(ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV)"

Transkript

1 DODATEK č. 1 k: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO RODINU (ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV) Sídlo:, Opatovická 4, Praha 1 Místo poskytovaného vzdělávání: Radlická 138, Praha 5

2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO RODINU Název školy: Základní škola a mateřská škola Parentes Praha Sídlo školy: Opatovická 4, Praha 1 Místo poskytovaného vzdělávání: Radlická 138, Praha 5 Ředitel: Kontakty: Mgr. Veronika Rybníčková Telefon Mobil Web Škola sdružuje: 1. Základní škola kapacita žáků: 28 IZO: Školní družina kapacita žáků: 28 IZO: Právní forma: Zřizovatel: školská právnická osoba Občanské sdružení Parentes IČO: adresa: Petříkov Velké Popovice Zařazení do sítě škol od IČ red_izo: Č.j.: 23/2014 Platnost dokumentu od: Dodatek k verzi: č Podpis ředitelky školy Razítko školy 2

3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.3. Vybavení školy zkrácení kapitoly Materiální, prostorové, technické i hygienické vybavení odpovídá veškerým předpisům. Pro výuku tělesné výchovy využíváme tělocvičnu sousední základní školy. Škola rovněž využívá provizorní kapli, která se nachází ve stejném patře jako veškeré třídy Spolupráce se zákonnými zástupci zkrácení kapitoly Škola občanského sdružení Parentes je plodem iniciativy rodičů. Spolupráce s rodiči je jedním z pilířů, o které se opírá výchovně vzdělávací projekt naší školy. Nezanedbatelná je z tohoto hlediska role tutora rodiny, který mluví 1x za 2 až 3 týdny s žákem a 3x do roka s jeho rodiči. Rodiny, které se zapojují do projektu Parentes, mají jedno společné. Je to jejich přání dát dětem dobrou výchovu. Na druhou stranu jsou to rodiny z různých prostředí, které se vzájemně liší i v mnoha dalších ohledech. Jde o rodiče z různých profesí, různých zájmů, dokonce i různých vyznání. Co spojuje tyto rodiny? Všichni souhlasí s tím, že výchova se odehrává z podstatné části v rodinném prostředí, v prostředí určeném matkou a otcem. V tomto smyslu se výchova podobá stavbě domu, velmi složitému a namáhavému procesu. A domy mohou vypadat velmi různě, ale vždy musejí mít dobré základy, na jejichž kvalitu spoléháme. Tak je to také s našimi rodinami. Jsou různé, každá je jedinečná, ale každá potřebuje solidní základy, aby byla dobrá a silná. Jak vypadají tyto základy v praxi? Rodiče docházejí na přednášky a kurzy zdokonalující jejich rodičovské dovednosti. Při nich si také sdělují své osobní zkušenosti. Tyto aktivity pomáhají rodičům rozvíjet své schopnosti v roli hlavních vychovatelů svých dětí. Plánujeme např. krátké výlety rodičů s dětmi a další akce Spolupráce s jinými subjekty aktualizace Naše škola velmi úzce spolupracuje s MŠ Ratolest v Petříkově u Velkých Popovic a s MŠ Lipka na Praze 5, jakožto s dobřejovickou Základní školou Parentes. Dále spolupracujeme s Kulturním a studijním centrem Pětidomí, Univerzitním centrem Na Baště a Občanským sdružením ProFamilia. 3

4 Plánujeme spolupráci s městskou knihovnou, domovem důchodců, Hasičským záchranným sborem, Policií ČR a jinými místními organizacemi. S dalšími organizacemi spolupracujeme v rámci měsíčních programů pro děti (výlety, návštěvy muzeí, zámků, hradů, dílen, hudebních či výtvarných programů, sportovních akcí). Škola se zapojila do projektu Ovoce do škol a Mladého čtenáře nakladatelství Albatros. 3. CHARAKTERISTIKA školního vzdělávacího programu 3.3. Školní preventivní strategie (prevence sociálně patologických jevů) upravení 1 odstavce Škola má vypracován Minimální preventivní program a Školní preventivní strategii. Na škole je pracovník pověřený metodikou prevence, jakožto osoba zabývající se výchovným poradenstvím. V současné době vykonává obě funkce jedna osoba. V budoucnosti plánujeme zapojení dvou zaměstnanců. Oba dva budou neustále proškolováni jak díky pravidelným interním školením Základní školy Parentes Praha, tak na příslušných odborných přednáškách v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami upravení druhé části kapitoly Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním se bude uskutečňovat rovněž formou individuální integrace do běžných tříd. Budeme se snažit o integraci žáků z odlišného kulturního a sociálně znevýhodňujícího prostředí, o ochranu jejich minoritní kultury a podporu jejich úspěšnosti v majoritní společnosti. Pro úspěšné vzdělávání žáků z kulturně odlišného a mnohdy i sociálně znevýhodňujícího prostředí je nejdůležitějším činitelem především učitel, který své žáky i jejich rodinné prostředí dobře zná, dovede volit vhodné přístupy a vytvářet ve třídě i ve škole příznivé společenské klima. Škola využívá výukové postupy vhodné pro rozmanité učební styly žáků a různé způsoby organizace výuky, plánuje výuku tak, aby vycházela ze zájmů, zkušeností a potřeb žáků různých kultur, etnik a sociálního prostředí. Zabezpečuje individuální péči, v případě potřeby pomoc asistenta pedagoga, odpovídající metody a formy práce, menší počet žáků ve třídě, specifické učebnice a materiály, pravidelnou komunikaci a zpětnou vazbu, spolupráci s odborníky. 4

