MZDY A PRACOVNÍ DOBA V SEKTORU STAVEBNICTVÍ. rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MZDY A PRACOVNÍ DOBA V SEKTORU STAVEBNICTVÍ. rok 2013"

Transkript

1 MZDY A PRACOVNÍ DOBA V SEKTORU STAVEBNICTVÍ rok 2013

2 Mzdy a pracovní doba v sektoru stavebnictví za rok 2013 Následující statistické sestavy jsou výsledkem mzdové analýzy ve velkých firmách (s 250 a více zam stnanci) ze sektoru stavebnictví (oddíly odv tvové klasifikace CZ NACE 41 43,71) za rok Tabulky obsahují údaje o hrubé a základní m sí ní mzd, její struktu e a diferenciaci v t íd ních podle pohlaví, v ku, vzd lání a zam stnání. Struktura pracovní doby podle pohlaví, v ku, vzd lání a hlavních kategorií zam stnání je obsahem poslední tabulky. Analýza byla provedena s využitím dat Informa ního systému o pr m rném výd lku (ISPV Seznam publikovaných tabulek 1. Hrubá m sí ní mzda Hrubá m sí ní mzda podle pohlaví, v ku a vzd lání Manažerská zam stnání hrubá m sí ní mzda podle pohlaví, v ku a vzd lání Technicko hospodá ská zam stnání hrubá m sí ní mzda podle pohlaví, v ku a vzd lání D lnická zam stnání hrubá m sí ní mzda podle pohlaví, v ku a vzd lání Hrubá m sí ní mzda podle podskupin zam stnání CZ ISCO str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str Základní m sí ní mzda Základní m sí ní mzda podle pohlaví, v ku a vzd lání Manažerská zam stnání základní m sí ní mzda podle pohlaví, v ku a vzd lání Technicko hospodá ská zam stnání základní m sí ní mzda podle pohlaví, v ku a vzd lání D lnická zam stnání základní m sí ní mzda podle pohlaví, v ku a vzd lání Základní m sí ní mzda podle podskupin zam stnání CZ ISCO str. 11 str. 12 str. 13 str. 14 str Pracovní doba Pracovní doba podle pohlaví, v ku a vzd lání Manažerská zam stnání pracovní doba podle pohlaví, v ku a vzd lání Technicko hospodá ská zam stnání pracovní doba podle pohlaví, v ku a vzd lání D lnická zam stnání pracovní doba podle pohlaví, v ku a vzd lání str. 19 str. 20 str. 21 str. 22

3 Vysv tlivky a použité symboly Klasifikace zam stnání CZ ISCO je statistická klasifikace, kde jsou jednotlivá zam stnání seskupena na základ podobnosti vykonávané práce a podobnosti kvalifikace. Pomocí klasifikace m žeme sledovat nap. mzdovou úrove jednotlivých zam stnání, strukturu zam stnanosti apod. Byla vytvo ena na základ mezinárodního standardu ISCO 08. Hlavní kategorie zam stnání: manažerská zam stnání za azené v klasifikaci CZ ISCO do hlavní t ídy 1 ídící pracovníci technicko hospodá ská zam stnání za azené v CZ ISCO do hlavních t íd 2,3,4 a áste n 5 d lnická zam stnání za azené v klasifikaci CZ ISCO do hlavních t íd 6,7,8,9 a áste n 5 Statistické charakteristiky: pr m r aritmetický pr m r sledovaného znaku (zde v tšinou mezd) 1. decil hodnota, pod kterou leží 10 % nejnižších hodnot sledovaného znaku 1. kvartil (dolní kvartil) hodnota, pod kterou leží 25 % nejnižších hodnot sledovaného znaku medián hodnota uprost ed vzestupn uspo ádané ady hodnot sledovaného znaku (mezd). Pro medián mzdy platí, že polovina mezd je nižší než medián a druhá polovina je vyšší než medián. 3. kvartil (horní kvartil) hodnota, nad kterou leží 25 % nejvyšších hodnot sledovaného znaku 9. decil hodnota, nad kterou leží 10 % nejvyšších hodnot sledovaného znaku Použité symboly: * (hv zdi ka) tyto hodnoty nejsou uvedeny, protože nejsou zve ejnitelné kv li zachování anonymity dat nebo se v šet ení nevyskytují

4 .

5 ISPV - Stavebnictví Rok 2013 MZS-SV-M1c Hrubá m sí ní mzda podle pohlaví, v ku a vzd lání (velké podniky s 250 a více zam stnanci) Pohlaví / v k / vzd lání firem Pr m r Hrubá m sí ní mzda Diferenciace hrubé m sí ní mzdy Meziro ní Zákl. mzda Odm ny P íplatky 1. decil 1. kvartil Medián 3. kvartil 9. decil K /m s % % % K /m s K /m s K /m s K /m s K /m s % Celkem % 17% 4% % Celkem - pohlaví muži % 18% 4% % ženy % 15% 2% % Celkem - v k do 19 let % 15% 4% % let % 14% 4% % let % 17% 3% % let % 18% 4% % let % 18% 3% % 60 a více let % 19% 3% % Celkem - vzd lání základní a nedokon ené % 18% 5% % st ední bez maturity % 16% 6% % st ední s maturitou % 15% 4% % vyšší odborné a bakalá ské % 15% 3% % vysokoškolské % 21% 2% % - 3 -

6 ISPV - Stavebnictví Rok 2013 MZS-SV-M1m Manažerská zam stnání - hrubá m sí ní mzda podle pohlaví, v ku a vzd lání (velké podniky s 250 a více zam stnanci) Pohlaví / v k / vzd lání firem Pr m r Hrubá m sí ní mzda Diferenciace hrubé m sí ní mzdy Meziro ní Zákl. mzda Odm ny P íplatky 1. decil 1. kvartil Medián 3. kvartil 9. decil K /m s % % % K /m s K /m s K /m s K /m s K /m s % Manaže i - celkem % 26% 1% % Manaže i - pohlaví muži % 26% 1% % ženy % 22% 1% % Manaže i - v k do 19 let let % 11% 2% % let % 22% 1% % let % 26% 1% % let % 27% 1% % 60 a více let % 31% 1% % Manaže i - vzd lání základní a nedokon ené st ední bez maturity % 18% 2% % st ední s maturitou % 21% 1% % vyšší odborné a bakalá ské % 22% 3% % vysokoškolské % 27% 1% % - 4 -

7 ISPV - Stavebnictví Rok 2013 MZS-SV-M1t Technicko-hospodá ská zam stnání - hrubá m sí ní mzda podle pohlaví, v ku a vzd lání (velké podniky s 250 a více zam stnanci) Pohlaví / v k / vzd lání firem Pr m r Hrubá m sí ní mzda Diferenciace hrubé m sí ní mzdy Zákl. mzda Odm ny P íplatky 1. decil 1. kvartil Medián 3. kvartil 9. decil Meziro ní K /m s % % % K /m s K /m s K /m s K /m s K /m s % THZ - celkem % 15% 3% % THZ - pohlaví muži % 16% 3% % ženy % 14% 2% % THZ - v k do 19 let 2 6 * * * * * * * * * * let % 13% 3% % let % 16% 3% % let % 15% 3% % let % 15% 3% % 60 a více let % 16% 3% % THZ - vzd lání základní a nedokon ené % 12% 2% % st ední bez maturity % 11% 6% % st ední s maturitou % 14% 4% % vyšší odborné a bakalá ské % 14% 3% % vysokoškolské % 17% 2% % - 5 -

