Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání"

Transkript

1 ZŠ Opava, Otická 18, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání PRAMENY Motto: My sami musíme být tou změnou, kterou chceme vidět ve světě kolem nás. Mahátma Gándhí

2 Obsah 1. Identifikační údaje Charakteristika školy Projekty a spolupráce... 9 Projekt Světový den jazyků... 9 Projekt Dny profesí - celoškolní Projekt Den zdraví celoškolní Projekt Den Země - celoškolní Projekt Světový den - celoškolní Projekt Den dětí - celoškolní Projekt Školní časopis - celoškolní Projekt Školní parlament - celoškolní Projekt Adaptační a socializační kurzy - ročníkový Projekt Člověk - ročníkový Projekt Afrika - ročníkový Projekt O sacharidech a tucích - ročníkový Projekt 2. světová válka - ročníkový Projekt Symposion (řecká hostina) - ročníkový Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) Učební osnovy 1.st. doplnění témat EVVO Projekt Ekologie - ročníkový Charakteristika školního vzdělávacího programu Klíčové kompetence Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Průřezová témata Výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Učební plán Učební plán ŠVP - 1. stupeň Využití disponibilní dotace - 2. stupeň - běžná třída Učební plán ŠVP - 2. stupeň - RVM Využití disponibilní dotace Učební osnovy stupeň ročník Charakteristiky vzdělávacích oblastí a jednotlivých předmětů Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

3 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací oblast: Doplňující vzdělávací obory stupeň ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací oblast: Doplňující vzdělávací obory Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů I. stupeň Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast - Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast - Informační a komunikační technologie Vzdělávací oblast - Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast Člověk a zdraví Vzdělávací oblast - Umění a kultura Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce II. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie Vzdělávací oblast Člověk a společnost - Dějepis Vzdělávací oblast Člověk a společnost Občanská výchova Vzdělávací oblast Člověk a příroda - Fyzika Vzdělávací oblast Člověk a příroda - Chemie Vzdělávací oblast Člověk a příroda - Přírodopis Vzdělávací oblast Umění a kultura Hudební výchova Vzdělávací oblast Umění a kultura Výtvarná výchova Vzdělávací oblast Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Vzdělávací oblast Člověk a svět práce Pracovní činnosti Vzdělávací oblast: Doplňující vzdělávací obory Hodnocení žáků Hodnocení žáka

4 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, zpracován v souladu s RVP ZV Motivační název: Prameny Předkladatel: Základní škola Opava, Otická 18 příspěvková organizace Adresa školy : Otická 18/722, Opava IČO: Zřizovatel: Kontakty: Statutární město Opava Horní náměstí Opava sekretariát Ředitel školy: Mgr. Jiří Kupčík Zástupce ředitele: Mgr. Hana Štellarová Koordinátor ŠVP: Mgr. Hana Štellarová Škola sdružuje: Základní školu IZO: Kapacita 530 žáků Školní družinu IZO: Kapacita 150 dětí Kontakty: tel.: fax: ŠVP byl schválen ředitelem školy a projednán Radou školy dne Doplněný ŠVP byl schválen ředitelem školy a projednán Radou školy dne Upravený ŠVP byl schválen ředitelem školy dne a projednán Radou školy dne Platnost dokumentu od Účinnost dokumentu od ŠVP doplněn a rozšířen od ŠVP doplněn a rozšířen od

