Včelařství 7/2012. Co brání účinnosti protivarroázních opatření. Zimní měl v laboratořích aneb jaro Tekutá krmiva pro včely. Příloha č.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Včelařství 7/2012. Co brání účinnosti protivarroázních opatření. Zimní měl v laboratořích aneb jaro 2012. Tekutá krmiva pro včely. Příloha č."

Transkript

1 Ročník 65 (146) Příloha Včelařství I 1 Včelařství 7/2012 Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 65 (146) Co brání účinnosti protivarroázních opatření Jaké jsou základní příčiny neúspěchu léčby Zimní měl v laboratořích aneb jaro 2012 Varroáza v letošním roce aneb jak jsme na tom PŘÍLOHA č. 7/2012 Tekutá krmiva pro včely Jsou výhodná i nebezpečná. Obezřetnost se vyplatí Příloha č.7/2012 Zásady zvýšení účinnosti stávajícího systému tlumení varroázy Obsah: Roztoč Varroa destuctor Zásady zvýšení účinnosti stávajícího systému tlumení varroázy při zvýšeném riziku přemnožení roztočů Varroa destructor pro období (jaro) 2 Tabulky 8

2 Literatura českého humanizmu o včelách (18. část) Matouš Kolín z Chotěřiny Pojďte a poslyšte vypravování o dávných časech; pojďte a nahlédněte do života Matouše Collina z Chotěřiny, jehož zemské putování bylo rovno triumfálnímu pochodu s hlavou ověnčenou vavřínovým věncem poezie, chtělo by se zvolat, i když poněkud neoriginálními slovy. A opravdu, málokdo věnoval tolik energie na oltář rozvoje literární tvorby a výchovy mladých nadaných umělců. Matthaeus Collinus (Matouš Kolín) se narodil v Kouřimi roku 1516 (jeho původní jméno asi bylo Matouš Kalina). Byl typickým mladíkem, intelektuálem té doby, jehož talent se rozvíjel ruku v ruce s rozmachem měšťanské kultury 16. století, umocněné novými perspektivami souvisejícími s nástupem habsburského domu na český trůn. S antickou literaturou se seznámil zřejmě již na městských studiích v Praze. Zcela jistě pak při svém desetiletém studijním pobytu na univerzitě ve Vitemberku (od roku 1530), typické destinaci vzdělanců části protestantské Evropy, kde měl možnost seznámit se s pedagogickým uměním i dílem Filipa Melanchtona, se kterým později také čile korespondoval. Možná se právě tam seznámil s dílem sicilského básníka Moscha, jehož později napodoboval: Povahou ničema jest a vyzbrojen všelikým kouzlem, to však dovede skrývat kdejakou prohnanou lstí. Nemluví nikdy jak myslí, v svém hlásku nástrahy skrývá, je pak ten líbezný hlásek sladší než hyblejský med. Kdykoli zuřivý vztek ho bodá pichlavým ostnem, tvrdost se uhostí v mysli, krutý pak umí též být. Rozsévá prázdné lži a klam, je nadmíru lstivý, rád také nosí hořkost ke všemu, sladké co jest. Moschův Amor fugitivus (Amor uprchlík), s jehož dalšími částmi se seznámíme za měsíc při jiné příležitosti, v úpravě vydaný Collinem v jím pořádané sbírce, básnické antologii Farragines (zde verše 17 24), měl nesporný vliv na vývoj mladší evropské bukoliky a idyliky minimálně od období humanizmu. Další Matoušovy osudy byly již spojeny s Čechami, především pak s Prahou. Roku 1540 se stal mistrem a následujícího roku dokonce profesorem Karlova učení, i když je třeba poznamenat, že stále narážel na nepochopení části utrakvistů, kteří v jeho spisech viděli propagaci nezdravých luteránských myšlenek. V témže roce (1541) vydal dílo Simon Cyrenaeus (Šimon Kyrénský), ze kterého uvádíme verše 5 12: Přijď, ó, nebeská Múzo, tvé vlasy věnčí ti vavřín, přijď a nektarem božským rety mé, bohyně, svlaž! Vzpomínka vkrádá se v paměť, jak bývalas vlídná k mým prosbám, když jsem uprostřed Sasů návštěvou trávil svůj čas. Když jsem o lotru skládal verše, jenž na kříži visel, drželas rukou mou lyru, řídilas sama můj zpěv. Vše, co bylo v mých silách, já dokončil pro slávu Krista vedením tvým, mou loďku nezdržel jediný brod. Jednalo se o evidentní vzpomínky na studia dokumentující také autorův niterný vztah ke křesťanství, i když prezentovaný na pozadí tehdy typického vzývání pohanské Múzy. Božským nektarem bylo nezbytné nechat se inspirovat, nejen v období humanizmu. Roku 1542 se mu podařilo, spolu s jinými umělci, obdržet erb a titul z Chotěřiny, kterýžto si patrně sám vybral, protože byla obec Kotýřina u Milevska rodištěm mecenáše Matoušovy generace Jana staršího Hodějovského z Hodějova. Za zlomový je třeba považovat rok 1544, kdy si pronajal dům u staroměstského Týna a založil tam soukromou školu, ve které se vzdělávali synové předních šlechticů i měšťanů. Prožíval šťastné, i když bezdětné, manželství s bohatou ženou, kterým byl zajištěn. Mohl se tedy věnovat výuce, literární tvorbě i podpoře nadaných jedinců. Nesouhlasil s revoltou proti králi Ferdinandovi (1547), a proto unikl následným represím. Za pomoci svého dalšího podporovatele Floriana Gryspeka (Griespeka z Griesbachu), pána na Kaceřově dnes odpočívajícího v kryptě kostela v Kralovicích, se dokonce pokoušel podávat žádosti o milost některých vzbouřenců, například Sixta z Ottersdorfu, o kterém byla řeč v našem sedmém příspěvku. Následujícího roku (1548) koupil dům na Novém Městě pražském, jehož areál byl znám pod názvem Andělská zahrada. Matouš Collinus byl nesporně dobrým a plodným podnikatelem i umělcem. Zanechal rozsáhlé dílo. Roku 1566 byl raněný mrtvicí a 4. června zemřel. Pohřben byl v Betlémské kapli. Přátelům odkázal své knihy, prasynovci, vnuku nevlastního bratra, Andělskou zahradu a zbytek jeho majetku připadl synovci (sestřin syn). Rozsáhlé není pouze Matoušovo dílo, rozměrné jsou také literární vzpomínky, které mu věnovala řada kolegů, často vděčných žáků jeho soukromé školy. Mgr. Jiří Novotný (Autor je vysokoškolským pedagogem) Kontakt:

3 Značení matek Obsah: Boj s varroázou v letních měsících 220 Co brání účinnosti protivarroázních opatření 222 Zimní měl v laboratořích aneb jaro Tekutá krmiva pro včely 226 Je možné modernizovat úl Čechoslovák? 228 Likvidace roztoče teplem 231 Zlatá včela ve finále 236 Natura Viva včelařská 240 Contents: Roj foto: Flösslerovi Varroosis Control in Summer Months 220 What Impedes the Antivarroosis Measures 222 Winter Debris in Labs or Spring Liquid Feed for Bees 226 Is it Possible to Modernize Značení matek 2012 (žlutá) the Hive Czechoslovak 228 Thermoliquidation of the Mite 231 The Golden Bee in Grand Finale 236 Apicultural Natura Viva 240 Konkurz Střední odborné učiliště včelařské Včelařské vzdělávací centrum, o. p. s., Slatiňanská 135, Nasavrky, okr. Chrudim. Správní rada SOUV VVC, o. p. s. vyhlašuje v souladu s 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, konkursní řízení na funkci ředitele obecně prospěšné společnosti: Předpoklady pro výkon funkce ředitele dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pedagogických pracovnících ): odborná kvalifikace: vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném magisterském studijním programu dle zákona o pedagogických pracovnících příslušná praxe dle zákona o pedagogických pracovnících, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost. Požadavky pro výkon funkce ředitele: znalost školských předpisů a školské problematiky, základní ekonomické znalosti, organizační a řídící schopnosti. Požadavky doporučené: znalost angličtiny nebo němčiny na komunikační úrovni, řidičský průkaz skupiny B, znalost výpočetní techniky minimálně na uživatelské úrovni, znalost včelařské problematiky K přihlášce přiložte: ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání, doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících, potvrzený posledním zaměstnavatelem, strukturovaný profesní životopis v listinné a elektronické formě, koncepci dalšího rozvoje učiliště centra (v rozsahu cca 2 stran strojopisu, v listinné a elektronické formě), výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb. a čestné prohlášení ve smyslu 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (viz též ), lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce pedagogického pracovníka (ne starší 2 měsíce), písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit kdykoli v jeho průběhu bez udání důvodů. Přihlášky s uvedenými doklady včetně příloh musí být doručeny v zalepené obálce označené Výběrové řízení SOUV neotvírat!!! do 20. července 2012 do hodin na adresu: Český svaz včelařů, o. s., Křemencova 8, Praha 1 Ubytování je v areálu učiliště, možnost přidělení služebního bytu do konce roku Další informace na a případně Jaroslav Hrabák, Ph.D. předseda správní rady, tel. č Výběrové řízení je dvoukolové. V prvním kole posoudí komise splnění podmínek výběrového řízení a realizovatelnost předloženého návrhu koncepce. Obsahuje-li přihláška formální nedostatky, komise nebude vyzývat uchazeče, aby nedostatky odstranil, čímž se má za to, že uchazeč podmínky výběrového řízení nesplnil. Komise dále posoudí předložené koncepce a vybere uchazeče k postupu do druhého kola, jehož náplní budou osobní pohovory s vybranými uchazeči a stanový termín konání 2. kola ústní části. Včelařství odborný a spolkový měsíčník. Ročník 65 (146). Pro své členy vydává Český svaz včelařů, o. s., se sídlem v Praze (IČO: ). Místo vydání: Praha. Odpovědný redaktor: Mgr. Antonín Karoch, Tel.: , Inzerce, jubilea a úmrtí: RNDr. Hana Kůsová, , Expedice a reklamace nedoručení časopisu: Jaroslava Nechybová, , Redakce, inzerce a expedice: Praha 1, Křemencova 8, telefax: , Internetové stránky: Neobjednané rukopisy, kresby, fotografie a diapozitivy se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo veškeré příspěvky podle potřeby stylisticky a rozsahově upravovat. Redakční rada: Vladislav Synek (předseda), Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. (místopředseda), Ing. Leoš Dvorský, Milan Jokeš, RNDr. Pavel Krieg, CSc., Ing. Zdeněk Kulhánek, RNDr. Václav Švamberk, Ivan Zimerman, Zdeněk Žák. Grafická úprava a předtisková příprava: NVT Repro, Jinočanská 24, Praha 6. Tisk: MORAVIAPRESS a. s., Břeclav, U Póny 3061, Břeclav MK ČR E 126/ISSN červenec 2012 l 217

4 Z redakční pošty Je varroamonitoring skutečně obtížný a přeceňovaný? Napsání tohoto článku předcházela osobní zkušenost, která pro mne nebyla ani tak překvapivá z důvodu, že podobné názory mohou stále kolovat včelařskou praxí, ale zejména mne utvrdila v tom, že pokud někdo chce ignorovat nevyvratitelná fakta, nebude se bát donekonečna používat zaběhnutá klišé a pokroucené polopravdy. Sám se nepovažuji za bůhví jakého odborníka, nicméně z dostupné literatury si lze udělat vcelku objektivní náhled. Znovu opakuji, že v článku uvádím svůj subjektivní názor, se kterým se nemusí mnoho včelařů ztotožňovat. Jelikož i v mé organizaci se vyskytlo ohnisko moru včelího plodu, byl jsem samozřejmě povinen svá včelstva nechat zkontrolovat pověřenou osobou ze strany SVS. K otázce moru se však nyní vyjadřovat nechci. Při návštěvě nejmenovaného veterináře u mých včelstev jsme při sledování jednotlivých plástů během diskuze narazili na otázku sledování intenzity varroázy. Konkrétně šlo o problematiku vyšetření zimní měli vs. varroamonitoring systému (VMS). O této otázce jsme s dotyčným veterinářem diskutovali již v loňském roce, proto jsem byl zvědav, zda nastal nějaký posun. Bohužel realita jako by se zastavila. Jako nejsilnější argument ze strany veterináře bylo použito tvrzení, že VMS je pracný, jeho výsledky jsou přeceňovány, a proto je vhodnější vyšetření zimní měli. Pracnost byla dokládána obtížným a zdlouhavým sledováním. Na oponování z mé strany, že použitím varroadna (místo zdvojené síťové podložky ve starých úlech) je sledování ve varroadnech otázkou několika minut, bylo namítnuto, že v mém případě je to sice vhodné, ale starší včelaři roztoče stejně nevidí, a proto je sledování nad jejich síly. Na další mou námitku, že se jedná pouze o alibismus, mi bylo několikrát opakováno, že jsem mladý. Apropos: dle mého názoru není problém, když starší včelař pozve na pomoc mladšího včelaře, který je beztak jeho přítelem. Navíc je v zájmu všech generací včelařů sledovat intenzitu napadení v daném regionu. Je-li silný spad ve včelařově sousedství, je pravděpodobné, že bude silný i u něj (www.varroamonitoring.cz). Veterinář také zmínil, že vhodnější je sledovat roztoče přítomné na plodu. Toto tvrzení mne přimělo k úvaze nad otázkou, co je ve skutečnosti vlastně složitější sledovat roztoče přítomné na plodu nebo používat varroadno? Nezvaný pasažér (foto L. Dvorský) Dalším jablkem našeho sváru bylo veterinářovo tvrzení, že VMS je přeceňovaný a jeho výsledky jsou zkreslené. Zároveň také zdůrazňoval, že vyšetření zimní měli je vhodnější, protože vypovídá o trendu napadení. Pokud lze hovořit o trendu jako o jakémsi směřování (tendenci), je to sice pravda, ale pouze velmi omezeně snad meziročně. Vyšetření probíhá sice každý rok, nicméně o jeho provádění a problematické interpretaci výsledků toho bylo napsáno již mnoho. Jednotlivá vyšetření od sebe dělí velice dlouhé období, kdy prakticky chybí data k hodnocení. Na základě čeho tedy může včelař pružně reagovat během sezóny, zejména v podletí? Na základě zimní měli? Četnost získávání výsledků pro VMS je na posouzení každého včelaře, tedy na jeho nejlepší vůli a úvaze. Mnoho informací na toto téma přináší při přednáškách přítel Přidal, Klíma, Texl a Čermák (2011) a znova Přidal a Svoboda (2012). Zmiňují fakt, že vyšetření zimní měli je opatření nedostatečné a dokládají to výsledky experimentů. Protože VMS je již v provozu několik let, obavy z jeho pracnosti, nefunkčnosti, nepřesnosti byly již dávno vyvráceny. V neposlední řadě pro použití této metody sledování hovoří fakt, že jde na rozdíl od vyšetření zimní měli o systém bezplatný (každý výsledky vyhodnotí sám, není zapotřebí vzorky odesílat a nechat vyšetřovat lidmi, kteří jsou za toto placeni), a výsledky jsou okamžitě k dispozici. V loňském roce probíhala diskuze k tomuto tématu ve stejném duchu a argument o pouze 67% účinnosti dlouhodobých nosičů Gabon se odrazil jako hrách o zeď. Předpokládám tedy, že ani v tomto ohledu se mnoho nezměnilo. Zdá se tedy, že prozatím je sledování varroózy a použití VMS pouze pro mladé včelaře, a proto asi včelaři nebudou moci stárnout. Otázkou je, jak se situace a postoj včelařské veřejnosti k varroamonitoringu bude vyvíjet dále. Zarputilá nechuť k přijetí nových a dnes již ověřených postupů mi připadá jako vžitý strach a nedůvěra starých lidí v nové směry. Při elektrifikaci venkova ve 20. a 30. letech tehdejší obyvatelé vesnic také odmítali připojení el. sítě z obavy, že se to stejně nenaučí obsluhovat, a stejně se jim lépe svítí petrolejovou lampou. Obavy se samozřejmě mohou objevit v souvislosti s jakoukoliv oblastí, tedy i při použití VMS, avšak podaří-li se přesvědčit včelařskou veřejnost k jeho používání, přinese to okamžitý pozitivní efekt v boji proti varroóze. Svým článkem se v žádném případě nechci pana veterináře dotknout. Jednání s ním bylo přes naše zcela odlišné názory velmi příjemné a věcné. Jen bych chtěl poukázat na fakt, že pokud se neobjeví dobrá vůle k určité modernizaci i na vyšších postech SVS, bude komunikace stagnovat i nadále, a včelaření bude přešlapovat na mrtvém bodě. Ing. František Maršálek Literatura: Přidal A., Klíma Z., Texl P., Čermák K., (2011): Vyšetření zimní měli a jeho skutečný význam pro sledování nákaz včely medonosné., Moderní včelař 8 (5): Přidal A., Svoboda J., (2012): Otázky kolem zimní měli., Moderní včelař 9 (2): l Včelařství

