PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY"

Transkript

1 OBSAH: A. ÚVOD, PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY B. POVINNOSTI A OPRÁVNĚNÍ SPOJENÉ SE ZAJIŠŤOVÁNÍM PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH SLUŽEB C. DRUHY PREVENTIVNÍCH PROHLÍDEK D. ČASOVÁ SPECIFIKACE DOHLEDU A LÉKAŘSKÝCH PROHLÍDEK E. OBSAH PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH SLUŽEB F. LHŮTY PROVÁDĚNÍ PERIODICKÝCH PROHLÍDEK A. ÚVOD, PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY Zaměstnavatel je povinen vytvářet zaměstnancům pracovní podmínky, které umožňují bezpečný výkon práce. Za tím účelem zajišťuje mimo jiné pracovnělékařské služby (dříve závodní preventivní péči). Oblast lékařských prohlídek upravují zejména následující předpisy (v platném znění): Listina základních práv a svobod jako ústavní zákon č. 2/1993 Sb. v platném znění. Zákoník práce č. 262/2006 Sb. v platném znění. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění. Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. Zákon č. 373/2011 Sb. v platném znění - o specifických zdravotních službách Vyhláška č. 79/2013 Sb. v platném znění - provedení některých ustanovení zákony č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče) Použité zkratky: PLS = pracovně lékařské služby BOZP = bezpečnost a ochrana zdraví při práci Pracovnělékařské služby jsou zdravotní služby preventivní, jejichž součástí je: hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví, provádění preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci, poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací, školení v poskytování první pomoci, pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce. Poskytovatelem pracovnělékařských služeb je: A. poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství, nebo B. poskytovatel v oboru pracovní lékařství. Zaměstnavatel pro výkon práce na svých pracovištích: je povinen, jde-li o práce, které jsou zařazené podle zákona o ochraně veřejného zdraví do kategorie první, druhé, druhé rizikové, třetí nebo čtvrté anebo je součástí práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky stanoveny jinými právními předpisy, uzavřít písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb s poskytovatelem pracovnělékařských služeb, může, jde-li o práce zařazené pouze do kategorie první podle zákona o ochraně veřejného zdraví a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky stanoveny jinými právními předpisy, zajišťovat provádění pracovnělékařských prohlídek a posuzování zdravotní způsobilosti k práci na základě písemné žádosti u poskytovatele, který je registrujícím poskytovatelem zaměstnance nebo uchazeče o zaměstnání; ostatní pracovnělékařské služby zaměstnavatel zajišťuje prostřednictvím poskytovatele pracovnělékařských služeb, s nímž uzavřel písemnou smlouvu, je povinen, dojde-li ke změně zařazení práce do kategorie vyšší než kategorie první podle zákona o ochraně veřejného zdraví nebo ke změně činnosti, pro jejíž výkon jsou podmínky stanoveny jinými str. 1 / 9 TeamPrevent-PREPO, s.r.o., Středisko PARDUBICE, ul. kpt. Nálepky 238, tel: aktualizace: listopad 2013

