Vá ení a milí návštìvníci, MVDr. Martin Hovorka, øeditel Zoo Brno

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vá ení a milí návštìvníci, MVDr. Martin Hovorka, øeditel Zoo Brno"

Transkript

1 Vá ení a milí návštìvníci, dovolte, abych Vás co nejsrdeènìji pøivítal na zalesnìných stráních Mniší hory, kde najdete na 24 hektarech výbìhy a pavilony brnìnské zoologické zahrady. Prùvodce, kterého dostáváte do rukou, Vám usnadní orientaci pøi procházce mezi zoologickými expozicemi, pøiblí í zajímavosti ze ivota zvíøat i smysl a poslání dnešních zoologických zahrad. Pøíjemné a klidné pøírodní prostøedí v rekreaèním zázemí velkomìsta je domovem pøibli nì osmi set ivoèichù dvou set druhù ze všech kontinentù vyjma Antarktidy. Nejvíce si ceníme tìch zvíøat, která u v místech pùvodního výskytu témìø èi zcela vymizela, ka dý ivoèich je však dùle itý, proto e svým nezastupitelným dílem utváøí pestrost ivota na Zemi. V posledních letech se brnìnské zoo podaøilo postavit øadu nových expozic. Pavilon plazù Tropické království vznikl v roce 1998 adaptací bývalého terária. Témìø ka doroènì pak zoo otvírala jednu novou velkou expozici èi stavbu: výbìhy velkých koèek Tygøí skály, Dìtskou zoo, restauraci U Tygra s prodejnou suvenýrù, expozici bobrù s indiánským srubem a areál vlkù. Postupnì mizející møí e a kovová hrazení nahrazují pøíkopy bez optických bariér, jak je tomu i u zatím nejnovìjšího výbìhu koní Pøevalského, otevøeného v roce Návštìvníci, kteøí chodí do Zoo Brno èastìji, novinky vítají, podle našich plánù však zoo èeká ještì mnoho dalších zmìn a vylepšení. Zoologická zahrada je otevøena po všechny dny v roce a její návštìva má nìco do sebe nejen na jaøe èi v létì. Charakteristickou podzimní atmosféru dává Mniší hoøe pestøe vybarvený listnatý les obklopující zoologické expozice. MVDr. Martin Hovorka ředitel Zoo Brno I v zimì, kdy zavládne bílé ticho, má návštìva zoo svùj pùvab. Vìtšina zvíøat bývá i v tomto období ve svých výbìzích. Vìøím, e chvíle strávené v naší zoo se pro Vás stanou neobvyklým zá itkem a e Vám pøinesou uvolnìní z ka dodenního shonu. Prosím Vás ale, abyste zvíøata nekrmili naši svìøenci rozhodnì hladem netrpí a nadbytek potravy, zvláštì pokud neodpovídá pøirozené skladbì, jim mù e zpùsobit vá né zdravotní potí e. A také Vás prosím, a to pøedevším v zájmu Vašeho bezpeèí, abyste nevstupovali do míst mimo návštìvnickou trasu. Pøeji Vám pøíjemný pobyt mezi zvíøaty a doufám, e se do naší zoo budete rádi vracet. MVDr. Martin Hovorka, øeditel Zoo Brno 1

2 Procházka po Mniší hoøe (èísla u názvù kapitol odkazují k mapì, èísla za jmény zvíøat k fotografiím) Právì vcházíte do areálu brnìnské zoo. Projdete-li vstupní bránou a krátkou serpentinou zdoláte nìkolik prvních výškových metrù, najdete jeden z našich nejkrásnìjších výbìhù Tygøí skály. Ne dorazíte k prvnímu zastavení, povšimnìte si na tabulích podél pøístupové cesty struèných aktuálních upozornìní na nejnovìjší pøírùstky, mláïata, nové expozice, na pøesné èasy krmení zvíøat a podobnì. 1 - Tygr sumaterský 1 Tygøí skály V Tygøích skalách, vybudovaných v roce 2000 v místì bývalé expozice šelem a vodních ptákù, chováme dva druhy velkých koèek: tygry sumaterské (1) a levharty cejlonské (2). Šelmy mù ete pozorovat v jejich vnitøních ubikacích, nebo ve venkovních výbìzích s bujnou vegetací, jezírky a vodopády. Tygry sumaterské chováme ji dlouhou dobu, v letech 1992 a 1996 se v Brnì narodila tøi mláïata, sameèci. Dva u odešli do jiných zoo, tøetí z nich, Dick, se v øíjnu 2005 doèkal dru ky 2 Levhart cejlonský 2 3

3 mladá samice Satu pøicestovala do Brna ze Zoo Dublin v Irsku. Do èásti Tygøích skal vyhrazené levhartùm cejlonským se nám koncem roku 2004 podaøilo dovézt nový pár tìchto elegantních velkých koèek pøímo z jejich domoviny na Srí Lance. Zmínìný import znamená výrazné genetické posílení evropského chovu vysoce ohro eného poddruhu levhartù. 2 Voliéra v restauraci U Tygra Výbìhy Tygøí skály architektonicky dotváøí budova Centra slu eb, v ní se nachází restaurace a prodejna suvenýrù U Tygra. Ani tam návštìvník neztratí kontakt se zvíøaty. Sklenìnou stìnou lze z restaurace pozorovat tygry pøímo v jejich výbìhu, v restauraci je také voliéra, která podél toèitého schodištì vede do horního podla í s prodejnou suvenýrù. Ve voliéøe chováme nìkteré pøedstavitele zvíøeny indonéské oblasti: ratufy cejlonské (4), jedny z nejvìtších veverek svìta, ptáky z èeledi holubovitých hrdlièky jihoasijské (3), z èeledi hrabavých koroptve korunka- 3 - Hrdlička jihoasijská (vlevo) a majna Rotschildova té (5) a další ptaèí druh vzácné endemity z ostrova Bali majny Rothschildovy (6). Ty patøí k nejohro enìjším ptákùm na svìtì, na rozdíl od svých pøíbuzných z èeledi špaèkovitých se nedokázali pøizpùsobit novým ivotním podmínkám po pøemìnì lesù na zemìdìlskou pùdu. Divoká populace majn Rothschildových èítá jen asi 15 jedincù a její posilování ptáky ze zajetí se zatím pøíliš nedaøí. 5 Koroptev korunkatá 6 Majna Rothschildova 4 - Ratufa cejlonská 4 5

4 3 Zaèínáme v dolní èásti zoo Na takzvaném námìstíèku u vchodu do restaurace U Tygra mohou pøedevším pohybovì ménì zdatní návštìvníci èi maminky s koèárky nastoupit do elekrovozíku, který je dopraví vzhùru na høeben kopce, k pavilonu exotických ptákù. Cesty v horní èásti zoo je pak mo no absolvovat jízdou ve vláèku. (V budoucnu by mìla trasa vláèku zaèínat u u restaurace.) Rozhodnete-li se putovat pìšky, na vrchol kopce dospìjete cestami a okruhy mírnì stoupajícími po svazích kopce. Z námìstíèka mù eme zamíøit na okruh ke správní budovì a k opicím, my vám však doporuèujeme vydat se nejprve smìrem ke stánku s obèerstvením U Tygra do dolní, nejstarší èásti zoo. Dostanete se tam takzvanou alejí šelmièek s expozicemi drobných šelem, která odboèuje mírnì vzhùru k horní èásti výbìhu vlkù kanadských. Alej šelmièek však brzo zmizí, nachází se v místì budoucího výbìhu medvìdù hnìdých. K areálu vlkù se mù ete vydat okruhem vedoucím kolem expozic rùzných druhù zvíøat. Vydejme se tedy radìji ní e polo enou cestou podél dolního okraje výbìhu australských pštrosù emu hnìdých (7), nejvìtších ptákù kontinentu. Emuové, patøící do nadøádu bì cù, ztratili 7 - Samec emu hnědého s mláďaty schopnost létat. Na jaøe a v létì se v jejich výbìhu prochází samec, který se sám stará o hejno kuøat, po zbytek roku vidíme ve výbìhu chovný pár. Od emuù nás cesta pøivede ke skupinì vodních ptákù, v ní mezi nìkolika drobnìjšími druhy dominují ibisové posvátní (8). V expozici si stavìjí hnízda a témìø ka doroènì odchovávají mláïata, tak e mù eme souèasnì pozorovat jedince z nìkolika generací. 8 Ibisové posvátní 4 Lachtani a paviáni Vodní ptáci jsou umístìni napravo od cesty, nalevo je pak bazén s dovádìjícími lachtany jihoafrickými (9). Chováme samce Bagouna a samice Gejšu a Bobinu. Gejša pochází z odchytu ve volné pøírodì Namibie domovinou tìchto lachtanù je, jak napovídá jejich jméno, pobøe í ji ní Afriky. Lachtani patøí do øádu ploutvono cù, jejich konèetiny pøipomínají ploutve. iví se pøevá nì moøskými rybami, v naší zahradì jich tøi jedinci dohromady spoøádají 27 kg za den. Jednou dennì, pøi krmení ve hodin, absolvují naši lachtani cvièení s chovatelem. Ten je uèí nìkolika základním cvikùm. Míra jejich zvládnutí je u jednotlivých zvíøat rùzná. Všichni tøi lachtani vyskakují z vody na povel a vylézají na podstavec, Bagoun a Gejša navíc podávají ploutev. Gejša se také opírá o cvièitele, Bobina jezdí po bøiše. Vystoupení lachtanù 9 - Lachtan jihoafrický 6 7

