Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání"

Transkript

1 ZŠ Opava, Otická 18, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání PRAMENY Motto: My sami musíme být tou změnou, kterou chceme vidět ve světě kolem nás. Mahátma Gándhí

2 Obsah 1. Identifikační údaje Charakteristika školy Projekty a spolupráce... 9 Projekt Světový den jazyků... 9 Projekt Dny profesí - celoškolní Projekt Den zdraví celoškolní Projekt Den Země - celoškolní Projekt Světový den - celoškolní Projekt Den dětí - celoškolní Projekt Školní časopis - celoškolní Projekt Školní parlament - celoškolní Projekt Adaptační a socializační kurzy - ročníkový Projekt Člověk - ročníkový Projekt Afrika - ročníkový Projekt O sacharidech a tucích - ročníkový Projekt 2. světová válka - ročníkový Projekt Symposion (řecká hostina) - ročníkový Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) Učební osnovy 1.st. doplnění témat EVVO Projekt Ekologie - ročníkový Charakteristika školního vzdělávacího programu Klíčové kompetence Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Průřezová témata Výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Učební plán Učební plán ŠVP - 1. stupeň Využití disponibilní dotace - 2. stupeň - běžná třída Učební plán ŠVP - 2. stupeň - RVM Využití disponibilní dotace Učební osnovy stupeň ročník Charakteristiky vzdělávacích oblastí a jednotlivých předmětů Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

3 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací oblast: Doplňující vzdělávací obory stupeň ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací oblast: Doplňující vzdělávací obory Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů I. stupeň Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast - Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast - Informační a komunikační technologie Vzdělávací oblast - Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast Člověk a zdraví Vzdělávací oblast - Umění a kultura Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce II. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie Vzdělávací oblast Člověk a společnost - Dějepis Vzdělávací oblast Člověk a společnost Občanská výchova Vzdělávací oblast Člověk a příroda - Fyzika Vzdělávací oblast Člověk a příroda - Chemie Vzdělávací oblast Člověk a příroda - Přírodopis Vzdělávací oblast Umění a kultura Hudební výchova Vzdělávací oblast Umění a kultura Výtvarná výchova Vzdělávací oblast Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Vzdělávací oblast Člověk a svět práce Pracovní činnosti Vzdělávací oblast: Doplňující vzdělávací obory Hodnocení žáků Hodnocení žáka

4 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, zpracován v souladu s RVP ZV Motivační název: Prameny Předkladatel: Základní škola Opava, Otická 18 příspěvková organizace Adresa školy : Otická 18/722, Opava IČO: Zřizovatel: Kontakty: Statutární město Opava Horní náměstí Opava sekretariát Ředitel školy: Mgr. Jiří Kupčík Zástupce ředitele: Mgr. Hana Štellarová Koordinátor ŠVP: Mgr. Hana Štellarová Škola sdružuje: Základní školu IZO: Kapacita 530 žáků Školní družinu IZO: Kapacita 150 dětí Kontakty: tel.: fax: ŠVP byl schválen ředitelem školy a projednán Radou školy dne Doplněný ŠVP byl schválen ředitelem školy a projednán Radou školy dne Upravený ŠVP byl schválen ředitelem školy dne a projednán Radou školy dne Platnost dokumentu od Účinnost dokumentu od ŠVP doplněn a rozšířen od ŠVP doplněn a rozšířen od

5 2. Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Základní škola je tvořena oběma stupni. Na druhém stupni jsou kromě běžných tříd i třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Počet tříd v ročnících nižšího stupně je jedna až dvě, na vyšším stupni tři třídy v ročníku. Škola je blízko centra v klidné části města. Má vlastní tělocvičnu a budovu pro ŠD. Vyučuje se ve 20 kmenových třídách. Využíváme odborné učebny pro výuku fyziky a chemie, přírodopisu, cizích jazyků, výtvarné výchovy, hudební výchovy, keramickou dílnu, také dvě počítačové učebny s připojením internetu, multimediální učebnu a relaxační učebnu, školní dílny, cvičnou kuchyňku s výukovou multimediální tabulí. 10 tříd je vybaveno PC, dataprojektorem, plátnem a připojením internetu. Na školním dvoře je hřiště vhodné pro míčové sporty, využitelné i pro atletiku. Školu navštěvují děti z území města Opavy a přilehlých městských částí. Tyto děti tvoří nezanedbatelný podíl z celkového počtu žáků školy. Vyšší stupeň základní školy navštěvuje velké množství dětí dojíždějících z okolních vesnic. Školní družina je tvořena pěti odděleními, která navštěvují především žáci 1. až 4. ročníku. Školní družina využívá jak dvou budov umístěných na dvoře školy, tak i prostor školního dvora. K dispozici jsou jí i prostory školy a odborné učebny. Na škole je zřízeno pracoviště školního speciálního pedagoga, který má samostatnou místnost vybavenou počítačem a telefonem. Žákům i učitelům je k dispozici po dobu vyučování školní bufet. Vybavení školy Výuka probíhá v čistých, prostorných, světlých a esteticky příjemných třídách. Všechny třídy jsou vybaveny novým nábytkem splňujícím hygienické normy. Na vzhledu chodeb a společných prostor se podílejí učitelé i žáci, jsou zde informace o událostech ve škole, probíhajících projektech, atletické rekordy žáků a výtvarné práce žáků. Výzdoba školy je řešena koncepčně.součástí tříd prvního stupně a některých tříd vyššího stupně jsou odpočinkové relaxační zóny. Vybavenost učebními pomůckami je dobrá. Postupně se nakupují moderní učební pomůcky zaměřené na použití při nových výukových metodách multimediální 5

