III. Metodické vysvětlivky. A. Publikováno v ročence

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "III. Metodické vysvětlivky. A. Publikováno v ročence"

Transkript

1 III. Metdické vysvětlivky A. Publikván v rčence 1. ÚZEMÍ Úvdní tabulka pskytuje základní přehled všech krajích a kresech České republiky. Údaje rzlze krajů a kresů k byly převzaty z ficiálních dat Českéh úřadu zeměměřickéh a katastrálníh v Praze. Velikstní struktura bcí byla zpracvána pdle územně správníh uspřádání k ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Živtním prstředím je vše, c vytváří přirzené pdmínky existence rganizmů včetně člvěka a je předpkladem jejich dalšíh vývje. Jeh slžkami jsu zejména vzduší, vda, hrniny, půda, rganizmy, eksystémy a energie. Pdle zákna ČNR č. 114/1992 Sb., chraně přírdy a krajiny, je rzlišván 6 kategrií zvláště chráněných území: nárdní parky a chráněné krajinné blasti značvané jak velkplšná chráněná území, nárdní přírdní rezervace, přírdní rezervace, nárdní přírdní památky a přírdní památky, značvané jak malplšná chráněná území. nárdní parky - rzsáhlá území jedinečná v nárdním či mezinárdním měřítku, jejichž značnu část zaujímají přirzené neb lidsku činnstí mál vlivněné eksystémy, v nichž rstliny, živčichvé a neživá přírda mají mimřádný vědecký a výchvný význam chráněné krajinné blasti - rzsáhlá území s harmnicky utvářenu krajinu, charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným pdílem přirzených eksystémů lesních a trvalých travních prstů, s hjným zastupením dřevin, ppřípadě s dchvanými památkami histrickéh sídlení nárdní přírdní památky - přírdní útvar (i takvý, který vedle přírdy frmval svu činnstí člvěk) menší rzlhy, naleziště nerstů či hržených druhů ve fragmentech eksystémů s nárdním či mezinárdním významem eklgickým, vědeckým či estetickým nárdní přírdní rezervace - menší území mimřádných přírdních hdnt, kde jsu na přirzený reliéf s typicku gelgicku stavbu vázány eksystémy významné v nárdním či mezinárdním měřítku přírdní památky - bdbně jak nárdní přírdní památka, ale puze s reginálním významem přírdní rezervace - menší území sustředěných přírdních hdnt se zastupením eksystémů typických a významných pr příslušnu gegraficku blast Výdaje na chranu živtníh prstředí zahrnují výdaje na přízení dluhdbéh hmtnéh majetku na chranu živtníh prstředí a neinvestiční náklady, které se vztahují k aktivitám na chranu živtníh prstředí (technlgie, prcesy, zařízení neb jejich části). Data jsu získána z rčníh statistickéh výkazu ČSÚ pdle sídla investra. Údaje dluhdbém hmtném majetku (DHM) na chranu živtníh prstředí představují sumu výdajů, které vykazující jedntky vynalžily na přízení DHM (kupí neb vlastní činnstí), splu s celkvu hdntu DHM získanéh frmu bezúplatnéh nabytí, neb převdu pdle příslušných legislativních předpisů, neb přeřazením z sbníh užívání d pdnikání. Neinvestiční náklady na chranu živtníh prstředí zahrnují mzdvé náklady, platby nájemnéh, energie a statní materiál a platby za služby, u kterých je hlavním účelem chrana živtníh prstředí. Oblasti chrany živtníh prstředí jsu: chrana vzduší a klimatu nakládání s dpadními vdami nakládání s dpady Ostatní blasti chrany živtníh prstředí jsu: chrana krajiny a bidiverzity chrana a sanace půdy, pdzemních a pvrchvých vd 25

2 mezvání hluku a vibrací (krmě chrany pracvišť) chrana prti záření výzkum a vývj statní granty a dtace statní aktivity na chranu živtníh prstředí Eknmickými přínsy z aktivit na chranu živtníh prstředí jsu: tržby z prdeje služeb na chranu živtníh prstředí tržby z prdeje vedlejších prduktů vzniklých při činnstech spjených s chranu živtníh prstředí úspry z pětvnéh využití vedlejších prduktů (vlastní využití vedlejších prduktů i úspry nákladů, kterých byl dsažen díky patřením na chranu živtníh prstředí) Emise je děj, při kterém jsu vnášeny cizrdé látky různéh skupenství d vzduší. Uvádějí se v kilgramech za hdinu neb v tunách za rk. V průběhu rku 2006 byly dknčeny přepčty emisí z vytápění dmácnstí pr údaje za bdbí let Úpravy metdiky se prjevily celkvým pklesem ptřeby tepla a tím i sptřeby paliv a mnžstvím emisí cca %, u technických znečišťujících látek dknce cca 40 %. Rvněž v metdice stanvení sptřeb phnných hmt a emisí mbilních zdrjů byl prveden dknčení nvéh přerzdělení sptřeb mtrvé nafty mezi dpravní prstředky a statní nesilniční mbilní zdrje. Údaje sptřebách phnných hmt za celé bdbí let , získané z ČSÚ, byly využity pr aktualizaci bilance emisí z dpravy, prvzu zemědělských a lesních strjů a dalších nesilničních vzidel (např. stavebních strjů). Mnžství uvedených znečišťujících látek vypuštěných d vzduší je evidván v Registru emisí a zdrjů znečišťvání vzduší (REZZO), který je pdle závislsti na druhu zdrjů a jejich tepelných výknů členěn na: REZZO 1 (velké zdrje znečišťvání) - zahrnují stacinární zařízení ke spalvání paliv tepelném výknu 5 MW a vyšším a zařízení zvlášť závažných technlgických prcesů REZZO 2 (střední zdrje znečišťvání) - zahrnují technlgické bjekty bsahující stacinární zařízení ke spalvání paliv tepelném výknu d 0,2 d 5 MW a zařízení závažných technlgických prcesů, jakž i uhelné lmy a bdbné plchy s mžnstí hření, zapaření neb úletu znečišťujících látek REZZO 3 (malé zdrje znečišťvání) - zahrnují technlgické bjekty bsahující stacinární zařízení ke spalvání paliv tepelném výknu nižším než 0,2 MW, zařízení technlgických prcesů nespadajících d kategrie velkých a středních zdrjů znečišťvání, plchy, na kterých jsu prváděny práce, které mhu způsbvat znečišťvání vzduší, skládky paliv, survin, prduktů a dpadů a zachycených exhalátů a jiné stavby, zařízení a činnsti výrazně znečišťující vzduší REZZO 4 (mbilní zdrje znečišťvání) - zahrnují mbilní zařízení se spalvacími neb jinými mtry, která znečišťují vzduší, zejména silniční a mtrvá vzidla, železniční klejvá vzidla, plavidla a letadla Měrné emise jsu emise znečišťujících látek za určité časvé bdbí připadající na jedntku plchy území neb na byvatele. * * * Další reginální infrmace živtním prstředí lze získat z publikací ČSÚ: Prdukce, využití a dstranění dpadů v ČR v rce 2007 e Vdvdy, kanalizace a vdní tky v rce 2007 Na internetvých stránkách ČSÚ jsu další údaje zveřejňvány na: Na internetvých stránkách Ministerstva živtníh prstředí lze získat další údaje v publikaci Statistická rčenka živtníh prstředí 2007 na: 26

