Vá ení a milí návštìvníci, MVDr. Martin Hovorka, øeditel Zoo Brno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vá ení a milí návštìvníci, MVDr. Martin Hovorka, øeditel Zoo Brno"

Transkript

1 Vá ení a milí návštìvníci, dovolte, abych Vás co nejsrdeènìji pøivítal na zalesnìných stráních Mniší hory, kde najdete na 24 hektarech výbìhy a pavilony brnìnské zoologické zahrady. Prùvodce, kterého dostáváte do rukou, Vám usnadní orientaci pøi procházce mezi zoologickými expozicemi, pøiblí í zajímavosti ze ivota zvíøat i smysl a poslání dnešních zoologických zahrad. Pøíjemné a klidné pøírodní prostøedí v rekreaèním zázemí velkomìsta je domovem pøibli nì osmi set ivoèichù dvou set druhù ze všech kontinentù vyjma Antarktidy. Nejvíce si ceníme tìch zvíøat, která u v místech pùvodního výskytu témìø èi zcela vymizela, ka dý ivoèich je však dùle itý, proto e svým nezastupitelným dílem utváøí pestrost ivota na Zemi. V posledních letech se brnìnské zoo podaøilo postavit øadu nových expozic. Pavilon plazù Tropické království vznikl v roce 1998 adaptací bývalého terária. Témìø ka doroènì pak zoo otvírala jednu novou velkou expozici èi stavbu: výbìhy velkých koèek Tygøí skály, Dìtskou zoo, restauraci U Tygra s prodejnou suvenýrù, expozici bobrù s indiánským srubem a areál vlkù. Postupnì mizející møí e a kovová hrazení nahrazují pøíkopy bez optických bariér, jak je tomu i u zatím nejnovìjšího výbìhu koní Pøevalského, otevøeného v roce Návštìvníci, kteøí chodí do Zoo Brno èastìji, novinky vítají, podle našich plánù však zoo èeká ještì mnoho dalších zmìn a vylepšení. Zoologická zahrada je otevøena po všechny dny v roce a její návštìva má nìco do sebe nejen na jaøe èi v létì. Charakteristickou podzimní atmosféru dává Mniší hoøe pestøe vybarvený listnatý les obklopující zoologické expozice. MVDr. Martin Hovorka ředitel Zoo Brno I v zimì, kdy zavládne bílé ticho, má návštìva zoo svùj pùvab. Vìtšina zvíøat bývá i v tomto období ve svých výbìzích. Vìøím, e chvíle strávené v naší zoo se pro Vás stanou neobvyklým zá itkem a e Vám pøinesou uvolnìní z ka dodenního shonu. Prosím Vás ale, abyste zvíøata nekrmili naši svìøenci rozhodnì hladem netrpí a nadbytek potravy, zvláštì pokud neodpovídá pøirozené skladbì, jim mù e zpùsobit vá né zdravotní potí e. A také Vás prosím, a to pøedevším v zájmu Vašeho bezpeèí, abyste nevstupovali do míst mimo návštìvnickou trasu. Pøeji Vám pøíjemný pobyt mezi zvíøaty a doufám, e se do naší zoo budete rádi vracet. MVDr. Martin Hovorka, øeditel Zoo Brno 1

2 Procházka po Mniší hoøe (èísla u názvù kapitol odkazují k mapì, èísla za jmény zvíøat k fotografiím) Právì vcházíte do areálu brnìnské zoo. Projdete-li vstupní bránou a krátkou serpentinou zdoláte nìkolik prvních výškových metrù, najdete jeden z našich nejkrásnìjších výbìhù Tygøí skály. Ne dorazíte k prvnímu zastavení, povšimnìte si na tabulích podél pøístupové cesty struèných aktuálních upozornìní na nejnovìjší pøírùstky, mláïata, nové expozice, na pøesné èasy krmení zvíøat a podobnì. 1 - Tygr sumaterský 1 Tygøí skály V Tygøích skalách, vybudovaných v roce 2000 v místì bývalé expozice šelem a vodních ptákù, chováme dva druhy velkých koèek: tygry sumaterské (1) a levharty cejlonské (2). Šelmy mù ete pozorovat v jejich vnitøních ubikacích, nebo ve venkovních výbìzích s bujnou vegetací, jezírky a vodopády. Tygry sumaterské chováme ji dlouhou dobu, v letech 1992 a 1996 se v Brnì narodila tøi mláïata, sameèci. Dva u odešli do jiných zoo, tøetí z nich, Dick, se v øíjnu 2005 doèkal dru ky 2 Levhart cejlonský 2 3

3 mladá samice Satu pøicestovala do Brna ze Zoo Dublin v Irsku. Do èásti Tygøích skal vyhrazené levhartùm cejlonským se nám koncem roku 2004 podaøilo dovézt nový pár tìchto elegantních velkých koèek pøímo z jejich domoviny na Srí Lance. Zmínìný import znamená výrazné genetické posílení evropského chovu vysoce ohro eného poddruhu levhartù. 2 Voliéra v restauraci U Tygra Výbìhy Tygøí skály architektonicky dotváøí budova Centra slu eb, v ní se nachází restaurace a prodejna suvenýrù U Tygra. Ani tam návštìvník neztratí kontakt se zvíøaty. Sklenìnou stìnou lze z restaurace pozorovat tygry pøímo v jejich výbìhu, v restauraci je také voliéra, která podél toèitého schodištì vede do horního podla í s prodejnou suvenýrù. Ve voliéøe chováme nìkteré pøedstavitele zvíøeny indonéské oblasti: ratufy cejlonské (4), jedny z nejvìtších veverek svìta, ptáky z èeledi holubovitých hrdlièky jihoasijské (3), z èeledi hrabavých koroptve korunka- 3 - Hrdlička jihoasijská (vlevo) a majna Rotschildova té (5) a další ptaèí druh vzácné endemity z ostrova Bali majny Rothschildovy (6). Ty patøí k nejohro enìjším ptákùm na svìtì, na rozdíl od svých pøíbuzných z èeledi špaèkovitých se nedokázali pøizpùsobit novým ivotním podmínkám po pøemìnì lesù na zemìdìlskou pùdu. Divoká populace majn Rothschildových èítá jen asi 15 jedincù a její posilování ptáky ze zajetí se zatím pøíliš nedaøí. 5 Koroptev korunkatá 6 Majna Rothschildova 4 - Ratufa cejlonská 4 5

