Analýza plastické chirurgie v České republice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza plastické chirurgie v České republice"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomiky a managementu zdravotních a sociálních služeb Analýza plastické chirurgie v České republice Bakalářská práce Autor: Kateřina Zusková Ekonomika a management zdravotních a sociálních sluţeb Vedoucí práce: MUDr. Miroslav Doležal Praha Duben, 2012

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze dne 24. dubna 2012 Kateřina Zusková

3 Poděkování: Ráda bych poděkovala svému vedoucímu práce MUDr. Miroslavu Doleţalovi, který mi při psaní této práce napomohl cennými radami a mi nechal dostatečnou volnost pro vlastní tvorbu. Dále bych ráda poděkovala klinikám plastické chirurgie, které mi svými odpověďmi formou dotazníku poskytly informace, které jsem mohla pouţít ve své práci.

4 Anotace Tématem práce je analýza plastické chirurgie v České republice. Cílem práce je srovnání soukromého a státního sektoru v rámci tohoto oboru. V úvodní části je popisována historie plastické chirurgie nejen v České republice, ale i v Evropě. Obsah poukazuje na statistiku zákrokŧ ambulantních a lŧţkových částí, výzkum plastických operací jak v soukromém, tak ve státním sektoru. Ve druhé části se pak práce soustřeďuje na pooperační zákroky obou sektorŧ. Klíčová slova Plastická chirurgie, pooperační péče, soukromý sektor, státní sektor, zákroky, plastika, operace Annotation The core topic is the analysis of plastic surgery in the Czech Republic. The goal is to compare private and public sectors within this field of interest. The first part describes the history of plastic surgery in the Czech Republic as well as in Europe. The content points out the statistics of surgeries within outpatient and inpatient parts plus the plastic surgery research in both private and public sector. The second part is focused on post-operative treatments of both sectors. Keywords Plastic surgery, postoperative care, the private sector, public sector interventions, plastic, surgery

5 OBSAH ÚVOD VÝKLAD POJMU PLASTICKÁ CHIRURGIE... CHYBA! ZÁLOŢKA NENÍ DEFINOVÁNA. 2 HISTORIE PLASTICKÉ CHIRURGIE CHYBA! ZÁLOŢKA NENÍ DEFINOVÁNA. 2.1 ROZVOJ PLASTICKÉ CHIRURGIE V EVROPĚ A ZA MOŘEM HISTORIE PLASTICKÉ CHIRURGIE V ČR ORGANIZACE PÉČE V PLASTICKÉ CHIRURGII... CHYBA! ZÁLOŢKA NENÍ DEFINOVÁNA. 4 STATISTIKA OBORU PLASTICKÉ CHIRURGIE... CHYBA! ZÁLOŢKA NENÍ DEFINOVÁNA. 4.1 AMBULANTNÍ PÉČE LŦŢKOVÁ PÉČE PLASTICKÉ ZÁKROKY... CHYBA! ZÁLOŢKA NENÍ DEFINOVÁNA. 5.1 PLASTICKÉ ZÁKROKY VE STÁTNÍM SEKTORU Obličejové rozštěpy Operace vrozených a získaných vad horní končetiny Operace karpálního tunelu Operace Dupuytrenovy kontraktury Operace vrozených a získaných vad dolní končetiny Defekty měkkých tkání Lymfedém PLASTICKÉ ZÁKROKY V SOUKROMÉM SEKTORU Facelift operace obličeje a krku Blefaroplastika operace horních a dolních víček Rinoplastika operace nosu Operace odstálých ušních boltců Operace kosmetických vad prsů Zvětšení prsou - augmentace Zmenšení prsou - mastoplastika

6 Rekonstrukce prsu Zmenšení muţských prsou - gynekomastie Operace břišní stěny - abdominoplastika Liposukce POOPERAČNÍ PÉČE... CHYBA! ZÁLOŢKA NENÍ DEFINOVÁNA. 6.1 POOPERAČNÍ PÉČE O OPERAČNÍ RÁNU SROVNÁNÍ POOPERAČNÍ PÉČE VE STÁTNÍM A SOUKROMÉM SEKTORU Vzorek dotazovaných klinik plastické chirurgie Zajištění ambulantní a lůžkové péče Prováděné zákroky v soukromém a státním sektoru POROVNÁNÍ STÁTNÍHO A SOUKROMÉHO SEKTORU V OBORU PLASTICKÉ CHIRURGIE... CHYBA! ZÁLOŢKA NENÍ DEFINOVÁNA. ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM GRAFŮ PŘÍLOHY

7 ÚVOD Proces stárnutí je přirozenou součástí lidského bytí. Jiţ od pradávna se lidé snaţí tento proces zastavit nebo alespoň zpomalit, ne vţdy byly tyto snahy úspěšné. Současná medicína díky moderním poznatkŧm a za vydatné pomoci moderních operačních postupŧ dokáţe lidem nejenom mnohdy navrátit mladistvý vzhled ale i zlepšit kvalitu ţivota. Plastická chirurgie zaznamenala během posledních sta let obrovský boom. V začátcích se plastické operace týkaly především nápravy vrozených vad, postupem času se však vyvinulo odvětví plastické chirurgie tzv. estetická chirurgie, která vylepšuje vzhled člověka a odstraňuje projevy stárnutí. V České republice existuje velké mnoţství klinik plastické chirurgie. Liší se především v přehledu poskytovaných sluţeb či operací a také svým zřizovatelem. Jsou zde státní kliniky zřízené Ministerstvem zdravotnictví, jsou zde také krajské či městské nemocnice mající oddělení plastické chirurgie a v neposlední řadě existuje u nás velký počet soukromých ambulancí či lŧţkových zařízení provádějící plastické operace. Tato práce má za cíl srovnání plastické chirurgie ve státním a v soukromém sektoru. Srovnání z hlediska plastických zákrokŧ, dále pak porovnání péče a také ekonomiky a financování zařízení v obou sektorech. 7

