FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra sociologie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra sociologie"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra sociologie AZYLOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY V KONTEXTU MEZINÁRODNÍ MIGRACE A AZYLOVÉ POLITIKY EVROPSKÉ UNIE MAGISTERSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Magdalena Mikšová Vedoucí práce PhDr. Csaba Szaló PhD. BRNO 2003

2 Chtěla bych především poděkovat panu doktoru Szaló, za vedení mé práce a za jeho rady a připomínky. Dále bych chtěla poděkovat sdružení SOZE a především panu Mgr.Pořízkovi za vstřícný přístup a poskytnuté informace o azylové proceduře v České republice. Děkuji také zaměstnancům Ministerstva vnitra ČR za velmi dobrou úroveň internetových stránek a statistik, velmi užitečných jako zdroje informací. Nakonec bych chtěla poděkovat svým rodičům, Martinovi a jeho rodičům za podporu, kterou mi po celou dobu poskytovali. 1

3 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně a použila při tom pouze pramenů uvedených v literatuře. V Brně dne Magdalena Mikšová 2

4 OBSAH OBSAH... 3 ÚVOD Mezinárodní migrace Definice Teorie mezinárodní migrace Neoklasická teorie Makro teorie Mikro teorie Nové ekonomické přístupy Teorie dvojího pracovního trhu Historicko-strukturalistický přístup Teorie světových systémů Teorie sítí Institucionální teorie Teorie kumulativní příčiny Teorie migračních systémů Model migrace Formy mezinárodní migrace Nejčastější kategorie migrantů podle motivů Dobrovolní migranti Vynucená migrace Současné migrační trendy Azylová politika Evropské Unie Evropa z hlediska mezinárodní migrace a azylu Vývoj azylové politiky Evropské Unie Schengenská dohoda Dublinská úmluva Maastrichtská smlouva Amsterdamská smlouva Budapešťský proces

5 3 Česká republika v kontextu mezinárodní migrace Legální a nelegální migrace Žadatelé o azyl Azylová procedura v České republice Kdo vstupuje do azylové procedury v České republice Průběh azylové procedury v České republice (jednotlivé fáze) Vstupní procedura Přijímací středisko, podání žádosti o azyl Pobytové středisko, pohovor Pobyt v soukromí Zdravotní pojištění Zaměstnání Rozhodnutí první instance Rozhodnutí druhé instance Zrychlené řízení Nezletilí žadatelé o azyl Zánik azylu Shrnutí...76 ZÁVĚR...78 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY...81 INTERNETOVÉ ZDROJE...84 JMENNÝ REJSTŘÍK...86 ANOTACE...87 SEZNAM PŘÍLOH...88 PŘÍLOHY

6 ÚVOD Migrace je proces existující odedávna. 1 Je stejně stará jako historie lidstva. V minulosti byla zdrojem lidského pokroku, v moderní době je důsledkem urbanizace, ekonomických a populačních faktorů, ale i válek, porušování lidských práv, chudoby nebo například přírodních či ekologických katastrof. Velká většina migrace se odehrává uvnitř hranic jednotlivých států, další podstatná část migrantů překračuje hranice v rámci méně rozvinutých zemí a relativně malá část migrantů směřuje do zemí vyspělých [Cohen, 2000, Meissner, 1993]. V době postupující globalizace je navíc pohyb lidí usnadněn a urychlen moderními dopravními prostředky, rozvojem infrastruktury i rychlým přenosem informací. V osmdesátých a především pak dále v devadesátých letech dvacátého století se začala mezinárodní migraci věnovat zvýšená pozornost. V té době již totiž nějakou dobu neustále rostl počet mezinárodních migrantů, stěhujících se buď z ekonomických důvodů nebo v důsledku ozbrojených konfliktů a etnických čistek. Byl zaznamenán zvýšený počet migrantů přicházejících především z méně rozvinutých zemí do zemí vyspělých a to i do těch, které byly předtím spíše zeměmi emigrace. Stoupl i počet uprchlíků a žadatelů o azyl, kteří se tak stali novou významnou skupinou mezinárodních migrantů. V důsledku pádu komunistického bloku se navíc v Evropě otevřela dříve víceméně pevně uzavřená východní hranice, a tím vzrostl i počet lidí, kteří se přes ni snaží dostat dále do zemí západní Evropy. Vyspělé země na tyto zvýšené migrační proudy reagovaly zvýšenou kontrolou na hranicích a přísnějšími opatřeními (například zavedením víz 1 Slovo pochází z lat. migratio přestěhování [Velký sociologický slovník, 1996]. 5

7 pro příslušníky jiných zemí) a restriktivnějšími imigračními a azylovými politikami. V rámci Evropské Unie byla stále více pociťována potřeba harmonizace imigrační a azylové politiky jednotlivých členských zemí. Vznikaly návrhy ve formě dohod a smluv, byly uzavřeny dohody na mezivládní úrovni s některými nečlenskými zeměmi. V České republice začala být současná problematika mezinárodní migrace a jejích důsledků aktuální v roce V podstatě bez předchozích zkušeností, se musela téměř ze dne na den vyrovnávat s přílivem migrantů, jejichž počet od té doby postupně roste. Svou současnou azylovou politikou se přiblížila k normám platným v Evropské Unii. Práce je tématicky rozdělena do tří částí. První část je zaměřena na fenomén mezinárodní migrace. Jsou předkládány současné nejznámější teorie vzniku tohoto jevu, jsou pojmenovávány příčiny udržování již jednou nastartovaného migračního proudu. V oddělené kapitole jsou uvedeny formy mezinárodní migrace, především její rozdělení na tzv. dobrovolnou a nucenou migraci. Tyto formy jsou pak dále rozvinuty do konkrétních kategorií mezinárodních migrantů. Čtvrtá kapitola první části přináší statistiky současných migračních trendů na mezinárodním poli, především v rámci vynucené migrace. Druhá část shrnuje vývoj společné evropské azylové politiky v rámci Evropské Unie na příkladech jednotlivých smluv a dohod, které byly konkrétními návrhy společného postupu v určitých otázkách azylové problematiky. Poslední část se věnuje České republice v kontextu mezinárodní migrace a především její azylové politice. Na příkladu statistik jsou prezentovány současné migrační trendy na území České republiky. V dalších kapitolách je pak pozornost soustředěna na azylovou proceduru v České republice, jako příklad pokusu regulovat určitý migrační proud směřující do určitého státu nebo přes jeho území dále, a na žadatele o azyl 6