5 Žihadlo nepotěší Vážená redakce, pozval jsem přítele Jiřího k mým včelám, abych mu ukázal, jak žijí uvnitř úlu. Bylo chladno, kolem 10 C, a tak jsem se chránil kuklou jen já, trochu jsem je pokouřil a Jiřího požádal, aby si stoupnul malinko stranou. No, jedna včela byla přeci jenom aktivnější. Dostal to rovnou do víčka. Vzal to ale celkem sportovně a na druhy den mi poslal tuto vtipnou fotografii s textem: Jiří, začínající včelař. Václave, neboj, přijdu určitě zas. A ještě doplnil, že díky opuchlině nemohl pracovat s počítačem, a tak udělal spousty jiné důležité práce, která na něj čekala. Posekal trávník, uklidil kotelnu atp. Ing. Václav Krištůfek ZO ČSV České Budějovice Aktuálně Formidol 80 ml v klinickém pokusu Výzkumný ústav včelařský v Dole vyvinul novou formu pásků s kyselinou mravenčí. Jedná se o závěsné pásky s vyšším obsahem 85% kyseliny mravenčí. V porovnání s Formidolem 40 ml kyselina mravenčí působí v úlu déle. Formidol 80 ml obsahuje 100 g 85% kyseliny mravenčí. Odpar prvních 6 dní je relativně vyrovnaný a pohybuje se mezi 10 a 12 g za den, pak do 12. dne úměrně klesá. Po 12. dni je odpar tak nízký, že nevykazuje na roztoče Varroa destructor žádný účinek. Pásky Formidolu 80 ml se vkládají do úlu na 12 dní. Formidol 80 ml bychom rádi zaregistrovali tak, aby se dal vyrábět a prodávat již v příštím roce. Proto ústav požádal Ústav pro státní zkoušení Aplikace přípravku Formidol 80 ml do včelstva Příprava pásků Formidol 80ml před aplikací do úlu veterinárních biopreparátů a léčiv v Brně o povolení klinického pokusu pro tento přípravek. Hlavním cílem pokusů je prověřit použití tohoto nového přípravku v širší včelařské veřejnosti s cílem ověření jeho bezpečnosti a získání podkladů pro případné úpravy metodiky. Organizace klinického pokusu je obdobná, jako ji známe u přípravku Gabon PA 1,5 mg. Podrobnější informace o možnostech zapojit se do tohoto pokusu najdete na stránkách František Kamler Reakce na výskyt pesticidů ve výrobku Spotřebitelský časopis dtest dne zveřejnil výsledky rozborů některých medů prodávaných na českém trhu. V laboratoři bylo zkontrolováno celkem 17 medů včetně výrobku Albert Bio Med květový, jehož dodavatelem je PRO-BIO, s.r.o., Staré Město pod Sněžníkem. V tomto medu test odhalil obsah reziduí pesticidů (acetamiprid a thiacloprid) určených na ochranu rostlin. Naměřené hodnoty, které časopis dtest čtenářům nezveřejnil, si společnost PRO-BIO, s.r.o., vyžádala. V bio medu byla sice rezidua dvou pesticidů nalezena, avšak dle obdržených výsledků pouze ve stopovém množství 0,01 mg/kg, respektive 0,03 mg/kg, vysvětluje manažerka kvality společnosti PRO-BIO, s.r.o., Ing. Dagmar Koutná. Příčinou tohoto nálezu může být negativní vliv okolního prostředí a špatných povětrnostních podmínek v době sběru pylu. Pokud by došlo k úmyslnému porušení zákona o ekologickém zemědělství a byly na ochranu rostlin použity výše uvedené chemické látky, hodnoty by byly řádově mnohem vyšší, doplňuje. Stopová množství reziduí pesticidů jsou v řadě zemí u biopotravin povolena a upravena pomocí vlastních národních předpisů s tím, že jsou vyhodnocena jako nevýznamná, způsobená prostředím, nikoliv zemědělcem. Mnohaleté výzkumy a zkušeností z členských států potvrzují, že vzhledem k celkovému stavu životního prostředí naší planety není možné eliminovat tyto hodnoty na úplnou nulu. Navíc zmiňované limity (0,01 mg/kg ± 50 % u jednotlivé látky) vycházejí ze směrnice pro kojeneckou a dětskou výživu a nemají žádný negativní vliv na zdraví lidského organizmu. Produkce biopotravin v České republice podléhá pravidelným kontrolám nezávislých organizací, které dohlíží nad dodržováním zákonů pro ekozemědělce i zpracovatele biopotravin. Společnost PRO-BIO, s.r.o., spolupracuje s kontrolní organizací KEZ (Kontrola ekologického zemědělství), která přijala za závaznou novou metodiku posuzování reziduí pesticidů v souladu s Mezinárodní organizací IFOAM EU Group, a tedy s řadou států EU (Německo, Holandsko, Francie, Itálie). Mrzí nás, že je situace v mediích interpretována neobjektivně. Zákazník se například nedoví, že konvenční med nemá stanoveny limity na rezidua pesticidů vůbec a může jich tedy běžně obsahovat více než stopové množství a nikdo se nad touto situací nepozastaví, upřesňuje Ing. Dagmar Koutná. Výhody biotravin nejsou jen ve vysoké kvalitě produktů, v jejich složení, nepřítomnosti přídatných látek, ale jsou také výsledkem celého procesu šetrného přístupu k přírodě i k lidem. Bio med nesmí být doslazován ani dobarvován, při zimním dokrmování včelstva se může použít jen med nebo pyl z ekologické produkce, případně bio cukr, při léčení včel se mohou používat pouze léčebné prostředky na přírodní bázi, včelstvo není vakcinováno, nesmí se zabíjet plody trubců atd. Společnost PRO-BIO, s.r.o., je certifikována nejvyšším standardem kvality a bezpečnosti potravin. Disponuje vlastní laboratoří a pro bezpečnost svých produktů provádí kromě povinných testů i řadu nadstandardních rozborů a výrobky pravidelně posílá do dalších akreditovaných laboratoří. O celém případu i o dalším postupu a opatřeních byly informovány SZPI (Státní zemědělská a potravinářská inspekce), KEZ i certifikační organizace na systém kvality. Až do úplného prošetření případu a z důvodů maximální ochrany spotřebitele sice firma pozastavuje prodej předmětné šarže, zdůrazňuje však, že výrobek není v žádném případě zdravotně závadný a není důvod k jeho stažení z trhu. Po dalších rozborech referenčních vzorků u akreditovaných laboratoří a o dalším postupu bude firma informovat. Pro-Bio, s.r.o. červenec 2012 l 219

6 Aktuálně Boj s varroázou v letních měsících Stále platí, že právě léto a podletí je v boji s varroázou jedno z nejdůležitějších, ne-li zásadní období. Letos patří mezi nejdiskutovanější problémy účinnost pásků s dlouhodobým účinkem Gabon PA nebo PF. Podle výsledků monitorovacích pokusů, které organizuje VÚVč především s chovateli matek, snížená účinnost Gabonů se projevuje na cca 10 % pokusných míst. Problém je v tom, že se tato místa vyskytují bodově, jen v některých případech jde o větší území. Pokud chceme předejít nemilým překvapením se silným zeslabením včelstev a již na podzim s podzimními úhyny, musíme v létě počítat především s využitím monitoringu denního spadu samiček roztoče v daleko větší intenzitě než tomu bylo v minulých letech. Nenechme se ukolébat příznivým výsledkem vyšetření zimní měli na našem stanovišti a v našem blízkém okolí. Pokud v doletu včelstev v průběhu jara až podletí hynou včelstva na varroázu, mohou si loupící včelstva zpravidla ta s nejvyšším medným výnosem za den přinést i stovky roztočů. Koncem léta se líhne trubčí plod, na kterém se roztoči soustřeďují, a po skončení trubčího plodování jejich velké množství napadá dělničí plod zimní generace. Trubci, poté co byli vyhnáni z úlů, se koncentrují v osiřelcích apod., a právě tito trubci mohou být nositeli významného množství roztočů. Z uvedeného je zřejmé, že napadení včelstev se může v období jara, léta a podletí velice rychle měnit, a proto je nutné varroázu monitorovat i v období podletí, v podstatě od konce června do konce srpna až do počátku září. Jaké máme možnosti zjišťování stavu nakažení včelstev a jaká je hranice jejich ohrožení? Počet roztočů, tedy stupeň napadení včelstev můžeme zjišťovat několika způsoby. Průběžně kontrolujeme zavíčkovaný trubčí plod. Můžeme ho odvíčkovat, nástavby trubčího plodu v podmetu rozlomit a kontrolovat přítomnost roztočů na larvách nebo kuklách a zejména na dně buněk, kde se jich nachází nejvíce. Trubčí plod kontrolujeme v úlu na několika místech, protože je tento plod napadán postupně v určitých vlnách. Roztoči v jednotlivých buňkách nic neznamenají, ale větší množství roztočů na více místech signalizuje vysoký stupeň napadení. Daleko přesnější je sledování přirozeného denního spadu, nebo kombinace napadení plodu a spadu. Pokud spadnou počátkem podletí více jak 2-3 roztoči za den u některého včelstva, pokládáme včelstva na celém stanovišti za významně ohrožená. Do plodového nástavku nebo plodiště vkládáme 2 pásky Gabonu do rozšířených uliček tak, aby byly mezi plásty s otevřeným plodem Pokud padá koncem července až počátkem srpna 3-5 roztočů, v srpnu 5-10 roztočů za den, musíme do včelstev na celém stanovišti okamžitě vložit pásky s dlouhodobým účinkem, tedy Gabony, nebo Formidol. Gabony v současné době máme k disposici dva, Gabon PF 90 mg a Gabon PA 1,5 mg. Oba přípravky dodává obratem na veterinární předpis nebo na objednávku OV ČSV, potvrzenou inspektorátem Krajské veterinární správy v daném okrese, Výzkumný ústav včelařský, s.r.o., Dol. Oba mají stejný způsob použití a stejnou účinnost. Zvláště u těchto protivarroázních přípravků používaných za intenzivního letu včel platí, že vysoká účinnost se dostaví pouze při plošné aplikaci, to znamená v několika obcích, celé ZO, popřípadě v celém okrese. Gabon PF 90 mg, jeden pásek obsahuje cca 120 mg účinné látky tau-fluvalinátu. Po jeho používání byla nalezena pouze podlimitní množství reziduí účinné látky ve vosku. Proto se u tohoto přípravku doporučuje po dvouletém používání jeden rok vynechat. Gabon PA 1,5 mg, jeden pásek obsahuje cca 1,5 mg účinné látky acrinathrinu. Po jeho používání nebyla současnými analytickými metodami nalezena žádná rezidua ve vosku ani v medu. Toxicita acrinathrinu je v porovnání např. s kuchyňskou solí menší. Z těchto důvodů u Gabonu PA 1,5 mg není žádné časové omezení jeho použití, není nutné po dvou letech dělat přestávku jako u Gabonu PF 90 mg. Přípravek Gabon PA 1,5 mg je od roku 2010 dodáván v rámci klinického pokusu. Oproti minulým letům je objednatel povinen vyplnit a vrátit po první fumigaci krátký dotazník do Výzkumného ústavu včelařského v Dole. Hlavní zásady správného používání Gabonů Pásky Gabonů vkládáme do včelstev včas tak, abychom před parazitujícími roztoči ochránili plod přezimující generace včel, t.j. nejpozději koncem července až do první dekády srpna, dříve na základě pozitivního monitoringu. Pásky ve včelstvech zavěšujeme do rozšířených uliček mezi plod, nejlépe odvíčkovaný tak, aby včely musely po páscích lézt, t.j. cca 5-10 cm od úlové stěny. Pásky necháváme ve včelstvech 30 dní. Dbáme, aby byly po celou tuto dobu mezi plodem, pokud se plod u pásků vylíhne a tyto plásty nejsou opět zakladeny, pásky převěsíme mezi plod. Pásky nenecháváme ve včelstvech déle než 30 dní, při delším ponechání se účinnost o něco zvýší, ale hrozí vznik rezistence. Je-li období od skončení léčby Gabonem do 1. fumigace příliš dlouhé, mohou příslušné inspektoráty KVS povolit prodloužení ponechání Gabonových pásků ve včelstvech o dalších 14 dní. Pásky se však musí ve včelstvech převěsit k plodu. S ohledem na nebezpečí vzniku rezistence roztočů vůči léčivu je toto opatření možno využít jen zcela výjimečně! Nenechávejte pásky ve včelstvech déle, účinnost se zvýší nevýznamně, ale velice významně se zvyšuje odolnost roztočů vůči účinné látce, tj. vzniká rezistence! Pokud se spad po vložení Gabonu oproti přirozenému průkazně nezvýší, vložíme Formidol. Pokud se pak spad výrazně zvýší, je to důkaz, že na stanovišti Gabony vykazují sníženou účinnost. V těchto případech po 14 dnech podání Formidolu opakujeme. 220 l Včelařství

