Školní vzdělávací program. Základní škola a Mateřská škola Horka nad Moravou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program. Základní škola a Mateřská škola Horka nad Moravou"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Horka nad Moravou Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání NAŽIVO Verze první z Platnost od

2

3 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika školy a ŠVP Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Začlenění průřezových témat Učební plán Celkový Ročníkový Učební osnovy Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Náš svět Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Praktické činnosti Volitelné předměty Německý jazyk 219 Strana 3 z 260

4 Konverzace v AJ Dramatická výchova Dějepisný seminář Psaní na elektronické klávesnici Žurnalistika Přírodopisné praktikum Technické kreslení Programování Sportovní hry Ekonomika domácnosti Vaření Školní projekty Výjezdové semináře Lovci mamutů Egypt listopad Světová náboženství Třídíme odpad Evropa a svět nás zajímá Komunální politika Cesta k demokracii Dětská práva Slovanské národy Vliv médií Voda Les ve škole - škola v lese Naše obec Olomouc Vesmír Média kolem nás Významné dny Den Země Vítání jara Evropa Životní dovednosti Zdraví Děti nám to řeknou Hodnocení žáků a autoevaluace školy 258 Strana 4 z 260

5 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: NAŽIVO Předkladatel: Název školy Základní škola a Mateřská škola Horka nad Moravou IZO IČ Adresa Lidická 9, Horka nad Moravou Ředitel Mgr. Kateřina Glosová Koordinátor PhDr. Jana Skácelíková Kontakty Telefon www Fax Zřizovatel: Název Obec Horka nad Moravou IČ Kontakt Adresa náměstí Osvobození 46, Horka nad Moravou Telefon Fax www Strana 5 z 260

6 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Úplnost a velikost školy Jsme úplnou školou s postupným ročníkem. Nacházíme se na okraji obce asi 7 km severozápadně od Olomouce, v těsném sousedství Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví a Areálu ekologických aktivit Sluňákov. Škola je spádová pro obce Horka nad Moravou, Skrbeň a městskou část Olomouce Chomoutov. Škola má kapacitu 450 žáků, v posledních letech se počet žáků pohybuje okolo 200. Počet tříd v ročnících je 1-2, podle počtu žáků. Vybavení školy Škola má 5 pavilonů, ve 4 jednopatrových pavilonech je 13 tříd a 5 odborných pracoven, 1 pavilon je tělocvična s vybavením. Pavilony spojuje prosklený koridor. Prostory pro výuku jsou dostatečné, na 1. stupni je to vždy třída s kobercem, na 2. stupni jsou to kmenové třídy a samostatné pracovny: FY a CHE, VV, 2 učebny PC, jazyková učebna, hudebna a kuchyňka. Žákům celé školy je k dispozici keramická dílna a žákovská knihovna. Pro děti 1. stupně jsou určena dvě oddělení školní družiny. Mezi pavilony školy jsou velké parkové prostory, které žáci využívají jak v době volna, tak v době výuky. Škola musí žádat o výjimku, protože nelze vybudovat WC v prvních patrech pavilonů. Nově rekonstruovaná WC jsou v přízemí. U tělocvičny jsou zrekonstruované sprchy. K pohybovým aktivitám žáci využívají tělocvičnu, prostory kolem školy i mezi pavilony. Stávající sportoviště je více než 40 let staré. Chybí kvalitní sportovní areál, ale zřizovatel plánuje v budoucnu realizovat projekt, jehož součástí je vybudovat v bezprostřední blízkosti školy sportovní, relaxační i výukové prostory. V době volna a přestávek mohou žáci využívat všech prostor školy včetně obou počítačových učeben, také prostory za školou, které jsou vybaveny betonovými pingpongovými stoly a koši na basketbal. Žákům je k dispozici ranní prodej pečiva a mají možnost stravovat se ve školní jídelně, která je umístěna v budově MŠ naproti základní škole. Pro veřejná vystoupení a školní jarmark využíváme tělocvičnu a venkovní areál. Ve všech odborných kabinetech učitelů jsou počítače zapojené do sítě. Vyučující mají přístup na Internet, používají tiskárnu i kopírku. Materiální vybavení se dle možností stále dokupuje a modernizuje. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor má 22 členů, průměrný věk je kolem 40 let. Jeden vyučující není plně kvalifikován a doplňuje si vzdělání. Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik prevence sociálně patologických jevů a psycholožka. Pět učitelů má odbornost speciálního pedagoga a logopeda. Osm vyučujících prošlo kurzem reedukace. Většina učitelů absolvovala kurzy kritického myšlení, respektování, kooperativního vyučování, komunikace a tvořivého učení. Charakteristika žáků Většina žáků je ze spádových obcí, někteří dojíždí i z Křelova, Štěpánova a Olomouce. Dva žáci pocházejí z Mongolska, jeden z Bulharska. Dva žáci mají zvláštní plnění školní docházky. Strana 6 z 260