8 jako specifickou skupinu mezinárodních migrantů. Podrobně jsou vylíčeny jednotlivé kroky a aspekty azylové procedury v České republice podle azylového zákona platného na konci roku V první části věnované teoriím mezinárodní migrace byl jako hlavní zdroj charakteristiky jednotlivých teorií použit článek od Douglase Masseye a kol., neboť podle mého názoru představoval nejlepší přehled dosavadně známých hlavních teorií mezinárodní migrace v rámci mně dostupné literatury. V kapitole věnované průběhu azylové procedury v České republice byl jako hlavní pramen použit především aktuálně platný azylový zákon č.2/2002 Sb., dále především informace získané z internetových stránek Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR, informace získané od pracovníků SOZE a z časopisu Azyl vydávaného Konzorciem organizací zabývajících se uprchlíky v České republice. Jako statistické prameny sloužily nejčastěji statistiky na internetových stránkách UNHCR, OSN a v případě České republiky statistiky Ministerstva vnitra ČR. Trendy naznačené ve statistikách podléhají samozřejmě změnám. 7

9 1 Mezinárodní migrace 1.1 Definice Mezinárodní migrace 2 bývá různě definována. Obecněji ji lze definovat jako trvalý, dlouhodobý či krátkodobý proces přesunu jednotlivců nebo skupin lidí v prostoru přes hranice země. Tento proces má několik forem, které se od sebe velmi liší. [MVČR, 2001] Z demografického hlediska je chápána jako změna, obyčejně jako změna místa trvalého pobytu, při které jsou překročeny politické hranice. Pracuje se s daty jako například počet migrantů v určitém časovém období, struktura migrantů z hlediska věku, pohlaví, národnosti, zjišťuje se směr pohybu, tedy země původu a cílová země, popřípadě země tranzitní. Podle Castlese je mezinárodní migrace velmi komplexním procesem. Jde o jednání kolektivního charakteru vznikající z nějaké společenské změny a zasahující celou společnost, jak v zemi původu, tak v cílové zemi. [Castles, 1998:19] Musil považuje mezinárodní migraci za jednu z forem reakce jednotlivců nebo rodin, případně celých skupin lidí například etnických na společenské, hospodářské a kulturní podmínky, ve kterých žijí a na jejich změny. [Musil, 2002:28]. Sowell ji v rámci svého historického výkladu nazývá hlavním společenským jevem ( major social phenomenon ) [Sowell, 1996:1]. Drbohlav charakterizuje mezinárodní migraci na globální úrovni jako tok obyvatelstva z chudého Jihu na bohatý Sever [Drbohlav in Šišková, 2001:19]. V podstatě všechny definice poukazují pohyb a na charakter změny, kterou mezinárodní migrace implikuje. 2 Někdy se lze v anglických textech setkat i s pojmem external migration, vymezujícím tak mezinárodní migraci vůči vnitrostátní migraci internal migration. 8

10 1.2 Teorie mezinárodní migrace V současné době nelze mluvit o žádné hlavní a komplexní teorii mezinárodní migrace. Jednotlivé disciplíny považují téma mezinárodní migrace vzhledem k jeho složitosti za multidisciplinární. Existuje několik teorií, které byly vyvinuty nezávisle na sobě a v rámci různých oborů. Každá z nich vysvětluje určitý aspekt nebo typ mezinárodní migrace podle toho, v které době vznikala, kterými migračními proudy a příčinami se zabývala a často i v rámci kterého oboru vznikala. Navzájem si tedy často neodporují. Některé teorie analyzují mezinárodní migraci na makro jiné na mikro úrovni. Makro teorie se zabývají strukturálními podmínkami (ekonomickými, politickými, právními), které ovlivňují migrační proudy. Mikro teorie vysvětlují mezinárodní migraci na úrovni jednotlivých aktérů či domácností. Zaměřují se na to, jak strukturální podmínky ovlivňují rozhodnutí a jednání jedinců a rodin nebo změny v komunitách. [Brettell, 2000]. Zabývají se vazbami mezi jedinci, které mohou migraci podporovat a formovat. Teorie se často liší především v tom, kterou příčinu považují za hlavní při vzniku mezinárodní migrace a na které otázky hledají vysvětlení. Jednotlivým teoriím je vytýkána jednostrannost v analýze dnešní mezinárodní migrace, která je považována za velmi komplikovaný jev. Ke komplexnějšímu porozumění všech aspektů současných migračních trendů je třeba více hledisek a přístupů. [Massey, 1993] U různých autorů se lze také setkat s různým rozdělením teorií i jejich pojmenováním, s různě jemným odlišením jednotlivých příčin. Například Castles rozlišuje v tématu mezinárodní migrace tři hlavní teoretické přístupy [Castles, 1998] 3, Massey a kol. přichází s podrobnějším rozdělením teorií.[massey, 1993]. 4 3 Jde o neoklasickou teorii ekonomické rovnováhy, historicko-strukturalistický přístup a teorii migračních systémů. 9