2 právními předpisy, uzavřít novou nebo doplnit dosavadní písemnou smlouvu s poskytovatelem pracovnělékařských služeb o ty pracovnělékařské služby, které doposud nepožadoval, a to nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy k této změně došlo. Zaměstnavatel je povinen pověřeným zaměstnancům poskytovatele pracovnělékařských služeb: umožnit vstup na každé své pracoviště, sdělit informace potřebné k hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví na pracovišti, včetně výsledků měření faktorů pracovních podmínek, (tzn. poskytnout zpracovaný návrh na zařazení prací do kategorií a rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví o zařazení prací do kategorií), předložit technickou dokumentaci strojů a zařízení, sdělit informace rozhodné pro ochranu zdraví při práci. Zaměstnavatel hradí pracovnělékařské služby, s výjimkou posuzování nemocí z povolání, a sledování vývoje zdravotního stavu při lékařských preventivních prohlídkách u nemocí z povolání a vývoje zdravotního stavu při lékařských preventivních prohlídkách po skončení rizikové práce, upravených v zákoně o ochraně veřejného zdraví. Nová smlouva s poskytovatelem pracovnělékařských služeb: novou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb dle zákona č. 373/2011 Sb. je zaměstnavatel povinen uzavřít s poskytovatelem pracovnělékařských služeb do B. POVINNOSTI A OPRÁVNĚNÍ SPOJENÉ SE ZAJIŠŤOVÁNÍM PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH SLUŽEB Povinnosti a oprávnění zaměstnavatele Zaměstnavatel je povinen: sdělit zaměstnancům, který poskytovatel pracovnělékařských služeb jim poskytuje pracovnělékařské služby, sdělit zaměstnancům, jakým preventivním prohlídkám a vyšetřením jsou povinni se podrobit, umožnit zaměstnancům podrobit se těmto očkováním, prohlídkám a vyšetřením, nahradit zaměstnanci, který se podrobí preventivní prohlídce, vyšetření nebo očkování případnou ztrátu na výdělku, a to ve výši průměrného výdělku, popř. ve výši rozdílu mezi náhradou mzdy nebo platu nebo nemocenským a průměrným výdělkem, nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti, zajistit, aby každý zaměstnanec absolvoval: - vstupní lékařskou prohlídku před nástupem do pracovního poměru, - preventivní (řadovou) lékařskou prohlídku v průběhu pracovního poměru, ve stanovených lhůtách, - mimořádnou lékařskou prohlídku v případě potřeby, - výstupní lékařskou prohlídku při rozvázání pracovního poměru. postupovat při zařazování zaměstnanců k práci podle závěrů lékařských posudků o jejich zdravotní způsobilosti, odeslat zaměstnance na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku, pokud o to zaměstnanec požádal, zajistit měření nebo expertizy požadované poskytovatelem pracovnělékařských služeb, a to za účelem analýzy pracovních podmínek, pracovního prostředí a odezvy organismu zaměstnanců, včetně výsledků kategorizace zdravotních rizik. Zaměstnavatel je povinen převést zaměstnance na jinou práci: pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci, nesmí-li podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo podle rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl- str. 2 / 9 TeamPrevent-PREPO, s.r.o., Středisko PARDUBICE, ul. kpt. Nálepky 238, tel: aktualizace: listopad 2013

3 li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice, koná-li těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně, která kojí, nebo zaměstnankyně-matka do konce devátého měsíce po porodu práci, kterou nesmějí být tyto zaměstnankyně zaměstnávány nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství nebo mateřství, jestliže to je nutné podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo podle rozhodnutí příslušného správního úřadu v zájmu ochrany zdraví jiných fyzických osob před infekčním onemocněním, je-li zaměstnanec pracující v noci na základě lékařského posudku vydaného zařízením pracovnělékařské péče uznán nezpůsobilým pro noční práci, požádá-li o to těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně, která kojí, nebo zaměstnankyně-matka do konce devátého měsíce po porodu, která pracuje v noci. Zaměstnavatel má právo: vyslat zaměstnance na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku, má-li pochybnosti o zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci. Povinnosti a oprávnění poskytovatele pracovnělékařských služeb Poskytovatel pracovnělékařských služeb je povinen: informovat zaměstnance o možném vlivu faktorů pracovních podmínek na jeho zdraví, a to se znalostí vývoje jeho zdravotního stavu, informovat zaměstnavatele o možném vlivu faktorů pracovních podmínek na zdravotní stav jeho zaměstnanců, vykonávat pravidelný dohled na pracovištích zaměstnavatele a nad pracemi vykonávanými zaměstnanci, spolupracovat se zaměstnavatelem, zaměstnanci, zástupcem pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s odborně způsobilými osobami podle zákona upravujícího zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, odborovou organizací a kontrolními orgány v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, neprodleně oznamovat zaměstnavateli zjištění závažných nebo opakujících se skutečností negativně ovlivňujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci, podat podnět kontrolním orgánům v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci k zjednání nápravy nad dodržováním povinností v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v případě, že zjistí, že zaměstnavatel nepostupuje v souladu s lékařskými posudky nebo přes opakované upozornění neplní povinnosti v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci stanovené jinými právními předpisy, vést dokumentaci o pracovnělékařských službách prováděných pro zaměstnavatele, která se nevztahuje ke konkrétnímu zaměstnanci, odděleně od zdravotnické dokumentace vedené o konkrétních zaměstnancích; dokumentací pracovnělékařských služeb se rozumí záznamy o provádění dohledu na pracovišti zaměstnavatele, včetně výsledků analýz, o poradenství poskytnutém zaměstnavateli a jiné obdobné záznamy o činnostech prováděných v rámci pracovnělékařských služeb, vést odděleně zdravotnickou dokumentaci vedenou o pacientovi od zdravotnické dokumentace vedené o zaměstnanci při poskytování pracovnělékařských služeb, jestliže je registrujícím poskytovatelem pacienta a zároveň poskytovatelem pracovnělékařských služeb. Poskytovatel pracovnělékařských služeb je oprávněn: požadovat po zaměstnavateli zajištění měření, popřípadě expertizy, a to za účelem analýzy pracovních podmínek, pracovního prostředí a odezvy organismu zaměstnanců, včetně výsledků kategorizace zdravotních rizik, pokud má podezření, že došlo k takové změně pracovních podmínek, která negativně ovlivňuje nebo by mohla ovlivnit zdraví zaměstnanců. str. 3 / 9 TeamPrevent-PREPO, s.r.o., Středisko PARDUBICE, ul. kpt. Nálepky 238, tel: aktualizace: listopad 2013

