(ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV)"

Transkript

1 DODATEK č. 1 k: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO RODINU (ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV) Sídlo:, Opatovická 4, Praha 1 Místo poskytovaného vzdělávání: Radlická 138, Praha 5

2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO RODINU Název školy: Základní škola a mateřská škola Parentes Praha Sídlo školy: Opatovická 4, Praha 1 Místo poskytovaného vzdělávání: Radlická 138, Praha 5 Ředitel: Kontakty: Mgr. Veronika Rybníčková Telefon Mobil Web Škola sdružuje: 1. Základní škola kapacita žáků: 28 IZO: Školní družina kapacita žáků: 28 IZO: Právní forma: Zřizovatel: školská právnická osoba Občanské sdružení Parentes IČO: adresa: Petříkov Velké Popovice Zařazení do sítě škol od IČ red_izo: Č.j.: 23/2014 Platnost dokumentu od: Dodatek k verzi: č Podpis ředitelky školy Razítko školy 2

3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.3. Vybavení školy zkrácení kapitoly Materiální, prostorové, technické i hygienické vybavení odpovídá veškerým předpisům. Pro výuku tělesné výchovy využíváme tělocvičnu sousední základní školy. Škola rovněž využívá provizorní kapli, která se nachází ve stejném patře jako veškeré třídy Spolupráce se zákonnými zástupci zkrácení kapitoly Škola občanského sdružení Parentes je plodem iniciativy rodičů. Spolupráce s rodiči je jedním z pilířů, o které se opírá výchovně vzdělávací projekt naší školy. Nezanedbatelná je z tohoto hlediska role tutora rodiny, který mluví 1x za 2 až 3 týdny s žákem a 3x do roka s jeho rodiči. Rodiny, které se zapojují do projektu Parentes, mají jedno společné. Je to jejich přání dát dětem dobrou výchovu. Na druhou stranu jsou to rodiny z různých prostředí, které se vzájemně liší i v mnoha dalších ohledech. Jde o rodiče z různých profesí, různých zájmů, dokonce i různých vyznání. Co spojuje tyto rodiny? Všichni souhlasí s tím, že výchova se odehrává z podstatné části v rodinném prostředí, v prostředí určeném matkou a otcem. V tomto smyslu se výchova podobá stavbě domu, velmi složitému a namáhavému procesu. A domy mohou vypadat velmi různě, ale vždy musejí mít dobré základy, na jejichž kvalitu spoléháme. Tak je to také s našimi rodinami. Jsou různé, každá je jedinečná, ale každá potřebuje solidní základy, aby byla dobrá a silná. Jak vypadají tyto základy v praxi? Rodiče docházejí na přednášky a kurzy zdokonalující jejich rodičovské dovednosti. Při nich si také sdělují své osobní zkušenosti. Tyto aktivity pomáhají rodičům rozvíjet své schopnosti v roli hlavních vychovatelů svých dětí. Plánujeme např. krátké výlety rodičů s dětmi a další akce Spolupráce s jinými subjekty aktualizace Naše škola velmi úzce spolupracuje s MŠ Ratolest v Petříkově u Velkých Popovic a s MŠ Lipka na Praze 5, jakožto s dobřejovickou Základní školou Parentes. Dále spolupracujeme s Kulturním a studijním centrem Pětidomí, Univerzitním centrem Na Baště a Občanským sdružením ProFamilia. 3

4 Plánujeme spolupráci s městskou knihovnou, domovem důchodců, Hasičským záchranným sborem, Policií ČR a jinými místními organizacemi. S dalšími organizacemi spolupracujeme v rámci měsíčních programů pro děti (výlety, návštěvy muzeí, zámků, hradů, dílen, hudebních či výtvarných programů, sportovních akcí). Škola se zapojila do projektu Ovoce do škol a Mladého čtenáře nakladatelství Albatros. 3. CHARAKTERISTIKA školního vzdělávacího programu 3.3. Školní preventivní strategie (prevence sociálně patologických jevů) upravení 1 odstavce Škola má vypracován Minimální preventivní program a Školní preventivní strategii. Na škole je pracovník pověřený metodikou prevence, jakožto osoba zabývající se výchovným poradenstvím. V současné době vykonává obě funkce jedna osoba. V budoucnosti plánujeme zapojení dvou zaměstnanců. Oba dva budou neustále proškolováni jak díky pravidelným interním školením Základní školy Parentes Praha, tak na příslušných odborných přednáškách v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami upravení druhé části kapitoly Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním se bude uskutečňovat rovněž formou individuální integrace do běžných tříd. Budeme se snažit o integraci žáků z odlišného kulturního a sociálně znevýhodňujícího prostředí, o ochranu jejich minoritní kultury a podporu jejich úspěšnosti v majoritní společnosti. Pro úspěšné vzdělávání žáků z kulturně odlišného a mnohdy i sociálně znevýhodňujícího prostředí je nejdůležitějším činitelem především učitel, který své žáky i jejich rodinné prostředí dobře zná, dovede volit vhodné přístupy a vytvářet ve třídě i ve škole příznivé společenské klima. Škola využívá výukové postupy vhodné pro rozmanité učební styly žáků a různé způsoby organizace výuky, plánuje výuku tak, aby vycházela ze zájmů, zkušeností a potřeb žáků různých kultur, etnik a sociálního prostředí. Zabezpečuje individuální péči, v případě potřeby pomoc asistenta pedagoga, odpovídající metody a formy práce, menší počet žáků ve třídě, specifické učebnice a materiály, pravidelnou komunikaci a zpětnou vazbu, spolupráci s odborníky. 4

