MZDY A PRACOVNÍ DOBA V SEKTORU STAVEBNICTVÍ. rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MZDY A PRACOVNÍ DOBA V SEKTORU STAVEBNICTVÍ. rok 2013"

Transkript

1 MZDY A PRACOVNÍ DOBA V SEKTORU STAVEBNICTVÍ rok 2013

2 Mzdy a pracovní doba v sektoru stavebnictví za rok 2013 Následující statistické sestavy jsou výsledkem mzdové analýzy ve velkých firmách (s 250 a více zam stnanci) ze sektoru stavebnictví (oddíly odv tvové klasifikace CZ NACE 41 43,71) za rok Tabulky obsahují údaje o hrubé a základní m sí ní mzd, její struktu e a diferenciaci v t íd ních podle pohlaví, v ku, vzd lání a zam stnání. Struktura pracovní doby podle pohlaví, v ku, vzd lání a hlavních kategorií zam stnání je obsahem poslední tabulky. Analýza byla provedena s využitím dat Informa ního systému o pr m rném výd lku (ISPV Seznam publikovaných tabulek 1. Hrubá m sí ní mzda Hrubá m sí ní mzda podle pohlaví, v ku a vzd lání Manažerská zam stnání hrubá m sí ní mzda podle pohlaví, v ku a vzd lání Technicko hospodá ská zam stnání hrubá m sí ní mzda podle pohlaví, v ku a vzd lání D lnická zam stnání hrubá m sí ní mzda podle pohlaví, v ku a vzd lání Hrubá m sí ní mzda podle podskupin zam stnání CZ ISCO str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str Základní m sí ní mzda Základní m sí ní mzda podle pohlaví, v ku a vzd lání Manažerská zam stnání základní m sí ní mzda podle pohlaví, v ku a vzd lání Technicko hospodá ská zam stnání základní m sí ní mzda podle pohlaví, v ku a vzd lání D lnická zam stnání základní m sí ní mzda podle pohlaví, v ku a vzd lání Základní m sí ní mzda podle podskupin zam stnání CZ ISCO str. 11 str. 12 str. 13 str. 14 str Pracovní doba Pracovní doba podle pohlaví, v ku a vzd lání Manažerská zam stnání pracovní doba podle pohlaví, v ku a vzd lání Technicko hospodá ská zam stnání pracovní doba podle pohlaví, v ku a vzd lání D lnická zam stnání pracovní doba podle pohlaví, v ku a vzd lání str. 19 str. 20 str. 21 str. 22

3 Vysv tlivky a použité symboly Klasifikace zam stnání CZ ISCO je statistická klasifikace, kde jsou jednotlivá zam stnání seskupena na základ podobnosti vykonávané práce a podobnosti kvalifikace. Pomocí klasifikace m žeme sledovat nap. mzdovou úrove jednotlivých zam stnání, strukturu zam stnanosti apod. Byla vytvo ena na základ mezinárodního standardu ISCO 08. Hlavní kategorie zam stnání: manažerská zam stnání za azené v klasifikaci CZ ISCO do hlavní t ídy 1 ídící pracovníci technicko hospodá ská zam stnání za azené v CZ ISCO do hlavních t íd 2,3,4 a áste n 5 d lnická zam stnání za azené v klasifikaci CZ ISCO do hlavních t íd 6,7,8,9 a áste n 5 Statistické charakteristiky: pr m r aritmetický pr m r sledovaného znaku (zde v tšinou mezd) 1. decil hodnota, pod kterou leží 10 % nejnižších hodnot sledovaného znaku 1. kvartil (dolní kvartil) hodnota, pod kterou leží 25 % nejnižších hodnot sledovaného znaku medián hodnota uprost ed vzestupn uspo ádané ady hodnot sledovaného znaku (mezd). Pro medián mzdy platí, že polovina mezd je nižší než medián a druhá polovina je vyšší než medián. 3. kvartil (horní kvartil) hodnota, nad kterou leží 25 % nejvyšších hodnot sledovaného znaku 9. decil hodnota, nad kterou leží 10 % nejvyšších hodnot sledovaného znaku Použité symboly: * (hv zdi ka) tyto hodnoty nejsou uvedeny, protože nejsou zve ejnitelné kv li zachování anonymity dat nebo se v šet ení nevyskytují

4 .