7 Aktuálně Hlavní chyby při ošetřování včelstev Gabony Při pozdním vložení pásku do včelstev jsou roztoči usmrceni s vysokou účinností, ale líhnoucí se včely zimní generace jsou tak poškozeny (přitom na nich není nic vidět), že jsou krátkověké a žijí do konce září, popřípadě do října. V tuto dobu hynou mimo úl. Typickým znakem úhynu včelstev na varroázu jsou v podzimních měsících úly s plnými plásty zásob, ale bez včel. Pokud došlo k oslabení včelstev ještě za silné letové aktivity včel, jsou tyto úly navíc vyloupeny. Pozdě vložený Gabon usmrtí přítomné roztoče, ale dlouhověkost včelám zimní generace nevrátí a včelstva nepřezimují. Při vložení pásků mimo plodové uličky, mezi vybíhající plod,na okraji plodového tělesa, popřípadě v uličkách těsně k úlové stěně se sníží účinnost a při nižším dávkování je pravděpodobnější rychlejší vznik rezistence, tedy neúčinnosti pásků. Při ošetřování jednotlivých včelstev nebo stanovišť v krajině se silnější nákazou se vyléčená včelstva znovu infikují. Nejvíce jsou postižená právě nejsilnější nejaktivnější včelstva, která ve svém doletu vylupují hynoucí včelstva a mohou si za den donést i stovky roztočů. Proto je nutné léčit včelstva na větších územních celcích. Někteří včelaři pokládají pásky na rámky, do česna, na spodní loučky apod. Takto aplikované pásky vůbec neúčinkují, použití pásků je pak úplně zbytečné a při takovém malém, podprahovém dávkování je pravděpodobnější rychlejší vznik rezistence, tedy neúčinnosti pásků! Včelaři se někdy brání včasnému vložení pásků s tím, že přijde ještě pozdní snůška. Při pozitivním monitoringu se včelaři musí rozhodnout, zda budou mít trochu nejistého medu nebo silná, popřípadě žádná včelstva na jaře. Nová úskalí při použití Gabonů Při sledování monitoringu účinnosti Gabonů PF-90 a PA-92 v roce 2009 Výzkumným ústavem za pomoci spolupracujících včelařů byla na území ČR nalezena stanoviště s nižší účinností těchto přípravků. Stanovišť s nižší účinnosti nebylo nalezeno mnoho. Na druhé straně ale pozorovacích stanovišť v porovnání s celkovým počtem stanovišť také není mnoho. Stanovišť s nižším účinkem v roce 2012 bylo kolem 10 %. Nelze proto dopředu vytipovat stanoviště s nižší účinností Gabonů. Mezi účinností obou přípravků není rozdíl. Aby se předešlo případným poškozením včelstev na některých stanovištích v důsledku nižší účinnosti, je nutno zvolit následující postup: Sledujeme přirozený spad roztočů na všech stanovištích, stačí jednou za týden u exponovaných včelstev. Při spadu 2-3 roztočů za 24 hodin vkládáme Gabon První dva dny po vložení Gabonu sledujeme spad na podložce, pokud je spad ve stovkách roztočů u včelstev, kde byl přirozený spad 2-3, je vše v pořádku Pokud padají jednotky a desítky roztočů u těchto včelstev, vložíme třetí den Formidol Pokud po vložení Formidolu začnou roztoči padat ve větším množství, znamená to, že na tomto stanovišti má Gabon sníženou účinnost Na těchto stanovištích včelstva před větším poškozením uchráníme dalším vložením Formidolu za dní Zatím nemáme k disposici pro podletí ověřenou a pro používání povolenou náhradu s uspokojivou účinností za Gabon. Máme proto možnost použít jen opakovaně Formidol. Zopakujme si strategii a postup při monitoringu U klasických a nástavkových úlů s plným dnem s podmetem o minimální výšce 2 cm vkládáme na celé dno vícevrstevnou podložku. Na umělohmotnou fólii klasickou podložku položíme síťovinu polynet s velikostí ok cca 15 x 15 mm a nakonec položíme hustou síťovinu polynet s oky 3 x 3 mm. Řídká síťovina udržuje dostatečnou vzdálenost mezi hustou síťovinou a fólií a zabraňuje tak vynášení spadlých roztočů včelami z úlu ven. Všechny tři vrstvy spojíme např. velkými kancelářskými sponkami tak, aby hustá síťovina příliš neodstávala od podlož- ky. Roztoči se počítají po odklopení obou síťovin. U úlů, vybavených tak zvaným varroadnem (dno je celé zasíťované a pod sítem je výsuvná podložka, k níž nemají přístup včely) je příprava snadnější. Stačí výsuvnou podložku očistit nebo zasunout čistou. Společnost nástavkových včelařů navrhla a dodává jednoduchou podložku s naznačeným rastrem pro usnadnění počítání spadlých roztočů a tabulkou pro záznamy. Při sledování spadu ve varroadnech a u vícevrstevných podložek ve vysokých podmetech, kde nejsou podložky příliš kontrolovány včelami, je nutné dávat pozor na výskyt mravenců. Ti jsou schopni spadlé roztoče zkonzumovat, a tak zlikvidovat i denní spady desítky spadlých roztočů. Včelaře pak mohou negativní výsledky přivést k tragickému omylu. Obecně si včelař na stanovišti vybere pro sledování spadu několik úlů, i když lze říci, že čím více, tím lépe. Dle dosavadních našich zkušeností potřebujeme alespoň 3-5 včelstev. Vždy sledujeme okrajová včelstva a jako další vybíráme ta s nejvyšším výnosem. Včelstva s nejvyšším výnosem mohou vyloupit v blízkosti úly se silně nakaženými a slabými včelstvy a přinést si zároveň se zásobami stovky až tisíce roztočů. Jednou za čtrnáct dnů (v červnu) nebo jednou týdně (červenec-srpen) očistíme podložky a za 24 hodin spočítáme spadlé roztoče. Závěrem musím ještě jednou připomenout, že v podletí jsou včelstva varroázou silně ohrožena, i když v létě podala vynikající výkon a není na nich nic vidět. Jedině monitoring denního spadu roztočů, prováděný od poloviny června, nám může s jistotou signalizovat ohrožení včelstev. V tomto období se počet roztočů každých 12 dní až zčtyřnásobuje, a tak i týdenní odklad provedení nutných opatření může způsobit významné škody. Včelaři, věnujte svým včelstvům potřebnou péči v létě i v podletí!!!. Dr. Ing. František Kamler červenec 2012 l 221

8 Včelařská praxe Co brání účinnosti protivarroázních opatření Zásahy, kterými se snažíme zdecimovat populaci parazitického roztoče Varroa, mohou mít lepší nebo horší účinnost. Jaké jsou příčiny, že výsledky jsou horší, než bychom očekávali, respektive, než bychom si přáli? si mohou parazité zvyknout. Není to zvyk v lidském slova smyslu. Organismus si najde ve své výbavě nějaký enzym, který předtím moc nepotřeboval, a šikovnou biochemickou reakcí buď rozloží působící jed, nebo obejde blokovanou reakci jiným postupem. Gen pro tento enzym může být v populaci odedávna, ale napřed byl velice vzácný. Najednou se může hodit. Přeživší jedinci se namnoží, s nimi i informace, jak přežít, a máme co činit s rezistencí. Která je tu doma a která je cizí? (foto D. Titěra) Reinvaze Nesmíme zapomenout, že roztočů ve včelstvu přibývá. Jednak se rychle množí, s každou generací plodu se jejich počet může několikanásobně zvětšit. Jiný zdroj jsou včelstva v sousedství, která mohou být stejně nebo dokonce mnohem víc zamořená. Včely občas zabloudí. Zalétávání se mnohokrát měřilo, výsledky pochopitelně kolísají podle roční doby, konfigurace terénu a zavčelení. Běžné včelstvo, měřili jsme to kdysi i Ing. Zdeňkem Šimůnkem fotobuňkami na česně, mělo asi 80 tisíc odletů a zrovna tolik příletů za den. I kdyby 99 % včel trefilo bez váhání do svého úlu, bude u silného včelstva jednoprocentní chyba představovat asi tisíc cizích včel denně. Za několik týdnů to může znamenat, že včely budou hodně namíchané. V jednom zahraničním experimentu provedli DNA analýzu všech včel jednoho včelstva a zjistili, že 40 % včel se nenarodilo v tomto úlu. To v podstatě odpovídá našemu experimentu. Pokud by jen 1 % zalétnutých včel neslo na svém těle roztoče, bude to sto roztočů denně a za léto třeba několik stovek. Tito roztoči se hned hledí namnožit. Pochopitelně, že větší zalétávání bude 222 l Včelařství mezi včelstvy na jednom stanovišti, ale včely jistě zabloudí i na větší vzdálenost. U trubců je známé, že si moc hlavu nelámou, kde budou nocovat. Takto se šíří i jiné infekce, nejen varroáza. Dokladem toho je například bleskové rozšíření žaludeční mikrosporidie Nosema ceranae, která během několika let úplně vystřídala původně plošně rozšířený druh Nosema apis. Pokud se tedy i na dobře přeléčených stanovištích objeví spousta roztočů, může jít o reinvazi. Jak reinvazi předejít? Je třeba ošetřovat pokud možno všechna stanoviště určité oblasti ve stejném termínu. Hlavně žádné stanoviště nevynechat. Právě ta stanoviště, která z různých důvodů ošetřena nebyla, mohou být zamořena a jsou pak zdrojem nákazy pro okolí. Pro chov zdravých včelstev je také důležité, nepřehánět počet včelstev na jednom stanovišti. Rezistence Rezistence je odborný pojem, který znamená odolnost organismů proti nějakému vlivu. V našem případě se jedná o odolnost roztočů vůči používaným léčivům. Na účinnou látku, která je likviduje, Jak se bránit rezistenci? Žádným jednoduchým způsobem nemůžeme (naštěstí) změnit to, jak fungují biochemické mechanismy zajišťující přežití organismů. Nástup rezistence k většině jedů je tedy jen otázkou času. V případě varroázy můžeme rezistenci oddálit, když nedovolíme odolným roztočům, aby se namnožili. Proto se střídají přípravky, a s nimi účinné látky. Největší komplikací je nyní nastupující rezistence roztočů vůči pyrethroidům, tedy účinným látkám Gabonů (PA 92 i PF 90) a přípravků MP- 10 a M1-AER. Zde musí včelař co nejpečlivěji ošetřovat včelstva kyselinou mravenčí, případně thymolovými preparáty. Tato letní ošetření předcházejí poškození včel. Hlavní brzdou rezistentní populace roztočů je trojí ošetření v zimě Varidolem (účinná látka amitraz je jiné povahy, než pyrethroidy). I rezistentní roztoči se šíří zalétáváním, takže platí všechno to, co bylo řečeno o reinvazi. Chyby při ošetření Ke každému balení všech přípravků je připojen návod. Ale návody se málo čtou a někdy vědomě nedodržují, nebo vylepšují. Podrobnému vysvětlení postupů Roztoč Varroa destructor, spodní pohled

9 Včelařská rubrika praxe se věnovalo a ještě bude věnovat řada článků. Hlavně je třeba mít na paměti tři zásadní principy: Letní ošetření chrání včely, zejména dlouhověkou zimující generaci. Zimní ošetření má zlikvidovat pokud možno všechny roztoče, ti poslední jsou ti nejodolnější a nejnebezpečnější. Aby bylo ošetření účinné, musí se léčivo ve správné dávce dostat ke všem včelám. Účinné látky (vyjma par kyseliny mravenčí) nepůsobí dovnitř do plodových buněk. Je-li při ošetření Varidolem přítomen plod, roztoči v něm schovaní přežijí. Mladuška s deformovanými křídly veze pachatele (foto Martin Kamler) Ing. Dalibor Titěra, CSc. VÚVč, Dol Zimní měl v laboratořích aneb jaro 2012 Tak, jako každý rok, mají chovatelé od konce března k dispozici výsledky vyšetření zimní měli na varroázu. Podle těchto výsledků se prováděl nátěr plodu a další opatření. Celková situace se odráží v mapách, které přinášíme jako obvykle v tomto sedmém čísle časopisu Včelařství. Všechny publikované grafy, tabulky a mapy jsou sumarizovány ze všech laboratoří, kde se vyšetření měli provádělo (SVÚ Olomouc, SVÚ Jihlava, SVÚ Praha, SVÚ Hradec Králové, SVÚ České Budějovice, VÚVč Dol). Aby byly výsledky porovnatelné, všechny výpočty a zobrazení jsou prováděna pořád stejně. Je pochopitelné, že výsledky jsou zatížené možnými chybami, ale srovnání přinášejí. Mapky na následující straně zobrazují intenzitu varroázy na jaře od roku Barevný sloupec nad letopočtem zahrnuje všechna vyšetřená včelstva, každoročně je to kolem 50 tisíc stanovišť. Letos to bylo vzorků. Sloupec je rozdělen do tří různobarevných dílů podle odpovídajícího nálezu, resp. stupně napadení. Například letošní situace je, jak se dalo očekávat, opět horší, než v roce předchozím. Zelená část představuje stanoviště s nulovými nálezy. Kolem poloviny stanovišť mělo průměrný počet roztočů mezi nulou a třemi. Současná situace se nápadně podobá roku 2007 před katastrofálním vývojem, který následoval a který máme v živé paměti. Roztoči si, hlavně místy, začínají zvykat na pyrethroidy (účinné látky obou Gabonů, MP-10 a M-1). Situace se tím tak může v letošním roce komplikovat. Těžiště likvidace rezistentní populace je hlavně v zimním bezplodovém období a v nasazení Varidolu, který je stále ještě plně účinný. Monitoring varroázy v létě na podložkách, na trubčím plodu a na vzorcích včel je stále velmi důležitý. Pokud je léčení některým způsobem málo účinné, bylo by moc špatné, kdyby se na to nepřišlo včas. Vzorky v kelímcích (foto Michal Bednář) I když situace není růžová, ale spíše červená, důležité je, že máme všechna tato data. Za to je třeba opět poděkovat stovkám organizátorů celé akce, a také všem vyšetřujícím laboratořím, které poskytly svoje výsledky do souhrnů a přehledných map. Ing. Dalibor Titěra, CSc., Ing. Marcela Vořechovská Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č Výzkumný ústav včelařský, s.r.o., Dol červenec 2012 l 223

