Uzávěrka tohoto čísla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uzávěrka tohoto čísla 5. 1. 2007"

Transkript

1 1) 2007 Uzávěrka tohoto čísla Letošní leden je nebývale teplý i v Třebechovicích. Svědčí o tom desítky rozkvetlých sedmikrásek na zahradě u Rytířů. Foto VD

2 Třebechovické Haló str. 2 Slovo starosty Z novoročního projevu starosty města Vážení a milí spoluobčané, před čtyřmi týdny jsme zde, na Masarykově náměstí, slavnostně zahájili Advent a dnes, jako už tradičně l. ledna, nastala ta správná chvíle, abychom se krátce zastavili, ohlédli se zpět, zkontrolovali svoji cestu a řekli si, kudy bychom měli jít dál. Loňský rok 2006 patřil z dlouhodobého pohledu života města k těm významnějším. Nelze provést úplný výčet všeho, a proto se zmíním jen o třech důležitých momentech tohoto uplynulého období: 1) Byly dokončeny úkoly vyplývající z programových cílů zastupitelstva města, jejichž bilance byla provedena na podzim na stránkách Třebechovického Haló. Během končícího čtyřletého období byly realizovány investice v celkové výši 148 mil Kč a to zejména v oblasti komunikací, školských zařízení, veřejných sportovišť, bytové výstavby atd. Volení představitelé města složili veřejnosti účet z práce, za kterou se nemuseli stydět. 2) Unikátní událostí byly oslavy udělení vlajky našemu městu spojené s jejím posvěcením. Pozvání přijali významní hosté a po dlouhé době se uskutečnil i spontánní průvod městem. Tři vlajky česká, evropská a městská, nyní trvale umístěné zde na Masarykově náměstí, nám stále připomínají, že naším státem je Česká republika jakožto právoplatný a plnohodnotný člen Evropské Unie a že naším městem a domovem jsou Třebechovice pod Orebem. Snažme se, abychom na svůj původ a na svůj domov mohli být vždy hrdí. 3) V říjnu proběhly v naší zemi, tedy i v Třebechovicích, komunální volby. Povolební vyjednávání dospělo záhy ke všeobecné dohodě a vůle voličů byla naplněna ustavením obnoveného týmu vedení města. Ten oproti minulému období vykazuje určitá specifika, a to zejména volbou dvou místostarostů. Jak ukazují první zkušenosti několika uplynulých týdnů, je toto personální schéma vytvořené na základě všeobecné dohody plně funkční a efektivní, což jak jsem přesvědčen plně prokáže i nejbližší období, tedy rok Také pro tento právě začínající rok 2007 nelze vypočíst vše, co je třeba vykonat, a tak bych se i zde zmínil jen o několika významných oblastech naší budoucí práce a snažení. 1) Jedním z hlavních kritérií hodnocení komunálních činitelů je jejich schopnost získávat finanční prostředky z externích Informace městského úřadu Poslanec Kafka na návštěvě v Třebechovicích Ve středu zavítal na pracovní návštěvu poslanec Parlamentu České republiky a člen Výboru pro sociální politiku Ing. David Kafka. V průběhu návštěvy se seznamoval s investičními záměry souvisejícími s rekonstrukcí a přestavbou původního objektu DPS v Boře. zdrojů. Zastupitelstvo města na svém nejbližším řádném zasedání projedná a schválí své programové cíle a následně nás čeká cílevědomá a systematická práce na získání finančních prostředků k jejich realizaci. I když těchto programových cílů bude zřejmě více jak 20, zahrnují různé oblasti rozvoje města a všechny jsou významné a nutné, jeden z nich má přesto výsadní postavení. Jedná se o vybudování důstojného stánku pro Třebechovický Proboštův betlém a jeho generální opravu. Musíme zajistit pokračování započaté tradice a naplnit odkaz autorů tohoto geniálního díla jsme tím zavázáni budoucím generacím. 2) Na realizaci všech našich představ, záměrů a plánů ve městě je potřeba až několika set miliónu Kč, ale pořádek, bezpečnost a péči o životní prostředí můžeme a řešíme průběžně. Dlouhodobým procesem bude např. ještě muset projít nakládání s komunálním odpadem zdokonalování jeho systému ze strany města a zodpovědný a ukázněný přístup ze strany občanů. Bezpečnost silničního provozu sice částečně zlepšil loňský nový zákon, ale přesto je nezbytně nutné zavést v katastrálním území města průběžné měření rychlosti projíždějících motorových vozidel, zejména na vytipovaných rizikových bodech. I nadále chceme zlepšovat spolupráci s Policí České republiky a s městskou policií. Další možnosti v oblasti pořádku, bezpečnosti a péče o životní prostředí ve městě vidíme také ve využití a rozšíření kamerového systému, ale i v dlouhodobé osvětě a výchově ve škole i v rodině. 3) Využití volného času zejména mládeže ve městě je jednou z dalších priorit tomu odpovídá i podpora kulturních, sportovních a spolkových aktivit ze strany vedení města. I letos se počítá mimo jiné s vypsáním městských grantů na činnost a jednotlivé akce těchto organizací a to ve výši několika set tisíc korun. Dobudování technického zázemí volnočasových aktivit se také odráží v návrhu programových cílů zastupitelstva města viz např. Dokončení rekonstrukce zimního stadiónu nebo Rekonstrukce kulturního domu. Naše město není a nikdy se nesmí stát jen noclehárnou, naše město musí žít. Vážení a milí spoluobčané, chtěl bych Vám ještě jednou poděkovat za vše, co jste pro naše město a pro věci veřejné během právě uplynulého roku vykonali. Přeji Vám hezký zbytek dnešního svátečního dne a Nový rok 2007 ať Vám přinese jen to nejlepší, pohodu, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů. Ing. Jiří Němec, starosta města Seznámení s projektovou dokumentací a finanční náročností úprav Prohlídka a seznámení s provozem stávající DPS

3 Třebechovické Haló str. 3 Likvidace komunálního odpadu v roce 2007 Jak jsme již avízovali v předešlém Haló, dochází v roce 2007 k zvýšení ceny za svoz a odstraňování komunálního odpadu. K této úpravě se vedení města rozhodlo z důvodů zvyšujících se nákladů na svoz komunálního odpadu a jeho likvidaci (pohonné hmoty, elektrická energie, cena práce), které doposud byly kryty z městského rozpočtu cena svozů se od roku 2005 neměnila. Velkou měrou se na zvýšení plateb podílí i vlastní zákon o odpadech, který legislativní formou zajišťuje zvyšování sazby základního poplatku za ukládání odpadů, aby se komunální odpad jednoduše neukládal na skládkách, ale dále se ještě třídil. Ceník jednotlivých svozů: Popelnice o obsahu 110 a 120 litrů Druh svozu počet svozů označení cena za rok za rok (nálepka) v Kč celoroční 52 zelená 2 600,- kombinovaný 41 černá 2 050,- poloviční 26 žlutá 1 300,- měsíční 13 červená 650,- dvouměsíční 7 modrá 350,- Kontejner BOBR Druh svozu počet svozu označení cena za rok za rok (nálepka) v Kč celoroční 52 zelená ,- poloviční 26 žlutá 9 100,- měsíční 13 červená 4 550,- Během měsíce ledna budou na městském úřadě vydávány odpovídající celoroční počty žlutých a oranžových pytlů. Kusy pytlů jsou statisticky přepočteny na jednotlivé druhy svozů popelnic a měli by průměrné rodině postačovat na celý rok. Apelujeme proto na občany, aby pytle využívali pouze k třídění daného odpadu a jejich stlačováním v plné míře využívali objemu pytlů. Větší plastové obaly a výrobky i polystyrén odkládejte bezplatně do sběrného dvora. Nově budeme separovat tetrapackové obaly (krabice od mléka, vína, džusů, apod.) NE do žlutých, ale do oranžových pytlů. Jejich svoz bude prováděn spolu se žlutými pytli, první svoz bude ve čtvrtek 22. února Pro zajištění úhrady svozu komunálního odpadu bude město, jako každý rok, rozesílat občanům složenky, a to dle uzavřených smluv. Termín zaplacení je stanoven do Do tohoto data platí ještě svozové známky z roku Platbu je možné provést několika způsoby: - zaplacením složenky na České poště - bezhotovostním převodem na účet města - přímou platbou na pokladně MěÚ. Nové svozové známky na rok 2007 si plátci (osoby které uzavřely smlouvu s městem) vyzvednou po předložení dokladu o zaplacení na městském úřadě a bude s nimi sepsán dodatek ke smlouvě. Upozornění Stavební odbor Městského úřadu Třebechovice pod Orebem upozorňuje občany, že nabyl účinnosti zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Postup dle tohoto nového stavebního zákona je odlišný od postupů dle původního zákona. Od nebude proveden svoz popelnic, které nebudou označeny novými známkami na rok Platby na pokladně, vyzvednutí nových známek a podpis dodatku smlouvy budou plátci provádět z důvodu rekonstrukce radnice v náhradním prostoru městského úřadu na adrese Týnišťská č.p. 534 (objekt bývalého Domu s pečovatelskou službou), v tyto dny a hodiny: Pondělí hod Úterý Středa hod. Ve sběrném dvoře ulice Na Stavě č. 444 ve dnech středa hod a sobota hod mají možnost fyzické osoby občani, kteří prokáží trvalý pobyt v Třebechovicích, odevzdat tento vyseparovaný odpad: - plasty, polystyren, papír, papírová lepenka, tetrapackové obaly zdarma - sklo bílé a sklo barevné - zdarma - nebezpečný odpad (autobaterie, monočlánky) - zdarma - kovy - zdarma - bioodpad - pneumatiky zdarma možno vrátit u prodejce, kde byly koupeny nové - nadrozměrný odpad (nábytek, matrace, koberce, linolea) - stavební suť - elektrozařízení (kompletní malé i velké domácí spotřebiče) - zdarma - osvětlovací zařízení (zářivky, výbojky) - zdarma - zařízení informačních technologií (kompletní televize, monitory, výpočetní technika) - zdarma Formou mobilního svozu bude sbírán nebezpečný odpad (oleje, olejové filtry, zaolejované hadry, chemikálie, barvy, ředidla, plechovky od barev, olejů a postřiků, obaly od sprejů, staré léky) realizace ve sběrném dvoře každou 2. středu ve čtvrtletí, tzn. 10. ledna, 11. dubna, 11. července a 10. září Sběrný dvůr není zařízen na příjem uhynulých zvířat! Další upozornění pro občany Elektrozařízení odevzdávaná ve sběrném dvoře musí být kompletní, jinak je takovéto zařízení považováno za odpad a tím pádem je zatíženo poplatkem. Pokud občani zanechají odpad před vraty sběrného dvora nebo v horším případě na jiném místě města a okolí, jeho likvidaci musí zaplatit město ze společné kapsy a tyto náklady se Vám zpět promítnou do zvýšení poplatku na příští kalendářní rok. Dle obecně závazné vyhlášky není dovoleno odkládat komunální odpad do veřejných odpadkových košů. Pokud bude občan přistižen, dopouští se tak přestupku a bude proti němu postupováno podle zákona o přestupcích. Zajímavost města nedělá jen světoznámý betlém, atraktivní koupaliště či krytý zimní stadion, ale i jeho celková upravenost a čistota. V této oblasti máme ještě co napravovat. Čistota města je vizitkou jeho obyvatel. Jiří Betlach Převážnou většinu žádostí je třeba podat na jednotných zákonem stanovených formulářích, které jsou k dispozici v kanceláři stavebního úřadu a na internetových stránkách Města Třebechovice pod Orebem (www.trebechovice.cz). Stavební odbor MěÚ

