Průřezové téma environmentální výchova

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průřezové téma environmentální výchova"

Transkript

1 Environmentální výchova Charakteristika průřezového tématu Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí, tj. k pochopení nezbytnosti postupného přechodu k udržitelnému rozvoji společnosti a k poznání významu odpovědnosti za jednání společnosti i každého jedince. Umožňuje sledovat a uvědomovat si dynamicky se vyvíjející vztahy mezi člověkem a prostředím při přímém poznávání aktuálních hledisek ekologických, ekonomických, vědeckotechnických, politických a občanských, hledisek časových (vztahů k budoucnosti) i prostorových (souvislostí mezi lokálními, regionálními a globálními problémy), i možnosti různých variant řešení environmentálních problémů. Vede jedince k aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí a ovlivňuje v zájmu udržitelnosti rozvoje lidské civilizace životní styl a hodnotovou orientaci žáků. Na realizaci průřezového tématu se podílí většina vzdělávacích oblastí. Postupným propojováním, rozšiřováním, upevňováním i systematizací vědomostí a dovedností získávaných v těchto oblastech umožňuje Environmentální výchova utváření integrovaného pohledu. Každá z oblastí má svůj specifický význam v ovlivňování racionální stránky osobnosti i ve vlivu na stránku emocionální a volně aktivní. Ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět poskytuje průřezové téma ucelený elementární pohled na okolní přírodu i prostředí. Učí pozorovat, citlivě vnímat a hodnotit důsledky jednání lidí, přispívá k osvojování si základních dovedností a návyků aktivního odpovědného přístupu k prostředí v každodenním životě. V maximální míře využívá přímých kontaktů žáků okolním prostředím a propojuje rozvíjení myšlení s výrazným ovlivňováním emocionální stránky osobnosti jedince. Ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda zdůrazňuje pochopení objektivní platnosti základních přírodních zákonitostí, dynamických souvislostí od nejméně složitých ekosystémů až po biosféru jako celek, postavení člověka v přírodě a komplexní funkce ekosystémů ve vztahu k lidské společnosti, tj. pro zachování podmínek života, pro získávání obnovitelných zdrojů surovin a energie i pro mimoprodukční hodnoty (inspiraci, odpočinek). Klade základy systémového přístupu zvýrazňujícího vazby mezi prvky systémů, jejich hierarchické uspořádání a vztahy k okolí. Ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost téma odkrývá souvislosti mezi ekologickými, Strana 1

2 technicko-ekonomickými a sociálními jevy s úrazem na význam preventivní obezřetnosti v jednání a další principy udržitelnosti rozvoje. Ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví se téma dotýká problematiky vlivů prostředí na vlastní zdraví i na zdraví ostatních lidí. V souvislosti s problémy současného světa vede k poznání důležitosti péče o přírodu při organizaci masových sportovních akcí. Ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie umožňuje průřezové téma aktivně využívat výpočetní techniku (internet) při zjišťování aktuálních informací o stavu prostředí, rozlišovat závažnost ekologických problémů a poznávat jejich propojenost. Komunikační technologie podněcují zájem o způsoby řešení ekologických problémů možností navazovat kontakty v této oblasti a vyměňovat si informace v rámci kraje, republiky i EU a světa. Vzdělávací Oblast Umění a kultura poskytuje Environmetální výchově mnoho příležitostí pro zamýšlení se nad vztahy člověka a prostředí, k uvědomování si přírodního i sociálního prostředí jako zdroje inspirace pro vytváření kulturních a uměleckých hodnot a přispívá k vnímání estetických kvalit prostředí. Propojení tématu se vzdělávací oblastí Člověk a svět práce se realizuje prostřednictvím konkrétních pracovních aktivit ve prospěch životního prostředí. Umožňuje poznávat význam a role různých profesí ve vztahu k životnímu prostředí. Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: v rozvíjí porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí a důsledkům lidských činností na prostředí v vede k uvědomování si podmínek života a možností jejich ohrožování v přispívá k poznávání a chápání souvislostí mezi vývojem lidské populace a vztahy k prostředí v různých oblastech světa v umožňuje pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy a vlastní odpovědností ve vztazích k prostředí v poskytuje znalosti, dovednosti a pěstuje návyky nezbytné pro každodenní žádoucí jednání občana vůči prostředí v ukazuje modelové příklady jednání z hledisek životního prostředí a udržitelného rozvoje žádoucích i nežádoucích v napomáhá rozvíjení spolupráce v péči o životní prostředí na místní, regionální, evropské i mezinárodní úrovni v seznamuje s principy udržitelnosti rozvoje společnosti. v učí hodnotit objektivnost a závažnost informací týkajících se ekologických problémů v učí komunikovat o problémech životního prostředí, vyjadřovat, racionálně obhajovat a zdůvodňovat své názory a stanoviska V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: v přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnoty v vede k odpovědnosti ve vztahu k biosféře, k ochraně přírody a přírodních zdrojů v vede k pochopení významu a nezbytnosti udržitelného rozvoje jako pozitivní perspektivy dalšího vývoje lidské společnosti v podněcuje aktivitu, tvořivost, toleranci, vstřícnost a ohleduplnost ve vztahu k prostředí v přispívá k utváření zdravého životního stylu a k vnímání estetických hodnot prostředí v vede k angažovanosti v řešení problémů spojených s ochranou životního prostředí v vede k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě a přírodnímu a kulturnímu dědictví Strana 2

