školní rok 2010/ 2011 Základní škola Brno Gajdošova 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "školní rok 2010/ 2011 Základní škola Brno Gajdošova 3"

Transkript

1 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola Brno Gajdošova 3 1

2 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola, Brno, Gajdošova 3 je úplnou školou s postupným ročníkem. Je fakultní školou Pedagogické fakulty MU. Škola se nachází v městské části Brno-Ţidenice, v blízkosti důleţitého dopravního uzlu. Je dostupná i dětem z přilehlých městských částí (Vinohrady, Líšeň, Husovice, Maloměřice, Obřany, Brno střed). Součástí školy je i školní druţina a školní jídelna. Asi 3/4 ţáků jsou děti z Brna-Ţidenic. Mezi naše ţáky patří i děti z jiných městských částí, jejichţ rodiče zaujal program a aktivity školy, které směřují uţ k předškolnímu věku (projekt pro předškoláky Pohádková škola, projekt Výuka angličtiny na vybraných školách ve městě Brně, adaptační pobyty ţáků 6.tříd, výtvarné dílny pro veřejnost atd.). Naše alternativní třídy s výukou Montessori navštěvují dokonce i mimobrněnští ţáci. Zvláštní pozornost věnujeme ţákům se zdravotním postiţením, ale i mimořádně nadaným ţákům. Máme zkušenosti s integrací ţáků se sluchovým, mentálním, tělesným postiţením, poruchami chování a učení. Škola se profiluje jako škola s rozšířenou výukou anglického jazyka na prvním stupni a škola s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů, matematiky a informatiky na druhém stupni. 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Brno, Gajdošova Zřizovatel školy: Statutární město Brno, městská část Brno Ţidenice IČ: Ředitel školy: : Mgr. Markéta Olbertová 1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení: Základní škola kapacita 720 ţáků IZO: Školní druţina kapacita 200 ţáků IZO: Školní jídelna kapacita 700 jídel IZO: Kontakty: telefon: fax: http: 1.6 Úplná / neúplná škola 1.stupeň 2.stupeň Celkem Počet tříd Počet ročníků Počet ţáků , Průměrný počet ţáků na třídu , Kapacita 2

3 1.7 Školská rada ( 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) Datum zřízení: : Předseda a členové ŠR: předseda: Mgr. Pavel Horák Ing. Petr Janko Členové ŠR: Mgr. Kateřina Kořínková IngArch. Pavel Sáňka : Mgr. Rostislav Novotný Marek Svitavský : Mgr. Martina Kobzová Miroslav Kolář, MBA Lubomír Lízal 1.8 Školní vzdělávací program Název vzdělávacích programů Číslo jednací Ročník SCHOLA APERTA OTEVŘENÁ ŠKOLA Po jedné třídě v 1. 5.ročníku probíhala výuka s prvky Montessori pedagogiky. Výuka anglického jazyka probíhá jiţ od 1.ročníku. 1.9 Zařízení školního stravování Typ jídelny- dle výkazu Z Počet Počet strávníků děti a ţáci zaměst. školy a vlastní důchodci ostatní* L 11 ŠJ - úplná L 13 ŠJ výdejna Náhradní stravování * Ostatní ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy) 1.10 Počet pracovníků školního stravování k..... Fyzické osoby 7 Přepočtení na plně zaměstnané 6, Školní druţina, která je součástí základní školy ŠD počet oddělení počet dětí počet vychovatelů kapacita celkem fyz. 7 / přepoč. 6, Z činnosti ŠD: Personální zajištění: 1. oddělení A 1.a 3. třídy vychovatelka Jana Skalníková 2. oddělení B 1.a 3. třídy vychovatelka Simona Richterová 3. oddělení C 1.a 2. třídy Montessori vychovatelka Šárka Oujezdská 4. oddělení D 3.a 4. třídy Montessori vychovatelka Bc.Hana Dostálová 5. oddělení E 2.a 3. třídy vychovatelka Iveta Bednářová 6. oddělení F 2.a 3. třídy vychovatelka Blanka Šustrová 7. oddělení G 3.a 4. třídy vychovatelka Mgr.Tereza Vrtělová Školní druţina zabezpečovala ţákům pobyt v bezpečném prostření, odpočinek a relaxaci, smysluplné proţití volného času, moţnost prohloubení znalostí a dovedností, prevenci sociálně patologických jevů atd. Kaţdé oddělení pracovalo dle vlastního celoročního plánu práce, který je přizpůsoben věku a schopnostem ţáků, kteří dané oddělení navštěvovali. Tyto jednotlivé plány pak vycházely z celoročního plánu ŠD Cesta kolem světa. V letošním roce jsme se věnovali České republice, městu Brnu a jeho okolí. Dlouhodobé projekty Za školou v knihovně celoroční spolupráce s pobočkou Knihovny J. Mahena na Staré osadě v Ţidenicích. Projekt je zaměřen na podporu zájmu ţáků o knihy a čtení. Panenka účast na projektu UNICEF podpora očkovacích programů pro děti v rozvojových zemích. Výstavy prací ţáků ŠD v pobočce Knihovny J. Mahena v Ţidenicích. 3

4 Akce Halloween párty dlabání dýní, výroba masek, světýlek a kostýmů, hry, soutěţe, diskotéka všechna oddělení Výtvarná soutěţ portrét paní vychovatelky všechna oddělení Vánoční dílničky vyrábění a tvoření vánočních ozdob a dekorací, pečení perníků, vánoční zvyky a obyčeje všechna oddělení Velikonoční dílničky pletení pomlázek, zdobení kraslic, výroba velikonočních dekorací, krajové velikonoční zvyky všechna oddělení Cesta za pokladem - dobrodruţné odpoledně pro děti hry a soutěţe na stanovištích, hledání indicií a pokladu oddělení B,F Barvení triček vyuţití různých technik výroba šablon, barvení, savování oddělení A,E,G Veveří výprava na hrad Veveří oddělení C,D Turnaje v Pexesu a Člověče nezlob se Oblastní olympiáda ŠD účast na sportovní olympiádě Spolupráce Ţidenický zpravodaj články a příspěvky o akcích a činnosti ŠD Rodiče materiální výpomoc ( papíry, folie, lepící folie, zbytky látek, papírové kapesníky a ubrousky, sladkosti na odměny, účast na některých akcích ŠD) Třídní učitelky 1.stupně organizace škol v přírodě Vzdělávání pedagogů ŠD Bednářová, Šustrová získání certifikátu Zdravotník zotavovacích akcí Bednářová ukončení studia na MU Brno vychovatelství Dostálová 4. ročník studia na MU Brno 1.12 Školní klub, který je součástí školy: ne 2.0 Údaje o pracovnících školy 2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.) Přepočtený / fyzický % Celkový počet pedagogických pracovníků 38/36, /100 z toho odborně kvalifikovaných 36/34, ,7/94, Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 1 (Krátká) Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 3 (Hrubá, Hrubanová, Klossová) Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 2 (Hrubanová, Krátká) Nepedagogičtí pracovníci - počet : 16/10,0253 4

