Plzeň, statutární město náměstí Republiky 1, Plzeň IČO: tel. : 00420/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plzeň, statutární město náměstí Republiky 1, Plzeň IČO: 075 370 tel. : 00420/378 031 111"

Transkript

1

2 Obálka: 1. strana Muntžak malý (Muntiacus reevesi reevesi), Chinese muntjac 2. strana Lelkoun soví (Podargus strigoides), Tawny Frogmouth 4. strana Orchidej (Arisaema ciliatum var. liubaense)

3 ZOOLOGICKÁ A BOTANICKÁ ZAHRADA MÌSTA PLZNÌ, p. o. POD VINICEMI 9, PLZEŇ CZECH REPUBLIC tel. : 00420/ ; , fax: 00420/ Vedení zoo Management Ředitel Ing. Jiří Trávníček Director Ekonom Jiřina Zábranská Economist Provozní náměstek Ing. Bohumil Souček Assistant director Vedoucí zoo. oddělení Jolana Bezděková Head zoologist Zootechnik Svatopluk Jeřáb Zootechnicist Zoolog Ivo Těťál Assistant zoologist Jan Konáš Ing. Lenka Václavová Botanický náměstek, zoolog Ing. Tomáš Peš Head botanist, zoologist Botanik Jarmila Kaňáková Botanist Mgr. Václava Pešková Propagace, PR Mgr. Martin Vobruba Education and PR Sekretariát Bc. Olga Kezniklová Secretary Privátní veterinář MVDr. Zdeněk Rampich Veterinary MVDr. Jan Pokorný Celkový počet zaměstnanců Total Employees (k ) 122 Zřizovatel Plzeň, statutární město náměstí Republiky 1, Plzeň IČO: tel. : 00420/ Fotografie: Jaroslav Vogeltanz, Jiří Trávníček, Tomáš Peš, Lenka Václavová, archiv ZOO a BZ, DinoPark Redakce výroční zprávy: Jiří Trávníček, Martin Vobruba, Tomáš Peš, Jaroslav Vogeltanz a autoři příspěvků 1

4 OBSAH Contents Úvod...1 Obsah...2 Úvodní slovo ředitele...4 Nejvýznamnější události roku...7 Významná životní jubilea pracovníků...15 Seznam zaměstnanců...16 Ekonomické oddělení...18 Ekonomické oddělení služby...23 Zoologické oddělení...24 Veterinární péče...49 Botanické oddělení...56 Provozní oddělení...58 Oddělení kontaktu s veřejností...67 Návštěvnost a návštěvníci...80 Výuka a činnost Environmentálního centra Lüftnerka...83 Výuka přírodopisu a environmentální výchova v prostředí botanických zahrad ČR...89 EAZA Kampaň Arovako i Madagasikara 2006/07 Chraňme Madagaskar...92 Zoohry...96 Cesta do Francie nejen za slony...97 Expedice Borneo, Singapur Expedice Kostarika Exkurze za medvědy plzeňské zoo od Irisu po naučnou stezku ( ) DinoPark Plzeň v roce Spolupráce Zoo Plzeň s ČZU v Praze Odešel jeden z nás zemřel Zdeněk Doležal Odešel zakladatel botanické zahrady v Plzni Sokolnická expozice Poděkování Černobílá příloha Seznam chovaných zvířat v roce Kmotři v roce

5 Madagaskarský gekon (Blaesodactylus boivini) Gecko (Blaesodactylus boivini) První v Plzni odchovaný rys rys červený Lucius (Lynx rufus) The first lynx reared in Plzeň Lucius the Bobcat (Lynx rufus) 3

6 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE The director s whole introduction Ing. Jiří Trávníček 4 Vážení přátelé, je již tradičně mojí milou povinností na tomto místě v krátkosti zhodnotit uplynulý rok. V mnoha ohledech byl tento rok pro naši zahradu mimořádný. Nejdůležitější skutečností bylo přivítání rekordního návštěvníka dne 28. prosince. Tím jsme dosáhli nejen zatím nejvyšší návštěvnosti v plzeňské zoo, ale také pořadí 4. nejnavštěvovanější tuzemské zoo. Stěžejní akce samozřejmě souvisely s naplňováním generelu rozvoje naší krásné zahrady. Byly dokončeny a otevřeny dva významné a rozsáhlé expoziční celky, a to pavilon afrických kopytníků a dlouho očekávaný madagaskarský pavilon. Oba tyto pavilony představují návštěvníkům přibližně 60 nových druhů živočichů. Stavbou afrického pavilonu se nám konečně podařilo začít realizovat rekonstrukci nejproblematičtějšího a zároveň nejrozsáhlejšího komplexu, a to tzv. dolního afrického výběhu. Jedná se o největší novostavbu v celé historii zahrady. Na tuto stavbu bychom rádi v budoucnu navázali dalšími expozicemi například pavilony pro žirafy a indické nosorožce. Stavba byla věnována odkazu Ing. Josefa Vágnera. Madagaskarský pavilon se stal bezesporu nejhezčí a nejpoutavější expozicí svými více než padesáti druhy živočichů všech skupin a desítkami endemických rostlin. Vytváří mimořádně zdařilý, oku ladící biotopový celek, který se setkal u návštěvníků s výrazným ohlasem. Mezi nejcennější zvířata této expozice patří například křečci skákaví, galidie tenkopruhé, zlatí kaloni, želvy paprsčité či hroznýši psohlaví. Přestavujeme zde také jedny z nejmenších primátů světa maki myší a maki tlustoocasé, pro které naše zoo vede evropské plemenné knihy. Pavilon byl věnován památce Geralda Durrella. Jako druhé zoo v republice se nám podařilo odchovat vzácné želvy egyptské. Dále pokračovaly zajímavé odchovy malých stromových druhů varanů. Poprvé se podařilo přirozeně odchovat aru vojenského. Významným chovatelským úspěchem byly také odchovy 3 (1,2) v přírodě vyhynulých hrdliček sokorských a 5 (3,2) holubů růžových. Stali jsme se, mimo jiné, rovněž první zoo v ČR, která chová africké mangusty tmavé. Velkým přínosem nejen pro naši instituci bylo otevření výukového Environmentálního centra na statku Lüftnerka, které ihned začalo sloužit nejen školám, ale také široké veřejnosti. Dalším krokem ke zkvalitnění zákaznického servisu bylo otevření nové stylové velkokapacitní restaurace na statku. V prosinci jsme zkolaudovali rozsáhlou expozici Česká řeka, kde představíme návštěvníkům celou kolekci středoevropských druhů ryb a jejich predátorů. Tato expozice bude zpřístupněna začátkem sezóny Stejně tak tomu bude i u nově budované expozice Sonorská poušť, která dotvoří rámec zoogeografické oblasti Severní Ameriky. V roce 2007 také úspěšně pokračo-

