Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2013/2014 Škola název školy 1. Základní údaje o škole adresa školy právní forma IČO IZO Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Palackého 52,66417 Tetčice příspěvková organizace identifikátor školy- právnické osoby vedení školy ředitel: Mgr. Radoslava Müllerová kontakt tel.: , , MŠ , , Zřizovatel název zřizovatele Obec Tetčice, okres Brno - venkov adresa zřizovatele Tetčice, Palackého177 kontakt tel.: Součásti školy Mateřská škola Základní škola Školní družina Školní jídelna, výdejna kapacita 25dětí 50 žáků 15 žáků 50 stravovaných, výdejna 30 stravovaných Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ Počet dětí/ žáků oddělení Mateřská škola stupeň ZŠ 1 15 k skupiny 13 k Školní družina V jedné ze 10 tříd školy Školní jídelna MŠ + vývařovna ul. Tyršova MŠ Tetčice 8dospělých strávníků Jídelna a výdejna ZŠ je na ul. Palackého v ZŠ 7 ZŠ

2 materiálně-technické podmínky pouze ZŠ (zpráva MŠ zpracována zvlášť, je přílohou) Učebny, herny 2 Odpočinkový areál, zahrada, dvůr Dvůr je vybaven prolézačkou a je zde malé hřiště Sportovní zařízení Využití hřiště a tělocvičny Sokola Tetčice Žákovský nábytek Židle a lavice jsou dle platných norem pro žáky 1. st. ZŠ, jsou výškově nastavitelné, odpovídající potřebám věkových zvláštností všech žáků. Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou atp. Učeb. pomůcky, hračky a sport. potřeby jsou účelné, neustále se doplňují, obměňují a dokupují, jsou vhodné pro dané věkové skupiny. Škola vlastní elektronické klávesy, které jsou již zastaralé, bylo by třeba zakoupit nové. Byla zakoupena kytara, v plánu je zakoupení kytary i pro MŠ. Pro potřeby kroužku robotiky byly zakoupeny 4 robotické stavebnice. Učebnice nakladatelství Alter a Nová škola doplňují učební texty dalších nakladatelství dle nabídky a vhodnosti pro 1., a 4. ročník ZŠ, AJ - Oxford Škola vlastní 3zastaralé PC, 1 interaktivní tabuli + notebook, 2 ipedy, 2staré televizory, 2 přehrávače MC a CD, 1 přehrávač MC, 1 multifunkční - barevnou tiskárnu se scannerem, multifunkční zařízení XEROX a starší kopírku hp nový počítač pro potřeby školní agendy a 4 notebooky určené pro výuku žáků. Licence pokryly všechny používané počítače. Škola vlastní laminovací přístroj a přístroj na kroužkovou vazbu písemných materiálů, dále vlastní digitální fotoaparát. Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 3 Kontakt Dvořáková Ivanka Od není ŠR funkční - odchod pí. Dvořákové z důvodu organizačních, pí. Teturová se vzdala funkce v ŠR, protože na škole nebude již mít svoje děti. Bude třeba zvolit nové členy ŠR.

3 2.Obory a vzdělávací programy Kód Obor vzdělání Ročník Zařazené třídy C/001 Základní škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, vydán dne , 2, 3. a Přehled pracovníků školy Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 8 v Počet učitelů ZŠ 2 Počet vychovatelů ŠD 1 pí.učitelka též 3. a 4.ročník Počet učitelek MŠ 2 Počet správních zaměstnanců ZŠ +MŠ 2 Počet správních zaměstnanců ŠJ 2 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 1. stupně 100 Učitelky MŠ 100 Učitelky MŠ 100 Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD 100 Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 1 samostatná odb. kuchařka 0,9 SOU 2 kuchařka 0,5 SOU 3 ved. školní jídelny 0,5 SOU 4 účetní 0,4 SŠ 5 uklízečka školnice 0,81 SOU 6 topič 0,47 SOU 7 uklízečka 0,25 SOU Komentář: topení zajišťuje školnice v době topné sezóny úvazek: Pomocné kuchařce pro výdej obědů pí. Barkociové - důchodkyně byl ukončen pracovní poměr z organizačních důvodů, úbytek žáků. Výdej obědů převezme pí. Věra Mecerodová.

