SOUHRN USNESENÍ. Poděkování členkám klubu důchodců SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUHRN USNESENÍ. Poděkování členkám klubu důchodců SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva"

Transkript

1 VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník zprávy ze zastupitelstva Zdravím Vás, vážení občané, v krásném májovém čase. V úvodu bych chtěla poděkovat všem, kteří pomohli s jarním úklidem před svými domy a podílejí se na květinové výzdobě domů v Křižanově. Je krásné sledovat, jak postupně rozkvétají okna na domech. I radnice opět rozkvete díky panu Sedláčkovi, který každý rok velmi vkusně provádí výsadbu truhlíků. V krátkosti Vás budu informovat o tom, co se udělalo nebo připravuje v obci od posledního vydání zpravodaje: - v lokalitě Na Zahrádkách je hotová kanalizace odpadních vod, připojení lokality na vodovodní řád pitné vody, probíhá plynofikace celé lokality firmou Uchytil a elektroinstalaci zajišťuje firma Rekostav Velké Meziříčí - z důvodu prověření vhodnosti umístění měřičů rychlosti k většímu zajištění bezpečnosti v Křižanově jsme se dohodli s firmou Dosip na bezúplatném zapůjčení měřičů rychlosti na místa, kde dochází velmi často k překračování povolené rychlosti 50 km/h, a to směrem od Velké Bíteše a směrem od Žďáru. Měřiče poskytují podklady k vypracování statistiky. Měření probíhalo týden a výsledky statistiky předala firma Dosip s. r. o. zastupitelstvu městyse Křižanova - na připravovanou akci Sběrný dvůr proběhlo výběrové řízení, kterého se zúčastnily firmy Gremis s. r. o, Content s. r. o. a zakázku vyhrála nabídkou Kč firma Stylstav, se kterou byla podepsána smlouva. Nyní jsou na Ministerstvo životní prostředí předkládány další doklady, na základě kterých by měly být uvolněny finanční prostředky - městys využil nabídky firmy, která prováděla odfrézování silnice mezi Křižanovem a Jívovím, odkoupit materiál vhodný na úpravu prostranství u hřbitova, silnici na Sychrově směrem k zahradnictví a na cestu ke Škrejblíku - zastupitelstvo městyse na svém jednání rozhodlo opravit obecní hrob, kde jsou pochováni občané, kteří nikoho neměli, a uloženy ostatky do kostela sv. Václava - na hřbitově byly odfrézovány pařezy, aby mohlo dojít k úpravě terénu a postupnému osázení zelení - dochází k postupnému zavážení starého lomu pod Šibeníkem hlínou a prostor po úpravách bude vysázen vhodnými lesními stromky, a tak bude zase vylepšeno jedno zákoutí - připravujeme podmínky pro podání nabídky na pronájem obecních rybníků v k. ú. Křižanov. Pro všechny rybníky budou podmínky specifické, pak ke každému rybníku zvlášť. Podmínky budou zveřejněny po zasedání zastupitelstva na úřední desce a způsobem v místě obvyklým (rozhlas), internet M. Smejkalová Poděkování členkám klubu důchodců Chtěla bych poděkovat členkám klubu důchodců za uspořádání sbírky šatstva pro dobročinné účely pro Občanské sdružení Diakonie Broumov. Dík za Váš čas a dobře odvedenou práci. Marie Smejkalová SOUHRN USNESENÍ z 15. zasedání Zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne od 16:00 hod v budově radnice Zastupitelstvo městyse I. bere na vědomí: 1. Informaci Ing. Švece o projektu školení zastupitelů obcí v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 2. Kontrolu usnesení z Informaci Komise pro rozvoj bydlení a stavební záležitosti k prodeji pozemku p. Smejkalovi a nabídku p. Širhala k odprodeji parcely č. 1427/21 v k. ú. Křižanov. 4. Zprávu místostarostky o nákladech na provoz sokolovny. 5. Informaci p. Pospíšila z firmy DOSIP Servis s.r.o. o možnosti a doporučení instalace měřičů rychlosti v Křižanově. II. schvaluje: 1. Program jednání 15. zasedání zastupitelstva schváleno všemi hlasy. 2. Volbu zapisovatele, ověřovatele zápisu a návrhovou komisi - schváleno všemi hlasy. 3. Prodej parcely 1334 p. Josefu Smejkalovi, Pod Šibeníkem 385 za cenu dle znaleckého posudku schváleno všemi hlasy. 4. Odkoupení parcely č. 1427/21 v k. ú. Křižanov od p. Širhala za cenu dle znaleckého posudku s podmínkami stanovenými Komisí fondu rozvoje bydlení a pro stavební záležitosti schváleno všemi hlasy. 5. Rozpočet na rok 2012 schváleno všemi hlasy. 6. Schvaluje finanční dary pro organizace v částce Kč podle návrhu finančního a kontrolního výboru ze dne schváleno všemi hlasy. 7. Ponechat nájem sokolovny dle původního ceníku pro organizace s tím, že při konání soukromé akce uhradí pronajímatel nájem ve výši 50% nájmu pro místní organizace + cenu energií a vody dle skutečné spotřeby a uhradí odměnu správci sokolovny za pořadatelský dozor ve výši 600 Kč schváleno všemi hlasy. 8. Dodatek č. 17 k odpisovému plánu ZŠ a MŠ v Křižanově s tím, že odpisy budou převáděny zřizovateli schváleno všemi hlasy. 9. Poskytnutí podpory Asociaci rodičů a přátel ZP dětí ve výši Kč schváleno všemi hlasy. 10. Příspěvek 1000 Kč na Dětský karneval pro TJ Efekt schváleno všemi hlasy. 11. Poskytnutí sponzorského daru pro 12. Charitativní ples pořádaný dětským střediskem Březejc 4 x kniha o Křižanově schváleno všemi hlasy. 12. Navýšení rozpočtu v položce dary o darované dřevo pro SK FC Křižanov a Vodotrysk schváleno všemi hlasy. 13. Schvaluje podporu iniciativy Aeroklubu Křižanov o. s. ve věci oprav letištní plochy a vítá snahu Kraje vysočina o vypsání dotačního titulu schváleno všemi hlasy. 14. Podat projekt na dotaci Krajského úřadu Environmentální osvěta - Přírodní zahrady 2012 na obnovu zeleně u ZŠ 9 pro, 4 se zdrželi hlasování. 15. Zapůjčení zařízení na měření rychlosti a vypracování statistiky měření firmou DOSIP Servis s.r.o. na ulici Ořechovská a Za Branou 11 pro, 2 se zdrželi hlasování. III. ukládá 1. Finančnímu a kontrolnímu výboru posoudit seznam neplatičů a vybrat, kteří budou předáni k vymáhání schváleno všemi hlasy. SOUHRN USNESENÍ ze 16. zasedání Zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne od 16:00 hod v budově radnice