5 Postup v případě, že učitel vysleduje u žáka projevy, které by mohly být způsobeny specifickou poruchou učení nebo jiným handicapem, jenž narušuje proces edukace: učitel informuje o svém zjištění ředitele školy a zákonné zástupce žáka. Jestliže zákonní zástupci žáka požádají o vyšetření žáka pedagogicko-psychologickou poradnu (dále jen PPP), popřípadě speciálně pedagogické centrum (dále jen SPC) či středisko výchovné péče a toto akreditované pracoviště potvrdí, že se jedná o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP), bude žák dále vzděláván a hodnocen na základě doporučení odborného pracoviště a individuálního vzdělávacího plánu vytvořeného na podkladě diagnostických závěrů z vyšetření. V rámci individuálního vzdělávacího plánu jsou závěry a doporučení odborného pracoviště rozpracovány do podoby očekávaných výstupů týkajících se obsahu učiva v jednotlivých předmětech, do kterých se SVP žáka promítají, včetně volby vzdělávacích strategií pro období daného školního roku, případně jeho zbývající části. Vzdělávání dětí se SVP probíhá běžným způsobem s tím, že učitelé se ve vztahu k žákům se SVP zaměřují na přiměřené zpracování obsahu a formy učiva při naplňování očekávaných výstupů v jednotlivých vyučovacích předmětech (úprava metod, popřípadě obsahu a rozsahu výuky, individualizace hodnocení atd.). V případě handicapu zvlášť závažného charakteru se na edukačním procesu bude podílet rovněž asistent pedagoga, jehož úkolem bude poskytovat žákovi potřebnou podporu při účasti na běžné výuce. Důraz je kladen na spolupráci rodičů, vyučujících, tutora a žáka, neboť to je základním předpokladem zdařené výchovy a úspěšného vzdělávání dětí se SVP. Pokud učitel mezi dětmi vysleduje mimořádně nadaného žáka, informuje o svém zjištění ředitele školy a zákonné zástupce žáka. Jestliže zákonní zástupci žáka požádají o vyšetření žáka pedagogicko-psychologickou poradnu nebo speciální centrum a toto akreditované pracoviště potvrdí, že se jedná o žáka mimořádně nadaného, je žák dále vzděláván i hodnocen na základě doporučení odborného pracoviště. Žáci mimořádně nadaní budou v naší škole integrováni do běžných tříd. Výuka bude probíhat podle individuálních vzdělávacích plánů, které na začátku školního roku sestavují učitelé jednotlivých vyučovacích předmětů ve spolupráci s odborníky. V individuálním vzdělávacím plánu budou rozpracovány závěry a doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního centra do podoby očekávaných výstupů, učiva a vhodných vzdělávacích strategií pro období školního roku, nebo jeho zbývající části. Součástí individuálního vzdělávacího plánu mimořádně nadaného žáka může být i jeho účast ve výuce některých vyučovacích předmětů ve vyšším ročníku, než který navštěvuje. Výuka žáků mimořádně nadaných se v předmětech, ve kterých bude integrace stanovena, zaměřuje na jejich individuální rozvoj. ův tutor bude sledovat mimořádně nadané žáky zejména po stránce osobnostního a sociálního rozvoje, který nebývá vždy v souladu s rozvojem žáka v oblasti vzdělávací. V mimořádných případech je možné přeřadit žáka do vyššího ročníku. 5

6 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Anglický jazyk Časové dotace anglického jazyka je v prvních dvou ročnících 2 hodiny týdně, ve 3. a 4. ročníku 3 hodiny, v 5. ročníku 4 hodiny. Předmět je vyučován samostatně. Žáci mají možnost navštěvovat 1 hodinu týdně nepovinný předmět Konverzace v anglickém jazyce. 3. ročník (učebnice Happy Street 1) rozšíření tabulky o 1 sloupec, doplnění Očekávané výstupy z RVP ZV Dílčí očekávané výstupy (důraz na receptivní řečové dovednosti) Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - požívá jednoduché zdvořilostní fráze při pozdravu a představování - pozdraví a rozloučí se Slovní zásoba na témata - číslovky základní zdvořilostní fráze - školní pomůcky a činnosti - barvy - hračky - ovoce - sportovní potřeby - nábytek - osoby - přídavná jména popisující velikost, rozměr a stáří Prvouka - anglicky hovořící země ve světě (lekce 2) - materiály, které recyklujeme (lekce 3) - britská měna, britské mince a bankovky (lekce 4) - historické předměty (lekce 6) Výchova ke zdraví - pravidla bezpečnosti na silnici (lekce 5) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Tematický okruh: Evropa a svět nás zajímá - diskuse nad sdělením Sophie na dané téma lekce reálií Velké Británie - tvorba vlastního sdělení 6

