Problematika cvičení po porodu. Bakalářská práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Problematika cvičení po porodu. Bakalářská práce"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra gymnastiky a úpolů Problematika cvičení po porodu Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Lenka Svobodová Vypracovala: Michaela Nováková Regenerace a výţiva ve sportu Brno, 2010

2 Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně a na základě literatury a pramenů uvedených v pouţitých zdrojích. V Brně dne 30. dubna 2010 podpis

3 Poděkování Nejvíce bych chtěla poděkovat paní Mgr. Lence Svobodové za odborné vedení, pomoc a cenné informace při psaní mé bakalářské práce.

4 OBSAH Úvod Šestinedělí a další období do půl roku od porodu Šestinedělí Involuční změny Reprodukční orgány Uropoetický systém Kardiovaskulární systém, krev Endokrinní systém Muskuloskeletární systém Gastrointestinální systém Respirační systém Psychické změny Další změny Progresivní změny Laktace Porodní poranění a zánětlivé komplikace v šestinedělí Šestinedělí a pohyb Další období v ţivotě ţeny do půl roku od porodu Inkontinence Ochablé břicho, povolené svaly břicha a pánevního dna Nadváha Poporodní deprese Laktace Období od šestinedělí do půl roku po porodu a sport Cviky a cvičení Přínos cvičení Nevýhody cvičení při chybném provedení cviků Cviky a cvičení v šestinedělí Instrukce Relaxační a dechové cvičení Cviky v šestinedělí První den po porodu Druhý aţ třetí den po porodu Od 4. dne po porodu Cvičení s dítětem Cviky a cvičení po šestinedělí do půl roku od porodu Rozcvičení Cviky na posílení pánevního dna Cviky na posílení a protaţení břišních a šíjových svalů Cviky na posílení a protaţení horních končetin Cviky na posílení a protaţení zad Cviky na posílení a protaţení hýţdí a dolních končetin Vytrvalostní (aerobní) pohybová aktivita pro ţeny po porodu Charakteristika vytrvalostní zátěţe... 58

5 Příklady vytrvalostní pohybové aktivity Závěr Seznam pouţité literatury a internetových zdrojů RESUMÉ

6 Úvod S příchodem potomka na svět začínají rodičům nové a krásné záţitky, ale i starostlivé okamţiky. Vzájemnou podporou partnerů a s pomocí lékařů, rodiny a okolí se dá kaţdá situace zvládnout. Starostlivá maminka pečuje o své děťátko s největší láskou a péčí, která mu dává pocit bezpečí. Neměla by zapomínat ani na sebe, protoţe těhotenství a porod její organismus dost zatíţil, a tak je pro ni důleţitý dostatečný odpočinek a relaxace později spojená se cvičením. Přes veškerý čas, který věnuje potomkovi a s ním spojeným činnostem, by měla dbát na lehkou pohybovou aktivitu a správnou výţivu. Čím dříve s pohybem začne, tím určitě lépe a nebude litovat. Vliv cvičení na zpevnění a zformování břicha můţe pomáhat eliminovat následky poporodního nafouklého bříška. Následky jsou ale vţdy souhrou mnoha aspektů včetně toho nejvýznamnějšího- genetiky. Myslím si, ţe brzkým a pravidelným cvičením se zaměřením na posílení svalstva pánevního dna a břišních svalů, je moţné dosáhnout viditelně lepších výsledků neţ bez cvičení. Pokud to ovšem geneticky zakódované predispozice a zdravotní stav ţeny dovolí, jelikoţ jde o individuální problém. Většina rodiček se po porodu potýká s nadbytečnými kily a hlavně nezpevněným tělem. Některým se podaří dosáhnout původní postavy, kterou měly před otěhotněním snáz, jiným trvá návrat do minulého stavu déle. Velkou roli v procesu hraje zejména genetika. Faktory ovlivňující to, ţe ţena po porodu začne, nebo nezačne cvičit, mohou podle mého názoru být například: - nadstandardní péče o nemocné dítě - čas - zdravotní stav matky - finanční moţnosti - zvyk sportovat před otěhotněním a během těhotenství, - laktace - motivace a vůle - psychické problémy a jistě další Organizace práce a pomoc s hlídáním miminka nebo domácími pracemi vytvoří matce prostor pro vlastní pohybovou realizaci. Zábavou pro ni jistě bude, 7

7 kdyţ vyrazí sportovat se svým potomkem na bruslařskou stezku, nebo kdyţ si spolu zacvičí v dětském pokojíčku. Pohybových a sportovních moţností je široká škála. Postupným a přirozeným zapojením dítěte do společných pohybových aktivit se v rodině začne podporovat sportovní prostředí. Vybrala jsem si téma o problematice cvičení po porodu, protoţe mě zajímal vůbec celý proces změn na organismu ţeny po porodu, tedy v období, kdy je ţena v šestinedělí a dále v období do půl roku od porodu. Pro zmíněný časový interval (šestinedělí a půl roku od porodu) jsem zjišťovala informace o cvicích a cvičeních vhodných pro šestinedělky a matky v půlročním období od porodu. Vybírala jsem pohybové činnosti zaměřené jak na zpevnění a protaţení těla, tak na redukci hmotnosti. Sama bych se jednou ráda stala matkou a tak přínos zkoumané oblasti do budoucna vyuţiji pro vlastní potřeby, ale i pro kamarádky a známé, které o něj budou mít zájem. Kdyţ jsem si téma vybrala a začala k němu shánět literaturu, překvapilo mě, ţe většina knih souvisejících se cvičením po porodu zmiňuje cvičení a pohybovou aktivitu jenom pro matky v šestinedělí. Očekávala jsem jak cviky pro šestinedělky, tak i návrhy cvičení do dalších měsíců ţivota ţeny. Ale informací o moţnostech dalšího cvičení speciálně po šestinedělí jsem mnoho nenašla. Různé formy a moţnosti cvičení pro ţeny pak vycházejí v samostatných publikacích, ze kterých čerstvé matky mohou čerpat inspiraci, do jejichţ stránek jsem také nahlédla. Pro tyto nedostatky jsem téma rozšířila na cvičení do půl roku od porodu, aby ţeny měly moţnost pokračovat v zaběhlém cvičení, nebo si rozšířit škálu dalších pohybových aktivit. Sport patří k ţivotu a tak povzbuzení do další tělesné činnosti je přínosem, jak po ukončení šestinedělí, tak i pro další měsíce a roky po porodu. Sama jsem instruktorkou aerobiku, aqua aerobiku a pilates a proto je mi téma blízké i z důvodu uplatnění praktických zkušeností. Hlavním cílem práce je podání souhrnných informací o vhodných cvicích pro ţeny v šestinedělí s přihlédnutím k jejich zdravotnímu stavu. Dále nabídka cviků, cvičení a sportování pro ţeny v období půl roku od porodu. U cviků v šestinedělí je kladen důraz na správné provedení, dýchání a individuální přístup. Pro další období jsou vybrány cviky na posílení svalů s tendencí ochabovat a cviky na protaţení svalstva se sklonem ke zkrácení. Navrhuji i nabídku zábavných 8

8 forem aerobních cvičení, kterou dnešní doba umoţňuje. Celou práci jsem zaloţila na studiu odborné literatury a rozdělila ji do dvou částí. První kapitola shrnuje poznatky o fyziologickém šestinedělí a měnícím se organismu šestinedělky z hlediska anatomie, gynekologie a porodnictví. Ve stejné kapitole jsou popsány s těhotenstvím, porodem a šestinedělím související změny na organismu čerstvé matky v její další ţivotní etapě do půl roku od porodu. Informace o stavu ţeny v šestinedělí a v období půl roku od porodu jsem vyuţila k sestavení zásobníku cviků ve druhé kapitole. Poznatky jsou obecné a nezmiňují odchylky od standardního vývoje. Druhá kapitola je zásobníkem vhodných cviků pro šestinedělky a nabídkou moţností, jak sportovat i v půlročním období po porodu. 9

9 1. Šestinedělí a další období do půl roku od porodu Těhotenství s porodem více či méně nezvratně zasáhly do organismu ţeny. Ve čtvrté době porodní, kdy uţ ţena porodila plod a placentu, začíná další ţivotní perioda změn v jejím mateřském organismu. Následující kapitola shrnuje poznatky o anatomických, fyziologických a psychických změnách, které gravidita a porod zanechaly na organismu šestinedělky a jak ovlinily její další půl rok ţivota. 1.1 Šestinedělí Po porodu začíná další zatěţkávací období v ţivotě ţeny, šestinedělí (puerperium). Jeho začátek rodička obvykle proţívá v nemocnici na sále porodního oddělení, odkud je po dvou aţ třech hodinách přesunuta na oddělení šestinedělí [ 25, 26 ]. Těhotenství doprovázelo mnoho fyziologických změn, které se na organismu ţeny projevily. V puerperiu většina změn postupně odeznívá a mateřský organismus se fyziologicky adaptuje na novou situaci po porodu. Postupně se tak vrací do stavu před těhotenstvím, i kdyţ úplně stejného stavu uţ nedosáhne. Proto je ţena na konci šestinedělí charakterizována organismem rodičky. Přestoţe z názvu zní doba, jak dlouho období trvá, není časově omezeno. U většiny ţen je období dlouhé přibliţně šest aţ osm týdnů po porodu, někdy je i delší [ 15,25,26 ]. Šestinedělí je charakteristické návratem k netěhotnému stavu ţeny, hojením případných poranění způsobených porodem a rozvojem kojení. Dochází jak k regresivním změnám (involuce pohlavních orgánů), tak k progresivním změnám (nástup laktace). (Roztočil, 2001). Další velké změny se odehrávají i v duši čerstvé matky. Rodičovství a mateřská láska s příchodem potomka na svět plně souvisejí. Pokud je ţena prvorodičkou, tak je pro ni puerperium obdobím, kdy se začne vyvíjet nový vztah mezi ní a jejím dítětem. Někdy příliš nových změn najednou můţe čerstvé matkce působit problémy. Vše je individuální záleţitostí. Změny, kterým ţenský organismus v šestinedělí podléhá, mají dopad na 10

10 pohybovou aktivitu matky a vzájemně na sebe působí. Cvičením se dají pozitivně ovlivnit těhotenské a porodní následky projevující se ústupem v době šestinedělí. [22,25,26, ] Involuční změny Stávající změny patrné téměř v celém organismu ţeny ustupují zpět a zanikají ve prospěch funkčního i anatomického návratu organismu do původního stavu před otěhotněním. Zcela identického stavu jako před otěhotněním uţ se involucí a regenerací nedosáhne, proto je ţena po ukončení šestinedělí charakteristická organismem rodičky [ 24,25 ] Reprodukční orgány Na pohlavních orgánech jsou patrny nejvýraznější regresivní involuční změny. Týkají se změn na děloze, pochvě, vaječnících, vejcovodech a vnějších rodidel [ 25 ]. Děloha Involuce dělohy spočívá v katabolismu svalových vláken, která podléhají hydrolýze a atrofují. Regenerační procesy lze dobře sledovat na zmenšování a zavinování dělohy. Přibliţně za šest týdnů po porodu se děloha vrátí z porodní hmotnosti 1000g do velikosti před otěhotněním (60g) a její horní okraj uţ sestoupil do oblasti malé pánve. Asi třetí den po porodu se děloţní stěna diferencuje na dvě vrstvy. Povrchová vrstva podléhá nekrotizaci a vnitřní vrstva vytváří základ nové děloţní sliznice. Odumřelé buňky děloţní sliznice, leukocyty, erytrocyty odcházejí z dělohy v podobě sekretu, nazývaný očistky ( lochia ). Tak se děloha zbavuje neţádoucích produktů s choroboplodnými zárodky infikovanými v pochvě, které souvisejí s hojícím procesem dělohy, především místa, kde byla usídlena placenta. Typ očistků se v průběhu šestinedělí mění. První a druhý den jsou krvavé. Třetí a čtvrtý den v nich ubývá erytrocytů, jsou růţové, sekrece dosahuje vrcholu. Později světlají a mají bělavý vzhled, obsahují mnoho leukocytů. Koncem druhého týdne jsou hlenovité. Očistky jsou produkovány asi dva týdny, ale někdy i celé šestinedělí. V průběhu ţena pouţívá sterilní hygienické vloţky. Pokud sekret zapáchá, je to známka moţné infekce. 11