10 Včelařská praxe Nákazová situace v průběhu posledních let 224 l Včelařství

11 Jak to dělám já Jak je možné udržet varroázu na uzdě a z menší skleničky vylila KM do včelstva. Druhou dávku KM dávám v období mezi Tato ošetření se provádějí při síle včelstva 3N 39 x 27,5 cm. Po dokrmení včelstev mohu dát ještě třetí dávku. Tu dávám jen podle spadu roztočů. Přesáhne-li denní spad 3 samičky nebo doporučí-li to naše signalizační služba tzv. varroalinka, neváhám a provedu toto třetí ošetření třeba v září (zpravidla ). Tento zásah se ale provádí již při síle včelstva 2N 39 x 27,5 cm. Varroáza, vyvolávaná kleštíkem včelím a umocňována viry, trápí leckteré včelaře. Tak tomu bylo i u mne. Po doporučení našeho včelařského odborníka a předsedy ZO ČSV Mladá Boleslav jsem odzkoušel 65% kyselinu mravenčí v různých aplikátorech jako např. Nassenheider a MiteGone. Nakonec jsem dospěl k názoru, že dokážu ve svých podmínkách postupovat ještě mnohem účinněji, s menším vynaložením nákladů a bez vyrušování včelstev. Můj způsob umožňuje například vizuální kontrolu odpařování kyseliny mravenčí a také umožňuje například očištění celého odpařovače od propolisu. Jedná se o celkem jednoduché řešení, přístupné každému včelaři ze záliby. Většina včelařů používá ke krmení včelstev 4 l lahve. Proto musí mít ve strůpku kruhový otvor, na který se láhev nasazuje. Já mám tento otvor celoročně uzavřený plechovou krytkou. Na ní je umístěna uteplivka min. z 2 cm polystyrenu. Naše ZO vybavila včelařské důvěrníky několika zasíťovanými podložkami ke sledování spadu roztočů v průběhu roku. Já jsem si vytvořil podložku vlastní konstrukce a používám ji ve všech 15 včelstvech. Po vytočení posledního medu, což u nás bývá začátkem července, sejmu z otvoru na krmení krytku a nahradím ji čtvercovou destičkou z umělé hmoty o síle 2 mm a rozměrech 15 x 15 cm. Do destičky v kruhu o průměru 7 cm dovnitř jsem provrtal těsně vedle sebe otvory o průměru 3,8 mm tak, aby přiložená sklenice o objemu 720 ml zakrývala všechny otvory. Na střed destičky z umělé hmoty položím malou zavařovací skleničku 220 ml tak, aby byla otvorem nahoru. Do této skleničky nalévám kyselinu mravenčí (KM). K regulaci odparu KM ve skleničce do ní vkládám nový knot z petrolejové lampy o šíři 2 cm tak, aby byl jeden konec na dně skleničky a druhý zasahoval po vnější části skleničky až k destičce z umělé hmoty. Tento knot vyhovuje do venkovních teplot 25 o C. Při teplotách nad 25 o C vkládám knot o šíři 1,5 cm, nebo stávající poněkud více zasunu do skleničky a tím snížím odpar. Malou skelničku přiklopím větší sklenicí, jak jsem výše uvedl, dnem nahoru. Ta usměrňuje odpařující se KM z menší skleničky do včelstva, které odpařovanou KM doslova do včelstva vtahuje. Na celý odpařovač ještě natáhnu igelitový sáček k většímu udržení teploty. Samozřejmě můžeme tento odpařovač uteplit nad včelstvo postaveným prázdným nástavkem. Dávka 200 ml KM se odpaří do 25 dní. K zabránění pohybu velké sklenice můžeme do podložky z umělé hmoty zašroubovat 4 šroubky, které brání tomu, aby se velká sklenice posunula Podzimní ošetření Tento odpařovač mohu velmi snadno využít k podzimní fumigaci Varidolem. Postupuji tak, že odstraním malou skleničku a na její místo dám držák z plechu na něj napíchnu zapálený fumigační pásek a přikryji velkou sklenicí. Tímto se dostává účinná látka amitraz podle termodynamiky do středu včelstva a vykoná velmi dobře svojí práci. K fumigaci používám 5 kapek Varidolu. I když jsem často upozorňován, že se účinná látka může vysrážet na sklenici, nepozoruji žádné snížení účinků mé fumigace. Pravděpodobně by však bylo lepší, aby velká sklenice byla nahrazena podobnou nádobou z umělé hmoty. Před fumigací samozřejmě uzavírám česno na dobu cca 1 hod. Druhý den mohu snadno kontrolovat spad roztočů na zasíťovaných podložkách. První fumigaci provádím v druhé polovině října, když jsou včely u mne zpravidla bez plodu. Další za cca 14 dní a třetí do konce listopadu při teplotách cca 10 C. Jsem odpůrcem tzv. drsňáků, jako je například Gabon. Ostatně v naší organizci ho používá málokdo. Mám čistý vosk a med a hlavně nemám žádné rezistentní roztoče, kteří by zamořovali okolí. KM také účinkuje proti zvápenatění plodu a omezuje rozvoj prvoka Nosema apis. Proto považuji kyselinu mravenčí za nepostradatelnou pro každého včelaře. Samozřejmě při práci s touto žíravinou je třeba dodržovat určitá bezpečnostní opatření (pracovat v gumových rukavicích, v brýlích, po ruce mít vždy čistou vodu k rychlému omytí potřísněné tkáně a podobně). Ta však nejsou o nic komplikovanější než ochrana při fumigaci. Možná, že se někomu moje řešení bude zdát příliš amatérské. Těmto škarohlídům mohu směle odpovědět, že po třech letech zkoušení mám svá včelstva téměř bez roztoče. Josef Král, Včelařský důvěrník ZO ČSV Mladá Boleslav. Pozn. red.: Tato forma využití kyseliny mravenčí neodpovídá aplikaci, povolené Ústavem Státní kontroly veterinárních biopreparátů a léčiv, Brno. Proto není v České republice povolená. červenec 2012 l 225

12 Aktuálně Tekutá krmiva pro včely S jakými cukry se ve včelařství setkáváme? Glukóza neboli cukr hroznový je monosacharid. Vyskytuje se v ovoci, medu, pro včely je lehce stravitelný. Spolu s fruktózou je součástí disacharidu sacharózy. Medy s největším obsahem glukózy rychle krystalizují, např. med řepkový. Fruktóza neboli cukr ovocný je také monosacharid a podobně jako glukóza je pro včely dobře stravitelný. Je součástí medu a medy s převahou fruktózy krystalizují pomalu. Z našich medů je to med akátový. Sacharóza je cukr řepný nebo třtinový. Je to disacharid složený s glukózy a fruktózy. Větší obsah nacházíme v nektaru některých rostlin. Při zrání medu se enzymaticky štěpí na glukózu a fruktózu. Zralé medy po krátké době skladování mají kolem jednoho procenta sacharózy. Melecitóza je trichacharid, tedy trojitý cukr. Při výskytu melecitózy v medovici vzniká tzv. cementový med. Melecitóza je pro včely nestravitelná. Oligosacharidy jsou složené ze dvou až deseti jednoduchých cukrů. Oligosacharidy jsou někdy přítomny v medovicových medech, pro včely jsou nestravitelné a v období bez proletu zatěžují výkalový vak. Pro průmyslově připravené oligosacharidy ze škrobu se používá pojem dextriny. Také tyto dextriny včela nestráví. Včelstvo si miliony let vytvářelo na zimu zásoby medu. Med vhodný pro bezproblémové přezimování je převážně směsí jednoduchých cukrů glukózy (cukr hroznový) a fruktózy (cukr ovocný), sacharózy v množství kolem 1 %. Tyto složky medu jsou včelami bezezbytku stravitelné a nezatěžují v zimě bez proletu výkalový vak včely. V medovicových medech je vyšší obsah minerálních látek, ale především vysoký obsah oligosacharidů, pro včely nestravitelných. Z těchto důvodů je zimování včelstev na medovicových medech problematické, zejména v oblastech, kde jsou v zimě dlouhá období bez proletu. Dalším velkým rizikem tekutých krmiv je krystalizace zimních zásob. Bez důkladného vyzkoušení se nedá odhadnout, jaký sklon ke krystalizaci budou zásoby mít po jejich zahuštění včelami a uložení v plástech. Pokud včelstvům zásoby ztuhnou, může to být jejich konec. Rychlostí internetu se šíří text, který je ve své podstatě obchodní sdělení, nabízející tekuté krmivo pro včely. 226 l Včelařství Německá varianta medocukorového těsta. Rozhovor se zástupcem firmy Novobyt uvedeme ve Včelařství č. 8 Co se u nás nabízí? Na trhu se můžeme setkat s nabídkou tekutých krmiv, která jsou pro krmení včelstev, především pro doplňování zimních zásob, různě vhodná. Jejich prvotní rozdíl je v tom, z jaké suroviny byly vyrobeny. Bez mého vědomí a souhlasu je v něm uvedeno mé jméno a jméno našeho ústavu. Je pravda, že k popsanému rozhovoru došlo, ale to neznamená, že automaticky tento obchodní produkt podporuji. Jen jsme si od výrobce vyžádali na zkoušky vzorek produktu. Po jeho analýze zveřejníme podrobnější stanovisko k celé záležitosti. Máte-li zájem, sledujte naše stránky Ing. Dalibor Titěra. 1. Krmiva vyrobená ze sacharózy, tj. z řepného nebo třtinového cukru. Sacharóza se průmyslově štěpí z větší části na glukózu a fruktózu. Někteří výrobci přidávají fruktózu, zimní zásoby jsou pak méně náchylné ke krystalizaci. S některými značkami těchto krmiv jsou již několikaleté zkušenosti zejména v zahraničí. Pro doplňování zimních zásob je možné tato krmiva použít bez většího rizika i v našich podmínkách. Typická pro tato krmiva je jejich vyšší cena, protože jsou vyráběna z cukru. Při přepočtu na sušinu dosahuje cena těchto krmiv i dvojnásobku ceny řepného rafinovaného cukru.

13 2. Sirupy vyrobené ze škrobu, výrobci uvádějí z pšenice, kukuřice apod. Škrob se hydrolyzuje pomocí enzymů na jednoduché cukry, převážně glukózu. Při tomto procesu vždy vzniká a v sirupech zůstává různě vysoké procento dextrinů, které jsou pro včely nestravitelné. Tyto dextriny jsou nebezpečné hlavně při zimování včelstev, kdy se v delším období mezi prolety přeplňují výkalové vaky. Pro doplňování zimních zásob v našich podmínkách je použití škrobových sirupů vysoce rizikové. Výrobci doporučují používat tyto sirupy k přikrmování ve snůškových mezerách. Pozor, analýza medu na přítomnost dextrinů je snadná a po takovém dokrmování může mít včelař velké problémy s kvalitou medu. Hlavním znakem těchto krmiv je nízká cena, v sušině se pohybuje kolem ceny řepného cukru. 3. Produkty připravené jako směsi, namíchané z více komponent, nejčastěji sacharózového invertu, sacharózy, škrobového hydrolyzátu, případně fruktózy a glukózy. I u těchto směsí je potenciálním rizikem krystalizace a nestravitelný podíl. Souhrn: Upozorňujeme včelaře před koupí levných sirupů, tj. škrobových sirupů na jejich rizika. Nenechte se uchlácholit tím, že nemusíte rozpouštět řepný cukr, že nemusíte vyrábět cukerný roztok. Nenechte se zlákat nižší cenou sirupů. Zajímejte se o obsah glukózy, fruktózy, sacharózy, vody a všech dalších Aktuálně složek roztoku. Zajímejte se o kompletní, 100% složení výrobku. Sečtěte si udané složky a ve zbytku do 100 % mohou být schovány dextriny a další složky pro včely nestravitelné. V praxi jsme se již setkali také s tím, že skutečné složení výrobku neodpovídalo údajům na etiketě. Při posuzování ekonomiky včelařského hospodářství si také vzpomeňte, jak před lety někteří včelaři šetřili 2 Kč na koupi afinovaného cukru místo rafinovaného a na jaře se museli vypořádat s neúměrnými ztrátami včelstev. Dr.Ing.František Kamler Ing. Dalibor Titěra, CSc. Výzkumný ústav včelařský v Dole Český výrobek Apicukr Často slýcháme o nebezpečí vyplývajícího z používání tekutých sirupů pro příkrm včel. Ano, je třeba si dát pozor na původ takových produktů, zejména s ohledem na přítomnost složitých oligosacharidů a HMF (hydroxymethylfurfural). Ale jak už to bývá, není ani cukr jako cukr. Často se setkáváme s produkty dovezenými z Polska a dokonce existují i některé tuzemské, které jsou vyrobeny z obilného škrobu jeho štěpením. Takové produkty jsou poměrně levné a obsahují určité množství maltózy nebo maltotriózy (zpravidla již od 2%). Včely nejsou schopny tyto vyšší cukry strávit a rozložit na jednodušší mono- a di-sacharidy. Mezi takzvaně bezpečné cukry patří pouze glukóza, tedy hroznový cukr, fruktóza ovocný cukr a sacharóza řepný cukr. Mezi kvalitní produkty vhodné pro příkrm včel, který je dostupný i na našem trhu, patří výrobek s názvem Apicukr od českého výrobce. Výhodou tekutého krmiva je fakt, že ho mohou větší včelaři objednat i v těchto nebo podobných víceobjemových kontejnerech Otevřený kbelík krmiva pro včely Apicukr od firmy PF servis Základem tohoto produktu je český řepný cukr, ze kterého je inverzí sacharózy připravený tekutý sirup. Tento invertní sirup lze prakticky okamžitě použít bez dalšího ředění vodou pro příkrm včel. Apicukr obsahuje pouze plně stravitelné cukry a je tak pro včely zcela bezpečný. Koncentrace produktu je Brix a zástupce firmy FT Servis s.r.o. tvrdí, že v zimních obdobích sirup nekrystalizuje. Kvalita Apicukru je garantovaná atestem ke každé výrobní šarži. Zboží firma dodává na trh prostřednictvím včelařských prodejen a distributorů v 14 kg kbelících nebo ho lze přímo zakoupit u výrobce v Brně také v IBC kontejnerech po 1300 kg. Jan Horáček tel.: červenec 2012 l 227