5 ISPV - Stavebnictví Rok 2013 MZS-SV-M1c Hrubá m sí ní mzda podle pohlaví, v ku a vzd lání (velké podniky s 250 a více zam stnanci) Pohlaví / v k / vzd lání firem Pr m r Hrubá m sí ní mzda Diferenciace hrubé m sí ní mzdy Meziro ní Zákl. mzda Odm ny P íplatky 1. decil 1. kvartil Medián 3. kvartil 9. decil K /m s % % % K /m s K /m s K /m s K /m s K /m s % Celkem % 17% 4% % Celkem - pohlaví muži % 18% 4% % ženy % 15% 2% % Celkem - v k do 19 let % 15% 4% % let % 14% 4% % let % 17% 3% % let % 18% 4% % let % 18% 3% % 60 a více let % 19% 3% % Celkem - vzd lání základní a nedokon ené % 18% 5% % st ední bez maturity % 16% 6% % st ední s maturitou % 15% 4% % vyšší odborné a bakalá ské % 15% 3% % vysokoškolské % 21% 2% % - 3 -

6 ISPV - Stavebnictví Rok 2013 MZS-SV-M1m Manažerská zam stnání - hrubá m sí ní mzda podle pohlaví, v ku a vzd lání (velké podniky s 250 a více zam stnanci) Pohlaví / v k / vzd lání firem Pr m r Hrubá m sí ní mzda Diferenciace hrubé m sí ní mzdy Meziro ní Zákl. mzda Odm ny P íplatky 1. decil 1. kvartil Medián 3. kvartil 9. decil K /m s % % % K /m s K /m s K /m s K /m s K /m s % Manaže i - celkem % 26% 1% % Manaže i - pohlaví muži % 26% 1% % ženy % 22% 1% % Manaže i - v k do 19 let let % 11% 2% % let % 22% 1% % let % 26% 1% % let % 27% 1% % 60 a více let % 31% 1% % Manaže i - vzd lání základní a nedokon ené st ední bez maturity % 18% 2% % st ední s maturitou % 21% 1% % vyšší odborné a bakalá ské % 22% 3% % vysokoškolské % 27% 1% % - 4 -

7 ISPV - Stavebnictví Rok 2013 MZS-SV-M1t Technicko-hospodá ská zam stnání - hrubá m sí ní mzda podle pohlaví, v ku a vzd lání (velké podniky s 250 a více zam stnanci) Pohlaví / v k / vzd lání firem Pr m r Hrubá m sí ní mzda Diferenciace hrubé m sí ní mzdy Zákl. mzda Odm ny P íplatky 1. decil 1. kvartil Medián 3. kvartil 9. decil Meziro ní K /m s % % % K /m s K /m s K /m s K /m s K /m s % THZ - celkem % 15% 3% % THZ - pohlaví muži % 16% 3% % ženy % 14% 2% % THZ - v k do 19 let 2 6 * * * * * * * * * * let % 13% 3% % let % 16% 3% % let % 15% 3% % let % 15% 3% % 60 a více let % 16% 3% % THZ - vzd lání základní a nedokon ené % 12% 2% % st ední bez maturity % 11% 6% % st ední s maturitou % 14% 4% % vyšší odborné a bakalá ské % 14% 3% % vysokoškolské % 17% 2% % - 5 -

