Vzdělávání a zaškolení zaměstnanců PER Personální management

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávání a zaškolení zaměstnanců PER Personální management"

Transkript

1 Vzdělávání a zaškolení zaměstnanců PER Personální management Bc. PER Martina Personální Wagnerová management Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci

2 OBSAH 0 ÚVOD. 3 1 VZDĚLÁVÁNÍ A ZAŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ OBECNĚ VZDĚLÁVÁNÍ A ZAŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ VE ŠKODA AUTO a.s ZAŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ KATEGORIE D DĚLNÍK ZAŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ KATEGORIE THZ TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝ PRACOVNÍK ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI ZHODNOCENÍ. 7 4 ZÁVĚR. 7 SEZNAM LITERATURY. 8 PŘÍLOHA 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ŠKODA AUTO a.s

3 ÚVOD V současné době je snahou každé firmy mít ve svých řadách zaměstnance, kteří své práci rozumí a současně se jejím vykonáváním ve své profesi zdokonalují. Kvalifikovaný a vyškolený personál je základem, díky němuž je velký předpoklad produkovat kvalitní výrobky a služby. Semestrální práce je rozdělena do části teoretické a části praktické. Část teoretická představuje jednotlivá zákonem povinná školení společností technického zaměření. V části praktické je podrobně představeno vzdělávání a rozšiřování kvalifikace zaměstnanců ve firmě Škoda Auto a.s.. Postupně se věnuje novým zaměstnancům a rozvoji kmenové personálu, včetně spolupráce se školami. Závěrem práce je krátké zhodnocení kladů a záporů tohoto odvětví ve firmě Škoda Auto a.s. 3

4 1 VZDĚLÁVÁNÍ A ZAŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ OBECNĚ Vzdělávání zaměstnanců je v dnešní době velmi specifické. Každé odvětví má své požadavky na vědomosti, praxi a schopnosti svých zaměstnanců. V některých případech je vyžadována pouze určitá výše vzdělání, praxe i další zaměření je v režii zaměstnavatele. Oproti tomu existují i oblasti, kde je preferován tzv. Hotový člověk tedy zaměstnanec s praxí a veškerými potřebnými školeními, či atestacemi, díky nimž je schopen zaměstnání vykonávat bez dalších potřebných školení. Rozvoj a vzdělávání je systematické rozvíjení a uplatňování vzdělávacích aktivit na podporu znalosti, dovednosti a schopnosti zaměřené na přípravu jedinců tak, aby byli schopni vykonávat v současnosti i budoucnosti širší a náročnější okruh úkolů. [1] V každý zaměstnavatel je povinen své zaměstnance proškolit dle zákonu č. 65/1965 Sb., Zákoník práce, své zaměstnance o povinnostech dodržovat základní bezpečnostní pravidla při výkonu jejich práce. Zaměstnavatel je dále povinen zaměstnancům zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při výkonu jejich zaměstnání. Dále je v určitých oblastech povinností proškolit zaměstnance v oblasti požární ochrany. Tato provedená školení jsou zaznamenána do zápisníku bezpečnosti práce a měla by být periodicky obnovována. V oblasti elektrotechniky jsou ještě dále vyžadována školení např. Vyhláška č. 50/1978 Sb., která opravňuje držitele tohoto potvrzení vykonávat po absolvování minimální požadované doby praxe, opravy a montáže v oblasti slaboproud nebo silnoproud. V oblasti svařování jsou vyžadovány např. svářecí průkazy pro jednotlivé typy svařování, v oblasti kovovýroby jsou nadále vyžadovány například průkaz jeřábníka, vazače břemen, oprávnění prořízení vysokozdvižného vozíku a jiné. Tato oprávnění a možnost jejich získání jsou řízena normami ČSN EN, ČSN EN ISO. Držitel některého z těchto průkazů je potom způsobilý provozovat práce, k nimž jsou tyto průkazy vyžadovány. Průkaz slouží jako doložka k tomu, že pracovník byl v této oblasti řádně vyškolen a splnil úspěšně závěrečné zkoušky. Vzdělávání zaměstnanců se dá z mnoha pohledů řadit i mezi zaměstnanecké benefity. Snahou každé společnosti je prosazovat soustavné vzdělávání a rozvoj každého zaměstnance v podniku jako uznávaný rys pracovního života. Cílem organizací je, aby vzniklo vhodné prostředí pro neustále zdokonalovanou kvalitu (rozvoj výrobků, procesů). [1] 2 VZDĚLÁVÁNÍ A ZAŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ VE ŠKODA AUTO a.s. Společnost Škoda Auto a.s. se zaměřuje za vzdělávání svých zaměstnanců od jejich prvního pracovního dne. Povinná vstupní školení (BOZP + PO) jsou provedena personálním oddělením (ZB) při nástupním školení. Během tohoto školení jsou všichni nastupující zaměstnanci podrobně seznámeni se základními pravidly pohybu v závodě, dodržování ekologického desatera a požární ochrany. Každý zaměstnanec svým podpisem potvrdí, že vzal všechny předpisy na vědomí a že souhlasí s jejich dodržováním. Zaměstnanci jsou dále rozvezeni na svá pracoviště. Jejich přímý nadřízený dále pokračuje v jejich proškolení v daných oblastech a zaměstnanec je vybaven potřebnými pomůckami pro výkon své práce. V této fázi se liší vzdělávací postup, příp. zaškolení zaměstnanců D (dělník) a zaměstnanců THZ (technicko-hospodářský pracovník). Dále velice záleží, do které oblasti je pracovník zařazen. Aktuální organizační struktura Škoda Auto a.s. do druhé úrovně řízení je vyobrazena v příloze 1. 4

