Povolební studie k evropským volbám v roce 2014 EVROPSKÉ VOLBY V ROCE 2014 SOCIODEMOGRAFICKÁ PŘÍLOHA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Povolební studie k evropským volbám v roce 2014 EVROPSKÉ VOLBY V ROCE 2014 SOCIODEMOGRAFICKÁ PŘÍLOHA"

Transkript

1 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Povolební studie k evropským volbám v roce 2014 EVROPSKÉ VOLBY V ROCE 2014 SOCIODEMOGRAFICKÁ PŘÍLOHA Rozsah: EU 28 ( evropských občanů) Populace: Evropané oprávnění volit (starší 18 let / starší 16 let v Rakousku) Metodika: osobní dotazování s přenosným počítačem (CAPI) Doba práce v terénu: 30. května 27. června 2014, společnost TNS Opinion ÚVOD I. ÚČAST... 8 II. HLASOVÁNÍ III. NEÚČAST IV. POSTOJ K EVROPSKÉ UNII V. VLIV VOLEBNÍ KAMPANĚ A ZDROJE INFORMACÍ O EVROPSKÝCH VOLBÁCH Oddělení pro sledování veřejného mínění Jacques Nancy Věk Pohlaví Zaměstnání 1

2 UPOZORNĚNÍ: Průzkum provedla společnost TNS Opinion metodou osobního dotazování a zúčastnilo se jej občanů starších 18 let 1 ve 28 zemích EU. Rozlišovacími kritérii pro tento povolební průzkum jsou pohlaví, věk, bydliště dotazovaného, a rovněž rekonstrukce účasti v evropských volbách a rekonstrukce hlasování. 1 Starších 16 let v Rakousku. S ohledem na zvyklosti však budeme v celém tomto úvodu hovořit o mladých lidech ve věku let. 2

3 ÚVOD Posouzení výsledků podle pohlaví, věku a kategorie zaměstnání Evropanů odhaluje celou řadu trendů. Stejně jako v povolebním průzkumu po evropských volbách v roce 2009 existují jen malé rozdíly v závislosti na pohlaví. Obecně si volební kampaň získala více mužů než žen a v evropských volbách proto volilo více mužů. Výraznější jsou rozdíly mezi věkovými skupinami: Nejmladší Evropané (ve věku let) se k Evropské unii staví pozitivněji než starší lidé (ve věku nad 55 let), ačkoli jich k urnám přišlo mnohem méně. Voliči se také výrazně liší podle zaměstnání: na jedné straně přišlo k evropským volbám více vedoucích pracovníků a osob samostatně výdělečně činných, kteří také vykazují větší důvěru v Evropskou unii. Na straně druhé přišlo k volbám méně nezaměstnaných, dělníků a osob v domácnosti. Tabulky a grafy, které následují po tomto úvodu, uvádějí u každé otázky celkové výsledky na úrovni Evropské unie. Níže uvedený text se zaměřuje zejména na hlavní sociodemografické kategorie. Podrobně: Účast v evropských volbách v květnu 2014 se liší podle pohlaví, věku a zaměstnání respondenta. - K urnám přišlo více mužů než žen (45 % mužů a 41 % žen). Rozdíl v porovnání s rokem 2009 se zvýšil ze 2 na 4 body. - Voleb se opět zúčastnil nejvyšší počet nejstarších respondentů. Evropských voleb se tak zúčastnilo 51 % voličů starších 55 let, zatímco ve věkové kategorii od 18 do 24 let to bylo 28 % voličů. Ve srovnání s rokem 2009 nedošlo ve výsledcích k velkým změnám. - Nejpočetnějšími skupinami, které volily, jsou vedoucí pracovníci (53 %), osoby samostatně výdělečně činné (52 %) a důchodci (50 %). Tato skupina je výrazně početnější než osoby v domácnosti (37 %), studenti (37 %), dělníci (35 %) a nezaměstnaní (31 %). Je však třeba upozornit na zvýšenou účast nezaměstnaných a studentů (+3) a na výrazný pokles ve skupině osob v domácnosti (-5). Pokud jde o okamžik rozhodnutí jít k volbám, existují značné rozdíly v závislosti na věku a na druhu zaměstnání. Téměř žádné rozdíly se naopak nevyskytují v kategoriích podle pohlaví: - Mladí lidé se více rozhodovali v den voleb nebo několik dní před volbami (28 % ve srovnání s 11 % osob starších 55 let). 3

