(ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV)"

Transkript

1 DODATEK č. 1 k: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO RODINU (ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV) Sídlo:, Opatovická 4, Praha 1 Místo poskytovaného vzdělávání: Radlická 138, Praha 5

2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO RODINU Název školy: Základní škola a mateřská škola Parentes Praha Sídlo školy: Opatovická 4, Praha 1 Místo poskytovaného vzdělávání: Radlická 138, Praha 5 Ředitel: Kontakty: Mgr. Veronika Rybníčková Telefon Mobil Web Škola sdružuje: 1. Základní škola kapacita žáků: 28 IZO: Školní družina kapacita žáků: 28 IZO: Právní forma: Zřizovatel: školská právnická osoba Občanské sdružení Parentes IČO: adresa: Petříkov Velké Popovice Zařazení do sítě škol od IČ red_izo: Č.j.: 23/2014 Platnost dokumentu od: Dodatek k verzi: č Podpis ředitelky školy Razítko školy 2

3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.3. Vybavení školy zkrácení kapitoly Materiální, prostorové, technické i hygienické vybavení odpovídá veškerým předpisům. Pro výuku tělesné výchovy využíváme tělocvičnu sousední základní školy. Škola rovněž využívá provizorní kapli, která se nachází ve stejném patře jako veškeré třídy Spolupráce se zákonnými zástupci zkrácení kapitoly Škola občanského sdružení Parentes je plodem iniciativy rodičů. Spolupráce s rodiči je jedním z pilířů, o které se opírá výchovně vzdělávací projekt naší školy. Nezanedbatelná je z tohoto hlediska role tutora rodiny, který mluví 1x za 2 až 3 týdny s žákem a 3x do roka s jeho rodiči. Rodiny, které se zapojují do projektu Parentes, mají jedno společné. Je to jejich přání dát dětem dobrou výchovu. Na druhou stranu jsou to rodiny z různých prostředí, které se vzájemně liší i v mnoha dalších ohledech. Jde o rodiče z různých profesí, různých zájmů, dokonce i různých vyznání. Co spojuje tyto rodiny? Všichni souhlasí s tím, že výchova se odehrává z podstatné části v rodinném prostředí, v prostředí určeném matkou a otcem. V tomto smyslu se výchova podobá stavbě domu, velmi složitému a namáhavému procesu. A domy mohou vypadat velmi různě, ale vždy musejí mít dobré základy, na jejichž kvalitu spoléháme. Tak je to také s našimi rodinami. Jsou různé, každá je jedinečná, ale každá potřebuje solidní základy, aby byla dobrá a silná. Jak vypadají tyto základy v praxi? Rodiče docházejí na přednášky a kurzy zdokonalující jejich rodičovské dovednosti. Při nich si také sdělují své osobní zkušenosti. Tyto aktivity pomáhají rodičům rozvíjet své schopnosti v roli hlavních vychovatelů svých dětí. Plánujeme např. krátké výlety rodičů s dětmi a další akce Spolupráce s jinými subjekty aktualizace Naše škola velmi úzce spolupracuje s MŠ Ratolest v Petříkově u Velkých Popovic a s MŠ Lipka na Praze 5, jakožto s dobřejovickou Základní školou Parentes. Dále spolupracujeme s Kulturním a studijním centrem Pětidomí, Univerzitním centrem Na Baště a Občanským sdružením ProFamilia. 3

4 Plánujeme spolupráci s městskou knihovnou, domovem důchodců, Hasičským záchranným sborem, Policií ČR a jinými místními organizacemi. S dalšími organizacemi spolupracujeme v rámci měsíčních programů pro děti (výlety, návštěvy muzeí, zámků, hradů, dílen, hudebních či výtvarných programů, sportovních akcí). Škola se zapojila do projektu Ovoce do škol a Mladého čtenáře nakladatelství Albatros. 3. CHARAKTERISTIKA školního vzdělávacího programu 3.3. Školní preventivní strategie (prevence sociálně patologických jevů) upravení 1 odstavce Škola má vypracován Minimální preventivní program a Školní preventivní strategii. Na škole je pracovník pověřený metodikou prevence, jakožto osoba zabývající se výchovným poradenstvím. V současné době vykonává obě funkce jedna osoba. V budoucnosti plánujeme zapojení dvou zaměstnanců. Oba dva budou neustále proškolováni jak díky pravidelným interním školením Základní školy Parentes Praha, tak na příslušných odborných přednáškách v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami upravení druhé části kapitoly Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním se bude uskutečňovat rovněž formou individuální integrace do běžných tříd. Budeme se snažit o integraci žáků z odlišného kulturního a sociálně znevýhodňujícího prostředí, o ochranu jejich minoritní kultury a podporu jejich úspěšnosti v majoritní společnosti. Pro úspěšné vzdělávání žáků z kulturně odlišného a mnohdy i sociálně znevýhodňujícího prostředí je nejdůležitějším činitelem především učitel, který své žáky i jejich rodinné prostředí dobře zná, dovede volit vhodné přístupy a vytvářet ve třídě i ve škole příznivé společenské klima. Škola využívá výukové postupy vhodné pro rozmanité učební styly žáků a různé způsoby organizace výuky, plánuje výuku tak, aby vycházela ze zájmů, zkušeností a potřeb žáků různých kultur, etnik a sociálního prostředí. Zabezpečuje individuální péči, v případě potřeby pomoc asistenta pedagoga, odpovídající metody a formy práce, menší počet žáků ve třídě, specifické učebnice a materiály, pravidelnou komunikaci a zpětnou vazbu, spolupráci s odborníky. 4