5 2.2 Věkové sloţení učitelů Věk Učitelé Muţi Ţeny do 35 let let a více 0 9 Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 Pracující důchodci pobírající důchod 0 1 Celkem 3 35 Rodičovská dovolená Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Škola je zapojena do projektu Podpora učitelů ve zvyšování kvality pedagogické práce sdruţení Step by step, o.s, v rámci kterého probíhá proškolení celého pedagogického sboru. Typ kurzu Pedagogika, psychologie - moţnosti a metody práce s nadanými ţáky - obohacení výuky formou kvízů, hádanek a log. úloh Cizí jazyky - metodický seminář NJ - kurz anglického jazyka - Brána jazyků otevřená Umění, estetika Speciální pedagogika, SVPU - Základy grafomotoriky, nácvik čtení a psaní u dětí s PAS Informatika, PC, SIPVZ - Virtuální komunikace 1 Společenské vědy - Jak na etiku ve škole 1 Legislativa, řízení, ekonomie - Platové předpisy ve školství - Aktuální změny právních předpisů - Jak a proč hodnotit své zaměstnance - Studium školského managementu Sport, TV, turistika - primární prevence úrazů dětí a mladistvých 1 Výchovné poradenství,prevence soc.pat.jevů - třídnická hodina jako nástroj - Kompetence výchovných poradců v oblasti péče o ţáky se zdravotním postiţením - specializované studium výchovného poradenství Alternativní pedagogika Přírodní vědy Technické vědy Český jazyk a literatura Zdravotnictví, BOZP, PO - metodický seminář Zdravé zuby - Nové kompetence učitelů ZŠ na podporu začleňování BOZP do výchovných a vzděl.programů - Kurz pro zdravotníky Počet zúčastněných pracovníků

6 Jiné - Finanční gramotnost 2 - Základy finanční matematiky 2 - tvořivá škola činnostní učení 13 - můţeme a umíme zlepšit zájem ţáků o matematiku? 3 - Hry ve vyučování matematice 1 - přemýšlení a matematika 3 - Studium pro koordinátory ŠVP 1 Celkem Školní asistenti Počet celkem (2,05 přepočtený/ 4 fyzický) Z toho pedagogický asistent: 2,05 přepočtený / 4 fyzický 3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání 3.1 Celkové hodnocení a klasifikace ţáků Ročník Počet ţáků Prospělo s Prospělo Neprospělo Opakuje vyznamenání * Celkem za I. stupeň Celkem za II. stupeň Celkem za školu * Jeden ţák 1.ročníku je vzděláván v zahraničí podle 18, odst.4 zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 3.2 Sníţený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech ţáků školy 2 2 0, Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: 31 průměr na jednoho ţáka: 0, Vzdělávání ţáků mimořádně nadaných: 1 ţák na 1.stupni je vzděláván podle IVP 6

7 3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu Gymnázium SOŠ SOU 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium Počty přijatých ţáků Počet absolventů ZŠ Ročník Počet ţáků % 9.ročník 21 niţší ročník/5.ročník /7 Celkem Přestupy ţáků mezi ZŠ Počet ţáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 12 Důvody: stěhování, přechod do speciální školy, rodinné důvody Počet ţáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 9 Důvody: stěhování, rodinné důvody, zajímavý vzdělávací program 4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí 4.1 Kontroly provedené Českou školní inspekcí: ne 4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: ne 4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: byl proveden certifikační audit Sdruţení pro certifikaci systémů jakosti v rámci poţadavků normy ČSN EN ISO 9001:2009 s tímto hodnocením: Ze všech činností školy je jasně patrná snaha o rozvoj a zlepšování systému řízení, vedení školy je zaměřeno také na vytvoření příjemného klimatu školy. Vedení školy se aktivně zapojuje, samostatně si vyřizuje a vyhledává dotační programy. V současné době probíhají tři dotační projekty, dále projekt zaměřený na zvyšování kompetencí pedagogů. Škola se také účastní environmentálních projektů /soutěţí a dlouhodobých projektů ekologické a environmentální výchovy. Při práci na nich se ţáci učí samostatnému projevu, metodám získávání informací, týmové práci, prezentování a hodnocení sebe i ostatních účastníků projektu. Škola spolupracuje s ostatními subjekty ZŠ sociálního zaměření např.tělesně nebo mentálně postiţených dětí a ţáků. Úspěšná je např.akce Vítámvás cup pořádaná společně s tělesně postiţenými dětmi. Od ţáků školy má tato akce spontánní kladnou zpětnou vazbu. Stejně jako akce pořádaná pro potenciální prvňáčky Pohádková škola. Mezi veřejností přetrvává a zesiluje zájem o umístění dítěte do tohoto vzdělávacího zařízení. Je plánováno otevření další první třídy a rozšiřování učitelského sboru o další kvalifikované pedagogy. (podrobnější zpráva je k nahlédnutí v kanceláři školy) 7

8 4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: NE 5.0 Výkon státní správy /dle 165, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb./ 5.1 Rozhodnutí ředitele Počet rozhodnutí Počet odvolání Odklad povinné školní docházky 18 0 Dodatečné odloţení povinné školní docházky 0 0 Jiné 0 0 8