2 K Ř I Ž ANOVS K Ý Z PR AVO DA J strana 2 Zastupitelstvo městyse I. bere na vědomí: 1. Kontrolu usnesení z Informaci Bc. Tomšíkové o jednání finančního a kontrolního výboru o návrhu postupu vymáhání nedoplatků.. 3. Informaci Komise fondu rozvoje bydlení a stavební záležitosti o možnosti k úpravě vjezdu p. Kotíka a p. Hladíka, žádost p. Tvarůžka o pročištění příkopu u státní silnice směr Dobrá Voda. II. schvaluje: 1. Volbu zapisovatele, ověřovatele zápisu a návrhovou komisi - schváleno všemi hlasy. 2. Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku, dle stanov SVK, na inženýrské sítě v lokalitě Na Zahrádkách část, jejíž investorem je Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko - schváleno všemi hlasy. 3. Návrh p. Halámka na odkoupení pozemku GP pč. 433/26 v k. ú. Křižanov o výměře 176 m 2 na ulici Sychrov a je majetkem p. Stanislava Halámka, Sychrov 37, za odhadní cenu schváleno všemi hlasy. 4. Schvaluje finanční příspěvek pro Myslivecké sdružení ve výši Kč na pachové ohradníky 9 pro, 1 proti, 2 se zdrželi. 5. Příspěvek Kč Hospicovému hnutí v Novém Městě na Moravě - schváleno všemi hlasy. 6. Převedení výsledku hospodaření ZŠ a MŠ v Křižanově v částce 7 428,94 Kč do rezervního fondu - schváleno všemi hlasy. 7. Svépomocnou úpravu vjezdu na pozemek p. Ondřeje Kotíka podle požadavku Komise pro rozvoj bydlení a stavební záležitosti - schváleno všemi hlasy. 8. Poskytnutí příspěvku Rané péči Kč - schváleno všemi hlasy. 9. Zveřejnit záměr prodat rybník Kraváček s minimální nabídkou Kč obálkovou dražbou - schváleno všemi hlasy. 10. Záměr obce zveřejnit pronájem všech rybníků v majetku městyse 9 pro,1 proti, 2 se zdrželi. 11. Uvolnit prostředky v částce Kč na zbudování pergoly za sokolovnou - schváleno všemi hlasy. III. odkládá 1. Žádost p. Radka Hladíka, Ořechovská na prodej pozemku p. č. 816 a část p. č schváleno všemi hlasy. IV. ukládá 1. P. starostce vstoupit do jednání s SUS ohledně vyčištění příkopu u silnice u domu p. Pejchalové. 2. Zjistit informace o podmínkách konání koncertu. V. zamítá 1. Pronájem nebo odprodej pozemku firmě SUHHOX s.r.o. - schváleno všemi hlasy. 2. Nabídnout všechny rybníky k pronájmu v dražbě s minimální nabídkou Kč 7 pro, 5 proti. SOUHRN USNESENÍ ze 17. zasedání Zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne od 16:00 hod v budově radnice Zastupitelstvo městyse I. bere na vědomí: 1. Kontrolu usnesení z Informaci komise pro rozvoj bydlení a stavební záležitosti. 3. Nabídku na prodej rybníku Kraváček, celkem 3 nabídky (Jaromír Horníček Kč, Jaromír Štěpánek Kč, Schmidová Martina Kč). 4. Nabídky firem za zhotovení díla na sběrný dvůr - Content Kč, Gremis Kč, Stylstav Kč. II. schvaluje: 1. Program jednání 16. zasedání zastupitelstva schváleno všemi hlasy. 2. Volbu zapisovatele, ověřovatele zápisu a návrhovou komisi schváleno všemi hlasy. 3. Prodej rybníku Kraváček p. Jaromíru Horníčkovi za Kč schváleno všemi hlasy. 4. Prodej pozemku, p. č. 816 a část p. č panu Radku Hladíkovi schváleno, 11 pro, 1 proti, 1 se zdržel. 5. Přijetí daru Kč od Aeroklubu Křižanov na sběrný dvůr a pečovatelskou službu a poskytnutí podílu Aeroklubu Křižanov na opravu manipulační betonové plochy před hangárem ve výši Kč schváleno všemi hlasy. 6. Rozpočtové opatření č. 1/12 Městys Křižanov schváleno všemi hlasy. 7. Závěrečný účet za rok 2011 městys Křižanov schváleno všemi hlasy. 8. Uzavření smlouvy na zhotovení díla na sběrný dvůr firmě Stylstav Kč schváleno všemi hlasy. 9. Uzavření smluv o dílo č. 1/IV/12 a č. 2/IV/12 zpracování Územního plánu Křižanov, Kraj Vysočina schváleno všemi hlasy. 10. Rybníky Škrejblíky zůstanou městysi s tím, že horní Škrejblík bude používán ZŠ a MŠ Křižanov pro účely rybářské kroužku, kterému bude dodávána násada Moravským rybářským svazem, výnos z rybníků bude SDH investovat do správy a údržby areálu schváleno všemi hlasy. 11. Pronájem rybníků Spustíků Moravskému rybárskému svazu za stávající výši nájmu, na dobu 5 let schváleno všemi hlasy. 12. Návrh nabídnout všechny rybníky novým nájemcům formou obálkové metody a otevírání obálek bude veřejné 8 pro, 3 proti, 2 se zdrželi. 13. Návrh pronájmu rybníků na 10 let schváleno všemi hlasy. 14. Prodej stávající sekačky a nákup nové sekačky schváleno všemi hlasy. 15. Prominutí nájmu manželům Žejškovým do výše Kč jako kompenzace za spotřebovanou el.energii při rekonstrukci bytu schváleno všemi hlasy. III. odkládá 1. Starostce a JUDr. Pivoňkové připravit na pracovní schůzku návrh podmínek na pronájem rybníků, která se uskuteční v 18 hod. 2. Komisi pro rozvoj bydlení a stavební záležitosti posoudit žádost p. Radka Sýkory, o prodeji pozemku 2258/2 u Hornoměstského rybníka za účelem výsadby brambor, ovocných stromků. 3. JUDr. Pivoňkové prozkoumat možnost změny formy nájmu za obecní byty schváleno všemi hlasy. IV. ukládá 1. Žádost pana Sýkory o prodej pozemku 2258/2 u Hornoměstského rybníka za účelem výsadby brambor schváleno všemi hlasy. V. zamítá 1. Návrh na pronájem všech rybníků Státnímu rybářství nebo Moravskému rybářskému svazu schváleno všemi hlasy. 2. Návrh pronájmu rybníků městyse na 5 let 12 pro, 1 se zdržel. 3. Žádost pana Koziny o koupi pozemku schváleno všemi hlasy. starostka Marie Smejkalová místostarostka Jiřina Sýkorová Slovo hejtmana informace pro občany Od jara přes letní horké měsíce až po zářijové babí léto trávíme příjemné období, kdy si rádi užíváme dlouhých dnů třeba v klidu v přírodě nebo mezi lidmi při nejrůznějších lidových slavnostech. Jejich součástí jsou tradičně rozmanité kulturní programy. Letos jsme je spojili tematicky do projektu Vysočina fandí kultuře. Chceme jeho prostřednictvím zvýšit povědomí o významných kulturních akcích konaných v Kraji Vysočina v roce 2012 napříč územím celého kraje. Průvodci tohoto nového putování Vám budou krajánci špacírující Vysočinou se zvěstí o nebývalých výstavách a dalších kulturních počinech zdejších obyvatel. Rád bych připomněl alespoň některé z těchto pěkných akcí. Velké orchestry Vysočiny koncertovaly v Jihlavě už v květnu, dále nás čeká v červnu řada koncertů malých dechových kapel pod korunami stromů ve Žďáru nad Sázavou, jazzová hudba, kostýmy, veteránská auta v Dalešicích a Třebíči, galavečer rekordů v Pelhřimově, swing na Havlíčkově náměstí v rámci tradičních letních promenádních koncertů bude vévodit Havlíčkobrodskému kulturnímu létu v srpnu, závěrečná Tančírna opět v Jihlavě využije pěkných

3 K Ř I Ž ANOVS K Ý Z PR AVO DA J strana 3 zářijových dnů. Mezi nejatraktivnější výstavy i v širším kontextu celé republiky se zařadila hned ta první na jaře v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě. Už od 13. dubna 2012 tu probíhá výstava 140 obrazů pod názvem Zamlčená moderna /Iluze a sny/ Středoevropské umění ze sbírky Patrika Šimona / Díla pocházející z rukou umělců oblasti od Vídně přes české území až po Mnichov jsou zajímavým svědectvím své doby bez národnostního omezení. Výstava svým nekonvenčním pojetím otevírá cesty novému vnímání středoevropské avantgardy. Kdo máte rádi moderní umění, neopomeňte ji navštívit, potrvá do 7. října. Tato výstava souvisí i s tím, jak splácíme postupně bez ohledu na ideologické omezení a národnostní aspekty dluhy svým slavným rodákům. Gustav Mahler se už vrátil do svého rodiště kromě mnoha každoročních aktivit i prostřednictvím svého zhmotnění krásnou sochou Jana Koblasy umístěnou v jihlavském parku pojmenovaném po světoznámém hudebníkovi. Nyní jsou na řadě další slavní rodáci. Osobně se těším na zářijovou premiéru filmu o Josefu Hoffmanovi, který vznikl za výrazné podpory Kraje Vysočina. Josef Hoffmann patří mezi nejvýznamnější světové architekty a designéry první poloviny 20. století. Rodák z Brtnice u Jihlavy byl průkopnickou osobností hnutí secese ve Vídni, byl ztělesněním nové moderní estetiky a nezpochybnitelnou autoritou ve všech estetických otázkách. Dokument přiblíží Hoffmannův život i rozsáhlé dílo společně se zobrazením dlouhodobé koexistence kultur ve středoevropském prostoru s důrazem na jejich vzájemné ovlivňování. Milovníci umění a kulturního dění si opravdu přijdou v nadcházejících měsících v Kraji Vysočina na své. Pro širokou veřejnost je už nyní připravována téměř padesátka aktivit, které stojí za to si zapsat do kalendářů a navštívit je. Kompletní přehled plánovaných výstav, koncertů a festivalů najdete na webových stránkách kraje Doufám, že si je s radostí užijete a že obohatí vaše prožívání příjemných dnů. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina SBÍRKA NEPOTŘEBNÉHO OŠACENÍ PRO DIAKONII BROUMOV Diakonie Broumov je občanským sdružením, jehož poslaním je pomoci lidem, kteři se z různych důvodů ocitli v krizove životni situaci a na okraji společnosti. Cílem této pomoci je jejich osamostatněni tak, aby mohli najít sve misto ve společnosti. Oslovili nás s žádostí o pomoc. Proto jsme ve dnech 18. a uspořádali v křižanovské sokolovně humanitární sbírku, která by se dala nazvat: Nepotřebné věci potřebným lidem! Desítky lidí přinášely oděvy, boty, nádobí i hračky. Dárci proudili nepřetržitě po celé dva dny. Členové KD Křižanov materiální pomoc třídili a ukládali vše do krabic a igelitových pytlů. V sobotu večer byla pod galerkou v sokolovně připravena k odvozu veliká hromada vz+++orně zabalených pytlů s vašimi dary. Co se stane s vámi odevzdaným použitým ošacením? Zjednodušeně lze celý systém popsat tak, že z místa, kde jste své obnošené oblečení, boty či domácí potřeby odevzdali, je všechen materiál odvezen na nádraží, přeložen do vagónu a odeslán do Broumova. V Broumově je vše uskladněno ve skladech a postupně předáváno ke zpracování. Na zpracování sbírek se podílí cca 50 osob z okraje společnosti. Tito lidé díky vám mají možnost pracovat v částečně chráněném prostředí. Mnozí se tak připravují na vstup na otevřený trh práce a na návrat do společnosti. Pracovní programy významným způsobem přispívají k poskytovaným sociálním službám. Sbírka z Křižanova byla předána do svozového nákladního auta. Klienti diakonie Vaše darované věci roztřídí. To, co bude v pořádku, půjde do azylových domů po celé zemi. Poškozené věci najdou průmyslové využití a asi deset procent sbírky končí jako odpad. Děkuji všem, kteří se o práci Diakonie Broumov zajímají a pomohli tuto potřebnou sbírku uspořádat. Zejména děkuji členům Klubu důchodců v Křižanově za zajištění a koordinaci celé akce. M. Smejkalová Památník sv. Zdislavy průběžná informace Zásluhou hodných a štědrých lidí je k k dispozici na památník Kč. I někteří zastupitelé a zaměstnanci Úřadu městyse Křižanov přispěli štědrými částkami. Sbírka pro náš památník na pouti Nový Jeruzalém v našem kostele, kam přijelo i pět autobusů poutníků, pomohla částkou Kč. Dary stále přicházejí. Někteří už přispěli i čtyřikrát. Dávají i ti, kteří do kostela nechodí. Uvědomují si, že jedním z cílů je oslavit nejslavnější rodačku všech dob a zviditelnit Křižanov. V květnu budeme propagovat památník prostřednictvím Katolického týdeníku do celé republiky. Máme pro tento účel přislíbenou celou dvoustranu. I technické přípravy pokračují. Termín dokončení díla je závislý na získání zbytku potřebných financí. Jak jsem v úvodní výzvě uvedla, nejde o krátkodobou akci. Akademický sochař Otmar Oliva je úkolem nadšený a zdá se, že to bude jedno z jeho vrcholných děl. Křižanov Nila Vodičková Číslo účtu Zdislava Farní úřad ř. k. Křižanov 194 je: /080 Matrika Křižanov rozhovor Od roku 2011 je na úřadu městyse Křižanov matrikářkou paní Marta Krčová. Zeptali jsme se jí za Vás na některé zajímavosti z matriční evidence. Nejprve prosím vysvětlete čtenářům, jaké jsou povinnosti matrikářky. Jako matrikářka městyse Křižanov mám tyto povinnosti: - vedu matriční knihy narození, sňatků a úmrtí pro 17 obcí - vyhotovuji rodné, oddací a úmrtní listy a jejich ověřené kopie - vydávám rozhodnutí o změně příjmení - vystavuji matriční doklady pro cizinu - provádím ověřování kopií listin a ověřování podpisu - organizuji svatební obřady a vítání občánků - spolupracuji při zabezpečování osobních gratulací k životním jubileům - vedu evidenci obyvatel a č. p., evidenci pronájmu hrobových míst (hřbitovní knihy) a úhrady poplatků za hrobová místa - vedu stálé volební seznamy - poskytuji výstupy ze systému CZECH POINT (výpisy z obchodního rejstříku a z trestního rejstříku, žádosti o zřízení datové schránky) Kolik obyvatel má dnes Křižanov? Statistika se vyhodnocuje vždy za kalendářní rok. K měl Křižanov obyvatel. To je o 14 obyvatel víc, než v roce V roce 2011 se narodilo 17 dětí, 12 osob zemřelo, přistěhovalo se 35 osob a odstěhovalo 26. Kolik bylo uzavřeno manželství v roce 2011? Celkem jsem vyřizovala 35 oddacích listů, z toho14 manželství uzavřeli obyvatelé Křižanova. Na radnici bylo uzavřeno 11 manželství. Některé svatby proběhly i mimo budovu radnice, např. v Křižanově u rybníku Škrejblík, na Moravci v rekreačním středisku