3 3. Obyvatelstv Základní údaje pčtu a slžení byvatelstva jsu získávány ze sčítání lidu, dmů a bytů, na něž navazují každrční statistické bilance dat narzení, sňatcích, rzvdech, úmrtí a stěhvání. Od rku 2005 jsu data stěhvání převzata přím z Infrmačníh systému evidence byvatelstva (ISEO), který vede Ministerstv vnitra ČR (bčané ČR), resp. d Ředitelství služby cizinecké a phraniční plicie (cizinci). Ve všech publikvaných demgrafických ukazatelích se jedná údaje definitivní, týkající se byvatel s trvalým bydlištěm na uvedeném území (bez hledu na státní příslušnst). Od rku 2001 v návaznsti na Sčítání lidu, dmů a bytů 2001 jsu zapčteni cizinci s přiznaným azylem, cizinci s vízy nad 90 dní, kteří v ČR pbývají déle než jeden rk, a d i bčané zemí EU s přechdným pbytem a bčané třetích zemí s dluhdbým pbytem na území ČR (v návaznsti na tzv. Eurnvelu zákna č. 326/1999 Sb., pbytu cizinců). Střední stav byvatel vyjadřuje pčet byvatel danéh území bilancvaný k sledvanéh rku. Věkem byvatele se v demgrafické statistice rzumí dknčený věk, jehž byvatel dsáhl v kamžiku zjišťvání, tedy věk při psledních narzeninách. Index stáří je pměr pčtu sb ve věku 65 a více let na 100 sb ve věku 0 až 14 rků. Za živě narzené dítě je pvažván pld, který prjevil p narzení aspň jednu známku živta a má prdní hmtnst 500 g a vyšší, případně nižší než 500 g, pkud přežije 24 hdin p prdu. Za mrtvě narzené dítě se pvažuje pld, který neprjevuje ani jednu známku živta a má prdní hmtnst g a vyšší. Mrtvrzenst je pčet mrtvě narzených dětí připadající na narzených celkem. Kjenecká úmrtnst je pčet dětí zemřelých d 1 rku na živě narzených dětí. Nvrzenecká úmrtnst je pčet dětí zemřelých d 28 dnů (tj. ve věku 0 až 27 dknčených dnů živta), připadajících na živě narzených. Úhrnná pldnst je průměrný pčet živě narzených dětí, připadajících na 1 ženu, pkud by během jejíh reprdukčníh věku (15 49 let) zůstaly míry pldnsti žen pdle věku stejné p celé bdbí jak v daném rce. Ptratem se rzumí předčasné uknčení těhtenství, které lékař klasifikuje (na základě naplnění příslušných kritérií) jak ptrat. Infrmace ptratech jsu převzaty z údajů Ústavu zdravtnických infrmací a statistiky ČR (ÚZIS). Úhrnná ptratvst je průměrný pčet ptratů, připadajících na 1 ženu během jejíh reprdukčníh věku (15 49 let), pkud by míry ptratvsti žen pdle věku p celé bdbí zůstaly stejné jak v daném rce. Údaje zemřelých pdle příčin smrti jsu tříděny pdle Mezinárdní statistické klasifikace nemcí a přidružených zdravtních prblémů ve znění 10. decenální revize (MKN-10), platné d Garantem MKN-10 je Ústav zdravtnických infrmací a statistiky ČR (ÚZIS). Naděje džití vyjadřuje pčet rků, které pravděpdbně ještě pržije sba právě uvedenéh věku za předpkladu, že p celu dbu jejíh dalšíh živta se nezmění řád vymírání, zjištěný úmrtnstní tabulku. S hledem na vylučení nahdilých výkyvů jsu krajské úmrtnstní tabulky zpracvány za dvuletá bdbí. Přirzený přírůstek byvatelstva je rzdíl mezi pčtem živě narzených dětí a celkvým pčtem zemřelých sb ve sledvaném bdbí a v daném území. Celkvý přírůstek byvatelstva vyjadřuje rzdíl mezi pčátečním stavem byvatelstva a kncvým stavem byvatelstva danéh území a je tvřen sučtem přirzenéh přírůstku a přírůstku stěhváním. Stěhváním se v tét rčence rzumí změna trvaléh bydliště sby přes hranice uvedenéh území. Sňatky jsu zapčítávány d příslušnéh území pdle místa trvaléh bydliště ženicha. V případě ženicha, který nemá trvalé bydliště v ČR, je sňatek zapčítán pdle místa trvaléh bydliště nevěsty. Rzvdy jsu sledvány na základě údajů pskytvaných statistickým rgánům příslušnými sudy. Jsu územně tříděny pdle psledníh splečnéh bydliště manželů. 27

4 4. CIZINCI Za cizince jsu v ČR pvažvány sby s jiným než českým státním bčanstvím, sby bez státníh bčanství a rvněž sby s více bčanstvími, z nichž žádné není státním bčanstvím ČR. V tabulkách až jsu d celkvéh pčtu cizinců řazeni cizinci s trvalým pbytem, bčané EU/EHP a Švýcarska a jejich rdinní příslušníci s pbytem přechdným, bčané tzv. třetích zemí s dluhdbým pbytem, příp. s vízy nad 90 dní a rvněž cizinci, kteří měli k uvedenému datu v ČR přiznaný azyl. Údaje, týkající se bydlících cizinců, pcházejí z evidence Ředitelství služby cizinecké a phraniční plicie MV ČR, a t údaje všech typech pbytu vyjma cizinců s přiznaným azylem, nichž infrmace pskytuje Odbr azylvé a migrační plitiky MV ČR. V tabulce kategrie "statní" zahrnuje sby se státním bčanstvím zemí mim EU27, dále sby bez státníh bčanství a sby, u nichž státní bčanství nebyl zjištěn. * * * Další reginální infrmace byvatelstvu a cizincích lze získat z publikací ČSÚ: e Statistický bulletin Ústecký kraj e Stav a phyb byvatelstva v ČR e Úmrtnstní tabulky za ČR a kraje e Věkvé slžení byvatelstva v rce Vývj byvatelstva České republiky v rce Vývj úmrtnsti mladších věkvých skupin e Zemřelí pdle pdrbnéh seznamu příčin smrti, phlaví a věku v ČR a v krajích e Demgrafická rčenka měst (1998 až 2007) Demgrafická rčenka České republiky 2007 e Demgrafická rčenka krajů (1998 až 2007) e Demgrafická rčenka správních bvdů bcí s rzšířenu půsbnstí (1998 až 2007) e Demgrafická rčenka kresů (1998 až 2007) Pčet byvatel v bcích k Malý lexikn bcí ČR Živt cizinců v ČR Cizinci v ČR 2008 Na internetvých stránkách ČSÚ jsu další údaje zveřejňvány na: Více infrmací rzlišvaných typech pbytů cizinců v ČR lze nalézt na: 28

5 5. Trh práce Údaje d tét kapitly byly získány z dlišných zdrjů. První část (tab až 5-11.) tvří data získaná z výběrvéh šetření pracvních sil a druhu část (tab až 5-27.) údaje zjišťvané šetřením v eknmických subjektech a z dalších administrativních zdrjů. VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL (VŠPS) Výběrvé šetření pracvních sil je zdrjem infrmací trhu práce zjišťvaných šetřením v dmácnstech respndentů. Metdika ukazatelů zjišťvaných VŠPS krespnduje s definicemi a dpručeními Mezinárdní rganizace práce (ILO-Internatinal Labur Organizatin), takže data mhu služit jak základ pr přímu mezinárdní srvnatelnst charakteristik trhu práce v různých zemích. Zárveň je respektvána prváděcí metdika Eurstatu, která pskytuje výklad náplně knkrétních charakteristik trhu práce. Výběrvý subr zahrnuje přibližně 26 tis. bytů na území celé České republiky (přes 0,6 % všech trvale bydlených bytů). Výběrvé šetření pracvních sil je prváděn u respndentů bydlících v náhdně vybraných bytech. Šetření pdléhají všechny sby bvykle bydlící ve vybraném bytě bez hledu na druh jejich pbytu. Panel vybraných bytů je v průběhu šetření bměňván. Každé čtvrtletí je d výběru zařazen 20 % nvě vybraných bytů, které jsu p pěti čtvrtletích z panelu vyřazeny. Pr šetřené charakteristiky každéh respndenta je rzhdujícím kriteriem jeh skutečná aktivita na trhu práce v referenčním týdnu. Jestliže respndent uvedl, že v tmt týdnu dpracval alespň 1 hdinu, je striktně pdle metdiky ILO klasifikván jak sba v zaměstnání. Vzhledem k nutnsti ddržení annymity a dbrvlnsti účasti bčanů ve VŠPS nemá ČSÚ mžnst přím prvnávat zjištěné údaje s jinými zdrji, např. s evidencí úřadů práce. Jak sučást pravidelnéh výběrvéh šetření pracvních sil jsu realizvána šetření ad hc mdulu. Tématem ad hc mdulu 2006 byl přechd d důchdu (tab , 5-11.). Oslveni byli respndenti ve věku let, kteří v referenčním týdnu měli nějaké zaměstnání neb jejich pslední zaměstnání sknčil v dbě dvršení alespň 50 let. Cílem tht šetření byl zjistit, zda respndent již uknčil neb kdy předpkládá uknčení své eknmické aktivity dchdem d důchdu. Abslutní údaje byly převáženy na průměrnu rční věkvu strukturu byvatelstva pdle demgrafické prjekce středních čtvrtletních stavů pr VŠPS. Ve všech tabulkách jsu v jedntlivých letech uváděny průměrné rční údaje. Údaje jsu zjišťvány výběrvými metdami, a prt jejich přesnst klesá se snižující se velikstí vzrku. Rční průměry menší než sb se pvažují za údaje s nízku splehlivstí. T znamená, že jejich relativní směrdatná dchylka (tj. variační keficient) je vyšší než 20 %. Rční údaje menší než 500 sb nejsu publikvány vůbec, jejich relativní směrdatná dchylka je vyšší než 50 % (míst nich je v tabulkách tečka). Pracvní síly (Labur Frce) zahrnují všechny sby 15leté a starší, které splňují pžadavky na zařazení mezi zaměstnané a nezaměstnané. Eknmicky neaktivní jsu všechny děti d 15 let a sby 15leté a starší, které nesplňují kriteria pr zařazení mezi pracvní síly. Zaměstnaní jsu všechny sby 15leté a starší, které během referenčníh týdne příslušely mezi placené zaměstnané neb zaměstnané ve vlastním pdniku. Není přitm rzhdující, zda jejich pracvní aktivita měla trvalý, dčasný, sezónní či příležitstný charakter a zda měly jen jedn neb více suběžných zaměstnání. D skupiny zaměstnaných nejsu zahrnvány sby na další mateřské (rdičvské) dvlené, jejichž pstavení má pdle metdiky ILO dlišný charakter. Za nezaměstnané se pdle metdiky ILO pvažují všechny sby 15leté a starší, které ve sledvaném bdbí suběžně splňvaly dále uvedené tři pdmínky: nebyly zaměstnané hledaly aktivně práci 29

