Školní vzdělávací program. Základní škola Liptál

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program. Základní škola Liptál"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Základní škola Liptál Školní vzdělávací program ZŠ Liptál Škola pro život Verze I. z Platnost od

2

3 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika školy a ŠVP Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Začlenění průřezových témat 10 3 Učební plán Celkový Ročníkový Učební osnovy Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Člověk a jeho svět Prvouka Vlastivěda Přírodověda Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti 338 Strana 3 z 429

4 4.10 Doplňující vzdělávací obory Další cizí jazyk Historický seminář Aplikovaná matematika Konverzace z JA Sportovní aktivity Sborový zpěv Cvičení z JČ Přírodovědný seminář Cvičení z informatiky Školní projekty Stromy v našem parku-podzim - 3. r říjen - 3.tř říjen - 4.tř říjen - 1.tř říjen - 2.tř říjen - 5.tř Podzim - 2.tř Planety sluneční soustavy - 5. tř Domácí a volně žijící zvířata - 1.tř Hodnocení žáků a autoevaluace školy 424 Strana 4 z 429

5 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program ZŠ Liptál Motivační název: Škola pro život Předkladatel: Název školy Základní škola Liptál IZO IČ Adresa Liptál 465 Ředitel Věra Halová Kontakty Telefon www Fax - Zřizovatel: Název Obec Liptál IČ Kontakt Adresa Liptál 331 Telefon Fax www Strana 5 z 429

6 2 Charakteristika školy a ŠVP 2.1 Charakteristika školy 1. Historie Základní škola Liptál má významné postavení nejen v obci, ale i okolí. Ke zřízení školy zde došlo pravděpodobně po oddělení vsi Liptálu od vsetínského panství v roce 1666, kdy se Liptál stal samostatným panstvím. Od 80. let 18. století v obci působily školy církevní, katolická i evanglická. V roce 1907 se páter František Štěpán zasloužil o otevření sirotčince se školou nejen pro sirotky, ale i pro děti místních katolíků. Nová trojtřídní veřejná škola byla otevřena roku 1982, v této budově je v současné době umístěna mateřská škola. Od září 1917 byla při sirotčinci v Liptále zřízena soukromá měšťanská škola. Po druhé světové válce místní národní výbor usiloval o to, aby v obci byla zřízena veřejná měšťanská škola, která by umožnila dosažení vyššího vzdělání veškeré mládeže. V roce 1945 se za tímto účelem začala opravovat budova zkonfiskovaného zámku. V roce 1948 byla prakticky ze dne na den soukromá obecná a měšťanská škola v Liptále zrušena, děti navštěvující tuto školu musely začít docházet do školy veřejné, tzv. horní. Do hlavní budovy sirotčince se přestěhovala veřejná měšťanská škola, sirotčinec byl změněn na dětský domov. V budově sirotčince byl umístěn druhý stupeň základní školy až do roku 1977, kdy byla v Liptále otevřena nová budova dvanáctitřídní základní školy. Prakticky od samého otevření školy bylo jasné, že v Liptále a jejím okolí nebude dostatečný počet žáků pro tak velkou budovu. Proto v pavilonu nad dílnami byla dočasně umístěna mateřská škola a později učebny zvláštní školy. Od roku 1996 je pavilon nad dílnami trvale nevyužitý. Zastupitelstvo obce schválilo záměr přestěhovat mateřskou školu do volných prostor základní školy. V současné době je pavilon využíván při Liptálských slavnostech a mimoškolních soutředěních. 2. Vývoj počtu žáků ZŠ Liptál navštěvují žáci z obce Liptál, spádovou obcí je obec Lhota u Vsetína. Od školního roku díky aktivnímu přístupu vedení školy do obce docházejí i žáci z Jasenné a Všeminy. Počet žáků na prvním stupni je velmi nízký, proto jsou žáci z okolních obcí vítáni. Škola si získala důvěru rodičů předevšínm individuálním přístupem k dětem, pestrou nabídkou zájmových kroužků a dalšími mimoškolními aktivitami. 3. Postavení školy Základní škola poskytuje základní vzdělání v souladu se vzdělávacím programem Základní škola a školním vzdělávacím programem. Umožňuje také výchovu náboženskou. Třídy jsou naplňovány podle vyhlášky o ZŠ a školského zákona. Obtížnější situace nastvává na druhém stupni školy, kam se hlásí stále více žáků z okolních škol. Ředitelka se snaží, aby vysoký počet žáků ve třídách na druhém stupni negativně neovlivnil kvalitu výuky. Při vyšším počtu žáků a vyšším počtu žáků se specifickými poruchami učení se může půlit hodina jazyka českého a matematiky. 4. Dopravní obslužnost Liptál má velmi dobrou dopravní obslužnost. Přesto je zřízen tzv. školní autobus pro děti dojíždějící ze směru od Vsetína. Děti z Jasenné se dopravují dvěma ranními autobusy, které Strana 6 z 429