5 Postup v případě, že učitel vysleduje u žáka projevy, které by mohly být způsobeny specifickou poruchou učení nebo jiným handicapem, jenž narušuje proces edukace: učitel informuje o svém zjištění ředitele školy a zákonné zástupce žáka. Jestliže zákonní zástupci žáka požádají o vyšetření žáka pedagogicko-psychologickou poradnu (dále jen PPP), popřípadě speciálně pedagogické centrum (dále jen SPC) či středisko výchovné péče a toto akreditované pracoviště potvrdí, že se jedná o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP), bude žák dále vzděláván a hodnocen na základě doporučení odborného pracoviště a individuálního vzdělávacího plánu vytvořeného na podkladě diagnostických závěrů z vyšetření. V rámci individuálního vzdělávacího plánu jsou závěry a doporučení odborného pracoviště rozpracovány do podoby očekávaných výstupů týkajících se obsahu učiva v jednotlivých předmětech, do kterých se SVP žáka promítají, včetně volby vzdělávacích strategií pro období daného školního roku, případně jeho zbývající části. Vzdělávání dětí se SVP probíhá běžným způsobem s tím, že učitelé se ve vztahu k žákům se SVP zaměřují na přiměřené zpracování obsahu a formy učiva při naplňování očekávaných výstupů v jednotlivých vyučovacích předmětech (úprava metod, popřípadě obsahu a rozsahu výuky, individualizace hodnocení atd.). V případě handicapu zvlášť závažného charakteru se na edukačním procesu bude podílet rovněž asistent pedagoga, jehož úkolem bude poskytovat žákovi potřebnou podporu při účasti na běžné výuce. Důraz je kladen na spolupráci rodičů, vyučujících, tutora a žáka, neboť to je základním předpokladem zdařené výchovy a úspěšného vzdělávání dětí se SVP. Pokud učitel mezi dětmi vysleduje mimořádně nadaného žáka, informuje o svém zjištění ředitele školy a zákonné zástupce žáka. Jestliže zákonní zástupci žáka požádají o vyšetření žáka pedagogicko-psychologickou poradnu nebo speciální centrum a toto akreditované pracoviště potvrdí, že se jedná o žáka mimořádně nadaného, je žák dále vzděláván i hodnocen na základě doporučení odborného pracoviště. Žáci mimořádně nadaní budou v naší škole integrováni do běžných tříd. Výuka bude probíhat podle individuálních vzdělávacích plánů, které na začátku školního roku sestavují učitelé jednotlivých vyučovacích předmětů ve spolupráci s odborníky. V individuálním vzdělávacím plánu budou rozpracovány závěry a doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního centra do podoby očekávaných výstupů, učiva a vhodných vzdělávacích strategií pro období školního roku, nebo jeho zbývající části. Součástí individuálního vzdělávacího plánu mimořádně nadaného žáka může být i jeho účast ve výuce některých vyučovacích předmětů ve vyšším ročníku, než který navštěvuje. Výuka žáků mimořádně nadaných se v předmětech, ve kterých bude integrace stanovena, zaměřuje na jejich individuální rozvoj. ův tutor bude sledovat mimořádně nadané žáky zejména po stránce osobnostního a sociálního rozvoje, který nebývá vždy v souladu s rozvojem žáka v oblasti vzdělávací. V mimořádných případech je možné přeřadit žáka do vyššího ročníku. 5