5 2. Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Základní škola je tvořena oběma stupni. Na druhém stupni jsou kromě běžných tříd i třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Počet tříd v ročnících nižšího stupně je jedna až dvě, na vyšším stupni tři třídy v ročníku. Škola je blízko centra v klidné části města. Má vlastní tělocvičnu a budovu pro ŠD. Vyučuje se ve 20 kmenových třídách. Využíváme odborné učebny pro výuku fyziky a chemie, přírodopisu, cizích jazyků, výtvarné výchovy, hudební výchovy, keramickou dílnu, také dvě počítačové učebny s připojením internetu, multimediální učebnu a relaxační učebnu, školní dílny, cvičnou kuchyňku s výukovou multimediální tabulí. 10 tříd je vybaveno PC, dataprojektorem, plátnem a připojením internetu. Na školním dvoře je hřiště vhodné pro míčové sporty, využitelné i pro atletiku. Školu navštěvují děti z území města Opavy a přilehlých městských částí. Tyto děti tvoří nezanedbatelný podíl z celkového počtu žáků školy. Vyšší stupeň základní školy navštěvuje velké množství dětí dojíždějících z okolních vesnic. Školní družina je tvořena pěti odděleními, která navštěvují především žáci 1. až 4. ročníku. Školní družina využívá jak dvou budov umístěných na dvoře školy, tak i prostor školního dvora. K dispozici jsou jí i prostory školy a odborné učebny. Na škole je zřízeno pracoviště školního speciálního pedagoga, který má samostatnou místnost vybavenou počítačem a telefonem. Žákům i učitelům je k dispozici po dobu vyučování školní bufet. Vybavení školy Výuka probíhá v čistých, prostorných, světlých a esteticky příjemných třídách. Všechny třídy jsou vybaveny novým nábytkem splňujícím hygienické normy. Na vzhledu chodeb a společných prostor se podílejí učitelé i žáci, jsou zde informace o událostech ve škole, probíhajících projektech, atletické rekordy žáků a výtvarné práce žáků. Výzdoba školy je řešena koncepčně.součástí tříd prvního stupně a některých tříd vyššího stupně jsou odpočinkové relaxační zóny. Vybavenost učebními pomůckami je dobrá. Postupně se nakupují moderní učební pomůcky zaměřené na použití při nových výukových metodách multimediální 5

6 tabule, PC, dataprojektory. Velmi dobře je vybavena odborná učebna fyziky a chemie s interaktivní tabulí. Nadstandardní je i inventář tělocvičny s novou parketovou podlahou vyhovující ergonometrickým normám pro míčové sporty. Škola je vybavena 68 stanicemi připojenými k internetu. Z toho je 43 stanic přístupných žákům. Všichni vyučující využívají PC v učebnách i v kabinetech a ve sborovně, mají k dispozici tiskárnu a kopírku. Hygienická zařízení splňují platné normy a působí čistě a moderně. Škola poskytuje mimoškolní činnost v celé řadě kroužků včetně kroužků ve ŠD a kroužků pro děti z mateřských škol. Charakteristika pedagogického sboru Naše škola se může pochlubit vysokou kvalifikovaností pedagogického sboru. O kvalitě výuky svědčí vysoká úspěšnost našich žáků v olympiádách, sportovních a uměleckých soutěžích, při přijímacích zkouškách na střední školy, v testech SCIO a CERMAT. Kvalifikovanou výuku dalších cizích jazyků zajišťujeme prostřednictvím externích pracovníků. Velká pozornost je věnována jak talentovaným žákům, tak žákům s poruchami učení. Další vzdělávání pedagogických pracovníků je podporováno zvláště ve třech oblastech zvyšování odborné kvalifikace, zvyšování znalostí v oboru psychologie a studium cizích jazyků. Dobré klima přispívá ke spolupráci mezi učiteli a podpoře dalšího profesního rozvoje. Zavádění moderních metod i pomůcek je velmi dobře přijímáno. Ve škole působí výchovný poradce,speciální pedagog, externí psycholog, několik dyslektických asistentů, preventista negativních a patologických jevů a tři zdravotníci vyškolení pro školní zotavovací akce. V pěti odděleních školní družiny pracuje pět vychovatelů. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Škola pořádá pravidelně ozdravné pobyty v přírodě pro všechny třídy 1. stupně, lyžařské výcvikové kurzy jednak pro všechny žáky 7. ročníku a také pro třídy na 1. stupni, 2. a 3. třídy se účastní plaveckého výcviku, 2.,3. a 4. třídy mají pravidelnou výuku dopravní výchovy v autoškole OSA a na dopravním hřišti v Malých Hošticích. V šestém ročníku přicházejí na naši školu noví žáci z okolních městských či vesnických škol. Tito žáci absolvují adaptační kurz, jehož úkolem je urychlit stmelování třídního kolektivu a spolupráci s třídním učitelem. Kurzu se pravidelně účastní školní preventista. V osmém ročníku se několikadenní socializační pobyt tříd se svými třídními učiteli a školním speciálním pedagogem opakuje. 6