4 K Ř I Ž ANOVS K Ý Z PR AVO DA J strana 4 nebo na obecním úřadu v Pikárci. V letošním roce byly už také 2 svatby mimo obřadní síň. Ostatní sňatky byly církevní. V roce 2011 evidujeme v Křižanově 4 rozvody. S jakými problémy se při své práci nejčastěji setkáváte? Žadatelé o sňatek si sebou často nevezmou všechny potřebné doklady pro uzavření manželství. Děkuji za rozhovor. Jiřina Sýkorová společenská kronika Životní jubilea V měsíci březnu, dubnu a květnu oslavili svá krásná životní jubilea tito občané Křižanova: Hron Jiří 91 let Křižanov 360 Homolová Jarmila 89 let Křižanov 176 Kolářová Jiřina 89 let Křižanov 124 Smejkalová Emílie 86 let Bojanov 3 Tomanová Marie 86 let Křižanov 390 MvDr. Janíček Miroslav 80 let Křižanov 380 Stehlík Stanislav 80 let Křižanov 409 Urbánková Anna 75 let Křižanov 468 Bradáčová Věra 75 let Křižanov 302 Matulová Marie 75 let Křižanov 226 Chmelíček Zdeněk 75 let Křižanov 45 Vážení spoluobčané, přejeme Vám pevné zdraví, štěstí a pohodu do dalších let. Narozené děti Při dětech člověk potřebuje sklenku plnou moudrosti, soudek obezřetnosti a moře trpělivosti. F. Saleský Od posledního vydání Křižanovského zpravodaje se nám narodili tito noví občánci: Natálie Šimáková, Nela Širhalová, Veronika Vitešníková, Leontýna Rozálie Homolová, Marek Fic, David Kubů Rodičům blahopřejeme k narození děťátka a přejeme jim radostně prožité chvíle s ním. Odešli z našich řad Nezemřel, kdo celý život obětoval druhým a zbudoval si v jejich srdcích mohylu lásky a vděčnosti V měsíci březnu zemřela paní Ludmila Hladíková ve věku 72 let, pan Jiří Chrást ve věku 62 let a v měsíci květnu pan Eduard Maršálek ve věku 65 let. Marie Smejkalová kulturní okénko ZŠ Križanov na 6. setkání projektu Comenius v Severním Irsku O jarních prázdninách 29. února 4. března se uskutečnilo předposlední, šesté, společné setkání účastníků mezinárodního projektu Comenius (Česká republika, Rumunsko, Itálie, Španělsko, Severní Irsko a Finsko). Tentokrát účastníci zavítali do městečka Moira poblíž Belfastu, největšího města v Severním Irsku. Naši školu na setkání, jehož hlavním tématem je voda, zastupovaly paní učitelka Monika Bártová a paní učitelka Zdenka Horká. Naše cesta začala ve středu ráno cestou na Ruzyňské letiště, ze kterého jsme odletěly do Londýna. Z největšího letiště Londýn - Heathrow jsme se autobusem přemístily na Londýn Gatwick, z něhož jsme zamířily přímo do Belfastu. Na letišti nás po celodenním cestování čekala Hedvika, jedna z učitelek základní školy v Moiře, a odvezla nás do penzionu na okraji městečka. Večer jsme se se všemi setkali na zahajovací večeři v restauraci v centru Moiry. Následující den nás čekala návštěva hostující školy. U vstupu nás přivítali žáci. Vyučování zde začíná v devět hodin a končí v odpoledních hodinách. Součástí areálu základní školy je i mateřská škola, kde všechny děti nosí uniformy. Školu navštěvuje 298 žáků ve věku od čtyř do jedenácti let. Jsou rozděleni do 7. ročníků, v jednotlivých třídách je od 20 do 30 dětí. V každé třídě je kromě učitele i asistent pedagoga, který pomáhá žákům při výuce. Školáci každou zemi přivítali v jejím rodném jazyce, zatančili typický irský tanec, zahrál i školní orchestr. Po pěkném uvítání jsme se zúčastnili i výuky ve třetí třídě. Žáci sedí po šesti v lavicích, které jsou uspořádány do obdélníku. V odpoledních hodinách pro nás hostující škola uspořádala výlet do Belfastu. Navštívili jsme radnici, prohlédli si budovu parlamentu Stormont a dvě oblasti města, kde se odehrály boje během náboženských nepokojů mezi římskými katolíky a protestanty. Po této občanské válce jsou rozesety stopy po celém městě nejen díky obrazům na štítech domů, které připomínají násilnosti a tváře lidí, kteří zahynuli během konfliktu, ale i ostnaté dráty tažené po zídkách okolo domů. Poté jsme měli volno na nákupy. Večeře byla pořádána v restauraci, kde podávali typické irské jídlo. Ochutnat jsme mohli dary moře, ale i irský chléb, bramborové placky a mnoho dalšího. Oproti našim poměrům je Irsko poměrně drahé. Druhý den našeho pobytu začínal v devět hodin. Tentokrát nás čekala návštěva páté a sedmé třídy. Děti jsme seznámily s Českou republikou a naší školou. Ještě v republice jsme si pro ně připravili pracovní listy s českými pozdravy, mapou a vlajkou České republiky, které si děti v rámci výuky vypracovaly. Dětem jsme předali drobné dárky bonbóny, záložky do knih, rybičky a náramky, které vyráběli naši žáci. I irští školáci poslali našim dětem drobné dárky. Poté následovalo jednání o projektu probrali jsme výsledky úkolů, které se od posledního setkání plnily, a naplánovali jsme další úkoly a podmínky zakončení projektu, který bude ukončen v Rumunsku. V odpoledních hodinách nás čekal výlet do lidového muzea Ulster Folk, zde jsme objevovali tajemství života starých Irů v domech, statcích, obchodech, bance i škole. Po prohlídce jsme zavítali do muzea dopravy, v němž se skrývaly skutečné dopravní poklady staré parní lokomotivy, kočáry, elektrické tramvaje či motocykly a také výstava o Titaniku součástí této expozice bylo na 500 nejrůznějších vzácných předmětů (okénko, polévkové mísy, lehátka apod.), které

