Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání"

Transkript

1 ZŠ Opava, Otická 18, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání PRAMENY Motto: My sami musíme být tou změnou, kterou chceme vidět ve světě kolem nás. Mahátma Gándhí

2 Obsah 1. Identifikační údaje Charakteristika školy Projekty a spolupráce... 9 Projekt Světový den jazyků... 9 Projekt Dny profesí - celoškolní Projekt Den zdraví celoškolní Projekt Den Země - celoškolní Projekt Světový den - celoškolní Projekt Den dětí - celoškolní Projekt Školní časopis - celoškolní Projekt Školní parlament - celoškolní Projekt Adaptační a socializační kurzy - ročníkový Projekt Člověk - ročníkový Projekt Afrika - ročníkový Projekt O sacharidech a tucích - ročníkový Projekt 2. světová válka - ročníkový Projekt Symposion (řecká hostina) - ročníkový Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) Učební osnovy 1.st. doplnění témat EVVO Projekt Ekologie - ročníkový Charakteristika školního vzdělávacího programu Klíčové kompetence Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Průřezová témata Výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Učební plán Učební plán ŠVP - 1. stupeň Využití disponibilní dotace - 2. stupeň - běžná třída Učební plán ŠVP - 2. stupeň - RVM Využití disponibilní dotace Učební osnovy stupeň ročník Charakteristiky vzdělávacích oblastí a jednotlivých předmětů Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

3 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací oblast: Doplňující vzdělávací obory stupeň ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací oblast: Doplňující vzdělávací obory Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů I. stupeň Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast - Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast - Informační a komunikační technologie Vzdělávací oblast - Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast Člověk a zdraví Vzdělávací oblast - Umění a kultura Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce II. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie Vzdělávací oblast Člověk a společnost - Dějepis Vzdělávací oblast Člověk a společnost Občanská výchova Vzdělávací oblast Člověk a příroda - Fyzika Vzdělávací oblast Člověk a příroda - Chemie Vzdělávací oblast Člověk a příroda - Přírodopis Vzdělávací oblast Umění a kultura Hudební výchova Vzdělávací oblast Umění a kultura Výtvarná výchova Vzdělávací oblast Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Vzdělávací oblast Člověk a svět práce Pracovní činnosti Vzdělávací oblast: Doplňující vzdělávací obory Hodnocení žáků Hodnocení žáka

4 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, zpracován v souladu s RVP ZV Motivační název: Prameny Předkladatel: Základní škola Opava, Otická 18 příspěvková organizace Adresa školy : Otická 18/722, Opava IČO: Zřizovatel: Kontakty: Statutární město Opava Horní náměstí Opava sekretariát Ředitel školy: Mgr. Jiří Kupčík Zástupce ředitele: Mgr. Hana Štellarová Koordinátor ŠVP: Mgr. Hana Štellarová Škola sdružuje: Základní školu IZO: Kapacita 530 žáků Školní družinu IZO: Kapacita 150 dětí Kontakty: tel.: fax: ŠVP byl schválen ředitelem školy a projednán Radou školy dne Doplněný ŠVP byl schválen ředitelem školy a projednán Radou školy dne Upravený ŠVP byl schválen ředitelem školy dne a projednán Radou školy dne Platnost dokumentu od Účinnost dokumentu od ŠVP doplněn a rozšířen od ŠVP doplněn a rozšířen od

