SOUHRN USNESENÍ. Poděkování členkám klubu důchodců SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUHRN USNESENÍ. Poděkování členkám klubu důchodců SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva"

Transkript

1 VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník zprávy ze zastupitelstva Zdravím Vás, vážení občané, v krásném májovém čase. V úvodu bych chtěla poděkovat všem, kteří pomohli s jarním úklidem před svými domy a podílejí se na květinové výzdobě domů v Křižanově. Je krásné sledovat, jak postupně rozkvétají okna na domech. I radnice opět rozkvete díky panu Sedláčkovi, který každý rok velmi vkusně provádí výsadbu truhlíků. V krátkosti Vás budu informovat o tom, co se udělalo nebo připravuje v obci od posledního vydání zpravodaje: - v lokalitě Na Zahrádkách je hotová kanalizace odpadních vod, připojení lokality na vodovodní řád pitné vody, probíhá plynofikace celé lokality firmou Uchytil a elektroinstalaci zajišťuje firma Rekostav Velké Meziříčí - z důvodu prověření vhodnosti umístění měřičů rychlosti k většímu zajištění bezpečnosti v Křižanově jsme se dohodli s firmou Dosip na bezúplatném zapůjčení měřičů rychlosti na místa, kde dochází velmi často k překračování povolené rychlosti 50 km/h, a to směrem od Velké Bíteše a směrem od Žďáru. Měřiče poskytují podklady k vypracování statistiky. Měření probíhalo týden a výsledky statistiky předala firma Dosip s. r. o. zastupitelstvu městyse Křižanova - na připravovanou akci Sběrný dvůr proběhlo výběrové řízení, kterého se zúčastnily firmy Gremis s. r. o, Content s. r. o. a zakázku vyhrála nabídkou Kč firma Stylstav, se kterou byla podepsána smlouva. Nyní jsou na Ministerstvo životní prostředí předkládány další doklady, na základě kterých by měly být uvolněny finanční prostředky - městys využil nabídky firmy, která prováděla odfrézování silnice mezi Křižanovem a Jívovím, odkoupit materiál vhodný na úpravu prostranství u hřbitova, silnici na Sychrově směrem k zahradnictví a na cestu ke Škrejblíku - zastupitelstvo městyse na svém jednání rozhodlo opravit obecní hrob, kde jsou pochováni občané, kteří nikoho neměli, a uloženy ostatky do kostela sv. Václava - na hřbitově byly odfrézovány pařezy, aby mohlo dojít k úpravě terénu a postupnému osázení zelení - dochází k postupnému zavážení starého lomu pod Šibeníkem hlínou a prostor po úpravách bude vysázen vhodnými lesními stromky, a tak bude zase vylepšeno jedno zákoutí - připravujeme podmínky pro podání nabídky na pronájem obecních rybníků v k. ú. Křižanov. Pro všechny rybníky budou podmínky specifické, pak ke každému rybníku zvlášť. Podmínky budou zveřejněny po zasedání zastupitelstva na úřední desce a způsobem v místě obvyklým (rozhlas), internet M. Smejkalová Poděkování členkám klubu důchodců Chtěla bych poděkovat členkám klubu důchodců za uspořádání sbírky šatstva pro dobročinné účely pro Občanské sdružení Diakonie Broumov. Dík za Váš čas a dobře odvedenou práci. Marie Smejkalová SOUHRN USNESENÍ z 15. zasedání Zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne od 16:00 hod v budově radnice Zastupitelstvo městyse I. bere na vědomí: 1. Informaci Ing. Švece o projektu školení zastupitelů obcí v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 2. Kontrolu usnesení z Informaci Komise pro rozvoj bydlení a stavební záležitosti k prodeji pozemku p. Smejkalovi a nabídku p. Širhala k odprodeji parcely č. 1427/21 v k. ú. Křižanov. 4. Zprávu místostarostky o nákladech na provoz sokolovny. 5. Informaci p. Pospíšila z firmy DOSIP Servis s.r.o. o možnosti a doporučení instalace měřičů rychlosti v Křižanově. II. schvaluje: 1. Program jednání 15. zasedání zastupitelstva schváleno všemi hlasy. 2. Volbu zapisovatele, ověřovatele zápisu a návrhovou komisi - schváleno všemi hlasy. 3. Prodej parcely 1334 p. Josefu Smejkalovi, Pod Šibeníkem 385 za cenu dle znaleckého posudku schváleno všemi hlasy. 4. Odkoupení parcely č. 1427/21 v k. ú. Křižanov od p. Širhala za cenu dle znaleckého posudku s podmínkami stanovenými Komisí fondu rozvoje bydlení a pro stavební záležitosti schváleno všemi hlasy. 5. Rozpočet na rok 2012 schváleno všemi hlasy. 6. Schvaluje finanční dary pro organizace v částce Kč podle návrhu finančního a kontrolního výboru ze dne schváleno všemi hlasy. 7. Ponechat nájem sokolovny dle původního ceníku pro organizace s tím, že při konání soukromé akce uhradí pronajímatel nájem ve výši 50% nájmu pro místní organizace + cenu energií a vody dle skutečné spotřeby a uhradí odměnu správci sokolovny za pořadatelský dozor ve výši 600 Kč schváleno všemi hlasy. 8. Dodatek č. 17 k odpisovému plánu ZŠ a MŠ v Křižanově s tím, že odpisy budou převáděny zřizovateli schváleno všemi hlasy. 9. Poskytnutí podpory Asociaci rodičů a přátel ZP dětí ve výši Kč schváleno všemi hlasy. 10. Příspěvek 1000 Kč na Dětský karneval pro TJ Efekt schváleno všemi hlasy. 11. Poskytnutí sponzorského daru pro 12. Charitativní ples pořádaný dětským střediskem Březejc 4 x kniha o Křižanově schváleno všemi hlasy. 12. Navýšení rozpočtu v položce dary o darované dřevo pro SK FC Křižanov a Vodotrysk schváleno všemi hlasy. 13. Schvaluje podporu iniciativy Aeroklubu Křižanov o. s. ve věci oprav letištní plochy a vítá snahu Kraje vysočina o vypsání dotačního titulu schváleno všemi hlasy. 14. Podat projekt na dotaci Krajského úřadu Environmentální osvěta - Přírodní zahrady 2012 na obnovu zeleně u ZŠ 9 pro, 4 se zdrželi hlasování. 15. Zapůjčení zařízení na měření rychlosti a vypracování statistiky měření firmou DOSIP Servis s.r.o. na ulici Ořechovská a Za Branou 11 pro, 2 se zdrželi hlasování. III. ukládá 1. Finančnímu a kontrolnímu výboru posoudit seznam neplatičů a vybrat, kteří budou předáni k vymáhání schváleno všemi hlasy. SOUHRN USNESENÍ ze 16. zasedání Zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne od 16:00 hod v budově radnice