5 K Ř I Ž ANOVS K Ý Z PR AVO DA J strana 5 kalendář akcí DIVADLO Jupiter club Velké Meziříčí :00 SHAKESPEARE, SHAKESPEARE dramatické studio DDM a JC, vstupné: 80 Kč studenti, 40 Kč důchodci Městské divadlo Ždár nad Sázavou :00 BESÍDKA 2012 divadlo Sklep; pásmo nejnovějších scének, skečů, písní a tanců; vstupné přízemí 360,- Kč, balkon 330,- Kč; předprodej: účinkují: David Vávra, Milan Šteindler, Jiří Fero Burda, František Váša, Lenka Andelová, Jana Hanáková, Tereza Kučerová, Marta Marinová, Hana Navarová, Roman Fojtíček, David Noll, Jiří Podzimek a Vladimír Vytiska. sestavu aktuální Besídky doplňují Tomáš Hanák, Lenka Vychodilová, Václav Marhoul, Robert Nebřenský, Hana Pafková a Bára Trojanová PŘEDNÁŠKY Jupiter club V. M., vestibul kina, 14: VZPOMÍNKY NA ROK 1945 KVĚTNOVÉ UDÁLOSTI přednáší Ing. Hynek Jurman ÚNOROVÁ EMIGRACE NA VELKOMEZIŘÍČSKU přednáší Mgr. Martin Štindl PhD TANEC, ZÁBAVY, KONCERTY, VOLNÝ ČAS :00-12:00 DEN DĚTÍ SE SLOŽKAMI INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU KD Velká Bíteš MĚŘÍNSKÁ PADESÁTKA 41. ROČNÍK start 7:00 10:00 hod. fotbalové hřiště Měřín více na ROČNÍK TASOVSKÉHO VEJŠLAPU start 7:00 10:00 hod. sokolovna Tasov KŘIŽANOVSKÁ POUŤ SV. ZDISLAVY :30 FLERET koncert, kinosál JC; vstupné: v předprodeji 170 Kč, na místě 230 Kč :30 KOUZLO ČÍSEL XVII. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO HUDEBNÍHO FESTIVALU 13 MĚST CONCENTUS MORAVIAE Velké Meziříčí zámecká jídelna :00 BEZPROUDOFF 2012 vystoupí Tainted, Jezerel, Zylwar; Bacardi zahrádka V. M :00 SEPULTURA Kairos European Tour 2012 Velký sál JC; vstupné: předprodej 690 Kč, na místě 750 Kč, více na :30 JOSEF ZÍMA A YVETTA SIMONOVÁ KDE JSOU TY CHVÍLE Velký sál JC; vstupné: 250 Kč, senioři 200 Kč ZLATÉ KOLO VYSOČINY 2012 cyklistický závod, Ruda u V. M., více na POUŤ VELKÉ MEZIŘÍČÍ trhy na náměstí :30 KOUZLO ČÍSEL XVII. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO HUDEBNÍHO FESTIVALU 13 MĚST CONCENTUS MORAVIAE Velké Meziříčí zámecká jídelna :00 Slavnostní otevření dětského hřiště v Křižanově za Sokolovnou KŘIŽANOVSKÁ PADESÁTKA amatérský cyklistický závod; prezentace 8:30 10:00 hod., start 11:00 hod., vstupné: 100 Kč; více na Káč.eR byly vyzdviženy ze dna Atlantiku. Zároveň bylo možné vidět plány, podle kterých se Titanic stavěl, či si přečíst o osudech lidí, kteří byli nějakým způsobem s touto nejznámější lodí světa spojeni. Na poslední den byl naplánovaný celodenní výlet na severní pobřeží. Měli jsme možnost vidět The Gaint s Causway Obrovy schody nejzajímavější geologický úkaz v Severním Irsku, který vznikl před 60 miliony let sloupcovou odlučitelností bazaltů. Organizátor návštěvy nás pozval i do Bushmills Destillery, kde se od roku 1608 vyrábí whisky, a je tak nejstarší destilerkou v Irsku. Celodenní výlet byl zakončen návštěvou lanového visutého mostu (Carrick a Rede), který spojuje pevninu s malým ostrůvkem Carrick. Most je dlouhý 20 metrů a hloubka pod ním je 30 metrů. S myšlenkou vytvořit most přišli rybáři již před 350 lety. Tímto zajímavým výletem skončila i naše návštěva Severního Irska. Na osmou hodinu byla naplánovaná večeře na rozloučenou. V neděli ráno jsme se přesunuli na letiště v Belfastu a následovalo naše cestování zpět do republiky. Byla to skvělá zkušenost, jelikož veškerá komunikace probíhala v anglickém jazyce. Zároveň jsme dostaly možnost poznat nové kolegy z rozličných zemí a objevily jsme krásy Severního Irska. Mgr. Monika Bártová a Mgr. Zdenka Horká, ZŠ a MŠ Křižanov Školní AKADEMIE k svátku MATEK V pátek 4. května uspořádala ZŠ a MŠ Křižanov tradiční Akademii k svátku maminek. V úvodu vystoupila paní ředitelka, která všem přítomným představila nové logo školy. Potom již předala slovo našim deváťákům, kteří celou akcí provázeli. Nejmenší děti z Duhové školky se představily pásmem písniček a básniček o jaru. Také mladší žáci popřáli svým maminkách písničkami, ale i tancováním na melodie z muzikálu Rebelové nebo scénkou o Šmoulech. Hudební styl neopustili ani starší žáci, kteří zacvičili aerobik, zatancovali na melodie z muzikálu Pomáda nebo Street dance. Nechybělo ani kytarové a gymnastické vystoupení. Všichni účinkující sklidili od diváků potlesk a maminky neskrývaly radost i slzy dojetí. Před vystoupením i po jeho skončení si mohli hosté prohlédnout výtvarné práce žáků 2. stupně a mladších dětí, kteří navštěvují kroužek Šikulové. Chtěli bychom poděkovat všem přítomným za tak velkou účast, která potěšila hlavně děti. Poděkování všem patří rovněž za finanční dary, které budou použity pro děti naší školy. Za ZŠ a MŠ Křižanov Mgr. Iveta Doležalová Žáci základní školy Křižanov obdivovali krásy Vídně V pondělí jsme s 22 žáky odjeli na dvoudenní zájezd do hlavního města Rakouska Vídně. Prohlídku jsme započali návštěvou letního sídla Marie Terezie Schönbrunnu. S žáky jsme si prohlédli přepychové komnaty císařovny Sissi a Františka Josefa I. Poté jsme zavítali přes královské zahrady k letohrádku Glorietta, na kterém Žáci ZŠ Křižanov obdivovali krásy Vídně.

6 K Ř I Ž ANOVS K Ý Z PR AVO DA J strana 6 nás čekal velkolepý výhled na celou Vídeň. Navštívili jsme i nejstarší ZOO v Evropě obdivovali jsme kočkovité šelmy, opice, ryby, deštný prales, slony, zebry a mnoho dalších vzácných zvířat. Úchvatná byla i prohlídka Wagenburgu bývalé jezdecké školy se sbírkou kočárů, saní a nosítek. Po vyčerpávající prohlídce letního sídla a jeho blízkého okolí jsme zamířili k historickému centru Vídně. Pěšky jsme šli přes Volksgarten k budově nové radnice, která sousedí s budovou parlamentu, navštívili jsme i Hundertwasserhaus slavný městský dům, který nemá jedinou křivku. Ve večerních hodinách jsme zamířili k mládežnickému hostelu. Druhý den nás čekala prohlídka historického centra. Začali jsme ale návštěvou Domu moří se spoustou akvárií s korálovými rybkami, žraloky a tropickou částí. Procházka pokračovala přes Hofburg - obrovský komplex tvořený císařskými apartmány, muzei a kaplí, dnes sídlo prezidenta. Před vstupem do Hofburgu jsme si prohlédli vykopávky z doby římské. Odtud jsme pokračovali přes Španělskou dvorní jízdárnu, kde cvičí speciální druh koní - lipicíny, k dómu sv. Štěpána. Slovy našeho žáka: Paní učitelko, já už potřebuji jít na kolotoč, jsme naše putování zakončili v zábavním parku Prátr. Žáci měli možnost procvičit si německý jazyk nebo ochutnat světoznámý Sacherův dort či Mozartovy koule. Touto cestou bychom účastníkům zájezdu chtěli poděkovat za vytvoření prima cestovatelské atmosféry a doufáme, že se jim výlet líbil stejně jako nám. Monika Bártová Křižanovská škola na závěrečném setkání projektu Comenius Ve dnech května 2012 se uskutečnilo sedmé a zároveň poslední setkání škol spolupracujících na projektu Comenius, z Finska, Itálie, Španělska, Severního Irska, Rumunska, Německa a České republiky, které proběhlo v Rumunsku. Křižanovskou školu reprezentovali 3 učitelé. Ve středu v odpoledních hodinách jsme přiletěli na letiště Timisoara, kde nás již čekala rumunská koordinátorka projektu Ana. Společně s dalšími účastníky jsme nasedli do školního autobusu a vydali se na asi 3 hodinovou cestu do Hategu. Byli jsme překvapeni velmi teplým počasím, téměř 30 C a rovinatou krajinou s vinnou révou a spoustou zemědělských plodin. Když jsme se přiblížili k Hategu, krajina se změnila v kopcovitou až hornatou se sněhem na vrcholcích vzdálených hor. Hateg je městečko, které má asi Společná fotografie pedagogů všech zúčastněných zemí. Slavnostní rozloučení s vystoupením tanečního souboru v krojích obyvatel. Druhý den jsme navštívili Základní školu Baru, kde nás přivítaly děti v krojích tradičním způsobem: chlebem a solí. Po prohlídce školy byli zahraniční učitelé rozděleni do tříd a proběhla ukázka výuky. Český tým byl přidělen do 1. třídy a do 3. třídy. Žákům jsme sdělili základní fakta o naší zemi, Křižanově a naší škole, společně jsme vypracovali pracovní list, který jsme pro ně měli připravený, naučili jsme je české pozdravy a prezentovali jsme fotografie z naší školy. Předali jsem dětem drobné dárečky sladkosti a papírové vodníčky, které vyráběli naši žáci. Rumunské děti nám jako odměnu zazpívaly českou písničku. Dále jsme navštívili školu Petros, kde nás po prohlídce školy čekal úkol z asi 70 výkresů, které namalovali žáci, jsme měli poznat obrázky znázorňující naši zemi a z nich vybrat vítěze. Poznali jsme několik vodníků (český maskot projektu), rybníky, Macochu, kterou jsme společně navštívili při setkání v ČR. Všechny výkresy byly velice pěkné a vybrat vítěze byl úkol nelehký, nakonec jsme se rozhodli pro rybník s lávkou, protože nám připomínal rybníky v okolí Křižanova. Výherkyní byla 11letá dívka, které jsme předali medaili, diplom a sladkosti. Následovala prohlídka mateřské školy, kde nás děti přivítaly tanečkem. V odpoledních hodinách proběhlo slavnostní přivítání v kulturním domě, děti měly připravené tance a písně. Také nás přivítal starosta, při krátkém rozhovoru nám sdělil, že před 3 roky navštívil Prahu. Rumunská učitelka všem připomněla celý průběh projektu a společná setkání, zavzpomínali jsme také na setkání v Křižanově v květnu loňského roku. Poté jsme pracovali na projektu: závěrečné zhodnocení splněných úkolů, práce na společném filmu a tradičních písních z každé země. V podvečerních hodinách jsme ještě navštívili Národní park Retezat. Na pátek byl připraven výlet do města Jiului Gorge, prohlídka sochařského umění v Brancusi Parku, návštěva města Horezu, které je centrem výroby keramiky. Navštívili jsme výrobnu keramiky a seznámili se s pracovním postupem. Odpoledne následoval výlet do hor Ranca Petrosani, nadmořská výška asi 2000 m nad mořem. V sobotu nás čekala návštěva historického města Alba Iulia, průvodkyně nás provedla pevností a měli jsme možnost vidět slavnostní výměnu stráží. Při závěrečné večeři pro nás bylo připraveno překvapení vystoupení tanečního souboru v lidových krojích a také dorty ve tvaru jednotlivých států. V neděli ráno jsme se rozloučili a nastoupili cestu autobusem do Timisoara, odkud jsme odlétali přes Bukurešť do Vídně. Domů jsme se vrátili v pozdních večerních hodinách unaveni, ale plni zážitků.