8 1 Výklad pojmu plastická chirurgie Plastická chirurgie je lékařská specializace se zaměřením na úpravu tvaru a funkce. Obor plastické chirurgie je velice rozsáhlý a jako takový zahrnuje chirurgii vrozených vývojových vad, nádorŧ, úrazŧ, chronických koţních defektŧ a rovněţ jeho součástí je také chirurgie estetická. Mezi neznámější vrozené vady patří rozštěpy obličeje, patra a rtŧ. 1 Plastická chirurgie pomáhá nejen funkčně, jako v případě replantace amputovaných částí těla, ale především psychicky. Velký význam má plastická chirurgie např. pro ţenu, které byl kvŧli rakovině odstraněn prs. Rekonstrukce prsu takové ţeně pomŧţe k znovunabytí ztraceného sebevědomí. 2 Kaţdý obor medicíny klade na lékaře specifické poţadavky. Mezi základní podmínky k výkonu profese plastického chirurga patří precizní a detailní znalost anatomie, prakticky celého těla, pouze s výjimkou mozku a vnitřních orgánŧ hrudníku a břicha. Bez nadsázky je objektem plastické chirurgie celé tělo od hlavy k patě. 3 Z hlediska odstraňování poruch zdraví hovoříme o chirurgii rekonstrukční, která je velkou a nedílnou součástí práce plastického chirurga. Plastické operace na hlavě se týkají především rŧzných ztrátových poranění měkkých tkání, uzavírání rozsáhlých defektŧ po radikálních onkologických operacích v obličeji, dále se v oblasti hlavy a obličeje koriguje esteticky a hlavně funkčně velký počet vývojových vad. Dále se plastická chirurgie zabývá vývojovými vadami ruky, revmatickou deformitou rukou, sloţitými úrazy jako amputace a následné replantace prstŧ či celých rukou. V oblasti hrudníku se plastická chirurgie věnuje především rekonstrukci prsu po jeho úplném nebo částečném odstranění po rakovině a uzavírání rozpadlých operačních ran po operacích srdce a plic. V oblasti břicha se opět plasickými operacemi řeší vývojové vady a rozsáhlé břišní kýly. V oblasti pánve je výsadou oboru plastické chirurgie operativa tlakových vředŧ (tzv. dekubitŧ) u pacientŧ s přerušením míchy, operace vývojových vad zevního genitálu, i kdyţ zde v posledních letech zdatně konkurují urologové. Plastické operace dolních končetin jsou podobné jako u horních, navíc se zde operativně řeší chronické defekty jako jsou rozsáhlé bércové vředy z ţilní i tepenné 1 SLEZÁK, J. Plastická chirurgie: praktický průvodce světem chirurgického zkrášlování těla. Frýdek-Místek: Alpress, s KUFA, R., ČERVINKOVÁ, R. Plastická chirurgie: krok za krokem. Praha: XYZ, s Kdyţ se řekne plastická chirurgie. Plastická-chirurgie.info [online] [cit ]. ISSN Dostupné z: 8

9 nedostatečnosti a v neposlední řadě problematiku tzv. diabetické nohy, coţ je problém s hlubokými defekty na končetinách u pacientŧ postiţených cukrovkou. 4 Plastická chirurgie samozřejmě zahrnuje i zákroky vzniklé při popálení, opaření, zásahu elektrickým proudem či jiným úrazem. 5 Součástí plastické chirurgie je i estetická chirurgie. Estetická chirurgie vylepšuje vzhled člověka a lze tedy o ní hovořit jako o chirurgii zkrášlovací. V estetické chirurgii dominují operace, které mají zlepšit nebo změnit vzhled určité části těla, a také operace, které mají zakrýt projevy stárnutí. 6 4 Kdyţ se řekne plastická chirurgie. Plastická-chirurgie.info [online] [cit ]. ISSN Dostupné z: 5 SLEZÁK, J. Plastická chirurgie: praktický průvodce světem chirurgického zkrášlování těla. Frýdek-Místek: Alpress, s MĚŠŤÁK, J. et al. Estetická chirurgie a ostatní výkony estetické medicíny. Praha: Agentura Lucie, s. 10 9