5 2. Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Základní škola je tvořena oběma stupni. Na druhém stupni jsou kromě běžných tříd i třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Počet tříd v ročnících nižšího stupně je jedna až dvě, na vyšším stupni tři třídy v ročníku. Škola je blízko centra v klidné části města. Má vlastní tělocvičnu a budovu pro ŠD. Vyučuje se ve 20 kmenových třídách. Využíváme odborné učebny pro výuku fyziky a chemie, přírodopisu, cizích jazyků, výtvarné výchovy, hudební výchovy, keramickou dílnu, také dvě počítačové učebny s připojením internetu, multimediální učebnu a relaxační učebnu, školní dílny, cvičnou kuchyňku s výukovou multimediální tabulí. 10 tříd je vybaveno PC, dataprojektorem, plátnem a připojením internetu. Na školním dvoře je hřiště vhodné pro míčové sporty, využitelné i pro atletiku. Školu navštěvují děti z území města Opavy a přilehlých městských částí. Tyto děti tvoří nezanedbatelný podíl z celkového počtu žáků školy. Vyšší stupeň základní školy navštěvuje velké množství dětí dojíždějících z okolních vesnic. Školní družina je tvořena pěti odděleními, která navštěvují především žáci 1. až 4. ročníku. Školní družina využívá jak dvou budov umístěných na dvoře školy, tak i prostor školního dvora. K dispozici jsou jí i prostory školy a odborné učebny. Na škole je zřízeno pracoviště školního speciálního pedagoga, který má samostatnou místnost vybavenou počítačem a telefonem. Žákům i učitelům je k dispozici po dobu vyučování školní bufet. Vybavení školy Výuka probíhá v čistých, prostorných, světlých a esteticky příjemných třídách. Všechny třídy jsou vybaveny novým nábytkem splňujícím hygienické normy. Na vzhledu chodeb a společných prostor se podílejí učitelé i žáci, jsou zde informace o událostech ve škole, probíhajících projektech, atletické rekordy žáků a výtvarné práce žáků. Výzdoba školy je řešena koncepčně.součástí tříd prvního stupně a některých tříd vyššího stupně jsou odpočinkové relaxační zóny. Vybavenost učebními pomůckami je dobrá. Postupně se nakupují moderní učební pomůcky zaměřené na použití při nových výukových metodách multimediální 5

6 tabule, PC, dataprojektory. Velmi dobře je vybavena odborná učebna fyziky a chemie s interaktivní tabulí. Nadstandardní je i inventář tělocvičny s novou parketovou podlahou vyhovující ergonometrickým normám pro míčové sporty. Škola je vybavena 68 stanicemi připojenými k internetu. Z toho je 43 stanic přístupných žákům. Všichni vyučující využívají PC v učebnách i v kabinetech a ve sborovně, mají k dispozici tiskárnu a kopírku. Hygienická zařízení splňují platné normy a působí čistě a moderně. Škola poskytuje mimoškolní činnost v celé řadě kroužků včetně kroužků ve ŠD a kroužků pro děti z mateřských škol. Charakteristika pedagogického sboru Naše škola se může pochlubit vysokou kvalifikovaností pedagogického sboru. O kvalitě výuky svědčí vysoká úspěšnost našich žáků v olympiádách, sportovních a uměleckých soutěžích, při přijímacích zkouškách na střední školy, v testech SCIO a CERMAT. Kvalifikovanou výuku dalších cizích jazyků zajišťujeme prostřednictvím externích pracovníků. Velká pozornost je věnována jak talentovaným žákům, tak žákům s poruchami učení. Další vzdělávání pedagogických pracovníků je podporováno zvláště ve třech oblastech zvyšování odborné kvalifikace, zvyšování znalostí v oboru psychologie a studium cizích jazyků. Dobré klima přispívá ke spolupráci mezi učiteli a podpoře dalšího profesního rozvoje. Zavádění moderních metod i pomůcek je velmi dobře přijímáno. Ve škole působí výchovný poradce,speciální pedagog, externí psycholog, několik dyslektických asistentů, preventista negativních a patologických jevů a tři zdravotníci vyškolení pro školní zotavovací akce. V pěti odděleních školní družiny pracuje pět vychovatelů. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Škola pořádá pravidelně ozdravné pobyty v přírodě pro všechny třídy 1. stupně, lyžařské výcvikové kurzy jednak pro všechny žáky 7. ročníku a také pro třídy na 1. stupni, 2. a 3. třídy se účastní plaveckého výcviku, 2.,3. a 4. třídy mají pravidelnou výuku dopravní výchovy v autoškole OSA a na dopravním hřišti v Malých Hošticích. V šestém ročníku přicházejí na naši školu noví žáci z okolních městských či vesnických škol. Tito žáci absolvují adaptační kurz, jehož úkolem je urychlit stmelování třídního kolektivu a spolupráci s třídním učitelem. Kurzu se pravidelně účastní školní preventista. V osmém ročníku se několikadenní socializační pobyt tříd se svými třídními učiteli a školním speciálním pedagogem opakuje. 6