14 Jak to dělám já Je možné modernizovat úl Čechoslovák? Úvodem několik slov. Máme malé včelařské hospodářství, čítající kolem 60 včelstev. Hospodaříme na Českomoravské vysočině v nadmořské výšce 600 m v oblasti podhorské a horské se studeným podnebím, krátkou vegetační dobou a s poměrně chudými zdroji snůšky. Naše výrobní zaměření se zaměřuje výhradně na produkci medu a jeho zpracování. Podtrhuji, že nejsme výrobci úlů. Svojí modernizací jsem chtěl vyjádřit, že na úlovou otázku je možno pohlížet i z jiného úhlu, než je ten oficiálně uznávaný. Cituji z publikace Josefa Nepraše České včelařství:,,s velkým zájmem včelařské veřejnosti bylo přijato rozhodnutí Československé akademie zemědělských věd (1950) provést zhodnocení v té době používaných rámkových měr a různých úlů. Po delších přípravách přijala komise (Tomšík, Knapo, Krížan, Beránek, Paur, Kresák, Jakš, Matvienko, Škrobal) za předsednictví Tomšíkova na svém zasedání v Prostějově v otázce míry rámků a v úlové otázce zásadní usnesení, jímž se vyslovila pro novou jednotnou míru rámků, vnější rozměr 37 x 30 cm pro plodiště i medník. Při konstrukci úlu se uvažovalo o plodišti s 10 rámky. Když se tento typ úlu začal vyrábět továrně, nakoupil jsem tehdy jako mladý včelař několik úlů. Za roky používání tohoto typu bych mohl detailně popsat všechny jeho přednosti i nedostatky. Velkou předností úlu je velmi praktická rámková míra, vyhovující jak biologii včelstva, tak včelaři při práci. Plást je dostatečně prostorný pro plod, věnec pylu a zásobu medu. Včelstvo, zimující na vysokém plástu, má možnost vytvořit ničím nerušené plodové těleso a zimní chumáč v dotyku zásob pylu a medu. Včelstva mají rychlý rozvoj v předjaří a v časném jaru a mají nízkou spotřebu zásob. Jednotná míra rámku v úlu umožňuje snadnou výměnu díla. Rámek umožňuje plnou mechanizaci medobraní od vyzvednutí z medníku, použití kartáčového ometače včel a naložení do přepravních beden na valník (to asi trvá 7 min. na jedno včelstvo) až po odvíčkování plástů na odvíčkovacím stroji a vytočení v medometu. Zkoušeli jsme také radiální polohu plástů v medometu. Výška rámků zde není na závadu, pokud není v plástech melecitóza, nebo krystalický med. ÚL byl stavěný jako dvouprostorový, přístupný vrchem i zadem, plodiště od medníku oddělené mřížkou. Úly tohoto typu zajišťují včelaři pohodlnou, málo namáhavou práci, část úkonu je možné provádět i vsedě. Úl s jednoprostorovým plodištěm umožňuje snadnou a účinnou kontrolu Podmet modernizovaného úlu Čechoslovák včelstva. Považujeme za nutné, alespoň jednou za rok, provést pečlivou prohlídku všech včelstev. My takovou prohlídku provádíme dvakrát ročně. Poprvé v polovině července při přípravě včelstev k zimování, podruhé na jaře v době květu třešní při rozšiřování včelstev a vkládání mateří mřížky. Postupujeme podle známých zootechnických zásad. Hodnotíme přítomnost matky (její stáří a plodnost), sílu včelstva a zdraví včel, zdravotní stav otevřeného i zavíčkovaného plodu, množství a kvalitu zásob pylu a medu, kvalitu voskového díla. Dvou a více nástavková plodiště takovou pečlivou prohlídku komplikují. Možná natolik, že ji včelaři nedělají. O hladovění, špatné kondici včelstev a propuknutí chorob se doví, až je pozdě. Plodiště úlu Čechoslovák je přístupné vrchem i ze zadu. Přístup ze zadu neslouží k rozebírání včelstva. Slouží především k drobným zásahům např. k rozšíření plodiště o jednu mezistěnu, k obsluze stavebního rámku, zjištění nálady včelstva, k podávání krmiva apod. Zadní vstup používám při chovu matek. Není nutné sundávat nástavky, rozebírat celý úl a rušit tak celé včelstvo. Modernizovaný úl Zásadním nedostatkem úlu Čechoslovák je, že je prostorově malý jak plodištěm, tak medníkem. Plocha plástů cca 200 dm čtverečních nestačí k plnému rozvoji včelstev. Ta se často rojila z nedostatku prostoru. Tento nedostatek, při tehdejší konstrukci úlů nešel odstranit. Podle našich zkušeností je včelstvu v naší nadmořské výšce zapotřebí rámků míry 37 x 30, což je dm 2 dělničího díla. To však není všechno. Pro uspokojení rozmnožovacího pudu, udržení biologické rovnováhy ve včelstvu musí mít včelstvo možnost stavět dle libosti trubčí dílo, odchovávat trubce a mít trubce v úlu. Není-li tomu tak, pak deformuje mezistěny na trubčí dílo a nadměrně se rojí. Odhadli jsme, že plocha trubčího díla by měla činit dm 2, to je 3,5-4 plásty 37 x 30. O tom, že tento odhad je správný, svědčí i to, že včelstva přestala s deformací mezistěn a rojí se velmi zřídka. Celková plocha díla v úle by mohla činit dm 2. Úl je vnější obal, chránící včelstvo před povětrností a predátory. Zároveň uzavírá prostor zcela specifického mikroklima, jehož kvalita je pro včelstvo velmi důležitá. Mikroklima úlu zpravidla charakterizuje teplota a vlhkost vzduchu, proudění vzduchu a obsah CO 2. Rozhodující je teplota vzduchu. Hmyz jsou poikilothermní živočichové. Jejich životní aktivita je určována teplotou prostředí. Včely reagují na pokles teploty tvořením chumáče v úlu i mimo něj. Teplý vzduch pojme více vodní páry 228 l Včelařství

15 než vzduch studený. Klesne-li teplota až na rosný bod, přebytečná vodní pára se vysráží. Stěny úlu vlhnou, dílo a pyl plesniví, zásoby kvasí. Plesnivé dílo svědčí o tom, že včelstvo z různých důvodů nezvládá tepelný režim úlu. Včelstvo mikroklima úlu aktivně vytváří a reguluje dle svých potřeb. A je jasné, že to stojí hodně energie. Jak v létě, je-li úl přehříván sluncem a včelstvo se ochlazuje větráním, donášením vody, vyléháním před česnem a konečně i nadměrným rojením, tak v zimě, pokud úl promrzá a včelstvo v chumáči musí vyrovnávat teploty pod nulou, aby přežilo. Tepelná izolace úlu má pro kvalitu mikroklima mimořádný význam. Úly bez izolace jsou Jak to dělám já dřevotřískou 6 mm. Včelstva zimujeme ve dvou nástavcích po devíti rámcích. Krmení včelstev je normálně řešeno rámkovými krmítky. Místo toho používáme desetilitrové umělohmotné kanystry s částečně seříznutým víkem a upravené proti topení včel. Krmítka vkládáme do úlu za pohyblivou přepážku po zúžení včelstev k zimování. Krmíme cukerným roztokem, naléváným konví do úlu do již zmíněných kanystrů. Je to záležitost téměř několika vteřin. Přípravu krmiva, dopravu i samotné nalévání do úlu je možné plně mechanizovat. Po nakrmení včelstev se krmítka odstraní a prostor uteplí. Vnitřní prostory jsou patřičně zvětšené mrháním energie včel. Prakticky řečeno, včelstva, chovaná v izolovaných úlech, jsou ve výhodě. Netrpí kolísáním teplot mezi dnem a nocí, na slunci se nepřehřívají, přechod ročních období je pozvolný. Včelstvům se snadno reguluje mikroklima úlu. Lze tak radikálně snížit spotřebu energetických zásob. Mimoto tepelná izolace plní zároveň funkci zvukové izolace a brání prostupu vody a větru. Závěr diskuze pro úl Čechoslovák nebyl pro nás jednoduchý. Nechtěli jsme se vzdát praktické a biologicky vyhovující rámkové míry, jakož i pohodlné práce v dvouprostorových úlech a jednoduché i účinné kontroly zdraví včelstev. Bylo také nutné zvětšit včelstvům životní prostor, omezit nadměrné rojení a využít progresivních metod nástavkového včelařství. Úkolu modernizace se ujal už můj syn a zdá se, že problém vyřešil úspěšně. Postupně jsme se dopracovali k tomuto řešení. Námi modernizovaný úl je kompletně rozebíratelný a má 4 části. Odebíratelné dno, dva nástavky a víko. Dno je vyrobeno z masivu, světlá výška je 8-10 cm. Ze strany česna i ze zadu je uzavřeno prkénky na obrtlících. Česnová prkénka jsou dvojí. Jedno pro období snůšky s vyfrézovaným otvorem česna 15 mm po celé šířce úlu. Druhé prkénko pro zbytek roku s česnem rozměru 105 x 15 mm umístěným k jedné straně úlu. Na zimu česno zakrýváme mřížkou proti myším, nikoli mateří, ta se pro tento účel nehodí. Výška dna slouží ke snadnému čištění úlu, ke kontrole varroázy, k vyvěšení létavek za deštivého počasí a ke stavbě trubčího díla a k výchově trubců. Druhou generaci zavíčkovaných trubců vyřezáváme. Ničí se tak významné množství roztočů. Dno není zasíťované. Prostorná česna stačí k větrání. Konstrukce nástavků je jedinečná tím, že umožňuje vysunutí zadní proti česnové stěny a tím přístup do nástavku ze zadu bez zbytečného rozebírání celého včelstva. Po zasunutí zadní stěny zpět se manipuluje s celým nástavkem neboť spojení je velmi pevné. Rozhodli jsme se pro tepelnou izolaci 5 cm polystyrénu vloženého do rámu nástavku. K vnitřnímu i vnějšímu opláštění je použito 6 mm silné desky z vodovzdorné dřevotřísky. Není to materiál nejvhodnější, neboť je poměrně těžký. Na trhu stavebních hmot je v současné době bohatý výběr vhodnějších materiálů. Do nástavku jsme vložili 15 rámků. Je to prostor dostatečně velký pro plodiště včelstva a zároveň i spíše slabší 70 letý člověk, jako jsem já, obejme nástavek a může s ním bez problémů manipulovat. Plné medníkové nástavky nezvedáme. Při práci se včelstvy používáme jednoduché odkládací stoly, které podstatně snižují námahu. V každém nástavku je pohyblivá přepážka sloužící k zužování, či rozšiřování prostoru. K oddělení plodiště používáme mateří mřížku v rámu. Rám dimenzuje včelí mezeru. Za strůpek úlu slouží pružná průhledná, 0,8 mm silná fólie. Víko úlu tvoří 5cm polystyrenová deska, vně opláštěná Plodiště Významným faktorem, potlačujícím nadměrnou rojivost včelstev, je podle našich letitých zkušeností volná stavba trubčího díla, trubčí plod a množství trubců dle libosti včelstva. Bez významu nejsou prostorná česna i izolované stěny úlů, které nedovolí přehřívání úlu sluncem. Samozřejmostí je také správná zootechnika a plemenářská práce. Za účelem potlačení rojivosti jsme nikdy neodebírali včelstvům plod a nebylo nutné dělat oddělky. Pro naše modernizované Čechoslováky jsme postupem doby vypracovali jednoduchou a velmi efektivní metodu vedení včelstev. Některá léta nabýváme dojmu, že bude včelstvům nutné nasadit třetí nástavek, ale zatím to nebylo nutné. Jedná se o efektivní způsob včelaření zejména, protože plně respektujeme zákonitosti života včel. Odhaduji, že při použití uvedených metod, je včelař, který si přivydělává včelařstvím ke svému zaměstnání, schopen bez problémů obsloužit včelstev. Jaroslav Tichý červenec 2012 l 229

16 Jak to dělám já Lze simulovat tichou výměnu a tím zabránit rojení Včelstvo, které má dvouletou matku a je na 4 nástavcích 39 x 24 (podotýkám, neplatí to jenom pro tuto rámkovou míru), musí mít mateří mřížku na druhém nástavku. Toto pravidlo musíme aplikovat dříve, než včely chytí rojovou náladu. Já to osobně praktikuji v 1. dekádě května podle počasí a síly včelstva, někdy dříve, někdy později. U každého včelaře to bude trochu jiné, protože záleží např. na nadmořské výšce či jiných faktorech. Vezmeme z plodiště 2 plásty s otevřeným plodem bez včel tak, abychom si do medníku nedali matku. Včely ometeme velmi opatrně z plástu, protože může při setřásání včel dojít k poškození plodu. Na místo vybraných plástů s plodem dáme do plodiště dvě mezistěny (ne vedle sebe). Nad mateří mřížku do medníku ve 4. nástavku naopak od předchozí praxe dáme tyto 2 vyjmuté plásty s otevřeným plodem vedle sebe. Za 24 hod. přes mateří mřížku přejdou na tyto plásty nejmladší včely. A tam narazí z 90 % matečníky. Pokud ne, tak dáme na mateří mřížku folii a necháme odkrytý pás 3 až 5cm široký. Tím zabráníme průniku feromonu od matky. Pozor! Kdybyste nástavek zakryli celý, včely by se udusily. Mezi tyto 2 plodové plásty dáme nejmladší vystavěný matečník, tedy ve stáři 5 až 6 dní, počítá se od položení vajíčka. Tak víme, kdy se matka vylíhne. Matečník se musí dát do včelstva do 5 hodin. Druhý den uděláme kontrolu a odstraníme nouzové matečníky, ponecháme jen ten, který jsme si tam dali. Jak začnou včely ošetřovat matečník, folii odstraníme, ale mateří mřížka musí zůstat. Včely budou ošetřovat matečník dál jako při chovu při matce. Po zavíčkování matečníku (9. den) si přichystáme nástavek, po bocích dáme souše. Teď pozor! Matečník se nesmí obracet, nesnese ani žádné otřesy, je citlivý na poškození a nesmí být vystavený přímému slunci. Do připraveného nástavku po levé a pravé straně dáme po jedné souši, dva zavíčkované plodové plásty s matečníkem z medníku přidáme k souši na levou stranu, dále přidáme krycí souš a doplníme mezistěnami. Do medníku za tyto 2 plásty vrátíme 2 souše. Všechny nástavky si postavíme vedle a na podmet položíme nový nástavek, ve kterém je matečník, a na něho dáme mateří mřížku. Všechny nástavky postavíme na mateří mřížku v pořadí, jak byly bez druhé mateří mřížky, která by zbytečně bránila průchodu včel. Když se mladá 230 l Včelařství Matečník matka vylíhne, včelstvo se nevyrojí. Je tam feromon od dvou matek, který brání rojení. Je to jako tichá výměna matky. Za 28 až 30 dní začne matka klást. Mám podmet 10 cm vysoký. Na pravé straně vzadu mám kulaté 3cm zasíťované očko, kde kontroluji v podmetu stavbu mezistěn a chumáč včel. Tím poznám, zda nová matka klade. Asi po 40 až 45 dnech sundáme všechny nástavky, až na poslední, kde zkontrolujeme, zda matka klade a jak kvalitně. Pak dáme nástavky zpět. Po určitých zkušenostech to poznáte, aniž byste sundavali nástavky. Ztráta matek může být až 25%, někdy více někdy méně. To záleží např. i na počasí. Protože medník se zanáší medem, je nutné prohlídku udělat co nejdříve. Výhodou tohoto systému je, že když máte 20 včelstev, máte 10 matek dvouletých, provedete u nich rovnou jak výměnu matek, tak i protirojové opatření. I když se některá matka ztratí, tak ji lze doplnit matkou z oddělku na podzim, než začnete krmit. Pozor! Nesmíme nechat starou matku v úlu, než odstraníme mateří mřížku. Je to problém, i když je značená. Matka, která má silnější feromon, zůstane. Někteří včelaři píší, že včely si nechají mladou matku. Podle mé dlouholeté praxe to není zcela pravda. Včel je od obou matek tolik, že úl je před dodáním zásob na zimu přeplněný tak, že některá včelstva musíme zimovat ve třech nástavkách. Pokud nevíme, kde se matka nachází, dáme mřížky mezi nástavky. Po 4 až 5 dnech je matka v nástavku, kde se nacházejí vajíčka. Pak postupuji tak, že nástavek se starou matkou dám jako první od spodu a dám na něj mateří mřížku. Stará matka zůstane pod mřížkou a zahyne. Podle síly včelstva musíme přidat při krmení včelstvu cukr navíc. Nedá se to přesně určit, záleží, v jaké nadmořské výšce včelaříte a do kdy byla snůška. Novou matku si můžeme označit na podzim nebo až na jaře. Označenou mladou matku dávám raději osobně do klícky zhruba na hodinu, neboť je načichlá barvou a včely by ji mohly poškodit. Dávám ji zpět na ten samý plást, kde jsem ji odchytil. Jaroslav Franek, učitel včelařství tel.: )

