Průřezové téma environmentální výchova

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průřezové téma environmentální výchova"

Transkript

1 Environmentální výchova Charakteristika průřezového tématu Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí, tj. k pochopení nezbytnosti postupného přechodu k udržitelnému rozvoji společnosti a k poznání významu odpovědnosti za jednání společnosti i každého jedince. Umožňuje sledovat a uvědomovat si dynamicky se vyvíjející vztahy mezi člověkem a prostředím při přímém poznávání aktuálních hledisek ekologických, ekonomických, vědeckotechnických, politických a občanských, hledisek časových (vztahů k budoucnosti) i prostorových (souvislostí mezi lokálními, regionálními a globálními problémy), i možnosti různých variant řešení environmentálních problémů. Vede jedince k aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí a ovlivňuje v zájmu udržitelnosti rozvoje lidské civilizace životní styl a hodnotovou orientaci žáků. Na realizaci průřezového tématu se podílí většina vzdělávacích oblastí. Postupným propojováním, rozšiřováním, upevňováním i systematizací vědomostí a dovedností získávaných v těchto oblastech umožňuje Environmentální výchova utváření integrovaného pohledu. Každá z oblastí má svůj specifický význam v ovlivňování racionální stránky osobnosti i ve vlivu na stránku emocionální a volně aktivní. Ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět poskytuje průřezové téma ucelený elementární pohled na okolní přírodu i prostředí. Učí pozorovat, citlivě vnímat a hodnotit důsledky jednání lidí, přispívá k osvojování si základních dovedností a návyků aktivního odpovědného přístupu k prostředí v každodenním životě. V maximální míře využívá přímých kontaktů žáků okolním prostředím a propojuje rozvíjení myšlení s výrazným ovlivňováním emocionální stránky osobnosti jedince. Ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda zdůrazňuje pochopení objektivní platnosti základních přírodních zákonitostí, dynamických souvislostí od nejméně složitých ekosystémů až po biosféru jako celek, postavení člověka v přírodě a komplexní funkce ekosystémů ve vztahu k lidské společnosti, tj. pro zachování podmínek života, pro získávání obnovitelných zdrojů surovin a energie i pro mimoprodukční hodnoty (inspiraci, odpočinek). Klade základy systémového přístupu zvýrazňujícího vazby mezi prvky systémů, jejich hierarchické uspořádání a vztahy k okolí. Ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost téma odkrývá souvislosti mezi ekologickými, Strana 1

2 technicko-ekonomickými a sociálními jevy s úrazem na význam preventivní obezřetnosti v jednání a další principy udržitelnosti rozvoje. Ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví se téma dotýká problematiky vlivů prostředí na vlastní zdraví i na zdraví ostatních lidí. V souvislosti s problémy současného světa vede k poznání důležitosti péče o přírodu při organizaci masových sportovních akcí. Ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie umožňuje průřezové téma aktivně využívat výpočetní techniku (internet) při zjišťování aktuálních informací o stavu prostředí, rozlišovat závažnost ekologických problémů a poznávat jejich propojenost. Komunikační technologie podněcují zájem o způsoby řešení ekologických problémů možností navazovat kontakty v této oblasti a vyměňovat si informace v rámci kraje, republiky i EU a světa. Vzdělávací Oblast Umění a kultura poskytuje Environmetální výchově mnoho příležitostí pro zamýšlení se nad vztahy člověka a prostředí, k uvědomování si přírodního i sociálního prostředí jako zdroje inspirace pro vytváření kulturních a uměleckých hodnot a přispívá k vnímání estetických kvalit prostředí. Propojení tématu se vzdělávací oblastí Člověk a svět práce se realizuje prostřednictvím konkrétních pracovních aktivit ve prospěch životního prostředí. Umožňuje poznávat význam a role různých profesí ve vztahu k životnímu prostředí. Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: v rozvíjí porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí a důsledkům lidských činností na prostředí v vede k uvědomování si podmínek života a možností jejich ohrožování v přispívá k poznávání a chápání souvislostí mezi vývojem lidské populace a vztahy k prostředí v různých oblastech světa v umožňuje pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy a vlastní odpovědností ve vztazích k prostředí v poskytuje znalosti, dovednosti a pěstuje návyky nezbytné pro každodenní žádoucí jednání občana vůči prostředí v ukazuje modelové příklady jednání z hledisek životního prostředí a udržitelného rozvoje žádoucích i nežádoucích v napomáhá rozvíjení spolupráce v péči o životní prostředí na místní, regionální, evropské i mezinárodní úrovni v seznamuje s principy udržitelnosti rozvoje společnosti. v učí hodnotit objektivnost a závažnost informací týkajících se ekologických problémů v učí komunikovat o problémech životního prostředí, vyjadřovat, racionálně obhajovat a zdůvodňovat své názory a stanoviska V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: v přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnoty v vede k odpovědnosti ve vztahu k biosféře, k ochraně přírody a přírodních zdrojů v vede k pochopení významu a nezbytnosti udržitelného rozvoje jako pozitivní perspektivy dalšího vývoje lidské společnosti v podněcuje aktivitu, tvořivost, toleranci, vstřícnost a ohleduplnost ve vztahu k prostředí v přispívá k utváření zdravého životního stylu a k vnímání estetických hodnot prostředí v vede k angažovanosti v řešení problémů spojených s ochranou životního prostředí v vede k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě a přírodnímu a kulturnímu dědictví Strana 2