8 ISPV - Stavebnictví Rok 2013 MZS-SV-M1d D lnická zam stnání - hrubá m sí ní mzda podle pohlaví, v ku a vzd lání (velké podniky s 250 a více zam stnanci) Pohlaví / v k / vzd lání firem Pr m r Hrubá m sí ní mzda Diferenciace hrubé m sí ní mzdy Zákl. mzda Odm ny P íplatky 1. decil 1. kvartil Medián 3. kvartil 9. decil Meziro ní K /m s % % % K /m s K /m s K /m s K /m s K /m s % D lníci - celkem % 16% 6% % D lníci - pohlaví muži % 16% 6% % ženy % 17% 2% % D lníci - v k do 19 let % 15% 4% % let % 16% 6% % let % 17% 6% % let % 16% 6% % let % 16% 5% % 60 a více let % 16% 4% % D lníci - vzd lání základní a nedokon ené % 18% 5% % st ední bez maturity % 16% 6% % st ední s maturitou % 15% 6% % vyšší odborné a bakalá ské * * * * * * * * * * vysokoškolské % 20% 4% % - 6 -

9 ISPV - Stavebnictví Rok 2013 MZS-SV-M8 Hrubá m sí ní mzda podle podskupin zam stnání CZ-ISCO (ze vzorku velkých podnik s 250 a více pracovníky) Podskupiny zam stnání CZ-ISCO firem Pr m r Hrubá m sí ní mzda Zákl. mzda Diferenciace hrubé m sí ní mzdy Meziro ní Odm ny P íplatky 1. decil 1. kvartil Medián 3. kvartil 9. decil K /m s % % % K /m s K /m s K /m s K /m s K /m s % 1120 Nejvyšší p edstavitelé spole ností (kr.politických,zájmových a p íbuzných organizací) % 35% 0% % 1211 ídící pracovníci v oblasti financí (krom finan ních a pojiš ovacích služeb) % 25% 1% % 1212 ídící pracovníci v oblasti lidských zdroj % 20% 1% % 1219 Ostatní ídící pracovníci správy podniku, administrativních a podp rných inností % 26% 1% % 1221 ídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu a v p íbuzných oblastech % 25% 1% % 1223 ídící pracovníci v oblasti výzkumu a vývoje % 25% 0% % 1321 ídící pracovníci v pr myslové výrob % 26% 1% % 1323 ídící pracovníci ve stavebnictví a zem m ictví % 23% 1% % 1324 ídící pracovníci v doprav, logistice a p íbuzných oborech % 19% 1% % 1330 ídící pracovníci v oblasti informa ních a komunika ních technologií % 21% 0% % 2142 Stavební inžený i % 20% 1% % 2151 Inžený i elektrotechnici a energetici % 20% 1% % 2165 Kartografové a zem m i i % 18% 2% % 2411 Specialisté v oblasti ú etnictví % 17% 1% % 2422 Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací % 21% 2% % 2423 Specialisté v oblasti personálního ízení % 13% 1% % 2431 Specialisté v oblasti reklamy a marketingu, pr zkumu trhu % 13% 3% % 2514 Programáto i po íta ových aplikací % 13% 0% % 2522 Systémoví administráto i, správci po íta ových sítí % 12% 0% % 2619 Podnikoví právnici, ostatní specialisté v oblasti práva % 16% 2% % 2631 Specialisté v oblasti ekonomie % 16% 0% % 3112 Stavební technici % 12% 3% % 3113 Elektrotechnici a technici energetici % 11% 14% % 3114 Technici elektronici % 10% 9% % 3115 Strojírenští technici % 13% 1% % 3116 Technici v chemickém inženýrství a p íb.oborech (gumár.,plastik.,potrav.,vodár.apod.) % 22% 4% % 3118 Technici kartografové, zem m i i a pracovníci v p íbuzných oborech % 12% 7% % 3119 Technici v ostatních oborech (textilní, kože elný, polygrafický, d eva ský apod.) % 18% 3% % 3122 Mist i a p íbuzní pracovníci ve výrob (krom hutní výroby a slévárenství) % 17% 4% % 3123 Mist i a p íbuzní pracovníci ve stavebnictví % 15% 3% % 3313 Odborní pracovníci v oblasti ú etnictví, ekonomiky a personalistiky % 12% 1% % 3322 Obchodní zástupci % 16% 0% % 3323 Nákup í % 12% 2% % 3339 Obchodní,reklama ní referenti,pracovníci propagace,reklamy,ostatní zprost edkovate % 12% 2% % - 7 -