7 valy práce na velmi náročné připravované expozici Život v podzemí Křivoklátsko a Šumava, kde v budoucnu budeme prezentovat zástupce živočišné říše, jejichž přirozeným životním prostředím jsou podzemní prostory. Pro tyto expozice využijeme prostory bývalých krytů z 2. světové války, nacházejících se pod botanickou zahradou. Naše zoo získala významné ocenění v rámci kampaně EAZA Zachraňme Madagaskar obdrželi jsme stříbrnou plaketu za EUR vybraných na podporu projektů in situ. Dostali jsme rovněž zvláštní ocenění za kreativitu v této kampani. Všem, kteří kampaň připravovali i těm, kteří přispěli, patří velký dík. Po celý rok probíhalo velké množství akcí, z nichž některé již u nás mají dlouholetou tradici. Na závěr mi dovolte co nejsrdečněji poděkovat všem našim pracovníkům za jejich mimořádné pracovní nasazení, obětavost a nadšení při budování nové tváře naší zahrady. Stejným dílem bych rád poděkoval všem sponzorům a příznivcům ZOO a BZ v Plzni za jejich morální i faktickou podporu, bez které bychom nikdy nedosáhli těchto výsledků. Jiří Trávníček Dear Friends, In this space, it is my pleasant duty to briefly sum up the past year. In many ways, this year has been extraordinary for us. Most important was the record we set in welcoming our th visitor on 28 th December. This not only makes us the most visited zoo in Plzeň, but also ranks us as the fourth most visited zoo in the country. This fundamental event was clearly related to the completion of general development of our beautiful grounds. Two vast and significant exhibition complexes were completed and opened: the Pavilion of African ungulates and the long awaited Madagascan Pavilion. Together, these pavilions allow visitors to see approximately 60 new kinds of animal. We finally managed to begin the reconstruction of the African Pavilion: the most extensive and problematic complex and the so-called lower African paddock. It has been the biggest construction project in the entire history of the zoo. In the future, we would like to extend this building for further exhibitions for example pavilions for giraffes and Indian rhinos. The building was donated in the will of Ing. Josef Vágner. The Madagascan pavilion has, without question, become our most attractive and enthralling exhibition, with over fifty different animals from all groups and tens of endemic plants. It creates an exceptionally successful unit which is pleasing to the eye and which was welcomed by visitors with great acceptance. Amongst the most valuable animals in this exhibition are for example: 5

8 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE The director s whole introduction 6 Madagascar Giant Jumping Rats; narrowstriped mongooses; Rodrigues flying foxes; radiated tortoises; and Madagascar tree boas. We also have some of the world s smallest primates: grey mouse lemurs and fat-tailed dwarf lemurs, for which our zoo is leading European Studbooks. The pavilion was donated in memory of Gerald Durrell. We have become the second zoo in the Czech Republic to manage to breed the rare Kleinmann s tortoises (often called Egyptian tortoises). A small tree species of monitors continued in their interesting breeding. Natural breeding of the military macaw was successful for the first time. An outstanding breeding success was also the breeding of 3(1,2) socorro doves, which are extinct in the wild, and 5 (3,2) pink pigeons. We became the first zoo in the Czech Republic to keep the African long-nosed cusimanse (African mongoose). The opening of the educational Environmental centre on the Lüftnerka estate was a great asset, not only to our institution; it immediately began to serve schools as well as the general public. A further step towards the improved quality of our cliental service was the opening of the new and stylish highcapacity restaurant on the grounds. In December, we approved the extensive exhibition Czech River, in which we present visitors with an entire collection of central European species of fish and their predators. This exhibition will be opening at the beginning of the 2008 season; at the same time as the newly constructed Sonoran desert exhibition which provides the setting for faunal regions in North America. In 2007, work on the very challenging preparation of the exhibition Life underground Křivoklátsko and Šumava continued successfully. In the future, visitors will be able to see members of the animal kingdom whose living environments are underground. For this exhibition, we are using the space of former shelters from the Second World War which are found under the botanical garden. Our zoo has gained outstanding acknowledgement in the framework of the EAZA campaign Let s save Madagascar. We received a silver plaque for the 4000 EUR chosen to support the project in situ. We also received particular acknowledgement for creativity in this campaign. All those who prepared this campaign, as well as those who contributed to it, deserve a big thank you. Numerous events have taken place throughout the year, some of which have been taking place here for many years. Allow me, in conclusion, to give my warmest thanks to all of our staff for their outstanding work, dedication and enthusiasm throughout the construction of the new appearance of our grounds. Equally, I would like to thank all the sponsors and supporters of the Zoo and Botanical Gardens in Plzeň for their moral and actual support, without which we could never have attained such results. Jiří Trávníček