4 Třebechovické Haló str. 4 Uzavření zimního stadionu v Třebechovicích Jak již jistě víte, Zimní stadion Na Tvrzi byl od 18. do 21. prosince uzavřen. Popíši vám, jak k tomu došlo a jaká se udělala opatření, aby mohl být k dispozici bruslařům. V neděli se hrálo hokejové utkání muži SK Třebechovice S. Nové Město. Při zápase si hráči hostů stěžovali, že se jim špatně dýchá (tak to bylo i dáno do zápisu rozhodčím zápasu). V pondělí pak hráči vyhledali lékařskou pomoc a byli na pozorování hospitalizováni. Tím byla zmobilizována Krajská hygienická stanice Hradec Králové a začalo vyšetřování na zimním stadionu, protože údajně příčiny vznikly na stadionu v Třebechovicích. Při obhlídce KHS v pondělí 18. prosince nedošlo k žádnému vizuelnímu ani čichovému zjištění závady. KHS nařídila ihned uzavřít zimní stadion až do prokázání vyhovujícího měřením vnitřního ovzduší. Obrátili jsme se na akreditovanou laboratoř Zdravotního ústavu se sídlem v Pardubicích (ta má s podobným měřením na ZS zkušenosti, jak nám bylo doporučeno). Zdravotní ústav v čele s jejím vedoucím Ing Krajákem nám vyšel vstříc a již ve středu zde provedl měření měřicím vozem osazeným měřicí technikou fy. Horiba. Naměřené hodnoty oxidu uhelnatého byly na úrovni 20 procent hygienického limitu, ale limity pro oxid dusičitý byly překročeny (dle ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb). Po konzultaci s Ing. Krajákem a projektantem haly Ing. Karáskem bylo rozhodnuto o úpravách výfuku rolby a pomocných ventilátorech. Rolba byla upravena tak, aby výfuk byl vyveden 2 m nad ledovou plochu a spaliny co nejméně klesaly k ledu. Přesto se některé zplodiny ochlazují a klesají k ledu a odtud je nestačí ventilátory ve střeše odsát. Ventilátory ve střeše mají výkon m 3 za hodinu. Na pomocné ventilátory jsme použili dva kusy o výkonu každý m³za hodinu. Tyto vhání vzduch šikmo na led a ovzduší se tak promíchává s okolním vzduchem, ohřívá se a stoupá nahoru a tím je snadněji odsáván horními ventilátory. Dne 22. prosince došlo k novému měření vnitřního ovzduší. Měření je prováděno za pohybu rolby na ledě jako při zápase a zapnutí pomocných ventilátorů od 9 do 11,30 hod. Přítomna je též KHS Hradec Králové. Naměřené hodnoty jsou vyhovující, hodnoty oxidu uhelnatého jsou na 20 procentech a oxidu dusičitého na 50 procentech úrovně hygienických limitů. Po zápisu Krajské hygienické stanice je Zimní stadion v Třebechovicích od 22. prosince otevřen a může se bruslit. Chtěl bych tímto poděkovat za velkou pomoc při řešení tohoto problému městskému úřadu a zejména panu starostovi. Také děkuji Kamilu Dőrrovi a jeho firmě za okamžitou a dobrou úpravu rolby. Nyní ještě zbývá ventilátory natrvalo připevnit ke konstrukci haly a nad hlavy diváků. To je úkolem do skončení sezóny. Nyní po měření máme jistotu, že ovzduší v hale je čisté a nejsou obavy z pobytu na ledě. Jaroslav Halamka, Ředitel Technických služeb OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Město - Třebechovice pod Orebem vyhlašuje výběrové řízení na místo: REFERENT STAVEBNÍHO ODBORU místo výkonu práce: Třebechovice pod Orebem, platová třída: 8. Předpoklady pro vznik pracovního poměru: - státní občanství ČR (v příp.cizího státního občanství trvalý pobyt v ČR) - dosažení 18 let věku - způsobilost k právním úkonům - bezúhonnost - ovládání jednacího jazyka Požadavky: - dosažené vzdělání úplné střední a vyšší, stavebního směru - dovednost pracovat na PC (Office, Windows, Excel, Internet) zkušený uživatel - praxe ve státní správě nebo samosprávě vítána vč.zoz (zkouška zvl. odb. způsobilosti) - další požadované dovednosti: např.: - schopnost analyticky a koncepčně myslet - ochota se dále vzdělávat - iniciativní přístup k řešení problému - jazykové znalosti vítány Přihláška musí obsahovat: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis uchazeče K přihlášce připojte: strukturovaný životopis, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (dočasně lze nahradit dokladem o jeho vyžádání), u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem ( pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením ), ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání Informace: telefon , Pokud si přejete vrátit některý z Vámi zaslaných materiálů, uveďte to výslovně v přihlášce do výběrového řízení. Nevyžádané materiály budou po skončení výběrového řízení skartovány. Dle možností uvádějte telefonický kontakt. Přihlášky s požadovanými doklady podávejte na podatelnu městského úřadu (Masarykovo nám., č.p.14, přízemí vpravo) nebo zasílejte na adresu: Městský úřad, Miroslav Pavlíček - tajemník, Masarykovo nám. 14, Třebechovice pod Orebem Přihlášky lze podávat nebo zasílat nejpozději do

5 Třebechovické Haló str. 5 Z jednání městského zastupitelstva Ze zasedání rady města listopadu Rada města schvaluje poplatky za výlep plakátů, poplatky za hlášení v městském rozhlase a podmínky provozu městského rozhlasu (dle materiálu správního odboru č. 7/2006), s účinností od Rada města schvaluje zavedení separace tetrapackových obalů do oranžových pytlů v roce Rada města schvaluje způsob provedení rekonstrukce vodovodu, kanalizace a vozovky v Alšově ulici dle návrhu firmy VAK a.s. Hradec Králové. - Rada města schvaluje ceník úhrad za úkony pečovatelské služby, s účinností od Ceník je v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb. - Zastupitelstvo města schvaluje provedení akce Stavební úpravy a přístavba čp. 14 a 15 (objekt Radnice) dle předloženého harmonogramu za cenu max. 21 mil. Kč vč. DPH. - Zastupitelstvo města schvaluje zvýšení poplatku za svoz jedné popelnice v roce 2007 na částku 50,- Kč. Ze zasedání zatupitelstva města prosince Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2007 a to maximálně v lednu 2007 (do výše jedné dvanáctiny schváleného rozpočtu roku 2006). Rozpočtové příjmy a výdaje v době rozpočtového provizoria se stanou příjmy a výdaji rozpočtu po schválení. - Zastupitelstvo města schvaluje výsledek hospodaření v lesích města k , který činí ,50,-- Kč. Zasedání zastupitelstva města dne 12. prosince Vítáme do života narozené děti: (listopad, prosinec 2006) Felcman Pavel Společenská kronika Loučíme se se zemřelými spoluobčany: (listopad, prosinec 2006, leden 2007) Kopecký Mikuláš Z našich škol Mladí modeláři v roce 2006 Modelářský kroužek DDM Třebechovice měl i v minulém roce pestrou a úspěšnou sezónu. Lodní modeláři se zúčastnili několika hodnotných soutěží včetně Mistrovství České Republiky žáků. Většinou soutěžili s novými modely vlastní konstrukce poháněné elektromotorem a řízené RC soupravou pro dálkové ovládání modelů. Také naši začínající letečtí modeláři uplatnili své tréninkové létání na počítačovém simulátoru v řízení svých modelů v praxi na přírodním letišti. Většinou létáme s modely poháněnými výkonným elektromotorem. Takto poháněný model je tichý, spolehlivý a je také nenáročný na spuštění, vypnutí a regulaci otáček během letu. Noví členové kroužku se úspěšně potýkají se základy modelaření a staví své první jednoduché celobalsové modely letadel, s kterými soutěží v tělocvičně. Několik výsledků lodních modelářů v roce 2006: Kristl Antonín Řezníčková Marie Doležal Bohumil Joška Ondrej Vlčková Gertruda Soutěž juniorů a seniorů Memoriál COP u Staré Boleslavi: 3.místo Martin Kupka 4.místo Pavel Darakev 14.místo Miloš Žák Nominační soutěž žáků na MiČR u Staré Boleslavi: 5.místo Martin Kupka 6.místo Pavel Darakev 7.místo Miloš Žák Seriál MiČR juniorů a seniorů Lázně Bělohrad: 5.místo Pavel Darakev 7.místo Martin Kupka 9.místo Miloš Žák