10 2 Historie plastické chirurgie Dějiny plastické chirurgie jsou staré jako léčitelství samo. Plastická chirurgie se mŧţe pochlubit dlouhou a bohatou historií. Uţ tisíce let touţí lidstvo po tom být krásnější a dokonalejší. Zatímco dnes jsou zásahy estetické medicíny naprosto běţné a často se dají absolvovat během pauzy na oběd, ještě nedávno při nich lidé riskovali své zdraví i ţivot. Uběhlo mnoho set let a operace plastické chirurgie se staly běţnou součástí ţivota. 7 Plastická či estetická chirurgie v současné době proţívá určitý boom. První zmínky o plastických operacích pocházejí ze staré Indie. Jednalo se o především o operace nosu po úrazu. Tyto první zákroky byly velmi bolestivé, krvavé a nebezpečné. V Indických knihách je v chirurgické části popsána náhrada nosu čelním lalokem tak, ţe novodobý chirurg mŧţe návod bezpečně pouţít k provedení úspěšné operace. 8 Jiţ ve 2. tisíciletí před naším letopočtem se pouţívaly koţní transplantace pro zlepšení stavu rŧzných míst na těle. V 8. století před naším letopočtem byla provedena první rhinoplastika a otoplastika (operace nosu a uší). Operaci popisuje známý starověký indický lékař Sushruta Samhita, jehoţ metody se pouţívali v Indii aţ do konce 18. století. 9 V této době však všechny operace byly prováděny bez jakékoliv anestézie a pacienti byli při plném vědomí. Sushruta Samhita odřízl kŧţi z čela nebo tváře a následně ji vytvarovanou pomocí kovové destičky přišil k obličeji. Do nosních dírek se vkládaly dřevěné trubičky, které udrţovaly prŧchodné dýchací cesty. 10 V Evropě se poprvé objevila plastická chirurgie v Římě, kdy Římané prováděli především jednodušší zákroky jako operace válečných zranění uší. Staří Římané obdivovali krásu nahého těla a snaţili se jeho nedokonalosti opravit. Jedním takovým zdokonalením byly operace obnovující předkoţku. V tomto oboru vynikal především lékař Aulus Cornelius Celsus, jenţ prováděl operace u muţŧ, kteří se bez předkoţky narodili, nebo byla příliš úzká a 7 Krvavá historie plastické chirurgie. HAMPLOVÁ, L. Vitalia.cz [online]. Praha, 2009 [cit ]. Dostupné z: 8 MĚŠŤÁK, J. et al. Úvod do plastické chirurgie. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum, s Historie plastické chirurgie. Plastická chirurgie [online]. Plastická chirurgie, [cit ]. Dostupné z: 10 VAJSEJTLOVÁ, B. Historie plastické chirurgie: uříznuté nosy a obnovování předkoţky. OnaDnes.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 10

11 musela jim být odstraněna. Celsus mimo jiné popsal i zmenšování prsŧ u obézních muţŧ. 11 Celsus ve svém díle De re medica také popisuje plastiky nosu, rtŧ, boltcŧ a dokonce je zde i zmínka o operaci rozštěpu rtu. 12 Rozvoji plastické chirurgie však bránila katolická církev, která odmítala zásahy do těla jako hřích. V 16. století profesor boloňské univerzity Gaspare Tagliacozzi prováděl rekonstrukce nosŧ a jiné jakékoli plastiky lalokem z jiné, vzdálenější části těla. Za to však byl vyloučen z církve, přestoţe pomáhal lidem po úrazech nebo trpícím váţnými nemocemi. Moderní historie estetické medicíny se ale začala psát mnohem později. Skutečnou revoluci v chirurgii a to nejen estetické přinesli aţ tři vynálezy, které znamenaly větší bezpečnost a menší bolestivost zákrokŧ. Aţ do objevu spojitosti mezi pooperačními komplikacemi a přítomností mikrobŧ umíralo mnoho pacientŧ na infekce, které se dostaly do rány a zachvátily celý organismus. Vynález antibiotik a začátek pouţívání sterilních nástrojŧ sníţil počet úmrtí. Zásadním zlomem byla také anestézie, díky které pacienti během operace spali a necítili bolest. Do té doby byly zákroky prováděny při plném vědomí a pacientŧm ulevoval od bolesti maximálně alkohol Rozvoj plastické chirurgie v Evropě a za mořem V Evropě v polovině 15. století se poprvé objevuje zmínka o plastice nosu. Tuto operaci popsal Heinrich von Pfalzpaint a vyuţíval při ní kŧţi ze zadní strany paţe. Velký rozvoj plastické chirurgie nastal na konci 18. století. Zaslouţili se o to především britští chirurgové, kteří okopírovali a rozšířili metodu indického zedníka, který dokázal zručně odoperovat Brita, jemuţ uřízli nos v tureckém vězení. Velkým propagátorem této metody byl lékař Karl Ferdinand Graefe, který ji v roce 1818 popsal i v knize Rhinoplastikl a který téţ poprvé popsal i operaci rozštěpu a operaci očních víček. 14 V následujícím století slavila plastická chirurgie jeden úspěch za druhým. V roce 1792 provedl chirurg Chopard první operaci rtu, při níţ pouţil kŧţi z krku. V roce 1814 úspěšně operoval Joseph Carpue britského dŧstojníka, který přišel o nos v dŧsledku otravy rtutí. První 11 VAJSEJTLOVÁ, B. Historie plastické chirurgie: uříznuté nosy a obnovování předkoţky. OnaDnes.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 12 MĚŠŤÁK, J. et al. Úvod do plastické chirurgie. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum, s Krvavá historie plastické chirurgie. HAMPLOVÁ, L. Vitalia.cz [online]. Praha, 2009 [cit ]. Dostupné z: 14 VAJSEJTLOVÁ, B. Historie plastické chirurgie: uříznuté nosy a obnovování předkoţky. OnaDnes.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 11