2 K Ř I Ž ANOVS K Ý Z PR AVO DA J strana 2 Zastupitelstvo městyse I. bere na vědomí: 1. Kontrolu usnesení z Informaci Bc. Tomšíkové o jednání finančního a kontrolního výboru o návrhu postupu vymáhání nedoplatků.. 3. Informaci Komise fondu rozvoje bydlení a stavební záležitosti o možnosti k úpravě vjezdu p. Kotíka a p. Hladíka, žádost p. Tvarůžka o pročištění příkopu u státní silnice směr Dobrá Voda. II. schvaluje: 1. Volbu zapisovatele, ověřovatele zápisu a návrhovou komisi - schváleno všemi hlasy. 2. Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku, dle stanov SVK, na inženýrské sítě v lokalitě Na Zahrádkách část, jejíž investorem je Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko - schváleno všemi hlasy. 3. Návrh p. Halámka na odkoupení pozemku GP pč. 433/26 v k. ú. Křižanov o výměře 176 m 2 na ulici Sychrov a je majetkem p. Stanislava Halámka, Sychrov 37, za odhadní cenu schváleno všemi hlasy. 4. Schvaluje finanční příspěvek pro Myslivecké sdružení ve výši Kč na pachové ohradníky 9 pro, 1 proti, 2 se zdrželi. 5. Příspěvek Kč Hospicovému hnutí v Novém Městě na Moravě - schváleno všemi hlasy. 6. Převedení výsledku hospodaření ZŠ a MŠ v Křižanově v částce 7 428,94 Kč do rezervního fondu - schváleno všemi hlasy. 7. Svépomocnou úpravu vjezdu na pozemek p. Ondřeje Kotíka podle požadavku Komise pro rozvoj bydlení a stavební záležitosti - schváleno všemi hlasy. 8. Poskytnutí příspěvku Rané péči Kč - schváleno všemi hlasy. 9. Zveřejnit záměr prodat rybník Kraváček s minimální nabídkou Kč obálkovou dražbou - schváleno všemi hlasy. 10. Záměr obce zveřejnit pronájem všech rybníků v majetku městyse 9 pro,1 proti, 2 se zdrželi. 11. Uvolnit prostředky v částce Kč na zbudování pergoly za sokolovnou - schváleno všemi hlasy. III. odkládá 1. Žádost p. Radka Hladíka, Ořechovská na prodej pozemku p. č. 816 a část p. č schváleno všemi hlasy. IV. ukládá 1. P. starostce vstoupit do jednání s SUS ohledně vyčištění příkopu u silnice u domu p. Pejchalové. 2. Zjistit informace o podmínkách konání koncertu. V. zamítá 1. Pronájem nebo odprodej pozemku firmě SUHHOX s.r.o. - schváleno všemi hlasy. 2. Nabídnout všechny rybníky k pronájmu v dražbě s minimální nabídkou Kč 7 pro, 5 proti. SOUHRN USNESENÍ ze 17. zasedání Zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne od 16:00 hod v budově radnice Zastupitelstvo městyse I. bere na vědomí: 1. Kontrolu usnesení z Informaci komise pro rozvoj bydlení a stavební záležitosti. 3. Nabídku na prodej rybníku Kraváček, celkem 3 nabídky (Jaromír Horníček Kč, Jaromír Štěpánek Kč, Schmidová Martina Kč). 4. Nabídky firem za zhotovení díla na sběrný dvůr - Content Kč, Gremis Kč, Stylstav Kč. II. schvaluje: 1. Program jednání 16. zasedání zastupitelstva schváleno všemi hlasy. 2. Volbu zapisovatele, ověřovatele zápisu a návrhovou komisi schváleno všemi hlasy. 3. Prodej rybníku Kraváček p. Jaromíru Horníčkovi za Kč schváleno všemi hlasy. 4. Prodej pozemku, p. č. 816 a část p. č panu Radku Hladíkovi schváleno, 11 pro, 1 proti, 1 se zdržel. 5. Přijetí daru Kč od Aeroklubu Křižanov na sběrný dvůr a pečovatelskou službu a poskytnutí podílu Aeroklubu Křižanov na opravu manipulační betonové plochy před hangárem ve výši Kč schváleno všemi hlasy. 6. Rozpočtové opatření č. 1/12 Městys Křižanov schváleno všemi hlasy. 7. Závěrečný účet za rok 2011 městys Křižanov schváleno všemi hlasy. 8. Uzavření smlouvy na zhotovení díla na sběrný dvůr firmě Stylstav Kč schváleno všemi hlasy. 9. Uzavření smluv o dílo č. 1/IV/12 a č. 2/IV/12 zpracování Územního plánu Křižanov, Kraj Vysočina schváleno všemi hlasy. 10. Rybníky Škrejblíky zůstanou městysi s tím, že horní Škrejblík bude používán ZŠ a MŠ Křižanov pro účely rybářské kroužku, kterému bude dodávána násada Moravským rybářským svazem, výnos z rybníků bude SDH investovat do správy a údržby areálu schváleno všemi hlasy. 11. Pronájem rybníků Spustíků Moravskému rybárskému svazu za stávající výši nájmu, na dobu 5 let schváleno všemi hlasy. 12. Návrh nabídnout všechny rybníky novým nájemcům formou obálkové metody a otevírání obálek bude veřejné 8 pro, 3 proti, 2 se zdrželi. 13. Návrh pronájmu rybníků na 10 let schváleno všemi hlasy. 14. Prodej stávající sekačky a nákup nové sekačky schváleno všemi hlasy. 15. Prominutí nájmu manželům Žejškovým do výše Kč jako kompenzace za spotřebovanou el.energii při rekonstrukci bytu schváleno všemi hlasy. III. odkládá 1. Starostce a JUDr. Pivoňkové připravit na pracovní schůzku návrh podmínek na pronájem rybníků, která se uskuteční v 18 hod. 2. Komisi pro rozvoj bydlení a stavební záležitosti posoudit žádost p. Radka Sýkory, o prodeji pozemku 2258/2 u Hornoměstského rybníka za účelem výsadby brambor, ovocných stromků. 3. JUDr. Pivoňkové prozkoumat možnost změny formy nájmu za obecní byty schváleno všemi hlasy. IV. ukládá 1. Žádost pana Sýkory o prodej pozemku 2258/2 u Hornoměstského rybníka za účelem výsadby brambor schváleno všemi hlasy. V. zamítá 1. Návrh na pronájem všech rybníků Státnímu rybářství nebo Moravskému rybářskému svazu schváleno všemi hlasy. 2. Návrh pronájmu rybníků městyse na 5 let 12 pro, 1 se zdržel. 3. Žádost pana Koziny o koupi pozemku schváleno všemi hlasy. starostka Marie Smejkalová místostarostka Jiřina Sýkorová Slovo hejtmana informace pro občany Od jara přes letní horké měsíce až po zářijové babí léto trávíme příjemné období, kdy si rádi užíváme dlouhých dnů třeba v klidu v přírodě nebo mezi lidmi při nejrůznějších lidových slavnostech. Jejich součástí jsou tradičně rozmanité kulturní programy. Letos jsme je spojili tematicky do projektu Vysočina fandí kultuře. Chceme jeho prostřednictvím zvýšit povědomí o významných kulturních akcích konaných v Kraji Vysočina v roce 2012 napříč územím celého kraje. Průvodci tohoto nového putování Vám budou krajánci špacírující Vysočinou se zvěstí o nebývalých výstavách a dalších kulturních počinech zdejších obyvatel. Rád bych připomněl alespoň některé z těchto pěkných akcí. Velké orchestry Vysočiny koncertovaly v Jihlavě už v květnu, dále nás čeká v červnu řada koncertů malých dechových kapel pod korunami stromů ve Žďáru nad Sázavou, jazzová hudba, kostýmy, veteránská auta v Dalešicích a Třebíči, galavečer rekordů v Pelhřimově, swing na Havlíčkově náměstí v rámci tradičních letních promenádních koncertů bude vévodit Havlíčkobrodskému kulturnímu létu v srpnu, závěrečná Tančírna opět v Jihlavě využije pěkných

3 K Ř I Ž ANOVS K Ý Z PR AVO DA J strana 3 zářijových dnů. Mezi nejatraktivnější výstavy i v širším kontextu celé republiky se zařadila hned ta první na jaře v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě. Už od 13. dubna 2012 tu probíhá výstava 140 obrazů pod názvem Zamlčená moderna /Iluze a sny/ Středoevropské umění ze sbírky Patrika Šimona / Díla pocházející z rukou umělců oblasti od Vídně přes české území až po Mnichov jsou zajímavým svědectvím své doby bez národnostního omezení. Výstava svým nekonvenčním pojetím otevírá cesty novému vnímání středoevropské avantgardy. Kdo máte rádi moderní umění, neopomeňte ji navštívit, potrvá do 7. října. Tato výstava souvisí i s tím, jak splácíme postupně bez ohledu na ideologické omezení a národnostní aspekty dluhy svým slavným rodákům. Gustav Mahler se už vrátil do svého rodiště kromě mnoha každoročních aktivit i prostřednictvím svého zhmotnění krásnou sochou Jana Koblasy umístěnou v jihlavském parku pojmenovaném po světoznámém hudebníkovi. Nyní jsou na řadě další slavní rodáci. Osobně se těším na zářijovou premiéru filmu o Josefu Hoffmanovi, který vznikl za výrazné podpory Kraje Vysočina. Josef Hoffmann patří mezi nejvýznamnější světové architekty a designéry první poloviny 20. století. Rodák z Brtnice u Jihlavy byl průkopnickou osobností hnutí secese ve Vídni, byl ztělesněním nové moderní estetiky a nezpochybnitelnou autoritou ve všech estetických otázkách. Dokument přiblíží Hoffmannův život i rozsáhlé dílo společně se zobrazením dlouhodobé koexistence kultur ve středoevropském prostoru s důrazem na jejich vzájemné ovlivňování. Milovníci umění a kulturního dění si opravdu přijdou v nadcházejících měsících v Kraji Vysočina na své. Pro širokou veřejnost je už nyní připravována téměř padesátka aktivit, které stojí za to si zapsat do kalendářů a navštívit je. Kompletní přehled plánovaných výstav, koncertů a festivalů najdete na webových stránkách kraje Doufám, že si je s radostí užijete a že obohatí vaše prožívání příjemných dnů. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina SBÍRKA NEPOTŘEBNÉHO OŠACENÍ PRO DIAKONII BROUMOV Diakonie Broumov je občanským sdružením, jehož poslaním je pomoci lidem, kteři se z různych důvodů ocitli v krizove životni situaci a na okraji společnosti. Cílem této pomoci je jejich osamostatněni tak, aby mohli najít sve misto ve společnosti. Oslovili nás s žádostí o pomoc. Proto jsme ve dnech 18. a uspořádali v křižanovské sokolovně humanitární sbírku, která by se dala nazvat: Nepotřebné věci potřebným lidem! Desítky lidí přinášely oděvy, boty, nádobí i hračky. Dárci proudili nepřetržitě po celé dva dny. Členové KD Křižanov materiální pomoc třídili a ukládali vše do krabic a igelitových pytlů. V sobotu večer byla pod galerkou v sokolovně připravena k odvozu veliká hromada vz+++orně zabalených pytlů s vašimi dary. Co se stane s vámi odevzdaným použitým ošacením? Zjednodušeně lze celý systém popsat tak, že z místa, kde jste své obnošené oblečení, boty či domácí potřeby odevzdali, je všechen materiál odvezen na nádraží, přeložen do vagónu a odeslán do Broumova. V Broumově je vše uskladněno ve skladech a postupně předáváno ke zpracování. Na zpracování sbírek se podílí cca 50 osob z okraje společnosti. Tito lidé díky vám mají možnost pracovat v částečně chráněném prostředí. Mnozí se tak připravují na vstup na otevřený trh práce a na návrat do společnosti. Pracovní programy významným způsobem přispívají k poskytovaným sociálním službám. Sbírka z Křižanova byla předána do svozového nákladního auta. Klienti diakonie Vaše darované věci roztřídí. To, co bude v pořádku, půjde do azylových domů po celé zemi. Poškozené věci najdou průmyslové využití a asi deset procent sbírky končí jako odpad. Děkuji všem, kteří se o práci Diakonie Broumov zajímají a pomohli tuto potřebnou sbírku uspořádat. Zejména děkuji členům Klubu důchodců v Křižanově za zajištění a koordinaci celé akce. M. Smejkalová Památník sv. Zdislavy průběžná informace Zásluhou hodných a štědrých lidí je k k dispozici na památník Kč. I někteří zastupitelé a zaměstnanci Úřadu městyse Křižanov přispěli štědrými částkami. Sbírka pro náš památník na pouti Nový Jeruzalém v našem kostele, kam přijelo i pět autobusů poutníků, pomohla částkou Kč. Dary stále přicházejí. Někteří už přispěli i čtyřikrát. Dávají i ti, kteří do kostela nechodí. Uvědomují si, že jedním z cílů je oslavit nejslavnější rodačku všech dob a zviditelnit Křižanov. V květnu budeme propagovat památník prostřednictvím Katolického týdeníku do celé republiky. Máme pro tento účel přislíbenou celou dvoustranu. I technické přípravy pokračují. Termín dokončení díla je závislý na získání zbytku potřebných financí. Jak jsem v úvodní výzvě uvedla, nejde o krátkodobou akci. Akademický sochař Otmar Oliva je úkolem nadšený a zdá se, že to bude jedno z jeho vrcholných děl. Křižanov Nila Vodičková Číslo účtu Zdislava Farní úřad ř. k. Křižanov 194 je: /080 Matrika Křižanov rozhovor Od roku 2011 je na úřadu městyse Křižanov matrikářkou paní Marta Krčová. Zeptali jsme se jí za Vás na některé zajímavosti z matriční evidence. Nejprve prosím vysvětlete čtenářům, jaké jsou povinnosti matrikářky. Jako matrikářka městyse Křižanov mám tyto povinnosti: - vedu matriční knihy narození, sňatků a úmrtí pro 17 obcí - vyhotovuji rodné, oddací a úmrtní listy a jejich ověřené kopie - vydávám rozhodnutí o změně příjmení - vystavuji matriční doklady pro cizinu - provádím ověřování kopií listin a ověřování podpisu - organizuji svatební obřady a vítání občánků - spolupracuji při zabezpečování osobních gratulací k životním jubileům - vedu evidenci obyvatel a č. p., evidenci pronájmu hrobových míst (hřbitovní knihy) a úhrady poplatků za hrobová místa - vedu stálé volební seznamy - poskytuji výstupy ze systému CZECH POINT (výpisy z obchodního rejstříku a z trestního rejstříku, žádosti o zřízení datové schránky) Kolik obyvatel má dnes Křižanov? Statistika se vyhodnocuje vždy za kalendářní rok. K měl Křižanov obyvatel. To je o 14 obyvatel víc, než v roce V roce 2011 se narodilo 17 dětí, 12 osob zemřelo, přistěhovalo se 35 osob a odstěhovalo 26. Kolik bylo uzavřeno manželství v roce 2011? Celkem jsem vyřizovala 35 oddacích listů, z toho14 manželství uzavřeli obyvatelé Křižanova. Na radnici bylo uzavřeno 11 manželství. Některé svatby proběhly i mimo budovu radnice, např. v Křižanově u rybníku Škrejblík, na Moravci v rekreačním středisku