9 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ UDÁLOSTI ROKU 2007 The significant events in 2007 V úterý 23. ledna natáčela Česká televize v Plzni pilotní díl nového pořadu o zvířatech. Milým hostem v zahradě se stal herec Václav Vydra. Dne 30. ledna byli pokřtěni malí vlci hřivnatí Eda, Emil a Erička. Celkem bylo v plzeňské zoo odchováno již 12 těchto šelem z 5 vrhů. Kmotry se stali náměstek primátora města Plzně Jiří Uhlík a člen RMP Vladimír Tichý. Také další výrazná událost se stala v úterý, 13. února. Bylo totiž otevřeno středisko EVVO na statku Lüftnerka. Je to poprvé, co má Zoo Plzeň zoo-školu s bohatou audiovizuální výbavou. Výuku od zoo převzalo o.s. IRIS a pokračovalo jak v procesu školních permanentek, tak v dalších činnostech tisícího návštěvníka vítá náměstkyně primátora JUDr. Marcela Krejsová Our 400,000th visitor is welcomed by the deputy city mayoress JUDr. Marcela Krejsová První v Plzni narozený velbloud slaví 10. narozeniny Když se 1. března 1997 narodilo v zoo na Lochotíně velbloudí mládě, šlo o velkou událost. Vždyť se dosud taková věc nepodařila ani jednohrbým, ani dvouhrbým velbloudům, kteří zde byli chováni od poloviny 50. let. Po samičce Josefíně přišlo na svět ještě 9 mláďat. Josefína kromě tisíců dětí svezla i řadu osobností, mezi nejzajímavější patří řada plzeňských hokejistů včetně Martina Straky, pana senátora Šnebergera i zpěváka Vlastu Redla na Dvoraně Za město Plzeň přišla Josefínu pozdravit paní radní Helena Matoušová. Nosorožci malovaní srdcem V 1. československé galerii dětského výtvarného projevu PALETKA v Plzni si dávali od 16. února až do 12. dubna dostaveníčko NOSOROŽCI MALOVANÍ SRDCEM. V loňském roce vyhlásila Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) kampaň za záchranu nosorožců. Její součástí byla i soutěž dětských kreseb na dané téma. Výstava byla přehlídkou toho nejlepšího, co děti v Plzni, v dalších městech ČR při zoo UCSZ, ale i na Slovensku a v Německu namalovaly. V zoo už v tu chvíli naplno běžela další kampaň, na záchranu ostrova Madagaskar. Výstava měla vernisáž i dernisáž Želví křtění v pátek třináctého Svá jména a zajímavé čestné kmotry z řad členů Poslanecké sněmovny PČR získaly 3 z čtrnáctihlavé skupiny mladých želv obrovských v plzeňské zoo. Paní poslankyně Mgr. Ivana Levá pojmenovala želvu Ivanku, pan poslanec Jan Látka samičku 7

10 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ UDÁLOSTI ROKU 2007 The significant events in Susanku a jejich kolega Ing. Karel Šidlo zase želvu Aničku. Svá jména ponesou želví samičky možná dalších 150 let Opička dostala jméno Známý písničkář Jaroslav Samson Lenk pokřtil v sobotu ve hod. nejnovější mládě (samičku) makaka lvího symbolicky jménem Lenka. Opička při tom zůstala u své maminky prvního v Plzni odchovaného makaka lvího Viky. V sobotu 5.5. pak Samson zahrál se svou Partou na lochotínském amfiteátru při festivalu Lochotín MAY DAY pro MADAGASKAR měl obrovský úspěch O podobách a výsledcích kampaně přinášíme zprávu ve zvláštním článku uvnitř výroční zprávy. Po roční odmlce mohli ve dnech návštěvníci ZOO a BZ sledovat přímo MAY DAY pro Madagaskar měl obrovský úspěch MAY DAY for MADAGASCAR was an enormous success v terénu, na tzv. velbloudí louce, jak vznikají umělecká díla sochy afrických a domácích zvířat v rámci sympózia Afrika v kameni. Přibylo 8 nových skulptur a spolu s ledními medvědy B. Holakovského a osmičkou kamenných zvířat z roku 2005 je nyní v areálu 17 soch zvířat. Poprvé ve své historii přivítala zahrada svého návštěvníka již v červenci. Dvou set tisícím letošním návštěvníkem plzeňské zoo se stala ve středu sedmiletá Ivetka Janoušková z jihočeského Písku s rodinou. Je tak velká naděje na překonání rekordu z roku 2006, který činil návštěvníků. Spolu s VIP prohlídkou zoo a dárkovými předměty čekalo jubilantku slavnostní přivítání pracovníky ZOO a BZ a zástupcem vedení města Plzně, náměstkem primátora ing. Petrem Náhlíkem návštěvník V úterý kolem 14. hodiny přivítala