3 Tematické okruhy průřezového tématu Environmentální výchova je členěna do tematických okruhů, které umožňují celistvé pochopení problematiky vztahů člověka k životnímu prostředí, k uvědomění si základních podmínek života a odpovědnosti současné generace za život v budoucnosti. Tematické okruhy: Ekosystémy 1. les (les v našem prostředí, produkční a mimoprodukční významy lesa) 2. pole (význam, změny okolní krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření na nich, pole a jejich okolí) 3. vodní zdroje (lidské aktivity spojené s vodním hospodářstvím, důležitost pro krajinnou ekologii) 4. moře (druhová odlišnost, význam pro biosféru, mořské řasy a kyslík, cyklus oxidu uhličitého) a tropický deštný les (porovnání, druhová rozmanitost, ohrožování, globální význam a význam pro nás) 5. lidské sídlo město vesnice (umělý ekosystém, jeho funkce a vztahy k okolí, aplikace na místní podmínky) 6. kulturní krajina (pochopení hlubokého ovlivnění přírody v průběhu vzniku civilizace až po dnešek) Základní podmínky života 1. voda (vztahy vlastností vody a života, význam vody pro lidské aktivity, ochrana její čistoty, pitná voda ve světě a u nás, způsoby řešení) 2. ovzduší (význam pro život na Zemi, ohrožování ovzduší a klimatické změny, propojenost světa, čistota ovzduší u nás) 3. půda (propojenost složek prostředí, zdroj výživy, ohrožení půdy, rekultivace a situace v okolí, změny v potřebě zemědělské půdy, nové funkce zemědělství v krajině) 4. ochrana biologických druhů (důvody ochrany a způsoby ochrany jednotlivých druhů) 5. ekosystémy biodiverzita (funkce ekosystémů, význam biodiverzity, její úrovně, ohrožování a ochrana ve světě a u nás) 6. energie (energie a život, vliv energetických zdrojů na společenský rozvoj, využívání energie, možnosti a způsoby šetření, místní podmínky) 7. přírodní zdroje (zdroje surovinové a energetické, jejich vyčerpatelnost, vlivy na prostředí, principy hospodaření s přírodními zdroji, význam a způsoby získávání a využívání přírodních zdrojů v okolí) Lidské aktivity a problémy životního prostředí 1. zemědělství a životní prostředí, ekologické zemědělství 2. doprava a životní prostředí (význam a vývoj, energetické zdroje dopravy a její vlivy na prostředí, druhy dopravy a ekologická zátěž, doprava a globalizace) 3. průmysl a životní prostředí (průmyslová revoluce a demografický vývoj, vlivy průmyslu na prostředí, zpracovávané materiály a jejich působení, vliv právních a ekonomických nástrojů na vztahy průmyslu k ochraně životního prostředí, průmysl a udržitelný rozvoj společnosti) 4. odpady a hospodaření s odpady (odpady a příroda, principy a způsoby hospodaření s odpady, druhotné suroviny) 5. ochrana přírody a kulturních památek (význam ochrany přírody a kulturních památek; právní řešení u nás, v EU a ve světě, příklady z okolí, zásada předběžné opatrnosti) 6. ochrana přírody při masových sportovních akcích (zásady MOV), změny v krajině (krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit, jejich reflexe a perspektivy) 7. dlouhodobé programy zaměřené k růstu ekologického vědomí veřejnosti (Státní program EVVO, Agenda 21 EU) a akce (Den životního prostředí OSN, Den Země apod.) Strana 3

4 Vztah člověka k prostředí 1. naše obec (přírodní zdroje, jejich původ, způsoby využívání a řešení odpadového hospodářství, příroda a kultura obce a její ochrana, zajišťování ochrany životního prostředí v obci - instituce, nevládní organizace, lidé) 2. náš životní styl (spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby jednání a vlivy na prostředí) 3. aktuální (lokální) ekologický problém (příklad problému, jeho příčina, důsledky, souvislosti, možnosti a způsoby řešení, hodnocení, vlastní názor, jeho zdůvodňování a prezentace) 4. prostředí a zdraví (rozmanitost vlivů prostředí na zdraví, jejich komplexní a synergické působení, možnosti a způsoby ochrany zdraví) 5. nerovnoměrnost života na Zemi (rozdílné podmínky prostředí a rozdílný společenský vývoj na Zemi, příčiny a důsledky zvyšování rozdílů globalizace a principy udržitelnosti rozvoje, příklady jejich uplatňování ve světě, u nás) Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Strana 4