5 Postup v případě, že učitel vysleduje u žáka projevy, které by mohly být způsobeny specifickou poruchou učení nebo jiným handicapem, jenž narušuje proces edukace: učitel informuje o svém zjištění ředitele školy a zákonné zástupce žáka. Jestliže zákonní zástupci žáka požádají o vyšetření žáka pedagogicko-psychologickou poradnu (dále jen PPP), popřípadě speciálně pedagogické centrum (dále jen SPC) či středisko výchovné péče a toto akreditované pracoviště potvrdí, že se jedná o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP), bude žák dále vzděláván a hodnocen na základě doporučení odborného pracoviště a individuálního vzdělávacího plánu vytvořeného na podkladě diagnostických závěrů z vyšetření. V rámci individuálního vzdělávacího plánu jsou závěry a doporučení odborného pracoviště rozpracovány do podoby očekávaných výstupů týkajících se obsahu učiva v jednotlivých předmětech, do kterých se SVP žáka promítají, včetně volby vzdělávacích strategií pro období daného školního roku, případně jeho zbývající části. Vzdělávání dětí se SVP probíhá běžným způsobem s tím, že učitelé se ve vztahu k žákům se SVP zaměřují na přiměřené zpracování obsahu a formy učiva při naplňování očekávaných výstupů v jednotlivých vyučovacích předmětech (úprava metod, popřípadě obsahu a rozsahu výuky, individualizace hodnocení atd.). V případě handicapu zvlášť závažného charakteru se na edukačním procesu bude podílet rovněž asistent pedagoga, jehož úkolem bude poskytovat žákovi potřebnou podporu při účasti na běžné výuce. Důraz je kladen na spolupráci rodičů, vyučujících, tutora a žáka, neboť to je základním předpokladem zdařené výchovy a úspěšného vzdělávání dětí se SVP. Pokud učitel mezi dětmi vysleduje mimořádně nadaného žáka, informuje o svém zjištění ředitele školy a zákonné zástupce žáka. Jestliže zákonní zástupci žáka požádají o vyšetření žáka pedagogicko-psychologickou poradnu nebo speciální centrum a toto akreditované pracoviště potvrdí, že se jedná o žáka mimořádně nadaného, je žák dále vzděláván i hodnocen na základě doporučení odborného pracoviště. Žáci mimořádně nadaní budou v naší škole integrováni do běžných tříd. Výuka bude probíhat podle individuálních vzdělávacích plánů, které na začátku školního roku sestavují učitelé jednotlivých vyučovacích předmětů ve spolupráci s odborníky. V individuálním vzdělávacím plánu budou rozpracovány závěry a doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního centra do podoby očekávaných výstupů, učiva a vhodných vzdělávacích strategií pro období školního roku, nebo jeho zbývající části. Součástí individuálního vzdělávacího plánu mimořádně nadaného žáka může být i jeho účast ve výuce některých vyučovacích předmětů ve vyšším ročníku, než který navštěvuje. Výuka žáků mimořádně nadaných se v předmětech, ve kterých bude integrace stanovena, zaměřuje na jejich individuální rozvoj. ův tutor bude sledovat mimořádně nadané žáky zejména po stránce osobnostního a sociálního rozvoje, který nebývá vždy v souladu s rozvojem žáka v oblasti vzdělávací. V mimořádných případech je možné přeřadit žáka do vyššího ročníku. 5

6 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Anglický jazyk Časové dotace anglického jazyka je v prvních dvou ročnících 2 hodiny týdně, ve 3. a 4. ročníku 3 hodiny, v 5. ročníku 4 hodiny. Předmět je vyučován samostatně. Žáci mají možnost navštěvovat 1 hodinu týdně nepovinný předmět Konverzace v anglickém jazyce. 3. ročník (učebnice Happy Street 1) rozšíření tabulky o 1 sloupec, doplnění Očekávané výstupy z RVP ZV Dílčí očekávané výstupy (důraz na receptivní řečové dovednosti) Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - požívá jednoduché zdvořilostní fráze při pozdravu a představování - pozdraví a rozloučí se Slovní zásoba na témata - číslovky základní zdvořilostní fráze - školní pomůcky a činnosti - barvy - hračky - ovoce - sportovní potřeby - nábytek - osoby - přídavná jména popisující velikost, rozměr a stáří Prvouka - anglicky hovořící země ve světě (lekce 2) - materiály, které recyklujeme (lekce 3) - britská měna, britské mince a bankovky (lekce 4) - historické předměty (lekce 6) Výchova ke zdraví - pravidla bezpečnosti na silnici (lekce 5) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Tematický okruh: Evropa a svět nás zajímá - diskuse nad sdělením Sophie na dané téma lekce reálií Velké Británie - tvorba vlastního sdělení 6

7 psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu - přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení - píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy - pojmenuje a označí barvami běžné předměty ve škole - pojmenuje běžné hračky - řekne si v obchodě o běžné ovoce a pamlsky - sdělí, jaké ovoce má rád, a zeptá se na totéž kamaráda - sdělí, které běžné sportovní předměty vlastní, a zeptá se na totéž kamaráda - používá číslovky do 20 - zeptá se na umístění běžných předmětů v místnosti a na stejnou otázku odpoví - popíše v základních rysech blízké osoby - sdělí jednoduchou větou, co má právě na sobě, a zeptá se na majitele konkrétního oblečení - označí oblečení podle velikosti - pojmenuje části lidského těla - rozumí pokynům při běžném cvičení a sportování - zeptá se kamaráda, zda umí konkrétní, běžný sport a na stejnou otázku odpoví - oblečení - základní části lidského těla Komunikační situace - uvítání a rozloučení - pokyny při hrách - v obchodě s ovocem - dotazování na oblíbenost ovoce - dotazování na vlastnění předmětů - popis a charakteristika osob - dotazování se na majitele předmětu - pokyny při výuce, běžných činnostech a při hrách Jazykové struktury a gramatika - užití to a toto při označování věcí - jednoduché otázky a odpovědi s použitím sloves být, moct, mít a pomocného slovesa do - vazba there is - rozkazovací způsob v běžných pokynech při hrách a sportu - zdravá životospráva a zdravý životní styl (lekce 9) Výtvarná výchova výtvarná díla a jejich autoři (lekce 7) Matematika odhad rozměru a jeho měření (lekce 8) Osobnostní a sociální výchova Tematický okruh: Rozvoj schopnosti poznávání (hlavolamy, hádanky, vybarvování obrázků, vystřihování a správné zařazování obrázků) 7