4 K Ř I Ž ANOVS K Ý Z PR AVO DA J strana 4 nebo na obecním úřadu v Pikárci. V letošním roce byly už také 2 svatby mimo obřadní síň. Ostatní sňatky byly církevní. V roce 2011 evidujeme v Křižanově 4 rozvody. S jakými problémy se při své práci nejčastěji setkáváte? Žadatelé o sňatek si sebou často nevezmou všechny potřebné doklady pro uzavření manželství. Děkuji za rozhovor. Jiřina Sýkorová společenská kronika Životní jubilea V měsíci březnu, dubnu a květnu oslavili svá krásná životní jubilea tito občané Křižanova: Hron Jiří 91 let Křižanov 360 Homolová Jarmila 89 let Křižanov 176 Kolářová Jiřina 89 let Křižanov 124 Smejkalová Emílie 86 let Bojanov 3 Tomanová Marie 86 let Křižanov 390 MvDr. Janíček Miroslav 80 let Křižanov 380 Stehlík Stanislav 80 let Křižanov 409 Urbánková Anna 75 let Křižanov 468 Bradáčová Věra 75 let Křižanov 302 Matulová Marie 75 let Křižanov 226 Chmelíček Zdeněk 75 let Křižanov 45 Vážení spoluobčané, přejeme Vám pevné zdraví, štěstí a pohodu do dalších let. Narozené děti Při dětech člověk potřebuje sklenku plnou moudrosti, soudek obezřetnosti a moře trpělivosti. F. Saleský Od posledního vydání Křižanovského zpravodaje se nám narodili tito noví občánci: Natálie Šimáková, Nela Širhalová, Veronika Vitešníková, Leontýna Rozálie Homolová, Marek Fic, David Kubů Rodičům blahopřejeme k narození děťátka a přejeme jim radostně prožité chvíle s ním. Odešli z našich řad Nezemřel, kdo celý život obětoval druhým a zbudoval si v jejich srdcích mohylu lásky a vděčnosti V měsíci březnu zemřela paní Ludmila Hladíková ve věku 72 let, pan Jiří Chrást ve věku 62 let a v měsíci květnu pan Eduard Maršálek ve věku 65 let. Marie Smejkalová kulturní okénko ZŠ Križanov na 6. setkání projektu Comenius v Severním Irsku O jarních prázdninách 29. února 4. března se uskutečnilo předposlední, šesté, společné setkání účastníků mezinárodního projektu Comenius (Česká republika, Rumunsko, Itálie, Španělsko, Severní Irsko a Finsko). Tentokrát účastníci zavítali do městečka Moira poblíž Belfastu, největšího města v Severním Irsku. Naši školu na setkání, jehož hlavním tématem je voda, zastupovaly paní učitelka Monika Bártová a paní učitelka Zdenka Horká. Naše cesta začala ve středu ráno cestou na Ruzyňské letiště, ze kterého jsme odletěly do Londýna. Z největšího letiště Londýn - Heathrow jsme se autobusem přemístily na Londýn Gatwick, z něhož jsme zamířily přímo do Belfastu. Na letišti nás po celodenním cestování čekala Hedvika, jedna z učitelek základní školy v Moiře, a odvezla nás do penzionu na okraji městečka. Večer jsme se se všemi setkali na zahajovací večeři v restauraci v centru Moiry. Následující den nás čekala návštěva hostující školy. U vstupu nás přivítali žáci. Vyučování zde začíná v devět hodin a končí v odpoledních hodinách. Součástí areálu základní školy je i mateřská škola, kde všechny děti nosí uniformy. Školu navštěvuje 298 žáků ve věku od čtyř do jedenácti let. Jsou rozděleni do 7. ročníků, v jednotlivých třídách je od 20 do 30 dětí. V každé třídě je kromě učitele i asistent pedagoga, který pomáhá žákům při výuce. Školáci každou zemi přivítali v jejím rodném jazyce, zatančili typický irský tanec, zahrál i školní orchestr. Po pěkném uvítání jsme se zúčastnili i výuky ve třetí třídě. Žáci sedí po šesti v lavicích, které jsou uspořádány do obdélníku. V odpoledních hodinách pro nás hostující škola uspořádala výlet do Belfastu. Navštívili jsme radnici, prohlédli si budovu parlamentu Stormont a dvě oblasti města, kde se odehrály boje během náboženských nepokojů mezi římskými katolíky a protestanty. Po této občanské válce jsou rozesety stopy po celém městě nejen díky obrazům na štítech domů, které připomínají násilnosti a tváře lidí, kteří zahynuli během konfliktu, ale i ostnaté dráty tažené po zídkách okolo domů. Poté jsme měli volno na nákupy. Večeře byla pořádána v restauraci, kde podávali typické irské jídlo. Ochutnat jsme mohli dary moře, ale i irský chléb, bramborové placky a mnoho dalšího. Oproti našim poměrům je Irsko poměrně drahé. Druhý den našeho pobytu začínal v devět hodin. Tentokrát nás čekala návštěva páté a sedmé třídy. Děti jsme seznámily s Českou republikou a naší školou. Ještě v republice jsme si pro ně připravili pracovní listy s českými pozdravy, mapou a vlajkou České republiky, které si děti v rámci výuky vypracovaly. Dětem jsme předali drobné dárky bonbóny, záložky do knih, rybičky a náramky, které vyráběli naši žáci. I irští školáci poslali našim dětem drobné dárky. Poté následovalo jednání o projektu probrali jsme výsledky úkolů, které se od posledního setkání plnily, a naplánovali jsme další úkoly a podmínky zakončení projektu, který bude ukončen v Rumunsku. V odpoledních hodinách nás čekal výlet do lidového muzea Ulster Folk, zde jsme objevovali tajemství života starých Irů v domech, statcích, obchodech, bance i škole. Po prohlídce jsme zavítali do muzea dopravy, v němž se skrývaly skutečné dopravní poklady staré parní lokomotivy, kočáry, elektrické tramvaje či motocykly a také výstava o Titaniku součástí této expozice bylo na 500 nejrůznějších vzácných předmětů (okénko, polévkové mísy, lehátka apod.), které

5 K Ř I Ž ANOVS K Ý Z PR AVO DA J strana 5 kalendář akcí DIVADLO Jupiter club Velké Meziříčí :00 SHAKESPEARE, SHAKESPEARE dramatické studio DDM a JC, vstupné: 80 Kč studenti, 40 Kč důchodci Městské divadlo Ždár nad Sázavou :00 BESÍDKA 2012 divadlo Sklep; pásmo nejnovějších scének, skečů, písní a tanců; vstupné přízemí 360,- Kč, balkon 330,- Kč; předprodej: účinkují: David Vávra, Milan Šteindler, Jiří Fero Burda, František Váša, Lenka Andelová, Jana Hanáková, Tereza Kučerová, Marta Marinová, Hana Navarová, Roman Fojtíček, David Noll, Jiří Podzimek a Vladimír Vytiska. sestavu aktuální Besídky doplňují Tomáš Hanák, Lenka Vychodilová, Václav Marhoul, Robert Nebřenský, Hana Pafková a Bára Trojanová PŘEDNÁŠKY Jupiter club V. M., vestibul kina, 14: VZPOMÍNKY NA ROK 1945 KVĚTNOVÉ UDÁLOSTI přednáší Ing. Hynek Jurman ÚNOROVÁ EMIGRACE NA VELKOMEZIŘÍČSKU přednáší Mgr. Martin Štindl PhD TANEC, ZÁBAVY, KONCERTY, VOLNÝ ČAS :00-12:00 DEN DĚTÍ SE SLOŽKAMI INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU KD Velká Bíteš MĚŘÍNSKÁ PADESÁTKA 41. ROČNÍK start 7:00 10:00 hod. fotbalové hřiště Měřín více na ROČNÍK TASOVSKÉHO VEJŠLAPU start 7:00 10:00 hod. sokolovna Tasov KŘIŽANOVSKÁ POUŤ SV. ZDISLAVY :30 FLERET koncert, kinosál JC; vstupné: v předprodeji 170 Kč, na místě 230 Kč :30 KOUZLO ČÍSEL XVII. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO HUDEBNÍHO FESTIVALU 13 MĚST CONCENTUS MORAVIAE Velké Meziříčí zámecká jídelna :00 BEZPROUDOFF 2012 vystoupí Tainted, Jezerel, Zylwar; Bacardi zahrádka V. M :00 SEPULTURA Kairos European Tour 2012 Velký sál JC; vstupné: předprodej 690 Kč, na místě 750 Kč, více na :30 JOSEF ZÍMA A YVETTA SIMONOVÁ KDE JSOU TY CHVÍLE Velký sál JC; vstupné: 250 Kč, senioři 200 Kč ZLATÉ KOLO VYSOČINY 2012 cyklistický závod, Ruda u V. M., více na POUŤ VELKÉ MEZIŘÍČÍ trhy na náměstí :30 KOUZLO ČÍSEL XVII. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO HUDEBNÍHO FESTIVALU 13 MĚST CONCENTUS MORAVIAE Velké Meziříčí zámecká jídelna :00 Slavnostní otevření dětského hřiště v Křižanově za Sokolovnou KŘIŽANOVSKÁ PADESÁTKA amatérský cyklistický závod; prezentace 8:30 10:00 hod., start 11:00 hod., vstupné: 100 Kč; více na Káč.eR byly vyzdviženy ze dna Atlantiku. Zároveň bylo možné vidět plány, podle kterých se Titanic stavěl, či si přečíst o osudech lidí, kteří byli nějakým způsobem s touto nejznámější lodí světa spojeni. Na poslední den byl naplánovaný celodenní výlet na severní pobřeží. Měli jsme možnost vidět The Gaint s Causway Obrovy schody nejzajímavější geologický úkaz v Severním Irsku, který vznikl před 60 miliony let sloupcovou odlučitelností bazaltů. Organizátor návštěvy nás pozval i do Bushmills Destillery, kde se od roku 1608 vyrábí whisky, a je tak nejstarší destilerkou v Irsku. Celodenní výlet byl zakončen návštěvou lanového visutého mostu (Carrick a Rede), který spojuje pevninu s malým ostrůvkem Carrick. Most je dlouhý 20 metrů a hloubka pod ním je 30 metrů. S myšlenkou vytvořit most přišli rybáři již před 350 lety. Tímto zajímavým výletem skončila i naše návštěva Severního Irska. Na osmou hodinu byla naplánovaná večeře na rozloučenou. V neděli ráno jsme se přesunuli na letiště v Belfastu a následovalo naše cestování zpět do republiky. Byla to skvělá zkušenost, jelikož veškerá komunikace probíhala v anglickém jazyce. Zároveň jsme dostaly možnost poznat nové kolegy z rozličných zemí a objevily jsme krásy Severního Irska. Mgr. Monika Bártová a Mgr. Zdenka Horká, ZŠ a MŠ Křižanov Školní AKADEMIE k svátku MATEK V pátek 4. května uspořádala ZŠ a MŠ Křižanov tradiční Akademii k svátku maminek. V úvodu vystoupila paní ředitelka, která všem přítomným představila nové logo školy. Potom již předala slovo našim deváťákům, kteří celou akcí provázeli. Nejmenší děti z Duhové školky se představily pásmem písniček a básniček o jaru. Také mladší žáci popřáli svým maminkách písničkami, ale i tancováním na melodie z muzikálu Rebelové nebo scénkou o Šmoulech. Hudební styl neopustili ani starší žáci, kteří zacvičili aerobik, zatancovali na melodie z muzikálu Pomáda nebo Street dance. Nechybělo ani kytarové a gymnastické vystoupení. Všichni účinkující sklidili od diváků potlesk a maminky neskrývaly radost i slzy dojetí. Před vystoupením i po jeho skončení si mohli hosté prohlédnout výtvarné práce žáků 2. stupně a mladších dětí, kteří navštěvují kroužek Šikulové. Chtěli bychom poděkovat všem přítomným za tak velkou účast, která potěšila hlavně děti. Poděkování všem patří rovněž za finanční dary, které budou použity pro děti naší školy. Za ZŠ a MŠ Křižanov Mgr. Iveta Doležalová Žáci základní školy Křižanov obdivovali krásy Vídně V pondělí jsme s 22 žáky odjeli na dvoudenní zájezd do hlavního města Rakouska Vídně. Prohlídku jsme započali návštěvou letního sídla Marie Terezie Schönbrunnu. S žáky jsme si prohlédli přepychové komnaty císařovny Sissi a Františka Josefa I. Poté jsme zavítali přes královské zahrady k letohrádku Glorietta, na kterém Žáci ZŠ Křižanov obdivovali krásy Vídně.