10 ISPV - Stavebnictví Rok 2013 MZS-SV-M8 Hrubá m sí ní mzda podle podskupin zam stnání CZ-ISCO (ze vzorku velkých podnik s 250 a více pracovníky) Podskupiny zam stnání CZ-ISCO firem Pr m r Hrubá m sí ní mzda Zákl. mzda Diferenciace hrubé m sí ní mzdy Meziro ní Odm ny P íplatky 1. decil 1. kvartil Medián 3. kvartil 9. decil K /m s % % % K /m s K /m s K /m s K /m s K /m s % 3343 Odborní pracovníci v administrativ a správ organizace % 14% 3% % 3513 Technici po íta ových sítí a systém % 13% 0% % 3522 Technici v oblasti telekomunikací a radiokomunikací % 7% 5% % 4110 Všeobecní administrativní pracovníci % 11% 1% % 4120 Sekretá i (všeobecní) % 10% 2% % 4226 Recep ní (krom recep ních v hotelích a dalších ubytovacích za ízeních) % 8% 4% % 4311 Ú edníci v oblasti ú etnictví % 8% 1% % 4321 Ú edníci ve skladech % 15% 3% % 4322 Ú edníci ve výrob % 17% 0% % 4323 Pracovníci v doprav a p eprav % 15% 3% % 4416 Personální referenti % 13% 2% % 5153 Správci objekt % 19% 0% % 5414 Pracovníci ostrahy a bezpe nostních agentur % 11% 11% % 7112 Zedníci, kamná i, dlaždi i a monté i suchých staveb % 13% 4% % 7114 Betoná i, železobetoná i a p íbuzní pracovníci % 17% 4% % 7115 Tesa i a stavební truhlá i % 14% 5% % 7119 Ostatní emeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby % 22% 4% % 7126 Instalaté i, potrubá i, stavební záme níci a stavební klempí i % 12% 7% % 7131 Malí i (v etn stavebních lakýrník a nat ra ), tapetá i % 12% 3% % 7212 Svá e i, eza i plamenem a páje i % 18% 6% % 7214 Monté i kovových konstrukcí % 17% 7% % 7222 Nástroja i a p íbuzní pracovníci % 16% 4% % 7223 Se izova i a obsluha obráb cích stroj (krom d evoobráb cích) % 17% 4% % 7231 Mechanici a opravá i motorových vozidel % 20% 4% % 7233 Mechanici a opravá i zem d lských, pr myslových a jiných stroj a za ízení % 11% 5% % 7411 Stavební a provozní elektriká i % 13% 5% % 7413 Monté i a opravá i elektrických vedení % 11% 10% % 7421 Mechanici a opravá i elektronických p ístroj % 14% 3% % 8111 Obsluha d lních za ízení (v etn horník ) % 20% 8% % 8113 Vrta i a p íbuzní pracovníci % 14% 2% % 8114 Obsluha stroj na výrobu výrobk z cementu, kamene a ostatních nerost % 16% 7% % 8311 Strojvedoucí a idi i kolejových motorových vozík % 12% 9% % 8322 idi i osobních a malých dodávkových automobil, taxiká i % 17% 5% % 8332 idi i nákladních automobil, taha a speciálních vozidel % 22% 5% % - 8 -

11 ISPV - Stavebnictví Rok 2013 MZS-SV-M8 Hrubá m sí ní mzda podle podskupin zam stnání CZ-ISCO (ze vzorku velkých podnik s 250 a více pracovníky) Podskupiny zam stnání CZ-ISCO firem Pr m r Hrubá m sí ní mzda Zákl. mzda Diferenciace hrubé m sí ní mzdy Meziro ní Odm ny P íplatky 1. decil 1. kvartil Medián 3. kvartil 9. decil K /m s % % % K /m s K /m s K /m s K /m s K /m s % 8342 Obsluha železni ních, zemních a p íbuzných stroj a za ízení % 18% 5% % 8343 Obsluha je áb, zdvihacích a podobných manipula ních za ízení % 13% 5% % 8344 Obsluha vysokozdvižných a jiných vozík a skladníci % 19% 5% % 9112 Uklíze i a pomocníci v hotelích, administrativních, pr myslových a jiných objektech % 18% 1% % 9312 Figuranti, d lníci výkopových prací a d lníci v oblasti výstavby inženýrských d l % 25% 5% % 9313 D lníci v oblasti výstavby budov % 4% 8% % 9333 Pomocní manipula ní pracovníci (krom výroby) % 17% 2% % - 9 -