5 Environmentální výchova začlenění do školního vzdělávacího programu ročník: Ekosystémy 1.1 Projekt Př Př 1.2 Př 1.3 Z Př 1.4 Př Př Z Př Základní 2.1 Z Projekt F Př podmínky 2.2 Př,Z Př života 2.3 Z Př 2.4 Př Př 2.5 Př 2.6 F Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Projekt 6.ročník - Les a my 7.ročník - Živá voda 8.ročník - Náš životní styl 9.ročník - Krajina mého domova 2.7 Z Př 3.1 Z Ch 3.2 Ov Ov Ov,Z,F Ov,Z 3.3 Ov Ov Ov Ov,Př 3.4 Ov Ov Ov Ov 3.5 Př Z Z,Ov 3.6 Rv Rv Z,Rv Rv 3.7 Př Př 4.1 Ov,Rv Ov,Rv Ov,Rv Ov,Rv,Př,Z, Projekt 4.2 Ov,Rv Ov,Rv,Pč Ov,Rv,Př, Ov,Rv,Pč Projekt 4.3 Ov,Rv Ov,Rv Ov,Rv,Z Ov,Rv,Př 4.4 Ov,Rv Ov,Rv,Pč Ov,Rv,Pč Ov,Rv,Př 4.5 Z,Ov Aj,Ov Strana 5

6 Les a my 6.ročník Autor přípravy: Mgr. Jana Kuncířová Klíčová slova Použitá literatura Klíčové kompetence: v k učení vyhledává a třídí informace, operuje s obecně užívanými symboly, získané informace efektivně využívá v tvůrčích činnostech v k řešení problémů nachází shodné, podobné a odlišné znaky,rozpozná a pochopí problém, přemýšlí v souvislostech a příčinách v komunikativní naslouchá promluvám druhých lidí, vhodně na ně reaguje, formuluje a vyjadřuje své myšlenky, zapojuje se do diskuse, vyjadřuje se výstižně a souvisle, rozumí různým typům záznamů v sociální a personální přispívá k diskusi v malé skupině, účinně spolupracuje ve skupině, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení celého úkolu, oceňuje názory druhých lidí, respektuje, co druzí lidé myslí a říkají Strana 6

7 Metodický návod projektového dne Průřezové téma environmentální výchova 1.hodina: Úvodní aktivita brainstorming na téma co se ti vybaví, když se řekne les. Žáci vyjmenovávají své představy, učitel je zapisuje na tabuli. Aktivita slouží k naladění na dané téma. Cca 8 minut. Žáci se rozdělí do předem stanovených skupin po čtyřech žácích. Dostanou zadané jednotlivé aktivity. Výsledky těchto aktivit budou zaznamenávat na velký balicí papír, vznikne tak koláž. Pomůcky pro koláž: balicí papír, tužka, pero, fixy, lepidlo Co můžeš vidět v lese: Žáci dostanou barevné lístečky se jmény rostlin a živočichů vyskytujícími se v lese a lístečky s jejich stručnou charakteristikou. Jejich úkolem je přiřazovat ke každému zvířeti nebo rostlině správnou stručnou charakteristiku. Pro snadnější orientaci jsou lístečky s rostlinami vytištěny na papír jiné barvy než lístečky se živočichy. Pokud si žáci ve skupině nejsou jistí, mohou se zeptat žáků z jiné skupiny nebo učitele, ale musí zaplatit jedním obrázkem stromečku za každý dotaz. Správně seřazené dvojice nalepí na balicí papír spolu se zbylými obrázky stromečku. Pomůcky: barevné lístečky s názvy rostlin a živočichů žijících v lese a jejich charakteristika pro každou skupinu, obrázky stromečků (8 stromečků pro každou skupinu). 2.hodina: Jak člověk pomáhá nebo škodí lesu? Žáci dostanou 2 listy kancelářského papíru jeden s usmívajícími se stromy a druhý s mračícími se stromy, na které napíší své názory. Listy nalepí na balicí papír a své názory ilustrují jednoduchými obrázky. Pomůcky: 2 listy kancelářského papíru pro každou skupinu, tužka nebo tuš na ilustraci. Památné stromy v Rožďalovicích a okolí Žáci dostanou seznam památných stromů v Rožďalovicích a okolí a kopii mapu Rožďalovicka. Památné stromy zakreslí do vhodným způsobem do mapy (zakreslí například symboly jednotlivých stromů nebo čísla stromů do mapy a pod ní vytvoří legendu). Na mapě vyznačí zelenou barvou lesy v okolí Rožďalovic. Do diskuse (po vytvoření koláže) si připraví názory na to, zda je v okolí lesů dostatek. Pomůcky: seznam památných stromů v Rožďalovicích a okolí (zdroj mapa Rožďalovicka, pastelky. Po dokončení koláže se jednotlivé skupiny sesednou do kruhu, prezentují své názory jak člověka pomáhá nebo škodí lesu, jejich názory na to, jestli je v rožďalovickém okolí dostatek lesů. Cca 50 minut. 3.hodina: Vytváříme společný les Seznámíme žáky s pojmy stromové patro, keřové patro, bylinné patro, mechové patro a kořenové patro. Žáci uvádějí příklady rostlin a živočichů žijících v jednotlivých patrech. Pak se zástupci skupin, ve kterých už žáci pracovali, dohodnou na tom, kdo jaké stromy namaluje, aby vzniklý les měl několik zástupců jednotlivých pater. Společně namalují třídní les, nalepí jej na zeď a doplní obrázky živočichů žijících v jednotlivých patrech, které si žáci dopředu přinesli. Pomůcky: balicí papír, vodové nebo temperové barvy, přinesené obrázky živočichů žijících v lese (lze je i namalovat). Cca min. 4.hodina: Já a můj strom aneb který strom mi přiřadil keltský stromoskop Žáci dostanou podle data narození svůj strom. Sesednou se do kruhu. Každý přečte svoji charakteristiku podle keltského stromoskopu. Zhodnotí, v čem se podle shoduje a v čem se odlišuje od stromoskopu. Zároveň se mohou vyjádřit i ostatní žáci, jak se shoduje nebo odlišuje od stromoskopu. Pomůcky: listy se stromoskopy pro každého žáka zvlášť (zdroj webové stránky). Strana 7