4 - Ve skupinách podle zaměstnání se v posledním týdnu před volbami rozhodl nejvyšší počet studentů (27 %) a vedoucích pracovníků (25 %). - Více než polovina osob starších 55 let (57 %), důchodců (57 %) a osob v domácnosti (54 %) se rozhodla volit stejně, jako volili vždy: o tom, jak budou hlasovat, se tudíž rozhodli se značným předstihem před volební kampaní. Jako důvod účasti ve volbách převládá ve všech kategoriích občanská povinnost a pravidelnost hlasování. - Pravidelnost hlasování uvádějí více ženy (44 % žen oproti 38 % mužů) stejně jako občanskou povinnost (43 % žen a 39 % mužů). - Pravidelnost hlasování uvádějí ve velké většině starší respondenti (46 % oproti 26 % respondentů ve věku 18 až 24 let). Ti také více uvádějí občanskou povinnost (42 % oproti 39 % 40 % v jiných věkových kategoriích). - Hlasování jako podporu Evropské unii nejvíce vnímají vedoucí pracovníci (22 %). - Nejvíce vedoucích pracovníků, studentů a nezaměstnaných se také domnívá, že díky účasti v evropských volbách mohou něco změnit (15 % v každé skupině). Hospodářské a sociální otázky nezaměstnanost a hospodářský růst jsou prioritou pro všechny sledované kategorie: - Nezaměstnanost uvádějí více ženy (47 % žen oproti 42 % mužů), lidé ve věku 18 až 24 let a 25 až 39 let (56 % a 50 %), nezaměstnaní (65 %), osoby v domácnosti (59 %), dělníci (54 %), studenti (48 %) a zaměstnanci (47 %). Nezaměstnanost je problémem, jehož význam se oproti roku 2009 značně zvýšil ve všech zkoumaných kategoriích, zejména u osob v domácnosti (59 %, +17) a u nejmladších osob (56 %, +15). - Muži více než ženy uvádějí hospodářský růst (42 % v poměru k 39 %). - Hospodářský růst je nejdůležitější otázkou pro osoby samostatně výdělečně činné (51 %) a pro vedoucí pracovníky (44 %). - Jen málo rozdílů podle pohlaví a věku lze zdůraznit, pokud jde o přistěhovalectví, které je třetí nejdůležitější otázkou na evropské úrovni (23 %). Větší rozdíly jsou patrné podle druhu zaměstnání. Význam této otázky se však zvyšuje ve všech kategoriích s výjimkou osob v domácnosti (17 %, - 2), a to zejména u vedoucích pracovníků (22 %, +12 bodů). Věk a druh zaměstnání představují určující proměnné v analýze týkající se okamžiku rozhodnutí o neúčasti v evropských volbách. - Více mladých lidí uvádí, že nevolí nikdy (31 % ve srovnání s 19 % osob starších 55 let). Tento rozdíl se však snížil v porovnání s rokem 2009, a to ze 17 na 12 bodů. 4

5 - Nejstarší respondenti se naopak většinou rozhodli již několik týdnů nebo několik měsíců před volbami (40 % oproti 19 % osob ve věku 18 až 24 let). Je třeba uvést jen malý rozdíl mezi věkovými kategoriemi, pokud jde o náhlé rozhodnutí o neúčasti ve volbách, tj. rozhodnutí nevolit jen několik dnů před volbami nebo v den voleb (32 % 35 %). - Stejně jako v roce 2009 jsou podle kategorie zaměstnání vedoucí pracovníci nejpočetnější skupinou (42 %), která se rozhodla nevolit jen několik dnů před volbami nebo v den voleb. Hlavním důvodem neúčasti ve volbách je nedůvěra v politiku obecně, a to ve všech kategoriích s výjimkou nejmladších osob a osob v domácnosti (21 % v první a 23 % v druhé skupině uvádí nezájem o politiku) a u studentů (19 %: neměli v dané době dostatek času). Nedůvěru v politiku nejvíce uvádějí nezaměstnaní a osoby samostatně výdělečně činné (30 % v každé skupině). Nezaměstnaní a důchodci si také nejvíce myslí, že volit nemá vliv nebo volit nic nezmění (18 % v první a 17 % v druhé skupině). Příslušnost k Evropské unii znamená dobrou věc pro většinu občanů ve všech zkoumaných kategoriích. - Platí to zejména pro muže (54 %), osoby samostatně výdělečně činné (54 %), zaměstnance (55 %), mladé lidi (57 %) a zejména pro vedoucí pracovníky (66 %) a studenty (64 %). Důvěra v orgány a instituce EU převládá pouze u studentů (55 % v poměru k 39 % osob, které důvěru nemají), vedoucích pracovníků (52 % v poměru k 44 %) a lidí ve věku od 18 do 24 let (48 % v poměru k 45 %). U všech kategorií však důvěra klesá, a to zejména u studentů (-13 bodů) a osob samostatně výdělečně činných (-11 bodů). V roce 2009 převládala nedůvěra v orgány a instituce EU pouze u nezaměstnaných. Sepětí s Evropou zůstává silné ve všech kategoriích. Výrazné je zvláště u vedoucích pracovníků (75 %) a studentů (73 %). Vnímání sepětí s Evropou je v porovnání s rokem 2009 relativně stálé v různých kategoriích: nejvýraznější pokles byl zaznamenán u vedoucích pracovníků (75 %, -4), u mužů (63 %, -4) a u osob v domácnosti (54 %, -4). S výjimkou vedoucích pracovníků a studentů většina osob dotazovaných v různých kategoriích prohlašuje, že Evropský parlament dostatečně nezohledňuje starosti evropských občanů. Tento názor převládá zejména u nezaměstnaných (62 %), osob v domácnosti (59 %) a u nejstarších respondentů (56 %). Také zde je jen málo rozdílů podle pohlaví respondenta. 5