12 tzv. augmentační operaci k doplnění a vyrovnání deformace nosu provedl roku 1828 Russet, který pouţil k doplnění nosu zlato a stříbro. Ale aţ roku 1896 chirurg Israeli pouţil k vyrovnání deformace nosu štěp z vlastní tkáně těla. Častější byly zákroky redukční, v roce 1845 korigoval Diefenbach příliš široký nos pomocí zevních řezŧ, které však zanechávaly nápadné jizvy. 15 Roku 1869 francouzský chirurg Reverdin informoval lékařskou veřejnost o volném přenášení malých lístečkŧ kŧţe seříznutých břitvou z povrchu kŧţe, které kladl na špatně se hojící rány. Tuto metodu transplantace kŧţe později propracoval a zveřejnil neměcký lékař Thiersch, po němţ je nazvána. 16 Na přelomu 19. a 20. století byl proveden první facelifting německým chirurgem Eugenem Holländerem, první operace horních víček pak byla provedena v roce 1906 v Chicagu. 17 Prvním americkým plastickým chirurgem však byl Dr. John Peter Mettauer, který v roce 1827 provedl první plastický zákrok, kterým napravil rozštěp patra pouţitím nástrojŧ, které sám vynalezl. Roku 1887 americký lékař John Orlando Roe zavádí vnitřní řezy bez viditelných stop při operaci mladé pacientky, které narovnal křivý nos. 18 Za otce moderní plastické chirurgie je však povaţován Novozélanďan Sir Harold Gillies, který se za první světové války staral o vojáky, jeţ utrpěli poškození obličeje, a díky nim vyvinul mnoţství technik moderní plastické chirurgie. Jeho bratranec a ţák Archibald McIndoe rozšířil jeho zkušenosti během druhé světové války, kdy pomáhal popáleným vojákŧm z RAF. V roce 1946 potom provedl Gillies první operaci, při níţ přeoperoval ţenu na muţe. 19 Na základě McIndoeových experimentŧ byla zaloţena organizace Guinea Pig Club (klub pacientŧ, kteří za druhé světové války podstoupili plastický zákrok). 20 Dějiny moderní plastické chirurgie se začaly psát v šedesátých a sedmdesátých letech 20. století. Plastická chirurgie se dostala do centra lékařské pozornosti a zákroky začaly být mnohem častější. V šedesátých letech také nastoupil na scénu silikon a v roce 1962 vyvinul Thomas Cronin první implantáty vyrobené ze silikonu. V průběhu následujících deseti 15 MĚŠŤÁK, J. et al. Estetická chirurgie a ostatní výkony estetické medicíny. Praha: Agentura Lucie, s MĚŠŤÁK, J. et al. Úvod do plastické chirurgie. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum, s MĚŠŤÁK, J. et al. Estetická chirurgie a ostatní výkony estetické medicíny. Praha: Agentura Lucie, s VAJSEJTLOVÁ, B. Historie plastické chirurgie: uříznuté nosy a obnovování předkoţky. OnaDnes.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 19 VAJSEJTLOVÁ, B. Historie plastické chirurgie: uříznuté nosy a obnovování předkoţky. OnaDnes.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 20 Historie plastické chirurgie. Plastická chirurgie [online]. Plastická chirurgie, [cit ]. Dostupné z: 12

13 let se silikon používal k vylepšení snad každé části těla. 21 Plastická chirurgie se stala plně uznávanou součástí preventivní léčebné péče. 2.2 Historie plastické chirurgie v ČR Zakladatelem plastické chirurgie v České republice byl akademik František Burian, který byl vynikajícím vědcem a skvělým chirurgem obdařeným nebývalou zručností a invencí. Své zkušenosti získal v období první světové války, kdyţ zaloţil stanici plastické chirurgie v Temešváru. Tuto stanici po skončení války převedl do divizní nemocnice na Hradčanech, kde slouţila hlavně k řešení těţkých poúrazových stavŧ z období první světové války. V roce 1937 nachází tato stanice své definitivní sídlo ve státní nemocnici na Královských Vinohradech, kde se stalo základem ústavu a později i kliniky plastické chirurgie. S vytvořením oddělení pro léčbu popálenin v Praze se okruh poskytované léčebně preventivní péče rozšířil na léčení nemocných se zevními vrozenými vadami obličeje, genitálu, končetin a trupu, s nádorovým onemocněním kŧţe, popáleninami, ztrátovými poraněními, poúrazovými stavy a s vadami kosmetickými. 22 I jinde v republice vznikají nová pracoviště plastické chirurgie. V roce 1948 vznikl ústav a později i klinika plastické chirurgie v Brně, v roce 1949 klinika plastické chirurgie v Bratislavě. Také v ostatních městech jsou zřizovány při fakultních krajských i okresních nemocnicích postupně nová pracoviště plastické chirurgie, stejně jako specializovaná pracoviště pro léčení popálených v Ostravě, Košicích a Brně. 23 Akademik Burian vychoval celou řadu vynikajících plastických chirurgŧ, jenţ mu byli dŧstojnými pokračovateli. Mezi tyto ţáky patří profesor Václava Karfíka, 1. přednosta brněnské kliniky a později 2. přednosta praţské kliniky plastické chirurgie, který se zaslouţil o rozvoj chirurgie ruky, chirurgie poraněného obličeje, i dalších problematik. Dalšími ţáky byli profesorka Helena Pešková a profesor Miroslav Fára. Profesorka Pešková i profesor Fára byly dalšími přednosty praţské kliniky. Profesorka Pešková byla skvělá operatérka, oddaná zcela své profesi. Profesor Miroslav Fára zasvětil celý svŧj ţivot především problematice obličejových rozštěpŧ a jeho práci se dostalo i velkého mezinárodního uznání. K dalším 21 VAJSEJTLOVÁ, B. Historie plastické chirurgie: uříznuté nosy a obnovování předkoţky. OnaDnes.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 22 BELIŠOVÁ, M. Historie plastické chirurgie v České republice. Klinika plastické chirurgie 1. LF UK [online]. Praha, [cit ]. Dostupné z: 23 MĚŠŤÁK, J. et al. Úvod do plastické chirurgie. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum, s