4 3 Zaèínáme v dolní èásti zoo Na takzvaném námìstíèku u vchodu do restaurace U Tygra mohou pøedevším pohybovì ménì zdatní návštìvníci èi maminky s koèárky nastoupit do elekrovozíku, který je dopraví vzhùru na høeben kopce, k pavilonu exotických ptákù. Cesty v horní èásti zoo je pak mo no absolvovat jízdou ve vláèku. (V budoucnu by mìla trasa vláèku zaèínat u u restaurace.) Rozhodnete-li se putovat pìšky, na vrchol kopce dospìjete cestami a okruhy mírnì stoupajícími po svazích kopce. Z námìstíèka mù eme zamíøit na okruh ke správní budovì a k opicím, my vám však doporuèujeme vydat se nejprve smìrem ke stánku s obèerstvením U Tygra do dolní, nejstarší èásti zoo. Dostanete se tam takzvanou alejí šelmièek s expozicemi drobných šelem, která odboèuje mírnì vzhùru k horní èásti výbìhu vlkù kanadských. Alej šelmièek však brzo zmizí, nachází se v místì budoucího výbìhu medvìdù hnìdých. K areálu vlkù se mù ete vydat okruhem vedoucím kolem expozic rùzných druhù zvíøat. Vydejme se tedy radìji ní e polo enou cestou podél dolního okraje výbìhu australských pštrosù emu hnìdých (7), nejvìtších ptákù kontinentu. Emuové, patøící do nadøádu bì cù, ztratili 7 - Samec emu hnědého s mláďaty schopnost létat. Na jaøe a v létì se v jejich výbìhu prochází samec, který se sám stará o hejno kuøat, po zbytek roku vidíme ve výbìhu chovný pár. Od emuù nás cesta pøivede ke skupinì vodních ptákù, v ní mezi nìkolika drobnìjšími druhy dominují ibisové posvátní (8). V expozici si stavìjí hnízda a témìø ka doroènì odchovávají mláïata, tak e mù eme souèasnì pozorovat jedince z nìkolika generací. 8 Ibisové posvátní 4 Lachtani a paviáni Vodní ptáci jsou umístìni napravo od cesty, nalevo je pak bazén s dovádìjícími lachtany jihoafrickými (9). Chováme samce Bagouna a samice Gejšu a Bobinu. Gejša pochází z odchytu ve volné pøírodì Namibie domovinou tìchto lachtanù je, jak napovídá jejich jméno, pobøe í ji ní Afriky. Lachtani patøí do øádu ploutvono cù, jejich konèetiny pøipomínají ploutve. iví se pøevá nì moøskými rybami, v naší zahradì jich tøi jedinci dohromady spoøádají 27 kg za den. Jednou dennì, pøi krmení ve hodin, absolvují naši lachtani cvièení s chovatelem. Ten je uèí nìkolika základním cvikùm. Míra jejich zvládnutí je u jednotlivých zvíøat rùzná. Všichni tøi lachtani vyskakují z vody na povel a vylézají na podstavec, Bagoun a Gejša navíc podávají ploutev. Gejša se také opírá o cvièitele, Bobina jezdí po bøiše. Vystoupení lachtanù 9 - Lachtan jihoafrický 6 7

5 je zahrnuto do komentovaného krmení, ovšem vyjma období øíje, kdy samec mù e být nebezpeèný a chovatel tedy do výbìhu nevstupuje. Ubikace lachtanù, navazující na jejich venkovní bazén, je vybavena menší nádr í se slanou vodou. Sousedí s ubikací, která patøí k výbìhu, v nìm jsme do roku 2006 chovali medvìdy lední. Po jejich odchodu do vìtšího výbìhu po medvìdech hnìdých bude prostor adaptován pro paviány anu- 10 Pavián anubi bi (10). Tyto opice ijí v afrických savanách od Mali a Etiopie pøes Keòu po severní Tanzanii. Pohybují se pøevá nì na zemi. ijí v tlupách, kde má ka dý jedinec své pøesné postavení. Na vrcholu hodnostního ebøíèku se nachází starý samec, kterému je podøízeno nìkolik dospìlých samcù. Na dalším stupni jsou samice s mláïaty a nejní e stojí odrostlejší mláïata, takzvaní výrostci. Brnìnskou skupinu tvoøí samci Cipísek a Kvido a pìt samic. 5 Bobøi a indiánský srub U výbìhu lachtanù zaèíná areál, který na témìø celém západním svahu Mniší hory bude patøit komplexu expozic severské zvíøeny Beringia. Jeho první díl je u hotov. Jsou to výbìhy vlkù kanad- ských a bobrù kanadských (11), propojené umìlou øekou s jezírky a vodopády. Bobøí doupì stojí u cesty pár desítek metrù za lachtany. V zešeøelé místnosti mohou návštìvníci sklenìnou pøepá kou pozorovat bobry, jak si pøi tlumeném modrém svìtle vystýlají doupì vìtvemi a dìlají si zásoby potravy. Z doupìte vede nora do jezera obklopeného umìlými balvany, mezi nimi jsou zasazeny dva sklenìné prùzory pro pozorování ivota pod hladinou. Výbìhy bobrù 12 Indiánský srub a vlkù doplòuje replika srubu (12), který patøil náèelníkovi indiánského kmene Haida Gwaii, jeho pøíslušníci dosud ijí na ostrovech královny Charlotty u západního pobøe í Kanady. Z této oblasti pocházejí i vlci a bobøi kanadští. Ke srubu nále í venkovní i vnitøní totem, interiér nabízí návštìvníkùm informace o ivotì zvíøat i lidí v severské pøírodì a výhled do stránì v dolní èásti výbìhu vlkù. 11 Bobr kanadský 8 9

6 13 - Sovice krahujová Neobvyklým vybarvením, u samcù pøevá nì bílým, jistì zaujme sovice snì ní (14), ijící v tundøe podél severního polárního kruhu; vzácnì, za tuhých zim, se mù e objevit i na našem území 6 Dravci, sovy a jeøábi Vlèinec s bobøincem v budoucnu dotvoøí tøi doplòkové expozice se stromovými dikobrazy urzony kanadskými, skunky pruhovanými a orly bìlohlavými. Zatím si mù eme v blízkosti indiánské chýše prohlédnout nìkteré dravé ptáky a sovy. Obyvatelka hlubokých jehliènatých lesù severní Eurasie a Severní Ameriky sovice krahujová (13) pøipomíná dravce, a to svým chováním, zbarvením i dlouhým ocasem Sovice sněžní (mezi nálezy v naší pøírodì ovšem mohou být také jedinci, kteøí unikli ze zajetí). S dravci a sovami se setkáme i na jiném místì zahrady, v takzvané aleji ptákù u správní budovy, kde vystavujeme avifaunu Èeské republiky. Nedaleko za indiánským srubem najdeme krátkou odboèku do stránì k výbìhu jeøábù mand uských (15). Pocházejí z Koreje, mand uské èásti Èíny a Japonska. ijí na mokøadech. Jsou velmi vzácní, ji v dobách pøed pøemìòováním jejich ivotního prostøedí na ornou pùdu byli nepoèetní. Jsou nejkrásnìjší ze všech druhù jeøábù, èasto byli zobrazováni v tradièním výtvarném umìní Orientu. 7 Lední medvìdi, orli a rysi Dalším zastavením na naší procházce je výbìh medvìdù ledních (16). Dva jedince získala brnìnská zoo v roce Samec Umka pøišel z kazašské Zoo Almaty, kde se narodil v roce Témìø stejnì stará samice Kora dorazila ze zoo v ruském Sankt Petìrburgu. Medvìdi byli tehdy umístìni v málo vyhovujícím výbìhu v sousedství expozice lachtanù. Mnohem lepší ivotní podmínky získali v roce 2006 v bývalém výbìhu medvìdù hnìdých. Tento areál o rozloze zhruba 0,5 ha byl postaven v roce V té dobì to byl nejvìtší výbìh medvìdù hnìdých v Èeskoslovensku a dosud patøí mezi nejvìtší èeská chovatelská zaøízení pro medvìdy. Medvìdy hnìdé jsme umístili mimo naši zoo, hodláme jim postavit nový, ještì vìtší výbìh, a to v místech souèasné aleje šelmièek. Oèekáváme, e medvìdi lední se ve vìtším výbìhu zaènou rozmno ovat. Z èeských zoo jen pra ská a brnìnská mají nadìji, e odchovají novou generaci, ostatní èeské zoo lední medvìdy nevlastní, pouze ostravská dr í jednu samici Medvěd lední 16 - Medvěd lední Lední medvìdi ijí v pobøe ních pásmech Arktidy, od Aljašky, pøes Kanadu, Grónsko, Špicberky a po Sibiø a ostrovy v Severním ledovém oceánu. iví se pøevá nì masem ulovených tuleòù, v létì po- írají mršiny mro ù a velryb vyvr ené na bøeh a v tundøe si zpestøují jídelníèek bobulemi rostlin. S medvìdem kodiakem a medvìdem kamèatským je medvìd lední nejvìtší suchozemskou šelmou, vá it mù e a 800 kg, výška vzpøímeného tìla èiní a 3,3 m uvedené údaje platí jen pro samce. Poèet ledních medvìdù ijících v pøírodì v polovinì minulého století prudce klesl, zvíøat tehdy zbylo jen kolem pìti tisíc. Lov ledních medvìdù dnes naštìstí podléhá kontrole, souèasný stav se zvýšil na pøibli nì kusù. V bývalém lomu ve stráni nad medvìdincem chováme v provizorní voliéøe tøi orly: orla bìlohlavého (17), orla moøského (18) a orla kamèatského (19). Expozice má být v budoucnu prùchozí, 15 - Jeřáb mandžuský 11

