Velké šelmy na Moravě a ve Slezsku. Miroslav Kutal, Josef Suchomel a kol.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Velké šelmy na Moravě a ve Slezsku. Miroslav Kutal, Josef Suchomel a kol."

Transkript

1 Velké šelmy na Moravě a ve Slezsku Miroslav Kutal, Josef Suchomel a kol.

2

3 Velké šelmy na Moravě a ve Slezsku Univerzita Palackého v Olomouci Olomouc 2014

4

5 Velké šelmy na Moravě a ve Slezsku Miroslav Kutal, Josef Suchomel a kol.

6

7 5 Obsah 1 Úvod Charakteristika a bionomie velkých šelem obecná východiska Medvěd hnědý, Ursus arctos (Linnaeus, 1758) Taxonomické zařazení a vnitrodruhová variabilita Morfologická charakteristika a popis druhu Rozšíření a početnost Biotopové preference Potravní ekologie Domovský okrsek, migralita a sociální organizace Pohybová aktivita Biologie rozmnožování Přirození nepřátelé, konkurenti, parazité a choroby Ohrožení a statut ochrany Vlk obecný, Canis lupus (Linnaeus, 1758) Taxonomické zařazení a vnitrodruhová variabilita Morfologická charakteristika a popis druhu Rozšíření a početnost Biotopové preference Složení potravy Technika lovu Sociální organizace BOX 2.1: Proč vlci vyjí? Pohybová aktivita Biologie rozmnožování Přirození nepřátelé, konkurenti, parazité, patogeny Ohrožení a statut ochrany Rys ostrovid, Lynx lynx (Linnaeus, 1758) Taxonomické zařazení a vnitrodruhová variabilita Morfologická charakteristika a popis druhu Rozšíření a početnost Biotopové preference BOX 2.2: Bojí se rys vody? Složení potravy Technika lovu BOX 2.3: Co odhalily fotopasti jak dlouho se rys vrací ke kořisti? Sociální organizace Pohybová aktivita Rozmnožování Přirození nepřátelé, konkurenti, parazité, patogeny... 52

8 6 Obsah Ohrožení a statut ochrany BOX 2.4: Konkurují si vlk a rys? Kraniální charakteristiky velkých šelem Rozdíl mezi psem a vlkem v lebečních znacích Určování věku velkých šelem Medvěd Vlk Rys Historický a současný výskyt velkých šelem v ČR Medvěd hnědý Vlk obecný Rys ostrovid Pobytové znaky velkých šelem Medvěd hnědý Vlk obecný Rys ostrovid Případové studie Monitoring velkých šelem v ČR Současný výskyt rysa ostrovida (Lynx lynx) a vlka obecného (Canis lupus) v severním a severozápadním pohraničí České republiky Současný výskyt rysa ostrovida (Lynx lynx) a vlka obecného (Canis lupus) v širší oblasti Jeseníků Výskyt medvěda hnědého v letech v karpatských pohořích na česko-slovenském pomezí Výskyt rysa ostrovida a vlka obecného v letech v CHKO Beskydy a širším okolí Využití fotopastí pro sledování populace rysa ostrovida v Moravskoslezských Beskydech a Javorníkách Monitoring vlka obecného v Západních Karpatech pomocí neinvazivní genetiky Habitatové preference velkých šelem a modelování migračních koridorů v Západních Karpatech Habitatový model rysa ostrovida v ČR jako nástroj krajinného plánování Velké šelmy a chov ovcí v CHKO Beskydy Postoje místních obyvatel a návštěvníků Beskyd k velkým šelmám Význam velkých šelem v ekosystémech Vrcholoví predátoři Vliv na lesy a biodiverzitu Vliv přemnožených býložravců na vegetaci a další živočichy BOX 6.1: Soužití díky predaci Dynamická krajina neklidu: od predátorů k rostlinám Hospodářské lesy: spolupráce lesníků a šelem Mršiny: druhý život kořisti šelem Vliv na myslivecké hospodaření Vliv na trofejovou zvěř Regulace malých šelem Regulace bobrů Nemoci a nákazy

9 Obsah 7 7 Opatření na ochranu velkých šelem Vlčí a Rysí hlídky: zapojení veřejnosti do ochrany a monitoringu velkých šelem Ochrana konektivity krajiny Prevence škod způsobovaných velkými šelmami Jednotný přeshraniční management velkých šelem Osvěta, vzdělávání a zapojení veřejnosti do ochrany šelem BOX 7.1: Organizace věnující se ochraně a výzkumu velkých šelem v ČR Literatura Large carnivores in Moravia and Silesia Summary

