FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra sociologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra sociologie"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra sociologie AZYLOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY V KONTEXTU MEZINÁRODNÍ MIGRACE A AZYLOVÉ POLITIKY EVROPSKÉ UNIE MAGISTERSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Magdalena Mikšová Vedoucí práce PhDr. Csaba Szaló PhD. BRNO 2003

2 Chtěla bych především poděkovat panu doktoru Szaló, za vedení mé práce a za jeho rady a připomínky. Dále bych chtěla poděkovat sdružení SOZE a především panu Mgr.Pořízkovi za vstřícný přístup a poskytnuté informace o azylové proceduře v České republice. Děkuji také zaměstnancům Ministerstva vnitra ČR za velmi dobrou úroveň internetových stránek a statistik, velmi užitečných jako zdroje informací. Nakonec bych chtěla poděkovat svým rodičům, Martinovi a jeho rodičům za podporu, kterou mi po celou dobu poskytovali. 1

3 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně a použila při tom pouze pramenů uvedených v literatuře. V Brně dne Magdalena Mikšová 2

4 OBSAH OBSAH... 3 ÚVOD Mezinárodní migrace Definice Teorie mezinárodní migrace Neoklasická teorie Makro teorie Mikro teorie Nové ekonomické přístupy Teorie dvojího pracovního trhu Historicko-strukturalistický přístup Teorie světových systémů Teorie sítí Institucionální teorie Teorie kumulativní příčiny Teorie migračních systémů Model migrace Formy mezinárodní migrace Nejčastější kategorie migrantů podle motivů Dobrovolní migranti Vynucená migrace Současné migrační trendy Azylová politika Evropské Unie Evropa z hlediska mezinárodní migrace a azylu Vývoj azylové politiky Evropské Unie Schengenská dohoda Dublinská úmluva Maastrichtská smlouva Amsterdamská smlouva Budapešťský proces

5 3 Česká republika v kontextu mezinárodní migrace Legální a nelegální migrace Žadatelé o azyl Azylová procedura v České republice Kdo vstupuje do azylové procedury v České republice Průběh azylové procedury v České republice (jednotlivé fáze) Vstupní procedura Přijímací středisko, podání žádosti o azyl Pobytové středisko, pohovor Pobyt v soukromí Zdravotní pojištění Zaměstnání Rozhodnutí první instance Rozhodnutí druhé instance Zrychlené řízení Nezletilí žadatelé o azyl Zánik azylu Shrnutí...76 ZÁVĚR...78 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY...81 INTERNETOVÉ ZDROJE...84 JMENNÝ REJSTŘÍK...86 ANOTACE...87 SEZNAM PŘÍLOH...88 PŘÍLOHY

6 ÚVOD Migrace je proces existující odedávna. 1 Je stejně stará jako historie lidstva. V minulosti byla zdrojem lidského pokroku, v moderní době je důsledkem urbanizace, ekonomických a populačních faktorů, ale i válek, porušování lidských práv, chudoby nebo například přírodních či ekologických katastrof. Velká většina migrace se odehrává uvnitř hranic jednotlivých států, další podstatná část migrantů překračuje hranice v rámci méně rozvinutých zemí a relativně malá část migrantů směřuje do zemí vyspělých [Cohen, 2000, Meissner, 1993]. V době postupující globalizace je navíc pohyb lidí usnadněn a urychlen moderními dopravními prostředky, rozvojem infrastruktury i rychlým přenosem informací. V osmdesátých a především pak dále v devadesátých letech dvacátého století se začala mezinárodní migraci věnovat zvýšená pozornost. V té době již totiž nějakou dobu neustále rostl počet mezinárodních migrantů, stěhujících se buď z ekonomických důvodů nebo v důsledku ozbrojených konfliktů a etnických čistek. Byl zaznamenán zvýšený počet migrantů přicházejících především z méně rozvinutých zemí do zemí vyspělých a to i do těch, které byly předtím spíše zeměmi emigrace. Stoupl i počet uprchlíků a žadatelů o azyl, kteří se tak stali novou významnou skupinou mezinárodních migrantů. V důsledku pádu komunistického bloku se navíc v Evropě otevřela dříve víceméně pevně uzavřená východní hranice, a tím vzrostl i počet lidí, kteří se přes ni snaží dostat dále do zemí západní Evropy. Vyspělé země na tyto zvýšené migrační proudy reagovaly zvýšenou kontrolou na hranicích a přísnějšími opatřeními (například zavedením víz 1 Slovo pochází z lat. migratio přestěhování [Velký sociologický slovník, 1996]. 5