14 ţákŧm profesora Buriana patří profesorka Radanu Königovou, 1. přednostka Kliniky popáleninové medicíny v Praze, dále profesor Demjén, 1. přednosta Kliniky plastické chirurgie v Bratislavě, primář Hasman, profesor Kubáček, profesor Bařinka, primář Fahoun a primář Česaný 24. Profesor Arnold Jirásek, tehdejší prezident lékařské komory, se zaslouţil s velkým přispěním doktora Buriana o to, ţe v roce 1932 byla plastická chirurgie jako první na světě uznána samostatným oborem a jako taková i přednášena studentŧm Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Plastická chirurgie se stala atestačním oborem roku Roku 1956 vzniká v Praze Ústav lékařské kosmetiky, který byl výhradně zaměřen na estetickou medicínu v nejširším slova smyslu, v čela Ústavu stál MUDr. Fahoun. 25 Po vstupu do Evropské unie se plastická chirurgie stala tzv. základním oborem s jednostupňovou atestací. Subkatedra plastické chirurgie ILF (později IPVZ) v Praze, která je zodpovědná za specializační přípravu v oboru, byla zřízena v roce V České republice v současné době je pět univerzitních klinik plastické chirurgie s výukou posluchačŧ lékařských fakult tři praţské a dvě brněnské: Klinika plastické chirurgie 3.LF UK a FN Královské Vinohrady; Klinika plastické a estetické chirurgie Masarykovy univerzity v Brně; Klinika plastické chirurgie 1.LF UK a FN na Bulovce, která je současně i sídlem Subkatedry plastické chirurgie Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ); Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie Masarykovy univerzity v Brně; Klinika popáleninové medicíny 3.LF UK a FN Královské Vinohrady v Praze BELIŠOVÁ, M. Historie plastické chirurgie v České republice. Klinika plastické chirurgie 1. LF UK [online]. Praha, [cit ]. Dostupné z: 25 MĚŠŤÁK, J. et al. Estetická chirurgie a ostatní výkony estetické medicíny. Praha: Agentura Lucie, s BELIŠOVÁ, M. Historie plastické chirurgie v České republice. Klinika plastické chirurgie 1. LF UK [online]. Praha, [cit ]. Dostupné z: 27 MĚŠŤÁK, J. et al. Úvod do plastické chirurgie. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum, s

15 3 Organizace péče v plastické chirurgii Zákroky v estetické chirurgii se z časového hlediska rozdělují na tři etapy předoperační, operační zákrok a pooperační období. Během dvou aţ tří týdnŧ před operací pacient podstupuje rŧzná předoperační vyšetření. Také dochází ke konzultaci s lékařem, který zjišťuje, zda-li pacient netrpí nějakou chronickou nemocí a zda-li nebere léky obsahující kyselinu acetysalicilovou či psychofarmaka. 28 Vlastní operační zákrok by se měl provést u zdravého pacienta, pacientka by neměla postupovat operaci v období menzes s přesahem pár dní před i po, kvŧli zvýšené krvácivosti. Jelikoţ se většinou jedná o zásahy do kŧţe, ta by neměla být vystavena přímému slunečnímu záření. Obecně se doporučuje podstoupit operaci v zimním nebo jarním období, kdy není intenzita slunečního záření tak vysoká. Po zákroku, který se provádí v celkové anestezii, zŧstává pacient den nebo dva v péči příslušného zdravotnického zařízení. 29 Pooperačním obdobím jsou první dva týdny po operaci, samozřejmě však také záleţí na velikosti a sloţitosti zákroku a na reakci organismu na změny a jeho přizpŧsobivost léčení. Často také vznikají po operaci rŧzné otoky a modřiny, které však v prŧběhu jednoho aţ dvou týdnŧ zmizí. 30 V estetické chirurgii se lékařské úkony dělí do čtyř skupin: lokální zákroky - běţné lékařské úkony, které se provádějí při lokálním znecitlivění, provádějí se ambulantně (modelace odstátých ušních boltcŧ, plastiky víček, transplantace vlasŧ, korekce jizev, odstranění znamének a výrŧstkŧ), laserové zákroky pouţívají se k odstranění znamének, pih, ţilek, tenkých tetování, odstraňování ohně, vyhlazovaní jizev po akné, odstraňování chloupkŧ (laserová depilace) a odstraňování varixŧ (laserové odstranění křečových ţil ambulantně), operační zákroky středně aţ velmi náročné mezi úkony vyţadující asistenci anesteziologa patří kompletní plastika obličeje (facelifting), krku a čela, nosu, rtŧ a brady, plastika prsou a redukce přední strany břišní SLEZÁK, J. Plastická chirurgie: praktický průvodce světem chirurgického zkrášlování těla. Frýdek-Místek: Alpress, s SLEZÁK, J. Plastická chirurgie: praktický průvodce světem chirurgického zkrášlování těla. Frýdek-Místek: Alpress, s SLEZÁK, J. Plastická chirurgie: praktický průvodce světem chirurgického zkrášlování těla. Frýdek-Místek: Alpress, s SLEZÁK, J. Plastická chirurgie: praktický průvodce světem chirurgického zkrášlování těla. Frýdek-Místek: Alpress, s

16 4 Statistika oboru plastické chirurgie Tato kapitola se bude zabývat statickými přehledy ambulantní péče v oboru plastické chirurgie a také zde bude ukázáno vyuţívání lŧţkového fondu a zatíţení zdravotnických pracovníkŧ v oboru plastické chirurgie v ČR. Všechna pouţitá data byla shromáţděna a zpracována z dostupných publikací z webových stránek Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. Všechny pouţité publikace jsou uvedeny v seznamu pouţité literatury. 3.1 Ambulantní péče Zajištění ambulantní péče oboru plastické chirurgie dle druhu zdravotnických zařízení pro jednotlivé kraje ČR je uvedeno v příloze 1. Je zde uveden počet zdravotnických zařízení, počet lékařŧ, počet ZPBD 32. U některých krajŧ jsou zdravotnická zařízení rozdělena na ambulantní část lŧţkových zařízení, samostatné ordinace lékařŧ specialistŧ a ostatní ambulantní zařízení, avšak takové informace bohuţel nebyly dostupné pro všechny kraje. Proto budeme dále pracovat pouze s celkovým přehledem, který zahrnuje kromě plastické chirurgie také léčbu popálenin a korektivní dermatologii. Tabulka 1 uvádí přehled zajištění ambulantní péče oboru plastické chirurgie, včetně léčby popálenin a korektivní dermatologie, pro jednotlivé kraje ČR. Tato data jsou pro názornost také zpracována dále v grafické podobě. 32 ZPBD - zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou zpŧsobilostí bez odborného dohledu dle zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních

17 Jihomoravský Královehradecký Jihočeský Zlínský Olomoucký Liberecký Moravskoslezský Plzeňský Karlovarský Středočeský Pardubický Ústecký Hl. m. Praha Tabulka 1: Zajištění ambulantní péče oboru plastické chirurgie v ČR 33 (zdroj ÚZIS) Kraj ČR Počet ZZ a pracovišť Počet lékařů Počet ZPBD Jihomoravský 21 17,20 34,97 Královehradecký 10 6,24 9,61 Jihočeský 10 7,98 10,90 Zlínský 5 4,00 2,90 Olomoucký 9 5,22 x Liberecký 3 4,40 1,30 Moravskoslezský 16 14,72 x Plzeňský 8 4,75 4,95 Karlovarský 6 2,90 8,40 Středočeský 6 3,50 2,60 Pardubický 4 3,36 3,00 Ústecký 6 2,93 7,30 Hl. m. Praha 33 37,46 52,72 Počet ZZ a pracovišť Počet lékařů Počet ZPBD Graf 1: Zajištění ambulantní péče oboru plastické chirurgie v ČR Z tabulky a grafu je patrné, ţe nejvíce pracovišť plastické chirurgie je v Praze, dále pak v kraji Jihomoravském a Moravskoslezském. V Jihočeském a Královehradeckém kraji se nachází 10 ambulancí plastické chirurgie. V Jihomoravském kraji se ambulance plastické chirurgie a pro léčbu popálenin nacházejí v Brně, obor korektivní dermatologie není zde zastoupen. V kraji Vysočina plastická chirurgie, léčba popálenin a korektivní dermatologie nejsou provozovány jako 33 x znamená, ţe údaj nebyl k dispozici. 17

18 samostatná pracoviště. Ve Zlínském kraji není zastoupena korektivní dermatologie, a to jak v ambulantní, tak i v lŧţkové péči. V Plzeňském kraji je osm ambulancí plastické chirurgie, které se nacházejí v Domaţlicích, Plzni a Rokycanech. Karlovarský kraj má samostatné ordinace lékařŧ specialistŧ v oboru plastické chirurgie v Chebu, Aši a Karlových Varech. V Středočeském kraji pŧsobí šest pracovišť plastické chirurgie. Péče obecné chirurgie je poskytována z větší části v ambulancích lŧţkových zařízení, zatímco plastická chirurgie je zvětší části mimo tato zařízení. V příloze 1 je také uveden přehled jednodenních chirurgií a počet ošetření/ vyšetření pro jednotlivá zdravotnická zařízení. Tabulka 2 uvádí přehled jednodenních chirurgií a počet ošetření/ vyšetření v oboru plastické chirurgie, včetně léčby popálenin a korektivní dermatologie, pro jednotlivé kraje ČR. Za jednodenní chirurgii se povaţuje zpŧsob poskytování ambulantní zdravotní péče v případech, kdy zdravotní stav nemocného nevyţaduje ústavní péči a provedené zdravotní výkony umoţňují propuštění pacienta ve stabilizovaném stavu v době kratší neţ 24 hodin. Tato data jsou pro názornost také zpracována dále v grafické podobě. Tabulka 2: Přehled ambulantní péče oboru plastické chirurgie v ČR (zdroj ÚZIS) Kraj ČR Počet jednodenních Počet ošetření (vyšetření) v tom (v %) chirurgií celkem první ošetření konsiliární vyšetření kontrolní vyšetření Jihomoravský ,3 2,9 61,8 Královehradecký ,24 1,59 50,17 Jihočeský ,4 0,5 47,1 Zlínský ,4 4,7 61,9 Olomoucký ,4 3,4 73,3 Liberecký ,21 0,06 69,74 Moravskoslezský ,9 2,7 65,4 Plzeňský ,9 2,2 53,9 Karlovarský ,9 8,8 40,3 Středočeský ,3 3,3 78,4 Pardubický ,16 6,42 52,41 Ústecký ,90 1,60 69,50 Hl. m. Praha ,9 4,4 53,7 18

19 Jihomoravský Královehradecký Jihočeský Zlínský Olomoucký Liberecký Moravskoslezský Plzeňský Karlovarský Středočeský Pardubický Ústecký Hl. m. Praha Graf 2: Počet jednodenních chirurgií v ambulantní péči oboru plastické chirurgie v ČR Jihomoravský Královehradecký Jihočeský Zlínský Olomoucký Liberecký Moravskoslezský Plzeňský Karlovarský Středočeský Pardubický Ústecký Hl. m. Praha Graf 3: Počet ošetření v ambulantní péči oboru plastické chirurgie v ČR Zde je opět patrné, ţe nejvíce ošetření i jednodenních chirurgií bylo provedeno v Praze a dále v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. Je zajímavé, ţe kraj Moravskoslezský má třetí nejvyšší počet plastických ambulancí, ale velmi nízký počet jednodenních chirurgií. V Jihomoravském kraji bylo na odděleních plastické chirurgie nejvíce ţen (12 %) se základní diagnózou G56 mononeuropatie horní končetiny, jiná onemocnění prsu N64 byla 19