6 tabule, PC, dataprojektory. Velmi dobře je vybavena odborná učebna fyziky a chemie s interaktivní tabulí. Nadstandardní je i inventář tělocvičny s novou parketovou podlahou vyhovující ergonometrickým normám pro míčové sporty. Škola je vybavena 68 stanicemi připojenými k internetu. Z toho je 43 stanic přístupných žákům. Všichni vyučující využívají PC v učebnách i v kabinetech a ve sborovně, mají k dispozici tiskárnu a kopírku. Hygienická zařízení splňují platné normy a působí čistě a moderně. Škola poskytuje mimoškolní činnost v celé řadě kroužků včetně kroužků ve ŠD a kroužků pro děti z mateřských škol. Charakteristika pedagogického sboru Naše škola se může pochlubit vysokou kvalifikovaností pedagogického sboru. O kvalitě výuky svědčí vysoká úspěšnost našich žáků v olympiádách, sportovních a uměleckých soutěžích, při přijímacích zkouškách na střední školy, v testech SCIO a CERMAT. Kvalifikovanou výuku dalších cizích jazyků zajišťujeme prostřednictvím externích pracovníků. Velká pozornost je věnována jak talentovaným žákům, tak žákům s poruchami učení. Další vzdělávání pedagogických pracovníků je podporováno zvláště ve třech oblastech zvyšování odborné kvalifikace, zvyšování znalostí v oboru psychologie a studium cizích jazyků. Dobré klima přispívá ke spolupráci mezi učiteli a podpoře dalšího profesního rozvoje. Zavádění moderních metod i pomůcek je velmi dobře přijímáno. Ve škole působí výchovný poradce,speciální pedagog, externí psycholog, několik dyslektických asistentů, preventista negativních a patologických jevů a tři zdravotníci vyškolení pro školní zotavovací akce. V pěti odděleních školní družiny pracuje pět vychovatelů. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Škola pořádá pravidelně ozdravné pobyty v přírodě pro všechny třídy 1. stupně, lyžařské výcvikové kurzy jednak pro všechny žáky 7. ročníku a také pro třídy na 1. stupni, 2. a 3. třídy se účastní plaveckého výcviku, 2.,3. a 4. třídy mají pravidelnou výuku dopravní výchovy v autoškole OSA a na dopravním hřišti v Malých Hošticích. V šestém ročníku přicházejí na naši školu noví žáci z okolních městských či vesnických škol. Tito žáci absolvují adaptační kurz, jehož úkolem je urychlit stmelování třídního kolektivu a spolupráci s třídním učitelem. Kurzu se pravidelně účastní školní preventista. V osmém ročníku se několikadenní socializační pobyt tříd se svými třídními učiteli a školním speciálním pedagogem opakuje. 6