6 Je třeba poznamenat, že tento pocit se oproti roku 2009 značně zvýšil ve všech zkoumaných sociodemografických kategoriích a zejména u osob v domácnosti (59 %, +20) a u osob samostatně výdělečně činných (54 %, +16). K nejmenšímu nárůstu došlo u nejmladších osob, přesto se jedná o zvýšení o 10 bodů (49 %). Většina dotazovaných osob ve všech zkoumaných kategoriích se cítí být evropskými občany. Lze konstatovat: - Malé rozdíly z hlediska pohlaví (63 % mužů a 62 % žen). - Čím mladší občané jsou, tím více se cítí být Evropany (70 % osob ve věku od 18 do 24 let ve srovnání s 59 % osob starších 55 let). - Studenti (75 %) a vedoucí pracovníci (74 %) opět představují kategorie podle druhu zaměstnání, u nichž je pocit evropanství nejvýraznější. - Ve srovnání s rokem 2009 však došlo k poklesu, zejména u osob samostatně výdělečně činných (65 %, -5), u zaměstnanců (64 %, -4), u vedoucích pracovníků (74 %, -3) a u mužů (63 %, -3). Většina občanů ve všech kategoriích měla k dispozici informace nezbytné k účasti ve volbách. - Jedná se převážně o muže (61 %) oproti ženám (54 %). - Nejstarší občané se zdáli být při své volbě informováni lépe než nejmladší (60 % osob starších 40 let oproti 50 % osob ve věku 18 až 24 let). Přišli také k volebním urnám ve větším počtu. - Nejlépe informovanými kategoriemi podle zaměstnání jsou vedoucí pracovníci (68 %) a osoby samostatně výdělečně činné (64 %). - Informovanost se ve srovnání s rokem 2009 zvýšila ve všech kategoriích. Platí to zejména o nezaměstnaných (51 %, +8). Ve všech zkoumaných sociodemografických kategoriích si lidé zapamatovali kampaň vybízející občany k účasti ve volbách. Objevuje se zde jen málo rozdílů v závislosti na pohlaví a věku. V jednotlivých kategoriích podle zaměstnání byli kampani stejně jako v roce 2009 nejvíce vystaveni vedoucí pracovníci (74 %). 6

7 7

8 I. PARTICIPATION 1.1. Participation Changes of turnout in the European elections (%EU) 8

9 Age groups PARTICIPATION FOCUS ON AGE GROUPS 1. European Union results Profile of voters Base: all respondents 9

10 PARTICIPATION Age groups 2. National results Profile of voters Base: all respondents 10

11 Gender PARTICIPATION FOCUS ON GENDER 1. European Union results Profile of voters Base: all respondents 11

12 PARTICIPATION Gender 2. National results Profile of voters Base: all respondents 12

13 Occupational groups PARTICIPATION 1. European Union results FOCUS ON OCCUPATIONAL GROUPS Profile of voters Base: all respondents 13

14 PARTICIPATION Occupational groups 2. National results Profile of voters Base: all respondents 14

15 II. THE VOTE 2.1. The decisive moment to go and vote a) European average Base: respondents who voted 15

16 Base: respondents who voted 16

17 Age groups THE VOTE FOCUS ON AGE GROUPS 1. European Union results QP3a When did you decide to vote for the political party or candidate you voted for in the recent European Parliament elections? Base: respondents who voted 17

18 THE VOTE Age groups 2. National results Base: respondents who voted 18

19 Age groups THE VOTE Base: respondents who voted 19

20 THE VOTE Age groups Base: respondents who voted 20

21 Gender THE VOTE FOCUS ON GENDER 1. European Union results QP3a When did you decide to vote for the political party or candidate you voted for in the recent European Parliament elections? Base: respondents who voted 21

22 THE VOTE Gender 2. National results Base: respondents who voted 22

23 Gender THE VOTE Base: respondents who voted 23

24 THE VOTE Gender Base: respondents who voted 24

25 Occupational groups THE VOTE 1. European Union results FOCUS ON OCCUPATIONAL GROUPS QP3a When did you decide to vote for the political party or candidate you voted for in the recent European Parliament elections? Base: respondents who voted 25

26 THE VOTE Occupational groups 2. National results Base: respondents who voted 26

27 Occupational groups THE VOTE Base: respondents who voted 27

28 THE VOTE Occupational groups Base: respondents who voted 28

29 29

30 VOTE Occupational groups 2.2. The reasons for voting a) European average Base: respondents who voted Base: respondents who voted 30