12 .

13 ISPV - Stavebnictví Rok 2013 MZS-SV-Z1c Základní m sí ní mzda podle pohlaví, v ku a vzd lání (velké podniky s 250 a více zam stnanci) Pohlaví / v k / vzd lání firem Pr m rná základní m sí ní mzda Diferenciace hrubé m sí ní mzdy Meziro ní 1. decil 1. kvartil Medián 3. kvartil 9. decil % K /m s K /m s K /m s K /m s K /m s % Celkem % Celkem - pohlaví muži % ženy % Celkem - v k do 19 let % let % let % let % let % 60 a více let % Celkem - vzd lání základní a nedokon ené % st ední bez maturity % st ední s maturitou % vyšší odborné a bakalá ské % vysokoškolské %

14 ISPV - Stavebnictví Rok 2013 MZS-SV-Z1m Manažerská zam stnání - základní m sí ní mzda podle pohlaví, v ku a vzd lání (velké podniky s 250 a více zam stnanci) Pohlaví / v k / vzd lání firem Pr m rná základní m sí ní mzda Diferenciace hrubé m sí ní mzdy Meziro ní 1. decil 1. kvartil Medián 3. kvartil 9. decil % K /m s K /m s K /m s K /m s K /m s % Celkem % Celkem - pohlaví muži % ženy % Celkem - v k do 19 let let % let % let % let % 60 a více let % Celkem - vzd lání základní a nedokon ené st ední bez maturity % st ední s maturitou % vyšší odborné a bakalá ské % vysokoškolské %

15 ISPV - Stavebnictví Rok 2013 MZS-SV-Z1t Technicko-hospodá ská zam stnání - základní m sí ní mzda podle pohlaví, v ku a vzd lání (velké podniky s 250 a více zam stnanci) Pohlaví / v k / vzd lání firem Pr m rná základní m sí ní mzda Diferenciace hrubé m sí ní mzdy 1. decil 1. kvartil Medián 3. kvartil 9. decil % K /m s K /m s K /m s K /m s K /m s % Celkem % Meziro ní Celkem - pohlaví muži % ženy % Celkem - v k do 19 let 2 6 * * * * * * * let % let % let % let % 60 a více let % Celkem - vzd lání základní a nedokon ené % st ední bez maturity % st ední s maturitou % vyšší odborné a bakalá ské % vysokoškolské %

16 ISPV - Stavebnictví Rok 2013 MZS-SV-Z1d D lnická zam stnání - základní m sí ní mzda podle pohlaví, v ku a vzd lání (velké podniky s 250 a více zam stnanci) Pohlaví / v k / vzd lání firem Pr m rná základní m sí ní mzda Diferenciace hrubé m sí ní mzdy 1. decil 1. kvartil Medián 3. kvartil 9. decil % K /m s K /m s K /m s K /m s K /m s % Celkem % Meziro ní Celkem - pohlaví muži % ženy % Celkem - v k do 19 let % let % let % let % let % 60 a více let % Celkem - vzd lání základní a nedokon ené % st ední bez maturity % st ední s maturitou % vyšší odborné a bakalá ské * * * * * * * vysokoškolské %