7 pohodlně přepraví žáky i při ranní špičce. U budovy školy zastavuje také autobus jedoucí ze Všeminy. Školní autobus odjíždí směrem ke Vsetínu ve od budovy školy, na autobusové zastávce zastavuje autobus pro žáky ze Všeminy ve 13 hodin a v 15 hodin. Žáci z Jasenné jsou bezpečně dopravováni mnoha spoji jedoucími prakticky v půlhodinových intervalech. Jediným a vážným problémem je ranní přecházení žáků z Jasenné přes hlavní silnici. Zatím se nedaří záměr ředitelky školy vybudovat zde přechod pro chodce. Výsledkem mnoha jednání je nainstalování tabulí upozorňujících na častý pohyb chodců. V případě, že děti z Jasenné budou i nadále dojíždět do naší obce, bude ředitelka školy usilovat ve spolupráci s obcí Liptál o zajištění bezpečnosti žáků. 5. Vybavenost školy Pro výuku ve škole jsou využívány nejen kmenové učebny, ale i odborné pracovny /fyziky a chemie, přírodopisu, žákovská knihovna propojená s učebnou počítačovou /informační centrum/, keramická dílna, učebna jazyka anglického, dílna, školní pozemek, tělocvična. Školní družina využívá nejen svou družinu, ale i prostor vnějšího atria s pískovištěm. Zejména v zimních měsících je využívána žákovská kuchyňka. Součástí školy je školní jídelna s nově zrekonstruovanou kuchyní. 6. Skladba pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří 14 učitelů a jedna vychovatelska školní družiny. Na prvním stupni vyučuje 5 učitelů se zástupkyní ředitelky, která většinou pobírá téměř polovinu úvazku v 5. třídě. Z tohoto důvodu v 5. ročníku se většinou vyučuje poloodborně, třídní učitelka pobírá část úvazku na druhém stupni. Vyučujícím, kteří nesplňují předpoklady pro výkon učitelské profese, byla udělena výjimka. Nedaří se zvyšovat aprobovanost učitelů - učitel vyučující Př - Ch má na celé škole pouze 11 hodin, ostatní část úvazku učí naaprobovaně. Vedení školy vede pedagogy k tomu, aby absolvovali podle svých zájmů a potřeb školy rozšiřující studium na pedagogických fakultách nebo se specializovali v různých potřebných činnostech /koordinátor ICT, EVVO, výchovný poradce, preventista/. 2.2 Charakteristika ŠVP Školní vzdělávací program Škola pro život vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí a z koncepce, která vznikla několikaletou snahou o inovaci peagogického procesu a života školy. Motivační název Škola pro život nebyl zvolen náhodně. Škola je místem, v němž je žák motivován a podporován k aktivnímu učení. Chceme žáky učit kompetencím důležitým pro život,chceme je učit řešit problémy, chceme je učit sociálním dovednostečm, nikoli encyklopedickým vědomostem. Chceme: 1. učit takové znalosti a dovednosti, které budou dobře využitelné v praktickém životě 2. vytvořit pohodové školní prostředí, ve kterém děti, rodiče i učitelé budou partnery, kteří vzájemně spolupracují tak, aby každé dítě při respektování jeho individuality dosáhlo maximálních výsledků 3. vést žáky k týmové práci, vzájemné pomoci a spolupráci, vzájemnému respektu 4. vést žáky k využívání informačních a komunikačních technologiíí Strana 7 z 429