7 Dopravní obslužnost zajišťují autobusy městské dopravy a vlak. Žáci přijíždějící na kole mají k dispozici kryté stojany na kola umístěné mezi pavilony. Dlouhodobé projekty Pedagogové vzájemně spolupracují na školních projektech. V rámci celoročních témat organizujeme projektové dny. Na prvním stupni probíhá projekt Zdravé zuby. Pořádáme kulturně vzdělávací exkurzi do Prahy, lyžařské kurzy.třídní kolektivy vyjíždějí na osobnostní kurzy nebo školy v přírodě. Nespolupracujeme s žádnými mezinárodními institucemi. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Spolupráce s rodiči se neustále vyvíjí. Rodiče mohou školu navštívit v době konzultačních hodin a třídních schůzek nebo kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím. Přítomnost žáků při těchto jednáních považujeme za důležitou. Rodičům také nabízíme možnost účasti ve výuce. Školní tělocvičnu využívají v době svého volna rodiče i další tělovýchovné složky. Pořádáme Den otevřených dveří, vánoční jarmark. Rodiče jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím školního časopisu a webových stránek. Při škole pracuje Sdružení rodičů a Školská rada. Úzce spolupracujeme s obcí a velmi přínosná je spolupráce se SEV Sluňákov Charakteristika ŠVP Zaměření školy NAJDI SI SVÉ MÍSTO V ŽIVOTĚ Chceme, aby v naší škole probíhala výuka smysluplně a v propojení s praktickým životem. Zaměřujeme se na budování vztahů v bezpečném prostředí. Společně prožíváme pěkné chvíle při školních akcích. Motivujeme žáky k celoživotnímu vzdělávání a samostatnému získávání informací. Vedeme je ke vzájemné spolupráci a k aktivnímu přístupu při řešení problémů. Usilujeme o těsnou spolupráci s rodiči našich žáků. Podporujeme u dětí odpovědný vztah k sobě, svému okolí a přírodnímu prostředí. Naší prioritou je připravit žáky na život ve společnosti v duchu trvale udržitelného rozvoje. Výchovné a vzdělávací strategie 1. Kompetence k učení Všichni učitelé naší školy se dohodli, že budou ve výuce: využívat metody RWCT používat různé informační zdroje využívat principu 3 S (smysluplnost, spolupráce, svobodná volba) 2. Kompetence k řešení problémů Všichni učitelé naší školy se dohodli, že budou ve výuce: navozovat problémové situace dávat dětem prostor k řešení problémů dle jejich individuálních schopností učit žáky sebehodnocení 3.Kompetence komunikativní Všichni učitelé naší školy se dohodli, že budou ve výuce: Strana 7 z 260

8 používat metody kooperativního a projektového vyučování vést žáky k aktivnímu zapojení do diskuse vést žáky k aktivnímu naslouchání 4. Kompetence sociální a personální Všichni učitelé naší školy se dohodli, že budou ve výuce: přistupovat k žákům partnersky vytvářet bezpečné prostředí a přispívat k příznivému klimatu ve škole používat komunitní kruh jako důležitý nástroj budování sounáležitosti v kolektivu 5. Kompetence občanské Všichni učitelé naší školy se dohodli, že: budou společně se žáky vytvářet pravidla (třídy, školy) umožní žákům spolupodílet se na životě školy prostřednictvím školního časopisu, parlamentu budou ve výuce reagovat na důležité aktuální události 6. Kompetence pracovní Všichni učitelé naší školy se dohodli, že: umožní žákům praktické ověření nabytých zkušeností a dovedností budou dodržovat zásady bezpečnosti práce budou důsledně dbát na dodržování základních pracovních a hygienických návyků (pořádek na pracovní ploše, úklid, chystání pomůcek na hodinu, domácí příprava) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením (tělesným, smyslovým, mentálním, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování), žáci se zdravotním znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování) a žáci se sociálním znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu). Při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je nutná úzká spolupráce školy, žáků, rodičů a školského poradenského zařízení. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním Zásady práce se žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním: - seznámit všechny pedagogy, ale i spolužáky dítěte s daným postižením žáka - dohodnout s rodiči a odborným pracovištěm způsob spolupráce - stanovit způsob hodnocení žáka - dle potřeby vypracovat individuální vzdělávací plán pro žáka - zabezpečit potřebné kompenzační a didaktické pomůcky pro žáka - zajistit odbornou literaturu pro pedagogy i rodiče žáka Strana 8 z 260