11 Zoo Plzeň letošního návštěvníka. Je jím čtyřletá Viktorie Macháčová z Rumburku. Přijela úplně poprvé se svými rodiči a zvědavi byli nejvíce na DinoPark. Uvítala ji paní náměstkyně primátora města Plzně JUDr. Marcela Krejsová a ing. Jiří Trávníček, ředitel ZOO a BZ. Malý jubilant obdržel tašku propagačních předmětů zoo i města, puzzle, pexeso, průvodce po zoo, turistickou známku a hlavně plyšového velblouda. Laťka osob za rok padla téměř o 2 měsíce dříve než v roce 2006 (tehdy ). Zoologická a botanická zahrada města Plzně byla vybrána v roce 2003 jako nejvhodnější objekt pro založení Japonské zahrady. Autorem projektu dokončeného v roce 2004 je pan Eišin Harada (President of Japan Gardening Association). V roce 2006 jsme zahájili druhou etapu budováni Japonské zahrady. Jednalo se o novou komunikaci vedoucí od zahradního domku alpinem k lipové aleji. V roce 2007 jsme realizovali 3. etapu japonské zahrady, která se bude jmenovat Potkávání národů. Je budována podle návrhu pana Harady a z finančního příspěvku nadace Zelený poklad. Hlavní myšlenkou tohoto projektu je setkání japonské a české flory v této zahradě, symbolizující setkání českého a japonského národa a jejich kultur. Otevřen pavilon afrických kopytníků. V pondělí byla slavnostně otevřena první letošní nová rozsáhlá expozice v plzeňské zoo. Začíná nová kapitola chovu stádových zvířat africké savany. Poprvé v historii První v Plzni narozený velbloud, Josefína, oslavil již 10. narozeniny Josefina, the first camel to be born in Plzeň, celebrated his tenth birthday on plzeňské zoo byl postaven úplně nový pavilon na zelené louce. Stavba byla zahájena v srpnu 2006 a dokončena v srpnu Tento objekt za 14,5 mil. Kč je prvním z uceleného komplexu tří pavilonů určených pro chov afrických kopytníků, žiraf, nosorožců a antilop indických. Budova a její okolí přináší kromě zvířat a rostlin samotných také jejich zasazení do afrického prostředí vysokou koncentraci etnografických prvků (lovecké artefakty a dřevěné sošky), sochy ze sympozia Afrika v kameni a řadu vzdělávacích panelů. Letošní poděkování patronům zvířat a příznivcům plzeňské zoo bylo naplánováno na odpoledne , čtvrtek před svátečním dnem. Kvůli počasí se azylem úvodní části stala nová stylová hospoda na statku Lüftnerka, do které se v tu chvíli vešlo na 200 účastníků. Po tradičně výstižném a vtipném uvítání ředitelem ZOO a BZ 9

12 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ UDÁLOSTI ROKU 2007 The significant events in Jiřím Trávníčkem nastala obvyklá beseda s účastníky. Dále se představil partnerský pěvecký přeštický soubor Carmina. Po té došlo i na klasickou komentovanou prohlídku. Kromě afrického pavilonu navštívili kmotři i zákulisí medvědince a prošli většinu expozic. Madagaskarský pavilon Jediný specializovaný pavilon pro faunu Madagaskaru v zoo ČR a SR vznikl adaptací podkroví bývalé zemědělské budovy. V předchozích etapách již byla vybudována prodejna suvenýrů s expozicí lemurů kata a veterinární klinika. Pavilon obsahuje zhruba dvě desítky vnitřních expozic, včetně 4 prostorných terárií a akvária. Má denní a noční část. Slavnostně byl otevřen 19. listopadu. Dosažení nového historického rekordu v roční návštěvnosti: osob za rok. Dne byla překonána laťka návštěvníků. Jubilanty byla rodina z Karlových Varů, konkrétně malý Jaroušek Vacovský. Vítejte na Madagaskaru! Welcome to Madagascar! On Tuesday 23 rd January, Česká televize (Czech television) filmed a pilot episode of a new programme about animals. Actor Václav Vydra was a cherished guest here. On 30 th January, the maned wolves Eda, Emil and Erička were christened. Altogether in Plzeň zoo, 12 of these carnivores were raised from 5 litters. The deputy city mayor of Plzeň, Jiří Uhlík, and RMP member Vladimír Tichý became godparents. Another significant event happened on Tuesday 13 th February: the EVVO centre was opened on the Lüftnerka estate. This the first time that Plzeň zoo has had a zoo-school, rich with audio-visual equipment. IRIS o.s. took over the instruction from the zoo and has continued in the proceedings of the school season, as well as in other activities. The first camel to be born in Plzeň celebrates her 10 th birthday When a camel baby was born on 1 st March 1997 in the zoo in Lochotín, it was a big event. After all, such a thing had not happened to the Dromedaries or the Bactrian camels camels which had been bred here since the mid-fifties. They have even been alive since the IRIS. Another 9 youngsters were born after Josefína. In her early years, Josefína was not afraid to be taken out on the charming promotional rides for historical parades and on Children s Days. She gave rides, not only to thousands of children, but also to many celebrities. Among

13 Africký pavilon slavnostně otevírá Ing. Pavel Rödl, primátor m. Plzně (uprostřed), paní náměstkyně JUDr. Marcela Krejsová a náměstek hejtmana Plzeňského kraje a člen PS PČR Ing. Vladislav Vilímec African pavilion is ceremoniously opened by Ing. Pavel Rödl, city mayor of Plzeň; deputy, JUDr. Marcela Krejsová and deputy commander of Plzeň region and member of PS PČR, Ing. Vladislav Vilímec those were several Plzeň hockey players including Martin Straka, the senator of Šneberger and singer Vlasta Redl at the Dvorana festival in Councillor Helena Matoušová came to geet Josefína for the town of Plzeň. Rhinos painted with the heart In the first Czechoslovakian gallery of children s art from THE LITTLE PALLET in Plzeň running from 16th February to 12 th April was RHINOS PAINTED WITH THE HEART. Last year the European association of zoos and aquaria announced a campaign for saving rhinos. A competition of children s pictures on the given theme was also a component of the campaign. The exhibition displayed the best designs drawn not only by children in Plzeň, but also in other towns in the Czech Republic, Slovakia and Germany tortoise christening on Friday the thirteenth Three of the fourteen baby giant turtles from Plzeň zoo gained their names along with interesting honorary godparents from members of the Czech House of Commons. MP Mgr. Ivana Levá named her tortoise Ivanka, MP Jan Látka named another female Susanka, and their colleague Ing. Karel Šidlo called his tortoise Anička. The tortoise females will perhaps carry these names with them for another 150 years Little monkey received a name On Saturday at 2 pm, well-known singer Jaroslav Samson Lenk christened the newest (female) lion-tailed macaque youngster with the symbolic name Lenka. Throughout the proceedings, the little 11

