Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky"

Transkript

1 Tab. č.: 6 Opatření v rámci PRV 1 Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., změna NV č.113/2008 Sb. Znevýhodněné oblasti - LFA - vyrovnávací příspěvek na hospodaření v znevýhodněných oblastech- jejich specifikace je v daném NV. Minimální výměrou pro LFA se rozumí: 1. výměra definovaná dle 10 písm. a) NV č. 241/2004 Sb., tj. - 5 ha zemědělské půdy, nebo - 2 ha zemědělské půdy, jde-li o hospodaření na území národních parků nebo chráněných krajinných oblastí, nebo - 1 ha zemědělské půdy, jde-li o hospodaření v režimu ekologického zemědělství, nebo 2. výměra definovaná dle 6 odst. 1 písm. a) NV č. 75/2007 Sb. tj. 1 ha travního porostu. Sazba vyrovnávacího příspěvku činí: a) v oblasti typu HA 157 EUR na 1 ha travních porostů, b) v oblasti typu HB 134 EUR na 1 ha travních porostů, c) v oblasti typu OA 117 EUR na 1 ha travních porostů, d) v oblasti typu OB 94 EUR na 1 ha travních porostů, e) v oblasti typu S 114 EUR na 1 ha travních porostů, f) v oblasti NATURA EUR na 1 ha travních porostů. Žádost se podává do 15. května. Dodržuje zásady správné zemědělské praxe. Dodržuje intenzitu chovu hospodářských zvířat v rozmezím 0,15-1,5 VDJ. Pro rok 2014 kurs 27,481 Kč/EUR 1

2 2 Nařízení vlády č. 79/2007 Sb., změna NV č. 114/2008 Sb. NV č. 45/2009 Sb. ve smyslu NV č. 242/2004 Sb. Agroenvironmentální opatření. 1. Sazba dotace v rámci podopatření ekologické zemědělství činí: a) 155 EUR/ha, jde-li o ekologické zemědělství na orné půdě s výjimkou zeleniny nebo speciálních bylin, b) 71 EUR/ha, jde-li o ekologické hospodaření na trvalých travních porostech, pokud žadatel nemá všechny půdní bloky v eko režimu, c) 849 EUR/ha, jde-li o vinice, chmelnice ebo ovocné sady v ekologickém systému, d) 564 EUR/ha, jde-li o pěstování zeleniny nebo speciálních bylin v ekologickém systému, e) 89 EUR/ha, pokud žadatel má všechny půdní bloky v eko režimu. 2. V rámci titulu integrovaná produkce: a) 435 EUR/ha ovocného sadu, b) 507 EUR/ha vinice, c) 440 EUR/ha u zeleniny. 3. V rámci podopatření ošetřovní travních porostů: a) 75 EUR/ha u titulu louky, b) 100, 116 nebo 135 EUR/ha u mezofilních a vlhkomilných luk podle zvoleného managementu, c) 120, 130 nebo150 EUR/ha u horských a suchomilných luk podle zvoleného managementu, d) 417 EUR/ha u trvale podmáčených nebo rašelinných luk, e) 202 EUR/ha u hnízdišť bahňáků, f) 183 EUR/ha u hnízdišť chřástala polního, g) 112 EUR/ha u pastvin, h) 169 EUR/ha u druhově bohatých pastvin, i) 308 EUR/ha u suchých stepních trávníků a vřesovišť. 4. V rámci opatření zatravňování 270, 295, 350 nebo 374 EUR/ha podle zvoleného managementu. 5. Sazba u meziplodin 104 EUR/ha. 6. Sazba u biopásů je 401 EUR/ha biopásu. K přepočtu se použije kurs Evropské centrální banky k prvnímu pracovními dni příslušného roku. Celkový popis jednotlivých podmínek je nad rozsah příručky a je nezbytné prostudovat příslušné nařízení vlády č. 79/2007 a jeho změny. Agroenvironmentální opatření zahrnují tato opatření: A. Podopatření postupy šetrné k životními prostředí: 2