8 - rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu - přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení - píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy - jednoduché užití přítomného času průběhového při popisu toho, co máme na sobě - předložky v a na při popisu umístění předmětů Reálie - škola v Anglii - známá místa v Londýně - čas na jídlo ve Velké Británii - typická vesnice ve Velké Británii - klubové uniformy školáků v Anglii - sportovní den na anglické škole 5. ročník (učebnice Happy Earth 1) rozšíření tabulky o 1 sloupec, doplnění Očekávané výstupy (z RVP ZV) Dílčí očekávané výstupy (důraz na receptivní řečové dovednosti) Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata žák - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností - sdělí jednoduchým způsobem Slovní zásoba na témata - místnosti v domě - předložky místa - anglicky mluvící země - slovesa k vyjádření běžných činností a stavů Vlastivěda způsoby bydlení a obydlí v historii lidstva Výchova v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá 8

9 výslovností - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat - rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá - se zapojí do jednoduchých rozhovorů základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat - rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá - pojmenuje a zeptá se na umístění předmětů a lidí kolem sebe - formuluje správně, z které anglicky mluvící země někdo je - s porozuměním čte krátký text popisující místo a způsob každodenního života svého vrstevníka - se zapojí do jednoduchých rozhovorů - v rozhovoru sdělí a zeptá se na místo, kde žije a jak tráví volný čas - čte s porozuměním kreslený příběh na pokračování Komunikační situace - kde bydlíme a co běžně děláme - moje rodina a náš životní styl Jazykové struktury a gramatika - vazba there is / there are - otázka v přítomném čase prostém pro 1. a 2. os. j.č os. j. č. v přítomném čase prostém - čtení článku v učebnici o odlišném způsobu života jedné rodiny v Austrálii - diskuse (v češtině) na téma způsob života lidí v jiných zemích daný přírodními podmínkami - tvorba plakátu (v angličtině) Země, kde bych chtěl bydlet 9

10 - vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům - rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu - vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům - rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, - převypráví přečtený, krátký kreslený příběh - s obrazovou oporou popíše svá smyslová vnímání v dané situaci - postihne hlavní informace v slyšeném popisu činností lidí - zeptá se kamaráda na jeho způsob využívání PC a na stejné otázky odpoví - popíše svůj vyučovací rozvrh ve škole, zeptá se kamaráda na jeho rozvrh - postihne hlavní informace v krátkém čteném informativním textu o počítačích a o internetu - jednoduchým způsobem popíše něčí obličej - jednoduchým způsobem popíše pravidla 3D hry, kterou vytvořil - čte s porozuměním kreslený příběh na pokračování - pojmenuje běžné filmové příšery - čte s porozuměním krátký dobrodružný příběh a převypráví jeho základní dějovou linii - s obrazovou oporou vypráví rodinnou příhodu z výletu - zeptá se a odpoví na podrobnosti místa a času prožitého příběhu - popíše jednoduchým způsobem Slovní zásoba na témata - slovesa smyslového vnímání - předměty ve škole - čas Komunikační situace - užití angličtiny - využívání PC - rozvrh hodin ve škole Jazykové struktury a gramatika - sloveso moct ve spojení se slovesy smyslového vnímání - předložky s udáním času a data Slovní zásoba na témata - přídavná jména popisující vzhled - části dne - části těla Komunikační situace - popis rodinného výletu - popis neobvyklého tvora a události spojené s jeho Informatika možnosti PC a internetu Přírodověda - pravěká zvířata Osobnostní a sociální výchova Seberegulace a sebeorganizace - čtení textu v učebnici o tom, jak žáci v různých zemích využívají počítač; - diskuse (v češtině) o vlivu ICT techniky na náš život; - tvorba plakátu (v angličtině) Já a PC Environmentální výchova Základní podmínky života - čtení textu v učebnici o Dinosaurech - diskuse (v češtině) o možných příčinách (dle 10

11 zejména pokud má k dispozici vizuální oporu - rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu vzhled dinosaura - postihne hlavní informace čteného naučného článku o dinosaurech - čte s porozuměním kreslený příběh na pokračování - rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu - v slyšeném textu postihne názvy běžných sportů a her - zeptá se kamaráda na jeho sportovní záliby a na stejné otázky odpoví - napíše statistickou zprávu o oblíbených sportech mezi spolužáky ve třídě - postihne hlavní body čteného novinového článku o životní kariéře sportovce - porovná charakter a vzhled lidí, zvířat a věcí kolem sebe - postihne hledané informace v slyšeném textu o sportovních výkonech přítomností Jazykové struktury a gramatika - sloveso mít v přítomném čase, klad, zápor, otázka - plnovýznamová slovesa v přítomném čase ve 3.os. j.č - zjišťovací otázky ( whquestions ) Slovní zásoba na témata - běžné sporty a sportovní hry - přídavná jména popisující vzhled a kvalitu Komunikační situace - oblíbený sport a vztah k němu - psaní statistické zprávy Jazykové struktury a gramatika - přítomný čas prostý v 3. os. j.č., klad, zápor, otázka - 2. stupeň přídavných jmen Reálie - populární sporty v anglicky mluvících Tělesná výchova pravidla běžných sportů a sportovních her vědců) zániků Dinosaurů - tvorba plakátu (v angličtině) Ohrožená zvířata v přírodě Výchova demokratického občana Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - čtení článku v učebnici o populárních míčových hrách ve světě - diskuse (v češtině) o pravidlech při sportovních hrách a jejich podobnosti s principy demokracie (spravedlnost, řád, norma, zákon, 11