7 Tradičně spolupracujeme se základní školou v Hlučíně, která má rovněž třídy s rozšířenou výukou matematiky, spolupráce je v rámci matematické soutěže Dejme hlavy dohromady. Soutěže se účastní žáci sedmých ročníků a v organizaci soutěže se školy pravidelně střídají. Žáci naší školy jezdí na exkurzi do Jaderné elektrárny Dukovany, žáci ročníků do Planetária Jana Palyzy v Ostravě, na Gymnázium M. Koperníka v Bílovci a účastní se matematické korespondenční soutěže, kterou toto gymnázium každý rok pořádá. K dalším aktivitám patří výjezdní matematické soustředění pro žáky sedmých ročníků a soutěž Matematický maratón, pořádaná pro žáky osmých a devátých tříd ve spolupráci se ZŠ Kylešovice a družební školou v Ratiboři. Při organizaci matematických olympiád a soutěže Klokan v okrese Opava spolupracujeme se SVČ Opava. Spolupráci se Slezskou univerzitou využíváme při organizaci okresního kola Pythágoriády. Školní sportovní klub Oťas úzce spolupracuje se sportovním klubem P.E.M.A., který působí na naší škole a sdružuje řadu sportů v Opavě. Projekt Otevřená hřiště, do něhož jsme zapojeni, je aktivitou zřizovatele pro využití školního hřiště v odpoledních hodinách nebo o prázdninách pro sportující mládež. Škola dlouhodobě spolupracuje v rámci Euroregionu Silesia s družební školou v polské Ratiboři. V průběhu školního roku se žáci školy zapojují do čtyř celoškolních projektů Dne světa a jazyků, Dne zdraví, Dne profesí, Dne Země. Všechny projekty jsou zpracovány tak, aby každý žák během své školní docházky prošel všemi tématy projektů viz přílohy. Další projekty jsou organizovány v jednotlivých ročnících, příp. třídách. Spolupráce se zákonnými zástupci a jinými subjekty (školskou radou, školskými poradenskými zařízeními, místními a regionálními institucemi aj.) Za velmi dobrou považujeme spolupráci se zákonnými zástupci žáků v rámci SRPŠ, které podporuje řadu akcí pro děti pořádaných školou. Výtěžek školního plesu vždy přispívá ke zlepšení podmínek ve škole. Školská rada byla zřízena již v roce 2006 a od té doby se podílí ve spolupráci se SRPŠ na dění školy. Zákonní zástupci žálů mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícími, dále v době konzultačních hodin a třídních schůzek. Každoročně pořádáme Den otevřených dveří, kdy si mohou rodiče i širší veřejnost prohlédnout všechny prostory školy a zároveň se i účastnit výuky. Zákonní zástupci žáků mají možnost prohlédnout si školu i v době dalších akcí pro veřejnost, jako jsou pravidelné vánoční a velikonoční výstavy prací žáků a dětské karnevaly. Při řešení výchovných a vzdělávacích problémů využíváme pomoci PPP Opava, SVP Opava a odboru sociálních věcí MMO. V první řadě však všechny vzniklé výchovné problémy řešíme na našem školním pracovišti se speciální pedagožkou a výchovnou 7

8 poradkyní. Funkce školního speciálního pedagoga byla na škole zřízena od školního roku 2006/2007. Velmi dobře se rozvíjí spolupráce s mateřskými školami v okolí, pro které pořádáme maškarní reje, Mikuláše, divadelní představení, návštěvy ve třídách, oslavu Dne dětí. Předškolní děti mají možnost navštěvovat kroužek angličtiny a keramiky vedený vyučujícími naší školy. Žáci obou spolupracujících mateřských škol pravidelně navštěvují školu a mají možnost účastnit se jednak přímo vyučovacích hodin a dalších aktivit, pořádaných pro ně učitelkami 1. stupně spolu se žáky vyšších ročníků. Pro chod školy je nezbytná dobrá komunikace s odborem školství MMO a spolupráce s dalšími subjekty: Policií ČR, Městskou policií, ČČK a studenty SZŠ Opava, Hasičským sborem Opava, Českým svazem ochránců přírody, SVČ Opava, SMTPř a Slezskou nemocnicí v Opavě. Ke spolupráci s MMO patří i účast na Vítání občánků, do kterého je zapojen kroužek školní družiny.. 8