6 byly připraveny k nástupu d práce, tj., během referenčníh bdbí byly k dispzici kamžitě neb nejpzději d 14 dnů pr výkn placenéh zaměstnání neb zaměstnání ve vlastním pdniku. Mezi nezaměstnané jsu zařazeny i sby, které nehledají práci, prtže ji již našly, ale nástup d práce je stanven na dbu nejpzději d 14 dnů. Obecná míra nezaměstnansti (ILO) je ukazatel získaný z výsledků VŠPS pdle mezinárdních definic a dpručení. V čitateli i jmenvateli jsu šetřené sby uváděny pdle místa jejich pbytu. Prcentuálním způsbem vyjadřuje pdíl nezaměstnaných (čitatel) na celkvé pracvní síle (jmenvatel). Mim th jsu publikvány specifické míry nezaměstnansti, které vyjadřují vždy pdíl nezaměstnaných v určité skupině k pčtu zaměstnaných i nezaměstnaných sb, které k dané skupině náleží. Míra eknmické aktivity vyjadřuje pdíl pčtu zaměstnaných a nezaměstnaných (pracvní síly) na pčtu všech sb starších 15 let. Míra zaměstnansti vyjadřuje pdíl pčtu zaměstnaných na pčtu všech sb starších 15 let. Klasifikace zaměstnání - KZAM: dpvídá mezinárdnímu standardu ISCO 88 (standard ILO), příp. evrpskému standardu ISCO-88 (COM). Předmětem klasifikace je zaměstnání jak knkrétní činnst, kteru pracvník vyknává a která je zdrjem jeh příjmů. Klasifikace pstavení v zaměstnání - CZ-ICSE: dpvídá mezinárdnímu standardu ICSE (ILO). Předmětem klasifikace je pstavení eknmicky aktivních sb (bsazená pracvní místa) v zaměstnání. ZAMĚSTNANCI A MZDY D dvětví jsu data tříděna pdle převažující činnsti celéh subjektu (dle Odvětvvé klasifikace eknmických činnstí - OKEČ, která je srvnatelná s mezinárdními klasifikacemi). Údaje pčtu zaměstnanců a průměrných hrubých měsíčních mzdách jsu čerpány z výsledků zpracvání rčních statistických výkazů (tab až 5-15.). Územní třídění údajů d krajů je získáván přím d vykazujících jedntek, včetně pdnikatelských subjektů d 20 zaměstnanců, a je prveden pdle místa skutečnéh pracviště zaměstnanců, tzv. pracvišťní metdu. Další územní třídění, např. d kresů, není mžné. Údaje v tab jsu čerpány z výsledků zpracvání čtvrtletních statistických výkazů a jsu uvedeny za všechny sby zahrnuté d evidenčníh pčtu zaměstnanců u eknmických subjektů pdnikatelské sféry s 20 a více zaměstnanci, vč. zaměstnanců u sukrmých pdnikatelů nezapsaných d bchdníh rejstříku. V dvětví finanční zprstředkvání bez hledu na pčet zaměstnanců. V nepdnikatelské sféře jsu zapčteny údaje všech zaměstnancích rganizačních slžek státu, příspěvkvých rganizací částečně financvaných ze státníh či územních rzpčtů a institucí, které nehspdaří za účelem zisku (např. veřejně prspěšné instituce, zdravtní pjišťvny apd.). Územní třídění údajů je prveden pdle kraje sídla vykazujícíh eknmickéh subjektu tzv. pdnikvu metdu. T znamená, že i když má eknmický subjekt nižší rganizační slžky (závdy, prvzvny apd.) dislkvány v jiném kraji, je celý zařazen d kraje, v němž sídlí jeh ústředí. Údaje v tab jsu za pdnikatelsku sféru přebírány z Infrmačníh systému průměrném výdělku (ISPV) Ministerstva práce a sciálních věcí ČR. Jedná se výběrvé šetření zahrnující eknmické subjekty s 10 a více zaměstnanci. Údaje za nepdnikatelsku sféru jsu přebírány z Infrmačníh systému platu (ISP) Ministerstva financí ČR. Tyt zdrje pskytují infrmace jedntlivých zaměstnancích. Průměrná mzda je vypčtena pměřením s placenu dbu zaměstnance (nezahrnuje se neplacená nepřítmnst v práci, nemc, apd.) a není prt shdná s průměrnu mzdu z pdnikvých zjišťvání ČSÚ, která je vypčtena pměřením s evidenčním pčtem zaměstnanců (tab až 5-16.). Evidenční pčet zaměstnanců zahrnuje sby v pracvním, služebním neb členském pměru (kde sučástí členství je též pracvní vztah) k zaměstnavateli. 30

7 Průměrný rční evidenční pčet zaměstnanců je vypčten jak aritmetický průměr z dvanácti měsíčních průměrných pčtů (vypčítávají se jak sučet denních stavů dělený pčtem kalendářních dnů v měsíci). Průměrná hrubá měsíční mzda představuje pdíl mezd bez statních sbních nákladů připadající na jednh zaměstnance evidenčníh pčtu za měsíc. D mezd se zahrnují základní mzdy a platy, příplatky a dplatky ke mzdě neb platu, prémie a dměny, náhrady mezd a platů, dměny za pracvní phtvst a jiné slžky mzdy neb platu, které byly v daném bdbí zaměstnancům zúčtvány k výplatě. Jedná se hrubé mzdy, tj. před snížením pjistné na všebecné zdravtní pjištění a sciální zabezpečení, zálhvé splátky daně z příjmů fyzických sb a další záknné neb se zaměstnancem dhdnuté srážky. Údaje pčtu zaměstnanců a průměrných hrubých měsíčních mzdách nezahrnují sby vyknávající veřejné funkce (např. pslance, senátry, uvlněné členy zastupitelstev všech stupňů), sudce, ženy na mateřské dvlené, sby na rdičvské dvlené (nejsu-li sučasně v pracvním pměru), učně, sby pracující pr firmu na základě dhd pracích knaných mim pracvní pměr, zaměstnance eknmických subjektů statisticky nesledvaných. VÝŠE MINIMÁLNÍ MZDY S účinnstí d 1. ledna 2007 zvýšila vláda nařízením č. 567/2006 Sb. minimální mzdu na Kč za měsíc, resp. 48,10 Kč/hdinu. Vývj základních sazeb minimální mzdy Pramen: Ministerstv práce a sciálních věcí ČR Výše minimální mzdy Datum účinnsti d Kč za hdinu 12,00 13,60 14,80 18,00 20,00 22,30 25,00 30,00 33,90 36,90 39,60 42,50 44,70 48,10 48,10 Kč za měsíc NEZAMĚSTNANOST (pdle evidence úřadů práce) Údaje pčtu neumístěných uchazečů zaměstnání, jejich struktuře a pčtu vlných pracvních míst jsu převzaty z infrmačníh systému Ministerstva práce a sciálních věcí. Neumístění uchazeči zaměstnání jsu bčané trvale bydlící v příslušné blasti, kteří nejsu v pracvním neb bdbném vztahu k zaměstnavateli ani nevyknávají samstatnu výdělečnu činnst a kteří pžádali úřad práce zprstředkvání vhdnéh zaměstnání. Dsažitelní neumístění uchazeči zaměstnání jsu evidvaní nezaměstnaní (vč. bčanů EU a EHP), kteří mhu bezprstředně nastupit d zaměstnání při nabídce vhdnéh pracvníh místa, kteří nemají žádnu bjektivní překážku pr přijetí d zaměstnání. Míra registrvané nezaměstnansti pdle metdiky platné d je pdíl vyjádřený v prcentech, kde v čitateli je pčet neumístěných uchazečů zaměstnání a ve jmenvateli dispnibilní pracvní síla (tj. zaměstnaní z VŠPS + neumístění uchazeči). Míra registrvané nezaměstnansti pdle metdiky platné d je pdíl vyjádřený v prcentech, kde v čitateli je pčet dsažitelných neumístěných uchazečů zaměstnání (ke knci bdbí) a ve jmenvateli sučet pčtu zaměstnaných z VŠPS, pracujících cizinců registrvaných na úřadech práce neb s platným pvlením k zaměstnávání či živnstenským právněním a pčtu dsažitelných neumístěných uchazečů zaměstnání (kluzavý rční průměr). 31