12 - vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům - rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu - postihne hlavní body krátkého informativního textu o historii známého sportu nebo sportovní hry - vyjmenuje základní pravidla běžných sportovních her - písemně s obrazovou oporou popíše a ústně prezentuje životní kariéru svého oblíbeného sportovce - čte s porozuměním kreslený příběh na pokračování - přiřadí čtený a slyšený popis pohybu zvířat k správnému živočichovi - zeptá se na pohybové schopnosti zvířat a na stejné otázky odpoví - s obrazovou oporou rozumí hlavním bodům čteného příběhu o napadení člověka žralokem - s obrazovou a slovní oporou porozumí slyšenému příběhu o nehodě v ZOO - postihne hlavní informace krátkého naučného textu o známých zvířatech - pojmenuje různá životní prostředí běžných zvířat - písemně i ústně prezentuje popis a životní styl vybraného zvířete - čte s porozuměním kreslený příběh na pokračování zemích Slovní zásoba na témata - běžná divoká zvířata - běžně užívaná příslovce způsobu - přídavná jména popisující vlastnosti Komunikační situace - dotazy na nej- vlastnosti a schopnosti zvířat - vyprávění příběhu nebezpečné setkání se zvířetem Jazykové struktury a gramatika - tvorba příslovcí způsobu - minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves - 3. stupeň přídavných jmen Přírodověda běžná divoká zvířata světa právo, morálka) - popis (v angličtině) oblíbené sportovní hry formou PP prezentace, plakátu nebo návodu na hru Environmentální výchova Lidské aktivity a problémy životního prostředí - čtení článku v učebnici o kočkovitých šelmách - diskuse (v češtině) na téma Čím člověk ohrožuje zvířata ve volné přírodě - tvorba plakátu/pp prezentace Ohrožená zvířata jednotlivých kontinentů 12

13 - vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům - rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu - vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům - rozumí jednoduchým krátkým textům z - s obrazovou oporou postihne hlavní myšlenku jednoduchých čtených textů o znečišťování životní prostředí - jednoduchým způsobem se zeptá kamaráda na jeho způsoby šetření energie a vztah k životnímu prostředí a na podobné otázky odpoví - v slyšeném textu postihne názvy jednotlivých měsíců v roce - gramaticky správně popíše své pravidelné činnosti během roku - postihne hlavní myšlenku čteného literárního příběhu o ročním období - postihne hlavní body krátkého naučného textu o sopkách a jejich činnostech - vyplní jednoduchý objednávkový formulář - čte s porozuměním kreslený příběh na pokračování - se slovní a obrazovou oporou přepíše čtený příběh - pojmenuje běžné vodní atrakce a emotivní prožitky spojené s nimi - popíše běžné aktivity v minulém století - postihne hlavní body krátkého čteného textu o sbírkách svých vrstevníků - postihne rozdíly mezi čteným Slovní zásoba na témata - činnostní slovesa - slovesa spojená s ochranou životního prostředí - měsíce v roce - frekvenční příslovce - sloveso muset Komunikační situace - běžné činnosti k ochraně životního prostředí - popis místa Jazykové struktury a gramatika - minulý čas vybraných nepravidelných sloves - sloveso muset, nesmět - umístění frekvenčních prostředí ve větě Slovní zásoba na témata - přídavná jména vyjadřující emoce - hračky pro starší děti (nástroje ke hře) - hudební nástroje Komunikační situace - popis své sbírky Přírodověda roční období v Evropě Hudební výchova - hudební nástroje Vlastivěda - život lidí v minulém století Environmentální výchova Vztah člověka k prostředí - čtení básničky v učebnici Jsme ochránci Země - diskuse (v češtině) o vlastním postoji k ochraně životního prostředí - tvorba značek (v angličtině) na ochranu životního prostředí Osobnostní a sociální výchova Poznávání lidí (Sociální rozvoj) - čtení krátkého textu v učebnici o sběratelských zálibách věkových vrstevníků z jiných 13

14 běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu - napíše krátký text, s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života - vyplní osobní údaje do formuláře - vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům - rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální a slyšeným textem popisující jednoduchým způsobem turné hudební skupiny - pojmenuje běžné hudební nástroje - písemně a ústně presentuje informace o své hudební skupině - gramaticky správně formuluje datum narození - napíše krátký strukturovaný osobní dopis - vyplní osobní údaje do formuláře - se slovní a obrazovou oporou popíše život lidí v minulosti - čte s porozuměním kreslený příběh na pokračování - napíše krátký text, s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života - rozumí čteným informacím o přírodních zajímavostech - pojmenuje základní dopravní prostředky a způsoby cestování - s obrazovou oporou postihne časový sled událostí v čteném literárním příběhu - vyjádří svůj odhad na vývoj děje daného příběhu nebo události - postihne hlavní myšlenku čteného vyprávění o významném cestovateli - dotazy/odpovědi na oblíbenou hudební skupinu Jazykové struktury a gramatika - 2. a 3. stupeň přídavných jmen - vyjádření plánované budoucnosti ( going to ) - plnovýznamová slovesa otázka a zápor v minulém čase Slovní zásoba na témata - velké číslovky, letopočty - dopravní prostředky - slovesa spojená s výletem a dobrodružstvím Komunikační situace - dotazy na počasí Jazykové struktury a gramatika - 3. stupeň přídavných jmen Přírodověda - světové strany, přírodní útvary Vlastivěda - významní cestovatelé a objevitelé zemí - diskuse (v češtině) na téma Co o nás vypovídají naše sbírky - tvorba plakátu (v AJ) Něčím zajímavá sbírka rarita v naší škole Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Objevujeme Evropu a svět - čtení textu v učebnici o Marcu Polovi - diskuse (v češtině) o životě lidí a jejich myšlení 14

