inovace. Nástěnky, místní rozhlas obecního úřadu, třídní schůzky minimálně 2x ročně, konzultační hodiny, individuálně dle potřeby rodičů, telefonicky, prostřednictvím žákovských knížek a deníčků a elektronickou poštou. Škola má webové stránky, ale nebyly zcela funkční. Některé zprávy byly umístěny též na místní kabelové televizi. Individuální návštěvy dětí s rodiči v PPP a SPC. V rámci výuky v ZŠ a dle nabídky výukových pořadů a besed nabízených různými institucemi pro mládež. Nabídkou vhodných aktivit ve školní družině a během přestávek. Snažíme se o přátelské klidné prostředí, o vzájemnou spolupráci žáků mezi sebou i s učitelem, dbáme na potlačování agresivity mezi dětmi, prevenci proti šikaně. Rodiče se mají možnost vyjádřit k procesu vzdělávání jak v ZŠ, tak i v MŠ. Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci se účastní odborně zaměřených kurzů a školení. Žáci jsou pravidelně seznamováni s možnými riziky a bezpečnostními pravidly v silničním provozu, ale i při hrách a ve výuce. Před prázdninami jsou jim připomínána bezpečnostní pravidla, tyto zásady jsou zařazeny i do učebních předmětů Plavání Tv, Prv, Pč aj. Nebyly odeslány žádné

6 Spolupráce s rodiči a institucemi Průběh a výsledky vzdělávání Soulad výuky s obecnými cíli a zásadami vzdělávání Vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků Návaznost probíraného učiva na předcházející témata záznamy, nebyl zaznamenán žádný úraz. Občanské sdružení SRPŠ velmi dobře pracuje a spolupracuje se školou. Stávající členové výboru SRPŠ odstoupily ze svých funkcí z důvodu odchodu jejich dětí na jinou školu, bude nutné, aby si rodiče dětí v ZŠ a MŠ zvolili jiné svoje zástupce. Škola dále spolupracuje s Obcí Tetčice, Sokolem Tetčice a spolkem tetčických žen. Pravidelná spolupráce s místní knihovnou Tetčice. Spolupráce s MU Brno. V případě potřeby je škola v kontaktu s okolními školami a s OPPP. Škola také spolupracuje se Středisky volného času Rosice a Ivančice. Výuku plavání zajišťuje Plavecká škola Blučina v bazénu v Nové Vsi u Oslavan Obecné cíle a zásady jsou s výukou v souladu, žáci podávají kvalitní výkony odpovídající věku a individuálním zvláštnostem. Cíle výuky jsou stanoveny a při způsobeny aktuálnímu stavu třídy, individuální vzdělávací potřeby žáků jsou respektovány. Je upřednostněn individuální přístup, jsou zohledněny potřeby nadaných žáků i žáků vyžadujících delší čas na zdolání úkolů. Jeden žák měl problémy s učením a byly také problémy s kázní slovní obtěžování dětí, po projednání s otcem dítěte byl navržen dle doporučení PPP plán I. V. u tohoto žáka mohly být lépe respektovány zvláštnosti dítěte a ještě mírnější tempo v některých předmětech - vyjádření ČŠI. Jednotlivá témata na sebe vhodně navazují, mezipředmětová vazba je funkční učitelé spolupracují a témata konzultují mezi sebou.

7 Materiální podpora výuky Vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem Účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky Vybavení a uspořádání učebny vzhledem k cílům výuky, činnostem a možnostem budovy je vhodné a účelné v rámci financ. Možností a předmětů je doplňujeme a modernizujeme. Vyučovací formy a metody Řízení výuky, vnitřní členění hodin Sledování a plnění stanovených cílů Podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance Možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností Využívání metod aktivního, prožitkového učení, experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou Účelnost výuky frontální, skupinové a individuální Přizpůsobeno čtyřem ročníkům, v jedné třídě se učí dva ročníky, na Tv, Pč, Vv, Hv, Prv a Přírodovědu jsou ročníky spojeny. Přizpůsobujeme se individuálním potřebám jednotlivců různé formy práce skupinová, samostatná, projektové vyuč., v blocích atd. dle daného předmětu, snažíme se poskytnout každému žákovi dostatečný časový prostor pro zvládnutí daného úkolu a práce. Zpětnou evaluací, prověřováním znalostí žáků průběžným hodnocením, vytvořením individuálních portfolií jednotlivých žáků, čtvrtletními prověrkami v učeb. předmětech. Žáci jsou vhodně motivováni pochvalou, ale i poukázáním na nevhodnost některých reakcí a chování. Správné návyky jsou uplatňovány i při hrách a návštěvách kulturních akcí a též v ŠD. Snažíme se vést žáky ke kamarádství a spolupráci. Žáci se aktivně zapojují do všech činností na jejich individuální potřeby je brán ohled. Možnost seberealizace mají žáci v různých činnostech ve výuce, ale i v ŠD. Prožitkové učení je součástí všech složek výuky a výchovy, především ve výchovách, v prvouce a v činnostech ŠD. Ve výuce jsou používány různé metody práce - frontální výuka, besedy, skupinová práce, individuální práce, mentální mapy, hra aj.