8 ZAMĚSTNANÍ CIZINCI Údaje za zaměstnané cizince vycházejí ze dvu ddělených evidencí 1. Ministerstva práce a sciálních věcí ČR, resp. Správy služeb zaměstnansti, která shrmažďuje údaje vycházející z evidencí úřadů práce, a t údaje : vydaných platných pvleních k zaměstnání cizinců údaje pčtu infrmací nástupu bčanů EU/EHP a Švýcarska k výknu práce (Občané EU/EHP, Švýcarska a jejich rdinní příslušníci mají d vstupu ČR d EU vlný přístup na trh práce v ČR, neptřebují pvlení k zaměstnání, puze se k nim váže infrmační pvinnst - a t z phledu zaměstnavatele, který je pvinen nejpzději v den nástupu těcht sb k výknu práce písemně infrmvat tét skutečnsti místně příslušný úřad práce.) údaje pčtu infrmací nástupu k výknu práce cizinců s trvalým pbytem z statních zemí (cizinci s trvalým pbytem rvněž neptřebují pvlení k zaměstnání, puze se k nim váže infrmační pvinnst) 2. Ministerstva průmyslu a bchdu, pskytujícíh data za: cizince s platným živnstenským právněním Pdmínky zaměstnávání cizinců stanvuje zák. č. 435/2004 Sb., zaměstnansti; pdnikání cizinců (cizinci mhu na území ČR pdnikat stejně jak bčané ČR, pkud splní pdmínky dané záknem) upravuje zák. č. 455/1991 Sb., živnstenském pdnikání. * * * Další reginální infrmace trhu práce lze získat z publikací ČSÚ: e Statistický bulletin Ústecký kraj Zaměstnanst a nezaměstnanst v ČR pdle výsledků výběrvéh šetření pracvních sil e Trh práce v ČR 1993 až Evidenční pčet zaměstnanců a jejich mzdy v ČR Časvé řady základních ukazatelů statistiky práce Struktura mezd zaměstnanců v rce Analýza trhu práce 2000 až Zaměstnanst a nezaměstnanst v ČR pdle výsledků výběrvéh šetření pracvních sil - rční průměry Na internetvých stránkách ČSÚ jsu další údaje zveřejňvány na:

9 6. Organizační struktura nárdníh hspdářství Organizační struktura nárdníh hspdářství je sestavena z údajů statistickéh registru eknmických subjektů (dále jen RES), který vytváří a spravuje ČSÚ na základě zákna č. 89/1995 Sb., státní statistické službě ve znění pzdějších předpisů. V RES jsu evidvány eknmické subjekty, tj. právnické sby, rganizační slžky státu a dále fyzické sby, které mají pstavení pdnikatele. Eknmický subjekt, který pdle infrmací ze statistických zjišťvání neb z administrativních zdrjů vykazuje eknmicku aktivitu, se pvažuje za statisticku jedntku typu pdnik (viz nařízení Rady č. 696/1993 a č /1993). RES je průběžně aktualizván daty z bchdníh rejstříku, živnstenských úřadů, z administrativních zdrjů a ze statistických zjišťvání. Registr se využívá zejména ve státní statistické službě ke stanvení kruhu zpravdajských jedntek pr jedntlivá statistická zjišťvání. Právnické sby zahrnují sdružení fyzických neb právnických sb. Nejčastějšími případy takvých sdružení jsu sdružení vytvářená pdle bchdníh zákníku: splečnsti s ručením mezeným, akcivé splečnsti, kmanditní splečnsti. Dalšími sdruženími jsu bčanská sdružení, plitická hnutí a strany, dbry, zájmvá a církevní sdružení, kmry (ntářů, architektů, lékárníků atd.). Další skupinu tvří účelvá sdružení majetku, která představují různé nadace (fndy) zřízené k becně prspěšným cílům. Jedntky územní samsprávy jsu jedntky zřízené záknem upravujícím samsprávu bcí, týká se i vyšších či nižších jedntek samsprávních. Krmě th RES zahrnuje rganizační slžky státu, jiné subjekty, kterých t stanví zákn a subjekty zřízené přím záknem. Obchdní splečnsti zahrnují veřejné bchdní splečnsti, splečnsti s ručením mezeným, kmanditní splečnsti, kmanditní splečnsti na akcie (d rku 1992) a akcivé splečnsti. Družstva zahrnují i družstevní pdniky. Fyzické sby zahrnují sukrmé pdnikatele pdnikající dle živnstenskéh zákna, samstatně hspdařící rlníky a d zemědělské pdnikatele a dále fyzické sby prvzující jinu pdnikatelsku činnst pdle zvláštních předpisů. Za sukrmé pdnikatele pdnikající dle živnstenskéh zákna (živnstníky) jsu d knce rku 1991 pvažvány fyzické sby s pvlením k pdnikání pdle zákna č. 105/1990 Sb., sukrmém pdnikání bčanů, d rku 1992 fyzické sby s živnstenským právněním. Samstatně hspdařící rlníci a zemědělští pdnikatelé zahrnují skupinu samstatně hspdařících rlníků, kteří pdnikají na základě zvláštních předpisů a d i zemědělské pdnikatele, kteří pdnikají pdle zákna č. 252/1997 Sb., zemědělství ve znění pzdějších předpisů. Sukrmí pdnikatelé pdnikající dle jinéh než živnstenskéh zákna (svbdná pvlání) znamenají fyzické sby, členy prfesních kmr a další fyzické sby, jejichž pdnikatelská činnst je upravena samstatným právním předpisem. Institucinální sektr je suhrnem eknmických subjektů (institucinálních jedntek), které mají stejné eknmické chvání. Eknmické chvání každéh subjektu (institucinální jedntky) je jednznačně dán hlavní eknmicku funkcí a pvahu činnsti.vzniklé (zaniklé) subjekty jsu subjekty, jejichž datum vzniku (zániku) náleží d příslušnéh rku. * * * Další reginální infrmace rganizační struktuře nárdníh hspdářství lze získat z publikací ČSÚ: e Statistický bulletin Ústecký kraj Na internetvých stránkách ČSÚ jsu další údaje zveřejňvány na:

10 7. ZEMĚDĚLSTVÍ D dvětví zemědělství jsu zařazeny pdnikatelské subjekty zemědělské prvvýrby, jejichž činnstí je rstlinná a živčišná výrba. Údaje jsu zjišťvány převážně výběrvým způsbem, vybraný subr respndentů vychází z aktualizvanéh stavu Agrregistru a zjištěné výsledky jsu dpčítávány pmcí matematick-statistických metd. Celplšná strukturální šetření, pdchycující veškeré hspdařící zemědělské subjekty jsu zabezpečvána v delších časvých intervalech. Veškeré údaje se šetří a dpčítávají puze za zemědělský sektr bez dmácích hspdářství byvatelstva. Základní evidenční jedntku v zemědělské statistice je subjekt s převažující činnstí zemědělství, vymezený některu z následujících prahvých hdnt: výměra alespň 1 ha bhspdařvané zemědělské půdy neb m 2 intenzivních plch (sady, květiny, venkvní zelenina) neb m 2 vinic neb 300 m 2 plchy skleníků a pařenišť neb chv alespň 1 ks sktu neb 2 ks prasat neb 4 ks vcí a kz neb 50 ks drůbeže neb 100 ks králíků neb kžešinvých zvířat a dále všechny pdnikatelské subjekty s chvem ryb na vdní plše bez vymezení výměry. Pr zařazení hspdařícíh subjektu d zemědělskéh sektru je rzhdující splnění alespň jednh z uvedených kriterií. Osevní plchy jsu zjišťvány supisem plch sevů k 31. květnu. Zjišťuje se jarní prduktivní plcha (tj. plcha rné půdy, plcha sevu v vcných sadech a zahradách a plcha luk a pastvin dčasně rzraných a využitých pr sev), ze které se ve sledvaném rce čekává sklizeň. Jsu zde zahrnuty plchy zimů, plchy jařin a plchy víceletých pldin. V plžce "rná půda v klidu" je zahrnuta veškerá rná půda z nějakých důvdů nesetá, nesázená, vč. rné půdy dčasně dňaté neb nebdělávané. Sklizeň představuje celkvé mnžství pldiny sklizené v nrmální vlhksti a čisttě, včetně pdřadnějších částí využitelných např. ke krmení hspdářských zvířat (zadiny, drbných vyřazených brambr apd.), bez sazeček a semenaček. Sklizeň jedntlivých druhů vce z vcných strmů a keřů na území ČR se sleduje prstřednictvím výkazu definitivních sklizních zemědělských pldin ke knci rku. Celkvý bjem prdukce se zjišťuje sumarizací výkazů zemědělských závdů s dpčtem na celek. Hektarvý výns je pměr sklizně a prdukční plchy. Prdukční plcha se s výjimku trvalých travních prstů a kukuřice rvná sevní plše. Pčet hspdářských zvířat se uvádí pdle supisu hspdářských zvířat k Krávy jsu plemenice alespň jednu telené, zapuštěné i nezapuštěné. Prasnice jsu plemenice alespň jednu prasené (bez prasnic z chvu vyřazených), zapuštěné i nezapuštěné. D drůbeže se zapčítávají slepice a khuti, husy a huseři, kachny a kačeři, krůty a krcani (včetně mláďat). Výrba masa v jatečné hmtnsti zahrnuje údaje ze všech prvzů prážek v České republice. Nutné prážky jsu zapčítány d jatečné hmtnsti jen v případě, že mas je pužit pr lidsku sptřebu. D průměrné prážkvé hmtnsti prasat nejsu zahrnuty prasnice a kanci. V suladu s legislativními předpisy Evrpské unie jsu d rku 2007 pužívány nvé keficienty pr stanvení hmtnsti jatečně upravených těl. Údaje předchzích let jsu pdle půvdních keficientů. Velikstní struktura zemědělských pdniků, vychází z údajů Agrregistru, který byl zalžen v rce 2000 na základě celplšnéh zemědělskéh šetření a který je průběžně každrčně aktualizván jednak na základě statistickéh výkaznictví a jednak výběrvým šetřením. Stabilní část kapitly je dplněna některé výsledky strukturálních šetření prváděných v rce Strukturální šetření v zemědělství ZEM 2007 svým zaměřením navazval na bdbné šetření v rce 2003 a Výběr zpravdajských jedntek zahrnval zhruba 70 % evidvaných zemědělců a údaje byly následně dpčteny na celé zemědělství. Obsahem šetření byly především údaje výměře a využití bhspdařvané půdy a stavech hspdářských zvířat, pčtu a struktuře pracvníků, zemědělských strjích a zařízeních a další infrmace jak např. eklgické hspdaření, nezemědělské činnsti v rámci rzvje venkva apd. Šetření sadech Sady 2007 byl na základě pžadavků legislativy EU prváděn pprvé. Šetření se týkal subjektů s minimální plchu bhspdařvaných sadů m 2 a krmě výměry sadů zjišťval i drůdvu skladbu vcných strmů a jejich stáří. * * * 34