15 oporu a řekne k ní své stanovisko - formuluje správně letopočet a konání významné historické události - postihne hlavní body čteného informativního textu o původu některých známých potravin - pojmenuje světové strany a přírodních útvary - vypráví fiktivní dobrodružný příběh - formou deníku popíše svůj několikadenní prázdninový výlet - se slovní oporou písemně popíše děj filmového příběhu - čte s porozuměním kreslený příběh na pokračování - minulý čas sloves v zjišťovacích otázkách ( wh- questions) - vyjádření plánované budoucnosti ( going to ) pro 3. os. j.č. v době objevování nových zemí - tvorba plakátu/pp prezentace (v AJ) Porovnání způsobu života ve dvou různých zemích z různých světadílů 15

16 5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 1. ročník odstranění 1 sloupce ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Očekávané výstupy Názvy tematických celků popis učiva Typické činnosti pro rozvíjení a ověřování dosažení výstupu Rozumí číslu v různých sémantických i strukturálních modelech. Má vhled do různých reprezentací malých čísel, porovnává čísla. Orientuje se na číselné ose, sestrojí číselnou osu v oboru přirozených čísel, intuitivně zakreslí celé záporné číslo Používá aditivní triádu také v kontextu. Řeší úlohy (i s antisignálem). Tvoří analogické úlohy. Numerace v oboru do: 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20 Modelování situací v prostředí předmětů: kroků, trojúhelníku, šipek, her s kostkami (náhoda), tvarových modelů čísel, neposedů, busů, hadů, schodišť, číselných trojic, sousedů, her na obchod, hadích sítí. Čtení čísel: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Psaní číslic 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Porovnávání čísel Rytmus: dynamický a statický Propedeutika číselné osy: krokování, uspořádání podle počtu, velikosti, doplňování počtu/čísel Propedeutika cyklické adresy: ciferník Paměťové řešení situací v dynamických prostředích: krokování, busů, trojúhelníků, neposedů, číselných trojic, hadů Řešení slovních úloh sémantických, strukturálních. Řešení situačních úloh ve všech použitých prostředích. Tvorba úloh a v celém prostředí busů. Různé způsoby vnímání množství jak pomíjivého, tak trvalého, a jejich synchronizace vizuální, akustické, haptické, kinestetické. Evidence počtu souborů objektů v různých jazycích. Různé zápisy množství, včetně číslic. Přepis kvantitativního údaje z jednoho jazyka do druhého. Krokování (i dozadu), jeho záznam. Řetězení příkazů. Řešení úloh na číselné ose. Paměťové řešení problémů v různých prostředích Řešení úloh (sémantických a strukturálních) modelováním, dramatizací, metodou pokus omyl apod. Tvorba úloh metodou analogie. ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 16

17 Očekávané výstupy Názvy tematických celků popis učiva Typické činnosti pro rozvíjení a ověřování dosažení výstupu Dokáže číst a nastavit celé hodiny, zná strukturu týdne, má představu věku. Eviduje statické a dynamické situace pomocí ikon, slov, šipek i tabulek. Doplní tabulku, použije ji i jako nástroj organizace souboru objektů. Orientuje se ve schématech. Týden Hodiny Věk Celé prostředí busu i krokování. Dále nestandardní úlohy. Doplňování tabulky. Cesta v grafu. Řešení grafu. Modelování, dramatizace a zakreslování časových jevů. Tabulková evidence hry Bus a Šípková evidence krokování. Pohyb v různých grafech. Organizace souboru jevů, doplňování tabulek, orientace v grafech. GEOMETRIE V ROVINĚ A PROSTORU Očekávané výstupy Názvy tematických celků popis učiva Typické činnosti pro rozvíjení a ověřování dosažení výstupu Vyjádří slovně jednoduchou prostorovou situaci. Vytvoří a přestaví krychlovou stavbu podle plánu a zaznamená těleso v plánu. Má intuitivní představu tvaru čtverce a trojúhelníku také v prostředí sirkových obrazců i origami. Vyparketuje daný obdélník. Orientace v prostoru. Krychlové stavby. Dřívkové tvary. Papírové tvary (origami). Verbální popis polohy. Tvorba plánů staveb a stavění podle plánů. Popis procesu stavby i přestavby. Tvorba papírových deček skládáním a stříháním. Řešení sirkových tvarových úloh. 17