4 4. Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2013/ dítě má povolenou domácí výuku U zápisu žáků, přijato 10 žáků, odklad škol. docházky 2 žáci 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu Třída Počet Prospělo Prospělo Neprospělo Žáci s Nehodnoceno žáků s vyznamen. dostatečnou I.A II.A III.A IV.A Celkem žák 1. třída - povoleno domácí vzdělávání, prospěl s vyznamenáním. 1 žák 3. třída povoleno domácí vzdělávání, prospěl s vyznamenáním V průběhu roku odešli na jinou školu tři žáci - rozhodnutí rodičů děti Jeden žák hodnocen v některých předmětech slovně. Přehled o chování Chování u všech žáků hodnoceno stupněm 1. Uděleny tři pochvaly za prospěch 1. tř. Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin 1. stupeň ,5 0 0 Počet neomluvených hodin na žáka Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy Rozvrh hodin (psychohygiena) Odpovídající žákům ml. škol. věku přestávky mezi jednotlivými předměty- 10min. a hlavní přestávka 20min. Pravidelně jsou zařazovány relaxační chvilky i během celého vyučování. ŠD má ve svém programu vycházky a pobyt venku. Vycházky jsou realizovány i v rámci vyučování

5 Školní řád, klasifikační řád Informační systém vůči žákům a rodičům Spolupráce s PPP a SPC, logopedické poradna Prevence sociálně-patologických jevů Klima školy Přijímaná opatření a jejich vliv na zlepšení výchovně-vzdělávacího procesu Prevence rizik a školní úrazovost např. prvouky a TV. Je zajištěn pitný režim žáků. Klasifikační řád je součástí školního řádu. Do klasifikačního řádu byly zařazeny kritéria pro slovní hodnocení. Školní řád s jeho součástmi je u ředitele školy žáci, rodiče i zaměstnanci s ním byli seznámeni. Umístění na webové stránky se nezdařilo, stránky nebylo možno obsluhovat z počítače školy, stránky školy nebyly funkční. Je připravena jejich inovace. Nástěnky, místní rozhlas obecního úřadu, třídní schůzky minimálně 2x ročně, konzultační hodiny, individuálně dle potřeby rodičů, telefonicky, prostřednictvím žákovských knížek a deníčků a elektronickou poštou. Škola má webové stránky, ale nebyly zcela funkční. Některé zprávy byly umístěny též na místní kabelové televizi. Individuální návštěvy dětí s rodiči v PPP a SPC. V rámci výuky v ZŠ a dle nabídky výukových pořadů a besed nabízených různými institucemi pro mládež. Nabídkou vhodných aktivit ve školní družině a během přestávek. Snažíme se o přátelské klidné prostředí, o vzájemnou spolupráci žáků mezi sebou i s učitelem, dbáme na potlačování agresivity mezi dětmi, prevenci proti šikaně. Rodiče se mají možnost vyjádřit k procesu vzdělávání jak v ZŠ, tak i v MŠ. Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci se účastní odborně zaměřených kurzů a školení. Žáci jsou pravidelně seznamováni s možnými riziky a bezpečnostními pravidly v silničním provozu, ale i při hrách a ve výuce. Před prázdninami jsou jim připomínána bezpečnostní pravidla, tyto zásady jsou zařazeny i do učebních předmětů Plavání Tv, Prv, Pč aj. Nebyly odeslány žádné

6 Spolupráce s rodiči a institucemi Průběh a výsledky vzdělávání Soulad výuky s obecnými cíli a zásadami vzdělávání Vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků Návaznost probíraného učiva na předcházející témata záznamy, nebyl zaznamenán žádný úraz. Občanské sdružení SRPŠ velmi dobře pracuje a spolupracuje se školou. Stávající členové výboru SRPŠ odstoupily ze svých funkcí z důvodu odchodu jejich dětí na jinou školu, bude nutné, aby si rodiče dětí v ZŠ a MŠ zvolili jiné svoje zástupce. Škola dále spolupracuje s Obcí Tetčice, Sokolem Tetčice a spolkem tetčických žen. Pravidelná spolupráce s místní knihovnou Tetčice. Spolupráce s MU Brno. V případě potřeby je škola v kontaktu s okolními školami a s OPPP. Škola také spolupracuje se Středisky volného času Rosice a Ivančice. Výuku plavání zajišťuje Plavecká škola Blučina v bazénu v Nové Vsi u Oslavan Obecné cíle a zásady jsou s výukou v souladu, žáci podávají kvalitní výkony odpovídající věku a individuálním zvláštnostem. Cíle výuky jsou stanoveny a při způsobeny aktuálnímu stavu třídy, individuální vzdělávací potřeby žáků jsou respektovány. Je upřednostněn individuální přístup, jsou zohledněny potřeby nadaných žáků i žáků vyžadujících delší čas na zdolání úkolů. Jeden žák měl problémy s učením a byly také problémy s kázní slovní obtěžování dětí, po projednání s otcem dítěte byl navržen dle doporučení PPP plán I. V. u tohoto žáka mohly být lépe respektovány zvláštnosti dítěte a ještě mírnější tempo v některých předmětech - vyjádření ČŠI. Jednotlivá témata na sebe vhodně navazují, mezipředmětová vazba je funkční učitelé spolupracují a témata konzultují mezi sebou.