7 Tradičně spolupracujeme se základní školou v Hlučíně, která má rovněž třídy s rozšířenou výukou matematiky, spolupráce je v rámci matematické soutěže Dejme hlavy dohromady. Soutěže se účastní žáci sedmých ročníků a v organizaci soutěže se školy pravidelně střídají. Žáci naší školy jezdí na exkurzi do Jaderné elektrárny Dukovany, žáci ročníků do Planetária Jana Palyzy v Ostravě, na Gymnázium M. Koperníka v Bílovci a účastní se matematické korespondenční soutěže, kterou toto gymnázium každý rok pořádá. K dalším aktivitám patří výjezdní matematické soustředění pro žáky sedmých ročníků a soutěž Matematický maratón, pořádaná pro žáky osmých a devátých tříd ve spolupráci se ZŠ Kylešovice a družební školou v Ratiboři. Při organizaci matematických olympiád a soutěže Klokan v okrese Opava spolupracujeme se SVČ Opava. Spolupráci se Slezskou univerzitou využíváme při organizaci okresního kola Pythágoriády. Školní sportovní klub Oťas úzce spolupracuje se sportovním klubem P.E.M.A., který působí na naší škole a sdružuje řadu sportů v Opavě. Projekt Otevřená hřiště, do něhož jsme zapojeni, je aktivitou zřizovatele pro využití školního hřiště v odpoledních hodinách nebo o prázdninách pro sportující mládež. Škola dlouhodobě spolupracuje v rámci Euroregionu Silesia s družební školou v polské Ratiboři. V průběhu školního roku se žáci školy zapojují do čtyř celoškolních projektů Dne světa a jazyků, Dne zdraví, Dne profesí, Dne Země. Všechny projekty jsou zpracovány tak, aby každý žák během své školní docházky prošel všemi tématy projektů viz přílohy. Další projekty jsou organizovány v jednotlivých ročnících, příp. třídách. Spolupráce se zákonnými zástupci a jinými subjekty (školskou radou, školskými poradenskými zařízeními, místními a regionálními institucemi aj.) Za velmi dobrou považujeme spolupráci se zákonnými zástupci žáků v rámci SRPŠ, které podporuje řadu akcí pro děti pořádaných školou. Výtěžek školního plesu vždy přispívá ke zlepšení podmínek ve škole. Školská rada byla zřízena již v roce 2006 a od té doby se podílí ve spolupráci se SRPŠ na dění školy. Zákonní zástupci žálů mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícími, dále v době konzultačních hodin a třídních schůzek. Každoročně pořádáme Den otevřených dveří, kdy si mohou rodiče i širší veřejnost prohlédnout všechny prostory školy a zároveň se i účastnit výuky. Zákonní zástupci žáků mají možnost prohlédnout si školu i v době dalších akcí pro veřejnost, jako jsou pravidelné vánoční a velikonoční výstavy prací žáků a dětské karnevaly. Při řešení výchovných a vzdělávacích problémů využíváme pomoci PPP Opava, SVP Opava a odboru sociálních věcí MMO. V první řadě však všechny vzniklé výchovné problémy řešíme na našem školním pracovišti se speciální pedagožkou a výchovnou 7

8 poradkyní. Funkce školního speciálního pedagoga byla na škole zřízena od školního roku 2006/2007. Velmi dobře se rozvíjí spolupráce s mateřskými školami v okolí, pro které pořádáme maškarní reje, Mikuláše, divadelní představení, návštěvy ve třídách, oslavu Dne dětí. Předškolní děti mají možnost navštěvovat kroužek angličtiny a keramiky vedený vyučujícími naší školy. Žáci obou spolupracujících mateřských škol pravidelně navštěvují školu a mají možnost účastnit se jednak přímo vyučovacích hodin a dalších aktivit, pořádaných pro ně učitelkami 1. stupně spolu se žáky vyšších ročníků. Pro chod školy je nezbytná dobrá komunikace s odborem školství MMO a spolupráce s dalšími subjekty: Policií ČR, Městskou policií, ČČK a studenty SZŠ Opava, Hasičským sborem Opava, Českým svazem ochránců přírody, SVČ Opava, SMTPř a Slezskou nemocnicí v Opavě. Ke spolupráci s MMO patří i účast na Vítání občánků, do kterého je zapojen kroužek školní družiny.. 8

9 2.3 Projekty a spolupráce Projekt Světový den jazyků Cíle projektu: zdokonalování schopností žáků komunikovat v cizím jazyce využití a upevnění získaných znalostí ze zeměpisu zájem o současné dění ve světě posilování schopnosti žáků vyhledávat, shromažďovat a třídit informace pochopení významu spolupráce v týmu rozvoj komunikačních a grafických schopností žáků Klíčové kompetence: k učení (vyhledává a třídí informace), sociální a personální (efektivní spolupráce v týmu) komunikativní (kultivovaný písemný i ústní projev) pracovní (příprava materiálů) Průřezová témata: Cílová skupina: Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Časové vymezení: Místo realizace: MuV multikulturalita, lidské vztahy OaSV sociální rozvoj MV práce v týmu EGS objevujeme Evropu a svět žáci ročníků Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a příroda cizí jazyk (Aj, Rj, Nj, Šj), zeměpis květen (domácí příprava + 1 vyučovací den) třída, multi učebna, počítačová učebna, tělocvična Popis projektu: 1. etapa motivace a rozdělení úkolů v rámci vyučovaných skupin 2. etapa domácí příprava materiálů k prezentaci 3. etapa vlastní příprava a prezentace na zadané téma Žáci ročníků prezentují vybraný stát světa v anglickém jazyce. 9