4 Povinnosti zaměstnanců Zaměstnanec je povinen: podrobit se stanoveným pracovnělékařským prohlídkám, vyšetřením, příp. očkováním v určených lhůtách, podrobit se nařízeným pracovnělékařským službám, podrobit se určeným mimořádným lékařským prohlídkám, sdělit poskytovateli pracovnělékařských služeb jméno a adresu registrujícího poskytovatele a dalších poskytovatelů, kteří ho přijali do péče, sdělit poskytovateli pracovnělékařských služeb na jeho žádost nebo z vlastního podnětu všechny jemu známé nebo podezřelé skutečnosti související s ochranou zdraví při práci. C. DRUHY PREVENTIVNÍCH PROHLÍDEK Zaměstnavatel je povinen: při odeslání zaměstnance k pracovnělékařské prohlídce podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů vybavit jej žádostí obsahující údaje o druhu práce, režimu práce a pracovních podmínkách, ke kterým je posouzení zaměstnance požadováno, ve formuláři (v žádosti o posouzení zdravotní způsobilosti k práci) musí být tedy uvedena profese, příp. všechny profese, které zaměstnanec vykonává. Vstupní prohlídky Vstupní lékařská prohlídka se uskutečňuje u poskytovatele pracovnělékařských služeb, s nímž má zaměstnavatel uzavřenou písemnou smlouvu, nebo u registrujícího poskytovatele, ke kterému vyslal zaměstnavatel, na jehož pracovištích jsou vykonávány práce pouze v kategorii první, osobu ucházející se o zaměstnání. Osoba ucházející se o zaměstnání se považuje za zdravotně nezpůsobilou, pokud se před vznikem pracovněprávního nebo obdobného vztahu nepodrobí vstupní lékařské prohlídce. Vstupní lékařskou prohlídku hradí osoba ucházející se o zaměstnání. Zaměstnavatel hradí vstupní lékařskou prohlídku, pokud uzavře s uchazečem o zaměstnání pracovněprávní nebo obdobný vztah, nestanoví-li jiný právní předpis jinak. Věta první a druhá se nepoužije, jestliže osoba ucházející se o zaměstnání se s případným zaměstnavatelem nebo zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodne jinak nebo stanoví-li právní předpis jinak. Periodické prohlídky Periodické prohlídky se vykonávají: u prací nebo profesí, u kterých lze předpokládat změny ve vývoji zdravotního stavu v souvislosti s výkonem práce, u prací, při kterých může dojít k ohrožení zdraví spolupracovníků nebo jiných osob. Periodické prohlídky se opakují v předem určených intervalech vyplývajících z příslušného předpisu nebo ve lhůtách stanovených orgánem ochrany veřejného zdraví. Jejich účelem je zajistit ochranu zdraví zaměstnanců. Řadové prohlídky Řadové prohlídky absolvují zaměstnanci, pro které nejsou příslušným právním předpisem stanoveny prohlídky periodické. Mimořádné prohlídky Mimořádné prohlídky se týkají zejména: zaměstnanců, kteří vykonávají epidemiologicky závažné činnosti, zaměstnanců, kteří podléhají režimu periodických prohlídek, zaměstnanců, kteří vykonávajících noční práce, str. 4 / 9 TeamPrevent-PREPO, s.r.o., Středisko PARDUBICE, ul. kpt. Nálepky 238, tel: aktualizace: listopad 2013