9 Vzdělávání žáků tělesně postižených probíhá na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Žáci jsou vzděláváni dle učebního plánu běžných tříd, ale s ohledem na jejich postižení, které určuje individuální vzdělávací plán. Pokud je to nutné, je žákovi indikována zdravotní tělesná výchova. Potřeby žáka jsou samozřejmě zohledněny v Praktických činnostech, případně také v ostatních předmětech. Vzhledem k tomu, že naše škola není bezbariérová, je nutné zajistit žákovi asistenta, který mu pomůže s pohybem v rámci školního prostředí, resp. v adaptaci na něj a v komunikaci se žáky, pedagogy apod. Učitel zajistí vhodné přijetí tělesně postiženého spolužáka žáky ve třídě, a to včetně seznámení se s formou postižení jejich spolužáka a omezením, které toto přináší. Je třeba společně určit pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování. Vzdělávání žáků s více vadami Vzdělávání žáků s více vadami probíhá na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Žáci jsou vzdělávání formou učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Ve spolupráci a na doporučení příslušných speciálně pedagogických center nebo pedagogicko-psychologických poraden jsou zavedeny změny v učebním plánu. Na základě doporučení SPC nebo PPP je zabezpečena přítomnost a spolupráce osobního asistenta, který žákovi usnadní začlenění se do vzdělávací procesu a prostředí školy. Nejčastěji se ve škole setkáváme se žáky se specifickými poruchami učení, a proto uvádíme i pokyny pro práci s těmito žáky: Pedagogové se ve spolupráci se školním psychologem a dalšími odbornými institucemi (PPP, SPC apod.) podílejí na případném a včasném odhalení této poruchy. Na základě závěrů a doporučení odborných pedagogicko-psychologických vyšetření, konzultací s rodiči i s žákem sestavují IVP, jehož cílem je zefektivnění vzdělávacího procesu pro žáka s SPU. Žákům je zajištěna reedukace, v hodnocení žáků se k jejich typu poruchy samozřejmě adekvátně přihlíží. V případě, že pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum diagnostikuje vývojovou poruchu učení, je na žádost zákonných zástupců dítěte vypracován individuální vzdělávací plán, podle kterého se s dítětem v průběhu školního roku pracuje. V něm jsou uváděny závěry a doporučení z vyšetření v PPP, na co se konkrétně v reedukaci zaměřit, tzn. potřebné pomůcky, způsob hodnocení, termín reedukace, zodpovědný pedagog. Na hodnocení žáka má vliv závažnost a rozsah jeho vývojové poruchy. Vzdělávání žáků s poruchami chování Především se jedná se o žáky hyperaktivní, žáky, kteří nerespektují normy sociálně přijatelného chování, mají sníženou adaptabilitu a frustrační toleranci, jejich chování je obtížně korigovatelné, impulsivní. Vzdělávání takových žáků probíhá s přihlédnutím k jejich vzdělávacím a výchovným potřebám a s vysokým důrazem na vhodné výchovné působení. Žáci jsou mnohdy dle indikace PPP a SPC vzděláváni dle individuálního výchovně vzdělávacího plánu. V procesu vytváření klíčových kompetencí bude nutné klást zvýšený důraz na korekci nevhodných vzorců chování, na rozvoj seberegulačních mechanismů, podporu kladného sebehodnocení, na samostatné a zodpovědné rozhodování, kritické myšlení, asertivní komunikaci a rozvoj schopnosti spolupracovat. V práci s takovými žáky je nutné stanovit přesná pravidla chování a jejich striktní dodržování, aby došlo k žádoucímu pozitivnímu formování žákovy osobnosti. Podobně to platí v rámci komunikačních dovedností v rámci třídy a školního prostředí. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Strana 9 z 260