3 Tematické okruhy průřezového tématu Environmentální výchova je členěna do tematických okruhů, které umožňují celistvé pochopení problematiky vztahů člověka k životnímu prostředí, k uvědomění si základních podmínek života a odpovědnosti současné generace za život v budoucnosti. Tematické okruhy: Ekosystémy 1. les (les v našem prostředí, produkční a mimoprodukční významy lesa) 2. pole (význam, změny okolní krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření na nich, pole a jejich okolí) 3. vodní zdroje (lidské aktivity spojené s vodním hospodářstvím, důležitost pro krajinnou ekologii) 4. moře (druhová odlišnost, význam pro biosféru, mořské řasy a kyslík, cyklus oxidu uhličitého) a tropický deštný les (porovnání, druhová rozmanitost, ohrožování, globální význam a význam pro nás) 5. lidské sídlo město vesnice (umělý ekosystém, jeho funkce a vztahy k okolí, aplikace na místní podmínky) 6. kulturní krajina (pochopení hlubokého ovlivnění přírody v průběhu vzniku civilizace až po dnešek) Základní podmínky života 1. voda (vztahy vlastností vody a života, význam vody pro lidské aktivity, ochrana její čistoty, pitná voda ve světě a u nás, způsoby řešení) 2. ovzduší (význam pro život na Zemi, ohrožování ovzduší a klimatické změny, propojenost světa, čistota ovzduší u nás) 3. půda (propojenost složek prostředí, zdroj výživy, ohrožení půdy, rekultivace a situace v okolí, změny v potřebě zemědělské půdy, nové funkce zemědělství v krajině) 4. ochrana biologických druhů (důvody ochrany a způsoby ochrany jednotlivých druhů) 5. ekosystémy biodiverzita (funkce ekosystémů, význam biodiverzity, její úrovně, ohrožování a ochrana ve světě a u nás) 6. energie (energie a život, vliv energetických zdrojů na společenský rozvoj, využívání energie, možnosti a způsoby šetření, místní podmínky) 7. přírodní zdroje (zdroje surovinové a energetické, jejich vyčerpatelnost, vlivy na prostředí, principy hospodaření s přírodními zdroji, význam a způsoby získávání a využívání přírodních zdrojů v okolí) Lidské aktivity a problémy životního prostředí 1. zemědělství a životní prostředí, ekologické zemědělství 2. doprava a životní prostředí (význam a vývoj, energetické zdroje dopravy a její vlivy na prostředí, druhy dopravy a ekologická zátěž, doprava a globalizace) 3. průmysl a životní prostředí (průmyslová revoluce a demografický vývoj, vlivy průmyslu na prostředí, zpracovávané materiály a jejich působení, vliv právních a ekonomických nástrojů na vztahy průmyslu k ochraně životního prostředí, průmysl a udržitelný rozvoj společnosti) 4. odpady a hospodaření s odpady (odpady a příroda, principy a způsoby hospodaření s odpady, druhotné suroviny) 5. ochrana přírody a kulturních památek (význam ochrany přírody a kulturních památek; právní řešení u nás, v EU a ve světě, příklady z okolí, zásada předběžné opatrnosti) 6. ochrana přírody při masových sportovních akcích (zásady MOV), změny v krajině (krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit, jejich reflexe a perspektivy) 7. dlouhodobé programy zaměřené k růstu ekologického vědomí veřejnosti (Státní program EVVO, Agenda 21 EU) a akce (Den životního prostředí OSN, Den Země apod.) Strana 3

4 Vztah člověka k prostředí 1. naše obec (přírodní zdroje, jejich původ, způsoby využívání a řešení odpadového hospodářství, příroda a kultura obce a její ochrana, zajišťování ochrany životního prostředí v obci - instituce, nevládní organizace, lidé) 2. náš životní styl (spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby jednání a vlivy na prostředí) 3. aktuální (lokální) ekologický problém (příklad problému, jeho příčina, důsledky, souvislosti, možnosti a způsoby řešení, hodnocení, vlastní názor, jeho zdůvodňování a prezentace) 4. prostředí a zdraví (rozmanitost vlivů prostředí na zdraví, jejich komplexní a synergické působení, možnosti a způsoby ochrany zdraví) 5. nerovnoměrnost života na Zemi (rozdílné podmínky prostředí a rozdílný společenský vývoj na Zemi, příčiny a důsledky zvyšování rozdílů globalizace a principy udržitelnosti rozvoje, příklady jejich uplatňování ve světě, u nás) Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Strana 4

5 Environmentální výchova začlenění do školního vzdělávacího programu ročník: Ekosystémy 1.1 Projekt Př Př 1.2 Př 1.3 Z Př 1.4 Př Př Z Př Základní 2.1 Z Projekt F Př podmínky 2.2 Př,Z Př života 2.3 Z Př 2.4 Př Př 2.5 Př 2.6 F Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Projekt 6.ročník - Les a my 7.ročník - Živá voda 8.ročník - Náš životní styl 9.ročník - Krajina mého domova 2.7 Z Př 3.1 Z Ch 3.2 Ov Ov Ov,Z,F Ov,Z 3.3 Ov Ov Ov Ov,Př 3.4 Ov Ov Ov Ov 3.5 Př Z Z,Ov 3.6 Rv Rv Z,Rv Rv 3.7 Př Př 4.1 Ov,Rv Ov,Rv Ov,Rv Ov,Rv,Př,Z, Projekt 4.2 Ov,Rv Ov,Rv,Pč Ov,Rv,Př, Ov,Rv,Pč Projekt 4.3 Ov,Rv Ov,Rv Ov,Rv,Z Ov,Rv,Př 4.4 Ov,Rv Ov,Rv,Pč Ov,Rv,Pč Ov,Rv,Př 4.5 Z,Ov Aj,Ov Strana 5