6 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Anglický jazyk Časové dotace anglického jazyka je v prvních dvou ročnících 2 hodiny týdně, ve 3. a 4. ročníku 3 hodiny, v 5. ročníku 4 hodiny. Předmět je vyučován samostatně. Žáci mají možnost navštěvovat 1 hodinu týdně nepovinný předmět Konverzace v anglickém jazyce. 3. ročník (učebnice Happy Street 1) rozšíření tabulky o 1 sloupec, doplnění Očekávané výstupy z RVP ZV Dílčí očekávané výstupy (důraz na receptivní řečové dovednosti) Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - požívá jednoduché zdvořilostní fráze při pozdravu a představování - pozdraví a rozloučí se Slovní zásoba na témata - číslovky základní zdvořilostní fráze - školní pomůcky a činnosti - barvy - hračky - ovoce - sportovní potřeby - nábytek - osoby - přídavná jména popisující velikost, rozměr a stáří Prvouka - anglicky hovořící země ve světě (lekce 2) - materiály, které recyklujeme (lekce 3) - britská měna, britské mince a bankovky (lekce 4) - historické předměty (lekce 6) Výchova ke zdraví - pravidla bezpečnosti na silnici (lekce 5) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Tematický okruh: Evropa a svět nás zajímá - diskuse nad sdělením Sophie na dané téma lekce reálií Velké Británie - tvorba vlastního sdělení 6

7 psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu - přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení - píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy - pojmenuje a označí barvami běžné předměty ve škole - pojmenuje běžné hračky - řekne si v obchodě o běžné ovoce a pamlsky - sdělí, jaké ovoce má rád, a zeptá se na totéž kamaráda - sdělí, které běžné sportovní předměty vlastní, a zeptá se na totéž kamaráda - používá číslovky do 20 - zeptá se na umístění běžných předmětů v místnosti a na stejnou otázku odpoví - popíše v základních rysech blízké osoby - sdělí jednoduchou větou, co má právě na sobě, a zeptá se na majitele konkrétního oblečení - označí oblečení podle velikosti - pojmenuje části lidského těla - rozumí pokynům při běžném cvičení a sportování - zeptá se kamaráda, zda umí konkrétní, běžný sport a na stejnou otázku odpoví - oblečení - základní části lidského těla Komunikační situace - uvítání a rozloučení - pokyny při hrách - v obchodě s ovocem - dotazování na oblíbenost ovoce - dotazování na vlastnění předmětů - popis a charakteristika osob - dotazování se na majitele předmětu - pokyny při výuce, běžných činnostech a při hrách Jazykové struktury a gramatika - užití to a toto při označování věcí - jednoduché otázky a odpovědi s použitím sloves být, moct, mít a pomocného slovesa do - vazba there is - rozkazovací způsob v běžných pokynech při hrách a sportu - zdravá životospráva a zdravý životní styl (lekce 9) Výtvarná výchova výtvarná díla a jejich autoři (lekce 7) Matematika odhad rozměru a jeho měření (lekce 8) Osobnostní a sociální výchova Tematický okruh: Rozvoj schopnosti poznávání (hlavolamy, hádanky, vybarvování obrázků, vystřihování a správné zařazování obrázků) 7

8 - rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu - přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení - píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy - jednoduché užití přítomného času průběhového při popisu toho, co máme na sobě - předložky v a na při popisu umístění předmětů Reálie - škola v Anglii - známá místa v Londýně - čas na jídlo ve Velké Británii - typická vesnice ve Velké Británii - klubové uniformy školáků v Anglii - sportovní den na anglické škole 5. ročník (učebnice Happy Earth 1) rozšíření tabulky o 1 sloupec, doplnění Očekávané výstupy (z RVP ZV) Dílčí očekávané výstupy (důraz na receptivní řečové dovednosti) Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata žák - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností - sdělí jednoduchým způsobem Slovní zásoba na témata - místnosti v domě - předložky místa - anglicky mluvící země - slovesa k vyjádření běžných činností a stavů Vlastivěda způsoby bydlení a obydlí v historii lidstva Výchova v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá 8

9 výslovností - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat - rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá - se zapojí do jednoduchých rozhovorů základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat - rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá - pojmenuje a zeptá se na umístění předmětů a lidí kolem sebe - formuluje správně, z které anglicky mluvící země někdo je - s porozuměním čte krátký text popisující místo a způsob každodenního života svého vrstevníka - se zapojí do jednoduchých rozhovorů - v rozhovoru sdělí a zeptá se na místo, kde žije a jak tráví volný čas - čte s porozuměním kreslený příběh na pokračování Komunikační situace - kde bydlíme a co běžně děláme - moje rodina a náš životní styl Jazykové struktury a gramatika - vazba there is / there are - otázka v přítomném čase prostém pro 1. a 2. os. j.č os. j. č. v přítomném čase prostém - čtení článku v učebnici o odlišném způsobu života jedné rodiny v Austrálii - diskuse (v češtině) na téma způsob života lidí v jiných zemích daný přírodními podmínkami - tvorba plakátu (v angličtině) Země, kde bych chtěl bydlet 9