11 Další reginální infrmace zemědělství lze získat z publikací ČSÚ: e Statistický bulletin Ústecký kraj Definitivní údaje sklizni zemědělských pldin za rk 2007 e Supis hspdářských zvířat k Supis plch sevů v ČR k e Prážky hspdářských zvířat za rk 2007 e Výsledky chvu drůbeže e Výsledky chvu sktu e Výsledky chvu prasat Suhrnný zemědělský účet v jedntlivých krajích - definitivní výsledky za rk 2006 a semidefinitivní výsledky rku Strukturální výsledky za zemědělství ČR v rce 2007 pdle územníh členění Ovcné sady v rce 2007 Na internetvých stránkách ČSÚ jsu další údaje zveřejňvány na:

12 8. STAVEBNICTVÍ D dvětví stavebnictví jsu zařazeny pdnikatelské subjekty se sídlem na příslušném území, které mají převažující činnst stavební (OKEČ 45) a pčet zaměstnanců 20 a více. Stavební práce prvedené pdle ddavatelských smluv (hdnta S ) představují celkvu hdntu výknů ze stavební činnsti a z přijatých pdddávek prací d jiných rganizací. Nepatří sem pdddávky pr jiné ddavatele stavebních prací ani ddávky prací realizvané mezi závdvými jedntkami vlastní rganizace. Vykazují se bez daně z přidané hdnty. Základní stavební výrba (stavební práce prvedené vlastními pracvníky) představuje bjem prací, které rganizace prvedla pracvníky zahrnutými d svéh evidenčníh pčtu (vč. prduktivní práce učňů). Sučástí ZSV je i bjem prací na nvé výstavbě a reknstrukcích a mdernizacích pr vlastní rganizaci i pr jiné stavební rganizace. 9. BYTOVÁ VÝSTAVBA Údaje bytvé výstavbě zahrnují celu bytvu výstavbu na území (včetně nástaveb, vestaveb a přístaveb), kteru vznikají nvé byty (všemi frmami výstavby). Nejsu zahrnuty byty vzniklé změnu účelu užívání bez stavebních úprav. V pčtech bytů jsu zahrnuty byty na stavbách pr bydlení i mim ně. Stavby pr bydlení jsu bytvé dmy, u nichž převažuje funkce bydlení a rdinné dmy. Bytem se rzumí místnst neb subr místnstí, které jsu pdle rzhdnutí stavebníh úřadu určeny k bydlení a mhu svému účelu služit jak samstatné bytvé jedntky. Byty zahájené (hlášené i pvlené) jsu takvé, na které byl ve sledvaném bdbí pdán stavební hlášení prvedení jednduchých staveb pdle 104 dst. 2, písmen a) až d) neb vydán stavební pvlení pdle 115 se závaznými pdmínkami pr prvedení a užívání stavby ve smyslu stavebníh zákna. Byty dknčené jsu byty v dknčených budvách, které vyžadvaly stavební hlášení neb pvlení aneb byla stavba prváděna na pdkladě veřejnprávní smluvy ( 116) neb certifikátu vydanéh autrizvaným inspektrem ( 117) a lze je užívat na základě známení stavebnímu úřadu ( 120) neb klaudačníh suhlasu ( 122). Pčty rzestavěných bytů představují rzdíl mezi zahájenými a dknčenými byty k pslednímu dni sledvanéh bdbí. Obytnu plchu bytu se rzumí pdlahvá plcha bytných místnstí. Za bytnu místnst se pvažuje přím světlená a přím větratelná místnst pdlahvé plše alespň 8 m 2, kteru lze přím neb nepřím vytápět a je určena k celrčnímu bydlení. Údaje vydaných stavebních hlášeních a pvleních (SOP) jsu zpracvány na základě výkazů předkládaných jedntlivými stavebními úřady, dbry dpravy a živtníh prstředí krajských úřadů, pvěřených becních úřadů a újezdními úřady. Stavební hlášení a stavební pvlení dpvídají záknu č. 183/2006 Sb. územním plánvání a stavebním řádu (stavební zákn) se stanvením závazných pdmínek pr prvedení a užívání stavby. Předpkládaná hdnta staveb zahrnuje celkvé náklady včetně technlgie (v běžných cenách) vynalžené na přípravu, realizaci a uvedení stavby d prvzu. Ochranu živtníh prstředí se rzumí stavební akce k chraně čistty vd, k likvidaci neb využití dpadů, na rekultivaci půdy, k mezení půsbení fyzikálních faktrů na živtní prstředí. * * * Další reginální infrmace průmyslu, energetice a stavebnictví lze získat z publikací ČSÚ: e Statistický bulletin Ústecký kraj Stavebnictví e Přehled vydaných stavebních pvlení České stavebnictví v číslech Bytvá výstavba Stavby pr bydlení dknčené v rce 2007 e Stavební výrba v rce 2007 e Ceny sledvaných druhů nemvitstí ( ) Na internetvých stránkách ČSÚ jsu další údaje zveřejňvány na: 36