10

11 9 1 Úvod Velké šelmy jsou nepochybně charizmatická zvířata, jejichž typické vlastnosti sílu, rychlost, mrštnost a vytrvalost člověk odpradávna obdivoval. Zároveň jsou to tvorové budící respekt, vyvolávající v nás pocit nebezpečí. Lidé a šelmy byli odpradávna potravními konkuren ty. Jejich vzájemný konflikt, v němž šlo zpočátku o lov nou zvěř a později domácí zvířata, byl tudíž nevyhnu telný. Staletí vytrvalého pronásledování ze strany člověka mělo za následek úplné vyhubení velkých šelem na mnoha místech jejich výskytu, zejména pak v oblastech s dlouhodobým lidským osídlením a vysokou hustotou obyvatel. K takovým oblastem patří dnes i většina Evropy včetně České republiky. V průběhu posledních desetiletí se pohled člověka na šelmy a jejich roli v přírodě začal postupně měnit, ze jména v evropském regionu. Díky důsledné ochraně a částečnému útlumu zemědělství v horských oblastech se velké šelmy začaly vracet. Nečekanou přizpůsobivost projevují dokonce i v podmínkách poměrně silně pozměněné kulturní krajiny. Ukázkovým příkladem jsou vlci pro mnohé stále symbol nedotčené divočiny osíd lující mimo jiné okolí hnědouhelných dolů v německé Lužici a nadále expandující severozápadně směrem k Hamburku až do Dánska. Jednou ze zemí, kam se v posledních desetiletích velké šelmy medvěd, vlk a rys více či méně úspěšně vra cejí, je i Česká republika. Stabilní populace rysa dnes žije v jihozápadních Čechách a v Karpatech na severovýchodní Moravě a ve Slezsku. Migrující jedinci se však nepravidelně dostávají i do dalších oblastí, ležících zejména v pohraničních horách. Spíše sporadicky se v na šich lesích vyskytují také vlci a medvědi. Přítomnost velkých šelem a skutečnost, že se objevují v nových regionech, pochopitelně vyvolává zájem jak široké veřej nosti, tak subjektů, jichž se problematika profesně dotýká ať už se jedná o státní, nevládní či vědecké orga nizace zabývající se ochranou přírody, myslivce nebo chovatele hospodářských zvířat. Velké šelmy jsou přitažlivým tématem pro média i přírodovědce, nezodpovězena zůstává řada otázek týkajících se například rozšíření a početnosti velkých šelem, jejich ekologie či interakcí s lidskými aktivitami. Tato témata jsou zároveň nevyhnutelně spojena také s problematikou managementu jejich populací. S narůstajícím zájmem o šelmy souvisí i zvýšená poptávka po informacích. Jejich spolehlivým zdrojem jsou zejména cizojazyčné vědecké publikace a zahraniční monografie. V českém jazyce jsou k dispozici popularizační články, osvětové brožury, případně zoologické či myslivecké odborné knihy. Tyto materiály však nejsou zpra vidla na velké šelmy zaměřené a pojednávají o nich pouze omezeně. Pokud už se českojazyčné knižní zpracování tematiky našich velkých šelem objeví, zpravidla obsahuje chronicky známé a neustále přebírané informace z jiných českých knih a nezahrnuje nejnovější vědecké poznatky. Podrobnější monografie, která by s využitím aktuálních informací prezentovala problematiku velkých šelem v celé její šíři, u nás zatím chybí. Tuto mezeru se pokouší alespoň částečně zaplnit předkládaná publikace. Foto: P. Drengubiak Kniha představuje monografické zpracování problematiky biologie a ekologie všech tří našich druhů velkých šelem medvěda hnědého (Ursus arctos), vlka obec ného (Canis lupus) a rysa ostrovida (Lynx lynx). Dané téma se snaží postihnout co nejúplněji, zejména ve vztahu k oblasti moravsko-slovenského pomezí, které je zatím jediným místem v ČR, kde se současně vyskytují všechny tři druhy našich velkých šelem. Publikace je rozdělena do tří hlavních částí, z nichž každá má určitá specifika. První velká kapitola je věnována základním charakteristikám jednotlivých druhů: týká se taxonomie, morfologického popisu, rozšíření, po travní ekologie, rozmnožování, prostorové aktivity, biotopových preferencí, ochranářského statusu, ohrožení a početnosti. Jedná se o rešerši nejnovějších poznatků, vycházející z domácí i zahraniční literatury, která před stavuje obecný základ pro pochopení variability vy braných aspektů bionomie a ekologie prezentovaných druhů. Tuto kapitolu doplňují základní informace týkající se osteologických charakteristik, určování věku velkých šelem, jejich výskytu v ČR a podrobného popisu

12 10 1 Úvod pobytových znaků se zaměřením na praktické poznávání v terénu. Historické rozšíření je zpracováno jen stručně v češtině existuje kvalitní monografie na toto téma vydaná Národním muzeem v Praze, kde je daná problematika zpracována velmi podrobně a na kterou v knize odkazujeme. Přestože obecná kapitola přináší pro českého čtenáře mnoho nových poznatků ze života velkých šelem, nechtěli jsme zůstat jen u rešerše publikovaných prací. Text jsme proto místy doplnili o zajímavosti přímo z terénu a navíc jsme oslovili autory z celé České republiky s nabídkou otištění dosud nepublikovaných dat. Výsledkem je jedenáct případových studií řešících rozmanitou problematiku velkých šelem na našem území. Tyto příspěvky využívají tradiční členění vědeckých prací, tj. rozdělení na části věnované metodice výzkumu, výsledkům a diskuzi. Několik studií na základě rozdílných zdrojů dat, ale v zásadě jednotnou metodikou vyhodnocuje aktuální výskyt velkých šelem zejména na česko-slovenském pomezí. Jedna z prací také poprvé systematicky analyzuje současný výskyt vlků a rysů v severních a severozápadních Čechách. Dále jsou na konkrétních příkladech představeny metody monitoringu pomocí fotopastí či genetiky a čtenář se rovněž seznámí s praktickým využitím habitatových modelů pro ochranu konektivity krajiny. Další případové studie se věnují potenciálnímu konfliktu mezi velkými šelmami a chovem hospodářských zvířat, respektive postojům, které vůči šelmám zaujímají místní obyvatelé či turisté. Současné vědecké studie ukazují, že mnoho nepředvídatelných přírodních událostí pandemií, kolapsů druhů nebo naopak jejich přemnožení, souvisí právě s odstraněním klíčových predátorů a fundamentálním nepochopením skutečných příčin těchto ekologických procesů (Estes et al., 2011). Poslední část knihy tedy for mou rešerše a syntézou publikovaných prací diskutuje o roli velkých šelem především vlka a rysa jako vrcholových predátorů v lesních ekosystémech. Ve středoevropském kontextu je zde hodnocen jejich vliv na biodiverzitu, lesy a na myslivecké hospodaření. A konečně předkládáme rovněž přehled vhodných opatření, která pomohou zajistit trvalý výskyt velkých šelem v ČR i v dalších desetiletích. Návrat velkých šelem do míst, kde kdysi žily, představuje poměrně pomalý a dlouhodobý proces: tato zvířata jsou nejen součástí naší přírody, ale i lidské společnosti naší mysli, ve které však po dlouhá desetiletí chyběla. Osud vlků, rysů a medvědů tak závisí především na naší toleranci a schopnosti bránit je před ilegálním lovem a dalšími antropogenními vlivy. Pokud kniha vyvolá větší zájem o tyto druhy a pomůže jejich ochraně, pak splnila svůj účel. Závěrem bychom rádi poděkovali všem, kdo nezištně pomohli při její přípravě ať už poskytli vlastní data, foto grafie nebo čas, který věnovali vybraným částem knihy. Obzvláště pak děkujeme oběma recenzentům za jejich kritické připomínky a cenné rady, kterými přispěli ke zvýšení kvality rukopisu. Publikace by také nevznikla bez laskavé podpory Evropské unie a projektu realizovaného Univerzitou Palackého v Olomouci. Editoři