5 zaměstnanců, u nichž lékař při poslední řadové prohlídce určil kratší termín. Podnětem k absolvování mimořádné prohlídky je podezření, že u zaměstnance došlo ke změně zdravotní způsobilosti k práci. Na rizikových pracovištích nařizuje provedení těchto prohlídek orgán ochrany veřejného zdraví, zjistí-li závažné závady nebo nedostatky v ochraně zdraví zaměstnanců. Podnět k jejich výkonu může dát i zaměstnavatel. Výstupní prohlídky Výstupní prohlídky se provádějí při skončení pracovněprávního vztahu za účelem zjištění aktuálního zdravotního stavu. Dále lékař při této prohlídce posuzuje, zda při výkonu dosavadní práce nedošlo k poškození zdraví. Lékařská prohlídka se provádí při rozvázání pracovního poměru, pokud trval déle než 6 měsíců. Povinnost absolvovat výstupní prohlídku stanoví také orgán ochrany veřejného zdraví v Rozhodnutí o zařazení prací do kategorií. D. ČASOVÁ SPECIFIKACE DOHLEDU A LÉKAŘSKÝCH PROHLÍDEK Časová specifikace dohledu a poradenství v oblasti pracovnělékařské služby: Dohled a poradenství je vykonáván v rozsahu: 10 min u prací kategorie 1, 20 min u prací v kategorii 2 a u prací, jejichž součástí je riziko ohrožení zdraví, a 40 min u prací kategorie 2R, 3 a 4 na jedno pracovní místo. Dohled je vykonáván: 1 x za kalendářní rok, případně 1 x za 2 roky u prací kategorie 1, pokud u zaměstnavatele nejsou vykonávány práce, jejichž součástí je riziko ohrožení zdraví. Periodicita lékařských prohlídek pracovnělékařské služby: Práce kategorie 1 Práce kategorie 2 1 x za 6 let u zaměstnance do 50 let věku, 1 x za 4 roky u zaměstnance nad 50 let věku. 1 x za 5 let u zaměstnance do 50 let věku, 1 x za 3 roky u zaměstnance nad 50 let věku. Práce kategorie 2R, 3 1 x za 2 roky. Práce kategorie 4 1 x za rok Práce, jejichž součástí je riziko ohrožení zdraví 1 x za 4 roky u zaměstnance do 50 let věku,, 1 x za 2 roky u zaměstnance nad 50 let věku. Periodické lékařské prohlídky u zaměstnanců nad 50 let věku se poprvé, ve zkrácené lhůtě, provedou po uplynutí základní lhůty lékařské prohlídky. str. 5 / 9 TeamPrevent-PREPO, s.r.o., Středisko PARDUBICE, ul. kpt. Nálepky 238, tel: aktualizace: listopad 2013