13

14 10. CESTOVNÍ RUCH Údaje hrmadných ubytvacích zařízení jsu získávány z Registru ubytvacích zařízení, který je průběžně aktualizván z dstupných infrmačních zdrjů a ze šetření kapacitách a návštěvnsti hrmadných ubytvacích zařízení (tabulka 9-1. až 9-14.). Hrmadná ubytvací zařízení jsu zařízení s minimálně pěti pkji neb deseti lůžky, která pravidelně (neb nepravidelně) pskytují přechdné ubytvání hstům (včetně dětí) za účelem dvlené, zájezdu, lázeňské péče, služební cesty, šklení, kurzu, kngresu, sympsia, pbytu dětí ve škle v přírdě, v letních a zimních tábrech. Jsu členěna pdle kategrie, určující druh ubytvacíh zařízení a třídy, která stanvuje pžadavky na vybavení, úrveň a rzsah služeb spjených s ubytváním. Mezi hrmadná ubytvací zařízení patří htely, penziny, turistické ubytvny, chatvé sady, kempy a statní ubytvací zařízení. Htel je ubytvací zařízení s nejméně 10 pkji pr hsty s různým rzsahem pžadvaných služeb, člení se d pěti tříd a značují se hvězdičkami. Penzin je ubytvací zařízení s nejméně 5 pkji pr hsty členící se d čtyř tříd, s mezeným rzsahem splečenských a dplňkvých služeb. Ubytvací služby jsu však srvnatelné s dpvídající třídu htelu. Kemp je ubytvací zařízení pr přechdné ubytvání ve vlastním zařízení hstů (stan, bytný přívěs apd.), případně i v ubytvacích bjektech prvzvatele (chaty, sruby, bungalvy apd.). Chatvá sada je ubytvací zařízení pr přechdné ubytvání hstů výhradně v ubytvacích bjektech prvzvatele (chaty, sruby, bungalvy). Turistická ubytvna je jedndušší ubytvací zařízení s větším pčtem lůžek v ubytvacích místnstech. Mezi statní hrmadná ubytvací zařízení patří např. léčebné lázně, rekreační zařízení pdniků (dbrvých svazů), šklící střediska pdniků (dbrvých svazů), ubytvání apartmánvéh typu a jiná ubytvací zařízení, která vyčleňují lůžkvu kapacitu pr cestvní ruch (např. dmvy mládeže, vyskšklské kleje, pdnikvé ubytvny apd.). Lůžka v ubytvacích zařízeních udávají pčet stálých lůžek, která služí pr nční dpčinek hstů (bez lůžek příležitstných). Místa pr stany a karavany udávají pčet stanvišť pr umístění stanů, bytných přívěsů a karavanů. Průměrná cena za ubytvání se uvádí bez ceny snídaně (pkud je cena snídaně zahrnuta v ceně pkje) a bez daně z přidané hdnty. Hst v ubytvacím zařízení je každá sba (včetně dětí a krmě persnálu a majitelů ubytvacíh zařízení), která pužila služeb ubytvacíh zařízení k přechdnému ubytvání. Mezi hsty se nezapčítávají sby, které pužívají služeb ubytvacíh zařízení pr přechdné ubytvání za účelem zaměstnání či řádnéh studia. Dba pr přechdné ubytvání, kdy lze hsta pvažvat za účastníka cestvníh ruchu, nesmí být delší než 1 rk. Za rezidenta (dmácíh návštěvníka) se pvažuje sba, která má trvalý (stálý) pbyt v České republice. Může t tedy být bčan České republiky i cizí státní příslušník trvale žijící na území České republiky. Nerezidentem (zahraničním návštěvníkem) je pak sba, která trvale žije v jiné zemi (včetně bčanů České republiky trvale žijících v cizině). Průměrná cena za ubytvání za sbu a nc vyjadřuje pdíl čisté rční tržby za ubytvání a pčtu přencvání hstů za daný rk. Uvádí se bez ceny snídaně (pkud je cena snídaně zahrnuta v ceně pkje) a bez daně z přidané hdnty. Průměrná dba pbytu je jedntku vyšší než průměrný pčet přencvání. Čisté využití lůžek udává čistu bsazenst stálých lůžek, která byla hstům skutečně k dispzici. Výpčet vychází z průměrnéh pčtu lůžek k dispzici a pčtu prvzních dnů ubytvacíh zařízení. Využití pkjů udává čistu bsazenst pkjů. Výpčet vychází z pčtu realizvaných pkjdnů (tj. celkvéh pčtu dnů, kdy byl pkj bsazen alespň jedním hstem) a z celkvéh mnžství pkjdnů. Pr atraktivnější prezentaci České republiky především v zahraničí byl v letech 1998 až 1999 vymezen 15 turistických reginů, pr který je typický určitý druh cestvníh ruchu. Pr ptřeby dmácíh cestvníh ruchu byly pak tyt reginy dále rzděleny d 43 turistických blastí. Výběrvé šetření cestvníh ruchu (VŠCR), prbíhající na území České republiky s měsíční peridicitu, je zdrjem údajů delších a kratších tuzemských cestách (tabulka a 9-16.). Jedná se dvustupňvý náhdný výběr, kdy jedntku výběru prvéh stupně je sčítací bvd a na druhém stupni se prvádí prstý náhdný výběr bytů ve sčítacích bvdech. Údaje se zjišťují u jednh vybranéh člena dmácnsti staršíh 15-ti let, který bvykle bydlí v šetřeném bytě a je dtazván na cesty, jenž uskutečnil ve sledvaném měsíci za účelem trávení vlnéh času a rekreace a mim své 38

15 bvyklé prstředí (trvalé a přechdné bydliště, pracviště, škla apd.). Takt zjištěné údaje jsu pmcí keficientů přepčteny na celu ppulaci starší 15-ti let. Delší cestu se rzumí cesta za účelem trávení vlnéh času a rekreace, při které sba alespň 4x za sebu přencvala mim své bvyklé prstředí. Kratší cestu se rzumí cesta za účelem trávení vlnéh času a rekreace, při které sba alespň 1x a nejvíce 3x nepřetržitě přencvala mim své bvyklé prstředí (včetně víkendvých pbytů). Přencváním se rzumí ncleh v hrmadném ubytvacím zařízení neb v placeném resp. neplaceném ubytvání v sukrmí, tj. i ve vlastní chatě či chalupě, u příbuzných či známých neb v přírdě. Zapčítává se i nc strávená v dpravních prstředcích (ve vlaku, v autbuse) při jízdě tam a zpět, při kružním cestvání v dpravních prstředcích i cesta z místa na míst. Výdaje na delší a kratší cesty zahrnují: výdaje na zájezd výdaje za ubytvání mim zájezd (včetně stravvání zahrnutéh v ceně ubytvání) výdaje za stravvání mim zájezd výdaje za dpravu mim zájezd nákupy zbží v bchdě statní výdaje Celkvé výdaje nezahrnují nákupy za bchdním účelem, kapitálvé investice, htvst předanu příbuzným p dbu cesty, která není platbu za turistické zbží a služby, dary pr instituce apd. 11. DOPRAVA Údaje z dpravy byly získány z externích zdrjů Ředitelství silnic a dálnic ČR (délka silniční sítě). V rámci sítě silnic jsu uvedeny suhrnné délky silnic I., II. a III. třídy vč. úseků ve městech a bcích zařazených d silniční sítě. Pčty vzidel jsu převzaty z Centrálníh registru vzidel vedenéh ministerstvem dle evidence úřadů bcí s rzšířenu půsbnstí (magistrátů). Evidvána jsu mtrvá vzidla, která k měla přidělenu státní pznávací značku. * * * Další reginální infrmace cestvním ruchu lze získat z publikací ČSÚ: e Statistický bulletin Ústecký kraj Dmácí a výjezdvý cestvní ruch Návštěvnst v hrmadných ubytvacích zařízeních cestvníh ruchu ČR Návštěvnst v hrmadných ubytvacích zařízeních cestvníh ruchu kraje Na internetvých stránkách ČSÚ jsu další údaje zveřejňvány na:

16 12. KULTURA A SPORT Údaje za kulturní a sprtvní zařízení jsu zjišťvány přím v jedntlivých krajích a kresech a jsu vedeny v databázi městské a becní statistiky. Data památkvých bjektech s kulturním využitím (jsu přebírána d Nárdníh infrmačníh a pradenskéh střediska pr kulturu, jehž zřizvatelem je Ministerstv kultury ČR. Uváděné údaje se týkají všech zařízení bez hledu na jejich zřizvatele. Kin je kulturní zařízení, jehž hlavní činnstí je pravidelné prmítání filmů pr veřejnst nejméně jednu týdně. V případě, že je v jedné budvě prvzván více kinsálů (např. multikin), je tt zařízení pvažván puze za jedn stálé kin. Rvněž ukazatel divadla je vztažen k budvě. Divadelní budvy a sály, které služí jen jak scény zájezdvé, se nezapčítávají. Údaje veřejných knihvnách jsu vedeny za knihvny všech typů, tj. kresní knihvny, místní lidvé knihvny a statní knihvny s prfesinálními pracvníky. Přírdní amfiteátry jsu víceúčelvá tevřená zařízení určená k letnímu přádání divadelních, filmvých představení, estrád a dalších kulturně splečenských akcí. Tent ukazatel zahrnuje také letní kina. Kupaliště jsu zařízení u vdních tků a nádrží, která mají prvzvatele. Pkud je na jedné plše vybudván více kupališť, pak je každé z nich brán jak samstatné zařízení. Mezi památkvé bjekty s kulturním využitím patří hrady, zámky, kláštery, zříceniny a další památky, které jsu zpřístupněné návštěvníkům za vstupné a nespadají pd správu muzea neb galerie. 13. ZDRAVOTNICTVÍ Vybrané údaje zdravtnictví (pčty lékařů a zdravtnických pracvníků nelékařů s dbrnu způsbilstí a pčty zdravtnických zařízení, lůžkvý fnd a hspitalizvaní v nemcnicích) jsu převzaty z pdkladů ÚZIS ČR (Ústavu zdravtnických infrmací a statistiky ČR). Jde údaje za rezrty celkem. V suvislsti s přijetím záknů č. 95/2004 Sb. a 96/2004 Sb. dšl ke změně v definici kategrií zdravtnických pracvníků. Dříve sledvaná kategrie střední zdravtničtí pracvníci (zkr. SZP) byla nahrazena kategrií zdravtničtí pracvníci nelékaři způsbilí k výknu zdravtnickéh pvlání bez dbrnéh dhledu p získání dbrné způsbilsti (zkráceně zdravtničtí pracvníci nelékaři s dbrnu způsbilstí, zkr. ZPBD). Lůžkvý fnd nemcnic a jeh využití, který vychází z plletníh rezrtníh výkazu L(MZ)1-02, bsahuje vybrané ukazatele využití lůžkvéh fndu, persnálníh zabezpečení lékaři a zdravtnickými pracvníky nelékaři s dbrnu způsbilstí, jejich zatížení a infrmace phybu hspitalizvaných. Údaje pracvní neschpnsti pr nemc a úraz zpracvává ČSÚ. Zpravdajsku pvinnst mají všechny eknmické subjekty, které samstatně prvádějí agendu nemcenskéh pjištění a kresní správy sciálníh zabezpečení, které předkládají sumář za ty subjekty, které si samy nelikvidují nemcenské pjištění. Průměrné prcent pracvní neschpnsti za rk se vypčítá jak pdíl pčtu kalendářních dnů pracvní neschpnsti pr nemc a úraz a průměrnéh pčtu zaměstnanců nemcensky pjištěných, násbenéh pčtem kalendářních dnů v rce. 14. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ Sciální zabezpečení zahrnuje důchdvé pjištění, nemcenské pjištění, dávky státní sciální pdpry a sciální péči. Důchdvé pjištění zajišťuje bčany pr případ stáří, invalidity neb při ztrátě živitele. V rámci důchdvéh pjištění se pskytují s účinnstí d (zákn č. 155/1995 Sb., důchdvém pjištění) důchdy starbní, plné invalidní, částečné invalidní, vdvské a vdvecké, sirtčí. Důchdy manželek, důchdy za výsluhu let, sciální důchdy a důchdy přiznané před jsu pdle tht zákna vypláceny buď jak důchdy invalidní neb starbní. 40