20 pak dŧvodem pro hospitalizaci u 10 % ţen. Muţi leţeli na oddělení nejčastěji s následky poranění horní končetiny T92 (17 %). Popáleniny a poleptání více částí těla (T29) a následky popálenin, poleptání a omrzlin (T95) byly jako nejčastější základní diagnóza příčinou hospitalizace na odděleních léčby popálenin u 26 % ţen a 37 % muţŧ. V oboru plastická chirurgie mohou pacienti vyuţít dalších dvou nestátních lŧţkových zařízení v Brně. Jedná se o kliniku plastické chirurgie LAUREA a BODY kliniku plastické chirurgie s.r.o. V Jihočeském kraji připadl na plastické chirurgy nejniţší prŧměrný počet ošetření za den (10,7 ošetření na lékaře a den). Počet léčených pacientŧ (neboli první ošetření pacienta v roce) v plastické chirurgii se oproti předešlým letŧm mírně zvýšil (o 0,7 %). V Plzeňském kraji ošetřilo oddělení plastické chirurgie z celkového počtu úrazŧ 0,2% úrazŧ. V hlavním městě Praha bylo provedeno celkem 8707 jednodenních chirurgií, více neţ polovina v samostatných ordinacích lékařŧ specialistŧ. Na celkovém počtu se nejvíce podílela plastická chirurgie (34 %). Následující tabulka uvádí přehled ambulantně ošetřených úrazŧ a zlomenin na plastické chirurgii v jednotlivých krajích ČR. Je zde také uvedeno, v jakém typu zdravotnického zařízení ošetření proběhlo, coţ je vyjádřeno jako procentuální zastoupení z celkového počtu ošetření. Opět nejvíce ošetření bylo poskytnuto v Praze, z toho byla třetina dětí. Přibliţně stejný počet ošetření byl proveden v kraji Zlínském a Moravskoslezském. Minimální počet ošetřených úrazŧ byl zjištěn v kraji Karlovarském a Pardubickém. V kraji Královehradeckém, Plzeňském, Jihomoravském a v Praze byly všechny úrazy nebo většina z ošetření provedena v ambulantní části lŧţkových zdravotnických zařízení. Naproti tomu v kraji Jihočeském, Zlínském, Středočeském, Pardubickém a Ústeckém byly všechny úrazy ošetřeny v samostatných ordinacích lékařŧ specialistŧ. 20

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

CENÍK ZDRAVOTNICKÝCH VÝKONŮ A SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘÍMOU ÚHRADU (ceník aktualizovaný 1. 2. 2013)

CENÍK ZDRAVOTNICKÝCH VÝKONŮ A SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘÍMOU ÚHRADU (ceník aktualizovaný 1. 2. 2013) CENÍK ZDRAVOTNICKÝCH VÝKONŮ A SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘÍMOU ÚHRADU (ceník aktualizovaný 1. 2. 2013) ODDĚLENÍ PLASTICKÉ A ESTETICKÉ CHIRURGIE Ceník estetických, kosmetických výkonů a laserových operací

Více

CENÍK ZDRAVOTNICKÝCH VÝKONŮ A SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘÍMOU ÚHRADU (ceník aktualizovaný 1. 8. 2012)

CENÍK ZDRAVOTNICKÝCH VÝKONŮ A SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘÍMOU ÚHRADU (ceník aktualizovaný 1. 8. 2012) CENÍK ZDRAVOTNICKÝCH VÝKONŮ A SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘÍMOU ÚHRADU (ceník aktualizovaný 1. 8. 2012) ODDĚLENÍ PLASTICKÉ A ESTETICKÉ CHIRURGIE Ceník estetických, kosmetických výkonů a laserových operací

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 7 30. 9. 2010 Souhrn Chirurgická péče - činnost v Libereckém kraji v roce 2009 Surgical

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 4. 10. 2014 9 Souhrn Chirurgická péče - činnost v Královéhradeckém kraji v

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 12 5.10.2005 Diabetologie - činnost oboru v Karlovarském kraji v roce 2004 Diabetology

Více

Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001

Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30.5.2003 32 Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001 Předkládaná data se týkají všech dětí, ve věku

Více

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.12.2003 74 Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Úrazy jsou traumatické příhody s často rozsáhlými

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 5 11. 7. 2012 Souhrn Dětská a dorostová péče ve Zlínském kraji v roce 2011 Children and Adolescents

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12. září 2014 6 Souhrn Činnost oboru rehabilitace a fyzikální medicína v Jihomoravském

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 22. 10. 2012 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 5 11.6.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost v oboru v Hlavním

Více

Domácí zdravotní péče v České republice v roce 2011. Home care in the Czech Republic in 2011

Domácí zdravotní péče v České republice v roce 2011. Home care in the Czech Republic in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 12. 212 58 Domácí zdravotní péče v České republice v roce 211 Home care in the Czech Republic in 211 Souhrn Ke konci

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 8 10. 10. 2013 Chirurgická péče - činnost v Olomouckém kraji v roce 2012 (chirurgie, neurochirurgie,

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

10leté zkušenosti s korekcí rozštěpu maxilofaciální oblasti u novorozenců

10leté zkušenosti s korekcí rozštěpu maxilofaciální oblasti u novorozenců 10leté zkušenosti s korekcí rozštěpu maxilofaciální oblasti u novorozenců Borský J., Jurovčík M., Černý M, Velemínská J., Biskupová V., Skřivan J., Straňák Z., Janota J., Zach J., Peterková R., Peterka

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 3 15.8.2006 Dermatovenerologická péče - činnost v Karlovarském kraji v roce 2005