9 2.3 Projekty a spolupráce Projekt Světový den jazyků Cíle projektu: zdokonalování schopností žáků komunikovat v cizím jazyce využití a upevnění získaných znalostí ze zeměpisu zájem o současné dění ve světě posilování schopnosti žáků vyhledávat, shromažďovat a třídit informace pochopení významu spolupráce v týmu rozvoj komunikačních a grafických schopností žáků Klíčové kompetence: k učení (vyhledává a třídí informace), sociální a personální (efektivní spolupráce v týmu) komunikativní (kultivovaný písemný i ústní projev) pracovní (příprava materiálů) Průřezová témata: Cílová skupina: Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Časové vymezení: Místo realizace: MuV multikulturalita, lidské vztahy OaSV sociální rozvoj MV práce v týmu EGS objevujeme Evropu a svět žáci ročníků Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a příroda cizí jazyk (Aj, Rj, Nj, Šj), zeměpis květen (domácí příprava + 1 vyučovací den) třída, multi učebna, počítačová učebna, tělocvična Popis projektu: 1. etapa motivace a rozdělení úkolů v rámci vyučovaných skupin 2. etapa domácí příprava materiálů k prezentaci 3. etapa vlastní příprava a prezentace na zadané téma Žáci ročníků prezentují vybraný stát světa v anglickém jazyce. 9

10 Žáci 9. ročníků prezentují vybraný stát světa v německém, ruském a španělském jazyce. Projekt Dny profesí - celoškolní Cíle projektu: Podpora využití znalostí a dovedností získaných v jednotlivých vzdělávacích oblastech v profesní orientaci žáků Podněcování zájmu žáku o jejich profesní orientaci Umožnit žákům podrobnější seznámení s různými pracovišti Klíčové kompetence: kompetence sociální a personální (respektování pravidel), kompetence komunikativní (spolupráce ve skupinách, naslouchání druhým, práce s texty a dovednost vyhledávání informací), kompetence pracovní (využívání znalostí a dovedností získaných v jednotlivých vzdělávacích oblastech k profesnímu zaměření), kompetence k učení (aktivní vyhledávání informací) Průřezová témata Osobnostní a sociální rozvoj Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (Evropa a svět nás zajímá) Environmentální výchova (lidské aktivity a problémy životního prostředí) Cílová skupina: žáci 2. st. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Časové vymezení: září Místo realizace: třídy a odborné učebny školy pracoviště různých profesí Popis projektu: Na nástěnce ve vestibulu školy jsou v několikadenním předstihu vyvěšeny seznamy profesí, jejichž pracoviště budou navštívena vždy pod vedením jednoho pedagogického pracovníka (max žáků). Žáci si vyberou profesi, o kterou mají zájem a napíší své jméno na seznam. Přibližně dva týdny daná skupina shromažďuje informace o vybrané profesi. Jeden vyhrazený den všechny skupiny navštíví dané pracoviště a ve zbývajícím čase po návratu do školy dokončí a zpracují svou prezentaci (info o profesi, plakát, pracovní pomůcky, oblečení, předpoklady pro výkon daného povolání.) Závěr projektu: Prezentace jednotlivých profesí na panelech ve vestibulu školy, ve školním časopise a na školních webových stránkách. 10

11 Projekt Den zdraví celoškolní Cíle projektu: Upevňování základních hygienických návyků Praktický nácvik provádění první pomoci Rozvíjení schopnosti odmítat škodlivé látky Zdůraznění nutnosti péče o fyzické a duševní zdraví Rozšíření a prohloubení poznatků o rodině, škole a vztazích mezi lidmi Klíčové kompetence: kompetence sociální a personální (respektování pravidel, ochota pomáhat druhým), kompetence komunikativní (spolupráce ve skupinách), kompetence k řešení problémů (využívání vlastních zkušeností žáků, schopnost nést zodpovědnost za svá rozhodnutí) Průřezová témata: Osobnostní a sociální rozvoj Environmentální výchova Cílová skupina: žáci 2. st. (1. st. doplňkové akce) Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda, Člověk a zdraví Časové vymezení: poslední pracovní den v lednu Místo realizace: třídy a odborné učebny školy Popis projektu: Žáci jsou rozděleni do skupin vždy v rámci příslušného ročníku a procházejí jednotlivými stanovišti, na kterých jednak besedují s odborníky a jednak se sami účastní praktických aktivit *. Žáci 6. roč. Praktický nácvik první pomoci, obvazová technika Zdravé životní prostředí, třídění odpadů s praktickými ukázkami Žáci 7.roč. Besedy s lékařem (téma zdravé výživy, péče o zdravotně postižené občany ) Praktické poskytování první pomoci Umělé dýchání, masáž srdce Žáci 8.roč. Prevence kouření dopad kouření na zdraví, škodlivost pasivního kouření Škodlivost alkoholu a drog Neodkladná resuscitace Žáci 9.roč. Partnerské vztahy Antikoncepce Neodkladná resuscitace Žáci 1.stupně: 2. tř. beseda se zástupcem Hasičů 11