17 Jak to dělám já Pokusná zařízení na likvidace VD tepelnou cestou Likvidace roztoče teplem Na základě rozboru odebrané měli ze včelstev mi byla doporučena léčba potíráním plodu. To jsem sice absolvoval, ale zalekl jsem se další chemie. To mě přimělo znovu se vrátit k myšlence přirozené likvidace roztoče Varroa, kterou instinktivně zvládá včela indická. Včelařím déle než 30 let, ale povoláním jsem strojař konstruktér. Proto jsem vymyslel a vyrobil zařízení, které využívá poznatku fyziologického principu, že roztoč hyne při teplotě 40 C, ale včela přežívá 50 až 55 C. Ve dnech jsem provedl první zkoušku postupně na všech mých včelstvech. Zařízení se skládá z rámu, topného systému, plechu na roztoče, mřížky, úlového nástavku, horního víka, opatřeného průzorem a orientačním teploměrem. Používám ještě přesný přídavný digitální teploměr s reakcí 1 s a přesností ±0,1 C. Mohu tak umístit celé včelstvo najednou do tohoto přípravku. Při manipulaci jsem pečlivě prohlížel plásty se včelami a hledal parazity, ale žádné jsem nespatřil. Po třiceti minutách při teplotě 45 až 47 C jsem ukončil léčení. Včely nebyly nijak podrážděné. Na plechu nebyli očividně viditelní žádní spadlí roztoči. Nadějnější zjištění bylo , kdy T. Fojtů si vede přesnou evidenci jsem včelstva převěšoval do medníků a ze dna úlu číslo 13 vymetl a odfotografoval vzorek čerstvé měli. Bylo tam cca mrtvých roztočů. Dle toho lze předběžně soudit, že léčba usmrtila roztoče uvnitř zavíčkovaného plodu. Jedná se o nový postup i o prototyp technického přípravku. Je mi jasné, že ho ještě musím podrobit dalšímu testování a ověřování. Jen tak se ukáže, zda tato možná, relativně jednoduchá a nechemická cesta nekončí Cimmermannovým ukazatelem s nápisem Tudy ne!. Ing. Tomáš Fojtů ZO ČSV Rataje nad Sázavou Tel.: , Pozn.: Tepelné ošetření proti varroáze jsme samozřejmě zkoušeli. Podle našich poznatků to je metoda s nízkou účinnosti a navíc hrozně pracná. Už ji máme za sebou. Dr. Ing. F. Kamler, VÚVč Dol. červenec 2012 l 231

18 Jak to dělám já Haasova multifunkční kysna Každý včelař se dříve nebo později setká s problémem, jak přenášet plásty k medometu, v čem mít připravené zatavené mezistěny při rozšiřování včelstev, kam sklepávat smetec, do čeho sbírat roje, co by se dalo použít jako kozlík na krátkodobé odkládání plástů se včelami, do čeho dočasně umístit oddělek a podobně. Tyto problémy jsem vyřešil bedýnkou, kterou kamarádi nazývají Haasova multifunkční kysna. Jedná se o velmi lehkou bedýnku pro 8 plástů mojí velikosti 39 x 30 cm, která vyhovuje všem těmto požadavkům. Malá váha je nutná z důvodu manipulace, ale nesmí být na úkor tuhosti konstrukce. Na výrobu je třeba kvalitnější buková překližka o tloušťce asi 6 mm, z té dělám dno, víko, přední a zadní díl a uzávěr česna, boky jsou ze smrkových prkének tloušťky 10 mm, jejich šířka je libovolná. Jejich spoje přefalcuji, ale ani to není nutné, stačí na tupo. Spoje konstrukce jsou zpevněny hranolky 20 x 30 mm se zkosenými hranami, které ani nepodlepuji, madla jsou zakulacená. Bedýnka stojí na dvou laťkách, aby vzduch mohl k větracímu otvoru ve dně, další zasíťované otvory jsou v předním i zadním dílu. Hřebíčky používám čalounické pro jejich větší hlavičku, vruty na madla 4 x 40 mm. Jestliže tuto bedýnku používám i jako nouzový plemenáč, víko vyměním za silnější s krmícím otvorem o průměru 9 cm. Nedělám žádnou povrchovou úpravu, protože je používám pouze ve včelíně. Všechny detaily jsou vidět na fotografiích. Rozhodně tuto bedýnku nevydávám za svůj vynález, určitě mnoho přátel podobné používá léta ke své spokojenosti. Včelařím už více jak 30 let a za tu dobu jich mám ve včelíně celou vývojovou řadu. Nejdříve jsem je dělal na 6 plástů, potom mne posedla panská pejcha a podle hesla čím větší, tím lepší jsem je zvětšil. Ale jak to vypadá, asi se zase pokorně vrátím k menším, zdá se mi, že každý rok jsou těžší a těžší. Tak ať se vám všem při včelařině daří a plné kysny medných plástů, přátelé! Bc. Stanislav Haas Mob l Včelařství

19 Včelařská praxe Výklzy Používanie výklzov je jeden zo spôsobov, akým včelár odstraňuje včely z medových rámikov. Naši dedovia používali husacie krídla alebo pero, potom je bežná, a asi najrozšírenejšia, klasická metlička, dostupná v rôznych tvaroch a farbách. Včelári s väčším počtom včelstiev používajú rôzne mechanické ometače a vyfukovače. Tie sú však pomerne drahé a potrebujú zdroj energie. Použitie aromatických prípravkov na odvčelnenie (ako v USA) je u nás zakázané. V mojej praxi sa mi najjednoduchšie ukázalo používanie výklzov uchytených na výklzových rámoch. Existujú rôzne typy výklzov, od jednoduchých až po zložitejšie. Väčšinou tie jednoduché bývajú aj najúčinnejšie. Ak sa má v tele výklzu pohybovať nejaké pierko alebo zatvárací mechanizmus, je skôr či neskôr možné očakávať problémy. V dávnejších časoch sa používal plastový okrúhly výklz, ktorý mal práve takýto nedostatok. Dnešná klasika je osemcestný plastový výklz, ktorý sa zabuduje do stredu výklzového rámu. Z môjho pohľadu mal jedinú chybu. Ak sa chumáč včiel vyvesí na výklzovom ráme, tak práve do jeho stredu, a tým sa uzavrú výklzové cesty. Práve kvôli tomuto zisteniu som sa rozhodol použiť rohové kovové výklzy. Používam ich viac ako 10 rokov a dnešné včelárenie si bez nich ani neviem predstaviť. Podotýkam, včelárim v NN (nízkonadstavkových) úľoch, tam nie je problém, pre dvojpriestorové úle používať výklzy nemá význam. Pre využitie všetkých výhod výklzov treba mať zásobu NN aj s rámikmi v nadbytku minimálne 1 NN na včelstvo. Z mojej praxe je pre tento typ výklzov ideálna doba odvčelnenia 36 hodín, t.j. ráno ich nasadím a na druhý deň večer medové NN pozbieram. Výhody 1) pri NN je možné odobrať medníky so zaviečkovaným medom aj počas znášky. Plný medník sa nadvihne, podsadí sa NN s prázdnymi rámikmi, výklzový rám a plný medník. Úkon trvá pre jedného asi minútu a včely si to v podstate ani nevšimnú, bez problémov pokračujú v znáške už do prázdneho NN 2) neoceniteľná pomoc použitia výklzového rámu je na konci sezóny, keď už nie je znáška a včely sliedia po každej kvapke medu. NN už nie sú také plné, je v nich dosť nezaviečkovaného medu a to včely len láka. Mám odskúšané, že je možné na rám položiť 2-3 NN s medom a za dva dni ich pozbierať. Takéto odvčelnené nadstavky sa zbierajú večer a na včelnici je kľud 3) ekonomicky to nie je drahá záležitosť, takže v praxi mám rám na každom úli pod strechou. Zbieram ich len na zimu na očistenie od vosku a propolisu. Kovové rohové výklzy v rámoch je možné impregnovať alebo dezinfikovať aj parafínovaním. Pri použití durofolovej fólie sa môže použiť aj ako medzidno Nevýhody Jedinou nevýhodou, o ktorej čítam a počujem, je vychladnutie medu v NN. Osobne som to vyriešil lacno a efektívne. Radiálny medomet vykurujem počas prevádzky teplovzdušnou pištoľou a všetok med sa vytočí. Problémy môže robiť repkový med, ale ak sa včas odoberie, tak za 36 hodín v rámikoch neskryštalizuje. Argument, že pri použití výklzov treba chodiť na včelnicu 2krát pre mňa neplatí, včelár s väčším počtom včelstiev je v sezóne pri včelách aj tak každý deň. Rady na záver Odvčelnenie NN výklzom je účinné jedine vtedy, ak v NN nie je plod alebo matka. Trúdi medník neopúšťajú, takže ak včelár nepoužíva materskú mriežku, trúdi tam zostávajú, nepotrebujú kontakt s plodom a matkou. Očko na nadstavku musí byť pevne uzavreté, provizórne uzavretie sa nemusí vyplatiť. Plastová zátka za 5 Kč vás v konečnom dôsledku môže stáť aj Kč ak sa očko otvorí a okolité včelstvá vám vytočia medník. Podobne sa nevyplatia akékoľvek netesnosti v nadstavku (diery, vypadnuté uzly, poškodenie od vtákov). V plnej znáške problémy nie sú, ale v bezznáškovom období... Používať výklzy nemusí včelár s menším počtom včelstiev, ten má radosť z ometania a váhy medového rámika. Ak z toho však začne bolieť ruka a chrbtica, výklzy sú najlepšia a bezbolestná metóda na odvčelnenie medových nadstavkov. Autor: RNDr. Igor Dibus PV Zubří, červenec 2012 l 233

20 Jak začít včelařit (část 7.) Červenec Letní slunovrat je právem považován za začátek včelařského roku. Je to čas přípravy včel na přežití během dlouhé následující zimy a také docílení dobrých výsledků v dalším roce. Podletí na včelíně V podletí začínají mizet zdroje snůšky kromě pozdních medovicových. V úlech, kde jsou starší méně výkonné matky, klesá plodování. Také klesá stavební činnost včel. Je nejvyšší čas provést výměny starých a málo výkonných matek. Z prostoru, kde bude včelstvo zimovat, je třeba odstranit nedostavěné mezistěny, případně souše, ve kterých nebyl ještě plod. Nesmíme odstraňovat pylové zásoby a necitlivě do rozmístění těchto zásob zasahovat. Je také vhodné v průběhu měsíce července odstranit stavební rámky s trubčím plodem. Trubci, kteří se vylíhnou koncem července, případně později, nemají z chovatelského hlediska žádný význam. Při odebírání medných plástů po celé reprodukční období a zejména po slunovratu nesmíme včelstvu sáhnout na jejich minimální zásoby, které musí být vždy podle síly včelstva nejméně 3 až 5 kg. Jak měnit matky? Každé období má své podmínky pro přijetí matky, ale žádný způsob nelze považovat za zcela jistý. Včelstvo tvoří několik tisíc jedinců, ale stačí jediná včela, která může novou matku napadnout a zabít. Existuje mnoho způsobů, kterými lze matku ve včelstvu vyměnit. Matky lze měnit od časného jara až do pozdního podzimu, ale každé období má své pro a proti. Matku můžeme nejčastěji měnit formou oddělku. Tento způsob včelaři často a rádi využívají, ale nikdy nemá stoprocentní výsledek. Je relativně jednoduchý. Ze stávajícího včelstva odstraníme starou matku, včely oddělíme novinovým papírem a okamžitě postavíme oddělek na úl. Několik zásad při přidávání matek: Včely nesmí mít pocit osiřelostí, cca za 30 minut už reagují na nepřítomnost matky. Proto platí - stará matky z úlu, nová okamžitě do úlu. Pokud není snůška, musíme včelstvo trochu přikrmit. Včely musí mít s novou matkou maximální kontakt přes přidávací klícku, ale nesmí se k ní dostat. Přidávací klícka musí být uzavřená, teprve když za dva až tři dny zjistíme, že včely pod klíckou staví dílo, je to pro nás signál, že mají zájem o matku. Pak odstraníme uzávěr a přes medocukrové těsto necháme matku odejít z přidávací klícky. Včelstvo nesmíme žádným způsobem rušit a neprovádět žádné kontroly přijetí nejméně týden. Přijetí matky poznáme i pohledem na česno. Včely jsou klidné, nehučí a netřepou křídly. Důležité při výměně matek Než se rozhodneme pro výměnu matky, musíme znát důvod. Měníme zásadně staré, málo 234 l Včelařství výkonné matky a také matky včelstev, které nedosahují medné výnosy. Rovněž měníme matky včelstev, která jsou agresívní nebo trpí rozbíhavostí plodu. Mezerovitost plodu není důvodem pro výměnu matky, pokud toto včelstvo dosahuje dobrých výsledků. Mezerovitost je vždy větší na jaře. Mezerami v plodu včely vyhřívají plod. Trubčice, tedy trubcokladné matky, těžko v úlu najdete. Pokud to není opravdu nějaká stará matka, která už neklade oplozená vajíčka, trubcokladnou matku tzv. trubčici těžko od ostatních včel rozlišíte. Trubčice jsou včely, které kladou neoplozená vajíčka, tzv. hrboplod, ze kterého se vylíhnou trubci, kteří z chovatelského hlediska mají malý význam. Včela trubčice má stejné pohlavní orgány, ale nemá semenný váček. Přidávat takovému včelstvu matku je problematická záležitost, a i kdyby se to náhodou podařilo, je to zbytečná investice. Chovy v ČR zasílají matky poštou, která je schopna doručit zásilku do druhého dne. Není Zastřihávání křídel se osvědčilo nutné okamžitě přidávat matku včelám. Stačí kapička vody do transportní klícky a můžeme ji přidávat až další den. Transportní klícku s matkou nesmíme nechat na slunci. Jinak by došlo k přehřátí a úhynu. Matku zásadně přidáváme bez doprovodných včel, které bychom měli utratit a nepouštět volně před včelínem. Nesmíme ji také uchopit za zadečkovou část, ale pouze za hruď, případně křídla. V ČR se rozchovává pouze kraňská včela, která potřebuje velký úlový prostor. Pro dnešní linie včel jsou naprosto nevyhovující maloprostorové úly, tj. cca 11 rámků plodiště a stejně velký prostor medníku. I když v nich bude matka z chovu, v těchto úlech může dojít k nepoměru mezi otevřeným a zavíčkovaným plodem, a pak k následnému vyrojení. Matky kraňské včely potřebují pro kladení vajíček v reprodukčním období nejméně 22 plástů o rozměru 39 x 24 cm, plus další minimálně jeden, ale raději dva nástavky pro ukládání medných zásob. Přidávat matku v srpnu nebo později po zjištění, že včelstvo je dlouhodobě bezmatečné a není tam už žádný plod je takřka zbytečné, i když je v úle dostatek včel. Tyto včely v průběhu září uhynou a nová matka, pokud vyzimuje, na jaře bude mít kolem sebe jenom hrstku včel. Když je trochu vlídné počasí a tyto matky nám budou klást do pozdního podzimu, včely, které se z tohoto plodu vylíhnou, nedokážou si už vytvořit dostatek tukových tělísek a v průběhu zimy uhynou. Značení matek Každá matka z chovu musí být označená na hrudi číslem od 1 do 99 (v letošním roce ve žluté barvě), ale není to její matriční číslo, pouze číslo pro včelaře orientační. Součástí dodávky matek z chovu je evidenční lístek, na kterém je uvedeno její matriční šestimístné číslo, datum vylíhnutí, datum od kdy klade, číslo morfometrického rozboru a číslo jednací příslušné veterinární správy. S chovem matek mají začínající včelaři potíže. K tomu je nutné mít nějaké zkušenosti. Jednoduchý způsob možného rozchovu matek byl popisován ve Včelařství číslo 6/2012, a to formou otevřených matečníků. (Autor chovu z otevřených matečníků v ČR byl již zesnulý vynikající včelař V. Lněnička.) Pokud se nám podařilo si odchovat z otevřených matečníků nějaké matky, tyto bychom měli před přidáním do včelstva označit. Rovněž bychom měli označit i další matky, které pocházejí z rojů, případně tichých výměn. Je několik způsobů, jak lze označit matku. V obchodní síti se prodávají různé vychytávky, ale doporučuji si v červenci značení matek vyzkoušet na trubcích. Matky lze značit i bez těch vychytávek, a to tím způsobem, že matku budeme vždy na plástu chytat proti směru jejího pohybu a vždy za hruď. Vložíme ji následně do klícky, a dále s ní budeme pracovat raději v místnosti, ze které nám neulétne. Matku vyklepneme do pravé dlaně, pootevřeme dlaň, palec a ukazováček. Matka se bude snažit tímto otvorem dostat ven. Pak jí uchopíme levou rukou za hruď. Můžeme jí potom z jedné strany do jedné třetiny zastřihnout obě křídla, aby nám

Nařízení Státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj Jana Černého 370, 503 41 Hradec Králové Č. j. SVS/2013/034461-H Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa

Více

Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 22/2010 ze dne 15.9.2010

Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 22/2010 ze dne 15.9.2010 Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 22/2010 ze dne 15.9.2010 o mimořádných veterinárních opatřeních k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy varroázy včel Krajská veterinární správa

Více

mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel v Libereckém kraji. Čl.

mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel v Libereckém kraji. Čl. Č.j.: SVS/2013/044709-L Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Liberecký kraj dále jen KVS SVS pro Liberecký kraj jako místně a věcně příslušný správní

Více

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření:

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření: Č. j.: SVS/2610/2012-KVSP Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Plzeňský kraj, Družstevní 13, 301 00 Plzeň, IČO: 00018562 (dále jen KVSP ) jako místně

Více

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření. Letní ošetření

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření. Letní ošetření ČJ.: SVS/2013/033429-S Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj dále jen "KVS SVS pro Středočeský kraj" jako místně a věcně příslušný

Více

mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy varroázy včel

mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy varroázy včel Č.j.: SVS/2012/019496- M Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj, dále také KVS Olomouc, jako místně a věcně příslušný správní orgán podle

Více

W 53003 Pardubice 3 fax. 466263101 epodatelna.kvse@svscr.cz

W 53003 Pardubice 3 fax. 466263101 epodatelna.kvse@svscr.cz W KRAJsKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ Husova 1747 tel. 466768670 datová schránka: wxcain9 W 53003 Pardubice 3 fax. 466263101 epodatelna.kvse@svscr.cz Číslo jednací: 2011/1501/KVSE AŘÍZENÍ č.