13 2.1 Medvěd hnědý, Ursus arctos (Linnaeus, 1758) 11 2 Charakteristika a bionomie velkých šelem obecná východiska Foto: M. Kalaš 2.1 Medvěd hnědý, Ursus arctos (Linnaeus, 1758) Josef Suchomel & Miroslav Kutal Taxonomické zařazení a vnitrodruhová variabilita V rámci řádu šelem (Carnivora) patří medvěd hnědý do čeledi medvědovitých (Ursidae). Tato čeleď zahrnuje největší pozemní šelmy s mohutným zavalitým tělem na vysokých nohách, s krátkým ocasem a velkými nezatažitelnými drápy. Našlapují na celé chodidlo. V současné době známe osm druhů žijící v Eurasii a Americe, nověji je mezi medvědovité řazena i panda velká (Ailuropoda melanoleuca) (Garshelis, 2009). Původ medvěda hnědého není dosud zcela vyjasněn. Podle jedné z hypotéz pochází z Asie, kde bývá odvozován od euroasijského fosilního taxonu Ursus etruscus, po dle jiných názorů má původ v Evropě, kde je jeho vý voj spojován buď s druhem Ursus minimus, nebo s med vědem jeskynním (Ursus spelaeus), od jehož linie se oddělil zhruba před 1,2 (na základě fosilních nálezů) až 2,8 (na základě genetických analýz) miliony let (Garshelis, 2009). Ustálená a jednotná není ani vnitrodruhová klasifikace. Velká morfologická variabilita (velikost, zbarvení, znaky na lebce) vedla k tomu, že na začátku 20. století bylo popsáno jen v Severní Americe téměř 80 druhů (popř. poddruhů) medvědů hnědých a dalších asi 40 ze Starého světa (Pasitschniak-Arts, 1993; Garshelis, 2009). Současné genetické analýzy potvrzují odlišnost pouze některých poddruhů (subspecií), např. U. a. isabellinus ze střední Asie, ostatní se geneticky příliš neliší (Garshelis, 2009). V severní Americe je dnes všech sedm žijících poddruhů geneticky rozděleno

14 12 2 Charakteristika a bionomie velkých šelem obecná východiska pouze do tří až čtyř linií, z nichž však žádná neodpovídá aktuál ně rozlišovaným subspeciím (Waits et al., 1998). Foto: M. Kalaš V Evropě, kde je dnes uznáván v podstatě jediný poddruh U. a. arctos, byly na základě mtdna identifikovány dvě geograficky odlišné linie, a to západní a vý chodní (Taberlet & Bouvet, 1994). Naši i slovenští medvědi patří k východní linii, která zahrnuje rovněž populace z Rumunska, Ruska, Estonska, Finska a severního Švédska. Obě linie jsou zřetelně odděleny ve Skandinávii a k jejich překrývání dochází v Rumunsku (Kohn et al., 1995). Východní linie je pak geneticky součástí velké skupiny medvědích populací (tzv. Clade III), která zahrnuje i medvědy z Asie a západní Aljašky (Waits et al., 1999). Podle původních analýz (Taberlet & Bouvet, 1994) byly obě linie odděleny asi před 850 tisíci lety, působením kontinentálního ledovce v období glaciálu. Nové poznatky však naznačují, že k diferenciaci došlo až mnohem později, a to ze společného předka asi 170 tisíc let př. n. l., přičemž obě linie se plně zformovaly asi let př. n. l. (západní) a let př. n. l. (východní). Pohoří západních Karpat a pravděpodobně i Velká dunajská kotlina byly pak jedním z nejsevernějších refugií nebo významným koridorem pro migrace medvědů v průběhu, nebo po skončení poslední doby ledové (Sommer & Benecke, 2005; Saarma et al., 2007). V současnosti je rozeznáváno 14 žijících poddruhů, jejich počet a taxonomické zařazení však bude zřejmě ještě vyžadovat revizi a v budoucnu se patrně změní (Garshelis, 2009). U. a. arctos (medvěd brtník) Evropa po západní část Ruska, patří sem i medvědi ze Slovenska a České repub liky. Někdy bývají oddělovány jako samostatné poddruhy medvěd pyrenejský (Ursus arctos pyrenaicus) a medvěd apeninský (Ursus arctos marsicanus) (Pasitschniak-Arts, 1993; Loy et al., 2008). U. a. collaris (medvěd východosibiřský) Rusko (Sibiř východně od řeky Jenisej po Beringovo moře, mimo Kamčatku a jižnější oblasti ruského Dálného východu) a severní Mongolsko. U. a. lasiotus (medvěd ussurijský) Rusko (jižní část Kurilských ostrovů, Sachalin, ruský Dálný východ, severovýchodní Čína, severní Korea a Japonsko, ostrov Hokkaido). Populace z Hokkaida bývá někdy vymezována jako samostatný poddruh U. a. yesoensis (Ohdachi et al., 2009). U. a. beringianus (medvěd kamčatský) severovýchodní Rusko (Kamčatka). U. a. middendorffi (kodiak) Aljaška (ostrov Kodiak a při lehlé ostrovy). U. a. gyas (medvěd aljašský) Aljašský poloostrov. U. a. horribilis (grizzly) západní Kanada až západ USA. U. a. alascensis Aljaška. U. a. dalli severovýchodní Aljaška. U. a. sitkensis jihovýchodní Aljaška (Alexandrovo souostroví a přilehlé pobřežní oblasti). U. a. stikeenensis západní Kanada (západ Britské Kolumbie) a západ USA (západní Washington, Oregon). U. a. isabellinus (medvěd plavý) severní Indie, Pákistán, Afghánistán až severní Kazachstán a Mongolsko (poušť Gobi). Někteří vědci považují populaci z Gobi za samostatný poddruh (U. a. gobiensis) nebo dokonce za samostatný druh (Ursus gobiensis) (Garshelis, 2009). U. a. pruinosus (medvěd tibetský) Tibetská plošina, Čína, severní Nepál. U. a. syriacus (medvěd syrský) Střední východ od Turecka po Írán (vyhuben v Sýrii), dále na Kavkaze (Rusko, Gruzie, Arménie, Ázerbajdžán). Kavkazské populace bývají někdy vymezovány jako samostatný poddruh U. a. meridionalis (Heptner & Naumov, 1998) Morfologická charakteristika a popis druhu Největší středoevropská šelma (na úrovni druhu i jedna z největších suchozemských šelem vůbec) nezaměnitelného vzhledu, se zavalitým tělem, krátkým, sotva viditelným ocasem, silnýma nohama, s širokými pětiprstými tlapami a hustou, místy 8 12 cm dlouhou srstí. Ve zbarvení bývá proměnlivý v různých odstínech hnědé po plavou až černohnědou, případně se stříbřitě šedým nádechem. Samice mají jeden pár hrudních a dva páry břišních mléčných bradavek. Mladí jedinci mívají pod krkem bílé skvrny, často ve tvaru písmene V, které do dvou let věku mizí, výjimečně mohou přetrvat v náznacích až do dospělosti. Stejně jako ve zbarvení je Ursus arctos v rámci svého areálu rozšíření velmi variabilní i co do velikosti (nejvíce ze všech druhů medvědů). Zejména hmotnost může značně kolísat, a to v závislosti na oblasti výskytu, ročním období, dostupnosti potravy, pohlaví a věku, z hlediska jedince se hmotnost mění i v průběhu

