NOVÉ NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 201/2010 SB., O ZPŮSOBU EVIDENCE ÚRAZŮ, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMU O ÚRAZU JUDr. Anna Janáková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVÉ NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 201/2010 SB., O ZPŮSOBU EVIDENCE ÚRAZŮ, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMU O ÚRAZU JUDr. Anna Janáková"

Transkript

1 NOVÉ NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 201/2010 SB., O ZPŮSOBU EVIDENCE ÚRAZŮ, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMU O ÚRAZU JUDr. Anna Janáková V novém zákoníku práce č. 262/2006 Sb., který nabyl právní účinnosti dne 1. ledna 2007, je v ust. 105 odst. 7 uvedeno, že vláda stanoví nařízením způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu; nicméně ustanovení 394 odst. 1 zákoníku práce umožnilo přechodně postupovat podle nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu (bylo vydáno k provedení starého zákoníku práce č. 65/1965 Sb.), a to do doby vydání nového právního předpisu k provedení ust. 105 odst. 7 zákoníku práce. DŮVODY NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY V průběhu uplynulých devíti let, kdy se postupovalo při evidenci, hlášení a zasílání záznamu o úrazu podle nařízení vlády č. 494/2001 Sb. se nastřádaly a dozrály důvody pro změny v právní regulaci na tomto úseku, zejména: praxe vyžadovala zjednodušit režim sledování pracovní úrazovosti ohledně údajů zapisovaných do knihy úrazů, vyvstala potřeba nahradit již nepoužívané identifikátory (OKEČ) novými identifikátory (CZ NACE, IČO - IČ) a zavést kategorie zaměstnání - KZAM, bylo třeba dát prováděcí předpis do souladu s novými právními předpisy (např. platný právní řád již nezná pojem porušení pracovní kázně, dále je umožněno používat více jmen než jedno), potřeby praxe požadovaly zpřesnění údajů uváděných v záznamu o úrazu, zejména pokud se týče vymezení některých zdrojů a příčin úrazu, jevilo se potřebným k záznamu o úrazu připojit pokyny k jeho vyhotovení (jak kdysi bývalo ve vyhlášce č. 110/1975 Sb., o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení), které by odstranily nejasnosti a omezily následnou komunikaci zaměstnavatele s adresáty zasílaného záznamu o úrazu, vyvstala nutnost zachytit údaje o délce pracovní neschopnosti v důsledku pracovního úrazu. Eurostat v Evropské statistice pracovních úrazů (ESAW) požaduje údaj o délce pracovní neschopnosti, přičemž dosavadní záznam o úrazu podle nařízení vlády č. 494/2001 Sb. tento údaj neobsahuje, a tak data poskytovaná z České republiky nejsou dostatečná. vyvstala potřeba zachytit údaje o skutečnostech, které nastaly v době po 5. pracovním dnu následujícího měsíce poté, co k úrazu došlo, tedy po lhůtě, kdy byl záznam o úrazu zaslán příslušným orgánům a institucím; zejména údaje ohledně délky hospitalizace, zjištění jiných příčin či zdrojů úrazu či úmrtí úrazem postiženého zaměstnance. Řešení bylo shledáno v zavedení formuláře záznam o úrazu - hlášení změn, který by podchytil i skutečnosti, ke kterým dojde po odeslání záznamu o úrazu. potřeba praxe snížit náklady na zasílání záznamů o úrazu a zjednodušit plnění povinností na tomto úseku si vyžádala možnost zasílat záznam o úrazu nejen písemnou, ale také elektronickou cestou. NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 201/2010 SB. Nařízení vlády č. 494/2001 Sb. se opírá o již zrušené zmocnění, obsažené v 133c odst. 7 starého zákoníku práce č. 65/1965 Sb., a není možná jeho novelizace. Aby byly v právním řádu zavedeny shora požadované změny, bylo přistoupeno k vydání nového nařízení vlády na základě nového zákoníku práce č. 262/2006 Sb. Bylo proto vydáno nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o