6 K Ř I Ž ANOVS K Ý Z PR AVO DA J strana 6 nás čekal velkolepý výhled na celou Vídeň. Navštívili jsme i nejstarší ZOO v Evropě obdivovali jsme kočkovité šelmy, opice, ryby, deštný prales, slony, zebry a mnoho dalších vzácných zvířat. Úchvatná byla i prohlídka Wagenburgu bývalé jezdecké školy se sbírkou kočárů, saní a nosítek. Po vyčerpávající prohlídce letního sídla a jeho blízkého okolí jsme zamířili k historickému centru Vídně. Pěšky jsme šli přes Volksgarten k budově nové radnice, která sousedí s budovou parlamentu, navštívili jsme i Hundertwasserhaus slavný městský dům, který nemá jedinou křivku. Ve večerních hodinách jsme zamířili k mládežnickému hostelu. Druhý den nás čekala prohlídka historického centra. Začali jsme ale návštěvou Domu moří se spoustou akvárií s korálovými rybkami, žraloky a tropickou částí. Procházka pokračovala přes Hofburg - obrovský komplex tvořený císařskými apartmány, muzei a kaplí, dnes sídlo prezidenta. Před vstupem do Hofburgu jsme si prohlédli vykopávky z doby římské. Odtud jsme pokračovali přes Španělskou dvorní jízdárnu, kde cvičí speciální druh koní - lipicíny, k dómu sv. Štěpána. Slovy našeho žáka: Paní učitelko, já už potřebuji jít na kolotoč, jsme naše putování zakončili v zábavním parku Prátr. Žáci měli možnost procvičit si německý jazyk nebo ochutnat světoznámý Sacherův dort či Mozartovy koule. Touto cestou bychom účastníkům zájezdu chtěli poděkovat za vytvoření prima cestovatelské atmosféry a doufáme, že se jim výlet líbil stejně jako nám. Monika Bártová Křižanovská škola na závěrečném setkání projektu Comenius Ve dnech května 2012 se uskutečnilo sedmé a zároveň poslední setkání škol spolupracujících na projektu Comenius, z Finska, Itálie, Španělska, Severního Irska, Rumunska, Německa a České republiky, které proběhlo v Rumunsku. Křižanovskou školu reprezentovali 3 učitelé. Ve středu v odpoledních hodinách jsme přiletěli na letiště Timisoara, kde nás již čekala rumunská koordinátorka projektu Ana. Společně s dalšími účastníky jsme nasedli do školního autobusu a vydali se na asi 3 hodinovou cestu do Hategu. Byli jsme překvapeni velmi teplým počasím, téměř 30 C a rovinatou krajinou s vinnou révou a spoustou zemědělských plodin. Když jsme se přiblížili k Hategu, krajina se změnila v kopcovitou až hornatou se sněhem na vrcholcích vzdálených hor. Hateg je městečko, které má asi Společná fotografie pedagogů všech zúčastněných zemí. Slavnostní rozloučení s vystoupením tanečního souboru v krojích obyvatel. Druhý den jsme navštívili Základní školu Baru, kde nás přivítaly děti v krojích tradičním způsobem: chlebem a solí. Po prohlídce školy byli zahraniční učitelé rozděleni do tříd a proběhla ukázka výuky. Český tým byl přidělen do 1. třídy a do 3. třídy. Žákům jsme sdělili základní fakta o naší zemi, Křižanově a naší škole, společně jsme vypracovali pracovní list, který jsme pro ně měli připravený, naučili jsme je české pozdravy a prezentovali jsme fotografie z naší školy. Předali jsem dětem drobné dárečky sladkosti a papírové vodníčky, které vyráběli naši žáci. Rumunské děti nám jako odměnu zazpívaly českou písničku. Dále jsme navštívili školu Petros, kde nás po prohlídce školy čekal úkol z asi 70 výkresů, které namalovali žáci, jsme měli poznat obrázky znázorňující naši zemi a z nich vybrat vítěze. Poznali jsme několik vodníků (český maskot projektu), rybníky, Macochu, kterou jsme společně navštívili při setkání v ČR. Všechny výkresy byly velice pěkné a vybrat vítěze byl úkol nelehký, nakonec jsme se rozhodli pro rybník s lávkou, protože nám připomínal rybníky v okolí Křižanova. Výherkyní byla 11letá dívka, které jsme předali medaili, diplom a sladkosti. Následovala prohlídka mateřské školy, kde nás děti přivítaly tanečkem. V odpoledních hodinách proběhlo slavnostní přivítání v kulturním domě, děti měly připravené tance a písně. Také nás přivítal starosta, při krátkém rozhovoru nám sdělil, že před 3 roky navštívil Prahu. Rumunská učitelka všem připomněla celý průběh projektu a společná setkání, zavzpomínali jsme také na setkání v Křižanově v květnu loňského roku. Poté jsme pracovali na projektu: závěrečné zhodnocení splněných úkolů, práce na společném filmu a tradičních písních z každé země. V podvečerních hodinách jsme ještě navštívili Národní park Retezat. Na pátek byl připraven výlet do města Jiului Gorge, prohlídka sochařského umění v Brancusi Parku, návštěva města Horezu, které je centrem výroby keramiky. Navštívili jsme výrobnu keramiky a seznámili se s pracovním postupem. Odpoledne následoval výlet do hor Ranca Petrosani, nadmořská výška asi 2000 m nad mořem. V sobotu nás čekala návštěva historického města Alba Iulia, průvodkyně nás provedla pevností a měli jsme možnost vidět slavnostní výměnu stráží. Při závěrečné večeři pro nás bylo připraveno překvapení vystoupení tanečního souboru v lidových krojích a také dorty ve tvaru jednotlivých států. V neděli ráno jsme se rozloučili a nastoupili cestu autobusem do Timisoara, odkud jsme odlétali přes Bukurešť do Vídně. Domů jsme se vrátili v pozdních večerních hodinách unaveni, ale plni zážitků.