31 Age groups THE VOTE FOCUS ON AGE GROUPS 1. European Union results QP4a What are the main reasons why you decided to vote in the recent European elections? (MAX. 3 ANSWERS) Base: respondents who voted 31

32 THE VOTE Age groups 2. National results Base: respondents who voted 32

33 Gender THE VOTE FOCUS ON GENDER 1. European Union results QP4a What are the main reasons why you decided to vote in the recent European elections? (MAX. 3 ANSWERS) Base: respondents who voted 33

34 THE VOTE Age groups THE VOTE Gender 2. National results Base: respondents who voted 34

35 Occupational groups THE VOTE 1. European Union results FOCUS ON OCCUPATIONAL GROUPS QP4a What are the main reasons why you decided to vote in the recent European elections? (MAX. 3 ANSWERS) Base: respondents who voted 35

36 Occupational groups THE VOTE THE VOTE Occupational groups 2. National results Base: respondents who voted 36

37 37

38 2.3. What is at stake in the vote Base: respondents who voted 38

39 Age groups THE VOTE FOCUS ON AGE GROUPS 1. European Union results QP5T What are the issues which made you vote in the recent European elections? Firstly? Any others? (MULTIPLE ANSWERS POSSIBLE) Base: respondents who voted 39

40 THE VOTE Age groups 2. National results Base: respondents who voted 40

41 Gender THE VOTE FOCUS ON GENDER 1. European Union results QP5T What are the issues which made you vote in the recent European elections? Firstly? Any others? (MULTIPLE ANSWERS POSSIBLE) Base: respondents who voted 41

42 THE VOTE Gender 2. National results Base: respondents who voted 42

43 Occupational groups THE VOTE 1. European Union results FOCUS ON OCCUPATIONAL GROUPS QP5T What are the issues which made you vote in the recent European elections? Firstly? Any others? (MULTIPLE ANSWERS POSSIBLE) Base: respondents who voted 43

44 THE VOTE Occupational groups 2. National results Base: respondents who voted 44

45 III. ABSTENTION 3.1. The decisive moment for abstaining Base: respondents who did not vote 45

46 Base: respondents who did not vote 46

47 Age groups ABSTENTION FOCUS ON AGE GROUPS 1. European Union results QP3b When did you decide NOT to vote in the recent European Parliament elections? Base: respondents who did not vote 47

48 ABSTENTION Age groups 2. National results Base: respondents who did not vote 48

49 Age groups ABSTENTION Base: respondents who did not vote 49

50 ABSTENTION Age groups Base: respondents who did not vote 50

51 Gender ABSTENTION FOCUS ON GENDER 1. European Union results QP3b When did you decide NOT to vote in the recent European Parliament elections? Base: respondents who did not vote 51

52 ABSTENTION Gender 2. National results Base: respondents who did not vote 52

53 Gender ABSTENTION Base: respondents who did not vote 53

54 ABSTENTION Gender Base: respondents who did not vote 54

55 Occupational groups ABSTENTION 1. European Union results FOCUS ON OCCUPATIONAL GROUPS QP3b When did you decide NOT to vote in the recent European Parliament elections? Base: respondents who did not vote 55

56 ABSTENTION Occupational groups 2. National results Base: respondents who did not vote 56

57 Occupational groups ABSTENTION Base: respondents who did not vote 57

58 ABSTENTION Occupational groups Base: respondents who did not vote 58

59 59

60 3.2. The reasons for abstention a) European average Base: respondents who did not vote Base: respondents who did not vote 60

61 Age groups ABSTENTION FOCUS ON AGE GROUPS 1. European Union results QP4b What are the main reasons why you did NOT vote in the recent European Parliament elections? (MAX. 3 ANSWERS) Base: respondents who did not vote 61

62 ABSTENTION Age groups 2. National results Base: respondents who did not vote 62

63 Gender ABSTENTION FOCUS ON GENDER 1. European Union results QP4b What are the main reasons why you did NOT vote in the recent European Parliament elections? (MAX. 3 ANSWERS) Base: respondents who did not vote 63

64 ABSTENTION Gender 2. National results Base: respondents who did not vote 64

65 Occupational groups ABSTENTION 1. European Union results FOCUS ON OCCUPATIONAL GROUPS QP4b What are the main reasons why you did NOT vote in the recent European Parliament elections? (MAX. 3 ANSWERS) Base: respondents who did not vote 65

66 ABSTENTION Occupational groups 2. National results Base: respondents who did not vote 66

67 67

68 IV. ATTITUDES TOWARDS EUROPE 4.1. Membership in the EU: a good or a bad thing? Base: all respondents 68

69 Age groups ATTITUDES TOWARDS EUROPE FOCUS ON AGE GROUPS 1. European Union results QP7 Generally speaking, do you think that (OUR COUNTRY)'s membership of the EU is...? Base: all respondents 69