7 Materiální podpora výuky Vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem Účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky Vybavení a uspořádání učebny vzhledem k cílům výuky, činnostem a možnostem budovy je vhodné a účelné v rámci financ. Možností a předmětů je doplňujeme a modernizujeme. Vyučovací formy a metody Řízení výuky, vnitřní členění hodin Sledování a plnění stanovených cílů Podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance Možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností Využívání metod aktivního, prožitkového učení, experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou Účelnost výuky frontální, skupinové a individuální Přizpůsobeno čtyřem ročníkům, v jedné třídě se učí dva ročníky, na Tv, Pč, Vv, Hv, Prv a Přírodovědu jsou ročníky spojeny. Přizpůsobujeme se individuálním potřebám jednotlivců různé formy práce skupinová, samostatná, projektové vyuč., v blocích atd. dle daného předmětu, snažíme se poskytnout každému žákovi dostatečný časový prostor pro zvládnutí daného úkolu a práce. Zpětnou evaluací, prověřováním znalostí žáků průběžným hodnocením, vytvořením individuálních portfolií jednotlivých žáků, čtvrtletními prověrkami v učeb. předmětech. Žáci jsou vhodně motivováni pochvalou, ale i poukázáním na nevhodnost některých reakcí a chování. Správné návyky jsou uplatňovány i při hrách a návštěvách kulturních akcí a též v ŠD. Snažíme se vést žáky ke kamarádství a spolupráci. Žáci se aktivně zapojují do všech činností na jejich individuální potřeby je brán ohled. Možnost seberealizace mají žáci v různých činnostech ve výuce, ale i v ŠD. Prožitkové učení je součástí všech složek výuky a výchovy, především ve výchovách, v prvouce a v činnostech ŠD. Ve výuce jsou používány různé metody práce - frontální výuka, besedy, skupinová práce, individuální práce, mentální mapy, hra aj.

8 Vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací Respektování individuálního tempa, možnost relaxace žáků Forma kladení otázek Motivace žáků Aktivita a zájem žáků o výuku Propojení teorie s praxí (v činnostech žáků) Využívání zkušeností žáků. Vliv hodnocení na motivaci žáků Interakce a komunikace Akceptování stanovených pravidel komunikace mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem Možnost vyjadřování vlastního názoru, argumentace, diskuse Vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, příležitosti k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj komunikativních dovedností žáků Učitelé své znalosti a organizátorské schopnosti rozvíjejí v rámci dalšího vzdělávání. Věnují se individuálně slabším žákům. Žákům nadanějším zadávají pro ně zajímavější typy úkolů. Důraz je kladen na rozcvičení prstů rukou i paží, rozmluvení na začátku vyučování. Žáci mají možnost odejít na toaletu i v průběhu hodiny, protáhnout se. Je zajištěn pitný režim a zařazovány relaxační chvilky. V rámci ŠD je po obědě zařazena delší relaxační chvilka. Otázky jsou formulovány jednoznačně a srozumitelně, případně je vše znovu vysvětleno i větší názorností. Žáci jsou většinou aktivní, učení je baví a zajímají se o všechny činnosti ve výuce Praktické činnosti navazují na teoretické znalosti z jednotlivých předmětů a na osobní zkušenosti a prožitky žáků, je dbán důraz na mezipředmětové vztahy. Nejvíce motivuje žáky kladné hodnocení a získání dobrých známek. V některých případech se jeví vhodné též pokárání, poukázání na opakované chyby, využíváme motivační tiskátka a nálepky. Pravidla komunikace jsou pevně stanovena, ale ne vždy se žákům daří dodržet pravidla v plné výši. Je nutné opakované připomínání pravidel. Žáci mohou vyjádřit svůj názor i argumentaci pokud není hrubá a urážlivá nebo jinak nevhodná. Žáci jsou vedeni k vzájemnému respektu a toleranci. Ve vyučování jsou zařazeny takové aktivity, aby žáci rozvíjeli svoje komunikativní dovednosti vyprávění, dramatické hry, aj.