6 Třebechovické Haló str. 6 Veřejná soutěž juniorů rybník Probošťák u Staré Boleslavi: 2.místo Martin Kupka 4.místo Pavel Darakev Soutěž NS Česko-Slovensko-Polský pohár Borohrádek startovali junioři a senioři: 3.místo Martin Kupka 4.místo Pavel Darakev 20.místo Miloš Žák Mistrovství České Republiky žáků Tato vrcholná soutěž se uskutečnila v daleké Tvarožné Lhotě u Strážnice. Soutěže se zúčastnil jeden zástupce našeho kroužku Pavel Darakev. I když tentokrát Pavel na medaili nedosáhl, jeho umístění na 7. místě z 59 startujících v kategorii F4A je jistě velký úspěch a motivace k další modelářské činnosti nejen Pavla, ale i celého kroužku modelářů DDM Třebechovice. Přijďte se podívat vy mladí i ti starší, které funkční modely letadel a lodí zajímají. Scházíme se každou středu v DDM Třebechovice, obecná škola, přízemí vpravo - stačí zazvonit. ZUŠ informuje V letošním školním roce vyhlásilo MŠMT ČR celostátní soutěž hudebního oboru a soutěžní přehlídku LDO základních uměleckých škol. Naši žáci se v současné době připravují na soutěž v komorní hře s převahou dechových nástrojů. V průběhu Zápis dětí do MŠ pro školní rok Mateřská škola Třebechovice pod Orebem, Tyršova vyhlašuje zápis dětí pro školní rok Jedná se o MŠ Třebechovice a Nepasice a týká se dětí, které v daném období dovrší věk 3 let. Přihlášky si zájemci mohou vyzvednout v ředitelně MŠ od 12. do 23. února 2007 v době od 10:00 do 14:00 hodin.vezměte s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz. Těšíme se na Vás. D. Metzlová, ředitelka MŠ RODIČOVSKÉ CENTRUM DOMEČEK Občanské sdružení Čsl. Legií 131, 1. patro Vaše děti se mohou zapojit do následujících kroužků: Pondělí 16,00 16,45,,šikovné ručičky (výtvarka pro děti 4 7 let) s p. Dyntarovou 17,00 17,45,,šikovné ručičky (výtvarka pro děti 4 7 let) s p. Dyntarovou 16,00 18,00 volná herna Úterý 9,00 11,00 Domeček (tvoření, divadlo, výlety, masáže kojenců, atd.) 16,00 17,00,taneček (pro holčičky 3-5 let) s Martinou Andrysovou. V rámci tanečku 1 x za čtrnáct dní pohádkové zpívánky s Klárou Zdechovskou od 16,30 17,00 17,00 18,00 EDU-Ka zdravotní cvičení pro děti s p. Halounkovou Středa 15,00 16,00 šikula (pro kluky 3 6 let) 16,00 18,00 volná herna Na závěr bych chtěl poděkovat zaměstnankyním DDM za dobré podmínky, které nám vytvářejí pro naši činnost. Také děkuji za materiální výpomoc firmě Truhlářství Stuchlík. Za modelářský kroužek DDM Třebechovice Pavel Lukášek měsíce února se uskuteční školní kolo soutěže a ti nejúspěšnější budou školu reprezentovat přímo v krajském kole soutěže, které se bude konat v březnu v Jičíně. Co nejsrdečněji zveme rodiče, žáky a příznivce hudby na koncert učitelů, který se bude konat ve čtvrtek 22. února 2007 od hodin v hudebním sále školy. kolektiv učitelů ZUŠ DDM nabízí nový kroužek Dům dětí a mládeže, Komenského ul. 437, Třebechovice p. O. PŘIPRAVIL PRO DĚVČATA OD 1. DO 9. TŘÍDY NOVÝ KROUŽEK BŘIŠNÍ TANCE Zahajovací schůzka bude v pátek 9. února 2007 v Domě dětí a mládeže ve 14:00 hodin. Vedoucí paní Marcela Kadlecová, na cvičení si přineste tričko a elastické kalhoty nebo sukni a boty na přezutí. Čtvrtek Pátek 9,15 9,45 šikovné pacičky (výtvarka pro nejmenší) s Petrou Jánskou 10,00 11,00,,taneček pro nejmenší s Martinou Andrysovou. V rámci tanečku 1 x za čtrnáct dní pohádkové zpívánky s Klárou Zdechovskou od 10,30 11,00 15,45 16,45 jízda na koních (statek na Bědovicích) 9,15 9,45 šikovné pacičky (výtvarka pro nejmenší) s Petrou Jánskou 10,00 11,00 taneček pro nejmenší s Martinou Andrysovou Safari baby klub: pondělí a středa 8,00 16,00 zajišťuje hlídání dětí, angličtinu pro nejmenší i pro dospělé, volná herna (poplatek není zahrnut do členského příspěvku) Program Domečku na měsíc únor 2007 a mimořádné akce 6.2. út Domeček - masáže kojenců pod vedením Jarči Štorkové 8.2. čt večerní hlídání maminek výtvarná dílna ubrousková technika pod vedením Soni Toucové

7 Třebechovické Haló str so DĚTI A TRADICE výroba masopustních masek pod vedením Petry Jánské a hudebních nástrojů pod vedením Kláry Zdechovské. Program proběhne v kulturním domě od 14,00 do 17,00 za spolupráce se Střediskem místní kultury při TMB, vstupné dobrovolné út Domeček - dramatická výchova pro děti a maminky s Martinou Andrysovou ne MASOPUST na náměstí od 14,00, pořádá Středisko místní kultury při TMB út Domeček - Zvířátka jsou naši kamarádi s Petrou Jahnovou čt večerní hlídání maminek posezení u kávy s paní Dr. Štěrbovou na téma dětské nemoci Jarní prázdniny Vážení rodiče,v rámci Rodičovského Centra Domeček o. s. se zaměřujeme mimo jiné i na prevenci sociálního vyloučení rodičů na rodičovské dovolené a snažíme se jim usnadnit návrat do zaměstnání. V souladu s našimi stanovami bychom Vám rádi od února 2007 nabídli možnost zúčastnit se (s minimální finanční spoluúčastí) vzdělávacích seminářů, v jejichž průběhu bychom v případě zájmu zajistili hlídání Vašich dětí (v herně vedle učebny). Abychom Vám mohli nabídnout opravdu zajímavé a žádané semináře, prosíme Vás o anonymní vyplnění dotazníku, které najdete v prostorách vstupu do Mateřské školy v Třebechovicích, v čekárně u Dr. Štěrbové a v Rodičovském Centru Domeček. Nabídka seminářů: a) Jak vyvolat příznivý dojem osobní image (4 h) b) Jak zvládnout přijímací pohovor, konkurz? (4h) c) Začínáme podnikat (4h) d) Co byste měli vědět o státní sociální podpoře (2h) e) Začínáme pracovat s počítačem (4h) f) Jak psát úřední, firemní a další dopisy (4h) g) Ekonomické minimum (4h) h) Jak na společné zdanění manželů (2h) i) Učíme se psát na PC všemi deseti (30h 2h týdně) j) Anglická obchodní korespondence (4h) k) Nebojme se češtiny (4h) l) Výuka angličtiny (30h 2h týdně) m)výuka francouzštiny (30h 2h týdně) n) Výuka italštiny (30h 2h týdně) o) Psychologie dítěte (4h) p) Ruční práce (10h 2h týdně) q) Aerobick (1h týdně) Pro tento rok chystáme pro děti a rodiče dva celoroční projekty: DĚTI A TRADICE a TVOŘIVÉ DĚTI Tyto projekty budou probíhat hlavně o víkendech. V rámci projektu DĚTI A TRADI- CE chceme uspořádat několik programů podle církevního a světského roku či ročního období (masopust, Vánoce, vynášení Moreny, čarodějnický rej). Děti se seznámí s našimi lidovými tradicemi a zvyky. Projekt TVOŘIVÉ DĚTI jsme rozdělili na dvě skupiny: Výtvarná a rukodělná činnost v rámci tvořivých dílen chceme rozvíjet tvořivé schopnosti, dovednosti a fantazii dětí a to od nejranějšího věku (výroba ručního papíru, keramika, vosk). Oblast ekologie a životního stylu chceme probudit zájem dětí o prostředí, ve kterém žijí a to hravým a jim přístupným způsobem. Děti získají nové znalosti a vědomosti o přírodě (téma les, zvířata, léčivé byliny). O všech programech Vás budeme předem informovat v Třebechovickém haló, na letácích, v městském rozhlase. Na únor chystáme v projektu DĚTI A TRADICE přípravy na masopust. V sobotu 10. února 2007 v kulturním domě od 14,00 do 17,00 hodin budeme vyrábět kašírované masopustní masky a hudební nástroje. V rámci kroužků Taneček se děti budou učit masopustní říkadla, písničky a tanečky. V neděli 18. února 2007 se připojíme k masopustnímu průvodu, který pořádá Středisko místní kultury při TMB. Děti pozorně poslouchaly vyprávění Martiny Andrysové o třech králích. Domeček pořádal víkend pro rodiče s dětmi ve Dlouhých Rzech v Orlických Horách. Děti pod vedením Petry Jánské vyráběly tříkrálové koruny, kreslily, razítkovaly atd. Dětský koutek Náhle v motoru a autobus zastavil na silnici uprostřed hlubokého lesa. 1. konec šachové partie 2. nemoc, která dříve vyhubila celá města 3. noční pták 4. poslouchej 5. část vlaku 6. pečlivě, příkladně 7. udělej výpisky 8. oblak 9. části atlasu 10. vanout 11. tažné zvíře Řešení najdete na straně 16.

8 Třebechovické Haló str. 8 Kultura Kam za kulturou 18.ÚNORA NEDĚLE OD HOD. NA NÁMĚSTÍ MASOPUST Srdečně zveme všechny občany na třebechovické náměstí, kde bude probíhat tradiční masopustní průvod masek. Sraz účastníků v 1. patře Černého kůň. Upozorňujeme na ZMĚNU TERMÍNU MAŠKARNÍHO PLESU v kulturním domě!!! Středisko místní kultury a divadelní soubor Symposion Vás srdečně zve na MAŠKARNÍ PLES PRO DOSPĚLÉ, který se uskuteční V PÁTEK 10.BŘEZNA 2007 OD HOD. V KULTURNÍM DOMĚ V TŘEBECHOVICÍCH P.O. K tanci hraje týnišťský KOPLAHO band. Rezervace od 1. února a prodej místenek bude zahájen 13. února 2007 v Třebechovickém muzeu betlémů tel.č ( ) u pí. Chmelařové. 11. BŘEZNA 2007 NEDĚLE HOD. KULTURNÍ DŮM V TŘEBECHOVICÍCH P.O. DĚTSKÝ KARNEVAL Středisko místní kultury a divadelní soubor Symposion srdečně zve všechny rodiče a děti do kulturního domu na dětský karneval. Účastníky čeká bohatý program plný soutěží, diskotéka a vyhodnocení nejlepších masek. Rezervace od 1. února a prodej místenek bude zahájen 13. února 2007 v Třebechovickém muzeu betlémů tel.č pí. Chmelařová. Omluva Redakce Třebechovického haló se omlouvá za chybné uvedení jména sponzora příjezdu sv. Mikuláše na náměstí v poděkování zveřejněném v minulém čísle Haló. Poděkování za sponzorství patří Mgr. Kršňákovi, vedoucímu agenturní kanceláře Generali Pojišťovna a.s. Muzejní zprávy Třebechovické muzeum betlémů, Masarykovo nám. 24, Třebechovice p.or. Úterý Neděle hodin (poslední návštěva v hodin) Třebechovické muzeum betlémů bude v termínu od UZAVŘENO z důvodu údržby Proboštova betlému! Stálá expozice: TŘEBECHOVICKÝ PROBOŠTŮV BETLÉM unikátní světově proslulé dílo lidových řezbářů Josefa Probošta, Josefa Kapuciána a autora mechanismu Josefa Frimla. Výstavy: EXPOZICE TŘEBECHOVICKÉHO PROBOŠTOVA BETLÉMU PRODEJNÍ VÝSTAVA BETLÉMŮ A TRADIČNÍCH DŘEVĚNÝCH HRAČEK Nová výstava: SLYŠTE, SLYŠTE, PASTUŠKOVÉ Ze sbírek Třebechovického muzea betlémů představujeme nový přírůstek část betlému Františka Kubíčka z Plasnice v Orlických horách. Foto: K. Andres VZPOMÍNKY NA STARÉ TŘEBECHOVICE Charitní dům pečovatelské služby Otevřeno denně hodin Výstavy betlémů ze sbírek muzea napomáhají mediální prezentaci Třebechovic p.o. v mnoha regionech Čech a Moravy, ale také v zahraničí. V roce 2006 tomu tak bylo v Praze, v Severomoravském kraji, v Královéhradeckém kraji na pěti výstavách, ale také v kraji Jihomoravském a Libereckém. Velký úspěch měly české betlémy v Bulharsku. Hradecká regionální televize i rozhlas se zajímaly o program Třebechovického muzea betlémů v měsíci prosinci a pozvánka do muzea splnila svůj účel. Dne 26. prosince zaznamenalo muzeum 1148 návštěvníků, jen o 21 méně než dne v roce Velký zájem veřejnosti i médií zaznamenal nákup betlému z Orlických hor pana Františka Kubíčka z Plasnice. Na nákup betlému významnou měrou přispělo Ministerstvo kultury ČR a podíl na jeho pořízení má též Krajský úřad Královéhradeckého kraje, samozřejmě též Třebechovické muzeum betlémů, které nákup zařizovalo a po řádném ošetření bude moci tento soubor Tradiční silvestrovské vytrubování třebechovických trubačů v posledním dne roku 2006 bylo neobvyklé teplotou několika stupňů nad nulou - tedy počasím, které připomínalo spíše počínající jaro a novými apartními klobouky pánů muzikantů.