12 tř. program primární prevence zaměřený na sebepojetí a komunikaci * Změna vyhrazena Spolupracující subjekty a organizace: Střední zdravotnická škola Pedagogicko psychologická poradna Poradna pro ženy a dívky Policie České republiky Městská policie Hasičský záchranný sbor Opava Záchranáři RZP Český červený kříž Lékaři a zdravotní sestry (rodiče žáků) Slezská nemocnice Opava 12

13 Projekt Den Země - celoškolní Cíle projektu: Prohloubení znalostí z učiva přírodovědy, přírodopisu a chemie Praktické poznávání přírodnin Rozvíjení schopnosti pozorování Zdůraznění nutnosti péče o životní prostředí Aktivní zapojení do ochrany životního prostředí Klíčové kompetence: kompetence k učení (aktivní vyhledávání informací), kompetence komunikativní (spolupráce ve skupinách), kompetence k řešení problémů (využívání vlastních zkušeností žáků, schopnost nést zodpovědnost za své rozhodnutí), kompetence občanské (uvědomění si svých práv i povinností), kompetence sociální a personální (respektování pravidel slušného chování, ochota pomáhat druhým) Průřezová témata Osobnostní a sociální rozvoj Výchova demokratického občana Environmentální výchova Cílová skupina: žáci 2.st. (žáci 1. st. doplňkové akce) Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Časové vymezení: 1 den v dubnu Místo realizace: okolí školy, ČOV Opava, Slavkovský les, ZOO Ostrava, zřícenina Vikštejn, řeka Moravice a její okolí (příp. řeka Opava) Popis projektu: Žáci jednotlivých ročníků absolvují akce* zaměřené na poznávání a aktivní ochranu přírody. Žáci 6. roč. - naučná stezka Slavkovským lesem Žáci 7.roč. - přírodovědná soutěž družstev a úklid okolí zříceniny hradu Vikštejn nebo návštěva ZOO Ostrava Žáci 8.roč. - exkurze do ČOV Opava a úklid okolí školy Žáci 9.roč. - úklid toku a okolí řeky Moravice nebo Opavy Žáci 1. stupně - návštěva ZOO Ostrava, účast na akcích SMPř a AREKY * Změna akcí vyhrazena 13

14 Spolupracující subjekty a organizace: Středisko volného času Opava Stanice mladých turistů a přírodovědců Opava Český svaz ochránců přírody Opava Natura Opava AREKA Čistička odpadních vod Opava 14

15 Projekt Světový den - celoškolní Cíle projektu: Shrnutí základních informací a zajímavostí o vybraných zemích světa určitého světadílu Posilování schopnosti žáků vyhledávat, shromažďovat a třídit informace Pochopení významu spolupráce v týmu Rozvoj komunikačních a grafických schopností žáků Klíčové kompetence: kompetence k učení (vyhledává a třídí informace), kompetence sociální a personální (efektivní spolupráce v týmu), kompetence komunikativní (kultivovaný písemný i ústní projev) Průřezová témata: Multikulturní výchova (rasová snášenlivost a tolerance) Mediální výchova Cílová skupina: žáci ročníků Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Časové vymezení: červen (domácí příprava + 1 vyučovací den) Místo realizace: třídy; prezentace ve vestibulu školy, multimediální učebně, tělocvičně, školním dvoře Popis projektu: Témata jednotlivých ročníků: 6. ročník Afrika (S, Stř., J), Austrálie 7. ročník Amerika (S, Stř., J) 8. ročník Asie (JZ, J, V) 9. ročník Evropa Projekt je rozdělen na tři části písemnou, grafickou a vlastní prezentaci. Třída si vylosuje jednu oblast zadaného kontinentu a vybere si k prezentaci jeden stát. Žáci jsou rozděleni do 3-4členných skupin. Připraví prezentaci v rámci jednotlivých ročníků, kdy ji budou předvádět paralelním třídám. Projekt je zaměřen na základní geografické údaje, historii, tradice, zajímavosti států. Celý projekt je rozdělen na písemnou a grafickou část a vlastní prezentaci, kde žáci předvádějí zvyky, způsoby oblékání, Grafické výstupy jsou vystaveny ve vestibulu školy. 15