10 Do této skupiny patří žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně, kulturně a jazykově odlišného. Hlavním problémem bývá zpravidla i nedostatečná znalost vzdělávacího jazyka. Zásady práce sežáky se sociálním znevýhodněním: - zajištění specifických učebnice a pomůcek - volba odpovídajících metod a forem práce - nastolení pravidelné spolupráce s rodinou a odborným pracovištěm - zajištění skupinové nebo individuální péče Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Školní vzdělávací program je nastaven tak, aby umožňoval osobnostní rozvoj každého žáka. Nadaní žáci kladou na učitele požadavek náročnější přípravy na vyučování a také na identifikaci a rozvoj žákova nadání a motivace. Naším úkolem je najít tyto žáky a vytvořit vhodné podmínky pro jejich rozvoj. Některé ukazatele mimořádně nadaných žáků: - jeho znalosti a schopnosti přesahují stanovené požadavky - rychle se učí nové věci - je nápaditý a originální v řešeních a odpovědích - neexistují pro něj autority - má sklony k perfekcionismu - malá ochota ke spolupráci v kolektivu - vlastní pracovní tempo - dává přednost společnosti starších dětí, je samotář - dobrá paměť - nachází kreativní postupy - tendence k vytváření vlastních pravidel Čím více indikátorů dítě plní, tím je rozvoj jeho talentu pravděpodobnější. Proto je nutná spolupráce učitelů s jinými subjekty mimo školu (např. Společnost pro talent a nadání, MENSA,...). Tito žáci jsou vzděláváni dle IVP, který je sestavován na základě pedagogicko-psychologických vyšetření a jejich doporučení. IVP tak respektuje individuální osobnostní a vzdělávací potřeby žáka. Pedagogové se společně se školním psychologem a výchovným poradcem podílejí na včasné identifikaci nadaných žáků. Probíhá spolupráce s rodiči nebo je koordinována další odborná péče o žáka. Žáci svými schopnosti a znalostmi často přesahují stanovené požadavky. Je jim umožněna práce na počítači, samostatná práce s naučnou literaturou. V rámci práce s nimi je jim zadávána náročnější samostatná (někdy i skupinová - s pověřením vedení skupiny) práce ve vztahu k probíranému učivu. Na žáky s hudebním nadáním klade učitel vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem a schopnostem. Vhodným způsobem je zapojuje do činností v hodině - mohou doprovázet na hudební nástroj, předzpívávat píseň. Žákům výtvarně nadaným jsou zadávány náročnější práce - volí různé techniky, je jim nabídnuto docházet do hodin s uměleckým zaměřením. Pohybově nadaní žáci jsou podporováni v rozvíjení všech pohybových Strana 10 z 260

11 aktivit, především těch, u kterých žák projevuje největší zájem a talent. Usměrňujeme žáky v osobnostní výchově, vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci, ochotě pomáhat slabším. Není výjimkou, že vyniká-li žák v jedné oblasti, v jiné je průměrný, někdy i podprůměrný Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání - pokrytí projektem Výjezdové semináře určen pro ročníky: 6, 7, 8, 9 Vesmír určen pro ročníky: 5 Životní dovednosti určen pro ročníky: 8, 9 Rozvoj schopností poznávání - integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk a literatura KS - Naslouchání; KS - Čtení; J - Zvuková stránka jazyka; LV - Práce s textem Hudební výchova Poslech; Práce s písní 2. ročník Český jazyk a literatura KS - Mluvený projev; KS - Čtení; KS - Naslouchání; KS - Psaní; J - Zvuková stránka jazyka; J - Pravopis Hudební výchova Poslech; Práce s písní 3. ročník Český jazyk a literatura KS - Čtení; LV - Práce s textem Hudební výchova Poslech; Práce s písní 4. ročník Český jazyk a literatura KS - Čtení Hudební výchova Poslech; Práce s písní 5. ročník Český jazyk a literatura J - Pravopis Hudební výchova Poslech; Práce s písní 6. ročník Český jazyk a literatura Strana 11 z 260