9 Třebechovické Haló str. 9 zařadit na čestné místo muzejní sbírky betlémů. Kubíčkův betlém je výjimečný tím, že se skládá z figur a staveb, které byly ve velké většině vytvořeny tvůrci betlémů, kteří pocházeli z Orlických hor, a to od konce 19. století do počátku století 21. Betlém Jaroslava Pecháčka, zhotovený motorovou pilou do kmene topolu, budil během vánočních svátků velkou pozornost a stal se nejoblíbenějším místem pro fotografování. PhDr. Zita Zemanová V posledním čtvrtletí roku 2006 probíhaly pod vedením města drobné stavební úpravy budovy Třebechovického muzea betlémů. Foto: K. Andres V sobotu 16. prosince vystoupila v evangelickém kostele Martina Jelínková se svými hosty ze ZUŠ v Přelouči. Koncert, který nadchl posluchače, letos nesl název Šťastné Vánoce. Knihovna informuje Pracovnice Heldovy městské knihovny děkují za knižní dar panu Jaroslavu HOFMANOVI, který věnoval naší knihovně tři následující publikace: Šubrt, Vlastimil: TUNEL 22, 15; přírůstkové číslo: , signatura: ,Šubrt, Vlastimil: POVÍDKY DO ŠUPLÍKU; přírůst- Z tvorby našich čtenářů Co se v našem městě dnes stalo? Do poštovní schránky přišlo nám nové Haló. Je tam jistě opět zajímavé čtení, pro cizí občany tam ale zhola nic není. Je pouze pro třebechovický region malý, obce, které se u nás dohromady daly. Všechny leží blízko sebe, Třebechovická tabule se u geologů ten kraj zove. Je to rovina pěkná, šťastný ten, kdo ji pozná. Cyklotrasami je protkána celá, kdo chce a může, pro svoje tělo na kole krásné výlety zde dělá. Jezdí krajem naším, pro nás veskrze milovaným. Lesy a řeky tu krásné jsou, ti co říkají opak, lžou. Lidé tu žijí šťastně a rádi jsou. Vzpomínejte s námi Já nechci Paní fůry peněz Jen trochu času pro své sny Úsměvy, které potkám cestou Jsou pro mě krásný kapesný... Josef Fousek Články Petra Miřejovského mě přivedly do vzpomínek na staré časy a historii učňovských škol. Když byly ve třídách sundány kříže, byl to šok! Prázdné místo nad tabulí. Co tam pověsí? Jako bychom se měli převlékat! Nyní od Adama k učňovským školám. Čtou také Haló nové dnes ráno, kdo je ještě nemá, bude mu jistě dáno. Cejnarovka nový asfalt má, Havlíčkova je ještě rozkopaná. Týnišťská snad se taky opravy dočká, Betlém si na novou budovu ještě počká. Městský rozhlas všude slyšet je, na kluzišti už zase bruslit jde. Zima přišla, před Martinem, bílá, Kateřina na jarmarku už nás volá. Babí léto bylo zase krásné, u Šanovce nejlépe šlo psát básně. Dnes už je tam zima zlá, každý člověk ten koloběh zná. Na památném Orebu už padlo listí, krásné stromy holé tam jsou. Ožijí až s jarem, to si buďte jistí, bohužel ne už ti, kdo tu spí věčně zahaleni tmou. Schůzka regionální pobočky Českého sdružení přátel betlémů v třebechovickém muzeu dne Foto: K. Andres kové číslo , signatura: ,Just, Antonín: ŽENA sbírka veršů; přírůstkové číslo , , signatura: Všechny tituly si můžete vypůjčit v oddělní pro dospělé čtenáře dle výše uvedených signatur. Knižní dary rodáků z našeho města rozšiřují nabídku novinek naučné i krásné literatury a připomínají čtenářům, že na knihovnu svého mládí moudří lidé nezapomínají. Marcele Voltrová, ředitelka knihovny Za tratí na nás zase chystají nějaké jedy, před ní skatepark stojí nový. Jak dopadly volby, která strana bene má, jaké bude zastupitelstvo, jen bůh zná. Co připravuje Orel, TJ a Sokol příští rok? Pro děti náborový závod být by moh. Kdy bude skanzen v Krňovicích celý stát? Možná bude známější než Rožnovský, to nelze znát. Náš mikroregion na zelených stránkách zprávy má, Třebechovák na mopedu svět vyhrál ten to zná! Zjistil jsem, že ve verších vše se lépe říci dá, není důležité, zda autora čtenář zná. děkuji vám, že dočetli jste až sem, je to celé a nebyl to sen. M. J. H. Co s volným časem dětí? Chodili jsme pást husy, kozy, sbírali jsme klásky, jinak jsme si vyhráli na kdejakém plácku, na kládách, na trubách, ve stroužce, po dešti v příkopech u cesty. Tatínek říkal: Špinavé děti jsou zdravé. Pro kázeň nás pak chytil kdejaký spolek Orel, Sokol DTJ, Skaut a už jsme byli ocejchovaní a byla nad námi neviditelná ruka cti. Já jsem Sokol, Skaut. Ti hlídali kázeň a dobré skutky. A co s dětmi po škole? Buď pomáhat doma nebo k panu mistrovi ke stravě na pomocné práce. Zametat dílnu, chodit pro pivo, případně pohlídat děti. Učňovská škola byla půl dne, nebo dvě půldne v týdnu.

10 Třebechovické Haló str. 10 Na docházku dohlížely cechy. To byla elita mistrů. Měly své korouhve a prapory, se kterými chodily na vzkříšení při Božím těle. Pokračovačka byla odpoledne ve školní třídě, kde bylo volno. Učili tam mistři, externě kantoři. Děvčata chodila do služby k dětem na hlídání, pomoci vařit, uklízet, to byla škola života do manželství. Některé dívky chodily do rodinky, do kláštera do hospodyňské či hospodářské školy, dvouleté, kde se učily ženské práce, šít, vařit a hospodařit. Pak přišla doba rozkvětu řemesel, živností a podnikání, prodloužila se doba učení na pokračovačkáchy a využily se i volné místnosti ve městě. Po roce 1945, při návratu německých vojsk z Ruska, obsadili vojáci postupně obecnou školu, měšťanku i sokolovnu a učni i školní děti se pak učili ve volných šatnách sokolovny, v dílnách ozdobníků, v místnosti ve dvoře na radnici, v bývalé knihovně na náměstí, v hostinci Na Obci a všude, kde bylo volno. Po válce byla ustanovena Výrobní družstva a ředitelem se stal Jan Rozkovec a založil učňovskou školu s dílnami a celodenním vyučováním, stravováním i ubytováním u Pacáků, ševci, čalouníci a brašnáři, bylo zde 112 žáků. Jako inspektor založil také pro škodovácké učně, kteří se nedostali pro posudek rodičů na střední školu, učňovskou školu s maturitou v Hradci Králové. Odtud se pak tito žáci s dobrým posudkem dostali i na vysokou školu. Pak byly zřízeny dvě učňovské školy s maturitou a ty mají jis- Ze života ve městě Tříkrálová sbírka 2007 poděkování Letos opět Vás první lednovou sobotu navštívila skupinka tří králů Kašpar, Melichar a Baltazar. Koledníci nám připomněli, že tím nejcennějším v životě jsou mezilidské vztahy, vzájemná solidarita a pomoc. Obdarovali zpěvem, drobnostmi a označili počátečními písmeny jmen starověkých mudrců Vaše vchodové dveře, abyste si jejich poselství mohli připomínat celý rok, když přicházíte do svých domovů. Díky Vaší štědrosti přinesli koledníci od obyvatel Třebechovic a Blešna celkem ,- Kč. Vybrané prostředky budou použity na charitativní projekty České katolické charity, část prostředků bude k dispozici Farní charitě v Třebechovicích p.o. na podporu Charitní pečovatelské služby v Třebechovicích p.o. Velký dík za všechny Vaše dary. Za Farní charitu Třebechovice pod Orebem Irena Dernerová tě svoji kroniku v Třebechovicích. Pro úplnost upozorňuji na článek PhDr. Jiřího Němce, učitele průmyslovky v Hradci Králové, uvedený v prosincovém Haló z roku 2004, týkající se historie a výročí jedné z nejstarších učňovských škol založených roku 1874 v Třebechovicích pod Orebem. Zakladatelem byl Josef Hudec, zámečník a řezbář, absolvent akademie výtvarného umění ve Vídni. Impulsem k vybudování školy byla světové výstava v roce 1873 ve Vídni. Na světové výstavě v Paříži 1878 získala škola zlatou medaili za kopii gotické mřížky sankturia v katedrále sv. Ducha v Hradci Králové. Zemřel v roce 1889, pohřben je na Pouchově. Z vděčnosti, jako svému prvnímu učiteli, mu na hrob škola věnovala krásný pseudorenesanční kříž. V roce 1925 říkal můj otec: Zlaté Rakousko! To člověk jenom s pracovní knížkou mohl procestovat celé Rakousko-Uhersko a všude se uživil. Byl zámečník a zřejmě prošel školou Josefa Hudce. V roce 1936 zpívali absolventi učiteláku čekající na umístěnku buď do pohraničí nebo až na Slovensko: Maturita, maturita, ta je dneska bezcenná, na tu už se nenachytá ani holka bez věna!s maturitou člověk litá z podniku do podniku,dnes je dobrá maturita k zametání chodníků. Je to převratná doba. Kam zmizeli řemeslníci, kteří brali s láskou do ruky nářadí a každý kousek suroviny a udělali z toho umělecké dílo i pro normální užívání? Aby si vydělali na živobytí, musí dělat jednotvárnou práci stroje. Jsme zavaleni poměrně levným zbožím z dovozu, které má omezenou trvanlivost. Zkrátka jiná doba, jiný mrav!!! Hájková ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE místní skupina Třebechovice pod Orebem srdečně zve všechny v úterý 13. února od na přednášku předsedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Ing. Václava Žáka MOC MÉDIÍ A BEZMOC LIDÍ? Setkání se uskuteční na evangelické faře (Masarykovo náměstí čp. 19). Vystudoval Fakultu technické a jaderné fysiky v Praze. Od roku 1968 do roku 1989 pracoval na vývoji operačních systémů počítačů 3. a 3.5 generace ve Výzkumném ústavu matematických strojů v Praze. Během sedmdesátých let se podílel na organizování neoficiálních aktivit (filosofické semináře, šíření neoficiální literatury, technická pomoc samizdatu). V lednu 1977 podepsal Chartu 77. Byl členem předsednictva Kruhu nezávislé inteligence, předsedou Pražské komise Československé nadace Charty 77, členem správní rady Středoevropské university aj. Na začátku roku 1990 se stal ředitelem odboru informatiky na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. V červnu 1990 byl zvolen do České národní rady a stal se jejím místopředsedou. Patřil mezi zakladatele Občanského hnutí. Po odchodu z politiky v roce 1992 se věnoval publicistické a vědecké činnosti. Je členem Koordinační rady Česko-německého diskusního fóra. Je autorem knih o programování, eseje Rizika mobilizační politiky, redaktorem týdeníku Ekonom, šéfredaktorem dvouměsíčníku Listy. Přednáší teorii transformace v Ústavu politologie Filosofické fakulty Univerzity Karlovy. Ing. Václav Žák (*1945) Česká křesťanská akademie místní skupina Třebechovice pod Orebem Chystaný program na rok 2007: MUDr. Marie Svatošová Důstojné umírání: O hospicovém hnutí v České republice Jan Roskovec Th.D. Jidášovo evangelium: Stručný přehled jedné senzace Prof. Jana Nechutová Byl středověk skutečně tak temný? Doc. Martin Wihoda Křížové výpravy: Ideál a skutečnost Ing. Václav Žák Moc médií a bezmoc lidí? Přesné termíny těchto i dalších případných setkání budou ohlašovány průběžně v Třebechovickém haló. Změny v programu vyhrazeny. Za laskavou finanční pomoc v roce 2006 děkujeme Královehradeckému kraji, Městu Třebechovice pod Orebem a panu Ing. Michalovi Dernerovi.