7 Tradičně spolupracujeme se základní školou v Hlučíně, která má rovněž třídy s rozšířenou výukou matematiky, spolupráce je v rámci matematické soutěže Dejme hlavy dohromady. Soutěže se účastní žáci sedmých ročníků a v organizaci soutěže se školy pravidelně střídají. Žáci naší školy jezdí na exkurzi do Jaderné elektrárny Dukovany, žáci ročníků do Planetária Jana Palyzy v Ostravě, na Gymnázium M. Koperníka v Bílovci a účastní se matematické korespondenční soutěže, kterou toto gymnázium každý rok pořádá. K dalším aktivitám patří výjezdní matematické soustředění pro žáky sedmých ročníků a soutěž Matematický maratón, pořádaná pro žáky osmých a devátých tříd ve spolupráci se ZŠ Kylešovice a družební školou v Ratiboři. Při organizaci matematických olympiád a soutěže Klokan v okrese Opava spolupracujeme se SVČ Opava. Spolupráci se Slezskou univerzitou využíváme při organizaci okresního kola Pythágoriády. Školní sportovní klub Oťas úzce spolupracuje se sportovním klubem P.E.M.A., který působí na naší škole a sdružuje řadu sportů v Opavě. Projekt Otevřená hřiště, do něhož jsme zapojeni, je aktivitou zřizovatele pro využití školního hřiště v odpoledních hodinách nebo o prázdninách pro sportující mládež. Škola dlouhodobě spolupracuje v rámci Euroregionu Silesia s družební školou v polské Ratiboři. V průběhu školního roku se žáci školy zapojují do čtyř celoškolních projektů Dne světa a jazyků, Dne zdraví, Dne profesí, Dne Země. Všechny projekty jsou zpracovány tak, aby každý žák během své školní docházky prošel všemi tématy projektů viz přílohy. Další projekty jsou organizovány v jednotlivých ročnících, příp. třídách. Spolupráce se zákonnými zástupci a jinými subjekty (školskou radou, školskými poradenskými zařízeními, místními a regionálními institucemi aj.) Za velmi dobrou považujeme spolupráci se zákonnými zástupci žáků v rámci SRPŠ, které podporuje řadu akcí pro děti pořádaných školou. Výtěžek školního plesu vždy přispívá ke zlepšení podmínek ve škole. Školská rada byla zřízena již v roce 2006 a od té doby se podílí ve spolupráci se SRPŠ na dění školy. Zákonní zástupci žálů mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícími, dále v době konzultačních hodin a třídních schůzek. Každoročně pořádáme Den otevřených dveří, kdy si mohou rodiče i širší veřejnost prohlédnout všechny prostory školy a zároveň se i účastnit výuky. Zákonní zástupci žáků mají možnost prohlédnout si školu i v době dalších akcí pro veřejnost, jako jsou pravidelné vánoční a velikonoční výstavy prací žáků a dětské karnevaly. Při řešení výchovných a vzdělávacích problémů využíváme pomoci PPP Opava, SVP Opava a odboru sociálních věcí MMO. V první řadě však všechny vzniklé výchovné problémy řešíme na našem školním pracovišti se speciální pedagožkou a výchovnou 7

8 poradkyní. Funkce školního speciálního pedagoga byla na škole zřízena od školního roku 2006/2007. Velmi dobře se rozvíjí spolupráce s mateřskými školami v okolí, pro které pořádáme maškarní reje, Mikuláše, divadelní představení, návštěvy ve třídách, oslavu Dne dětí. Předškolní děti mají možnost navštěvovat kroužek angličtiny a keramiky vedený vyučujícími naší školy. Žáci obou spolupracujících mateřských škol pravidelně navštěvují školu a mají možnost účastnit se jednak přímo vyučovacích hodin a dalších aktivit, pořádaných pro ně učitelkami 1. stupně spolu se žáky vyšších ročníků. Pro chod školy je nezbytná dobrá komunikace s odborem školství MMO a spolupráce s dalšími subjekty: Policií ČR, Městskou policií, ČČK a studenty SZŠ Opava, Hasičským sborem Opava, Českým svazem ochránců přírody, SVČ Opava, SMTPř a Slezskou nemocnicí v Opavě. Ke spolupráci s MMO patří i účast na Vítání občánků, do kterého je zapojen kroužek školní družiny.. 8