9 6.0 Další údaje o škole 6.1 Asociace aktivních škol Jsme jedna z prvních škol v Brně, která se stala členem vznikající Asociace aktivních škol. Tato asociace seskupuje aktivní školy v České republice pro účely sdílení výukových, vzdělávacích i mimoškolních aktivit. Aktivní škola je taková, která realizuje moderní vyučovací metody, není uzavřená do sebe, nabízí zajímavé (mimo) školní aktivity, vyvíjí inovační postupy a snahy. 6.2 Projekt Podpora učitelů ve zvyšování kvality pedagogické práce V rámci vzdělávání učitelů jsme se zapojili do projektu s názvem Podpora učitelů ve zvyšování kvality pedagogické práce, který je realizován na některých školách v České republice společností Step by step. Je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu České republiky. Doba realizace je od 1. března 2010 do 28. února Cílem projektu je podpořit kompetence učitelů v uplatňování organizačních a výchovně vzdělávacích strategií ve výuce, které povedou ke zvýšení kvality a efektivity vzdělávání s ohledem na školní kurikulum, cíle a záměry RVP ZV a k vytvoření podmínek pro zajištění individuálního přístupu k ţákům. Má vytvořit a poskytnout učitelům ucelený blok systematického vzdělávání, vytvořit manuál zaměřený na individuální přístup k ţákům a poskytnout prostor pro výměnu zkušeností. Učitelský sbor proţil v rámci seminářů témata individualizace a diferenciace, nadaný ţák, matematika Fraus, práce s textem a další. 6.3 Síť brněnských Otevřených škol Projekt podporuje proces přeměny školy na centrum místní komunity a usiluje o zkvalitnění systému nabídky celoţivotního vzdělávání a zavádění Standardů otevřených škol. Zaměřili jsme se na smysluplné vyplňování volného času ţáků, aktivní spolupráci rodičů se školou, podporu výchovy ke zdravému ţivotnímu stylu, zlepšování klimatu ve škole a získávání odborných partnerů a sponzorů. Kromě klubu deskových her vznikl pro ţáky 2.stupně nový krouţek florbalu. Na závěr školního roku se uskutečnil florbalový turnaj základních škol zařazených do projektu Otevřená škola. Turnaj se konal na základní škole Pavlovská a zúčastnilo se ho celkem 13 škol z celého Brna. Naši školu reprezentovalo celkem 8 ţáků ze tříd. Na tomto turnaji jsme vybojovali 2. místo. 9

10 V rámci projektu se uskutečnilo ve spolupráci s PdF MU zábavné odpoledne při příleţitosti Dne dětí. Dětský den proběhl na stanovištích s nejrůznějšími úkoly, za jejichţ splnění byly děti odměněny. Pro zpestření byl k dispozici skákací hrad, koutek s občerstvením pro rodiče nebo malování na obličeje. 6.4 Projekt Podpora výuky předmětů z oblasti Člověk a příroda Během školního roku se realizoval projekt: Podpora výuky předmětů z oblasti Člověk a příroda. Realizační tým se podílel na tvorbě elektronických studijních materiálů a umisťoval je do jiţ vytvořeného e-learningového systému. Kaţdý tým tvořil dané materiály dle své odbornosti a jejich cílem je na konci projektu naplnit všechny monitorovací indikátory, které si projekt klade za výstupní (tj. sada výukových materiálů k předmětům fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis pro celý druhý stupeň). V tomto školním roce se primárně tvořily materiály za předměty fyzika, zeměpis a přírodopis pro 8. a 9. ročníky. V předmětu chemie se tvořily materiály pro 9. ročník. Materiály pro 6. a 7. ročník a v chemii pro 8. ročník se tvořily v minulém školním roce a v tomto školním roce byly částečně evaluovány. Projekt je podpořen prostřednictvím podpory Evropské unie, v rámci grantu z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. Bude pokračovat v následujícím školním roce. 6.5 Zpráva o průběhu realizace projektu Inovace a individualizace vzdělávání Projekt je podpořen prostřednictvím podpory Evropské unie, v rámci grantu z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. Za realizaci projektu odpovídá manaţer projektu Mgr. Pavel Horák, na jeho obsahové stránce se poté podílí realizační tým sloţen z pedagogů školy. Pracovníci odpovědní za odbornost a kvalitu vytvořených materiálů jsou Mgr. Markéta Olbertová a Mgr. Rostislav Novotný. Cílem projektu je inovace a individualizace vzdělávání na naší škole. Prostřednictvím nových metod a nástrojů tak docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na škole. Projekt je určen všem ţákům a pedagogům. Realizace projektu je nastavena na období od do , tedy 30 měsíců. Toto období je stanoveno oficiálně v projektové ţádosti. Naším cílem je ovšem výstupy projektu splnit do , tedy za 24 měsíců. 6.6 Projekt Rozvoj klíčových kompetencí ţáků pomocí materiálu alternativní metody Montessori při projektovém vyučování Výroba a modernizace pomůcek pro oblast Český jazyk probíhá po celou dobu realizace projektu. Souběţně s tvorbou pomůcek probíhá jejich metodické zpracování. Byly rozpracovávány popisy pomůcek, návody pro práci s nimi. Velký podíl má vyhledávání tematicky i obsahově vhodných materiálů pro čerpání informací a tvorbu pomůcek, následně kompletace a úprava materiálů pro pouţití ve výukových projektech. Zároveň jsou průběţně inovovány všechny pomůcky a k nim příslušné metodické materiály, které byly pro Český jazyk a literaturu ( ročník) jiţ vytvořeny v souladu s principy alternativní pedagogiky Montessori. Závěrem a výstupem celé aktivity bude konference s názvem Projektová výuka v Montessori třídách na ZŠ Gajdošova pro pedagogy a zájemce z řad rodičů a veřejnosti. Za průběh celého projektu je odpovědná projektová manaţerka Mgr. Hana Černochová. 6.7 Jeden svět na školách Děti na prvním stupni shlédly krátký dokument s názvem Nečekaná rána Jolieke. Naše děti mohly porovnat svůj ţivot zdravého dítěte s ţivotem dítěte nemocného, které musí podstupovat nepříjemnou léčbu. Obě sestry v dokumentu ukázaly, ţe osudu lze čelit, a ţe i v nemoci můţe dítě proţívat plnohodnotný ţivot. Silně byla patrná vzájemná sounáleţitost sester a matky. 10