9 Hodnocení žáků Věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení Respektování individuálních schopností žáků Ocenění pokroku Zdůvodnění hodnocení žáků učitelem Využití klasifikačního řádu Žáci jsou hodnoceni vzhledem ke své individualitě a možnostem. Ví, co bylo konkrétně hodnoceno a jakých chyb se dopustili. Žáci jsou vedeni k sebehodnocení. K individuálním schopnostem dětí je přihlíženo, učivo je zadáváno přiměřeně k dovednostem a schopnostem jednotlivce. U jednoho dítěte i přes veškerou snahu učitele nebyla přiměřenost učiva odhadnuta a dodržena -. AJ. U dítěte v nálezu z OPPP označen syndrom ADHD. Ředitelka znovu zařadí do svého plánu DVPP a absolvuje kurzy zaměřené na práci s dětmi s ADHD, novelizaci škol. Zákona atp. Často využívána pochvala a povzbuzení jako kladná motivace k dalším výkonům. Žákům je vždy zdůvodněno hodnocení jejich výsledků učitelem. Rodiče jsou prostřednictvím osobních konzultací informováni o výsledcích a prospěchu žáků, dále pak prostřednictvím žákovských knížek a na třídních schůzkách. Je využíván dle platných předpisů a v souladu se školním řádem, jehož je součástí. Slovní hodnocení je v klasifikačním řádu zařazeno dle platných předpisů. 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Prevence rizikového sexuálního chování úkol základního vzdělávání - Müllerová Kurz robotiky Müllerová, Dvořáková Učitelky MŠ i ZŠ se též vzdělávali formou samostudia z tisku internetu atp. a prohlubovaly svoje odborné znalosti. Pracovnice kuchyně vedoucí kuchyně pí. Poláčková se pravidelně účastní školení určených pro školní stravování.

10 7. Údaje o aktivitách mimo vyučování ve škole a akcích školy Na škole pracoval kroužek robotiky. Divadlo Rolničky O kamarádství, Podzimní dílničky pro rodiče a děti ZŠ i MŠ Předvánoční jarmark Mikulášská nadílka v MŠ Vánoční besídka pro rodiče v Sokolovně Tetčice Škola nanečisto setkání s předškoláky a jejich rodiči Slavnostní zápis do 1. třídy Výchovný koncert ve škole kytara Kouzelnické představení Divadlo Rolničky v MŠ Maškarní dětský ples spolupráce se spolkem žen a Sokolem Vítání jara s Jarmarkem a vynášením Morany Návštěva dětí MŠ ve škole Kouzelnické představení Katonas Divadlo rolničky Zajíček ve škole Návštěva knihovny v Tetčicích Měsíc knihy Velikonoční výtvarné dílničky v MŠ Zahájení výuky plavání Čarodějnický den a pálení čarodějnic Oslava Dne matek pásmo pro maminky v Sokolovně Vycházka na Kratochvilku Vítání nových občánků Dopravní výchova na dopravním hřišti v Oslavanech Nocování ve škole Návštěva divadel. Představení v Oslavanech Lotrando a Zubejda Dětská olympiáda Kahanu Výlet do Sloupu Poslední zvonění s pasováním prvňáčků ZŠ a MŠ se účastní společně většiny kulturních akcí, výukových pořadů a spolupracuje. 9. Školská rada Školská rada pracuje na škole v mezích stanovených zákonem, schází se dle potřeby a projednává důležité písemnosti. Mgr. Ivanka Dvořáková musela z organizačních důvodů ukončit práci ve škole a také ve ŠR. Po odchodu žáků Davida a Šimona Teturových, odstoupila od svojí funkce také matka těchto žáku pí. Teturová. Je proto nutno zvolit nové členy ŠR. 10. Základní údaje o hospodaření školy Na škole proběhla během prázdnin v roce 2014 výměna střechy školy. Otevření další třídy MŠ v budově školy se nepodařilo zprovoznit. Další údaje o hospodaření školy jsou uvedeny za kalendářní rok viz. příloha - údaje zpracovala. účetní pí J.Vontrobová. 11. Výroční zpráva MŠ Výroční zprávu, která je přílohou výroční zprávy školy, za MŠ zpracovala zástupkyně pro MŠ pí. Floriánová