2 způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, které bylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů dne 31. května Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. zapracovává předpis Evropské unie, a to rámcovou směrnici Rady 89/391/EHS, o zavedení opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci, a zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie, a to nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008, o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Nařízení vlády bylo vydáno k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a to ust. 105, a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to ust. 12 a 13. POROVNÁNÍ PŘEDCHOZÍ PRÁVNÍ ÚPRAVY S NOVOU Kniha úrazů V knize úrazů se evidují všechny úrazy, i když jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující 3 kalendářní dny. Na rozdíl od předchozí právní úpravy, kdy do knihy úrazů bylo třeba uvést všechny údaje potřebné k případnému pozdějšímu sepsání záznamu o úrazu, se nově stanoví taxativní seznam údajů ( 2 odst. 1), které evidence v knize úrazů musí obsahovat. Zcela nový je údaj o počtu hodin odpracovaných bezprostředně před vznikem úrazu. Dále se nově stanoví, že: evidenci v knize úrazů je možné vést v klasické listinné podobě nebo v elektronické podobě, přičemž druhý způsob je nařízením vlády upřednostňován, evidence v knize úrazů se týká i osob při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, záznam v knize úrazů provádí jak zaměstnavatel zaměstnance, tak zaměstnavatel, u kterého k úrazu došlo (u zaměstnanců k němu vyslaných či dočasně přidělených k výkonu práce), zaměstnavatel je povinen vydat na žádost kopii zápisu či výpis z knihy úrazů úrazem postiženému zaměstnanci či v případě smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným příslušníkům; vydání kopie či výpisu z knihy úrazů je pro zaměstnance či jeho rodinné příslušníky bezplatné a náklady na pořízení kopie či výpisu nese zaměstnavatel. Smrtelný pracovní úraz Definice smrtelného pracovního úrazu se nezměnila ( 3). Nadále se pro statistické účely smrtelným pracovním úrazem rozumí takové poškození zdraví, na jehož následky úrazem postižený zaměstnanec nejpozději do 1 roku zemřel; tedy nejen úraz, který způsobil smrt bezprostředně po úrazu, ale i takové poškození zdraví, na jehož následky zaměstnanec do jednoho roku zemřel. Hlášení pracovního úrazu Zaměstnavatel je podle zákoníku práce povinen ohlásit pracovní úraz stanoveným orgánům a institucím; prováděcí nařízení vlády stanoví okruh orgánů a institucí zvlášť pro smrtelné pracovní úrazy ( 4 odst. 2) a pro ostatní pracovní úrazy ( 4 odst. 1). Na rozdíl od předchozí právní úpravy nové nařízení vlády již neukládá ohlášení pracovního úrazu státnímu zástupci (u ostatních pracovních úrazů) a organizační jednotce příslušné pojišťovny (smrtelné i ostatní pracovní úrazy), u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu způsobenou při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání. Povinnost ohlásit úraz (resp. škodnou událost) pojišťovně vyplývá přímo z vyhlášky č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