7 18 - Orel mořský 22 Paovce hřivnaté 17 - Orel bělohlavý 21 - Dželada 19 - Orel kamčatský chovat v ní budeme pouze orly kamèatské. Jsou to nejvìtší orli, vyskytují se pouze na pobøe í Ochotského moøe. Jejich populace zatím není kriticky ohro ena, ale v oblasti se rozmáhá tì ba ropy a rùzných nerostù, co brzy mù e existenci endemického druhu ohrozit. Zoo Brno se podílí na genetické analýze orlù kamèatských z pøírody i ze zoo, která je souèástí mezinárodního projektu na ochranu tohoto druhu. Za expozicí medvìdù ledních cesta mírnì stoupá, stáèí se do protismìru a míøí k výbìhu vlkù. V ohybu cesty hodláme v roce 2007 vybudovat novou expozici rysù kanadských (20), šelem koèkovitých z podèeledi malých koèek Rys kanadský 8 D elady a paovce Za ohybem cesty narazíme na spoleèný výbìh d elad (21) a paovcí høivnatých (22). Paovce se podobají spíše kozám, nejbli ším pøíbuzným druhem je ale ovce modrá. Pocházejí z hor severní Afriky od Maroka po Súdán. U nás se ka doroènì rozmno ují, jejich chov jsme v roce 2003 o ivili dovozem jedincù ze Zoo Boras ve Švédsku. Od roku 2006 ijí s paovcemi v jejich výbìhu i d elady, pozemní opice z vysokých hor Etiopie. iví se témìø výhradnì trávou, nápadná je u nich rudá skvrna na prsou, její barva se pøi pohlavním vzrušení zvýrazní. Paovce a d elady se vzájemnì dobøe snášejí, oblasti jejich pùvodního výskytu jsou si geograficky blízké

8 9 Vlci Kolem paovcí a d elad procházíme k výbìhùm jelenovitých, o nich si povíme v pøíští kapitole. Souèasnì se toti dostáváme do míst, odkud mù eme pozorovat vlky kanadské (23), tentokrát seshora, ze dvou vyhlídkových plošin u jezírka a u vodopádu. Vlk patøí k šelmám, které fascinují malé i velké návštìvníky. Nejedno dítì si v zoo vyslechne pohádku o Èervené karkulce, zlobivých kùzlátkách, nebo o tøech prasátkách stavìjících si své domeèky, které jim posléze zlý vlk poboøí. Dospìlého zaujme krvelaèná šelma, schopná dávit ovce, která je pøitom tak podobná jeho nejvìrnìjšímu ètyønohému pøíteli psu domácímu. Vlk není ani zlý, ani krutý, ale je to predátor, který v pøírodì hraje nezastupitelnou roli v potravním øetìzci. Osídlil vìtší èást Severní Ameriky, Evropy i Asie, byl však èlovìkem zatlaèen do nepøístupných oblastí. Vytvoøil mno ství poddruhù, z nich nìkteré u bohu el vyhynuly Vlk kanadský Dosud však existují vlci se srstí èernou, bílou, šedivou èi zrzavou. Poddruhy ijící na Vysokém severu, jako je vlk kanadský, jsou vùbec nejvìtší psovité šelmy, které mohou vá it a 90 kg Vlk kanadský 14 15

9 24 Jeleni milu 10 Jelenovití a takini Po seznámení s vlky, pozorovanými témìø z ptaèí perspektivy, se nyní vìnujme expozicím sudokopytníkù z èeledi jelenovitých. Mohutné paro í nosí jelen milu (24), jeho výbìh se nachází na protìjší stranì cesty vedoucí podél paovcí a d elad. V relativnì malé oblasti pùvodního výskytu v Èínì ji jelen milu vymizel, posledních nìkolik jedincù 25 Sobice s mládětem 16 zahynulo v císaøské oboøe v Pekingu bìhem boxerského povstání na zaèátku minulého století. Dnes se jelen milu vyskytuje jen v oborách èi v zoo. Náš samec ije se ètyømi samicemi v roce 2005 se ve skupinì narodilo jedno mládì a na jaøe 2006 další dvì. I u sobù polárních (25) se v roce 2005 objevilo mládì. Sobi jsou jediným druhem jelenovitých, u nìho po èást roku nosí paro í obì pohlaví. Nejtì ší paro í, které mù e vá it a 20 kg, má los evropský (26). Dvì dru ky samce Fredyho pøivedly na svìt, také v roce 2005, po jednom mládìti, v roce 2006 pak statnìjší Sylva porodila dvojèata a dalšího potomka mìla také Jitka. U výbìhu losù se dostáváme k ji popsanému areálu vlkù kanadských. Cesta se nyní mírnì sva Sob polární samec uje k zmínìné aleji šelmièek, kterou obývá napøíklad ovíjeè skvrnitý èi koèka rybáøská. V prùbìhu roku 2006 dostanou šelmièky nové prostornìjší výbìhy v rùzných èástech zoo, dosluhující klece zmizí a na okolních pozemcích vyroste bìhem nìkolika dalších let nový výbìh medvìdù hnìdých. Pøed místem, kde stojí èi stály klece šelmièek, tedy odboèíme doleva nahoru 27 Takinové indičtí k výbìhu lam, kolem nich se další odboèkou vlevo po vrstevnici dostaneme k horní hranì výbìhu losù. Na stráni vpravo spatøíme málo známé turovité sudokopytníky takiny indické (27), pøipomínající menší zubry. Jejich nejbli šími pøíbuznými jsou kamzíci a pi moni. Takinové pocházejí z Himálaje, kde se vyskytují a do výšky 4500 m n. m. Izolovanost prostøedí, v nìm ijí, zpùsobila, e ivého takina spatøil Evropan poprvé a roku 1906 v divoèinì Sikkimu. Dodnes je toto zvíøe vzácné v pøírodì 26 Losice s mládětem i v zoo dosud jen ètyøem evropským zahradám se jej podaøilo odchovat. Náš pár vidíme ve výbìhu s jeho potomky, samièkou, která se narodila v roce 2003, a další samièkou, narozenou roku Kousek dál za výbìhem takinù, po levé stranì cesty, se pase skupina jelenù sibiøských (28), kteøí tvoøí poddruh jelena evropského, známého i z našich lesù. Snímek ukazuje jednu ze tøí laní. Jelen, který s nimi ije, bude nosit, a po jednom èi dvou letech dospìje, snad ještì majestátnìjší paro í, ne jaké má jelen milu. 26 Los evropský samec 28 - Laň jelena sibiřského 17