16 Projekt Den dětí - celoškolní Cíle projektu: Trénink komunikačních schopností Propojování tvořivého myšlení a praktické realizace Upevňování zodpovědného přístupu k životu ve společnosti Prohlubování kladných morálních postojů Klíčové kompetence: kompetence sociální a personální (ochota připravit program pro druhé), kompetence komunikativní (spolupráce ve skupinách a umění přizpůsobovat komunikaci dle věku), kompetence k řešení problémů (modelové podílení se na chodu školy), kompetence občanské (vědomí svých práv a povinností) Průřezová témata Osobnostní a sociální rozvoj Výchova demokratického občana Mediální výchova Cílová skupina: žáci 9. tříd Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Časové vymezení: vhodný den kolem Místo realizace: třídy, odborné učebny, dvůr, tělocvična, ŠD, školní dílny Popis projektu: Učitelé Ov a třídní učitelé 9. ročníků podněcují, řídí a kontrolují sestavování přibližně 7 dvojic v každé ze tří tříd devátých ročníků. Každá z dvojic si připraví soutěžní disciplínu pro děti z nižšího stupně a mateřských škol. Třídní učitelé 9. ročníků se mezi sebou domluví tak, aby se disciplíny u jednotlivých tříd neopakovaly. Pět stanovišť tvoří malý okruh pro družební mateřské školky, velký okruh je určen pro celý 1. stupeň. Zbytek žáků tvoří organizační tým, který odpovídá za výdej cen za splněné úkoly, za pomoc třídním učitelům se sladěním chodu, za starost o děti z MŠ. V přípravné fázi si dvojice vytvoří poutače, s třídními učiteli si ujednotí pravidla a bodování své disciplíny, seženou si vhodné a potřebné pomůcky. Organizační tým vytváří mapy disciplín (např. 9.A pro malý okruh, 9.B pro suchou verzi, 9.C pro mokrou verzi). Před započetím celé akce jsou žáci 9. ročníků obeznámeni se svými stanovišti. V realizační fázi dohlíží třídní učitelé 9. tříd a netřídní učitelé na průběh akce. 16

17 Projekt Školní časopis - celoškolní Cíle projektu: Trénink komunikačních schopností Práce v realizačním týmu Upevňování občanských schopností Prezentace vlastních názorů Klíčové kompetence: kompetence sociální a personální (ochota věnovat svůj čas pro druhé, schopnost spolupracovat), kompetence komunikativní (práce v týmu, písemná tvorba, slušné vyjadřování, práce s různými informačními technologiemi), kompetence občanské (zapojení do dění školy), kompetence pracovní (vytváření pracovních návyků) Průřezová témata: Osobnostní a sociální rozvoj Výchova demokratického občana Mediální výchova Cílová skupina: žáci 2. stupně Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Časové vymezení: celý rok, časopis vychází 1x za čtvrtletí Místo realizace: PC učebna Popis projektu: Na začátku školního roku se tvoří nová redakce školního časopisu. V každé třídě je žákům nabídnuta možnost rozšířit řady členů minulé redakční rady. Schůzky redakce bývají nepravidelné. Každý člen redakce má na starosti svou rubriku. V mezidobí mapují dění v této oblasti. Dva týdny před vydáním časopisu se redakce začne častěji scházet, aby vytvořila konečnou podobu nového čísla. To po jazykové korektuře a vytisknutí distribuují do tříd. Vyučující českého jazyka jsou vyzváni, aby obohatili čísla časopisu o práce žáků. 17