10 - vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům - rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu - vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům - rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, - převypráví přečtený, krátký kreslený příběh - s obrazovou oporou popíše svá smyslová vnímání v dané situaci - postihne hlavní informace v slyšeném popisu činností lidí - zeptá se kamaráda na jeho způsob využívání PC a na stejné otázky odpoví - popíše svůj vyučovací rozvrh ve škole, zeptá se kamaráda na jeho rozvrh - postihne hlavní informace v krátkém čteném informativním textu o počítačích a o internetu - jednoduchým způsobem popíše něčí obličej - jednoduchým způsobem popíše pravidla 3D hry, kterou vytvořil - čte s porozuměním kreslený příběh na pokračování - pojmenuje běžné filmové příšery - čte s porozuměním krátký dobrodružný příběh a převypráví jeho základní dějovou linii - s obrazovou oporou vypráví rodinnou příhodu z výletu - zeptá se a odpoví na podrobnosti místa a času prožitého příběhu - popíše jednoduchým způsobem Slovní zásoba na témata - slovesa smyslového vnímání - předměty ve škole - čas Komunikační situace - užití angličtiny - využívání PC - rozvrh hodin ve škole Jazykové struktury a gramatika - sloveso moct ve spojení se slovesy smyslového vnímání - předložky s udáním času a data Slovní zásoba na témata - přídavná jména popisující vzhled - části dne - části těla Komunikační situace - popis rodinného výletu - popis neobvyklého tvora a události spojené s jeho Informatika možnosti PC a internetu Přírodověda - pravěká zvířata Osobnostní a sociální výchova Seberegulace a sebeorganizace - čtení textu v učebnici o tom, jak žáci v různých zemích využívají počítač; - diskuse (v češtině) o vlivu ICT techniky na náš život; - tvorba plakátu (v angličtině) Já a PC Environmentální výchova Základní podmínky života - čtení textu v učebnici o Dinosaurech - diskuse (v češtině) o možných příčinách (dle 10

11 zejména pokud má k dispozici vizuální oporu - rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu vzhled dinosaura - postihne hlavní informace čteného naučného článku o dinosaurech - čte s porozuměním kreslený příběh na pokračování - rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu - v slyšeném textu postihne názvy běžných sportů a her - zeptá se kamaráda na jeho sportovní záliby a na stejné otázky odpoví - napíše statistickou zprávu o oblíbených sportech mezi spolužáky ve třídě - postihne hlavní body čteného novinového článku o životní kariéře sportovce - porovná charakter a vzhled lidí, zvířat a věcí kolem sebe - postihne hledané informace v slyšeném textu o sportovních výkonech přítomností Jazykové struktury a gramatika - sloveso mít v přítomném čase, klad, zápor, otázka - plnovýznamová slovesa v přítomném čase ve 3.os. j.č - zjišťovací otázky ( whquestions ) Slovní zásoba na témata - běžné sporty a sportovní hry - přídavná jména popisující vzhled a kvalitu Komunikační situace - oblíbený sport a vztah k němu - psaní statistické zprávy Jazykové struktury a gramatika - přítomný čas prostý v 3. os. j.č., klad, zápor, otázka - 2. stupeň přídavných jmen Reálie - populární sporty v anglicky mluvících Tělesná výchova pravidla běžných sportů a sportovních her vědců) zániků Dinosaurů - tvorba plakátu (v angličtině) Ohrožená zvířata v přírodě Výchova demokratického občana Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - čtení článku v učebnici o populárních míčových hrách ve světě - diskuse (v češtině) o pravidlech při sportovních hrách a jejich podobnosti s principy demokracie (spravedlnost, řád, norma, zákon, 11

12 - vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům - rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu - postihne hlavní body krátkého informativního textu o historii známého sportu nebo sportovní hry - vyjmenuje základní pravidla běžných sportovních her - písemně s obrazovou oporou popíše a ústně prezentuje životní kariéru svého oblíbeného sportovce - čte s porozuměním kreslený příběh na pokračování - přiřadí čtený a slyšený popis pohybu zvířat k správnému živočichovi - zeptá se na pohybové schopnosti zvířat a na stejné otázky odpoví - s obrazovou oporou rozumí hlavním bodům čteného příběhu o napadení člověka žralokem - s obrazovou a slovní oporou porozumí slyšenému příběhu o nehodě v ZOO - postihne hlavní informace krátkého naučného textu o známých zvířatech - pojmenuje různá životní prostředí běžných zvířat - písemně i ústně prezentuje popis a životní styl vybraného zvířete - čte s porozuměním kreslený příběh na pokračování zemích Slovní zásoba na témata - běžná divoká zvířata - běžně užívaná příslovce způsobu - přídavná jména popisující vlastnosti Komunikační situace - dotazy na nej- vlastnosti a schopnosti zvířat - vyprávění příběhu nebezpečné setkání se zvířetem Jazykové struktury a gramatika - tvorba příslovcí způsobu - minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves - 3. stupeň přídavných jmen Přírodověda běžná divoká zvířata světa právo, morálka) - popis (v angličtině) oblíbené sportovní hry formou PP prezentace, plakátu nebo návodu na hru Environmentální výchova Lidské aktivity a problémy životního prostředí - čtení článku v učebnici o kočkovitých šelmách - diskuse (v češtině) na téma Čím člověk ohrožuje zvířata ve volné přírodě - tvorba plakátu/pp prezentace Ohrožená zvířata jednotlivých kontinentů 12