8 Přílohy pro 6.ročník smrk ztepilý jedle bělokorá borovice lesní modřín opadavý jmelí borovicové dub letní buk lesní habr obecný jehlice vyrůstají po jedné, dlouhá šiška visí dolů jehlice mají naspodu 2 bílé proužky, šiška roste vzhůru dlouhé jehlice vyrůstající po dvou, šiška je drobná jehlice rostou po 15-40, na podzim opadávají cizopasí na stromech, kupuje se na vánoce pro štěstí má vykrajované listy, plodem je žalud strom, podle něhož je nazván les u Rožďalovic květy jehnědy, suché listy na stromě zůstávají do jara smrk ztepilý jedle bělokorá borovice lesní modřín opadavý jmelí borovicové dub letní buk lesní habr obecný jehlice vyrůstají po jedné, dlouhá šiška visí dolů jehlice mají naspodu 2 bílé proužky, šiška roste vzhůru dlouhé jehlice vyrůstající po dvou, šiška je drobná jehlice rostou po 15-40, na podzim opadávají cizopasí na stromech, kupuje se na vánoce pro štěstí má vykrajované listy, plodem je žalud strom, podle něhož je nazván les u Rožďalovic květy jehnědy, suché listy na stromě zůstávají do jara Strana 8

9 plzák lesní lumek všežravý roháč obecný lýkožrout smrkový zlatoočka skvrnitá mlok skvrnitý slepýš křehký zmije obecná výr velký sojka obecná kukačka obecná strakapoud velký jezevec lesní rys ostrovid velký plž, najdeme ho na houbách, objeví se po dešti samička klade vajíčka do larev dřevokazného hmyzu vzácný brouk žijící v dubových lesích, samec má rohy larva vyžírá chodbičky většinou v dolní části kmene loví mšice, vajíčka na dlouhých stopkách žije kolem potoků, má tmavé tělo se žlutými skvrnami beznohý ještěr náš jedovatý had naše největší sova, několik pírek vytváří uši pták, který pokřikem varuje před nebezpečím klade vajíčka do cizích hnízd vysekává larvy dřevokazného hmyzu ze dřeva bíločerná lavicovitá šelma, tvoří si soustavy nor kočkovitá šelmy se štětičkami na uších plzák lesní lumek všežravý roháč obecný lýkožrout smrkový zlatoočka skvrnitá mlok skvrnitý slepýš křehký zmije obecná výr velký sojka obecná kukačka obecná strakapoud velký jezevec lesní rys ostrovid velký plž, najdeme ho na houbách, objeví se po dešti samička klade vajíčka do larev dřevokazného hmyzu vzácný brouk žijící v dubových lesích, samec má rohy larva vyžírá chodbičky většinou v dolní části kmene loví mšice, vajíčka na dlouhých stopkách žije kolem potoků, má tmavé tělo se žlutými skvrnami beznohý ještě náš jedovatý had naše největší sova, několik pírek vytváří uši pták, který pokřikem varuje před nebezpečím klade vajíčka do cizích hnízd vysekává larvy dřevokazného hmyzu ze dřeva bíločerná lavicovitá šelma, tvoří si soustavy nor kočkovitá šelmy se štětičkami na uších Strana 9