5 2.1 ZAŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ KATEGORIE D DĚLNÍK Po příchodu na pracoviště je zaměstnanec seznámen svým přímým nadřízeným s dalšími pracovními předpisy pro dané pracoviště. Zaměstnanci jsou vydány pracovní a ochranné pomůcky nutné pro správné a bezpečné vykonávání jeho práce. Každý ze zaměstnanců je seznámen s tím, jak správně s danými ochrannými a pracovními prostředky zacházet. Dále je zaměstnanec přiřazen na konkrétní pracoviště. V některých provozech jsou zaměstnanci dále řazeni do pracovních týmů. Na svém konkrétním pracovišti jsou zaměstnanci seznámeni s pracovními návodkami, průvodkami a pracovními operacemi, které budou pracovní náplní zaměstnance. Každý zaměstnanec je v zaškolovacím režimu 10 pracovních dní, kdy vykonává pracovní operace pod dohledem, případně s výpomocí dalšího pracovníka, příp. týmového pracovníka. V tomto období se zaměstnanec důkladně seznámí s prováděnými operacemi. Zároveň je toto zaškolovací období jakousi zkušební dobou pro prováděnou práci. V případě, že je zjištěno, že pracovník z nějakého důvodu (fyzický, spolehlivost, rychlost, samostatné uvažování) tuto práci, či nějaký úkon vykonávat nemůže, nebo jej vykonává špatně, je na uvážení vedoucího pracovníka prodloužení tohoto zaškolovacího období, případně přeřazení zaměstnance na jinou pozici, příp. jiné pracoviště. 2.2 ZAŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ KATEGORIE THZ TECHNICKO- HOSPODÁŘSKÝ PRACOVNÍK Po příchodu na pracoviště je zaměstnanec seznámen svým přímým nadřízeným s dalšími pracovními předpisy. Pro kategorii pracovníků THZ je většinu povinných školení možné absolvovat elektronicky prostřednictvím tzv. E-learningu. V tomto virtuálním prostředí jsou k dispozici všechna povinná školení a mnoho tzv. dobrovolných školení. Tato dobrovolná školení mají za účel podporovat zaměstnance v samo-vzdělávání. Mezi povinná školení, která je povinen pracovník absolvovat patří např. QMS (Quality Management Systém), EMS (Environmentální management systém), Pravidla IT (pohyb v počítačové síti škoda), Řidiči služebních vozidel. Všechna školení podléhají opakování v určitém intervalu uvedeném u názvu školení. 2.3 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Společnost Škoda Auto a.s. dává svým zaměstnancům možnost i dalšího rozvoje prostřednictvím dalších možných školení. Do této kategorie spadá tzv. jazyková příprava, která je členěna do tří úrovní podle počtu účastníků. Na jazykové kurzy má možnost se přihlásit jakýkoli zaměstnanec. Ovšem je pouze na rozhodnutí vedoucího OJ (organizační jednotka), zda kurz schválí, či nikoli. Zároveň mají zaměstnanci možnost rozvíjet prostřednictvím školení svou osobnost, poznání zahraničních zemí, se kterými Škoda Auto a.s. spolupracuje, případně se rozvíjet v dalších oblastech IT (počítačové dovednosti). Oblast lidských zdrojů sestavila tzv. pyramidu cílových skupin. Dle této pyramidy, která je dostupná všem zaměstnancům prostřednictvím Škoda zaměstnaneckého portálu, je možné určit školení, která jsou pro daného pracovníka přínosná V oblasti kariérního postupu jsou v této pyramidě zahrnuta také školení pro tzv. kandidáty do ACM (Assessment Center Management), což je příprava pro budoucí vedoucí pracovníky. Tato školení jsou jim postavena přímo na míru a mají vyzdvihnout potenciál každého kandidáta. 5