18 2. ročník odstranění 1 sloupce 1. DÍL - ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Očekávané výstupy Názvy tematických celků popis učiva Typické činnosti pro rozvíjení a ověřování dosažení výstupu se orientuje v zápisu desítkové soustavy do 100. Sčítá a odčítá v oboru do 100. Získává porozumění pro násobení jednomístným číslem. Aritmetické operace i vztahy mezi čísly poznává v různých kontextech sémantických i strukturálních. Rozumí slovům polovina, čtvrtina, osmina, třetina, šestina a pětina. Rozšiřuje počítání v číselném oboru do 100. Zapisuje a čte čísla v oboru do 100. Chápe rovnost a nerovnost i v různých sémantických kontextech, např. délka, obsah, čas, peníze. Porovnává čísla a užívá číselnou osu do 100 k modelování adresy, stavu, ale i změny a porovnání. Řeší násobení formou opakovaného sčítání. Dělí v oboru probraných násobilek. Dělí na části, dělí po částech. Umí řešit slovní úlohy na násobení a dělení v oboru násobilek (i s antisignálem) a slovní úlohy se dvěma různými početními úkony. Umí tvořit analogické úlohy. Rozumí kombinatorickému kontextu násobení. Numerace v oboru do 15, 20, 23, 25, 27, 30, 35, 40; Modelování situace v prostředí busů, kroků, kostkových her (náhoda) schodišť, Dědy Lesoně, součtových trojúhelníků, neposedů, sčítacích tabulek, hadů, pavučin, číselných trojic, sousedů, číselných tabulek, peněz, výstavišť. Propedeutika kmenových zlomků. Ikonický jazyk v celém prostředí Dědy Lesoně. Porovnání čísel v početních úlohách, v pravidelnostech, slovních úlohách. Rovnost v prostředí kroků, rovnost a nerovnost v celém prostředí Dědy Lesoně. Pravidelnosti. Propedeutika číselné osy včetně celého prostředí schodišť. Propedeutika cyklické adresy: ciferníky. Propedeutika násobení. Dělení na části, dělení po částech včetně některých úloh z prostředí Dědy Lesoně. Řešení úloh sémantických z prostředí kroků/schodišť, busů, peněz, Dědy Lesoně, Strukturálních z prostředí součtových trojúhelníků, pavučin, sčítacích tabulek, barevných trojic, hadů, výstavišť, rozkladů, sousedů, číselných tabulek, neposedů a dalších slovních úloh. 18 Různé způsoby vnímání množství jak pomíjivého, tak trvalého. Evidence počtu souborů objektů v různých jazycích. Paměťové řešení problémů v různých prostředích. Rozvoj pravděpodobnostní intuice. Přepis kvantitativního údaje i vztahu z jednoho jazyka do druhého. Schopnost lineárního uspořádání souboru jevů. Schopnost poznat pravidelnost a doplnit ji. Řešení úloh na číselné ose včetně Šípkových rovnic. Schopnost abstrahovat opakující se manuální činnost vedoucí k násobení i dělení. Poznávání různých strategií řešení úloh (sémantických i strukturálních), poznávání účinnosti těchto strategií. Tvorba úloh metodou analogie i metodou přenosu.

19 Kombinatorické situace. 1. DÍL - PROVÁDÍ ZPAMĚTI JEDNODUCHÉ POČETNÍ OPERACE. Očekávané výstupy Názvy tematických celků popis učiva Typické činnosti pro rozvíjení a ověřování dosažení výstupu Umí číst minuty, orientuje se kalendáři (den, Hodiny, kalendář. Modelování časových jevů. měsíc, rok). Umí evidovat složitější statické a dynamické situace pomocí ikon, slov, šipek, tabulky a grafu. Umí vytvořit z náhodných jevů statistický soubor. Poznává relační strukturu jisté životní zkušenosti. Používá tabulku jako nástroj organizace souboru objektů do 100. Umí vybrat objekty podle zadaných vlastností, umí třídit soubor objektů. Umí pracovat s orientovaným grafem a s grafem ohodnoceným. Celé prostředí kroků /schodišť, busů, cyklotras, Dědy Lesoně včetně dalších úloh, při nichž se data evidují v tabulce a grafem (jejich výčet viz níže). Doplňování tabulky včetně celého prostředí busů. Cesta v grafu včetně celého prostředí výstavišť. Řešení grafu v celém prostředí pavučin. Výběr objektů jistých vlastností, třídění. 19 Tabulková evidence hry Bus a Šípková evidence krokování i schodů. Pohyby v lineárních a grafických prostředích. Organizace souboru jevů, doplňování tabulek, orientace v grafech. 1. DÍL - GEOMETRIE V ROVINĚ A PROSTORU Očekávané výstupy Názvy tematických celků popis učiva Typické činnosti pro rozvíjení a ověřování dosažení výstupu Získává zkušenosti se základními rovinnými útvary a některými jejich vlastnostmi včetně souměrnosti. Orientuje se na čtverečkovaném papíru a využívá jej. Umí pracovat s krychlovými tělesy a umí je zapisovat. Orientace v rovině včetně prostředí cyklotras. Krychlové stavby, jejich plány a proces konstrukce krychlových staveb. Parkety. Tvary ze dřívek. Měření. Tvorba plánů staveb i záznamů jejich konstrukcí; překlad těchto jazyků a jejich vzájemný vztah. Pokrývání roviny parketami různých tvarů. Měření délky: obsahu a objemu. Poznávání vztahu krychle a její sítě

20 Umí vytvořit síť krychle a vztahu krychle, její síti porozumí prostřednictvím metaforického jazyka. Pozná jednotky délky 1 cm a 1 m, jednotku objemu 1 l. Má intuitivní představu měření obsahu mřížového čtyřúhelníku. jako korespondence 2D a 3D. 2. DÍL - ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Očekávané výstupy Názvy tematických celků popis učiva Typické činnosti pro rozvíjení a ověřování dosažení výstupu se orientuje v zápisu desítkové soustavy do 100. Sčítá a odčítá v oboru do 100. Získává porozumění násobení jednomístným číslem. Aritmetické operace i vztahy mezi čísly poznává v různých jazycích, různých kontextech sémantických i strukturálních. Rozumí slovům: polovina, čtvrtina, osmina, třetina, šestina a pětina. Rozšiřuje počítání v číselném boru do 100. Zapisuje a čte čísla v oboru do 100. Chápe rovnost a nerovnost i v různých sémantických kontextech (délka, obsah, čas, peníze). Porovnává čísla a užívá číselnou osu do 100 k modelování adres, stavu, ale i změny a porovnání. Numerace v oboru do 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Násobky 2-6. Modelování situací v prostředí busů, kroků, kostkových her, schodišť, Dědy Lesoně, součtových trojúhelníků, neposedů v kombinaci s jiným prostředím neposedů, sčítacích tabulek, hadů, pavučin, číselných trojic, sousedů, peněz, násobilkových čtverců, výstavišť, cyklotras. Propedeutika kmenových zlomků. Ikonický jazyk v celém prostředí Dědy Lesoně. Porovnání čísel v početních úlohách. Rovnost v prostředí kroků, rovnost a nerovnost v celém prostředí Dědy Lesoně. Pravidelnost. Propedeutika cyklické adresy. Propedeutika číselné osy včetně celého prostředí schodišť. Úlohy o věku. 20 Různé způsoby vnímání množství jak pomíjivého, tak trvalého. Evidence počtu souborů objektů v různých jazycích. Paměťové řešení problémů v různých prostředích. Rozvoj pravděpodobnostní intuice. Přepis kvantitativního údaje i vztahu z jednoho jazyka do druhého. Schopnost lineárního uspořádání souboru jevů. Schopnost rozpoznat pravidelnost a doplnit ji. Řešení úloh na číselné ose včetně šípkových rovnic. Řeší násobení formou opakovaného sčítání. Násobení násobky. Schopnost abstrahovat opakující se manuální