8 Vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací Respektování individuálního tempa, možnost relaxace žáků Forma kladení otázek Motivace žáků Aktivita a zájem žáků o výuku Propojení teorie s praxí (v činnostech žáků) Využívání zkušeností žáků. Vliv hodnocení na motivaci žáků Interakce a komunikace Akceptování stanovených pravidel komunikace mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem Možnost vyjadřování vlastního názoru, argumentace, diskuse Vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, příležitosti k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj komunikativních dovedností žáků Učitelé své znalosti a organizátorské schopnosti rozvíjejí v rámci dalšího vzdělávání. Věnují se individuálně slabším žákům. Žákům nadanějším zadávají pro ně zajímavější typy úkolů. Důraz je kladen na rozcvičení prstů rukou i paží, rozmluvení na začátku vyučování. Žáci mají možnost odejít na toaletu i v průběhu hodiny, protáhnout se. Je zajištěn pitný režim a zařazovány relaxační chvilky. V rámci ŠD je po obědě zařazena delší relaxační chvilka. Otázky jsou formulovány jednoznačně a srozumitelně, případně je vše znovu vysvětleno i větší názorností. Žáci jsou většinou aktivní, učení je baví a zajímají se o všechny činnosti ve výuce Praktické činnosti navazují na teoretické znalosti z jednotlivých předmětů a na osobní zkušenosti a prožitky žáků, je dbán důraz na mezipředmětové vztahy. Nejvíce motivuje žáky kladné hodnocení a získání dobrých známek. V některých případech se jeví vhodné též pokárání, poukázání na opakované chyby, využíváme motivační tiskátka a nálepky. Pravidla komunikace jsou pevně stanovena, ale ne vždy se žákům daří dodržet pravidla v plné výši. Je nutné opakované připomínání pravidel. Žáci mohou vyjádřit svůj názor i argumentaci pokud není hrubá a urážlivá nebo jinak nevhodná. Žáci jsou vedeni k vzájemnému respektu a toleranci. Ve vyučování jsou zařazeny takové aktivity, aby žáci rozvíjeli svoje komunikativní dovednosti vyprávění, dramatické hry, aj.

9 Hodnocení žáků Věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení Respektování individuálních schopností žáků Ocenění pokroku Zdůvodnění hodnocení žáků učitelem Využití klasifikačního řádu Žáci jsou hodnoceni vzhledem ke své individualitě a možnostem. Ví, co bylo konkrétně hodnoceno a jakých chyb se dopustili. Žáci jsou vedeni k sebehodnocení. K individuálním schopnostem dětí je přihlíženo, učivo je zadáváno přiměřeně k dovednostem a schopnostem jednotlivce. U jednoho dítěte i přes veškerou snahu učitele nebyla přiměřenost učiva odhadnuta a dodržena -. AJ. U dítěte v nálezu z OPPP označen syndrom ADHD. Ředitelka znovu zařadí do svého plánu DVPP a absolvuje kurzy zaměřené na práci s dětmi s ADHD, novelizaci škol. Zákona atp. Často využívána pochvala a povzbuzení jako kladná motivace k dalším výkonům. Žákům je vždy zdůvodněno hodnocení jejich výsledků učitelem. Rodiče jsou prostřednictvím osobních konzultací informováni o výsledcích a prospěchu žáků, dále pak prostřednictvím žákovských knížek a na třídních schůzkách. Je využíván dle platných předpisů a v souladu se školním řádem, jehož je součástí. Slovní hodnocení je v klasifikačním řádu zařazeno dle platných předpisů. 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Prevence rizikového sexuálního chování úkol základního vzdělávání - Müllerová Kurz robotiky Müllerová, Dvořáková Učitelky MŠ i ZŠ se též vzdělávali formou samostudia z tisku internetu atp. a prohlubovaly svoje odborné znalosti. Pracovnice kuchyně vedoucí kuchyně pí. Poláčková se pravidelně účastní školení určených pro školní stravování.