10 Žáci 9. ročníků prezentují vybraný stát světa v německém, ruském a španělském jazyce. Projekt Dny profesí - celoškolní Cíle projektu: Podpora využití znalostí a dovedností získaných v jednotlivých vzdělávacích oblastech v profesní orientaci žáků Podněcování zájmu žáku o jejich profesní orientaci Umožnit žákům podrobnější seznámení s různými pracovišti Klíčové kompetence: kompetence sociální a personální (respektování pravidel), kompetence komunikativní (spolupráce ve skupinách, naslouchání druhým, práce s texty a dovednost vyhledávání informací), kompetence pracovní (využívání znalostí a dovedností získaných v jednotlivých vzdělávacích oblastech k profesnímu zaměření), kompetence k učení (aktivní vyhledávání informací) Průřezová témata Osobnostní a sociální rozvoj Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (Evropa a svět nás zajímá) Environmentální výchova (lidské aktivity a problémy životního prostředí) Cílová skupina: žáci 2. st. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Časové vymezení: září Místo realizace: třídy a odborné učebny školy pracoviště různých profesí Popis projektu: Na nástěnce ve vestibulu školy jsou v několikadenním předstihu vyvěšeny seznamy profesí, jejichž pracoviště budou navštívena vždy pod vedením jednoho pedagogického pracovníka (max žáků). Žáci si vyberou profesi, o kterou mají zájem a napíší své jméno na seznam. Přibližně dva týdny daná skupina shromažďuje informace o vybrané profesi. Jeden vyhrazený den všechny skupiny navštíví dané pracoviště a ve zbývajícím čase po návratu do školy dokončí a zpracují svou prezentaci (info o profesi, plakát, pracovní pomůcky, oblečení, předpoklady pro výkon daného povolání.) Závěr projektu: Prezentace jednotlivých profesí na panelech ve vestibulu školy, ve školním časopise a na školních webových stránkách. 10

11 Projekt Den zdraví celoškolní Cíle projektu: Upevňování základních hygienických návyků Praktický nácvik provádění první pomoci Rozvíjení schopnosti odmítat škodlivé látky Zdůraznění nutnosti péče o fyzické a duševní zdraví Rozšíření a prohloubení poznatků o rodině, škole a vztazích mezi lidmi Klíčové kompetence: kompetence sociální a personální (respektování pravidel, ochota pomáhat druhým), kompetence komunikativní (spolupráce ve skupinách), kompetence k řešení problémů (využívání vlastních zkušeností žáků, schopnost nést zodpovědnost za svá rozhodnutí) Průřezová témata: Osobnostní a sociální rozvoj Environmentální výchova Cílová skupina: žáci 2. st. (1. st. doplňkové akce) Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda, Člověk a zdraví Časové vymezení: poslední pracovní den v lednu Místo realizace: třídy a odborné učebny školy Popis projektu: Žáci jsou rozděleni do skupin vždy v rámci příslušného ročníku a procházejí jednotlivými stanovišti, na kterých jednak besedují s odborníky a jednak se sami účastní praktických aktivit *. Žáci 6. roč. Praktický nácvik první pomoci, obvazová technika Zdravé životní prostředí, třídění odpadů s praktickými ukázkami Žáci 7.roč. Besedy s lékařem (téma zdravé výživy, péče o zdravotně postižené občany ) Praktické poskytování první pomoci Umělé dýchání, masáž srdce Žáci 8.roč. Prevence kouření dopad kouření na zdraví, škodlivost pasivního kouření Škodlivost alkoholu a drog Neodkladná resuscitace Žáci 9.roč. Partnerské vztahy Antikoncepce Neodkladná resuscitace Žáci 1.stupně: 2. tř. beseda se zástupcem Hasičů 11

12 tř. program primární prevence zaměřený na sebepojetí a komunikaci * Změna vyhrazena Spolupracující subjekty a organizace: Střední zdravotnická škola Pedagogicko psychologická poradna Poradna pro ženy a dívky Policie České republiky Městská policie Hasičský záchranný sbor Opava Záchranáři RZP Český červený kříž Lékaři a zdravotní sestry (rodiče žáků) Slezská nemocnice Opava 12