Více

Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj Severní 9, 370 10 České Budějovice Telefon: 387 789 522 Fax: 387 789 535 E-mail : kvsc@svscr.

Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj Severní 9, 370 10 České Budějovice Telefon: 387 789 522 Fax: 387 789 535 E-mail : kvsc@svscr. Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj Severní 9, 370 10 České Budějovice Telefon: 387 789 522 Fax: 387 789 535 E-mail : kvsc@svscr.cz Č.j.: KVSC /1450/ 2009 Nařízení č. 2/2009 Krajské veterinární

Více

Úspěšný chov včel. Dalibor Titěra -

Úspěšný chov včel. Dalibor Titěra - Úspěšný chov včel Dalibor Titěra - VÚVč Dol Ekologické zemědělství: kvalitní produkce realizace na trhu Zákon a / kontra rozum Zákon Ekologický chovatel včel může ale nemusí být ekologickým zemědělcem,

Více

Nařízení Státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA Jana Černého 370, 503 41 Hradec Králové Tel.: : +420 495 279 059 Fax.: +420 495 279 059 elektronická podatelna: epodatelna.kvsh@svscr.cz ID datové schránky: 85q8cb6 Čj.: SVS/

Více

Nařízení Státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Liberecký kraj Ostašovská 521, 460 01 Liberec 11 Růžodol 1 Č.j.: SVS/2185/2012-KVSL Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa

Více

NAŘÍZENÍ č. 2/2011. Městské veterinární správy v Praze. mimořádná veterinární opatření (ochranná a zdolávací opatření)

NAŘÍZENÍ č. 2/2011. Městské veterinární správy v Praze. mimořádná veterinární opatření (ochranná a zdolávací opatření) Čj.2011/981/KVSA/OZPZ NAŘÍZENÍ č. 2/2011 Městské veterinární správy v Praze Městská veterinární správa v Praze, Na Kozačce 3, 120 00 Praha 2 (dále jen MěVS v Praze), jako věcně a místně příslušný správní

Více

CÍL METODIKY. České republice je kolem 48 000 chovatelů, kteří ošetřují asi 500 000 včelstev.

CÍL METODIKY. České republice je kolem 48 000 chovatelů, kteří ošetřují asi 500 000 včelstev. OBSAH: I. Cíl metodiky 3 II. Popis metodiky 4 1. Úvod 4 2. Včelařův rok 4 2.1. Podletí 4 2.2. Podzim 5 2.3. Zima 6 2.4. Předjaří 6 2.5. Jaro 7 2.6. Léto 8 3. Požadavky na konstrukci úlu 8 4. Požadavky

Více

Současně platná metodika tlumení nákazy, která je již více jak 20 let v podstatě stejná, začíná selhávat.

Současně platná metodika tlumení nákazy, která je již více jak 20 let v podstatě stejná, začíná selhávat. Vyšetření zimní měli nevypovídá o skutečném zamoření varoózou konkrétního včelstva (statistika *). Jen tento monitoring a kontrola (3P *) konkrétního včelstva ukáže pravý stav zamoření VD. Současně platná

Více

Nařízení. Nařízení KVS Olomouc 1/2011 ze dne 17.03.2011 Stránka 1 z 6

Nařízení. Nařízení KVS Olomouc 1/2011 ze dne 17.03.2011 Stránka 1 z 6 Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č.1/2011 ze dne 17.3.2011 o mimořádných veterinárních opatřeních proti nebezpečné nákaze varroaze včel Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj

Více

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy varroázy včel. Článek 1 Poučení o nákaze

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy varroázy včel. Článek 1 Poučení o nákaze Č.j.: SVS/2175/2012-KVST Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj (dále jen KVS SVS pro MS kraj ) jako místně a věcně příslušný správní

Více

v ČR je v současnosti zhruba 460 tisíc včelstev? Je to asi o 120 tisíc včelstev méně než před rokem, přičemž tento velký meziroční úbytek převážně zavinila varroáza. Počet včelstev se však snižuje dlouhodobě.

Více

Praha 31.3.2008 Věc: Prevence a tlumení varroázy včel

Praha 31.3.2008 Věc: Prevence a tlumení varroázy včel STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA Č e s k é r e p u b l i k y Slezská 7, 120 56 PRAHA 2 Tel.: +420 227 010 146 Fax.: +420 227 010 195 Naše značka : 2008 / 280 / VET Vyřizuje : Dr. Vondrka Všem KVS, MěVS Praha,

Více

N A Ř Í Z E N Í Krajské veterinární správy pro Moravskoslezský kraj. č. 3/2011 ze dne 31.05.2011

N A Ř Í Z E N Í Krajské veterinární správy pro Moravskoslezský kraj. č. 3/2011 ze dne 31.05.2011 Č.j.: 2011/1737/KVST N A Ř Í Z E N Í Krajské veterinární správy pro Moravskoslezský kraj. č. 3/2011 ze dne 31.05.2011 o mimořádných veterinárních opatřeních k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy varroázy

Více

NAŘÍZENÍ Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj č. 3/2011

NAŘÍZENÍ Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj č. 3/2011 KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO LIBERECKÝ KRAJ Ostašovská 521, 460 11 Liberec 11, P.O. BOX 20 tel. 485103871-2, 482710623, 485246691, fax 482713149 e-mail: epodatelna.kvslsvscr.cz, ID datové schránky: zedaikc

Více

Zásady zvýšení účinnosti stávajícího systému tlumení varroázy při zvýšeném riziku přemnožení roztočů Varroa destructor pro období 2012 2013 (jaro)

Zásady zvýšení účinnosti stávajícího systému tlumení varroázy při zvýšeném riziku přemnožení roztočů Varroa destructor pro období 2012 2013 (jaro) STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax: +420 227 010 191 elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv Naše č. j.: SVS/3412/2012-ÚVS

Více

Nařízení Státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy Č.j.: SV /3327/2012-KVSJ Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina (dáje jen KV J) jako správní orgán mí tně a ěcně příslušný podle 47 odst.

Více

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191 elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv Naše č. j.:

Více

Změny v distribuci GABONU PA 92 v roce 2010 Výzkumný ústav včelařský, s. r. o.

Změny v distribuci GABONU PA 92 v roce 2010 Výzkumný ústav včelařský, s. r. o. Změny v distribuci GABONU PA 92 v roce 2010 Výzkumný ústav včelařský, s. r. o. Gabon PA 92 je přípravek proti varroáze včel, který se vyrábí a používá v České republice od roku 1992 a od tohoto data se

Více

NAŘÍZENÍ č. 1/2010. Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj. ze dne 20. dubna 2010. mimořádná veterinární opatření ODDÍL I.

NAŘÍZENÍ č. 1/2010. Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj. ze dne 20. dubna 2010. mimořádná veterinární opatření ODDÍL I. NAŘÍZENÍ č. 1/2010 Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj ze dne 20. dubna 2010 Sp. zn.: 1582010 Č.j. 158/10-KVSL-1497/2010 Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj (dále jen KVS pro Liberecký

Více

Ekonomická a kontrolní činnost. aneb jaké papíry by měla mít každá základní organizace a co s nimi dělat

Ekonomická a kontrolní činnost. aneb jaké papíry by měla mít každá základní organizace a co s nimi dělat Ekonomická a kontrolní činnost aneb jaké papíry by měla mít každá základní organizace a co s nimi dělat 1 Základní doklady Evidence členů, příspěvků, stanovišť a včelstev Registrační / změnový list org.

Více

Závěrečná zpráva. za rok 2013

Závěrečná zpráva. za rok 2013 Výzkumný ústav včelařský, s.r.o., Dol 252 66 Libčice nad Vltavou Tel: 734 858 244, 220 940 480 e mail: beedol@beedol.cz Závěrečná zpráva za rok 2013 o plnění úkolů vyplývajících ze Smlouvy o dílo č. 778-2013-16232

Více

Narízení. Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj. c.16/2011 ze dne 30.09.2011

Narízení. Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj. c.16/2011 ze dne 30.09.2011 Narízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj c.16/2011 ze dne 30.09.2011 o mimorádných veterinárních opatreních k prevenci a tlumení nebezpecné nákazy - varroazy vcel Krajská veterinární správa

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výzkumný ústav včelařský, s.r.o., Dol 252 66 Libčice nad Vltavou Tel: 220 941 259, 20940480 Fax: 220 941 252 e mail: beedol@beedol.cz Výroční zpráva za rok 2005 o plnění úkolů vyplývajících ze Smlouvy

Více

MEDOVINA Ceny v prodejně VÚVč Dol včetně DPH a spotřební daně. Číslo celního sazebníku 220421. Nezajišťujeme rozvoz.

MEDOVINA Ceny v prodejně VÚVč Dol včetně DPH a spotřební daně. Číslo celního sazebníku 220421. Nezajišťujeme rozvoz. Medovina v PET láhvi - láhev 5 litrů Archivní medovina - láhev 0,5 litru Výzkumný ústav včelařský, s.r.o., Dol 252 66 Libčice nad Vltavou Tel: 734 858 244, 731 505 589 e-mail: beedol@beedol.cz www.beedol.cz

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Praha 8. prosince 2015 Č.j.: MV-141989-12/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra

Více

Medovina - láhev 0,1 litru. Medovina - ozdobná láhev 1 litr

Medovina - láhev 0,1 litru. Medovina - ozdobná láhev 1 litr Výzkumný ústav včelařský, s.r.o., Dol 252 66 Libčice nad Vltavou Tel: 220 940 480 Fax: 220 941 252 e-mail: beedol@beedol.cz www.beedol.cz CENÍK VYBRANÝCH VÝROBKŮ A SLUŽEB (VČETNĚ DPH) PLATNÝ OD 6.1.2013

Více

Archiv - ukázkové vážení 2013

Archiv - ukázkové vážení 2013 Vzdálený včelín v lese Archiv - ukázkové vážení 2013 Jedná se o celoroční vážení včelstev autorů úlové váhy EMMA, které je automaticky, denně (nebo případně ob 1 až 2 dny) aktualizováno. Data se přenáší

Více

Nařízení Státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy Č.j.: SVS/2013/044709-L Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Liberecký kraj dále jen KVS SVS pro Liberecký kraj jako místně a věcně příslušný správní

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora včelařství (2015)

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora včelařství (2015) Člen Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství vyhlašuje z pověření Rady Plzeňského kraje daného usnesením č. 3175/15 ze dne 23. 2. 2015 dotační program Podpora včelařství (2015).

Více

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy Nákazy a hromadné úhyny včel

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy Nákazy a hromadné úhyny včel Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy Nákazy a hromadné úhyny včel 1. 1. Legislativa - obecně 2. 2. Mor včelího plodu 3. 3. Otravy včelstev (podezření na použití POR) 4. 4. Metodika kontroly

Více

Dělnice matku neustále a. Matka kolem sebe šíří vůni, které říkáme:. Vůně má.

Dělnice matku neustále a. Matka kolem sebe šíří vůni, které říkáme:. Vůně má. 4. pracovní list: Jméno: Včelí matka je ve včelstvu. Shoduje se s dělnicí tím, že je: a liší se od ní tím:. Úkolem matky je:. Dělnice matku neustále a. Matka kolem sebe šíří vůni, které říkáme:. Vůně má.

Více

Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola. Karel Pepperný Státní zdravotní ústav

Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola. Karel Pepperný Státní zdravotní ústav Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola Karel Pepperný Státní zdravotní ústav Rezidua pesticidů Účinné látky, jejich metabolity a reakční a rozkladné produkty,

Více

Předmět úpravy. Druhy opatření

Předmět úpravy. Druhy opatření 197/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. května 2005 o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh ve

Více

Podpory včelařství. Podpora včelařství 1.D. Opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh

Podpory včelařství. Podpora včelařství 1.D. Opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh Podpory včelařství Podpora včelařství 1.D. Opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh Podpůrný program 1.D. Dotace slouží k podpoře mimoprodukčních

Více

strážník městské policie

strážník městské policie Výběrové řízení na obsazení pozice strážníka městské policie Město Rotava vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice strážník městské policie Předpoklady: 1. Tělesná a zdravotní způsobilost k výkonu

Více

Dr. Ing. František Kamler seznam publikovaných prací (od roku 1991) / list of publications (since 1991)

Dr. Ing. František Kamler seznam publikovaných prací (od roku 1991) / list of publications (since 1991) Dr. Ing. František Kamler seznam publikovaných prací (od roku 1991) / list of publications (since 1991) 1. Kamler, František - Veselý, Vladimír - Titěra, Dalibor - Möllerová, Jana. Marketing medu - hodnocení

Více

Vyhodnocení včelařského dotazníku

Vyhodnocení včelařského dotazníku Vyhodnocení včelařského dotazníku V minulém čísle jste mohli zaregistrovat upoutávku na celorepublikový včelařský dotazník, který si kladl za cíl zmapovat situaci v českém včelaření. Jednalo se o nezávislou

Více

N A Ř Í Z E N Í. Státní veterinární správy

N A Ř Í Z E N Í. Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj Jana Černého 370, 503 41 Hradec Králové Č. j. SVS/2016/054734-H N A Ř Í Z E N Í Státní veterinární správy Krajská veterinární

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření Č.j.: SVS/1771/2012-KVSM Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj, dále také KVS Olomouc, jako místně a věcně příslušný správní orgán podle

Více

E - Z P R AVO DA J A S O C I AC E

E - Z P R AVO DA J A S O C I AC E Mládí vpřed! Na valné hromadě v Nasavrkách mě velice potěšil pohled do přednáškového sálu. Viděl jsem mladší profesionály. Do našich řad jich přibylo. Nástup mladých vlije živě tepající krev do naší asociace.