10 32 Jezírko se zlatými koi-kapry kryje skákací síť a hlídají pohádkové postavy 11 Dìtská zoo Kdy opustíme jeleny a takiny, mírná serpentina nás opìt vynese o dalších pár výškových metrù. Dostaneme se ke stáji s výbìhem pro pony shetlandské (29), kteøí ji patøí k Dìtské zoo (30). Na ponydromu si dìti mohou vyzkoušet jízdu na ponících a hned vedle èekají na selském dvorku kozy, ovce, králíci, lamy krotké (30) 30, 31 Lama krotká (vlevo) a alpaka i lama alpaka (31) a další domácí zvíøata, aby si je malí návštìvníci mohli pohladit. Dìtská zoo vznikla v roce 2001 a v roce 2006 prodìlala zásadní rekonstrukci. Na pøibli nì pùlhektarové ploše, na louce orientované k jihu, 33 Klokan rudokrký 12 Klokani a kasuáøi Nad Dìtskou zoo se nachází stánek s obèerstvením a pódium s hledištìm, kde se konají zábavné a soutì ní poøady pro veøejnost. Nejblí e k pódiu má palisádou obehnaný výbìh klokanù rudokrkých (33), kteøí zaujmou pøedevším tehdy, kdy samicím vykukují z vaku mláïata, vìtšinou to bývá na jaøe. V sousedství klokanù mají svùj pøíbytek vzácní nelétaví ptáci z nadøádu bì cù kasuáøi pøilboví (34), pocházející ze severní Austrálie a Nové Guineje. 34 Kasuár přilbový 13 Safari Dosáhli jsme nejvyššího místa zahrady, jemu vévodí spoleèný výbìh zvíøeny africké savany. Na vyhlídce u hektarového Safari mohou návštìvníci pozorovat tøíèlennou skupinu iraf sí ovaných (35), antilopy pakonì modré (36), zebry Chapmanovy (37) a pštrosy dvouprsté (38). U iraf sí ovaných, které chováme od roku 2000 (døíve jsme mìli irafy Rotschildovy), jsme se zatím mládìte nedoèkali. V úspìch však doufáme. Náš samec Isiolo odcestoval koncem roku 2002 do britské Zoo Whipsnade výmìnou za samce Jamieho, co je z genetického hlediska pro oba chovy prospìšné. Ostatní druhy se na Safari rozmno ují pravidelnì. Poèátky chovu 35 Žirafy síťované se expozice s kontaktními zvíøaty prolínají se skluzavkami a prolézaèkami, nad rybníkem se zlatými koikapry je nata ena prolézací pavouèí sí (32). Jednotlivé prvky Dìtské zoo jsou sestaveny podle scénáøe vycházejícího z pohádky Zvíøátka a Petrovští Pony shetlandský 18 19

11 36 Pakoně modří 39 Bizonice s mládětem 37 Zebry Chapmanovy 38 Pštros dvouprstý 20 pštrosù spadají v naší zoo do 70. let 20. století. Vysezení pštrosích vajec trvá 42 dní a podílí se na nìm oba partneøi samice sedí ve dne, samec ji v noci støídá. Ve spoleèném výbìhu by ale pštrosi nemohli hnízdit, a tak vejce snesená na rùzných místech výbìhu chovatelé sbírají a odnášejí do skøíòové líhnì. Pøi teplotì 36 o C a vlhkosti 30 % se kuøata líhnou asi za 45 dní. 14 Bizoni, guanaka a velbloudi Ze Safari se musíme vrátit k Dìtské zoo. Poblí horního vstupu do dìtského areálu bude v roce 2007 zbudována odboèka vlevo od hlavní cesty, která návštìvníka zavede k bizonùm (39). Po nìkolikaleté pøestávce se mládì tohoto turovitého sudokopytníka z prérií Severní Ameriky v naší zoo narodilo v èervnu Bizony chováme ji od zalo ení zahrady, pøestávku v rozmno ování si vynutilo sestavení nové chovné skupiny. Ke tøem samicím, které se narodily v Brnì, jsme pøiøadili mladého samce pocházejícího ze Zoo Praha. Bizoni byli v 19. století témìø vyhubeni, díky úsilí ochráncù pøírody se znovu rozmno ili a dnes jich v rezervacích v USA a Kanadì ije pøibli nì Podle odhadù však v Severní Americe pùvodnì ilo a šest milionù bizonù. S bizony sousedí guanaka (40), která jsou pùvodní divokou formou lamy krotké. Pøed pøíchodem Evropanù do Ji ní Ameriky ila v Andském pohoøí a v pøilehlých pampách milionová stáda, dnes se poèty citelnì sní ily, pøesto guanako zùstává nejpoèetnìjším volnì ijícím druhem èeledi velbloudovitých. Tøetí výbìh, k nìmu vede odboèka od bizonù, patøí velbloudùm dvouhrbým (41). Divocí pøíslušníci tohoto druhu se dnes vyskytují u jen vzácnì v poušti Gobi 40 Guanako 21

12 42 Výběh koní Převalského 41 Velbloudi dvouhrbí v Mongolsku, domestikovaná forma ije v oblasti od Turecka pøes støední Asii a po Èínu. V zoologických zahradách se vyskytuje pouze tato forma, její chov však není bezproblémový. Velbloudi jsou napøíklad velice nároèní na pøíjem minerálù a solí, co souvisí se skladbou potravy v jejich domovinì. Aèkoliv jsou velice odolní vùèi vysokým teplotám i silným mrazùm, špatnì snášejí vlhko. Zoo Brno chová samce Abdula, v jeho 41 Mládě velblouda dvouhrbého harému jsou samice Sulika, Izis, Smilte a Majda. Majdu, dovezenou ze Zoo Bratislava, chovatelé cvièí, aby mohla v budoucnu vozit návštìvníky. Ve skupinì se témìø ka dý rok objevují mláïata, napøíklad v roce 2005 to byla samièka Gája, v dubnu 2006 se narodila Ejpril. 15 Koòovití U velbloudù se dostáváme opìt na hlavní cestu, za ní se nalézá výbìh koní Pøevalského (42), horním okrajem pøiléhající k Dìtské zoo. Areál postavený roku 2005 je vybaven mongolskou jurtou (43), která slou í jako stáj, napajedlo má podobu vahadlové studny. Chov divokých koní byl v Zoo Brno pøed lety pøerušen, návrat druhu na Mniší horu se uskuteènil s jedinci získanými ze Zoo Praha jsou to klisny Linda, Petra a Rea. Zatímní poslání expozice je osvìtové. Kùò Pøevalského je názorným dokladem toho, jakou roli hrají zoologické zahrady pøi záchranì ohro ených druhù zvíøat: bez úspìšných chovù v zoo by pøímý pøedek øady plemen domácích koní dnes u neexistoval. S pøíbìhem druhu zachránìného pøed úplným vyhynutím se návštìvníci mohou seznámit na informaèní tabuli u výbìhu. Na divoké konì navazují další pøedstavitelé èeledi koòovitých. Jsou to zebry Grévyho (44). Øíká se o nich, e jsou nejkrásnìjším druhem zeber: výrazné husté pruhování pokrývá nejen celé tìlo, ale i konèetiny a po kopyta, svìtlý 43 Jurta slouží jako stáj koní Převalského podklad, na nìm se tmavé pruhy rýsují, je místy barevnì zpestøen svìtle hnìdým odstínem, který mù eme spatøit i na høívì èi nad nozdrami. Od ostatních druhù se zebry Grévyho 44 Zebra Grévyho odlišují také hlasem, který nezní jako koòské øehtání, nýbr jako oslí hýkaní. I dlouhé ušní boltce jsou více podobné oslím ne koòským. Zebry Grévyho obývají nejsevernìjší areál výskytu zeber, a sice køovinaté oblasti Etiopie, Somálska a ji ního Súdánu. Z koòovitých 22 23