6 Časová specifikace lékařských prohlídek pracovnělékařské služby: Vstupní lékařská prohlídka PLS: 40 min u práce kategorie 1 a 2, 60 min u práce kategorie 2R, 3, 4 a prací, jejichž součástí je riziko ohrožení zdraví. Periodická lékařská prohlídka PLS: 30 min u práce kategorie 1 a 2, 40 min u práce kategorie 2R, 3, 4 a prací, jejichž součástí je riziko ohrožení zdraví. Mimořádná lékařská prohlídka PLS 30 min. Výstupní lékařská prohlídka PLS 30 min u práce kategorie 2, 40 min u práce kategorie 2R, 3, 4 a prací, jejichž součástí je riziko ohrožení zdraví. Následná lékařská prohlídka PLS. Obsahem pracovnělékařských služeb při E. OBSAH PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH SLUŽEB a) hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců nebo osob ucházejících se o zaměstnání je 1. zjišťování vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na jejich zdravotní stav a vývoj zdravotního stavu a posouzení zdravotní způsobilosti k práci, a to při pracovnělékařských prohlídkách, kterými jsou lékařské prohlídky prováděné poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo registrujícím poskytovatelem v oboru všeobecné praktické lékařství, 2. hodnocení výsledků sledování zátěže organizmu zaměstnanců působením rizikových faktorů pracovního prostředí (dále jen rizikové faktory ), včetně výsledků biologických expozičních testů, za účelem stanovení této zátěže; rizikovými faktory se rozumí rizikové faktory pracovních podmínek podle zákona upravujícího zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci3) a dále rizika ohrožení života a zdraví zaměstnance nebo jiných osob při výkonu práce (dále jen riziko ohrožení zdraví ), 3. hodnocení výsledků cíleně prováděných studií odezvy zdravotního stavu zaměstnanců na konkrétní pracovní podmínky, 4. zpracování rozborů vzniku a příčin pracovních úrazů, výskytu nemocí z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání, nebo nemocí souvisejících s prací, 5. hodnocení údajů o vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví zaměstnanců a s tím související nemocnosti, 6. sledování vlivů rizikových faktorů pracovních podmínek, které se mohou nepříznivě projevit i po delší době na zdraví zaměstnanců, a to v rámci pracovnělékařské prohlídky, je-li to s ohledem na charakter těchto faktorů účelné, b) poradenství jsou poradenské činnosti 1. v problematice ergonomie včetně fyziologie práce, psychologie práce, režimu práce a odpočinku, stanovení výkonových norem, 2. při projektování, výstavbě a rekonstrukci pracovišť a dalších zařízení zaměstnavatele, 3. při zavádění nových technologií, látek a postupů, z hlediska jejich vlivu na pracovní podmínky a zdraví zaměstnanců, 4. při úpravách pracovních míst, včetně míst pro zaměstnance se zdravotním postižením, 5. při výběru technických, technologických a organizačních opatření a výběru osobních ochranných pracovních prostředků, str. 6 / 9 TeamPrevent-PREPO, s.r.o., Středisko PARDUBICE, ul. kpt. Nálepky 238, tel: aktualizace: listopad 2013

7 6. v problematice pitného režimu a poskytování ochranných nápojů, 7. v problematice pracovní rehabilitace, 8. při výcviku a výchově zaměstnanců v oblasti ochrany a podpory zdraví při práci, správných pracovních návyků a při rekvalifikaci zaměstnanců nezpůsobilých vykonávat dosavadní práci, 9. při identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik při práci a při zařazování prací do kategorií podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví4), 10. při zpracování plánu pro řešení mimořádných událostí, 11. k návrhům opatření k nápravě v případě zjištění závad, které mohou vést u zaměstnanců k poškození zdraví, 12. spočívající v provádění školení zaměstnanců určených zaměstnavatelem v první pomoci a zpracování návrhu vybavení pracoviště prostředky pro poskytování první pomoci pro zaměstnavatele, c) dohledu je 1. pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce za účelem zjišťování a hodnocení rizikových faktorů, 2. dohled v zařízení závodního stravování a dalších zařízeních zaměstnavatele2), 3. hodnocení rizik s využitím informací o míře expozice rizikovým faktorům při výkonu práce a výsledy analýzy výskytu nemocí z povolání, pracovních úrazů a nemocí souvisejících s prací, 4. spolupráce při vypracování návrhů pro zaměstnavatele na odstranění zjištěných závad, včetně návrhu na zajištění měření rizikových faktorů pracovních podmínek. str. 7 / 9 TeamPrevent-PREPO, s.r.o., Středisko PARDUBICE, ul. kpt. Nálepky 238, tel: aktualizace: listopad 2013