8 ISPV - Stavebnictví Rok 2013 MZS-SV-M1d D lnická zam stnání - hrubá m sí ní mzda podle pohlaví, v ku a vzd lání (velké podniky s 250 a více zam stnanci) Pohlaví / v k / vzd lání firem Pr m r Hrubá m sí ní mzda Diferenciace hrubé m sí ní mzdy Zákl. mzda Odm ny P íplatky 1. decil 1. kvartil Medián 3. kvartil 9. decil Meziro ní K /m s % % % K /m s K /m s K /m s K /m s K /m s % D lníci - celkem % 16% 6% % D lníci - pohlaví muži % 16% 6% % ženy % 17% 2% % D lníci - v k do 19 let % 15% 4% % let % 16% 6% % let % 17% 6% % let % 16% 6% % let % 16% 5% % 60 a více let % 16% 4% % D lníci - vzd lání základní a nedokon ené % 18% 5% % st ední bez maturity % 16% 6% % st ední s maturitou % 15% 6% % vyšší odborné a bakalá ské * * * * * * * * * * vysokoškolské % 20% 4% % - 6 -

9 ISPV - Stavebnictví Rok 2013 MZS-SV-M8 Hrubá m sí ní mzda podle podskupin zam stnání CZ-ISCO (ze vzorku velkých podnik s 250 a více pracovníky) Podskupiny zam stnání CZ-ISCO firem Pr m r Hrubá m sí ní mzda Zákl. mzda Diferenciace hrubé m sí ní mzdy Meziro ní Odm ny P íplatky 1. decil 1. kvartil Medián 3. kvartil 9. decil K /m s % % % K /m s K /m s K /m s K /m s K /m s % 1120 Nejvyšší p edstavitelé spole ností (kr.politických,zájmových a p íbuzných organizací) % 35% 0% % 1211 ídící pracovníci v oblasti financí (krom finan ních a pojiš ovacích služeb) % 25% 1% % 1212 ídící pracovníci v oblasti lidských zdroj % 20% 1% % 1219 Ostatní ídící pracovníci správy podniku, administrativních a podp rných inností % 26% 1% % 1221 ídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu a v p íbuzných oblastech % 25% 1% % 1223 ídící pracovníci v oblasti výzkumu a vývoje % 25% 0% % 1321 ídící pracovníci v pr myslové výrob % 26% 1% % 1323 ídící pracovníci ve stavebnictví a zem m ictví % 23% 1% % 1324 ídící pracovníci v doprav, logistice a p íbuzných oborech % 19% 1% % 1330 ídící pracovníci v oblasti informa ních a komunika ních technologií % 21% 0% % 2142 Stavební inžený i % 20% 1% % 2151 Inžený i elektrotechnici a energetici % 20% 1% % 2165 Kartografové a zem m i i % 18% 2% % 2411 Specialisté v oblasti ú etnictví % 17% 1% % 2422 Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací % 21% 2% % 2423 Specialisté v oblasti personálního ízení % 13% 1% % 2431 Specialisté v oblasti reklamy a marketingu, pr zkumu trhu % 13% 3% % 2514 Programáto i po íta ových aplikací % 13% 0% % 2522 Systémoví administráto i, správci po íta ových sítí % 12% 0% % 2619 Podnikoví právnici, ostatní specialisté v oblasti práva % 16% 2% % 2631 Specialisté v oblasti ekonomie % 16% 0% % 3112 Stavební technici % 12% 3% % 3113 Elektrotechnici a technici energetici % 11% 14% % 3114 Technici elektronici % 10% 9% % 3115 Strojírenští technici % 13% 1% % 3116 Technici v chemickém inženýrství a p íb.oborech (gumár.,plastik.,potrav.,vodár.apod.) % 22% 4% % 3118 Technici kartografové, zem m i i a pracovníci v p íbuzných oborech % 12% 7% % 3119 Technici v ostatních oborech (textilní, kože elný, polygrafický, d eva ský apod.) % 18% 3% % 3122 Mist i a p íbuzní pracovníci ve výrob (krom hutní výroby a slévárenství) % 17% 4% % 3123 Mist i a p íbuzní pracovníci ve stavebnictví % 15% 3% % 3313 Odborní pracovníci v oblasti ú etnictví, ekonomiky a personalistiky % 12% 1% % 3322 Obchodní zástupci % 16% 0% % 3323 Nákup í % 12% 2% % 3339 Obchodní,reklama ní referenti,pracovníci propagace,reklamy,ostatní zprost edkovate % 12% 2% % - 7 -

10 ISPV - Stavebnictví Rok 2013 MZS-SV-M8 Hrubá m sí ní mzda podle podskupin zam stnání CZ-ISCO (ze vzorku velkých podnik s 250 a více pracovníky) Podskupiny zam stnání CZ-ISCO firem Pr m r Hrubá m sí ní mzda Zákl. mzda Diferenciace hrubé m sí ní mzdy Meziro ní Odm ny P íplatky 1. decil 1. kvartil Medián 3. kvartil 9. decil K /m s % % % K /m s K /m s K /m s K /m s K /m s % 3343 Odborní pracovníci v administrativ a správ organizace % 14% 3% % 3513 Technici po íta ových sítí a systém % 13% 0% % 3522 Technici v oblasti telekomunikací a radiokomunikací % 7% 5% % 4110 Všeobecní administrativní pracovníci % 11% 1% % 4120 Sekretá i (všeobecní) % 10% 2% % 4226 Recep ní (krom recep ních v hotelích a dalších ubytovacích za ízeních) % 8% 4% % 4311 Ú edníci v oblasti ú etnictví % 8% 1% % 4321 Ú edníci ve skladech % 15% 3% % 4322 Ú edníci ve výrob % 17% 0% % 4323 Pracovníci v doprav a p eprav % 15% 3% % 4416 Personální referenti % 13% 2% % 5153 Správci objekt % 19% 0% % 5414 Pracovníci ostrahy a bezpe nostních agentur % 11% 11% % 7112 Zedníci, kamná i, dlaždi i a monté i suchých staveb % 13% 4% % 7114 Betoná i, železobetoná i a p íbuzní pracovníci % 17% 4% % 7115 Tesa i a stavební truhlá i % 14% 5% % 7119 Ostatní emeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby % 22% 4% % 7126 Instalaté i, potrubá i, stavební záme níci a stavební klempí i % 12% 7% % 7131 Malí i (v etn stavebních lakýrník a nat ra ), tapetá i % 12% 3% % 7212 Svá e i, eza i plamenem a páje i % 18% 6% % 7214 Monté i kovových konstrukcí % 17% 7% % 7222 Nástroja i a p íbuzní pracovníci % 16% 4% % 7223 Se izova i a obsluha obráb cích stroj (krom d evoobráb cích) % 17% 4% % 7231 Mechanici a opravá i motorových vozidel % 20% 4% % 7233 Mechanici a opravá i zem d lských, pr myslových a jiných stroj a za ízení % 11% 5% % 7411 Stavební a provozní elektriká i % 13% 5% % 7413 Monté i a opravá i elektrických vedení % 11% 10% % 7421 Mechanici a opravá i elektronických p ístroj % 14% 3% % 8111 Obsluha d lních za ízení (v etn horník ) % 20% 8% % 8113 Vrta i a p íbuzní pracovníci % 14% 2% % 8114 Obsluha stroj na výrobu výrobk z cementu, kamene a ostatních nerost % 16% 7% % 8311 Strojvedoucí a idi i kolejových motorových vozík % 12% 9% % 8322 idi i osobních a malých dodávkových automobil, taxiká i % 17% 5% % 8332 idi i nákladních automobil, taha a speciálních vozidel % 22% 5% % - 8 -