7 K Ř I Ž ANOVS K Ý Z PR AVO DA J strana 7 Jsme moc rádi, že jsme se mohli zúčastnit setkání v Rumunsku, které bylo velmi zajímavou zkušeností, seznámením s místními tradicemi, zvyky a životem lidí. Uvědomili jsme si, jak je důležité znát alespoň jeden cizí jazyk - veškerá jednání probíhala v anglickém jazyce, ale zazněla zde také němčina a francouzština. Tuto zkušenost budeme předávat svým žákům. Za ZŠ a MŠ Křižanov Ing. Madroňová, Mgr. Kolářová B., Mgr. Širhal Křižanovští Soptíci na okrese zabodovali V sobotu 19.května 2012 jsme stejně jako loni vyrazili na soutěžní klání družstev Mladých hasičů do areálu SKI v Novém Městě na Moravě. Již tradičně se zde konala jarní část okresního kola hry PLAMEN ročníku I letos za krásného slunečného počasí. Do Nového Města jsme odjížděli rozpačití s nejistými pocity na udržení výsledků z podzimního kola, které se konalo na silně rozmáčeném terénu a za špatného počasí v Bobrové. Naše obavy umocňoval fakt, že se nám v kategorii mladších Soptíků během zimních měsíců obměnila více než třetina dětí. Začínali tedy jako nováčci a pomaličku si osvojovali techniku jednotlivých disciplín. Navíc díky blátu a dešti na podzimní části Plamene byly hned dvě disciplíny přesunuty na jaro. O to více bylo dřiny s nácvikem. Vše se pletlo dohromady a nově příchozí členové týmu se museli doučit i podzimní část. Soutěžilo se ve štafetě požárních dvojic, štafetě 4 x 60 m s překážkami, štafetě CTIF s překážkami na 400 m, v požárním útoku s překážkami CTIF a v královské disciplíně - požárním útoku. Ovšem to by nebyli naší Soptíci, kdyby nám nevykouzlili úsměv na tváři a hřejivý pocit z krásného umístění. Družstvo starších Soptíků svou vypracovanou technikou a pílí při trénincích převálcovalo ostřílené soupeře a po součtu bodů z podzimní části hry se umístili na skvělém 8. místě z celkových 26 družstev. A aby toho nebylo na jeden den málo, naši radost zdvojnásobilo i družstvo mladších Soptíků s ještě úchvatnějším umístěním na 5. příčce z celkově 18 soutěžících družstev. Soptíci v akci. Obě družstva do soutěžních disciplín nastupovaly s vervou a odhodláním dostat ze sebe to nejlepší, co se naučili. Úkoly plnili s citem a vše konali srdcem, vždyť jsou to přece hasiči a naši budoucí nástupci, kteří, tak jako my, jednou budou pomáhat potřebným. Oslavy úspěchů se konaly hned v cukrárně na náměstí v Novém Městě na Moravě, kterou jsme okupovali spolu s dalšími týmy. Veselá nálada přetrvávala po celou cestu domů. Radost byla převeliká, vždyť družstvo mladších svým úspěchem přepsalo dosavadní historii křižanovských mladých hasičů v umístění na této soutěži. Musím však podotknout, že cesta na tyto pozice nebyla vůbec jednoduchá. Přípravy v zimních měsících nám komplikovala vysoká nemocnost. Křižanovští Soptíci. S příchodem jara jsme tréninky přesunuli opět před hasičku, kde máme materiální zázemí. Ovšem i zde musíme hodně improvizovat, abychom vytvořili správně dlouhé tratě pro soutěžní disciplíny. Technicky proveditelnou část disciplín jsme nacvičovali i v areálu Škrejblíku. Stále nám však chybí trať dlouhá téměř 100 m, kde by se dala většina disciplín trénovat. Asfaltový a štěrkový povrch komunikací nám ničí vybavení a zvyšuje riziko poranění. Bojujeme dokonce i s technickým vybavením na různé disciplíny, ale zde nám velmi pomáhají naši sponzoři a mnozí rodičové našich Soptíků, za což jim patří velké poděkování. Poděkování patří i všem, kteří se starají o přepravu dětí na soutěže, a celému týmu vedoucích za skvělou práci s dětmi. Největší poděkování však patří samotným Soptíkům za jejich píli, vytrvalost a skvělé výsledky. Vždyť svými úspěchy velmi pěkně reprezentují svůj domovský Sbor dobrovolných hasičů v Křižanově, ale i samotný městys Křižanov v celém okrese. Ještě jednou díky. Zdeněk Álló referent mládeže SDH Křižanov Klub důchodců Poprvé v historii městyse Křižanova se aktivní starší občané rozhodli založit Klub důchodců. První setkání členů se uskutečnilo v prostorách volnočasového centra v sokolovně a i přes bohatou sněhovou nadílku přišla téměř dvacítka důchodců. Přítomna byla i paní Květoslava Hanáková, které děkujeme za velkou pomoc a organizaci při založení Klubu. Navštívila nás také místostarostka paní Jiřina Sýkorová. Uvedla, že městys bude maximálně podporovat aktivity Klubu. Zároveň i občanské sdružení Vodotrysk pomohlo vzniku Klubu důchodců tím, že nabídlo prostory klubovny k pravidelnému setkávání. O tom, že klub bude velmi aktivní, může svědčit atmosféra prvního setkání. Nápadů na to, co by se dalo dělat, padaly doslova desítky. Hned byla taktéž zvolena předsedkyně Klubu Jaroslava Křikavová, místopředsedkyně Milena Příhodová a hospodář Jindra Odehnalová, sestavil se pětičlenný výbor. Od té chvíle se pravidelně setkáváme každý sudý čtvrtek v měsíci od 17:00 hod v klubovně sokolovny. V zimě jsme se scházeli nad Křižanovskou kronikou a v červnu plánujeme návštěvu židovské čtvrti a baziliky sv. Prokopa v Třebíči.

8 K Ř I Ž ANOVS K Ý Z PR AVO DA J strana 8 Chceme být prospěšní pro všechny místní důchodce, zatraktivnit sobě a také všem ostatním život v Křižanově. Určitě můžeme předat mnoho zkušeností i našim mladým a rádi bychom se zapojili do veškerého dění Křižanova a spolupracovali s ostatními spolky a organizacemi. Klub důchodců je tak otevřen pro všechny občany. V případě zájmu o další informace kontaktujte předsedkyni Klubu důchodců paní Jaroslavu Křikavovou na tel. čísle anebo na ové adrese Milena Příhodová Osel a stín Po jedenácti letech působnosti vynikajícího ochotnického spolku TYJÁTR se na scéně objevilo Béčko. Jak tvrdí sám režisér Mirek Sýkora, rozhodně toto pojmenování nevychází ze schopností a dovedností herců jen jim jako druhému spolku v Křižanově připadlo vhodné nazvat se druhým písmenem v abecedě. Pro svůj debut si vybrali hru Jiřího Voskovce a Jana Wericha z roku 1933 Osel a stín. Premiéra proběhla 18. května v Katolickém domě. Herci na nás čekali již při příchodu do budovy při prodeji a kontrole vstupenek. Další obcházeli mezi lidmi a svěřovali se jim se svými pocity a obavami. Sál se postupně naplnil a diváci seděli na svých místech, Mirek Sýkora představil spolek, okolnosti jeho vzniku i hru. Pak se opona roztáhla a první dějství satirického dramatu o sporu, komu vlastně patří stín, mezilidských vztazích, manipulaci a zvláště pak o ukrutné byrokracii a úřadech mohla začít. Společná fotografie členů Béčka.. Jako výborná herečka se ukázala Katka Suchánková, která se skvěle zhostila role koketní milenky a přísné manželky. Koketní a nevěrnou byla i postava Synekdochy, kterou ztvárnila Lucie Valová. Pozornost dam zajisté připoutal Roman Ruska v slušivých plavkách. Ke konci představení, kdy byl Roman již oblečen v županu, jsem dokonce od některé z divaček slyšel: Ať si ho ještě sundá. Pan Bursa zazářil jako soudce, ale především jako milovník majonézy, kterou si v závěru dopřával plnými lžícemi. Jako zkušenostmi protřelými vypravěčkami drbů se předvedly trhovkyně Tereza Sýkorová, Pavla Kotíková a Katka Žejšková. Martina Pospíšilová se dokonale zamaskovala a předvedla nám bezdomovce s láhví alkoholu a hlubokým hlasem, i když ne tak hlubokým, jaký měl skálopevný továrník Milan Pazdera. Jeho soupeřem byl Jirka Nobicht v profesním životě cílevědomý politik a v osobním nejistý