15 2.1 Medvěd hnědý, Ursus arctos (Linnaeus, 1758) 13 roku. Díky této variabilitě jsou pak souhrnné tělesné rozměry druhu nápadné značným rozpětím hodnot. Délka těla kolísá od 150 do 280 cm, kohoutková výška od 70 do 150 cm a délka ocasu je 6 21 cm. Samci jsou těžší než samice a váží kg, vzácně do 725 kg, medvědice mají hmotnost kg, příležitostně až 340 kg (Pasitschniak-Arts, 1993; Garshelis, 2009). Medvíďata váží po narození asi 500 g, ve věku jednoho roku pak 9 37 kg (Pasitschniak-Arts, 1993). Foto: M. Kalaš Z hlediska vlivu sezóny mají medvědi nejnižší hmotnost v jarním období po skončení zimního spánku, vodící samice váží nejméně začátkem léta, kdy mají nejvyšší energetické výdaje kvůli kojení mláďat (Baláž & D Amicis, 2010), nejtěžší jsou naopak na podzim, během přípravy na hibernaci, kdy konzumují největší množství potravy (Garshelis, 2009). Značné rozdíly v hmotnosti můžeme najít i mezi populacemi v rámci pod druhu. Např. u jedinců medvěda brtníka (U. a. arctos) ze severní Evropy a grizzlyho (U. a. horribilis) z oblasti Yellow stonského národního parku a z vnitrozemí Aljašky se hmotnost sezónně pohybuje v průměru mezi 115 a 360 kg, zatímco u brtníků z jižní Evropy a grizzlyů z oblasti Yukonu, vnitřní Britské Kolumbie a národního parku Jasper kolísá pouze mezi kg (Pasitschniak-Arts, 1993). Vzhledem k minimální genetické odlišnosti populací v rámci uvedených poddruhů není tedy variabilita hmotnosti dána dědičností, ale největší roli hrají podmínky prostředí v dané oblasti (Pasitschniak-Arts, 1993). Jedním z klíčo vých faktorů je pak kvalita a množství potravní nabídky, která je nejvýhodnější v pobřežních oblastech (např. dostatek lo sosů) a naopak nejméně vhodná ve vnitrozemí (Garshelis, 2009). Proto dosahují medvědi z nitra kontinentů oproti vžitým představám často menších rozměrů, než se obecně traduje, a mimořádně velcí jedinci, značně přesahující uvedený prů měr, jsou zde spíše výjimkou. Např. u grizzlyho je udávaný rekord 680 kg, u medvěda brtníka 481 kg a medvěda východosibiřského (U. a. collaris) 600 kg (Wood, 1982; Heptner & Naumov, 1998). Vedle jihoevropských brtníků a uvede ných populací grizzlyho (Yukon, vnitř ní Britská Kolumbie), patří mezi nejmenší formy tohoto druhu i medvěd syrský Foto: M. Kalaš

16 14 2 Charakteristika a bionomie velkých šelem obecná východiska (U. a. syriacus) a medvědi z pouště Gobi, (též U. a. gobiensis, popř. U. gobiensis), kteří dosahují hmotnosti rovněž do 150 kg, přičemž mimořádně malí jedinci mohou mít v dospělosti délku těla jen jeden metr (Pasitschniak- -Arts, 1993). Největší zástupci medvědů hnědých pak obývají pacifické pobřežní oblasti asijského a severoamerického kontinentu, konkrétně Aljašky a východního Ruska. Vů bec největší formou je kodiak (U. a. middendorffi), ná sledovaný medvědem kamčatským (U. a. beringianus), ačkoliv i medvědi z ostatních pobřežních regionů východní Asie a západu Severní Ameriky mohou být srov natelně velcí. V těchto oblastech dosahují samice průměrné hmotnosti kg a samci kg (Pasitschniak-Arts, 1993), u kodiaků pak max. 780 kg (MacDonald & Barrett, 1993), výjimečně i více (v zajetí až kg; Heptner & Naumov, 1998). Představu o velikosti středoevropských (konkrétně karpatských) brtníků, kteří se vyskytují i na našem území, si lze udělat na základě výzkumů ze Slovenska. Hell & Slamečka (1999) uvádějí na základě měření 307 samců a 291 samic průměrnou hmotnost zdejších medvědů kg a medvědic kg. Nejtěžší medvědí samec v této skupině vážil 328 kg, největší medvědice pak 209 kg. Nejtěžší samec byl o 57 % těžší než nejtěžší samice. V literatuře jsou uváděni i těžší jedinci, např. v r byl uloven medvěd o hmotnosti 345 kg (Hell & Sládek, 1974) a na Oravě byl v r zaznamenán případ samce, který po vyvrhnutí vážil 356 kg, což znamená, že jeho živá hmotnost mohla dosahovat 400 kg. Ten to jedinec by zřejmě představoval dosud největšího medvěda uloveného na Slovensku (Hell & Slamečka, 1999). Délka těla měřených medvědů byla průměrně cm (max. 218 cm), délka těla medvědic pak dosahovala cm (max. 199 cm). Průměrná kohoutková výška činila u medvědů cm (max. 130 cm) a u medvědic cm (max. 112 cm) Rozšíření a početnost Medvěd hnědý je nejrozšířenějším zástupcem z čeledi medvědovitých. Původně obýval značnou část severní polokoule, a to na většině území Severní Ameriky od Aljašky až po Mexiko, kde oblast jeho výskytu dříve zasahovala i poměrně hluboko na východ kontinentu, dále přes celou Evropu, Asii a Střední východ až po severní Afriku. V současné době zaujímá areál výskytu med věda hnědého asi km 2 v severozápadní oblasti Severní Ameriky, km 2 v Evropě (kromě Ruska) a většinu severní Asie (Obr ). Největší počet medvědů dnes najdeme v Rusku, v USA (na Aljašce) a v Kanadě. Řada populací v Evropě a v jižních oblastech asijské a severoamerické části areálu je naopak malých a izolovaných (Garshelis, 2009). Celosvětová populace medvěda hnědého dnes čítá více než 200 tisíc jedinců. Spolehlivé odhady početnosti však existují jen pro vybrané oblasti Evropy a Severní Ameriky a několik málo oblastí v Asii. Nejvíce medvědů má Rusko, přes 100 tisíc jedinců, následuje USA s je dinci a Kanada s (Garshelis, 2009). V Evropě (mimo Rusko, Obr ) dnes podle nejnovějších údajů z roku 2012 žije asi medvědů (Kaczensky et al., 2013). Jednoznačně největší je populace karpatská (~7 000 jedinců, Obr ), následovaná populací skandinávskou a populací z pohoří Dináry-Pindos (> 3 000). Další populace jsou řádově menší s početností od několika stovek (například baltská ~700, kantáberská ~200) až po několik desítek zvířat (například Alpy 45 50, Py reneje 22 27). Karpatské populace na východním Bal káně byly v porovnání s rokem 2005 stabilní, u šesti zbývajících včetně nejmenší pyrenejské byl od toku 2005 zaznamenán zřetelný nárůst. Areál rozšíření všech populací zůstal stabilní nebo mírně expandoval (Kaczensky et al., 2013). Obr Rozšíření medvěda hnědého ve světě podle IUCN a Wildlife Conservation Society (2008)