7 psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu - přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení - píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy - pojmenuje a označí barvami běžné předměty ve škole - pojmenuje běžné hračky - řekne si v obchodě o běžné ovoce a pamlsky - sdělí, jaké ovoce má rád, a zeptá se na totéž kamaráda - sdělí, které běžné sportovní předměty vlastní, a zeptá se na totéž kamaráda - používá číslovky do 20 - zeptá se na umístění běžných předmětů v místnosti a na stejnou otázku odpoví - popíše v základních rysech blízké osoby - sdělí jednoduchou větou, co má právě na sobě, a zeptá se na majitele konkrétního oblečení - označí oblečení podle velikosti - pojmenuje části lidského těla - rozumí pokynům při běžném cvičení a sportování - zeptá se kamaráda, zda umí konkrétní, běžný sport a na stejnou otázku odpoví - oblečení - základní části lidského těla Komunikační situace - uvítání a rozloučení - pokyny při hrách - v obchodě s ovocem - dotazování na oblíbenost ovoce - dotazování na vlastnění předmětů - popis a charakteristika osob - dotazování se na majitele předmětu - pokyny při výuce, běžných činnostech a při hrách Jazykové struktury a gramatika - užití to a toto při označování věcí - jednoduché otázky a odpovědi s použitím sloves být, moct, mít a pomocného slovesa do - vazba there is - rozkazovací způsob v běžných pokynech při hrách a sportu - zdravá životospráva a zdravý životní styl (lekce 9) Výtvarná výchova výtvarná díla a jejich autoři (lekce 7) Matematika odhad rozměru a jeho měření (lekce 8) Osobnostní a sociální výchova Tematický okruh: Rozvoj schopnosti poznávání (hlavolamy, hádanky, vybarvování obrázků, vystřihování a správné zařazování obrázků) 7

8 - rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu - přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení - píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy - jednoduché užití přítomného času průběhového při popisu toho, co máme na sobě - předložky v a na při popisu umístění předmětů Reálie - škola v Anglii - známá místa v Londýně - čas na jídlo ve Velké Británii - typická vesnice ve Velké Británii - klubové uniformy školáků v Anglii - sportovní den na anglické škole 5. ročník (učebnice Happy Earth 1) rozšíření tabulky o 1 sloupec, doplnění Očekávané výstupy (z RVP ZV) Dílčí očekávané výstupy (důraz na receptivní řečové dovednosti) Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata žák - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností - sdělí jednoduchým způsobem Slovní zásoba na témata - místnosti v domě - předložky místa - anglicky mluvící země - slovesa k vyjádření běžných činností a stavů Vlastivěda způsoby bydlení a obydlí v historii lidstva Výchova v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá 8

9 výslovností - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat - rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá - se zapojí do jednoduchých rozhovorů základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat - rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá - pojmenuje a zeptá se na umístění předmětů a lidí kolem sebe - formuluje správně, z které anglicky mluvící země někdo je - s porozuměním čte krátký text popisující místo a způsob každodenního života svého vrstevníka - se zapojí do jednoduchých rozhovorů - v rozhovoru sdělí a zeptá se na místo, kde žije a jak tráví volný čas - čte s porozuměním kreslený příběh na pokračování Komunikační situace - kde bydlíme a co běžně děláme - moje rodina a náš životní styl Jazykové struktury a gramatika - vazba there is / there are - otázka v přítomném čase prostém pro 1. a 2. os. j.č os. j. č. v přítomném čase prostém - čtení článku v učebnici o odlišném způsobu života jedné rodiny v Austrálii - diskuse (v češtině) na téma způsob života lidí v jiných zemích daný přírodními podmínkami - tvorba plakátu (v angličtině) Země, kde bych chtěl bydlet 9

10 - vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům - rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu - vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům - rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, - převypráví přečtený, krátký kreslený příběh - s obrazovou oporou popíše svá smyslová vnímání v dané situaci - postihne hlavní informace v slyšeném popisu činností lidí - zeptá se kamaráda na jeho způsob využívání PC a na stejné otázky odpoví - popíše svůj vyučovací rozvrh ve škole, zeptá se kamaráda na jeho rozvrh - postihne hlavní informace v krátkém čteném informativním textu o počítačích a o internetu - jednoduchým způsobem popíše něčí obličej - jednoduchým způsobem popíše pravidla 3D hry, kterou vytvořil - čte s porozuměním kreslený příběh na pokračování - pojmenuje běžné filmové příšery - čte s porozuměním krátký dobrodružný příběh a převypráví jeho základní dějovou linii - s obrazovou oporou vypráví rodinnou příhodu z výletu - zeptá se a odpoví na podrobnosti místa a času prožitého příběhu - popíše jednoduchým způsobem Slovní zásoba na témata - slovesa smyslového vnímání - předměty ve škole - čas Komunikační situace - užití angličtiny - využívání PC - rozvrh hodin ve škole Jazykové struktury a gramatika - sloveso moct ve spojení se slovesy smyslového vnímání - předložky s udáním času a data Slovní zásoba na témata - přídavná jména popisující vzhled - části dne - části těla Komunikační situace - popis rodinného výletu - popis neobvyklého tvora a události spojené s jeho Informatika možnosti PC a internetu Přírodověda - pravěká zvířata Osobnostní a sociální výchova Seberegulace a sebeorganizace - čtení textu v učebnici o tom, jak žáci v různých zemích využívají počítač; - diskuse (v češtině) o vlivu ICT techniky na náš život; - tvorba plakátu (v angličtině) Já a PC Environmentální výchova Základní podmínky života - čtení textu v učebnici o Dinosaurech - diskuse (v češtině) o možných příčinách (dle 10