14 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ UDÁLOSTI ROKU 2007 The significant events in monkey stayed by her mum Viky the first lion-tailed macaque to be raised in Plzeň. On Saturday 5.5, Samson then played with his crew in the Lochotín amphitheatre at the Lochotín festival MAY DAY for MADAGASCAR was an enormous success You can read all about the appearance and results of the campaign in a special article in our annual report. After a year s pause, visitors of ZOO and BG could see sculptures of African and domestic animals in the landscape of the so-called camel meadow at the African symposium in stone 14 th 24 th June. 8 new sculptures, together with B. Holakovský s polar bears and eight stone animals created in 2005, now give the grounds a total of 17 animal sculptures. For the first time in its history, the zoo already welcomed its 200,000 th visitor in July. Plzeň zoo s two hundred thousandth visitor for this year was seven year old Ivetka Janoušková from Písek in South Bohemia who came with her family on Wednesday It is a great event in surpassing the record from 2006 which was a total of 335,000 visitors. Together with a VIP tour of the zoo and gifts, the little jublilant was welcomed ceremoniously by ZOO and BG workers and the Plzeň deputy city mayor Ing. Petr Náhlík. The th visitor On Tuesday at around 2 pm, Plzeň zoo welcomed its 300,00th visitor of the year. It was four-year-old Viktorie Macháčová from Rumburk. She was here for the very first time with her parents and they were most curious about the DinoPark. She was welcomed by Plzeň s deputy city mayor, JUDr. Marcela Krejsová, ang Ing. Jiří Trávníček, the manager of ZOO and BG. This little jubilant received a bag of promotional items from the zoo and the town: a puzzle, pexeso, a guidebook for the zoo, a tourist stamp and most importantly a cuddly camel. The target of 300,000 individuals for the year was reached almost 2 months earlier than in 2006 (when it was ). The zoo has a great chance of beating its absolute record from The threshold of 300,000 visitors per year was first exceeded in Plzeň zoo maintains the position as the most visited tourist destination in the region and in the city of Plzeň. Herec Václav Vydra v sukulentním skleníku ZOO a BZ Actor Václav Vydra in the ZOO and BG succulents - greenhouse

15 Vyhodnocování madagaskarské kampaně v Plzni Charting the Madagascan campaign in Plzeň Plzeň zo and botanical gardens was chosen in 2003 as the most appropriate place for establishing Japanese gardens. The author of the project completed in 2004 was Mr. Eišin Harada (President of Japan Gardening Association). In 2006 we began a second construction phase of the Japanese gardens. It was to provide a link between the alpine garden house to the linden-tree avenue. In 2007, we completed the third phase of the Japanese gardens which will be called The Meeting of Nations. It is built according to Mr Harad s design and from a financial contribution from the foundation Green treasure. The main idea of this project was the meeting of Japanese and Czech flora in this garden, symbolising the meeting of the Czech and Japanese nations and their cultures. Opening of The African Ungulates Pavilion On Monday , the first new extensive exhibition of the year at Plzeň zoo was ceremoniously opened. A new chapter is beginning in the breeding of flock animals of the African savanna. The first construction of a brand new pavilion as a greenfield project at Plzeň zoo. Construction started in August 2006 and was completed in August The building cost 14.5 million CZK and it is a first pavilion of a comprehensive compound of three pavilions designed for breeding 1) African ungulate animals, 2) giraffes, 3) rhinoceroses and Indian antelopes. As well as animals and plants, the building and its surroundings also have other things from the African environment: a high concentration of ethnographic elements (hunting artifacts and wooden statuettes) statues from the Africa in stone sym- Vážení mladého vlka evropského Weighing a young European wolf 13

16 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ UDÁLOSTI ROKU 2007 The significant events in 2007 Kroužkování čapího mláděte na střeše budovy šaten zoo Checking up on stork young on the roof of the zoo s cloakrooms 14 posium and a row of educational panels. The outstanding place is dedicated in memory of the expedition of Ing. Josef Vágner This years thanks to animal patrons and sponsors of Plzeň zoo was planned for the afternoon of Thursday before the bank holiday. Due to the weather, the introductory part took place in the stylish new pub at Lüftnerka where the 200 participants took sanctuary for that period. After the traditional apt and witty welcome by the ZOO and BG s director Jiří Trávníček came the usual chat with participants. The prestigeous Carmin choir introduced itself. Afterwards there was the classic commentated tour. The godparents visited the bearpit behind the scenes and most exhibitions apart from the African pavilion. The Madagascar Pavilion The only pavilion in all the Czech and Slovak zoos which is specialised in the fauna of Madagascar. It was created in a reconstructed farm building. In previous stages of the building reconstruction project, a souvenir shop with a lemur catta exhibition and a veterinary clinic had already been created. The pavilion contains about twenty internal exhibitions including four large terrariums and aquariums. It is divided into a day and night sections. It was ceremoniously opened on 19 th November. New historic record in the number of visitors per year: 402,039 people per year. On 28 th December, the milestone of 400,000 visitors was reached. The winner was the Vacovský family from Karlovy Vary, specifically little Jaroušek Vacovský.

