Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová"

Transkript

1 Vybraná data z analytické části RPSS ČB Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová

2 Obsah prezentace Sociodemografická data Socioekonomická data nezaměstnanost sociální dávky Výskyt kriminality Výstupy z Registru poskytovatelů sociálních služeb z provedených dotazníkových šetření

3 Věková struktura obyvatelstva na území ČB a SO ORP ČB - srovnání let 2006 a 2010 SO ORP ČB kategorie let r ,0 % X r ,3 % (propad o 1,7 % -!! v AH - mírný nárůst 781 osob) kategorie 65 a více let r ,0 % X r ,4 % (nárůst o 1,4 %, v AH = osob) obec ČB kategorie let r ,1 % X r ,0 % (propad o 2,1 % - v abs. vyjádření = 1972 obyvatel). kategorie 65 a více let r ,8 % X r ,7 % (nárůst o 1,9 %, v AH = osob)

4 Srovnání zastoupení jednotlivých věk.skupin (r X r. 2020) mladší věk.skupina - z 14,3 % na 16,0 % střední věk.skupina - ze 70,3 % na 64,2 % (tj. o 6,1 %) starší věk.skupina z 15,4 % na 19,8 % Prognóza vývoje obyvatel v rámci věkových kohort do r SO ORP ČB u sk let - 10% nárůst AH = osob u sk let 10% pokles AH = cca 10,5 tis. osob - ze osob (v r. 2010) na osob (v r. 2020) u sk. 65 a víceletých 27% nárůst počtu osob AH = cca 6,5 tisíc osob

5 Struktura obyvatelstva dle rodinného stavu na základě SLDB v r (relativní hodnoty) SO ORP ČB Ženatí-vdané: 43,4 % (více než průměr za ČR) Svobodní-svobodné: 39,1 % Rozvedení-rozvedené: 10,7 % (vyšší než průměr za ČR)!! obec ČB 12,5 % Ovdovělí-ovdovělé: 6,8 %

6 Vzdělanostní struktura dle SLDB v r (relativní hodnoty) SO ORP ČB lidé se středošk. vzděláním (s maturitou i bez maturity) 64,7 % populace - mírně nad průměrem ČR Osoby se zákl.vzděláním vč. neukončeného tvoří 15,3 % populace (hodnoty pod prům. ČR). Vš. vzdělaných je 18,8 % osob průměr ČR je 12,4 %. Hodnoty nutné doplnit o kateg. nezjištěno více než 4 % populace na všech sledovaných územích se při SLDB v r neidentifikovala se žádnou nabídnutou kategorií

7 Míra registrované nezaměstnanosti v obci ČB, SO ORP ČB, Jč. kraji a ČR v letech k (relativní hodnoty)

8 Nezaměstnanost ve SO ORP ČB - nejproblémovější skupiny (r. 2010) Z hlediska věku - věková kohorta let (26,1 %) předběhla i generaci 50+ Z hlediska vzdělání sk. středoškolsky vzdělaných bez maturity (39,5 %) Z hlediska pohlaví ženy - r pouze 0,5% rozdíl (7,1 %) Rozdíl relativně stabilní X v Jč. kraji výkyvy

9 Uchazeči o zaměstnání osoby se zdravotním postižením Okres ČB r (abs. hodnoty) r (abs. hodnoty) Okres ČB r (%) r (%) Dosažitelní uchazeči - OZP OZP uchazeči o zaměstn. 20,8 14,1 Dosažiteln í uchazeči celkem

10 Uchazeči o zaměstnání osoby evidované na ÚP déle než 6 měsíců - vývoj v letech (relativ. hodnoty) Další problém. sk. nezaměstn. v okrese ČB Osoby evidované déle než 12 měsíců (22,6 %) Generace 50+ (24,3 %) Osoby pečující o dítě do 15 let

11 Počet domácností s čistými příjmy pod ŽM minima v Jč. kraji a ČR v letech (absolutní hodnoty) Počty nařízených exekucí v ČR