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

CENÍK VYBRANÝCH VÝROBKŮ A SLUŽEB (VČETNĚ DPH)

CENÍK VYBRANÝCH VÝROBKŮ A SLUŽEB (VČETNĚ DPH) Výzkumný ústav včelařský, s.r.o., Dol 252 66 Libčice nad Vltavou Tel: 220 940 480 Fax: 220 941 252 e-mail:beedol@beedol.cz www.beedol.cz CENÍK VYBRANÝCH VÝROBKŮ A SLUŽEB (VČETNĚ DPH) PLATNÝ OD 10.1.2011

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 2014, o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel

VYHLÁŠKA. ze dne 2014, o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel Český svaz včelařů: Návrh Vyhlášky o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel, předkládaný k diskuzi dalším včelařským spolkům.

Více

Nařízení. Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 13/2011 ze dne 15.8.2011

Nařízení. Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 13/2011 ze dne 15.8.2011 Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 13/2011 ze dne 15.8.2011 o mimořádných veterinárních opatřeních k ochraně chovů včel v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy - moru včelího

Více

Zpravodaj profesionálních včelařů

Zpravodaj profesionálních včelařů BŘEZEN 2015 Zpravodaj Asociace, z. s. Asociace je nedůvěryhodný subjekt, říká článek ve Včelařství č. 3/2015 Přemýšleli jsme, zda reagovat na článek zveřejněný v březnovém vydání Včelařství. Původně jsme

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Metodika pro účastníky projektu:

Metodika pro účastníky projektu: Společný projekt Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ a Výzkumného ústavu včelařského v Dole k rozšíření poznatků o metodách a možnostech využití monitorningu varroázy Metodika pro účastníky projektu:

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Praha 26. srpna 2015 č. j.: 612/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Ředitel Státní plavební správy, jako služební orgán

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_ Y_52_INOVACE_ 2_INOVACE_ZBP1_5364VAL Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: V/2 Datum

Více

Metodický návod SVS ČR č. 2/1999 ze dne 7. 12. 1999, ve znění změn a doplňků ke dni 1. 3. 2005

Metodický návod SVS ČR č. 2/1999 ze dne 7. 12. 1999, ve znění změn a doplňků ke dni 1. 3. 2005 Metodický návod SVS ČR č. 2/1999 ze dne 7. 12. 1999, ve znění změn a doplňků ke dni 1. 3. 2005 MOR VČELÍHO PLODU Čl. 1 Poučení o nákaze a) Mor včelího plodu je nebezpečná nákaza 1) převážně postihující

Více

ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA

ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA Aktiv předsedů, jednatelů a zdravotních referentů ZO ČSV Zlínského kraje Vizovice, 20. září 2015 ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA VČEL VE ZLÍNSKÉM KRAJI MVDr. Petr Jínek Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj

Více

ČESKÁ REPUBLIKA KRAJSKÝ SOUD V PLZNI Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň, tel.: 377 868 888, fax: 377 868 000. předseda Krajského soudu v Plzni

ČESKÁ REPUBLIKA KRAJSKÝ SOUD V PLZNI Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň, tel.: 377 868 888, fax: 377 868 000. předseda Krajského soudu v Plzni ČESKÁ REPUBLIKA KRAJSKÝ SOUD V PLZNI Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň, tel.: 377 868 888, fax: 377 868 000 Spr 2647/2013 Předseda Krajského soudu v Plzni vyhlašuje výběrové řízení na obsazení dvou funkcí

Více

Dalším stadiem je, která již připomíná dospělou včelu. Nejprve narůstají v kukle a, celkově se mění její barva tak, že postupně.

Dalším stadiem je, která již připomíná dospělou včelu. Nejprve narůstají v kukle a, celkově se mění její barva tak, že postupně. 16. pracovní list: Jméno: Počáteční stadium vývoje včely je o délce mm. Vajíčko se za dny mění v. Včely víčkují zárodek za ve stadiu. Dalším stadiem je, která již připomíná dospělou včelu. Nejprve narůstají

Více

Nařízení Státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy Č. j.: SVS/2557/2012-KVSP Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Plzeňský kraj, Družstevní 13, 301 00 Plzeň, IČO: 00018562 (dále jen KVSP ) jako místně

Více

Rada Karlovarského kraje (dále jen rada kraje ) se usnesla na těchto pravidlech pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje.

Rada Karlovarského kraje (dále jen rada kraje ) se usnesla na těchto pravidlech pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ A POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA PODPORU VČELAŘSTVÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ NA ROK 2015 Rada Karlovarského kraje (dále

Více

Přednosti nástavkových úlů v chovatelství a význam jejich konstrukčního

Přednosti nástavkových úlů v chovatelství a význam jejich konstrukčního ŠECHTĚNÍ VČEL PRO NÁSTAVKOVÝ ÚLOVÝ SYSTÉM Ing. Květoslav Čermák, CSc. Chov včel v nástavkových úlech se v mnohém liší od včelaření v úlech tradičních. Nabízí se otázka, zda pro vícenástavkové úly jsou

Více

ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZAJEČOVSKÉ SPOLKY Včelaři v Zaječově Založení včelařského spolku v Zaječově bylo 8.února 1938. Spolek sdružoval včelaře ze Zaječova, Kvaně, Olešné a Jiviny. Měl 28 členů, kteří chovali

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU APIGUARD gel (25% Thymolum) pro podání ve včelím úlu Vyhrazený veterinární léčivý přípravek 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

1. Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

1. Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou. 251/2013 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. července 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada oddělení Bankovnictví, odboru 27 Finanční trhy I

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada oddělení Bankovnictví, odboru 27 Finanční trhy I Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada oddělení Bankovnictví, odboru 27 Finanční trhy I Č.j.: MF-50763/2015/3002 Datum: 9. listopadu 2015 Státní tajemník v Ministerstvu

Více

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření k p rev en ci a tlumení n eb ezp ečn é n ákazy mo ru včelího plodu.

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření k p rev en ci a tlumení n eb ezp ečn é n ákazy mo ru včelího plodu. Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj třída Míru 101, 779 00 Olomouc Č. j. SVS/2013/042785-M Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární

Více

Včely na Strahově. Od pravěku k modernímu včelaření

Včely na Strahově. Od pravěku k modernímu včelaření Včely na Strahově Od pravěku k modernímu včelaření Včelí produkty vysoce ceněné připisovány léčivé vlastnosti většinou nedostatkové záležitost vyšších vrstev výsadní postavení včelařů včelaření =... včely

Více

Dozor nad potravinami

Dozor nad potravinami Hejmalová Michaela Dozor nad potravinami Úřední kontroly v celém potravinovém řetězci od prvovýroby až po prodej spotřebiteli provádějí příslušné orgány státního dozoru (dozorové orgány) v působnosti:

Více

Vyhodnocení 1. ročníku monitoringu ztrát včelstev v České republice Jiří Danihlík

Vyhodnocení 1. ročníku monitoringu ztrát včelstev v České republice Jiří Danihlík Vyhodnocení 1. ročníku monitoringu ztrát včelstev v České republice Jiří Danihlík Radek Kobza, Zdeněk Klíma, Robert Brodschneider VMS, Brno 4. 1. 2015 O čem to bude 1. Jak jsme se zapojili do COLOSSu 2.

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ ZE SVÉPOMOCNÉHO FONDU ČSV PŘI VZNIKU ŠKOD NA VČELAŘSKÉM MAJETKU ČLENŮ ČSV

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ ZE SVÉPOMOCNÉHO FONDU ČSV PŘI VZNIKU ŠKOD NA VČELAŘSKÉM MAJETKU ČLENŮ ČSV ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ ZE SVÉPOMOCNÉHO FONDU ČSV PŘI VZNIKU ŠKOD NA VČELAŘSKÉM MAJETKU ČLENŮ ČSV 1) Příspěvek se poskytuje zásadně pouze na níže vyjmenovaný včelařský majetek a při zásahu neznámého

Více

Výzkumný ústav včelařský, s.r.o., Dol 252 66 Libčice nad Vltavou. Tel: 220 940 480 Fax: 220 941 252 e-mail:beedol@beedol.cz www.beedol.

Výzkumný ústav včelařský, s.r.o., Dol 252 66 Libčice nad Vltavou. Tel: 220 940 480 Fax: 220 941 252 e-mail:beedol@beedol.cz www.beedol. Výzkumný ústav včelařský, s.r.o., Dol 252 66 Libčice nad Vltavou Tel: 220 940 480 Fax: 220 941 252 e-mail:beedol@beedol.cz www.beedol.cz CENÍK VYBRANÝCH VÝROBKŮ A SLUŽEB (VČETNĚ DPH) PLATNÝ OD 25. 1. 2008

Více

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která:

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: a) uvádí přípravky na trh b) používá přípravky v rámci svých profesních činností jak v oblasti zemědělství,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: V/2 Jméno autora: č. materiálu: VY_52_INOVACE_015 Irena Prexlová Třída/ročník: Datum

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Praha 26. srpna 2015 č. j.: 621/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Ředitel Státní plavební správy, jako služební

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PODPORU VČELAŘSTVÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PODPORU VČELAŘSTVÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PODPORU VČELAŘSTVÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Rada Karlovarského kraje (dále jen rada kraje ) se usnesla na těchto pravidlech

Více

ŘÁDY HMYZU S PROMĚNOU DOKONALOU VČELA MEDONOSNÁ Mgr. Jaroslav Víšek Listopad- prosinec 2011 Přírodopis 7. ročník Základní škola, Chrudim, Dr.

ŘÁDY HMYZU S PROMĚNOU DOKONALOU VČELA MEDONOSNÁ Mgr. Jaroslav Víšek Listopad- prosinec 2011 Přírodopis 7. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. ŘÁDY HMYZU S PROMĚNOU DOKONALOU VČELA MEDONOSNÁ Mgr. Jaroslav Víšek Listopad- prosinec 2011 Přírodopis 7. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768 Včela medonosná http://nd01.jxs.cz/412/986/d55bdc3a94_43823027_o2.jpg

Více

INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ

INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ Martin Mistr. Josef Kořínek, Vlasta Holasová, Ústav zemědělských a potravinářských informací v Praze 1 Úvod V České republice bylo po roce 2000 registrováno

Více

Systém zajištění bezpečnosti potravin

Systém zajištění bezpečnosti potravin Systém zajištění bezpečnosti potravin Ing. Jitka Götzová Světový den výživy Praha 20.10.2015 bezpečnost potravin je základním principem evropské potravinové politiky, který zaručuje ochranu zdraví spotřebitelů

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Praha 26. srpna 2015 č. j.: 619/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Ředitel Státní plavební správy, jako

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Praha 26. srpna 2015 č. j.: 625/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Ředitel Státní plavební správy,

Více

Hrozba epidemie, pandemie chřipka, HIV

Hrozba epidemie, pandemie chřipka, HIV Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Hrozba epidemie, pandemie chřipka, HIV Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.26 Vzdělávací oblast: Autor:

Více

Jak na varroázu. Jak na varroázu? Okresní organizace ČSV, o.s. Uherské Hradiště VYDÁNÍ BYLO FINANCOVÁNO Z DOTACE ZLÍNSKÉHO KRAJE

Jak na varroázu. Jak na varroázu? Okresní organizace ČSV, o.s. Uherské Hradiště VYDÁNÍ BYLO FINANCOVÁNO Z DOTACE ZLÍNSKÉHO KRAJE Jak na varroázu? Okresní organizace ČSV, o.s. Uherské Hradiště VYDÁNÍ BYLO FINANCOVÁNO Z DOTACE ZLÍNSKÉHO KRAJE 1 Pokud by zmizely na Zemi včely, zbývají lidem jen čtyři roky života Albert Einstein Obsah

Více

Využití a registrace popela ze spalování biomasy jako hnojiva Tomáš Rosenberg

Využití a registrace popela ze spalování biomasy jako hnojiva Tomáš Rosenberg Klastr bioplyn, z.s.p.o. Hájecká 215 273 51 Červený Újezd tel : +420 732711998 e-mail: info@klastrbioplyn.cz Využití a registrace popela ze spalování biomasy jako hnojiva Tomáš Rosenberg Popel ze spalování

Více

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky - Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Diplomatická akademie Rytířská 31, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 186 252, fax: +420 224 186 251 www.mzv.cz VŠEOBECNÁ VNĚJŠÍ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ DO DIPLOMATICKÉ

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava č.j.: KHSMS/44078/2015 Datum: 22. října 2015 Ředitelka Krajská hygienická stanice

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve

Více

Pravidla pro výběrová řízení na vedoucí funkce v příspěvkových organizacích zřízených hlavním městem Prahou

Pravidla pro výběrová řízení na vedoucí funkce v příspěvkových organizacích zřízených hlavním městem Prahou Pravidla pro výběrová řízení na vedoucí funkce v příspěvkových organizacích zřízených hlavním městem Prahou Rada hlavního města Prahy plnící úkoly zřizovatele příspěvkových organizací podle 68 odst. 2

Více

Včelařství 07/2013. Boj s varroázou v létě a podletí. Chybí včelám med? Příloha: Hlavní zásady správného používání Gabonů

Včelařství 07/2013. Boj s varroázou v létě a podletí. Chybí včelám med? Příloha: Hlavní zásady správného používání Gabonů Včelařství 07/2013 Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Boj s varroázou v létě a podletí Hlavní zásady správného používání Gabonů Chybí včelám med? Američané hledají příčiny

Více

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Koordinátor: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. doc. MUDr. Filip Růžička, PhD V. Výroční zasedání společnosti pro lékařskou mikrobiologii České

Více

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 136 VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 1 ÚVOD A KONTEXT Ačkoliv autoři Bílé knihy (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 2001) v rámci

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava Garant dokumentu: Proděkan pro vědu a výzkum FAST_SME_10_005 Verze:H Účinnost dokumentu od: 10.6.2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Podmínky přijetí

Více

446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky

446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky 446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm. a) a

Více

Výzkumný ústav včelařský, s.r.o., Dol 252 66 Libčice nad Vltavou. Tel: 220 940 480 Fax: 220 941 252 e-mail:beedol@beedol.cz www.beedol.

Výzkumný ústav včelařský, s.r.o., Dol 252 66 Libčice nad Vltavou. Tel: 220 940 480 Fax: 220 941 252 e-mail:beedol@beedol.cz www.beedol. Výzkumný ústav včelařský, s.r.o., Dol 252 66 Libčice nad Vltavou Tel: 220 940 480 Fax: 220 941 252 e-mail:beedol@beedol.cz www.beedol.cz CENÍK VYBRANÝCH VÝROBKŮ A SLUŽEB (VČETNĚ DPH) PLATNÝ OD 25.1.2010

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

JAK SE STÁT VČELAŘEM

JAK SE STÁT VČELAŘEM JAK SE STÁT VČELAŘEM Prezentace odborných profesí a řemesel Českolipské muzeum představuje školám v rámci grantového projektu Libereckého kraje PŘÍRODOVĚDNÉ PROFESE, ODBORNÉ PROFESE A TRADIČNÍ ŘEMESLA

Více