3 Oproti předchozí právní úpravě je třeba napříště i ostatní pracovní úrazy ohlásit též zdravotní pojišťovně, u které je úrazem postižený zaměstnanec pojištěn. Lhůta pro ohlášení úrazů zůstává stejná, a to bez zbytečného odkladu. Způsob hlášení není nařízením vlády regulován; nadále je možné využít všechny dostupné způsoby, a to osobně, telefonicky, telegraficky, ovou zprávou, zprávou SMS apod. Příslušnost útvaru Policie České republiky, oblastního inspektorátu práce a obvodního báňského úřadu se pro účely hlášení pracovního úrazu zpřesňuje, a to tak, že se řídí místem, kde došlo k úrazu nebo smrtelnému pracovnímu úrazu ( 10). Vyhotovení záznamu o úrazu Zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance je povinen vyhotovit záznam o úrazu ohledně pracovního úrazu, jehož následkem došlo: a. ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny, nebo b. k úmrtí zaměstnance. Na rozdíl od předchozí úpravy je povinnost vyhotovit záznam o úrazu stanovena neprodleně a jako nejzazší termín zůstává do 5 pracovních dnů, kdy se o úrazu dozvěděl ( 5 odst. 1), zatímco původně se pětidenní lhůta počítala od oznámení pracovního úrazu. Pro předání záznamu o úrazu postiženému zaměstnanci či v případě smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným příslušníkům je nově stanovena lhůta bez zbytečného odkladu. Zaměstnanec i rodinní příslušníci obdrží vyhotovení záznamu o úrazu bezplatně. Záznam o úrazu Nařízení vlády v zásadě převzalo původní formulář v osvědčené podobě. Záznam o úrazu uvedený v příloze č. 1 nařízení vlády je pouze vzorem; může být zpracován i jinak, pokud obsahuje dostatečné údaje potřebné k zaznamenání úrazu. Oproti předchozí úpravě byly zejména vypuštěny identifikátor zaměstnavatele OKEČ a příčina úrazu porušení pracovní kázně postiženým. Byly zavedeny nové identifikátory zaměstnavatele CZ- NACE a IČO, kategorie zaměstnání KZAM, údaj, zda byla u úrazem postiženého zaměstnance zjištěna přítomnost alkoholu nebo jiných návykových látek, údaj o trvání dočasné pracovní neschopnosti následkem úrazu, údaj o opatřeních přijatých k zabránění opakování pracovního úrazu, vyjádření postiženého a svědků. Byly zpřesněny údaje o pracovněprávním vztahu postiženého zaměstnance, zdroje úrazu (např. jako nový zdroj uvedena elektrická energie) aj. Nařízení vlády se vrátilo k osvědčené praxi začlenění pokynů k vyhotovení záznamu o úrazu přímo do právního předpisu. Prostřednictvím odkazů jsou poskytována pod vzorem formuláře záznamu o úrazu např. vysvětlení, kdo příslušnou kolonku vyplňuje, co se do kolonky uvede. Předání záznamu o úrazu Nově je obsaženo ustanovení, které zpřesňuje požadavek zákoníku práce na předání záznamu o úrazu úrazem postiženému zaměstnanci či v případě smrtelného úrazu jeho rodinným příslušníkům, a to bez zbytečného odkladu. Zasílání záznamů o úrazech Zaměstnavatel je podle zákoníku práce povinen zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím; prováděcí nařízení vlády stanoví okruh orgánů a institucí zvlášť pro zasílání záznamů o smrtelných pracovních úrazech ( 7) a zvlášť pro zasílání záznamů o ostatních úrazech ( 6). Na rozdíl od předchozí úpravy se i v případě ostatních pracovních úrazů zasílají záznamy o úrazu též územně příslušnému útvaru Policie ČR, a to v případě, když zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin. U všech úrazů se

4 nově zasílají záznamy o úrazu organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Předchozí právní úprava stanovila počátek běhu pětidenní lhůty pro zaslání záznamu o smrtelném pracovním úrazu dnem ohlášení, nově byl stanoven počátek běhu lhůty pro zaslání záznamu v případě smrtelného pracovního úrazu na den, kdy se zaměstnavatel o této události dozvěděl; samotné lhůty se nemění. I pro zasílání záznamů o úrazu byla zpřesněna příslušnost útvaru Policie ČR, oblastního inspektorátu práce a obvodního báňského úřadu tak, že příslušnost se řídí místem, kde došlo k úrazu nebo smrtelnému pracovnímu úrazu. Vyplnění a zaslání záznamu o úraze bude, na rozdíl od předchozí úpravy, možné elektronickou cestou, a to prostřednictvím formuláře zpřístupněného na webových stránkách ministerstva práce a sociálních věcí. Záznam o úrazu - hlášení změn Záznam o úrazu je komplexní písemnou informací o úrazu, která je zpracována po ohlášení úrazu a ve které jsou zachyceny základní informace nejen o postiženém zaměstnanci a jeho zaměstnavateli, ale hlavně o okolnostech, příčinách a zdrojích pracovních úrazů. Předchozí právní úprava nepočítala s tím, že některé údaje ohledně úrazu uvedené v záznamu o úrazu se mohou změnit či zpřesnit až po odeslání záznamu o úrazu příslušným subjektům; nově zavedený tiskopis či formulář záznam o úrazu - hlášení změn (příloha č. 2) tuto možnost zajišťuje. Vzor záznamu o úrazu - hlášení změn je uveden v příloze č. 2 nařízení vlády č. 201/2010 Sb. Formulář je poměrně jednoduchý, neboť se vycházelo z předpokladu, že podstatné obsahové náležitosti jsou uvedeny již v prvotním záznamu o úrazu. K jeho vyplnění byly zařazeny pouze dvě vysvětlivky (pokyny k vyhotovení). Elektronické zpracování dat obsažených v záznamu o úrazu - hlášení změn umožní jeho vzájemné propojení s údaji uvedenými v původním záznamu o úrazu, jehož se záznam o úrazu - hlášení změn týká. Nový záznam o úrazu - hlášení změn je povinen vyhotovit zaměstnavatel zaměstnance postiženého pracovním úrazem, pokud se po odeslání záznamu o úrazu následně dozví o skutečnostech, které vedou ke změně v něm uvedených údajů. Nařízení vlády stanoví tyto případy: a. hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance přesáhla dobu 5 dnů, b. dočasná pracovní neschopnost úrazem postiženého zaměstnance v důsledku jeho úrazu byla ukončena po odeslání záznamu o úrazu, c. zaměstnanec postižený úrazem na jeho následky nejpozději do 1 roku zemřel, nebo d. změna v posouzení zdroje nebo příčiny úrazu, povahy úrazu, popřípadě k jiným skutečnostem majícím vliv na zpracování a obsah záznamu o úrazu - hlášení změn. Zasílání záznamu o úrazu - hlášení změn Zasílání záznamu o úrazu - hlášení změn je zcela novou právní úpravou. Záznam o úrazu - hlášení změn zašle zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance nejpozději do pátého dne následujícího měsíce stanoveným subjektům. Záznam o úrazu - hlášení změn zašle zaměstnavatel v klasické listinné podobě nebo elektronicky; v tom případě může použít, resp. vyplnit a zaslat tiskopis zpřístupněný na webových stránkách Ministerstvo práce a sociálních věcí. Zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance zašle záznam o úrazu - hlášení změn: a. příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podléhá jeho kontrolní působnosti,