18 Projekt Školní parlament - celoškolní Cíle projektu: Podílení se na životě školy Trénink kultivovaného projevu Upevňování zodpovědného přístupu k životu ve společnosti Prohlubování občanských postojů Klíčové kompetence: kompetence k učení (umožňování realizovat vlastní nápady), kompetence k řešení problémů (aktivní zapojování do řešení problémů týkajících se života školy), kompetence sociální a personální (rozvíjení schopnosti spolupracovat), kompetence občanské (být součástí školy) Průřezová témata Osobnostní a sociální rozvoj Výchova demokratického občana Mediální výchova Cílová skupina: žáci 2. stupně Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Časové vymezení: celý rok Místo realizace: PC učebna Popis projektu: Na začátku školního roku si každá třída zvolí dva spolehlivé zástupce. Ti pak navštěvují pravidelná setkání školního parlamentu. V mezidobích mapují návrhy a problematiku ve svých třídách. Každé setkání parlamentu začíná kontrolou splněných úkolů z minulého setkání a potom jsou probírány nápady a připomínky jednotlivých tříd. Zástupci tříd v parlamentu předají informace ze setkání spolužákům a zeptají se jich na názor na projednávaná témata. Pokud je potřeba některou z připomínek projednat s vedením, účastní se setkání i ředitel školy. 18

19 Projekt Adaptační a socializační kurzy - ročníkový Cíle projektu: Nastavit optimální klima tříd Předcházet vztahovým problémům ve třídách Odhalit psychické obtíže žáků Předcházet sociálně patologickým jevům Klíčové kompetence: kompetence komunikativní (aktivity ve skupinách), kompetence k řešení problémů (modelové situace), kompetence sociální a personální (spolupráce, respekt, dobré vztahy) Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova (sociální rozvoj) Multikulturní výchova (lidské vztahy) Cílová skupina: žáci 6. ročníku (společně) a žáci 8. ročníků (po třídách) Časové vymezení: září listopad (září - realizace adaptačního kurzu, říjen realizace socializačních kurzů, listopad hodnocení efektivity, návazná psychologická práce) Místo realizace: chata v přírodě Popis projektu: Projekt bude realizován dlouhodobou prací s třídami. Na třídenní adaptační kurzy bude navazovat průběžné monitorování tříd. V případě, že se v rámci tohoto kurzu objeví potřeba psychologicky pracovat s některou třídou dál, bude k tomu poskytnut prostor. Dále budou sledovány třídy 8. ročníku, budou mapovány jejich problémy, jejichž řešení bude v rámci socializačních kurzů započato a dokončeno ukotvením ve školním prostředí v dalším měsíci. Oba kurzy budou vedeny na základě sociálněpsychologických aktivit s třídami, v rámci kterých budou rozvíjeny jejich sociální dovednosti i řešeny nastolené problémy. 19

20 Projekt Člověk - ročníkový Cíle projektu: Shrnutí základních teoretických poznatků z anatomie a fyziologie lidského těla Zaměření na ochranu zdraví a prevenci vzniku civilizačních nemocí Posilování schopnosti žáků vyhledávat, shromažďovat a třídit informace Schopnost práce v týmu Pochopení důležitosti dělby práce Rozvoj komunikačních dovedností žáků Klíčové kompetence: kompetence k učení (čtení s porozuměním, realizace vlastních nápadů), kompetence komunikativní (práce ve skupině, práce s informačními technologiemi), kompetence k řešení problémů (vyhledávání informací, prezentace své práce) Průřezová témata: Environmentální výchova (lidské aktivity a problémy životního prostředí) Mediální výchova (práce v týmu) Cílová skupina: žáci 8. ročníku (ve 3-členných skupinách) Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Časové vymezení: duben červen (domácí příprava + 1 vyučovací den v červnu) Místo realizace: třída, multimediální učebna Popis projektu: Celý projekt je rozdělen na tři části písemnou, grafickou a vlastní prezentaci. Pro písemnou a grafickou část práce si žáci shromažďují potřebné materiály v průběhu měsíců duben, květen. Využívají školní knihovnu a internet. Písemné práce jsou zaměřeny jednak na anatomii a fyziologii vybrané tělní soustavy (opakování, doplnění a rozšíření probraného učiva), na jejich grafické vyobrazení (orientace v anatomii lidského těla, vytváření představy o tvaru a velikosti jednotlivých tělních orgánů). Druhá část práce je zaměřena na nemoci a vady postihující lidský organismus (jejich pojmenování, příznaky, projevy) a třetí část úkolu spočívá v zaměření na prevenci a ochranu zdraví. Tuto část projektu žáci zpracovávají doma, učitel je konzultant. V měsíci červnu je stanoven jeden vyučovací den, kdy žáci nejprve dokončují své výtvarné části projektů a celý zpracovaný úkol prezentují před třídou, vyučujícím, případně hosty. Písemnou práci mohou nahradit multimediální prezentací. Grafické výstupy pak mají žáci vyvěšeny ve třídě, případně na školní chodbě. 20