13 va ují papoušci, z australských je to napøíklad eklektus rùznobarevný (49). ivotním stylem se od ostatních papouškù patrnì nejvíce liší nestor kea (50), který pøijí- 48 Ledňák obrovský 45 Kulan 46 Kiangové východní má i masitou potravu a který se ve své domovinì v horách novozélandského Ji ního ostrova pøizpùsobil drsnému horskému klimatu se snìhem a mrazem. Z indonéského souostroví Moluky pochází kakadu bílý (51). Jeho šedý zobák a stejnì vybarvené paøáty kontrastují se snìhobílým opeøením celého tìla, bílá je i chocholka na hlavì. Zástupcem Madagaskaru je papoušek vasa velký (52). Ji ní Ameriku pøedstavují napøíklad ara ararauna (53) a ara zelenokøídlý (54) z pralesù severní èásti subkontinentu a veldále chováme dva druhy divokých oslù: kulany (45) ze stepí Kazachstánu a Uzbekistánu øadíme je jako poddruh k oslùm asijským a kiangy východní (46) z Tibetu. Stádo kiangù tvoøí samec a tøi samice, v létì 2005 porodila jedna z nich klisnièku; høebeèek narozený v roce 2003 ji odešel do jiné zoo. Z pøírody u divocí osli témìø vymizeli, divocí konì z ní v polovinì dvacátého století zmizeli docela zoologické zahrady se nyní sna í o jejich návrat do míst pùvodního výskytu v Mongolsku. 16 Pavilon exotických ptákù Od kiangù se mù eme nepatrnì vrátit zpìt k pavilonu exotických ptákù, anebo okolo poníkù opìt pøes Dìtskou zoo dojít ke koním Pøevalského, kulanùm a zmínìnému pavilonu. Ten má být pøestavìn na pavilon fauny 47 Klokánci králíkovití Austrálie, proto v jedné z expozic u najdeme i klokánky králíkovité (47). Typickým australským ptákem je ledòák obrovský (48), domorodci nazývaný kookaburra. Pro svùj výrazný hlas dostal pøezdívku Chechtavý Jack. V pavilonu pøe- 49 Eklektusové různobarevní 50 Nestor kea Ara horský

14 mi vzácný ara horský (55), který ije v tì ko pøístupné oblasti na rozhraní Peru, Brazílie a Bolívie. V pavilonu ptákù najdeme kromì klokánkù i další druh savcù oblíbené amazonské opièky kotuly veverovité (56). 52 Vasa velký 54 Ara zelenokřídlý 53 Ara ararauna 58, 59 Kapybara a mary stepní 51 Kakadu bílý 17 Jihoamerický výbìh Od pavilonu exotických ptákù pokraèujme k expozici jihoamerických vlkù høivnatých (57) a k výbìhu, kde spoleènì ijí další pøedstavitelé fauny tohoto subkontinentu: nejvìtší hlodavci svìta kapybary (58), další hlodavci mary stepní 57 Vlk hřivnatý (59), nelétaví ptáci z nadøádu bì cù nandu pampoví (60), dále labutì koskoroba (61) a husice magellánské (62). Nejvìtším zvíøetem v tomto výbìhu je vzácný kopytník tapír jihoamerický (63). Jezírko pøes léto obývají severoamerické elvy nádherné (64). V pøírodì u témìø vyhynuly, zato se rozmohl jejich faremní chov, proto e jsou to oblíbená teraristická zvíøata. Kdy však povyrostou, domácí akvaterárium jim nestaèí a lidé se jich zbavují. Místy se u uchytily v evropské pøírodì, v ní jako to cizorodý druh bez pøirozených nepøátel narušují biologickou rovnováhu. 60 Nandu pampový Kotulové veverovití 27

15 61, 64 Labuť koskoroba a želvy nádherné 62 Husice magellánské 18 Tropické království Nyní ji stojíme na ji ním vrcholu Mniší hory, kterému dominuje pavilon plazù Tropické království, vzniklý roku 1998 nároènou rekonstrukcí staršího objektu. Na pavilon navazuje prosklená hala s vysokou sedlovou støechou, kterou v nejbli ších letech èeká radikální pøestavba na expozici tropické pøírody Karibské oblasti. Tropické království vyniklo hlavnì v opakovaných odchovech ohro ených ještìrù, jako jsou leguán kubánský (65) z Kuby, leguán nosorohý (66) z Haiti a Dominikánské republiky a leguán zelený (67), jeho areál zasahuje z Karibiku po Brazílii. Leguáni nosorozí a kubánští patøí k nejvìtším leguánùm svìta, dorùstají do délky 1,5 m a vá it mohou a 9 kg. Leguány, pøipomínající pravìké ještì- 66 Leguáni nosorozí (mláďata) 65 Leguáni kubánští (mláďata) 63 Tapír jihoamerický ry, lovili indiáni ji pøed staletími a pro jejich chutné maso je lidé pronásledují dodnes. Od poèátku evropské kolonizace musejí také èelit zavleèeným predátorùm, jako jsou psi, koèky, promyky nebo krysy, a s rozvojem turismu trpí té úbytkem pøirozeného biotopu. Poèet leguánù kubánských se odhaduje na asi Leguáni zelení (mláďata) 29

16 68 Čukvala zavalitá kusù a stále klesá, leguánù nosorohých je u jen nìkolik tisíc; oba druhy jsou zaøazeny do pøílohy CITES I Washingtonské konvence. Strategie ochrany leguánù zahrnuje reintrodukce, promyšlené introdukce i další pøemis ovací akce, pøi nich lze divoké populace posilovat vypouštìním odrostlejších a tedy ménì zranitelných mláïat narozených v zajetí. Z pouští Mexika a ji ní èásti USA pocházejí èukvaly zavalité (68), které se dovedou nafouknout, aby zastrašily nepøítele. V sousedství èukval nalezneme i oboj- ivelníky stromové áby z Amazonie rosnièky vèelí (69). Jejich anglický název Amazon milk frog je odvozen od jedovatých bílých sekretù, které rosnièky vèelí 70 Dracéna guayanská 69 Rosnička včelí 71 Leguánek madagaskarský 72 Chameleon Jacksonův mládě 73 Kajman brýlový paraguayský vyluèují, kdy se cítí ohro eny. V pavilonu spatøíme i vzácnì vyhranìné potravní specialisty dracény guayanské (70), ijící na bøezích Orinoka a jejích pøítokù. iví se pouze pl i se skoøápkou. Svéráznou zvíøenu ostrova duchù Madagaskaru pøedstavuje leguánek madagaskarský (71). Pøesto e nevyniká pestrostí barev èi mohutností tìla, pozornost si tento druh jistì zaslou í. V dy 95% plazù vèetnì našich leguánkù je na Madagaskaru endemických, pøitom masové vypalování lesù rychle zmenšuje jejich ivotní prostor. Výskyt leguánù, typické novosvìtské èeledi, na Madagaskaru a Komorách, tedy uvnitø obrovského areálu agam, je jednou z nejvìtších zoogeografických zvláštností. Leguánka madagaskarského zatím chovají jen ètyøi evropské zoologické zahrady. Zoo Brno úspìšnì odchovává i chameleony Jacksonovy (72) z oblastí kolem nejvyšší hory Afriky Kilimand ára. Z krokodýlù nabízí pavilon dva jihoamerické druhy kajmana brýlového paraguayského (73) a kajmánka trpaslièího (74), z hadù jsou to napøíklad zástupci tého subkontinentu anakonda velká (75) a hroznýš královský (76), èi krajta kobercová (77) z Austrálie. Z elv je pro naši zoo nejvýznamnìjší osmièlenná skupina orlícií bornejských (78). Tyto druhé nejvìtší sladkovodní elvy se do Brna dostaly v roce 2002 pøi celosvìtové akci na záchranu jedincù z obrovského kontrabandu nelegálních obchodníkù se zvíøaty, zabave Kajmánek trpasličí 31