8 LHŮTY PROVÁDĚNÍ PERIODICKÝCH PROHLÍDEK Na Univerzitě jsou vykonávány následující pracovní činnosti: DRUH PRÁCE (Profese - popis práce vč. vyskytujících se rizik) Kateg orie *) Režim práce AKADEMICI standardní výuka - hlasová zátěž, psychická 1 zátěž jednosměnný PEDAGOGOVÉ standardní výuka - hlasová zátěž, psychická zátěž ADMINISTRATIVNÍ ZAMĚSTNANCI Běžná kancelářská agenda, práce s PC-zraková zátěž SPRÁVCI BUDOV Údržbářské práce, obsluha tlakových lahví, tlakových nádob stabilních, plynového zařízení, UKLIZEČKA Úklidové práce pracovní poloha, fyzická zátěž, práce s chemickými látkami KATEDRA CHEMIE, BIOLOGIE - obsluha tlakových lahví, obsluha plynového zařízení ÚDRŽBÁŘ Údržbářské práce obsluha tlakových nádob stabilních, plynového zařízení, řízení vozidel do 3,5 t pracovní poloha, fyzická zátěž, hluk, vibrace RECEPČNÍ noční práce RECEPČNÍ Evidence ubytovaných, administrativní práce TISKAŘ Práce na tiskařských strojích a řezačkách hluk, pracovní poloha OBSLUHA - TLAKOVÝCH LAHVÍ - TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH - PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ - ŘÍZENÍ VOZIDEL DO 3,5 t ŘIDIČI Z POVOLÁNÍ Řízení vozidla *) dle Návrhu kategorizace nebo Rozhodnutí KHS 2 jednosměnný 2 jednosměnný 2 nepřetržitý 1 x ročně 1 dvousměnný 2 jednosměnný Lhůty lékařských prohlídek 1 x za 6 roků do 50 let 1 x za 4 roky nad 50 let 1 x za 6 roků do 50 let 1 x za 4 roky nad 50 let 1 x za 6 roků do 50 let 1 x za 4 roky nad 50 let 1 x za 4 roky do 50 let 1 x za 2 roky nad 50 let 1 x za 5 roků do 50 let 1 x za 3 roky nad 50 let 1 x za 4 roky do 50 let 1 x za 2 roky nad 50 let 1 x za 4 roky do 50 let 1 x za 2 roky nad 50 let 1 x za 6 roků do 50 let 1 x za 4 roky nad 50 let 1 x za 5 roků do 50 let 1 x za 3 roky nad 50 let 1 x za 4 roky do 50 let 1 x za 2 roky nad 50 let 1 x za 2 roky do 50 let 1 x ročně nad 50 let Tlakové lahve: tyto osoby jsou určeny na KCH PřF UHK k obsluze tlakových lahvi: doc. RNDr. Vlastimil Dohnal, Ph.D. et Ph.D. (Docent) Bc. Magdalena Herrmannová (Technik - laborant) prof. Ing. Karel Kolář, CSc. (Profesor) Mgr. Veronika Machková (Odborný asistent) Ing. Karel Musil (Asistent) doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D. PharmDr. Michal Novotný, Ph.D. (Odborný asistent) Rostislav Radvan (Technik) doc. PaedDr. Jiří Rychtera, Ph.D. (Docent) RNDr. Alena Uhríková, Ph.D. (Odborný asistent) Budova A noční práce Jiřina Kopecká, Pavlína Myšková, Václav Kočí, Stanislav Vajnlich, Bc. Ladislav Krátký a Miloslav Novotný. obsluha tlakových nádob stabilních obsluhuje Petr Růžek Koleje noční práce str. 8 / 9 TeamPrevent-PREPO, s.r.o., Středisko PARDUBICE, ul. kpt. Nálepky 238, tel: aktualizace: listopad 2013