17 Dávkvý systém nemcenskéh pjištění tvří následující čtyři dávky: nemcenské, pdpra při šetřvání člena rdiny, peněžitá pmc v mateřství, vyrvnávací příspěvek v těhtenství a mateřství. U sb samstatně výdělečně činných je nemcenské pjištění dbrvlné. Z tht pjištění jim náležejí jen dvě dávky nemcenské a peněžitá pmc v mateřství. Uchazeči zaměstnání nejsu nemcensky pjištěni, ale z nemcenskéh pjištění se jim pskytuje peněžitá pmc v mateřství. V tabulkách vztahujících se k nemcenskému a důchdvému pjištění nejsu zahrnuty údaje týkající se zbrjených slžek Ministerstva brany ČR, Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva spravedlnsti ČR. Ve vyplacených dávkách státní sciální pdpry jsu vykazvány dávky pskytvané v závislsti na výši příjmu rdiny testvané, tj. přídavek na dítě, sciální příplatek, příspěvek na bydlení, příspěvek na dpravu (vyplácení byl uknčen ) a příspěvek na šklní pmůcky (dávka s účinnstí d d ) a netestvané (nárk na dávky není limitván výší příjmu rdiny), tj. rdičvský příspěvek, zapatřvací příspěvek (vyplácení byl uknčen ), dávky pěstunské péče, příspěvek na péči dítě v zařízeních pr děti vyžadující kamžitu pmc (dávka s účinnstí d d ), prdné a phřebné. Od začaly být vypláceny příspěvek na tepl (vyplácení byl uknčen ) a příspěvek na nájemné (vyplácení byl uknčen ), které byly knstruvány bdbně jak testvané dávky státní sciální pdpry. V červnu 2004 byla na základě zákna č. 237/1994 Sb. vyplacena jednrázvá mimřádná dávka příspěvek na dítě ve výši Kč v suvislsti se změnami ve výši daně z přidané hdnty. Sciální péčí zajišťuje stát pmc bčanům, jejichž živtní ptřeby nejsu dstatečně zabezpečeny příjmy z pracvní činnsti, dávkami důchdvéh neb nemcenskéh zabezpečení, ppřípadě jinými příjmy, a bčanům, kteří ji ptřebují vzhledem ke svému zdravtnímu stavu neb věku. Sciální péče zahrnuje zejména péči bčany těžce zdravtně pstižené. V rámci sciální péče se pskytují peněžité dávky, věcné dávky a kulturní a rekreační péče. Jde zejména příspěvky na patření zvláštních pmůcek, úpravu bytu, zakupení, celkvu pravu a zvláštní úpravu mtrvéh vzidla, prvz mtrvéh vzidla, individuální dpravu, úhradu za užívání bezbariérvéh bytu a garáže, příspěvek úplně neb prakticky nevidmým bčanům, bezúrčné půjčky zdravtně pstiženým bčanům aj. Pr ptřeby státní statistiky jsu využívány výstupy z infrmačních systémů České správy sciálníh zabezpečení (dávky nemcenskéh pjištění, příjemci důchdů a průměrné výše důchdů) a Ministerstva práce a sciálních věcí ČR (sciální služby zařízení, uživatelé a výdaje, dmvy pr seniry, dávky státní sciální pdpry, příjemci starbníh důchdu pdle jeh výše, průkazy zdravtně pstižených). V suvislsti s přijetím zákna sciálních službách, ve znění pzdějších předpisů, dšl ke změně členění a značení druhu zařízení sciálních služeb. Z tht důvdu nejsu některé údaje za rk 2007 srvnatelné s údaji z let předchzích. Údaje pčtech těcht zařízení a jejich kapacitě vychází ze skutečnéh rzmístění jedntlivých zařízení či jejich detašvaných pracvišť. * * * Další reginální infrmace kultuře a sprtu, zdravtnictví a sciálním zabezpečení lze získat z publikací ČSÚ: e Statistický bulletin Ústecký kraj e Pracvní neschpnst pr nemc a úraz v ČR Pdrbnější údaje z blasti zdravtnictví jsu publikvány ve Zdravtnické rčence České republiky a ve zdravtnických rčenkách jedntlivých krajů a dále v mntematických publikacích řady Zdravtnická statistika, které každrčně vydává Ústav zdravtnických infrmací a statistiky ČR za Česku republiku a jedntlivé kraje. Na internetvých stránkách ČSÚ jsu další údaje zveřejňvány na:

18 Na internetvých stránkách rezrtníh infrmačníh systému Ministerstva šklství, mládeže a tělvýchvy -Ústavu pr infrmace ve vzdělávání (ÚIV) na: Na internetvých stránkách rezrtníh infrmačníh systému Ministerstva kultury ČR Nárdníh infrmačníh a pradenskéh střediska pr kulturu (NIPOS) na: Na internetvých stránkách rezrtníh infrmačníh systému Ministerstva zdravtnictví - Ústavu zdravtnických infrmací a statistiky (ÚZIS) na: Na internetvých stránkách Ministerstva práce a sciálních věcí a České správy sciálníh zabezpečení na:

19 15. KRIMINALITA A DOPRAVNÍ NEHODY Data zjištěných a bjasněných trestných činech zahrnují i činy evidvané referáty cizinecké a phraniční plicie. Objasněné trestné činy zahrnují trestné činy spáchané a vyřešené ve vykazvaném rce. Obecná kriminalita zahrnuje násilné trestné činy, mravnstní trestné činy, majetkvé trestné činy, pdvdy a zprnevěry, statní majetkvé a statní kriminální trestné činy. Hspdářská kriminalita zahrnuje především trestné činy v bchdních a finančních vztazích. Dpravní nehdy zahrnují všechny nehdy nahlášené Plicii České republiky. Pčet usmrcených, zraněných těžce a lehce dpvídá stavu d 24 hdin p nehdě. Hmtná škda zahrnuje škdu na vzidlech, jejich nákladu neb na zařízení kmunikace. 16. POŽÁRY Údaje pžárech a hlavních důvdech zásahů hasičských záchranných sbrů byly převzaty z infrmací zpracvávaných Hasičskými záchrannými sbry. 43