9 2.3 Projekty a spolupráce Projekt Světový den jazyků Cíle projektu: zdokonalování schopností žáků komunikovat v cizím jazyce využití a upevnění získaných znalostí ze zeměpisu zájem o současné dění ve světě posilování schopnosti žáků vyhledávat, shromažďovat a třídit informace pochopení významu spolupráce v týmu rozvoj komunikačních a grafických schopností žáků Klíčové kompetence: k učení (vyhledává a třídí informace), sociální a personální (efektivní spolupráce v týmu) komunikativní (kultivovaný písemný i ústní projev) pracovní (příprava materiálů) Průřezová témata: Cílová skupina: Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Časové vymezení: Místo realizace: MuV multikulturalita, lidské vztahy OaSV sociální rozvoj MV práce v týmu EGS objevujeme Evropu a svět žáci ročníků Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a příroda cizí jazyk (Aj, Rj, Nj, Šj), zeměpis květen (domácí příprava + 1 vyučovací den) třída, multi učebna, počítačová učebna, tělocvična Popis projektu: 1. etapa motivace a rozdělení úkolů v rámci vyučovaných skupin 2. etapa domácí příprava materiálů k prezentaci 3. etapa vlastní příprava a prezentace na zadané téma Žáci ročníků prezentují vybraný stát světa v anglickém jazyce. 9

10 Žáci 9. ročníků prezentují vybraný stát světa v německém, ruském a španělském jazyce. Projekt Dny profesí - celoškolní Cíle projektu: Podpora využití znalostí a dovedností získaných v jednotlivých vzdělávacích oblastech v profesní orientaci žáků Podněcování zájmu žáku o jejich profesní orientaci Umožnit žákům podrobnější seznámení s různými pracovišti Klíčové kompetence: kompetence sociální a personální (respektování pravidel), kompetence komunikativní (spolupráce ve skupinách, naslouchání druhým, práce s texty a dovednost vyhledávání informací), kompetence pracovní (využívání znalostí a dovedností získaných v jednotlivých vzdělávacích oblastech k profesnímu zaměření), kompetence k učení (aktivní vyhledávání informací) Průřezová témata Osobnostní a sociální rozvoj Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (Evropa a svět nás zajímá) Environmentální výchova (lidské aktivity a problémy životního prostředí) Cílová skupina: žáci 2. st. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Časové vymezení: září Místo realizace: třídy a odborné učebny školy pracoviště různých profesí Popis projektu: Na nástěnce ve vestibulu školy jsou v několikadenním předstihu vyvěšeny seznamy profesí, jejichž pracoviště budou navštívena vždy pod vedením jednoho pedagogického pracovníka (max žáků). Žáci si vyberou profesi, o kterou mají zájem a napíší své jméno na seznam. Přibližně dva týdny daná skupina shromažďuje informace o vybrané profesi. Jeden vyhrazený den všechny skupiny navštíví dané pracoviště a ve zbývajícím čase po návratu do školy dokončí a zpracují svou prezentaci (info o profesi, plakát, pracovní pomůcky, oblečení, předpoklady pro výkon daného povolání.) Závěr projektu: Prezentace jednotlivých profesí na panelech ve vestibulu školy, ve školním časopise a na školních webových stránkách. 10

11 Projekt Den zdraví celoškolní Cíle projektu: Upevňování základních hygienických návyků Praktický nácvik provádění první pomoci Rozvíjení schopnosti odmítat škodlivé látky Zdůraznění nutnosti péče o fyzické a duševní zdraví Rozšíření a prohloubení poznatků o rodině, škole a vztazích mezi lidmi Klíčové kompetence: kompetence sociální a personální (respektování pravidel, ochota pomáhat druhým), kompetence komunikativní (spolupráce ve skupinách), kompetence k řešení problémů (využívání vlastních zkušeností žáků, schopnost nést zodpovědnost za svá rozhodnutí) Průřezová témata: Osobnostní a sociální rozvoj Environmentální výchova Cílová skupina: žáci 2. st. (1. st. doplňkové akce) Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda, Člověk a zdraví Časové vymezení: poslední pracovní den v lednu Místo realizace: třídy a odborné učebny školy Popis projektu: Žáci jsou rozděleni do skupin vždy v rámci příslušného ročníku a procházejí jednotlivými stanovišti, na kterých jednak besedují s odborníky a jednak se sami účastní praktických aktivit *. Žáci 6. roč. Praktický nácvik první pomoci, obvazová technika Zdravé životní prostředí, třídění odpadů s praktickými ukázkami Žáci 7.roč. Besedy s lékařem (téma zdravé výživy, péče o zdravotně postižené občany ) Praktické poskytování první pomoci Umělé dýchání, masáž srdce Žáci 8.roč. Prevence kouření dopad kouření na zdraví, škodlivost pasivního kouření Škodlivost alkoholu a drog Neodkladná resuscitace Žáci 9.roč. Partnerské vztahy Antikoncepce Neodkladná resuscitace Žáci 1.stupně: 2. tř. beseda se zástupcem Hasičů 11