11 Třebechovické Haló str. 11 Orebské zrcadlo na webu Občanské sdružení Orebské zrcadlo informuje občany o založení svých internetových stránek. Na adrese ic.cz můžete najít informace nejen o našich současných a zamýšlených aktivitách týkajících se ochrany přírody a krajiny, veřejného zdraví, materiálních a duchovních kulturních hodnot, ale hlavně údaje o nejnovějším vývoji ve věci zamýšlené fosfatizační linky v našem městě. Stavební řízení bylo v prosinci zastaveno po zjištění, že Klub maminek Každé druhé pondělí v měsíci od 9.30 hod na evangelické faře v Třebechovicích p. Orebem (Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Třebechovicích pod Orebem, Masarykovo náměstí 19, Třebechovice pod Orebem ). Program setkání: 12. ÚNOR - ZDRAVÉ MŮŽE BÝT I DOBRÉ povídání s odbornicí na zdravou výživu paní J. LUKEŠOVOU (z hradecké Bazalky) o zdravé stravě pro děti i rodiče, výměna zdravých receptů, lze přinést vlastní tvorbu k ochutnání 12. BŘEZEN hostem bude logopedka dr. I. BOUMOVÁ s povídáním o vadách řeči u dětí, jak správně vyslovovat a cvičit řeč s dětmi, zodpoví naše dotazy Cvičení dle Ludmily Mojžíšové je určeno pro všechny, které trápí problémy v oblasti pánve a dna pánevního, neplodnost, bolesti zad a bolestivé menstruace. Ludmila Mojžíšová ( ) - pracovala od roku 1955 v pražském Tyršově domě řadu let jako rehabilitační sestra na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK. Dobře ji znali nejen studenti, ale především sportovci, neboť se stala velmi žádanou a potřebnou členkou realizačních týmů mnoha reprezentačních družstev. Rozcvičovala a uvolňovala klouby, svaly, páteře a obratle. Dlouhá je i řada nesportovců, kterým pomohla od bolesti v zádech a dalších civilizačních neduhů. Citlivými prsty dovedla rozpoznat příčiny trápení a najít způsob, jak je účinnými stavba je bez stavebního povolení již kompletně hotová. Děkujeme všem občanům, kteří se pod petici vyjadřující nesouhlas s touto linkou přišli podepsat. Dnes je to již více než 650 lidí, což považujeme za obrovský úspěch s ohledem na fakt, že mnozí stále ještě o věci neví. Domníváme se, že by o problému měla proběhnout veřejná diskuse, můžete se k ní připojit na našich stránkách, právě tak jako přispět nápadem, podněty, názory. Těšíme se na Vaše příspěvky. Lucie Chládková Za Občanské sdružení Orebské zrcadlo Poděkování Štědrodenní sbírka na práci OS Berkat Děkujeme všem, kdo se podíleli na sbírce vykonané při štědrodenní hudební bohoslužbě v evangelickém kostele. Vybrané prostředky (1900 Kč) budou odeslány o. s. Berkat na jeho projekt Šťastné létající koberce. O počátcích tohoto projektu, který se i nadále úspěšně rozvíjí, viz následující článek. Za FS ČCE v Třebechovicích p.o. Filip Čapek, farář Šťastné létající koberce (projekt o.s. Berkat) Příběh létajícího koberce Na podzim roku 2003 jsme na přání jedné z našich rodin v distriktu Čarasja, obci Chajrabád, předali velký rám na vázání koberců i vlnu. Paní Nargis s dětmi, manželem a starými rodiči se právě vrátila z uprchlického tábora v Pákistánu, kde se naučily koberce vázat a teď to pro ně byla jediná šance na výdělek. Po půl roce nás sama rodina požádala, abychom si rozdělaný koberec i s rámem vzali - jeho dokončení je prý nad jejich síly. Na jaře roku 2004 jsme na okraji Kábulu, v jedné z velmi chudých čtvrtí Chaloj Šoda objevili dílnu pro válečné vdovy, ve které několik desítek žen váže koberce, aby uživily své rodiny. Nakonec jsme se s touto dílnou dohodli, že jedna z rodin si vezme náš rám s rozdělanou prací domů a pokusí se koberec dodělat. Paní Zahro i její muž jsou Hazárové - příslušníci jedné z národnostních menšin obývajících Afghánistán. Obývají převážně horskou provincii Bamján a jsou na rozdíl od ostatních Afghánců šíité. Mnoho Hazárců žije i v Kábulu. Jsou to velmi příjemní a uctiví lidé, dobří obchodníci i vyhlášení válečníci. Paní Zahro má tři děti. Dva chlapce a malou holčičku. S mužem se seznámila v Pákistánu, kam uprchli před sovětskými vojáky její rodiče. V pákistánském uprchlickém táboře se také naučila vázat koberce. Později rodina odjela do Iránu a vloni se vrátili domů - do obce Duchabád u Kábulu. Svůj dům našli v troskách. Vzali si od známého velkou půjčku a rozhodli se dům postavit znovu. Každý rok ale musejí zaplatit 20 tisíc afghání jako splátku (445 dolarů). Nikdo z rodiny nemá stálou práci, jediným příjmem je výroba koberců - zdlouhavá a náročná. Také proto se Zahro rozhodla neposílat chlapce do školy. Sedmnáctiletý Muhammad Amin i dvanáctiletý Muhammad Zia neumějí číst a psát. Zahro chápe, že škola je pro oba syny velmi důležitá, ale nějak přece ty dluhy splatit musí. Koberec váží všichni tři, matka i synové. Nedokážeme tomu zabránit. Jediné, co se povedlo, je jakási ústní dohoda s rodiči - jakmile koberec prodáme a rodina dostane zaplaceno, chlapci půjdou okamžitě do školy. Protože Amina už do první třídy vzhledem k jeho věku nevezmou, najdeme mu nedaleko domu vzdělávací kurz. Pokud tedy koberec zpeněžíme, rozdělíme výdělek mezi první rodinu paní Narges, která ho začala a větší část dostane rodina paní Zahro. Pak už jen zbývá dohlédnout na to, aby se děti začaly učit a k umění vázat nádherné peršany přidaly ještě znalost čtení a psaní. Z podkladů o. s. Berkat zpracoval F. Čapek (další informace viz 16. DUBEN (3. pondělí) zlé jazyky tvrdí, že na mateřské se hloupne, takže tentokrát s tématem o sebevědomí a sebeúctě maminek na mateřské dovolené naváže na svou úspěšnou podzimní přednášku psychoterapeutka M. VONDROVÁ 14. KVĚTEN (3. pondělí - přesunuto z ledna) MÝTY O DROGÁCH ANEB MŮŽEME JAKO RODIČE UDĚLAT NĚCO PRO TO, ABY SE NAŠE DĚTI VYHNULY DRO- GÁM? Zeptáme se J. STANÍČKA, odborníka na drogovou problematiku a pracovníka sdružení Laxus 11. ČERVEN JAK PROBÍHÁ A CO TO JE DOMÁCÍ ŠKO- LA? o vlastních zkušenostech s domácím vyučováním svých dětí nám povypráví STÁŇA KRATOCHVÍLOVÁ ze Dvora Králové Zveme maminky (i tatínky) s dětmi (i bez dětí) jakéhokoli věku! Další informace u Kateřiny Čapkové cviky odstraňovat. V posledních letech si veřejnost její jméno nejčastěji spojuje s rehabilitační metodikou léčení funkční ženské sterility. Cvičební sestava podle Ludmily Mojžíšové obsahuje soubor jednoduchých a nenáročných cviků s vysokou účinností. V podvědomí lidí je tato metoda spojena hlavně s neplodností a míněním, že je vhodná pouze pro páry, které chtějí miminko a mají potíže s otěhotněním. Už méně se ví, že toto cvičení má výborné výsledky u lidí s bolavými zády a také u žen s bolestivou menstruací. Dnes je jen málo lidí, kteří si nestěžují na problém s páteří. Značnou měrou k tomu přispívá dnešní životní styl s nedostatkem pohybu, špatnými stravovacími návyky a času, který se věnuje počítači a televizi. Sedavý způsob života a nedostatečná