8 5. vytvořit podmínky pro rozvoj dětí nadaných, provádět rozumnou integraci dětí zaostávajících či jinak postižených ve třídách naší školy 6. chceme spolupracovat s okolnímu malotřídními školami tak, abychom usnadnili přestup jejich žáků na naši školu 7. chceme posílit výuku cizích jazyků - dělení tříd na skupiny, posílení počtu hodin, zavedení předmětu konverzace v JA 8. chceme se zaměřit na sportovní výchovu a výchovu ke zdravému životnímu stylu Výchovné a vzdělávací strategie A/ umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení - - zdravý životní styl /čas na práci i odpočinek,zdravý režim dne/ - práce s informačními technologiemi /důraz na čtení s porozuměním, práci s textem/ - vyhledávání, třídění a propojování informací - spojení učiva s praktickým životem - vést žáky k sebehodnocení B/ podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů - poznatky nejsou žákům předkládány v hotové podobě - uplatňování mezipředmětových vztahů - přechod od frontálního vyučování k aktivizujícím metodám /řešení problémových úkolů, rozvíjení logického uvažování/ C/vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci - vytvářet prostor pro střetávání různých forem komunikace - ústně, písemně, výtvarně, technickými prostředky - vést žáky kdodržování pravidel chování při komunikaci - věcnost, naslouchání, respektování různých názorů D/rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých - přátelská atmosféra pro práci - úcta k vlastní práci i práci druhých - vedení dětí ke spolupráci /rozdělení úkolů, časové rozvržení práce, odpovědnost za plnění úkolu, prezentace splněného úkolu/ E/připravovat žáky k tomu, aby - se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti - se učili samostatně rozhodovat a nést důsledky svých rozhodnutí - vhodnou formou prosazovali své zájmy - učili se argumentovat - dodržovali pravidla slušného chování /a jednání/ F/vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování a jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i přírodě Strana 8 z 429

9 - orientovat se ve vlastním citovém životě - s pomocí dospělých řešit citové vztahy - chovat se k lidem i k přírodě ohleduplně, citlivě, s taktem G/ vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi - chápat principy demokracie a uplatňovat je ve svém životě, ve škole i ve společnosti - integrace žáků vyžadujících speciální péči - podporovat projevy solidarity s druhými H/ učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně zodpovědný - učit žáky vytvořit si správný režim dne a vést zdravý životní styl - chránit zdraví své i svých kamarádů Péče o žáky sespeciálními vzdělávacími potřebami Škola vytváří prostor pro rozvoj osobnosti každého dítěte. Dbáme, aby každý žák dosahoval s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem maximálních výkonů. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou vzděláváni podle individuálního vzdělávacího plánu, který vychází z diagnostiky a doporučení PPP a vzdělávacího obsahu. Ambulantní nápravnou péči provádí pedagogický pracovník s odpovídajícím vzděláním. Obecné podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: - spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou nebo SPC - připravenost učitelů na výuku žáků se speciálními vzdělávacími ptřebami /další vzdělávání, konzultace/ - úzká spolupráce vyučujících, speciálního pedagoga, výchovného poradce a rodičů žáka - vypracování individuálního vzdělávacího plánu, jeho dodržování - vhodně organizovat výuku daného žáka - umožnit žákovi využívat vhodné relaxační a kompenzační pomůcky - respektovat zdravotní stav jedince - podporovat a rozvíjet ty stránky žákovy osobnosti, v nichž je úspěšný - při hodnocení zohlednit druh, stupeň, míru postižení a znevýhodnění - v případě potřeby zajistit asistenta pedagoga,spolupracovat s dalšími odborníky - logopedem, psychologem, psychiatrem, pediatrem, neurologem, atd. Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Děti, u kterých vyučující pozorují příznaky poruch, jsou posílány se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců do poradny.ty, u kterých je diagnostikována porucha učení, zařazujeme do reedukační péče. Probíhá většinou jednou týdně především během výuky jazyka českého. Skupinku mohou tvořit maximálně 4 žáci přibližně stejného věku. Reedukaci vede proškolený pedagog a probíhá většinou ve školní družině. Při výuce děti pracují se speciálními pomůckami / čtecími okénky, bzučáky, tabulkami gramatických jevů, pracovními sešity a počítačovými programy/. Strana 9 z 429

10 Každému dítěti se SPUCH je vypracován individuální vzdělávací plán, na jeho tvorbě se podílí vyučující daného předmětu, pedagog provádějící ambulantní nápravu, rodiče a podle potřeby i další osoby. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Talkentovaným nebo nadaným žákům se věnují učitelé podle potřeby:a/ v běžné výuce zejména zadáváním diferecovaných /náročnějších / úkolů, zadáváním individuálních referátů, projektů. Žáci jsou vedeni k účasti v soutěžích, výstavách, podle možností jsou zapojováni do veřejného života obce a regionu. b/práce s talentovanými žáky spočívá také v pomoci pedagogů při volbě volitelných předmětů nebo zájmových mimoškolních aktivit. c/ žáci jsou vedeni k účasti v soutěžích, výstavách, podle možností jsou zapojováni do veřejného života obce a regionu. Nabídka volitelných předmětů zejména pro žáky 2. stupně odpovídá možnostem školy. Žáci, kteří mají zájem se vzdělávat v jiných oblastech, mohou využít nabídky zájmových kroužků. To vše vede k respektování individuálních předpokladů žáka, vyšší motivaci k učení, osobní odpovědnosti žáků za výběr volitelných předmětů či zájmových aktivit v souvislosti s volbou budoucího povolání Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání - pokrytí předmětem Český jazyk a literatura Matematika Zeměpis Dějepis Prvouka Chemie Informační a komunikační technologie Přírodověda Anglický jazyk Pracovní činnosti Historický seminář Přírodopis Výchova ke zdraví Tělesná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Cvičení z JČ Přírodovědný seminář Strana 10 z 429