12 tř. program primární prevence zaměřený na sebepojetí a komunikaci * Změna vyhrazena Spolupracující subjekty a organizace: Střední zdravotnická škola Pedagogicko psychologická poradna Poradna pro ženy a dívky Policie České republiky Městská policie Hasičský záchranný sbor Opava Záchranáři RZP Český červený kříž Lékaři a zdravotní sestry (rodiče žáků) Slezská nemocnice Opava 12

13 Projekt Den Země - celoškolní Cíle projektu: Prohloubení znalostí z učiva přírodovědy, přírodopisu a chemie Praktické poznávání přírodnin Rozvíjení schopnosti pozorování Zdůraznění nutnosti péče o životní prostředí Aktivní zapojení do ochrany životního prostředí Klíčové kompetence: kompetence k učení (aktivní vyhledávání informací), kompetence komunikativní (spolupráce ve skupinách), kompetence k řešení problémů (využívání vlastních zkušeností žáků, schopnost nést zodpovědnost za své rozhodnutí), kompetence občanské (uvědomění si svých práv i povinností), kompetence sociální a personální (respektování pravidel slušného chování, ochota pomáhat druhým) Průřezová témata Osobnostní a sociální rozvoj Výchova demokratického občana Environmentální výchova Cílová skupina: žáci 2.st. (žáci 1. st. doplňkové akce) Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Časové vymezení: 1 den v dubnu Místo realizace: okolí školy, ČOV Opava, Slavkovský les, ZOO Ostrava, zřícenina Vikštejn, řeka Moravice a její okolí (příp. řeka Opava) Popis projektu: Žáci jednotlivých ročníků absolvují akce* zaměřené na poznávání a aktivní ochranu přírody. Žáci 6. roč. - naučná stezka Slavkovským lesem Žáci 7.roč. - přírodovědná soutěž družstev a úklid okolí zříceniny hradu Vikštejn nebo návštěva ZOO Ostrava Žáci 8.roč. - exkurze do ČOV Opava a úklid okolí školy Žáci 9.roč. - úklid toku a okolí řeky Moravice nebo Opavy Žáci 1. stupně - návštěva ZOO Ostrava, účast na akcích SMPř a AREKY * Změna akcí vyhrazena 13

14 Spolupracující subjekty a organizace: Středisko volného času Opava Stanice mladých turistů a přírodovědců Opava Český svaz ochránců přírody Opava Natura Opava AREKA Čistička odpadních vod Opava 14

15 Projekt Světový den - celoškolní Cíle projektu: Shrnutí základních informací a zajímavostí o vybraných zemích světa určitého světadílu Posilování schopnosti žáků vyhledávat, shromažďovat a třídit informace Pochopení významu spolupráce v týmu Rozvoj komunikačních a grafických schopností žáků Klíčové kompetence: kompetence k učení (vyhledává a třídí informace), kompetence sociální a personální (efektivní spolupráce v týmu), kompetence komunikativní (kultivovaný písemný i ústní projev) Průřezová témata: Multikulturní výchova (rasová snášenlivost a tolerance) Mediální výchova Cílová skupina: žáci ročníků Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Časové vymezení: červen (domácí příprava + 1 vyučovací den) Místo realizace: třídy; prezentace ve vestibulu školy, multimediální učebně, tělocvičně, školním dvoře Popis projektu: Témata jednotlivých ročníků: 6. ročník Afrika (S, Stř., J), Austrálie 7. ročník Amerika (S, Stř., J) 8. ročník Asie (JZ, J, V) 9. ročník Evropa Projekt je rozdělen na tři části písemnou, grafickou a vlastní prezentaci. Třída si vylosuje jednu oblast zadaného kontinentu a vybere si k prezentaci jeden stát. Žáci jsou rozděleni do 3-4členných skupin. Připraví prezentaci v rámci jednotlivých ročníků, kdy ji budou předvádět paralelním třídám. Projekt je zaměřen na základní geografické údaje, historii, tradice, zajímavosti států. Celý projekt je rozdělen na písemnou a grafickou část a vlastní prezentaci, kde žáci předvádějí zvyky, způsoby oblékání, Grafické výstupy jsou vystaveny ve vestibulu školy. 15