10 Živá voda 7.ročník Autor přípravy: Václava Vinecká Klíčová slova Použitá literatura Klíčové kompetence: v k učení - vyhledávat a třídit informace, porovnávat, vyvozovat závěry, znázorňovat v k řešení problémů - pochopit daný úkol, hledat nevhodné způsoby řešení, pokusit se o samostatné řešení v komunikativní - umět výstižně formulovat myšlenky, naslouchat názorům ostatních, nebát se na ně vhodně reagovat, obhájit a zdůvodnit své názory a stanoviska v sociální a personální - dodržovat daná pravidla ve skupině, respektovat vedoucího skupiny, podílet se na práci ve skupině a na jejím hodnocení, spolupráce skupin, přijmout kritiku (obhájit se) v občanské - uvědomovat si vztahy člověka a prostředí, důsledky lidské činnosti na prostředí, podmínky života a možnosti jejich ohrožování, vlastní odpovědnost ve vztazích k prostředí, citlivě vnímat přírodu v pracovní - bezpečně pracovat s danými nástroji a materiály, pracovat kvalitně, dbát na estetickou úroveň. Strana 10

11 Metodický návod projektového dne Průřezové téma environmentální výchova Motto : Má vlast v běhu generací Praotec Čech : Sláva! Země plná mléka, ryb a strdí! Ale v řece tečou splašky a vzduch smrdí. Praprapraprapraprapraprapravnuk Čech: Vážení a milí předci, povězte mně, co je mléko, strdí, ryby, řeky, vzduch a země? ( Jiří Žáček ) Pomůcky: a) připravené učitelem: v pracovní programy, tajenka, nápis na dveře učebny v balicí papír, barevné papíry, kancelář. papíry, lepidlo, lepicí hmota v odborná literatura (Chraňme si svět! Země Země (Dokéo) - Jak pracuje životní prostředí Výpravy za dobrodružstvím) v balená neperlivá voda, plastové kelímky. b) připravené žáky: v fixy, pastelky, nůžky, výstřižky z novin, odborná a krásná literatura v na pokus ( nebarevná plastová láhev, nůžky, kružítko, kamínky, písek, hlína, voda, hluboký talíř ) 1.hodina: Přípravná a motivační část Žáci jsou seznámeni s obsahem a cílem projektu, s jeho organizací. Žáci upraví třídu pro skupinovou práci, připraví plakáty pro výstupy a pomůcky pro jednotlivé skupiny. 2. a 3.hodina: Pracovní část Žáci pracují ve čtyřech skupinách, plní úkoly podle zadané osnovy. Mezi plněním úkolů bude zařazena oddechová část ( ukázky z literatury domácí příprava skupin) a svačina. Po ukončení skupinové práce prezentace činnosti. (Hledáme, přemýšlíme, třídíme, formulujeme, znázorňujeme výstupy). 1. skupina: H 2 O Voda na Zemi, její zdroje (zásoby), koloběh vody, voda podzemní, povrchová, sladká, slaná, voda živá a mrtvá. Pohádka. 2. skupina: Hydry Voda a lidé voda pomocník člověka, spotřeba vody, šetření vodou. Básničky 3. skupina: Vodáci Voda a lidé voda nepřítel člověka, člověk nepřítel vody, znečišťování vodních zdrojů, čističky, pokus. Zajímavost (-ti) o vodě. 4. skupina: Vodníci Problémy s vodou v naší obci, zpracování výsledků ankety. Písničky. Spolupráce 4. a 3. skupiny, pomoc při zpracování novinových výstřižků. (Přemýšlíme, formulujeme, komunikujeme, nasloucháme výstup). Strana 11

12 4.hodina: Minikonference se starostou obce na téma Voda v Rožďalovicích (domácí příprava skupin skupiny připraví otázky (2), porovnají je mezi sebou, aby se neopakovaly, vyberou komentátora minikonference) (Přemýšlíme, formulujeme, hodnotíme). Hodnocení: všechny skupiny zhodnotí svou práci, činnost skupin zhodnotí vedoucí projektu, společně vytvořen závěrečný výstup (z práce skupin, z minikonference). Strana 12

13 Přílohy pro 7.ročník Příloha č. 1 voda znamená vyčistí odpadové vody H 2 O jarní tání způsobuje pohádková bytost v zeleném fráčku povede k nám z Chotuce Pk z názvu nejprodávanější vody průzkum mezi občany Strana 13

14 Příloha č. 2 - otázky v anketě Šetříte vodou? Máte vlastní studnu? Má obec problémy s pitnou vodou? Máte vy dostatek (nedostatek) pitné vody? Používáte vlastní vodu --- na pití --- na vaření --- jako užitkovou Kupujete EKO vodu? Kupujete balenou vodu? Stará se obec, aby byl dostatek pitné vody? Připojíte se na nově budovaný vodovod? Strana 14

15 Příloha č. 3 - otázky pro starostu (minikonference) Průřezové téma environmentální výchova redaktor Nymburska chalupář z Prahy místní občan (ka) Jak se představí tazatelé zástupce školního parlamentu učitel ZŠ člen(ka) Strany zelených dopisovatel školního zpravodaje žák (yně) 7. třídy Otázky 1. Jaké jsou zdroje vody v obci? 2. Je v obci dostatek pitné vody? 3. Co dělá obecní úřad pro to, aby obec měla dostatek pitné vody? 4. Proč není dobrá pitná voda v naší škole? 5. Je hodně lidí, kteří odebírají EKO vodu? 6. Jak je to v obci s čistotou vody v řece? 7. Má obec čističku vody? Jakou a kde? 8. Jak by OÚ řešil situaci, kdyby byly v obci velké záplavy? Strana 15