11 zejména pokud má k dispozici vizuální oporu - rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu vzhled dinosaura - postihne hlavní informace čteného naučného článku o dinosaurech - čte s porozuměním kreslený příběh na pokračování - rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu - v slyšeném textu postihne názvy běžných sportů a her - zeptá se kamaráda na jeho sportovní záliby a na stejné otázky odpoví - napíše statistickou zprávu o oblíbených sportech mezi spolužáky ve třídě - postihne hlavní body čteného novinového článku o životní kariéře sportovce - porovná charakter a vzhled lidí, zvířat a věcí kolem sebe - postihne hledané informace v slyšeném textu o sportovních výkonech přítomností Jazykové struktury a gramatika - sloveso mít v přítomném čase, klad, zápor, otázka - plnovýznamová slovesa v přítomném čase ve 3.os. j.č - zjišťovací otázky ( whquestions ) Slovní zásoba na témata - běžné sporty a sportovní hry - přídavná jména popisující vzhled a kvalitu Komunikační situace - oblíbený sport a vztah k němu - psaní statistické zprávy Jazykové struktury a gramatika - přítomný čas prostý v 3. os. j.č., klad, zápor, otázka - 2. stupeň přídavných jmen Reálie - populární sporty v anglicky mluvících Tělesná výchova pravidla běžných sportů a sportovních her vědců) zániků Dinosaurů - tvorba plakátu (v angličtině) Ohrožená zvířata v přírodě Výchova demokratického občana Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - čtení článku v učebnici o populárních míčových hrách ve světě - diskuse (v češtině) o pravidlech při sportovních hrách a jejich podobnosti s principy demokracie (spravedlnost, řád, norma, zákon, 11

12 - vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům - rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu - postihne hlavní body krátkého informativního textu o historii známého sportu nebo sportovní hry - vyjmenuje základní pravidla běžných sportovních her - písemně s obrazovou oporou popíše a ústně prezentuje životní kariéru svého oblíbeného sportovce - čte s porozuměním kreslený příběh na pokračování - přiřadí čtený a slyšený popis pohybu zvířat k správnému živočichovi - zeptá se na pohybové schopnosti zvířat a na stejné otázky odpoví - s obrazovou oporou rozumí hlavním bodům čteného příběhu o napadení člověka žralokem - s obrazovou a slovní oporou porozumí slyšenému příběhu o nehodě v ZOO - postihne hlavní informace krátkého naučného textu o známých zvířatech - pojmenuje různá životní prostředí běžných zvířat - písemně i ústně prezentuje popis a životní styl vybraného zvířete - čte s porozuměním kreslený příběh na pokračování zemích Slovní zásoba na témata - běžná divoká zvířata - běžně užívaná příslovce způsobu - přídavná jména popisující vlastnosti Komunikační situace - dotazy na nej- vlastnosti a schopnosti zvířat - vyprávění příběhu nebezpečné setkání se zvířetem Jazykové struktury a gramatika - tvorba příslovcí způsobu - minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves - 3. stupeň přídavných jmen Přírodověda běžná divoká zvířata světa právo, morálka) - popis (v angličtině) oblíbené sportovní hry formou PP prezentace, plakátu nebo návodu na hru Environmentální výchova Lidské aktivity a problémy životního prostředí - čtení článku v učebnici o kočkovitých šelmách - diskuse (v češtině) na téma Čím člověk ohrožuje zvířata ve volné přírodě - tvorba plakátu/pp prezentace Ohrožená zvířata jednotlivých kontinentů 12

13 - vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům - rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu - vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům - rozumí jednoduchým krátkým textům z - s obrazovou oporou postihne hlavní myšlenku jednoduchých čtených textů o znečišťování životní prostředí - jednoduchým způsobem se zeptá kamaráda na jeho způsoby šetření energie a vztah k životnímu prostředí a na podobné otázky odpoví - v slyšeném textu postihne názvy jednotlivých měsíců v roce - gramaticky správně popíše své pravidelné činnosti během roku - postihne hlavní myšlenku čteného literárního příběhu o ročním období - postihne hlavní body krátkého naučného textu o sopkách a jejich činnostech - vyplní jednoduchý objednávkový formulář - čte s porozuměním kreslený příběh na pokračování - se slovní a obrazovou oporou přepíše čtený příběh - pojmenuje běžné vodní atrakce a emotivní prožitky spojené s nimi - popíše běžné aktivity v minulém století - postihne hlavní body krátkého čteného textu o sbírkách svých vrstevníků - postihne rozdíly mezi čteným Slovní zásoba na témata - činnostní slovesa - slovesa spojená s ochranou životního prostředí - měsíce v roce - frekvenční příslovce - sloveso muset Komunikační situace - běžné činnosti k ochraně životního prostředí - popis místa Jazykové struktury a gramatika - minulý čas vybraných nepravidelných sloves - sloveso muset, nesmět - umístění frekvenčních prostředí ve větě Slovní zásoba na témata - přídavná jména vyjadřující emoce - hračky pro starší děti (nástroje ke hře) - hudební nástroje Komunikační situace - popis své sbírky Přírodověda roční období v Evropě Hudební výchova - hudební nástroje Vlastivěda - život lidí v minulém století Environmentální výchova Vztah člověka k prostředí - čtení básničky v učebnici Jsme ochránci Země - diskuse (v češtině) o vlastním postoji k ochraně životního prostředí - tvorba značek (v angličtině) na ochranu životního prostředí Osobnostní a sociální výchova Poznávání lidí (Sociální rozvoj) - čtení krátkého textu v učebnici o sběratelských zálibách věkových vrstevníků z jiných 13