13 - vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům - rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu - vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům - rozumí jednoduchým krátkým textům z - s obrazovou oporou postihne hlavní myšlenku jednoduchých čtených textů o znečišťování životní prostředí - jednoduchým způsobem se zeptá kamaráda na jeho způsoby šetření energie a vztah k životnímu prostředí a na podobné otázky odpoví - v slyšeném textu postihne názvy jednotlivých měsíců v roce - gramaticky správně popíše své pravidelné činnosti během roku - postihne hlavní myšlenku čteného literárního příběhu o ročním období - postihne hlavní body krátkého naučného textu o sopkách a jejich činnostech - vyplní jednoduchý objednávkový formulář - čte s porozuměním kreslený příběh na pokračování - se slovní a obrazovou oporou přepíše čtený příběh - pojmenuje běžné vodní atrakce a emotivní prožitky spojené s nimi - popíše běžné aktivity v minulém století - postihne hlavní body krátkého čteného textu o sbírkách svých vrstevníků - postihne rozdíly mezi čteným Slovní zásoba na témata - činnostní slovesa - slovesa spojená s ochranou životního prostředí - měsíce v roce - frekvenční příslovce - sloveso muset Komunikační situace - běžné činnosti k ochraně životního prostředí - popis místa Jazykové struktury a gramatika - minulý čas vybraných nepravidelných sloves - sloveso muset, nesmět - umístění frekvenčních prostředí ve větě Slovní zásoba na témata - přídavná jména vyjadřující emoce - hračky pro starší děti (nástroje ke hře) - hudební nástroje Komunikační situace - popis své sbírky Přírodověda roční období v Evropě Hudební výchova - hudební nástroje Vlastivěda - život lidí v minulém století Environmentální výchova Vztah člověka k prostředí - čtení básničky v učebnici Jsme ochránci Země - diskuse (v češtině) o vlastním postoji k ochraně životního prostředí - tvorba značek (v angličtině) na ochranu životního prostředí Osobnostní a sociální výchova Poznávání lidí (Sociální rozvoj) - čtení krátkého textu v učebnici o sběratelských zálibách věkových vrstevníků z jiných 13

14 běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu - napíše krátký text, s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života - vyplní osobní údaje do formuláře - vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům - rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální a slyšeným textem popisující jednoduchým způsobem turné hudební skupiny - pojmenuje běžné hudební nástroje - písemně a ústně presentuje informace o své hudební skupině - gramaticky správně formuluje datum narození - napíše krátký strukturovaný osobní dopis - vyplní osobní údaje do formuláře - se slovní a obrazovou oporou popíše život lidí v minulosti - čte s porozuměním kreslený příběh na pokračování - napíše krátký text, s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života - rozumí čteným informacím o přírodních zajímavostech - pojmenuje základní dopravní prostředky a způsoby cestování - s obrazovou oporou postihne časový sled událostí v čteném literárním příběhu - vyjádří svůj odhad na vývoj děje daného příběhu nebo události - postihne hlavní myšlenku čteného vyprávění o významném cestovateli - dotazy/odpovědi na oblíbenou hudební skupinu Jazykové struktury a gramatika - 2. a 3. stupeň přídavných jmen - vyjádření plánované budoucnosti ( going to ) - plnovýznamová slovesa otázka a zápor v minulém čase Slovní zásoba na témata - velké číslovky, letopočty - dopravní prostředky - slovesa spojená s výletem a dobrodružstvím Komunikační situace - dotazy na počasí Jazykové struktury a gramatika - 3. stupeň přídavných jmen Přírodověda - světové strany, přírodní útvary Vlastivěda - významní cestovatelé a objevitelé zemí - diskuse (v češtině) na téma Co o nás vypovídají naše sbírky - tvorba plakátu (v AJ) Něčím zajímavá sbírka rarita v naší škole Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Objevujeme Evropu a svět - čtení textu v učebnici o Marcu Polovi - diskuse (v češtině) o životě lidí a jejich myšlení 14