11 Proto je během produkce očistků kladen velký důraz na hygienu. Kojení a sání dítěte z prsu vyvolává bolestivé děloţní kontrakce, které ale zrychlují zavinování dělohy. Aktivní pohyb pomáhá děloze vrátit se zpět do svého fyziologického uloţení v malé pánvi. Děložní hrdlo, je po porodu oteklé a prokrvácené. Jeho involuce je pomalejší neţ u dělohy. Regenerace nastává šestý týden po porodu. Čípek děloţní natrvalo změní svůj tvar na štěrbinovitou branku oproti předporodní kruhovité. Vejcovody, ztrácejí prosáklost a nabývají svůj původní tvar. Vaječníky, se zmenšují a vracejí se zpět do malé pánve [ 11,13,23,24,25,26,32,33 ]. Pochva Stěny poševní jsou po porodu oteklé, zhmoţděné a namodralé jak byly plodem rozpínány. Ačkoliv se pochva nikdy nevrátí do stejného stavu jako před otěhotněním, podpůrné tkáně pánevního dna postupně regenerují a získávají zpět svou pruţnost. Hráz, je oteklá, zmoţená a bolestivá zvláště při sezení a chůzi. Mohlo na ní dojít k různému stupni ruptury nebo byla nastřiţena ( epiziotomie ). Pokud nenastanou komplikace spojené s hojením, nastupuje tonus perineálního svalstva celkem rychle. V případě komplikací se zhojení protáhne aţ za období šestinedělí [ 15,23,24,25,26,31 ] Uropoetický systém Močový měchýř nabývá zpátky své původní kapacity a vrací se zpět na své původní místo pod sponu stydkou. Těhotenstvím a porodními tlaky můţe být jeho svalovina ochromena, coţ vede k hypotonii svalstva a poruchám mikce. V prvních dnech po porodu jsou vylučovány aţ 3 l moči denně a to díky vyplavování tekutin z otoků a extracelulární tekutiny. Přestoţe je močení první dny po porodu hojné, můţe být obtíţné. Chybí i pocit nucení, který se dostavuje aţ při výrazné náplni močového měchýře. Důvodem je ochablé svalstvo močového měchýře. Pravidelnosti vyprazdňování močového měchýře pomáhá časté vstávání uţ první a druhý den po porodu. Pozitivní účinek má i cvičení. Při určitých činnostech se u ţen mohou po porodu vyskytnout poruchy s únikem moči spojené se slabostí svalů pánevního dna a poklesem močového měchýře. Jde o tzv. stresovou inkontinenci, samovolný únik moči, který se dostavuje při smíchu, kašli, kýchání, 12

12 prudkém neočekávaném pohybu a můţe přetrvat i několik týdnů po porodu. Cíleným posilováním svalů pánevního dna se příznaky inkontinence moči dají ovlivnit i úplně uzdravit. Rozšířené močovody, ledvinné pánvičky, povolené svalstvo močového měchýře a reziduální moč jsou vhodným prostředím pro vznik uretrální infekce [ 5,11,15,23,25,33 ] Kardiovaskulární systém, krev Poklesem bránice se srdce vrací do své původní polohy. Přerušení uteropacentárního oběhu a návrat průtoku z dolní duté ţíly vede ke zvýšenému venóznímu návratu k srdci. Navíc v prvních dvou aţ třech dnech po porodu je stále zvýšený objem cirkulující krve o 15-30% oproti netěhotnému stavu. Tyto faktory vedou k většímu naředění krve. Na druhou stranu porodní krevní ztráty způsobují pokles objemu cirkulující krve. Srdeční výdej se v tomto období zvyšuje o 35 %. Jde o fyziologickou bradykardii s tepy za minutu. Srdeční výdej a krevní objem se vrací do normálu přibliţně do jednoho aţ dvou poporodních týdnů. Tlak krve, hodnoty hemoglobinu, hematokritu a erytrocytů se příliš neliší od předporodních hodnot. Objevuje se leukocytóza. Úprava varikózních ţil na dolních končetinách je jen částečná, často zůstávají drobné varixy na lýtkách a kotnících [ 11,23,24,25,31,33 ]. Hemokoagulační systém je po porodu výrazně funkční a uplatňují se při něm tři mechanismy: kontrakce myometria, trombocytární agregace, hemokoagulační systém (sráţení krve). Sráţení krve je výraznější v průběhu odlučování očistků a zahojení rány po odloučené placentě. Vzrůstá počet krevních destiček a aktivita fibrinogenu. Zvýšená činnost sráţlivých mechanismů má za následek vyšší riziko výskytu trombembolických komplikací. Prevencí proti hluboké ţilní trombóze a plicní embolii je časné vstání do 24 hodin po porodu a cvičení [ 11,23,24,25,31,33 ] Endokrinní systém Po porodu placenty dochází v tomto systému k výrazným změnám, které jsou způsobeny prudkým poklesem hladin placentárních hormonů. Během 13

13 prvního týdne šestinedělí se hodnoty estrogenů a progesteronu dostávají k netěhotenským hodnotám. Vysoký je nárůst hodnot hladin prolaktinu a oxytocinu, coţ má za následek rozvoj laktace. Hladina prolaktinu je závislá na frekvenci kojení a potlačuje sekreci luteinizačního (LH) a folikulostimulujícího hormonu (FSH) a tím pádem brání ovulaci a dalšímu těhotenství. Do 6 týdnů po porodu dochází k normalizaci sekcere hormonů štítné ţlázy a nadledvinek [11,25,26 ] Muskuloskeletární systém Změny na kosterní a svalové soustavě zmiňuji několikrát v celé práci proto, ţe mají asi největší vazbu na problematiku cvičení po porodu. Zároveň tento systém souvisí s dalšími jevy spojenými se stavem ţeny v šestinedělí i půl roku poté. Poporodní cvičení účelně uvádí tento systém do práce a tím ho dostává do stavu před otěhotněním spolu s dalšími orgány, na které má vazbu. V těhotenství se dočasně deformuje fyziologické zakřivení páteře, čímţ vzniká zvětšená bederní lordóza a zvětšená hrudní kyfóza. Na tyto deformace reaguje pánev změnou postavení. Po porodu se stav páteře částečně vyrovnává k normálu, avšak nemusí dojít k úplnému vyrovnání. Poté narušená rovnováha v centru těla ovlivní i postavení dolních končetin, hrudníku a hlavy. K rovnováze kosterního aparátu je nutné mít silné a protaţené svaly. Pokud jsou některé svaly trvale zkráceny a jiné povoleny, vznikají svalové dysbalance, které způsobují právě různé posuny kostí, neboť ke kostem jsou svaly připevněny. Především tyto nefyziologické změny pohybového ústrojí působí bolesti. V důsledku změn má ţena vadné drţení a můţe se potýkat například s bolestmi zad, hlavy, chodidel, atd. Léčbou i prevencí bolestí je správné zapojení svalových skupin při běţných denních činnostech a při sportu, nápravná rehabilitace je zaloţena na cílených cvicích k odstranění problémů. Tím určité svaly zůstanou pevné a jiné pruţné, jak mají být a nedojde ke svalovým dysbalancím. Podpoří se tak správné drţení těla, činnost orgánů a dýchání [ 5,13,30 ]. Přední strana břicha- břišní stěna, prodělala velké změny, je ochablá a upravuje se velmi pomalu. Těhotenstvím a porodem vytažené a povolené svalstvo pánevního dna se projevuje změnami uvnitř ţeny a spolu s břišními svaly i 14

14 z vnějšku její postavy, kdy způsobuje měkčí a vyklenutější břicho. Svaly pánevního dna, jsou první, které se po porodu začnou posilovat. Nadměrné napětí stěny břicha v těhotenství a nadměrné pouţití břišního lisu při porodu můţe způsobit rozestup hlav přímých břišních svalů (diastasis mm. recti abdominis ), pokud jsou k tomu genetické předpoklady. Avšak s podporou pravidelného a dlouhodobého cíleného cvičení se involuční pochody břišní stěny zlepšují a břicho dostane rychleji svůj původní tvar a pevnost a matka získá větší pocit sebedůvěry (původní pruţnosti a pevnosti avšak břišní svaly uţ nedosáhnou téměř nikdy, zvláště u multipar). Někdy involuce pánevních vazů není dokonalá, coţ se projevuje bolestmi v kříţi a inkontinencí moče. Vlivem zvýšené aktivity při porodu mohou být namoţené svaly krku a rukou. Nevhodná poloha pánve za porodu vede k sakralgiím (bolestem v kříţi) a bolestem svalů dolních končetin. Vzhledem k bolestem zad, úniku moči, nebo pozdějšímu moţnému vzniku poklesu rodidel má i zde včasná gymnastika zaměřená na podpůrný a závěsný děloţní aparát značný preventivní význam. V šestinedělí dochází k dočasné demineralizaci kostní tkáně, zejména v oblasti krčku femuru, která se do osmnácti měsíců upravuje [ 1,15,18,23,24,25,30 ] Gastrointestinální systém Během prvních dvou týdnů šestinedělí dochází k normalizaci střevní motility a umístění střevních kliček na své původní místo. Běţná je zácpa a nadýmání z důvodu nízkého příjmu tekutin a potravy. Sníţený břišní tonus a nitrobřišní tlak i sešití hráze nebo strach z hemeroidů brání pravidelnému vyprazdňování stolice. Správnou funkci střev podpoří strava bohatá na vlákninu i odvary z příslušných bylin nebo vhodné cvičení. Pálení ţáhy zcela mizí a hemoroidy, pokud jimi ţena trpěla uţ v těhotenství, jsou bolestivé a ustupují do tří poporodních týdnů [ 16,22,23,25,33 ] Respirační systém S poklesem bránice se plíce opět zcela rozpínají. Dech je hlubší a počet dechů klesá na za minutu [ 23 ]. 15