11 Cvičení z informatiky Rozvoj schopností poznávání - pokrytí projektem Stromy v našem parku-podzim - 3. r. určen pro ročníky: 3 28.říjen - 3.tř určen pro ročníky: 3 28.říjen - 4.tř. určen pro ročníky: 4 28.říjen - 1.tř. určen pro ročníky: 1 28.říjen - 2.tř. určen pro ročníky: 2 Podzim - 2.tř. určen pro ročníky: 2 Planety sluneční soustavy - 5. tř. určen pro ročníky: 5 Domácí a volně žijící zvířata - 1.tř. určen pro ročníky: 1 28.říjen - 5.tř. určen pro ročníky: 5 Rozvoj schopností poznávání - integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova Matematika Numerace; Početní výkony Prvouka Lidé kolem nás; Lidé a čas; Rozmanitost přírody; Člověk a jeho zdraví Hudební výchova vokální činnosti; instrumentální činnosti Výtvarná výchova Rozvíjení smyslové citlivosti; Uplatňování subjektivity; Ověřování komunikačních účinků Tělesná výchova Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností; Činnosti podporující pohybové učení Pracovní činnosti Strana 11 z 429

12 Příprava pokrmů 2. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova Matematika Numerace; Početní výkony; Geometrie Prvouka Místo, kde žijeme; Lidé a čas; Rozmanitost přírody; Člověk a jeho zdraví Hudební výchova vokální činnosti; instrumentální činnosti Výtvarná výchova Rozvíjení smyslové citlivosti; Uplatňování subjektivity; Ověřování komunikačních účinků Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví; Činnosti podporující pohybové učení Pracovní činnosti Příprava pokrmů 3. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova Matematika Numerace; Početní výkony; Závislosti, vztahy a práce s daty; Geometrie Prvouka Lidé kolem nás; Lidé a čas; Rozmanitost přírody Hudební výchova Vokální činnosti; Hudební pohybové činnosti Výtvarná výchova Rozvíjení smyslové citlivosti; Uplatňování subjektivity Tělesná výchova Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností; Činnosti podporující pohybové učení Pracovní činnosti Příprava pokrmů 4. ročník Český jazyk a literatura Jazyková výchova Matematika Numerace; Početní výkony; Závislosti, vztahy a práce s daty; Geometrie Vlastivěda Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas Strana 12 z 429

13 Hudební výchova poslechové činnosti; instrumentální činnosti Výtvarná výchova Rozvíjení smyslové citlivosti Pracovní činnosti Příprava pokrmů 5. ročník Český jazyk a literatura Jazyková výchova Matematika Numerace; Početní výkony; Závislosti, vztahy a práce s daty; Geometrie; Nestandardní aplikační úlohy a problémy Vlastivěda Lidé a čas Informační a komunikační technologie Základy práce s počítačem; Vyhledávání informací a komunikace; Zpracování a využití informací Výtvarná výchova Rozvíjení smyslové citlivosti; Uplatňování subjektivity Pracovní činnosti Příprava pokrmů 6. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova Anglický jazyk - slovní zásoba a tvoření slov; - gramatické struktury a typy vět, lexikální princip pravopisu slov Informační a komunikační technologie Základy práce s počítačem; Vyhledávání informací a komunikace; Zpracování a využití informací Dějepis Člověk v dějinách Výchova k občanství Stát a hospodářství Fyzika Látky a tělesa Přírodopis Obecná biologie a genetika; Biologie hub; Biologice živočichů; Praktické poznávání přírody Hudební výchova Strana 13 z 429