16 Projekt Den dětí - celoškolní Cíle projektu: Trénink komunikačních schopností Propojování tvořivého myšlení a praktické realizace Upevňování zodpovědného přístupu k životu ve společnosti Prohlubování kladných morálních postojů Klíčové kompetence: kompetence sociální a personální (ochota připravit program pro druhé), kompetence komunikativní (spolupráce ve skupinách a umění přizpůsobovat komunikaci dle věku), kompetence k řešení problémů (modelové podílení se na chodu školy), kompetence občanské (vědomí svých práv a povinností) Průřezová témata Osobnostní a sociální rozvoj Výchova demokratického občana Mediální výchova Cílová skupina: žáci 9. tříd Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Časové vymezení: vhodný den kolem Místo realizace: třídy, odborné učebny, dvůr, tělocvična, ŠD, školní dílny Popis projektu: Učitelé Ov a třídní učitelé 9. ročníků podněcují, řídí a kontrolují sestavování přibližně 7 dvojic v každé ze tří tříd devátých ročníků. Každá z dvojic si připraví soutěžní disciplínu pro děti z nižšího stupně a mateřských škol. Třídní učitelé 9. ročníků se mezi sebou domluví tak, aby se disciplíny u jednotlivých tříd neopakovaly. Pět stanovišť tvoří malý okruh pro družební mateřské školky, velký okruh je určen pro celý 1. stupeň. Zbytek žáků tvoří organizační tým, který odpovídá za výdej cen za splněné úkoly, za pomoc třídním učitelům se sladěním chodu, za starost o děti z MŠ. V přípravné fázi si dvojice vytvoří poutače, s třídními učiteli si ujednotí pravidla a bodování své disciplíny, seženou si vhodné a potřebné pomůcky. Organizační tým vytváří mapy disciplín (např. 9.A pro malý okruh, 9.B pro suchou verzi, 9.C pro mokrou verzi). Před započetím celé akce jsou žáci 9. ročníků obeznámeni se svými stanovišti. V realizační fázi dohlíží třídní učitelé 9. tříd a netřídní učitelé na průběh akce. 16

17 Projekt Školní časopis - celoškolní Cíle projektu: Trénink komunikačních schopností Práce v realizačním týmu Upevňování občanských schopností Prezentace vlastních názorů Klíčové kompetence: kompetence sociální a personální (ochota věnovat svůj čas pro druhé, schopnost spolupracovat), kompetence komunikativní (práce v týmu, písemná tvorba, slušné vyjadřování, práce s různými informačními technologiemi), kompetence občanské (zapojení do dění školy), kompetence pracovní (vytváření pracovních návyků) Průřezová témata: Osobnostní a sociální rozvoj Výchova demokratického občana Mediální výchova Cílová skupina: žáci 2. stupně Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Časové vymezení: celý rok, časopis vychází 1x za čtvrtletí Místo realizace: PC učebna Popis projektu: Na začátku školního roku se tvoří nová redakce školního časopisu. V každé třídě je žákům nabídnuta možnost rozšířit řady členů minulé redakční rady. Schůzky redakce bývají nepravidelné. Každý člen redakce má na starosti svou rubriku. V mezidobí mapují dění v této oblasti. Dva týdny před vydáním časopisu se redakce začne častěji scházet, aby vytvořila konečnou podobu nového čísla. To po jazykové korektuře a vytisknutí distribuují do tříd. Vyučující českého jazyka jsou vyzváni, aby obohatili čísla časopisu o práce žáků. 17

18 Projekt Školní parlament - celoškolní Cíle projektu: Podílení se na životě školy Trénink kultivovaného projevu Upevňování zodpovědného přístupu k životu ve společnosti Prohlubování občanských postojů Klíčové kompetence: kompetence k učení (umožňování realizovat vlastní nápady), kompetence k řešení problémů (aktivní zapojování do řešení problémů týkajících se života školy), kompetence sociální a personální (rozvíjení schopnosti spolupracovat), kompetence občanské (být součástí školy) Průřezová témata Osobnostní a sociální rozvoj Výchova demokratického občana Mediální výchova Cílová skupina: žáci 2. stupně Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Časové vymezení: celý rok Místo realizace: PC učebna Popis projektu: Na začátku školního roku si každá třída zvolí dva spolehlivé zástupce. Ti pak navštěvují pravidelná setkání školního parlamentu. V mezidobích mapují návrhy a problematiku ve svých třídách. Každé setkání parlamentu začíná kontrolou splněných úkolů z minulého setkání a potom jsou probírány nápady a připomínky jednotlivých tříd. Zástupci tříd v parlamentu předají informace ze setkání spolužákům a zeptají se jich na názor na projednávaná témata. Pokud je potřeba některou z připomínek projednat s vedením, účastní se setkání i ředitel školy. 18