12 Kč Průměrný měsíční počet dávek pomoci v hmotné nouzi přepočet na obyv. - ve SO ORP ČB, Jč. kraji a v ČR v r (absolutní hodnoty) příspěvek na živobytí doplatek na bydlení mimořádná okamžitá pomoc SO ORP České Budějovice 3,95 0,54 0,56 Jihočeský kraj 5,78 1,31 0,80 ČR 8,57 2,19 0,86

13 Počet příjemců příspěvku na péči v r (absolutní hodnoty) území SO ORP ČB Počet příjemců PnP celkem Počet příjemců PnP I. st. Počet příjemců PnP II. st. Počet příjemců Pnp III. st. Počet příjemců PnP IV. st Jč. kraj ČR Distribuce finančních prostředků mezi jednotlivé kategorie PnP v rámci ČR a Jč. kraje - největší množství financí vyplaceno osobám ve III. st. závislosti na péči, ve SO ORP ČB - situace odlišná nejvíce prostředků osobám ve IV. st. závislosti determinováno tím, že v obci ČB je koncentrován nadprůměrný počet osob starších 65 let

14 Výskyt celkové kriminality v r Nejvíce zastoupené majetkové činy krádeže prosté krádeže vloupáním zajímavosti: Výskyt celkové kriminality na území ÚO ČB případů - meziročně došlo ke snížení o cca 560 TČ (9 %) v Jč. kraji případů meziročně došlo ke zvýšení o cca 3,8 tisíce TČ (1,2 %) podíl ÚO ČB činí pouze 1,7 % celkové kriminality Jč. kraje Podíl TČ spáchaných pod vlivem omam. a psychotr. l. tvořil v Jč. kraji cca 0,4 % (tj případů z celk. počtu ), v ÚO ČB to bylo 5,7 % (tj. 321 případů z celk. počtu případů).

15 Trestná činnost spáchaná nezletilými v letech v ÚO ČB Tr.činnost v r klesla o 38 % ve srovnání s r Mezi roky 2010 a 2011 mírný nárůst kriminality

16 Vývoj počtu zneužívaných, týraných a zanedbávaných dětí v ČR v letech Počet v r stoupl 1,5x oproti r Samotné zanedbávání tvoří 62 % dětských obětí Kvalifikované odhady: v ČR tis. dětské populace (Baudyšová, 2012)

17 Počty(kvalifikované odhady) cílových skupin Cílová skupina Celkový počet Cílová skupina Celkový počet Osoby s ment. postižením 532 Rodiny s dětmi Osoby s těles. postižením Děti a mládež ohrož.delikvencí (0 18 let) Osoby se zrak. postižením 436 Senioři (65 a více let) Osoby se sluch.p. 372 Osoby ohrožené prostitucí / osob ohrožených prostitucí Osoby s jiným zdrav.postiž Osoby v krizi kvalif. přepočet osob s materiální deprivací/100 dětských obětí Osoby s dl.dušev.o 638 Etnické menšiny 400/ Osoby s kombi p cizinci 4 740/ trv.p Uživ.om.či psych.l. 560 Oběti tr.čin.a DN 350

18 Výstupy z Registru poskytovatelů soc. služeb (ke dni ) Nejčetněji zastoupené sociální služby Odborné sociální poradenství (15) Sociální rehabilitace (7) Domovy pro seniory (6) Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP (5) Neregistrované sociální služby Centra denních služeb Podpora samostatného bydlení Terapeutické komunity

19 Výstupy z dotazníkového šetření mezi poskytovateli soc. služeb Sociální služba Počet odmítnutých osob Odborné sociální poradenství 268 Osobní asistence 9 Pečovatelská služba 4 Průvodcovské a předčitatelské služby 3 Odlehčovací služby 113 Týdenní stacionář 1 Domov pro osob se zdrav. postižením 84 Domov pro seniory 349 Domov se zvláštním režimem 105 Chráněné bydlení 25 Azylový dům 44 Nízkoprahová denní centra 200 Noclehárna 69 Služby následné péče 38 Sociálně terapeutické dílny 3 Celkem 1 315