13 Projekt Den Země - celoškolní Cíle projektu: Prohloubení znalostí z učiva přírodovědy, přírodopisu a chemie Praktické poznávání přírodnin Rozvíjení schopnosti pozorování Zdůraznění nutnosti péče o životní prostředí Aktivní zapojení do ochrany životního prostředí Klíčové kompetence: kompetence k učení (aktivní vyhledávání informací), kompetence komunikativní (spolupráce ve skupinách), kompetence k řešení problémů (využívání vlastních zkušeností žáků, schopnost nést zodpovědnost za své rozhodnutí), kompetence občanské (uvědomění si svých práv i povinností), kompetence sociální a personální (respektování pravidel slušného chování, ochota pomáhat druhým) Průřezová témata Osobnostní a sociální rozvoj Výchova demokratického občana Environmentální výchova Cílová skupina: žáci 2.st. (žáci 1. st. doplňkové akce) Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Časové vymezení: 1 den v dubnu Místo realizace: okolí školy, ČOV Opava, Slavkovský les, ZOO Ostrava, zřícenina Vikštejn, řeka Moravice a její okolí (příp. řeka Opava) Popis projektu: Žáci jednotlivých ročníků absolvují akce* zaměřené na poznávání a aktivní ochranu přírody. Žáci 6. roč. - naučná stezka Slavkovským lesem Žáci 7.roč. - přírodovědná soutěž družstev a úklid okolí zříceniny hradu Vikštejn nebo návštěva ZOO Ostrava Žáci 8.roč. - exkurze do ČOV Opava a úklid okolí školy Žáci 9.roč. - úklid toku a okolí řeky Moravice nebo Opavy Žáci 1. stupně - návštěva ZOO Ostrava, účast na akcích SMPř a AREKY * Změna akcí vyhrazena 13

14 Spolupracující subjekty a organizace: Středisko volného času Opava Stanice mladých turistů a přírodovědců Opava Český svaz ochránců přírody Opava Natura Opava AREKA Čistička odpadních vod Opava 14

15 Projekt Světový den - celoškolní Cíle projektu: Shrnutí základních informací a zajímavostí o vybraných zemích světa určitého světadílu Posilování schopnosti žáků vyhledávat, shromažďovat a třídit informace Pochopení významu spolupráce v týmu Rozvoj komunikačních a grafických schopností žáků Klíčové kompetence: kompetence k učení (vyhledává a třídí informace), kompetence sociální a personální (efektivní spolupráce v týmu), kompetence komunikativní (kultivovaný písemný i ústní projev) Průřezová témata: Multikulturní výchova (rasová snášenlivost a tolerance) Mediální výchova Cílová skupina: žáci ročníků Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Časové vymezení: červen (domácí příprava + 1 vyučovací den) Místo realizace: třídy; prezentace ve vestibulu školy, multimediální učebně, tělocvičně, školním dvoře Popis projektu: Témata jednotlivých ročníků: 6. ročník Afrika (S, Stř., J), Austrálie 7. ročník Amerika (S, Stř., J) 8. ročník Asie (JZ, J, V) 9. ročník Evropa Projekt je rozdělen na tři části písemnou, grafickou a vlastní prezentaci. Třída si vylosuje jednu oblast zadaného kontinentu a vybere si k prezentaci jeden stát. Žáci jsou rozděleni do 3-4členných skupin. Připraví prezentaci v rámci jednotlivých ročníků, kdy ji budou předvádět paralelním třídám. Projekt je zaměřen na základní geografické údaje, historii, tradice, zajímavosti států. Celý projekt je rozdělen na písemnou a grafickou část a vlastní prezentaci, kde žáci předvádějí zvyky, způsoby oblékání, Grafické výstupy jsou vystaveny ve vestibulu školy. 15

16 Projekt Den dětí - celoškolní Cíle projektu: Trénink komunikačních schopností Propojování tvořivého myšlení a praktické realizace Upevňování zodpovědného přístupu k životu ve společnosti Prohlubování kladných morálních postojů Klíčové kompetence: kompetence sociální a personální (ochota připravit program pro druhé), kompetence komunikativní (spolupráce ve skupinách a umění přizpůsobovat komunikaci dle věku), kompetence k řešení problémů (modelové podílení se na chodu školy), kompetence občanské (vědomí svých práv a povinností) Průřezová témata Osobnostní a sociální rozvoj Výchova demokratického občana Mediální výchova Cílová skupina: žáci 9. tříd Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Časové vymezení: vhodný den kolem Místo realizace: třídy, odborné učebny, dvůr, tělocvična, ŠD, školní dílny Popis projektu: Učitelé Ov a třídní učitelé 9. ročníků podněcují, řídí a kontrolují sestavování přibližně 7 dvojic v každé ze tří tříd devátých ročníků. Každá z dvojic si připraví soutěžní disciplínu pro děti z nižšího stupně a mateřských škol. Třídní učitelé 9. ročníků se mezi sebou domluví tak, aby se disciplíny u jednotlivých tříd neopakovaly. Pět stanovišť tvoří malý okruh pro družební mateřské školky, velký okruh je určen pro celý 1. stupeň. Zbytek žáků tvoří organizační tým, který odpovídá za výdej cen za splněné úkoly, za pomoc třídním učitelům se sladěním chodu, za starost o děti z MŠ. V přípravné fázi si dvojice vytvoří poutače, s třídními učiteli si ujednotí pravidla a bodování své disciplíny, seženou si vhodné a potřebné pomůcky. Organizační tým vytváří mapy disciplín (např. 9.A pro malý okruh, 9.B pro suchou verzi, 9.C pro mokrou verzi). Před započetím celé akce jsou žáci 9. ročníků obeznámeni se svými stanovišti. V realizační fázi dohlíží třídní učitelé 9. tříd a netřídní učitelé na průběh akce. 16