14 běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu - napíše krátký text, s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života - vyplní osobní údaje do formuláře - vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům - rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální a slyšeným textem popisující jednoduchým způsobem turné hudební skupiny - pojmenuje běžné hudební nástroje - písemně a ústně presentuje informace o své hudební skupině - gramaticky správně formuluje datum narození - napíše krátký strukturovaný osobní dopis - vyplní osobní údaje do formuláře - se slovní a obrazovou oporou popíše život lidí v minulosti - čte s porozuměním kreslený příběh na pokračování - napíše krátký text, s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života - rozumí čteným informacím o přírodních zajímavostech - pojmenuje základní dopravní prostředky a způsoby cestování - s obrazovou oporou postihne časový sled událostí v čteném literárním příběhu - vyjádří svůj odhad na vývoj děje daného příběhu nebo události - postihne hlavní myšlenku čteného vyprávění o významném cestovateli - dotazy/odpovědi na oblíbenou hudební skupinu Jazykové struktury a gramatika - 2. a 3. stupeň přídavných jmen - vyjádření plánované budoucnosti ( going to ) - plnovýznamová slovesa otázka a zápor v minulém čase Slovní zásoba na témata - velké číslovky, letopočty - dopravní prostředky - slovesa spojená s výletem a dobrodružstvím Komunikační situace - dotazy na počasí Jazykové struktury a gramatika - 3. stupeň přídavných jmen Přírodověda - světové strany, přírodní útvary Vlastivěda - významní cestovatelé a objevitelé zemí - diskuse (v češtině) na téma Co o nás vypovídají naše sbírky - tvorba plakátu (v AJ) Něčím zajímavá sbírka rarita v naší škole Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Objevujeme Evropu a svět - čtení textu v učebnici o Marcu Polovi - diskuse (v češtině) o životě lidí a jejich myšlení 14

15 oporu a řekne k ní své stanovisko - formuluje správně letopočet a konání významné historické události - postihne hlavní body čteného informativního textu o původu některých známých potravin - pojmenuje světové strany a přírodních útvary - vypráví fiktivní dobrodružný příběh - formou deníku popíše svůj několikadenní prázdninový výlet - se slovní oporou písemně popíše děj filmového příběhu - čte s porozuměním kreslený příběh na pokračování - minulý čas sloves v zjišťovacích otázkách ( wh- questions) - vyjádření plánované budoucnosti ( going to ) pro 3. os. j.č. v době objevování nových zemí - tvorba plakátu/pp prezentace (v AJ) Porovnání způsobu života ve dvou různých zemích z různých světadílů 15

16 5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 1. ročník odstranění 1 sloupce ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Očekávané výstupy Názvy tematických celků popis učiva Typické činnosti pro rozvíjení a ověřování dosažení výstupu Rozumí číslu v různých sémantických i strukturálních modelech. Má vhled do různých reprezentací malých čísel, porovnává čísla. Orientuje se na číselné ose, sestrojí číselnou osu v oboru přirozených čísel, intuitivně zakreslí celé záporné číslo Používá aditivní triádu také v kontextu. Řeší úlohy (i s antisignálem). Tvoří analogické úlohy. Numerace v oboru do: 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20 Modelování situací v prostředí předmětů: kroků, trojúhelníku, šipek, her s kostkami (náhoda), tvarových modelů čísel, neposedů, busů, hadů, schodišť, číselných trojic, sousedů, her na obchod, hadích sítí. Čtení čísel: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Psaní číslic 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Porovnávání čísel Rytmus: dynamický a statický Propedeutika číselné osy: krokování, uspořádání podle počtu, velikosti, doplňování počtu/čísel Propedeutika cyklické adresy: ciferník Paměťové řešení situací v dynamických prostředích: krokování, busů, trojúhelníků, neposedů, číselných trojic, hadů Řešení slovních úloh sémantických, strukturálních. Řešení situačních úloh ve všech použitých prostředích. Tvorba úloh a v celém prostředí busů. Různé způsoby vnímání množství jak pomíjivého, tak trvalého, a jejich synchronizace vizuální, akustické, haptické, kinestetické. Evidence počtu souborů objektů v různých jazycích. Různé zápisy množství, včetně číslic. Přepis kvantitativního údaje z jednoho jazyka do druhého. Krokování (i dozadu), jeho záznam. Řetězení příkazů. Řešení úloh na číselné ose. Paměťové řešení problémů v různých prostředích Řešení úloh (sémantických a strukturálních) modelováním, dramatizací, metodou pokus omyl apod. Tvorba úloh metodou analogie. ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 16

17 Očekávané výstupy Názvy tematických celků popis učiva Typické činnosti pro rozvíjení a ověřování dosažení výstupu Dokáže číst a nastavit celé hodiny, zná strukturu týdne, má představu věku. Eviduje statické a dynamické situace pomocí ikon, slov, šipek i tabulek. Doplní tabulku, použije ji i jako nástroj organizace souboru objektů. Orientuje se ve schématech. Týden Hodiny Věk Celé prostředí busu i krokování. Dále nestandardní úlohy. Doplňování tabulky. Cesta v grafu. Řešení grafu. Modelování, dramatizace a zakreslování časových jevů. Tabulková evidence hry Bus a Šípková evidence krokování. Pohyb v různých grafech. Organizace souboru jevů, doplňování tabulek, orientace v grafech. GEOMETRIE V ROVINĚ A PROSTORU Očekávané výstupy Názvy tematických celků popis učiva Typické činnosti pro rozvíjení a ověřování dosažení výstupu Vyjádří slovně jednoduchou prostorovou situaci. Vytvoří a přestaví krychlovou stavbu podle plánu a zaznamená těleso v plánu. Má intuitivní představu tvaru čtverce a trojúhelníku také v prostředí sirkových obrazců i origami. Vyparketuje daný obdélník. Orientace v prostoru. Krychlové stavby. Dřívkové tvary. Papírové tvary (origami). Verbální popis polohy. Tvorba plánů staveb a stavění podle plánů. Popis procesu stavby i přestavby. Tvorba papírových deček skládáním a stříháním. Řešení sirkových tvarových úloh. 17