15 Psychické změny Poporodní psychický stav čerstvé matky lze rozdělit do tří stupňů, které v sebe mohou vzájemně přecházet. V 1. a největší skupině jsou ţeny, které v oblasti psychologie nevybočují z normálu netěhotné ţeny. 2. stupeň je poporodní blues, 3. poporodní deprese a puerperální psychóza [ 24 ]. Poporodní blues Je běţným přechodným psychickým obdobím deprese, vyskytujícím se u 60-70% všech rodiček během několika prvních dní šestinedělí. Projevy, příčiny a trvání jsou různé u jednotlivých ţen. Pravděpodobná etilologie vzniku zahrnuje hormonální nerovnováhu (ačkoli ţádná nemusí být zaznamenána), vzrušení z narození dítěte, nedostatek spánku, únavu po porodu, narušení ţivotosprávy se zvýšenou pracovní zátěţí, emoční přetíţení nebo deprivaci, finanční potíţe a další. Projevy pak vedou k náhlým výbuchům pláče, podráţděnosti nebo radosti, citové labilitě, k únavě, nechutenství, zaţívacím potíţím, k pocitům viny, k poruchám spánku a seběvědomí, v některých případech aţ k depresím. Vrchol příznaků nastává třetí aţ pátý den po porodu. Do deseti dnů po porodu většinou ustoupí, ale někdy můţe dojít k jejich návratu. Překonání poporodního blues je v lékařské nebo ošetřovatelské péči a komunikaci s rodičkou o jejích problémech, vstřícný postoj a pochopení nejbliţšího okolí. [ 20,22,23,24,26,32 ] Další změny Úbytek hmotnosti Ihned po porodu dochází ke ztrátě hmotnosti přibliţně 6 kg, coţ je způsobeno odtokem plodové vody, porodem plodu a placenty a krevní ztrátou. Kojení má na poporodní ztrátu váhy malý vliv. Na konci šestinedělí by měl váhový úbytek dosáhnout kg a měl by se vyrovnat předporodnímu přírůstku. Kombinací racionální výţivy se cvičením lze docílit sníţení tělesné hmotnosti [24,25 ]. 16

16 Změny teploty Po porodu můţe být zvýšená tělesná teplota matky ke 38ºC vlivem dehydratace, únavy, hormonálních změn. Pokud toto zvýšení přetrvává deset dnů, značí infekci nebo zánět, který je třeba léčit [ 25 ]. Změny na kůži a vlasech V těhotenství vzniklé strie na kůţi v oblasti hýţdí, stehen, břicha nebo prsou pouze zesvětlají, ale nikdy uţ zcela nevymizí. Zpomaluje se růst vlasů, více jich vypadává, neţ dorůstá a zhoršuje se i jejich kvalita. Tento přechodný jev v průběhu několika měsíců ustoupí. [ 24,25 ]. Návrat menstruace a ovulace, sexuální život U ţen, které nekojí, se první menstruace a ovulace objeví obvykle po 6-12 týdnech po porodu. Ačkoliv u kojících matek nemusí k ovulaci dojít několik měsíců vlivem prolaktinové inhibice LH a FSH bránících dozrání dalších folikulů, je dobré obstarat si vhodnou antikoncepci, protoţe antikoncepční účinek prolaktinu nemusí být stoprocentní. Nástup ovulace ovlivňuje frekvence a doba kojení. Sexuálně ţít by ţena měla začít aţ po zahojení poranění způsobených porodem, kdy se zmírňuje citlivost vnějších rodidel. Většinou je vhodné počkat s pohlavním stykem na konec šestinedělí, kdy je ţena po šestinedělním lékařském vyšetření [ 11,22,24 ]. Životospráva Ze začátku šestinedělí matka nejvíce potřebuje dostatek spánku, odpočinku a klidu. Individuálně po třech aţ šesti hodinách vstává s pomocí sestry z postele, zkouší se projít a vymočit do sprchy. Zásadní je dodrţování hygienických návyků. Včasné vstávání podporuje rychlejší obnovu cirkulačních poměrů, pokles výskytu tromboembolické nemoci, snadnější odchod očistků, sníţení výskytu komplikací močového měchýře a vyprazďování střev. Domů z porodnice bývají rodičky propouštěny po čtyřech aţ pěti dnech [ 16,25,26 ]. Pro matku je důleţitá dostatečná, vyváţená, pestrá a kvalitní výţiva, která vyhovuje zvýšeným nutričním nárokům. Denní příjem energie by měl být pro 17

17 kojící ţenu přibliţně kj (liší se podle autorů). Zvyšuje se potřeba některých minerálních látek a vitamínů. Dostatečný příjem tekutin a mléka nebo mléčných výrobků jsou při kojení nezbytné, stejně jako dostatek vlákniny a ryb. Přijímaná strava by zároveň neměla způsobovat zaţívací obtíţe novorozenci ani matce. Během kojení je vhodné vynechat kořeněná, ostrá, kyselá jídla, kofein, alkohol, většinu léků a to, co by přes mléko mohlo dítě ohrozit [ 16,20,25 ]. Se cvičením je vhodné začít co nejdříve, jak je to moţné. Přispívá totiţ mimo jiné ke zlepšení vyprazdňování močového měchýře a střev, sniţuje nebezpečí vzniku tromboembolických nemocí, upevňuje svalstvo břicha a pánevního dna a pomáhá rychlejšímu návratu do normálního ţivota [ 16,20,25 ] Progresivní změny Tyto změny souvisejí s rozvojem funkcí orgánů, které byly mimo těhotenství v klidovém stavu. Jedná se zejména o aktivace mléčných ţláz a zvětšení prsů spojených s nástupem a průběhem laktace [ 24 ] Laktace Laktace, neboli kojení, ovlivňuje ţivot ţeny v období šestinedělí i další týdny a měsíce poté. Na laktaci se prsa ţeny připravují uţ během těhotenství svým zvětšením a napnutím. Uţ tehdy mohou začít produkovat první mléko- mlezivo (kolostrum) jiného sloţení na rozdíl od mateřského mléka. Mateřské mléko bílé barvy se začíná tvořit třetím poporodním dnem a obsahuje vyváţený poměr všech ţivin a protilátek, chránící dítě před infekcemi. Má vysokou biologickou hodnotu a jeho kvalita závisí na stravě matky. Denně kojící ţena vyprodukuje ml mateřského mléka a dodá do něj dva litry tekutin. Mnoţství produkovaného mléka je přímo úměrné frekvenci kojení. Kojení je přirozené a zdravé pro matku i dítě. Je součástí generačního procesu a prohlubuje se jím biologický a psychosociální vztah k dítěti. Přináší výhody v oblasti psychické i fyziologické. Emočně pozitivně ovlivňuje matku s dítětem, posiluje jejich vztah blízkým kontaktem a 18

18 dalšími podněty. [ 15,16,20,25 ]. Fyziologie laktace S hormonálními změnami v šestinedělí přímo souvisí rozvoj sekrece mléčné ţlázy. Prudký pokles placentárních hormonů estrogenů a progesteronu způsobí vzestup hladin adenohypofyzárního hormonu, prolaktinu, který stimuluje produkci mléka. Neurohypofyzární hormon oxytocin kontrahuje myoepieliální buňky, a tak je umoţněn posun mléka z alveolů do mlékovodů a dál do bradavek. Svým sáním kojenec dráţdí bradavky, které na podněty citlivě reagují. Stimuly jdou přes bradavky do hypotalamu, který řídí produkci obou hormonů. Laktace se tedy udrţuje především sáním dítěte [ 15,23,25 ]. Souvislosti s laktací Pravidelné kojení vede ke zrychlení děloţní involuce, chrání před rakovinou prsu a vaječníků, před osteoporózou, vysoké hodnoty prolaktinu působí euforizačním a uklidňujícím účinkem, který sniţuje poporodní blues. Důleţitá je správná technika kojení, péče o prsa a bradavky i dostatečná hygiena. S kojením mohou nastat i přechodné problémy. Zablokováním mléka v mlékovodu se mohou mléčné ţlázy zanítit a vytvořit se v nich zánět- mastitida. Prsa jsou pak oteklá, bolavá, s červenými skvrnami. Prevence zánětů spočívá v odstříkavání mléka, mohou se pouţívat teplé i studené obklady nebo sprchy. Léčení je medikamentózní. Nesprávnou technikou kojení mohou na bradavkách a prsních dvorcích vzniknout malé trhlinky- ragády. Trhlinky bolí, znemoţňují kojení a mohou se i zanítit a dát vznik mastitidě. Akutní léčba spočívá v pouţití vhodných mastí. Kojení pozitivně ovlivňuje návrat k původní hmotnosti ţeny, jelikoţ tukové zásoby se v průběhu laktace vyčerpávají a to více neţ u nekojících. Při cvičení i jinak je vhodné nosit speciální podprsenky pro kojící ţeny [11,15,16,20,23,25,33] Porodní poranění a zánětlivé komplikace v šestinedělí Po porodu vznikají fyziologická a patologická poranění rodidel. Fyziologická poranění se vyskytují u normálních porodů a jsou důkazem toho, ţe 19

19 ţena rodila. Většinou jsou postiţené a lehce potrhané tkáně hymenu, svalovina děloţního hrdla, svalstvo hráze. Průběh šestinedělí mohou narušit patologická poranění při porodu. Patří mezi ně trhliny hráze prvního aţ třetího stupně, netypické trhliny hráze, poranění pochvy, diastáza přímého břišního svalu. Poranění dělohy zahrnují vyvrácenou dělohu, ruptury děloţního hrdla a děloţních stěn. Těţkým porodem vznikají ruptury stydké spony, kostrče, poškození vaziva malé pánve [ 15 ]. Imunita šestinedělky je těhotenstvím, porodem a laktací oslabena, a tak je její organismus náchylný k těţkým zánětům. Zánět vzniká po usídlení a rozmnoţení bakterií v těle ţeny. Příznaky zánětů se projevují jako teplota, bolest, krvavé očistky. Ohroţují ţeny různých odchylek od normálu (se špatnou výţivou a hygienou, s anémií, po císařském řezu, ). Záněty mohou postihnout rány po nástřihu nebo ruptuře hráze a pochvy. Postiţená můţe být děloţní výstelka, která pak odlučuje zapáchající očistky a brání involuci dělohy. Zánět děloţní svaloviny v místě odloučení placenty způsobí rozšíření bakterií do lymfatického a krevního řečiště. Vyskytuje se zánět vaječníků a vejcovodů, prsů, pobřišnice. Infikovaná pobřišnice je velmi bolestivá, doprovázena vysokými horečkami můţe být způsobit selhání oběhového systému. Další záněty mohou vzniknout v ţílách i v celém organismu. Všechna zánětlivá onemocnění jsou velmi nebezpečná [ 15 ] Šestinedělí a pohyb V prvních dnech šestinedělí je nejvýznamnějším regeneračním prostředkem k zotavení spánek. Kromě toho, je další přirozenou moţností, jak tělo zregenerovat, pohybová aktivita, do které spadají uvolňovací a dechová cvičení a rehabilitační cvičení určená šestinedělkám (lehká gymnastická cvičení). Cituji Roztočila (2008), jehoţ definice zní: Cílem cvičení v šestinedělí je působení na organizmus ţeny tak, aby se pokud moţno vrátil do stavu, v jakém byl před otěhotněním. Proto jsou cvičení v šestinedělí zaměřená na následující orgány: 1. krevní oběh- předcházení a zabránění vzniku tromboembolické nemoci a zlepšení prokrvení periferie těla 2. svalové skupiny- ty, které byly v průběhu těhotenství přetěţovány, jde o svaly pánevního dna, svaly bederní části páteře, břišní svaly, prsní svaly a 20