9 Jan Šedivý, Micol Volková, Hana Tomášová, Jan Krejcar, Milan Smolík Řízení vozidel do 3,5 t: všichni, kdo řídí osobní vozidla Univerzity Řidiči z povolání: Jiří Bouček, Petr Tölg str. 9 / 9 TeamPrevent-PREPO, s.r.o., Středisko PARDUBICE, ul. kpt. Nálepky 238, tel: aktualizace: listopad 2013

dnes Vám zasílám informace k tématu Pracovnělékařská péče, kde jsem vybral nejdůležitější pasáže vztahující se k BOZP.

dnes Vám zasílám informace k tématu Pracovnělékařská péče, kde jsem vybral nejdůležitější pasáže vztahující se k BOZP. Dobrý den, dnes Vám zasílám informace k tématu Pracovnělékařská péče, kde jsem vybral nejdůležitější pasáže vztahující se k BOZP. (Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách) Zákon definuje

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2013 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 37 Rozeslána dne 3. dubna 2013 Cena Kč 140, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 37 Rozeslána dne 3. dubna 2013 Cena Kč 140, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 37 Rozeslána dne 3. dubna 2013 Cena Kč 140, O B S A H : 79. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních

Více

z hlediska nové legislativy

z hlediska nové legislativy Pracovněléka kařské služby z hlediska nové legislativy MUDr. Anežka Sixtová Ministerstvo zdravotnictví E-mail: anezka.sixtova@mzcr.cz Nová zdravotnická legislativa od 1. 4. 2012 zákon č.. 372/2011 Sb.,

Více

PRACOVNĚLÉKAŘSKÁ SLUŽBA

PRACOVNĚLÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRACOVNĚLÉKAŘSKÁ SLUŽBA Co je pracovnělékařská služba a jaké jsou její činnosti? Je dobrovolná či povinná? Hrozí nějaké sankce, pokud nemá podnik tuto péči smluvně zajištěnou? Pracovnělékařská služba zabezpečuje

Více

ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci

ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci 101 (1) Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem

Více

79/2013 Sb. VYHLÁŠKA

79/2013 Sb. VYHLÁŠKA 79/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. března 2013 o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové

Více

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO 1 Obsah název kapitola Obsah 1 Účel 2 Rozsah působnosti 3 Pojmy, definice, zkratky 4 Zabezpečení BOZP a PO 5 Právní předpisy k zajištění BOZP a PO 5.1 Inspekce práce kontrolní

Více

7. Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců v oblasti BOZP

7. Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců v oblasti BOZP 103 (1) Zaměstnavatel je povinen a) nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti, b) informovat zaměstnance

Více

SOUBOR OTÁZEK K PÍSEMNÉ ČÁSTI ZKOUŠKY

SOUBOR OTÁZEK K PÍSEMNÉ ČÁSTI ZKOUŠKY SOUBOR OTÁZEK K PÍSEMNÉ ČÁSTI ZKOUŠKY z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti EURO CERT CZ, a.s. Jakékoliv šíření lze provádět jen

Více

Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE PŘI UZAVÍRÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 100 105 DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru KAPITOLA 1 Úřad práce a vyhledání nového zaměstnance Každý zaměstnavatel,

Více

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE. ZÁKON Č. 262/2006 Sb.

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE. ZÁKON Č. 262/2006 Sb. Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE ZÁKON Č. 262/2006 Sb. Ostrava, leden 2007 Ing. Ctirad Koudelka Zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2015

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2015 LASSELSBERGER, s.r.o., IČ 25238078, 320 00 Plzeň-Jižní Předměstí, Adelova 2549/1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spis. zn. C/22719, zastoupená:

Více

PRACOVNÍ ŘÁD. Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

PRACOVNÍ ŘÁD. Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň PRACOVNÍ ŘÁD vydání č. 4 (poslední přijaté změny v textu jsou vyznačeny

Více

Analýza současných možností podpory zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

Analýza současných možností podpory zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce Analýza současných možností podpory zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce I. Přehled vybraných zákonných ustanovení zaměřených na PODPORU zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce 1) Oblast