17 2.1 Medvěd hnědý, Ursus arctos (Linnaeus, 1758) 15 Obr Rozšíření medvěda hnědého v Evropě podle Kaczenské et al. (2013) bez údajů z Ruska, Běloruska a Ukrajiny Skandinávie Karélie Pobaltí Karpaty Dináry-Pindos Alpy 7. Východní Balkán 8. Apeniny 9. Kantábrie 10. Pyreneje nárůst stabilní stav Obr Početnost a trend evropských populací medvěda hnědého (mimo Rusko a Bělorusko) podle Kaczenské et al. (2013)

18 16 2 Charakteristika a bionomie velkých šelem obecná východiska Tab. 2.1 Odhadované počty medvědů v jednotlivých evropských státech (mimo Rusko a Bělorusko) podle Kaczeneské et al. (2013). Data pro ČR jsou uvedeny podle Bojdy et al. (kap. 5.4), pro Ukrajinu podle zprávy Council of Europe (2012). V případě, že do jednoho státu zasahuje více populací, jsou jejich zkratky uvedeny závorkách (Din.-Pin.: Dináry-Pindos, plné názvy všech populací u Obr ). V příhraničních oblastech mohou být titíž jedinci započítávání v každém státu, například údaj pro Francii zahrnuje medvědy, kteří se zároveň vyskytují i ve Španělsku. Stát Početnost Stát Početnost Norsko > 103 (Skandinávie) > 46 (Karélie) Slovinsko (Din.-Pin.) 5 10 (Alpy) Švédsko 3300 Chorvatsko 1000 Finsko Černá Hora 270 Estonsko 700 Bosna a Hercegovina 550 Lotyšsko > Makedonie Albánie Polsko 80 Řecko (Din.-Pin.) ~50? (Vých. Balk.) Slovensko Rakousko ~5 Česká republika 0 5 Švýcarsko 0 2 Ukrajina 300 Itálie > (Alpy) > (Apeniny) Rumunsko Franice 22 Srbsko ~6 (Karpaty) ~60 (Din.-Pin.) ~2 (vých. Balk.) Bulharsko Španělsko (Pyreneje) (Kantábrie) Biotopové preference Medvěd hnědý je velmi adaptabilní a ve srovnání s ostatními druhy medvědů vyhledává široké spektrum biotopů. Obývá jehličnaté i listnaté lesy, bezlesá stanoviště (louky a travnaté pláně), arktickou leso tundru a tundru, alpínskou tundru, polopouště i pouště. V některých částech areálu žije sympatricky (společně) i s dal šími druhy medvědů, hlavně s baribalem (U. americanus) a medvědem ušatým (U. thibetanus), částečně s medvědem ledním (U. maritimus) a okrajově i s pandou velkou. Obývá stanoviště od úrovně mořské hladiny (temperátní deštné lesy, arktická tundra) až vysoko do hor nad hranicí lesa (suché asijské stepi). Nejvýše byl zastižen v nadmořské výšce m (v Himálaji), na sever se pak vyskytuje až k 74 severní šířky (Kanada), čímž výrazně zasahuje do areálu rozšíření medvěda ledního (Pasitschniak-Arts, 1993; Garshelis, 2009). Na řadě míst Evropy, včetně západních Karpat, obývají medvědi hlavně lesní biotopy. Je však otázkou, zda zdejší výrazná preference lesních stanovišť není i důsledkem silného antropogenního tlaku, jenž způsobil, že med vědi opouštějí otevřená stanoviště (horské louky a alpínské bezlesí), která obývají v oblastech s minimálním vlivem člověka (Rigg & Adamec, 2007). Na Slovensku jsou optimálními biotopy medvědů přirozené jehličnaté a smíšené lesy v nadmořské výšce více než 800 m n. m., s bukem lesním (Fagus sylvatica), smrkem ztepilým (Picea abies), javorem klenem (Acer pseudoplanatus), jeřábem ptačím (Sorbus aucuparia) a borovicí klečí (Pinus mugo). Příležitostně vyhledávají i horské past viny, louky a pole, stejně jako subalpínské a alpínské louky, zejména kvůli sezónní potravní nabídce (Hell & Slamečka, 1999; Rigg & Adamec, 2007; Kalaš, 2013a). Foto: M. Kalaš Foto: M. Kalaš