20 svaly dolních končetin 3. děloha- urychlení zavinování dělohy a její správné uloţení v malé pánvi, urychlení hojení poporodních zranění 4. urychlení návratu do dobré psychické a fyzické kondice [ 16,23,24,26 ]. První větší pohyby šestinedělka zkouší šest hodin po porodu a to takové, ţe mění polohu z horizontální do vertikální. Po dvanácti poporodních hodinách (po vyprázdnění močového měchýře) zkouší leţet na břiše asi dvě hodiny denně a to po celou dobu šestinedělí. Leh na břiše napomáhá urychlení involuce dělohy a jejímu návratu do přirozené polohy. První den po porodu (za 24 h) je moţné začít s vlastním cvičením a to tehdy, pokud nenastanou komplikace celkového stavu čerstvé matky. Ta by nejprve měla být poučena o důleţitosti cvičení, psychicky připravena a motivována. Teprve poté ţena cvičí cviky, které jí ukáţou porodní asistentky. Při cvičení by měly nastat jenom dobré pocity, v ţádném případě cvičení nesmí bolet nebo unavovat. V porodnici cvičí šestinedělka na lůţku ve vodorovné poloze, bez polštáře a přikrývky asi dvacet minut denně s pěti aţ deseti opakováními kaţdého cviku. Cvičení můţe začít dechovým cvičením nebo relaxací, kterým můţe samotné cvičení prokládat. (Poznámka: všechny uvedené časy jsou pouze orientační a přizpůsobují se zdravotnímu stavu ţeny) [ 16,24,26 ]. Poporodní cvičení šestinedělek se můţe rozdělit do tří skupin v závislosti na době, která uplynula od porodu. První skupinu cvičení tvoří cviky prováděné první den po porodu, druhou skupinu tvoří cvičení prováděná druhý až třetí den po porodu a třetí skupinu tvoří cvičení prováděná čtvrtý den a další šestinedělní dny. První den po porodu: cvičí se pouze v lehu na zádech, provádí se hrudní a břišní dechová cvičení, zařazují se izometrické cviky dolních a horních končetin a cviky malých kloubů rukou a nohou, dále cviky na posílování prsních svalů a cviky na posilování svalů pánevního dna. Druhý a třetí den po porodu: cvičí se stejné cviky jako den první, cvičení je intenzivnější se zaměřením zejména na svalstvo pánevního dna, přidávají se cviky velkých kloubů dolních končetin v poloze v lehu na boku a na břiše. 21

21 Čtvrtý a další poporodní dny: cvičí se to samé, co předešlé dny, cvičení je náročnější, zařazují se cviky na posilování přímých a šikmých břišních svalů, cviky na správné drţení těla, toto cvičení se provádí v poloze na zádech, na boku, na břiše, v sedu a ve stoji [ 16,20,24 ]. (Konkrétní cviky uvádím ve druhé kapitole. Cvičení je jiné v případě ţen po porodu císařským řezem, které v této práci nezmiňuji). Rehabilitační cvičení mají preventivní, léčebný a estetický význam. K dosaţení dobrého efektu je nutné začít cvičit včas a pravidelně, nejlépe kaţdý den i po návratu domů z porodnice alespoň několik minut denně. Po zahojení zranění vzniklých při porodu a po zpevnění i protaţení těla mohou být cviky pro šestinedělky kombinovány s dalšími lehčími formami sportů. Ţena můţe cvičit i s miminkem, ale ve většině případů starším šesti týdnů. Návrat k původní postavě, především v oblasti břicha trvá přibliţně stejnou dobu, jakou tělo potřebovalo k jeho růstu po dobu těhotenství. Proto by se nemělo nic uspěchat, přestoţe kýţené výsledky nemusí nastat v průběhu šestinedělí. Po vyváţené stravě bude mít ţena dostatek energie na cvičení a později se můţe více zapojit do dalšího sportování [1,7,16,18,24,30,33 ]. 1.2 Další období v životě ženy do půl roku od porodu S koncem šestinedělí (asi osmý týden po porodu), ještě nemusely odeznít všechny změny způsobené těhotenstvím, porodem, porodními a šestinedělními komplikacemi. V období mezi druhým aţ šestým měsícem po porodu je organismus ţeny stále ve stavu adaptace na nový ţivot s dítětem a vším, co jeho narození způsobilo. V této druhé části první kapitoly podávám informace o přetrvávajících jevech, jeţ u některých ţen zasáhnou do období po šestinedělí. Zmiňuji inkontinenci, povolené svalstvo břicha a pánevního dna, nadváhu, deprese, laktaci. Vypsaná problémová témata spolu vzájemně souvisejí a mohou trápit a stěţovat ţivot ţeny i půl roku po porodu a tak ovlivnit její denní reţim vzhledem k pohybové aktivitě, kterou vyţadují, nebo naopak nedovolují. Pokud ţena v šestinedělí provozovala pohybovou aktivitu zaměřenou na urychlení 22

22 involuce a návrat zpět ke stavu před otěhotněním, nemusí se jí jevy jako například inkontinence nebo povolené břišní svalstvo týkat. Vše je individuální záleţitostí. Cituji Clarkovou (2000), která píše: Těhotenství trvá 9 měsíců a většině ţen trvá 9-12 měsíců, neţ se vše vrátí k normálu Inkontinence Přetrvávající porucha s únikem moči nemusí během šestinedělí ustoupit. Ţeny mohou mít nepříjemné pocity, jako ţe jim orgány vypadnou z těla poševním východem, nebo jako by byly dole stále otevřené. Pocity způsobuje zvýšený nitrobřišní tlak sestouplých orgánů na ochablé svalstvo pánevního dna, poraněné nervy a svaly močové trubice a konečníku. Při kýchání, kašli, smíchu, nebo prudkých pohybech pak dochází k nechtěnému úniku moči (stresová inkontinence). Porodem ochablé svěrače pánevního dna se ale dají cíleným cvičením zpevnit a uvést do téměř původní pevnosti a funkce. Pevnějšími svaly pánevního dna se upraví i dýchání a správné drţení těla. Úspěšnost léčby metodou aktivního posilování je 40%, o něco méně úspěšná je druhá v pořadí medikamentózní léčba, 20-30% úspěchu zaznamenávají operativní zákroky. Problém s únikem moči má na ţenu dopad nejen fyziologický, ale i po psychické stránce představuje traumatizující skutečnost ovlivňující společenský ţivot ţeny. Neléčením problémů se příznaky prohlubují se zvyšujícím se věkem [ 1,5,18 ] Ochablé břicho, povolené svaly břicha a pánevního dna Vazivová a svalová tkáň břišní stěny potřebují k návratu do stavu před otěhotněním stejnou dobu, jako po kterou rostly během těhotenství. Regenerace svalů a tkání trvá přibliţně tři aţ šest měsíců. Během laktace oxytocin udrţuje svalová vlákna, vazivovou tkáň a pokoţku uvolněnou a tak zpevnění a zesílení svalstva nejde tak rychle. Přesto je dobré začít s cvičením uţ tehdy, kdyţ ţena kojí (pokud to stav ţeny dovolí), aby se po ukončení laktace svaly rychleji zpevnily a zůstala zachovalá i látková výměna. Strie vzniklé v těhotenství, jsou trvalým důkazem velkého napětí kůţe. Vytáhlou kůţi lze podpořit k návratu zpět vhodnou 23

23 kosmetikou a masáţemi. Svalové vrstvy pod kůţí je potřeba začít postupně zpevňovat posilovacími a protahovacími cviky. V těhotenství nebo při porodu se některým ţenám rozestoupí přímý břišní sval, díky slabině v linea alba, která obě poloviny svalu spojuje. Sblíţení svalů zpátky je poměrně dlouhodobou záleţitostí, napomáhá mu však nenáročné dechové cvičení aţ později cílené posilování břišních svalů, nošení stahovacích kalhotek, případně se upraví chirurgickým zákrokem [ 1,5,19,30 ]. Povolené svalstvo pánevního dna souvisí s více problémy, které mohou zasáhnout přes šestinedělí do dalšího období v ţivotě ţeny. Jde o zmiňovanou inkontinenci moče, inkontinenci stolice, negativní ovlivnění fyziologického drţení těla, menší sexuální uspokojení, ovlivnění tvaru postavy, zásah do běţných denních činností, ovlivnění psychiky ţeny. Posilování svalů pánevního dna po porodu je přínosné pro budoucí gynekologické zdraví. Po přechodném období šestinedělí se nemusí upravit správné drţení těla ţeny a tak nefyziologické postavení kostí spolu se zkrácením a ochabnutím svalů můţe ţeně působit bolesti. [ 1,5,13,16,20,30 ] Nadváha Nárůst hmotnosti v těhotenství by podle optimálních norem neměl přesáhnout 15% původní váhy ţeny. Dvě aţ tři kila nad normou ještě neznamenají v návratu k původní váze ţádný problém. Většině ţen trvá přibliţně rok, neţ se vše vrátí do normálu. Proto v prvním půlroce ani roce po porodu nemusí mít postavu hned tak štíhlou, jako byla před tím, nebo jakou si přejí. Rozhodně se v tomto období nedoporučují ţádné drastické redukční diety, zejména tehdy, kdyţ ţena kojí. Naopak je dobré stravovat se tak, aby to prospívalo zdraví matky i dítěte. Tím spíše dojde k obnovení původní hmotnosti. Výţiva je teď ovšem zkomplikovaná, protoţe mateřství s sebou přináší nové stravovací návyky a překáţky. Vše je podmíněno péčí o dítě a tak unavené a vystresované matce můţe chybět nedostatek energie pro nákup a vaření kvalitního jídla. Mentální únava a stres navíc sniţují schopnost redukovat hmotnost a tak můţe mateřství přispívat ke zvyšování hmotnosti. Hubnutí nepřispívá ani častý pobyt doma v přítomnosti 24

24 snadno dostupných potravin (čokolád, sušenek, ), nedostatek času na pravidelné cvičení, vyčerpání z dítěte. Přebytečná kila nemusí zůstat napořád. Dokládá to průzkum na ţenách, které se po pěti týdnech po porodu vrátily k pravidelnému běhání a své původní hmotnosti dosáhly za pět měsíců. (Lutter a Cushman 1982). Prozatím je dobré vědět, ţe zhubnout jde a nijak na sebe nespěchat, radovat se z dítěte a mít se ráda, taková jaká jsem. [ 7,16 ] Poporodní deprese Přetrvávající poporodní deprese mohou negativně ovlivňovat další ţivot ţeny. Mohou se vyskytnout v průběhu těhotenství, po jeho ukončení a přetrvat i měsíce po porodu. Postihují asi 10% nedělek, většinou psychicky labilních, která mají nerealistická očekávání od rodičovství, jsou energeticky, časově, emocionálně vyčerpané. Někdy jde o skryté psychózy vyprovokované porodem. Cituji Roztočila (2008), který píše: Vlastní vyvolávající příčinou tohoto onemocnění je porucha v hypotalamo-hypofyzární ose s poruchou sekrece kotikotropin-realising hormonu. Neustálá pozornost a péče věnovaná dítěti, rušený spánek, vztah mezi ní a partnerem, stejné a dlouhé dny bez organizace, kterou si dříve myslela, ţe zvládne, pocit viny z nezvládnuté péče o dítě, pocit nevyrovnanosti, nedostatek pomoci okolí to vše ţenu vyčerpává a často můţe vyústit aţ k depresím. Symptomy jsou následující: ztráta váhy, poruchy spánku, silné svalové napětí v celém podpůrném aparátu vedoucí aţ ke strnulosti, odmítání kojení a kontaktu s dítětem, porucha vztahů k dítěti a rodině, strach a panika z nadcházejícího dne, poruchy v sebehodnocení, naprostá nechuť k sexuálnímu ţivotu. Pokud deprese přetrvávají týdny i měsíce a jsou hluboké, mohly by být závaţným problémem, který je třeba řešit s odborníkem. Důleţité je včasné rozpoznání příznaků. Pozitivně ţeně ovlivní náladu, kdyţ jí příbuzní dítě občas pohlídají a ona se bude moci věnovat jenom sobě samé. Čas vyhrazený pro své potřeby vykompenzuje neustále vysoce napjatou pozornost vůči dítěti a kladně ovlivní jejich vztah. Budeli spokojená matka, i dítě bude klidné a spokojené. Myslím si, ţe relaxace v podobě cvičení (individuálního nebo skupinového), tak i návštěva kulturního představení, oţiví částečně stereotypní reţim mateřského dne. Léčba těţkých 25