5 b. příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru státní báňské správy, c. zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn, d. územně příslušnému útvaru Policie ČR, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin, nebo v případě smrtelného pracovního úrazu, e. organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, f. odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Příslušnost subjektů uvedených pod písmeny a), b) a d) se i v tomto případě řídí místem, kde došlo k úrazu nebo smrtelnému pracovnímu úrazu. Nařízení vlády výslovně neřeší předání záznamu o úrazu - hlášení změn úrazem postiženému zaměstnanci či v případě smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným příslušníkům, ale podle mého názoru tato povinnost stanovená ust. 105 odst. 4 zákoníku práce platí i v tomto případě. PŘEHLED ÚKONŮ A LHŮT PRO PLNĚNÍ POVINNOSTÍ PŘI PRACOVNÍM ÚRAZU Pro získání rychlého přehledu slouží tabulka s úkony, které je zaměstnavatel v souvislosti s pracovním úrazem podle zákoníku práce a nového nařízení vlády č. 201/2010 Sb. povinen učinit, i s lhůtami, pokud jsou stanoveny. Úkon Lhůta Právní základ Oznámení PÚ postiženým zaměstnancem, či svědkem úrazu svému nadřízenému Poskytnutí první pomoci postiženému Uvědomění zaměstnavatele, jde-li o PÚ zaměstnance jiného zaměstnavatele. Objasnění příčin a okolností vzniku PÚ Zápis do knihy úrazů Vydání kopie či výpisu údajů zknihy úrazů úrazem postiženému zaměstnanci či jeho rodinným příslušníkům Hlášení PÚ Vyhotovení záznamu o úrazu Předání záznamu o úrazu oprávněným osobám Zasílání záznamu o smrtelném pracovním úrazu Zasílání záznamu o ostatních pracovních úrazech Vyhotovení záznamu o úrazu - hlášení změn bezodkladně bez zbytečného odkladu nestanovena nestanovena na žádost postiženého či jeho rodinných příslušníků bez zbytečného odkladu neprodleně, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl bez zbytečného odkladu nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl do pátého den následujícího měsíce za uplynulý kalendářní měsíc když se dozví o skutečnostech, které vedou ke změně v 106 odst. 4 písm. h) ZP 103 odst. 1 písm. j) ZP 105 odst. 1 ZP 105 odst. 1 ZP 105 odst. 2 ZP 2 NV č. 201/2010 Sb. 2 odst. 2 NV č. 201/2010 Sb. 105 odst. 1 a 4 ZP 4 NV č. 201/2010 Sb. 105 odst. 3 ZP 5 NV č. 201/2010 Sb. 105 odst. 3 ZP 5 NV č. 201/2010 Sb. 105 odst. 4 ZP 7 NV č. 201/2010 Sb. 105 odst. 4 ZP 6 NV č. 201/2010 Sb. 105 odst. 3 ZP 8 odst. 1 a 2 NV č. 201/2010 Sb.