19 2.1 Medvěd hnědý, Ursus arctos (Linnaeus, 1758) 17 V Moravskoslezských Beskydech vyhledávají medvědi zejména pralesovité porosty v odlehlejších částech hor, odkud vycházejí za potravou do širšího okolí (paseky, pastviny) i k horským osadám (Bartošová, 2002). Při potulkách a delších migracích se dostávají i do intravilánu obcí a měst (Bartošová, 2002; Šuhaj & Kuzník, 2003). Výsledky detailnějšího hodnocení vlivu faktorů prostředí na rozšíření velkých šelem ukazují, že v našich Západních Karpatech nemá medvěd hnědý příliš vy hraněné habitatové nároky, hlavními podmínkami jeho výskytu jsou spíše dostatečná potravní nabídka, při měřené množství úkrytů a především konektivita vhod ného prostředí (Anděra & Červený, 2009). V našich podmínkách byl výskyt medvěda zjištěn v nadmořské výšce od m, přičemž více než dvě třetiny lokalit (72 %) se nacházejí ve m n. m. (Anděra & Červený, 2009). V širší oblasti Západních Karpat je však medvěd vzhledem k nadmořské výšce poměrně málo vy hraněný (Romportl et al., 2012) Potravní ekologie Foto: L. Vogeltanz Medvěd hnědý je typickým všežravcem a jeho potrava je proto velmi rozmanitá. Vyhledává ji zejména po mocí čichu, který je ze všech smyslů nejlépe vyvinutý (Pasitschniak-Arts, 1993). Rostlinná složka zahrnuje převážně zelenou vegetaci (trávy, byliny atd.) a dále plody, semena a kořeny, živočišnou složku medvědí po travy pak tvoří hmyz a jiní bezobratlí, savci (zejména hlodavci a kopytníci), ptáci (hlavně vejce a mláďata) a ryby (Garshelis, 2009). V závislosti na oblasti výskytu a typu stanoviště je podíl jednotlivých složek velmi variabilní a v rámci areálu rozšíření tak najdeme populace od téměř býložravých až po masožravé (Elgmork & Kaasa, 1992; Jacoby et al., 1999; Bojarska & Selva, 2012). I přes omnivorní strategii je medvěd hnědý morfologicky i behaviorálně dobře adaptován na lov živočichů, a to jak na vyhrabávání hmyzu a podzemních hlodavců, tak na usmrcování velkých savců (hlavně kopytníků) a chytání ryb, zejména lososů (Garshelis, 2009). Ve velké části Eurasie a Severní Ameriky dominuje v potravě rostlinná složka, a to z % (Elgmork & Kaasa, 1992), významnou součástí potravy v temperátních opadavých lesích Evropy je i hmyz. Hlodavci a kopytníci jsou pak nejdůležitější složkou potravy v Arktidě, v alpínském pásmu hor a v některých oblastech boreálních lesů (Bojarska & Selva, 2012). U populací z pacifického pobřeží (Britská Kolumbie, Aljaška, Kamčatka) jsou nezbytnou složkou potravy ryby, zejména lososi (Garshelis, 2009). Složení potravy nejvíce ovlivňuje teplota a sněhové podmínky (Bojarska & Selva, 2012). U populací medvědů v oblastech s vyšší sněhovou pokrývkou, nízkými teplo tami a tím i nízkou produktivitou stanoviště průkazně dominují v potravě obratlovci, hlavně kopytníci, méně pak bezobratlí a nejméně plody a semena. S délkou trvání sněhové pokrývky a hloubkou sněhu je negativně korelována i diverzita potravy, která naopak pozitivně roste se zvyšující se teplotou, srážkami a produktivitou. Proto mají druhově nejrozmanitější potravu v rámci své ho areálu medvědi z biomu opadavých (temperátních) lesů mírného pásma (kam patří i ČR). Obecně tedy platí, že rozdíl v potravních preferencích nezávisí ani tak na oblasti výskytu (kontinent, podnebný pás), jako na environmentálních faktorech (charakter stanoviště, nadmořská výška, délka trvání sněhové pokrývky apod.; Bojarska & Selva, 2012). Potrava medvěda se výrazně mění i v závislosti na jednotlivých biogeografických regionech. Kopytníci jsou v potravě nejvíce zastoupeni v tundře, kde je medvědi aktivně loví (hlavně na konci zimy a brzy na jaře, kdy jsou býložravci vyčerpaní) a požírají i jejich mršiny, kterých je zde dostatek. Nejméně se naopak kopytníci objevují v potravě medvědů žijících v opadavých lesích. Tito medvědi se živí převážně plody, semeny a bezobratlými, kteréžto složky jsou v tundře pouze okrajovou částí medvědí potravy (Bojarska & Selva, 2012). V boreálních lesích hrají v potravě medvědů velkou roli mravenci, v temperátních lesích pak hlavně včely a vosy (Swenson et al., 1999). Foto: K. Brož Charakter potravy medvědů je závislý nejen na dostupnosti jednotlivých složek, ale také na jejich energetické hodnotě a na množství energie vydané při jejich získávání. Při konzumaci potravy bohaté na bílkoviny