14 poslechové činnosti; dějiny hudby Výtvarná výchova Rozvíjení smyslové citlivosti; Dějiny výtvarného umění Tělesná výchova Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností; Činnosti podporující pohybové učení Pracovní činnosti Provoz a údržba domácnosti; Práce s technickými materiály 7. ročník Český jazyk a literatura Jazyková výchova; Komunikační a slohová výchova; Literární výchova Anglický jazyk - jednoduchá sdělení oslovení, reakce na oslovení, pozdrav, přivítání, rozloučení, představování, omluva, reakce na omluvu, poděkování a reakce na poděkování, prosba, žádost, přání, blahopřání, žádost o pomoc, službu, informaci, souhlas/nesouhlas, setkání; - základní vztahy existenciální (Kdo? ), prostorové (Kde? Kam? ), časové (Kdy? ), kvalitativní (Jaký? Který? Jak? ), kvantitativní (Kolik? ); - tematické okruhy domov, rodina, bydlení, škola, volný čas a zájmová činnost, osobní dopis, formulář, dotazník, sport, péče o zdraví, stravování, město, oblékání, nákupy, příroda, počasí, člověk a společnost, cestování, sociokulturní prostředí příslušníků; - gramatické struktury a typy vět, lexikální princip pravopisu slov Matematika - desetinná čísla, zlomky - rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě; převrácené číslo, smíšené číslo, složený zlomek; - prostorové útvary - kvádr, krychle, rotační válec, jehlan, rotační kužel, koule, kolmý hranol Informační a komunikační technologie Základy práce s počítačem; Vyhledávání informací a komunikace; Zpracování a využití informací Výchova k občanství Člověk ve společnosti; Mezinárodní vztahy a globální svět Fyzika Pohyb těles; Elektromagnetické a světelné děje; Mechanické vlastnosti tekutin Přírodopis Biologie živočichů; Praktické poznávání přírody; Biologie rostlin; Základy ekologie Hudební výchova vokální činnosti; instrumentální činnosti; hudebně pohybové činnosti; dějiny hudby Výtvarná výchova Strana 14 z 429

15 Rozvíjení smyslové citlivosti; Uplatňování subjektivity; Ověřování komunikačních účinků Výchova ke zdraví Osobnostní a sociální rozvoj Tělesná výchova Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností; Činnosti podporující pohybové učení Pracovní činnosti Provoz a údržba domácnosti; Práce s technickými materiály Další cizí jazyk Receptivní a řečové dovednosti; Produktivní řečové dovednosti Historický seminář Významné události 20. století v Československu, Evropě a ve světě; Osobnosti 20. století; Historický místopis 20. století; Regionální dějiny 20. století Přírodovědný seminář Organismy a prostředí; Člověk a prostředí; Ohrožené a vzácné druhy rostlin a živočichů; Životní prostředí a zdraví Cvičení z informatiky Základy ICT; Operační systém; Internet a komunikace; Aplikační software, textový editor; Cvičení z aplikačního software 8. ročník Český jazyk a literatura Jazyková výchova; Komunikační a slohová výchova; Literární výchova Anglický jazyk - jednoduchá sdělení oslovení, reakce na oslovení, pozdrav, přivítání, rozloučení, představování, omluva, reakce na omluvu, poděkování a reakce na poděkování, prosba, žádost, přání, blahopřání, žádost o pomoc, službu, informaci, souhlas/nesouhlas, setkání; - základní vztahy existenciální (Kdo? ), prostorové (Kde? Kam? ), časové (Kdy? ), kvalitativní (Jaký? Který? Jak? ), kvantitativní (Kolik? ); - tematické okruhy domov, rodina, bydlení, škola, volný čas a zájmová činnost, osobní dopis, formulář, dotazník, sport, péče o zdraví, stravování, město, oblékání, nákupy, příroda, počasí, člověk a společnost, cestování, sociokulturní prostředí příslušníků; - slovní zásoba a tvoření slov; - gramatické struktury a typy vět, lexikální princip pravopisu slov Matematika - závislosti a data - příklady závislostí z praktického života a jejich vlastnosti, nákresy, schémata, diagramy, grafy, tabulky; četnost znaku, aritmetický průměr Dějepis Objevy a dobývání, počátky nové doby Fyzika Energie; Elektromagnetické a světelné děje Strana 15 z 429