9 K Ř I Ž ANOVS K Ý Z PR AVO DA J strana 9 podpantoflák. Jako sluha se v inscenaci objevil i samotný režisér Mirek Sýkora. A konečně, hlavních rolí se statečně ujal Tomáš Klapal se svým oslem jako taxi a Honza Pavlík jako srdečný zubař bez peněz. Ačkoliv byla na některých hercích znát trocha trémy, rozhodně jim to nikdo neměl za zlé, když stáli na divadelních prknech poprvé. Hra byla skvěle odehraná, scénář navíc doplněn o nejrůznější vtipy, ať už souvisely se samotnými herci, anebo se současným děním, kdy se v krabici od vína nacházejí miliony. Za svůj výkon sklidili všichni herci, režisér i suflérka Andrea Stehlíková velký a dlouhý potlesk, který si rozhodně zasloužili za obohacení života v Křižanově, a poděkování od starostky Marie Smejkalové a místostarostky Jiřiny Sýkorové. Béčko zkrátka nejsou žádný béčka. ON historie Čapí hnízdo v Křižanově První zahnízdění čápa bílého bylo v roce 1932 v zámeckém zahradnictví, a sice na 10 m vysokém komíně kotelny skleníků. A zahnízdění bylo tak aktivní, že když koncem března nebo počátkem dubna přiletěli, tak budovali hnízdo na kouřícím komínu, neboť v té době se ještě topilo, ale jehličnatým dřevem - hlavně pařezy. Každý rok na podzim se muselo hnízdo před topnou sezonou odstranit. Na komín se dodatečně osadila ocelová kulatina do kříže. Vždy stavěli nové hnízdo a zdárně vyváděli mláďata. Asi po 10 letech rozhodl můj otec zpevnit nízký komín (o 20 m dále) na prvním skleníku, zvaný studený, kde se topilo minimálně, a osadit tam vozové kolo. Podařilo se a čápi tam hnízdí dosud krásné 80. výročí. Několikrát pro snadný přístup byla mláďata kroužkována ornitologickou stanicí Jihlava. V květnu 1945 vojáci osvobozující sovětské armády hnízdící pár samopalem vystříleli. Po napjatém ročním čekání se hnízdo opět obsadilo potomky našich čápů. Čáp je schopen oplodnění až pátým rokem života, takže první jedinci, kteří zjara doletí, bývají dosti často mladí potomci, nebo i cizí čápi. Jakmile však přiletí pan domácí, tak nastanou boje až do vypuzení nepravých. Samec odpočívá po dlouhém letu, ale druhý den už opravuje hnízdo a čeká na přílet samice někdy den, ale i týden. Proč neletí spolu? To ví jen oni! S napětím jsme vždy čekali. Klapotem zobáku hnízdícího páru napětí povolilo. Mladí čápi zobákem neklapou. Počet čápat bývá různý, 1 až 5. Velmi vzácně - ojediněle mláďata nebyla žádná. Vysvětluji si to též zvýšeným počtem kun skalních, neboť hnízdo je od půdních prostor velmi nízké. Hnízdo jsme s otcem každé jaro snižovali a čistili. K radosti otce, neboť jsme tam nacházeli do trusu zabetonované věci, které marně během roku vždy večer hledal po zahradě kupříkladu ponožky, podvazky, svetry, i nedělní vesta od obleku atd. Vše odpuštěno, neboť na nás byli tak zvyklí, že byli na zahradě s námi i při vzdálenosti 5 až 10 metrů. Všichni jsme jen článkem jednoho živočišného řetězce. Jakmile otec odešel v pokročilém důchodovém věku ze zahradnictví, přes 20 let následní zahradníci ani vedení Komunálních služeb Křižanov o hnízdo nepečovali. Narostlo do výšky přes 2 m s maxim. vychýlením a při náporu větru hrozilo jeho zřícení i se starým komínem. Jelikož jsem byl ve spojení s okresním ornitologem ing. Faktorem z Dalečína, tak jsem věděl, že hnízdění je t. č. zázrakem, neboť při vyklonění mohutného hnízda ho čápi navždy opouštějí. V rámci restitučního zákona byl v roce 1992 navrácen majetek rodině, a proto dne jsme provedli úpravu hnízdiště pro zachování této vzácné lokality v obci. Klestí, drny a jiný odpad byl doslova trusem zabetonován do neuvěřitelné váhy cca 10 metrických centů plná traktorová vlečka. Tuto práci jsme provedli ručně ze žebříku, jako vždy předtím, jenže tentokrát po více než 20 letech s větší námahou. Za tu dobu se spodní část ztrouchnivělého hnízda rozsypala a zůstalo jen kolo, jako často před tím. Čápi přiletěli z teplých krajin a opět se zabydleli. Jenže jedna starostlivá občanka Křižanova (vždy pro svoje zviditelnění v každém čase) si zaměnila péči o záchranu hnízdiště čápů za pojem likvidace. Jako poděkování rodině za dlouholetou péči o hnízdo vešla ve styk s okres. Stranou Zelených redaktorů okres. časopisu VYSOČINA a následně vyvolala jednání okres. komise Referátu živ. prostředí a Správy CHKO na místě samém dne Prozíravě jsem před zásahem pořídil fotodokumentaci hnízda. Celý obsah zápisu komise byl uveden v deníku Vysočina čís. 17/92 jakožto náprava nařčení naší rodiny z čís. 14/92. Ze zápisu komise uvádím zde pouze to hlavní: Ze zkušenosti je známo, že nakloněná hnízda v důsledku nadměrné hmotnosti ptáci již neobsazují. Komise konstatovala správnost zásahu. Dlouholeté příhody s čapími velikány by vydaly na knížku bojůvky čápů o hnízdo - na hnízdě i ve vzduchu s následným volným pádem na zem, každoroční kroužení hejna nad hnízdem v srpnu před odletem (většinou do Afriky). Tak alespoň jedna perlička z mnohých: Asi v roce 1947 přijeli ornitologové z Jihlavy kroužkovat mladé 4 ks. Otec byl proti tomu, bylo pozdě, mladí byli v prvních začátcích létání. Ornitologové neposlechli. Tři mladí se rozlétli po střeše, ale čtvrtý byl pokročilejší, doletěl až na lihovarský komín a tam se ztratil. Třem se stěží podařilo vrátit se na hnízdo. Čtvrtý nikde nebyl. Měl ale štěstí. Za dva dny poslal správce pivovaru p. Kazda po sousedovic školákovi černého čápa, kterého našel dole v komínu při čištění sazí. Přes naši snahu se zbavit sazí z mastného peří nepodařilo zůstal stále černý. Dali jsme ho na střechu pod hnízdo a on přesto, že byl pohmožděn propadem do komína, s námahou vzlétl do hnízda k ostatním. Staří čápi jej však z hnízda vyhodili - byl černý jako úhel. Zdržoval se u nás na spodní tenisové parcele, kde jsme ho krmili, než zesílil. Až se zotavil, tak létal na rybníky sám.

10 K Ř I Ž ANOVS K Ý Z PR AVO DA J strana 10 Večer vždy přiletěl zase k nám domů. Takto šlo až do odletu v srpnu. Ani odletové hejno bílých čápů ho nepřijalo. Rozloučil se s námi dlouhým kroužením nad domovem a již jsme ho nikdy nespatřili. Od roku 1994 je hnízdo v objektu nového majitele. Od té doby hnízdo narůstalo, a proto jsme se pokusili osobní urgencí na obci o zajištění úpravy hnízda. Na to obec nereagovala. Uvítali jsme změnu ve vedení obce. Po nástupu nové starostky pí. Smejkalové se díky jejímu přičinění v roce 2010 podařilo zase zachránit křižanovské čapí hnízdo. Nadále by se však dle našeho názoru měl o hnízdo starat současný majitel objektu, tak jak se starala celou dobu rodina Losova. Ing. Libor Los Oběti II. světové války v Křižanově Počátkem května vzpomínáme osvobození naší vlasti v roce 1945 a vítězství nad fašismem. Shrňme si události II. světové války v souvislosti s životem našeho městečka a jeho obyvateli tak, jak tehdy probíhaly. Druhá světová válka přinesla našemu národu mnoho strádání a utrpení. Mezi největší utrpení patří bezesporu ztráty na životech. Uctěme tedy památku padlých alespoň tichou vzpomínkou. 16. března 1939 byl nacisty vytvořen Protektorát Čechy a Morava. Vznikl na území českých zemí, zbylém po vynuceném odstoupení Sudet Německu a části Těšínska Polsku v důsledku Mnichovské dohody. V roce 1941 byla Němci zakázána činnost všech politických stran a organizací, tedy i Sokola a Orla. Snad první obětí válečného běsnění byl významný křižanovský rodák JUDr. Jaroslav Mezník, prezident země Moravsko-slezské. Byl zatčen gestapem 7. listopadu 1941 a uvržen do samovazby v Kounicových kolejích v Brně. Byl vyslýchán a obviněn z účasti na nepřátelské činnosti proti státu. 14. listopadu se Dr. Mezník rozhodl ukončit svůj život. Vedly ho k tomu zřejmě kruté podmínky samovazby, vědomí nevyhnutelnosti smrti, obavy z nekonečných výslechů a z toho, že by mohl uškodit dalším lidem. Pohřeb se konal v úzkém rodinném kruhu v Křižanově. Urna s popelem JUDr. Mezníka byla zde uložena v naprosté tichosti do rodinného hrobu za přítomnosti gestapa. Mezi první oběti války a rasové nenávisti patří i 6 židovských obyvatel Křižanova. Byl to obvodní lékař MUDr. Otto Pick 42 let, jeho sestra Olga Picková 36 let a Marie Picková 18 let. Dále to byla Františka Spiegelová 79 let a její děti: Herbert Spiegel 55 let, vedoucí sokolského kina a zapálený divadelník, pak Adéla Spiegelová 53 let. Byli zařazeni do transportu AV, který byl vypraven z Třebíče 18. května 1942 do Terezína. Odtud byli transportováni do koncentračních táborů. Nikdo z nich se nedožil osvobození. 12. března 1942 zahynul další občan Křižanova Alois Mezník, příslušník československého praporu Královského letectva v Anglii. A. Mezník působil u letectva jako střelec radiotelegrafista v hodnosti četaře. Při náletu na německý přístav Kiel se na zpáteční cestě do Anglie utvořila na letadle námraza. Čtyřikrát se hlásili rádiem, že asi na letiště nedoletí, že budou nuceni nouzově přistát. Byli v polovině cesty mezi Holandskem a Anglií. Poslední SOS vyslali krátce před 21 hodinou s tím, že letadlo ztrácí výšku. Z Anglie ihned poslali stíhačky a záchranné čluny, ale všechno bylo marné. Šestičlennou posádku letounu Wellington KX-P, R 1082 nikdy nenašli. Jsou vzpomenuti na panelu 89 v památníku letců Runny Mede. Alois Mezník byl držitelem několika vyznamenání a IN MEMORIAM byl povýšen na rotmistra. František Maloušek, řídící učitel z Kadolce, byl už v předválečných letech dirigentem pěveckého sboru Sokola v Křižanově a obětavým členem divadelního kroužku. Spolu s dalším učitelem Čeňkem Doležalem organizoval odboj v Křižanově a okolí. Tato činnost byla slabostí jednoho z členů skupiny prozrazena a došlo k zatýkání. F. Maloušek byl zatčen 7. července 1944 a odvlečen do Jihlavy. Tam byl za 5 dní nato 11. července 1944 mučen a ubit gestapáky při výslechu. Nic neprozradil. Po osvobození bylo jeho tělo převezeno do Velkého Meziříčí a tam 25. března 1946 slavnostně pohřbeno. Zanechal po sobě manželku a dvě dcerky. 31. května 1944 bylo do vyklizené budovy školy svezeno mnoho lidí z Pikárce a okolí. Byla tam totiž odhalena odbojová skupina a na náměstí v Křižanově se měl odehrávat za přítomnosti všech obyvatel Křižanova veřejný soud s popravou. Nakonec na zásah barona Teubera bylo vše přesunuto do Brna, zde bylo sedm lidí popraveno a další rozmístěni do koncentračních táborů. V únoru 1945 bylo do Křižanova mimo vojenské posádky ještě nastěhováno množství německých uprchlíků z okolí Vratislavi. Zabrali školu a sokolovnu. V dubnu, kdy je situace pro Němce již