Více

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce ČÁST PÁTÁ BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI HLAVA I PŘEDCHÁZENÍ OHROŢENÍ ŢIVOTA A ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 101 (1) Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu

Více

METODICKÝ MATERIÁL K PROVEDENÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY

METODICKÝ MATERIÁL K PROVEDENÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY METODICKÝ MATERIÁL K PROVEDENÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY Dokument byl vypracován pro Vysoké učení technické v Brně a je nedílnou součástí dokumentace

Více

1. PŘEKÁŽKY V PRÁCI. Projekt je financován Evropským sociálním fondem a magistrátem hl.m. Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

1. PŘEKÁŽKY V PRÁCI. Projekt je financován Evropským sociálním fondem a magistrátem hl.m. Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. ANALÝZA překážky v práci; zákoník práce povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnanci (překážky v práci, odborný rozvoj zaměstnanců, pracovní podmínky, bezpečnost v práci) 1. PŘEKÁŽKY V PRÁCI nařízení vlády

Více

Směrnice ke stanovení organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Směrnice ke stanovení organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 1 Úvodní ustanovení Ředitel Českého vysokého učení technického v Praze, Masarykova ústavu vyšších studií (dále jen MÚVS ) vydává k zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci na základě platné

Více

Odborový svaz Stavba České republiky. Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy

Odborový svaz Stavba České republiky. Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Odborový svaz Stavba České republiky Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České republice KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ Zaměstnavatelské svazy: 1. Zemědělský svaz České republiky zastoupený předsedou Ing. Martinem Pýchou 2. Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů zastoupený předsedou

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů zastoupený předsedou Lubomírem Burkoněm a Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy Asociace svobodných odborů České republiky

Více

PRACOVNÍ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY

PRACOVNÍ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY PRACOVNÍ PRÁVO OSNOVA: Definice, prameny Úřad práce Účastníci PPV Pracovní poměr Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Pracovní doba a doba odpočinku Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Odměňování

Více

LÉKAŘSKÉ PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY,

LÉKAŘSKÉ PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY, Skupina UNIPETROL Strana 1/20 Rozsah platnosti: BENZINA, s.r.o. UNIPETROL, a.s. UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. UNIPETROL RPA, s.r.o. UNIPETROL SERVICES, s.r.o. LÉKAŘSKÉ PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY, SYSTÉM ZDRAVOTNÍ

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRÁCE Úvod Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRÁCE Úvod Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRÁCE Úvod Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače vzdělávacího kurzu se základními dokumenty z oblasti bezpečnosti

Více

P R A C O V N Í ŘÁD S P O L EČNOSTI. L I V E T E L E C O M a. s. V e r z e 1. 2

P R A C O V N Í ŘÁD S P O L EČNOSTI. L I V E T E L E C O M a. s. V e r z e 1. 2 P R A C O V N Í ŘÁD S P O L EČNOSTI V e r z e 1. 2 Pracovní řád se vydává na základě ustanovení 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále ZP). Jako zvláštní druh vnitřního předpisu rozvádí ustanovení

Více

Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva)

Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) Česká pošta, s.p. Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) uzavřená mezi: se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99 jejímž jménem

Více

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 362/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb. Změna:

Více

309/2006 Sb. ZÁKON ze dne 23. května 2006, ČÁST PRVNÍ DALŠÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

309/2006 Sb. ZÁKON ze dne 23. května 2006, ČÁST PRVNÍ DALŠÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH Obsah a text 309/2006 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 28.12.2009 309/2006 Sb. ZÁKON ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. v platném znění od 1. 1. 2013. uzavřená mezi smluvními stranami

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. v platném znění od 1. 1. 2013. uzavřená mezi smluvními stranami KOLEKTIVNÍ SMLOUVA v platném znění od 1. 1. 2013 uzavřená mezi smluvními stranami Pražská teplárenská a.s. (dále jen zaměstnavatel) zastoupená Ing. Ladislavem Moravcem, generálním ředitelem a základními

Více