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel : počítání do dvaceti - číslice

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné

Více

MATEMATIKA. 1. 5. ročník

MATEMATIKA. 1. 5. ročník Charakteristika předmětu MATEMATIKA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět matematika má časovou dotaci 4 hodiny týdně v 1. ročníku, 5 hodin týdně ve 2. až 5. ročníku. Časová

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel: počítání do dvaceti - číslice

Více

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň:

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje

Více

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2013 Schválila ředitelka

Více

PŘEDMĚT: Matematika Ročník: 1. Výstup z RVP Ročníkový výstup Doporučené učivo Průřezová témata

PŘEDMĚT: Matematika Ročník: 1. Výstup z RVP Ročníkový výstup Doporučené učivo Průřezová témata PŘEDMĚT: Matematika Ročník: 1. Výstup z RVP Ročníkový výstup Doporučené učivo Průřezová témata číslo a početní operace 1. používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací obsah je rozdělen na čtyři tematické okruhy : čísla

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 3. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová Vyučovací předmět Matematika je na prvním stupni zařazen v 1. - 5. ročníku, a to

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Sčítá a odčítá v oboru 0 6. Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 4. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace využívá při pamětném a písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Číslo a početní operace - využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: MATEMATIKA Ročník: 4. Časová dotace: 4 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Provádí písemné početní operace Zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje

Více

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Výstupy žáka Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Zpracoval: Mgr. Dana Štěpánová orientuje se v posloupnosti přirozených čísel

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Matematika Vzdělávací obsah předmětu Matematika je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Září Obor přirozených čísel Počítá předměty v daném souboru do 5 Vytváří soubory s daným počtem

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 4. BÁRTOVÁ, VOJTÍŠKOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 4. BÁRTOVÁ, VOJTÍŠKOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky 4. ročník OPAKOVÁNÍ UČIVA 3. ROČNÍKU Rozvíjí dovednosti s danými

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace se realizuje v předmětu Matematika po celou dobu školní docházky. Na 1. stupni

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Učební texty : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 2. ročník Mgr. M. Novotný, F. Novák: Matýskova matematika 4.,5.,6.díl

Více

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE + MP vazby 1. Obor přirozených čísel - používá čísla v oboru 0-20 k modelování reálných situací.- práce s manipulativy - počítá předměty v oboru 0-20, vytváří soubory

Více

Ročník III. A. Téma: Cíl: Žák - Poznámky Vazba na ŠVP:

Ročník III. A. Téma: Cíl: Žák - Poznámky Vazba na ŠVP: Tématický plán Předmět Matematika Vyučující PhDr. Eva Bomerová Školní rok 2012/2013 Ročník III. A hod./týd. 5 Učebnice: Hejný, M., Jirotková, D., Slezáková-Kratochvílová, J., Michnová,J.: Matematika 3.

Více

Cvičení z matematiky - volitelný předmět

Cvičení z matematiky - volitelný předmět Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Cvičení z matematiky - volitelný předmět 3. období 9. ročník Sbírky úloh, Testy k přijímacím zkouškám, Testy Scio, Kalibro aj. Očekávané výstupy předmětu

Více

Předmět: Matematika. Pojem rovina Rovinné útvary a jejich konstrukce Délka úsečky, jednotky délky a jejich převody. Rovnoběžky, různoběžky, kolmice

Předmět: Matematika. Pojem rovina Rovinné útvary a jejich konstrukce Délka úsečky, jednotky délky a jejich převody. Rovnoběžky, různoběžky, kolmice a její aplikace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 3. užívá lineární uspořádání, zobrazí čísla na číselné ose 8. zaokrouhluje přirozená čísla,

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku Žák: ČaPO: sčítá a odčítá v oboru do 20-ti s přechodem přes desítku - sčítání a odčítání v oboru přirozených čísel

Více

6.5 Matematika 1.stupeň

6.5 Matematika 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika 6.5 Matematika 1.stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět matematika je předmět, který poskytuje

Více

MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník)

MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník) MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Při vyučování matematice v druhém období základního vzdělávání při probírání určitého učiva: - využíváme matematické poznatky a dovednosti

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

Charakteristika předmětu Matematika

Charakteristika předmětu Matematika Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika předmětu Matematika Vyučovací předmět matematika se vyučuje jako samostatný

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA P. BEZRUČE, TŘINEC

UČEBNÍ OSNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA P. BEZRUČE, TŘINEC UČEBNÍ OSNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA P. BEZRUČE, TŘINEC Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 132 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 4. ročník Učební texty : Alter

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Číselná řada a osa, trojciferná čísla v oboru do 1000 Žák: ČaPO: čte a píše trojciferná čísla ČaPO: vytvoří daný soubor s daným počtem prvků do 100 ČaPO: znázorní

Více

Vzdělávací obor matematika - obsah

Vzdělávací obor matematika - obsah Vzdělávací obor matematika - obsah 1. ročník Kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní 1. ČÍSLO A 1.Žák používá přirozená čísla k modelování Přirozená

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 1. 3. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 1. 3. ročníku Matematika 1. st. Charakteristika předmětu Časová dotace předmětu je v prvním ročníku 4 hodiny týdně, ve druhém až pátém po 5 hodinách týdně. Předmět matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách.