11 K Ř I Ž ANOVS K Ý Z PR AVO DA J strana 11 vlastně jasně prohraná, se uprchlíci stěhují, Němci opouštějí i letiště. Zde ještě vyhodili do vzduchu správní budovu a část hangáru. Obyvatelstvo se těší na konec války a nikdo si nepomyslel, že to nejhorší Křižanov ještě čeká. Pro naše městečko se totiž konec II. světové války stal osudným. Od 5. května 1945, kdy v Praze vypuklo povstání, začala přes Křižanov ustupovat poražená německá armáda. Silnice od Brna a Heřmanova směrem ke Žďáru a Novému Městu je plná vojska, Němci ustupují před Rudou armádou. V neděli 6. května vyvěšují někteří nedočkaví občané první československé prapory, na radnici se sestavuje revoluční národní výbor. 7. května je situace nezměněna, německé vojsko stále proudí přes Křižanov. V úterý 8. května pokračují přesuny vojska přes Křižanov. Na domech pana Kitnara, pana Engelharta a strážmistra Blažka č. 278 vlály československé prapory. Od Brna jel na motocyklu německý voják. Dva křižanovští občané jej na rohu Ořechovské ulice u Bednářových zastavili, odzbrojili a ještě mu přidali na pamětnou. Pak jej pustili. Motocyklista dohonil u Jívoví své spolubojovníky a přinutil část vojska se vrátit do městečka. Dva tanky zastavily před domem p. Kitnara (dnes Tribulovi) a začaly kolem praporu střílet. Pak několik německých vojáků vystoupilo z tanku, sundalo prapor a tanky zamířily k domu pana Engelharta č Tam vojáci nejprve sundali prapor a, zřejmě rozzuřeni, vtrhli do domu. Syn pana Engelharta Miroslav uměl dobře německy a chtěl se s nimi rozumně domluvit. Svému bratru Janovi řekl: Já se s nimi nějak domluvím, zachraň koně. Jan běžel do maštale, vyvedl oba koně, na jednoho vyskočil a ujížděl zezadu dvorem a po zahradě pryč. Němci po něm stříleli, naštěstí se jim nepodařilo ho zasáhnout. Jan jel ke Svinům, v hájence nechal jednoho koně a vydal se dál směrem ke Skřinářovu. O neštěstí nic nevěděl, domů se vrátil až za tři dny prakticky na pohřeb. Olga, sestra pana Engelharta, utíkala na dvůr a do zahrady v naději, že se někde schová. Vojáci po ní stříleli, Olga zakopla a padla tváří do brázdy brambor. To jí zachránilo život. Vojáci pak zahnali pana Jana Engelharta a jeho syna Miroslava k vratům a tam je bez milosti postříleli. Manželku pana Engelharta zavřeli do kuchyně, naházeli tam větve a chvojí, zapálili je a odjeli. Paní Engelhartová se oheň pokoušela uhasit sama, na pomoc jí rychle přiběhli sousedé. Pokoušeli se sehnat doktora, bylo však již pozdě. Pan Engelhart byl váženým občanem Křižanova a vzorným hospodářem. Jeho syn byl absolventem obchodní akademie, velmi nadaný, pracoval v Praze. Bohužel na sklonku války byl doma u rodičů. Po tomto činu bylo k Bártovým na Horním Městě postaveno lehké dělo. U Engelhartových stál stále tank a byla zahájena palba na Křižanov. Jedna z dělových střel zasáhla dům p. Juliuse Slámy na Benátkách, kulomet poškodil dům paní Sýkorové č.145, hodně zasažena byla kaple na Horním Městě. Vzápětí nato bylo bubnováno, že nad Křižanovem je vyhlášeno stanné právo, že se nikdo nesmí vzdálit ze svých domovů a velitel německého vojska v Křižanově že upozorňuje, že pokud by bylo na ustupující vojsko stříleno, bude každý desátý občan zastřelen a Křižanov vypálen. Noc na 9. května byla velmi rušná. Němci stříleli jak z kulometů, tak z lehkých děl. Na Benešově náměstí házeli vojáci ruční granáty do horní kašny (pod Kopečkem) a celou ji zničili. Kolem osmé hodiny ráno se objevila první sovětská letadla. Ve tři čtvrti na devět začal nálet na Křižanov, který byl posléze opakován. Kronikář píše: Hrozný byl pohled na Křižanov Kostel dostal přímý zásah, stejně tak Katolický dům, shořela hasičská zbrojnice na náměstí s Veselkovým obchodem, domy na náměstí zničeny, stejně tak na Meziříčské ulici, Kopeček, Benátky Dodnes není jasné, proč byl nálet na ustupující německé vojsko uskutečněn v Křižanově zvlášť, když Němcům nijak neublížil. Tyto nálety napáchaly obrovské množství škod na majetku křižanovských občanů, horší však byly ztráty na životech. Přímým bombardováním zahynuli: Josef Havlíček učitel, č. 23 narozen 1910 Jan Koza výměnkář, č. 126 nar Jan Koza četnický strážmistr, č. 126 nar Jan Koza syn, č. 126 nar Marie Kozová učitelka, č. 126 nar Homolová Marie v domácnosti, č. 20 nar František Špárník trafikant, č. 209 nar Marie Špárníková v domácnosti, č. 209 nar Ludmila Staňková v domácnosti, č. 42 nar Staňková Věra - č. 42 nar Marie Kozová č. 126 nar Anna Vitešníková č. 202 nar Františka Musilová č.124 nar Anna Kozová č. 124 nar Anna Kozová v domácnosti, č. 124 nar Františka Kentová v domácnosti, č. 125 nar Teprve v osm hodin večer ustal ústup německého vojska a v devět hodin večer vstoupila na území Křižanova první linie Rudé armády. Všichni si oddychli a radovali se z konce války. 10. května byl již Křižanov plný ruských vojáků, Rudá armáda se valila přes městečko směrem k Praze. V Křižanově zahynul jediný ruský voják a to tím způsobem, že šel kolem vozu, který najel na pohozený ruční granát. Ten explodoval a zasáhl ruského vojína, který byl na místě mrtev. Stalo se to naproti sokolovně. Pochován byl v parčíku u školy, kde mu byl postaven dřevěný pomníček s rudou hvězdou. Bez nadsázky se dá říci, že další obětí války byl i Karel Rybníček z Kozlova. Složitou cestou se dostal v roce 1941 do Anglie, kde absolvoval školu pro důstojníky pěchoty a získal hodnost četař aspirant. Později prodělal i záškodnický kurz a parakurz. V r se přihlásil k letectvu, v Kanadě prošel kurzem bombometčíka a palubního střelce a výcvikem navigátora. Působil

12 K Ř I Ž ANOVS K Ý Z PR AVO DA J strana 12 u námořního letectva, chránili lodní konvoje a útočili na německé ponorky a lodě. Dočkal se šťastně konce války a navštívil svou rodinu v Kozlově. Vojenská služba mu však ještě neskončila, zajišťovala se letecká doprava mezi Prahou a Anglií. Dopravovaly se k nám léky a domů se vraceli naši hrdinové západní fronty. 5. října 1945 těsně po startu z letiště Blackbusche havaroval letoun Liberator. Při katastrofě zahynulo 13 cestujících a pět členů posádky, mezi nimi Karel Rybníček. Všechny oběti letecké katastrofy byly pohřbeny na ústředním londýnském hřbitově v Brookwoodu. Karel Rybníček byl dekorován jedním francouzským, dvěma anglickými a dvěma československými vyznamenáními. In memoriam byl povýšen na kapitána a bylo mu uděleno nejvyšší vyznamenání Válečný kříž Vysoká škola zemědělská mu propůjčila v r titul inženýra. Za války prošlo nacistickým vězením několik křižanovských občanů ke známým patří Bohumil Skočovský, který byl po tři roky vězněn v koncentračním táboře Buchenwaldu a Čeněk Doležal, který byl zatčen pro ilegální činnost 6. června 1944 a vrací se domů po osvobození 14. května Mnoho mladých mužů a žen bylo za války totálně nasazeno do Říše, kde museli pracovat v německých továrnách nebo na různých stavbách. Počet těchto lidí se mi nepodařilo zjistit. Jisté je, že tento úsek jejich života jim určitě nepůsobil žádné potěšení pracovat pro nepřítele. Nejvíce postižený byl ročník 1921, z jeho řad odešlo na nucené práce nejvíce lidí. Mně jsou známa jména křižanovských občanů, kteří byli na nucených pracích v Rüdultau v Německu nedaleko polských hranic. Byl tam Jaroslav Uhlíř, Josef Svoboda, Antonín Vitešník, František Hladík, Vladimír Havelka a Hugo Požár. V Rüdultau museli budovat pro Němce dělostřeleckou základnu. Koncem roku 1944, jak postupovala sovětská armáda a začalo bombardování německého území, podařilo se jim využít zmatků v lágru a utéci. Pak postupně pěšky, nákladním vlakem nebo na vozech tažených koňmi se potají vrátili domů. Doma se museli pochopitelně schovávat, protože se četníci chodili ptát, kde jsou a jestli o nich rodina něco neví. Byli to však čeští četníci, věděli své, po ničem nepátrali, zeptali se a odešli. Kromě těchto občanů byli ještě totálně nasazeni Jan Engelhart v Rakousku, paní Pavla Syslová, Marie Chylíková a mnoho dalších. A to je všechno o našem městečku za II. světové války. Nezapomínejme. Eva Nagyová O bombardování Křižanova r bylo též psáno v Literárních novinách č. 18/ , sportovní okénko Jarní odvetná část křižanovského fotbalu Hodně špatný start do jarních odvet I. B třídy skupiny B prožilo naše Áčko. Béčko se svými kolísavými výsledky taktéž nenaplňuje své kvality. V mladších kategoriích je tomu právě naopak a dobré jaro zažívá Dorost, který je ještě překonán Přípravkou, jenž svoji stoprocentní úspěšnost z podzimní části převedla i do jara. Žáci pak udrželi zlatý střed své soutěže. Muži A doplatili na nemilosrdný los, který jim do úvodních pěti kol přiřkl nejlepších pět týmů soutěže. Bilance po těchto zápasech? Mizerná! Čtyři porážky a jediný bod za bezbrankovou remízu. Zlepšení však bylo vidět na první Vrchovině, když jim pak o týden později utekla první jarní výhra v malém derby proti Bystřici. Následně Áčko opět prohrálo v Měříně a čekalo se, zda se mužstvo zvedne proti beznadějně poslednímu Mohelnu. Na domácí půdě se hráči nakonec protrápili k výhře 2:1. V dalším zápase již předvedli solidní výkon a porazili stejným skóre Přibyslavice, čímž se udrželi v klidném pásmu tabulky. Prozatímní hodnocení trenéra Jana Fňukala: Bohužel hned v přípravě vypadli pro dlouhodobá zranění T. Horníček a L. Burian. Tyto zranění jakoby poznamenaly trend na jarní část sezóny, kdy jsme se neustále potýkali s velkou marodkou a absencemi hráčů. Hráli jsme tudíž všechna utkání v silně kombinovaných sestavách. Byl to jeden z důvodů, proč nám jaro nevychází tak, jako podzim, který jsme odehráli prakticky ve stejné sestavě. Díky 2 domácím výhrám stále držíme 6. místo a v popředí bychom se chtěli udržet i v konečné tabulce. V posledních 4 kolech hrajeme se soupeři ohroženými sestupem, takže to budou určitě ještě hektická utkání. Béčko se rozjíždělo také pomalu. Nejprve svá dvě utkání prohrálo, ale poté získalo šňůru tří výher v řadě. Následně však jejich forma spadla do útlumu a z dalších 4 utkání získali pouze dva body. Mezi jejich nejzajímavější utkání, možná celé soutěže, můžeme zařadit gólové hody v Jabloňově. Naše mužská rezerva zde vedla již ve 20. minutě jasně a pohodlně 5:0. Přesto na hřišti došlo k neuvěřitelné přestřelce a hráči mohou děkovat za konečnou, spíše hokejovou, remízu 6:6. V posledních třech kolech hraje Béčko ještě dvakrát doma a všichni věříme, že svoji soutěž bezpečně uhájí a třeba i v lepších pólech tabulky. Milým překvapením pro jarní odvety jsou v Křižanově naši Dorostenci. Ti, ač někdy bojovali s nepříznivým počtem hráčů připravených k zápasu, tak většinu zvládli a ze 7 dosavadních utkání se radovali již šestkrát z výhry. To je posunulo až na druhé místo celkové tabulky. Aby svoji pozici uhájili, svedou ještě na závěr boj s dvěma přímými bodovými sousedy. Celý podzim i jaro táhne k tomuto úspěchu svými góly Josef Kolouch, který již nastřílel neuvěřitelných 46 branek. Na své pronásledovatele má skoro dvojnásobný náskok. Jako první tým, který zakončil svoji sezónu, jsou Žáci. Ti v pouze sedmičlenném obsazení okresního přeboru zachovali podzimní umístění. Skončili tedy na pěkném 4. místě. Na soupeře před sebou zkrátka neměli kvalitu nebo to pomyslné štěstí. Jelikož tento tým opustí více starších hráčů a moc jich nebude doplněno, tak nedokážeme odhadnout, v jakém složení nebo do jaké skupiny se přihlásí na další ročník. Doufejme tedy, že i v následující sezoně budeme fandit této kategorii. Kdo nám dělá radost a na koho mohou být pyšní nejen trenéři, ale i jejich rodiče, je nejmladší kategorie Přípravka. Ta zažívá nejlepší a nejúspěšnější sezónu od doby svého založení. Patnáct zápasů a stejný počet výher hovoří za vše. I zde se na prvním místě mezi střelci tyčí náš hráč. Je jim s 39 brankami Matěj Těšík. Jistotu výhry ve své skupině jim nemůže uniknout ani po případném zaváhání v posledním utkání v Radostíně, který je druhý. Následně si pak počkají na vítěze druhé skupiny(jimramov x Svratka) a změří s ním síly o celkového přeborníka okresu. První utkání se uskuteční 3. 6., druhé pak o týden později. Teprve los určí, který tým bude začínat na domácí půdě a obráceně. Přijďte tedy všichni fandit na nejdůležitější utkání této sezóny. David Nobicht