5 je zahrnuto do komentovaného krmení, ovšem vyjma období øíje, kdy samec mù e být nebezpeèný a chovatel tedy do výbìhu nevstupuje. Ubikace lachtanù, navazující na jejich venkovní bazén, je vybavena menší nádr í se slanou vodou. Sousedí s ubikací, která patøí k výbìhu, v nìm jsme do roku 2006 chovali medvìdy lední. Po jejich odchodu do vìtšího výbìhu po medvìdech hnìdých bude prostor adaptován pro paviány anu- 10 Pavián anubi bi (10). Tyto opice ijí v afrických savanách od Mali a Etiopie pøes Keòu po severní Tanzanii. Pohybují se pøevá nì na zemi. ijí v tlupách, kde má ka dý jedinec své pøesné postavení. Na vrcholu hodnostního ebøíèku se nachází starý samec, kterému je podøízeno nìkolik dospìlých samcù. Na dalším stupni jsou samice s mláïaty a nejní e stojí odrostlejší mláïata, takzvaní výrostci. Brnìnskou skupinu tvoøí samci Cipísek a Kvido a pìt samic. 5 Bobøi a indiánský srub U výbìhu lachtanù zaèíná areál, který na témìø celém západním svahu Mniší hory bude patøit komplexu expozic severské zvíøeny Beringia. Jeho první díl je u hotov. Jsou to výbìhy vlkù kanad- ských a bobrù kanadských (11), propojené umìlou øekou s jezírky a vodopády. Bobøí doupì stojí u cesty pár desítek metrù za lachtany. V zešeøelé místnosti mohou návštìvníci sklenìnou pøepá kou pozorovat bobry, jak si pøi tlumeném modrém svìtle vystýlají doupì vìtvemi a dìlají si zásoby potravy. Z doupìte vede nora do jezera obklopeného umìlými balvany, mezi nimi jsou zasazeny dva sklenìné prùzory pro pozorování ivota pod hladinou. Výbìhy bobrù 12 Indiánský srub a vlkù doplòuje replika srubu (12), který patøil náèelníkovi indiánského kmene Haida Gwaii, jeho pøíslušníci dosud ijí na ostrovech královny Charlotty u západního pobøe í Kanady. Z této oblasti pocházejí i vlci a bobøi kanadští. Ke srubu nále í venkovní i vnitøní totem, interiér nabízí návštìvníkùm informace o ivotì zvíøat i lidí v severské pøírodì a výhled do stránì v dolní èásti výbìhu vlkù. 11 Bobr kanadský 8 9

6 13 - Sovice krahujová Neobvyklým vybarvením, u samcù pøevá nì bílým, jistì zaujme sovice snì ní (14), ijící v tundøe podél severního polárního kruhu; vzácnì, za tuhých zim, se mù e objevit i na našem území 6 Dravci, sovy a jeøábi Vlèinec s bobøincem v budoucnu dotvoøí tøi doplòkové expozice se stromovými dikobrazy urzony kanadskými, skunky pruhovanými a orly bìlohlavými. Zatím si mù eme v blízkosti indiánské chýše prohlédnout nìkteré dravé ptáky a sovy. Obyvatelka hlubokých jehliènatých lesù severní Eurasie a Severní Ameriky sovice krahujová (13) pøipomíná dravce, a to svým chováním, zbarvením i dlouhým ocasem Sovice sněžní (mezi nálezy v naší pøírodì ovšem mohou být také jedinci, kteøí unikli ze zajetí). S dravci a sovami se setkáme i na jiném místì zahrady, v takzvané aleji ptákù u správní budovy, kde vystavujeme avifaunu Èeské republiky. Nedaleko za indiánským srubem najdeme krátkou odboèku do stránì k výbìhu jeøábù mand uských (15). Pocházejí z Koreje, mand uské èásti Èíny a Japonska. ijí na mokøadech. Jsou velmi vzácní, ji v dobách pøed pøemìòováním jejich ivotního prostøedí na ornou pùdu byli nepoèetní. Jsou nejkrásnìjší ze všech druhù jeøábù, èasto byli zobrazováni v tradièním výtvarném umìní Orientu. 7 Lední medvìdi, orli a rysi Dalším zastavením na naší procházce je výbìh medvìdù ledních (16). Dva jedince získala brnìnská zoo v roce Samec Umka pøišel z kazašské Zoo Almaty, kde se narodil v roce Témìø stejnì stará samice Kora dorazila ze zoo v ruském Sankt Petìrburgu. Medvìdi byli tehdy umístìni v málo vyhovujícím výbìhu v sousedství expozice lachtanù. Mnohem lepší ivotní podmínky získali v roce 2006 v bývalém výbìhu medvìdù hnìdých. Tento areál o rozloze zhruba 0,5 ha byl postaven v roce V té dobì to byl nejvìtší výbìh medvìdù hnìdých v Èeskoslovensku a dosud patøí mezi nejvìtší èeská chovatelská zaøízení pro medvìdy. Medvìdy hnìdé jsme umístili mimo naši zoo, hodláme jim postavit nový, ještì vìtší výbìh, a to v místech souèasné aleje šelmièek. Oèekáváme, e medvìdi lední se ve vìtším výbìhu zaènou rozmno ovat. Z èeských zoo jen pra ská a brnìnská mají nadìji, e odchovají novou generaci, ostatní èeské zoo lední medvìdy nevlastní, pouze ostravská dr í jednu samici Medvěd lední 16 - Medvěd lední Lední medvìdi ijí v pobøe ních pásmech Arktidy, od Aljašky, pøes Kanadu, Grónsko, Špicberky a po Sibiø a ostrovy v Severním ledovém oceánu. iví se pøevá nì masem ulovených tuleòù, v létì po- írají mršiny mro ù a velryb vyvr ené na bøeh a v tundøe si zpestøují jídelníèek bobulemi rostlin. S medvìdem kodiakem a medvìdem kamèatským je medvìd lední nejvìtší suchozemskou šelmou, vá it mù e a 800 kg, výška vzpøímeného tìla èiní a 3,3 m uvedené údaje platí jen pro samce. Poèet ledních medvìdù ijících v pøírodì v polovinì minulého století prudce klesl, zvíøat tehdy zbylo jen kolem pìti tisíc. Lov ledních medvìdù dnes naštìstí podléhá kontrole, souèasný stav se zvýšil na pøibli nì kusù. V bývalém lomu ve stráni nad medvìdincem chováme v provizorní voliéøe tøi orly: orla bìlohlavého (17), orla moøského (18) a orla kamèatského (19). Expozice má být v budoucnu prùchozí, 15 - Jeřáb mandžuský 11

7 18 - Orel mořský 22 Paovce hřivnaté 17 - Orel bělohlavý 21 - Dželada 19 - Orel kamčatský chovat v ní budeme pouze orly kamèatské. Jsou to nejvìtší orli, vyskytují se pouze na pobøe í Ochotského moøe. Jejich populace zatím není kriticky ohro ena, ale v oblasti se rozmáhá tì ba ropy a rùzných nerostù, co brzy mù e existenci endemického druhu ohrozit. Zoo Brno se podílí na genetické analýze orlù kamèatských z pøírody i ze zoo, která je souèástí mezinárodního projektu na ochranu tohoto druhu. Za expozicí medvìdù ledních cesta mírnì stoupá, stáèí se do protismìru a míøí k výbìhu vlkù. V ohybu cesty hodláme v roce 2007 vybudovat novou expozici rysù kanadských (20), šelem koèkovitých z podèeledi malých koèek Rys kanadský 8 D elady a paovce Za ohybem cesty narazíme na spoleèný výbìh d elad (21) a paovcí høivnatých (22). Paovce se podobají spíše kozám, nejbli ším pøíbuzným druhem je ale ovce modrá. Pocházejí z hor severní Afriky od Maroka po Súdán. U nás se ka doroènì rozmno ují, jejich chov jsme v roce 2003 o ivili dovozem jedincù ze Zoo Boras ve Švédsku. Od roku 2006 ijí s paovcemi v jejich výbìhu i d elady, pozemní opice z vysokých hor Etiopie. iví se témìø výhradnì trávou, nápadná je u nich rudá skvrna na prsou, její barva se pøi pohlavním vzrušení zvýrazní. Paovce a d elady se vzájemnì dobøe snášejí, oblasti jejich pùvodního výskytu jsou si geograficky blízké

8 9 Vlci Kolem paovcí a d elad procházíme k výbìhùm jelenovitých, o nich si povíme v pøíští kapitole. Souèasnì se toti dostáváme do míst, odkud mù eme pozorovat vlky kanadské (23), tentokrát seshora, ze dvou vyhlídkových plošin u jezírka a u vodopádu. Vlk patøí k šelmám, které fascinují malé i velké návštìvníky. Nejedno dítì si v zoo vyslechne pohádku o Èervené karkulce, zlobivých kùzlátkách, nebo o tøech prasátkách stavìjících si své domeèky, které jim posléze zlý vlk poboøí. Dospìlého zaujme krvelaèná šelma, schopná dávit ovce, která je pøitom tak podobná jeho nejvìrnìjšímu ètyønohému pøíteli psu domácímu. Vlk není ani zlý, ani krutý, ale je to predátor, který v pøírodì hraje nezastupitelnou roli v potravním øetìzci. Osídlil vìtší èást Severní Ameriky, Evropy i Asie, byl však èlovìkem zatlaèen do nepøístupných oblastí. Vytvoøil mno ství poddruhù, z nich nìkteré u bohu el vyhynuly Vlk kanadský Dosud však existují vlci se srstí èernou, bílou, šedivou èi zrzavou. Poddruhy ijící na Vysokém severu, jako je vlk kanadský, jsou vùbec nejvìtší psovité šelmy, které mohou vá it a 90 kg Vlk kanadský 14 15