16 Chemie Pozorování, pokus a bezpečnost práce; Směsi; Částicové složení látek, chemické prvky; Anorganické sloučeniny; Chemické reakce Přírodopis Biologie člověka; Biologie živočichů; Obecná biologie a genetika Hudební výchova vokální činnosti; instrumentální činnosti; hudebně pohybové činnosti; poslechové činnosti; dějiny hudby Výtvarná výchova Rozvíjení smyslové citlivosti; Uplatňování subjektivity; Ověřování komunikačních účinků; Dějiny výtvarného umění Výchova ke zdraví Zdravý způsob života a péče o zdraví Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví; Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností; Činnosti podporující pohybové učení Pracovní činnosti Provoz a údržba domácnosti; Svět práce; Práce s technickými materiály Historický seminář Významné události 20. století v Československu, Evropě a ve světě; Osobnosti 20. století; Historický místopis 20. století; Regionální dějiny 20. století Konverzace z JA Interaktivní řečové dovednosti Sborový zpěv hudebně pohybové činnosti; Instrumentální činnosti Přírodovědný seminář Organismy a prostředí; Ohrožené a vzácné druhy rostlin a živočichů; Životní prostředí a zdraví Cvičení z informatiky Základy ICT; Počítačová síť; Aplikační software, tabulkový procesor; Aplikační software, prezentační programy, multimédia; Cvičení z aplikačního software 9. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova Dějepis Moderní doba; Rozdělený a integrující se svět Výchova k občanství Člověk ve společnosti; Člověk a jedinec Fyzika Strana 16 z 429

17 Elektromagnetické a světelné děje; Zvukové děje; Vesmír Chemie Chemie a společnost Přírodopis Neživá příroda; Základy ekologie; Praktické poznávání přírody Hudební výchova vokální činnosti; instrumentální činnosti; hudebně pohybové činnosti; poslechové činnosti; dějiny hudby Výtvarná výchova Rozvíjení smyslové citlivosti; Uplatňování subjektivity; Ověřování komunikačních účinků; Dějiny výtvarného umění Výchova ke zdraví Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví; Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností; Činnosti podporující pohybové učení Pracovní činnosti Provoz a údržba domácnosti; Svět práce; Práce s technickými materiály Historický seminář Významné události 20. století v Československu, Evropě a ve světě; Osobnosti 20. století; Historický místopis 20. století; Regionální dějiny 20. století Konverzace z JA interaktivní řečové dovednosti Sborový zpěv Vokální činnosti; Hudebně pohybové činnosti; Instrumentální činnosti Cvičení z JČ Stručné dějiny českého jazyka; Vývoj slovní zásoby; Tvarosloví a stavba vět; Jazykové a literární hry Přírodovědný seminář Organismy a prostředí; Člověk a prostředí; Ohrožené a vzácné druhy rostlin a živočichů; Životní prostředí a zdraví Cvičení z informatiky Základy ICT; Počítačová grafika; Aplikační software, relační databáze; Cvičení z aplikačního software Sebepoznání a sebepojetí - pokrytí předmětem Český jazyk a literatura Fyzika Prvouka Strana 17 z 429

18 Tělesná výchova Přírodověda Anglický jazyk Pracovní činnosti Historický seminář Výchova ke zdraví Hudební výchova Sportovní aktivity Výtvarná výchova Matematika Sebepoznání a sebepojetí - pokrytí projektem 28.říjen - 3.tř určen pro ročníky: 3 28.říjen - 1.tř. určen pro ročníky: 1 28.říjen - 2.tř. určen pro ročníky: 2 Podzim - 2.tř. určen pro ročníky: 2 Sebepoznání a sebepojetí - integrace ve výuce 1. ročník Prvouka Lidé kolem nás; Člověk a jeho zdraví Hudební výchova hudební pohybové činnosti Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví; Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností; Činnosti podporující pohybové učení 2. ročník Prvouka Člověk a jeho zdraví Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví 3. ročník Anglický jazyk Receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti Prvouka Lidé kolem nás; Lidé a čas; Člověk a jeho zdraví Strana 18 z 429

19 Pracovní činnosti Příprava pokrmů 4. ročník Anglický jazyk - tematické okruhy - domov, rodina, škola, volný čas a zájmová činnost, oblékání, nákupy, příroda a počasí, tradice a zvyky, svátky, důležité zeměpisné údaje Vlastivěda Lidé kolem nás Přírodověda Člověk a jeho zdraví Výtvarná výchova Rozvíjení smyslové citlivosti; Uplatňování subjektivity Tělesná výchova Činnosti podporující pohybové učení Pracovní činnosti Příprava pokrmů 5. ročník Anglický jazyk Produktivní řečové dovednosti; Interaktivní řečové dovednosti Vlastivěda Lidé kolem nás Přírodověda Člověk a jeho zdraví Hudební výchova hudební pohybové činnosti Výtvarná výchova Rozvíjení smyslové citlivosti; Uplatňování subjektivity Pracovní činnosti Příprava pokrmů 6. ročník Anglický jazyk - tematické okruhy domov, rodina, bydlení, škola, volný čas a zájmová činnost, osobní dopis, formulář, dotazník, sport, péče o zdraví, stravování, město, oblékání, nákupy, příroda, počasí, člověk a společnost, cestování, sociokulturní prostředí Výchova k občanství Stát a hospodářství Hudební výchova instrumentální činnosti Výtvarná výchova Strana 19 z 429