25 depresí spočívá v psychoterapii a psychiatrické medikaci. Méně časté onemocnění poporodní (laktační) psychóza je druhem schizofrenie s poruchou sekrece neurotransmiterů. Vyskytuje se druhý a třetí poporodní den i měsíc po porodu a projevuje se maniodepresivními ataky a halucinacemi. Léčba probíhá na psychiatrickém zařízení [ 20,22,23,24,26,33 ] Laktace Dítě by mělo být výhradně kojeno po dobu šesti měsíců, avšak délka období, kdy matka své dítě kojí, je plně individuální. Pokud ţena během půlročního období po porodu kojí, ovlivňuje to její denní reţim a bliţší vazbu na dítě. Redukční dieta pro úbytek tuku na břiše je při kojení nevhodná. Aerobic nemá na kojení ţádný vliv (viz. Kapitola Laktace) [ 24,35 ] Období od šestinedělí do půl roku po porodu a sport Pohybová aktivita po šestinedělí je stejně jako během něj závislá na zdravotním stavu ţeny. Proto by se ţena o další pohybové aktivitě měla nejprve poradit s lékařem. Myslím si, ţe je dobré cvičení zaměřit na podporu správného drţení těla posílením a protaţením příslušných svalových skupin. Takovými cviky se vylepší nejen vzhled postavy, ale přispějí i k celkovému fyzickému a psychickému zdraví. Po speciálním šestinedělním cvičení se mohou přidat nové náročnější cviky a cvičení. Přínosná jsou stále cvičení na posílení svalů pánevního dna, břicha, hýţdí. Čím déle se s cvičením začne, tím pomaleji bude vazivová a svalová tkáň na podněty reagovat. Proto je dobré cvičit hned ze začátku šestinedělí a pokračovat i další měsíce po porodu k udrţení si dobrého zdravotního stavu a kondice. Cvičení s dítětem oţivuje jejich vzájemný vztah a můţe být i dobrou motivací ke cvičení. Matky po porodu vlastně cvičením prospívají nejenom sobě samým, ale zdokonalují se pro své děti i partnery. Důleţité je dodrţení správné techniky cvičení v souladu s dechem. Posilovacími a protahovacími cviky se zvyšuje svalová síla a flexibilita, která je předpokladem pro další pohybové aktivity, u kterých se více trénuje kardiopulmonální systém. 26

26 Ten se rozvíjí cvičením vytrvalostního charakteru. Zpevněným a pruţným tělem se při něm předchází riziku zranění. Postupným zařazením například chůze, plavání, jízdy na kole do ţivota ţeny se i kardiopulmonální systém stane výkonnější a přispěje ke zdravému srdci, plicím, svalům, kostí, spalování tuků. Náročnější sportovní aktivity typu aerobik, běhání vyţadují pevnější svalstvo pánevního dna, výdrţ a koordinaci pohybů, proto se doporučují aţ od třetího nebo čtvrtého měsíce po porodu. Konkrétní cviky a doporučená pohybová aktitiva (viz Kapitola 2.3). Před kaţdým cvičením by se ţena měla na zátěţ připravit rozcvičením, zahřátím. Poté se pokračuje v protahování tonických svalů s tendencí ke zkrácení a posílování fázických svalů se sklonem k povolování [5,10,30 ]. Shrnutí Organismus ţeny potřeboval k plnému zotavení po těhotenství a porodu asi šest měsíců, ale uţ po šesti aţ osmi poporodních týdnech se jeho stav mnohem zlepšil. Návrat do stavu před otěhotněním ovšem neproběhl zcela reverzibilně, a tak přetrvávající odchylky od stavu před otěhotněním působí dál více či méně na ţivot matky. Hlavní roli v něm určitě hraje nově narozené dítě. Schopnost reakce a adaptace na nové podněty ovlivnily vrozené předpoklady a celkový zdravotní stav ţeny. Zhodnocení poznatků o stavu ţeny v šestinedělí a v půlročním období po porodu mi výrazně přispělo k pochopení pohybové aktivity, která je pro ţenu ve zmiňovaném časovém intervalu přínosná. Obecná charakteristika cvičení v šestinedělí a půl roku po porodu měla význam v uvedení do problematiky cvičení po porodu a objasnění základních principů speciálního cvičení. 27

27 2. Cviky a cvičení Fyzická činnost je prospěšná od samého začátku šestinedělí, kladně působí i na psychiku a ovlivňuje budoucí zdraví ţeny. Důleţitý je však individuální přístup k jakékoli pohybové aktivitě, která musí být nejprve schválena lékařem. Heslo, ve zdravém těle, zdraví duch, můţe matku motivovat ke cvičení, kterým se zlepší nejenom její fyzický stav, ale přispěje i k její duševní pohodě. Tak bude spokojená matka ráda pečovat o spokojené dítě [ 5 ]. Prakticky zaměřená kapitola hodnotí přínos cvičení na organismus ţeny od šestinedělí do půl roku od porodu a podává souhrn cviků vhodných ke cvičení v šestinedělí, po šestinedělí do půl roku od porodu a obsahuje nabídku aerobních cvičení pro ţeny v tomto období. V druhé kapitole jsem uplatnila jak poznatky z odborné literatury, tak vlastní zkušenosti. 2.1 Přínos cvičení zmírnění bolestí zad, kříţe a kloubů zlepšení pravidelnosti vyprazdňování močového měchýře a obsahu stolice zmírnění vzniku komplikací močového ústrojí prevence tromboembolických nemocí zlepšení a urychlení návratu břišní stěny k původnímu stavu pruţnosti, zmenšení výskytu vypouleného břicha urychlení návratu k původní pruţnosti svalů a vazů pánevního dna a závěsného aparátu dělohy urychlení involuce dělohy a podpora jejího návrat na původní místo působení na snadnější odchod očistků urychlení regeneračních procesů v organismu, zlepšení výkonnosti jednotlivých orgánů působení proti poklesu rodidel zvýšení účinnosti vstávání po porodu zlepšení sexuálních proţitků 28

28 podpora tvorby mléka a pevnost prsních svalů pomoc překonání bolestí a duševního napětí zlepšení drţení těla působení na psychiku matky zrychlení látkové výměny zrychlení spalování tuků dodávání energii a zlepšení zdraví podpora hubnutí a obnovení svalové síly a pohyblivosti zvyšení sebedůvěry působení na celý organismus [ 5,7,15,16,20,23,25 ]. 2.2 Nevýhody cvičení při chybném provedení cviků zhoršení správného drţení těla vznik svalových dysbalancí bolesti pohybového aparátu zvýšené ukládání/úbytek tukové hmoty zvýšené nabírání/úbytek svalové hmoty způsobení únavy a přetíţení ztráta sebedůvěry prohloubení depresí prohloubení poporodních následků 2.3 Cviky a cvičení v šestinedělí Obecné informace o cvičení v šestinedělí podává kapitola Šestinedělí a pohyb. Konkrétní zásobník cviků s jejich popisem uvádím v této kapitole. Kapitolu začínám instrukcemi, jak cviky správně provádět a následně samotné cviky popisuji. U cvičení v šestinedělí jsou popisy cviků doplněné obrázky. Relaxační a dechová cvičení předchází popisu cviků posilovacího a 29

29 protahovací charakteru, které řadím do jedné ze tří skupin, podle počtu dnů od porodu. Zásobník cviků je obohacen o cvičení s dítětem Instrukce Při cvičení je důleţité dbát na správné provedení cviků v kombinaci s dýcháním. Při námaze je vţdy výdech. Provádění cviků je pomalé s důrazem na zapojení cílových svalových skupin. Lépe se cvičí s odstupem dvou hodin od jídla, vyprázděným močovým měchýřem, po odkojení a ve vyvětrané místnosti, v pohodlném oblečení, první dny v posteli poté na zemi na podloţce. U cviků v šestinedělí se zapojuje hlavně svalstvo pánevního dna, které si je třeba uvědomovat (představit). Pracuje se s představou sevřeného konečníku, jako kdyţ by se zadrţela stolice a staţenou pochvou, jako by se chtěl zastavit proud moči a to bez zapojení břišních a hýţďových svalů, pokud není uvedeno jinak. Pouţívá se pocítění přiblíţení hrbolů sedacích kostí k sobě, vtaţeného pupíku a zároveň vytaţeného směrem nahoru ke kosti hrudní. Osa těla se protahuje vertikálním směrem, nahoru za nejvyšším bodem lebky (místo srůstu lebečních kostí- je tam, kde po přiloţení palce ruky na střed čela dosáhne prostředník), dolů za kostrčí. Hrudník a ramena jsou bez zvýšeného napětí. Cvičí se na boso. Cvičení právě v tomto období jsou zvlášť účinná, hlavně pokud se cvičí správně a pravidelně. Cvičební jednotka můţe být jedna aţ dvě denně a trvá asi dvacet minut, počty opakování cviků jsou pět aţ deset. Cviky se dělí do dnů po porodu. První dech se začíná od nejjednodušších, dechových a relaxačních cvičení a postupně se přidávají cviky zpevňovací a protahovací. S přibývajícími dny stoupá jejich náročnost. Od prvního do čtvrtého dne po porodu jsem vybrala z různých zdrojů vţdy několik cviků, které se v šestinedělí cvičí. První dny je nabídka cviků široká a postupně se zmenšuje. To proto, ţe uţ druhý den po porodu se zopakují cviky z prvního dne a přidají nové a tak se s přibývajícími dny postupuje dál. Počty opakování cviků se zvyšují s přibývajícími dny po porodu [ 1,16,18,30,33 ] Relaxační a dechové cvičení Jedním ze cvičení je uvolňovací cvičení s metodou vizualizace, relaxační 30