11 1.2.1 Neoklasická teorie Předchůdcem neoklasické teorie ekonomické rovnováhy byla první systematická teorie migrace z konce devatenáctého století, jejímž autorem byl geograf Ravenstein. Ten formuloval tzv. zákony migrace (Laws of Migration). Jeho teorie migrace je založena na statistických zákonech, na dedukcích ze statistických údajů, opomíjí však skutečné migrační pohyby. Teorii převzali mnozí demografové, geografové i ekonomové. Tato teorie klade důraz na tvrzení, že lidé mají tendenci stěhovat se z hustě do řídce obydlených oblastí, z oblastí s nízkým příjmem do oblastí vysokého příjmu, nebo je migrace spojována se změnami hospodářského cyklu. Přístupy vycházející z této teorie jsou známy také jako push-pull teorie 5, neboť považují za příčiny migrace faktory, které lidi nutí opustit svou zemi původu (push factors) a jiné faktory, které je přitahují do určitých cílových zemí (pull factors). K první skupině faktorů bývá řazen demografický růst, nízká úroveň životních podmínek, nedostatek ekonomických a pracovních příležitostí, politické represe. Ke druhé skupině faktorů jsou řazeny poptávka po práci, dostupnost pozemků, příznivé ekonomické příležitosti a politické svobody [Castles, 1998]. Neoklasický ekonomický přístup se zaměřuje hlavně na příjmové rozdíly a podmínky zaměstnání v různých zemí a náklady na případnou migraci. K migraci dochází poté, co se jedinec po racionálním posouzení nákladů i výhod plynoucích z migrace rozhodne k přesunu ze své země původu do jiné oblasti. Snaží se především maximalizovat svůj užitek, 4 V následujícím přehledu teorií bylo užito převážně rozdělení a přehledu Masseye a jeho kolegů [Massey,1993], na který odkazují i jiní autoři zabývající se teorií migrace, viz například Brettell, Push a pull teorie se zaměřovaly hlavně na migrace lidí z Evropy do Ameriky v devatenáctém a na začátku dvacátého století. 10

12 nejčastěji výši příjmu. 6 Z dostupných informací mu vyplývá, zda je pro něj výhodnější zůstat či zda mu bude lépe v jiné zemi. V rámci neoklasického ekonomického přístupu se lze setkat s rozdělením na makro a mikro teorie Makro teorie Makro teorie měla původně vysvětlovat pracovní migraci v procesu ekonomického rozvoje. Zkoumá příčiny migrace z hlediska makroekonomických ukazatelů jako jsou rozdíly v příjmech mezi zeměmi, rozdíly v nabídce a poptávce pracovních sil a možnosti zaměstnání 7. Dalo by se tedy předpokládat, že se chudí budou stěhovat do bohatších oblastí a že pouze ekonomické rozdíly a rozdíly v nabídce a poptávce pracovních sil jsou postačujícím důvodem k vytvoření migračních proudů. V dlouhodobém měřítku se dokonce uvažuje o vyrovnávání ekonomických rozdílů mezi rozvinutými a zaostalými regiony vedoucím k ekonomické rovnováze. Vychází se z předpokladu, že v zemích s vysokou nabídkou pracovních sil a nedostatkem kapitálu jsou nižší mzdy a naopak v zemích s vyšší poptávkou po pracovních silách a větším množstvím kapitálu jsou mzdy vyšší. Lidé ze země s nižšími mzdami se stěhují do země s vyššími mzdami. Výsledkem je pak pokles nabídky pracovníků a růst mezd v chudší zemi a opačný trend v bohatší zemi, a tím nastolení určité ekonomické rovnováhy a také následné pozastavení migračního proudu. Tato teorie se také zmiňuje o proudu kapitálových investic a lidského kapitálu v podobě vysoce kvalifikovaných pracovníků proudících z bohatých do chudých zemí. Nižší náklady v chudých zemích slibují vyšší 6 Mluví se o tzv. cost-benefit calculation. Pokud je očekávána kladná čistá návratnost (positive net return) většinou v peněžní formě, aktér se rozhoduje k migraci [Massey, 1993: 434]. 11

13 zisky a přitahují investice a cizí odborníky. Tento proud však existuje odděleně od opačného proudu pracovních sil. [Massey, 1993]. Pokud chtějí vlády získat kontrolu nad migračními toky, měly by se zaměřit na regulaci pracovních trhů ve vysílajících a cílových zemích. Teorii je vytýkána neschopnost vysvětlit současné migrační trendy a předpovědět trendy budoucí. Kritici poukazují na výsledky studií, podle kterých většina současných migrantů pochází ze středních vrstev z oblastí, ve kterých probíhají ekonomické či společenské změny. Teorie nebere v úvahu historické souvislosti. Jako příklad lze uvést migraci z bývalých kolonií do bývalých koloniálních mocností, kdy byl směr migračního proudu ovlivněn i jinými faktory, například kulturními a jazykovými vazbami. Neoklasická teorie nahlíží na různá omezování mezinárodní migrace státem jako na něco, co narušuje normální chod trhu a mělo by být odstraněno. Státy ale často velmi podstatným způsobem ovlivňují migrační proudy, a to často z důvodů požadavků pracovního trhu (například nábory zahraničních pracovních sil, odborníků pro určité obory), pomocí svých imigračních a azylových politik Mikro teorie Mikro teorie se soustředí na jedince a jeho racionální kalkulaci výdajů a užitku v určitém časovém horizontu 8 a následnou volbu s cílem maximalizovat svůj zisk. Mezi výdaje patří například materiální náklady na cestu, náklady na dobu než najde jedinec práci, případné úsilí vynaložené na učení se novému jazyku a kultuře, na vytváření nových vazeb atd. [Massey, 1993]. Volbu ovlivňují podmínky na trhu práce v cílové zemi, pravděpodobnost nalezení práce, možné uplatnění jedincových dovedností 7 Pracovní trhy jsou podle makro teorie primárními mechanismy, které vyvolávají mezinárodní migraci. Jiné druhy trhů na ni nemají příliš vliv. 8 Již dříve zmiňovaná cost-benefit calculation. 12