7 pro příslušníky jiných zemí) a restriktivnějšími imigračními a azylovými politikami. V rámci Evropské Unie byla stále více pociťována potřeba harmonizace imigrační a azylové politiky jednotlivých členských zemí. Vznikaly návrhy ve formě dohod a smluv, byly uzavřeny dohody na mezivládní úrovni s některými nečlenskými zeměmi. V České republice začala být současná problematika mezinárodní migrace a jejích důsledků aktuální v roce V podstatě bez předchozích zkušeností, se musela téměř ze dne na den vyrovnávat s přílivem migrantů, jejichž počet od té doby postupně roste. Svou současnou azylovou politikou se přiblížila k normám platným v Evropské Unii. Práce je tématicky rozdělena do tří částí. První část je zaměřena na fenomén mezinárodní migrace. Jsou předkládány současné nejznámější teorie vzniku tohoto jevu, jsou pojmenovávány příčiny udržování již jednou nastartovaného migračního proudu. V oddělené kapitole jsou uvedeny formy mezinárodní migrace, především její rozdělení na tzv. dobrovolnou a nucenou migraci. Tyto formy jsou pak dále rozvinuty do konkrétních kategorií mezinárodních migrantů. Čtvrtá kapitola první části přináší statistiky současných migračních trendů na mezinárodním poli, především v rámci vynucené migrace. Druhá část shrnuje vývoj společné evropské azylové politiky v rámci Evropské Unie na příkladech jednotlivých smluv a dohod, které byly konkrétními návrhy společného postupu v určitých otázkách azylové problematiky. Poslední část se věnuje České republice v kontextu mezinárodní migrace a především její azylové politice. Na příkladu statistik jsou prezentovány současné migrační trendy na území České republiky. V dalších kapitolách je pak pozornost soustředěna na azylovou proceduru v České republice, jako příklad pokusu regulovat určitý migrační proud směřující do určitého státu nebo přes jeho území dále, a na žadatele o azyl 6

8 jako specifickou skupinu mezinárodních migrantů. Podrobně jsou vylíčeny jednotlivé kroky a aspekty azylové procedury v České republice podle azylového zákona platného na konci roku V první části věnované teoriím mezinárodní migrace byl jako hlavní zdroj charakteristiky jednotlivých teorií použit článek od Douglase Masseye a kol., neboť podle mého názoru představoval nejlepší přehled dosavadně známých hlavních teorií mezinárodní migrace v rámci mně dostupné literatury. V kapitole věnované průběhu azylové procedury v České republice byl jako hlavní pramen použit především aktuálně platný azylový zákon č.2/2002 Sb., dále především informace získané z internetových stránek Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR, informace získané od pracovníků SOZE a z časopisu Azyl vydávaného Konzorciem organizací zabývajících se uprchlíky v České republice. Jako statistické prameny sloužily nejčastěji statistiky na internetových stránkách UNHCR, OSN a v případě České republiky statistiky Ministerstva vnitra ČR. Trendy naznačené ve statistikách podléhají samozřejmě změnám. 7

9 1 Mezinárodní migrace 1.1 Definice Mezinárodní migrace 2 bývá různě definována. Obecněji ji lze definovat jako trvalý, dlouhodobý či krátkodobý proces přesunu jednotlivců nebo skupin lidí v prostoru přes hranice země. Tento proces má několik forem, které se od sebe velmi liší. [MVČR, 2001] Z demografického hlediska je chápána jako změna, obyčejně jako změna místa trvalého pobytu, při které jsou překročeny politické hranice. Pracuje se s daty jako například počet migrantů v určitém časovém období, struktura migrantů z hlediska věku, pohlaví, národnosti, zjišťuje se směr pohybu, tedy země původu a cílová země, popřípadě země tranzitní. Podle Castlese je mezinárodní migrace velmi komplexním procesem. Jde o jednání kolektivního charakteru vznikající z nějaké společenské změny a zasahující celou společnost, jak v zemi původu, tak v cílové zemi. [Castles, 1998:19] Musil považuje mezinárodní migraci za jednu z forem reakce jednotlivců nebo rodin, případně celých skupin lidí například etnických na společenské, hospodářské a kulturní podmínky, ve kterých žijí a na jejich změny. [Musil, 2002:28]. Sowell ji v rámci svého historického výkladu nazývá hlavním společenským jevem ( major social phenomenon ) [Sowell, 1996:1]. Drbohlav charakterizuje mezinárodní migraci na globální úrovni jako tok obyvatelstva z chudého Jihu na bohatý Sever [Drbohlav in Šišková, 2001:19]. V podstatě všechny definice poukazují pohyb a na charakter změny, kterou mezinárodní migrace implikuje. 2 Někdy se lze v anglických textech setkat i s pojmem external migration, vymezujícím tak mezinárodní migraci vůči vnitrostátní migraci internal migration. 8

10 1.2 Teorie mezinárodní migrace V současné době nelze mluvit o žádné hlavní a komplexní teorii mezinárodní migrace. Jednotlivé disciplíny považují téma mezinárodní migrace vzhledem k jeho složitosti za multidisciplinární. Existuje několik teorií, které byly vyvinuty nezávisle na sobě a v rámci různých oborů. Každá z nich vysvětluje určitý aspekt nebo typ mezinárodní migrace podle toho, v které době vznikala, kterými migračními proudy a příčinami se zabývala a často i v rámci kterého oboru vznikala. Navzájem si tedy často neodporují. Některé teorie analyzují mezinárodní migraci na makro jiné na mikro úrovni. Makro teorie se zabývají strukturálními podmínkami (ekonomickými, politickými, právními), které ovlivňují migrační proudy. Mikro teorie vysvětlují mezinárodní migraci na úrovni jednotlivých aktérů či domácností. Zaměřují se na to, jak strukturální podmínky ovlivňují rozhodnutí a jednání jedinců a rodin nebo změny v komunitách. [Brettell, 2000]. Zabývají se vazbami mezi jedinci, které mohou migraci podporovat a formovat. Teorie se často liší především v tom, kterou příčinu považují za hlavní při vzniku mezinárodní migrace a na které otázky hledají vysvětlení. Jednotlivým teoriím je vytýkána jednostrannost v analýze dnešní mezinárodní migrace, která je považována za velmi komplikovaný jev. Ke komplexnějšímu porozumění všech aspektů současných migračních trendů je třeba více hledisek a přístupů. [Massey, 1993] U různých autorů se lze také setkat s různým rozdělením teorií i jejich pojmenováním, s různě jemným odlišením jednotlivých příčin. Například Castles rozlišuje v tématu mezinárodní migrace tři hlavní teoretické přístupy [Castles, 1998] 3, Massey a kol. přichází s podrobnějším rozdělením teorií.[massey, 1993]. 4 3 Jde o neoklasickou teorii ekonomické rovnováhy, historicko-strukturalistický přístup a teorii migračních systémů. 9