17 50 let 55 let 60 let 65 let VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA PRACOVNÍKŮ ZOO A BZ V ROCE 2007 Life Jubilees of Employees Zdeněk Soukup Josef Tříska Miroslav Hlaveš Helena Kolenová Jan Bříza Ing. František Hykeš Petr Kalaš Ing. Zdenka Harantová hosp. správa hosp. správa hosp. správa pokladní pokladní THP hosp. správa náměstkyně ředitele Pracují v zoo více než 15 let Work Jubilees of Employees (more than 15 years) 15 let Zdeněk Bříza zahrad. středisko Monika Kavková THP Ing. Bohumil Souček náměstek ředitele Šárka Sýkorová zahrad. středisko 16 let Zach Luděk chovatel Ing. Zdenka Harantová náměstkyně ředitele Luboš Hlavnička chovatel Jiří Lepič hosp. správa Marie Římská hosp. správa 17 let Svatopluk Jeřáb zootechnik 18 let Konáš Jan (s přestávkou) kurátor 21 let Marie Vaňousková zahr. středisko/archiv zoo 22 let Jana Soukupová zahr. středisko 24 let Ing. Jiří Trávníček ředitel 25 let Václav Trejbal chovatel 27 let Růžena Weberová chovatelka 28 let Tomáš Weber chovatel 15

18 SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ ZOO A BZ K List of Employees to 31 st December 2007 THP pracovníci ( Technici ) Adamec Miroslav Bezděková Jolana Formanová Dominika, RNDr. MD Harantová Zdenka, Ing. Hykeš František, Ing. Jeřáb Svatopluk Kaasová Vendulka nástup Kaňáková Jarmila Kavková Monika Kazda Robert Kezniklová Olga Bc. Kolaříková Ivana Konáš Jan Kyralová Romana, Mgr. MD, odchod Lohrová Karla nástup Peš Tomáš, Ing. Pešková Václava, Mgr. Pešová Jiřina Souček Bohumil, Ing. Szabóová Martina Těťál Ivo Trávníček Jiří, Ing. Typltová Taťána Václavová Lenka, Ing. Vaňousková Marie Vobruba Martin, Mgr. Vogeltanz Jaroslav Vojáček Karel Voráčková Alena MD Zábranská Jiřina Chovatelé Zoologický úsek Badala Martin nástup Banduričová Kateřina Beneš Antonín Benešová Kristýna 16 Březina Antonín Bultas Robert Bultasová Kristýna MD Čechová Miroslava nástup Dbalá Helena Doxanský Jiří Doxanská Lenka MD Faflíková Alena Hauerová Hana Hlavnička Luboš Hřebík Milan Jirásek Tomás, Bc. Chmelíková Petra odchod Kalombová Michaela, Ing. MD Kodymová Veronika MD Kolář Zbyněk Kolářová Šárka nástup, MD Košatka Tomáš Kovandová Markéta nástup Kratochvíl Václav nástup Krejčí Roman Ladmanová Jaromíra Levová Markéta Macík Tomáš Nováková Monika Ordáňová Martina Palacká Miroslava Pavelka Jiří nástup Pokorná Klára odchod Sedlák Roman nástup Schmiedl Pavel Stašek Miloslav Svobodová Blanka odchod Šefl Marcel Škach Ondřej Šlajerová Markéta nástup Šlouf Jan Švojgr Martin Tesař Tomáš odchod Trejbal Václav Tůma Radek nástup Vajnar Tomáš nástup Vaněk Pavel odchod Vyzrálová Šárka Weber Tomáš Weberová Růžena Zach Ludvík Středisko hospodářské správy (SHS) Březinová Věra Čech Josef Fridrich Bohumil nástup Helusová Lucie odchod Hlaveš Miroslav Horváth Pavel Kalaš Petr odchod do důchodu Kalistová Marcela odchod na MD Kazdová Helena nástup Klas Jindřich Kolena Jiří Koten Stanislav Kovář Pavel Křiváček Emil Kubáň Luděk Lepič Jiří Mihovičová Jaroslava MD Mištera Vilém odchod Římská Marie Salcman Miloš, Ing. odchod Sigmund Vlastimír Soukup Michal

19 Soukup Zdeněk Soukupová Hana Steiner Václav Treml Roman Tříska Josef Typlt Karel Uher Josef Vejskalová Hana Vítek Zdeněk Vonášek Jaroslav Wolf Miloš odchod Zahradníci Bříza Zdeněk Čechová Miroslava Hadač Václav Hankovec Marek Janouškovcová Hana Martanová Helena, Ing. MD Matulová Radmila MD Nejdl Milan Růt Zdeněk Soukupová Jana Sýkorová Šárka Vrbová Iveta Weissarová Linda MD Žebrová Petra Pokladní, nákupčí, hosp. činnost Bakulová Jana, Mgr. Bříza Jan Chovatelé kopytníků ZOO a BZ s kurátory před novým africkým pavilonem The zoo s ungulates breeder with the curator Cepníková Ludmila Dušek Petr odchod Fořt Václav Hečková Jana odchod Janoušková Eva Jarošová Šárka Jeřábová Lucie MD Jiránková Světlana odchod Kára Ladislav Kobza Bohuslav Kodýtková Ludmila nástup Kováříková Zdeňka nástup Kolenová Helena Rajtr Jan 17

20 EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2007 Economical Department Report 2007 Jiřina Zábranská 18 Hospodaření Zoologické a botanické zahrady města Plzně za rok 2007 bylo uzavřeno hospodářským výsledkem tis. Kč. Pro zajištění provozu obdržela zahrada od svého zřizovatele, kterým je Statutární město Plzeň, dotaci ve výši tis. Kč a od MŽP příspěvek v rámci programu Příspěvek zoologickým zahradám ve výši tis. Kč. Příspěvek byl určen na chov ohrožených druhů zvířat a zajištění mezinárodních a národních programů ochrany přírody. Zbývající prostředky tvořily vlastní výkony ve výši tis. Kč. Jaké bylo čerpání jednotlivých nákladů a tvorba výkonů uvádí následující přehled.