19 Projekt Adaptační a socializační kurzy - ročníkový Cíle projektu: Nastavit optimální klima tříd Předcházet vztahovým problémům ve třídách Odhalit psychické obtíže žáků Předcházet sociálně patologickým jevům Klíčové kompetence: kompetence komunikativní (aktivity ve skupinách), kompetence k řešení problémů (modelové situace), kompetence sociální a personální (spolupráce, respekt, dobré vztahy) Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova (sociální rozvoj) Multikulturní výchova (lidské vztahy) Cílová skupina: žáci 6. ročníku (společně) a žáci 8. ročníků (po třídách) Časové vymezení: září listopad (září - realizace adaptačního kurzu, říjen realizace socializačních kurzů, listopad hodnocení efektivity, návazná psychologická práce) Místo realizace: chata v přírodě Popis projektu: Projekt bude realizován dlouhodobou prací s třídami. Na třídenní adaptační kurzy bude navazovat průběžné monitorování tříd. V případě, že se v rámci tohoto kurzu objeví potřeba psychologicky pracovat s některou třídou dál, bude k tomu poskytnut prostor. Dále budou sledovány třídy 8. ročníku, budou mapovány jejich problémy, jejichž řešení bude v rámci socializačních kurzů započato a dokončeno ukotvením ve školním prostředí v dalším měsíci. Oba kurzy budou vedeny na základě sociálněpsychologických aktivit s třídami, v rámci kterých budou rozvíjeny jejich sociální dovednosti i řešeny nastolené problémy. 19

20 Projekt Člověk - ročníkový Cíle projektu: Shrnutí základních teoretických poznatků z anatomie a fyziologie lidského těla Zaměření na ochranu zdraví a prevenci vzniku civilizačních nemocí Posilování schopnosti žáků vyhledávat, shromažďovat a třídit informace Schopnost práce v týmu Pochopení důležitosti dělby práce Rozvoj komunikačních dovedností žáků Klíčové kompetence: kompetence k učení (čtení s porozuměním, realizace vlastních nápadů), kompetence komunikativní (práce ve skupině, práce s informačními technologiemi), kompetence k řešení problémů (vyhledávání informací, prezentace své práce) Průřezová témata: Environmentální výchova (lidské aktivity a problémy životního prostředí) Mediální výchova (práce v týmu) Cílová skupina: žáci 8. ročníku (ve 3-členných skupinách) Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Časové vymezení: duben červen (domácí příprava + 1 vyučovací den v červnu) Místo realizace: třída, multimediální učebna Popis projektu: Celý projekt je rozdělen na tři části písemnou, grafickou a vlastní prezentaci. Pro písemnou a grafickou část práce si žáci shromažďují potřebné materiály v průběhu měsíců duben, květen. Využívají školní knihovnu a internet. Písemné práce jsou zaměřeny jednak na anatomii a fyziologii vybrané tělní soustavy (opakování, doplnění a rozšíření probraného učiva), na jejich grafické vyobrazení (orientace v anatomii lidského těla, vytváření představy o tvaru a velikosti jednotlivých tělních orgánů). Druhá část práce je zaměřena na nemoci a vady postihující lidský organismus (jejich pojmenování, příznaky, projevy) a třetí část úkolu spočívá v zaměření na prevenci a ochranu zdraví. Tuto část projektu žáci zpracovávají doma, učitel je konzultant. V měsíci červnu je stanoven jeden vyučovací den, kdy žáci nejprve dokončují své výtvarné části projektů a celý zpracovaný úkol prezentují před třídou, vyučujícím, případně hosty. Písemnou práci mohou nahradit multimediální prezentací. Grafické výstupy pak mají žáci vyvěšeny ve třídě, případně na školní chodbě. 20