11 Na druhém stupni si ţáci v posledním týdnu školního roku promítali VHS s různými příběhy, které točili jejich vrstevníci ve svých zemích. Například: Kanada Oliviina skládačka ( srovnání jednoho dne ţivota dvou sedmiletých indických dívek, z nichţ jedna ţije v Kanadě a druhá v indickém státě Góa), USA, Tanzanie ( o ţivotě dětí ve městě Singida, které denně svádějí boj o přeţití v ulicích nehostinného města a jen mizivé procento má to štěstí a je umístěno do útulku zřízeného dobrovolnou organizací). Mladší ţáci si vybírali náměty o rozdílných kulturách a rodinách: To je moje rodina, Můj otec ţije ve Venezuele, Místo školy do dolu. Všechny projekce proběhly v posledních dvou týdnech školního roku. Dětem byl dán prostor pro diskusi a vyjádření vlastního názoru k dané problematice. 6.8 Srovnávací testy SCIO Stonoţka 2011; Diagnostika stavu znalostí a dovedností ţáků Ţáci 9. ročníku se zúčastnili srovnávacích testových zkoušek SCIO Stonoţka Absolvovali postupně elektronické testy z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka a obecných studijních předpokladů. Tento test měl ukázat to, jak si stojí v porovnání stovek dalších škol ze všech koutů republiky a to včetně ţáků navštěvujících víceletá gymnázia. Výhodou těchto testů je fakt, ţe se zjišťuje nejen míra dovedností ţáků, ale i to, co ţáci předvedli, se porovnává s jejich nadáním a zjišťuje se, zda vzdělávací proces ve škole plně vyuţívá nadání a moţností ţáků. Škola se zúčastnila projektu Diagnostika stavu znalostí a dovedností ţáků se zaměřením na jejich rozvoj. Tento projekt organizovala Společnost pro kvalitu školy. Testovaní byli ţáci 5. ročníků v oblasti Český jazyk, Matematika, Anglický jazyk a Člověk a jeho svět a ţáci 9. ročníku v oblastech: Český jazyk, Matematika, Anglický jazyk, Chemie, Fyzika a Biologie. Ve sledovaných oblastech máme průměrné aţ nadprůměrné výsledky. Ukazuje se tedy, ţe reforma osnov a moderní efektivní výukové metody spolu s moderním vybavením jsou krokem správným směrem. 6.9 Ročníkové práce 7.8., 9.ročník Na veřejné prezentace byli ţáci pečlivě připravení. Ze 7.A vystoupili ţáci: Aneta Litschmannová: téma Michael Jackson, Markéta Skácelová: Koně, Markéta Lízalová: Dinosauři a Kristýna Kunclová: Fotografování. Ze 7.B to byli ţáci: Tereza Bučková: Karlštejn, Hana Haislerová: Kočkovité šelmy, Lucie Langerová : Osvětim, Alexandra Rakušanová: Leonardo da Vinci a Daniel Jurečk: Řecká mytologie. Z 8.ročníků byli nejlépe hodnoceni tito ţáci: z 8. A Štěpánka Pospíšilová: Čína, Alena Švecová: Motocykly typu Choper a Cruiser a Radek Vaníček: HC Kometa z 8. B Nikola Kolačná: Břišní tance, Jan Farka: Ruští letci a Jan Břinka: Ţelvy ve volné přírodě i jako domácí mazlíček I ţáci 9.ročníku přistoupili k realizaci svých prezentací opravdu zodpovědně. Bylo těţké vybrat ty nejlepší, protoţe většina prací i prezentací měla velmi dobrou úroveň a byl na nich patrný zájem ţáků o témata, která zpracovávali. I kdyţ všichni zaslouţí pochvalu, před mladší spoluţáky 6. a 7. ročníku nakonec předstoupilo se svými pracemi sedm ţáků: Veronika Kozáková, Patrik Steiger, Zuzka Eremiášová, Nguyen Phuong -Tví, Míša Havlíčková, Markéta Tkadlecová a Veronika Lípová. O pořadí na prvních třech místech rozhodla porota takto: 1. místo - Veronika Kozáková: Panda červená 2. místo - Míša Havlíčková: Zlatý retrívr 3. místo - Zuzka Eremiášová: Bermudský trojúhelník 11

12 6.10 Brněnská logická hra BRněnská LOgická Hra - BRLOH, do které se zapojila naše škola, je určena pro 4členné týmy ze základních škol a niţších gymnázií. Hodnocení probíhalo pro obě kategorie zvlášť. Celkem se uskutečnila 3 internetová kola, kde v kaţdém bylo zveřejněno 10 úloh. Pořadí týmů určovalo počet správně vyřešených úloh a čas potřebný k jejich odevzdání. Do finále, které se odehrálo v areálu Přírodovědecké fakulty MU v Brně, postoupilo 7 nejlepších týmů ze základních škol a 7 nejlepších týmů z gymnázií Malování na Bubeníčkové Naše škola se zúčastnila akce, která se týkala výzdoby parku v blízkosti naší školy při ulici Bubeníčkova. Ţáci tříd vymysleli návrhy výzdoby 3 betonových bloků ve zmíněném parku. Následovalo výběrové řízení těch nejzdařilejších. Jejich autoři své návrhy přenášeli přímo na betonové bloky Výtvarné dílničky Uţ několik let nabízí naše škola výtvarné dílničky pro ţáky i veřejnost. Dílničky jsou zaměřeny na tradiční i nové výtvarné techniky jako jsou keramika, malování na sklo a na hedvábí, smaltování, batikování a práce s textilem, tvorba šperků, pletení z pedigu a mnoho dalších. Dílničky jsou pojaté jako krouţek pro děti nebo návštěva jednotlivých dílen dle zájmu. 12