10 7. Údaje o aktivitách mimo vyučování ve škole a akcích školy Na škole pracoval kroužek robotiky. Divadlo Rolničky O kamarádství, Podzimní dílničky pro rodiče a děti ZŠ i MŠ Předvánoční jarmark Mikulášská nadílka v MŠ Vánoční besídka pro rodiče v Sokolovně Tetčice Škola nanečisto setkání s předškoláky a jejich rodiči Slavnostní zápis do 1. třídy Výchovný koncert ve škole kytara Kouzelnické představení Divadlo Rolničky v MŠ Maškarní dětský ples spolupráce se spolkem žen a Sokolem Vítání jara s Jarmarkem a vynášením Morany Návštěva dětí MŠ ve škole Kouzelnické představení Katonas Divadlo rolničky Zajíček ve škole Návštěva knihovny v Tetčicích Měsíc knihy Velikonoční výtvarné dílničky v MŠ Zahájení výuky plavání Čarodějnický den a pálení čarodějnic Oslava Dne matek pásmo pro maminky v Sokolovně Vycházka na Kratochvilku Vítání nových občánků Dopravní výchova na dopravním hřišti v Oslavanech Nocování ve škole Návštěva divadel. Představení v Oslavanech Lotrando a Zubejda Dětská olympiáda Kahanu Výlet do Sloupu Poslední zvonění s pasováním prvňáčků ZŠ a MŠ se účastní společně většiny kulturních akcí, výukových pořadů a spolupracuje. 9. Školská rada Školská rada pracuje na škole v mezích stanovených zákonem, schází se dle potřeby a projednává důležité písemnosti. Mgr. Ivanka Dvořáková musela z organizačních důvodů ukončit práci ve škole a také ve ŠR. Po odchodu žáků Davida a Šimona Teturových, odstoupila od svojí funkce také matka těchto žáku pí. Teturová. Je proto nutno zvolit nové členy ŠR. 10. Základní údaje o hospodaření školy Na škole proběhla během prázdnin v roce 2014 výměna střechy školy. Otevření další třídy MŠ v budově školy se nepodařilo zprovoznit. Další údaje o hospodaření školy jsou uvedeny za kalendářní rok viz. příloha - údaje zpracovala. účetní pí J.Vontrobová. 11. Výroční zpráva MŠ Výroční zprávu, která je přílohou výroční zprávy školy, za MŠ zpracovala zástupkyně pro MŠ pí. Floriánová

11 12. Závěr: Škola byla zapojena do projektu EU peníze školám, monitorovací zprávy byly zasílány dle platných termínů a byly všechny schváleny. Projekt Byl ukončen a také poslední zprávy a hlášení k tomuto projektu byly schváleny. Stále se nám nedaří výrazně zlepšit informace na webových stránkách školy, neboť škola nemá přístupový kód na stránky. Aktualizace informací tímto značně vázne. Škola zahájila spolupráci se společností Profi škola, stránky školy budou nově vytvořeny a doplněny o materiály a dokumenty ZŠ a MŠ. Nepodařilo se též dát do provozu další třídu MŠ, která je přichystána v budově ZŠ není dokončeno úřední řízení se stavebním úřadem v Rosicích. Rádi bychom též lépe upravili a dovybavili školní dvůr úprava hřiště a relaxačních prvků pro účely ZŠ a chystané třídy MŠ. Na zahradě MŠ je třeba též doplnit herní a relaxační prvky a zejména pergolu nebo jinou stavbu poskytující stín pro děti. Je také nutné pořídit lepší krytí pískoviště na zahradě MŠ. I nadále chceme spolupracovat s rodiči a SRPŠ na rozvíjení zdařilých akcí Jarmark, dětský ples, sběr druhotných surovin atp., protože také oni významně přispěli ke zvládnutí všech úkolů, které jsou na školu kladeny. Vedení školy si této pomoci velmi cení a váží. V Tetčicích dne: 19.září 2014 Mgr. Radoslava Müllerová ředitelka školy