14 (tzv. lidský kapitál), výše předpokládaných výdělků, ale i riziko deportace pro nelegální migranty. Pravděpodobnost mezinárodní migrace je zvyšována například i sociálními podmínkami a novými technologiemi snižujícími náklady na migraci a zvyšujícími tím očekávaný zisk. Velikost migračního proudu je závislá na velikosti rozdílu mezi očekávanými zisky. Výši zisku ze zaměstnání v cizí zemi mohou ovlivnit i individuální charakteristiky aktérů. Různí jedinci ze stejné země mohou tedy učinit rozdílná rozhodnutí v otázce migrace. Stejně jako u makro teorie jsou u mikro teorie rozhodující pracovní trhy a rozdíly mezi nimi. Migrační proud tedy přetrvává, dokud existují rozdíly v příjmech a v míře zaměstnanosti mezi zeměmi, a zastavuje se, když dojde k jejich vyrovnání. V případě neexistence těchto podmínek nedochází ani k mezinárodní migraci. Vlády mohou ovlivňovat migraci politikami zaměřenými na snížení očekávaných zisků imigrantů, například snížením pravděpodobnosti, že imigrant najde v zemi zaměstnání či sankcemi zaměstnavatelů, zvýšením nákladů na migraci, ve vysílacích zemích pak například dlouhodobými programy zvýšení mezd Nové ekonomické přístupy Nové ekonomické přístupy připouštějí, že migrace nemůže být vysvětlována pouze příjmovými rozdíly mezi zeměmi. Berou v úvahu také možnosti stálého zaměstnání či příznivé podmínky pro rozvoj podnikání. Podle nových ekonomických teorií se k migraci nerozhodují jednotlivý aktéři, rozhodnutí jsou učiněna na úrovni rodin či domácností, jde tedy do jisté míry o druh kolektivního rozhodnutí. Účelem je jednak maximalizace předpokládaného příjmu jednotky, ale také minimalizace rizik spojených s nepředvídatelnými událostmi a výkyvy trhu. Tato rizika jsou při rozhodování důležitější, rozdíly v příjmech nemusí být podmínkou 13

15 k migraci do jiné země a také jejich vyrovnání nemusí zastavit migrační proud, pokud rizika přetrvávají. Někteří jedinci mohou být posláni do jiné země za prací, zatímco ostatní členové rodiny zůstanou v domovské zemi. Rodina pak může záviset na finančních prostředcích posílaných migrantem. 9 Ve vyspělých zemích bývají rizika minimalizována různými institucionálními mechanismy jako například různými druhy pojistek (pojistky proti neúrodě, záplavám, změnám cen na trhu) nebo vládními programy (například dávky pro nezaměstnané) či různými druhy půjček (například od bank), potřebných pro různé druhy investic. V chudých zemích jsou tyto mechanismy nedostatečné, pro většinu lidí nedostupné nebo zcela chybějí, což vytváří velké tlaky při rozhodování o případné migraci. K migraci ovšem nemusí docházet pouze v důsledku nedostatečného absolutního příjmu, domácnost může pociťovat i nedostatek relativního příjmu v porovnání s jinými domácnostmi (mluví se tzv. relativní deprivaci vzhledem k určité referenční skupině). Motivace k mezinárodní migraci může přetrvávat i v případě zvýšení absolutního příjmu domácnosti. Za důležitou je přitom považována distribuce příjmu. Její změny mohou migraci ovlivnit. Nemusí přitom dojít ke změně průměrného příjmu. Často dochází k tomu, že se domácnosti účastní jak migrace tak i místních ekonomických aktivit. Zvýšení příjmů z místních aktivit může zvýšit atraktivnost migrace jako způsobu překonání problémů s nedostatkem kapitálu a rizik při investicích v těchto aktivitách. Ekonomický rozvoj v zemích původu tedy nemusí podporovat snížení či zastavení migračního proudu, naopak může počet migrantů zvýšit. 9 V angl. se užívá pojem remittances, česky remitence. Tyto prostředky bývají často významným zdrojem valutových příjmů a jsou doplňkem hrubého domácího produktu mnoha zemí. Například v roce 2000 zvýšily remitence HDP zemí jako například Salvador, Eritrea, Jamajka, Jordánsko, Nikaragua a Jemen o více než deset procent. Remitence mohou poskytovat kapitál a prostředky potřebné k investicím v podnikání. Dále slouží jako doplněk příjmu domácnosti a mohou být použity jako prostředek ke koupi zboží a služeb. [UN Population Division, 2002]. 14

16 Vlády mohou ovlivnit migraci politikami zaměřenými nejen na regulaci pracovních trhů, ale také na vytváření již zmíněných druhů pojistek a mechanismů snižujících rizika. Politiky vedoucí ke zvýšení příjmu v zemích původu mohou vyvolat zvýšení migrace, pokud se zvýšení příjmu netýká i relativně chudých domácností. Naopak může dojít ke snížení migrace, pokud se zvýšení příjmu nedotkne relativně bohatých domácností Teorie dvojího pracovního trhu K teoriím ekonomického typu lze ještě přiřadit teorii dvojího pracovního trhu (Dual labor market theory). Vychází z rozdělení pracovního trhu vyspělé země na primární a sekundární pracovní sektor. [Drbohlav in Šišková, 2001]. Primární je tvořen vysoce kvalifikovanými odborníky. Zaměstnání vyžadující vzdělání, dovednosti a specializované školení jsou poměrně stabilní. 10 Sekundární je naproti tomu tvořen nekvalifikovanými pracovníky. Je typický malou atraktivitou kvůli nízkým mzdám, často i špatným pracovním podmínkám, nestabilitě zaměstnání a v podstatě nulovým možnostem kariérního růstu. Mezinárodní migrace je důsledkem neustálé poptávky po pracovních silách ve vyspělých průmyslových zemích. Příčinami tedy nejsou push faktory v zemích původu, ale pull faktory v cílových zemích, především neustálá a pro ekonomickou strukturu vyspělých zemí i nezbytná potřeba pracovních sil z jiných zemí. Kořeny této potřeby lze hledat v tvrzení, podle kterého lidé věří, že by plat měl odrážet sociální status. Existují kontrolní mechanismy, které dbají na dodržování těchto očekávání (například odborové dohody, platové třídy ve státní správě). Nedostatek nekvalifikovaných pracovních sil nelze 10 Díky výdajům, které zaměstnavatel vynakládá na tyto pracovníky nebo smlouvám, které s nimi má, by se mu příliš nevyplatilo nechat je odejít. Bývají přirovnáváni ke kapitálu, někdy se užívá pojmu lidský kapitál. 15