17 ISPV - Stavebnictví Rok 2013 MZS-SV-Z8 Základní m sí ní mzda podle podskupin zam stnání CZ-ISCO (ze vzorku velkých podnik s 250 a více pracovníky) Podskupiny zam stnání CZ-ISCO firem Pr m rná základní m sí ní mzda Diferenciace hrubé m sí ní mzdy 1. decil 1. kvartil Medián 3. kvartil 9. decil Meziro ní % K /m s K /m s K /m s K /m s K /m s % 1120 Nejvyšší p edstavitelé spole ností (kr.politických,zájmových a p íbuzných organizací) % 1211 ídící pracovníci v oblasti financí (krom finan ních a pojiš ovacích služeb) % 1212 ídící pracovníci v oblasti lidských zdroj % 1219 Ostatní ídící pracovníci správy podniku, administrativních a podp rných inností % 1221 ídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu a v p íbuzných oblastech % 1223 ídící pracovníci v oblasti výzkumu a vývoje % 1321 ídící pracovníci v pr myslové výrob % 1323 ídící pracovníci ve stavebnictví a zem m ictví % 1324 ídící pracovníci v doprav, logistice a p íbuzných oborech % 1330 ídící pracovníci v oblasti informa ních a komunika ních technologií % 2142 Stavební inžený i % 2151 Inžený i elektrotechnici a energetici % 2165 Kartografové a zem m i i % 2411 Specialisté v oblasti ú etnictví % 2422 Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací % 2423 Specialisté v oblasti personálního ízení % 2431 Specialisté v oblasti reklamy a marketingu, pr zkumu trhu % 2514 Programáto i po íta ových aplikací % 2522 Systémoví administráto i, správci po íta ových sítí % 2619 Podnikoví právnici, ostatní specialisté v oblasti práva % 2631 Specialisté v oblasti ekonomie % 3112 Stavební technici % 3113 Elektrotechnici a technici energetici % 3114 Technici elektronici % 3115 Strojírenští technici % 3116 Technici v chemickém inženýrství a p íb.oborech (gumár.,plastik.,potrav.,vodár.apod.) % 3118 Technici kartografové, zem m i i a pracovníci v p íbuzných oborech % 3119 Technici v ostatních oborech (textilní, kože elný, polygrafický, d eva ský apod.) % 3122 Mist i a p íbuzní pracovníci ve výrob (krom hutní výroby a slévárenství) % 3123 Mist i a p íbuzní pracovníci ve stavebnictví % 3313 Odborní pracovníci v oblasti ú etnictví, ekonomiky a personalistiky % 3322 Obchodní zástupci % 3323 Nákup í %

18 ISPV - Stavebnictví Rok 2013 MZS-SV-Z8 Základní m sí ní mzda podle podskupin zam stnání CZ-ISCO (ze vzorku velkých podnik s 250 a více pracovníky) Podskupiny zam stnání CZ-ISCO firem Pr m rná základní m sí ní mzda Diferenciace hrubé m sí ní mzdy 1. decil 1. kvartil Medián 3. kvartil 9. decil Meziro ní % K /m s K /m s K /m s K /m s K /m s % 3339 Obchodní,reklama ní referenti,pracovníci propagace,reklamy,ostatní zprost edkovatelé % 3343 Odborní pracovníci v administrativ a správ organizace % 3513 Technici po íta ových sítí a systém % 3522 Technici v oblasti telekomunikací a radiokomunikací % 4110 Všeobecní administrativní pracovníci % 4120 Sekretá i (všeobecní) % 4226 Recep ní (krom recep ních v hotelích a dalších ubytovacích za ízeních) % 4311 Ú edníci v oblasti ú etnictví % 4321 Ú edníci ve skladech % 4322 Ú edníci ve výrob % 4323 Pracovníci v doprav a p eprav % 4416 Personální referenti % 5153 Správci objekt % 5414 Pracovníci ostrahy a bezpe nostních agentur % 7112 Zedníci, kamná i, dlaždi i a monté i suchých staveb % 7114 Betoná i, železobetoná i a p íbuzní pracovníci % 7115 Tesa i a stavební truhlá i % 7119 Ostatní emeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby % 7126 Instalaté i, potrubá i, stavební záme níci a stavební klempí i % 7131 Malí i (v etn stavebních lakýrník a nat ra ), tapetá i % 7212 Svá e i, eza i plamenem a páje i % 7214 Monté i kovových konstrukcí % 7222 Nástroja i a p íbuzní pracovníci % 7223 Se izova i a obsluha obráb cích stroj (krom d evoobráb cích) % 7231 Mechanici a opravá i motorových vozidel % 7233 Mechanici a opravá i zem d lských, pr myslových a jiných stroj a za ízení % 7411 Stavební a provozní elektriká i % 7413 Monté i a opravá i elektrických vedení % 7421 Mechanici a opravá i elektronických p ístroj % 8111 Obsluha d lních za ízení (v etn horník ) % 8113 Vrta i a p íbuzní pracovníci % 8114 Obsluha stroj na výrobu výrobk z cementu, kamene a ostatních nerost % 8311 Strojvedoucí a idi i kolejových motorových vozík % 8322 idi i osobních a malých dodávkových automobil, taxiká i %