17 Projekt Školní časopis - celoškolní Cíle projektu: Trénink komunikačních schopností Práce v realizačním týmu Upevňování občanských schopností Prezentace vlastních názorů Klíčové kompetence: kompetence sociální a personální (ochota věnovat svůj čas pro druhé, schopnost spolupracovat), kompetence komunikativní (práce v týmu, písemná tvorba, slušné vyjadřování, práce s různými informačními technologiemi), kompetence občanské (zapojení do dění školy), kompetence pracovní (vytváření pracovních návyků) Průřezová témata: Osobnostní a sociální rozvoj Výchova demokratického občana Mediální výchova Cílová skupina: žáci 2. stupně Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Časové vymezení: celý rok, časopis vychází 1x za čtvrtletí Místo realizace: PC učebna Popis projektu: Na začátku školního roku se tvoří nová redakce školního časopisu. V každé třídě je žákům nabídnuta možnost rozšířit řady členů minulé redakční rady. Schůzky redakce bývají nepravidelné. Každý člen redakce má na starosti svou rubriku. V mezidobí mapují dění v této oblasti. Dva týdny před vydáním časopisu se redakce začne častěji scházet, aby vytvořila konečnou podobu nového čísla. To po jazykové korektuře a vytisknutí distribuují do tříd. Vyučující českého jazyka jsou vyzváni, aby obohatili čísla časopisu o práce žáků. 17

18 Projekt Školní parlament - celoškolní Cíle projektu: Podílení se na životě školy Trénink kultivovaného projevu Upevňování zodpovědného přístupu k životu ve společnosti Prohlubování občanských postojů Klíčové kompetence: kompetence k učení (umožňování realizovat vlastní nápady), kompetence k řešení problémů (aktivní zapojování do řešení problémů týkajících se života školy), kompetence sociální a personální (rozvíjení schopnosti spolupracovat), kompetence občanské (být součástí školy) Průřezová témata Osobnostní a sociální rozvoj Výchova demokratického občana Mediální výchova Cílová skupina: žáci 2. stupně Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Časové vymezení: celý rok Místo realizace: PC učebna Popis projektu: Na začátku školního roku si každá třída zvolí dva spolehlivé zástupce. Ti pak navštěvují pravidelná setkání školního parlamentu. V mezidobích mapují návrhy a problematiku ve svých třídách. Každé setkání parlamentu začíná kontrolou splněných úkolů z minulého setkání a potom jsou probírány nápady a připomínky jednotlivých tříd. Zástupci tříd v parlamentu předají informace ze setkání spolužákům a zeptají se jich na názor na projednávaná témata. Pokud je potřeba některou z připomínek projednat s vedením, účastní se setkání i ředitel školy. 18

19 Projekt Adaptační a socializační kurzy - ročníkový Cíle projektu: Nastavit optimální klima tříd Předcházet vztahovým problémům ve třídách Odhalit psychické obtíže žáků Předcházet sociálně patologickým jevům Klíčové kompetence: kompetence komunikativní (aktivity ve skupinách), kompetence k řešení problémů (modelové situace), kompetence sociální a personální (spolupráce, respekt, dobré vztahy) Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova (sociální rozvoj) Multikulturní výchova (lidské vztahy) Cílová skupina: žáci 6. ročníku (společně) a žáci 8. ročníků (po třídách) Časové vymezení: září listopad (září - realizace adaptačního kurzu, říjen realizace socializačních kurzů, listopad hodnocení efektivity, návazná psychologická práce) Místo realizace: chata v přírodě Popis projektu: Projekt bude realizován dlouhodobou prací s třídami. Na třídenní adaptační kurzy bude navazovat průběžné monitorování tříd. V případě, že se v rámci tohoto kurzu objeví potřeba psychologicky pracovat s některou třídou dál, bude k tomu poskytnut prostor. Dále budou sledovány třídy 8. ročníku, budou mapovány jejich problémy, jejichž řešení bude v rámci socializačních kurzů započato a dokončeno ukotvením ve školním prostředí v dalším měsíci. Oba kurzy budou vedeny na základě sociálněpsychologických aktivit s třídami, v rámci kterých budou rozvíjeny jejich sociální dovednosti i řešeny nastolené problémy. 19