15 oporu a řekne k ní své stanovisko - formuluje správně letopočet a konání významné historické události - postihne hlavní body čteného informativního textu o původu některých známých potravin - pojmenuje světové strany a přírodních útvary - vypráví fiktivní dobrodružný příběh - formou deníku popíše svůj několikadenní prázdninový výlet - se slovní oporou písemně popíše děj filmového příběhu - čte s porozuměním kreslený příběh na pokračování - minulý čas sloves v zjišťovacích otázkách ( wh- questions) - vyjádření plánované budoucnosti ( going to ) pro 3. os. j.č. v době objevování nových zemí - tvorba plakátu/pp prezentace (v AJ) Porovnání způsobu života ve dvou různých zemích z různých světadílů 15

16 5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 1. ročník odstranění 1 sloupce ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Očekávané výstupy Názvy tematických celků popis učiva Typické činnosti pro rozvíjení a ověřování dosažení výstupu Rozumí číslu v různých sémantických i strukturálních modelech. Má vhled do různých reprezentací malých čísel, porovnává čísla. Orientuje se na číselné ose, sestrojí číselnou osu v oboru přirozených čísel, intuitivně zakreslí celé záporné číslo Používá aditivní triádu také v kontextu. Řeší úlohy (i s antisignálem). Tvoří analogické úlohy. Numerace v oboru do: 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20 Modelování situací v prostředí předmětů: kroků, trojúhelníku, šipek, her s kostkami (náhoda), tvarových modelů čísel, neposedů, busů, hadů, schodišť, číselných trojic, sousedů, her na obchod, hadích sítí. Čtení čísel: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Psaní číslic 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Porovnávání čísel Rytmus: dynamický a statický Propedeutika číselné osy: krokování, uspořádání podle počtu, velikosti, doplňování počtu/čísel Propedeutika cyklické adresy: ciferník Paměťové řešení situací v dynamických prostředích: krokování, busů, trojúhelníků, neposedů, číselných trojic, hadů Řešení slovních úloh sémantických, strukturálních. Řešení situačních úloh ve všech použitých prostředích. Tvorba úloh a v celém prostředí busů. Různé způsoby vnímání množství jak pomíjivého, tak trvalého, a jejich synchronizace vizuální, akustické, haptické, kinestetické. Evidence počtu souborů objektů v různých jazycích. Různé zápisy množství, včetně číslic. Přepis kvantitativního údaje z jednoho jazyka do druhého. Krokování (i dozadu), jeho záznam. Řetězení příkazů. Řešení úloh na číselné ose. Paměťové řešení problémů v různých prostředích Řešení úloh (sémantických a strukturálních) modelováním, dramatizací, metodou pokus omyl apod. Tvorba úloh metodou analogie. ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 16

17 Očekávané výstupy Názvy tematických celků popis učiva Typické činnosti pro rozvíjení a ověřování dosažení výstupu Dokáže číst a nastavit celé hodiny, zná strukturu týdne, má představu věku. Eviduje statické a dynamické situace pomocí ikon, slov, šipek i tabulek. Doplní tabulku, použije ji i jako nástroj organizace souboru objektů. Orientuje se ve schématech. Týden Hodiny Věk Celé prostředí busu i krokování. Dále nestandardní úlohy. Doplňování tabulky. Cesta v grafu. Řešení grafu. Modelování, dramatizace a zakreslování časových jevů. Tabulková evidence hry Bus a Šípková evidence krokování. Pohyb v různých grafech. Organizace souboru jevů, doplňování tabulek, orientace v grafech. GEOMETRIE V ROVINĚ A PROSTORU Očekávané výstupy Názvy tematických celků popis učiva Typické činnosti pro rozvíjení a ověřování dosažení výstupu Vyjádří slovně jednoduchou prostorovou situaci. Vytvoří a přestaví krychlovou stavbu podle plánu a zaznamená těleso v plánu. Má intuitivní představu tvaru čtverce a trojúhelníku také v prostředí sirkových obrazců i origami. Vyparketuje daný obdélník. Orientace v prostoru. Krychlové stavby. Dřívkové tvary. Papírové tvary (origami). Verbální popis polohy. Tvorba plánů staveb a stavění podle plánů. Popis procesu stavby i přestavby. Tvorba papírových deček skládáním a stříháním. Řešení sirkových tvarových úloh. 17