17 řešit zvýšením mezd v těchto profesích, protože by se následně musely zvýšit i v profesích stojících hierarchicky výše. Tento způsob přilákání místních pracovníků by byl pro zaměstnavatele finančně náročný. Finančně ani z hlediska sociálního statusu nejsou zaměstnání na nejnižší úrovni profesní hierarchie atraktivní. Tato zaměstnání však nemohou být z pracovního trhu odstraněna. Jejich odstraněním by se na nejnižší úrovni ocitly jiné profese, které předtím byly jen o úroveň výše. Noví imigranti nejsou členy společnosti, neberou ji jako referenční ve svých srovnáních a často se nestarají o status v cílové zemi, ale spíše o příjem plynoucí ze zaměstnání, zvláště pokud pocházejí ze zemí s nižší životní úrovní. Zaměstnavatelé nebo i samotné vlády nabírají zahraniční pracovníky. Tím řeší nedostatek pracovních sil na trhu práce. 11 Zahraničním pracovníkům tyto nábory na druhou stranu usnadňují nalezení zaměstnání a překonávání nejrůznějších překážek během migrace. Hlavní příčinou migračního proudu je tedy nábor pracovníků zaměstnavateli z vyspělých zemí nebo někdy samotnými vládami těchto zemí jednajícími v zájmu zaměstnavatelů. Rozdíly mezi mzdami v zemi původu a cílovou zemí jsou nezbytnou a dostatečnou podmínkou k existenci migračního proudu. Vlády podle této teorie nemají svými politikami šanci mezinárodní migraci příliš ovlivnit. Změny by musely nastat ve struktuře a ekonomické organizaci společnosti. 11 V minulosti byla tato zaměstnání naplněna ženami a mladými lidmi. V důsledku společenských a demografických změn se však tato situace změnila. 16

18 1.2.4 Historicko-strukturalistický přístup V sedmdesátých letech dvacátého století se objevil historickostrukturalistický přístup 12 [Castles, 1998:22-23]. Ten vychází z marxistické politické ekonomie a klade důraz na nerovnoměrné rozdělení ekonomické a politické moci ve světě. Chápe mezinárodní migraci jako způsob mobilizace levné pracovní síly. Migrace tak udržuje nerovný rozvoj a zdroje chudých zemí jsou pak využívány pro to, aby bohatí byli ještě bohatší. Podle historicko-strukturalistického přístupu nemá jedinec svobodnou volbu, jak tvrdí neoklasická teorie. Velký vliv při jeho rozhodování hrají nerovnosti v oblasti zdrojů a moci mezi zeměmi a imigrační politiky potencionálních cílových zemích. Kritici vytýkají této teorii neschopnost vysvětlit zhroucení migračních politik v západních zemích nebo neočekávaný fakt, že se někteří původní pracovní migranti v cílové zemi nakonec usadili natrvalo. Nevěnuje dostatečnou pozornost motivacím a činům jednotlivců a skupin, neboť hlavním a určujícím faktorem jsou podle historicko-strukturalistického přístupu zájmy kapitálu Teorie světových systémů Teorie světových systémů (World systems theory) 13 podobně jako například teorie dvojího trhu opomíjí proces rozhodování na mikro úrovni. Vysvětluje mezinárodní migraci přes obecné makro modely sociálního, ekonomického a politického vývoje. Spojuje její příčiny se strukturou světových trhů a s postupující především ekonomickou globalizací. Pronikání kapitalistických ekonomických vztahů z center do okrajových, nekapitalistických společností narušuje stávající systémy a formy ekonomické a sociální organizace na těchto tzv. periferiích a vytváří tím 12 Zaměřoval se například na vysvětlení masových náborů pracovních sil v Německu a Kalifornii. 17

19 předpoklady pro mezinárodní migraci. S vidinou většího zisku hledají kapitalistické firmy z center a vyspělých zemí v chudých zemích na periferii levnější půdu, suroviny, levnou pracovní sílu, nové odbytové trhy. 14 Tento proces probíhá v různé míře již od šestnáctého století, v minulosti především prostřednictvím koloniálních režimů, dnes prostřednictvím vlád vyspělých zemí a nadnárodních firem. Migrace je tedy přirozeným důsledkem narušení, která jsou nevyhnutelně spjata s procesem kapitalistického rozvoje. Stejné ekonomické procesy, které narušily systém, vytvořily migrační proud směrem z periférie do center. Uvnitř rozvojových zemí dochází k urbanizaci, na poli mezinárodní migrace k migraci do rozvinutých zemí. Struktura tzv. globálních měst, ze kterých je ekonomická globalizace vedena, navíc vytváří poptávku po práci imigrantů, a to především ve sféře služeb díky velké koncentraci vysoce kvalifikovaných a bohatých lidí, kteří tyto služby vyžadují. 15 Pohyb lidí je usnadněn dopravní a komunikační infrastrukturou vybudovanou za účelem snadnějšího pronikání do periferií a flexibilní komunikace s centry. Mezinárodní pohyb pracovní síly obvykle následuje mezinárodní přesun zboží a kapitálu, avšak opačným směrem. [Massey, 1993:446] Jsou vytvořeny kulturní a jazykové vazby. Důležitou roli v jejich posilování hrají prostředky masové komunikace a řízené reklamní kampaně, které přenášejí a rozšiřují informace o kulturních vzorcích a životních stylech v centrech. Mezinárodní migrace je častá mezi dřívějšími koloniálními mocnostmi a jejich bývalými koloniemi, a to díky kulturním, jazykovým 13 Teorie vychází částečně z díla I. Wallersteina. 14 Podobně argumentuje i historicko-strukturalistický přístup. 15 Relativně málo početná globální města jsou místy koncentrace bankovních, finančních, administrativních služeb i vyspělých technologií. Všechna leží ve vyspělých zemích. Jejich struktura vytváří poptávku po práci imigrantů vzhledem k neatraktivnosti těchto zaměstnání pro domácí obyvatelstvo. V důsledku toho vzniká nedostatek míst pro nekvalifikované nebo méně kvalifikované domácí pracovníky, kteří migrují směrem ven z globálních měst nebo zůstávají závislí na programech sociální podpory. 18