70 ATTITUDES TOWARDS EUROPE Age groups 2. National results Base: all respondents 70

71 Gender ATTITUDES TOWARDS EUROPE FOCUS ON GENDER 1. European Union results QP7 Generally speaking, do you think that (OUR COUNTRY)'s membership of the EU is...? Base: all respondents 71

72 ATTITUDES TOWARDS EUROPE Gender 2. National results Base: all respondents 72

73 Occupational groups ATTITUDES TOWARDS EUROPE 1. European Union results FOCUS ON OCCUPATIONAL GROUPS QP7 Generally speaking, do you think that (OUR COUNTRY)'s membership of the EU is...? Base: all respondents 73

74 ATTITUDES TOWARDS EUROPE Occupational groups 2. National results Base: all respondents 74

75 75

76 4.2. Attachment to Europe Base: all respondents 76

77 Age groups ATTITUDES TOWARDS EUROPE FOCUS ON AGE GROUPS 1. European Union results QP6.6 For each of the following statements, please tell me to what extent it corresponds or not to your attitude or opinion. You feel attached to Europe Base: all respondents 77

78 ATTITUDES TOWARDS EUROPE Age groups 2. National results Base: all respondents 78

79 Gender ATTITUDES TOWARDS EUROPE FOCUS ON GENDER 1. European Union results QP6.6 For each of the following statements, please tell me to what extent it corresponds or not to your attitude or opinion. You feel attached to Europe Base: all respondents 79

80 ATTITUDES TOWARDS EUROPE Gender 2. National results Base: all respondents 80

81 Occupational groups ATTITUDES TOWARDS EUROPE 1. European Union results FOCUS ON OCCUPATIONAL GROUPS QP6.6 For each of the following statements, please tell me to what extent it corresponds or not to your attitude or opinion. You feel attached to Europe Base: all respondents 81

82 ATTITUDES TOWARDS EUROPE Occupational groups 2. National results Base: all respondents 82

83 83

84 4.3. The feeling of being a European citizen Base: all respondents 84

85 Age groups ATTITUDES TOWARDS EUROPE FOCUS ON AGE GROUPS 1. European Union results QP6.3 For each of the following statements, please tell me to what extent it corresponds or not to your attitude or opinion. You feel you are a citizen of the EU Base: all respondents 85

86 ATTITUDES TOWARDS EUROPE Age groups 2. National results Base: all respondents 86

87 Gender ATTITUDES TOWARDS EUROPE FOCUS ON GENDER 1. European Union results QP6.3 For each of the following statements, please tell me to what extent it corresponds or not to your attitude or opinion. You feel you are a citizen of the EU Base: all respondents 87

88 ATTITUDES TOWARDS EUROPE Gender 2. National results Base: all respondents 88

89 Occupational groups ATTITUDES TOWARDS EUROPE 1. European Union results FOCUS ON OCCUPATIONAL GROUPS QP6.3 For each of the following statements, please tell me to what extent it corresponds or not to your attitude or opinion. You feel you are a citizen of the EU Base: all respondents 89

90 ATTITUDES TOWARDS EUROPE Occupational groups 2. National results Base: all respondents 90

91 Occupational groups ATTITUDES TOWARDS EUROPE Base: all respondents 91

92 4.4. Trust in the EU institutions Base: all respondents 92

93 Age groups ATTITUDES TOWARDS EUROPE FOCUS ON AGE GROUPS 1. European Union results QP6.2 For each of the following statements, please tell me to what extent it corresponds or not to your attitude or opinion. You trust the institutions of the EU Base: all respondents 93

94 ATTITUDES TOWARDS EUROPE Age groups 2. National results Base: all respondents 94

95 Gender ATTITUDES TOWARDS EUROPE FOCUS ON GENDER 1. European Union results QP6.2 For each of the following statements, please tell me to what extent it corresponds or not to your attitude or opinion. You trust the institutions of the EU Base: all respondents 95

96 ATTITUDES TOWARDS EUROPE Gender 2. National results Base: all respondents 96

97 Occupational groups ATTITUDES TOWARDS EUROPE 1. European Union results FOCUS ON OCCUPATIONAL GROUPS QP6.2 For each of the following statements, please tell me to what extent it corresponds or not to your attitude or opinion. You trust the institutions of the EU Base: all respondents 97

98 ATTITUDES TOWARDS EUROPE Occupational groups 2. National results Base: all respondents 98

99 99

100 100

101 101

102 4.5. The consideration of European citizens concerns by the European Parliament Base: all respondents 102

103 Age groups ATTITUDES TOWARDS EUROPE FOCUS ON AGE GROUPS 1. European Union results QP6.4 For each of the following statements, please tell me to what extent it corresponds or not to your attitude or opinion. The European Parliament takes into consideration the concerns of European citizens Base: all respondents 103