13 K Ř I Ž ANOVS K Ý Z PR AVO DA J strana 13 Prodej: Velký rodinný dům k okamžitému nastěhování ve středu klidné obce Račice u Bobrové (10km od Nového Města na Moravě) Možnost rozdělení na dvojdomek (2 bytové jednotky). Velký uzavřený dvůr, velká stodola, dvougaráž, předzahrádka, možnost přikoupení zahrady a polí v jedné trati za stodolou. Dům má prostornou dvoupatrovou půdu - možnost půdní vestavby. Vhodný k bydlení i podnikání. Cena Telefon

14

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne č.j.: ST-0996/2016/Sed Zápis z 15. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne 27. 10. 2016 Místo konání: Městský úřad Strmilov Začátek: 18.00 hod. Zasedání řídil: střídavě starosta Jaromír Krátký

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Bod č.1 Technický bod Výpis

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC Na počátku roku 2012 nás oslovili zástupci Základní školy z polského Boleslawiece a nabídli nám spolupráci na přeshraničním projektu

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 23. 2. 205 od 8:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová, Petra

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Pozdní příchod:

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře 11 Úvodem k pamětním knihám 11 Úvodem k obci 11 13 Úvodem k

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8- Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE.

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE. PŘEPYCHYinfo PŘEHLED AKTUALIT / LEDEN 2016 Vážení spoluobčané, s přibývajícími úkoly, které řeší obecní samospráva, výbory a komise, jsme se rozhodli k vydávání měsíčního listu - aktuálních informací obce

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p.

U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p. U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.5.2016 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p. 197 Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

ZÁPIS. Josef Kolář, Bohuslava Šlapáková, Milan Huml, Ing. Roman Karásek, Jana Urxová, Pavel Mráček

ZÁPIS. Josef Kolář, Bohuslava Šlapáková, Milan Huml, Ing. Roman Karásek, Jana Urxová, Pavel Mráček ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 16.prosince 2014 od 19.00 hodin v přístavbě

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Pardubická 78, 533 61 Choltice Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Knihovna městyse Choltice působí jako středisková pro 6 knihoven obvodu. Jedná se o knihovny: Veselí, Turkovice, Svinčany,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

V Ř E S K O V Á K Březen 2014

V Ř E S K O V Á K Březen 2014 V Ř E S K O V Á K Březen 2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na internetových stránkách obce byly zveřejněny podmínky na připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci, podmínky jsou též v písemné formě

Více

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod.

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne č.j.: ST-0214/2015/Sed Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne 02. 04. 2015 Místo konání: Městský úřad Strmilov Začátek: 18.00 hod. Zasedání řídil: střídavě starosta Jaromír Krátký

Více

1 Řepnický zpravodaj leden 2004

1 Řepnický zpravodaj leden 2004 1 Řepnický zpravodaj leden 2004 Vážení spoluobčané! Stojíme na prahu nového roku, kdy každý bilancuje rok minulý a dává si předsevzetí do roku příštího. O to bychom se chtěli pokusit i my. V minulém roce

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne 18. 11. 2014. Zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves bylo zahájeno v 16,00 hodin starostkou obce Ludmilou Němcovou (dále předsedající).

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne 14.12.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 759/46/RM/2015 Schválení programu 46. zasedání

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 16. 11. 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích Přítomni: Omluveni: Vlastimil Řezníček, Ludmila Juráková, Bc. Ivana Hlavínová,

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ O b e c N í t k o v i c e Nítkovice 89, 768 13 Litenčice, tel/fax 573 374 057, email obec@nitkovice.cz, IČO 00544591 Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94 Obecní úřad Olešná Olešná čp. 94, 393 01 Pelhřimov IČ: 00515761, bankovní spojení KB Pelhřimov 30521261/0100 telefon 565 323 772, mobil starosta 724 787 489 e-mail: ou.olesna@seznam.cz případně ou.olesna@quick.cz

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě Kéž v pomoci druhým nacházíme své vlastní štěstí. Milí přátelé, scházíme se na začátku nového roku, abychom zhodnotili ten minulý.

Více

Kunštátské informace březen 2006

Kunštátské informace březen 2006 Kunštátské informace březen 2006 Informace ze zasedání RM (vybrané části) RM 6. 2. 2006 RM projednala: rozhodnutí ministra ŽP o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ve výši 3,437.000 Kč na akci Regenerace

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 1 3/2015 ANEB

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 1 3/2015 ANEB Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 1 3/2015 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Poplatek za svoz odpadu a poplatek ze psů 1.2. Informace z evidence obyvatel

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Návrh návrhové komise ve složení : Dagmar Válková, Robert Schaffartzik Výsledek hlasování : pro 7 proti 0 zdržel se 0 Usnesení bylo schváleno

Návrh návrhové komise ve složení : Dagmar Válková, Robert Schaffartzik Výsledek hlasování : pro 7 proti 0 zdržel se 0 Usnesení bylo schváleno Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bohušov, konaného dne 31. března 2015 v kanceláři starosty obce Zahájení : 18,10hodin Přítomni : G.Meissner, A.Zemánková, J.Schnaubeltová, D.Dub, M.Michalica, R.Schaffartzik,

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Z Á P I S. Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

Z Á P I S. Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska. Žádné stanovisko vzneseno nebylo. Z Á P I S z 13. zasedání Zastupitelstva obce S o b ě c h l e b y, které se konalo dne 23. 6. 2016 od 18:00 hodin v sále kulturního domu v Soběchlebích čp. 123 1. Zahájení Zasedání Zastupitelstva obce Soběchleby

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co připravujeme. Po vyřešení problémů s výkupem pozemků bylo

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bod č.1) Technický bod Usnesení č. 1 Topolany - schvaluje ověřovatele zápisu Valovou

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Pro 7, zdrželo se 0, proti 0

Pro 7, zdrželo se 0, proti 0 Zápis z 53. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 31. července 2014 v 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Josef Šnábl (příchod v 18.15.hod.), Pavel Havelka, Marie Machová, Hynek Čada,

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM Datum konání : 15.9.2014 Místo konání : zasedací místnost OÚ Zahájení : 17.00 hodin Přítomni : zastupitelé : Jana Švehlová Jaroslav Starý

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

USNESENÍ č. 4/2015 z 3. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 4/2015 z 3. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 4/2015 z 3. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 13. 04. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 26. 01. 2016 V 18.00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOMNÍ: Barbier, Červenka, Duchajová, Gutová (později), Hlava, Chvoj, Kozel, Paznocht, OMLUVENI: Melíšek UVÍTÁNÍ

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo: 1/2014 Datum:

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo: 1/2014 Datum: Zasedání obecního zastupitelstva Číslo: 1/2014 Datum: 20.11.2014 Zápis: Přítomni: Tomáš Mrštný, Iveta Burešová, Antonín Mrštný, Pavel Sedlák, Marian Krahulec, Miroslav Flašar, Josef Herzán, Tomáš Klika

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 5. 5. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková, Vlastimil Krejčí, Radka

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV dne 23. února 2012 Přítomni : PhDr. Zdeněk Drahoš, MUDr. Ivana Kolínková, pí. Miroslava Meluzínová, JUDr. Šárka Cechová, Ing. Antonín Skoumal,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne , od 18:00 hodin na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne , od 18:00 hodin na obecním úřadě Obec Blevice Zastupitelstvo obce Blevice č. 4/2014 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne 24. 9. 2014, od 18:00 hodin na obecním úřadě Přítomni: Václav Krejžík, František Strnadel,

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 4/2009 Datum a hodina zasedání: Místo jednání: 4.10. 2009 v 16.00 hod. Myslivecká klubovna Korolupy Přítomni

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Z á p i s č. 1 / 2009

Z á p i s č. 1 / 2009 Z á p i s č. 1 / 2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. ledna 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 p. Špeta příchod ve 20.00h občanů 5 zapisovatel: Lenka

Více

Zápis č.10/2013 ze schůze OZ obce Úmonín konané dne od 19.hodin v malé zasedací místnosti obecního úřadu Úmonín

Zápis č.10/2013 ze schůze OZ obce Úmonín konané dne od 19.hodin v malé zasedací místnosti obecního úřadu Úmonín Zápis č.10/2013 ze schůze OZ obce Úmonín konané dne 6.11.2013 od 19.hodin v malé zasedací místnosti obecního úřadu Úmonín 1)Pan starosta přivítal všechny přítomné členy OZ a schůzi zahájil v 19.hodin.

Více