9 24 Jeleni milu 10 Jelenovití a takini Po seznámení s vlky, pozorovanými témìø z ptaèí perspektivy, se nyní vìnujme expozicím sudokopytníkù z èeledi jelenovitých. Mohutné paro í nosí jelen milu (24), jeho výbìh se nachází na protìjší stranì cesty vedoucí podél paovcí a d elad. V relativnì malé oblasti pùvodního výskytu v Èínì ji jelen milu vymizel, posledních nìkolik jedincù 25 Sobice s mládětem 16 zahynulo v císaøské oboøe v Pekingu bìhem boxerského povstání na zaèátku minulého století. Dnes se jelen milu vyskytuje jen v oborách èi v zoo. Náš samec ije se ètyømi samicemi v roce 2005 se ve skupinì narodilo jedno mládì a na jaøe 2006 další dvì. I u sobù polárních (25) se v roce 2005 objevilo mládì. Sobi jsou jediným druhem jelenovitých, u nìho po èást roku nosí paro í obì pohlaví. Nejtì ší paro í, které mù e vá it a 20 kg, má los evropský (26). Dvì dru ky samce Fredyho pøivedly na svìt, také v roce 2005, po jednom mládìti, v roce 2006 pak statnìjší Sylva porodila dvojèata a dalšího potomka mìla také Jitka. U výbìhu losù se dostáváme k ji popsanému areálu vlkù kanadských. Cesta se nyní mírnì sva Sob polární samec uje k zmínìné aleji šelmièek, kterou obývá napøíklad ovíjeè skvrnitý èi koèka rybáøská. V prùbìhu roku 2006 dostanou šelmièky nové prostornìjší výbìhy v rùzných èástech zoo, dosluhující klece zmizí a na okolních pozemcích vyroste bìhem nìkolika dalších let nový výbìh medvìdù hnìdých. Pøed místem, kde stojí èi stály klece šelmièek, tedy odboèíme doleva nahoru 27 Takinové indičtí k výbìhu lam, kolem nich se další odboèkou vlevo po vrstevnici dostaneme k horní hranì výbìhu losù. Na stráni vpravo spatøíme málo známé turovité sudokopytníky takiny indické (27), pøipomínající menší zubry. Jejich nejbli šími pøíbuznými jsou kamzíci a pi moni. Takinové pocházejí z Himálaje, kde se vyskytují a do výšky 4500 m n. m. Izolovanost prostøedí, v nìm ijí, zpùsobila, e ivého takina spatøil Evropan poprvé a roku 1906 v divoèinì Sikkimu. Dodnes je toto zvíøe vzácné v pøírodì 26 Losice s mládětem i v zoo dosud jen ètyøem evropským zahradám se jej podaøilo odchovat. Náš pár vidíme ve výbìhu s jeho potomky, samièkou, která se narodila v roce 2003, a další samièkou, narozenou roku Kousek dál za výbìhem takinù, po levé stranì cesty, se pase skupina jelenù sibiøských (28), kteøí tvoøí poddruh jelena evropského, známého i z našich lesù. Snímek ukazuje jednu ze tøí laní. Jelen, který s nimi ije, bude nosit, a po jednom èi dvou letech dospìje, snad ještì majestátnìjší paro í, ne jaké má jelen milu. 26 Los evropský samec 28 - Laň jelena sibiřského 17

10 32 Jezírko se zlatými koi-kapry kryje skákací síť a hlídají pohádkové postavy 11 Dìtská zoo Kdy opustíme jeleny a takiny, mírná serpentina nás opìt vynese o dalších pár výškových metrù. Dostaneme se ke stáji s výbìhem pro pony shetlandské (29), kteøí ji patøí k Dìtské zoo (30). Na ponydromu si dìti mohou vyzkoušet jízdu na ponících a hned vedle èekají na selském dvorku kozy, ovce, králíci, lamy krotké (30) 30, 31 Lama krotká (vlevo) a alpaka i lama alpaka (31) a další domácí zvíøata, aby si je malí návštìvníci mohli pohladit. Dìtská zoo vznikla v roce 2001 a v roce 2006 prodìlala zásadní rekonstrukci. Na pøibli nì pùlhektarové ploše, na louce orientované k jihu, 33 Klokan rudokrký 12 Klokani a kasuáøi Nad Dìtskou zoo se nachází stánek s obèerstvením a pódium s hledištìm, kde se konají zábavné a soutì ní poøady pro veøejnost. Nejblí e k pódiu má palisádou obehnaný výbìh klokanù rudokrkých (33), kteøí zaujmou pøedevším tehdy, kdy samicím vykukují z vaku mláïata, vìtšinou to bývá na jaøe. V sousedství klokanù mají svùj pøíbytek vzácní nelétaví ptáci z nadøádu bì cù kasuáøi pøilboví (34), pocházející ze severní Austrálie a Nové Guineje. 34 Kasuár přilbový 13 Safari Dosáhli jsme nejvyššího místa zahrady, jemu vévodí spoleèný výbìh zvíøeny africké savany. Na vyhlídce u hektarového Safari mohou návštìvníci pozorovat tøíèlennou skupinu iraf sí ovaných (35), antilopy pakonì modré (36), zebry Chapmanovy (37) a pštrosy dvouprsté (38). U iraf sí ovaných, které chováme od roku 2000 (døíve jsme mìli irafy Rotschildovy), jsme se zatím mládìte nedoèkali. V úspìch však doufáme. Náš samec Isiolo odcestoval koncem roku 2002 do britské Zoo Whipsnade výmìnou za samce Jamieho, co je z genetického hlediska pro oba chovy prospìšné. Ostatní druhy se na Safari rozmno ují pravidelnì. Poèátky chovu 35 Žirafy síťované se expozice s kontaktními zvíøaty prolínají se skluzavkami a prolézaèkami, nad rybníkem se zlatými koikapry je nata ena prolézací pavouèí sí (32). Jednotlivé prvky Dìtské zoo jsou sestaveny podle scénáøe vycházejícího z pohádky Zvíøátka a Petrovští Pony shetlandský 18 19

11 36 Pakoně modří 39 Bizonice s mládětem 37 Zebry Chapmanovy 38 Pštros dvouprstý 20 pštrosù spadají v naší zoo do 70. let 20. století. Vysezení pštrosích vajec trvá 42 dní a podílí se na nìm oba partneøi samice sedí ve dne, samec ji v noci støídá. Ve spoleèném výbìhu by ale pštrosi nemohli hnízdit, a tak vejce snesená na rùzných místech výbìhu chovatelé sbírají a odnášejí do skøíòové líhnì. Pøi teplotì 36 o C a vlhkosti 30 % se kuøata líhnou asi za 45 dní. 14 Bizoni, guanaka a velbloudi Ze Safari se musíme vrátit k Dìtské zoo. Poblí horního vstupu do dìtského areálu bude v roce 2007 zbudována odboèka vlevo od hlavní cesty, která návštìvníka zavede k bizonùm (39). Po nìkolikaleté pøestávce se mládì tohoto turovitého sudokopytníka z prérií Severní Ameriky v naší zoo narodilo v èervnu Bizony chováme ji od zalo ení zahrady, pøestávku v rozmno ování si vynutilo sestavení nové chovné skupiny. Ke tøem samicím, které se narodily v Brnì, jsme pøiøadili mladého samce pocházejícího ze Zoo Praha. Bizoni byli v 19. století témìø vyhubeni, díky úsilí ochráncù pøírody se znovu rozmno ili a dnes jich v rezervacích v USA a Kanadì ije pøibli nì Podle odhadù však v Severní Americe pùvodnì ilo a šest milionù bizonù. S bizony sousedí guanaka (40), která jsou pùvodní divokou formou lamy krotké. Pøed pøíchodem Evropanù do Ji ní Ameriky ila v Andském pohoøí a v pøilehlých pampách milionová stáda, dnes se poèty citelnì sní ily, pøesto guanako zùstává nejpoèetnìjším volnì ijícím druhem èeledi velbloudovitých. Tøetí výbìh, k nìmu vede odboèka od bizonù, patøí velbloudùm dvouhrbým (41). Divocí pøíslušníci tohoto druhu se dnes vyskytují u jen vzácnì v poušti Gobi 40 Guanako 21