30 cvičení vyuţívající slovních formulací a řízených představ. Skládá se z několika na sebe navazujících částí. Při cvičení by ţena neměla být nikým rušena, můţe sedět nebo leţet, podle toho, co je pro ni příjemnější. Cvičení by se mělo provádět tak často, jak ţena potřebuje. Délka cvičení záleţí na potřebách a časových moţnostech [ 26 ]. Cituji Schuttovou (1995), která relaxační cvičení popisuje takto: Zavřete si oči a zaměřte svoji pozornost na svůj dech. Dýchejte klidně a stejnoměrně. Nadechněte se pětkrát zhluboka a pokaţdé, kdyţ vydechujete, řekněte si potichu uvolňuji se. Soustřeďte se na svůj obličej a prociťte v něm napětí. Názorně si je představte- například jako uzel na laně nebo zaťatou pěst- a dále si názorně představte, jak se napětí rozpouští, jak je stále volnější, aţ se podobá vytahané gumičce nebo prázdné rukavici. Prociťe, jak se vaše oči a celý váš obličej uvolňují. Pak prociťte, jak se uvolnění rozlévá po celém vašem těle jako vlna. Stiskněte pevně oční víčka a přitom zatněte všechny svaly v obličeji. Napětí chvilku podrţte a pak je zase rozpouštějte. Cítíte, jak se uvolnění rozlévá po celém vašem těle. Nyní v myšlenkách procházejte kousek po kousku celé své těločelist, krk, ramena, záda, horní i dolní končetiny, ruce, hrudník, břicho, podbřišek, stehna, lýtka, chodidla- aţ je kaţdá část vašeho těla uvolněná. Pokaţdé se snaţte si napětí v té které části těla zřetelně představit (jako uzel, pěst, nebo něco podobného ). A potom si opět pokaţdé představte, jak se napětí pomalu rozpouští. A pak uţ budete úplně uvolněná. Nyní si představte nádhernou krajinu, ve které byste v této chvíli velmi rády pobývaly. Snaţte se vybavit si barvy, zvuky a ráz této krajiny ve všech podrobnostech. Na chvíli (asi dvě aţ tři minuty) si představte, jak v této krajině v úplném uvolnění pobýváte. Je to krajina vaší duše, snů a přání. Potom si představte své tělo. Prociťte jeho velkou sílu, která v něm zůstává i přes veškerou prodělanou námahu. Toto tělo během devítí měsíců vykonalo zázrak. Zrál v něm nový ţivot, který se teď s jejo pomocí a silou jeho duše narodil. Do vašeho těla proudí teď s kaţdým nádechem teplý paprsek, který má barvu zlata. Tento teplý zlatý paprsek má v sobě léčivou energii, proniká vaším tělem od jedné buňky ke druhé, má schopnost uvolnit kaţdý sval a rozpustit bolest a napětí. S kaţdým výdechem část paprsku z těla uniká a s ním odchází i napětí a bolesti. Při nádechu zásobuje tělo opět novou léčivou energií. Nasměrujte 31

31 svou vnitřní pozornost na obzvláště napjaté a namáhané části těla, hlavně na břicho a podbřišek: paprsek protepluje a uvolňuje tato místa a při své cestě vaším tělem odnáší s sebou všechno napětí. Pokud trpíte silnými bolestmi, zmírňuje léčivý paprsek všechny potíţe ve vašem těle. I kdyby vaše tělo postihly jakékoli další obtíţe, dejte mu nyní příkaz, aby se samo léčilo. Představujte si, jak se vaše tělo pomalu, ale jistě uzdravuje a zbavuje všech obtíţí. Připadáte si jako v ráji. Cítíte se ve své kůţi a vychutnáváte tuto situaci. Uvolněte nyní oční víčka a uvědomte si, ţe jste zase v porodnici nebo doma ve své posteli. Otevřete pomalu oči a třikrát se zhluboka nadechněte. Prociťujte své příjemné pocity. Nejen v těhotenství, ale i po porodu působí léčivými účinky dechová cvičení. Mají vliv na vnitřní orgány a psychický stav ţeny. Dýchání břichem a bránicí není vhodné pro ţeny po císařském řezu a intenzivně by neměly dýchat ani ţeny po nástřihu hráze. Jinak je mohou cvičit v podstatě všechny ţeny v šestinedělí [ 26 ]. Cvičení: leh na zádech nohy pokrčmo, mohou být podloţeny polštářem. Ruce jsou podél těla nebo leţí na břiše. Pomalé nádechy a výdechy nosem. Dech přitom volně plyne. Po pátém dechovém cyklu se soustředění přenáší dovnitř. Ţeny si mohou představit výdech jako vlnu, která plyne aţ nahoru ke krku. Po malé přestávce následuje nádech nosem aţ do krku, hrudníku, břicha a podbřišku. Břicho se automaticky samo zvedá. Následuje výdech jako vlna aţ ke krku a lehce a pomalu opouští nos. Fáze výdechu je dvakrát delší neţ fáze nádechu. Poté je opět malá pauza a po chvilce automaticky nový nádech. Z počátku by se takto mělo dýchat pět aţ sedmkrát. Po zahojení ran aţ desetkrát. Pravidelným cvičením na toto dýchání tělo samo přejde. Doporučení: pohyb břicha je vyvolán dechem bez vědomé pomoci [ 26 ] Cviky v šestinedělí Popis cviku začínám vţdy výchozí pozicí (VP), následuje popis samotného cvičení (cvik) v některých případech uvádím variantu cviku (varianta). Počet opakování je vţdy Pokud není uvedeno jinak je páteř vertikálně protaţená za nejvyšším bodem hlavy a za kostrčí, brada směřuje k hrudní kosti, ramena jsou 32

32 staţená od uší a roztaţená do široka, lopatky jsou staţené k sobě, pupek je vtaţený dovnitř a vytaţený nahoru, bedra se neprohýbají, s výdechem se zpevňují svěrače a přibliţují hrboly sedacích kostí k sobě, výdech je při námaze První den po porodu 1. VP: leh na zádech Cvik: ohýbání kotníků dolů a nahoru, plynulé dýchání Varianta: krouţení v kotnících 2. VP: leh na zádech Cvik: s výdechem přitisknout bedra na podloţku, vtáhnout a vytáhnout pupík vzhůru, po několika sekundách s nádechem uvolnit, vyuţít bráničního dýchání Varianta: nohy mohou být pokrčené na šíři kyčlí 3. VP: leh na zádech Cvik: s výdechem přiblíţit hrboly sedacích kostí k sobě a svěrače konečníku a pochvy k sobě tak, jakoby se chtělo přerušit močení, bedra na podloţce, s nádechem uvolnit 33

33 4. VP: leh na zádech Cvik: opřít ruce o lokty, krouţení zápěstími na obě strany Varianta: otevírání a zavírání pěstí, plynulé dýchání 5. VP: leh na zádech Cvik: bočné kruhy, s nádechem vzpaţit, přes upaţení s výdechem připaţit 6. VP: leh na zádech, upaţit Cvik: s výdechem upaţit skrčmo křiţmo, dlaně na ramena, s nádechem VP, napnuté dolní končetiny 7. VP: leh na zádech, upaţit poníţ Cvik: s nádechem upaţit skrčmo, prsty rukou na ramena, s výdechem zpět do VP 34

34 8. VP: leh na zádech zkřiţmo Cvik: s výdechem stisknout dolní končetiny k sobě po celé délce, přitáhnout hrboly sedacích kostí k sobě, vtáhnout a vytáhnout pupík vzhůru, sevřít konečník, pochvu, s nádechem povolit 9. VP: leh na zádech pokrčmo, předpaţit skrčmo, zaháknout do sebe prsty rukou Cvik: silou s výdechem táhnout od sebe, s nádechem uvolnit, nezvedat ramena k uším 10. VP: leh na zádech Cvik: s výdechem střídavě pokrčit nohy, sevřít pochvu a konečník k sobě, s nádechem nohu natáhnout a vystřídat za druhou 11. VP: leh na břiše, hrboly kostí sedacích u sebe Cvik: pravou rukou chytit levý okraj postele s výdechem sevřít pochvu a konečník, zpevnit hýţdě, bedra, břicho, přitáhnout se a otočit se na záda, pak zpět na břicho a stejně se otočit i na druhou stranu 35

TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů

TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů Velká většina těhotných žen trpí bolestmi nejčastěji v oblasti hrudní a bederní páteře. V důsledku stále rostoucí dělohy dochází k nepřirozenému prohýbání

Více

Fyziologie těhotenství

Fyziologie těhotenství Fyziologie těhotenství Oplodnění K oplození vajíčka dochází ve vejcovodu - spermie jsou vstříknuty do zadní poševní klenby o odtud musí projít až k vnitřnímu ústí vejcovodu (pohyb spermií = 3-6 mm/min.)

Více

Léčebné a vyšetřovací polohy

Léčebné a vyšetřovací polohy Léčebné a vyšetřovací polohy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Polohování nemocného Polohování ukládání N

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

OBSAH PŘEDMLUVA 5 ÚVOD 7 I. TRIMESTR 9

OBSAH PŘEDMLUVA 5 ÚVOD 7 I. TRIMESTR 9 OBSAH PŘEDMLUVA 5 ÚVOD 7 I. TRIMESTR 9 Překážky ve cvičení 9 Ranní nevolnost, nauzea, zvracení 9 Vyčerpání, nespavost, strach 10 Co máte dělat v tomto období 10 Kdy nesmíte v žádném případě cvičit 11 Cvičení

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Soubor kompenzačních cvičení

Soubor kompenzačních cvičení Soubor kompenzačních cvičení součást přípravy každého sportovce - silné a protažené svaly - rovnováha - pohyb, jako dárek pro každý den - způsob, jak mohu předcházet zranění soustředění plynulost kontrola

Více

Procvičování kloubů CX - 01

Procvičování kloubů CX - 01 Procvičování kloubů CX - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Posilování, rozvoj a zlepšování svalů ramen. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití: Přidržte

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se.

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se. CVIČENÍ PRO MUŽE Tréninkový plán vychází z potřeby zpevnit svalový korzet v průběhu úvodních 3 měsíců. Ve 4. A 5. měsíci se změní trénink ze zpevňovacího na kruhový, který zvyšuje vytrvalost. Zvýšený podíl

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Nemoci vylučovací soustavy Označení materiálu:

Více

Mléčná žláza, laktace. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Mléčná žláza, laktace. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Mléčná žláza, laktace Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Radka Benešová ANATOMIE MLÉČNÉ ŽLÁZY Mléčná žláza (glandula mammaria)

Více

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe Benefity a terapeutický efekt léčebného bazénu Bolesti hlavy Stres Nespavost Zažívací potíže Bolesti zad Celulitida Těžké nohy Reflexní zóny Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Více

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7, PSČ 150 00 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE PORODNÍ SÁL Místo odborné praxe: Jméno a příjmení studenta: Studijní obor: Podpis studenta: Ročník studia:

Více

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA Marta Benešová, lektorka sboru žen ČASPV Obrázky: Draha Horáková 1. díl Už v době, kdy se člověk naučil chodit vzpřímeně začal zřejmě velký problém se zády a s páteří, neboť vzpřímenou

Více

Zklidňuj. MUDr.Petr Možný

Zklidňuj. MUDr.Petr Možný Zklidňuj ující dýchání MUDr.Petr Možný Příznaky hyperventilace Bušení srdce, zrychlená činnost srdce, pálení u srdce Závratě, točení hlavy; zhoršená koncentrace; rozostřené vidění; mravenčení nebo necitlivost

Více

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Cviky provádějte raději z počátku s odborně vyškoleným fyzioterapeutem, který má osvědčení pro práci metodou Mojžíšové, vyvarujete se chyb