12 KS - Vypravování; KS - Popis; KS - Dopis Výchova ke zdraví Osobní bezpečí 7. ročník Český jazyk a literatura KS - Popis; KS - Vypravování Výtvarná výchova Kresba 8. ročník Český jazyk a literatura KS - Komunikace Výchova k občanství Člověk jako osobnost Výtvarná výchova Kresba Praktické činnosti Svět práce a sebepoznání 9. ročník Český jazyk a literatura KS - Vypravování Sebepoznání a sebepojetí - pokrytí projektem Výjezdové semináře určen pro ročníky: 6, 7, 8, 9 Sebepoznání a sebepojetí - integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk a literatura KS - Mluvený projev; KS - Naslouchání 2. ročník Český jazyk a literatura KS - Mluvený projev; KS - Naslouchání 5. ročník Český jazyk a literatura KS - Mluvený projev 6. ročník Výtvarná výchova Prostorová tvorba Výchova ke zdraví Rozvoj osobnosti 7. ročník Výtvarná výchova Malba 8. ročník Výchova k občanství Člověk jako osobnost; Psychické stavy a procesy Strana 12 z 260

13 Výtvarná výchova Prostor Praktické činnosti Svět práce a sebepoznání 9. ročník Dramatická výchova Inscenační tvorba Seberegulace a sebeorganizace - pokrytí projektem Výjezdové semináře určen pro ročníky: 6, 7, 8, 9 Seberegulace a sebeorganizace - integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk a literatura KS - Mluvený projev; KS - Psaní; KS - Naslouchání Tělesná výchova Pohybové učení 2. ročník Český jazyk a literatura KS - Psaní Tělesná výchova Pohybové učení 3. ročník Český jazyk a literatura KS - Mluvený projev Tělesná výchova Pohybové učení 4. ročník Tělesná výchova Pohybové učení 5. ročník Tělesná výchova Pohybové učení 6. ročník Výchova ke zdraví Rozvoj osobnosti; Péče o zdraví, režim dne 7. ročník Tělesná výchova Úpoly Dramatická výchova Inscenační tvorba Sportovní hry Pohybové hry 8. ročník Výchova ke zdraví Strana 13 z 260

14 Člověk ve zdraví a nemoci Praktické činnosti Svět práce a sebepoznání Psychohygiena - integrace ve výuce 1. ročník Hudební výchova Poslech Tělesná výchova Zdraví 2. ročník Hudební výchova Poslech Tělesná výchova Zdraví 3. ročník Hudební výchova Poslech Tělesná výchova Zdraví 4. ročník Hudební výchova Poslech Tělesná výchova Zdraví 5. ročník Hudební výchova Poslech Tělesná výchova Zdraví 7. ročník Výchova ke zdraví Osobní bezpečí 8. ročník Výchova k občanství Člověk jako osobnost; Psychické stavy a procesy Výchova ke zdraví Osobní bezpečí; Lidská sexualita 9. ročník Dramatická výchova Inscenační tvorba Kreativita - pokrytí projektem Životní dovednosti určen pro ročníky: 8, 9 Strana 14 z 260

15 Kreativita - integrace ve výuce 2. ročník Informatika Malování Praktické činnosti Konstrukční činnosti 3. ročník Informatika Malování 5. ročník Informatika Internet 6. ročník Výtvarná výchova Kresba Výchova ke zdraví Rozvoj osobnosti 7. ročník Informatika Internet Výtvarná výchova Užitá grafika Tělesná výchova Sportovní a míčové hry; Netradiční sporty v TV Praktické činnosti Příprava pokrmů Dramatická výchova Inscenační tvorba 8. ročník Dramatická výchova Inscenační tvorba 9. ročník Dramatická výchova Inscenační tvorba Sportovní hry Cvičení s hudbou Poznávání lidí - pokrytí projektem Výjezdové semináře určen pro ročníky: 6, 7, 8, 9 Poznávání lidí - integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk a literatura KS - Naslouchání; LV - Práce s textem Strana 15 z 260

16 2. ročník Český jazyk a literatura KS - Mluvený projev; KS - Naslouchání; LV - Práce s textem 3. ročník Český jazyk a literatura LV - Práce s textem 4. ročník Český jazyk a literatura KS - Popis; KS - Čtení; LV - Práce s textem 7. ročník Anglický jazyk Interaktivní řečové dovednosti Výtvarná výchova Asambláže Výchova ke zdraví Sexuální výchova 8. ročník Český jazyk a literatura KS - Komunikace Výchova k občanství Komunikace Výchova ke zdraví Rodina; Osobní bezpečí Praktické činnosti Svět práce a sebepoznání Mezilidské vztahy - pokrytí projektem Výjezdové semináře určen pro ročníky: 6, 7, 8, 9 Mezilidské vztahy - integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk a literatura KS - Naslouchání; LV - Práce s textem 2. ročník Český jazyk a literatura KS - Naslouchání; LV - Práce s textem 3. ročník Český jazyk a literatura KS - Mluvený projev; LV - Práce s textem 4. ročník Český jazyk a literatura KS - Mluvený projev; LV - Práce s textem 5. ročník Český jazyk a literatura KS - Mluvený projev 6. ročník Výchova k občanství Strana 16 z 260