12 42 Výběh koní Převalského 41 Velbloudi dvouhrbí v Mongolsku, domestikovaná forma ije v oblasti od Turecka pøes støední Asii a po Èínu. V zoologických zahradách se vyskytuje pouze tato forma, její chov však není bezproblémový. Velbloudi jsou napøíklad velice nároèní na pøíjem minerálù a solí, co souvisí se skladbou potravy v jejich domovinì. Aèkoliv jsou velice odolní vùèi vysokým teplotám i silným mrazùm, špatnì snášejí vlhko. Zoo Brno chová samce Abdula, v jeho 41 Mládě velblouda dvouhrbého harému jsou samice Sulika, Izis, Smilte a Majda. Majdu, dovezenou ze Zoo Bratislava, chovatelé cvièí, aby mohla v budoucnu vozit návštìvníky. Ve skupinì se témìø ka dý rok objevují mláïata, napøíklad v roce 2005 to byla samièka Gája, v dubnu 2006 se narodila Ejpril. 15 Koòovití U velbloudù se dostáváme opìt na hlavní cestu, za ní se nalézá výbìh koní Pøevalského (42), horním okrajem pøiléhající k Dìtské zoo. Areál postavený roku 2005 je vybaven mongolskou jurtou (43), která slou í jako stáj, napajedlo má podobu vahadlové studny. Chov divokých koní byl v Zoo Brno pøed lety pøerušen, návrat druhu na Mniší horu se uskuteènil s jedinci získanými ze Zoo Praha jsou to klisny Linda, Petra a Rea. Zatímní poslání expozice je osvìtové. Kùò Pøevalského je názorným dokladem toho, jakou roli hrají zoologické zahrady pøi záchranì ohro ených druhù zvíøat: bez úspìšných chovù v zoo by pøímý pøedek øady plemen domácích koní dnes u neexistoval. S pøíbìhem druhu zachránìného pøed úplným vyhynutím se návštìvníci mohou seznámit na informaèní tabuli u výbìhu. Na divoké konì navazují další pøedstavitelé èeledi koòovitých. Jsou to zebry Grévyho (44). Øíká se o nich, e jsou nejkrásnìjším druhem zeber: výrazné husté pruhování pokrývá nejen celé tìlo, ale i konèetiny a po kopyta, svìtlý 43 Jurta slouží jako stáj koní Převalského podklad, na nìm se tmavé pruhy rýsují, je místy barevnì zpestøen svìtle hnìdým odstínem, který mù eme spatøit i na høívì èi nad nozdrami. Od ostatních druhù se zebry Grévyho 44 Zebra Grévyho odlišují také hlasem, který nezní jako koòské øehtání, nýbr jako oslí hýkaní. I dlouhé ušní boltce jsou více podobné oslím ne koòským. Zebry Grévyho obývají nejsevernìjší areál výskytu zeber, a sice køovinaté oblasti Etiopie, Somálska a ji ního Súdánu. Z koòovitých 22 23

13 va ují papoušci, z australských je to napøíklad eklektus rùznobarevný (49). ivotním stylem se od ostatních papouškù patrnì nejvíce liší nestor kea (50), který pøijí- 48 Ledňák obrovský 45 Kulan 46 Kiangové východní má i masitou potravu a který se ve své domovinì v horách novozélandského Ji ního ostrova pøizpùsobil drsnému horskému klimatu se snìhem a mrazem. Z indonéského souostroví Moluky pochází kakadu bílý (51). Jeho šedý zobák a stejnì vybarvené paøáty kontrastují se snìhobílým opeøením celého tìla, bílá je i chocholka na hlavì. Zástupcem Madagaskaru je papoušek vasa velký (52). Ji ní Ameriku pøedstavují napøíklad ara ararauna (53) a ara zelenokøídlý (54) z pralesù severní èásti subkontinentu a veldále chováme dva druhy divokých oslù: kulany (45) ze stepí Kazachstánu a Uzbekistánu øadíme je jako poddruh k oslùm asijským a kiangy východní (46) z Tibetu. Stádo kiangù tvoøí samec a tøi samice, v létì 2005 porodila jedna z nich klisnièku; høebeèek narozený v roce 2003 ji odešel do jiné zoo. Z pøírody u divocí osli témìø vymizeli, divocí konì z ní v polovinì dvacátého století zmizeli docela zoologické zahrady se nyní sna í o jejich návrat do míst pùvodního výskytu v Mongolsku. 16 Pavilon exotických ptákù Od kiangù se mù eme nepatrnì vrátit zpìt k pavilonu exotických ptákù, anebo okolo poníkù opìt pøes Dìtskou zoo dojít ke koním Pøevalského, kulanùm a zmínìnému pavilonu. Ten má být pøestavìn na pavilon fauny 47 Klokánci králíkovití Austrálie, proto v jedné z expozic u najdeme i klokánky králíkovité (47). Typickým australským ptákem je ledòák obrovský (48), domorodci nazývaný kookaburra. Pro svùj výrazný hlas dostal pøezdívku Chechtavý Jack. V pavilonu pøe- 49 Eklektusové různobarevní 50 Nestor kea Ara horský

14 mi vzácný ara horský (55), který ije v tì ko pøístupné oblasti na rozhraní Peru, Brazílie a Bolívie. V pavilonu ptákù najdeme kromì klokánkù i další druh savcù oblíbené amazonské opièky kotuly veverovité (56). 52 Vasa velký 54 Ara zelenokřídlý 53 Ara ararauna 58, 59 Kapybara a mary stepní 51 Kakadu bílý 17 Jihoamerický výbìh Od pavilonu exotických ptákù pokraèujme k expozici jihoamerických vlkù høivnatých (57) a k výbìhu, kde spoleènì ijí další pøedstavitelé fauny tohoto subkontinentu: nejvìtší hlodavci svìta kapybary (58), další hlodavci mary stepní 57 Vlk hřivnatý (59), nelétaví ptáci z nadøádu bì cù nandu pampoví (60), dále labutì koskoroba (61) a husice magellánské (62). Nejvìtším zvíøetem v tomto výbìhu je vzácný kopytník tapír jihoamerický (63). Jezírko pøes léto obývají severoamerické elvy nádherné (64). V pøírodì u témìø vyhynuly, zato se rozmohl jejich faremní chov, proto e jsou to oblíbená teraristická zvíøata. Kdy však povyrostou, domácí akvaterárium jim nestaèí a lidé se jich zbavují. Místy se u uchytily v evropské pøírodì, v ní jako to cizorodý druh bez pøirozených nepøátel narušují biologickou rovnováhu. 60 Nandu pampový Kotulové veverovití 27

15 61, 64 Labuť koskoroba a želvy nádherné 62 Husice magellánské 18 Tropické království Nyní ji stojíme na ji ním vrcholu Mniší hory, kterému dominuje pavilon plazù Tropické království, vzniklý roku 1998 nároènou rekonstrukcí staršího objektu. Na pavilon navazuje prosklená hala s vysokou sedlovou støechou, kterou v nejbli ších letech èeká radikální pøestavba na expozici tropické pøírody Karibské oblasti. Tropické království vyniklo hlavnì v opakovaných odchovech ohro ených ještìrù, jako jsou leguán kubánský (65) z Kuby, leguán nosorohý (66) z Haiti a Dominikánské republiky a leguán zelený (67), jeho areál zasahuje z Karibiku po Brazílii. Leguáni nosorozí a kubánští patøí k nejvìtším leguánùm svìta, dorùstají do délky 1,5 m a vá it mohou a 9 kg. Leguány, pøipomínající pravìké ještì- 66 Leguáni nosorozí (mláďata) 65 Leguáni kubánští (mláďata) 63 Tapír jihoamerický ry, lovili indiáni ji pøed staletími a pro jejich chutné maso je lidé pronásledují dodnes. Od poèátku evropské kolonizace musejí také èelit zavleèeným predátorùm, jako jsou psi, koèky, promyky nebo krysy, a s rozvojem turismu trpí té úbytkem pøirozeného biotopu. Poèet leguánù kubánských se odhaduje na asi Leguáni zelení (mláďata) 29

16 68 Čukvala zavalitá kusù a stále klesá, leguánù nosorohých je u jen nìkolik tisíc; oba druhy jsou zaøazeny do pøílohy CITES I Washingtonské konvence. Strategie ochrany leguánù zahrnuje reintrodukce, promyšlené introdukce i další pøemis ovací akce, pøi nich lze divoké populace posilovat vypouštìním odrostlejších a tedy ménì zranitelných mláïat narozených v zajetí. Z pouští Mexika a ji ní èásti USA pocházejí èukvaly zavalité (68), které se dovedou nafouknout, aby zastrašily nepøítele. V sousedství èukval nalezneme i oboj- ivelníky stromové áby z Amazonie rosnièky vèelí (69). Jejich anglický název Amazon milk frog je odvozen od jedovatých bílých sekretù, které rosnièky vèelí 70 Dracéna guayanská 69 Rosnička včelí 71 Leguánek madagaskarský 72 Chameleon Jacksonův mládě 73 Kajman brýlový paraguayský vyluèují, kdy se cítí ohro eny. V pavilonu spatøíme i vzácnì vyhranìné potravní specialisty dracény guayanské (70), ijící na bøezích Orinoka a jejích pøítokù. iví se pouze pl i se skoøápkou. Svéráznou zvíøenu ostrova duchù Madagaskaru pøedstavuje leguánek madagaskarský (71). Pøesto e nevyniká pestrostí barev èi mohutností tìla, pozornost si tento druh jistì zaslou í. V dy 95% plazù vèetnì našich leguánkù je na Madagaskaru endemických, pøitom masové vypalování lesù rychle zmenšuje jejich ivotní prostor. Výskyt leguánù, typické novosvìtské èeledi, na Madagaskaru a Komorách, tedy uvnitø obrovského areálu agam, je jednou z nejvìtších zoogeografických zvláštností. Leguánka madagaskarského zatím chovají jen ètyøi evropské zoologické zahrady. Zoo Brno úspìšnì odchovává i chameleony Jacksonovy (72) z oblastí kolem nejvyšší hory Afriky Kilimand ára. Z krokodýlù nabízí pavilon dva jihoamerické druhy kajmana brýlového paraguayského (73) a kajmánka trpaslièího (74), z hadù jsou to napøíklad zástupci tého subkontinentu anakonda velká (75) a hroznýš královský (76), èi krajta kobercová (77) z Austrálie. Z elv je pro naši zoo nejvýznamnìjší osmièlenná skupina orlícií bornejských (78). Tyto druhé nejvìtší sladkovodní elvy se do Brna dostaly v roce 2002 pøi celosvìtové akci na záchranu jedincù z obrovského kontrabandu nelegálních obchodníkù se zvíøaty, zabave Kajmánek trpasličí 31