7 K Ř I Ž ANOVS K Ý Z PR AVO DA J strana 7 Jsme moc rádi, že jsme se mohli zúčastnit setkání v Rumunsku, které bylo velmi zajímavou zkušeností, seznámením s místními tradicemi, zvyky a životem lidí. Uvědomili jsme si, jak je důležité znát alespoň jeden cizí jazyk - veškerá jednání probíhala v anglickém jazyce, ale zazněla zde také němčina a francouzština. Tuto zkušenost budeme předávat svým žákům. Za ZŠ a MŠ Křižanov Ing. Madroňová, Mgr. Kolářová B., Mgr. Širhal Křižanovští Soptíci na okrese zabodovali V sobotu 19.května 2012 jsme stejně jako loni vyrazili na soutěžní klání družstev Mladých hasičů do areálu SKI v Novém Městě na Moravě. Již tradičně se zde konala jarní část okresního kola hry PLAMEN ročníku I letos za krásného slunečného počasí. Do Nového Města jsme odjížděli rozpačití s nejistými pocity na udržení výsledků z podzimního kola, které se konalo na silně rozmáčeném terénu a za špatného počasí v Bobrové. Naše obavy umocňoval fakt, že se nám v kategorii mladších Soptíků během zimních měsíců obměnila více než třetina dětí. Začínali tedy jako nováčci a pomaličku si osvojovali techniku jednotlivých disciplín. Navíc díky blátu a dešti na podzimní části Plamene byly hned dvě disciplíny přesunuty na jaro. O to více bylo dřiny s nácvikem. Vše se pletlo dohromady a nově příchozí členové týmu se museli doučit i podzimní část. Soutěžilo se ve štafetě požárních dvojic, štafetě 4 x 60 m s překážkami, štafetě CTIF s překážkami na 400 m, v požárním útoku s překážkami CTIF a v královské disciplíně - požárním útoku. Ovšem to by nebyli naší Soptíci, kdyby nám nevykouzlili úsměv na tváři a hřejivý pocit z krásného umístění. Družstvo starších Soptíků svou vypracovanou technikou a pílí při trénincích převálcovalo ostřílené soupeře a po součtu bodů z podzimní části hry se umístili na skvělém 8. místě z celkových 26 družstev. A aby toho nebylo na jeden den málo, naši radost zdvojnásobilo i družstvo mladších Soptíků s ještě úchvatnějším umístěním na 5. příčce z celkově 18 soutěžících družstev. Soptíci v akci. Obě družstva do soutěžních disciplín nastupovaly s vervou a odhodláním dostat ze sebe to nejlepší, co se naučili. Úkoly plnili s citem a vše konali srdcem, vždyť jsou to přece hasiči a naši budoucí nástupci, kteří, tak jako my, jednou budou pomáhat potřebným. Oslavy úspěchů se konaly hned v cukrárně na náměstí v Novém Městě na Moravě, kterou jsme okupovali spolu s dalšími týmy. Veselá nálada přetrvávala po celou cestu domů. Radost byla převeliká, vždyť družstvo mladších svým úspěchem přepsalo dosavadní historii křižanovských mladých hasičů v umístění na této soutěži. Musím však podotknout, že cesta na tyto pozice nebyla vůbec jednoduchá. Přípravy v zimních měsících nám komplikovala vysoká nemocnost. Křižanovští Soptíci. S příchodem jara jsme tréninky přesunuli opět před hasičku, kde máme materiální zázemí. Ovšem i zde musíme hodně improvizovat, abychom vytvořili správně dlouhé tratě pro soutěžní disciplíny. Technicky proveditelnou část disciplín jsme nacvičovali i v areálu Škrejblíku. Stále nám však chybí trať dlouhá téměř 100 m, kde by se dala většina disciplín trénovat. Asfaltový a štěrkový povrch komunikací nám ničí vybavení a zvyšuje riziko poranění. Bojujeme dokonce i s technickým vybavením na různé disciplíny, ale zde nám velmi pomáhají naši sponzoři a mnozí rodičové našich Soptíků, za což jim patří velké poděkování. Poděkování patří i všem, kteří se starají o přepravu dětí na soutěže, a celému týmu vedoucích za skvělou práci s dětmi. Největší poděkování však patří samotným Soptíkům za jejich píli, vytrvalost a skvělé výsledky. Vždyť svými úspěchy velmi pěkně reprezentují svůj domovský Sbor dobrovolných hasičů v Křižanově, ale i samotný městys Křižanov v celém okrese. Ještě jednou díky. Zdeněk Álló referent mládeže SDH Křižanov Klub důchodců Poprvé v historii městyse Křižanova se aktivní starší občané rozhodli založit Klub důchodců. První setkání členů se uskutečnilo v prostorách volnočasového centra v sokolovně a i přes bohatou sněhovou nadílku přišla téměř dvacítka důchodců. Přítomna byla i paní Květoslava Hanáková, které děkujeme za velkou pomoc a organizaci při založení Klubu. Navštívila nás také místostarostka paní Jiřina Sýkorová. Uvedla, že městys bude maximálně podporovat aktivity Klubu. Zároveň i občanské sdružení Vodotrysk pomohlo vzniku Klubu důchodců tím, že nabídlo prostory klubovny k pravidelnému setkávání. O tom, že klub bude velmi aktivní, může svědčit atmosféra prvního setkání. Nápadů na to, co by se dalo dělat, padaly doslova desítky. Hned byla taktéž zvolena předsedkyně Klubu Jaroslava Křikavová, místopředsedkyně Milena Příhodová a hospodář Jindra Odehnalová, sestavil se pětičlenný výbor. Od té chvíle se pravidelně setkáváme každý sudý čtvrtek v měsíci od 17:00 hod v klubovně sokolovny. V zimě jsme se scházeli nad Křižanovskou kronikou a v červnu plánujeme návštěvu židovské čtvrti a baziliky sv. Prokopa v Třebíči.

8 K Ř I Ž ANOVS K Ý Z PR AVO DA J strana 8 Chceme být prospěšní pro všechny místní důchodce, zatraktivnit sobě a také všem ostatním život v Křižanově. Určitě můžeme předat mnoho zkušeností i našim mladým a rádi bychom se zapojili do veškerého dění Křižanova a spolupracovali s ostatními spolky a organizacemi. Klub důchodců je tak otevřen pro všechny občany. V případě zájmu o další informace kontaktujte předsedkyni Klubu důchodců paní Jaroslavu Křikavovou na tel. čísle anebo na ové adrese Milena Příhodová Osel a stín Po jedenácti letech působnosti vynikajícího ochotnického spolku TYJÁTR se na scéně objevilo Béčko. Jak tvrdí sám režisér Mirek Sýkora, rozhodně toto pojmenování nevychází ze schopností a dovedností herců jen jim jako druhému spolku v Křižanově připadlo vhodné nazvat se druhým písmenem v abecedě. Pro svůj debut si vybrali hru Jiřího Voskovce a Jana Wericha z roku 1933 Osel a stín. Premiéra proběhla 18. května v Katolickém domě. Herci na nás čekali již při příchodu do budovy při prodeji a kontrole vstupenek. Další obcházeli mezi lidmi a svěřovali se jim se svými pocity a obavami. Sál se postupně naplnil a diváci seděli na svých místech, Mirek Sýkora představil spolek, okolnosti jeho vzniku i hru. Pak se opona roztáhla a první dějství satirického dramatu o sporu, komu vlastně patří stín, mezilidských vztazích, manipulaci a zvláště pak o ukrutné byrokracii a úřadech mohla začít. Společná fotografie členů Béčka.. Jako výborná herečka se ukázala Katka Suchánková, která se skvěle zhostila role koketní milenky a přísné manželky. Koketní a nevěrnou byla i postava Synekdochy, kterou ztvárnila Lucie Valová. Pozornost dam zajisté připoutal Roman Ruska v slušivých plavkách. Ke konci představení, kdy byl Roman již oblečen v županu, jsem dokonce od některé z divaček slyšel: Ať si ho ještě sundá. Pan Bursa zazářil jako soudce, ale především jako milovník majonézy, kterou si v závěru dopřával plnými lžícemi. Jako zkušenostmi protřelými vypravěčkami drbů se předvedly trhovkyně Tereza Sýkorová, Pavla Kotíková a Katka Žejšková. Martina Pospíšilová se dokonale zamaskovala a předvedla nám bezdomovce s láhví alkoholu a hlubokým hlasem, i když ne tak hlubokým, jaký měl skálopevný továrník Milan Pazdera. Jeho soupeřem byl Jirka Nobicht v profesním životě cílevědomý politik a v osobním nejistý