20 Analýza dotazníkového šetření mezi poskytovateli soc. služeb Spektrum sociálních služeb v kontextu cílových skupin Tradičně nejvíce zabezpečené cílové skupiny Senioři Osoby se ZP (vyjma odlehčovacích služeb pro OZP do 18 let a, podpory samostatného bydlení, popř. chráněného bydlení) Nejméně zabezpečené cílové skupiny Osoby do 26 let po výkonu ústavní nebo ochranné výchovy Osoby ohrožené prostitucí Osoby HIV pozitivní a nemocní AIDS Osoby propuštěné z VV či VTOS

21 Výstupy z provedených dotazníkových šetření (uživatelé, veřejnost) Překážky omezující pohyb či orientaci Nedostatečný počet veřejných WC (vhodných pro osoby užívající komp. pomůcky) Špatný stav a údržba komunikací a chodníků Nedostatečný počet pravidelných linek nízkopodlažních autobusů Nedostatečný počet ozvučených křižovatek Bariérovost veřejných institucí Nedostatek laviček na území města

22 Výstupy z provedených dotazníkových šetření (veřejnost, zadavatelé) Další sociální problémy nedostatečný počet mateřských škol chování sociálně nepřizpůsobivých občanů nezaměstnanost kriminalita drogy osoby bez domova

23 Výstupy z provedených dotazníkových šetření (uživatelé, veřejnost) Potřeba pomoci v oblastech Bytová problematika (potřeba levného podnájmu, bariérovost bytů) - senioři, uživatelé návyk. látek, OZP Dluhová problematika - uživatelé poradenství, uživatelé návyk. látek Zaměstnání včetně prac. práv. problematiky - uživatelé poradenství, osoby v PSK, uživatelé návyk. látek, OZP Sociálně právní problematika senioři, OZP Závislosti na alkoholu, herních automatech - osoby v PSK, uživatelé návyk. látek Volnočasové aktivity (dětské hřiště, legální zdi pro graffiti) děti a mládež, senioři, OZP Mezilidské vztahy uživatelé poradenství, osoby v PSK, OZP Trestná činnost - senioři

24 Výstupy z provedených dotazníkových šetření (zadavatelé) Financování sociálních služeb obcemi zúčastněných dotaz.šetření (celkem 54 obcí) podílelo se 36 obcí (67 %) nepodílelo se 18 obcí (33 %) Výrazné disproporce v údajích - dotacích uvedenými obcemi a poskytovateli Dotace - celkem obce Kč Dotace - celkem poskytovatelé Kč

25 Děkuji za pozornost

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ A UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OLOMOUCI A SOUVISEJÍCÍ SOCIODEMOGRAFICKÉ ÚDAJE

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ A UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OLOMOUCI A SOUVISEJÍCÍ SOCIODEMOGRAFICKÉ ÚDAJE 2015 ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ A UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OLOMOUCI A SOUVISEJÍCÍ SOCIODEMOGRAFICKÉ ÚDAJE OBSAH I. ÚVOD KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ A VAZBA NA POTŘEBY AKTÉRŮ... 4 II. VYBRANÉ SOCIODEMOGRAFICKÉ

Více

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE... 3 3. PŘEDPOKLAD BUDOUCÍHO VÝVOJE... 12 4. VYBRANÉ CÍLOVÉ SKUPINY UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB...

1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE... 3 3. PŘEDPOKLAD BUDOUCÍHO VÝVOJE... 12 4. VYBRANÉ CÍLOVÉ SKUPINY UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB... 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE... 3 2.1. MĚSTO PROSTĚJOV V REGIONU... 3 2.2. POČET OBYVATEL... 4 2.3. STRUKTURA PODLE VĚKU... 6 2.4. VZDĚLANOSTNÍ STRUKTURA OBYVATELSTVA... 8 2.5. NÁRODNOSTNÍ

Více

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 PŘÍLOHA PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská

Více

Komunitní plán Města Mimoně. období 2008-2013

Komunitní plán Města Mimoně. období 2008-2013 Komunitní plán Města Mimoně období 2008-2013 PODĚKOVÁNÍ Ráda bych poděkovala všem, bez jejichž přispění by 1. komunitní plán sociálních služeb města Mimoně nemohl vzniknout. Za podporu procesu komunitního