20 18 2 Charakteristika a bionomie velkých šelem obecná východiska (proteiny) přibírají medvědi hlavně na svalové hmotě, z potravy s nízkým obsahem proteinů pak ukládají hlavně tuk (Felicetti et al., 2003). Potrava bohatá na proteiny je důležitá zejména na jaře po přezimování, kdy medvědi potřebují znovu obnovit svalovou hmotu. Tento proces je zvláště důležitý v severních částech areálu, kde medvědi přezimují i dvakrát tak dlouho a ztratí větší část hmotnosti než medvědi z jižních oblastí, a proto med vědi v ob lastech s dlouhými zimami preferují masitou potravu bohatou na bílkoviny (Swenson et al., 2007; Vulla et al., 2009). Z masité stravy profitují hlavně velcí medvědi, kteří mají větší energetickou potřebu a na severu i omezenější čas na získávání potravy (kratší sezóna). Velikost medvědů hnědých tedy nesouvisí pouze s Bergmannovým pravidlem (čím nižší teplota prostředí, tím větší velikost těla a menší ztráty tepla), ale i s kvalitou potravy a tím i s konkrétními podmínkami prostředí (Swen son et al., 2007). zastoupení (V = 27,4 %). Živočišná potrava zahrnovala pouze 7,5 % objemu trusu (V), přičemž byli zjištěni mladí jelenovití (Cervidae) a divoká prasata (Sus scrofa), a to v sezóně od května do července. Vedle kopytníků byly nalezeny i zbytky jiných medvědů, což dokazuje požírání zdechlin nebo vnitrodruhovou predaci (kanibalismus). Bezobratlí (zejména Hymenoptera) byli více zastoupeni než velcí savci, a to ve vyšší frekvenci (v F = 26,8 % trusu, oproti 9,1 %) a také ve větším objemu sledovaných vzorků (V = 5 % oproti 2,2 %). Potrava antropogenního původu zahrnovala asi 23,3 % objemu vzorků, z toho od padky se vyskytovaly v 7,2 % vzorků trusu. Odpadky byly s vyšší frekvencí konzumovány na jaře, nejméně medvědi využívali tuto potravu v červnu až srpnu, kdy konzumovali hlavně zelenou vegetaci, lesní plody a mravence (Formicoidea). Lesní plody (V = 33,9 %), semena (V = 4,2 %) a vosy (Vespidae, V = 4,6 %) byly důležitým potravním zdrojem od září do listopadu. Dominantním zdrojem potravy v podzimním období byly ve studované oblasti i obilniny (V = 31,5 %), zejména kukuřice, oves a pšenice, které medvědi konzumovali na místech přikrmování zvěře, stejně jako na polích před sklizní plo din. Tento zdroj potravy hraje významnou roli také při prudkém nárůstu populace medvědů na Slovensku v posledních desetiletích (Kalaš, 2013b). Foto: L. Vogeltanz Potrava karpatských medvědů odpovídá svým charakterem evropskému biomu opadavých lesů. Aktuální analýzu provedli na Slovensku Rigg & Gormann (2006). Analyzovali 373 vzorků trusu z Tatranského národního parku, Národního parku Nízké Tatry a z Velké Fatry a přilehlých oblastí, přičemž rozlišili 40 složek potravy. Na analýzu použili několik výpočtů (detaily viz citovaná práce), protože v různých pojetích se mohou výsledky značně lišit. Potravní složky lze hodnotit z pohledu frekvence výskytu (F), tj. jejich přítomnosti nebo nepřítomnosti ve zkoumaných vzorcích trusu, průměrného procenta objemu (biomasy) v trusu (mv), tj. odhadu zastoupení složky v exkrementu, celkového objemu složky ve všech exkrementech (V) a konzumovaného suchého materiálu (D). V potravě dominovala rostlinná složka (V = 90,8 %), která zahrnovala převážně zelenou vegetaci jako trávy/ ostřice a byliny, jež byly konzumovány hlavně na jaře a v čas ném létě, a dále lesní plody převážně borůvka (Vaccinium myrtillus), maliník obecný (Rubus idaeus), brusinka (V. vitisidaea) a jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) preferované v červenci až říjnu. Plody měly z jednotlivých kategorií potravy celkově největší objemové Foto: M. Kalaš Podrobnou analýzu potravy publikoval i Jamnický (1988) z Vysokých, Západních a Nízkých Tater, který sle doval procento objemu potravních složek (mv). V po travě zjistil nejméně 96 druhů rostlin, u 70 z nich konzumovali medvědi vegetační části (listy, stonky, výhonky), u 38 plody a u 10 semena. Celkově mělo větší význam jen druhů. Souhrnně představovala rostlinná potrava 86,3 % objemu vzorků. V 63,2 % analyzovaných exkrementů byly zjištěny byliny a trávy, kterých může medvěd za den zkonzumovat kg, za rok pak až dvě tuny (Hell & Slamečka, 1999). Důležitou složkou potravy byla borůvka, hlavně plody, v 11,8 % exkrementů, brusinka (4,42 %), maliník obecný (2,9 %), jeřáb ptačí (11,8 %), růže šípková (Rosa canina, 8,8 %), kalina obecná (Viburnum opulus, 4,4 %) a buk lesní (4,4 %), z nějž medvědi konzumovali nejen bukvice, ale i listy

ochrana velkých šelem v České republice

ochrana velkých šelem v České republice Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 32 32 ochrana velkých šelem v České republice ISBN: 80-86770-09-5 ochrana velkých šelem v České republice Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 32 ochrana

Více

HARMONIZACE VZTAHU POPULACE BOBRA

HARMONIZACE VZTAHU POPULACE BOBRA Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové V Ý Z K U M N É P R O J E K T Y GRANTOVÉ SLUŽBY LČR Souhrn projektu HARMONIZACE VZTAHU POPULACE BOBRA EVROPSKÉHO A STAVU PROSTŘEDÍ Řešitel Institut ekologie

Více

1/2015 zpravodaj chráněné krajinné oblasti

1/2015 zpravodaj chráněné krajinné oblasti 1 1/2015 zpravodaj chráněné krajinné oblasti Kresba: L. Kunc Monitoring velkých šelem v Beskydech Jak dále v ochraně šelem? Velké šelmy bychom měli především poznat a přijmout jejich existenci rozhovor

Více

Návrat zubra evropského (Bison bonasus) do České republiky

Návrat zubra evropského (Bison bonasus) do České republiky Návrat zubra evropského (Bison bonasus) do České republiky Potenciální přínosy a perspektivní lokality ODBORNÁ STUDIE Listopad 2012 Návrat zubrů (Bison bonasus) do České republiky Česká krajina 2012 Dalibor

Více

Ochrana obojživelníků: ohrožení, biologické principy, metody studia, legislativní a praktická ochrana

Ochrana obojživelníků: ohrožení, biologické principy, metody studia, legislativní a praktická ochrana Doplněk k metodice č. 1 Českého svazu ochránců přírody Ochrana obojživelníků: ohrožení, biologické principy, metody studia, legislativní a praktická ochrana Doplněk k metodice č. 1 Českého svazu ochránců

Více

(dimorfismem - velikost, osvalení, parohy, zbarvení

(dimorfismem - velikost, osvalení, parohy, zbarvení Laboratorní práce 8 SAVCI Teorie: Spojujících znaků savců je několik, ten základní představuje schopnost krmit svá mláďata (kojit) výměšky speciálních kožních orgánů mléčných žláz. Mezi další znaky patří:

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Bílá

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Bílá VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ část B Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Bílá Jan Losík, Alice Háková květen 2014 2 Zpracovatelé:

Více

Metodika hodnocení managementu pastvy na chráněných biotopech

Metodika hodnocení managementu pastvy na chráněných biotopech Mendelova univerzita v Brně Metodika hodnocení managementu pastvy na chráněných biotopech doc. Ing. Pavel Veselý, CSc., Dr. Ing. Zdeněk Havlíček Brno 2011 Metodika hodnocení managementu pastvy na chráněných

Více

ČASOPIS O PŘÍRODĚ A OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČASOPIS O PŘÍRODĚ A OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ n 12/2011-1/2012n VYDÁVÁ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ CENTRUM ENVIRONMENTÁLNÍCH STUDIÍ n ROČNÍK 32 n CENA 40 Kč ČASOPIS O PŘÍRODĚ A OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAŽSKÉ LESY INFORMUJÍ Pražské lesy se nacházejí především

Více

Časopis zaměstnanců Vojenských lesů a statků ČR, s. p.