20 a administrativním vazbám, investicím a dopravním a komunikačním spojením, které byly kdysi vybudovány. Teorie světových systémů popírá vliv rozdílů mezi mzdami nebo mezi mírou zaměstnanosti zemí na vznik migračních proudů - faktorů, kterými vysvětlují migraci například neoklasické ekonomické nebo nové ekonomické teorie. Hlavním faktorem je globalizace tržní ekonomiky. Teorie nebere příliš v úvahu například vliv hraničních kontrol, zákonů a omezení zavedená jednotlivými státy. Vlády mohou ovlivňovat mezinárodní migraci (především imigraci) pomocí regulace zahraničních investic společností a kontroly mezinárodních toků kapitálu a zboží. Problémem je ovšem prosazení těchto politik vzhledem k mezinárodnímu charakteru opatření a k důsledkům, ke kterým by mohly vést 16, nemluvě o odporu, který by mohly klást nadnárodní společnosti. Teorie zmiňuje i politické a vojenské intervence, které podnikají kapitalistické země, aby chránily investice a nebo podpořily vlády chudších zemí, které sympatizují s postupující globalizací trhu. V případě neúspěchu pak dochází směrem do center k další formě mezinárodní migrace k migraci uprchlíků. 17 Mezinárodní migrace může mít různé příčiny touhu po zvýšení individuálního příjmu, pokus zmírnit rizika ohrožující příjem domácnosti, nábor pracovníků s cílem uspokojit poptávku po hůře placených zaměstnáních, pronikání globálního trhu do okrajových oblastí. Někdy jde o kombinaci několika důvodů. Podmínky, které migraci vyvolaly, se ale mohou v průběhu měnit, mohou vyvstat nové příčiny, které migrační proud udržují nebo ho ještě rozšíří. [Massey, 1993]. 16 Například světová ekonomická recese. 17 Toto vysvětlení příčin migrace uprchlíků však není dostatečné. Proudy uprchlíků vznikají i z jiných důvodů, jak je uvedeno dále. 19

21 Teorie uvedené výše, představující typy ekonomických a politickoekonomických teorií, se snaží objasnit příčiny vzniku a trvání mezinárodní migrace. Massey a kol. uvádí navíc teorie, které vysvětlují, jak jsou již jednou nastartované migrační proudy udržovány a co ovlivňuje jejich případné pozměnění a vývoj. V této souvislosti se mluví o sítích vytvořených samotnými migranty, institucích, ziskových a neziskových organizacích, které migraci různými způsoby podporují a formují, a také o podmínkách, které se v důsledku migrace změní, a zvyšují pak pravděpodobnost další migrace o tzv. procesu kumulativní příčiny Teorie sítí Teorie sítí (Network theory) zdůrazňuje v migračním procesu význam mezilidských vazeb. Neformální sítě migrantů vznikají osobními vazbami mezi migranty, bývalými imigranty a těmi, kteří zůstali v zemi původu. Jde o vazby příbuzenské, přátelské nebo vazby v rámci komunity. O těchto vazbách se někdy mluví jako o sociálním kapitálu, neboť poskytují jedincům i skupinám důležité zdroje informací, sociální či finanční pomoci, často i podporu v případě osobních problémů. Zvyšují pravděpodobnost migračního pohybu i jeho růstu, neboť tím snižují náklady a rizika a nepřímo zvyšují i očekávaný zisk z migrace. Nejdůležitějšími jsou samozřejmě vazby rodinné. Sítě pomáhají při usazování (settlement) migrantů v dané zemi a při vytváření komunit. Skupiny migrantů pak často vytvářejí svou vlastní ekonomickou i sociální infrastrukturu. Jako příklad lze uvést různé spolky, obchody, zábavní podniky, kostely, služby doktorů, právníků etc. Když počet migrantů a vazeb překročí určitou kritickou mez, jsou náklady na každou další migraci i rizika, která migrant podstupuje, nižší, což podněcuje další migraci, což opět dále rozšiřuje sítě a snižuje náklady 20

FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra sociologie

FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra sociologie MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra sociologie AZYLOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY V KONTEXTU MEZINÁRODNÍ MIGRACE A AZYLOVÉ POLITIKY EVROPSKÉ UNIE MAGISTERSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Magdalena

Více

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva 1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva Kvízové otázky: 1. Která země na světě má největší podíl imigrantů ve své populaci? 2. Která země na světě má největší podíl emigrantů ve své populaci? 3. Která

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Seminář Velehrad 30. 9. 2. 10. 2011. JUDr. Ladislava Steinichová

Seminář Velehrad 30. 9. 2. 10. 2011. JUDr. Ladislava Steinichová Seminář Velehrad 30. 9. 2. 10. 2011 JUDr. Ladislava Steinichová Zaměstnanost a pracovní migrace z hlediska historického Tendence odcházet za prací na straně jedné a zaměstnávat dělníky, řemeslníky, odborníky