13 6.13 Beseda pro rodiče předškoláků V lednu před zápisem ţáků do prvních tříd se uskutečnila beseda pro rodiče předškolních dětí. Hlavním tématem besedy byla školní zralost dětí Patronáty tříd V rámci patronátu tříd proběhla například společná akce 2.A a 8.B. Osmáci si pro druháky připravili sportovní dopoledne v tělocvičně a na dvoře školy. Nejdříve zahájila děvčata rozcvičkou při hudbě. Následovala vybíjená, kterou pro změnu organizovali chlapci. Další zajímavou aktivitou byl florbal a opět výborní trenéři z 8.B. Po přestávce se děti rozdělily a děvčata šla nacvičovat taneční kreace do tělocvičny, zatímco kluky zlákal samozřejmě fotbal na dvoře. Druhákům se tělocvik moc líbil a my můţeme ještě jednou poděkovat všem zúčastněným osmákům za skvělou práci i ukázku vybíjené na závěr Mikulášská laťka Letos proběhl jiţ 6. ročník soutěţe ve skoku vysokém Mikulášská laťka. Za rekordní účasti 51 ţáků, z nichţ bylo 8 odváţných děvčat, celkově zvítězil Patrik Steiger z 9. A. Jistě stojí za zmínku, ţe svým výkonem 160 cm překonal dosavadní rekord naší školy, který od roku 2007 drţel Zdeněk Drdla ( 159 cm). 2. místo obsadil O. Svoboda ( 9. A) a konečně 3. místo L. Šimoník z 8. B. V soutěţi děvčat zvítězila Zuzka Eremiášová ( 9.A) výkonem 135 cm. V nově vytvořené kategorii tříd potom zvítězil Ondra Kroupa z 6. B před Frantou Himmerem z 6.A. Soutěţ v tradičně pohodové atmosféře, za doprovodu hudby O. Paly, skvěle moderovala děvčata z 9. A, Markéta Tkadlecová a Míša Havlíčková ročník vánočního turnaje v malé kopané Nestává se často, ţe by se nějaká akce setkala s takovou oblibou, ţe by se opakovala několik let po sobě. Ale náš turnaj malé kopané se letos konal dokonce uţ podvacáté. Máme velké štěstí, ţe záštitu nad touto akcí převzal známý ligový fotbalista Petr Švancara (bývalý ţák). Turnaj je akcí pro všechny ţáky naší školy od páté aţ do deváté třídy. Uţ dopředu se nominují týmy s nejslibnějšími hráči, kteří pak poctivě trénují. Dívky z kaţdé třídy nacvičují taneční vystoupení, kterými zpestří sportovní klání o přestávkách mezi jednotlivými zápasy. A ostatní ţáci chystají transparenty a hesla, kterými své reprezentanty podpoří. Domlouvají se také týmové barvy. Poslední den před vánočními prázdninami, letos to bylo , celou akci zahájil místostarosta Ţidenic, pan Bc. Karel Bernášek, a tak turnaj získal slavnostní ráz. Ve velké tělocvičně se nachystali organizátoři, pan učitel Drábek a pan učitel Horák, kteří byli také spravedlivými rozhodčími. Hudbu jako podbarvení zajišťovali šikovní deváťáci. A podle tabulky mohla začít první utkání. Hrálo se fér, faulů bylo minimálně. Děvčata v pauzách předvedla své tance a pomohla tak hráčům i divákům trochu se rozptýlit. Další příjemné rozptýlení nastalo, kdyţ na hřiště nastoupil tým učitelů a bývalých ţáků. A pak přišlo netrpělivě očekávané finále. Probojovali se do něj chlapci ze 7.A a 8.A. Po dlouhém boji zvítězili hráči týmu 7.A ve sloţení Tomáš Zikl, Filip Kýn, Lukáš Pavlíček, Filip Pokorný a Michal Zukal Vánoční turnaj dívek v malé kopané Proběhl 1. ročník Vánočního turnaje dívek v malé kopané. Zúčastnilo se ho šest třídních kolektivů, na hřiště tedy dohromady nastoupilo na 40 statečných dívek. Po urputných bojích proti sobě ve finále stanuly dívky ze 7. A a 7. B. Diváci museli být spokojení, protoţe tak napínavé utkání nikdo nečekal. Po druhém poločase byl výsledek 2:2 a nezměnil se ani po prodlouţení. Muselo se rozhodovat penaltami. Rozhodující gól vsítila Saša Horáčková, a tak v 1. ročníku Vánočního turnaje dívek zvítězila 7. B ve sloţení: S. Horáčková, L. Langerová, K. Tureha, T. Bučková, S. Friedlová a H. Haislerová. 13

14 6.18 Vánoční turnaj ve vybíjené Proběhl tradiční vánoční turnaj ve vybíjené. Zúčastnily se a pořádně se zapotily třídy 4. A,B, C, 5. A,B. Celkové pořadí: 1. místo - 5. B 2. místo - 4. B 3. místo - 5. A 6.19 Hodnocení adaptačního pobytu: Pobyt byl domluven přes Centrum outdoorových aktivit. Program byl velmi pestrý a promyšlený s netradičními záţitky, dobrodruţstvím a s nabytím nových znalostí a dovedností. Lektoři byli zkušení, s maximálním důrazem na bezpečnost, měli vlídný a osobní přístup k ţákům Lyţařský a snowboardový kurz - Pustevny Během ledna proběhl pod vedením zkušených instruktorů Hany Holcové, Martina Drábka a Pavla Horáka lyţařský a snowboardový kurz, který se konal v horském středisku Pustevny v Beskydech. Kurzu se zúčastnilo 31 ţáků. Všichni se naučili lyţovat či jezdit "na prkně" a zvládli základní lyţařské či snowboardové dovednosti. 14