6 Zaslání záznamu o úrazu - hlášení změn SPRÁVNÍ SANKCE záznamu o úrazu, který byl již odeslán nejpozději do pátého dne následujícího měsíce 105 odst. 4 ZP 8 odst. 3 a 4 NV č. 201/2010 Sb. Pro úplnost je třeba uvést, že pokud zaměstnavatel nebude plnit své povinnosti na úseku bezpečnosti práce v souvislosti s pracovními úrazy (stanovenými zákoníkem práce a nařízením vlády č. 201/2010 Sb.), pak může být postižen finančním postihem od orgánů inspekce práce. Pokud je zaměstnavatel fyzickou osobou, může se dopustit přestupku na úseku bezpečnosti práce ( 17 zák. č. 251/2005 Sb.), a pokud je právnickou osobou, může se dopustit správního deliktu na úseku bezpečnosti práce (ust. 30 zák. č. 251/2005 Sb.). Za to jim může být uložena pokuta až do výše: a Kč, když: nepředá vyhotovení záznamu o pracovním úrazu postiženému a v případě smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným příslušníkům, nevede evidenci o pracovních úrazech ve stanoveném rozsahu, ačkoli k tomu má povinnost, neohlásí pracovní úraz a nezašle záznam o něm stanoveným orgánům a institucím, b Kč, když: nevyšetří příčiny a okolnosti pracovního úrazu, ačkoli k tomu má povinnost, nevyhotoví záznam o pracovním úrazu nebo nevede dokumentaci ve stanoveném rozsahu, ačkoli k tomu má povinnost, c Kč, když: nepřijme opatření proti opakování pracovních úrazů. Pokuty ukládají orgány inspekce práce ve správním řízení. PRÁVNÍ ÚČINNOST NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 201/2010 SB. Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, nabývá právní účinnosti dnem 1. ledna Od tohoto data je zároveň zrušeno přechodně používané nařízení vlády č. 494/2001 Sb. Použité zkratky:pú - pracovní úraz, ZP - zákoník práce č. 262/2006 Sb., NV - nařízení vlády

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 67 Rozeslána dne 18. června 2010 Cena Kč 32, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 67 Rozeslána dne 18. června 2010 Cena Kč 32, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 67 Rozeslána dne 18. června 2010 Cena Kč 32, O B S A H : 201. Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 202. Vyhláška,

Více

Vyhláška o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

Vyhláška o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů Školský management A 4.2 Vyhláška o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů Petr Vokáč, MŠMT, Praha???? Na které případy se vyhláška vztahuje? Komu se podává hlášení o úrazu? Jak vést knihu úrazů? Kdy se

Více

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO 1 Obsah název kapitola Obsah 1 Účel 2 Rozsah působnosti 3 Pojmy, definice, zkratky 4 Zabezpečení BOZP a PO 5 Právní předpisy k zajištění BOZP a PO 5.1 Inspekce práce kontrolní

Více

ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci

ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci 101 (1) Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042 c) Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042 Pokyn k úrazům žáků, informace o průběžném rozboru

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

Směrnice ke stanovení organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Směrnice ke stanovení organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 1 Úvodní ustanovení Ředitel Českého vysokého učení technického v Praze, Masarykova ústavu vyšších studií (dále jen MÚVS ) vydává k zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci na základě platné

Více

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ 59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

170/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

170/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 170/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. srpna 2014, kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006

Více

o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách

o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách č. 376/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. července 2006 o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách Změna: 248/2010 Sb. Ministerstvo dopravy

Více

P r a c o v n í ř á d

P r a c o v n í ř á d Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci sídliště Vajgar 595/III, 377 01 J.Hradec IČ : 00031879 P r a c o v n í ř á d Schváleno v představenstvu družstva dne 27. června 2012 Souhlas ZV OSPO vydán

Více

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění)

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění) 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001