20 Projekt Člověk - ročníkový Cíle projektu: Shrnutí základních teoretických poznatků z anatomie a fyziologie lidského těla Zaměření na ochranu zdraví a prevenci vzniku civilizačních nemocí Posilování schopnosti žáků vyhledávat, shromažďovat a třídit informace Schopnost práce v týmu Pochopení důležitosti dělby práce Rozvoj komunikačních dovedností žáků Klíčové kompetence: kompetence k učení (čtení s porozuměním, realizace vlastních nápadů), kompetence komunikativní (práce ve skupině, práce s informačními technologiemi), kompetence k řešení problémů (vyhledávání informací, prezentace své práce) Průřezová témata: Environmentální výchova (lidské aktivity a problémy životního prostředí) Mediální výchova (práce v týmu) Cílová skupina: žáci 8. ročníku (ve 3-členných skupinách) Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Časové vymezení: duben červen (domácí příprava + 1 vyučovací den v červnu) Místo realizace: třída, multimediální učebna Popis projektu: Celý projekt je rozdělen na tři části písemnou, grafickou a vlastní prezentaci. Pro písemnou a grafickou část práce si žáci shromažďují potřebné materiály v průběhu měsíců duben, květen. Využívají školní knihovnu a internet. Písemné práce jsou zaměřeny jednak na anatomii a fyziologii vybrané tělní soustavy (opakování, doplnění a rozšíření probraného učiva), na jejich grafické vyobrazení (orientace v anatomii lidského těla, vytváření představy o tvaru a velikosti jednotlivých tělních orgánů). Druhá část práce je zaměřena na nemoci a vady postihující lidský organismus (jejich pojmenování, příznaky, projevy) a třetí část úkolu spočívá v zaměření na prevenci a ochranu zdraví. Tuto část projektu žáci zpracovávají doma, učitel je konzultant. V měsíci červnu je stanoven jeden vyučovací den, kdy žáci nejprve dokončují své výtvarné části projektů a celý zpracovaný úkol prezentují před třídou, vyučujícím, případně hosty. Písemnou práci mohou nahradit multimediální prezentací. Grafické výstupy pak mají žáci vyvěšeny ve třídě, případně na školní chodbě. 20

21 Projekt Afrika - ročníkový Cíle projektu: Shrnutí základních informací a zajímavostí o Africe Posilování schopnosti žáků vyhledávat, shromažďovat a třídit informace Pochopení významu spolupráce v týmu Rozvoj komunikačních a grafických schopností žáků Klíčové kompetence: kompetence k učení, kompetence sociální a personální, kompetence komunikativní, kompetence pracovní Průřezová témata: Environmentální výchova (životní prostředí) Mediální výchova (prezentace hotového výrobku) Cílová skupina: žáci 6. ročníku Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis celek Afrika Časové vymezení: červen (domácí příprava + 1 vyučovací den) Místo realizace: třída, prezentace ve vestibulu Popis projektu: Projekt je rozdělen na 4 části. 1.etapa motivační a přípravná Žáci jsou učitelem rozděleni do 3-4členných skupin. Každá skupina si zvolí velitele, který bude řídit její práci. 2.etapa domácí Žáci si doma připraví různé materiály (přírodniny, hračky, obrázky). Velitel si připraví na balící papír obrys světadílu Afrika a promyslí si, jak bude práce ve škole probíhat. Žáci využívají všech školních i mimoškolních zdrojů (encyklopedie, internet). 3.etapa pracovní Žáci ve skupinkách připravují plastickou mapu Afriky. Velitel skupiny řídí jejich práci. Učitel kontroluje správnost a popřípadě konzultuje vzniklé problémy. 21

Úprk do života - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Úprk do života - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu Úprk do života - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Hradec Králové 1 Obsah 1. Identifikační

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

CESTA KE VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DĚČÍN II, KAMENICKÁ 1145

CESTA KE VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DĚČÍN II, KAMENICKÁ 1145 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ CESTA KE VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DĚČÍN II, KAMENICKÁ 1145 Platnost programu od: 01.09. 2013 Č.j.: 1/1/2013SVP ZPRACOVÁNO PODLE RVP ZV OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M pro základní vzdělávání

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M pro základní vzdělávání Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M pro základní vzdělávání Z Á K L A D N Í Š K O L Y DR. HRUBÉHO 2, ŠTERNBERK Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika ŠVP 4.