18 2. ročník odstranění 1 sloupce 1. DÍL - ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Očekávané výstupy Názvy tematických celků popis učiva Typické činnosti pro rozvíjení a ověřování dosažení výstupu se orientuje v zápisu desítkové soustavy do 100. Sčítá a odčítá v oboru do 100. Získává porozumění pro násobení jednomístným číslem. Aritmetické operace i vztahy mezi čísly poznává v různých kontextech sémantických i strukturálních. Rozumí slovům polovina, čtvrtina, osmina, třetina, šestina a pětina. Rozšiřuje počítání v číselném oboru do 100. Zapisuje a čte čísla v oboru do 100. Chápe rovnost a nerovnost i v různých sémantických kontextech, např. délka, obsah, čas, peníze. Porovnává čísla a užívá číselnou osu do 100 k modelování adresy, stavu, ale i změny a porovnání. Řeší násobení formou opakovaného sčítání. Dělí v oboru probraných násobilek. Dělí na části, dělí po částech. Umí řešit slovní úlohy na násobení a dělení v oboru násobilek (i s antisignálem) a slovní úlohy se dvěma různými početními úkony. Umí tvořit analogické úlohy. Rozumí kombinatorickému kontextu násobení. Numerace v oboru do 15, 20, 23, 25, 27, 30, 35, 40; Modelování situace v prostředí busů, kroků, kostkových her (náhoda) schodišť, Dědy Lesoně, součtových trojúhelníků, neposedů, sčítacích tabulek, hadů, pavučin, číselných trojic, sousedů, číselných tabulek, peněz, výstavišť. Propedeutika kmenových zlomků. Ikonický jazyk v celém prostředí Dědy Lesoně. Porovnání čísel v početních úlohách, v pravidelnostech, slovních úlohách. Rovnost v prostředí kroků, rovnost a nerovnost v celém prostředí Dědy Lesoně. Pravidelnosti. Propedeutika číselné osy včetně celého prostředí schodišť. Propedeutika cyklické adresy: ciferníky. Propedeutika násobení. Dělení na části, dělení po částech včetně některých úloh z prostředí Dědy Lesoně. Řešení úloh sémantických z prostředí kroků/schodišť, busů, peněz, Dědy Lesoně, Strukturálních z prostředí součtových trojúhelníků, pavučin, sčítacích tabulek, barevných trojic, hadů, výstavišť, rozkladů, sousedů, číselných tabulek, neposedů a dalších slovních úloh. 18 Různé způsoby vnímání množství jak pomíjivého, tak trvalého. Evidence počtu souborů objektů v různých jazycích. Paměťové řešení problémů v různých prostředích. Rozvoj pravděpodobnostní intuice. Přepis kvantitativního údaje i vztahu z jednoho jazyka do druhého. Schopnost lineárního uspořádání souboru jevů. Schopnost poznat pravidelnost a doplnit ji. Řešení úloh na číselné ose včetně Šípkových rovnic. Schopnost abstrahovat opakující se manuální činnost vedoucí k násobení i dělení. Poznávání různých strategií řešení úloh (sémantických i strukturálních), poznávání účinnosti těchto strategií. Tvorba úloh metodou analogie i metodou přenosu.

19 Kombinatorické situace. 1. DÍL - PROVÁDÍ ZPAMĚTI JEDNODUCHÉ POČETNÍ OPERACE. Očekávané výstupy Názvy tematických celků popis učiva Typické činnosti pro rozvíjení a ověřování dosažení výstupu Umí číst minuty, orientuje se kalendáři (den, Hodiny, kalendář. Modelování časových jevů. měsíc, rok). Umí evidovat složitější statické a dynamické situace pomocí ikon, slov, šipek, tabulky a grafu. Umí vytvořit z náhodných jevů statistický soubor. Poznává relační strukturu jisté životní zkušenosti. Používá tabulku jako nástroj organizace souboru objektů do 100. Umí vybrat objekty podle zadaných vlastností, umí třídit soubor objektů. Umí pracovat s orientovaným grafem a s grafem ohodnoceným. Celé prostředí kroků /schodišť, busů, cyklotras, Dědy Lesoně včetně dalších úloh, při nichž se data evidují v tabulce a grafem (jejich výčet viz níže). Doplňování tabulky včetně celého prostředí busů. Cesta v grafu včetně celého prostředí výstavišť. Řešení grafu v celém prostředí pavučin. Výběr objektů jistých vlastností, třídění. 19 Tabulková evidence hry Bus a Šípková evidence krokování i schodů. Pohyby v lineárních a grafických prostředích. Organizace souboru jevů, doplňování tabulek, orientace v grafech. 1. DÍL - GEOMETRIE V ROVINĚ A PROSTORU Očekávané výstupy Názvy tematických celků popis učiva Typické činnosti pro rozvíjení a ověřování dosažení výstupu Získává zkušenosti se základními rovinnými útvary a některými jejich vlastnostmi včetně souměrnosti. Orientuje se na čtverečkovaném papíru a využívá jej. Umí pracovat s krychlovými tělesy a umí je zapisovat. Orientace v rovině včetně prostředí cyklotras. Krychlové stavby, jejich plány a proces konstrukce krychlových staveb. Parkety. Tvary ze dřívek. Měření. Tvorba plánů staveb i záznamů jejich konstrukcí; překlad těchto jazyků a jejich vzájemný vztah. Pokrývání roviny parketami různých tvarů. Měření délky: obsahu a objemu. Poznávání vztahu krychle a její sítě