11 ISPV - Stavebnictví Rok 2013 MZS-SV-M8 Hrubá m sí ní mzda podle podskupin zam stnání CZ-ISCO (ze vzorku velkých podnik s 250 a více pracovníky) Podskupiny zam stnání CZ-ISCO firem Pr m r Hrubá m sí ní mzda Zákl. mzda Diferenciace hrubé m sí ní mzdy Meziro ní Odm ny P íplatky 1. decil 1. kvartil Medián 3. kvartil 9. decil K /m s % % % K /m s K /m s K /m s K /m s K /m s % 8342 Obsluha železni ních, zemních a p íbuzných stroj a za ízení % 18% 5% % 8343 Obsluha je áb, zdvihacích a podobných manipula ních za ízení % 13% 5% % 8344 Obsluha vysokozdvižných a jiných vozík a skladníci % 19% 5% % 9112 Uklíze i a pomocníci v hotelích, administrativních, pr myslových a jiných objektech % 18% 1% % 9312 Figuranti, d lníci výkopových prací a d lníci v oblasti výstavby inženýrských d l % 25% 5% % 9313 D lníci v oblasti výstavby budov % 4% 8% % 9333 Pomocní manipula ní pracovníci (krom výroby) % 17% 2% % - 9 -

12 .

13 ISPV - Stavebnictví Rok 2013 MZS-SV-Z1c Základní m sí ní mzda podle pohlaví, v ku a vzd lání (velké podniky s 250 a více zam stnanci) Pohlaví / v k / vzd lání firem Pr m rná základní m sí ní mzda Diferenciace hrubé m sí ní mzdy Meziro ní 1. decil 1. kvartil Medián 3. kvartil 9. decil % K /m s K /m s K /m s K /m s K /m s % Celkem % Celkem - pohlaví muži % ženy % Celkem - v k do 19 let % let % let % let % let % 60 a více let % Celkem - vzd lání základní a nedokon ené % st ední bez maturity % st ední s maturitou % vyšší odborné a bakalá ské % vysokoškolské %

14 ISPV - Stavebnictví Rok 2013 MZS-SV-Z1m Manažerská zam stnání - základní m sí ní mzda podle pohlaví, v ku a vzd lání (velké podniky s 250 a více zam stnanci) Pohlaví / v k / vzd lání firem Pr m rná základní m sí ní mzda Diferenciace hrubé m sí ní mzdy Meziro ní 1. decil 1. kvartil Medián 3. kvartil 9. decil % K /m s K /m s K /m s K /m s K /m s % Celkem % Celkem - pohlaví muži % ženy % Celkem - v k do 19 let let % let % let % let % 60 a více let % Celkem - vzd lání základní a nedokon ené st ední bez maturity % st ední s maturitou % vyšší odborné a bakalá ské % vysokoškolské %

15 ISPV - Stavebnictví Rok 2013 MZS-SV-Z1t Technicko-hospodá ská zam stnání - základní m sí ní mzda podle pohlaví, v ku a vzd lání (velké podniky s 250 a více zam stnanci) Pohlaví / v k / vzd lání firem Pr m rná základní m sí ní mzda Diferenciace hrubé m sí ní mzdy 1. decil 1. kvartil Medián 3. kvartil 9. decil % K /m s K /m s K /m s K /m s K /m s % Celkem % Meziro ní Celkem - pohlaví muži % ženy % Celkem - v k do 19 let 2 6 * * * * * * * let % let % let % let % 60 a více let % Celkem - vzd lání základní a nedokon ené % st ední bez maturity % st ední s maturitou % vyšší odborné a bakalá ské % vysokoškolské %

16 ISPV - Stavebnictví Rok 2013 MZS-SV-Z1d D lnická zam stnání - základní m sí ní mzda podle pohlaví, v ku a vzd lání (velké podniky s 250 a více zam stnanci) Pohlaví / v k / vzd lání firem Pr m rná základní m sí ní mzda Diferenciace hrubé m sí ní mzdy 1. decil 1. kvartil Medián 3. kvartil 9. decil % K /m s K /m s K /m s K /m s K /m s % Celkem % Meziro ní Celkem - pohlaví muži % ženy % Celkem - v k do 19 let % let % let % let % let % 60 a více let % Celkem - vzd lání základní a nedokon ené % st ední bez maturity % st ední s maturitou % vyšší odborné a bakalá ské * * * * * * * vysokoškolské %

17 ISPV - Stavebnictví Rok 2013 MZS-SV-Z8 Základní m sí ní mzda podle podskupin zam stnání CZ-ISCO (ze vzorku velkých podnik s 250 a více pracovníky) Podskupiny zam stnání CZ-ISCO firem Pr m rná základní m sí ní mzda Diferenciace hrubé m sí ní mzdy 1. decil 1. kvartil Medián 3. kvartil 9. decil Meziro ní % K /m s K /m s K /m s K /m s K /m s % 1120 Nejvyšší p edstavitelé spole ností (kr.politických,zájmových a p íbuzných organizací) % 1211 ídící pracovníci v oblasti financí (krom finan ních a pojiš ovacích služeb) % 1212 ídící pracovníci v oblasti lidských zdroj % 1219 Ostatní ídící pracovníci správy podniku, administrativních a podp rných inností % 1221 ídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu a v p íbuzných oblastech % 1223 ídící pracovníci v oblasti výzkumu a vývoje % 1321 ídící pracovníci v pr myslové výrob % 1323 ídící pracovníci ve stavebnictví a zem m ictví % 1324 ídící pracovníci v doprav, logistice a p íbuzných oborech % 1330 ídící pracovníci v oblasti informa ních a komunika ních technologií % 2142 Stavební inžený i % 2151 Inžený i elektrotechnici a energetici % 2165 Kartografové a zem m i i % 2411 Specialisté v oblasti ú etnictví % 2422 Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací % 2423 Specialisté v oblasti personálního ízení % 2431 Specialisté v oblasti reklamy a marketingu, pr zkumu trhu % 2514 Programáto i po íta ových aplikací % 2522 Systémoví administráto i, správci po íta ových sítí % 2619 Podnikoví právnici, ostatní specialisté v oblasti práva % 2631 Specialisté v oblasti ekonomie % 3112 Stavební technici % 3113 Elektrotechnici a technici energetici % 3114 Technici elektronici % 3115 Strojírenští technici % 3116 Technici v chemickém inženýrství a p íb.oborech (gumár.,plastik.,potrav.,vodár.apod.) % 3118 Technici kartografové, zem m i i a pracovníci v p íbuzných oborech % 3119 Technici v ostatních oborech (textilní, kože elný, polygrafický, d eva ský apod.) % 3122 Mist i a p íbuzní pracovníci ve výrob (krom hutní výroby a slévárenství) % 3123 Mist i a p íbuzní pracovníci ve stavebnictví % 3313 Odborní pracovníci v oblasti ú etnictví, ekonomiky a personalistiky % 3322 Obchodní zástupci % 3323 Nákup í %