Více

STRES STRES ZÁTĚŽ, TÍSEŇ, TLAK, ÚZKOST BÝT VYSTAVEN VNĚJŠÍM SILÁM, TLAKŮM NEJBĚŽNĚJŠÍ PŘEDSTAVA: STRES JE SÍLA, KTERÁ ZPŮSOBUJE TĚLESNÉ NEBO PSYCHICKÉ VYČERPÁNÍ A UTRPENÍ STRES PROŽÍVÁ ČLOVĚK, KTERÝ JE

Více

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU 8. lekce Tématický plán: Teorie - Svalová síla, zásady rozvoje a tvorba posilovacích programů. Praxe - Cvičení na stanovištích s náčiním - činky, plné míče. Doporučená literatura 1. SVALOVÁ SÍLA Úroveň

Více

ŽS/18 Kompenzace pohybového zatížení

ŽS/18 Kompenzace pohybového zatížení Obsah: Kompenzační uvolňovací cvičení pro volejbal (KZ 1) Kompenzační protahovací cvičení pro volejbal (KZ 2) Kompenzační posilovací cvičení pro volejbal (KZ 3) 491 Kompenzační uvolňovací cvičení pro volejbal

Více

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní TV Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní tělesná výchova forma tělesné výchovy určená pro zdravotně oslabené jedince (z hlediska zdravotnické klasifikace se jedná o III. zdravotní

Více

AC SPARTA PRAHA STREČINK

AC SPARTA PRAHA STREČINK AC SPARTA PRAHA STREČINK Význam strečinku: Zvyšování výkonnosti (projevuje se ve zvyšování efektivnosti prováděných pohybů) Udržování pružnosti svalů a šlach Předcházení svalové nerovnováze (protažení

Více

Těhotenství, vývoj plodu, porod

Těhotenství, vývoj plodu, porod Těhotenství, vývoj plodu, porod Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Pohlavní ústrohí ženy, těhotenství,vývoj plodu, porod Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství,

Více

Pěnový válec. uvolní a posílí svaly ZDRAVÍ

Pěnový válec. uvolní a posílí svaly ZDRAVÍ Pěnový válec uvolní a posílí svaly TEXT: JANA ČECHOVÁ KAŽDÝ ZNÁ POCIT TĚŽKÝCH, UNAVENÝCH NOHOU A ZATUHLÝCH SVALŮ. ROZBĚHNOUT SE V TOMTO STAVU DRUHÝ DEN PO NÁROČNÉM TRÉNINKU NENÍ ŽÁDNÁ LAHODA A TRVÁ CHVÍLI,

Více

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Lidské tělo BSP Multimedia - úvodní obrazovka = 3D laboratoř: Zobrazení systémů - v pravé části je menu: Oběhový systém 3D Lab návrat do úvodní obrazovky Rejstřík Rejstřík A-Z Rejstřík 3D modelů Rejstřík

Více

Předporodní kurz. Gynekologicko-porodnická klinika FNKV

Předporodní kurz. Gynekologicko-porodnická klinika FNKV Předporodní kurz Gynekologicko-porodnická klinika FNKV Proč FNKV? Malá porodnice rodinného typu Individuální přístup Krátká doba hospitalizace po porodu Zázemí velkého klinického pracoviště Prenatální

Více

Zdravotní tělesná výchova Obsah

Zdravotní tělesná výchova Obsah Zdravotní tělesná výchova Obsah Odborné učiliště Chelčického 2, Praha 3 zpracoval: Mgr. Milan Kubic 1 Zdravotní tělesná výchova ZTV vychází ze tří na sebe navazujících fází: - Fáze dechová - Fáze pohybová

Více

Procvičování kloubů LK - 01

Procvičování kloubů LK - 01 Procvičování kloubů LK - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Procvičování, posilování a rozvoj svalů ramen a rukou. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití:

Více

GYMNASTIKA SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA

GYMNASTIKA SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA Komu je leták určen? 2 Tento soubor cviků svalů pánevního dna je určen ženám, které trpí nekontrolovaným únikem moči, tedy inkontinencí. Jedná se o velice nepříjemnou poruchu, která vážně narušuje jejich

Více

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce KOMPENZAČNÍ PROGRAM Seminární práce Trenérská škola II.ročník Vypracoval: Zbyněk Mařák Specializace : Lední hokej Datum: 16.5.2011 1 OBSAH 1. Lední hokej 2. Kompenzační cvičení 2.1. Kompenzační cvičení:

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly Obsah ÚVOD Definice fitness Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi Historie kulturistiky Definice síly Druhy síly Rozložení svalstva na těle Velikost zatížení Počet opakování cviků a počet sérií

Více

Krční páteř vsedě. Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky. Před cvičením...

Krční páteř vsedě. Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky. Před cvičením... Stránka 1 z 11 Stránka 2 z 11 Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky Pochází z letáku firmy Boehringer-Ingelheim k preparátu Movalis. Před cvičením... Krční páteř vsedě Cviky provádějte vsedě na židli s

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - posilovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Elipsovité zařízení SF - 05

Elipsovité zařízení SF - 05 Elipsovité zařízení SF - 05 Cvičební a rozvoj koordinace těla Zvyšuje pohyblivost horních i dolních končetin a zlepšuje ohebnost kloubů. Pevně uchopte rukojeti oběma rukama a postavte se na pedály. Pohybujte

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

CVIKY S OVERBALLEM. Fyzioterapie CDT Provozovna: Úzká 201 500 03 Hradec Králové www.fyzioterapie-cdt.cz

CVIKY S OVERBALLEM. Fyzioterapie CDT Provozovna: Úzká 201 500 03 Hradec Králové www.fyzioterapie-cdt.cz CVIKY S OVERBALLEM Výchozí pozice: stoj na šířku pánve, plná váha těla spočívá na noze, která je na zemi, noha na balónku je uložena tak, aby koleno bylo stále nad patou. Ruce jsou vytočeny dlaněmi vpřed.

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

AMI. Příjemné řešení při posilování svalů pánevního dna (tzv. Kegelových svalů nebo také PC svalů).

AMI. Příjemné řešení při posilování svalů pánevního dna (tzv. Kegelových svalů nebo také PC svalů). AMI Příjemné řešení při posilování svalů pánevního dna (tzv. Kegelových svalů nebo také PC svalů). Ami je jedinečná: systém tří kroků umožňuje postupovat v posilování PC svalů vlastním tempem. Ami je potěšení:

Více

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20 OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 VĚK OBOU PARTNERŮ 11 ZDRAVOTNÍ STAV 12 Epilepsie 12 Diabetes mellitus 13 Srdeční choroby 13 Astma 13 Onemocnění ledvin 13 Herpes simplex II (genitální opar) 14

Více

Obličejová cvičení. aneb cvičení pro krásu, svěžest a vitalitu. Mgr. Monika Šulistová. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz

Obličejová cvičení. aneb cvičení pro krásu, svěžest a vitalitu. Mgr. Monika Šulistová. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obličejová cvičení aneb cvičení pro krásu, svěžest a vitalitu Mgr. Monika Šulistová N a k l a d a t e l s t v í a v y d a v a t e l s t v í R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Úvod...6

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Využití fyzioterapie v těhotenství, při porodu a v šestinedělí. Základy fyzioterapie v péči o ženu Mgr. J. Pochmonová, Ph.D.

Využití fyzioterapie v těhotenství, při porodu a v šestinedělí. Základy fyzioterapie v péči o ženu Mgr. J. Pochmonová, Ph.D. Využití fyzioterapie v těhotenství, při porodu a v šestinedělí Základy fyzioterapie v péči o ženu Mgr. J. Pochmonová, Ph.D. Změny mateřského organismu v těhotenství metabolismus v 2 ½ až o 30% cirkulující

Více

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Obr. 3 Svalstvo horní končetiny ze zadní strany Obr. 4 Svalstvo horní končetiny ze zevní strany Obr. 5

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - protahovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Rozcvičení prevence před zraněním

Rozcvičení prevence před zraněním Rozcvičení prevence před zraněním K vybudování dokonalé postavy je jasné, že budete potřebovat efektivní cvičení. Důležitým faktorem pro to, abyste z cvičení měli radost a vše šlo hladce, je rozcvičení.

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

MÁ OBLÍBENÁ PROCEDURA ÚSMA SVÉDAN

MÁ OBLÍBENÁ PROCEDURA ÚSMA SVÉDAN MÁ OBLÍBENÁ PROCEDURA ÚSMA SVÉDAN Jolana Hlavová 2012 Ájurvédská Instituce Dhanvantri, Praha ÚVOD Dnešní životní styl plný stresu a napětí, špatných stravovacích návyků velice ovlivňuje naše zdraví. Nevhodně

Více

OVLÁDEJME KAŽDOU KAPKU. Průvodce problematikou inkontinence moči PRO KAŽDOU Z NÁS...

OVLÁDEJME KAŽDOU KAPKU. Průvodce problematikou inkontinence moči PRO KAŽDOU Z NÁS... OVLÁDEJME KAŽDOU KAPKU Průvodce problematikou inkontinence moči PRO KAŽDOU Z NÁS... CO JE INKONTINENCE MOČI? Inkontinenci moči můžeme všeobecně definovat jako ztrátu schopnosti vědomě udržet moč a tak

Více

1. 4. týden. Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí)

1. 4. týden. Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí) 1. 4. týden Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí) - nožičky skrčené pod bříškem - úhel rozkročení je 90 (stehna svírají úhel 90 ) - skrčené nožičky a kolena směřují do stran

Více

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Pitný režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč musím omezovat příjem tekutin? Jednou z hlavních funkcí ledvin je udržet v těle rovnováhu tekutin. Pokud ledviny selžou, tělo se těžko zbavuje jejich

Více

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Současná civilizace je charakteristická nedostatečnou pohybovou aktivitou. ICHS obesita DM hemoroidy ICHDK bolesti zad stoupá počet profesí se sedavým charakterem

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy:

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy: Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 5 Očekávané výstupy: Žák by měl: - zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti

Více

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza DEFORMITY PÁTERE Obsah prednášky Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza Detská kyfóza (školní kulatá záda) Prícina:

Více

SOUSTAVA KOŽNÍ. PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D.