20 Umí vytvořit síť krychle a vztahu krychle, její síti porozumí prostřednictvím metaforického jazyka. Pozná jednotky délky 1 cm a 1 m, jednotku objemu 1 l. Má intuitivní představu měření obsahu mřížového čtyřúhelníku. jako korespondence 2D a 3D. 2. DÍL - ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Očekávané výstupy Názvy tematických celků popis učiva Typické činnosti pro rozvíjení a ověřování dosažení výstupu se orientuje v zápisu desítkové soustavy do 100. Sčítá a odčítá v oboru do 100. Získává porozumění násobení jednomístným číslem. Aritmetické operace i vztahy mezi čísly poznává v různých jazycích, různých kontextech sémantických i strukturálních. Rozumí slovům: polovina, čtvrtina, osmina, třetina, šestina a pětina. Rozšiřuje počítání v číselném boru do 100. Zapisuje a čte čísla v oboru do 100. Chápe rovnost a nerovnost i v různých sémantických kontextech (délka, obsah, čas, peníze). Porovnává čísla a užívá číselnou osu do 100 k modelování adres, stavu, ale i změny a porovnání. Numerace v oboru do 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Násobky 2-6. Modelování situací v prostředí busů, kroků, kostkových her, schodišť, Dědy Lesoně, součtových trojúhelníků, neposedů v kombinaci s jiným prostředím neposedů, sčítacích tabulek, hadů, pavučin, číselných trojic, sousedů, peněz, násobilkových čtverců, výstavišť, cyklotras. Propedeutika kmenových zlomků. Ikonický jazyk v celém prostředí Dědy Lesoně. Porovnání čísel v početních úlohách. Rovnost v prostředí kroků, rovnost a nerovnost v celém prostředí Dědy Lesoně. Pravidelnost. Propedeutika cyklické adresy. Propedeutika číselné osy včetně celého prostředí schodišť. Úlohy o věku. 20 Různé způsoby vnímání množství jak pomíjivého, tak trvalého. Evidence počtu souborů objektů v různých jazycích. Paměťové řešení problémů v různých prostředích. Rozvoj pravděpodobnostní intuice. Přepis kvantitativního údaje i vztahu z jednoho jazyka do druhého. Schopnost lineárního uspořádání souboru jevů. Schopnost rozpoznat pravidelnost a doplnit ji. Řešení úloh na číselné ose včetně šípkových rovnic. Řeší násobení formou opakovaného sčítání. Násobení násobky. Schopnost abstrahovat opakující se manuální

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 3. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

6.5 Matematika 1.stupeň

6.5 Matematika 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika 6.5 Matematika 1.stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět matematika je předmět, který poskytuje

Více

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Číslo a početní operace - využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost

Více

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace se realizuje v předmětu Matematika po celou dobu školní docházky. Na 1. stupni

Více

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách.

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách. 5.2 Oblast: Předmět: Matematika 5.2.1 Obor: Charakteristika předmětu matematika 1. stupeň Matematika tvoří základ vzdělávacího působení v základní škole. Vede žáky k získávání matematických pojmů, algoritmů,

Více

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE + MP vazby 1. Obor přirozených čísel - používá čísla v oboru 0-20 k modelování reálných situací.- práce s manipulativy - počítá předměty v oboru 0-20, vytváří soubory

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Učební texty : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 2. ročník Mgr. M. Novotný, F. Novák: Matýskova matematika 4.,5.,6.díl

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Září Obor přirozených čísel Počítá předměty v daném souboru do 5 Vytváří soubory s daným počtem

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: MATEMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Matematika je v základním vzdělávání založen především na aktivních činnostech,

Více

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE 3. ročník Bod, přímka ZÁŘÍ Násobení a dělení Aplikační úlohy (nakupujeme) Bod, přímka Úsečka Násobení a dělení ŘÍJEN Procvičování Pamětné sčítání a odčítání, aplikační úlohy Polopřímka Modelování polopřímek

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, 5.1.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, Zná číslice 1 až 20, umí je napsat a

Více

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty přirozená čísla 1 až 5 správně čte daná čísla vyhledává je na číselné ose řadí čísla lineárně

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učebnice Happy House 2 Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Lekce 1 - učebnice Happy Street 1 úvod Hry s obrázky, slovy, písničky, básničky, Pokyny a příkazy ve škole rozkazovací způsob hry

Více

5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. 5.2.1 Matematika 1. stupeň

5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. 5.2.1 Matematika 1. stupeň 5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a

Více

Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci

Více

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Matematika poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Žáci získávají početní

Více

časová dotace: 1. až 3. třída - 4 hodiny týdně, 4. a 5. třída 5 hodin týdně

časová dotace: 1. až 3. třída - 4 hodiny týdně, 4. a 5. třída 5 hodin týdně Výuka Matematiky je postavena na rozvíjení vlastních zkušeností žáků a na jejich přirozeném zájmu, přirozené schopnosti vnímat, pozorovat a experimentovat. Žáci se matematiku učí řešením úloh a činnostmi,

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 138 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 1. stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

5.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace

5.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 5.2. 5.2.1. Matematika pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

Český jazyk, Výtvarná výchova, Pracovní vyučování. Prv - (2. ročník): Čas Aj - (3.a 4.ročník): Čas

Český jazyk, Výtvarná výchova, Pracovní vyučování. Prv - (2. ročník): Čas Aj - (3.a 4.ročník): Čas 1.1.1. MATEMATIKA I. ST. - ve znění dodatku č.37 - platný od 1.9.2012, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, Standardů platných od 1.9.2013 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku Žák: ČaPO: sčítá a odčítá v oboru do 20-ti s přechodem přes desítku - sčítání a odčítání v oboru přirozených čísel

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Přirozená čísla do a přes 1 000 000 Žák: ČaPO: počítá do 1 000 000 - počítá po statisících, desetitisících, tisících ČaPO: čte a zobrazí číslo na číselné ose

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je založena na praktických činnostech, sleduje využití matematických dovedností v praktickém

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Základní škola Velká Jesenice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Základní škola Velká Jesenice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Charakteristika předmětu V předmětu Matematika je realizován obsah

Více

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 1. 9. ročník 1. ročník 4 hodiny týdně 2. 5. ročník 5

Více

5.2.1 Matematika povinný předmět

5.2.1 Matematika povinný předmět 5.2.1 Matematika povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 4 4+1 4+1 4+1 4+1 4 4 3+1 4+1 Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5.