18 2. ročník odstranění 1 sloupce 1. DÍL - ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Očekávané výstupy Názvy tematických celků popis učiva Typické činnosti pro rozvíjení a ověřování dosažení výstupu se orientuje v zápisu desítkové soustavy do 100. Sčítá a odčítá v oboru do 100. Získává porozumění pro násobení jednomístným číslem. Aritmetické operace i vztahy mezi čísly poznává v různých kontextech sémantických i strukturálních. Rozumí slovům polovina, čtvrtina, osmina, třetina, šestina a pětina. Rozšiřuje počítání v číselném oboru do 100. Zapisuje a čte čísla v oboru do 100. Chápe rovnost a nerovnost i v různých sémantických kontextech, např. délka, obsah, čas, peníze. Porovnává čísla a užívá číselnou osu do 100 k modelování adresy, stavu, ale i změny a porovnání. Řeší násobení formou opakovaného sčítání. Dělí v oboru probraných násobilek. Dělí na části, dělí po částech. Umí řešit slovní úlohy na násobení a dělení v oboru násobilek (i s antisignálem) a slovní úlohy se dvěma různými početními úkony. Umí tvořit analogické úlohy. Rozumí kombinatorickému kontextu násobení. Numerace v oboru do 15, 20, 23, 25, 27, 30, 35, 40; Modelování situace v prostředí busů, kroků, kostkových her (náhoda) schodišť, Dědy Lesoně, součtových trojúhelníků, neposedů, sčítacích tabulek, hadů, pavučin, číselných trojic, sousedů, číselných tabulek, peněz, výstavišť. Propedeutika kmenových zlomků. Ikonický jazyk v celém prostředí Dědy Lesoně. Porovnání čísel v početních úlohách, v pravidelnostech, slovních úlohách. Rovnost v prostředí kroků, rovnost a nerovnost v celém prostředí Dědy Lesoně. Pravidelnosti. Propedeutika číselné osy včetně celého prostředí schodišť. Propedeutika cyklické adresy: ciferníky. Propedeutika násobení. Dělení na části, dělení po částech včetně některých úloh z prostředí Dědy Lesoně. Řešení úloh sémantických z prostředí kroků/schodišť, busů, peněz, Dědy Lesoně, Strukturálních z prostředí součtových trojúhelníků, pavučin, sčítacích tabulek, barevných trojic, hadů, výstavišť, rozkladů, sousedů, číselných tabulek, neposedů a dalších slovních úloh. 18 Různé způsoby vnímání množství jak pomíjivého, tak trvalého. Evidence počtu souborů objektů v různých jazycích. Paměťové řešení problémů v různých prostředích. Rozvoj pravděpodobnostní intuice. Přepis kvantitativního údaje i vztahu z jednoho jazyka do druhého. Schopnost lineárního uspořádání souboru jevů. Schopnost poznat pravidelnost a doplnit ji. Řešení úloh na číselné ose včetně Šípkových rovnic. Schopnost abstrahovat opakující se manuální činnost vedoucí k násobení i dělení. Poznávání různých strategií řešení úloh (sémantických i strukturálních), poznávání účinnosti těchto strategií. Tvorba úloh metodou analogie i metodou přenosu.

ŠVP - PŘÍLOHA 2014/2015 TŘÍDY S RVJ

ŠVP - PŘÍLOHA 2014/2015 TŘÍDY S RVJ ŠVP - PŘÍLOHA 2014/2015 TŘÍDY S RVJ OBSAH Identifikační údaje Matematika 1.- 5. ročník Matematika 6.- 9. ročník Přírodopis 7. ročník Další cizí jazyk FJ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Předkladatel: Základní škola

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP) Naše šumavská škola

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP) Naše šumavská škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP) Naše šumavská škola 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Předkladatel Základní škola a Mateřská škola Čachrov, okres Klatovy, příspěvková organizace, Čachrov

Více

1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola

1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola Údaje o škole Název školy: Adresa školy: Základní škola a Mateřská škola, Havlovice nad Úpou, okres Trutnov Havlovice

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 3

Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ANGEL Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12 Angelovova 3183, Praha 4 Modřany Ze školy by měl vycházet mladý člověk jako harmonická osobnost,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Ladná ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LADNÁ, okres BŘECLAV SPORTOVNÍ 13, 691 46 Ladná

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Ladná ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LADNÁ, okres BŘECLAV SPORTOVNÍ 13, 691 46 Ladná ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Ladná ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA LADNÁ, okres BŘECLAV SPORTOVNÍ 13, 691 46 Ladná 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání 3. verze platná od 1. 9. 2013 Školní vzdělávací program - Základní školy Hronov- Velký Dřevíč, okres Náchod č. j. zšvd 71/2007 V Hronově -Velkém Dřevíči

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY Č.j. VL/041/13/1 Poř.č. 357 Datum 31. 7. 2013

ŠKOLA PRO VŠECHNY Č.j. VL/041/13/1 Poř.č. 357 Datum 31. 7. 2013 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Název školy Adresa školy Ředitel školy ŠKOLA PRO VŠECHNY Č.j. VL/041/13/1 Poř.č. 357 Datum 31. 7. 2013 Základní škola