12 Třebechovické Haló str. 12 pohybová aktivita vedou k poruchám, které člověk s pohybem a narušeným pohybovým aparátem ani nespojuje. Zádové svalstvo tak ochabuje, je oslabeno a vznikají různé deformace při držení těla. Problémy s páteří mohou vést nejenom k bolesti zad, ale také k bolestivé menstruaci, skolióze, problémům se zácpou, k špatnému vývinu dělohy, k problémům s otěhotněním, k potížím s udržením moči nebo bolestivostí kyčlí. Cvičení nám pomůže ulevit si od mnoha obtíží, proto je škoda, když raději saháme po prášcích, místo toho, abychom se každý den protáhli. Výmluva mnohých je na čas. Je jasné, že každodenní starosti a práce nás vyčerpávají, ale na druhou stranu budou se nám mnohem lépe snášet, pokud budeme po fyzické stránce v pořádku. Při tomto cvičení je důležité ze začátku odborné vedení, protože jednotlivé cviky se musí provádět opravdu přesně. V Třebechovicích pod Orebem od 27. ledna 2007 začíná kurz pod vedením fyzioterapeutky R. Tesařové s možností odborné konzultace MU- Dr. Mohameda Farraga (specialista v oboru gynekologie a porodnictví) a MUDr. Tomáše Vrbici (specialista v oboru rehabilitace). Olga VaňkovaSoukromá gynekologická ordinace MUDr. Mohamed Farrag Čsl. Legií Třebechovice pod Orebem Tel: , mob. tel.: , 1)Vzhled dopravní kanceláře po rekonstrukci v roce 2002 s řídícím přístrojem RANK. 2)Výpravčí Josef Andrys staví vlakovou cestu )Výpravčí Tomáš Marhold již na novém zařízení JOP ) Pracoviště výpravčího v Třebechovicích p.o. krátce po modernizaci zabezpečovacího zařízení. Foto: vfsmid Modernizace třebechovického nádraží první část Tento článek volně navazuje na pojednání, které bylo uveřejněno v třebechovickém zpravodaji HALÓ v číslech 2 a 3 roku Jak jistě víte, 10. prosince 2006 došlo k zavedení nového jízdního řádu Českých drah na rok 2006/07. To není tak důležité, pokud si nepovšimneme některých zajímavostí, které se týkají našeho, sice malého, ale o to důležitějšího nádraží v Třebechovicích pod Orebem. Dne 14. ledna 2007 to je už 133 let od zahájení pravidelného železničního provozu. České dráhy se od té doby dosti podstatně změnily co se týká hustoty dopravy, tak i technického vybavení jednotlivých stanic. V železniční stanici Třebechovice p.o. se dříve místně stavěné výhybky obsluhovaly výhybkáři. V době druhé světové války ( ), kdy německá armáda potřebovala zrychlit přísun na východní frontu, došlo na modernizaci celé tratě od Velkého Oseka do Týniště nad Orlicí. Byla postavena dvě přízemní stavědla z režného zdiva s ústřední obsluhou výhybek na zhlavích. Toto elektromechanické zabezpečovací zařízení zde spolehlivě sloužilo až do dnešní doby. Pracovalo zde na obou stanovištích v nepřetržitém turnusu celkem 9 signalistů. V této železniční stanici, označované po dopravní stránce za vzorový typ, byly v minulosti prováděny autorizace výpravčích pro celý obvod Provozního oddílu Hradec Králové. Proto byla také vybrána pro modernizaci zabezpečovacího zařízení, kterou byl sledován nejen záměr úspory obsluhujících pracovníků, ale také nasazení nové techniky na vytíženém úseku z Nymburka na Týniště nad Orlicí, Choceň a Českou Třebovou. V měsíci srpnu a září roku 2002 komplikovala cestování po železnici rozsáhlá výluka mezi Hradcem Králové a Třebechovicemi. Až do se tu pod taktovkou SDC Hradec Králové prováděla rekonstrukce železniční trati v úseku mezi hradeckým Slezským Předměstím a Třebechovicemi pod Orebem. Vyžádal si ji špatný technický stav železničního svršku i štěrkového lože a hrozilo i zavedení pomalé jízdy. V průběhu akce byl kompletně vyměněn kolejový rošt, odvodněno kolejiště, uloženo nové štěrkové lože a upraveny svahy. Správa dopravní cesty v rámci této výluky prováděla také opravy výhybek v Třebechovicích pod Orebem (vloženy nové moderní výhybky s čelisťovými hákovými závěry) a Týništi nad Orlicí, třebechovického železničního mostu přes řeku Dědinu a tamějšího přejezdu nazývaného Amerika. Investorem díla v hodnotě zhruba 25 milionů korun byly České dráhy, hlavními dodavateli pardubická firma Chládek & Tintěra, a.s. spolu s SGJW Hradec Králové, a.s. Od 20. září byl opět obnoven provoz. Tyto práce předcházely rozhodnutí o nasazení reléového zabezpečovacího zařízení typu K2002 poslední generace v třebechovické stanici, vyvinuté a dodávané firmou Starmon s.r.o. Choceň. Její pracovníci postupně během roku 2003 montovali technologické celky jak v kolejišti, tak v reléové místnosti ve výpravní budově. Elektronické stavědlo K2002 je staniční zabezpečovací zařízení 3. kategorie v systému JOP (jednotné obslužné pracoviště), určené pro zabezpečení jízd vlaků v malých stanicích s počtem výhybkových jednotek cca do 20 ks a zabezpečení vlečkových kolejišť. Zařízení je řešeno modulárně, proto je možné ho využít podle požadavků i pro větší stanice. Verzi K2002 předcházela verze SZZK, která je v provozu od v žst. Slatiňany, dále verze SZZK-98, která byla nasazena celkem v osmi stanicích v průběhu roku 1999 a v první polovině roku 2000 a verze K2000 instalovaná ve dvanácti železničních stanicích v průběhu roku 2000 a Zařízení je ovládáno z dopravní kanceláře pomocí počítače třídy Pentium, s barevným monitorem s vyšším rozlišením, velikost monitoru dle velikosti stanice. Software ovládacího počítače je zpracován tak, aby jeho interpretace na monitoru a způsob komunikace obsluha počítač odpovídaly ZTP ČD pro jednotné obslužné pracoviště JOP. Programové prostředky splňující tyto požadavky jsou zpracovány modulárně pomocí vývojového prostředí DELPHI s využitím operačního systému WINDOWS 98. Data přicházející z modulu CPU (procesoru) jsou zpracována v OP (ovládacím počítači) a cyklicky zobrazována po 0.5s na obrazovce monitoru. V době vydávání nouzových povelů je grafické zobrazení doplněno textovým výpisem odchylek od správného stavu venkovního zabezpečovacího zařízení. Použitý princip zobrazování textového výpisu a grafiky zajišťuje bezpečné zobrazení informací nutných k vydání nouzového povelu. V kolejišti byly namontovány počítače náprav typu Starmon PNS 03. Výhybky v hlavní koleji mají elektrické vyhřívání, které se uplatní převážně v zimních podmínkách za sněžení. V kolejišti byly osazeny seřaďovací trpasličí návěstidla ze čtvrté koleje a z tratě na obou zhlavích pro bezpečné řízení posunu z dopravní kanceláře. Pro třebechovický Zpravodaj HALÓ 1/2007 V.F.Šmíd (dokončení příště) Stavědlo 1 směr Týniště n.o. v době svého aktivního provozu 14. dubna 2004, kdy mu zbývá pouhých 16 dní do zrušení obsazení signalisty. V pravém rohu pákový přístroj vzor Foto: vfsmid

13 Třebechovické Haló str. 13 Z činnosti chovatelů Místní organizace chovatelů pořádá v sobotu 27. ledna 2007 v kulturním domě tradiční chovatelský ples. Hrají Mosty. Začátek od 20:00 hodin. Tombola a občerstvení zajištěno!! Předprodej místenek v trafice pana Kohouta. ZO po přijetí několika mladších členů je sice malá, jen 22 členů, ale může se pochlubit bohatou činností a velmi dobrými výsledky. Ať na výstavách v okolí, tak i okresní a krajské. Zdeněk Baše se zúčastnil i výstavy evropské s pěknými dosaženými body. Dále naši členové patří k čelním vystavovatelům ve svých speciálních klubech. Nechceme se spokojit s dosaženými výsledky a věříme, že Sport Kuželky Ve dnech se konal na kuželně v Třebechopvicích pod Orebem tradiční vánoční turnaj pro děti ZŠ a mládež za účasti 139 dětí ze 12 škol a oddílů třída, chlapci: 1. Kraus Tomáš ZŠ Třebechovice 2. Ležák Jiří Junák Třebechovice 3. Marek Jaromír Junák Třebechovice třída, dívky: 1. Hejzáková K. Junák Třebechovice 2. Mannová N. Junák Třebechovice 3. Jarkovská J. Junák Třebechovice třída, chlapci: 1. Želízko Jan ZŠ Třebechovice 2. Balcar Vojtěch Junák Třebechovice 3. Jandera Vojtěch ZŠ Třebechovice třída, dívky 1. Horáková G. Volejbal Třebechovice 2. Slezáková E. Volejbal Třebechovice 3. Moravcová Z. Junák Třebechovice třída, chlapci: 1. Rejbanský Adam Volejbal Třebechovice 2. Černý Jan Volejbal Třebechovice Orel informuje Již se stalo tradicí, že po vánočních svátcích máte možnost si jít zahrát stolní tenis či florbal. Takže i po těchto svátcích se konal na sále u Černého koně již X. ročník turnaje ve stolním tenise. Pro nepřízeň počasí pro milovníky zimních sportů jsme čekali větší účast oproti jiným ročníkům, ale opak byl pravdou. Dočkali jsme se nejnižšího počtu účastníků od vzniku tohoto turnaje. Přivítali jsme pouze 17 sportovců, kteří byli rozděleni do kategorie mužů (12) a smíšené skupiny mládeže (5). I přes malou účast se turnaj vydařil a zde přinášíme výsledky: muži: 1. místo Grossmann Martin Třebechovice p. O. 2. místo Jirsák Jan 3. místo Krčmář Josef Třebechovice p. O. mládež: 1. místo Nejmanová Marie Třebechovice p.o. (Orel) 2. Grossmann Adam - Třebechovice p. O. 3. Moravec Jakub Blešno (Orel) Hned nazítří, dne , se konal již VI. ročník turnaje ve florbalu trojic. Zúčastnilo se ho opět méně družstev než jsme očekávali jen šest. Hrálo se systémem každý s každým a po skončení a sečtení výsledků se mužstva seřadila takto: SKI Skuhrov nad Bělou děkuje Lyžařský oddíl SKI Skuhrov nad Bělou, který pořádá dne února 2007 Mistrovství republiky starších žáků v klasickém lyžování na závodních tratích v Deštném v Orlických horách a Orlický maraton dne února 2007 zařazený do ligy dálkových běhů, děkuje touto cestou všem sponzorům i v roce 2007 budeme patřit k nejlepším. Velmi dobrý ohlas měla okresní výstava hlavně vzornou přípravou, ale též hladkým průběhem a letošní rekordní návštěvností. Objevili se zde i návštěvníci ze zahraničí, kteří nešetřili chválou. Letos se v jarních měsících zaměříme na opravu dalších klecí, nátěry, opravu v budově areálu a snad se nám podaří zajistit přívod plynu. Naše ZO byla opět požádána o uspořádání Okresní výstavy a to v termínu 22. a 23. září. Své odchovy budeme připravovat na výstavy v družebních ZO Týniště n. O., Holice a Neděliště. Nejlepší chovatelé se budou chtít zúčastnit i národní výstavy v Hustopečích. Za výbor ZO Miroslav Pavelka, předseda ZO 3. Žižka Jakub ZŠ Třebechovice třída, dívky: 1. Horáková Z. Junák Třebechovice 2. Filipová L. Volejbal Třebechovice 3. Bahníková A. Junák Třebechovice třída, chlapci: 1. Hájek Jan ZŠ Černilov 2. Šmíd Jiří ZŠ Černilov 3. Petera Lukáš ZŠ Třebechovice třída, dívky: 1. Mikysková B. ZŠ Černilov 2. Kalinová M. ZŠ Černilov 3. Horáková A. ZŠ Třebechovice Dorost, chlapci: 1. Kosař L. TRIVIS Třebechovice 2. Jeníček T. Junák Třebechovice 3. Horák Radim Junák Třebechovice Dorost, dívky: 1. Pacholíková L. SOUŠ Třebechovice 2. Kadeřávková A. Junák Třebechovice 3. Kučerová M. Třebechovice Družstva: 1. ZŠ Černilov I Hájek Šmíd - Kříž Všem zúčastněným děkujeme a srdečně blahopřejeme vítězům a těšíme se na shledání na kuželně. SK Třebechovice kuželky 1. DeKo Třebechovice p. O. (David, Jindra Kopecký, Tomáš, Ondra Dernerovi) 2. Křídla Sovětů Třebechovice p. O. (M., J., A. Koubovi) 3. Charón Třebechovice p. O. (R. Filip, M. Vích, D. Pátek) 4. Oranjes Třebechovice p. O. + Všestary (R., M. Grossmannovi, V. Hynek, Š. Derner) 5. Blešno (J., J., F. Krejcarovi, J. Moravec) 6. V.M.V. Třebechovice p. O. + Všestary (V. Derner, M. Smrček, V. Hynek) Ještě bych chtěl vyzdvihnout mužstvo V.M.V (věkový průměr 12 let) za neohrožený přístup ke každému zápasu proti zkušeným dospělým florbalistům. Také chci poděkovat firmě Inkea Třebechovice ze nemalé hodnotné ceny, které nám věnovala. Zároveň Vás zvu na další sportovní akci, turnaj v ledním hokeji, který se tento rok uskuteční v sobotu 10. března 2007 od 8:30 hod. Závěrem bych chtěl poděkovat organizátorům a také sportovcům za zdárný průběh turnajů v obou dnech a popřát nejen jim, ale také všem členům, příznivcům Orla, spolupořadatelům, dárcům, se kterými jsme se po celý rok při různých příležitostech setkávali a doufám, že i nadále budeme setkávat, hodně zdraví, štěstí a božích milostí v nastávajícím roce za výbor Orla V. Moravec těchto významných sportovních událostí, kteří mají sídlo v Mikroregionu Třebechovice. Jedná se o tyto firmy: Solpap s. r. o.wigo, spol. s r.o.tanex a.s.auto PALME pneuservisstomix, spol. s r.o.truhlářství Schejbal ŠrámekIng. arch. Kramář PavelINKEA s.r.o. Za finanční i věcné dary děkujeme a všechny příznivce klasického lyžování srdečně zveme buď jako diváky, nebo jako aktivní účastníky Orlického maratonu.