11 1.2.1 Neoklasická teorie Předchůdcem neoklasické teorie ekonomické rovnováhy byla první systematická teorie migrace z konce devatenáctého století, jejímž autorem byl geograf Ravenstein. Ten formuloval tzv. zákony migrace (Laws of Migration). Jeho teorie migrace je založena na statistických zákonech, na dedukcích ze statistických údajů, opomíjí však skutečné migrační pohyby. Teorii převzali mnozí demografové, geografové i ekonomové. Tato teorie klade důraz na tvrzení, že lidé mají tendenci stěhovat se z hustě do řídce obydlených oblastí, z oblastí s nízkým příjmem do oblastí vysokého příjmu, nebo je migrace spojována se změnami hospodářského cyklu. Přístupy vycházející z této teorie jsou známy také jako push-pull teorie 5, neboť považují za příčiny migrace faktory, které lidi nutí opustit svou zemi původu (push factors) a jiné faktory, které je přitahují do určitých cílových zemí (pull factors). K první skupině faktorů bývá řazen demografický růst, nízká úroveň životních podmínek, nedostatek ekonomických a pracovních příležitostí, politické represe. Ke druhé skupině faktorů jsou řazeny poptávka po práci, dostupnost pozemků, příznivé ekonomické příležitosti a politické svobody [Castles, 1998]. Neoklasický ekonomický přístup se zaměřuje hlavně na příjmové rozdíly a podmínky zaměstnání v různých zemí a náklady na případnou migraci. K migraci dochází poté, co se jedinec po racionálním posouzení nákladů i výhod plynoucích z migrace rozhodne k přesunu ze své země původu do jiné oblasti. Snaží se především maximalizovat svůj užitek, 4 V následujícím přehledu teorií bylo užito převážně rozdělení a přehledu Masseye a jeho kolegů [Massey,1993], na který odkazují i jiní autoři zabývající se teorií migrace, viz například Brettell, Push a pull teorie se zaměřovaly hlavně na migrace lidí z Evropy do Ameriky v devatenáctém a na začátku dvacátého století. 10

12 nejčastěji výši příjmu. 6 Z dostupných informací mu vyplývá, zda je pro něj výhodnější zůstat či zda mu bude lépe v jiné zemi. V rámci neoklasického ekonomického přístupu se lze setkat s rozdělením na makro a mikro teorie Makro teorie Makro teorie měla původně vysvětlovat pracovní migraci v procesu ekonomického rozvoje. Zkoumá příčiny migrace z hlediska makroekonomických ukazatelů jako jsou rozdíly v příjmech mezi zeměmi, rozdíly v nabídce a poptávce pracovních sil a možnosti zaměstnání 7. Dalo by se tedy předpokládat, že se chudí budou stěhovat do bohatších oblastí a že pouze ekonomické rozdíly a rozdíly v nabídce a poptávce pracovních sil jsou postačujícím důvodem k vytvoření migračních proudů. V dlouhodobém měřítku se dokonce uvažuje o vyrovnávání ekonomických rozdílů mezi rozvinutými a zaostalými regiony vedoucím k ekonomické rovnováze. Vychází se z předpokladu, že v zemích s vysokou nabídkou pracovních sil a nedostatkem kapitálu jsou nižší mzdy a naopak v zemích s vyšší poptávkou po pracovních silách a větším množstvím kapitálu jsou mzdy vyšší. Lidé ze země s nižšími mzdami se stěhují do země s vyššími mzdami. Výsledkem je pak pokles nabídky pracovníků a růst mezd v chudší zemi a opačný trend v bohatší zemi, a tím nastolení určité ekonomické rovnováhy a také následné pozastavení migračního proudu. Tato teorie se také zmiňuje o proudu kapitálových investic a lidského kapitálu v podobě vysoce kvalifikovaných pracovníků proudících z bohatých do chudých zemí. Nižší náklady v chudých zemích slibují vyšší 6 Mluví se o tzv. cost-benefit calculation. Pokud je očekávána kladná čistá návratnost (positive net return) většinou v peněžní formě, aktér se rozhoduje k migraci [Massey, 1993: 434]. 11