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historie migrace do ČR a aktuální výzvy Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historický a evropský kontext migrace Situace po 2. světové válce Evropa se mění v kontinent imigrace 1.období v letech 1950-1973/4

Více

May 30, 2013. VY_52_INOVACE_21.notebook. Pobyt cizinců. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona

May 30, 2013. VY_52_INOVACE_21.notebook. Pobyt cizinců. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona Pobyt cizinců SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová V/2_Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Partneři projektu iyouth Koordinátor evropského projektu IOM International Organization for Migration (Mezinárodní

Více

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy 8 NEZAMĚSTNANOST 8.1 Klíčové pojmy Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je definováno jako suma zaměstnaných a nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti je definovaná jako procento ekonomicky aktivního obyvatelstva,

Více

Zvláštnosti sociální práce s žadateli o azyl v ČR

Zvláštnosti sociální práce s žadateli o azyl v ČR UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Institut mezioborových studií Brno Zvláštnosti sociální práce s žadateli o azyl v ČR BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Ivan Nedoma Vypracoval: Jindřich Vančura

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Zpracovaná v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvětvích číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Preambule Úmluvy o právním postavení uprchlíků

Preambule Úmluvy o právním postavení uprchlíků Úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951 Otázky a odpovědi Úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951 OSN usiluje "zajistit uprchlíkům co největší možnost užívat... základních práv a svobod".

Více

Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí

Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí svůj záměr sdělit policii, což může učinit na hraničním přechodu. Samotná azylová procedura začíná podáním návrhu na zahájení

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

VY_32_INOVACE_Z.1.10 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla

VY_32_INOVACE_Z.1.10 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman Základy ekonomie II Zdroj Robert Holman Omezování konkurence Omezování konkurence je způsobeno překážkami vstupu na trh. Intenzita konkurence nezávisí na počtu existujících konkurentů, ale také na počtu

Více

1.4.1 Demografický problém 20. 1.4.2 Ekologický problém 21. 1.4.3 Problém trvale udržitelného růstu 23

1.4.1 Demografický problém 20. 1.4.2 Ekologický problém 21. 1.4.3 Problém trvale udržitelného růstu 23 ODDÍL A 10 1. Vymezení světové ekonomiky 11 1.1 Světová ekonomika jako vědní disciplína 11 1.2 Vymezení světové ekonomiky 12 1.3 Klasifikace zemí 14 1.4 Světová ekonomika a biosociální systém 19 1.4.1

Více

Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na migraci za prací

Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na migraci za prací Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na migraci za prací Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz http://seb.soc.cas.cz Oddělení socioekonomie bydlení Struktura prezentace Důvody pro zkoumání

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T4b) Vztah mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Sociální podnikání zaměstnanecká družstva Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Sociální inovace Koncept BEC BEC Družstvo Šumperk

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

Jak se sociální sítě zpracovávají?

Jak se sociální sítě zpracovávají? SOCIÁLNÍ SÍTĚ Sociální sítě většina jedinců je zapojena ve více sociálních sítích jak jsou tyto vazby strukturovány? analýza sociálních sítí (social network analysis) zmapování mezilidských vztahů určitých

Více

EKONOMIKA Nezaměstnanost vznik, příčiny

EKONOMIKA Nezaměstnanost vznik, příčiny Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. EKONOMIKA Nezaměstnanost

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života Ročník: Prima RODINNÝ ŽIVOT nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci identifikuje se s pozitivními prosociálními

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Nezaměstnanost 15.3.2012

Nezaměstnanost 15.3.2012 Nezaměstnanost 15.3.2012 Měření nezaměstnanosti Kdo je nezaměstnaný? Celkové obyvatelstvo Ekonomicky aktivní ob. Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

Ekonomika III. ročník. 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba

Ekonomika III. ročník. 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba Ekonomika III. ročník 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba Znovu si připomeňme: Tzv. hospodářský proces má 4 fáze: 1. Výroba 2. Rozdělování peněz (zaměstnanec x podnikatel) a přerozdělování

Více

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh 8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh Obsah : 8.1 Bilance státního rozpočtu. 8.2 Deficit státního rozpočtu. 8.3 Důsledky a možnosti financování deficitu. 8.4 Deficit v ČR. 8.5 Veřejný dluh. 8.6 Veřejný dluh

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Žáky

Více

Monitorovací mechanismus. Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi

Monitorovací mechanismus. Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi Monitorovací mechanismus Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi Jaké jsou cíle Úmluvy? Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi, jež vstoupila v platnost 1. února 2008, má za cíl bránit obchodování

Více

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace pro konferenci uspořádanou sdružením SOLUS Praha 19. června 2014 Názory obsažené v této

Více

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi nimi nelze vést zcela ostrou hranici Definice: Geografie

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Potenciální ekonomické a

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Národní hospodářství Ing.Vlasáková 1 Makroekonomické

Více

1924 Ženevská deklarace práv dítěte

1924 Ženevská deklarace práv dítěte MSSP 1. ROČNÍK 1924 Ženevská deklarace práv dítěte 1959 Deklarace práv dítěte přijatá Valným shromážděním Organizace Spojených národů 20.11.1989 v New Yorku přijata Úmluva o právech dítěte 30.9.1990 podepsána

Více

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12.1 Charakteristika mezinárodních veřejných financí peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití

Více

EVROPA A GLOBALIZACE

EVROPA A GLOBALIZACE EVROPA A GLOBALIZACE 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Evropa a globalizace V této kapitole se dozvíte: Kdy vznikla globalizace. Proč se 80. léta 20. století nazývají jako turbulentní. Jak moc jsou média

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Národní hospodářství 3 Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora:

Více

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze Obsah prezentace Změna závislosti mezi ekonomickým růstem a objemem a kvalitou pracovní síly

Více

BEYOND ECONOMIC GROWTH.