9 K Ř I Ž ANOVS K Ý Z PR AVO DA J strana 9 podpantoflák. Jako sluha se v inscenaci objevil i samotný režisér Mirek Sýkora. A konečně, hlavních rolí se statečně ujal Tomáš Klapal se svým oslem jako taxi a Honza Pavlík jako srdečný zubař bez peněz. Ačkoliv byla na některých hercích znát trocha trémy, rozhodně jim to nikdo neměl za zlé, když stáli na divadelních prknech poprvé. Hra byla skvěle odehraná, scénář navíc doplněn o nejrůznější vtipy, ať už souvisely se samotnými herci, anebo se současným děním, kdy se v krabici od vína nacházejí miliony. Za svůj výkon sklidili všichni herci, režisér i suflérka Andrea Stehlíková velký a dlouhý potlesk, který si rozhodně zasloužili za obohacení života v Křižanově, a poděkování od starostky Marie Smejkalové a místostarostky Jiřiny Sýkorové. Béčko zkrátka nejsou žádný béčka. ON historie Čapí hnízdo v Křižanově První zahnízdění čápa bílého bylo v roce 1932 v zámeckém zahradnictví, a sice na 10 m vysokém komíně kotelny skleníků. A zahnízdění bylo tak aktivní, že když koncem března nebo počátkem dubna přiletěli, tak budovali hnízdo na kouřícím komínu, neboť v té době se ještě topilo, ale jehličnatým dřevem - hlavně pařezy. Každý rok na podzim se muselo hnízdo před topnou sezonou odstranit. Na komín se dodatečně osadila ocelová kulatina do kříže. Vždy stavěli nové hnízdo a zdárně vyváděli mláďata. Asi po 10 letech rozhodl můj otec zpevnit nízký komín (o 20 m dále) na prvním skleníku, zvaný studený, kde se topilo minimálně, a osadit tam vozové kolo. Podařilo se a čápi tam hnízdí dosud krásné 80. výročí. Několikrát pro snadný přístup byla mláďata kroužkována ornitologickou stanicí Jihlava. V květnu 1945 vojáci osvobozující sovětské armády hnízdící pár samopalem vystříleli. Po napjatém ročním čekání se hnízdo opět obsadilo potomky našich čápů. Čáp je schopen oplodnění až pátým rokem života, takže první jedinci, kteří zjara doletí, bývají dosti často mladí potomci, nebo i cizí čápi. Jakmile však přiletí pan domácí, tak nastanou boje až do vypuzení nepravých. Samec odpočívá po dlouhém letu, ale druhý den už opravuje hnízdo a čeká na přílet samice někdy den, ale i týden. Proč neletí spolu? To ví jen oni! S napětím jsme vždy čekali. Klapotem zobáku hnízdícího páru napětí povolilo. Mladí čápi zobákem neklapou. Počet čápat bývá různý, 1 až 5. Velmi vzácně - ojediněle mláďata nebyla žádná. Vysvětluji si to též zvýšeným počtem kun skalních, neboť hnízdo je od půdních prostor velmi nízké. Hnízdo jsme s otcem každé jaro snižovali a čistili. K radosti otce, neboť jsme tam nacházeli do trusu zabetonované věci, které marně během roku vždy večer hledal po zahradě kupříkladu ponožky, podvazky, svetry, i nedělní vesta od obleku atd. Vše odpuštěno, neboť na nás byli tak zvyklí, že byli na zahradě s námi i při vzdálenosti 5 až 10 metrů. Všichni jsme jen článkem jednoho živočišného řetězce. Jakmile otec odešel v pokročilém důchodovém věku ze zahradnictví, přes 20 let následní zahradníci ani vedení Komunálních služeb Křižanov o hnízdo nepečovali. Narostlo do výšky přes 2 m s maxim. vychýlením a při náporu větru hrozilo jeho zřícení i se starým komínem. Jelikož jsem byl ve spojení s okresním ornitologem ing. Faktorem z Dalečína, tak jsem věděl, že hnízdění je t. č. zázrakem, neboť při vyklonění mohutného hnízda ho čápi navždy opouštějí. V rámci restitučního zákona byl v roce 1992 navrácen majetek rodině, a proto dne jsme provedli úpravu hnízdiště pro zachování této vzácné lokality v obci. Klestí, drny a jiný odpad byl doslova trusem zabetonován do neuvěřitelné váhy cca 10 metrických centů plná traktorová vlečka. Tuto práci jsme provedli ručně ze žebříku, jako vždy předtím, jenže tentokrát po více než 20 letech s větší námahou. Za tu dobu se spodní část ztrouchnivělého hnízda rozsypala a zůstalo jen kolo, jako často před tím. Čápi přiletěli z teplých krajin a opět se zabydleli. Jenže jedna starostlivá občanka Křižanova (vždy pro svoje zviditelnění v každém čase) si zaměnila péči o záchranu hnízdiště čápů za pojem likvidace. Jako poděkování rodině za dlouholetou péči o hnízdo vešla ve styk s okres. Stranou Zelených redaktorů okres. časopisu VYSOČINA a následně vyvolala jednání okres. komise Referátu živ. prostředí a Správy CHKO na místě samém dne Prozíravě jsem před zásahem pořídil fotodokumentaci hnízda. Celý obsah zápisu komise byl uveden v deníku Vysočina čís. 17/92 jakožto náprava nařčení naší rodiny z čís. 14/92. Ze zápisu komise uvádím zde pouze to hlavní: Ze zkušenosti je známo, že nakloněná hnízda v důsledku nadměrné hmotnosti ptáci již neobsazují. Komise konstatovala správnost zásahu. Dlouholeté příhody s čapími velikány by vydaly na knížku bojůvky čápů o hnízdo - na hnízdě i ve vzduchu s následným volným pádem na zem, každoroční kroužení hejna nad hnízdem v srpnu před odletem (většinou do Afriky). Tak alespoň jedna perlička z mnohých: Asi v roce 1947 přijeli ornitologové z Jihlavy kroužkovat mladé 4 ks. Otec byl proti tomu, bylo pozdě, mladí byli v prvních začátcích létání. Ornitologové neposlechli. Tři mladí se rozlétli po střeše, ale čtvrtý byl pokročilejší, doletěl až na lihovarský komín a tam se ztratil. Třem se stěží podařilo vrátit se na hnízdo. Čtvrtý nikde nebyl. Měl ale štěstí. Za dva dny poslal správce pivovaru p. Kazda po sousedovic školákovi černého čápa, kterého našel dole v komínu při čištění sazí. Přes naši snahu se zbavit sazí z mastného peří nepodařilo zůstal stále černý. Dali jsme ho na střechu pod hnízdo a on přesto, že byl pohmožděn propadem do komína, s námahou vzlétl do hnízda k ostatním. Staří čápi jej však z hnízda vyhodili - byl černý jako úhel. Zdržoval se u nás na spodní tenisové parcele, kde jsme ho krmili, než zesílil. Až se zotavil, tak létal na rybníky sám.

10 K Ř I Ž ANOVS K Ý Z PR AVO DA J strana 10 Večer vždy přiletěl zase k nám domů. Takto šlo až do odletu v srpnu. Ani odletové hejno bílých čápů ho nepřijalo. Rozloučil se s námi dlouhým kroužením nad domovem a již jsme ho nikdy nespatřili. Od roku 1994 je hnízdo v objektu nového majitele. Od té doby hnízdo narůstalo, a proto jsme se pokusili osobní urgencí na obci o zajištění úpravy hnízda. Na to obec nereagovala. Uvítali jsme změnu ve vedení obce. Po nástupu nové starostky pí. Smejkalové se díky jejímu přičinění v roce 2010 podařilo zase zachránit křižanovské čapí hnízdo. Nadále by se však dle našeho názoru měl o hnízdo starat současný majitel objektu, tak jak se starala celou dobu rodina Losova. Ing. Libor Los Oběti II. světové války v Křižanově Počátkem května vzpomínáme osvobození naší vlasti v roce 1945 a vítězství nad fašismem. Shrňme si události II. světové války v souvislosti s životem našeho městečka a jeho obyvateli tak, jak tehdy probíhaly. Druhá světová válka přinesla našemu národu mnoho strádání a utrpení. Mezi největší utrpení patří bezesporu ztráty na životech. Uctěme tedy památku padlých alespoň tichou vzpomínkou. 16. března 1939 byl nacisty vytvořen Protektorát Čechy a Morava. Vznikl na území českých zemí, zbylém po vynuceném odstoupení Sudet Německu a části Těšínska Polsku v důsledku Mnichovské dohody. V roce 1941 byla Němci zakázána činnost všech politických stran a organizací, tedy i Sokola a Orla. Snad první obětí válečného běsnění byl významný křižanovský rodák JUDr. Jaroslav Mezník, prezident země Moravsko-slezské. Byl zatčen gestapem 7. listopadu 1941 a uvržen do samovazby v Kounicových kolejích v Brně. Byl vyslýchán a obviněn z účasti na nepřátelské činnosti proti státu. 14. listopadu se Dr. Mezník rozhodl ukončit svůj život. Vedly ho k tomu zřejmě kruté podmínky samovazby, vědomí nevyhnutelnosti smrti, obavy z nekonečných výslechů a z toho, že by mohl uškodit dalším lidem. Pohřeb se konal v úzkém rodinném kruhu v Křižanově. Urna s popelem JUDr. Mezníka byla zde uložena v naprosté tichosti do rodinného hrobu za přítomnosti gestapa. Mezi první oběti války a rasové nenávisti patří i 6 židovských obyvatel Křižanova. Byl to obvodní lékař MUDr. Otto Pick 42 let, jeho sestra Olga Picková 36 let a Marie Picková 18 let. Dále to byla Františka Spiegelová 79 let a její děti: Herbert Spiegel 55 let, vedoucí sokolského kina a zapálený divadelník, pak Adéla Spiegelová 53 let. Byli zařazeni do transportu AV, který byl vypraven z Třebíče 18. května 1942 do Terezína. Odtud byli transportováni do koncentračních táborů. Nikdo z nich se nedožil osvobození. 12. března 1942 zahynul další občan Křižanova Alois Mezník, příslušník československého praporu Královského letectva v Anglii. A. Mezník působil u letectva jako střelec radiotelegrafista v hodnosti četaře. Při náletu na německý přístav Kiel se na zpáteční cestě do Anglie utvořila na letadle námraza. Čtyřikrát se hlásili rádiem, že asi na letiště nedoletí, že budou nuceni nouzově přistát. Byli v polovině cesty mezi Holandskem a Anglií. Poslední SOS vyslali krátce před 21 hodinou s tím, že letadlo ztrácí výšku. Z Anglie ihned poslali stíhačky a záchranné čluny, ale všechno bylo marné. Šestičlennou posádku letounu Wellington KX-P, R 1082 nikdy nenašli. Jsou vzpomenuti na panelu 89 v památníku letců Runny Mede. Alois Mezník byl držitelem několika vyznamenání a IN MEMORIAM byl povýšen na rotmistra. František Maloušek, řídící učitel z Kadolce, byl už v předválečných letech dirigentem pěveckého sboru Sokola v Křižanově a obětavým členem divadelního kroužku. Spolu s dalším učitelem Čeňkem Doležalem organizoval odboj v Křižanově a okolí. Tato činnost byla slabostí jednoho z členů skupiny prozrazena a došlo k zatýkání. F. Maloušek byl zatčen 7. července 1944 a odvlečen do Jihlavy. Tam byl za 5 dní nato 11. července 1944 mučen a ubit gestapáky při výslechu. Nic neprozradil. Po osvobození bylo jeho tělo převezeno do Velkého Meziříčí a tam 25. března 1946 slavnostně pohřbeno. Zanechal po sobě manželku a dvě dcerky. 31. května 1944 bylo do vyklizené budovy školy svezeno mnoho lidí z Pikárce a okolí. Byla tam totiž odhalena odbojová skupina a na náměstí v Křižanově se měl odehrávat za přítomnosti všech obyvatel Křižanova veřejný soud s popravou. Nakonec na zásah barona Teubera bylo vše přesunuto do Brna, zde bylo sedm lidí popraveno a další rozmístěni do koncentračních táborů. V únoru 1945 bylo do Křižanova mimo vojenské posádky ještě nastěhováno množství německých uprchlíků z okolí Vratislavi. Zabrali školu a sokolovnu. V dubnu, kdy je situace pro Němce již