Více

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2013 Tato studie byla vytvořena v rámci projektu Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě

Více

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 1 OBSAH: I. Základní informace a východiska 1.1. Seznam použitých zkratek 1.2. Metoda komunitního plánování a základní

Více

Plán rozvoje a udržitelnosti sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Přeštice na období 2011 2014

Plán rozvoje a udržitelnosti sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Přeštice na období 2011 2014 Plán rozvoje a udržitelnosti sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Přeštice na období 2011 2014 Tento dokument byl zpracován v rámci projektu: Podpora udržitelnosti procesu plánování

Více

ÚVOD. 1 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 2 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

ÚVOD. 1 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 2 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Plán rozvoje sociálních služeb města Sokolova na období let 2014 2018 OBSAH ÚVOD... 1 1 Analýza města Sokolova... 4 1.1 Obecná charakteristika území... 4 1.2 Demografické údaje a sociální problémy... 5

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE Hodnocení vlivů koncepce na veřejné zdraví ZADAVATEL: ZPRACOVAL: RADDIT CONSULTING S.R.O. EKOTOXA s.r.o.

Více

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území Tento dokument vznikl v rámci projektu Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Plán prevence kriminality města Hlučín na léta 2012 2015

Plán prevence kriminality města Hlučín na léta 2012 2015 Plán prevence kriminality města Hlučín na léta 2012 2015 ÚVOD Prevence kriminality spočívá v eliminaci trestné činnosti ještě před jejím započetím nebo před jejím pokračováním. Zahrnujeme pod ní veškeré

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJEMSKA NA OBDOBÍ 2012-2014

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJEMSKA NA OBDOBÍ 2012-2014 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJEMSKA NA OBDOBÍ 2012-2014 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2012-2014, byl zpracován v rámci projektu Střednědobý plán rozvoje

Více

Analýza cílových skupin sociálních služeb

Analýza cílových skupin sociálních služeb Analýza cílových skupin sociálních služeb Zpracováno v rámci zakázky Zpracování analytických podkladů pro projekt Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních

Více

KOMUNITNÍ PLÁN. sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019

KOMUNITNÍ PLÁN. sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019 KOMUNITNÍ PLÁN sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019 Komunitní plán byl zpracován v rámci projektu Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb

Více

Analýza potřeb osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi

Analýza potřeb osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi Analýza potřeb osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi Zpracováno v rámci zakázky Zpracování analytických podkladů pro projekt Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 Tato publikace vznikla jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb

Více

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. na období 2012 až 2016

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. na období 2012 až 2016 PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana Volfová (Kostka

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 Návrh dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 NÁVRH K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVACÍMU ŘÍZENÍ Dokument byl vytvořen v rámci projektu,,efektivita

Více

SOUČASNÝ STAV SÍTĚ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY 2006

SOUČASNÝ STAV SÍTĚ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY 2006 SOUČASNÝ STAV SÍTĚ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PREVENCE ODDĚLENÍ ANALÝZ A VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. Úvod...3 2. Souhrn...4 3. Zadání šetření...6 3. 1 Zpracování zadání...6

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV. Návrh

PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV. Návrh PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV Návrh VERZE k 27.04.2012 (neprošlo jazykovou ani grafickou korekturou) ÚVODNÍ SLOVO Bude doplněno Strana 2 Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 2 OBSAH... 3 1 ÚVODNÍ

Více

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŢEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK)

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŢEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŢEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2007 Zpracoval: Oddělení podpory nestátních sociálních služeb Odbor kultury, školství a sociálních služeb

Více

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŢEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2009

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŢEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2009 VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŢEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 009 www.socialni-sluzby-usti.cz Zpracoval: Oddělení podpory nestátních sociálních služeb Odbor kultury,

Více

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTO STRAKONICE PLÁN PREVENCE KRIMINALITY 2014-2018 Poděkování Poděkování všem, kteří se aktivně podíleli na vytvoření PLÁNU PREVENCE KRIMINALITY 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 2 BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA... 5 2.1 PROTIPRÁVNÍ

Více