104 ATTITUDES TOWARDS EUROPE Age groups 2. National results Base: all respondents 104

105 Age groups ATTITUDES TOWARDS EUROPE Base: all respondents 105

106 ATTITUDES TOWARDS EUROPE Gender FOCUS ON GENDER 1. European Union results QP6.4 For each of the following statements, please tell me to what extent it corresponds or not to your attitude or opinion. The European Parliament takes into consideration the concerns of European citizens Base: all respondents 106

107 Gender ATTITUDES TOWARDS EUROPE 2. National results Base: all respondents 107

108 ATTITUDES TOWARDS EUROPE Gender Base: all respondents 108

109 Occupational groups ATTITUDES TOWARDS EUROPE 1. European Union results FOCUS ON OCCUPATIONAL GROUPS QP6.4 For each of the following statements, please tell me to what extent it corresponds or not to your attitude or opinion. The European Parliament takes into consideration the concerns of European citizens Base: all respondents 109

110 ATTITUDES TOWARDS EUROPE Occupational groups 2. National results Base: all respondents 110

111 Occupational groups ATTITUDES TOWARDS EUROPE Base: all respondents 111

112 V. EXPOSURE TO A CAMPAIGN 5.1. Level of information before Election Day Base: all respondents 112

113 Age groups THE ELECTORAL CAMPAIGN FOCUS ON AGE GROUPS 1. European Union results QP6.1 For each of the following statements, please tell me to what extent it corresponds or not to your attitude or opinion. You had all the necessary information in order to choose who to vote for in the recent European elections Base: all respondents 113

114 THE ELECTORAL CAMPAIGN Age groups 2. National results Base: all respondents 114

115 Gender THE ELECTORAL CAMPAIGN FOCUS ON GENDER 1. European Union results QP6.1 For each of the following statements, please tell me to what extent it corresponds or not to your attitude or opinion. You had all the necessary information in order to choose who to vote for in the recent European elections Base: all respondents 115

116 THE ELECTORAL CAMPAIGN Gender 2. National results Base: all respondents 116

117 Occupational groups THE ELECTORAL CAMPAIGN 1. European Union results FOCUS ON OCCUPATIONAL GROUPS QP6.1 For each of the following statements, please tell me to what extent it corresponds or not to your attitude or opinion. You had all the necessary information in order to choose who to vote for in the recent European elections Base: all respondents 117

118 THE ELECTORAL CAMPAIGN Occupational groups 2. National results Base: all respondents 118

119 Occupational groups THE ELECTORAL CAMPAIGN Base: all respondents 119

120 5.2. Recollection of a campaign encouraging people to vote Base: all respondents 120

121 Age groups THE ELECTORAL CAMPAIGN FOCUS ON AGE GROUPS 1. European Union results QP8 Personally, do you remember having seen on TV, in the Internet or on posters, read in newspapers or heard on the radio a campaign encouraging people to vote in the European elections? Base: all respondents 121

122 THE ELECTORAL CAMPAIGN Age groups 2. National results Base: all respondents 122

123 Gender THE ELECTORAL CAMPAIGN FOCUS ON GENDER 1. European Union results QP8 Personally, do you remember having seen on TV, in the Internet or on posters, read in newspapers or heard on the radio a campaign encouraging people to vote in the European elections? Base: all respondents 123

124 THE ELECTORAL CAMPAIGN Gender 2. National results Base: all respondents 124

125 Occupational groups THE ELECTORAL CAMPAIGN 1. European Union results FOCUS ON OCCUPATIONAL GROUPS QP8 Personally, do you remember having seen on TV, in the Internet or on posters, read in newspapers or heard on the radio a campaign encouraging people to vote in the European elections? Base: all respondents 125

126 THE ELECTORAL CAMPAIGN Occupational groups 2. National results Base: all respondents 126

127 127

128 128

Zvláštní Eurobarometr Evropského parlamentu 75.2. Dobrovolnická práce

Zvláštní Eurobarometr Evropského parlamentu 75.2. Dobrovolnická práce Generální ředitelství pro komunikaci Ředitelství pro vztahy s občany Oddělení pro sledování veřejného mínění. Zvláštní Eurobarometr Evropského parlamentu 75.2 Dobrovolnická práce Brusel, 27. června 2011

Více

Katedra politologie Institutu politologických studií

Katedra politologie Institutu politologických studií www.acpo.cz INTERNETOVÝ RECENZOVANÝ ČASOPIS 2012 Vol. 4 No. 1 ISSN 1803 8220 LINEK, Lukáš. (2012). Vliv volební účasti na zisky politických stran ve volbách do Poslanecké sněmovny. Acta Politologica 4,

Více

Informace o projektu

Informace o projektu Říjen 04 8. vlna Informace o projektu Základní informace Zadavatel výzkumu Česká televize Realizátor výzkumu TNS Aisa Termín sběru dat 5.0. až 3.0. 04 Způsob sběru dat CATI (Computer Assisted Telephone