11 K Ř I Ž ANOVS K Ý Z PR AVO DA J strana 11 vlastně jasně prohraná, se uprchlíci stěhují, Němci opouštějí i letiště. Zde ještě vyhodili do vzduchu správní budovu a část hangáru. Obyvatelstvo se těší na konec války a nikdo si nepomyslel, že to nejhorší Křižanov ještě čeká. Pro naše městečko se totiž konec II. světové války stal osudným. Od 5. května 1945, kdy v Praze vypuklo povstání, začala přes Křižanov ustupovat poražená německá armáda. Silnice od Brna a Heřmanova směrem ke Žďáru a Novému Městu je plná vojska, Němci ustupují před Rudou armádou. V neděli 6. května vyvěšují někteří nedočkaví občané první československé prapory, na radnici se sestavuje revoluční národní výbor. 7. května je situace nezměněna, německé vojsko stále proudí přes Křižanov. V úterý 8. května pokračují přesuny vojska přes Křižanov. Na domech pana Kitnara, pana Engelharta a strážmistra Blažka č. 278 vlály československé prapory. Od Brna jel na motocyklu německý voják. Dva křižanovští občané jej na rohu Ořechovské ulice u Bednářových zastavili, odzbrojili a ještě mu přidali na pamětnou. Pak jej pustili. Motocyklista dohonil u Jívoví své spolubojovníky a přinutil část vojska se vrátit do městečka. Dva tanky zastavily před domem p. Kitnara (dnes Tribulovi) a začaly kolem praporu střílet. Pak několik německých vojáků vystoupilo z tanku, sundalo prapor a tanky zamířily k domu pana Engelharta č Tam vojáci nejprve sundali prapor a, zřejmě rozzuřeni, vtrhli do domu. Syn pana Engelharta Miroslav uměl dobře německy a chtěl se s nimi rozumně domluvit. Svému bratru Janovi řekl: Já se s nimi nějak domluvím, zachraň koně. Jan běžel do maštale, vyvedl oba koně, na jednoho vyskočil a ujížděl zezadu dvorem a po zahradě pryč. Němci po něm stříleli, naštěstí se jim nepodařilo ho zasáhnout. Jan jel ke Svinům, v hájence nechal jednoho koně a vydal se dál směrem ke Skřinářovu. O neštěstí nic nevěděl, domů se vrátil až za tři dny prakticky na pohřeb. Olga, sestra pana Engelharta, utíkala na dvůr a do zahrady v naději, že se někde schová. Vojáci po ní stříleli, Olga zakopla a padla tváří do brázdy brambor. To jí zachránilo život. Vojáci pak zahnali pana Jana Engelharta a jeho syna Miroslava k vratům a tam je bez milosti postříleli. Manželku pana Engelharta zavřeli do kuchyně, naházeli tam větve a chvojí, zapálili je a odjeli. Paní Engelhartová se oheň pokoušela uhasit sama, na pomoc jí rychle přiběhli sousedé. Pokoušeli se sehnat doktora, bylo však již pozdě. Pan Engelhart byl váženým občanem Křižanova a vzorným hospodářem. Jeho syn byl absolventem obchodní akademie, velmi nadaný, pracoval v Praze. Bohužel na sklonku války byl doma u rodičů. Po tomto činu bylo k Bártovým na Horním Městě postaveno lehké dělo. U Engelhartových stál stále tank a byla zahájena palba na Křižanov. Jedna z dělových střel zasáhla dům p. Juliuse Slámy na Benátkách, kulomet poškodil dům paní Sýkorové č.145, hodně zasažena byla kaple na Horním Městě. Vzápětí nato bylo bubnováno, že nad Křižanovem je vyhlášeno stanné právo, že se nikdo nesmí vzdálit ze svých domovů a velitel německého vojska v Křižanově že upozorňuje, že pokud by bylo na ustupující vojsko stříleno, bude každý desátý občan zastřelen a Křižanov vypálen. Noc na 9. května byla velmi rušná. Němci stříleli jak z kulometů, tak z lehkých děl. Na Benešově náměstí házeli vojáci ruční granáty do horní kašny (pod Kopečkem) a celou ji zničili. Kolem osmé hodiny ráno se objevila první sovětská letadla. Ve tři čtvrti na devět začal nálet na Křižanov, který byl posléze opakován. Kronikář píše: Hrozný byl pohled na Křižanov Kostel dostal přímý zásah, stejně tak Katolický dům, shořela hasičská zbrojnice na náměstí s Veselkovým obchodem, domy na náměstí zničeny, stejně tak na Meziříčské ulici, Kopeček, Benátky Dodnes není jasné, proč byl nálet na ustupující německé vojsko uskutečněn v Křižanově zvlášť, když Němcům nijak neublížil. Tyto nálety napáchaly obrovské množství škod na majetku křižanovských občanů, horší však byly ztráty na životech. Přímým bombardováním zahynuli: Josef Havlíček učitel, č. 23 narozen 1910 Jan Koza výměnkář, č. 126 nar Jan Koza četnický strážmistr, č. 126 nar Jan Koza syn, č. 126 nar Marie Kozová učitelka, č. 126 nar Homolová Marie v domácnosti, č. 20 nar František Špárník trafikant, č. 209 nar Marie Špárníková v domácnosti, č. 209 nar Ludmila Staňková v domácnosti, č. 42 nar Staňková Věra - č. 42 nar Marie Kozová č. 126 nar Anna Vitešníková č. 202 nar Františka Musilová č.124 nar Anna Kozová č. 124 nar Anna Kozová v domácnosti, č. 124 nar Františka Kentová v domácnosti, č. 125 nar Teprve v osm hodin večer ustal ústup německého vojska a v devět hodin večer vstoupila na území Křižanova první linie Rudé armády. Všichni si oddychli a radovali se z konce války. 10. května byl již Křižanov plný ruských vojáků, Rudá armáda se valila přes městečko směrem k Praze. V Křižanově zahynul jediný ruský voják a to tím způsobem, že šel kolem vozu, který najel na pohozený ruční granát. Ten explodoval a zasáhl ruského vojína, který byl na místě mrtev. Stalo se to naproti sokolovně. Pochován byl v parčíku u školy, kde mu byl postaven dřevěný pomníček s rudou hvězdou. Bez nadsázky se dá říci, že další obětí války byl i Karel Rybníček z Kozlova. Složitou cestou se dostal v roce 1941 do Anglie, kde absolvoval školu pro důstojníky pěchoty a získal hodnost četař aspirant. Později prodělal i záškodnický kurz a parakurz. V r se přihlásil k letectvu, v Kanadě prošel kurzem bombometčíka a palubního střelce a výcvikem navigátora. Působil

12 K Ř I Ž ANOVS K Ý Z PR AVO DA J strana 12 u námořního letectva, chránili lodní konvoje a útočili na německé ponorky a lodě. Dočkal se šťastně konce války a navštívil svou rodinu v Kozlově. Vojenská služba mu však ještě neskončila, zajišťovala se letecká doprava mezi Prahou a Anglií. Dopravovaly se k nám léky a domů se vraceli naši hrdinové západní fronty. 5. října 1945 těsně po startu z letiště Blackbusche havaroval letoun Liberator. Při katastrofě zahynulo 13 cestujících a pět členů posádky, mezi nimi Karel Rybníček. Všechny oběti letecké katastrofy byly pohřbeny na ústředním londýnském hřbitově v Brookwoodu. Karel Rybníček byl dekorován jedním francouzským, dvěma anglickými a dvěma československými vyznamenáními. In memoriam byl povýšen na kapitána a bylo mu uděleno nejvyšší vyznamenání Válečný kříž Vysoká škola zemědělská mu propůjčila v r titul inženýra. Za války prošlo nacistickým vězením několik křižanovských občanů ke známým patří Bohumil Skočovský, který byl po tři roky vězněn v koncentračním táboře Buchenwaldu a Čeněk Doležal, který byl zatčen pro ilegální činnost 6. června 1944 a vrací se domů po osvobození 14. května Mnoho mladých mužů a žen bylo za války totálně nasazeno do Říše, kde museli pracovat v německých továrnách nebo na různých stavbách. Počet těchto lidí se mi nepodařilo zjistit. Jisté je, že tento úsek jejich života jim určitě nepůsobil žádné potěšení pracovat pro nepřítele. Nejvíce postižený byl ročník 1921, z jeho řad odešlo na nucené práce nejvíce lidí. Mně jsou známa jména křižanovských občanů, kteří byli na nucených pracích v Rüdultau v Německu nedaleko polských hranic. Byl tam Jaroslav Uhlíř, Josef Svoboda, Antonín Vitešník, František Hladík, Vladimír Havelka a Hugo Požár. V Rüdultau museli budovat pro Němce dělostřeleckou základnu. Koncem roku 1944, jak postupovala sovětská armáda a začalo bombardování německého území, podařilo se jim využít zmatků v lágru a utéci. Pak postupně pěšky, nákladním vlakem nebo na vozech tažených koňmi se potají vrátili domů. Doma se museli pochopitelně schovávat, protože se četníci chodili ptát, kde jsou a jestli o nich rodina něco neví. Byli to však čeští četníci, věděli své, po ničem nepátrali, zeptali se a odešli. Kromě těchto občanů byli ještě totálně nasazeni Jan Engelhart v Rakousku, paní Pavla Syslová, Marie Chylíková a mnoho dalších. A to je všechno o našem městečku za II. světové války. Nezapomínejme. Eva Nagyová O bombardování Křižanova r bylo též psáno v Literárních novinách č. 18/ , sportovní okénko Jarní odvetná část křižanovského fotbalu Hodně špatný start do jarních odvet I. B třídy skupiny B prožilo naše Áčko. Béčko se svými kolísavými výsledky taktéž nenaplňuje své kvality. V mladších kategoriích je tomu právě naopak a dobré jaro zažívá Dorost, který je ještě překonán Přípravkou, jenž svoji stoprocentní úspěšnost z podzimní části převedla i do jara. Žáci pak udrželi zlatý střed své soutěže. Muži A doplatili na nemilosrdný los, který jim do úvodních pěti kol přiřkl nejlepších pět týmů soutěže. Bilance po těchto zápasech? Mizerná! Čtyři porážky a jediný bod za bezbrankovou remízu. Zlepšení však bylo vidět na první Vrchovině, když jim pak o týden později utekla první jarní výhra v malém derby proti Bystřici. Následně Áčko opět prohrálo v Měříně a čekalo se, zda se mužstvo zvedne proti beznadějně poslednímu Mohelnu. Na domácí půdě se hráči nakonec protrápili k výhře 2:1. V dalším zápase již předvedli solidní výkon a porazili stejným skóre Přibyslavice, čímž se udrželi v klidném pásmu tabulky. Prozatímní hodnocení trenéra Jana Fňukala: Bohužel hned v přípravě vypadli pro dlouhodobá zranění T. Horníček a L. Burian. Tyto zranění jakoby poznamenaly trend na jarní část sezóny, kdy jsme se neustále potýkali s velkou marodkou a absencemi hráčů. Hráli jsme tudíž všechna utkání v silně kombinovaných sestavách. Byl to jeden z důvodů, proč nám jaro nevychází tak, jako podzim, který jsme odehráli prakticky ve stejné sestavě. Díky 2 domácím výhrám stále držíme 6. místo a v popředí bychom se chtěli udržet i v konečné tabulce. V posledních 4 kolech hrajeme se soupeři ohroženými sestupem, takže to budou určitě ještě hektická utkání. Béčko se rozjíždělo také pomalu. Nejprve svá dvě utkání prohrálo, ale poté získalo šňůru tří výher v řadě. Následně však jejich forma spadla do útlumu a z dalších 4 utkání získali pouze dva body. Mezi jejich nejzajímavější utkání, možná celé soutěže, můžeme zařadit gólové hody v Jabloňově. Naše mužská rezerva zde vedla již ve 20. minutě jasně a pohodlně 5:0. Přesto na hřišti došlo k neuvěřitelné přestřelce a hráči mohou děkovat za konečnou, spíše hokejovou, remízu 6:6. V posledních třech kolech hraje Béčko ještě dvakrát doma a všichni věříme, že svoji soutěž bezpečně uhájí a třeba i v lepších pólech tabulky. Milým překvapením pro jarní odvety jsou v Křižanově naši Dorostenci. Ti, ač někdy bojovali s nepříznivým počtem hráčů připravených k zápasu, tak většinu zvládli a ze 7 dosavadních utkání se radovali již šestkrát z výhry. To je posunulo až na druhé místo celkové tabulky. Aby svoji pozici uhájili, svedou ještě na závěr boj s dvěma přímými bodovými sousedy. Celý podzim i jaro táhne k tomuto úspěchu svými góly Josef Kolouch, který již nastřílel neuvěřitelných 46 branek. Na své pronásledovatele má skoro dvojnásobný náskok. Jako první tým, který zakončil svoji sezónu, jsou Žáci. Ti v pouze sedmičlenném obsazení okresního přeboru zachovali podzimní umístění. Skončili tedy na pěkném 4. místě. Na soupeře před sebou zkrátka neměli kvalitu nebo to pomyslné štěstí. Jelikož tento tým opustí více starších hráčů a moc jich nebude doplněno, tak nedokážeme odhadnout, v jakém složení nebo do jaké skupiny se přihlásí na další ročník. Doufejme tedy, že i v následující sezoně budeme fandit této kategorii. Kdo nám dělá radost a na koho mohou být pyšní nejen trenéři, ale i jejich rodiče, je nejmladší kategorie Přípravka. Ta zažívá nejlepší a nejúspěšnější sezónu od doby svého založení. Patnáct zápasů a stejný počet výher hovoří za vše. I zde se na prvním místě mezi střelci tyčí náš hráč. Je jim s 39 brankami Matěj Těšík. Jistotu výhry ve své skupině jim nemůže uniknout ani po případném zaváhání v posledním utkání v Radostíně, který je druhý. Následně si pak počkají na vítěze druhé skupiny(jimramov x Svratka) a změří s ním síly o celkového přeborníka okresu. První utkání se uskuteční 3. 6., druhé pak o týden později. Teprve los určí, který tým bude začínat na domácí půdě a obráceně. Přijďte tedy všichni fandit na nejdůležitější utkání této sezóny. David Nobicht