17 Život ve škole; Domov a rodina; Práva dětí Výchova ke zdraví Život v rodině a mimo ni 7. ročník Výchova k občanství Člověk a lidská práva Výchova ke zdraví Rodina; Klíče ke zdraví 8. ročník Výchova k občanství Člověk jako osobnost; Psychické stavy a procesy Výchova ke zdraví Rodina; Lidská sexualita Praktické činnosti Svět práce a sebepoznání 9. ročník Český jazyk a literatura KS - Vypravování Výchova k občanství Víra a náboženství Výchova ke zdraví Rodina; Sexuální výchova Komunikace - pokrytí projektem Výjezdové semináře určen pro ročníky: 6, 7, 8, 9 Životní dovednosti určen pro ročníky: 8, 9 Komunikace - integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk a literatura KS - Naslouchání Hudební výchova Poslech 2. ročník Český jazyk a literatura KS - Mluvený projev; KS - Čtení; KS - Naslouchání; KS - Psaní; J - Zvuková stránka jazyka; J - Stavba slova Strana 17 z 260

18 Anglický jazyk Komplexní řečové dovednosti Hudební výchova Poslech 3. ročník Český jazyk a literatura KS - Mluvený projev; KS - Psaní; J - Pravopis Anglický jazyk Receptivní řečové dovednosti Hudební výchova Poslech 4. ročník Český jazyk a literatura KS - Mluvený projev Anglický jazyk Receptivní řečové dovednosti Hudební výchova Poslech 5. ročník Český jazyk a literatura KS - Mluvený projev; KS - Písemný projev Anglický jazyk Receptivní řečové dovednosti Informatika Internet Hudební výchova Poslech 6. ročník Matematika Přirozená čísla Výtvarná výchova Prostorová tvorba Výchova ke zdraví Život v rodině a mimo ni 7. ročník Anglický jazyk Interaktivní řečové dovednosti Strana 18 z 260

19 Informatika Internet Výchova ke zdraví Rodina; Osobní bezpečí Tělesná výchova Sportovní a míčové hry; Netradiční sporty v TV Praktické činnosti Příprava pokrmů 8. ročník Výchova k občanství Komunikace Dramatická výchova Inscenační tvorba 9. ročník Dramatická výchova Inscenační tvorba Kooperace a kompetice - pokrytí projektem Výjezdové semináře určen pro ročníky: 6, 7, 8, 9 Životní dovednosti určen pro ročníky: 8, 9 Kooperace a kompetice - integrace ve výuce 3. ročník Český jazyk a literatura KS - Mluvený projev Praktické činnosti Příprava pokrmů 4. ročník Český jazyk a literatura KS - Mluvený projev 6. ročník Matematika Přirozená čísla Výchova ke zdraví Život v rodině a mimo ni 7. ročník Sportovní hry Míčové hry 8. ročník Chemie Směsi Strana 19 z 260

20 Sportovní hry Míčové hry Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - pokrytí projektem Výjezdové semináře určen pro ročníky: 6, 7, 8, 9 Životní dovednosti určen pro ročníky: 8, 9 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - integrace ve výuce 5. ročník Praktické činnosti Konstrukční činnosti 6. ročník Český jazyk a literatura LV - Příběhy a hrdinové; LV - Setkání s poezií; LV - Příběhy odvahy a dobrodružství Výchova k občanství Práva dětí Výchova ke zdraví Osobní bezpečí; Zdravá výživa 7. ročník Výchova ke zdraví Zneužívání návykových látek Tělesná výchova Sportovní a míčové hry; Netradiční sporty v TV 8. ročník Matematika Lineární rovnice Výchova k občanství Komunikace Chemie Chemický děj; Směsi Výchova ke zdraví Prevence zneužívání návykových látek; Osobní bezpečí; Lidská sexualita Praktické činnosti Rozhodování 9. ročník Matematika Soustavy rovnic Výchova ke zdraví Rodina; Prevence zneužívání návykových látek; Osobní bezpečí Hodnoty, postoje, praktická etika - integrace ve výuce Strana 20 z 260