6 2.4 SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI Obrázek 2 : Pyramida cílových skupin Škoda Auto a.s. nabízí svým zaměstnancům také zvyšování kvalifikace prostřednictvím Škoda auto a.s. Středního odborného učiliště strojírenského, případně Škoda Auto a.s. Vysoké školy. Společnost mimo to spolupracuje také s mnoha dalšími školami a vzdělávacími institucemi jak v České respublice, tak i v zahraničí. Mezi studenty nejznámější projekty se řadí tzv. Škoda Day, což je den otevřených dvěří pro vysokoškoláky. Studentům je potom po celý den věnována speciální pozornost a je pro ně připraven zajímavý program včetně návštěv míst, která běžně dostupná nejsou. Dá se tedy konstatovat, že společnost Škoda Auto a.s. myslí na svou budoucnost v podobě získání pozornosti z řad absolventů. 6

7 3 ZHODNOCENÍ Z pohledu koordinátora vzdělávání, je Škoda Auto a.s. zaměstnavatelem, který poskytuje osobní rozvoj svým zaměstnancům. Během zpracování tohoto tématu bylo ovšem zjištěno, že ne ve všech úrovních společnosti jsou k dispozici informace, které by všem zaměstnancům poskytly tento benefit. Tento problém se vyskytuje především v kategorii zaměstnanců D (dělník). Tito zaměstnanci nemají v mnohých případech možnost prostudovat aktuální nabídku vzdělávacích aktivit, případně možnosti dalšího rozšíření vzdělání, prostřednictvím Škoda zaměstnaneckého portálu, nebo jednoduše neví, kde tuto nabídku vyhledat. Z pohledu zaměstnanců THZ (technicko-hospodářský pracovník) je informovanost širší, protože většina těchto zaměstnanců s počítačem pracuje. Potom je na uvážení přímého nadřízeného, zda svému pracovnímu kolektivu poskytne možnost dalšího rozvoje., například jazykové přípravy. 4 ZÁVĚR V současné době, kdy je konkurence na trhu natolik přiostřená, je třeba, aby každá společnost pečovala o své zaměstnance. Pokud společnosti budou mít vzdělaný, řádně proškolený a spokojený personál, odrazí se tento výsledek i ve výstupu, kterým je nabízený produkt, či služba. V předložené práci byl podrobněji představen princip zaškolování a vzdělávání zaměstnanců ve Škoda Auto a.s. Celá práce se věnovala jak zaměstnancům z kategorie D (dělník), tak THZ (technicko-hospodářský pracovník). V neposlední řadě bylo poukázáno i na spolupráci se školami. Závěrem práce je krátké zhodnocení systému vzdělávání zaměstnanců z pohledu koordinátora vzdělávání. Spokojenost zaměstnanců je sice vyvolána především výškou mzdy, ale v mnoha případech je spokojenost zaměstnanců odrazem jejich kariérního úspěchu. Z pohledu mladých generací je uspokojení vyhledáváno především v pracovním zařazení, kde je možný další kariérní rozvoj, případně vzdělávání. Společnost Škoda Auto a.s. myslí na svou budoucnost a svůj vlastní rozvoj tím, že motivuje studenty, absolventy i své řadové zaměstnance k osobnímu rozvoji, čímž si zajišťuje neustálý přísun kvalifikovaného personálu. 7