18 ISPV - Stavebnictví Rok 2013 MZS-SV-Z8 Základní m sí ní mzda podle podskupin zam stnání CZ-ISCO (ze vzorku velkých podnik s 250 a více pracovníky) Podskupiny zam stnání CZ-ISCO firem Pr m rná základní m sí ní mzda Diferenciace hrubé m sí ní mzdy 1. decil 1. kvartil Medián 3. kvartil 9. decil Meziro ní % K /m s K /m s K /m s K /m s K /m s % 3339 Obchodní,reklama ní referenti,pracovníci propagace,reklamy,ostatní zprost edkovatelé % 3343 Odborní pracovníci v administrativ a správ organizace % 3513 Technici po íta ových sítí a systém % 3522 Technici v oblasti telekomunikací a radiokomunikací % 4110 Všeobecní administrativní pracovníci % 4120 Sekretá i (všeobecní) % 4226 Recep ní (krom recep ních v hotelích a dalších ubytovacích za ízeních) % 4311 Ú edníci v oblasti ú etnictví % 4321 Ú edníci ve skladech % 4322 Ú edníci ve výrob % 4323 Pracovníci v doprav a p eprav % 4416 Personální referenti % 5153 Správci objekt % 5414 Pracovníci ostrahy a bezpe nostních agentur % 7112 Zedníci, kamná i, dlaždi i a monté i suchých staveb % 7114 Betoná i, železobetoná i a p íbuzní pracovníci % 7115 Tesa i a stavební truhlá i % 7119 Ostatní emeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby % 7126 Instalaté i, potrubá i, stavební záme níci a stavební klempí i % 7131 Malí i (v etn stavebních lakýrník a nat ra ), tapetá i % 7212 Svá e i, eza i plamenem a páje i % 7214 Monté i kovových konstrukcí % 7222 Nástroja i a p íbuzní pracovníci % 7223 Se izova i a obsluha obráb cích stroj (krom d evoobráb cích) % 7231 Mechanici a opravá i motorových vozidel % 7233 Mechanici a opravá i zem d lských, pr myslových a jiných stroj a za ízení % 7411 Stavební a provozní elektriká i % 7413 Monté i a opravá i elektrických vedení % 7421 Mechanici a opravá i elektronických p ístroj % 8111 Obsluha d lních za ízení (v etn horník ) % 8113 Vrta i a p íbuzní pracovníci % 8114 Obsluha stroj na výrobu výrobk z cementu, kamene a ostatních nerost % 8311 Strojvedoucí a idi i kolejových motorových vozík % 8322 idi i osobních a malých dodávkových automobil, taxiká i %

19 ISPV - Stavebnictví Rok 2013 MZS-SV-Z8 Základní m sí ní mzda podle podskupin zam stnání CZ-ISCO (ze vzorku velkých podnik s 250 a více pracovníky) Podskupiny zam stnání CZ-ISCO firem Pr m rná základní m sí ní mzda Diferenciace hrubé m sí ní mzdy 1. decil 1. kvartil Medián 3. kvartil 9. decil Meziro ní % K /m s K /m s K /m s K /m s K /m s % 8332 idi i nákladních automobil, taha a speciálních vozidel % 8342 Obsluha železni ních, zemních a p íbuzných stroj a za ízení % 8343 Obsluha je áb, zdvihacích a podobných manipula ních za ízení % 8344 Obsluha vysokozdvižných a jiných vozík a skladníci % 9112 Uklíze i a pomocníci v hotelích, administrativních, pr myslových a jiných objektech % 9312 Figuranti, d lníci výkopových prací a d lníci v oblasti výstavby inženýrských d l % 9313 D lníci v oblasti výstavby budov % 9333 Pomocní manipula ní pracovníci (krom výroby) %

20 .

Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12

Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12 Obsah Obsah: Úvod... 7 Výsledková část - platová sféra Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12 Hrubý měsíční plat PLS-M0 Základní informace o hrubém měsíčním platu... 13 PLS-M1

Více

Základní metodické přístupy Popis publikovaných tabulek... 12

Základní metodické přístupy Popis publikovaných tabulek... 12 6 Obsah Obsah: Úvod... 7 Výsledková část - mzdová sféra Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12 Hrubá měsíční mzda MZS-M0 Základní informace o hrubé měsíční mzdě... 13 MZS-M1

Více

rok Mzdová sféra Královéhradecký

rok Mzdová sféra Královéhradecký PR rok Mzdová sféra Královéhradecký kraj Výsledky ke dni 2.. 201 WWW.ISPV.CZ Copyright - MPSV R Publikace ani její ást nesmí být kopírována, rozši ována a za azována do informa ních systém v jakékoliv

Více

Informaèní systém o prùmìrném výdìlku

Informaèní systém o prùmìrném výdìlku Informaèní systém o prùmìrném výdìlku I. pololetí 2011 Mzdová sféra ISPV Informaèní systém o prùmìrném výdìlku I. pololetí 2011 Mzdová sféra Revidované výsledky ke dni 21. 11. 2012 ISPV Obsah Obsah:

Více

rok 3 Mzdová sféra Revidované výsledky ke dni

rok 3 Mzdová sféra Revidované výsledky ke dni PR rok 3 Mzdová sféra Revidované výsledky ke dni WWW.ISPV.CZ Copyright - MPSV R Publikace ani její ást nesmí být kopírována, rozši ována a za azována do informa ních systém v jakékoliv form (elektronické,

Více

rok 2 Mzdová sféra Hl. m. Praha Revidované výsledky ke dni

rok 2 Mzdová sféra Hl. m. Praha Revidované výsledky ke dni PR rok 2 Mzdová sféra Revidované výsledky ke dni WWW.ISPV.CZ Copyright - MPSV R Publikace ani její ást nesmí být kopírována, rozši ována a za azována do informa ních systém v jakékoliv form (elektronické,

Více

rok 4 Mzdová sféra Výsledky ke dni

rok 4 Mzdová sféra Výsledky ke dni PR rok 4 Mzdová sféra Zlínský kraj Výsledky ke dni 25. 3.2015 WWW.ISPV.CZ Copyright - MPSV R Publikace ani její ást nesmí být kopírována, rozši ována a za azována do informa ních systém v jakékoliv form

Více

rok Platová sféra Jihomoravský

rok Platová sféra Jihomoravský PR rok Platová sféra Jihomoravský kraj Výsledky ke dni 2.. 201 WWW.ISPV.CZ Copyright - MPSV R Publikace ani její ást nesmí být kopírována, rozši ována a za azována do informa ních systém v jakékoliv form

Více

rok 2 Mzdová sféra Jihomoravský kraj Revidované výsledky ke dni

rok 2 Mzdová sféra Jihomoravský kraj Revidované výsledky ke dni PR rok 2 Mzdová sféra Revidované výsledky ke dni WWW.ISPV.CZ Copyright - MPSV R Publikace ani její ást nesmí být kopírována, rozši ována a za azována do informa ních systém v jakékoliv form (elektronické,

Více

rok Platová sféra Výsledky ke dni 2.. 201 WWW.ISPV.CZ

rok Platová sféra Výsledky ke dni 2.. 201 WWW.ISPV.CZ PR rok Platová sféra Výsledky ke dni 2.. 201 WWW.ISPV.CZ Copyright - MPSV R Publikace ani její ást nesmí být kopírována, rozši ována a za azována do informa ních systém v jakékoliv form (elektronické,

Více

Základní metodické přístupy Popis publikovaných tabulek... 12

Základní metodické přístupy Popis publikovaných tabulek... 12 6 Obsah Obsah: Úvod... 7 Výsledková část - platová sféra Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12 Hrubý měsíční plat PLS-M0 Základní informace o hrubém měsíčním platu... 13

Více

Základní metodické přístupy Popis publikovaných tabulek... 12

Základní metodické přístupy Popis publikovaných tabulek... 12 6 Obsah Obsah: Úvod... 7 Výsledková část - mzdová sféra Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12 Hrubá měsíční mzda MZS-M0 Základní informace o hrubé měsíční mzdě... 13 MZS-M1