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5. ročník) Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 1. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Přípravná část Poznávání vlastností předmětů, třídění podle vlastnosti Poznávání barev, třídění podle

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Škola dobré pohody Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ředitelka školy: Mgr. Dagmar Bičová Koordinátor ŠVP ZV: Mgr. Magdalena Krausová

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 5. - MATEMATIKA Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace MATEMATIKA Cíle vzdělávací oblasti Charakteristika výuky

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace  MATEMATIKA Cíle vzdělávací oblasti Charakteristika výuky Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace MATEMATIKA Cíle vzdělávací oblasti Osvojovat si základní matematické pojmy na základě aktivních

Více

Běžná povolání v Londýně

Běžná povolání v Londýně Rozumí čtenému jednoduchému popisu něčích zálib, rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života S vizuální oporou rozumí slyšenému popisu povolání Vyhledá specifické informace v jednoduchém čteném

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Matematika se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. ročníku 4 hodiny týdně ve

Více

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose Dodatek k ŠVP č. 38 Výstupy matematika 6. ročník doplnění standardů RVP 6. ročník ŠVP 6.ročník Učivo Matematika Doplnění podle standardů Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA Časové, organizační a obsahové vymezení Ve všech předmětech platí stejná časová dotace jako pro žáky bez integrace. Žáka zapojujeme do všech činností a práce

Více

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace.

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. Žáci v ní mají získat početní

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast : : Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech rozvíjet pamětˇ žáků prostřednictvím

Více

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10.

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10. 5.10. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Seminář z matematiky Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář z

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

MATEMATIKA I. období (1. 3. ročník)

MATEMATIKA I. období (1. 3. ročník) MATEMATIKA I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Při vyučování matematice v prvním období základního vzdělávání při probírání určitého učiva: - seznámíme žáky s prvním pojetím daného problému

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1. Používá čtení a psaní v číselném oboru 0 1 000 000. 2. Rozumí lineárnímu uspořádání

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

skupinová práce, frontální výuka, samostatná práce, problémové učení

skupinová práce, frontální výuka, samostatná práce, problémové učení Předmět: MATEMATIKA Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika předmětu Předmět je vyučován na 1. a 2. stupni. Vzdělávací oblast matematika a její aplikace je v základním vzdělávání

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo žák: v oboru celých a racionálních čísel; využívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

4.2 Matematika a její aplikace

4.2 Matematika a její aplikace 4.2 Matematika a její aplikace Charakteristika matematiky Na 1. stupni je vyučováno 24 hodin matematiky (od 2. do 5. třídy po 5 hodinách, v 1. třídě 4 hodiny výuka probíhá v jednotlivých hodinách nebo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 6. ročník J.Coufalová : Matematika pro 6.ročník ZŠ (Fortuna) O.Odvárko,J.Kadleček : Sbírka úloh z matematiky pro 6.ročník ZŠ (Prometheus)

Více

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá k chápání

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět je rozdělen na základě OVO v RVP ZV na čtyři

Více

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti 3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) 51 Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly a algoritmů matematického aparátu Vyjádří a zapíše část celku. Znázorňuje zlomky na číselné ose, převádí zlomky na des. čísla a naopak. Zapisuje nepravé zlomky ve tvaru smíšeného čísla. ZLOMKY Pojem zlomku,

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 4. ročníku - gramatické struktury, slovní zásoba Hry, soutěže, práce s obrázky Žák ovládá ústně i písemně slovní zásobu, aktivně používá osvojené gramatické struktury Lekce 1 - Setkání,

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň)

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení anglický jazyk jako důležitý cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností poskytuje jazykový základ

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace vychází vyučovací předmět Matematika.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace vychází vyučovací předmět Matematika. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace vychází vyučovací předmět Matematika. Vyučovací předmět: MATEMATIKA Charakteristika a cíl předmětu Matematika

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je především zaměřeno na výchovu přemýšlivého člověka, který umí používat znalosti z matematiky

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách.

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematice je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení pojmů, matematických postupů rozvoj abstraktního myšlení

Více

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Přirozená čísla Desetinná čísla IX. X. Přirozená čísla opakování všech početních výkonů, zobrazení čísel na číselné ose, porovnávání a zaokrouhlování čísel. Metody- slovní, názorně demonstrační a grafická.

Více

Vzdělávací obor matematika - obsah

Vzdělávací obor matematika - obsah 1. ročník Hlavní kompetence obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní 1. ČÍSLO A 1. Žák používá přirozená čísla

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Matematika 1. ročník Mezipředmětové vztahy, průřezová témata

Matematika 1. ročník Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Období Ročníkový výstup Učivo září říjen listopad prosinec - leden Matematika 1. ročník Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Pomůcky, literatura Zná číslice 1,2,3, umí je napsat a přečíst, Úvod do učiva

Více

úroveň A1 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

úroveň A1 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace PASSPORT UČEBNICE název New English for You 1 pozice učebnice v řadě učebnic: New English for You 1 New English for You 2 New English for You 3 New English for You 4 English for You 3 English for You 4

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více