15 6.21 Florbalový turnaj 6. a 7. ročníků V den pololetního vysvědčení se konal florbalový turnaj ţáků 6. a 7. ročníků. Celý turnaj byl hrán systémem kaţdý s kaţdým. V závěru se hodnotil celkový počet získaných bodů, vzájemné zápasy a skóre. Všechny týmy byly velice bojovné a jejich členové se snaţili urvat vítězství na svou stranu. Na vítěznou příčku dosáhl tým ze třídy 7.A Šachový krouţek, součást Brněnské šachové školy Jednomu z mnoha krouţků Brněnské šachové školy se uţ několik let výborně daří díky vynikající spolupráci s vedením školy. Několikrát do roka tady mají ţáci příleţitost zahrát si v jiţ tradičních šachových turnajích a nejlepší si pravidelně mohou porovnat svoje znalosti s šachisty ostatních škol našeho města. Před velkým turnajem brněnských škol se pravidelně na podzim odehraje kvalifikace o šachového přeborníka školy. V tomto školním roce si zahrálo 20 zájemců a svoji neotřesitelnou pozici potvrdil loňský i předloňský nejlepší šachista školy Bronislav Němeček z 8.A. O příčku se podělili Leoš Sedláček (6.A), Eduard Jakubčík (6.B) a Michal Florian (9.A). Nejlepším z mladších ţáků byl Šimon Vantuch ze 4.C. Před koncem kalendářního roku si v Mikulášském šachovém turnaji o pěkné ceny zahrálo 11 šachistů a šachistek. Zvítězil opět Broňa Němeček před Šimonem Vantuchem a Vojtou Staníkem ze 4,C. Jiţ na pátém místě skončil jeden z nejmladších účastníků Tomáš Vejmělka z 2.A. Konal se 6. ročník šachového turnaje O nejlepší šachovou třídu Gajdošky. Mladší hráli švýcarským systémem na 4 kola s časem 20 minut na partii. Titul zaslouţeně obhájila loňská přebornická třída 4.C, dokonce i ve stejné sestavě jako loni: Šimon Vantuch, Jan Havlena a Jan Janko. Další ocenění získalo druţstvo 4.B ve sloţení David Tuong, Tomáš Virčík a Adam Šurý. Třetí příčku obsadili hráči ze 3.C - Dan Gerţičák, Michal Horák a Jan Procházka, protoţe jejich týmy byly sestaveny čistě ze spoluţáků jedné třídy, jak předepisují podmínky soutěţe. V kategorii starších je nejlepší 8.A, protoţe Bronislav Němeček a Martin Kadaňka porazili všechny konkurenční třídy i bez pomoci "náhradníka" z 8.B Toma Tuonga. Druhou příčku obsadila třída 6.B - Martin Štěrba, Miroslav Maloň a Eda Jakubčík. Hned za nimi se umístili šachisti ze 6.B a 7.A Ondřej Kroupa, Jan Adler a Patrik Ličkovskij. Čtyři druţstva odehrála vzájemné zápasy kaţdý s kaţdým, na partie jednoho kola nebylo třeba více neţ 20 minut. Nejpočetnější šachovou reprezentaci vyslala 6.B, která nominovala pět schopných šachistů, coţ je úctyhodný výkon! Zahrálo si celkem 14 tříčlenných třídních druţstev, tedy 40 chlapců a 2 dívky. 15

16 ročník Černovické futsalové ligy Zúčastnili jsme se 18. ročníku Černovické ligy ve futsalu. V základní skupině jsme nejdříve remizovali se ZŠ Tuháčkova 0:0. V dalším utkání skupiny jsme zdolali ZŠ Merhautova 4:1 (2 góly Martin Zikl a po jednom gólu Lukáš Řičica a Martin Rejda). V semifinále jsme opět zvítězili, tentokrát proti domácímu týmu ZŠ Řehořova 2:1 (góly: Martin Zikl a Milan Švidroň). Ve vypjatém finále jsme dokázali porazit loňského vítěze ZŠ Kneslovu 1:0. Vítězný gól vstřelil Milan Švidroň. Naši školu pod vedením "trenéra" Martina Drábka reprezentovali a vítězi turnaji se stali: Patrik Steiger, Michal Florian a Ondřej Svoboda z 9.A, Milan Švidroň, Martin Rejda, Lukáš Řičica a Daniel Fruhvirt z 8.A, Alan Kristen a Lukáš Šimoník z 8.B a konečně dva nejmladší - Martin Zikl a Ondřej Horký z 5.B. I kdyţ patřil Martin Zikl k nejmladším účastníkům klání, byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje Hry V. letní olympiády dětí a mládeţe ČR Odbor školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje zajišťuje v rámci projektu Českého olympijského výboru účast reprezentace Jihomoravského kraje na Hrách V. letní olympiády dětí a mládeţe ČR, které proběhly v Olomouckém kraji. Celý projekt usiluje o účast co největšího počtu dětí a mládeţe v rámci jednotlivých krajů a celé ČR. Po dobu konání olympiády se akce zúčastnilo asi dětí, jejich trenérů i vedoucích a také řada významných osobností společenského a sportovního ţivota naší vlasti. Pro naši školu je velká čest, ţe byli nominováni příslušným sportovním svazem jako reprezentanti Jihomoravského kraje i naši ţáci: Házená: Adam Stein Atletika: Eliška Floriánová Nohejbal: Jan Hanus 6.25 Den míče Pedagogové jiţ tradičně připravili pro ţáky oslavu Dne dětí. Na kurtech SK volejbal Ţidenice se uskutečnil Den míče. Program před nastoupenými druţstvy slavnostně zahájil místostarosta a náš bývalý ţák pan Bc. Karel Bernášek. Akce byla velmi dobře připravena. Uţ několik dní předem se ţáci pátých aţ osmých tříd domlouvali na sloţení svých týmů v přehazované. Předem nikdo nebyl 16