Více

Základní metodické přístupy Popis publikovaných tabulek... 12

Základní metodické přístupy Popis publikovaných tabulek... 12 Obsah Obsah: Úvod... 7 Výsledková část - platová sféra Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12 Hrubý měsíční plat PLS-M0 Základní informace o hrubém měsíčním platu... 13 PLS-M1

Více

Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12

Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12 Obsah Obsah: Úvod... 7 Výsledková část - platová sféra Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12 Hrubý měsíční plat PLS-M0 Základní informace o hrubém měsíčním platu... 13 PLS-M1

Více

Základní metodické přístupy Popis publikovaných tabulek... 12

Základní metodické přístupy Popis publikovaných tabulek... 12 Obsah Obsah: Úvod... 7 Výsledková část - platová sféra Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12 Hrubý měsíční plat PLS-M0 Základní informace o hrubém měsíčním platu... 13 PLS-M1

Více

rok Platová sféra Revidované výsledky ke dni

rok Platová sféra Revidované výsledky ke dni PR rok Platová sféra Revidované výsledky ke dni WWW.ISPV.CZ Copyright - MPSV R Publikace ani její ást nesmí být kopírována, rozši ována a za azována do informa ních systém v jakékoliv form (elektronické,

Více

Mzdové srovnání. pro sektor strojírenství

Mzdové srovnání. pro sektor strojírenství Mzdové srovnání pro sektor strojírenství Proč mzdové srovnání Strategie odměňování je nezbytnou součástí dobrého fungování každé firmy. Ať už svou strategii a řízení mzdových nákladů teprve nastavujete,

Více

Regionální statistika ceny práce

Regionální statistika ceny práce RSCP Regionální statistika ceny práce Ètvrtletní výbìrové statistické zjiš ování kraj Støedoèeský II. ètvrtletí 2003 MPSV - SSZ RSCP Regionální statistika ceny práce Ètvrtletní výbìrové statistické zjiš

Více

Obsah: Úvod Výsledková část

Obsah: Úvod Výsledková část ISPV Obsah Obsah: Úvod... 7 Výsledková část Komentář k výsledkům za 4. čtvrtletí 2011... 11 Základní metodické přístupy... 13 Hlavní změny v Informačním systému o průměrném výdělku od roku 2011... 14

Více

Základní metodické přístupy Popis publikovaných tabulek... 12

Základní metodické přístupy Popis publikovaných tabulek... 12 6 Obsah Obsah: Úvod... 7 Výsledková část - platová sféra Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12 Hrubý měsíční plat PLS-M0 Základní informace o hrubém měsíčním platu... 13

Více

Copyright - MPSV R. Ministerstva práce a sociálních v cí Zpracovatel: TREXIMA, spol. s r.o., t. T. Bati 299, Zlín - Louky

Copyright - MPSV R. Ministerstva práce a sociálních v cí Zpracovatel: TREXIMA, spol. s r.o., t. T. Bati 299, Zlín - Louky ISPV ISPV Copyright - MPSV R Publikace ani její ást nesmí být kopírována, rozši ována a za azována do informa ních systém v jakékoliv form (elektronické, mechanické, optické, magnetické aj.) bez písemného

Více

kód název 1 Zákonodárci a řídící pracovníci 11 Zákonodárci, nejvyšší státní úředníci a nejvyšší představitelé společností 111 Zákonodárci a nejvyšší úředníci veřejné správy, politických a zájmových organizací

Více

Informaèní systém o prùmìrném výdìlku

Informaèní systém o prùmìrném výdìlku ISPV Informaèní systém o prùmìrném výdìlku Ètvrtletní výbìrové statistické zjiš ování 2003 I. ètvrtletí MPSV ISPV Informaèní systém o prùmìrném výdìlku Ètvrtletní výbìrové statistické zjiš ování 2003

Více

Základní metodické přístupy Popis publikovaných tabulek... 12

Základní metodické přístupy Popis publikovaných tabulek... 12 6 Obsah Obsah: Úvod... 7 Výsledková část - platová sféra Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12 Hrubý měsíční plat PLS-M0 Základní informace o hrubém měsíčním platu... 13

Více

1. Stanovení sazby pomocí ISPV (viz Východisko tohoto dokumentu). 2. Alternativní způsob výpočtu sazby mzdy/platu dle kapitoly 2 tohoto dokumentu.

1. Stanovení sazby pomocí ISPV (viz Východisko tohoto dokumentu). 2. Alternativní způsob výpočtu sazby mzdy/platu dle kapitoly 2 tohoto dokumentu. Seznam mezd/platů a možné postupy stanovení mezd/platů pro zaměstnance/pracovníky podílející se na realizaci projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen OP VVV) (možnosti stanovení

Více

Mzdové srovnání. v sektoru automotive

Mzdové srovnání. v sektoru automotive Mzdové srovnání v sektoru automotive Proč mzdové srovnání Strategie odměňování je nezbytnou součástí dobrého fungování každé firmy. Ať už svou strategii a řízení mzdových nákladů teprve nastavujete, nebo

Více

ètvrtletí ISPV

ètvrtletí ISPV 2011 2. ètvrtletí Revidované výsledky ke dni 21. 11. 2012 ISPV Obsah Obsah: Úvod... 7 Výsledková ást Komentář k výsledkům za 2. čtvrtletí 2011... 11 Základní metodické p ístupy... 13 Hlavní zm ny v Informa

Více

ÚŘAD PRÁCE ČR - krajská pobočka v Ostravě

ÚŘAD PRÁCE ČR - krajská pobočka v Ostravě ÚŘAD PRÁCE ČR - krajská pobočka v Ostravě KoP Nový Jičín Vývoj trhu práce v okrese Nový Jičín Oddělení trhu práce Květen 2016 Vývoj trhu práce v okrese Nový Jičín v květnu 2016 K 31. 5. 2016 bylo na kontaktních

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2015 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 049 Chrudim 104 021 Pardubice 169 356 Svitavy 104 342 Ústí nad Orlicí

Více

S T A T I S T I C K Á R O E N K A Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH V CÍ 2 0 0 8

S T A T I S T I C K Á R O E N K A Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH V CÍ 2 0 0 8 S T A T I S T I C K Á R O E N K A Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH V CÍ 2 0 0 8 Praha 2 0 0 9 Rocenka_MPSV_2009.indd 1 5.11.2009 12:31:57 Ministerstvo práce a sociálních v cí, 2009 ISBN 978-80-7421-004-4 Rocenka_MPSV_2009.indd

Více

Rozšířené výstupy Informačního systému o průměrném výdělku

Rozšířené výstupy Informačního systému o průměrném výdělku Rozšířené výstupy Informačního systému o průměrném výdělku A) Výstupy pro odbor 65 - odbor analýz a statistik Výsledková část ISPV-ČR za 1. pololetí a rok 2014 a 1. pololetí a rok 2015 Hrubý měsíční mzda/plat

Více

' ()*+,-./%%%) '

' ()*+,-./%%%) ' !"#!$%& ! "# $ %& ' ()*+,-./%%%)0122345671' !" # $!% & ' ( ')*+ **, -. /&!" (,012,3 * 4!" (,012,3 * /& -. /&!" (,012,3 '* 4!" (,012,3 '' "!5 '6 7!!5 " 5 '8 7!!5 " " &5,0,4 '9 7!!5 : &5,0,4 ' -.!" (,012,3

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly Trh práce ovlivňuje ekonomická situace Ekonomika rostla do roku, zaměstnanost však takový trend nevykazovala...podobný ne však stejný vývoj probíhal i v Libereckém kraji Situaci

Více

www.tznj.cz TRADICE - SPOLUPRÁCE - ZAMĚSTNANOST Škola s téměř 150letou tradicí. Spolupráce s 50 firmami regionu.