Více

Vliv volebních preferencí na vývoj důvěry v ústavní instituce v čase

Vliv volebních preferencí na vývoj důvěry v ústavní instituce v čase Vliv volebních preferencí na vývoj důvěry v ústavní instituce v čase Daniel Čermák 1 Tento text byl zpracován v rámci projektu Analýza volebního chování ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky

Více

Internet v České republice 2014

Internet v České republice 2014 Internet v České republice 14 SVĚTOVÝ PROJEKT O INTERNETU ČESKÁ REPUBLIKA www.worldinternetproject.net UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra sociologie www.ff.cuni.cz Petr Lupač Alena

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky zaměřené na zneužívání drog

Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky zaměřené na zneužívání drog ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY INSTITUTE OF HEALTH INFORMATION AND STATISTICS OF THE CZECH REPUBLIC Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky

Více

Kouření a alkohol u dětí na základních školách Jihočeského kraje *

Kouření a alkohol u dětí na základních školách Jihočeského kraje * poznámky Příklady specifických procesů a nebezpečí zkreslení spojených s různými formáty faktografických dotazů uvádějí Tourangeau, Rips a Rasinski [: ]. Komplexita vlivů je ovšem i zde značná a efekt

Více

Ideální věk rodičovství v České republice a v evropském srovnání *

Ideální věk rodičovství v České republice a v evropském srovnání * Ideální věk rodičovství v České republice a v evropském srovnání * Jana Chaloupková ** Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Abstract: In this paper a comparison is made between the Czech Republic and other

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2011

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2011 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2011 ZPRÁVA Z PRŮZKUMU Mgr. Zlata Houšková Mgr. Vladana Pillerová Praha 2013 Národní knihovna ČR 2 OBSAH 1 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ

Více

Dobrovolnictví seniorů jako součást aktivního stárnutí 1

Dobrovolnictví seniorů jako součást aktivního stárnutí 1 Dobrovolnictví seniorů jako součást aktivního stárnutí 1 Marcela Petrová Kafková 2 Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno Volunteering of Older People as an Integral Part of Active Ageing.

Více

Životní situace vícedětných rodin. Kamila Svobodová

Životní situace vícedětných rodin. Kamila Svobodová Životní situace vícedětných rodin Kamila Svobodová VÚPSV, v.v.i. Praha 2007 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v roce 2007, 1. vydání, počet stran 44

Více

Subjektivní vnímání životního minima, dostatečnosti příjmů, životní úrovně domácností a chudoby. Jana Vavrečková Zdeněk Janata

Subjektivní vnímání životního minima, dostatečnosti příjmů, životní úrovně domácností a chudoby. Jana Vavrečková Zdeněk Janata Subjektivní vnímání životního minima, dostatečnosti příjmů, životní úrovně domácností a chudoby Jana Vavrečková Zdeněk Janata VÚPSV, v.v.i. Praha 2014 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve

Více

UPLATNĚNÍ KOMUNITNÍ SESTRY V PÉČI O SENIORY Role of community nurse in taking care of seniors

UPLATNĚNÍ KOMUNITNÍ SESTRY V PÉČI O SENIORY Role of community nurse in taking care of seniors UPLATNĚNÍ KOMUNITNÍ SESTRY V PÉČI O SENIORY Role of community nurse in taking care of seniors Valérie Tóthová, Sylva Bártlová 12: 272 280, 2010 ISSN 1212-4117 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,

Více

VOLEBNÍ PODPORA POLITICKÝCH STRAN:

VOLEBNÍ PODPORA POLITICKÝCH STRAN: Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Jan Škorpil VOLEBNÍ PODPORA POLITICKÝCH STRAN: stav a vývoj ve vnitřní prostorové struktuře Pražského

Více

Počty a struktury českých migrantů v zahraničí a ekonomická motivace k zahraniční pracovní migraci

Počty a struktury českých migrantů v zahraničí a ekonomická motivace k zahraniční pracovní migraci Počty a struktury českých migrantů v zahraničí a ekonomická motivace k zahraniční pracovní migraci (se specifickým zaměřením na migranty ve Velké Británii) Jana Vavrečková Jakub Musil Ivo Baštýř VÚPSV,

Více

Jeden svět na školách Zpráva o dotazníkovém šetření na středních školách z roku 2014 včetně porovnání s rokem 2012 a 2009

Jeden svět na školách Zpráva o dotazníkovém šetření na středních školách z roku 2014 včetně porovnání s rokem 2012 a 2009 Jeden svět na školách Zpráva o dotazníkovém šetření na středních školách z roku 01 včetně porovnání s rokem 01 a 00 Úvod Společnost Člověk v tísni, o. p. s. zopakovala na přelomu dubna a května 01 dotazníkové

Více

NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI. ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014

NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI. ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.11.2013 COM(2013) 801 final NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014 CS CS 1. TRENDY A VÝZVY NA TRHU PRÁCE A VE SPOLEČNOSTI V

Více

ZS 2005/2006 IT_530 - semestrální práce Michal Hauzírek (xhaum07)