11 12. Závěr: Škola byla zapojena do projektu EU peníze školám, monitorovací zprávy byly zasílány dle platných termínů a byly všechny schváleny. Projekt Byl ukončen a také poslední zprávy a hlášení k tomuto projektu byly schváleny. Stále se nám nedaří výrazně zlepšit informace na webových stránkách školy, neboť škola nemá přístupový kód na stránky. Aktualizace informací tímto značně vázne. Škola zahájila spolupráci se společností Profi škola, stránky školy budou nově vytvořeny a doplněny o materiály a dokumenty ZŠ a MŠ. Nepodařilo se též dát do provozu další třídu MŠ, která je přichystána v budově ZŠ není dokončeno úřední řízení se stavebním úřadem v Rosicích. Rádi bychom též lépe upravili a dovybavili školní dvůr úprava hřiště a relaxačních prvků pro účely ZŠ a chystané třídy MŠ. Na zahradě MŠ je třeba též doplnit herní a relaxační prvky a zejména pergolu nebo jinou stavbu poskytující stín pro děti. Je také nutné pořídit lepší krytí pískoviště na zahradě MŠ. I nadále chceme spolupracovat s rodiči a SRPŠ na rozvíjení zdařilých akcí Jarmark, dětský ples, sběr druhotných surovin atp., protože také oni významně přispěli ke zvládnutí všech úkolů, které jsou na školu kladeny. Vedení školy si této pomoci velmi cení a váží. V Tetčicích dne: 19.září 2014 Mgr. Radoslava Müllerová ředitelka školy

12 Zaměstnanci (stav k ) Jednotlivé typy škol a školských zařízení MŠ ZŠ ŠD ŠJ Celkem Přepočtené osobyprům. stav. 2,700 2,307 0,607 1,688 7,302 IX. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2013 A. Údaje z Výkazu zisku a ztrát v Kč Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem (v Kč) Náklady celkem , ,32 Spotřeba materiálu , ,59 Spotřeba energie , ,89 Opravy , ,00 Cestovné 5 543, ,00 Náklady na reprezentaci 1 163, ,00 Ostatní služby , ,90 Mzdové náklady , ,00 Zákonné sociální pojištění , ,50 Jiné sociální pojištění 7 526, ,74 Zákonné sociální náklady , ,50 Pokuty a penále 135, ,00 Dary 845, ,00 Odpisy DM , ,00 Náklady z drobného dlouhodob. majetku , ,90 Ostatní náklady z činnosti 8 563, ,30 Výnosy celkem , ,43 v tom transfery , ,00 Ostatní výnosy z činnosti 2 000, ,00 Výnosy z prodeje služeb , ,00 - úroky 42, Hospodářský výsledek , ,11 Poskytnuté dotace v roce 2013 v Kč ze státního rozpočtu ( ÚZ přímé náklady na vzdělání) ,00 od zřizovatele školy (Obec Tetčice) ,00 Dotace EU peníze školám ,00 CELKEM ,00

13 B. Hospodářský výsledek Výsledek hospodaření činil v roce ,11 Kč. Zastupitelstvo obce schválilo dne převedení zlepšeného hospodářského výsledku Základní školy a mateřské školy Tetčice, okres Brno venkov, p.o. ve výši ,11 Kč do rezervního fondu. C. Informace o výsledcích kontrol V školním roce 2013/2014 byla provedena jen veřejnosprávní kontrola zřizovatelem školy a) Finanční hospodaření příspěvkové organizace za období kontrola za období kontrola za období kontrola Kontrola byla provedena na základě zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a ve znění pozdějších předpisů. Bylo konstatováno, že účetnictví je vedeno úplně, průkazně a správně tak, aby věrně zobrazovalo skutečnosti, které jsou jeho předmětem. Vedení pokladny je průkazné, kontrola pokladny je prováděna v souladu s vedením účetnictví. Nebyly zjištěny žádné nedostatky opravňující kontrolní orgán k doporučení nutnosti zavedení interního auditu v kontrolované osobě. Jiné kontroly v tomto období nebyly provedeny.

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a mateřská škola Útvina, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Útvina, příspěvková organizace Výroční zpráva ZŠ a MŠ Útvina školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Útvina adresa školy Útvina 153 právní forma IČO 60610751 IZO 000 000 000

Více

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno č. j.: 446/12 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 V Kolči, dne 29. 10. 2012 Vypracovala: Mgr. Michaela Kalkušová Výroční

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Radostice, okres Brno - venkov V Radosticích dne 1. srpna 2014 Předkládá: Mgr. Drahoslava Drábková, ředitelka školy Schváleno na

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14 Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace, Vilémov 41 783 22 Cholina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Mgr. Dagmar Zapletalová ředitelka Č. j. 63/2014 Obsah: 1.