12 Zaměstnanci (stav k ) Jednotlivé typy škol a školských zařízení MŠ ZŠ ŠD ŠJ Celkem Přepočtené osobyprům. stav. 2,700 2,307 0,607 1,688 7,302 IX. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2013 A. Údaje z Výkazu zisku a ztrát v Kč Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem (v Kč) Náklady celkem , ,32 Spotřeba materiálu , ,59 Spotřeba energie , ,89 Opravy , ,00 Cestovné 5 543, ,00 Náklady na reprezentaci 1 163, ,00 Ostatní služby , ,90 Mzdové náklady , ,00 Zákonné sociální pojištění , ,50 Jiné sociální pojištění 7 526, ,74 Zákonné sociální náklady , ,50 Pokuty a penále 135, ,00 Dary 845, ,00 Odpisy DM , ,00 Náklady z drobného dlouhodob. majetku , ,90 Ostatní náklady z činnosti 8 563, ,30 Výnosy celkem , ,43 v tom transfery , ,00 Ostatní výnosy z činnosti 2 000, ,00 Výnosy z prodeje služeb , ,00 - úroky 42, Hospodářský výsledek , ,11 Poskytnuté dotace v roce 2013 v Kč ze státního rozpočtu ( ÚZ přímé náklady na vzdělání) ,00 od zřizovatele školy (Obec Tetčice) ,00 Dotace EU peníze školám ,00 CELKEM ,00

13 B. Hospodářský výsledek Výsledek hospodaření činil v roce ,11 Kč. Zastupitelstvo obce schválilo dne převedení zlepšeného hospodářského výsledku Základní školy a mateřské školy Tetčice, okres Brno venkov, p.o. ve výši ,11 Kč do rezervního fondu. C. Informace o výsledcích kontrol V školním roce 2013/2014 byla provedena jen veřejnosprávní kontrola zřizovatelem školy a) Finanční hospodaření příspěvkové organizace za období kontrola za období kontrola za období kontrola Kontrola byla provedena na základě zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a ve znění pozdějších předpisů. Bylo konstatováno, že účetnictví je vedeno úplně, průkazně a správně tak, aby věrně zobrazovalo skutečnosti, které jsou jeho předmětem. Vedení pokladny je průkazné, kontrola pokladny je prováděna v souladu s vedením účetnictví. Nebyly zjištěny žádné nedostatky opravňující kontrolní orgán k doporučení nutnosti zavedení interního auditu v kontrolované osobě. Jiné kontroly v tomto období nebyly provedeny.

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno č. j.: 446/12 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 V Kolči, dne 29. 10. 2012 Vypracovala: Mgr. Michaela Kalkušová Výroční

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Radostice, okres Brno - venkov V Radosticích dne 1. srpna 2014 Předkládá: Mgr. Drahoslava Drábková, ředitelka školy Schváleno na

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14 Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace, Vilémov 41 783 22 Cholina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Mgr. Dagmar Zapletalová ředitelka Č. j. 63/2014 Obsah: 1.

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Základní škola Jablůnka, okres setín ýroční zpráva o činnosti školy za šk.rok /8 ýroční zpráva o činnosti Základní školy Jablůnka, okres setín za školní rok /8. Základní údaje o škole. škola název školy

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r.

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r. 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027704 IZO 600138097 identifikátor školy 102232733 Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou. 592 64 Prosetín 70

Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou. 592 64 Prosetín 70 Česká republika Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou 592 64 Prosetín 70 Identifikátor školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov příspěvková organizace, Nemojany 113, 683 03, p. Luleč VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace Výroční zpráva 2011 2012 Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní a mateřská škola Jetřichov, okres Náchod adresa školy Jetřichov 126 549 83 Meziměstí 3 právní

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Křečovice 37, 257 56 Neveklov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola - název školy Základní škola

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

Kontakt tel.: 515 228 626 e-mail: zs.unanov@zn.orgman.cz www: skolaunanov.cz

Kontakt tel.: 515 228 626 e-mail: zs.unanov@zn.orgman.cz www: skolaunanov.cz 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo adresa školy 671 31 Únanov 56 právní forma příspěvková organizace IČO 709 92

Více

Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -1- VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -2-1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 60 611 910 IZO 102 264 708 RED_IZO 600 070 352 Základní škola

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY KYJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZA ŠK. ROK 2009/2010 Osnova je v souladu s ustanovením 7 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,vyšším

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012. Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012. Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun 1. Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun Tlustice

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY KYJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZA ŠK. ROK 2011/2012 Osnova je v souladu s ustanovením 7 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,vyšším

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2008/2009 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková - 1 - Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. Projednáno v pedagogické radě dne: 8.11.2007 Úvod Vlastní hodnocení školy je prováděno na základě

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2007/2008-1 - Zpracovala. Mgr. Dana Petriková Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (č.j. 107/2015) Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva o činnosti

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Habrovany, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013 2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Habrovany, příspěvková

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Inspekční zpráva Základní škola Salvátor Králova 380, 757 57 Valašské Meziříčí Identifikátor školy: 600 001 784 Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké,

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 130/99-110 38 Signatura: bk2cs103 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Polná, Poděbradova 79,

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více