17 77 Krajta kobercová 78 Orlície bornejská 75 Anakonda velká 81 Surikaty ného celníky v Hong- -kongu. Pro dokonalou iluzi tropù chováme v tomto 76 Hroznýš královský pavilonu i jihoamerické pralesní opièky kosmany zakrslé (79) a tamaríny lutoruké (80), oba druhy mohou z vnitøní ubikace pøecházet do venkovního výbìhu. V pavilonu mají ubikaci s venkovním výbìhem i hravé jihoafrické šelmièky surikaty (81). Pocházejí z pouštì Kalahari, kde ijí v organizovaných skupinách, jejich pøíslušníci mají pøesnì vymezené funkce. Napøíklad strá ce na vyvýšeném stanovišti hlídá, zda se neblí í nepøítel. 19 Psouni Na prostranství pøed Tropickým královstvím se rádi zastavíme u psounù prériových (82), stejnì èinorodých jako surikaty. Psouni jsou však hlodavci. ijí v prériích jihozápadní èásti USA a severního Mexika v rodinných klanech tvoøících obrovské podzemní kolonie. Kdy jsme pøed èasem naši skupinu geneticky posílili jedinci z cizího chovu, došlo mezi nimi k potyèkám a zvíøata se pøestala rozmno ovat. Nakonec se jedinci s ili a nyní u se mláïata objevují ka dým rokem. Expozice je umístìna v zasypaném bývalém bazénu lachtanù, co je výhodné psouni se nemohou podhrabat mimo expozici. 82 Psouni prérioví 79 Kosman zakrslý 80 Tamarín žlutoruký 32 33

18 85 Kozorožec sibiřský 20 Ovce Jákobovy, lamy a kozoro ci Z ji ního vrcholu se musíme stejnou cestou vrátit, znovu tedy projdeme kolem jihoamerického oddílu a pavilonu ptákù. Od nìj sestoupíme k ohradì, v ní chováme ètyørohé ovce domácí Jákobovy (83), a k lamám krotkým (84). Jihoameriètí indiáni si lamy ochoèili pøed zhruba 5000 lety a na jejich vyu ívání mìlo zásadní vliv na rozvoj nejvyspìlejších kultur pøedkolumbovské Ameriky, bílé lamy uctívali Inkové jako posvátné zvíøe. Dodnes obyvatelé andské- 21 Opice Dva pavilony opic byly zbudovány roku Jeden z nich bude od roku 2007 vyhrazen pouze šimpanzùm (86). Šimpanzi pocházejí z rovníkové Afriky, jsou jednìmi z mála zvíøat, která umìjí nalezené pøedmìty pou ívat jako jednoduché nástroje. Zoo Brno chová ètyøi šimpanze: samce Fábena a samice Dadynu, Pegynu a Nymbu. Dadyna je nejstarším zvíøetem celé naší zoo, narodila se v roce Na lidi je zvyklá, ráda je pozoruje, komunikuje s nimi a své chovatelky zbo òuje. Pegyna se narodila v roce Je vedoucí, takzvanou alfa samicí a celou skupinu hlídá. Pokud se jí nìkdo zdá podezøelý, mrští po nìm rašelinu, trus nebo nìjakou slupku. Nymba se narodila v roce Je to koumavý jedinec, je 83 Ovce Jákobovy ho pohoøí chovají lamy pro vlnu a pøepravu nákladù, iví se jejich mlékem a masem. Výbìh lam sousedí s výbìhem kozoro cù sibiøských (85). Oba poslednì jmenované druhy ka dé jaro potìší návštìvníky i chovatele nìkolika mláïaty. Pár metrù pod expozicemi lam a kozoro cù narazíme na odboèku vlevo, vedoucí k pavilonùm opic. 84 Lamy krotké 86 Šimpanz 34 35

19 88 Makak chocholatý vìci vrátí i kdy èasto ji notnì zvalchované. Samice pocházejí z volné pøírody, Fáben se narodil roku 1979 v Zoo Kolmarden ve Švédsku. Velmi krásný, urostlý samec øeší ka dý rébus, který mu nastra íme, nikoli hlavou, ale silou. Napøíklad kdy chovatelka pøedlo í šimpanzùm nápoj v zašroubované plastové láhvi, Fáben ji rozkouše a dírami tekutinu vypije. Pøitom všechny naše samice umìjí víèka lahví odšroubovat. V sousedním pavilonu chováme nejbarevnìjší opice mandrily rýholící (87) z pralesù rovníkové Afriky, makaky chocholaté (88) z nevelkého pralesního území na indonéském ostrovì Sulawesi a poloopicelemury bìloèelé (89) a lemury vari (90) z Madagaskaru. Oba pavilony hodláme v budoucnu rozšíøit tak, e výbìhy povedou a ke správní budovì. 90 Lemur vari jedinou šimpanzicí skupiny, která nevymìòuje pøedmìty, které se jí podaøilo ukrást chovatelkám, za jídlo. Ostatní šimpanzi všechno, co není k jídlu, ochotnì vymìní za banán èi vinný hrozen a chovatelkám tak ukradené 87 Mandril rýholící 22 Alej ptákù Ke správní budovì se od opic dostaneme takzvanou alejí ptákù. První polovina øady voliér je vìnována našim dravcùm a sovám za všechny jmenujme sokola stìhovavého (91) a silnì ohro enou sovu pálenou (92). Všichni naši dravci a sovy si zaslou í maximální ochranu, proto e z pøírody valem mizí, pøitom hrají dùle itou roli pøi udr ování pøirozené rovnováhy 92 Sovy pálené tìchto papouškù jsme mohli vidìt u v pavilonu exotických ptákù.) 91 Sokol stěhovavý v biotopech, které obývají. Za správní budovou pokraèuje druhá polovina aleje, která pøedstavuje exoty, napøíklad papoušky ako (93), pocházející z pralesù tropické Afriky. Do zoo se dostali v roce 2002, kdy jejich nelegální zásilku zabavila celnice na letišti v Praze. (Jinou skupinu Lemur běločelý 93 Papoušek žako 37