Ara ararauna (Ara ararauna)

Ara ararauna (Ara ararauna) Ara ararauna (Ara ararauna) Jediný levhart čínský (Panthera pardus japonensis) v ČR samice Nurika Only chinese leopard (Panthera pardus japonensis) in Czech rebuplic female Nurika ZOOLOGICKÁ A BOTANICKÁ

Více

Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace

Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace Výroční zpráva 2007 The annual report 2007 zoological garden liberec czech republic lev Panthera leo rys karpatský Lynx lynx carpaticus šimpanz Pan troglodytes

Více

Petr Čolas: Zvířata jsou můj život Animals are my life OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE. Ostravané rodem i srdcem Proud citizens of Ostrava

Petr Čolas: Zvířata jsou můj život Animals are my life OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE. Ostravané rodem i srdcem Proud citizens of Ostrava RUBRIKA RUBRIKA PODZIM/ZIMA AUTUMN/WINTER 2011/2012 OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE Petr Čolas: Zvířata jsou můj život Animals are my life STRANA/PAGE 4 Ostravané rodem i srdcem Proud citizens of Ostrava

Více

MAGAZINE. Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015

MAGAZINE. Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015 JUNE 2015 - DECEMBER 2015 ČERVEN 2015 - PROSINEC 2015 MAGAZINE Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015 Dear friends,

Více

v našem kraji. Dr. Ing. Radomír Habáň ředitel Zoo Olomouc

v našem kraji. Dr. Ing. Radomír Habáň ředitel Zoo Olomouc 00 002 ZOO OLOMOUC _ Výroční zpráva 20 003 odchovy vzácných a ohrožených druhů zvířat, které se v jiných zoologických zahradách běžně nerozmnožují, jako například mravenečník stromový, urzon kanadský,

Více

Dr. Ing. Radomír Habáň ředitel Zoo Olomouc

Dr. Ing. Radomír Habáň ředitel Zoo Olomouc Vážení přátelé, pravidelně se Vám dostává do ruky publikace shrnující všechny významné události uplynulého roku. Rok 200 mohu hodnotit jako velmi úspěšný, a to jak z pohledu návštěvnosti, tak rozvoje zoo,

Více

Zpracovatel výroční zprávy: Stanislav Derlich a Petr Čolas Grafická úprava přebalu: Zdeněk Berger Výroba: OFTIS, www.oftis.com

Zpracovatel výroční zprávy: Stanislav Derlich a Petr Čolas Grafická úprava přebalu: Zdeněk Berger Výroba: OFTIS, www.oftis.com Provozovatel zoo: Zoologická zahrada Ostrava Sídlo: Zoo Ostrava, Michálkovická 197, 710 00 Právní forma: příspěvková organizace, IČO: 00373249, DIČ: CZ00373249 tel.: +420 596 243 316, fax.: + 420 596 243

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA JE VYTIŠTĚNA NA RECYKLOVANÉM PAPÍRU.

VÝROČNÍ ZPRÁVA JE VYTIŠTĚNA NA RECYKLOVANÉM PAPÍRU. Provozovatel zoo: Zoologická zahrada Ostrava Sídlo: Zoo Ostrava, Michálkovická 197, 710 00 Právní forma: příspěvková organizace, IČO: 00373249, DIČ: CZ00373249 tel.: +420 596 241 269, fax.: + 420 596 243

Více

TITUL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY

TITUL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY TITUL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY Zoologická zahrada hl. m. Prahy U Trojského zámku 120/3, 170 00 Praha 7-Troja telefon: 296 112 111 fax: 233 540 287 e-mail: zoopraha@zoopraha.cz

Více

SROVNÁNÍ VYBRANÝCH ZOO V ČR

SROVNÁNÍ VYBRANÝCH ZOO V ČR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE Jana HROCHOVÁ SROVNÁNÍ VYBRANÝCH ZOO V ČR Bakalářská práce Vedoucí práce: RNDr. Aleš Létal, Ph.D. Olomouc 2012 Prohlašuji, že jsem

Více

Zahájení sériové výroby Hyundai i30 nové generace Launch of mass production of the new-generation Hyundai i30

Zahájení sériové výroby Hyundai i30 nové generace Launch of mass production of the new-generation Hyundai i30 Číslo 44 / Issue 44 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 12012 Zahájení sériové výroby Hyundai i30 nové generace Launch of mass production of the new-generation Hyundai i30 01/2012 HMMC

Více

FAUNA BOHEMIEA SEPTENTRIONALIS

FAUNA BOHEMIEA SEPTENTRIONALIS SBORNÍK ODBORNÝCH PRACÍ ZOOLOGICKÉHO KLUBU, o. s. A ZOOLOGICKÉ ZAHRADY ÚSTÍ NAD LABEM, p. o. FAUNA BOHEMIEA SEPTENTRIONALIS ABREVITATIO BIBLIOGRAPHICA: FAUNA BOHEM. SEPTENTR. ISSN 0231-9861 TOMUS 38 2013

Více

2/12. Hledá se saola! V Maroku pro lvici Země živých vod. Ročník 10 / Číslo 2 JARO / LÉTO 2012 neprodejné. Hlavní sponzor ročníku 2012.