8 SEZNAM LITERATURY [1] Armstrong, M.: Personální management. Praha 7: GRADA Publishing, spol. s.r.o, ISBN [2] Hroník, F.: Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Praha 7: GRADA Publishing, spol. s.r.o, ISBN [3] Škoda zaměstnanecký portál (https://eportal.skoda.vwg/b2ewps80/myportal) [4] Interní dokumentace Škoda Auto a.s. MP Kvalifikační požadavky a kvalifikační rozvoj MP Jazyková příprava MP Periodické školení BOZP MP Školení a výcvik v EMS MP Zajištění požární ochrany MP Bezpečnost IT 8

9 Příloha č.1 9

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

Systém vzdělávání zaměstnanců Exekutorského úřadu JUDr. Tomáše Vrány, Přerov System of staff education Executor office JUDr. Thomas Vrana, Prerov

Systém vzdělávání zaměstnanců Exekutorského úřadu JUDr. Tomáše Vrány, Přerov System of staff education Executor office JUDr. Thomas Vrana, Prerov MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav Společenských věd Nikola Hubáčková Systém vzdělávání zaměstnanců Exekutorského úřadu JUDr. Tomáše Vrány, Přerov System of staff education Executor office JUDr. Thomas

Více

Metodika. Zaměstnávání absolventů sociálně orientovaných škol na trhu práce v ČR

Metodika. Zaměstnávání absolventů sociálně orientovaných škol na trhu práce v ČR Metodika Zaměstnávání absolventů sociálně orientovaných škol na trhu práce v ČR 1 2 Obsah Obsah 1. Zmapování aktuální situace v dané oblasti (situační analýza) 5 1.1. Úvod do problematiky 1.2. Výzkum k

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. 23-51-E/01 Strojírenské práce

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. 23-51-E/01 Strojírenské práce Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 23-51-E/01 Strojírenské práce název: Zámečnické práce a údržba motto: Odbornost spojená se vzdělaností je základem pro důstojný a spokojený život. Střední odborná

Více

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY manuál implementace STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY pro orgány sociálně-právní ochrany MPSV 2014 PRÁVO NA DĚTSTVÍ O B S A H Úvod 3-4 Standard č. 1 Místní a časová dostupnost 5-10 Standard č.

Více

Příručka jakosti a environmentálního managementu

Příručka jakosti a environmentálního managementu Příručka jakosti a environmentálního managementu Tato příručka jakosti a environmentu zahrnuje základní ustanovení systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 (QMS) a systému řízení a ochrany životního prostředí

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA

PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA č.4 Vzdělávání a rozvoj stážistů a garantů Tento sešit se zabývá vzděláváním a rozvojem jak garantů, tak stážistů. Nejdříve se věnuje analýze vzdělávacích potřeb, plánování

Více

Na cestě k úspěchu. Vážení přátelé,

Na cestě k úspěchu. Vážení přátelé, Úvodní slovo Katalog Kurzů 2010 Na cestě k úspěchu Vážení přátelé, jsem ráda, že vám mohu představit náš nový katalog odborných kurzů na rok 2010. Ve společnosti BUREAU VERITAS vám nabízíme více než 60

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational process in company Tereza Kyliánová Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Zkrácený název projektu: UNIPRANET Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0054 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Úlohy a formy aktivit systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě

Úlohy a formy aktivit systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovní management Úlohy a formy aktivit systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bakalářská práce Autor: Jana Žemličková Vedoucí práce: Ing. Evžen Sýkora, CSc.

Více

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut,

Více

PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V KENTICU SOFTWARE

PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V KENTICU SOFTWARE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Pavla Hrušková PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V KENTICU SOFTWARE Magisterská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Hana Bartoňková, PhD.