ZS 2005/2006 IT_530 - semestrální práce Michal Hauzírek (xhaum07) ZS 2005/2006 IT_530 - semestrální práce Michal Hauzírek (xhaum07) S určováním počtu uživatelů Internetu a jeho služeb (zejména WWW) se vyskytuje celá řada problémů. Jeho otevřenost, anonymita a minimální

Více

Situace rodičů s dětmi do sedmi let na trhu práce podle výsledků Výběrového šetření pracovních sil / Ondřej Hora

Situace rodičů s dětmi do sedmi let na trhu práce podle výsledků Výběrového šetření pracovních sil / Ondřej Hora Situace rodičů s dětmi do sedmi let na trhu práce podle výsledků Výběrového šetření pracovních sil / Ondřej Hora The Situation of Parents of Children Aged 0 7 in the Czech Labour Market According to Findings

Více

Pavla Chomynová Ladislav Csémy Lucie Grolmusová Petr Sadílek

Pavla Chomynová Ladislav Csémy Lucie Grolmusová Petr Sadílek VÝZKUMNÁ ZPRÁVA 7 Pavla Chomynová Ladislav Csémy Lucie Grolmusová Petr Sadílek Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) Výsledky průzkumu v České republice v roce 011 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ

Více

Jak měřit stranickou identifikaci? * Lukáš Linek ** Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Fakulta sociálních věd UK

Jak měřit stranickou identifikaci? * Lukáš Linek ** Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Fakulta sociálních věd UK Jak měřit stranickou identifikaci? * Lukáš Linek ** Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Fakulta sociálních věd UK How to measure party identification? Abstract: This study has two key aims. First, it explores

Více

Úvod. Kontakt: Člověk v tísni, o. p. s. Jeden svět na školách Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 tel: 226 200 429 fax: 226 200 401

Úvod. Kontakt: Člověk v tísni, o. p. s. Jeden svět na školách Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 tel: 226 200 429 fax: 226 200 401 1 Úvod Společnost Člověk v tísni, o. p. s. zopakovala v lednu dotazníkové šetření mezi studenty českých středních škol. Šetření probíhalo ve spolupráci s agenturou pro výzkum trhu Millward Brown. Dotazníkové

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

Karel Schwarzenberg a Miloš Zeman: Pozitivní a negativní kampaň k prezidentským volbám 1

Karel Schwarzenberg a Miloš Zeman: Pozitivní a negativní kampaň k prezidentským volbám 1 Karel Schwarzenberg a Miloš Zeman: Pozitivní a negativní kampaň k prezidentským volbám 1 Monika Červinková, Lucie Kulhavá Karel Schwarzenberg and Miloš Zeman: Positive and Negative Campaign before the

Více

Problematika odchodu do předčasného starobního důchodu. Jana Šamánková

Problematika odchodu do předčasného starobního důchodu. Jana Šamánková Problematika odchodu do předčasného starobního důchodu Jana Šamánková Bakalářská práce 2010 (1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých proběhla

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta zdravotně sociální Katedra právních oborů, řízení a ekonomiky.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta zdravotně sociální Katedra právních oborů, řízení a ekonomiky. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta zdravotně sociální Katedra právních oborů, řízení a ekonomiky Bakalářská práce Lidé se zdravotním postižením na trhu práce Vypracovala: Lucie Kylbergerová

Více

Zavedení pravidelného výzkumu veřejného mínění o českém důchodovém systému

Zavedení pravidelného výzkumu veřejného mínění o českém důchodovém systému Zavedení pravidelného výzkumu veřejného mínění o českém důchodovém systému Závěrečná zpráva pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR projekt HR140/05 12. června 2006 Fakta na dosah 1 Firma je zapsána

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ŘEŠENÍ PROJEKTU SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA NEÚPLNÝCH RODIN S NEZLETILÝMI DĚTMI V ČESKÉ REPUBLICE HR135/05

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ŘEŠENÍ PROJEKTU SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA NEÚPLNÝCH RODIN S NEZLETILÝMI DĚTMI V ČESKÉ REPUBLICE HR135/05 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ŘEŠENÍ PROJEKTU SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA NEÚPLNÝCH RODIN S NEZLETILÝMI DĚTMI V ČESKÉ REPUBLICE HR135/05 PROSINEC 2005 Národní centrum sociálních studií, o.p.s., U Kavalírky 250/6, BOX

Více

Demografický vývoj a projekce výkonů vysokých škol. Jan Koucký a Aleš Bartušek

Demografický vývoj a projekce výkonů vysokých škol. Jan Koucký a Aleš Bartušek Demografický vývoj a projekce výkonů vysokých škol Jan Koucký a Aleš Bartušek Praha 2011 Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2011 ISBN 978-80 - 7290-524 9 2 Demografický vývoj a projekce výkonů

Více

VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE

VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, červenec 2010 Zpracovatel: Národní vzdělávací fond, o.p.s. Opletalova 25

Více