6 Les a my 6.ročník Autor přípravy: Mgr. Jana Kuncířová Klíčová slova Použitá literatura Klíčové kompetence: v k učení vyhledává a třídí informace, operuje s obecně užívanými symboly, získané informace efektivně využívá v tvůrčích činnostech v k řešení problémů nachází shodné, podobné a odlišné znaky,rozpozná a pochopí problém, přemýšlí v souvislostech a příčinách v komunikativní naslouchá promluvám druhých lidí, vhodně na ně reaguje, formuluje a vyjadřuje své myšlenky, zapojuje se do diskuse, vyjadřuje se výstižně a souvisle, rozumí různým typům záznamů v sociální a personální přispívá k diskusi v malé skupině, účinně spolupracuje ve skupině, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení celého úkolu, oceňuje názory druhých lidí, respektuje, co druzí lidé myslí a říkají Strana 6

7 Metodický návod projektového dne Průřezové téma environmentální výchova 1.hodina: Úvodní aktivita brainstorming na téma co se ti vybaví, když se řekne les. Žáci vyjmenovávají své představy, učitel je zapisuje na tabuli. Aktivita slouží k naladění na dané téma. Cca 8 minut. Žáci se rozdělí do předem stanovených skupin po čtyřech žácích. Dostanou zadané jednotlivé aktivity. Výsledky těchto aktivit budou zaznamenávat na velký balicí papír, vznikne tak koláž. Pomůcky pro koláž: balicí papír, tužka, pero, fixy, lepidlo Co můžeš vidět v lese: Žáci dostanou barevné lístečky se jmény rostlin a živočichů vyskytujícími se v lese a lístečky s jejich stručnou charakteristikou. Jejich úkolem je přiřazovat ke každému zvířeti nebo rostlině správnou stručnou charakteristiku. Pro snadnější orientaci jsou lístečky s rostlinami vytištěny na papír jiné barvy než lístečky se živočichy. Pokud si žáci ve skupině nejsou jistí, mohou se zeptat žáků z jiné skupiny nebo učitele, ale musí zaplatit jedním obrázkem stromečku za každý dotaz. Správně seřazené dvojice nalepí na balicí papír spolu se zbylými obrázky stromečku. Pomůcky: barevné lístečky s názvy rostlin a živočichů žijících v lese a jejich charakteristika pro každou skupinu, obrázky stromečků (8 stromečků pro každou skupinu). 2.hodina: Jak člověk pomáhá nebo škodí lesu? Žáci dostanou 2 listy kancelářského papíru jeden s usmívajícími se stromy a druhý s mračícími se stromy, na které napíší své názory. Listy nalepí na balicí papír a své názory ilustrují jednoduchými obrázky. Pomůcky: 2 listy kancelářského papíru pro každou skupinu, tužka nebo tuš na ilustraci. Památné stromy v Rožďalovicích a okolí Žáci dostanou seznam památných stromů v Rožďalovicích a okolí a kopii mapu Rožďalovicka. Památné stromy zakreslí do vhodným způsobem do mapy (zakreslí například symboly jednotlivých stromů nebo čísla stromů do mapy a pod ní vytvoří legendu). Na mapě vyznačí zelenou barvou lesy v okolí Rožďalovic. Do diskuse (po vytvoření koláže) si připraví názory na to, zda je v okolí lesů dostatek. Pomůcky: seznam památných stromů v Rožďalovicích a okolí (zdroj mapa Rožďalovicka, pastelky. Po dokončení koláže se jednotlivé skupiny sesednou do kruhu, prezentují své názory jak člověka pomáhá nebo škodí lesu, jejich názory na to, jestli je v rožďalovickém okolí dostatek lesů. Cca 50 minut. 3.hodina: Vytváříme společný les Seznámíme žáky s pojmy stromové patro, keřové patro, bylinné patro, mechové patro a kořenové patro. Žáci uvádějí příklady rostlin a živočichů žijících v jednotlivých patrech. Pak se zástupci skupin, ve kterých už žáci pracovali, dohodnou na tom, kdo jaké stromy namaluje, aby vzniklý les měl několik zástupců jednotlivých pater. Společně namalují třídní les, nalepí jej na zeď a doplní obrázky živočichů žijících v jednotlivých patrech, které si žáci dopředu přinesli. Pomůcky: balicí papír, vodové nebo temperové barvy, přinesené obrázky živočichů žijících v lese (lze je i namalovat). Cca min. 4.hodina: Já a můj strom aneb který strom mi přiřadil keltský stromoskop Žáci dostanou podle data narození svůj strom. Sesednou se do kruhu. Každý přečte svoji charakteristiku podle keltského stromoskopu. Zhodnotí, v čem se podle shoduje a v čem se odlišuje od stromoskopu. Zároveň se mohou vyjádřit i ostatní žáci, jak se shoduje nebo odlišuje od stromoskopu. Pomůcky: listy se stromoskopy pro každého žáka zvlášť (zdroj webové stránky). Strana 7