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách. 5.2 Oblast: Předmět: Matematika 5.2.1 Obor: Charakteristika předmětu matematika 1. stupeň Matematika tvoří základ vzdělávacího působení v základní škole. Vede žáky k získávání matematických pojmů, algoritmů,

Více

Matematika a její aplikace Matematika- 1.období

Matematika a její aplikace Matematika- 1.období Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Matematika a její aplikace Matematika- 1.období Charakteristika předmětu V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace,

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech rozvíjet pamětˇ žáků prostřednictvím

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 9. ročník J.Coufalová : Matematika pro 9.ročník ZŠ (Fortuna) Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, 5.1.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, Zná číslice 1 až 20, umí je napsat a

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

ŠVP - PŘÍLOHA 2015/2016 TŘÍDY S RVJ

ŠVP - PŘÍLOHA 2015/2016 TŘÍDY S RVJ ŠVP - PŘÍLOHA 2015/2016 TŘÍDY S RVJ OBSAH Identifikační údaje Učební plány I.stupeň Matematika Informatika II.stupeň Cizí jazyk a Další cizí jazyk Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Člověk a svět práce My

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE 3. ročník Bod, přímka ZÁŘÍ Násobení a dělení Aplikační úlohy (nakupujeme) Bod, přímka Úsečka Násobení a dělení ŘÍJEN Procvičování Pamětné sčítání a odčítání, aplikační úlohy Polopřímka Modelování polopřímek

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1. Používá čtení a psaní v číselném oboru 0 1 000 000. 2. Rozumí lineárnímu uspořádání

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Práce s čísly do 1 000 000 Žák: ČaPO: počítá do 1 000 000 - počítá po statisících, desetitisících,tisících ČaPO: pracuje s číselnou osou - čte, zapíše a zobrazí

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 7. - 1 - Průřezová témata. Poznám ky. Výstup

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 7. - 1 - Průřezová témata. Poznám ky. Výstup - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Výstup - modeluje a zapisuje zlomkem část celku - převádí zlom na des. čísla a naopak - porovnává zlom - zlomek

Více

Zápis čísla v desítkové soustavě. Číselná osa Písemné algoritmy početních operací. Vlastnosti početních operací s přirozenými čísly

Zápis čísla v desítkové soustavě. Číselná osa Písemné algoritmy početních operací. Vlastnosti početních operací s přirozenými čísly Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Obor vzdělávací oblasti: Matematika Ročník: 1. Výstupy kompetence Učivo Průřezová témata,přesahy Číslo a početní operace VDO Občanská společnost a škola Obor

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : matematika ročník: 5. Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : matematika ročník: 5. Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV OSV Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakuje početní výkony a uplatňuje komutativní, asociativní a distributivní zákon v praxi. G.:narýsuje přímku, polopřímku, kolmici, rovnoběžky, různoběžky.

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: MATEMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Matematika je v základním vzdělávání založen především na aktivních činnostech,

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Opakování Svět práce IX. X. Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Velká čísla Práce s textem

Více

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly a algoritmů matematického aparátu Vyjádří a zapíše část celku. Znázorňuje zlomky na číselné ose, převádí zlomky na des. čísla a naopak. Zapisuje nepravé zlomky ve tvaru smíšeného čísla. ZLOMKY Pojem zlomku,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

5.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

5.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 5.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Předmět: Matematika Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) používá přirozená čísla

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Volitelné předměty Matematika a její aplikace

Volitelné předměty Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Matematika a její aplikace Cvičení z matematiky Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky

Více

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 1. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Přípravná část Poznávání vlastností předmětů, třídění podle vlastnosti Poznávání barev, třídění podle

Více

Matematika. poznává jednotlivá čísla do 20 na základě názoru. Přirozená čísla 1-5, 6-10, 10 20. využívá matematické pomůcky

Matematika. poznává jednotlivá čísla do 20 na základě názoru. Přirozená čísla 1-5, 6-10, 10 20. využívá matematické pomůcky 1 Matematika Matematika Učivo ŠVP výstupy Vytváření představ o jednotlivých číslech na základě názoru Přirozená čísla 1-5, 6-10, 10 20 Určování čísel v řadě do 10, do 20 Pojmy před, za, hned před, hned

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Základní škola Velká Jesenice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Základní škola Velká Jesenice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Charakteristika předmětu V předmětu Matematika je realizován obsah

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učebnice Happy House 2 Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Lekce 1 - učebnice Happy Street 1 úvod Hry s obrázky, slovy, písničky, básničky, Pokyny a příkazy ve škole rozkazovací způsob hry

Více

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 138 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 1. stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo žák: v oboru celých a racionálních čísel; využívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 7. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel zaokrouhluje, provádí odhady

Více

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Matematika poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Žáci získávají početní

Více

Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci

Více

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 1. 9. ročník 1. ročník 4 hodiny týdně 2. 5. ročník 5

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty přirozená čísla 1 až 5 správně čte daná čísla vyhledává je na číselné ose řadí čísla lineárně

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5.

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5. ročník) Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné

Více

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Přirozená čísla Desetinná čísla IX. X. Přirozená čísla opakování všech početních výkonů, zobrazení čísel na číselné ose, porovnávání a zaokrouhlování čísel. Metody- slovní, názorně demonstrační a grafická.

Více

5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. 5.2.1 Matematika 1. stupeň

5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. 5.2.1 Matematika 1. stupeň 5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a

Více