3 1. ekologické zemědělství, 2. integrovaná produkce. B. Podopatření ošetřování travních porostů: 1. louky, 2. mezofilní a vlhkomilné louky, 3. horské a suchomilné louky, 4. trvale podmáčené a rašelinné louky, 5. ptačí lokality na travních porostech - hnízdiště bahňáků, 6. ptačí lokality na travních porostech - hnízdiště chřástala polního, 7. pastviny, 8. druhově bohaté pastviny, 9. suché stepní trávníky a vřesoviště. C. Péče o krajinu: 1. zatravňování orné půdy, 2. pěstování meziplodin, 3. biopásy. Žádost o zařazení do agroenvironmentálního opatření (dále jen "žádost o zařazení") může podat fyzická nebo právnická osoba (dále jen "žadatel"), jestliže vlastním jménem a na vlastní odpovědnost zemědělsky obhospodařuje alespoň: 1) 5 ha zemědělské půdy vedené v evidenci půdy, nejde-li o hospodaření podle bodů 2 až 9, 2) 2 ha zemědělské půdy vedené v evidenci půdy, jde-li o hospodaření v územích národních parků nebo chráněných krajinných oblastí, 3) 1 ha zemědělské půdy vedené v evidenci půdy, jde-li o hospodaření v systému ekologického zemědělství podle zvláštního právního předpisu, 4) 0,5 ha zemědělské půdy vedené v evidenci půdy, jde-li o pěstování zeleniny nebo speciálních bylin uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení (dále jen "zelenina nebo speciální byliny") v systému ekologického zemědělství podle zvláštního právního předpisu, 5) 0,25 ha vinic, ovocných sadů nebo chmelnic vedených v evidenci půdy, jde-li o hospodaření v systému ekologického zemědělství podle zvláštního právního předpisu, 6) 1 ha ovocných sadů vedených v evidenci půdy, jde-li o hospodaření v systému integrované produkce ovoce, 7) 0,5 ha vinic vedených v evidenci půdy, jde-li o hospodaření v i systému integrované produkce révy vinné, 8) 0,5 ha jde-li o pěstování zeleniny v systému integrované produkce zeleniny, nebo 9) 1 ha zemědělské půdy, jde-li o zatravňování orné půdy. Pětiletý závazek hospodaření. 3

4 3 Nařízení vlády č. 239/2007 Sb. Zalesňování, rychle rostoucí dřeviny (RRD) - pro účely tohoto nařízení se rozumí: a) zalesněním zemědělské půdy založení lesního porostu výsadbou na pozemku vedeném v evidenci využití zemědělské půdy. 1. Dotace na zalesnění: a) listnatými dřevinami činí 2590 EUR/ha, resp EUR/ha v LFA, b) jehličnatými dřevinami činí 1954 EUR/ha, resp EUR/ha v LFA, 2. Dotace na péči činí 437 EUR/ha za kalendářní rok. 3. Náhrady za ukončení zemědělské činnosti u pozemku, který byl před jeho zalesněním travním porostem nebo jinou kulturou podle evidence, činí 149 EUR/ha za kalendářní rok. 4. Náhrady u pozemku vedeného v evidenci a neuvedeného v písmenu c) pro žadatele: a) který je podnikatelem v zemědělské prvovýrobě činí 294 EUR/ha za kalendářní rok, b) který není podnikatelem v zemědělské prvovýrobě činí 149 EUR/ha za kalendářní rok. Podmínky viz NV č. 239/2007 Sb. Legenda k tabulce: Důležité termíny týkající se dotací v rámci Programu rozvoje venkova jsou uvedeny v nařízení vlády č. 75/2007 Sb., platby za přírodní znevýhodnění v horských oblastech a nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření. Rychle rostoucí dřeviny v rámci PRV vyhlášeny prozatím nejsou. Poznámka: Stávající závazky končící v roce 2011 bylo možno prodloužit do roku Nové zařazení není možné s ohledem na skutečnost, že v roce 2014 začíná nové finanční období. V roce 2014 bude pokračovat stávající systém, pro budou změny známy až koncem roku Pramen: Zákony, směrnice a nařízení citované v textu. Program rozvoje venkova. Zpracoval: Ing. Jaroslav Humpál 4

HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI

HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI Obecně: Toto opatření je zaměřeno na podporu zemědělců

Více

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT Ing. Alice Picková Ing. Jindřich Špička č. 92 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky

Více

Předběžný harmonogram výzev pro Program rozvoje venkova na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro Program rozvoje venkova na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro Program rozvoje venkova na rok Identifikace programové úrovně Prioritní osa / Priorita Unie Specifický cíl / Opatření / Operace Zaměření výzvy Podporované aktivity Příjemci

Více

Kategorizace zemědělského území České republiky Ing. Luděk Tyšer, PhD.

Kategorizace zemědělského území České republiky Ing. Luděk Tyšer, PhD. Kategorizace zemědělského území České republiky Ing. Luděk Tyšer, PhD. Kategorizace zemědělského území se provádí za účelem poskytování dotací a podpor, pro daňové účely, pro účely zemědělské statistiky,

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. O PRŮVODCI... 3 1.2. ZMĚNY V OBLASTI KONTROL PODMÍNĚNOSTI PRO ROK 2015... 5 1.3. ZDROJE

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. O Průvodci 1.2. Změny v oblasti kontrol podmíněnosti pro rok 2015 1.3. Zdroje informací 1.4.