17 77 Krajta kobercová 78 Orlície bornejská 75 Anakonda velká 81 Surikaty ného celníky v Hong- -kongu. Pro dokonalou iluzi tropù chováme v tomto 76 Hroznýš královský pavilonu i jihoamerické pralesní opièky kosmany zakrslé (79) a tamaríny lutoruké (80), oba druhy mohou z vnitøní ubikace pøecházet do venkovního výbìhu. V pavilonu mají ubikaci s venkovním výbìhem i hravé jihoafrické šelmièky surikaty (81). Pocházejí z pouštì Kalahari, kde ijí v organizovaných skupinách, jejich pøíslušníci mají pøesnì vymezené funkce. Napøíklad strá ce na vyvýšeném stanovišti hlídá, zda se neblí í nepøítel. 19 Psouni Na prostranství pøed Tropickým královstvím se rádi zastavíme u psounù prériových (82), stejnì èinorodých jako surikaty. Psouni jsou však hlodavci. ijí v prériích jihozápadní èásti USA a severního Mexika v rodinných klanech tvoøících obrovské podzemní kolonie. Kdy jsme pøed èasem naši skupinu geneticky posílili jedinci z cizího chovu, došlo mezi nimi k potyèkám a zvíøata se pøestala rozmno ovat. Nakonec se jedinci s ili a nyní u se mláïata objevují ka dým rokem. Expozice je umístìna v zasypaném bývalém bazénu lachtanù, co je výhodné psouni se nemohou podhrabat mimo expozici. 82 Psouni prérioví 79 Kosman zakrslý 80 Tamarín žlutoruký 32 33

18 85 Kozorožec sibiřský 20 Ovce Jákobovy, lamy a kozoro ci Z ji ního vrcholu se musíme stejnou cestou vrátit, znovu tedy projdeme kolem jihoamerického oddílu a pavilonu ptákù. Od nìj sestoupíme k ohradì, v ní chováme ètyørohé ovce domácí Jákobovy (83), a k lamám krotkým (84). Jihoameriètí indiáni si lamy ochoèili pøed zhruba 5000 lety a na jejich vyu ívání mìlo zásadní vliv na rozvoj nejvyspìlejších kultur pøedkolumbovské Ameriky, bílé lamy uctívali Inkové jako posvátné zvíøe. Dodnes obyvatelé andské- 21 Opice Dva pavilony opic byly zbudovány roku Jeden z nich bude od roku 2007 vyhrazen pouze šimpanzùm (86). Šimpanzi pocházejí z rovníkové Afriky, jsou jednìmi z mála zvíøat, která umìjí nalezené pøedmìty pou ívat jako jednoduché nástroje. Zoo Brno chová ètyøi šimpanze: samce Fábena a samice Dadynu, Pegynu a Nymbu. Dadyna je nejstarším zvíøetem celé naší zoo, narodila se v roce Na lidi je zvyklá, ráda je pozoruje, komunikuje s nimi a své chovatelky zbo òuje. Pegyna se narodila v roce Je vedoucí, takzvanou alfa samicí a celou skupinu hlídá. Pokud se jí nìkdo zdá podezøelý, mrští po nìm rašelinu, trus nebo nìjakou slupku. Nymba se narodila v roce Je to koumavý jedinec, je 83 Ovce Jákobovy ho pohoøí chovají lamy pro vlnu a pøepravu nákladù, iví se jejich mlékem a masem. Výbìh lam sousedí s výbìhem kozoro cù sibiøských (85). Oba poslednì jmenované druhy ka dé jaro potìší návštìvníky i chovatele nìkolika mláïaty. Pár metrù pod expozicemi lam a kozoro cù narazíme na odboèku vlevo, vedoucí k pavilonùm opic. 84 Lamy krotké 86 Šimpanz 34 35

19 88 Makak chocholatý vìci vrátí i kdy èasto ji notnì zvalchované. Samice pocházejí z volné pøírody, Fáben se narodil roku 1979 v Zoo Kolmarden ve Švédsku. Velmi krásný, urostlý samec øeší ka dý rébus, který mu nastra íme, nikoli hlavou, ale silou. Napøíklad kdy chovatelka pøedlo í šimpanzùm nápoj v zašroubované plastové láhvi, Fáben ji rozkouše a dírami tekutinu vypije. Pøitom všechny naše samice umìjí víèka lahví odšroubovat. V sousedním pavilonu chováme nejbarevnìjší opice mandrily rýholící (87) z pralesù rovníkové Afriky, makaky chocholaté (88) z nevelkého pralesního území na indonéském ostrovì Sulawesi a poloopicelemury bìloèelé (89) a lemury vari (90) z Madagaskaru. Oba pavilony hodláme v budoucnu rozšíøit tak, e výbìhy povedou a ke správní budovì. 90 Lemur vari jedinou šimpanzicí skupiny, která nevymìòuje pøedmìty, které se jí podaøilo ukrást chovatelkám, za jídlo. Ostatní šimpanzi všechno, co není k jídlu, ochotnì vymìní za banán èi vinný hrozen a chovatelkám tak ukradené 87 Mandril rýholící 22 Alej ptákù Ke správní budovì se od opic dostaneme takzvanou alejí ptákù. První polovina øady voliér je vìnována našim dravcùm a sovám za všechny jmenujme sokola stìhovavého (91) a silnì ohro enou sovu pálenou (92). Všichni naši dravci a sovy si zaslou í maximální ochranu, proto e z pøírody valem mizí, pøitom hrají dùle itou roli pøi udr ování pøirozené rovnováhy 92 Sovy pálené tìchto papouškù jsme mohli vidìt u v pavilonu exotických ptákù.) 91 Sokol stěhovavý v biotopech, které obývají. Za správní budovou pokraèuje druhá polovina aleje, která pøedstavuje exoty, napøíklad papoušky ako (93), pocházející z pralesù tropické Afriky. Do zoo se dostali v roce 2002, kdy jejich nelegální zásilku zabavila celnice na letišti v Praze. (Jinou skupinu Lemur běločelý 93 Papoušek žako 37

20 Opìt u Tygøích skal a v restauraci U Tygra Alej ptákù nás dovede do míst, kde jsme procházku zoologickou zahradou zaèali: opìt stojíme u Tygøích skal a u restaurace U Tygra, která s novými výbìhy velkých koèek tvoøí jeden architektonický celek. Budova restaurace však vznikla pøestavbou bývalé myslivny, která po vzniku zoo slou ila jako její správní budova. Uvnitø, v sále s pìtapadesáti místy u stolù, si návštìvník mù e odpoèinout, prodebatovat zá itky ze setkání se zvíøaty a pøed cestou domù se posilnit dobrým jídlem a pitím tøeba i ve spoleènosti ivého tygra (94). provoz zoo. Pøi uzavøení darovací smlouvy, která platí jeden rok, poskytnete pøíspìvek na chov, jeho výše se liší podle druhu adoptovaného zvíøete nejni ší taxa èiní 500 Kè. Adoptivní rodièe získají následující výhody: 1) u expozice jejich zvíøete bude zveøejnìn údaj o tom, kdo na jeho chov pøispívá 2) obdr í jednorázové volné vstupenky do zoo (podle výše pøíspìvku) 3) po domluvì mohou navštívit zázemí zoo, aby se dokonale seznámili s chovem svého zvíøete 4) budou dostávat zdarma èasopis Zooreport a budeme je s pøedstihem informovat o akcích pro veøejnost 5) zoo je jedenkrát za rok pozve na setkání všech adoptivních rodièù a sponzorù 6) finanèní dar mohou uplatnit jako odeèitatelnou polo ku ze základu danì z pøíjmu Adopce a sponzorství Zoologická zahrada je slo itý organismus, který se neustále vyvíjí. Nároky na chov a prezentaci zvíøat se rychle mìní a pro zlepšování a zdokonalování chovatelských zaøízení i pro stavbu nových expozic potøebuje ka dá zoo mnoho finanèních prostøedkù. Málokterá je však ekonomicky sobìstaèná. Zøizovatelem naší zoo je statutární mìsto Brno, které financuje její provoz i rozvoj ze svého rozpoètu ten je však samozøejmì stále napjatý. K uchování nenahraditelných hodnot, které chovaná zvíøata pøedstavují, k tomu, aby mìla pøipraveny co nejvhodnìjší ivotní podmínky a aby se zoo stala pro všechny co nejpøita livìjší, mù ete pøispìt i Vy, návštìvníci! Jak? Zcela jednoduše: stanete se adoptivními rodièi Vašeho oblíbeného zvíøete èi vìnujete sponzorský dar na 94 Pohled do výběhu tygrů z restaurace U Tygra Zoologické zahradì pomáhají sponzoøi nejen finanènì, ale také vìcnými dary (mù e to být napøíklad krmivo èi technické vybavení) nebo poskytnutím slu by bez nároku na odmìnu. Je mo né pøispìt i dárcovskou SMS na telefonním èísle , smìrovanou na oblíbené zvíøe, a to ve tvaru: DMS ZOOBR heslo zvíøete (napø. DMS ZOOBR LEVHART). Hesla jsou uvedena na popiskách u expozic èi na Cena DMS èiní 30 Kè, Vámi vybrané zvíøe obdr í celou tuto èástku. Informace o adopcích získáte na telefonním èísle nebo a na webových stránkách Dotazy mù ete posílat na elektronické adresy nebo èi je té faxovat na èíslo Zoo døíve a dnes Dávno pryè jsou doby, kdy zoologické zahrady mìly jediný smysl: pro zábavu pøedvádìt co nejvíce exotických druhù. V dobì vzniku prvních zoo koncem 18. století, ale i mnohem pozdìji, se ivotní potøeby zvíøat opomíjely tak tøeba stádové zvíøe stálo v kleci samo. Ani s rozmno ováním si tehdy nikdo hlavu nelámal, kdy nìkteré zvíøe uhynulo, nahradil je další jedinec chycený v pøírodì. Zkrátka se zvíøaty se nakládalo jako s vìcmi. To vše je u v souèasných vyspìlých zemích nemyslitelné. Zoo dnes nehodnotíme podle toho, kolik vystavuje kusù, ale zda chová a rozmno uje ohro ená zvíøata, která by se mohla vrátit do míst, kde vyhynula, èi která by mohla posílit populace bojující ve volné pøírodì o pøe ití. Takzvané reintrodukèní programy se zaèaly rozvíjet u v minulém století. Brnìnská zoo se v roce 1996 podílela svými odchovky na pokusu o návrat antilop adaxù do pøírody Maroka. Dnešní zoo také chrání pøírodu i ve svém nejbli ším okolí. Zoo Brno hodlá zøídit chov syslù, kteøí jsou u nás kriticky ohro eni. Odchovky by pak bylo mo no v koordinaci s orgány ochrany pøírody vypustit na vhodném místì na svobodu

Kdo se dobře učil, jde o víkendu do brněnské ZOO zadarmo!