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Základní škola Jablůnka, okres setín ýroční zpráva o činnosti školy za šk.rok /8 ýroční zpráva o činnosti Základní školy Jablůnka, okres setín za školní rok /8. Základní údaje o škole. škola název školy

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r.

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r. 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027704 IZO 600138097 identifikátor školy 102232733 Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice,

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov příspěvková organizace, Nemojany 113, 683 03, p. Luleč VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok 1. Základní údaje Základní škola a Mateřská škola Habrovany, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2015 2016 1.1 zřizovatel název zřizovatele Obec Habrovany adresa zřizovatele Habrovany 345

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2011/2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace Výroční zpráva 2011 2012 Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres

Více

Základní škola a mateřská škola Pernink, okr. Karlovy Vary. Výroční zpráva

Základní škola a mateřská škola Pernink, okr. Karlovy Vary. Výroční zpráva 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Pernink, okr. Karlovy Vary Výroční zpráva školní rok 2006/2007 adresa školy právní forma IČO 47701617 IZO 047701617 identifikátor

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou. 592 64 Prosetín 70

Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou. 592 64 Prosetín 70 Česká republika Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou 592 64 Prosetín 70 Identifikátor školy:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Kontakt tel.: 515 228 626 e-mail: zs.unanov@zn.orgman.cz www: skolaunanov.cz

Kontakt tel.: 515 228 626 e-mail: zs.unanov@zn.orgman.cz www: skolaunanov.cz 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo adresa školy 671 31 Únanov 56 právní forma příspěvková organizace IČO 709 92

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Křečovice 37, 257 56 Neveklov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola - název školy Základní škola

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 423/99-11055 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: am4as102 Okresní pracoviště Přerov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola V Zahradách 274, 753 66 Hustopeče

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní a mateřská škola Jetřichov, okres Náchod adresa školy Jetřichov 126 549 83 Meziměstí 3 právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká,okres Mělník příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká,okres Mělník příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a mateřské školy Vysoká,okres Mělník příspěvková organizace za školní rok 2015/2016 Zákon 561/2004 Sb.,o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁJEČKO, OKRES BLANSKO Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Vypracoval: PaedDr. Pavel Vaverka (ředitel školy) Struktura výroční zprávy podle 7 vyhlášky

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -1- VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -2-1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 60 611 910 IZO 102 264 708 RED_IZO 600 070 352 Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁJEČKO, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016 Vypracoval: PaedDr. Pavel Vaverka (ředitel školy) Struktura výroční

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola, Trstěnice, okres Znojmo příspěvková organizace Trstěnice 200, 671 71 Hostěradice, tel. - 515/339179, 607 811 321, IČO - 70997969 e-mail zs.trstenice@zn.orgman.cz Školní

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva ZŠ Nemyčeves za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva ZŠ Nemyčeves za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva ZŠ Nemyčeves za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 701 88 475 RED - IZO 600092275 identifikátor školy 000 000 000 Základní

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Deštná. Adresa: náměstí Míru 45, Deštná. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Deštná. Adresa: náměstí Míru 45, Deštná. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Deštná Adresa: náměstí Míru 45, 378 25 Deštná Identifikátor školy: 650 040 953 Termín konání inspekce: 15. a

Více

Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2008/2009 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková - 1 - Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012. Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012. Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun 1. Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun Tlustice

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Za organizaci : Marie Horáková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Habrovany, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013 2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Habrovany, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY KYJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZA ŠK. ROK 2011/2012 Osnova je v souladu s ustanovením 7 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,vyšším

Více

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek,

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek, 30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIK-435/11-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace Sídlo:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Nová Včelnice. Školní 414, Nová Včelnice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Nová Včelnice. Školní 414, Nová Včelnice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Nová Včelnice Školní 414, 378 42 Nová Včelnice Identifikátor školy: 600 060 535 Termín konání inspekce: 20.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Mateřská škola Sluníčko Šumperk

Mateřská škola Sluníčko Šumperk Mateřská škola Sluníčko Šumperk Obsah Organizační struktura MŠ Sluníčko Základní informace o MŠ Sluníčko Hospodaření MŠ Sluníčko, dotace zřizovatele - město Šumperk Zápisy dětí Závěr Organizační struktura

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více