13 zisky a přitahují investice a cizí odborníky. Tento proud však existuje odděleně od opačného proudu pracovních sil. [Massey, 1993]. Pokud chtějí vlády získat kontrolu nad migračními toky, měly by se zaměřit na regulaci pracovních trhů ve vysílajících a cílových zemích. Teorii je vytýkána neschopnost vysvětlit současné migrační trendy a předpovědět trendy budoucí. Kritici poukazují na výsledky studií, podle kterých většina současných migrantů pochází ze středních vrstev z oblastí, ve kterých probíhají ekonomické či společenské změny. Teorie nebere v úvahu historické souvislosti. Jako příklad lze uvést migraci z bývalých kolonií do bývalých koloniálních mocností, kdy byl směr migračního proudu ovlivněn i jinými faktory, například kulturními a jazykovými vazbami. Neoklasická teorie nahlíží na různá omezování mezinárodní migrace státem jako na něco, co narušuje normální chod trhu a mělo by být odstraněno. Státy ale často velmi podstatným způsobem ovlivňují migrační proudy, a to často z důvodů požadavků pracovního trhu (například nábory zahraničních pracovních sil, odborníků pro určité obory), pomocí svých imigračních a azylových politik Mikro teorie Mikro teorie se soustředí na jedince a jeho racionální kalkulaci výdajů a užitku v určitém časovém horizontu 8 a následnou volbu s cílem maximalizovat svůj zisk. Mezi výdaje patří například materiální náklady na cestu, náklady na dobu než najde jedinec práci, případné úsilí vynaložené na učení se novému jazyku a kultuře, na vytváření nových vazeb atd. [Massey, 1993]. Volbu ovlivňují podmínky na trhu práce v cílové zemi, pravděpodobnost nalezení práce, možné uplatnění jedincových dovedností 7 Pracovní trhy jsou podle makro teorie primárními mechanismy, které vyvolávají mezinárodní migraci. Jiné druhy trhů na ni nemají příliš vliv. 8 Již dříve zmiňovaná cost-benefit calculation. 12

14 (tzv. lidský kapitál), výše předpokládaných výdělků, ale i riziko deportace pro nelegální migranty. Pravděpodobnost mezinárodní migrace je zvyšována například i sociálními podmínkami a novými technologiemi snižujícími náklady na migraci a zvyšujícími tím očekávaný zisk. Velikost migračního proudu je závislá na velikosti rozdílu mezi očekávanými zisky. Výši zisku ze zaměstnání v cizí zemi mohou ovlivnit i individuální charakteristiky aktérů. Různí jedinci ze stejné země mohou tedy učinit rozdílná rozhodnutí v otázce migrace. Stejně jako u makro teorie jsou u mikro teorie rozhodující pracovní trhy a rozdíly mezi nimi. Migrační proud tedy přetrvává, dokud existují rozdíly v příjmech a v míře zaměstnanosti mezi zeměmi, a zastavuje se, když dojde k jejich vyrovnání. V případě neexistence těchto podmínek nedochází ani k mezinárodní migraci. Vlády mohou ovlivňovat migraci politikami zaměřenými na snížení očekávaných zisků imigrantů, například snížením pravděpodobnosti, že imigrant najde v zemi zaměstnání či sankcemi zaměstnavatelů, zvýšením nákladů na migraci, ve vysílacích zemích pak například dlouhodobými programy zvýšení mezd Nové ekonomické přístupy Nové ekonomické přístupy připouštějí, že migrace nemůže být vysvětlována pouze příjmovými rozdíly mezi zeměmi. Berou v úvahu také možnosti stálého zaměstnání či příznivé podmínky pro rozvoj podnikání. Podle nových ekonomických teorií se k migraci nerozhodují jednotlivý aktéři, rozhodnutí jsou učiněna na úrovni rodin či domácností, jde tedy do jisté míry o druh kolektivního rozhodnutí. Účelem je jednak maximalizace předpokládaného příjmu jednotky, ale také minimalizace rizik spojených s nepředvídatelnými událostmi a výkyvy trhu. Tato rizika jsou při rozhodování důležitější, rozdíly v příjmech nemusí být podmínkou 13

15 k migraci do jiné země a také jejich vyrovnání nemusí zastavit migrační proud, pokud rizika přetrvávají. Někteří jedinci mohou být posláni do jiné země za prací, zatímco ostatní členové rodiny zůstanou v domovské zemi. Rodina pak může záviset na finančních prostředcích posílaných migrantem. 9 Ve vyspělých zemích bývají rizika minimalizována různými institucionálními mechanismy jako například různými druhy pojistek (pojistky proti neúrodě, záplavám, změnám cen na trhu) nebo vládními programy (například dávky pro nezaměstnané) či různými druhy půjček (například od bank), potřebných pro různé druhy investic. V chudých zemích jsou tyto mechanismy nedostatečné, pro většinu lidí nedostupné nebo zcela chybějí, což vytváří velké tlaky při rozhodování o případné migraci. K migraci ovšem nemusí docházet pouze v důsledku nedostatečného absolutního příjmu, domácnost může pociťovat i nedostatek relativního příjmu v porovnání s jinými domácnostmi (mluví se tzv. relativní deprivaci vzhledem k určité referenční skupině). Motivace k mezinárodní migraci může přetrvávat i v případě zvýšení absolutního příjmu domácnosti. Za důležitou je přitom považována distribuce příjmu. Její změny mohou migraci ovlivnit. Nemusí přitom dojít ke změně průměrného příjmu. Často dochází k tomu, že se domácnosti účastní jak migrace tak i místních ekonomických aktivit. Zvýšení příjmů z místních aktivit může zvýšit atraktivnost migrace jako způsobu překonání problémů s nedostatkem kapitálu a rizik při investicích v těchto aktivitách. Ekonomický rozvoj v zemích původu tedy nemusí podporovat snížení či zastavení migračního proudu, naopak může počet migrantů zvýšit. 9 V angl. se užívá pojem remittances, česky remitence. Tyto prostředky bývají často významným zdrojem valutových příjmů a jsou doplňkem hrubého domácího produktu mnoha zemí. Například v roce 2000 zvýšily remitence HDP zemí jako například Salvador, Eritrea, Jamajka, Jordánsko, Nikaragua a Jemen o více než deset procent. Remitence mohou poskytovat kapitál a prostředky potřebné k investicím v podnikání. Dále slouží jako doplněk příjmu domácnosti a mohou být použity jako prostředek ke koupi zboží a služeb. [UN Population Division, 2002]. 14