20 Opìt u Tygøích skal a v restauraci U Tygra Alej ptákù nás dovede do míst, kde jsme procházku zoologickou zahradou zaèali: opìt stojíme u Tygøích skal a u restaurace U Tygra, která s novými výbìhy velkých koèek tvoøí jeden architektonický celek. Budova restaurace však vznikla pøestavbou bývalé myslivny, která po vzniku zoo slou ila jako její správní budova. Uvnitø, v sále s pìtapadesáti místy u stolù, si návštìvník mù e odpoèinout, prodebatovat zá itky ze setkání se zvíøaty a pøed cestou domù se posilnit dobrým jídlem a pitím tøeba i ve spoleènosti ivého tygra (94). provoz zoo. Pøi uzavøení darovací smlouvy, která platí jeden rok, poskytnete pøíspìvek na chov, jeho výše se liší podle druhu adoptovaného zvíøete nejni ší taxa èiní 500 Kè. Adoptivní rodièe získají následující výhody: 1) u expozice jejich zvíøete bude zveøejnìn údaj o tom, kdo na jeho chov pøispívá 2) obdr í jednorázové volné vstupenky do zoo (podle výše pøíspìvku) 3) po domluvì mohou navštívit zázemí zoo, aby se dokonale seznámili s chovem svého zvíøete 4) budou dostávat zdarma èasopis Zooreport a budeme je s pøedstihem informovat o akcích pro veøejnost 5) zoo je jedenkrát za rok pozve na setkání všech adoptivních rodièù a sponzorù 6) finanèní dar mohou uplatnit jako odeèitatelnou polo ku ze základu danì z pøíjmu Adopce a sponzorství Zoologická zahrada je slo itý organismus, který se neustále vyvíjí. Nároky na chov a prezentaci zvíøat se rychle mìní a pro zlepšování a zdokonalování chovatelských zaøízení i pro stavbu nových expozic potøebuje ka dá zoo mnoho finanèních prostøedkù. Málokterá je však ekonomicky sobìstaèná. Zøizovatelem naší zoo je statutární mìsto Brno, které financuje její provoz i rozvoj ze svého rozpoètu ten je však samozøejmì stále napjatý. K uchování nenahraditelných hodnot, které chovaná zvíøata pøedstavují, k tomu, aby mìla pøipraveny co nejvhodnìjší ivotní podmínky a aby se zoo stala pro všechny co nejpøita livìjší, mù ete pøispìt i Vy, návštìvníci! Jak? Zcela jednoduše: stanete se adoptivními rodièi Vašeho oblíbeného zvíøete èi vìnujete sponzorský dar na 94 Pohled do výběhu tygrů z restaurace U Tygra Zoologické zahradì pomáhají sponzoøi nejen finanènì, ale také vìcnými dary (mù e to být napøíklad krmivo èi technické vybavení) nebo poskytnutím slu by bez nároku na odmìnu. Je mo né pøispìt i dárcovskou SMS na telefonním èísle , smìrovanou na oblíbené zvíøe, a to ve tvaru: DMS ZOOBR heslo zvíøete (napø. DMS ZOOBR LEVHART). Hesla jsou uvedena na popiskách u expozic èi na Cena DMS èiní 30 Kè, Vámi vybrané zvíøe obdr í celou tuto èástku. Informace o adopcích získáte na telefonním èísle nebo a na webových stránkách Dotazy mù ete posílat na elektronické adresy nebo èi je té faxovat na èíslo Zoo døíve a dnes Dávno pryè jsou doby, kdy zoologické zahrady mìly jediný smysl: pro zábavu pøedvádìt co nejvíce exotických druhù. V dobì vzniku prvních zoo koncem 18. století, ale i mnohem pozdìji, se ivotní potøeby zvíøat opomíjely tak tøeba stádové zvíøe stálo v kleci samo. Ani s rozmno ováním si tehdy nikdo hlavu nelámal, kdy nìkteré zvíøe uhynulo, nahradil je další jedinec chycený v pøírodì. Zkrátka se zvíøaty se nakládalo jako s vìcmi. To vše je u v souèasných vyspìlých zemích nemyslitelné. Zoo dnes nehodnotíme podle toho, kolik vystavuje kusù, ale zda chová a rozmno uje ohro ená zvíøata, která by se mohla vrátit do míst, kde vyhynula, èi která by mohla posílit populace bojující ve volné pøírodì o pøe ití. Takzvané reintrodukèní programy se zaèaly rozvíjet u v minulém století. Brnìnská zoo se v roce 1996 podílela svými odchovky na pokusu o návrat antilop adaxù do pøírody Maroka. Dnešní zoo také chrání pøírodu i ve svém nejbli ším okolí. Zoo Brno hodlá zøídit chov syslù, kteøí jsou u nás kriticky ohro eni. Odchovky by pak bylo mo no v koordinaci s orgány ochrany pøírody vypustit na vhodném místì na svobodu

Úvodní slovo øeditele 3

Úvodní slovo øeditele 3 Výroèní zpráva 2010 Úvodní slovo øeditele 3 Zoologické oddìlení 4 Èinnost zoologického oddìlení 5 Veterinární péèe 11 Výiva a krmení 13 Tuleò obecný (Phoca vitulina) a jeho chov v Zoo Ústí nad Labem 15

Více

Ekonomické oddìlení 41 Èinnost ekonomického oddìlení 42. Provoznì-technické oddìlení 45 Èinnost provoznì-technického oddìlení 46

Ekonomické oddìlení 41 Èinnost ekonomického oddìlení 42. Provoznì-technické oddìlení 45 Èinnost provoznì-technického oddìlení 46 Výroèní zpráva 2007 Obsah Obsah Úvodní slovo øeditele 3 Zoologické oddìlení 5 Èinnost zoologického oddìlení 6 Veterinární péèe 13 Výživa a krmení 15 Zpráva o èinnosti úseku pavilon slonù 17 Vývoj zdravotního

Více

ANNUAL REPORT JAHRESBERICHT. ìèín

ANNUAL REPORT JAHRESBERICHT. ìèín VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004 JAHRESBERICHT ZOO ìèín obsah contents Inhalt SEZNAM ZAMÌSTNANCÙ STAFF STRUCTURE PERSONAL 02 ZOO OÈIMA ØEDITELE 03 ZOO OÈIMA ZOOLOGA 09 SEZNAM ZVÍØAT ANIMAL INVENTORY TIERLISTE

Více

Úvodní slovo øeditele 3. Za Vladimírem Mikulicou 4

Úvodní slovo øeditele 3. Za Vladimírem Mikulicou 4 Výroèní zpráva 2009 Úvodní slovo øeditele 3 Za Vladimírem Mikulicou 4 Zoologické oddìlení 5 Èinnost zoologického oddìlení 6 Veterinární péèe 11 Výiva a krmení 13 Blanka nejstarí zebra 15 Chov mandrilù

Více

FAUNA BOHEMIEA SEPTENTRIONALIS

FAUNA BOHEMIEA SEPTENTRIONALIS SBORNÍK ODBORNÝCH PRACÍ ZOOLOGICKÉHO KLUBU, O. S. A ZOOLOGICKÉ ZAHRADY ÚSTÍ NAD LABEM, P. O. FAUNA BOHEMIEA SEPTENTRIONALIS Abrevitatio bibliographica: Fauna Bohem. septentr. ISSN 0231-9861 TOMUS 37 2012

Více

OBSAH... 2 1 PROFIL...

OBSAH... 2 1 PROFIL... Obsah OBSAH... 2 1 PROFIL... 7 1.1 Stručná charakteristika ZOO... 7 1.2 Lokalizace a dopravní dostupnost... 10 1.3 Systém řízení... 13 1.3.1 Zřizovatel a organizační struktura... 13 1.3.2 Ředitel... 13

Více

ZPRAVODAJ NOVÉ EXPOZICE V ZOO HLUBOCKÝ. Naučná stezka hlubockým parkem. Ateliér Fantazie. Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem

ZPRAVODAJ NOVÉ EXPOZICE V ZOO HLUBOCKÝ. Naučná stezka hlubockým parkem. Ateliér Fantazie. Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 5 - KVĚTEN 2013 - CENA 15 KČ Vydra v hlubocké ZOO. Foto www.janpirgl.net NOVÉ EXPOZICE V ZOO Naučná stezka hlubockým parkem Ateliér Fantazie Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem

Více

ZPRAVODAJ OCHRANY PRÍRODY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Prírodní základy lesnické typologie. EVL Palkovick é hurky. Piskor pruhovaný

ZPRAVODAJ OCHRANY PRÍRODY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Prírodní základy lesnické typologie. EVL Palkovick é hurky. Piskor pruhovaný ZPRAVODAJ OCHRANY PRÍRODY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE EVL Palkovick é hurky Prírodní základy lesnické typologie Piskor pruhovaný Pevninský ledovec v Moravskoslezsk ém kraji 2/2012 Vážení a milí ètenáøi, protože