SOUSTAVA KOŽNÍ. PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D. SOUSTAVA KOŽNÍ PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D. Kůže (cutis, derma) pevná, pružná a tažná; odolná proti mechanickému působení (tlak, náraz, tření apod.) plošný orgán pokrývá tělo (u dospělého člověka 1,5 1,8

Více

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŽIVA > stejně důleţitá sloţka přípravy jako trénování > výţiva není pouze o svalové tkáni, ale i ostatních tkáních a orgánech > sportovec musí

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Variace Pohlavní soustava ženy

Variace Pohlavní soustava ženy Variace 1 Pohlavní soustava ženy 21.7.2014 16:03:50 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA POHLAVNÍ SOUSTAVA POHLAVNÍ SOUSTAVA ŽENY Funkce pohlavního systému ženy 1. Zrání vajíček a jejich uvolňování z kůry

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Vadné držení těla MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek Cvičení při vadném držení těla Cvičení v lehu na zádech 1. Paty přitáhneme k hýždím, horní končetiny jsou upažené,

Více

Funkce pohlavního systému ženy ovaria oocyty ova folikul Graafův folikul

Funkce pohlavního systému ženy ovaria oocyty ova folikul Graafův folikul Funkce pohlavního systému ženy - zrání vajíček - produkce pohlavních hormonů - realizace pohlavního spojení = koitus - vytvoření vhodného prostředí pro vývoj plodu a jeho porod Vaječníky ovaria - párové

Více

VI. Období po porodu a doba kojení

VI. Období po porodu a doba kojení VI. Období po porodu a doba kojení Využívání poporodní fyziologické neplodnosti patří mezi nejstarší a nejpřirozenější způsoby řízení početí. Po porodu totiž nastává v organismu ženy klidové období období

Více

DOPOLEDNÍ RELAX V HOPSÁČKU

DOPOLEDNÍ RELAX V HOPSÁČKU DOPOLEDNÍ RELAX V HOPSÁČKU INDICKÁ MASÁŽ HLAVY MASÁŽ LÁVOVÝMI KAMENY RELAXAČNÍ A SPORTOVNÍ MASÁŽ MASÁŽE DĚTÍ DÉLKA MASÁŽE JE POUZE ORIENTAČNÍ A ODVÍJÍ SE VŽDY OD INDIVIDUÁLNÍCH POTŘEB KLIENTA. ROVNĚŽ VÝBĚR

Více

Reprodukční období dojnic průřez obdobím. Období stání na sucho, porod a poporodní období

Reprodukční období dojnic průřez obdobím. Období stání na sucho, porod a poporodní období Reprodukční období dojnic průřez obdobím Období stání na sucho, porod a poporodní období Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, přírodních a potravinových zdrojů Katedra speciální zootechniky

Více

Oceňuji, co cvičení pilates udělalo pro mne. Dovolte mi, abych vám ukázala, co dovede udělat pro vás. Mgr. Renata Sabongui, majitelka ochranné

Oceňuji, co cvičení pilates udělalo pro mne. Dovolte mi, abych vám ukázala, co dovede udělat pro vás. Mgr. Renata Sabongui, majitelka ochranné OBSAH ÚVOD 5 KDO JE RENATA SABONGUI? 5 CO JE TO PILATES? 5 CO V TÉTO KNIZE NALEZNETE? 6 SLOVA TĚCH, KDO CVIČENÍ JIŽ ZNAJÍ 6 PROČ CVIČIT TOTO CVIČENÍ? 8 CVIČENÍ 11 SEZNAM CVIKŮ NA DVD 12 SPRÁVNÉ DÝCHÁNÍ

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

10 pravidel pro správné sezení

10 pravidel pro správné sezení Ergonomie sezení Řada z nás tráví v zaměstnání většinu pracovní doby vsedě. Připočteme-li navíc dobu strávenou vsedě u jídla, v dopravních prostředcích nebo televize, prosedíme neuvěřitelných 80 000 hodin

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Použití lymfodrenáže - lymfatické masáže :

Použití lymfodrenáže - lymfatické masáže : Hlavní přednosti lymfodrenáže: V čem vyniká lymfodrenáž: - lymfodrenáž podpora krev. oběhu a lymf. systému v oslabených, namáhaných částech rukou a nohou - aktivní vzduchová lymfodrenáž čtyřkomorovým systémem

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 2012 Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 Alfida s.r.o., Čelákovice Staré Splavy, hotel Borný 20.9.2012 Výsledky měření na přístroji EAV z 20. 9. 2012 Rekondiční

Více

Masáže Resort Green Valley

Masáže Resort Green Valley Masáže Resort Green Valley Základní popis nabízených masáží ZÁKLADNÍ POPIS NABÍZENÝCH MASÁŽÍ klasická relaxační, regenerační a sportovní masáž Je založena na tzv. švédské masáži. Využívá různé typy tření

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

POSILOVÁNÍ S GUMOVÝMI PÁSY

POSILOVÁNÍ S GUMOVÝMI PÁSY POSILOVÁNÍ S GUMOVÝMI PÁSY Následující cvičení jsou zaměřena zejména na posílení břišních svalů, mezilopatkových svalů a hýždě. 1. Upažení vzhůru v sedu svalstvo ramen a trupu. sedněte si do středu nataženého

Více

Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení

Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení Petra Obrtlíková 1. Interní klinika VFN Únava nejčastější příznak udáváný u pacientů s nádorovým onemocněním.

Více

Adresa: FreeFit s.r.o. Panskodomská 265 Humpolec 396 01

Adresa: FreeFit s.r.o. Panskodomská 265 Humpolec 396 01 VENKOVNÍ FITNESS STROJE ST SERIE 6 9 10 5 3 4 8 11 1 2 7 Adresa: FreeFit s.r.o. Panskodomská 265 Humpolec 396 01 e-mail: info@freefit.cz Tel: 603 427 182 606 653 635 www.freefit.cz 10 let zkušeností Společnost

Více

. v. &(k~ ICI. r------.--- -.--..-- - GYMNASTIKA SVALU PANEVNIHO ONA. Cvik 2. Cvik 1

. v. &(k~ ICI. r------.--- -.--..-- - GYMNASTIKA SVALU PANEVNIHO ONA. Cvik 2. Cvik 1 . v. ICI, Cvik 1 4 Pokud již žena trpí problémy s udržením moči, je nutno, aby nejprve navštívila svého lékaře - gynekologa. Ten ženu vyšetří a určí, jaký druh léčby je pro ni vhodný a zda je třeba svaly

Více

Fyziologické aspekty cyklistiky

Fyziologické aspekty cyklistiky Fyziologické aspekty cyklistiky Správná intenzita tréninku, Spotřeba energie při MTB, Kontrola hmotnosti prostřednictvím MTB, Výživa a pitný režim v MTB, Psychika a MTB, Správná intenzita zátěže atrofie

Více

Kokyu. Stejný pohyb jako při nádechu z prvního pohybu dýchání. Když už jsou paže nahoře, provedou cirkulární pohyb při výdechu.

Kokyu. Stejný pohyb jako při nádechu z prvního pohybu dýchání. Když už jsou paže nahoře, provedou cirkulární pohyb při výdechu. Kokyu 1. Dýchání Cvičení dýchání lze rozdělit do 3 fází: První fáze zahrnuje 3 pohyby Druhý pohyb Třetí část, která má stimulovat respirační, krevní a neurovegetativní systém. 1.1 První fáze: Su no Kokyu

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků Obsah Úvod 1. Ohybač paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybač kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory kyčle

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 1. 2. týden 1. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 2 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ

Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ KLINIKA LÉČEBNÉ REHABILITACE FNO Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ RANNÍ JÓGA VYKROČTE DO SVÉHO PRACOVNÍHO DNE PLNÍ ENERGIE Lekce jemné lehce dynamické jógy. Zaměříme se na cvičení

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Hrudní páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Cvičení pro hrudní páteř. Cviky v leže na zádech 1. Leh na zádech, pokrčená kolena, celá páteř na podložce, obě lopatky

Více

Svaly hlavy m. temporalis m. masseter Svaly krku m. scaleni m. sternocleidomastoideus Svaly hrudníku m. intercostales ext m.

Svaly hlavy m. temporalis m. masseter Svaly krku m. scaleni m. sternocleidomastoideus Svaly hrudníku m. intercostales ext m. Svaly hlavy Dvě funkční skupiny: 1. žvýkací svaly - začínají na kostech lebky, překlenují kloub čelisti a upínají se na dolní čelist, kterou pohybují - spánkový sval m. temporalis - žvýkací sval m. masseter

Více

Pilates Míč Návod k použití

Pilates Míč Návod k použití Pilates Míč Návod k použití Děkujeme za zakoupení našeho produktu. Upřímně doufáme, že s používáním tohoto sportovně-terapeutického náčiní budete spokojeni. Před prvním použitím si prosím přečtěte tento

Více

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Oběhová soustava Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Zabezpečuje: Přepravu (transport): - přepravcem je krev (soustava oběhová) - zabezpečuje přísun základních kamenů živin do buněk,

Více

Relaxační klasická masáž

Relaxační klasická masáž Relaxační klasická masáž Masáže jsou považovány za jeden z vůbec nejstarších osvědčených léčebných prostředků užívaných již o tisíciletí k odstranění bolesti zad, šíje, k nastolení dobré nálady a k uvolnění

Více

001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku

001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku 001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku Překlad z nové norské knížky Vytrvalost, vydanou norským olympijským výborem pro vrcholové sportovce a trenéry. Správné naplánování a realizace tréninku

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

POHYBOVÉ ÚSTROJÍ. 10 100 svalových vláken + řídká vaziva = snopečky + snopečky = snopce + snopce = sval 18.

POHYBOVÉ ÚSTROJÍ. 10 100 svalových vláken + řídká vaziva = snopečky + snopečky = snopce + snopce = sval 18. POHYBOVÉ ÚSTROJÍ - rozlišujeme ho podle složení buněk : HLADKÉ(útrobní) PŘÍČNĚ PRUHOVANÉ ( kosterní) SRDEČNÍ - tělo obsahuje až 600 svalů, tj. 40% tělesné hmotnosti HISTORIE: - vypracované svalstvo bylo

Více

Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření)

Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření) Autor Mgr. Monika Kamenářová Tematický celek Pohlavní soustava Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření) Anotace Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, s jeho pomocí

Více

Body&Mind představuje skupinu moderních tělesných cvičení uznávající význam vzájemných vztahů mysli a duše. Je založen na tzv.

Body&Mind představuje skupinu moderních tělesných cvičení uznávající význam vzájemných vztahů mysli a duše. Je založen na tzv. Body&Mind představuje skupinu moderních tělesných cvičení uznávající význam vzájemných vztahů mysli a duše. Je založen na tzv. holistickém (komplexním) přístupu k člověku, a tedy též k lidskému pohybu.

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Krční páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Léčebná tělesná výchova ovlivňující krční páteř Potíže s krční páteří nelze ovlivnit cvičením pouze krční páteře, ale

Více

Kontraindikace: kožní záněty a defekty, alergie na masážní krémy, akutní onemocnění.

Kontraindikace: kožní záněty a defekty, alergie na masážní krémy, akutní onemocnění. Masáže Klasická masáž částečná nebo celková Klasická masáž zahrnuje aplikaci specifických hmatů, které se provádí v přesném pořadí a působí na jednotlivé svalové skupiny. Přitom dochází k prokrvení a odstranění

Více

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny.

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny. Statistiky uvádí, že potíže se zády, šíjí a rameny přivádí do ordinací lékařů stále více lidí. 80% populace již zažilo bolesti v zádech. Nemoci s tím související přispívají značným dílem k rozsahu pracovní

Více

Akupuntura(akupresura) na cesty

Akupuntura(akupresura) na cesty Akupuntura(akupresura) na cesty 1. Základní body TS 4 v 1. meziprstním prostoru ve výši středu 1. záprstní kosti Ž 36 tři proporcionální cuny (palce) pod čéškou, jeden prst vně od hrany holenní kosti Bod

Více

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje odbor podpory zdraví a prevence neinfekčních nemocí

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje odbor podpory zdraví a prevence neinfekčních nemocí Vadné držení těla školáků a jeho prevence Krajská hygienická stanice Pardubického kraje odbor podpory zdraví a prevence neinfekčních nemocí Naplňování vybraných cílů a dílčích aktivit Zdraví 21 v regionálních

Více