20 B. Publikván v řadě SLDB Úvd Sčítání lidu, dmů a bytů k 1. březnu 2001 se uskutečnil na celém území České republiky pdle zákna č. 158/1999 Sb., sčítání lidu, dmů a bytů v rce Údaje byly zjišťvány pdle stavu půlnci z 28. únra na 1. března (rzhdný kamžik). Sčítání rganizval, řídil a krdinval Český statistický úřad, který zabezpečval přípravu a prvedení sčítání ve splupráci s Ministerstvem pr místní rzvj, Ministerstvem brany, Ministerstvem spravedlnsti, Ministerstvem vnitra, Ministerstvem zahraničních věcí, Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním, kresními úřady a bcemi. Sčítání v jedntlivých sčítacích bvdech zajišťvali sčítací kmisaři a sčítací revizři. Jak sčítací bvd byl vymezen území základní sídelní jedntky neb jeh část, ve které sběr údajů zajišťval jeden sčítací kmisař. Samstatné sčítací bvdy tvřila zařízení hrmadně ubytvaných příslušníků zbrjených sil, Plicie České republiky, zařízení Vězeňské služby, uprchlické tábry a zastupitelské úřady v zahraničí. Sčítání se vztahval na každu fyzicku sbu, která měla v rzhdný kamžik na území České republiky trvalý neb dluhdbý pbyt, i na každu další fyzicku sbu, která byla na území České republiky v rzhdný kamžik přítmna (i když zde neměla trvalý neb dluhdbý pbyt), na každý dům, určený pr bydlení, i nebydlený, na každý byt, i nebydlený. Dmem se rzuměla stavba, která byla pdle rzhdnutí stavebníh úřadu určena pr bydlení a dále jiná stavba, ve které se nacházel alespň jeden byt. Byt byl definván jak subr místnstí (ppřípadě jedntlivá místnst), který pdle rzhdnutí stavebníh úřadu svým stavebně technickým uspřádáním a vybavením splňval pžadavky na trvalé bydlení. Sčítání nepdléhali cizí státní příslušníci pžívající diplmatických imunit a výsad,jakž i dmy a byty ve vlastnictví jiných států, které služily k diplmatickým účelům. Obsah sčítání (zjišťvané údaje) stanvil zákn č. 158/1999 Sb. Všechny sby měly pvinnst uvést sbě údaje v rzsahu a způsbem stanveným záknem. Tradičně byla pužita metda sebesčítání, kdy byvatelé sami vyplňvali sčítací tiskpisy. Za nezletilu sbu pskytl údaje její záknný zástupce, za sbu zbavenu způsbilsti k právním úknům její patrvník. Za sbu, která měla ve sčítacím bvdu trvalý pbyt, ale byla dčasně nepřítmná, pskytla údaje jiná sba z její bytvé dmácnsti. Údaje dmu pskytl jeh vlastník; vyknával-li správu dmu správce, pskytl údaje správce. Údaje bytu pskytl jeh uživatel. V případě nebydlenéh bytu pskytl údaje bytu vlastník dmu, ppřípadě bytu; vyknával-li správu bytu správce, pskytl údaje správce. Při sčítání lidu, dmů a bytů 2001 byly pužity sčítací tiskpisy: Sčítací list sb, Dmvní list, Bytvý list. Vzry sčítacích tiskpisů vymezila Vyhláška Českéh statistickéh úřadu, kteru se stanví vzry sčítacích tiskpisů pr sčítání lidu, dmů a bytů v rce 2001 a vzr průkazu sčítacíh kmisaře a sčítacíh revizra (Sbírka záknů, částka 95, 13. října 2000). Všechny údaje byly zpracvány pdle územníh a správníh členění státu platnéh v České republice k 1. březnu Sčítání lidu, dmů a bytů v rce 2001 v České republice respektval z hlediska bsahu, metdiky i zpracvání údajů Rezluci Eknmické a sciální rady OSN z rku 1995 k prgramu světvých sčítání a Dpručení pr sčítání lidu, dmů a bytů klem rku 2000 v evrpském reginu, která zpracval Statistický úřad Evrpské unie (Eurstat) ve splupráci s Evrpsku hspdářsku kmisí. 44

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně:

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně: Ing. Eliška Galambicvá Maturitní tázka č. 14. 14/ Zúčtvání daní a dtací. Základní pjmy v blasti daní (daň, správce daně, plátce, pplatník, zdaňvací bdbí, splatnst daně). Členění daní (daně přímé a nepřímé).

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ZÁKLADNÍ ÚDAJE POŘIZOVATEL: ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ORP NOVÝ BYDŽOV Městský úřad Nvý Bydžv Masarykv nám. 1, Nvý Bydžv

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

Zpracovatel: IVRO, v.o.s.

Zpracovatel: IVRO, v.o.s. POZNESS Pznáním k lepším sciálním službám Zpracvatel: IVRO, v..s. Přílha č. 1 Srvnání sciálních služeb pr seniry na území Jihčeskéh kraje a Dlníh Rakuska Strana 2 1 PŘÍLOHA Č. 1 SROVNÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5 Změny ve využívání území, jejich důsledky pr plánvání Územní plánvání 1 / 5 bytné zóny Bydlení 50-60% urbanizvaných plch ve městech sučástí bydlení je mnh dalších činnstí vazba na základní bčanské vybavení

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 20/12/2006 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2008 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 19/12/2007 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2014 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty s hledem na pčet parametrů jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry,

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Závěrečná zpráva PES. - důchodová reforma. Vladimír Bezděk Praha, Senát PSP ČR, 9.června 2010

Závěrečná zpráva PES. - důchodová reforma. Vladimír Bezděk Praha, Senát PSP ČR, 9.června 2010 Závěrečná zpráva PES - důchdvá refrma Vladimír Bezděk Praha, Senát PSP ČR, 9.června 2010 1 Lcal knwledge. Glbal pwer. 1. PES: úkl a principy práce 2. Analýza dnešníh stavu 3. Vybrané suvislsti důchdvé

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY E-učebnice Eknmika snadn a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY Histrie burz 1. bdbí první burzy se bjevily už ve středvěku v Benátkách, Miláně a Flrencii pzději ve městě Bruggy, zalžená Van der Bursem a dtud

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Infrmace pr žadatele - SZP 2015 ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL, AKTIVNÍ ZEMĚDĚLEC V rce 2015 dchází ke změně subjektů, které mhu být příjemci některé z dtací patření v rámci Jedntné žádsti. ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Konkrétní varianty opatření směřujících ke zvýšení zásluhovosti a narovnání transferů mezi rodinou a společností

Konkrétní varianty opatření směřujících ke zvýšení zásluhovosti a narovnání transferů mezi rodinou a společností Knkrétní varianty patření směřujících ke zvýšení zásluhvsti a narvnání transferů mezi rdinu a splečnstí Odbrná kmise pr důchdvu refrmu. Pracvní materiál týmu č. 3 Kmplexní analýzy, zásluhvst a transfery,

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

www.thunova.cz Kapitola 6 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS A EKONOMICKÝ RŮST

www.thunova.cz Kapitola 6 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS A EKONOMICKÝ RŮST Kapitla 6 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS A EKONOMICKÝ RŮST Hspdářské cykly: hspdářský cyklus představuje klísání reálnéh hrubéh dmácíh prduktu (RHDP či Y) klem ptenciálníh prduktu Y* výkyvy v eknmické aktivitě dprvázené

Více

Plán nezbytné modernizace zdravotních registrů jako datové základny ehealth. Ladislav Dušek

Plán nezbytné modernizace zdravotních registrů jako datové základny ehealth. Ladislav Dušek Plán nezbytné mdernizace zdravtních registrů jak datvé základny ehealth Ladislav Dušek I. Stav a využitelnst su asných datvých agend ÚZIS Nárdní zdravtnický infrmační systém Sučasné datvé agendy ÚZIS ČR

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vybrané problémy venkovské ZŠ. Chosen Problems of a Provincial Elementary School

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vybrané problémy venkovské ZŠ. Chosen Problems of a Provincial Elementary School ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vybrané prblémy venkvské ZŠ Chsen Prblems f a Prvincial Elementary Schl Jarslava LAVIČKOVÁ Cheb 2012 Prhlašuji, že jsem bakalářsku práci

Více

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí Legislativa a interní nrmy pr účely bje prti legalizaci výnsů z trestné činnsti a financvání terrismu (AML/CFT) a mezinárdních sankcí Zákn č. 253/2008 Sb., některých patřeních prti legalizaci výnsů z trestné

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Přílha č. 3 PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH Odbr chrany živtníh prstředí... 2 Finanční dbr... 4 Odbr dpravy a silničníh hspdářství... 6 Odbr kultury

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Zápis z veřejnéh zasedání Zastupitelstva bce Pstřekv Míst: zasedací místnst Obecníh úřadu Datum: 26.11.2014 Zúčastnění členvé ZO: Omluveni: -- Jan Kreuz, Jarmír Steinberger, Petr Plák, Dana Vgeltanzvá,

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

ÚZEMNÍ ROZVOJ. Ekonomika staveb a sídel /3

ÚZEMNÍ ROZVOJ. Ekonomika staveb a sídel /3 ÚZEMNÍ ROZVOJ Eknmika staveb a sídel /3 ÚZEMNÍ ROZVOJ = jakékliv zhdncení nemvitsti změnu jejíh využívání změna funkčníh využití území nezastavěné zastavěné méně eknmicky výhdná funkce eknmicky výhdnější

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem Metdika a harmngram ptimalizace škl a šklských zařízení zřizvaných Jihmravským krajem Přehled dsud realizvaných změn V průběhu rku 2001 převzal Jihmravský kraj zřizvatelské kmpetence k 278 šklským příspěvkvým

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce 28. 3. 2014 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ Praha,. března ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ COM (2008) 725 final Stanvisk Ministerstva zdravtnictví ČR k veřejné knzultaci Evrpské kmise I. OBECNÝ KOMENTÁŘ Česká republika se ptýká

Více

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy Strategický plán LEADER I Sudety míst k setkávání Metdický pkyn pr hdncení prjektů v rámci 12. výzvy Základní infrmace Tent metdický pkyn vychází z diskuse Prgramvéh výbru MAS Český Západ Místní partnerství

Více

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková Ing. Jana Pilátvá Půsbení ve Svazu prezidentka Svazu (2011 2015) předsedkyně Metdické rady Svazu pr pdnikatele členka Výbru pr tázky výknu účetní prfese šéfredaktrka časpisu Metdické aktuality Svazu dbrný

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Obsah Seznam organizací poskytujících sociální a související služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ

Obsah Seznam organizací poskytujících sociální a související služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA KRAVAŘE Obsah Seznam rganizací pskytujících sciální a suvisející služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2012

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2012 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2012 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek, mezi kterými se přepíná

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE Eknmika staveb a sídel /2 Rzmístění bydlení ve městě filter dwn = vyfiltrvání stárnutím bytů se zhršuje kvalita bydlení nárčnější byvatelé dcházejí staré čtvrti

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více