21 Projekt Afrika - ročníkový Cíle projektu: Shrnutí základních informací a zajímavostí o Africe Posilování schopnosti žáků vyhledávat, shromažďovat a třídit informace Pochopení významu spolupráce v týmu Rozvoj komunikačních a grafických schopností žáků Klíčové kompetence: kompetence k učení, kompetence sociální a personální, kompetence komunikativní, kompetence pracovní Průřezová témata: Environmentální výchova (životní prostředí) Mediální výchova (prezentace hotového výrobku) Cílová skupina: žáci 6. ročníku Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis celek Afrika Časové vymezení: červen (domácí příprava + 1 vyučovací den) Místo realizace: třída, prezentace ve vestibulu Popis projektu: Projekt je rozdělen na 4 části. 1.etapa motivační a přípravná Žáci jsou učitelem rozděleni do 3-4členných skupin. Každá skupina si zvolí velitele, který bude řídit její práci. 2.etapa domácí Žáci si doma připraví různé materiály (přírodniny, hračky, obrázky). Velitel si připraví na balící papír obrys světadílu Afrika a promyslí si, jak bude práce ve škole probíhat. Žáci využívají všech školních i mimoškolních zdrojů (encyklopedie, internet). 3.etapa pracovní Žáci ve skupinkách připravují plastickou mapu Afriky. Velitel skupiny řídí jejich práci. Učitel kontroluje správnost a popřípadě konzultuje vzniklé problémy. 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Průřezové téma Environmentální výchova

Průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Počet hodin : 33 Průřezové téma Environmentální výchova Učební texty : Ekologická a environmentální výchova, Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o.

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Základní škola a mateřská škola Libchavy Dolní Libchavy 153 561 16 Libchavy Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Metodický materiál vytvořený v rámci realizace projektu Školní informační centrum,

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělání

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělání 1. Identifikační údaje Základní škola Šumperk, Šumavská 21 Adresa: Šumavská 21, 787 01 Šumperk Ředitel: Mgr. Lubomír Krejčí Kontakty: Kancelář školy: 583

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ A/Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení: Předmět Zeměpisný seminář vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Zeměpis a úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace ŠVP 4 2. 9. 2013 Pedagogická rada projednala a schválila dne: 27.08.2013 Školská rada projednala a schválila

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z I. název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS (Z) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Zeměpis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Školní vzdělávací program Základní školy v Heřmanově Městci vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV. Specificky

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

3) Charakteristika školního vzdělávacího programu

3) Charakteristika školního vzdělávacího programu 3) Charakteristika školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Škola šitá na míru naplňuje výchovné a vzdělávací cíle RVP ZV. Program je založen na principech kombinujících různé metody učení

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁNÍ A OSVĚTY

DLOUHODOBÝ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁNÍ A OSVĚTY DLOUHODOBÝ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁNÍ A OSVĚTY EVVO představuje jeden z klíčových preventivních nástrojů ochrany životního prostředí a je jedním z prostředků k naplnění udržitelného rozvoje.

Více

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Program v kmenových tř. v době od 9. do 12.00hod: Odborné pracovny v době od 9. do 12.00hod: 2. A Psi pohádka, písnička, povídání o psech Dějepis Historické přírodní

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Plán environmentální výchovy

Plán environmentální výchovy ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Plán environmentální výchovy pro školní rok 2014/2015 září 2014 zpracoval: Mgr. Ludmila Poncarová Mgr. Jan Koťuha 1 Plán environmentální výchovy

Více

Manuál pro výukový program Metodik EVVO

Manuál pro výukový program Metodik EVVO Manuál pro výukový program Metodik EVVO Cíle environmentální výchovy stanovené RVP Přínos průřezového tématu EVVO k rozvoji osobnosti žáka 1. přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnoty 2. vede k odpovědnosti

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro základní vzdělávání SPORT TVOŘIVOST ELÁN KOMUNIKACE ŠANCE ŠESTKA 2.

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání 2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Cíle základního vzdělávání Cíl 1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět zeměpis je koncipován na základě OVO Zeměpis v RVP ZV v plném rozsahu.

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY NÁZEV: SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME ŠKOLNÍ ROK 2015/ ZŠ A MŠ BOHUMÍN TŘ. DR. E. BENEŠE 456 BOHUMÍN, OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYTVOŘILA:

Více