8 Přílohy pro 6.ročník smrk ztepilý jedle bělokorá borovice lesní modřín opadavý jmelí borovicové dub letní buk lesní habr obecný jehlice vyrůstají po jedné, dlouhá šiška visí dolů jehlice mají naspodu 2 bílé proužky, šiška roste vzhůru dlouhé jehlice vyrůstající po dvou, šiška je drobná jehlice rostou po 15-40, na podzim opadávají cizopasí na stromech, kupuje se na vánoce pro štěstí má vykrajované listy, plodem je žalud strom, podle něhož je nazván les u Rožďalovic květy jehnědy, suché listy na stromě zůstávají do jara smrk ztepilý jedle bělokorá borovice lesní modřín opadavý jmelí borovicové dub letní buk lesní habr obecný jehlice vyrůstají po jedné, dlouhá šiška visí dolů jehlice mají naspodu 2 bílé proužky, šiška roste vzhůru dlouhé jehlice vyrůstající po dvou, šiška je drobná jehlice rostou po 15-40, na podzim opadávají cizopasí na stromech, kupuje se na vánoce pro štěstí má vykrajované listy, plodem je žalud strom, podle něhož je nazván les u Rožďalovic květy jehnědy, suché listy na stromě zůstávají do jara Strana 8

9 plzák lesní lumek všežravý roháč obecný lýkožrout smrkový zlatoočka skvrnitá mlok skvrnitý slepýš křehký zmije obecná výr velký sojka obecná kukačka obecná strakapoud velký jezevec lesní rys ostrovid velký plž, najdeme ho na houbách, objeví se po dešti samička klade vajíčka do larev dřevokazného hmyzu vzácný brouk žijící v dubových lesích, samec má rohy larva vyžírá chodbičky většinou v dolní části kmene loví mšice, vajíčka na dlouhých stopkách žije kolem potoků, má tmavé tělo se žlutými skvrnami beznohý ještěr náš jedovatý had naše největší sova, několik pírek vytváří uši pták, který pokřikem varuje před nebezpečím klade vajíčka do cizích hnízd vysekává larvy dřevokazného hmyzu ze dřeva bíločerná lavicovitá šelma, tvoří si soustavy nor kočkovitá šelmy se štětičkami na uších plzák lesní lumek všežravý roháč obecný lýkožrout smrkový zlatoočka skvrnitá mlok skvrnitý slepýš křehký zmije obecná výr velký sojka obecná kukačka obecná strakapoud velký jezevec lesní rys ostrovid velký plž, najdeme ho na houbách, objeví se po dešti samička klade vajíčka do larev dřevokazného hmyzu vzácný brouk žijící v dubových lesích, samec má rohy larva vyžírá chodbičky většinou v dolní části kmene loví mšice, vajíčka na dlouhých stopkách žije kolem potoků, má tmavé tělo se žlutými skvrnami beznohý ještě náš jedovatý had naše největší sova, několik pírek vytváří uši pták, který pokřikem varuje před nebezpečím klade vajíčka do cizích hnízd vysekává larvy dřevokazného hmyzu ze dřeva bíločerná lavicovitá šelma, tvoří si soustavy nor kočkovitá šelmy se štětičkami na uších Strana 9

10 Živá voda 7.ročník Autor přípravy: Václava Vinecká Klíčová slova Použitá literatura Klíčové kompetence: v k učení - vyhledávat a třídit informace, porovnávat, vyvozovat závěry, znázorňovat v k řešení problémů - pochopit daný úkol, hledat nevhodné způsoby řešení, pokusit se o samostatné řešení v komunikativní - umět výstižně formulovat myšlenky, naslouchat názorům ostatních, nebát se na ně vhodně reagovat, obhájit a zdůvodnit své názory a stanoviska v sociální a personální - dodržovat daná pravidla ve skupině, respektovat vedoucího skupiny, podílet se na práci ve skupině a na jejím hodnocení, spolupráce skupin, přijmout kritiku (obhájit se) v občanské - uvědomovat si vztahy člověka a prostředí, důsledky lidské činnosti na prostředí, podmínky života a možnosti jejich ohrožování, vlastní odpovědnost ve vztazích k prostředí, citlivě vnímat přírodu v pracovní - bezpečně pracovat s danými nástroji a materiály, pracovat kvalitně, dbát na estetickou úroveň. Strana 10

11 Metodický návod projektového dne Průřezové téma environmentální výchova Motto : Má vlast v běhu generací Praotec Čech : Sláva! Země plná mléka, ryb a strdí! Ale v řece tečou splašky a vzduch smrdí. Praprapraprapraprapraprapravnuk Čech: Vážení a milí předci, povězte mně, co je mléko, strdí, ryby, řeky, vzduch a země? ( Jiří Žáček ) Pomůcky: a) připravené učitelem: v pracovní programy, tajenka, nápis na dveře učebny v balicí papír, barevné papíry, kancelář. papíry, lepidlo, lepicí hmota v odborná literatura (Chraňme si svět! Země Země (Dokéo) - Jak pracuje životní prostředí Výpravy za dobrodružstvím) v balená neperlivá voda, plastové kelímky. b) připravené žáky: v fixy, pastelky, nůžky, výstřižky z novin, odborná a krásná literatura v na pokus ( nebarevná plastová láhev, nůžky, kružítko, kamínky, písek, hlína, voda, hluboký talíř ) 1.hodina: Přípravná a motivační část Žáci jsou seznámeni s obsahem a cílem projektu, s jeho organizací. Žáci upraví třídu pro skupinovou práci, připraví plakáty pro výstupy a pomůcky pro jednotlivé skupiny. 2. a 3.hodina: Pracovní část Žáci pracují ve čtyřech skupinách, plní úkoly podle zadané osnovy. Mezi plněním úkolů bude zařazena oddechová část ( ukázky z literatury domácí příprava skupin) a svačina. Po ukončení skupinové práce prezentace činnosti. (Hledáme, přemýšlíme, třídíme, formulujeme, znázorňujeme výstupy). 1. skupina: H 2 O Voda na Zemi, její zdroje (zásoby), koloběh vody, voda podzemní, povrchová, sladká, slaná, voda živá a mrtvá. Pohádka. 2. skupina: Hydry Voda a lidé voda pomocník člověka, spotřeba vody, šetření vodou. Básničky 3. skupina: Vodáci Voda a lidé voda nepřítel člověka, člověk nepřítel vody, znečišťování vodních zdrojů, čističky, pokus. Zajímavost (-ti) o vodě. 4. skupina: Vodníci Problémy s vodou v naší obci, zpracování výsledků ankety. Písničky. Spolupráce 4. a 3. skupiny, pomoc při zpracování novinových výstřižků. (Přemýšlíme, formulujeme, komunikujeme, nasloucháme výstup). Strana 11