16 Vlády mohou ovlivnit migraci politikami zaměřenými nejen na regulaci pracovních trhů, ale také na vytváření již zmíněných druhů pojistek a mechanismů snižujících rizika. Politiky vedoucí ke zvýšení příjmu v zemích původu mohou vyvolat zvýšení migrace, pokud se zvýšení příjmu netýká i relativně chudých domácností. Naopak může dojít ke snížení migrace, pokud se zvýšení příjmu nedotkne relativně bohatých domácností Teorie dvojího pracovního trhu K teoriím ekonomického typu lze ještě přiřadit teorii dvojího pracovního trhu (Dual labor market theory). Vychází z rozdělení pracovního trhu vyspělé země na primární a sekundární pracovní sektor. [Drbohlav in Šišková, 2001]. Primární je tvořen vysoce kvalifikovanými odborníky. Zaměstnání vyžadující vzdělání, dovednosti a specializované školení jsou poměrně stabilní. 10 Sekundární je naproti tomu tvořen nekvalifikovanými pracovníky. Je typický malou atraktivitou kvůli nízkým mzdám, často i špatným pracovním podmínkám, nestabilitě zaměstnání a v podstatě nulovým možnostem kariérního růstu. Mezinárodní migrace je důsledkem neustálé poptávky po pracovních silách ve vyspělých průmyslových zemích. Příčinami tedy nejsou push faktory v zemích původu, ale pull faktory v cílových zemích, především neustálá a pro ekonomickou strukturu vyspělých zemí i nezbytná potřeba pracovních sil z jiných zemí. Kořeny této potřeby lze hledat v tvrzení, podle kterého lidé věří, že by plat měl odrážet sociální status. Existují kontrolní mechanismy, které dbají na dodržování těchto očekávání (například odborové dohody, platové třídy ve státní správě). Nedostatek nekvalifikovaných pracovních sil nelze 10 Díky výdajům, které zaměstnavatel vynakládá na tyto pracovníky nebo smlouvám, které s nimi má, by se mu příliš nevyplatilo nechat je odejít. Bývají přirovnáváni ke kapitálu, někdy se užívá pojmu lidský kapitál. 15

17 řešit zvýšením mezd v těchto profesích, protože by se následně musely zvýšit i v profesích stojících hierarchicky výše. Tento způsob přilákání místních pracovníků by byl pro zaměstnavatele finančně náročný. Finančně ani z hlediska sociálního statusu nejsou zaměstnání na nejnižší úrovni profesní hierarchie atraktivní. Tato zaměstnání však nemohou být z pracovního trhu odstraněna. Jejich odstraněním by se na nejnižší úrovni ocitly jiné profese, které předtím byly jen o úroveň výše. Noví imigranti nejsou členy společnosti, neberou ji jako referenční ve svých srovnáních a často se nestarají o status v cílové zemi, ale spíše o příjem plynoucí ze zaměstnání, zvláště pokud pocházejí ze zemí s nižší životní úrovní. Zaměstnavatelé nebo i samotné vlády nabírají zahraniční pracovníky. Tím řeší nedostatek pracovních sil na trhu práce. 11 Zahraničním pracovníkům tyto nábory na druhou stranu usnadňují nalezení zaměstnání a překonávání nejrůznějších překážek během migrace. Hlavní příčinou migračního proudu je tedy nábor pracovníků zaměstnavateli z vyspělých zemí nebo někdy samotnými vládami těchto zemí jednajícími v zájmu zaměstnavatelů. Rozdíly mezi mzdami v zemi původu a cílovou zemí jsou nezbytnou a dostatečnou podmínkou k existenci migračního proudu. Vlády podle této teorie nemají svými politikami šanci mezinárodní migraci příliš ovlivnit. Změny by musely nastat ve struktuře a ekonomické organizaci společnosti. 11 V minulosti byla tato zaměstnání naplněna ženami a mladými lidmi. V důsledku společenských a demografických změn se však tato situace změnila. 16

18 1.2.4 Historicko-strukturalistický přístup V sedmdesátých letech dvacátého století se objevil historickostrukturalistický přístup 12 [Castles, 1998:22-23]. Ten vychází z marxistické politické ekonomie a klade důraz na nerovnoměrné rozdělení ekonomické a politické moci ve světě. Chápe mezinárodní migraci jako způsob mobilizace levné pracovní síly. Migrace tak udržuje nerovný rozvoj a zdroje chudých zemí jsou pak využívány pro to, aby bohatí byli ještě bohatší. Podle historicko-strukturalistického přístupu nemá jedinec svobodnou volbu, jak tvrdí neoklasická teorie. Velký vliv při jeho rozhodování hrají nerovnosti v oblasti zdrojů a moci mezi zeměmi a imigrační politiky potencionálních cílových zemích. Kritici vytýkají této teorii neschopnost vysvětlit zhroucení migračních politik v západních zemích nebo neočekávaný fakt, že se někteří původní pracovní migranti v cílové zemi nakonec usadili natrvalo. Nevěnuje dostatečnou pozornost motivacím a činům jednotlivců a skupin, neboť hlavním a určujícím faktorem jsou podle historicko-strukturalistického přístupu zájmy kapitálu Teorie světových systémů Teorie světových systémů (World systems theory) 13 podobně jako například teorie dvojího trhu opomíjí proces rozhodování na mikro úrovni. Vysvětluje mezinárodní migraci přes obecné makro modely sociálního, ekonomického a politického vývoje. Spojuje její příčiny se strukturou světových trhů a s postupující především ekonomickou globalizací. Pronikání kapitalistických ekonomických vztahů z center do okrajových, nekapitalistických společností narušuje stávající systémy a formy ekonomické a sociální organizace na těchto tzv. periferiích a vytváří tím 12 Zaměřoval se například na vysvětlení masových náborů pracovních sil v Německu a Kalifornii. 17