14 Informační centrum při TMB Využijte možnosti zakoupení vstupenek v Třebechovicích pod Orebem. Kompletní přehled akcí najdete na adrese Vstupenky je možné zamluvit prostřednictvím telefonu, internetu nebo osobně u Šárky Markové v Informačním centru při TMB, tel , Aktuální programová nabídka: od 14 hod. EVA A VAŠEK k tanci a poslechu Hradec Králové, KD Střelnice od 19 hod. KLÁRA A BÁRA komedie Ivana Chýlková a Eva Holubová Pardubice, KD Hronovická od 19 hod. EVA A VAŠEK koncert Pardubice, KD Hronovická ul od 19,30 hod. ŽALMAN A SPOL. koncert Pardubice, KD Hronovická od 20 hod. MANOWAR, RHAPSODY, HOLLYHELL - koncert Pardubice, ČEZ aréna Jeníkovice V netypických klimatických podmínkách jsme prožili v kruhu svých rodin a nejbližších hezké vánoční svátky, za týden nato jsme se rozloučili s rokem 2006 a se sklenkou dobrého moku přivítali rok Přál bych si, aby rok 2007 byl pro nás pro všechny rokem úspěšným. Musíme k tomu přispět všichni svým aktivním přístupem. I ZO chce plnit schválený volební program a věří, že občané budou v rámci svých možností plnění tohoto programu napomáhat. Přejeme si, abychom většinu našich přání, plánů a předsevzetí, která jsme si na prahu roku 2007 dali, ve zdraví zrealizovali. Zprávy ze ZO V sobotu se uskutečnila humanitární sbírka pro DI- AKONII Broumov. Občané většinou přivezli nepotřebné šatstvo a prádlo, někdo i nádobí. Všem, kteří přispěli na sbírku, ZO touto cestou děkuje. Dne se od 17,30 hodin uskutečnilo poslední veřejné zasedání ZO v sále místního pohostinství. Přítomno bylo 6 zastupitelů a 14 občanů. Zasedání řídil starosta obce pan Miloš Havel. Po zahájení a přivítání všech přítomných byla provedena kontrola usnesení z minulého veřejného zasedání, schválen program zasedání a volba komisí, dále proběhlo vlastní jednání ZO, na závěr bylo přijato usnesení. I. ZO po projednání schvaluje: 1. Podání žádosti na PF ČR na bezplatný převod pozemku p.č.1255/7 o výměře 52 m 2 v k.ú. Jeníkovice. Schváleno 6 hlasy 2. Finanční výbor členové p. Josef Brychta, p. Oto Charvát, kontrolní výbor členové Ing. Lenka Kosařová, Mgr.Jaromír Pultar, sociální komise členky pí. Eva Havlová, pí. Růžena Hojná. Schváleno 6 hlasy 3. Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2007 do doby schválení řádného rozpočtu na rok 2007 s tím, že čerpání v jednotlivých měsících bude až do výše 1/12 skutečnosti roku 2006 a případných smluvních závazků. Schváleno 6 hlasy 4. Rozpočtové opatření č.3/2006 dle přílohy č. 1. Schváleno 6 hlasy 5. Prodej obecního pozemku p.č.1141/47 o výměře 100 m 2 manželům Jitce a Milanu Jelínkovým, bytem Jeníkovice č.p. 79 za cenu 25 Kč/m 2. Žadatelé uzavřou smlouvu o věcném břemenu s paní Staníčkovou. Schváleno 6 hlasy 6. Volební program ZO Jeníkovice ne léta Schváleno 6 hlasy 7. Podání žádosti o udělení dotace z Programu na obnovu venkova pro rok 2007 na výstavbu tělovýchovného zařízení. Schváleno 6 hlasy 8. Dodatek č.1 ke smlouvě o výpůjčce části budovy č.p.25 a přilehlých prostor MŠ Jeníkovice uzavřené dne Schváleno 6 hlasy II. ZO bere na vědomí: 1. Zrušení stavební komise vyplývající z novely Stavebního zákona k Zprávu kontrolního výboru o stavu výběru poplatků za svoz komunálního odpadu za rok 2006 a zároveň ukládá provést kontrolu evidence a placení poplatků ze psů III. ZO jmenuje: p. Ing. Josefa Gregora dopisovatelem do mikroregionálních novin Třebechovické haló Na závěr poděkoval starosta pan Miloš Havel všem přítomným za účast a popřál hezké a příjemné prožití svátků vánočních a hodně zdraví, štěstí a úspěchů v roce Obecní knihovna Knihovnice, paní Renata Neznámá, pozvala občany na tradiční vánoční posezení v knihovně na od 16,30 hodin. Knihovnu předtím navštívily děti z MŠ, které svými výtvory vyzdobily knihovnu a s paní Neznámou si popovídaly o vánocích, prohlédly si dětské knihy a časopisy. Na posezení přišlo 10 dětí, které přinesly ochutnat domácí cukroví a při čaji si vyprávěly vánoční příběhy, připomněly si některé vánoční zvyky, postavily betlém, nakreslily obrázky s vánoční tématikou, zazpívaly si známé koledy, volily Super Star a přes internet zaslaly vánoční přání paní Skákalové do Černilova. Všem se posezení líbilo a všichni podlehli předvánoční atmosféře a těší se na další posezení. Mikroregion Třebechovicko

15 Mikroregion Třebechovicko str. 15 MŠ Jeníkovice MŠ Jeníkovice je jednotřídní MŠ, kde je zapsáno 27 dětí z Jeníkovic a okolních vesnic včetně Třebechovic p.o. Ředitelkou je paní Romana Tomková, učitelkou paní Eva Špriňarová, obchodní úsek vede a školnicí je paní Naděžda Gütlerová. V předvánoční době byla činnost dětí zaměřena na blížící se Vánoce. Na Martina děti pekly martinské podkovy, které si odnesly domů, přivítaly čerta a Mikuláše, dostaly dárkové balíčky a různé pamlsky. Starší děti navštívily místní knihovnu, kterou vyzdobily svými vánočními výtvory a s knihovnicí paní Renatou Neznámou si popovídaly o vánocích a prohlédly si celou knihovnu. Dne se v MŠ sešli děti, rodiče, příbuzní a známí na vánoční besídce. Všechny děti si pochutnaly při čaji na cukroví a největší radost měly z dárků. Vedení MŠ touto cestou děkuje všem, kteří darovali na besídku dárky a cukroví a přeje všem do roku 2007 hodně zdraví a splnění všech přání. Před Vánocemi se ještě děti jely podívat na betlém do Třebechovic p.o. Potom už netrpělivě očekávaly Štědrý večer a těšily se na dárky, které najdou doma pod stromečkem. Ledce V prosinci 2006 se konalo Sousedské setkání u vánočního stromu 31. l2. - Silvestrovský turnaj v malé kopané Zpívání u stromu Sousedské zpívání Již čtvrtý ročník sousedského zpívání u stromu se konal v předvečer štědrého dne. Sešlo se kolem osmdesáti občanů, kteří si společně zazpívali vánoční koledy a poslechli si vystoupení místních dětí. Počasí bylo příjemné, bez mrazu a sněhu. Děti za vystoupení dostávaly drobné dárky (svíčky, sušenky, ovoce apod.). Podával se horký čaj a pro dospělé grog. Celé setkání zakončil krásný ohňostroj. Všichni se rozcházeli domů příjemně vánočně naladěni. Silvestrovský turnaj v malé kopané od 10 hod dopoledne se na hřišti konal tradiční silvestrovský fotbálek ženatí svobodní. Hrálo se za pěkného a příjemného počasí. Sešlo se okolo dvaceti hráčů, kteří se na hřišti střídali. Je to takové příjemné zpestření posledního dne roku, kde vůbec nezáleží na tom, kdo vyhrál zpívání u stromu Důležité upozornění Obecní úřad Ledce upozorňuje občany, že od je obec začleněna do okresu Hradec Králové. V této souvislosti si musí všichni trvale přihlášení občané v obci vyměnit občanské průkazy. K výměně je třeba 1 ks odpovídající fotografie a současný občanský průkaz. Obecní úřad zajistil pro zájemce fotografování, které proběhne v sobotu od 9 do 12 hod. na obecním úřadě. V pátek od 9 hod. bude na obecním úřadě probíhat výměna občanských průkazů. Pozvánka se bude konat 5. Společenský ples obcí Bolehošť, Jílovice, Ledce, Očelice, Přepychy a Vysoký Újezd v Obecním hostinci v Bolehošti. K tanci a poslechu zahraje skupina Strejci. Předtančení TK Solans z Rychnova nad Kněžnou, hosty večera budou Travesti Show Praha. Připravena je malá půlnoční discopárty a tradiční bohatá tombola. Svoz a rozvoz zajištěn autobusem. Předprodej místenek od 22. do 29. ledna na OÚ. Internet v knihovně Od byl do obecní knihovny zaveden internet. Zájemci mohou zdarma využít tuto službu vždy ve středu od 17:00 do 19:00 hod kopaná Poděkování Srdečné poděkování patří Obecnímu úřadu v Ledcích, který již několikátý rok dává příspěvek důchodcům nad 70 let a maminkám na mateřské dovolené ve výši 500 Kč. Tento malý dárek v obci dostalo celkem 38 důchodců a 19 maminek. J. Zemánková Mikroregion Třebechovicko