12 4.hodina: Minikonference se starostou obce na téma Voda v Rožďalovicích (domácí příprava skupin skupiny připraví otázky (2), porovnají je mezi sebou, aby se neopakovaly, vyberou komentátora minikonference) (Přemýšlíme, formulujeme, hodnotíme). Hodnocení: všechny skupiny zhodnotí svou práci, činnost skupin zhodnotí vedoucí projektu, společně vytvořen závěrečný výstup (z práce skupin, z minikonference). Strana 12

13 Přílohy pro 7.ročník Příloha č. 1 voda znamená vyčistí odpadové vody H 2 O jarní tání způsobuje pohádková bytost v zeleném fráčku povede k nám z Chotuce Pk z názvu nejprodávanější vody průzkum mezi občany Strana 13

14 Příloha č. 2 - otázky v anketě Šetříte vodou? Máte vlastní studnu? Má obec problémy s pitnou vodou? Máte vy dostatek (nedostatek) pitné vody? Používáte vlastní vodu --- na pití --- na vaření --- jako užitkovou Kupujete EKO vodu? Kupujete balenou vodu? Stará se obec, aby byl dostatek pitné vody? Připojíte se na nově budovaný vodovod? Strana 14

15 Příloha č. 3 - otázky pro starostu (minikonference) Průřezové téma environmentální výchova redaktor Nymburska chalupář z Prahy místní občan (ka) Jak se představí tazatelé zástupce školního parlamentu učitel ZŠ člen(ka) Strany zelených dopisovatel školního zpravodaje žák (yně) 7. třídy Otázky 1. Jaké jsou zdroje vody v obci? 2. Je v obci dostatek pitné vody? 3. Co dělá obecní úřad pro to, aby obec měla dostatek pitné vody? 4. Proč není dobrá pitná voda v naší škole? 5. Je hodně lidí, kteří odebírají EKO vodu? 6. Jak je to v obci s čistotou vody v řece? 7. Má obec čističku vody? Jakou a kde? 8. Jak by OÚ řešil situaci, kdyby byly v obci velké záplavy? Strana 15

16 Příloha č. 4 - výstup projektu Země je na vodu nesmírně bohatá, ale pitné vody dostatek není. Pitná (sladká, živá) voda se vyskytuje jen na pevnině, dostává se na ni koloběhem vody v přírodě (hydrologickým cyklem), který již nestačí potřebám člověka. Lidé nedovedou s vodou správně hospodařit, plýtvají s ní, znečišťují ji, ale také ji čistí (čističky). Voda je základní podmínkou všeho života, bez vody není možno žít! Člověk musí pro zachování živé vody udělat vše, aby ji generace neznaly jen z pohádek. V naší obci je o dostatek pitné vody dobře postaráno. Před ukončením je budování vodovodu z Chotuce. Živá voda, čistá voda, život dává voda pohádková, zpívá o ní i Aneta Langerová. Strana 16

17 Náš životní styl 8.ročník Autor přípravy: Mgr. Irena Fišerová a Mgr. Hana Kunová Klíčová slova Použitá literatura Klíčové kompetence: v k učení vyhledávání a třídění informací z různých zdrojů, samostatné pozorování, uvádění získaných poznatků do souvislostí, utváření komplexnějšího pohledu na přírodní a společenské jevy v k řešení problémů vnímání problémových situací ve společnosti, hledání možných variant řešení, využití matematických a empirických postupů při řešení v komunikativní vyjadřování svých myšlenek v logickém sledu, vedení diskuse o nastoleném problému,schopnost naslouchat ostatním,vhodně reagovat na jejich sdělení, obhajoba vlastního názoru, komunikace s učitelem, vystupování před ostatními, kultivovaná presentace v ústní i písemné formě v sociální a personální spolupráce ve skupině, dodržování stanovených pravidel, pochopení důležitosti skupinové práce v občanské pochopení některých ekologických souvislostí a environmentálních problémů v pracovní bezpečné zacházení s pracovními nástroji a materiály, odvedení kvalitní a esteticky hodnotné práce, přistupování k výsledkům pracovní činnosti i z hlediska ochrany zdraví a ochrany životního prostředí. Strana 17