www.tznj.cz TRADICE - SPOLUPRÁCE - ZAMĚSTNANOST Škola s téměř 150letou tradicí. Spolupráce s 50 firmami regionu. Škola s téměř 150letou tradicí. Spolupráce s 50 firmami regionu. Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Olomouc. Absolventi školy nemají problém najít zaměstnání, nejlepší z nich studují

Více

Příloha 1 Počty nezaměstnaných absolventů všech stupňů studia

Příloha 1 Počty nezaměstnaných absolventů všech stupňů studia Přílohy diplomové práce Příloha 1 Počty nezaměstnaných absolventů všech stupňů studia 30.9.2013 počet procent stupně vzdělání bez vzdělání 358 0,9% základní vzdělání 3528 8,6% 9,4% nižší střední vzdělání

Více

HR Monitor. Kompetenční modely ve firmách v ČR. Září 2014

HR Monitor. Kompetenční modely ve firmách v ČR. Září 2014 HR Monitor Kompetenční modely ve firmách v ČR Září 2014 Obsah 1. KOMPETENČNÍ MODEL VE FIRMÁCH... 4 2. V KTERÝCH OBLASTECH PODNIKY KM VYUŽÍVAJÍ?... 6 3. VÝHODY A NEVÝHODY KONCEPTU KM... 8 4. ZAVÁDĚNÍ A

Více

V 1. pololetí 2011 rostly mzdy jen ve mzdové sféře

V 1. pololetí 2011 rostly mzdy jen ve mzdové sféře V 1. pololetí 2011 rostly mzdy jen ve mzdové sféře Výdělky ve mzdové a platové sféře Z údajů obsažených v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV) vyplývá, že v 1. pololetí 2011 vzrostla hrubá měsíční

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně ORGANIZAČNÍ ŘÁD Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně ČLÁNEK 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Tento organizační řád upravuje organizační a řídicí strukturu součásti veřejné vysoké školy Fakulty chemické Vysokého

Více

Velké rozdíly v rozsahu práce v atypickou dobu mezi profesemi a odvětvími

Velké rozdíly v rozsahu práce v atypickou dobu mezi profesemi a odvětvími 3. 2. 2014 Velké rozdíly v rozsahu práce v atypickou dobu mezi profesemi a odvětvími V roce 2012 pracoval v rámci referenčního období čtyř týdnů alespoň někdy večer každý třetí respondent. Frekvence noční

Více

3 Společenské vědy, obchod a právo

3 Společenské vědy, obchod a právo 3 Společenské vědy, obchod a právo 310 Společenské vědy a vědy o lidském chování širší programy Společenské vědy a vědy o lidském chování širší programy je studium společenských věd a věd o lidském chování

Více

ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM

ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM Úvod do GIS p ednáškové texty ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM P ednáškové texty Auto i: Ing. Martin B ehovský, Ing. Karel Jedli ka Redigoval: Ing. Ji í Šíma, CSc. 5. IMPLEMENTACE A VYUŽÍVÁNÍ

Více

VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB

VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB Rámcový program pro podporu technologických center a center strategických služeb schválený vládním

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

HR Monitor. Personální procesy ve firmách v ČR. - základní výstupy studie. Srpen 2013

HR Monitor. Personální procesy ve firmách v ČR. - základní výstupy studie. Srpen 2013 HR Monitor Personální procesy ve firmách v ČR - základní výstupy studie Srpen 2013 Obsah 1. ORGANIZACE PERSONALISTIKY...4 1.1. Kam organizačně spadá personalistika?...4 1.2. Personální ředitelé ve firmách...5

Více

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR Eva Skarlandtová Martin Mana 17. ledna 2014, Vysoká škola ekonomická v Praze ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz IT odborníci

Více

Hlavní aktivity agentury

Hlavní aktivity agentury Podpora exportních firem Agentura CzechInvest Lenka Gondová Olomouc 6. 11. 2013 Obsah prezentace agentura CzechInvest Investiční pobídky CzechAccelerator GESHER / MOST Technologická spolupráce CzechEkoSystem

Více

Příloha č. 1 Profil absolventa oboru Opravář zemědělských strojů Název školního vzdělávacího programu: OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ

Příloha č. 1 Profil absolventa oboru Opravář zemědělských strojů Název školního vzdělávacího programu: OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 12. PŘÍLOHY Příloha č. 1 Profil absolventa oboru Opravář zemědělských strojů Název školního vzdělávacího programu: OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ Kód a název oboru vzdělání: 41-55-H/01 Opravář zemědělských

Více

Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12

Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12 Obsah Obsah: Úvod... 7 Výsledková část nepodnikatelská sféra Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12 Hodinový výdělek NS-V0 Hodinový výdělek v podnikatelské sféře... 13 NS-V1

Více

01. 08. 2015 31. 07. 2019

01. 08. 2015 31. 07. 2019 OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Zajišt ní strážní služby, recep ní služby a obsluhy PbÚ pro OSSZ FrýdekMístek, OSSZ Karviná, OSSZ Nový Ji ín, OSSZ Opava a OSSZ Ostrava ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného

Více

Page 1 of 7 Eviden ní íslo: 7203011007555 Evropská unie Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lucemburk E-mail: ojs@publications.europa.eu Fax: +352 29 29 42

Více

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA V České republice je nezaměstnanost definována dvojím způsobem: Národní metodika, používaná Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV), vychází z administrativních

Více

Souvislosti kompetencí a odměňování

Souvislosti kompetencí a odměňování Souvislosti kompetencí a odměňování Jiří Večerník, Martina Mysíková a Petr Matějů Konference Předpoklady úspěchu v práci a v životě 27. listopadu 2013 Dvě části příspěvku 1. Regresní analýza dat PIAAC

Více

Vznik Technologické agentury R

Vznik Technologické agentury R Vznik Technologické agentury R Zahrani ní inspirace 4. íjna 2010 Pro vznikla Technologická agentura R? Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací Výrazn snížit po et 22 rozpo tových kapitol, z nichž je

Více

PŘEHLED VYBRANÝCH ZJIŠTĚNÍ DOTAZNÍK PRO ABSOLVENTY POBYTŮ ERASMUS 2004-2012

PŘEHLED VYBRANÝCH ZJIŠTĚNÍ DOTAZNÍK PRO ABSOLVENTY POBYTŮ ERASMUS 2004-2012 PŘEHLED VYBRANÝCH ZJIŠTĚNÍ DOTAZNÍK PRO ABSOLVENTY POBYTŮ ERASMUS 2004-2012 Úvod Zpráva přibližuje hlavní zjištění z dotazníkového šetření mezi absolventy studijních pobytů a pracovních stáží. Dům zahraniční

Více

Projekt vytvo ení. Vy í odborné koly a St ední koly, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p ísp vková organizace

Projekt vytvo ení. Vy í odborné koly a St ední koly, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p ísp vková organizace Projekt vytvo ení Vy í odborné koly a St ední koly,, Bratislavská 2166, p ísp vková organizace dle Programu páte ních kol Ústeckého kraje, únor 2009 Ing. Petr Kotuli Ing. Franti ek Hricz Projekt vytvo

Více

ROZVOJOVÝ STRATEGICKÝ DOKUMENT

ROZVOJOVÝ STRATEGICKÝ DOKUMENT PROFI ŠKOLA S.R.O. ROZVOJOVÝ STRATEGICKÝ DOKUMENT PLÁN ROZVOJE OBCE/MĚSTA OBDOBÍ LET 2015 2020 STRUKTURA A SPECIFIKACE SOKOLOV ČERVENEC 2015 ÚVOD Jak jsme uvedli v materiálu o strukturálních fondech EU