2/12. Hledá se saola! V Maroku pro lvici Země živých vod. Ročník 10 / Číslo 2 JARO / LÉTO 2012 neprodejné. Hlavní sponzor ročníku 2012. ČTVRTLETNÍK O ZOOLOGICKÉ A BOTANICKÉ ZAHRADĚ MĚSTA PLZNĚ, PŘÍRODĚ A EKOLOGII 2/12 Ročník 10 / Číslo 2 JARO / LÉTO 2012 neprodejné Hledá se saola! V Maroku pro lvici Země živých vod Hlavní sponzor ročníku

Více

annual report 2011 výroční zpráva

annual report 2011 výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura Nadace Terezy Maxové dětem 7 Statut Nadace Terezy Maxové dětem 8 Grantová pravidla Nadace Terezy Maxové dětem 8 Kalendář

Více

Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Kalendář akcí 9 Partnerské projekty 14 Veřejné sbírky 18

Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Kalendář akcí 9 Partnerské projekty 14 Veřejné sbírky 18 Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Kalendář akcí 9 Partnerské projekty 14 Veřejné sbírky 18 Part I A Word from the Patron 6 Structure of the Tereza Maxová Foundation 7 Statutes

Více

Přehled zaměstnanců k 31.12.2001

Přehled zaměstnanců k 31.12.2001 Přehled zaměstnanců k 31.12.2001 Jméno/Name V zoo od Ing. Lubomír Moudrý Ředitel 1992 Dita Bendová Asistentka ředitele pro vztahy s veřejností 2000 Kateřina Majerová do 31.10.2001 Petr Máslo od 1.10. 01

Více

annual report výroční zpráva 2010

annual report výroční zpráva 2010 annual report výroční zpráva 2010 Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Kalendář akcí 9 Řekli o nás 16 Veřejné sbírky 20 Part I A Word from the Patron

Více

Roční zpráva Annual Report 2013

Roční zpráva Annual Report 2013 Roční zpráva Annual Report 2013 Subterra a.s. Roční zpráva 2013 Annual Report 2013 1 NEDRŽÍME SE PŘI ZEMI NĚMECKO Berlín POLSKO Varšava Jsme spolehlivý partner v podzemí, na železnici i na povrchu, působíme

Více

Roční zpráva Annual Report 2012

Roční zpráva Annual Report 2012 Roční zpráva Annual Report 2012 Roční zpráva společnosti Subterra a.s. za rok 2012 2012 Annual Report of Subterra a.s. Obsah / Contents Úvodní slovo generálního ředitele 4 Profi l společnosti 6 Hlavní

Více

Výroční zpráva Annual Report

Výroční zpráva Annual Report Výroční zpráva Annual Report Tereza Maxová Foundation Výroční zpráva Annual Report Tereza Maxová Foundation 2013 Slovo patronky 4 Struktura nadace 5 Statut 6 Grantová pravidla 6 Kalendář akcí 7 Partnerské

Více

Česká pošta si vybrala vozy Hyundai The Czech Post chose Hyundai cars

Česká pošta si vybrala vozy Hyundai The Czech Post chose Hyundai cars Číslo 62 / Issue 62 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 9 2013 Česká pošta si vybrala vozy Hyundai The Czech Post chose Hyundai cars Projekt Dobrý soused The Good Neighbor project 9/2013

Více

3,3 % Ostatní činnosti Other Activities

3,3 % Ostatní činnosti Other Activities STRUKTURA ZAKÁZEK V NÁVAZNOSTI NA ZDROJE FINANCOVÁNÍ STRUCTURE OF CONTRACTS WITH RESPECT TO SOURCES OF FUNDING 70 % Státní State 30 % Privátní Private STRUKTURA STAVEBNÍ ČINNOSTI DLE SEGMENTŮ STAVEBNICTVÍ

Více

Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC

Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC Číslo 48 / Issue 48 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 52012 Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC Promo akce Hyundai i30 v ulicích Ostravy Hyundai

Více

Table of contents: Obsah:

Table of contents: Obsah: Výroční zpráva 2004 / Annual Report 2004 Obsah: Úvodní slovo Programy Nadace Partnerství Média Soutěže a ceny Lidé Nadace Partnerství Adresy členů asociace EPSD Programoví partneři Partnerství pro přírodu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2005 očima ředitele ZOOŠKOLA, nová provizoria a zamyšlení nad rozvojem děčínské zoo Uplynulý rok znamenal velmi složitou a náročnou zkoušku připravenosti naší zoo na rozsáhlejší investiční

Více

SLOVO ÚVODEM A WORD OF INTRODUCTION

SLOVO ÚVODEM A WORD OF INTRODUCTION SLOVO ÚVODEM A WORD OF INTRODUCTION Jistou lidskou potřebou je věci i události pořádat, řadit, třídit, zařazovat, dávat do souvislostí, jinými slovy zpřehledňovat. Jak moc je všechna taková činnost pro

Více

příspěvků z konference

příspěvků z konference S b o r n í k příspěvků z konference na téma PODÍL ZOOLOGICKÝCH ZAHRAD PŘI ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTĚ Ostrava, 11. prosince 2007 OBSAH Environmentální výchova v Zoo Ostrava... 3 Šárka

Více

Nadace rozvoje občanské společnosti. Civil Society Development Foundation. Annual Report. výroční zpráva. nadace rozvoje občanské společnosti

Nadace rozvoje občanské společnosti. Civil Society Development Foundation. Annual Report. výroční zpráva. nadace rozvoje občanské společnosti Nadace rozvoje občanské společnosti Civil Society Development Foundation Annual Report výroční zpráva nadace rozvoje občanské společnosti 09 05 06 08 09 10 13 14 16 18 26 28 36 40 42 43 obsah / contents

Více

Proč taky, když jsou vaření či pečení.

Proč taky, když jsou vaření či pečení. Brouků se ve SCIS nebojíme Proč taky, když jsou vaření či pečení. Někteří si při školním Halloweenu na exotické havěti z dílny šéfkuchařů Davida Švejnohy a Milana Václavíka dokonce pochutnávali. Méně odvážnější

Více

TITUL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY

TITUL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY TITUL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY Zoologická zahrada hl. m. Prahy U Trojského zámku 120/3, 170 00 Praha 7 Troja telefon: 296 112 111 fax: 233 540 287 e-mail: zoopraha@zoopraha.cz

Více