19 předpoklady pro mezinárodní migraci. S vidinou většího zisku hledají kapitalistické firmy z center a vyspělých zemí v chudých zemích na periferii levnější půdu, suroviny, levnou pracovní sílu, nové odbytové trhy. 14 Tento proces probíhá v různé míře již od šestnáctého století, v minulosti především prostřednictvím koloniálních režimů, dnes prostřednictvím vlád vyspělých zemí a nadnárodních firem. Migrace je tedy přirozeným důsledkem narušení, která jsou nevyhnutelně spjata s procesem kapitalistického rozvoje. Stejné ekonomické procesy, které narušily systém, vytvořily migrační proud směrem z periférie do center. Uvnitř rozvojových zemí dochází k urbanizaci, na poli mezinárodní migrace k migraci do rozvinutých zemí. Struktura tzv. globálních měst, ze kterých je ekonomická globalizace vedena, navíc vytváří poptávku po práci imigrantů, a to především ve sféře služeb díky velké koncentraci vysoce kvalifikovaných a bohatých lidí, kteří tyto služby vyžadují. 15 Pohyb lidí je usnadněn dopravní a komunikační infrastrukturou vybudovanou za účelem snadnějšího pronikání do periferií a flexibilní komunikace s centry. Mezinárodní pohyb pracovní síly obvykle následuje mezinárodní přesun zboží a kapitálu, avšak opačným směrem. [Massey, 1993:446] Jsou vytvořeny kulturní a jazykové vazby. Důležitou roli v jejich posilování hrají prostředky masové komunikace a řízené reklamní kampaně, které přenášejí a rozšiřují informace o kulturních vzorcích a životních stylech v centrech. Mezinárodní migrace je častá mezi dřívějšími koloniálními mocnostmi a jejich bývalými koloniemi, a to díky kulturním, jazykovým 13 Teorie vychází částečně z díla I. Wallersteina. 14 Podobně argumentuje i historicko-strukturalistický přístup. 15 Relativně málo početná globální města jsou místy koncentrace bankovních, finančních, administrativních služeb i vyspělých technologií. Všechna leží ve vyspělých zemích. Jejich struktura vytváří poptávku po práci imigrantů vzhledem k neatraktivnosti těchto zaměstnání pro domácí obyvatelstvo. V důsledku toho vzniká nedostatek míst pro nekvalifikované nebo méně kvalifikované domácí pracovníky, kteří migrují směrem ven z globálních měst nebo zůstávají závislí na programech sociální podpory. 18

20 a administrativním vazbám, investicím a dopravním a komunikačním spojením, které byly kdysi vybudovány. Teorie světových systémů popírá vliv rozdílů mezi mzdami nebo mezi mírou zaměstnanosti zemí na vznik migračních proudů - faktorů, kterými vysvětlují migraci například neoklasické ekonomické nebo nové ekonomické teorie. Hlavním faktorem je globalizace tržní ekonomiky. Teorie nebere příliš v úvahu například vliv hraničních kontrol, zákonů a omezení zavedená jednotlivými státy. Vlády mohou ovlivňovat mezinárodní migraci (především imigraci) pomocí regulace zahraničních investic společností a kontroly mezinárodních toků kapitálu a zboží. Problémem je ovšem prosazení těchto politik vzhledem k mezinárodnímu charakteru opatření a k důsledkům, ke kterým by mohly vést 16, nemluvě o odporu, který by mohly klást nadnárodní společnosti. Teorie zmiňuje i politické a vojenské intervence, které podnikají kapitalistické země, aby chránily investice a nebo podpořily vlády chudších zemí, které sympatizují s postupující globalizací trhu. V případě neúspěchu pak dochází směrem do center k další formě mezinárodní migrace k migraci uprchlíků. 17 Mezinárodní migrace může mít různé příčiny touhu po zvýšení individuálního příjmu, pokus zmírnit rizika ohrožující příjem domácnosti, nábor pracovníků s cílem uspokojit poptávku po hůře placených zaměstnáních, pronikání globálního trhu do okrajových oblastí. Někdy jde o kombinaci několika důvodů. Podmínky, které migraci vyvolaly, se ale mohou v průběhu měnit, mohou vyvstat nové příčiny, které migrační proud udržují nebo ho ještě rozšíří. [Massey, 1993]. 16 Například světová ekonomická recese. 17 Toto vysvětlení příčin migrace uprchlíků však není dostatečné. Proudy uprchlíků vznikají i z jiných důvodů, jak je uvedeno dále. 19