Více

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU Restaurovaný Mariánský sloup na námìstí. Vá ení spoluobèané. Po roèní odmlce se Vám dostává do ruky zpravodaj mìstyse Radomyšl. Byl to rok hektický, nabitý významnými událostmi, které opìt posunuly Radomyšl

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

Ostrovský mìsíèník. Internet se stává souèástí našeho života

Ostrovský mìsíèník. Internet se stává souèástí našeho života u í s e m c brezen I n t e r n e t 3 VIII. roèník Internet se stává souèástí našeho života Mladí vèetnì dìtí a lidé støedního vìku, kteøí jsou zapojeni do pracovního procesu, vìtšinou dobøe vìdí, co to

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

Hlubocký baseballový tým mladších kadetů po vítězném utkání na českém poháru. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net. WWW.HLUBOKA.CZ

Hlubocký baseballový tým mladších kadetů po vítězném utkání na českém poháru. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net. WWW.HLUBOKA.CZ číslo 7-8 - červenec-srpen 2010 - cena 10 Kč H L U B O C K Ý Z P RA VO D A J L é t o p l n é B A S E B A L L U Hlubocký baseballový tým mladších kadetů po vítězném utkání na českém poháru. Foto Jan Pirgl,

Více

TITUL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY

TITUL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY TITUL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY Zoologická zahrada hl. m. Prahy U Trojského zámku 120/3, 170 00 Praha 7 Troja telefon: 296 112 111 fax: 233 540 287 e-mail: zoopraha@zoopraha.cz

Více

Záhada jedné sochy. Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Záhada jedné sochy. Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 8 IX. roèník Jak Ostrovští trávili léto v minulosti Doba dnešních prázdnin, výletù a dovolených, èasto velmi nákladných a cizokrajných, probíhala v Ostrovì první tøetiny dvacátého století mnohem prozaiètìji

Více

PSI KRÁLŮ - IRŠTÍ VLKODAVOVÉ

PSI KRÁLŮ - IRŠTÍ VLKODAVOVÉ HLUBOCKÝ ČÍSLO 3 - BŘEZEN 2015 - CENA 15 Kč ZPRAVODAJ PSI KRÁLŮ - IRŠTÍ VLKODAVOVÉ Foto: www.janpirgl.net www.hluboka.cz strana 1 Z OBSAHU 3 zápis a pøijímání dìtí do mateøské školy 4 Vlkodavové psi králù

Více

již neexistující originál (kaple v Einsiedelnu byla sice po zaèátku 19. století obnovena, ovšem už v jiném, novìjším slohu).

již neexistující originál (kaple v Einsiedelnu byla sice po zaèátku 19. století obnovena, ovšem už v jiném, novìjším slohu). 9 XII. roèník Einsiedelnská kaple v Ostrovì oslaví tøi sta let Tøi stovky let od vzniku výrazné dominanty ostrovského Posvátného okrsku - Einsiedelnské kaple si pøipomínáme právì nyní, v záøí. Nádherná

Více

Zájmy mìsta a ochrana pøírody

Zájmy mìsta a ochrana pøírody MÌSÍÈNÍK MÌSTA ROÈNÍK IX DUBEN 2009 ZDARMA Zájmy mìsta a ochrana pøírody Juránkova chata pod vrcholem Svarohu, chata a sjezdovka na Mùstku nebo lávková cesta kolem Èertova jezera. Tato turistická lákadla

Více

NOVOROÈNÍ POZDRAV STAROSTY M ÌSTA

NOVOROÈNÍ POZDRAV STAROSTY M ÌSTA NOVOROÈNÍ POZDRAV STAROSTY MÌSTA Vážení spoluobèané, vážení a milí hluboèáci, sousedé rád bych Vám popøál vše nejlepší do nového roku 2009. Pøeji Vám hodnì zdraví, štìstí a osobních úspìchù. Možná bychom

Více

Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále

Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále Projekt Metropolitní sí moderního mìsta Strakonice.net je zamìøen na rozvoj a modernizaci v oblasti informaèních a komunikaèních technologií (IKT), a to nejen

Více

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008 bečkodromu za humny, kde probíhají letní táboráky. Určitě podpoříte nejen můj názor, že dědina v poslední době velmi ožila. Některé věci se ale nedaří uskutečnit, a jak to bývá, většinou z nedostatku finan

Více

Slovo starosty. Mùj život s chemií aneb o Mezinárodní chemické olympiádì v Dánsku

Slovo starosty. Mùj život s chemií aneb o Mezinárodní chemické olympiádì v Dánsku Slovo starosty Vážení ètenáøi, místo slova starosty v tomto èísle Chlumeckých listù pøedám prostor mladému nadìjnému chlumeckému studentovi novobydžovského gymnasia Jiøímu Kysilkovi, se kterým jsem diskutoval

Více

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Cestujeme k moøi i do vesmíru S narùstajícím datem v kalendáøi vzrùstá také dobrá nálada všech pracujících. Nastává èas dovolených, plánování cílových míst, balení zavazadel a relaxování! Jedni dávají

Více

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

Advent a Vánoce spolu souvisí

Advent a Vánoce spolu souvisí Advent a Vánoce spolu souvisí Mnozí naši pøedkové se snažili tuto dobu ètyø nedìl pøed Vánocemi prožít v zamyšlení nad vlastní otevøeností vùèi lidem i vùèi prostøedí, ve kterém žili. Rorátní zpìvy i dnes

Více

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí 9/2007 Zašlá sláva AFK Žalov Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí Støedoèeskému muzeu v Roztokách je 50 let! (rozhovor s nastupující øeditelkou PhDr. Zitou Zemanovou) Historické repetitorium (2. èást)

Více

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou ZPRAVODAJ BENÁTECKA 7. ledna 2005 strana 1 èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005 V tomto èísle najdete: Vojenské velitelství sdìluje str. 2 Zápisy do škol str. 8 Ve zvláštní škole str. 10 O potìšení

Více

Ochotnické nadšení v Ostrovì

Ochotnické nadšení v Ostrovì Ochotnické nadšení v Ostrovì Divadlo je druh aktivního umìní a vzniká tak, že kolektiv tvùrcù, technických spolupracovníkù a hercù vytvoøí spoleènì divadelní inscenaci, kterou v koneèné verzi pøedvedou

Více

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY. Je tu jaro, èas mláïat... Veselé Velikonoce a bohatou pomlázku všem ètenáøùm pøeje redakce

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY. Je tu jaro, èas mláïat... Veselé Velikonoce a bohatou pomlázku všem ètenáøùm pøeje redakce ŠLUKNOVSKÉ NOVINY Redakce: : MěÚ Šluknov, telefon: 412 386 968, 412 386 219, e.mail: sluknovak@seznam vak@seznam.cz.cz DUBEN 2004 ÈÍSLO 4 CENA 5.- Kè Mùže mìsto zamìstnat více lidí bez práce? Proè mìstský

Více

Ostrovský mìsíèník. Z obsahu: Zdarma 20088X. roèník. Anketa: Cyklistika v Ostrovì

Ostrovský mìsíèník. Z obsahu: Zdarma 20088X. roèník. Anketa: Cyklistika v Ostrovì Vzácné pamìtní stromy na Ostrovsku Léto se pøehouplo do druhého poloèasu, a abychom do podzimu vpluli øádnì nabití, je nutné zásobit se tolik potøebnou energií. Jestliže chceme stále se zrychlující životní

Více