16 Příloha č. 4 - výstup projektu Země je na vodu nesmírně bohatá, ale pitné vody dostatek není. Pitná (sladká, živá) voda se vyskytuje jen na pevnině, dostává se na ni koloběhem vody v přírodě (hydrologickým cyklem), který již nestačí potřebám člověka. Lidé nedovedou s vodou správně hospodařit, plýtvají s ní, znečišťují ji, ale také ji čistí (čističky). Voda je základní podmínkou všeho života, bez vody není možno žít! Člověk musí pro zachování živé vody udělat vše, aby ji generace neznaly jen z pohádek. V naší obci je o dostatek pitné vody dobře postaráno. Před ukončením je budování vodovodu z Chotuce. Živá voda, čistá voda, život dává voda pohádková, zpívá o ní i Aneta Langerová. Strana 16

17 Náš životní styl 8.ročník Autor přípravy: Mgr. Irena Fišerová a Mgr. Hana Kunová Klíčová slova Použitá literatura Klíčové kompetence: v k učení vyhledávání a třídění informací z různých zdrojů, samostatné pozorování, uvádění získaných poznatků do souvislostí, utváření komplexnějšího pohledu na přírodní a společenské jevy v k řešení problémů vnímání problémových situací ve společnosti, hledání možných variant řešení, využití matematických a empirických postupů při řešení v komunikativní vyjadřování svých myšlenek v logickém sledu, vedení diskuse o nastoleném problému,schopnost naslouchat ostatním,vhodně reagovat na jejich sdělení, obhajoba vlastního názoru, komunikace s učitelem, vystupování před ostatními, kultivovaná presentace v ústní i písemné formě v sociální a personální spolupráce ve skupině, dodržování stanovených pravidel, pochopení důležitosti skupinové práce v občanské pochopení některých ekologických souvislostí a environmentálních problémů v pracovní bezpečné zacházení s pracovními nástroji a materiály, odvedení kvalitní a esteticky hodnotné práce, přistupování k výsledkům pracovní činnosti i z hlediska ochrany zdraví a ochrany životního prostředí. Strana 17

18 Metodický návod projektového dne Průřezové téma environmentální výchova Pomůcky připravené učitelem: křížovka 1x, legenda ke křížovce (podle počtu žáků), balicí papíry, cedulky se jmény rodin a papíry s texty (viz pracovní část), orientační přehled cen energií a vody, přehled průměrných spotřeb některých elektrických spotřebičů, nabídkové katalogy spotřebního zboží, katalogy cestovních kanceláří, reklamní letáky s cenami běžných potravin. Pomůcky připravené žáky: fixy, lepidlo, nůžky, psací potřeby, orientační údaje o spotřebě energie a vody a přibližném příjmu na rodinu v jednotlivých domácnostech (dle zvážení učitele) Program, formy práce a časový harmonogram: 1. Úvodní organizační a motivační část, vyluštění křížovky 15 min. 2. Odpady kolem nás hra 15 min. 3. Jak s odpady nakládat hra + dílčí diskuse 40 min. 4. Spotřeba věcí. Proč šetřit? Hry. Třídění návrhů. 20 min. 5. Vytvoření pracovních skupin.vyhledávání informací ve skupinách. 40 min 6. Zapracování informací, donesených údajů a úvah do skupinových výstupů. 45 min. 7. Prezentace výsledků formou společného hereckého vystoupení. 20 min 8. Závěrečné zhodnocení. 10 min Poznámka: Přestávky mezi jednotlivými činnostmi určuje učitel s přihlédnutím k pracovnímu a duševnímu nasazení žáků. Pracovní část: 1. Žáky stručně seznámíme s tematickým okruhem, ke kterému se projekt vztahuje, připravenými pracovními pomůckami a pravidly, kterými se budou v průběhu dne řídit. Žáci společně vyluští křížovku skrývající název projektu (viz 1. a 2. příloha). Křížovka je umístěna na čtvrtce formátu A3 na tabuli, legendu k luštění mají žáci na lavici. 2. Motto: Chovejme se k přírodě tak, abychom o ní jednou svým vnukům nemuseli jen vyprávět. (motto je výrazně napsáno na archu balicího papíru či čtvrtce na tabuli). Hra: Vyšli jsme si na výlet, našli jsme tam lahví pět. Hra je obdobou hry Přijela tetičky z Číny, přivezla škopíček špíny.(hry pro tvořivé myšlení Balení kufru, Portál,Praha 2004). Žáci postupně přiřazují věci či jevy, které do přírody nepatří. Cílem hry je nejen procvičení paměti, ale i schopnost určit, co je přírodě cizí. Hru ukončíme, jakmile počet hrajících žáků silně poklesne. Žáci pak jednotlivé předměty po paměti zapisují na arch papíru na tabuli. 3. Motto: Nechceme-li žít uprostřed skládky, začněme zametat před vlastním prahem. Hra: O výhodách třídění a netřídění odpadu. Žáci se rozdělí do 2 nebo 2x2 skupin (podle počtu žáků ve třídě). Jedna skupina shromažďuje argumenty pro třídění, druhá proti třídění odpadu. Své výsledky zapisují na archy balicího papíru nadepsané PRO a PROTI. Cílem hry je hledání širšího pohledu na vytyčený problém, uvádění do souvislostí problémů navazujících, hodnocení míry prospěšnosti předem navrženého řešení. 4. Motto: Kdo šetří na drobnostech, má za tři. Úvod: Rodiny Novákova, Svobodova, Králova a Novotných jsou přátelé. Mají své přednosti, své chyby, mají svá splnitelná a nesnadno splnitelná přání. Hra: Burza nápadů. Žáci na tabuli zapisují své představy o rodinách. Pro urychlení může učitel již předem napsat některé body, kterých se má charakteristika rodin týkat (počet členů, jejich věk a vzdělání, rodinný příjem, způsob bydlení, energie používané v domácnosti, voda, koníčky jednotlivých členů, slabosti). 5. Žáci se rozdělí do rodin a vyslechnou další část příběhu. Pokračování: Jednou se všichni sešli. Nadávali na nepořádky, na plýtvání, povídali si o svých plánech. Jak ale dokázat, aby se jejich sny staly skutečností, pokud se jejich příjmy výrazně nezmění? A tak se rozhodli, že začnou šetřit, každý sám u sebe. Přemýšleli o svém životním stylu, jak hospodaří, jak se chovají ke svému okolí, co všechno opravdu potřebují, čeho by se mohli na čas vzdát a čeho třeba i napořád. Žáci Strana 18