Více

íloha ro ní ú etní záv rky sestavené ke dni

íloha ro ní ú etní záv rky sestavené ke dni íloha ro ní ú etní záv rky sestavené ke dni 31.12.2008 l. 1 Informace o ú etní jednotce Název etní jednotky : sto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifika ní íslo : 00250805 právní

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky eské republiky Ústí nad Labem 14 3.11.2003 Ekonomika vybraných samostatných ordinací a dalších zdravotnických za

Více

P r a v i d l a. pro odměňování zaměstnanců Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s., ředitelství společnosti

P r a v i d l a. pro odměňování zaměstnanců Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s., ředitelství společnosti Příloha č. 2 ke kolektivní smlouvě 2002 P r a v i d l a pro odměňování zaměstnanců Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s., ředitelství společnosti O b s a h : Část I Část II Část III Část IV Část V Část

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 22/2012 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

rok 201 Platová sféra Hl. m. Praha Revidované výsledky ke dni

rok 201 Platová sféra Hl. m. Praha Revidované výsledky ke dni PR rok 201 Platová sféra Revidované výsledky ke dni 26. 3. 2014 WWW.ISPV.CZ Copyright - MPSV R Publikace ani její ást nesmí být kopírována, rozši ována a za azována do informa ních systém v jakékoliv form

Více

Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo 2002 2704 7,0 9,3 2003 2100 10,0 12,4 2004 2207 10,4 12,5 2005 1 2192 9,6 8,6 2006 1 3817 5,1 6,1

Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo 2002 2704 7,0 9,3 2003 2100 10,0 12,4 2004 2207 10,4 12,5 2005 1 2192 9,6 8,6 2006 1 3817 5,1 6,1 Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2006 činila míra v Pardubickém kraji 7,4 % 1 a celkový počet dosahoval 19 653 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2005 je zaznamenán

Více

Procesní projektové ízení. Letní semestr února

Procesní projektové ízení. Letní semestr února Procesní projektové ízení Letní semestr 2010 16. února Obsah Zp tná vazba Velké projekty ve velkých organizacích Základy zajišt ní provozu v organizaci IS Vít zslav Solnický 2 ízení projektu Model p ípravy,

Více

KOLEJOVÝ JEŘÁB GOTTWALD GS 150.14 TR

KOLEJOVÝ JEŘÁB GOTTWALD GS 150.14 TR KOLEJOVÝ JEŘÁB GOTTWALD GS 150.14 TR Kolejový jeřáb Gottwald GS 150.14 TR se svými parametry řadí mezi nejvýkonnější kolejové jeřáby v Evropě. Jeho konstrukce umožňuje manipulaci s břemeny, které v našich

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Organizační řád Střední průmyslové školy, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362 upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy a práva a povinnosti

Více

SEKCE N ADMINISTRATIVNÍ A PODPŮRNÉ ČINNOSTI

SEKCE N ADMINISTRATIVNÍ A PODPŮRNÉ ČINNOSTI SEKCE N ADMINISTRATIVNÍ A PODPŮRNÉ ČINNOSTI Tato sekce zahrnuje celou řadu činností, které podporují obecně obchodní činnosti. Tyto činnosti se odlišují od činností v sekci M tím, že jejich hlavním účelem

Více

Podnikatelské struktury obchodu, ubytování a stravování a CK k 31. 12. 2015

Podnikatelské struktury obchodu, ubytování a stravování a CK k 31. 12. 2015 Podnikatelské struktury obchodu, ubytování a stravování a CK k 31. 12. 2015 Stručná analýza podle Registru ekonomických subjektů ČSÚ V rámci statisticko-ekonomického zpravodajství přinášíme čtvrtletně

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme HORECA Rhodos 2015 Prezentace českých firem v sektoru HORECA Obor: potravinářství, sklářský průmysl, porcelán, textilní průmysl aj. Cestovní ruch v Řecku představuje tradiční

Více

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Liberec

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Liberec Úřad práce ČR, krajská pobočka v Liberci Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Liberec leden ec září říjen listopad prosinec 215 Obsah: 1. Nezaměstnanost a volná pracovní místa... 1 1.1. Počet uchazečů...

Více

Obsah: Úvod... 7. Výsledková část ČR podnikatelská sféra. Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12

Obsah: Úvod... 7. Výsledková část ČR podnikatelská sféra. Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12 ISPV ISPV Obsah Obsah: Úvod... 7 Výsledková část ČR podnikatelská sféra Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12 Hodinový výdělek PS-V0 Hodinový výdělek v podnikatelské sféře

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013

PRO SCHŮZI VLÁDY. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013 ÚŘAD VLÁDY ČR Č.j.: 16473/2014-OLP V Praze dne 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013 Důvod předložení: Materiál je

Více

Směrnice č. 01/2015. Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prvních ročníků školního roku 2015/2016

Směrnice č. 01/2015. Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prvních ročníků školního roku 2015/2016 Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz Směrnice č. 01/2015 Vyhlášení 1.

Více

Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017

Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017 Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017 1.1. Vymezení způsobilých nákladů obecná část (1) Účelová podpora může být poskytnuta pouze na činnosti definované

Více

STATISTICKÁ ROâENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VùCÍ 2009

STATISTICKÁ ROâENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VùCÍ 2009 STATISTICKÁ ROâENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VùCÍ 2009 Praha 2010 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2010 ISBN 978-80-7421-022-8 OBSAH Strana ÚVOD... 7 1. OBYVATELSTVO... 9 1.1 Složení obyvatelstva

Více

MV ČR, Odbor egovernmentu. renata.horakova@mvcr.cz. Webové stránky veřejné správy - minimalizace jejich zranitelnosti a podpora bezpečnostních prvků

MV ČR, Odbor egovernmentu. renata.horakova@mvcr.cz. Webové stránky veřejné správy - minimalizace jejich zranitelnosti a podpora bezpečnostních prvků Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo vnitra Adresa Milady Horákové 133/ Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Scheuba

Více

Regionální statistika ceny práce

Regionální statistika ceny práce RSCP Regionální statistika ceny práce Ètvrtletní výbìrové statistické zjiš ování Nepodnikatelská sféra kraj IV. ètvrtletí 2004 MPSV - SSZ RSCP Regionální statistika ceny práce Ètvrtletní výbìrové statistické

Více

Průzkum mezi podniky v Moravskoslezském kraji 2006 Dílčí deskriptivní analýza výsledků průzkumu za sektor

Průzkum mezi podniky v Moravskoslezském kraji 2006 Dílčí deskriptivní analýza výsledků průzkumu za sektor - Dílčí deskriptivní analýza výsledků průzkumu za sektor Výroba dopravních prostředků a (subsekce DM) OBSAH 1. KONCEPT A CÍL ANALÝZY 1 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O RESPONDENTECH 2 3. PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2014 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 440 Chrudim 104 206 Pardubice 168 237 Svitavy 104 971 Ústí nad Orlicí

Více

MZDY V ČESKÉ REPUBLICE

MZDY V ČESKÉ REPUBLICE MZDY V ČESKÉ REPUBLICE Dalibor Holý, Jitka Erhartová Tisková konference, 6. červen 2016, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Rychlá informace 1. čtvrtletí 2016

Více

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2016/2017

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2016/2017 Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2016/2017 Datum poslední změny: 24.5.2016 12:48 Školy zřizované Karlovarským krajem škola adresa telefon obor vzdělání