18 Metodický návod projektového dne Průřezové téma environmentální výchova Pomůcky připravené učitelem: křížovka 1x, legenda ke křížovce (podle počtu žáků), balicí papíry, cedulky se jmény rodin a papíry s texty (viz pracovní část), orientační přehled cen energií a vody, přehled průměrných spotřeb některých elektrických spotřebičů, nabídkové katalogy spotřebního zboží, katalogy cestovních kanceláří, reklamní letáky s cenami běžných potravin. Pomůcky připravené žáky: fixy, lepidlo, nůžky, psací potřeby, orientační údaje o spotřebě energie a vody a přibližném příjmu na rodinu v jednotlivých domácnostech (dle zvážení učitele) Program, formy práce a časový harmonogram: 1. Úvodní organizační a motivační část, vyluštění křížovky 15 min. 2. Odpady kolem nás hra 15 min. 3. Jak s odpady nakládat hra + dílčí diskuse 40 min. 4. Spotřeba věcí. Proč šetřit? Hry. Třídění návrhů. 20 min. 5. Vytvoření pracovních skupin.vyhledávání informací ve skupinách. 40 min 6. Zapracování informací, donesených údajů a úvah do skupinových výstupů. 45 min. 7. Prezentace výsledků formou společného hereckého vystoupení. 20 min 8. Závěrečné zhodnocení. 10 min Poznámka: Přestávky mezi jednotlivými činnostmi určuje učitel s přihlédnutím k pracovnímu a duševnímu nasazení žáků. Pracovní část: 1. Žáky stručně seznámíme s tematickým okruhem, ke kterému se projekt vztahuje, připravenými pracovními pomůckami a pravidly, kterými se budou v průběhu dne řídit. Žáci společně vyluští křížovku skrývající název projektu (viz 1. a 2. příloha). Křížovka je umístěna na čtvrtce formátu A3 na tabuli, legendu k luštění mají žáci na lavici. 2. Motto: Chovejme se k přírodě tak, abychom o ní jednou svým vnukům nemuseli jen vyprávět. (motto je výrazně napsáno na archu balicího papíru či čtvrtce na tabuli). Hra: Vyšli jsme si na výlet, našli jsme tam lahví pět. Hra je obdobou hry Přijela tetičky z Číny, přivezla škopíček špíny.(hry pro tvořivé myšlení Balení kufru, Portál,Praha 2004). Žáci postupně přiřazují věci či jevy, které do přírody nepatří. Cílem hry je nejen procvičení paměti, ale i schopnost určit, co je přírodě cizí. Hru ukončíme, jakmile počet hrajících žáků silně poklesne. Žáci pak jednotlivé předměty po paměti zapisují na arch papíru na tabuli. 3. Motto: Nechceme-li žít uprostřed skládky, začněme zametat před vlastním prahem. Hra: O výhodách třídění a netřídění odpadu. Žáci se rozdělí do 2 nebo 2x2 skupin (podle počtu žáků ve třídě). Jedna skupina shromažďuje argumenty pro třídění, druhá proti třídění odpadu. Své výsledky zapisují na archy balicího papíru nadepsané PRO a PROTI. Cílem hry je hledání širšího pohledu na vytyčený problém, uvádění do souvislostí problémů navazujících, hodnocení míry prospěšnosti předem navrženého řešení. 4. Motto: Kdo šetří na drobnostech, má za tři. Úvod: Rodiny Novákova, Svobodova, Králova a Novotných jsou přátelé. Mají své přednosti, své chyby, mají svá splnitelná a nesnadno splnitelná přání. Hra: Burza nápadů. Žáci na tabuli zapisují své představy o rodinách. Pro urychlení může učitel již předem napsat některé body, kterých se má charakteristika rodin týkat (počet členů, jejich věk a vzdělání, rodinný příjem, způsob bydlení, energie používané v domácnosti, voda, koníčky jednotlivých členů, slabosti). 5. Žáci se rozdělí do rodin a vyslechnou další část příběhu. Pokračování: Jednou se všichni sešli. Nadávali na nepořádky, na plýtvání, povídali si o svých plánech. Jak ale dokázat, aby se jejich sny staly skutečností, pokud se jejich příjmy výrazně nezmění? A tak se rozhodli, že začnou šetřit, každý sám u sebe. Přemýšleli o svém životním stylu, jak hospodaří, jak se chovají ke svému okolí, co všechno opravdu potřebují, čeho by se mohli na čas vzdát a čeho třeba i napořád. Žáci Strana 18

19 ve formě scénky mluví o tom, co by si kdo přál, co by mohl oželet, aby toho dosáhl. Učitel je vybídne k tomu, aby volily reálné cíle a vyhnuli se úvahám o možných půjčkách. 6. Žáci ve skupinách či jednotlivě pracují s nabídkovými katalogy, s údaji o spotřebě a ceně energií a vody, popřípadě hledají na internetu cenové nabídky. Vyhledávání na internetu doporučujeme pro jeho zdlouhavost zařadit pouze v případě, je-li dostatek času a málo přineseného materiálu. 7. S použitím všech nashromážděných materiálů rodiny vytvoří přehled svých možných úspor. Vyzdvihnou zejména úspory energií, potravin, plastických hmot a návykových látek. Na novém setkání zhodnotí své zkušenosti ve formě závěrečné scénky. 8. Žáci zhodnotí přínos dne pro svůj vlastní život. Strana 19

20 Přílohy pro 8.ročník Pracovní list k projektu Náš životní styl pro učitele 1. N 2. Z Á Ř E N Í 3. Š E T Ř E N Í 4. Ž I V O Č I CH 5. K L I M A 6. V O D A 7. R O P A 8. T O P E N Í 9. E N E R G I E 10. D Í R A 11. E M I S E 12. S P O T Ř E B A 13. R E C Y K L A C E 14. E K O L O G I E 1. Chemická značka plynu nejvíce zastoupeného v atmosféře 2. Šíření tepla 3. Úspora 4. Živý tvor (obecně) 5. Podnebí 6. Nejrozšířenější tekutina 7. Nejvýznamnější chemická surovina 8. Uhlí se v domácnosti používá k Schopnost látek vykonávat práci 10. Druhé slovo v označení poruchy ozónové ochranné vrstvy 11. Škodliviny unikající do ovzduší 12. Úbytek vznikající použitím 13. Způsob hospodaření s odpady formou vracení do výroby 14. Vztah mezi živými organismy a jejich prostředím Strana 20