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy Huslenky, okres Vsetín zpracovaný podle RVP ZV Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 1.1. Název vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519 Školní vzdělávací program Základní škola.b y s t r ý a z v í d a v ý Verze V. z 30. 6. 2013 Platnost od 1. 9. 2013 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 8 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 9 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY... 9 2.2 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Začněme spolu byl vytvářen

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice KAŽDÝ Z NÁS MŮŽE BÝT V NĚČEM ÚSPĚŠNÝ A UZNÁVANÝ. JEN PŘIJÍT NA TO V ČEM! Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA AKTIVNÍHO UČENÍ zpracovaný podle RVP ZV č.j. MSMT-2647/2013-210 platný od 1. 9. 2013 2. verze č.j. 510/2013 Základní škola a Mateřská škola Nymburk,

Více

Koncepce rozvoje školy. Cíl koncepce. Dlouhodobý záměr na období 2010 2015 - strategické cíle

Koncepce rozvoje školy. Cíl koncepce. Dlouhodobý záměr na období 2010 2015 - strategické cíle Koncepce rozvoje školy Dlouhodobý záměr na období 2010 2015 - strategické cíle Cíl koncepce Cílem naší dlouhodobé koncepce je zefektivnění a zpřístupnění vzdělávacího procesu všem žákům na naší škole.

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen.eu 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2 Hlavní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Krok k rozumu, štěstí a vzdělání. 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen-edu.cz 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2

Více

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny Základní škola Valtice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motto: Škola pro každého, škola pro všechny OBSAH OBSAH... 2 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Historie

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZLATÁ BRÁNA. Základní školy Opava, Edvarda Beneše 2 příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZLATÁ BRÁNA. Základní školy Opava, Edvarda Beneše 2 příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZLATÁ BRÁNA Základní školy Opava, Edvarda Beneše 2 příspěvková organizace Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...5 2.1. ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY:... 5 2.2. ŠKOLNÍ BUDOVY A VYBAVENÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: KŘIŠŤÁLOVÁ ŠKOLA

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: KŘIŠŤÁLOVÁ ŠKOLA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: KŘIŠŤÁLOVÁ ŠKOLA Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace verze: srpen 2007 KŘIŠŤÁLOVÁ ŠKOLA: Od pradávna byl křišťál

Více

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA... 9 4 UČEBNÍ PLÁN... 20

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA... 9 4 UČEBNÍ PLÁN... 20 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 1.1 NÁZEV ŠVP... 3 1.2 PŘEDKLADATEL ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 3 1.3 ZŘIZOVATEL... 3 1.4 PLATNOST DOKUMENTU... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST

Více

Škola porozumění a bezpečí, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP pro ZV)

Škola porozumění a bezpečí, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP pro ZV) Škola porozumění a bezpečí, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP pro ZV) Základní škola Bohutín, okres Příbram 1 Identifikační údaje...4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP ZŠ Elementária,s.r.o.,Plzeň, Jesenická 11 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Soukromá základní škola Elementária, s.r.o., Plzeň, Jesenická 11 1 ŠVP ZŠ Elementária,s.r.o.,Plzeň, Jesenická

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Strakonice, Dukelská 166, 383 313 230 posta@dukelska.strakonice.cz, www.dukelska.strakonice.cz ředitel školy - Mgr. Václav Vlček 383 313 231 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Ro ho ví n

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Ro ho ví n Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ro ho ví n Školní vzdělávací program...- 1-1. Identifikační údaje... 1 1.1. Název vzdělávacího programu... 1 1.2. Údaje o škole... 1 1.3. Zřizovatel školy...

Více

Spolu to zvládneme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

Spolu to zvládneme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV Spolu to zvládneme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY pod MILEŠOVKOU okres Teplice, příspěvková organizace Spolu to zvládneme Základní škola

Více

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Platnost od 3.9.2007 Mgr. Ilona Křivohlávková ředitelka školy 1 2 Obsah: 1. Identifikační údaje... 5 2.

Více

Základní škola. genpor. Františka Peřiny DOMINO. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motto : Leťte s námi za vzděláním.

Základní škola. genpor. Františka Peřiny DOMINO. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motto : Leťte s námi za vzděláním. Základní škola genpor. Františka Peřiny DOMINO Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motto : Leťte s námi za vzděláním. Platnost od : 1. září 2010 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Eden Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Motto : Se sportem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název školního vzdělávacího programu...3

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, příspěvková organizace ŠKOLA PRO ŽIVOT. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Brno, Holzova 1, příspěvková organizace ŠKOLA PRO ŽIVOT. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Brno, Holzova 1, příspěvková organizace ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání září 2008 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1 PŘEDKLADATEL... 4 1.2 ZŘIZOVATEL...

Více