20 Uplatňování subjektivity Tělesná výchova Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Sportovní aktivity sportovní hry 7. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova; Literární výchova Anglický jazyk - tematické okruhy domov, rodina, bydlení, škola, volný čas a zájmová činnost, osobní dopis, formulář, dotazník, sport, péče o zdraví, stravování, město, oblékání, nákupy, příroda, počasí, člověk a společnost, cestování, sociokulturní prostředí příslušníků Výchova k občanství Člověk ve společnosti Výtvarná výchova Uplatňování subjektivity; Ověřování komunikačních účinků Výchova ke zdraví Vztahy mezi lidmi a formy soužití; Zdravý způsob života a péče o zdraví Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví; Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Historický seminář Významné události 20. století v Československu, Evropě a ve světě; Osobnosti 20. století; Historický místopis 20. století; Regionální dějiny 20. století Sportovní aktivity sportovní hry Sborový zpěv Vokální činnosti; Hudebně pohybové činnosti Cvičení z informatiky Základy ICT; Operační systém; Internet a komunikace; Aplikační software, textový editor; Cvičení z aplikačního software 8. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova; Literární výchova Anglický jazyk - tematické okruhy domov, rodina, bydlení, škola, volný čas a zájmová činnost, osobní dopis, formulář, dotazník, sport, péče o zdraví, stravování, město, oblékání, nákupy, příroda, počasí, člověk a společnost, cestování, sociokulturní prostředí příslušníků Dějepis Strana 20 z 429

21 Objevy a dobývání, počátky nové doby Výtvarná výchova Uplatňování subjektivity Výchova ke zdraví Zdravý způsob života a péče o zdraví Tělesná výchova Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Pracovní činnosti Svět práce Další cizí jazyk Produktivní řečové dovednosti; Interaktivní řečové dovednosti Historický seminář Významné události 20. století v Československu, Evropě a ve světě; Osobnosti 20. století; Historický místopis 20. století; Regionální dějiny 20. století Sportovní aktivity sportovní hry Sborový zpěv Vokální činnosti; hudebně pohybové činnosti; Instrumentální činnosti Cvičení z informatiky Základy ICT; Počítačová síť; Aplikační software, tabulkový procesor; Aplikační software, prezentační programy, multimédia; Cvičení z aplikačního software 9. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Anglický jazyk - jednoduchá sdělení oslovení, reakce na oslovení, pozdrav, přivítání, rozloučení, představování, omluva, reakce na omluvu, poděkování a reakce na poděkování, prosba, žádost, přání, blahopřání, žádost o pomoc, službu, informaci, souhlas/nesouhlas, setkání; - tematické okruhy domov, rodina, bydlení, škola, volný čas a zájmová činnost, osobní dopis, formulář, dotazník, sport, péče o zdraví, stravování, město, oblékání, nákupy, příroda, počasí, člověk a společnost, cestování, sociokulturní prostředí příslušníků; - slovní zásoba a tvoření slov; - gramatické struktury a typy vět, lexikální princip pravopisu slov Matematika - rovnice - lineární rovnice, soustava dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými; -finanční matematika Dějepis Moderní doba; Rozdělený a integrující se svět Výchova k občanství Strana 21 z 429

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Ostrava- Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Ostrava- Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Ostrava- Výškovice, Šeříková 33, příspěvková Škola pro život, život do školy Verze 1. z 01. 02. 0007 Platnost 1.9.2007 Obsah 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VESELÍ NAD LUŽNICÍ, BLATSKÉ SÍDLIŠTĚ 23 OBSAH: ŠKOLA PRO ŽIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT

Více

školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov RVP ZV Základní vzdělávání Poznáváním k vědění

školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov RVP ZV Základní vzdělávání Poznáváním k vědění školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov ZV Základní vzdělávání Poznáváním k vědění Kompletní ŠVP ZV Základní vzdělávání 1 Identifikační údaje Název

Více

školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání RVP ZV Základní vzdělávání JARO (Jedinečnost Aktivita Radost Optimismus)

školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání RVP ZV Základní vzdělávání JARO (Jedinečnost Aktivita Radost Optimismus) školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání JARO (Jedinečnost Aktivita Radost Optimismus) Kompletní ŠVP PLACE HERE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Identifikační