19 ve formě scénky mluví o tom, co by si kdo přál, co by mohl oželet, aby toho dosáhl. Učitel je vybídne k tomu, aby volily reálné cíle a vyhnuli se úvahám o možných půjčkách. 6. Žáci ve skupinách či jednotlivě pracují s nabídkovými katalogy, s údaji o spotřebě a ceně energií a vody, popřípadě hledají na internetu cenové nabídky. Vyhledávání na internetu doporučujeme pro jeho zdlouhavost zařadit pouze v případě, je-li dostatek času a málo přineseného materiálu. 7. S použitím všech nashromážděných materiálů rodiny vytvoří přehled svých možných úspor. Vyzdvihnou zejména úspory energií, potravin, plastických hmot a návykových látek. Na novém setkání zhodnotí své zkušenosti ve formě závěrečné scénky. 8. Žáci zhodnotí přínos dne pro svůj vlastní život. Strana 19

20 Přílohy pro 8.ročník Pracovní list k projektu Náš životní styl pro učitele 1. N 2. Z Á Ř E N Í 3. Š E T Ř E N Í 4. Ž I V O Č I CH 5. K L I M A 6. V O D A 7. R O P A 8. T O P E N Í 9. E N E R G I E 10. D Í R A 11. E M I S E 12. S P O T Ř E B A 13. R E C Y K L A C E 14. E K O L O G I E 1. Chemická značka plynu nejvíce zastoupeného v atmosféře 2. Šíření tepla 3. Úspora 4. Živý tvor (obecně) 5. Podnebí 6. Nejrozšířenější tekutina 7. Nejvýznamnější chemická surovina 8. Uhlí se v domácnosti používá k Schopnost látek vykonávat práci 10. Druhé slovo v označení poruchy ozónové ochranné vrstvy 11. Škodliviny unikající do ovzduší 12. Úbytek vznikající použitím 13. Způsob hospodaření s odpady formou vracení do výroby 14. Vztah mezi živými organismy a jejich prostředím Strana 20

21 Pracovní list k projektu Náš životní styl pro žáky Z Ř 3. Ř Í 4. CH E G E E I 12. S B E G 1. Chemická značka plynu nejvíce zastoupeného v atmosféře 2. Šíření tepla 3. Úspora 4. Živý tvor (obecně) 5. Klima 6. Nejrozšířenější tekutina 7. Nejvýznamnější chemická surovina 8. Uhlí se v domácnosti používá k Schopnost látek vykonávat práci 10. Druhé slovo v označení poruchy ozónové ochranné vrstvy 11. Škodliviny unikající do ovzduší 12. Úbytek vznikající použitím 13. Způsob hospodaření s odpady formou vracení do výroby 14. Vztah mezi živými organismy a jejich prostředím Strana 21