13 K Ř I Ž ANOVS K Ý Z PR AVO DA J strana 13 Prodej: Velký rodinný dům k okamžitému nastěhování ve středu klidné obce Račice u Bobrové (10km od Nového Města na Moravě) Možnost rozdělení na dvojdomek (2 bytové jednotky). Velký uzavřený dvůr, velká stodola, dvougaráž, předzahrádka, možnost přikoupení zahrady a polí v jedné trati za stodolou. Dům má prostornou dvoupatrovou půdu - možnost půdní vestavby. Vhodný k bydlení i podnikání. Cena Telefon

14

SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva

SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva VYDÁNÍ 3., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 22. 7. 2013 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník Vážení spoluobčané, chtěla bych Vás seznámit s děním v obci,

Více

Vážení spoluobčané, úvodník

Vážení spoluobčané, úvodník VYDÁNÍ 3., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 4. 9. 2014 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník Vážení spoluobčané, zdravím Vás s vydáním posledního zpravodaje,

Více

K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ 8. 10. 2010 E. ČÍSLO: MK ČR E11295. Vážení Křižanováci, mladí i dříve narození. Pranostiky na měsíc říjen.

K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ 8. 10. 2010 E. ČÍSLO: MK ČR E11295. Vážení Křižanováci, mladí i dříve narození. Pranostiky na měsíc říjen. VYDÁNÍ 4., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ 8. 10. 2010 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník Vážení Křižanováci, mladí i dříve narození

Více

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ ŘIŽANOVSKÝ K Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 24.4.2008 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 Den Země aktuálně Jak jej slaví děti? Kreslí obrázky

Více

Vážení spoluobčané. Pranostiky na měsíc prosinec. Pranostiky na měsíc leden

Vážení spoluobčané. Pranostiky na měsíc prosinec. Pranostiky na měsíc leden VYDÁNÍ 5., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 21.12.2010 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník Vážení spoluobčané Vzhledem k tomu, že od posledního vydání křižanovského

Více

Zpravodaj obce Švábenice

Zpravodaj obce Švábenice Zpravodaj obce Švábenice Vydává obecní úřad Švábenice číslo 4/ 2004 Z obsahu: Úvod Slovo starosty Z jednání Obecního zastupitelstva Změny na matričním úřadě Jak jsme volili Občanská rubrika Z kulturní,

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. Podívejte se na náš web UDÁLOSTI VE MĚSTĚ SPOLEČNOST

LUHAČOVICKÉ NOVINY. Podívejte se na náš web UDÁLOSTI VE MĚSTĚ SPOLEČNOST LUHAČOVICKÉ NOVINY Květen 2014 ročník XXI. První dáma v Luhačovicích Rozpočet města 2014 Druhá Lázeňská restaurace Jarní setkání seniorů www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web UDÁLOSTI VE MĚSTĚ Otevírání

Více

na náměstí zasahovala policie

na náměstí zasahovala policie 2013 červenec/srpen Město pomůže lidem postiženými povodněmi Zapečetěná kasička v Domě kultury. Foto: PRo Zastupitelé odsouhlasili poskytnutí daru obětem povodní z rezervy města. Na 25. zasedání zastupitelstva

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice září 2008 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, dostáváte do rukou letošní třetí číslo obecního zpravodaje. Zahrnuje období dovolených a prázdnin. Na události

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

Sedmdesáté výročí od osvobození a ukončení II. světové války

Sedmdesáté výročí od osvobození a ukončení II. světové války Duben před sedmdesáti lety tedy rok 1945, kdy ještě trvala nelítostná druhá světová válka vyvolaná fašistickým a hitlerovským Německem, která stála milióny lidských životů, přivodila nesčetné materiální

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2014

Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2014 Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2014 SLOVO STAROSTY Jak si již pravděpodobně všichni čtenáři našeho zpravodaje všimli, otázky pro starostu nebo rubrika Ptáme se za vás ani v tomto číslo nebude pokračovat,

Více

Léto je fajn ČERVENEC, SRPEN 2007

Léto je fajn ČERVENEC, SRPEN 2007 www.zdirec.cz Cena 5, Kè ČERVENEC, SRPEN 2007 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 182 Léto je fajn A s ním i dny prázdnin a volných dnů. Celý rok se těšíme, až nastane ta správná chvíle a my vyrazíme na chaty, chalupy,

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2012

Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2012 Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2012 PTÁME SE NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ Sedím na letní zahrádce v areálu místní sokolovny, kde pomalu doznívá další ročník Krucemburské stopy. Zbylí účastníci a pořadatelé si

Více

11 / 2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 11 / 2014

11 / 2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 11 / 2014 LISTY 11 / 2014 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 11 / 2014 Výsledky voleb do Zastupitelstva města v Lysé nad Labem v 10/2014 Okrsek č. l 2 3 4

Více

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 2 ROČNÍK 5 ČERVEN 2011

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 2 ROČNÍK 5 ČERVEN 2011 VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 2 ROČNÍK 5 ČERVEN 2011 Vážení spoluobčané, tento úvodník se rodí ve dnech, kdy vrcholí mistrovství světa v hokeji na Slovensku, které jsme jistě mnozí z nás s nadšením sledovali.

Více

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 2 ROČNÍK 3 ČERVEN 2009. Foto: Antonín Špaček

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 2 ROČNÍK 3 ČERVEN 2009. Foto: Antonín Špaček VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 2 ROČNÍK 3 ČERVEN 2009 Foto: Antonín Špaček Vážení spoluobčané, SLOVO STAROSTY tři měsíce opět velmi rychle uplynuly a vrcholí přípravy dalšího čísla našeho Zpravodaje. Dnes

Více

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 Ořechovský louskáček občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 + Vážení čtenáři, vítáme Vás u stránek letního vydání Ořechovského louskáčku. Přejeme Vám, aby letošní léto po studeném a deštivém jaru přineslo

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČERVENEC 2013 ČÍSLO 271. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČERVENEC 2013 ČÍSLO 271. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. Přibyslavský O B Č A S N Í K ČERVENEC 2013 ROČNÍK XXIII ČÍSLO 271 ZDARMA Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. 3 Usnesení rady města Podrobný výčet usnesení a rozpočtových

Více

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015 Leden 1. 1. 2015 Leden 23. 1. 2015 Leden 26. 1. 2015 Únor 20. 2. 2015 Únor 9. 2. 2015 Březen 14. 3. 2015 Březen 23. 3. 2015 Duben 30. 4. 2015 Duben 30. 4. 2015 Kalendář akcí 1. pololetí 2015 Novoroční

Více

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse PROSINEC 2014 Vážení spoluobčané, jménem Úřadu městyse Nové Veselí Vám přeji spokojené prožití vánočních svátků, do nového roku hodně zdraví, štěstí, spokojenosti. Zdeněk Křivánek, starosta městyse V neděli

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ

JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ Gyedownicze Rohrbach Jacob antiqua piscina magna parva piscina molendinum Dworzecz Budkowany červenec/srpen 2014 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 07/08 2014 Obsah Informace z rady a zastupitelstva...

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

Vážení spoluobčané, 70. výročí osvobození obce. Svatojánské slavnosti NAVALIS v Praze k uctění sv. Jana Nepomuckého

Vážení spoluobčané, 70. výročí osvobození obce. Svatojánské slavnosti NAVALIS v Praze k uctění sv. Jana Nepomuckého Vážení spoluobčané, letní teploty těchto dnů jsou neklamným znamením nastupujícího léta a tím i končící první poloviny roku. Proto je namístě rekapitulace naší letošní činnosti. Podařilo se dokončit práce

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

NOVINY. Zašovské ÚVODNÍK. Vážení spoluobčané, Zprávy z obce

NOVINY. Zašovské ÚVODNÍK. Vážení spoluobčané, Zprávy z obce Zašovské NOVINY Ročník ČÍSLO 7- XVIII., 8 č. 10 ČERVENEC 15. října - SRPEN 2011 2012 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, je za námi pouť a to také znamená, že vstupujeme do druhé poloviny roku. Pomalu se

Více

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2013

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2013 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ LEDEN/ÚNOR 2013 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 01/02 2013 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 5 Z policejních záznamů... 7 Společenská kronika...

Více