Kdo se dobře učil, jde o víkendu do brněnské ZOO zadarmo! zoo@zoobrno.cz TISKOVÁ ZPRÁVA www.zoobrno.cz Kdo se dobře učil, jde o víkendu do brněnské ZOO zadarmo! Brno, 29. 6. 2011 První prázdninový víkend, 2. a 3. července, mohou do brněnské zoo zdarma zavítat

Více

Velbloudice dostanou na Vánoce nového samce

Velbloudice dostanou na Vánoce nového samce Strana 1 / 1 Velbloudice dostanou na Vánoce nového samce Dva roky a osm měsíců starý samec Dred dorazil včera do Zoo Brno z polské Lodže. Nahradí tak šestnáctiletého samce Rómea, který byl v Brně v deponaci

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

VY_52_INOVACE_CVSC2_32_5A

VY_52_INOVACE_CVSC2_32_5A VY_52_INOVACE_CVSC2_32_5A Vzdělávací oblast: Člověk ve světě Rozmanitost přírody, 5.ročník Vzdělávací cíl: žák hodnotí činnosti a zásahy člověka do přírody, poznává zoologické zahrady ČR Kompetenční cíl:

Více

SUDOKOPYTNÍCI. našlapují na 2 prostřední prsty, zbylé 2 menší jsou výš prsty kryté kopýtky (paznehty) býložraví

SUDOKOPYTNÍCI. našlapují na 2 prostřední prsty, zbylé 2 menší jsou výš prsty kryté kopýtky (paznehty) býložraví SUDOKOPYTNÍCI našlapují na 2 prostřední prsty, zbylé 2 menší jsou výš prsty kryté kopýtky (paznehty) býložraví Dělení: Nepřežvýkaví Přežvýkavci: a) Jelenovití b) Turovití c) Žirafy Velbloudi srovnání končetiny

Více

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA VÝHODY NA PØÁNÍ

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA VÝHODY NA PØÁNÍ PARAMETRY SVÍTIDLA Krytí optické èásti: Krytí elektrické èásti: Odolnost proti nárazu (sklo): Napájecí napìtí: El. tøída izolace: Hmotnost: TECEO 1 TECEO 2 Instalaèní výška: TECEO 1 TECEO 2 VÝHODY NA PØÁNÍ

Více

Historie Zoologické zahrady

Historie Zoologické zahrady Zoologická zahrada Historie Zoologické zahrady 1881 V novinách vyšla výzva hraběte Sweerts-Sporka k zřízení zoologické zahrady v Praze 1904 Jiří Janda začal připravovat zoo na Štvanici 1922 Velkostatkář

Více

Kočka domácí je domestikovaná forma kočky divoké, která je již po tisíciletí průvodcem člověka. Stejně jako její divoká příbuzná patří do podčeledi malé kočky, a je typickým zástupcem skupiny. Má pružné

Více

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2 liga 6. a 9. øíjna 0 Logika Kolo seznam úloh a obodování èas na øešení: 90 minut. Mezi stìnami... bodù. Mezi stìnami...6 bodù. Mezi stìnami... bodù. Vnitøní mrakodrapy...0 bodù. Vnitøní mrakodrapy... bodù

Více

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm.

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm. Marek Hák 25.1.2013 Popis Tygr indický je kočkovitá šelma (Panthera tigris tigris) také zvaný tygr bengálský je nejpočetnější poddruh tygra. Vyskytuje se převážně v okolí ústí řeky Gangy, Indii a Bangladéši.

Více

Výukové materiály jsou určeny pro 5. ročník ZŠ a jsou zaměřeny na podnebné pásy.

Výukové materiály jsou určeny pro 5. ročník ZŠ a jsou zaměřeny na podnebné pásy. VY_52_INOVACE_Pr_31 Téma hodiny: Podnebné pásy Předmět: Přírodověda Ročník: 5. třída Klíčová slova: podnebí, pásy, Autor: Bohunka Vrchotická, ZŠ a MŠ Husinec Řež; Řež 17, Husinec Řež Výukové materiály

Více

Den Země pro malé i velké připravili opět studenti MENDELU

Den Země pro malé i velké připravili opět studenti MENDELU Strana 1 / 1 Den Země pro malé i velké připravili opět studenti MENDELU V sobotu 26. dubna připomeneme Den Země v Zoo Brno již tradičně zajímavým programem plným zábavy i naučných aktivit. Společně s Českým

Více

http://www.zoobrno.cz/czech/zooreport/report019.htm

http://www.zoobrno.cz/czech/zooreport/report019.htm 1 z 11 2.5.2007 12:52 ZOO report - mimořádné vydání k 50. výročí Zoo Na počátku nové expoziční éry stojí Beringia Největší medvědinec v Československu První umělý odchov šimpanze Také Brno má safari Pavilon

Více

6. Z Chodova do Kunratic

6. Z Chodova do Kunratic 6. Z Chodova do Kunratic Celková délka trasy: 8,2 km Poèet stromù: 8 Poèet informaèních tabulí: 1 Vycházka má jako výchozí bod zastávku autobusù MHD Chodovská tvrz, kde je možné vystoupit z linek è. 125,

Více

Environmentální výchova v Národním parku a chránìné krajinné oblasti Šumava

Environmentální výchova v Národním parku a chránìné krajinné oblasti Šumava Environmentální výchova v Národním parku a chránìné krajinné oblasti Šumava STØEDISKO ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY HORSKÁ KVILDA Novì otevøené støedisko v malé šumavské obci Horská Kvilda, která leží v nejkrásnìjší

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS! Zvířata žijí na souši, ve vzduchu i ve vodě. Chodí, plazí se, běhají, skáčou, létají a plavou, ať je den, nebo noc. SAVCI Na planetě žije více

Více

VY_52_INOVACE_02.17 1/5 5.2.02.17 Savci vývoj, přizpůsobování prostředí Savci

VY_52_INOVACE_02.17 1/5 5.2.02.17 Savci vývoj, přizpůsobování prostředí Savci 1/5 5.2.02.17 Savci Cíl chápat rozmanitost živočišné říše - popsat vývoj savců - odvodit společné rysy savců - vysvětlit význam stavby těla s ohledem na jejich způsob života - znát orgánovou stavbu savců

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Prameny 6. 7. třída (pro 3. 9. třídy) Základní

Více

číslo 2 / srpen 2013 mimořádné vydání K 60. VÝROČÍ ZOO

číslo 2 / srpen 2013 mimořádné vydání K 60. VÝROČÍ ZOO číslo 2 / srpen 2013 mimořádné vydání K 60. VÝROČÍ ZOO Obsah Příhovor Martin Hovorka STRANA 3 První atrakcí byla maringotka s medvědy STRANA 4 Symbolem zoo se stal medvěd STRANA 5 Šedesátá léta provázel

Více

Svìtové dìdictví UNESCO MESSEL

Svìtové dìdictví UNESCO MESSEL Svìtové dìdictví UNESCO MESSEL Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Ppress ve keré texty, fotografie, obrázky, mapy a pod. jsou chránìny autorskými právy jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti v roce 2013

Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Název a sídlo: Zoopark Zájezd o.p.s.,, 273 43 Buštěhrad IČ: 275 64 916, DIČ: CZ27564916 Telefon: 312250889, e-mail: info@zoopark-zajezd.cz Ředitel:Jiří Marek Správní

Více

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno ŠRešitel Šas ody celkem Turnaj HLS ligy v logických úlohách rno Èas øešení ) Iso tykadla ) Iso tykadla ) Iso tykadla SUOKUUP.OM ) omina ) omina ) omina ) Pyramida 8) Pyramida ) Pyramida ) asy as ) asy

Více

Svìtové dìdictví UNESCO

Svìtové dìdictví UNESCO Svìtové dìdictví UNESCO BÌLOVÌŽSKÝ PARK Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine Ppress veškeré texty, fotografie, obrázky, mapy a pod. jsou chránìny autorskými právy jednotlivých autorù

Více

OCHRANA PLAZŮ V ZAJETÍ

OCHRANA PLAZŮ V ZAJETÍ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Svìtové dìdictví UNESCO

Svìtové dìdictví UNESCO Svìtové dìdictví UNESCO VLKOLÍNEC Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Slovensko VLKOLÍNEC 3 SK STØEDNÍ SLOVENSKO Památková rezervace lidové architektury Vlkolínec byla

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace Kolínská 90, Starý Kolín ANOTACE

Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace Kolínská 90, Starý Kolín ANOTACE Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace Kolínská 90, Starý Kolín Květen 2013 VY_52_INOVACE_Z7_25 ANOTACE Vzdělávací oblast Doporučený ročník Vypracoval Název aktivity Tematické

Více

Lesy Èeské republiky, s. p. Lesní správa Hluboká nad Vltavou

Lesy Èeské republiky, s. p. Lesní správa Hluboká nad Vltavou Lesy Èeské republiky, s. p. Lesní správa Hluboká nad Vltavou Lesní správa Hluboká n. Vl. GPS s 49.06049 v 14.43311 1 Chata Stará Obora GPS s 49.08437 v 14.45508 3 Revír Stará Obora GPS s 49.09609 v 14.41983

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Plazi Jméno a příjmení: Tomáš Vyhnal Třída: 5 Školní rok: 2013/14 Garant / konzultant:mgr. Marcela Sasková Datum odevzdání: 31. 3. 2014 1 ČESTNÉ

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

Šelmy kočkovité. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 18. 9. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Šelmy kočkovité. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 18. 9. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis Šelmy kočkovité Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 18. 9. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí se šelmami, které představují modelové lovce. Kočkovití

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S VÝUKOVÁSLEPÁMAPA AUSTRÁLIE A OCEÁNIE KLIMA A BIOMY Mgr. Iva Svobodová Klimatologické vymezení australská pevnina je nejsušší kontinent na obrovské ploše Oceánie vyvinuta

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Trojské trumfy. pražským školám CITES OHROŽENÝ DRUH NENÍ SUVENÝR. Pracovní list č. 3 řešení. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Trojské trumfy. pražským školám CITES OHROŽENÝ DRUH NENÍ SUVENÝR. Pracovní list č. 3 řešení. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Pracovní list č. 3 řešení Trojské trumfy pražským školám projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 CITES OHROŽENÝ DRUH NENÍ SUVENÝR A B? doplňte domácí

Více

Šablona č. 01.31 Přírodopis Biomy a jejich savci

Šablona č. 01.31 Přírodopis Biomy a jejich savci Šablona č. 01.31 Přírodopis iomy a jejich savci notace: Pracovní list s úkoly, které se týkají výskytu savců na Zemi. utor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Žáci řeší úkoly v pracovním listu. Přiřazují

Více

DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 RADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HRA

DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 RADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HRA DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 ADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HA OBSAH VÌŽE A SKLUZAVKY... 2 Sestava Standard,Pro nejmenší, ajholovice, Moravská,Pozlovice, Most Aztékù, Sestava Mini, Zvíøátko se skluzavkou,malá

Více

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA MÌSTA BRNA THE ZOOLOGICAL GARDEN OF THE BRNO TOWN

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA MÌSTA BRNA THE ZOOLOGICAL GARDEN OF THE BRNO TOWN ZOOLOGICKÁ ZAHRADA MÌSTA BRNA THE ZOOLOGICAL GARDEN OF THE BRNO TOWN Výroční zpráva 2006 The Annual Report 2006 Obsah Obsah Summary Úvodní slovo ředitele Zoo Brno The Openning Adress of the Brno Zoo s

Více

Vá ení zákazníci! Na e cestovní kancelá

Vá ení zákazníci! Na e cestovní kancelá Váení zákazníci! Nae cestovní kancelá Vám nabízí cestu Od rovníku k pólm. Nasednte do naeho letadla a vydejte se s námi na cestu po hlavních pírodních krajinách svta! První pistání je v rovníkovém podnebném

Více

ZÁKLADNÍCH SKOL A Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 www.4zsrf.cz; e-mail: kola@4zsrf.cz kola poskytuje úplné základní vzdìlání od 1. do 9. tøíd. Vyuèování ve v ech tøídách probíhá podle vlastního

Více

Inovace výuky Člověk a jeho svět

Inovace výuky Člověk a jeho svět Inovace výuky Člověk a jeho svět Vv4/07 Autor materiálu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Mgr. Petra Hakenová Výtvarná výchova Výtvarná

Více

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

BIOSFÉRA TEST. 1. Rozmístění vegetace na Zemi závisí hlavně na: a) zeměpisné šířce b) počasí c) rozložení pevnin a oceánů d) nadmořské výšce

BIOSFÉRA TEST. 1. Rozmístění vegetace na Zemi závisí hlavně na: a) zeměpisné šířce b) počasí c) rozložení pevnin a oceánů d) nadmořské výšce Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Kateřina Haganová MGV_Z_SS_1S1_D20_Z_FYZGEO_Biosfera_T Zeměpis Fyzická geografie Biosféra BIOSFÉRA TEST 1. Rozmístění

Více

17/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

17/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 17/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 7. ledna 2004 o pravidlech pro poskytování dotací provozovatelům zoologických zahrad Vláda nařizuje podle 18 zákona č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických

Více

9IS18P7 Plazi krokodýli. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075. Šablona: III/2. Sada: VY_32_INOVACE_9IS. Pořadové číslo: 18

9IS18P7 Plazi krokodýli. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075. Šablona: III/2. Sada: VY_32_INOVACE_9IS. Pořadové číslo: 18 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_9IS Pořadové číslo: 18 Ověření ve výuce Třída: 7.A Datum: 13.12.2013 1 Plazi krokodýli Předmět: Ročník: Škola adresa:

Více

DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země

DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země Jméno autora výukového materiálu: Mgr. Lenka Bělohlávková Škola: ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory Datum (období) vytvoření: únor 2014 Ročník,

Více

ZOO Dvůr Králové plní své poslání

ZOO Dvůr Králové plní své poslání ZOO Dvůr Králové plní své poslání Dana Holečková Deborah s tříměsíční dcerou Hillou - 20.12.2011. ( ) Za mco v 70. letech 20. stole vozila královédvorská zoologická zahrada pod vedením tehdejšího ředitele

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

Foto: Michala Šmikmátorová, Tomáš Buchmajer, RNDr. Petr Klán, Mgr. Jiøí Dvoøák Grafické zpracování: Lubomír Petlach. Edice

Foto: Michala Šmikmátorová, Tomáš Buchmajer, RNDr. Petr Klán, Mgr. Jiøí Dvoøák Grafické zpracování: Lubomír Petlach. Edice Tvoøivé nápady INDIÁNI Autoøi: Michala Šmikmátorová, Pavla Šmikmátorová, Mgr. Jiøí Dvoøák Foto: Michala Šmikmátorová, Tomáš Buchmajer, RNDr. Petr Klán, Mgr. Jiøí Dvoøák Grafické zpracování: Lubomír Petlach

Více

Zeměpisná pásma. rozdělení

Zeměpisná pásma. rozdělení Zeměpisná pásma rozdělení Podnebné pásy Podnebné pásy jsou oblasti se stejným makroklimatem. Rozlišujeme 4 typy podnebných pásů: tropický, subtropický, mírný a polární. Lze je charakterizovat podle klimatických

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

Ekosystémy Země. ekosystém je soustava živých a neživých složek zahrnující všechny organismy na určitém území a v jejich vzájemných vztazích

Ekosystémy Země. ekosystém je soustava živých a neživých složek zahrnující všechny organismy na určitém území a v jejich vzájemných vztazích Ekosystémy Země Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dalibor POPELKA. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Gepard štíhlý. Hmotnost: 38 43 kg Délka: 110 150 cm + 65 90 ocas Výška: 70 94 cm

Gepard štíhlý. Hmotnost: 38 43 kg Délka: 110 150 cm + 65 90 ocas Výška: 70 94 cm KOČKOVITÉ ŠELMY Gepard štíhlý Hmotnost: 38 43 kg Délka: 110 150 cm + 65 90 ocas Výška: 70 94 cm Gepard je nejrychlejší suchozemské zvíře. Může běžet rychlostí přes 110 km/h. Krátkodobě dokonce až 130km/h.

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Název materiálu: Lichokopytníci

Název materiálu: Lichokopytníci Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

http://www.zoobrno.cz/czech/zooreport/report005.htm

http://www.zoobrno.cz/czech/zooreport/report005.htm 1 z 5 2.5.2007 13:05 ZOO report 1/00 Příhovor Stop pašerákům exotických zvířat Zoologické zahrady si nekonkurují Draví ptáci na Mniší hoře Role zoologických zahrad Horké novinky Mniší hora v roce 2020

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

Tygři jsou obligátní masožravci. Dávají přednost lovu velkých kopytníků, často zabíjejí divoká prasata, a občas jelena.