Více

PŘEDBĚŽNÝ CELKOVÝ ROZPOČET - oblast KULTURA

PŘEDBĚŽNÝ CELKOVÝ ROZPOČET - oblast KULTURA PŘEDBĚŽNÝ CELKOVÝ ROZPOČET - oblast KULTURA Příloha č. 2 Žadatel (název/jméno) TROJHALÍ KAROLINA, zájmové sdružení právnických osob Sídlo/adresa Ruská 2883/101, Ostrava-Vítkovice 706 02 POLOŽKA PŘEDPOKLAD

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Maturitní témata pro obor Agropodnikání

Maturitní témata pro obor Agropodnikání 1. Národní hospodářství Pojem, struktura NH odvětví, sektory, makroekonomické cíle, ukazatele a nástroje hospodářské politiky státu, charakteristika nástrojů hospodářské politiky státu, reálný a potenciální

Více

A.1. NÁVRH SOUBORU ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH SOUBORU ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH SOUBORU ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Závazná část Územního plánu obce Luběnice se mění takto: 1. Vymezení zastavěného území V platném Územním plánu obce Luběnice jsou vymezeny hranice

Více

N á v r h VYHLÁŠKA. ze dne 2007, o zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

N á v r h VYHLÁŠKA. ze dne 2007, o zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel Příloha N á v r h VYHLÁŠKA ze dne 2007, o zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel Ministerstvo dopravy stanoví podle 62 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné

Více

2002 93322 14,8% 8,8% 2003 102495 16,1% 9,6% 2004 106239 17,0% 10,2% 2005 1 94529 14,9% 8,9% 2006 1 88301 13,7% 8,3%

2002 93322 14,8% 8,8% 2003 102495 16,1% 9,6% 2004 106239 17,0% 10,2% 2005 1 94529 14,9% 8,9% 2006 1 88301 13,7% 8,3% Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2006 činila míra v Moravskoslezském kraji 13,7 % 1 a celkový počet dosahoval 88 301 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2005 je zaznamenán

Více

B. INFORMAČNÍ SPOLEČNOST

B. INFORMAČNÍ SPOLEČNOST B. INFORMAČNÍ SPOLEČNOST Informační společnost je termín používaný v souvislosti se zaváděním a rozvojem nových, především informačních a komunikačních technologií a systémů (internet, mobilní telefony,

Více

Austrálie Váš obchodní partner. Jan Brejcha, 26. kv tna 2011

Austrálie Váš obchodní partner. Jan Brejcha, 26. kv tna 2011 Austrálie Váš obchodní partner Jan Brejcha, 26. kv tna 2011 Dobrý den! Austrálie - politické uspo ádání, demografie Federace spole enství 6 stát a 2 teritorií Státní vlády s rozsáhlými pravomocemi Federální

Více

Příloha č. 1 Historie loga firmy od založení až po současnost.

Příloha č. 1 Historie loga firmy od založení až po současnost. Příloha č. 1 Historie loga firmy od založení až po současnost. 1 Příloha č. 2 Nejstarší dochované tablo školy. 2 Příloha č. 3 Tabulka o počtech zaměstnaných učňů od roku 1928 do roku 1932. 3 Příloha č.

Více

S.2 Požadavky na řidiče drážních vozidel

S.2 Požadavky na řidiče drážních vozidel S.2 Požadavky na řidiče drážních vozidel Řídit drážní vozidlo mohou jen osoby s platným průkazem způsobilosti k řízení. Průkaz způsobilosti k řízení vydává drážní správní úřad žadateli, který prokázal

Více

Rozšířené výstupy Informačního systému o průměrném výdělku

Rozšířené výstupy Informačního systému o průměrném výdělku Rozšířené výstupy Informačního systému o průměrném výdělku A) Výstupy pro odbor 62 - odbor rozpočtu Výsledková část ISPV - ČR za 1. pololetí a celé roky (2016 až 2019) Výstupy v této části (část A) jsou

Více

Rozpis položky MZDY - 521, 524, 527

Rozpis položky MZDY - 521, 524, 527 Mate ská škola Olšava, Uherský Brod, U Školky 2148 Praní prádla 1 130479 45668 176147,00 Topení v MŠ DPP 8800 0 880 Celkem 139279,00 45668,00 184947,00 Vypracoval: Schválil: T.Jan ová Bc.E.Divoká, editelka

Více

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Liberec

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Liberec Úřad práce ČR, krajská pobočka v Liberci Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Liberec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 2014 Obsah: 1. Nezaměstnanost

Více

Podnikové činnosti. Metodické uspořádání učiva. Požadavky kladené na vyučující. co do obsahové náplně. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Podnikové činnosti. Metodické uspořádání učiva. Požadavky kladené na vyučující. co do obsahové náplně. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Podnikové činnosti Didaktické zpracování učiva pro střední školy Metodické uspořádání učiva vstup přeměna výstup Oběžný majetek Dlouhodobý majetek Hlavní činnost Prodejní činnost Zaměstnanci Marketing

Více

zlom_rocenka_001-094_zlom_rocenka 26.9.11 11:14 Stránka 1 STATISTICKÁ ROâENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VùCÍ 2010

zlom_rocenka_001-094_zlom_rocenka 26.9.11 11:14 Stránka 1 STATISTICKÁ ROâENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VùCÍ 2010 zlom_rocenka_001-094_zlom_rocenka 26.9.11 11:14 Stránka 1 STATISTICKÁ ROâENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VùCÍ 2010 Praha 2011 zlom_rocenka_001-094_zlom_rocenka 26.9.11 11:14 Stránka 2 Ministerstvo práce

Více

Obsah: Úvod... 7. Výsledková část ČR podnikatelská sféra

Obsah: Úvod... 7. Výsledková část ČR podnikatelská sféra Obsah Obsah: Úvod... 7 Výsledková část ČR podnikatelská sféra Průměrné hodinové výdělky P-V0 Průměrné hodinové výdělky v podnikatelské sféře České republiky... 11 P-V1 Průměrné hodinové výdělky podle hlavních

Více

Obsah: Úvod... 7. Výsledková část ČR podnikatelská sféra. Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12

Obsah: Úvod... 7. Výsledková část ČR podnikatelská sféra. Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12 ISPV ISPV Obsah Obsah: Úvod... 7 Výsledková část ČR podnikatelská sféra Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12 Hodinový výdělek PS-V0 Hodinový výdělek v podnikatelské sféře

Více

ZRU ENÍ ZADÁVACÍHO ÍZENÍ/ SOUT E O NÁVRH

ZRU ENÍ ZADÁVACÍHO ÍZENÍ/ SOUT E O NÁVRH . podací íslo pro import z odeslaného ZRU ENÍ ZADÁVACÍHO ÍZENÍ/ SOUT E O NÁVRH 1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Adresa: J.E.PURKYN 652 Obec: LITOMY L PS : 57014 Stát: CZ Kontaktní údaje: Telefon:

Více

Soustava oborů vzdělání

Soustava oborů vzdělání Oddíl A Soustava oborů vzdělání A) Soustava oborů vzdělání poskytujících základní vzdělání A1 Obory základního vzdělání - nová soustava s platností od školního roku 2006/2007 počínaje 1., 6., popřípadě

Více

Pakt zaměstnanosti Karlovarského kraje. Karlovy Vary, 19. listopadu 2015

Pakt zaměstnanosti Karlovarského kraje. Karlovy Vary, 19. listopadu 2015 Pakt zaměstnanosti Karlovarského e Karlovy Vary, 19. listopadu 2015 1 Strom problémů Karlovarského e (výňatek) Malá atraktivita e (v nejširším smyslu) pro mladé a vzdělané lidi Omezená nabídka v oblasti

Více