17 vyloučen, hráli skoro všichni ţáci této věkové kategorie. Ţáci oslavili svůj svátek sportem a byli spokojeni Den s vysvědčením Pondělí bylo pro všechny děti prvního stupně výjimečné nejenom rozdáváním vysvědčení, ale také moţností seznámit se s jednotlivými světadíly i samotnými státy. Ve skupinách, které sloţením dětí prolínaly všemi ročníky, měly moţnost se dozvědět nejrůznější zeměpisné, kulturní i obecné zajímavosti, zhlédnout zajímavý film či poskládat si origami nebo puzzle. Na chvíli měly moţnost se stát indiánem nebo černochem, sloţit si mapu Asie či Austrálie Den učitelů Na počest Učitele národů Jana Ámose Komenského připravili ţáci pro učitele zábavný program. Tentokrát se tohoto úkolu ujala třída 6.A. Připravili si pro učitele šest stanovišť, která byla umístěna na 1. i na 2.stupni. Během všech přestávek mohli učitelé stanoviště navštívit a zkusit splnit některý z úkolů a kvízů. Lovili rybičky, skládali puzzle, namotávali bonbóny, testovali svůj čich i paměť. Za kaţdý splněný úkol jim šesťáci dali razítko do kartičky. Kdyţ se podařilo učitelům splnit všechny úkoly, čekala na ně sladká odměna Hlídka mladých zdravotníků Na soutěţi Hlídka mladých zdravotníků jsme se umístili na úţasném 3. místě. Pochvala patří Saši Rakušanové (7. B), Jakubovi Suchánkovi (7. A), Lucii Langerové (7. B), Míši Laušové (6. A) a Dennisovi Markovičovi (6. A). Díky patří i Šárce Dvořáčkové (8. A), která s námi jela jako náhradnice. Naši zdravotníci museli v terénu vyřešit různé situace, např. průstřel hrudi, epileptický záchvat, šok, zlomenou kliční kost a mnoho dalších nelehkých úkolů, které nás mohou potkat kaţdý den Vítámvás Cup Soutěţ si pro nás připravili studenti Střední školy F.D.Roosevelta pro tělesně postiţené ve spolupráci s VUT v Brně. Vyzvali nejen nás ke vzájemnému zápasu ve "šprtci" neboli Stiga hokeji, ale i basketbalistky Frisco Sika Brno. Za Gajdošku soutěţilo 12 ţáků, za Roosvelťáky 6 studentů a za basketbalistky pět hráček. V průběhu dopoledne si mohli ţáci proţít i tzv. vozíčkářskou "show", coţ byla prezentace, jak pomoci osobě s handicapem a vyzkoušet si jízdu na vozíčku nejen po rovince, ale i na slalomové dráze apod.. 17

18 6.30 Den Země Ve středu se naše škola zapojila do oslav Dne Země, který se vzhledem k jarnímu slunečnému počasí opravdu vyvedl. Pro děti 1. stupně měly připravený program jejich třídní učitelky. Většina z nich vyrazila do přírody, kde ţáci poznávali přírodniny, sbírali odpadky a hráli hry. 6. ročníky se aktivně zapojily do oslav v rámci projektu ekologického sdruţení Rezekvítek "Děti pečují o přírodu" sběrem odpadků v NPR Stránská sklála a v PP Bílá hora. Také ţáci 9. ročníku aktivně oslavili Den Země tím, ţe pomohli s jarním úklidem kolem školy a v prostorách školního dvora. 7. a 8. ročníky poznávaly přírodu města Brna návštěvou brněnských parků a zoologické zahrady Nejlepší hudební klip aneb Playback to je hit" V rámci předmětu Umění a kultura - hudební výchova proběhla v malé tělocvičně hudební soutěţ pod názvem "Nejlepší hudební klip aneb Playback to je hit". Kaţdá třída druhého stupně si v průběhu předešlých 3 měsíců vybrala videoklip, nacvičila podle něho choreografii, připravila rekvizity, kostýmy a pak se předvedla před ostatními třídami. Vše hodnotila porota sloţená ze tří odborníků- "Jana Rause, Lucie Černé a Léto Slávika" samozřejmě v podání našich pedagogů. Všichni podali báječné výkony včetně moderátorů Patrika a Pavla z 9. třídy. Pomyslné stupně vítězů obsadily třídy 9.A (Nightwork-Tepláky), 6.B (Shakira-Waka Waka) a 6.A (Taio Cruz- Dynamite) I Gajdoška má talent aneb Akademie Základní školy Gajdošova Tento rok jsme ukázali, kolik má naše škola talentů! Nechali jsme se inspirovat známou televizní soutěţí a uspořádali jsme v Dělnickém domě na Jamborově přímý přenos toho nejlepšího, co naši ţáci dokáţou. A ţe bylo na co se dívat! Porota sloţená z šesťaček poslala téměř všechny do dalšího kola, a dokonce se nechala strhnout některými čísly tak, ţe sama začala tančit a zpívat. Viděli jsme skvělá taneční vystoupení, veselý cirkus plný zvířátek, kouzelníka, pohádkové hraní na flétničky, akrobatickou gymnastiku, neuvěřitelnou hru s diaboly, rap, hip-hop, břišní tanečnice, Tinu Turner i Karla Gotta, také tančící seniory. Kostýmy se to jen hemţilo a na pódiu bylo neustále veselo. Jediné číslo, které se do dalšího kola neprobojovalo, bylo taneční vystoupení Dua Koblih. Ale je pravda, ţe u tohoto tanečku se diváci nasmáli snad nejvíc. Nakonec se s námi písní rozloučili deváťáci, kteří nám budou chybět, ale jejich úspěchy při přijímacích zkouškách na střední školy jim přejeme. 18

19 6.33 Projekt pohádková škola Pohádková škola se jiţ stala tradicí. Schůzky předškoláků s jejich rodiči probíhaly jednou za 14 dní vţdy v úterý od h do h. V tomto školním roce se přihlásilo 34 dětí. Na schůzky chodila většina pravidelně. Činnosti byly motivovány pohádkovými příběhy např. o malé čarodějnici, o Křemílkovi a Vochomůrkovi, o Koblíţkovi, o krtečkovi. Jednotlivé aktivity byly zaměřeny na rozvoj smyslového vnímání dětí, rozvoj matematických představ, rozvoj jemné i hrubé motoriky. Děti například kreslily, stavěly z kostek, skládaly obrázky, hledaly rozdíly, povídaly, zpívaly a tancovaly. Formou her byly vedeny i k vzájemné toleranci a spolupráci. Při zábavných činnostech se děti zbavovaly ostychu a zvykaly si na školní práci a prostředí. Mnohé si vytvořily vztah k novým kamarádům i učitelkám. Rodiče měli příleţitost se s učitelkami poradit a mnozí toho vyuţili. Projekt je velmi přínosný pro rodiče i pedagogy Projekt 1.B a 5.A (matematika, člověk a jeho svět) Projekt byl na téma: OVOCE + ZELENINA = ZDRAVÍ, KRÁSA, VITALITA. Spojily se třídy 1.B a 5.A a vydaly se na nákupy ovoce a zeleniny do místní prodejny Albert. Děti byly rozděleny do 6 skupin, kde měl kaţdý svoji roli počtář, hlídač peněz, vybírač zboţí a platič. Obdrţely 50 Kč, do kterých se musely s nákupem vejít. Potýkaly se "pokusem a omylem" při váţení a musely uvaţovat a snaţit se, aby jim 50 Kč opravdu stačilo, dále sledovat cedule, zda je zboţí v kilogramech nebo se prodává na kusy. Matematiky během nákupu bylo opravdu hodně. A nejen matematiky, ale také prvouky. 19