21 Projekt Afrika - ročníkový Cíle projektu: Shrnutí základních informací a zajímavostí o Africe Posilování schopnosti žáků vyhledávat, shromažďovat a třídit informace Pochopení významu spolupráce v týmu Rozvoj komunikačních a grafických schopností žáků Klíčové kompetence: kompetence k učení, kompetence sociální a personální, kompetence komunikativní, kompetence pracovní Průřezová témata: Environmentální výchova (životní prostředí) Mediální výchova (prezentace hotového výrobku) Cílová skupina: žáci 6. ročníku Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis celek Afrika Časové vymezení: červen (domácí příprava + 1 vyučovací den) Místo realizace: třída, prezentace ve vestibulu Popis projektu: Projekt je rozdělen na 4 části. 1.etapa motivační a přípravná Žáci jsou učitelem rozděleni do 3-4členných skupin. Každá skupina si zvolí velitele, který bude řídit její práci. 2.etapa domácí Žáci si doma připraví různé materiály (přírodniny, hračky, obrázky). Velitel si připraví na balící papír obrys světadílu Afrika a promyslí si, jak bude práce ve škole probíhat. Žáci využívají všech školních i mimoškolních zdrojů (encyklopedie, internet). 3.etapa pracovní Žáci ve skupinkách připravují plastickou mapu Afriky. Velitel skupiny řídí jejich práci. Učitel kontroluje správnost a popřípadě konzultuje vzniklé problémy. 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016 Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016 Mgr. Kateřina Čiháková ZŠ Pečky, okr. Kolín Tř. Jana Švermy 342 Pečky 289 11 1 ÚVOD Environmentální výchovu chápeme jako výchovu

Více

Výchovný obsah předmětu se skládá z tematických celků:

Výchovný obsah předmětu se skládá z tematických celků: Příloha č. 3 5.3.4 Přírodovědný seminář (PS) a) Obsahové vymezení Výuka volitelného předmětu Přírodovědný seminář rozšiřuje a prohlubuje učivo vzdělávací oblasti Člověk a příroda a je vyučován v 7. 9.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Dějepis CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DĚJEPISNÝ SEMINÁŘ

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Dějepis CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DĚJEPISNÝ SEMINÁŘ Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Dějepis Vyučovací předmět: DĚJEPISNÝ SEMINÁŘ CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011)

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4.1. Učební plán I.stupeň povinná časová dotace RVP 18-22 18-22 22-26 22-26 22-26 118 14 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Dodatek č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY

Dodatek č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Číslo jednací: Dodatek č. 2 ZŠSV/302/2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ příspěvková organizace Zámecká 38

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ŠKOLNÍ PLÁN EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2016 2017 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází na základě metodického pokynu MŠMT č.

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

9. ročník LMP NSP. 8. ročník LMP NSP. 10. ročník LMP SP. 7. ročník LMP NSP. Pozorování, pokus a bezpečnost práce. práce. práce

9. ročník LMP NSP. 8. ročník LMP NSP. 10. ročník LMP SP. 7. ročník LMP NSP. Pozorování, pokus a bezpečnost práce. práce. práce Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Chemie Vyučovací předmět Chemie je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru ze vzdělávací oblasti

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Klasifikace předmětů

Více

4.1. Učební plán 1.stupně

4.1. Učební plán 1.stupně 4.1. Učební plán 1.stupně 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací předmět Ročník 1. 2. 3. 4.. Celkem předměty Min dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání PRAMENY

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání PRAMENY ZŠ Opava, Otická 18, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání PRAMENY Motto: My sami musíme být tou změnou, kterou chceme vidět ve světě kolem nás. Mahátma Gándhí Obsah

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁIA) 1. Obsahové vymezení V předmětu geografie se realizuje obsah vzdělávacího oboru Geografie, část vzdělávacího oboru Geologie a části

Více

Co to je environmentální výchova?

Co to je environmentální výchova? Co to je environmentální výchova? Vytváří příležitosti pro získávání vědomostí, hodnotových orientací postojů a dovedností, které jsou potřebné pro ochranu a zachování zdravého životního prostředí. Vytváří

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0005 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ Název metodického

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více