22 Seznam přibližných cen energií a vody (ceny se neustále aktualizují) VODA Vodné 28,00 Kč/m 3 Stočné 24,30 Kč/m 3 PLYN Za plynoměr (za tzv. kapacitu) 239,- Kč/měs Za plyn (asi 0,81 Kč/kWh) 8,50 Kč/m 3 ELEKTŘINA Za elektroměr 306,- Kč/měs Za elektřinu v nízkém tarifu 1,25 Kč/kWh Za elektřinu ve vys. tarifu 2,00 Kč/kWh Příklad spotřeby 3 členné rodiny v bytě 2+1 (topení kombinované) VODA 80 m 3 /rok PLYN 800 m 3 /rok ELEKTŘINA kwh/rok NT 900 kwh/rok VT Orientační přehled průměrných spotřeb některých elektrických spotřebičů Pračka 2 kw Bojler 1,6 kw (1,2-2) Akumulační kamna 5 kw (3-8) Varná konvice 1,6kW (0,6-2,2) Vysavač 1,8kW (0,8-2,2) Sporák 6 kw (4 x 1,5) Počítač 250 W Televize 250 W Lustr 200 W Lednička 150 W Průměrná cena benzínu (duben 2006) 29,80 Kč/l Strana 22

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. pro školní rok 2013/2014

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. pro školní rok 2013/2014 Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2013/2014 Č.j.: 19/2013 Jar 1 1. ÚVOD Školní program EVVO vychází

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Školní rok 2014/ 2015 Environmentální

Více

7. Průřezová témata 7.1 Úvod

7. Průřezová témata 7.1 Úvod 7. Průřezová témata 7.1 Úvod Průřezová témata představují okruhy aktuálních problémů současného světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014 Všeobecné podmínky pro EVVO stanovuje zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí:

Více

ale vím environmentální výchova pro speciální školy Publikace projektu Nevidím, neslyším,

ale vím environmentální výchova pro speciální školy Publikace projektu Nevidím, neslyším, Publikace projektu Nevidím, neslyším, ŠVESTKOVÁ Renata KALOUSOVÁ Dita PELECHOVÁ Ilona BŘEZINOVÁ Andrea CÍCHOVÁ Lucie ČÍŽKOVSKÁ Pavla ale vím environmentální výchova pro speciální školy České Budějovice

Více

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKU S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JABLONEC

Více

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Charakteristika průřezového tématu Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech akcentuje ve vzdělávání evropskou dimenzi,

Více

1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu:

1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu: Vzdělávací program Základní školy Zadní Třebaň Podtitulek: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Obsah 1. Identifikační

Více

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný 186 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT NÁŠ SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina)

Více

Metodologie environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty

Metodologie environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ivana BEČVÁŘOVÁ Irina Alexandrovna

Více

Školní vzdělávací program pro ZŠ Brno, Otevřená 20a ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro ZŠ Brno, Otevřená 20a ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro ZŠ Brno, Otevřená 20a ŠKOLA PRO ŽIVOT 1. Identifikační údaje...4 1.1 Název programu... 4 1.2 Předkladatel školního vzdělávacího programu... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola Mladecko, okres Opava, příspěvková organizace Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV 1. Předkladatel: Název školy: Adresa školy: Ředitelka: Základní škola Mladecko, okres Opava,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519 Školní vzdělávací program Základní škola.b y s t r ý a z v í d a v ý Verze II. z 27. 6. 2008 Platnost od 1. 9. 2008 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Zpracovala: Mgr. Petra Flemrová Charakteristika školy: úplná základní škola s devíti postupujícími ročníky Počet žáků: 353 Počet

Více

KONCEPCE ROZVOJE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY

KONCEPCE ROZVOJE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A, náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace PSČ: 463 31 IČO:72741643 KONCEPCE ROZVOJE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY Zpracovala: Mgr. Veronika

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Projekt: CZ.1.07/1.1.00/14.0147 cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Podpora využití ICT ve výuce wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, JEŽOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE PRO ŽIVOT Struktura školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 1. Identifikační

Více

Název vzdělávacího programu. Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice. Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád

Název vzdělávacího programu. Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice. Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád Název vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád I Předkladatel Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice Základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Úprk do života - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Úprk do života - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu Úprk do života - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Hradec Králové 1 Obsah 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice, Na Stínadlech 2386 415 01 TEPLICE Kniha I. Kniha II. Kniha III. 1.

Více

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze)

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP motivační název ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA (upravená verze) PŘEDKLADATEL: Základní škola Cheb,

Více

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze)

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP motivační název ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA (upravená verze) PŘEDKLADATEL: Základní škola Cheb,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání VERZE 3 včetně dodatku čj. 53/2013 s platností od 1. 9. 2013 Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM tel.: 353999244 Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okr. Karlovy Vary, příspěvková organizace Školní 152, 364 64 Bečov nad Teplou e-mail: zs.becov@seznam.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP

Více

Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní vzdělávací program Já jsem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní vzdělávací program Já jsem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání J á j s e m Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim IV. úprava k 1.9.2013 1 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní vzdělávací program Já jsem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní vzdělávací program Já jsem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání J á j s e m Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim II. úprava k 1.9.2013 Nový ŠVP se zapracovanými úpravami a změnami. 1 Obsah:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠ/300/2007

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠ/300/2007 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠ/300/2007 Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Předkladatel:... 7 Zřizovatel:... 7 Platnost dokumentu od:... 7 Charakteristika

Více