Více

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník Školní vzdělávací program, verze 04/2012 s platností od 01. 09. 2012, č. j. 118/2012 Verze 04/2012 z 01. 09. 2012 Platnost

Více

Prima škola pro všechny

Prima škola pro všechny školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Prima škola pro Prima škola pro všechny Prima škola pro všechny HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah

Více

Škola zdravého životního stylu

Škola zdravého životního stylu Fakultní základní škola dr. Milady Horákové a Mateřská škola Olomouc Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání I. verze Škola zdravého životního stylu Č.j. ZŠHOR/594/07 Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Verze 3 z 31. 08. 2007 Platnost 1.9. 2009 č.j. 5/2007-3... podpis ředitele

Více

Obsah. 1 Identifikační údaje 1. 2 Charakteristika ŠVP 2 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy 4

Obsah. 1 Identifikační údaje 1. 2 Charakteristika ŠVP 2 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy 4 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 1 2 Charakteristika ŠVP 2 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy 4 2.2 Začlenění průřezových témat 5 2.3 Přípravný

Více

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Kompletní ŠVP Školní vzdělávací program ZŠ Velká Polom 1.9.2013 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1 Výchovné a vzdělávací

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Název ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, školní rok 2010/2011 Motivační název Prima škola pro všechny Datum 1.9.2009 Název RVP Verze 01 / 2009-10 Platnost od 1.9.2010

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola praktická Bochov - Kopie

Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola praktická Bochov - Kopie školní vzdělávací program Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením - Kopie "Oáza" Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF

Více

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny Základní škola Valtice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motto: Škola pro každého, škola pro všechny OBSAH OBSAH... 2 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Historie

Více

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2013-14

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2013-14 školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2013-14 Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace PLACE HERE

Více

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace PLACE HERE

Více

Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary. Kompletní ŠVP. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" RVP ZV Základní vzdělávání

Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary. Kompletní ŠVP. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola RVP ZV Základní vzdělávání Kompletní ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Od 1. září 2012 PLACE HERE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Identifikační údaje 1 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519 Školní vzdělávací program Základní škola.b y s t r ý a z v í d a v ý Verze V. z 30. 6. 2013 Platnost od 1. 9. 2013 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Hošťálková, okres Vsetín

Kompletní ŠVP. Základní škola Hošťálková, okres Vsetín školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání BRÁNA POZNÁNÍ Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

ZŠ a MŠ, Žatec, Jižní 2777, okr. Louny

ZŠ a MŠ, Žatec, Jižní 2777, okr. Louny ZŠ a MŠ, Žatec, Jižní 2777, okr. Louny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání RVP ZV, č.j.: 31 504/2004-22 ve znění č.j.: 27 002/2005-22 Platnost dokumentu od 1.9.2009 verze 3 Č.j. Ř/8/2009

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA. zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola a Výsluní

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA. zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola a Výsluní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a Výsluní Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Kostelecká 1750 Obsah: I. Identifikační údaje... 4 II. Charakteristika

Více

Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Základní školy T.G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1.9.2009

Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Základní školy T.G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1.9.2009 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Základní školy T.G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1.9.2009 Předkladatel: název školy Základní škola T.G. Masaryka Šardice,

Více

Ámos - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání sportovních tříd

Ámos - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání sportovních tříd školní vzdělávací program Ámos - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání sportovních tříd Škola na jevišti světa Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy a ŠVP... 4 2.1. Charakteristika

Více

BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ - 1 - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP ZV - 2-1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

Školní vzdělávací program KLÍČE K BUDOUCNOSTI

Školní vzdělávací program KLÍČE K BUDOUCNOSTI Školní vzdělávací program KLÍČE K BUDOUCNOSTI Úvod Platnost dokumentu: od 1. 9. 2013 Mgr. Alexandra Filarová řed. školy 1 Obsah: 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Verneřice

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Verneřice školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - pie - pie Objevovat,vědět,rozhodovat,respektovat,abychom v životě obstáli. mpletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MAR THE BEGINNING OF

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Strakonice, Dukelská 166, 383 313 230 posta@dukelska.strakonice.cz, www.dukelska.strakonice.cz ředitel školy - Mgr. Václav Vlček 383 313 231 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Více

Ámos - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání speciálních tříd

Ámos - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání speciálních tříd školní vzdělávací program Ámos - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání speciálních tříd Škola na jevišti světa Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy a ŠVP... 4 2.1. Charakteristika

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

Základní škola a Mateřská škola Krčín

Základní škola a Mateřská škola Krčín Kompletní ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 3. 9. 2013 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1 Výchovné

Více