Více

PRACOVNÍ ŘÁD. Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

PRACOVNÍ ŘÁD. Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň PRACOVNÍ ŘÁD vydání č. 4 (poslední přijaté změny v textu jsou vyznačeny

Více

ODŠKODŇOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ

ODŠKODŇOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ ODŠKODŇOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ k 1. 1. 2010 4. aktualizované a rozšířené vydání 4. aktualizace k 1. 9. 2014 V roce 2014 k žádným podstatným koncepčním změnám v právních nárocích při

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 23 Rozeslána dne 7. dubna 2014 Cena Kč 78, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 23 Rozeslána dne 7. dubna 2014 Cena Kč 78, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 23 Rozeslána dne 7. dubna 2014 Cena Kč 78, O B S A H : 56. Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých

Více

Pracovní řád Biologického centra AV ČR, v. v. i.

Pracovní řád Biologického centra AV ČR, v. v. i. Pracovní řád Biologického centra AV ČR, v. v. i. Obsah I. Obecná ustanovení II. Pracovní poměr III. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr IV. Pracovní doba a doba odpočinku V. Bezpečnost a ochrana

Více

o inspekci práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

o inspekci práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Ročník 2005 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Částka: 94 / 2005 Sb. Rozeslána dne: 29. června 2005 Datum přijetí: 3. května 2005 Datum účinnosti od: 1. července 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV. se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD. Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda. Kontrolu dodržování

DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV. se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD. Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda. Kontrolu dodržování DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda Kontrolu dodržování předpisu provádí: Ředitel dětského domova, vedoucí zaměstnanci

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. I. Obecná část. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. I. Obecná část. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace 1. Důvod předložení 1.1. Název DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. Obecná část Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně

Více

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE. ZÁKON Č. 262/2006 Sb.

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE. ZÁKON Č. 262/2006 Sb. Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE ZÁKON Č. 262/2006 Sb. Ostrava, leden 2007 Ing. Ctirad Koudelka Zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník

Více

č. 296/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009 o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011

č. 296/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009 o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 č. 296/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009 o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje přípravu a provedení sčítání

Více

Návrh. ZÁKON ze dne 2014 o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ. Hlava I Úvodní ustanovení

Návrh. ZÁKON ze dne 2014 o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ. Hlava I Úvodní ustanovení Příloha III Návrh ZÁKON ze dne 2014 o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ SLUŽBA PÉČE O DÍTĚ V

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Broker Consulting, a.s. se sídlem: Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00 IČ: 252 21 736 zapsána: v obchodním rejstříku vedeném

Více

ZŠ a MŠ Borek ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Radek Cvach, ředitel školy

ZŠ a MŠ Borek ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Radek Cvach, ředitel školy Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Směrnice nabývá platnosti ode dne: 16.6. 2014 Mgr. Radek Cvach, ředitel školy Mgr. Radek Cvach, ředitel školy Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 17.6.

Více

Vypořádání meziresortního připomínkového řízení

Vypořádání meziresortního připomínkového řízení V. Vypořádání meziresortního připomínkového řízení k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek

Více

P R A C O V N Í ŘÁD S P O L EČNOSTI. L I V E T E L E C O M a. s. V e r z e 1. 2

P R A C O V N Í ŘÁD S P O L EČNOSTI. L I V E T E L E C O M a. s. V e r z e 1. 2 P R A C O V N Í ŘÁD S P O L EČNOSTI V e r z e 1. 2 Pracovní řád se vydává na základě ustanovení 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále ZP). Jako zvláštní druh vnitřního předpisu rozvádí ustanovení

Více

NÁVRH ZÁKON. ze dne 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek ČÁST PRVNÍ

NÁVRH ZÁKON. ze dne 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek ČÁST PRVNÍ III NÁVRH ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o návykových

Více

309/2006 Sb. ZÁKON ze dne 23. května 2006, ČÁST PRVNÍ DALŠÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

309/2006 Sb. ZÁKON ze dne 23. května 2006, ČÁST PRVNÍ DALŠÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH Obsah a text 309/2006 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 28.12.2009 309/2006 Sb. ZÁKON ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních

Více

ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy Úplné znění zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 517/2002 Sb., zákonem č. 413/2005 Sb., zákonem

Více

100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001 o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) Změna: 93/2004 Sb. Změna: 163/2006

Více