BEYOND ECONOMIC GROWTH. 1 Světová banka nabízí ke studiu zajímavou publikaci BEYOND ECONOMIC GROWTH. Zde je příklad, jak já využívám tohoto zdroje pro studium a poznání služeb v hodinách zeměpisu. Tabulky, mimochodem značného

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH Žatec 1999 E.4A Bílek Viktor Trh Počátky rozvoje trhu spadají až k samým počátkům vývoje lidského společenství. Již s první dělbou práce

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Obchodní podnik - zapojování do vnitřního evropského trhu

Obchodní podnik - zapojování do vnitřního evropského trhu Obchodní podnik - zapojování do vnitřního evropského trhu PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. Ústav managementu 6.patro, P645, Konzultační hodiny: Po:13:00-15:00 E-mail: simberova@fbm.vutbr.cz Cílem přednášky

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Regulace nájemného a vstup České republiky do EU. L. Havlíček, MF ČR

Regulace nájemného a vstup České republiky do EU. L. Havlíček, MF ČR Regulace nájemného a vstup České republiky do EU L. Havlíček, MF ČR Bytová politika EU V EU není jednotná bytová politika EU ani její orgány nemají přímé kompetence v oblasti bytové politiky Nepřímé vlivy

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele EKONOMIKA ISBN 978-80-7358-2050 - 9 788073 582050 PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Průvodce pro učitele ÚVOD Upozorňujeme vás, že kopírování a rozšiřování kopií této knihy nebo jejích částí (a to i pro vzdělávací účely)

Více

Získávání pracovníků. Trh práce

Získávání pracovníků. Trh práce Získávání pracovníků Trh práce Získávání pracovníků x nábor Získávání pracovníků vs. nábor pracovníků U nás vžitý pojem nábor pracovníků X teorie řízení lidských zdrojů rozlišuje nábor a získávání - nábor

Více

Dopad veřejných politik na strukturu migrantů v České republice: případová studie a doporučení. Proměna trhu práce: nic se neděje?

Dopad veřejných politik na strukturu migrantů v České republice: případová studie a doporučení. Proměna trhu práce: nic se neděje? Dopad veřejných politik na strukturu migrantů v České republice: případová studie a doporučení PhDr. Marie Jelínková, PhD. Sdružení pro integraci a migraci Multikulturní centrum Praha Proměna trhu práce:

Více

Sociální ekonomika jako součást alternativních směrů. Kurz Sociální ekonomie, KSP FF UK, 2013/2014 PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.

Sociální ekonomika jako součást alternativních směrů. Kurz Sociální ekonomie, KSP FF UK, 2013/2014 PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Sociální ekonomika jako součást alternativních směrů Kurz Sociální ekonomie, KSP FF UK, 2013/2014 PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. (Neo) liberalismus Neo-liberalismus jako součást ekonomie hlavního proudu

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Druhá přednáška Dílčí a agregátní trh práce, nezaměstnanost, vztah mezi inflací a nezaměstaností

Ekonomie 2 Bakaláři Druhá přednáška Dílčí a agregátní trh práce, nezaměstnanost, vztah mezi inflací a nezaměstaností Ekonomie 2 Bakaláři Druhá přednáška Dílčí a agregátní trh práce, nezaměstnanost, vztah mezi inflací a nezaměstaností Dílčí a agregátní trh práce Dílčí: trh určité profese, zaměstnanci se rozhodují, zda

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Seminar Starting points for Czech health reform 16.4. 17.4. Prague Macháček, Hroboň, Julínek Health reform.cz PROBLÉMY VEŘEJNÝCH SYSTÉMŮ ZDRAVOTNÍ

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Vzdělávací programy V této

Více

Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu

Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu Je zřejmé, že národohospodářské systémy evropských států se musí vyrovnat s velkými změnami. Ty vyplývají jednak z globalizace, čili rozšíření tržního hospodářství

Více

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1 iv Úvod 1 ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 1. Ekonomický systém, ekonomický model a makroekonomická analýza 5 1.1 Ekonomické modelování a makroekonomická analýza 6 1.1.1 Nástin historického

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě

www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě Co dále? Dalším krokem projektu SHARE 50+ v Evropě v roce 2008 a 2009 je sběr a připojení dat životní historie respondentů k již existující databázi

Více

2.3 Proměna věkové struktury

2.3 Proměna věkové struktury 2.3 Proměna věkové struktury Proces suburbanizace má značný vliv na proměnu věkové struktury obcí (nejen) v suburbánní zóně Prahy. Vzhledem k charakteristické věkové struktuře migrantů (stěhují se především

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí DOPORUČENÍ RADY ze dne 30. listopadu 1994 o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Životní prostředí 0 + 2 přednášky, zkouška Doc.Ing. Josef Krása, Ph.D. Doc. Ing. Dr. Tomáš Dostál Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství http://storm.fsv.cvut.cz

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT TŘÍDA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) Zeměpis sexta Mgr. Martin Kulhánek 64 VH Regionální zeměpis

Více

Hodnocení čerpání prostředků. v podmínkách MV. Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický

Hodnocení čerpání prostředků. v podmínkách MV. Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický Hodnocení čerpání prostředků EU v podmínkách MV Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický Odbor interního auditu a supervize Praha 12 / 2 / 2009 Obsah Jaké jsou možnosti čerpání z čeho čerpáme Ministerstvo

Více

Diplomová práce. Postavení cizinců a osob bez státní příslušnosti v pracovněprávních vztazích. Jana Daňhelová

Diplomová práce. Postavení cizinců a osob bez státní příslušnosti v pracovněprávních vztazích. Jana Daňhelová Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právo a právní věda Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Postavení cizinců a osob bez státní příslušnosti v pracovněprávních vztazích

Více