21 Pracovní list k projektu Náš životní styl pro žáky Z Ř 3. Ř Í 4. CH E G E E I 12. S B E G 1. Chemická značka plynu nejvíce zastoupeného v atmosféře 2. Šíření tepla 3. Úspora 4. Živý tvor (obecně) 5. Klima 6. Nejrozšířenější tekutina 7. Nejvýznamnější chemická surovina 8. Uhlí se v domácnosti používá k Schopnost látek vykonávat práci 10. Druhé slovo v označení poruchy ozónové ochranné vrstvy 11. Škodliviny unikající do ovzduší 12. Úbytek vznikající použitím 13. Způsob hospodaření s odpady formou vracení do výroby 14. Vztah mezi živými organismy a jejich prostředím Strana 21

22 Seznam přibližných cen energií a vody (ceny se neustále aktualizují) VODA Vodné 28,00 Kč/m 3 Stočné 24,30 Kč/m 3 PLYN Za plynoměr (za tzv. kapacitu) 239,- Kč/měs Za plyn (asi 0,81 Kč/kWh) 8,50 Kč/m 3 ELEKTŘINA Za elektroměr 306,- Kč/měs Za elektřinu v nízkém tarifu 1,25 Kč/kWh Za elektřinu ve vys. tarifu 2,00 Kč/kWh Příklad spotřeby 3 členné rodiny v bytě 2+1 (topení kombinované) VODA 80 m 3 /rok PLYN 800 m 3 /rok ELEKTŘINA kwh/rok NT 900 kwh/rok VT Orientační přehled průměrných spotřeb některých elektrických spotřebičů Pračka 2 kw Bojler 1,6 kw (1,2-2) Akumulační kamna 5 kw (3-8) Varná konvice 1,6kW (0,6-2,2) Vysavač 1,8kW (0,8-2,2) Sporák 6 kw (4 x 1,5) Počítač 250 W Televize 250 W Lustr 200 W Lednička 150 W Průměrná cena benzínu (duben 2006) 29,80 Kč/l Strana 22

Průřezové téma Environmentální výchova

Průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Počet hodin : 33 Průřezové téma Environmentální výchova Učební texty : Ekologická a environmentální výchova, Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o.

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 5. Průřezové téma - ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Ekosystémy les (les v našem okolí; produkční a mimoprodukční významy lesa) pole (změny okolní krajiny vlivem význam způsoby

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Školní rok 2014/ 2015 Environmentální

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. pro školní rok

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. pro školní rok Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2012/2013 1 1. ÚVOD Školní program EVVO vychází z Metodického

Více

Plán EVVO ZŠ Heřmanice u Oder na školní rok 2009/2010 Heřmanice u Oder 27.8.2009 Mgr. Moravec Kamil, ředitel ZŠ Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. pro školní rok 2013/2014

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. pro školní rok 2013/2014 Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2013/2014 Č.j.: 19/2013 Jar 1 1. ÚVOD Školní program EVVO vychází

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Základní škola Merklín, okr. Plzeň - jih ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013-2017

Základní škola Merklín, okr. Plzeň - jih ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013-2017 Základní škola Merklín, okr. Plzeň - jih ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013-2017 Školní plán EVVO je součástí ŠVP ( viz bod 7. Příloha příloha č. 2 ) Obsah:2 1. Charakteristika...

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. pro školní rok 2016/2017

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. pro školní rok 2016/2017 Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2016/2017 Č. j.: 24/2016 Jar 1 1. ÚVOD Environmentální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY P R O J E K T O V Ý D E N EKOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY P R O J E K T O V Ý D E N EKOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY P R O J E K T O V Ý D E N EKOLOGIE Vedoucí projektu: Olga Herdová Datum: Pátek:2.5.2014 Zahájení : 7,50 hod. Ukončení: cca 12,30 hod. Vybavení: připravené

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) (vychází z metodického pokynu MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, EVVO, č.j. 167 45/2008-22 ze dne 27.

Více

More ˇ není jen modré 21

More ˇ není jen modré 21 M e t o d i c k ý l i s t L í s k y p r o u č i t e l e n a p o d p o r u E V V O v e š k o l á c h More ˇ není jen modré 21 Cíl: Motivace: Cílová skupina: Doba trvání: Místo: Pomůcky: Metody a formy práce:

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Přírodopis Charakteristika předmětu V předmětu přírodopis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda - oboru přírodopis.