21 6. ročník Výchova k občanství Domov a rodina 7. ročník Informatika Internet Výchova ke zdraví Zneužívání návykových látek Výchova k občanství Národní bohatství; Majetek a bohatství člověka Výchova ke zdraví Zneužívání návykových látek; Osobní bezpečí 8. ročník Výchova ke zdraví Rodina; Prevence zneužívání návykových látek; Lidská sexualita Praktické činnosti Svět práce a sebepoznání 9. ročník Výchova k občanství Globální svět; Víra a náboženství Výtvarná výchova Interpretace uměleckého díla Výchova ke zdraví Prevence zneužívání návykových látek; Sexuální výchova Ekonomika domácnosti Ekonomická jistota domácnosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola - pokrytí projektem Dětská práva určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5 Občanská společnost a škola - integrace ve výuce 6. ročník Výchova k občanství Život ve škole; Práva dětí 8. ročník Výchova k občanství Člověk a občanský život 9. ročník Český jazyk a literatura KS - Mluvený projev Občan, občanská společnost a stát - pokrytí projektem Cesta k demokracii Strana 21 z 260

22 určen pro ročníky: 8, 9 Významné dny určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5 Občan, občanská společnost a stát - integrace ve výuce 6. ročník Výchova k občanství Práva dětí 8. ročník Český jazyk a literatura KS - Úvaha Dějepis Novověk; Modernizace společnosti; Národní obrození Výchova k občanství Člověk a občanský život 9. ročník Český jazyk a literatura LV - Odraz skutečnosti v literatuře 20.stol.; LV - Literatura 20. stol. Výchova k občanství Stát a právo Formy participace občanů v politickém životě - pokrytí projektem Komunální politika určen pro ročníky: 6, 7 Formy participace občanů v politickém životě - integrace ve výuce 8. ročník Dějepis Svět ve druhé polovině 19. století Výchova k občanství Právní minimum 9. ročník Výchova k občanství Stát a právo; Nadnárodní společenství Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - pokrytí projektem 17. listopad určen pro ročníky: 6, 7, 8, 9 Cesta k demokracii určen pro ročníky: 8, 9 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - integrace ve výuce 6. ročník Dějepis Antické Řecko a Řím Strana 22 z 260

23 Výchova k občanství Naše vlast 7. ročník Výchova k občanství Člověk a lidská práva 8. ročník Výchova k občanství Právní minimum 9. ročník Český jazyk a literatura LV - Odraz skutečnosti v literatuře 20.stol. Dějepis Mezi dvěma válkami; Evropa a svět po roce 1945 Výchova k občanství Stát a právo VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá - pokrytí projektem Evropa a svět nás zajímá určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Evropa a svět nás zajímá - integrace ve výuce 4. ročník Anglický jazyk Receptivní řečové dovednosti 5. ročník Anglický jazyk Receptivní řečové dovednosti 6. ročník Anglický jazyk Receptivní řečové dovednosti 7. ročník Anglický jazyk Receptivní řečové dovednosti; Interaktivní řečové dovednosti Zeměpis Evropa Výtvarná výchova Asambláže 8. ročník Český jazyk a literatura J - Výklady o jazyce Anglický jazyk Receptivní řečové dovednosti 9. ročník Anglický jazyk Receptivní řečové dovednosti Strana 23 z 260

24 Výchova k občanství Nadnárodní společenství; Víra a náboženství Objevujeme Evropu a svět - pokrytí projektem Evropa a svět nás zajímá určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Objevujeme Evropu a svět - integrace ve výuce 3. ročník Anglický jazyk Receptivní řečové dovednosti 4. ročník Anglický jazyk Receptivní řečové dovednosti 5. ročník Anglický jazyk Receptivní řečové dovednosti 6. ročník Anglický jazyk Receptivní řečové dovednosti Hudební výchova Poslechová činnost 7. ročník Anglický jazyk Receptivní řečové dovednosti; Interaktivní řečové dovednosti Zeměpis Evropa Hudební výchova Poslechová činnost 8. ročník Anglický jazyk Receptivní řečové dovednosti 9. ročník Anglický jazyk Receptivní řečové dovednosti Výchova k občanství Nadnárodní společenství Jsme Evropané - pokrytí projektem Evropa určen pro ročníky: 5 Jsme Evropané - integrace ve výuce 6. ročník Dějepis Antické Řecko a Řím Strana 24 z 260