20 6.35 Zelené podnikání Úspěšní ţáci ze školního kola soutěţe Zelené podnikání postoupili do kola krajského. Postupující týmy: 1. Jana Tomalová 6.B, Markéta Skácelová 7.A, Šárka Dvořáčková 8.A, Veronika Kozáková 9.A 2. Petra Fritschová 6.B, Alex Rakušanová 7.B, Štěpánka Pospíšilová 8.A, Kateřina Vejmolová 9.A 3. Zuzka Řičánková 6.A, Khrystyna Tureha 7.B, Alena Švecová 8.A, Ben Nevěčný 9.A Vytvořené 3 čtyřčlenné týmy napříč ročníky si zvolily svého vedoucího a svůj originální název. Kaţdý tým pak samostatně plnil 3 úkoly. První úkol spočíval v prostudování případové studie na téma drobného podnikání - Chov včel. Druhým úkolem bylo zodpovědět znalostní otázky ve formě testu. Většina odpovědí se dala logicky odvodit právě z prostudované případové studie. A třetí asi nejtěţší úkol byla hra na webových stránkách, ve které týmy řešily jednoduchý podnikatelský záměr se simulovaným podnikem. Jako podnikatelé museli brát v úvahu dopad jejich činnosti na okolní ţivotní prostředí, ale rozhodně museli podnikat v plusu tzn. úspěšně a se ziskem. Ţáci museli velmi dobře počítat s fixními a variabilními náklady, brali si úvěr, počítali úroky, od výnosů odečítali náklady a výsledkem měl být zisk. Jedná se o první ročník této soutěţe, ve které se objevilo také několik nejasností, přesto se ţáci naučili mnoho nového alternativní formou vzdělávání Vánoční zpívání Dostali jsme malý kulturní vánoční dárek v podobě pozvání na koncert do Chrámu Spasitele na Karáskově náměstí v Ţidenicích. V rámci vánočního koncertu, který pořádala MŠ a ZŠ Křenová, jsme přispěli svým krátkým vystoupením k předvánoční pohodě. Celé pásmo nacvičovaly a poté přednesly děti z 2.C a z 5.C Spolupráce s knihovnou J.Mahena Stane-li se kniha opravdovým přítelem dítěte, zůstane přítelem po celý ţivot. I v době všech elektronických vymoţeností, lákadel a nabídek zaujímá u dětí kniha vítěznou pozici. S prezentacemi 20

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009

Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Brno, Vedlejší 0, příspěvková organizace.0 Základní charakteristika školy. Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2004/2005 ŠLAPANICE 2005 Část I. Základní charakteristika školy A. Název, sídlo, zřizovatel název školy: Základní škola,

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1335/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola, Znojmo,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Školní program EVVO vzdělávání, výchovy a osvěty

Školní program EVVO vzdělávání, výchovy a osvěty ZŠ a MŠ Ludgeřovice, příspěvková organizace Školní program EO vzdělávání, výchovy a osvěty l. Pracovníci pověření koordinací EO p. Ing. Plačková, p. Mgr. Lišková A VŠICHNI PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLE

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Svitávka 3. září 2012 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2011/2012 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno,

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Příloha č. 1 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Vedení školy a učitelský sbor

Vedení školy a učitelský sbor Vedení školy a učitelský sbor VEDENÍ ŠKOLY Ředitel školy: Zástupce ředitele: Mgr. ŠTRUNC Roman Mgr. TOMANOVÁ Marie I. STUPEŇ Mgr. PLUNDRÁKOVÁ Petra, CHALABALOVÁ Renata, HORÁKOVÁ Dagmar, Mgr. VARAĎOVÁ Eleni,

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice Výroční zpráva Základní školy Mikulovice za šk. rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Mikulovice u Znojma, příspěvková organizace Adresa:

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2010/2011

Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2010/2011 Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2010/2011 ŠKOLA: Barevná škola - ZŠ Polešovice, 687 37 tel. 572593161 zspolesovice@uhedu.cz, www.zspolesovice.uhedu.cz Školní rok: 2010/2011 Ředitelka školy:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Hodnocení školního roku 2010/2011

Hodnocení školního roku 2010/2011 Hodnocení školního roku 2010/2011 1. Oblast vzdělávací a výchovná 1.1 Ve šk. roce 2010/2011 jsme vyučovali podle vzdělávacího programu Obecná škola v 5. ročníku a podle vlastního školního vzdělávacího

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 Základní škola Klobouky u Brna Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 1. Identifikační údaje Základní škola Klobouky u Brna, Vinařská 29 PSČ 691 72 Zařízení školní klub, Zámecká 10

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje 1.1. Název školy Základní škola a Mateřská škola Svojšín, příspěvková organizace 1.2. Sídlo Svojšín 35, 349 01 Stříbro 1.3. Právní

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2282/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2282/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2282/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti školní rok 2014/2015 Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace IČO 494 597 59 Hlavní 36, Rajhradice 664 61 1 Část I. Základní charakteristika školy

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015) Základní škola a Mateřská škola Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Bílý Potok 220, 43 2 Hejnice Tel.: 482 322 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/201) Zprávu předkládá: Mgr.

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více