Tygři jsou obligátní masožravci. Dávají přednost lovu velkých kopytníků, často zabíjejí divoká prasata, a občas jelena. Dominik Dufek Třída: 7.C Datum: 7.3 2013 Zeměpisné rozšíření: Čína Zajímavosti: poslední volně žijící jedinec tohoto poddruhu byl spatřen v roce 1994 a proto se má za to, že tygr jihočínský ve volné přírodě

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

Známe 12 finalistů fotosoutěže Objektivem návštěvníka

Známe 12 finalistů fotosoutěže Objektivem návštěvníka Strana 1 / 1 Známe 12 finalistů fotosoutěže Objektivem návštěvníka Fotosoutěž pro širokou veřejnost, která byla vyhlášena v únoru letošního roku, už má své finalisty. Dvanáct nejlepších fotografií bude

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

My Home klíè k moderní elektroinstalaci

My Home klíè k moderní elektroinstalaci My Home klíè k moderní elektroinstalaci VZOROVÝ ROZPOÈET Moderní elektroinstalace My Home Vaše správná volba Ovládejte svùj svìt jednoduše a intuitivnì. MODERNÍ ELEKTROINSTALACE 2 Komfort Moderní elektroinstalace

Více

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ DOTAZNÍK KE GENETICKÉMU VYŠETØENÍ (pro ženy) ŽENA OSOBNÍ DATA KLIENTKY PØÍJMENÍ DATUM NAROZENÍ RODNÉ ÈÍSLO TELEFON (MOBIL) ADRESA UKONÈENÉ ŠKOLNÍ VZDÌLÁNÍ ZAMÌSTNÁNÍ NÁRODNOST DATUM SÒATKU JMÉNO MÍSTO

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

1 z 6 2.5.2007 12:56

1 z 6 2.5.2007 12:56 1 z 6 2.5.2007 12:56 ZOO report 3/02 Zachraňme zázrak života! Chovat lamu jako domácího miláčka není jednoduché Zoo bez mříží uprostřed města Aligátoři, kajmani a krokodýli v Zoo Brno Kaskadéři přivádějí

Více

Ekonomické oddìlení 47 Èinnost ekonomického oddìlení 48

Ekonomické oddìlení 47 Èinnost ekonomického oddìlení 48 Výroèní zpráva 2006 Obsah Obsah Úvodní slovo øeditele 3 Zoologické oddìlení 5 Èinnost zoologického oddìlení 6 Veterinární péèe 8 Zpráva o èinnosti úseku Bornejský pavilon 10 Zpráva o èinnosti úseku lachtani

Více

1 2 3 4 5 6 7 8 1 4 2 3 5 1 3 1 4 2 2 3 5 5 6 4 2 1 5 3 4 6 1 6 4 3 5 2 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5A 5 5B Zru ení výbìru, výbìr celého obrázku, vymazání výbìru KG2R Tyto volby bývají

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

Datum ověření: 13.6.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741. Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_35

Datum ověření: 13.6.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741. Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_35 Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_35 Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Aktivita, vhodná jako podpora přímé výuky. Slouží k procvičení, upevnění či ověření znalosti

Více

Veterinární biochemický analyzátor Zadávání referenčního rozmezí normálních hodnot pro různé zvířecí druhy

Veterinární biochemický analyzátor Zadávání referenčního rozmezí normálních hodnot pro různé zvířecí druhy Nad obrazovkou: Home Veterinární biochemický analyzátor Zadávání referenčního rozmezí normálních hodnot pro různé zvířecí druhy ANALYZE (analyzovat) Stiskněte 2x za sebou ikonu ruky vpravo dole Nad obrazovkou:

Více

ŠELMY. většinou loví živou kořist (predátoři) pružné a svalnaté tělo, rychlí a mrštní. dobrý sluch, čich, zrak i hmat

ŠELMY. většinou loví živou kořist (predátoři) pružné a svalnaté tělo, rychlí a mrštní. dobrý sluch, čich, zrak i hmat ŠELMY většinou loví živou kořist (predátoři) pružné a svalnaté tělo, rychlí a mrštní dobrý sluch, čich, zrak i hmat mají dlouhé špičáky a tzv. trháky (poslední třenový zub v horní čelisti a první stolička

Více

Adax Zařazení: třída savci, řád sudokopytníci, čeleď turovití Zeměpisné rozšíření: Afrika (kdysi celá Sahara, dnes malé území v S Nigeru)

Adax Zařazení: třída savci, řád sudokopytníci, čeleď turovití Zeměpisné rozšíření: Afrika (kdysi celá Sahara, dnes malé území v S Nigeru) Adax Zařazení: třída savci, řád sudokopytníci, čeleď turovití Zeměpisné rozšíření: Afrika (kdysi celá Sahara, dnes malé území v S Nigeru) Potrava: tráva, byliny, listy keřů Adax žije v nehostinné a vyprahlé

Více

57.Afrika rostlinstvo a živočišstvo Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

57.Afrika rostlinstvo a živočišstvo Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Světadíly a oceány 57.Afrika Afrika Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí se základními pojmy nového

Více

Mgr. Stanislav Zlámal 12. 11. 2013. sedmý

Mgr. Stanislav Zlámal 12. 11. 2013. sedmý Jméno Mgr. Stanislav Zlámal Datum 12. 11. 2013 Ročník sedmý Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Afrika Téma klíčová slova Východní Afrika doplňovačka s atlasem Anotace

Více

Malé a ještě ne zcela osrstěné mládě klokana dama, v této době ještě samo neopouští vak samice

Malé a ještě ne zcela osrstěné mládě klokana dama, v této době ještě samo neopouští vak samice Malé a ještě ne zcela osrstěné mládě klokana dama, v této době ještě samo neopouští vak samice Klokan dama obývá pobřežní oblasti v jižní a západní Austrálii, žije i na některých okolních ostrovech. Patří

Více

Organismy. Látky. Bakterie drobné, okem neviditelné, některé jsou původci nemocí, většina z nich je však velmi užitečná a v přírodě potřebná

Organismy. Látky. Bakterie drobné, okem neviditelné, některé jsou původci nemocí, většina z nich je však velmi užitečná a v přírodě potřebná Organismy Všechny živé tvory dohromady nazýváme živé organismy (zkráceně "organismy") Živé organismy můžeme roztřídit na čtyři hlavní skupiny: Bakterie drobné, okem neviditelné, některé jsou původci nemocí,

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S VÝUKOVÁSLEPÁMAPA POLÁRNÍOBLASTI -ARKTIDA Mgr. Iva Svobodová Polární oblasti obecná charakteristika rozsáhlá území obklopující oba zemské póly přesněji vymezené polárním

Více

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005 EVROPA Národní parky I K. Kovářová a K. Čapková, 2005 Národní parky Velkoplošné chráněné území, jehož značnou část zaujímají přirozené, nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v němž rostliny,

Více

Jací jsme? Dokážete správně napsat jména na popisky u výběhů opic v liberecké ZOO?

Jací jsme? Dokážete správně napsat jména na popisky u výběhů opic v liberecké ZOO? Dokážete správně napsat jména na popisky u výběhů opic v liberecké ZOO? PAVIÁNI Jací jsme? Na Zemi přilétá delegace ze spřátelené části vesmíru, která se velmi zajímá o život na naší planetě. Úkolem vašeho

Více

Otázky pro opakování. 7. ročník

Otázky pro opakování. 7. ročník Otázky pro opakování 7. ročník Kruhoústí, paryby a ryby 1. Co je struna hřbetní? 2. Jaká je nervová soustava strunatců? 3. Jak přijímají potravu kruhoústí? 4. Jaký je zástupce kruhoústých obratlovců? 5.

Více

Zoologická zahrada Dvorec

Zoologická zahrada Dvorec Výroční zpráva 2012 PARK EXOTICKÝCH ZVÍŘAT tygr indický - snow a přírodní forma Zoologická zahrada Dvorec 1) Organizační schéma a druh činnosti v roce 2012. Zřizovatel: Park exotických zvířat o.p.s. Se

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26

VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26 VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA

P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA Mikroregion Konstantinolázeòsko BEZDRUŽICE - dobrovolný svazek obcí - vznikl v roce 2000 - nyní jej tvoøí

Více

http://www.zoobrno.cz/czech/zooreport/report013.htm

http://www.zoobrno.cz/czech/zooreport/report013.htm 1 z 7 2.5.2007 12:58 ZOO report 4/01 Zoologické zahrady jsou nepostradatelné pro člověka i zvířata Adoptivních rodičů v Zoo Brno přibývá Zvířata ve vyškovském zoo-parku doplnil i hroch Koně, osli a zebry

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

POLÁRNÍ OBLASTI. = živý obal Země. Vznikají tzv. VEGETAČNÍ PÁSY, které přibližně odpovídají pásům podnebným.

POLÁRNÍ OBLASTI. = živý obal Země. Vznikají tzv. VEGETAČNÍ PÁSY, které přibližně odpovídají pásům podnebným. = živý obal Země Vznikají tzv. VEGETAČNÍ PÁSY, které přibližně odpovídají pásům podnebným. POLÁRNÍ OBLASTI Antarktida, Grónsko, Arktida Zaledněné oblasti Arktida- mrož, tuleň nebo medvěd lední Antarktickou

Více

EU peníze školám VY_52_INOVACE_PV3B_36

EU peníze školám VY_52_INOVACE_PV3B_36 VY_52_INOVACE_PV3B_36 Předmět: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa Ročník: 7. Školní rok: 2012/2013 Anotace: Pracovní list slouží k procvičování a prověření učiva o Asii, Austrálii, Oceánii, polárních

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_122 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Ochrana volně žijících šelem a dravců

Ochrana volně žijících šelem a dravců Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Ochrana volně žijících šelem a dravců Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.24 Vzdělávací oblast: Autor: Mgr.

Více

4. Za památnými stromy Dolních Poèernic a Hostavic

4. Za památnými stromy Dolních Poèernic a Hostavic 4. Za památnými stromy Dolních Poèernic a Hostavic Celková délka trasy: 3,8 km (4,7 km) Poèet stromù: 7 Dolní Poèernice Obec leží v místì starého osídlení. V pozdní dobì kamenné (asi 4000 let pø. n. l.)

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. /2008 Sb. Požadavky na krmení handicapovaných zvířat:

Příloha č. 1 k vyhlášce č. /2008 Sb. Požadavky na krmení handicapovaných zvířat: Příloha č. 1 k vyhlášce č. /2008 Sb. Požadavky na krmení handicapovaných zvířat: 1. Pro dravé ptáky a sovy je vhodné toto krmení a) celá usmrcená krmná zvířata vhodného druhu, b) maso jatečných zvířat,

Více