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Žijeme v EU Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 1 1. Identifikační údaje Adresa školy: Základní škola a mateřská škola, Jičín 17.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH, BŘEZINOVA 52, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE K A P K A /1 Příloha: Učební

Více

2. Charakteristika školy a ŠVP

2. Charakteristika školy a ŠVP 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy Úplnost a velikost školy ZŠ a MŠ Velký Újezd je úplnou základní školou s 9 postupnými ročníky včetně předškolního zařízení a školní družiny. Na

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu 1. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATČANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV RADOSTNÉ POZNÁVÁNÍ MOTTO: OTEVÍREJME DĚTEM OČI A UKAŽME JIM TOLIK CEST,

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR MATEMATIKA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR MATEMATIKA 5.2 5.2.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA: Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího oboru Matematika

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009 Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009 název školy REDIZO 600116042 IČ 709 95 346 adresa školy Šardice 521, 69613 ředitel Základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Žijeme v EU Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 1 1. Identifikační údaje Adresa školy: Základní škola a mateřská škola, Jičín 17.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Hrochův Týnec

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Hrochův Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Hrochův Týnec zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 3. Charakteristika

Více

Zdravá základní škola

Zdravá základní škola pro základní vzdělávání Zdravá základní škola Základní škola a mateřská škola Drahanovice, příspěvková organizace Drahanovice 44 Motto: Každé dítě a každý mladý člověk v Evropě má právo a měl by mít příležitost

Více

Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1

Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1 Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Dnes jsme moudřejší než včera Škola: Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Ředitelka školy: Mgr. Jaroslava

Více

Příloha k ŠVP Jazyky, talent, motivace aneb Hálkova nezahálí pro třídy s rozšířenou výukou skupiny předmětů

Příloha k ŠVP Jazyky, talent, motivace aneb Hálkova nezahálí pro třídy s rozšířenou výukou skupiny předmětů Příloha k ŠVP Jazyky, talent, motivace aneb Hálkova nezahálí pro třídy s rozšířenou výukou skupiny předmětů zpracovaná v rámci projektu Zvyšování kvality vzdělávání mimořádně nadaných dětí na 1. stupni

Více

Základní škola a Mateřská škola Kájov. Školní vzdělávací program pro základní vzdělání. Tvořivá škola

Základní škola a Mateřská škola Kájov. Školní vzdělávací program pro základní vzdělání. Tvořivá škola Základní škola a Mateřská škola Kájov Školní vzdělávací program pro základní vzdělání Tvořivá škola Základní škola a Mateřská škola Kájov Název vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY U PROSTĚJOVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV SE ZMĚNAMI PLATNÝMI OD 1.9.2013 Projednán na pedagogické radě dne 26.8.2013

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola Brantice 1 Preambule Dnešní společnost se výrazně globalizuje. Vzdělávání by proto

Více

Příloha. Tabulace vyučovacích předmětů

Příloha. Tabulace vyučovacích předmětů Příloha Tabulace vyučovacích předmětů 1 Český jazyk 1. ročník očekávaný výstup RVP ZV ročníkový výstup ŠVP ZV Učivo průřezová témata přesahy a vazby, poznámky Komunikační a slohová výchova ČJL-3-1-01 zná

Více

Dodatek č. 4 k ŠVP ZV Otevřená škola Základní školy a Mateřské školy Kanice

Dodatek č. 4 k ŠVP ZV Otevřená škola Základní školy a Mateřské školy Kanice Dodatek č. 4 k ŠVP ZV Otevřená škola Základní školy a Mateřské školy Kanice Tento dodatek je zpracován na základě vydání Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

Obsah. Platnost dokumentu od: 1.9. 2013... 1. ředitelka školy... 1

Obsah. Platnost dokumentu od: 1.9. 2013... 1. ředitelka školy... 1 Obsah 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 Název ŠVP: ŠKOLA PRO VŠECHNY... 1 Údaje o škole... 1 název školy: Základní škola Straškov Vodochody, okres Litoměřice... 1 adresa školy: Straškov Vodochody 167, 411 84

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní škola. při VÚ a SVP Klíčov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní škola. při VÚ a SVP Klíčov Č.j. 48/06/var ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola při VÚ a SVP Klíčov Obsah : I. Základní údaje o škole II. Charakteristika školy, pojetí a cíle vzdělávacího programu A. Obecné cíle a priority ŠVP

Více

Základní škola Praha-Kolovraty. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KOPR

Základní škola Praha-Kolovraty. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KOPR Základní škola Praha-Kolovraty Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KOPR Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, zpracován dle RVP

Více

Školní vzdělávací plán pro základní vzdělávání aneb

Školní vzdělávací plán pro základní vzdělávání aneb Školní vzdělávací plán pro základní vzdělávání aneb Krok za krokem spolu k cíli 1 Zpracováno podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy

Více