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

ŠKOLNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN

ŠKOLNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A ŠKOLNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN EKOABECEDA ŠKOLNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN Školní program EVVO Základní školy Břeclav, Na Valtické 31 A je zpracováván jako dlouhodobý dokument,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN EKOABECEDA

ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN EKOABECEDA Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN EKOABECEDA školní rok 2013 2014 Září 2013 Zpracovala Mgr. Marta Zajíčková ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN školní rok 2013 2014 CO JE TO ENVIRONMENTÁLNÍ

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Klasifikace předmětů

Více

Člověk a příroda - Zeměpis 7.ročník

Člověk a příroda - Zeměpis 7.ročník rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritérií,

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014 Všeobecné podmínky pro EVVO stanovuje zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí:

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

Metodická příručka P R O J E K T O V É D N Y

Metodická příručka P R O J E K T O V É D N Y Metodická příručka P R O J E K T O V É D N Y Metodika vznikla jako produkt projektu,,přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř s reg. číslem CZ.1.07/1.1.32/02.0088 schváleném v rámci Operačního

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení I. Kompetence k učení vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení projevuje ochotu věnovat s dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA VE 4. 5. ROČNÍKU Vyučovací oblast Jazyk a jazyková komunikace má v 4.-5. ročníku časovou dotaci 7 vyučovacích hodin týdně, z toho 4 hodiny jazykové výchovy,

Více

Předmět: Ekologická výchova 1. stupeň

Předmět: Ekologická výchova 1. stupeň Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Nepovinné předměty Předmět: Ekologická výchova 1. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Plán EVVO pro II. stupeň ZŠ Špitálská na školní rok 2011/2012

Plán EVVO pro II. stupeň ZŠ Špitálská na školní rok 2011/2012 Plán EVVO pro II. stupeň ZŠ Špitálská na školní rok 2011/2012 1. EVVO jako součást ŠVP je náplní předmětů Př, Ch, Ov, Rv, Z, Vv, Pč, Čj. 2. Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6.

Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6. Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1327/2015/SPS Školní program environmentálního

Více

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami:

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami: 5.13 Environmentální výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Environmentální výchova integruje všechny tematické okruhy

Více

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné.

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné. 1.1 Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. V 6., 7.,

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 0 týdně, povinný Školní prostředí Žák: udržuje pořádek ve třídě podílí se na úklidu školního areálu - pořádek na svém pracovním místě, ve třídě, v šatně, ve škole - pořádek v celém

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

Oblast Člověk a jeho svět Předmět Vlastivěda Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata

Oblast Člověk a jeho svět Předmět Vlastivěda Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Vlastivěda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, exkurze, výlety výuka je frontální i skupinová

Více

VY_32_INOVACE_01_EKOSYSTEMY

VY_32_INOVACE_01_EKOSYSTEMY Kód materiálu: Název materiálu: VY_32_INOVACE_01_EKOSYSTEMY Ekosystémy Předmět: Environmentální výchova Ročník: 7. Časová dotace: 45 min Datum ověření: 21. 10. 2011 Jméno autora: Klíčová slova: Výchovné

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1949/2013/SPS Školní program environmentálního

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Chemie Charakteristika předmětu V předmětu Chemie je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda oboru chemie. Předmět Chemie

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0005 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ Název metodického

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Náš svět Charakteristika předmětu V předmětu Náš svět je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v pěti tematických

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Práce s drobným materiálem

Práce s drobným materiálem A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Pracovní činnosti 3 Vzdělávací předmět: Pracovní činnosti 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Příloha č. 2 Minimálního preventivního programu pro dětský domov Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 3 Výtvarné činnosti Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková časová dotace je 3 hodiny. Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY (DISPONABILNÍ HODINY) Blok předmětů: EKOLOGIE. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího bloku předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY (DISPONABILNÍ HODINY) Blok předmětů: EKOLOGIE. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího bloku předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY (DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: EKOLOGIE Charakteristika vyučovacího bloku předmětu Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Seznam šablon Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3.

Seznam šablon Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3. Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3. 1 MKDŽ1 Orientace na mapě města Pracovní list k procvičování učiva, práce s mapou, vyhledávání

Více

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 192 3. ročník: 33 týdnů

Více

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Č.j.: 32 338/2000-22 V Praze dne 14. prosince 2001 Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních 1.

Více

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 225 3. ročník: 33 týdnů

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Člověk a jeho svět. Prvouka. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 1. 3.

Člověk a jeho svět. Prvouka. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 1. 3. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Prvouka 1. 3. ročník 2 hodiny týdně třídy, příroda, obec učivo je rozděleno do pěti tematických

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku

Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku Metodika Tato prezentace v programu PowerPoint vznikla pro rychlé seznámení žáků s tímto ostrovem. Na 20 snímcích plných obrázků se žáci seznámí se základními

Více

Prvouka. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Prvouka. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 2 2 0 0 0 0 0 0 5 Povinný Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast Charakteristika

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a jeho svět - Vlastivěda Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 10. - VLASTIVĚDA 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VLASTIVĚDA

Více

MÍSTO, KDE ŽIJEME. Domov domov, bydlení, bydliště /adresa/, telefonní číslo, orientace v okolí bydliště

MÍSTO, KDE ŽIJEME. Domov domov, bydlení, bydliště /adresa/, telefonní číslo, orientace v okolí bydliště A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vzdělávací předmět: Prvouka 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení vyhledává a třídí

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Miniprojekty v matematice na 2. stupni ZŠ

Miniprojekty v matematice na 2. stupni ZŠ Miniprojekty v matematice na 2. stupni ZŠ Téma: Matematika nám pomáhá Blansko, květen 2008 Zpracovala: Mgr. Anna Sládková ZŠ a MŠ Blansko Salmova 17 Matematika nám pomáhá Navržené miniprojekty umožňují

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA orientuje se podle rozvrhu hodin, rozlišuje mezi povinností a zábavou rozezná běžně známé zástupce pokojových rostlin a pečuje o ně

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

Předmět Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Ve všech ročnících má časovou dotaci dvě hodiny týdně.

Předmět Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Ve všech ročnících má časovou dotaci dvě hodiny týdně. 1.1 Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Ve všech ročnících

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na Prvouka - 1. ročník Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na škola a škola - výchova dem. určené místo a rozliší možná osobní bezpečí občana v rámci

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více