25 Výtvarná výchova Kresba; Malba 7. ročník Anglický jazyk Receptivní řečové dovednosti; Interaktivní řečové dovednosti Dějepis Raný středověk; Pozdní středověk a počátky novověku Zeměpis Evropa 8. ročník Český jazyk a literatura LV - Setkání se starší literaturou Dějepis Modernizace společnosti Výtvarná výchova Interpretace uměleckého díla 9. ročník Výchova k občanství Nadnárodní společenství Výtvarná výchova Interpretace uměleckého díla MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference - pokrytí projektem Slovanské národy určen pro ročníky: 6, 7, 8, 9 Kulturní diference - integrace ve výuce 2. ročník Anglický jazyk Komplexní řečové dovednosti 4. ročník Anglický jazyk Receptivní řečové dovednosti 6. ročník Výchova k občanství Práva dětí Hudební výchova Pohybová činnost; Poslechová činnost 7. ročník Anglický jazyk Receptivní řečové dovednosti; Interaktivní řečové dovednosti Strana 25 z 260

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Horka nad Moravou

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Horka nad Moravou školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání NAŽIVO + Kompletní ŠVP 1 ŠVP NAŽIVO+ Název ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název NAŽIVO + Datum

Více

Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary. Kompletní ŠVP. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" RVP ZV Základní vzdělávání

Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary. Kompletní ŠVP. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola RVP ZV Základní vzdělávání Kompletní ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Od 1. září 2012 PLACE HERE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Identifikační údaje 1 Identifikační

Více

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace PLACE HERE

Více

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2013-14

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2013-14 školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2013-14 Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace PLACE HERE

Více

Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013

Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013 Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013 Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z 03.09.2012 1 O b s a h 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy 2.2. Charakteristika

Více

Kompletní ŠVP. VRK - síťová RVP

Kompletní ŠVP. VRK - síťová RVP školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - ZŠ ZV Základní vzdělávání "Škkola s rozšířenou výukou estetické výchovy" Kompletní ŠVP VRK - síťová ZV Základní vzdělávání

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Vzděláním k budoucnosti Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Školní vzdělávací program pro základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy...

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Čeladná Verze 2/2008 z 31. 08. 0008 Platnost 1.9.2008 Obsah 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Krčín

Základní škola a Mateřská škola Krčín Kompletní ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 3. 9. 2013 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1 Výchovné

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M pro základní vzdělávání

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M pro základní vzdělávání Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M pro základní vzdělávání Z Á K L A D N Í Š K O L Y DR. HRUBÉHO 2, ŠTERNBERK Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika ŠVP 4.

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ - 1 - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP ZV - 2-1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný

Více

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č.p. 174 IČ 70983259 ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: ZŠ

Více

Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání

Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Verze z 01. 09. 2007 Platnost od 1.9.2007 č.j. Obsah 1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Rámcový vzdělávací program čj. 79-01-C/01 Základní škola Školní vzdělávací program čj. ZŠ-ŠVP-292/2007 Č.j.: 292/2007 Účinnost od: 1.září 2007 Spisový znak: 292/2007 Skartační

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ ~ 1 ~ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ zpracovaný podle RVP ZV ~ 2 ~ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Buďme na sebe hodní Základní škola a Mateřská škola Střítež, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje 1. 1. Předkladatel Základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Buďme na sebe hodní Základní škola a Mateřská škola Střítež, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje 1. 1. Předkladatel Základní

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV VšeVěd Všeobecné Vědomosti

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV VšeVěd Všeobecné Vědomosti Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV VšeVěd Všeobecné Vědomosti Obsah 1 Identifikační údaje.4 2 Charakteristika školy a ŠVP...5 2.1 Charakteristika školy...5 2.1.1 Úplnost a velikost školy....

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace Naše škola - Kopie Verze konečná z 15. 12. 2009 Platnost od 2007/2008 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace

Kompletní ŠVP. Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace školní vzdělávací program ŠVP pro ZV - 4 KLÍČ K ŽIVOTU Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1 Výchovné a vzdělávací

Více