16 Mikroregion Třebechovicko str. 16 Očelice Mikulášská nadílka Je to každým rokem stejné. Během roku si unavené a ustarané maminky, které jsou již u konce svých sil a nevědí, co s dětmi, několikrát uleví a křiknou:,,jen počkej, oni přijdou čerti a vezmou si tě s sebou! Ale to se samozřejmě míjí účinkem. Jako kdyby dětičky věděly, že čerti chodí jen před Vánocemi. Jakmile se blíží den svatého Mikuláše, ze všech našich dětiček se stávají poslušní a hodní beránci. Jen aby si maminky náhodou nestěžovaly čertům, jak celý rok zlobí, neumývají si ruce, nechtějí si čistit zuby, odmlouvají a třeba i zapomínají zdravit sousedy! Co kdyby nedostaly balíčky se sladkostmi, ale jen brambory a uhlí! To by přece byla ostuda! A tak se snaží splnit maminkám všechna přání. Zvoní zvonek. Venku je slyšet řinčení řetězů, halekání čertů a na dětech je vidět, že mají strach. Jací jsou letos? Budou hodní nebo zlí? A netrvá to dlouho a již stojí Mikuláš, anděl a párek rozverných čertů v chodbě. Strach se pere se zvědavostí, ale zvědavost vyhrává. Honem si vzpomenout na nějakou písničku, ať si Mikuláš nemyslí, že jsem hloupoučký a nic neumím. A už se to z těch našich mrňousků sype jako z peřiny. Ale letos nám čerti omládli i s Mikulášem a andělem, a tak byli velice trpěliví a možná maličko nesmělí. To ovšem vůbec nebylo na škodu, alespoň bylo méně slziček a vzlyků. Díky vám a za rok se na vás budeme zase těšit. Dárečky pro seniory Nastal čas adventní a všichni se snažíme vzájemně si dělat radost. Více než kdy jindy si vzpomeneme na naše přátele, sousedy a známé, ale také na postižené a nemocné spoluobčany. V Očelicích se stalo samozřejmostí, že zástupci OÚ v tento čas chodí na návštěvy k našim nejstarším občanům a předávají jim balíčky s přáním pevného zdraví. Já jsem tentokrát měla to štěstí, že jsem mohla vypomoci s předáváním balíčků v Městci a byla jsem tomu ráda. Setkala jsem se s lidmi, kteří mi vyprávěli skutečně zajímavé příběhy ze života a mohli jsme společně přemýšlet o současném uspěchaném světě. Leckde jsem dostala i dobré rady, které mohu využít třeba i ve svém osobním životě. Ještě jednou vám všem a to nejen těm nejstarším, ale i ostatním sousedům a známým přeji krásné a spokojené prožití vánočních svátků. Víte, abych řekla pravdu, byla jsem na tomto zpívání poprvé. Dokonce jsem se domluvila se svým sousedem, panem Mervartem, který kvůli mně a mé kamarádce Janě Jílkové, malému Leoškovi a jejich babičce ustrojil své koně do postrojů, zapřáhl bryčku a odvezl nás. Je to pro nás nezapomenutelný zážitek. Za to panu Mervartovi patří můj dík. Jsem samozřejmě ráda, že jsem se zúčastnila. Odcházela jsem totiž s hřejivým pocitem na srdci. A to je asi ono, oč tu vlastně jde. Přála bych to zažít všem. Někteří z nás si to nepřipouští a tím se asi i ochuzují o tu kouzelnou moc Vánoc. Míla Bahníková Třebechovické Haló Vydává Městský úřad Třebechovice p. O., vychází 10x ročně k tisku připravili Monika Malá za Heldovu knihovnu a RNDr. Václav Derner. MK ČR E Vydáno dne , uzávěrka příštího čísla Mikroregion Třebechovicko Vydavatel: Svazek obcí Mikroregion Třebechovicko Masarykovo nám. 14, Třebechovice p. O., IČO: , vychází 10 x ročně. MK ČR E Vydáno dne , uzávěrka příštího čísla Řádková inzerce Hledám pronájem menšího bytu nebo garsonky v Třebechovicích pod Orebem a blízkém okolí.zn. SPĚCHÁ tel Řešení z Dětského koutku: strašně škytlo Vánoční zpívání Pro malou technickou poruchu se k vám nedostala včas informace o přípravách zpívání u kapličky. Mohu vám již jen napsat o průběhu a o dojmech z tohoto sousedského setkání. Je to již v Očelicích tradice, že se setkávají sousedé a přátelé u kapličky na návsi, aby si zazpívali vánoční koledy za hudebního doprovodu. Tentokrát se podařilo OÚ domluvit se zástupci OPOČENKY, kteří tvoří žesťový kvartet a kteří byli tak ochotní a 25. prosince přijeli mezi nás. Opět, jako každý rok, bylo vše perfektně připravené. Na zahřátí jsme si mohli nechat uvařit čaj či grog, pro silnější povahy tu bylo na výběr i několik druhů hřejivějšího pitíčka. Dále pro ty z nás, kteří neumějí zpaměti koledy, byly nachystány zpěvníky, a tak se mohlo v 17 hod. začít krátkým proslovem pana starosty. Poděkoval nám všem mimo jiné i za hojnou účast, a že nás letos bylo opravdu mnoho. Nejen domácích, ale i spousta přespolních. A již se mohlo začít zpívat. Zpívali jsme dobrou hodinku, ale dali jsme si krátkou přestávku, aby se mohli i hudebníci, kteří měli zcela jistě prokřehlé ruce, trochu zahřát. Počasí nám přálo, neboť jak všichni víme, nemrzlo ani nepršelo. Nakonec jsme si vzájemně popovídali, popřáli krásné svátky a zdraví do nového roku a pomalu jsme se rozešli domů s tím, že příští rok se určitě zase dostavíme. Mikroregion Třebechovicko

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Praha 26. srpna 2015 č. j.: 619/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Ředitel Státní plavební správy, jako

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-7-2015 Termín jednání 2. února 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Mimořádné příspěvky na činnost v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 tis. Kč

Mimořádné příspěvky na činnost v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 tis. Kč Mimořádné příspěvky na v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 Kč Př 10 1 Sdružení Divadlo Stará střelnice Podpora a rozvoj místní scény Divadlo Stará střelnice, vytváření

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Jméno a příjmení...rč... st. občanství. Bydliště..obec...PSČ. PSČ... Třída.. Jméno zák.zástupce, adresa (je-li odlišná)... Telefon:... Email.

Jméno a příjmení...rč... st. občanství. Bydliště..obec...PSČ. PSČ... Třída.. Jméno zák.zástupce, adresa (je-li odlišná)... Telefon:... Email. Dům dětí a mládeže, Brno, Helceletova 4, příspěvková organizace, IČ: 44993412, www.ddmhelceletova.cz, pobočka Dům dětí a mládeže Kominíček, Pastviny 70, ddm.komin@seznam.cz PŘIHLÁŠKA do zájmového vzdělávání

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Aktuální tipy na práci v okolí:

Aktuální tipy na práci v okolí: Aktuální tipy na práci v okolí: Administrativní pracovnice / pracovník odboru Adresa a kontakty: Úřad vlády ČR - Odbor pro sociální začleňování práce v dané lokalitě Kontakt. tel. a osoba: zieglerova.alena@vlada.cz

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava vyhlašuje v souladu se zákonem Č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve 1 Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve volných dnech, v době svátků a prázdnin. Naším cílem je,

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk Veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel: zastoupený: Město Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 40801 Rumburk IČ: 00261602, DIČ: CZ00261602 Darkem Švábem, místostarostou města Vyzývá uchazeče k předložení

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - Rozpočtový výhled pro rok 2012-2014

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 60 291,00 2. Nedaňové příjmy 10 921,59 3. Kapitálové příjmy 12 854,45 4. Přijaté dotace 16 698,51 Příjmy celkem 100 765,55

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 Pondělí Polévka kulajda Zapékané těstoviny s uzeninou, okurkový salát Úterý Polévka květáková Vepřové maso na žampionech, brambor Středa Polévka selská Mexický guláš,

Více

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Investor: Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa Plzeň Generální projektant: SUDOP Praha a. s. Celkové investiční

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Projekty školní SVĚT ŘEMESEL, CYKLISTA A CHODEC, EVROPA Projekty regionální KAMARÁDI,ČTYŘLÍSTEK,OD PÍSMENE K ČASOPISU/prezentace projektu

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005 1 Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005 - RO vzala na vědomí provedený průzkum cen za sněhovou frézu, která se pohybuje v částce přibližně 400 tis. Kč. V letošním roce bude podána žádost o dotaci

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

Zápis č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 21/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Hosté: Jan Macháček, Karel Hloušek, František Skála, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing.

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Nikola Němcová 1. Šestkový volejbal Všeobecná ustanovení: 1.1. Soutěž řídí

Více

PROPOZICE VÍKENDOVÉ LYŽAŘSKÉ ŠKOLY. Naučit účastníky školy lyžování, snowboardingu nebo zdokonalit jejich stávající schopnosti.

PROPOZICE VÍKENDOVÉ LYŽAŘSKÉ ŠKOLY. Naučit účastníky školy lyžování, snowboardingu nebo zdokonalit jejich stávající schopnosti. PŘIJĎTE K NÁM, NAUČÍME VÁS LYŽOVAT!!! Víkendová výuka lyžování nebo snowboardingu Milé děti, vážení rodiče, připravili jsme program pro školáky ve věku 6 15 let na 7 zimních sobot nebo prázdninových dní.

Více

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013 Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013 Svoz odpadu ze zeleně ve vacích Vaky pro jarní svoz se budou vydávat od 18. do 22. března 2013 od 8 do 17,30 hod. ve sběrném dvoře v Krásném Březně (vchod z ul.

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

OLMA Národní finále mladších minižákyň

OLMA Národní finále mladších minižákyň INFORMAČNÍ BULLETIN OLMA Národní finále mladších minižákyň pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France Úvodní slovo Vážení hosté, účastníci, diváci, dovolte mi tímto Vás přivítat

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Obecní úřad Prusinovice

Obecní úřad Prusinovice Zprávy obecního úřadu 16. června 2015 Pondělí 8:00-16:00 Úterý 8:00-17:00 Středa 8:00-12:00 Čtvrtek 8:00-15:00 Pátek ZAVŘENO 22/24C Dnes Zbyněk Zítra Adolf Aktuální zprávy Strana číslo: 1 Zápis stavu elektroměrů

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Výroční zpráva. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň 2011 Kdo jsme? Jsme nezisková organizace se statutem občanského sdružení. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí

Více

9. regionální veletrh fiktivních firem Praha

9. regionální veletrh fiktivních firem Praha Pozvánka na 9. regionální veletrh fiktivních firem Praha 28. ledna 2015 Obchodní akademie Vinohradská Praha 2, Vinohradská 38 Vážená paní, vážený pane, vážení pracovníci fiktivních firem, dovolte mi, abych

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves. Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.eu Obecně závazná vyhláška obce Veliká Ves č. 1/2015 o systému

Více

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí - výkonný výbor

Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí - výkonný výbor Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí - výkonný výbor -------------------------------------------------------------------------------------------------- OBSAH : 1. Z jednání výkonného výboru

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Náš zpravodaj Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Číslo: 1/2012 27.2.2012 Náš zpravodaj Tak je tu druhé, respektive číslo první, našeho zpravodaje. Zatím se nám nějak nedaří dostávat

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více