Časopis zaměstnanců Vojenských lesů a statků ČR, s. p. VLS 2 Časopis zaměstnanců Vojenských lesů a statků ČR, s. p. ročník VII červen 2012 Slovo má... Ing. Zdeněk Mocek Ekonomický náměstek ředitele VLS ČR, s. p. Milé dámy a vážení pánové, jarní měsíc, ve

Více

02 I 2009. 04 Konference o divočině 16 Rybí líheň v Borových Ladech 28 Léto na Šumavě. Šumava I Obsah. 04 Konference o divočině

02 I 2009. 04 Konference o divočině 16 Rybí líheň v Borových Ladech 28 Léto na Šumavě. Šumava I Obsah. 04 Konference o divočině Šumava I Obsah 02 I 2009 04 Konference o divočině VYDAVATEL: Správa NP a CHKO Šumava ADRESA REDAKCE: Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260, 385 01 Vimperk tel.:388 450 260, fax: 388 450 019 e-mail: sumava@npsumava.cz

Více

Netopýři v budovách. Rekonstrukce a řešení problémů

Netopýři v budovách. Rekonstrukce a řešení problémů Netopýři v budovách Rekonstrukce a řešení problémů Netopýři v budovách Rekonstrukce a řešení problémů Obsah Tato publikace vznikla díky finanční podpoře Ministerstva životního prostředí ČR, Deutsche Bundesstiftung

Více

Základy obecné ekologie

Základy obecné ekologie SCHOLA HUMANITAS LITVÍNOV Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí v Litvínově Základy obecné ekologie II Biotické faktory životního prostředí (pro vnitřní potřebu školy) Mgr. Jaromír

Více

se vrací Český svaz ochránců přírody Michelská 5, 140 00 Praha 4 tel.: + 420 222 516 115 e-mail: info@csop.cz www.csop.cz

se vrací Český svaz ochránců přírody Michelská 5, 140 00 Praha 4 tel.: + 420 222 516 115 e-mail: info@csop.cz www.csop.cz Český svaz ochránců přírody Michelská 5, 140 00 Praha 4 tel.: + 420 222 516 115 e-mail: info@csop.cz www.csop.cz WWF Österreich Ottakringer Strasse 114 116, 1160 Wien Tel.: + 43 01 / 48817 0 e-mail: wwf@wwf.at

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Oddělení fyziologie a imunologie živočichů Behaviorální a fyziologické aspekty exploračního chování myši domácí (Mus musculus) Bakalářská práce Brno 2010 Vedoucí

Více

lesy Krkonošského národního parku a péče o ně

lesy Krkonošského národního parku a péče o ně lesy Krkonošského národního parku a péče o ně Rosteme kolem vás Tato publikace byla vytvořena za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP. www.sfzp.cz, www.mzp.cz (1) Sluneční paprsky (2) Ostrůvky kleče na Luční

Více

Monika Štambergová Jitka Svobodová Eva Kozubíková RACI V ČESKÉ REPUBLICE

Monika Štambergová Jitka Svobodová Eva Kozubíková RACI V ČESKÉ REPUBLICE Monika Štambergová Jitka Svobodová Eva Kozubíková RACI V ČESKÉ REPUBLICE Praha 2009 1 Recenzent RNDr. Pavel Vlach, Ph.D. Raci v České republice Monika Štambergová 1 Jitka Svobodová 2 Eva Kozubíková 3 Agentura

Více

Československý. vlčák

Československý. vlčák Československý vlčák Ing. Karel Hartl Jindřich Jedlička Brno 2002 Obsah Československý vlčák Úvod........................................................................ iii Co jsme věděli o vlku.........................................................

Více

2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody

2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody 2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody 13 Když přijde řeč na přírodní hodnoty zasluhující ochranu, v moderněji zaměřených publikacích se většinou dozvídáme, že naším hlavním cílem je chránit biodiverzitu

Více

Potravinový problém ve světě. Pavel Rozací

Potravinový problém ve světě. Pavel Rozací Potravinový problém ve světě Pavel Rozací Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Potravinový problém je obecně považován za jeden z nejstarších a nejvýznamnějších problémů světa. Tento problém je v dnešní

Více

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Studijní opora k akci v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 40 Autor:

Více

PASTEVEČTÍ PSI. Praktická příručka pro chovatele ovcí a koz. Robin Rigg

PASTEVEČTÍ PSI. Praktická příručka pro chovatele ovcí a koz. Robin Rigg PASTEVEČTÍ PSI Praktická příručka pro chovatele ovcí a koz Robin Rigg Správně vychovaní pastevečtí psi dokážou před útoky šelem ochránit i velká stáda ovcí včetně jehňat, aniž by je zraňovali. PASTEVEČTÍ

Více

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Tato kniha byla vydána díky laskavé podpoře

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií David ČOLAS Dopady pěstování palmy olejné na životní prostředí a místní komunity Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Petr

Více

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ UČEBNÍ MODUL ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ Mgr. Robert Stojanov, Palacký University (Olomouc) OBSAH 1. ÚVOD... p.3 2. PŘEDSTAVENÍ PROBLEMATIKY... p.4 2.1. VZTAH ROZVOJE, BEZPEČNOSTI A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Modul 3: Základy ekologie

Modul 3: Základy ekologie Výukový program: Environmentální vzdělávání Modul 3: Základy ekologie autor: doc. RNDr. Martin Braniš, CSc. recenzent: PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D. redakce: Mgr. Milada Rolčíková Výukový program: Environmentální

Více

STUDIJNÍ TEXTY PŘEDMĚTU Z0025 EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

STUDIJNÍ TEXTY PŘEDMĚTU Z0025 EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ STUDIJNÍ TEXTY PŘEDMĚTU Z0025 EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Elektronická učebnice Tento studijní text byl sestaven ze zdrojů uvedených v seznamu literatury a slouží výhradně k interní výuce předmětu Z0025

Více

MYSLIVECKÁ KONFERENCE 2012

MYSLIVECKÁ KONFERENCE 2012 Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Moravskoslezskou společností pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. MYSLIVECKÁ KONFERENCE 2012 SBORNÍK REFERÁTŮ 4. prosince 2012 zasedací místnost zastupitelstva kraje

Více

Kampaň EAZA na ochranu velkých primátů Souhrn

Kampaň EAZA na ochranu velkých primátů Souhrn Kampaň EAZA na ochranu velkých primátů Souhrn září 2010 www.apecampaign.org Trvale a zásadním způsobem přispět k dalšímu zachování velkých primátů i jejich životního prostředí OBSAH HLAVNÍ DŮVODY A CÍLE...3

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉM ŠVÝCARSKU

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉM ŠVÝCARSKU KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉM ŠVÝCARSKU B. Zadavatel: České Švýcarsko, o.p.s. Zpracovatel: DHV CR, spol. s r.o. listopad 2005 Obsah 1. Základní profil a vymezení řešeného území... 6 1.1. Poloha

Více