Více

Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace

Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace diplomová práce Autor práce: Jitka Dědičová

Více

Vysoká škola hotelová v Praze. Diplomová práce. 2013 Silvia Faktorová

Vysoká škola hotelová v Praze. Diplomová práce. 2013 Silvia Faktorová Vysoká škola hotelová v Praze Diplomová práce 2013 Silvia Faktorová Vysoká škola hotelová v Praze Studijní obor: Management prosperity, rizik, auditu a krize Název diplomové práce: Efektivní řízení lidských

Více

Analýza získávání, výběru a přijímání zaměstnanců ve firmě ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o.

Analýza získávání, výběru a přijímání zaměstnanců ve firmě ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o. * Analýza získávání, výběru a přijímání zaměstnanců ve firmě ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o. Markéta Stavinohová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá analýzou získávání,

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE ŠKODA AUTO A.S.

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE ŠKODA AUTO A.S. VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE ŠKODA AUTO A.S. Employee Training in Škoda Auto a.s. Karel Chadt Škoda Auto a.s. karel.chadt@skoda-auto.cz Anotace Škoda Auto a.s. je mezinárodně úspěšný podnik se stoletou tradicí.

Více

SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTNÍM SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 9

SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTNÍM SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 9 SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTNÍM SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 9 metodický materiál JAN JEDLIČKA & PETRA JEDLIČKOVÁ KVĚTEN 2010 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Organizace a její zaměstnanci...

Více

Příručka systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009

Příručka systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009 Strana: 1 z 39 Zpracoval: Andrea Mutlová, mandrea@centrum.cz, 776 609 201 Datum: 21.1.2011 Podpis: Přezkoumal: Ing. Milan Novotný - A+M Consulting, s.r.o. Datum: 28.1.2011 Podpis: Aktualizace:22.3.2012

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 65-42-M/02 Cestovní ruch

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 65-42-M/02 Cestovní ruch Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 65-42-M/02 Cestovní ruch 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru Cestovní

Více

Školní vzdělávací program AUTOMECHANIK

Školní vzdělávací program AUTOMECHANIK Školní vzdělávací program AUTOMECHANIK Odborný výcvik 1 OBSAH: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMU... 6 SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY... 11

Více

Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK

Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 PROFIL ABSOLVENTA...4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMU...6 ORGANIZAČNÍ, PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ PODMÍNKY...11 PŘEHLED ROZPRACOVÁNÍ

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program č. j. 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby Kuchařské práce 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační

Více

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY manuál implementace STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY pro pověřené osoby podle 48 odst. 2 písm. d) až f) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí MPSV 2014 PRÁVO NA DĚTSTVÍ O B S

Více

ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR PRACOVNÍKŮ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI MKS HOLEŠOV

ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR PRACOVNÍKŮ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI MKS HOLEŠOV Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Institut celoživotního vzdělávání ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR PRACOVNÍKŮ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI MKS HOLEŠOV EMPLOYEES RECRUITMENT IN AN ALLOWANCE ORGANIZATION

Více

FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ. Ing.

FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ. Ing. Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ

Více

Metodická příručka pro zaměstnavatele v oblasti asistenčních činností. rehabilitace aktivace práce

Metodická příručka pro zaměstnavatele v oblasti asistenčních činností. rehabilitace aktivace práce rehabilitace aktivace práce Metodická příručka pro zaměstnavatele v oblasti asistenčních činností Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky. AUTOŘI:

Více

DEKRA CZ a.s. Akademie dopravního vzdělávání. Školení, semináře a další služby NEJEN PRO ŘIDIČE MOTOROVÝCH VOZIDEL ON THE SAFE SIDE

DEKRA CZ a.s. Akademie dopravního vzdělávání. Školení, semináře a další služby NEJEN PRO ŘIDIČE MOTOROVÝCH VOZIDEL ON THE SAFE SIDE DEKRA CZ a.s. Akademie dopravního vzdělávání Školení, semináře a další služby NEJEN PRO ŘIDIČE MOTOROVÝCH VOZIDEL 2015 ON THE SAFE SIDE Úvodní slovo Akademie dopravního vzdělávání při společnosti DEKRA

Více