Více

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA. Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb.

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA. Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb. 1 PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství 2014 PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA Zásady, kterými se stanovují

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 31.7.2014 Úřední věstník Evropské unie L 227/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 807/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňují některá ustanovení nařízení

Více

Ministerstvo zemědělství ČR Č. j.: 113618/2011-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2.

Ministerstvo zemědělství ČR Č. j.: 113618/2011-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2. Ministerstvo zemědělství ČR Č. j.: 113618/2011-MZE-14113 Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2. OBSAH I. PODMÍNKY PRO TVORBU FICHE... 3 II. CHARAKTERISTIKA REŢIMŮ PODPORY... 6

Více

Vyplnění jednotlivých částí formuláře přiznání k dani z nemovitostí:

Vyplnění jednotlivých částí formuláře přiznání k dani z nemovitostí: POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí podávanému formou datové zprávy na společné zařízení správců daně na zdaňovací období roku 2011 Stručně o dani z nemovitostí Předmětem daně z nemovitostí

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 Číslo výzvy I. Datum vyhlášení výzvy 24. 2. 2015 Příjem žádostí Od 24. 2. 2015 do 31. 12. 2017 Systém sběru žádostí Kontinuální Obsah 1. CÍL PROGRAMU...

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2014

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2014 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2014 UPOZORNĚNÍ: pro přiznání daně z nemovitostí do zdaňovacího období roku 2013 včetně použijte tiskopis Přiznání k dani

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

NÁRODNÍ PROGRAM KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN, ZVÍŘAT A MIKROORGANISMŮ VÝZNAMNÝCH PRO VÝŽIVU A ZEMĚDĚLSTVÍ

NÁRODNÍ PROGRAM KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN, ZVÍŘAT A MIKROORGANISMŮ VÝZNAMNÝCH PRO VÝŽIVU A ZEMĚDĚLSTVÍ NÁRODNÍ PROGRAM KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN, ZVÍŘAT A MIKROORGANISMŮ VÝZNAMNÝCH PRO VÝŽIVU A ZEMĚDĚLSTVÍ Ministerstvo zemědělství, Praha 1, Těšnov 17 Č.j.: 20139/2006-13020 Ministerstvo

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2482 Sbírka zákonů č. 165 / 2012 Částka 59 165 ZÁKON ze dne 31. ledna 2012 o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013 Jak podat daňové přiznání k dani z nemovitostí Tiskopis daňového přiznání včetně samostatných listů k jeho doplnění a příloh

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 Ko1: Bydlení v severozápadní části obce Ko2: Bydlení na východním okraji Ko3: Bydlení v lokalitě Dvorce Ko4: Bydlení v západní části

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti:

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti: ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor rozvoje Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020

OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DLE PŘÍLOHY Č. 7 CITOVANÉHO ZÁKONA) Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 ÚSTÍ NAD LABEM Duben 2013 OBSAH Strana ÚVOD... 5

Více

Návrh. P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina

Návrh. P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina Návrh P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina na období 2009-2018 Správa NP a CHKO Šumava 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

Seznam změn č. 1. Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński

Seznam změn č. 1. Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Seznam změn č. 1 Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński 1. str. 3, bod 1 Seznam zkratek OPS OEÚS Odbor regionální přeshraniční spolupráce na MMR ČR plnící

Více

Výzva - oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky

Výzva - oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky Výzva - oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky vyhlašuje dne 10. 4.2009 1. výzvu k předkládání žádostí o finanční

Více

Výstavbový projekt základní pojmy. Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz

Výstavbový projekt základní pojmy. Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz Výstavbový projekt základní pojmy Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz Výstavbový projekt = komplexní, jedinečný, konečný proces přeměny myšlenky dané v investičním záměru

Více

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Ministerstvo průmyslu a obchodu Srpen 2012 Preambule Forma a struktura předloţeného národního akčního plánu ČR pro energii z OZE je

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VOJENSKÉHO ÚJEZDU BŘEZINA VEŘEJNÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN VOJENSKÉHO ÚJEZDU BŘEZINA VEŘEJNÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN VOJENSKÉHO ÚJEZDU BŘEZINA VEŘEJNÁ ČÁST Vedoucí skupiny Projekce VLS ČR s.p.: Ing. Ladislav TOMEŠ Autorizovaný architekt: Ing. arch. Karel TYPOVSKÝ Náčelník CGeoZ: mjr. Ing. Pavel UDVORKA, Ph.D.

Více

Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy

Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy Agentura ochrany přírody a krajiny České Republiky Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy na období 2009-2018 2

Více