S T A T I S T I C K Á R O E N K A Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH V CÍ 2 0 0 8

S T A T I S T I C K Á R O E N K A Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH V CÍ 2 0 0 8 S T A T I S T I C K Á R O E N K A Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH V CÍ 2 0 0 8 Praha 2 0 0 9 Rocenka_MPSV_2009.indd 1 5.11.2009 12:31:57 Ministerstvo práce a sociálních v cí, 2009 ISBN 978-80-7421-004-4 Rocenka_MPSV_2009.indd

Více

Projekt vytvo ení. Vy í odborné koly a St ední koly, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p ísp vková organizace

Projekt vytvo ení. Vy í odborné koly a St ední koly, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p ísp vková organizace Projekt vytvo ení Vy í odborné koly a St ední koly,, Bratislavská 2166, p ísp vková organizace dle Programu páte ních kol Ústeckého kraje, únor 2009 Ing. Petr Kotuli Ing. Franti ek Hricz Projekt vytvo

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012. PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790

VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012. PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790 VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012 PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790 1. EDSTAVENÍ SKUPINY EZ Skupina EZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem p sobícím v ad zemí st ední a jihovýchodní

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Dokumenty systému korporátního řízení Zpracoval: odbor, oddělení: Ing. Alfons Rokoš, manažer

Více

Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12

Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12 Obsah Obsah: Úvod... 7 Výsledková část nepodnikatelská sféra Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12 Hodinový výdělek NS-V0 Hodinový výdělek v podnikatelské sféře... 13 NS-V1

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008

HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008 HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008 j. HSOS-358/K -K -2009 V Ostrav dne 31. b ezna 2009 Zpracoval: kolektiv autor plk. Ing. Zden k Nytra editel

Více

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R ÚVOD Podobn jako v p edchozích letech pokra ovaly standardní innosti spo ívající ve správ, údržb, aktualizaci a zp ístup ování fond a databází obsahujících výsledky geologických prací, p i sou asném zvyšování

Více

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury.

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury. OBSAH KURZU 1. Cestovní kancelá e a agentury a zájezdová innost. 2. Legislativní úprava podnikání cestovních kancelá í v Evropské unii a v eské republice. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalá ská práce. Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalá ská práce. Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalá ská práce Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci Proposals to effective personnel processes within the organization Tereza Kaprová

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013. 1. Analytická ást

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013. 1. Analytická ást PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2010 2013 ANALYTICKÁ PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013 1. Analytická ást ZPRACOVATEL: Sdružení Vysoké u ení technické v Brn, Antonínská 548/1,

Více

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA VÚBP, v.v.i. FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA Projekt VLIV ZM N SV TA PRÁCE NA KVALITU ŽIVOTA Program MPSV MODERNÍ SPOLE NOST A JEJÍ PROM NY Zpracováno jako jeden z výstup pro podnikovou sféru

Více

TECHNOLOGICKÉ PROFILY FIREM

TECHNOLOGICKÉ PROFILY FIREM T E N T O P R O J E K T J E S P O L U F I N A N C O V Á N E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y TECHNOLOGICKÉ PROFILY FIREM ELEKTROTECHNIKA

Více

Ekofórum. Podpora malého a středního podnikání v ČR z evropských fondů

Ekofórum. Podpora malého a středního podnikání v ČR z evropských fondů Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekofórum dne 14. prosince 2011 se koná v RB 337 ekofórum v rámci projektu OPPA: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013.