21 Teorie uvedené výše, představující typy ekonomických a politickoekonomických teorií, se snaží objasnit příčiny vzniku a trvání mezinárodní migrace. Massey a kol. uvádí navíc teorie, které vysvětlují, jak jsou již jednou nastartované migrační proudy udržovány a co ovlivňuje jejich případné pozměnění a vývoj. V této souvislosti se mluví o sítích vytvořených samotnými migranty, institucích, ziskových a neziskových organizacích, které migraci různými způsoby podporují a formují, a také o podmínkách, které se v důsledku migrace změní, a zvyšují pak pravděpodobnost další migrace o tzv. procesu kumulativní příčiny Teorie sítí Teorie sítí (Network theory) zdůrazňuje v migračním procesu význam mezilidských vazeb. Neformální sítě migrantů vznikají osobními vazbami mezi migranty, bývalými imigranty a těmi, kteří zůstali v zemi původu. Jde o vazby příbuzenské, přátelské nebo vazby v rámci komunity. O těchto vazbách se někdy mluví jako o sociálním kapitálu, neboť poskytují jedincům i skupinám důležité zdroje informací, sociální či finanční pomoci, často i podporu v případě osobních problémů. Zvyšují pravděpodobnost migračního pohybu i jeho růstu, neboť tím snižují náklady a rizika a nepřímo zvyšují i očekávaný zisk z migrace. Nejdůležitějšími jsou samozřejmě vazby rodinné. Sítě pomáhají při usazování (settlement) migrantů v dané zemi a při vytváření komunit. Skupiny migrantů pak často vytvářejí svou vlastní ekonomickou i sociální infrastrukturu. Jako příklad lze uvést různé spolky, obchody, zábavní podniky, kostely, služby doktorů, právníků etc. Když počet migrantů a vazeb překročí určitou kritickou mez, jsou náklady na každou další migraci i rizika, která migrant podstupuje, nižší, což podněcuje další migraci, což opět dále rozšiřuje sítě a snižuje náklady 20

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Krátkodobá ekonomická migrace do Švédska (migranti z Novopacka případová studie) Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Krátkodobá ekonomická migrace do Švédska (migranti z Novopacka případová studie) Bc. Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Krátkodobá ekonomická migrace do Švédska (migranti z Novopacka případová studie) Bc. Jan Zapadlo Diplomová práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně.

Více

VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta. Migrace a její dopady na hostitelskou zemi

VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta. Migrace a její dopady na hostitelskou zemi VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Migrace a její dopady na hostitelskou zemi (Rozvedeno na příkladu USA) Diplomová práce Autor: Lubor Tvrdý Vedoucí práce: doc. PhDr. František Varadzin,

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2012 Otakar Kraucher UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut

Více

OBRANA PROTI OHROŽENÍ SPOLEČNOSTI ZÁVAŽNÝMI FORMAMI TRESTNÉ ČINNOSTI

OBRANA PROTI OHROŽENÍ SPOLEČNOSTI ZÁVAŽNÝMI FORMAMI TRESTNÉ ČINNOSTI INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI OBRANA PROTI OHROŽENÍ SPOLEČNOSTI ZÁVAŽNÝMI FORMAMI TRESTNÉ ČINNOSTI Závěrečná zpráva Odpovědný řešitel: PhDr. Martin Cejp, CSc. Řešitelé: Ing. Vladimír Baloun

Více

Legální pracovní migrace Ukrajinců na Prostějovsko a jejich sociální integrace

Legální pracovní migrace Ukrajinců na Prostějovsko a jejich sociální integrace Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií Legální pracovní migrace Ukrajinců na Prostějovsko a jejich sociální integrace Magisterská diplomová práce Bc. Jana Rozehnalová Brno 2007 2 2 Čestné

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY INTEGRAČNÍ PROCES CIZINCŮ ZE ZEMÍ MIMO EU V ČESKÉ REPUBLICE (ANALÝZA NA VYBRANÝCH ZAŘÍZENÍCH) DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Lucie Prokešová DiS.

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Současná situace ukrajinských migrantek na trhu práce na území České republiky Zorjana Pryjmak Vedoucí práce: Mgr. Jan Mochťák Olomouc 2015

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Transnacionální vazby Ukrajinské menšiny v Hradci Králové Bc. Michaela Müllerová

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Transnacionální vazby Ukrajinské menšiny v Hradci Králové Bc. Michaela Müllerová Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Transnacionální vazby Ukrajinské menšiny v Hradci Králové Bc. Michaela Müllerová Diplomová práce 2012 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

Technická univerzita v Liberci PRACOVNÍ MIGRACE ČECHŮ DO VELKÉ BRITÁNIE THE LABOUR MIGRATION OF CZECH-BORN PEOPLE TO BRITISH ISLES

Technická univerzita v Liberci PRACOVNÍ MIGRACE ČECHŮ DO VELKÉ BRITÁNIE THE LABOUR MIGRATION OF CZECH-BORN PEOPLE TO BRITISH ISLES Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Geografie Studijní program: 2. stupeň Studijní obor zeměpis anglický jazyk (kombinace) PRACOVNÍ MIGRACE ČECHŮ DO VELKÉ

Více

Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka

Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka Magisterská diplomová práce Bc. Daniela

Více

Strategie ukrajinských migrantů na českém trhu práce

Strategie ukrajinských migrantů na českém trhu práce Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Strategie ukrajinských migrantů na českém trhu práce Petra Barteková Plzeň 2013 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra

Více

Dovedu to pochopit. Migrace

Dovedu to pochopit. Migrace Dovedu to pochopit Migrace Příručka pro učitele 1 Obsah Migrace... 1 Migranti v České republice... 9 Druhy migrace... 16 Integrace migrantů... 24 Slovníček pojmů... 27 Zdroje informací o migraci... 29

Více

EVANGELICKÁ AKADEMIE. Praha 4 - Spořilov, Hrusická 2537/7

EVANGELICKÁ AKADEMIE. Praha 4 - Spořilov, Hrusická 2537/7 EVANGELICKÁ AKADEMIE VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ Praha 4 - Spořilov, Hrusická 2537/7 UPRCHLICKÉ ŽENY V ČESKÉ REPUBLICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název pracoviště: Organizace pro pomoc uprchlíkům Vypracovala:

Více

Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Studijní obor: Veřejná ekonomika

Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Studijní obor: Veřejná ekonomika Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika CO VIME O VÝVOJI SOCIÁLNÍCH A EKONOMICKÝCH NEROVNOSTÍ V ČESKÉ SPOLEČNOSTI OD ROKU 1989? What do we know about the trends

Více

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze Institut sociologických studií. Katedra veřejné a sociální politiky. Téma:

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze Institut sociologických studií. Katedra veřejné a sociální politiky. Téma: Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze Institut sociologických studií Katedra veřejné a sociální politiky Téma: Sociálně patologické jevy spojené s migrací cizinců do ČR se zaměřením na uprchlíky

Více

SOUČASNÁ SITUACE A BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY MIGRACE NEZLETILÝCH BEZ DOPROVODU: VÝMĚNA INFORMACÍ, ZNALOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ. Mezinárodní odborný seminář

SOUČASNÁ SITUACE A BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY MIGRACE NEZLETILÝCH BEZ DOPROVODU: VÝMĚNA INFORMACÍ, ZNALOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ. Mezinárodní odborný seminář SOUČASNÁ SITUACE A BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY MIGRACE NEZLETILÝCH BEZ DOPROVODU: VÝMĚNA INFORMACÍ, ZNALOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ Mezinárodní odborný seminář PRAHA - SPIRITKA, 2. a 3. 12. 2002 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Tento

Více

Sociální a právní důsledky předlistopadové migrační politiky

Sociální a právní důsledky předlistopadové migrační politiky Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta Humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Sociální a právní důsledky předlistopadové migrační politiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: JUDr.

Více

Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu

Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu Lubor Tvrdý a kol. OSTRAVA 2007 Tato publikace

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Bakalářská práce 2011 Jiří Komárek Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta

Více

Bc. Ivana Přidalová REZIDENČNÍ MOBILITA OBYVATEL PRAHY SE ZAMĚŘENÍM NA ETNICKÉ MENŠINY

Bc. Ivana Přidalová REZIDENČNÍ MOBILITA OBYVATEL PRAHY SE ZAMĚŘENÍM NA ETNICKÉ MENŠINY Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Studijní program: Geografie Studijní obor: Sociální geografie a regionální rozvoj Bc. Ivana Přidalová

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ FÓRA

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ FÓRA EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ FÓRA Konkurenceschopnost a volný pohyb pracovních sil v rámci Evropské unie Klub mladých Evropanů 1 Tento dokument vznikl v rámci projektu Evropská regionální fóra, který realizuje

Více

život v spolecnosti konfrontace a výzvy Brožura vzniklá na základě cyklu stejnojmenných seminářů NESEHNUTÍ

život v spolecnosti konfrontace a výzvy Brožura vzniklá na základě cyklu stejnojmenných seminářů NESEHNUTÍ život v spolecnosti konfrontace a výzvy Brožura vzniklá na základě cyklu stejnojmenných seminářů NESEHNUTÍ ženy v pohybu mobilita mýty o mezinárodní migraci cizinci a cizinky v jazyce uprchlictví a gender

Více

Problémy uprchlíků v České republice Sociální práce

Problémy uprchlíků v České republice Sociální práce Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Problémy uprchlíků v České republice Sociální práce Vedoucí práce : PhDr. Drahomíra Pavlíková Vypracovala : Monika

Více

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc: Příručka rozvojového vzdělávání

Více

Česká imigrační politika: stát se vyhledávanou cílovou zemí?

Česká imigrační politika: stát se vyhledávanou cílovou zemí? BACKGROUND PAPER Česká imigrační politika: stát se vyhledávanou cílovou zemí? Pracovní skupina Sociální a imigrační politika PROGRAM O ČESKÝCH ZÁJMECH V EVROPĚ PRO TALENTOVANÉ STUDENTY Autoři: Petra Beránková,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta. Reforma imigrační politiky ČR bakalářská práce

Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta. Reforma imigrační politiky ČR bakalářská práce Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Reforma imigrační politiky ČR bakalářská práce Autor: Václav Gráf Vedoucí práce: Ing. Ivana Ryvolová Rok: 2007 Prohlašuji na svou čest, že jsem

Více

ANALÝZA NEZAMĚSTNANOSTI V OKRESE HAVLÍČKŮV BROD SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLVENTY

ANALÝZA NEZAMĚSTNANOSTI V OKRESE HAVLÍČKŮV BROD SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLVENTY UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ ÚSTAV EKONOMIE ANALÝZA NEZAMĚSTNANOSTI V OKRESE HAVLÍČKŮV BROD SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLVENTY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Martin Petr VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. Romana

Více

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc: Příručka rozvojového vzdělávání

Více

Rodiny přistěhovalců I. Olga Nešporová

Rodiny přistěhovalců I. Olga Nešporová Rodiny přistěhovalců I. Olga Nešporová VÚPSV, v.v.i. Praha 2007 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v roce 2007, 1. vydání, počet stran 62 Tisk: VÚPSV,

Více

Programové cíle sociální firmy zaměstnávající osoby se zdravotním postižením

Programové cíle sociální firmy zaměstnávající osoby se zdravotním postižením Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Katedra Sociální politiky a sociální práce Magisterská diplomová práce Programové cíle sociální firmy zaměstnávající osoby se zdravotním postižením Bc.

Více