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. VÝRO NÍ ZPRÁVA spole nosti za hodnocené období roku 2012 Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. V Kop ivnici, dne 12. ervna 2013 zpracoval a p edkládá Ing.

Více

Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela

Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Moje bakalá ská práce na téma Návrh reklamní kampan

Více

Technické standardy veřejného vodovodu. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejného vodovodu. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejného vodovodu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 1. Úvod Technické standardy pro sí ve ejného vodovodu (dále jen standardy) jsou zpracovány

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní Determinanty pracovní spokojenosti Pavlína Horáková Bakalá ská práce 2009 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatn. Veškeré literární

Více

TECHNOLOGICKÉ PROFILY FIREM

TECHNOLOGICKÉ PROFILY FIREM T E N T O P R O J E K T J E S P O L U F I N A N C O V Á N E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y TECHNOLOGICKÉ PROFILY FIREM IC TECHNOLOGIE

Více

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 7

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 7 CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 7 Textová ást 2006 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Sou ásti cenové mapy... 3 3. Instrukce k použití cenové mapy... 4 4. Stru ná charakteristika m sta... 5 5. Metodika

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE (asistent ochrany a podpory ve ejného zdraví)

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE (asistent ochrany a podpory ve ejného zdraví) Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE (asistent ochrany a podpory ve ejného zdraví) 1 Cíl specializa ního vzd lávání... 205 2 2 Vstupní podmínky a pr b h specializa

Více

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit CENTRAL EUROPE Project 1CE084P4 ReSOURCE www.resource-ce.eu Název: Strategie využití dědictví hornictví v regionu Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit Číslo: 4.3.2

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K spole nost s ru ením omezeným Kolišt 1965/13a tel. +42 541 211 237, tel. +42 541 24 87 62 B r n o ESKÁ REPUBLIKA www.topauditing.cz Obch. rejst ík KS v Brn C 4855, I : 454 77 639 e-mail: audit@topauditing.cz

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

Katalog zaměstnání. PERs-44-B-2014. PERs-40-B-2010 Katalog povolání. Představenstvo ČD Cargo, a.s. svým usnesením č. 2084/2014 ze dne 18. 12.

Katalog zaměstnání. PERs-44-B-2014. PERs-40-B-2010 Katalog povolání. Představenstvo ČD Cargo, a.s. svým usnesením č. 2084/2014 ze dne 18. 12. Typ interní normy Směrnice Označení PERs-44-B-2014 Nahrazuje PERs-40-B-2010 Katalog povolání Změna č. 0000 Účinnost od 01.01.2015 Datum vydání 19.12.2014 Platí do odvolání Navrhovatel Ing. Mojmír Bakalář

Více

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 O B S A H Ivan Barančík: Úvod Vladimír Strakoš: Logistika jako řízení přepravy Logistics as transport management

Více

Nasazení Hasi ského záchranného sboru p i mimo ádných událostech v obci Prost jov. Romana Gre ová

Nasazení Hasi ského záchranného sboru p i mimo ádných událostech v obci Prost jov. Romana Gre ová Nasazení Hasi ského záchranného sboru p i mimo ádných událostech v obci Prost jov Romana Gre ová Bakalá ská práce 2014 ABSTRAKT Cílem bakalá ské práce bylo zjišt ní nedostatk HZS p i mimo ádné události

Více

TECHNOLOGICKÉ PROFILY FIREM

TECHNOLOGICKÉ PROFILY FIREM T E N T O P R O J E K T J E S P O L U F I N A N C O V Á N E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y TECHNOLOGICKÉ PROFILY FIREM ELEKTROENERGETIKA

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Mgr. Eva Kostecká Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus

Více