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 4 26. 7. 2007 Dermatovenerologická péče - činnost v Olomouckém kraji v roce 2006 Dermatological

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 7 12.7.2005 Psychiatrie včetně AT a sexuologie - činnost v Libereckém kraji v roce 2004

Více

WWW.PLASTICKACHIRURGIE.COM

WWW.PLASTICKACHIRURGIE.COM WWW.PLASTICKACHIRURGIE.COM POZICE VYBRANÝCH KLÍČOVÝCH SLOV 12. 01. 2011 PŘEHLED POZIC VYBRANÝCH KLÍČOVÝCH SLOV Tento dokument obsahuje přehled pozic vybraných klíčových slov za domluvenou periodu. Sledovány

Více

Poranění šlach. Léčba poraněných šlach

Poranění šlach. Léčba poraněných šlach Poranění šlach Šlachy ruky jsou struktury, které jsou pokračováním příslušných svalů horní končetiny a jsou napojeny na konce prstů a zápěstí. Tvoří tak na přední a zadní straně předloktí a ruky poměrně

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE

Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE Smetana V., Smetana P. Klinika CLT Teplice Ortopedická klinika UK 2. LF FN v Motole Praha 5 Richard z Yorku, pozdější

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 11 20. 7. 2013 Souhrn Gynekologická péče - činnost oboru v Libereckém kraji v roce

Více

Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v psychiatrických ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2007 2012

Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v psychiatrických ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2007 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 17. 12. 2013 55 Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v psychiatrických ambulantních a lůžkových zařízeních ČR

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 2 20. 9. 2010 Souhrn Dětská a dorostová péče v Olomouckém kraji v roce 2009 Children and

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30. 7. 2008 31 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 03. 2009 3 Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008 Nursing after-care in the Czech Republic

Více

Stomatologická péče v Jihomoravském kraji

Stomatologická péče v Jihomoravském kraji Stomatologická péče v Jihomoravském kraji porovnání s ČR a ostatními moravskými kraji ÚZIS ČR Jihomoravský krajský odbor MUDr. Jaroslava Pazourková Úvodem Péče poskytovaná praktickým zubním lékařem patří

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 3 1.8.2006 Souhrn Gynekologická péče - činnost v Hlavním městě Praze v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 10 20. 9. 2013 Souhrn Činnost oboru radiologie a zobrazovacích metod ve Zlínském kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 15. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Jihomoravském kraji

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 5 3.7.005 Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Královéhradeckém

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 3 13.6.2005 Gynekologická péče - činnost v Hlavním městě Praze v roce 2004

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 27. 6. 2014 12 Souhrn Činnost oboru neurologie v Libereckém kraji v roce 2013 Activity

Více

Základy plastické chirurgie. doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc. MUDr. Martin Molitor, Ph.D. MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D. MUDr. Lucie Kalinová, Ph.D.

Základy plastické chirurgie. doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc. MUDr. Martin Molitor, Ph.D. MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D. MUDr. Lucie Kalinová, Ph.D. Základy plastické chirurgie doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc. MUDr. Martin Molitor, Ph.D. MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D. MUDr. Lucie Kalinová, Ph.D. a kolektiv Recenzovali: prof. MUDr. Pavel Brychta, Ph.D. MUDr.

Více

Péče na úseku stomatologie I.

Péče na úseku stomatologie I. Péče na úseku stomatologie I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Bc. Zouharová Klára Stomatologie lékařský obor, zabývající se

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Pardubice 6 28.8.2006 Dětská a dorostová péče - činnost v Pardubickém kraji v roce 2005 Children

Více

Činnost oboru gynekologie a péče o ženy v roce 2012. Activity of branch of gynaecology and medical care of women in 2012

Činnost oboru gynekologie a péče o ženy v roce 2012. Activity of branch of gynaecology and medical care of women in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8. 7. 2013 23 Činnost oboru gynekologie a péče o ženy v roce 2012 Activity of branch of gynaecology and medical care

Více

REKONSTRUKCE PRSU PO NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ

REKONSTRUKCE PRSU PO NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ REKONSTRUKCE PRSU PO NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ Nádory prsu patří mezi nejčastější zhoubná onemocnění u žen. Už slovo zhoubný vyvolává úzkost pramenící z nepříznivé prognózy, strachu a poškození těla operací.

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 14. 11. 2014 7 Souhrn Činnost oboru radiologie a zobrazovacích metod v Pardubickém

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2012

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 7. 2013 25 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 6 25. 6. 2013 Souhrn Činnost oboru radiologie a zobrazovací metody v Moravskoslezském

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky 26. 8. 2014 6 Činnost oboru radiologie a zobrazovací metody v Olomouckém kraji v roce 2013 Activity

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 27. 6. 2014 12 Souhrn Činnost oboru neurologie v Pardubickém kraji v roce 2013

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia)

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Chirurgie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Petr Pták Cíle předmětu: Seznámit posluchače s problematikou chirurgického

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3 31.5.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost oboru ve Středočeském kraji v roce

Více

Činnost zdravotnické záchranné služby v České republice v roce 2006. Activity of health emergency services in 2006

Činnost zdravotnické záchranné služby v České republice v roce 2006. Activity of health emergency services in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 8. 2007 33 Činnost zdravotnické záchranné služby v České republice v roce 2006 Activity of health emergency services

Více

Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2012

Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25. 9. 2013 44 Souhrn Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2012 Activity

Více

Příloha č. 1 - Vakcinační centra

Příloha č. 1 - Vakcinační centra MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 - Vakcinační centra Praha + Středočeský kraj Fakultní nemocnice Na Bulovce Budínova 2 180 81 Praha 8 266 082 256 Fakultní Thomayerova nemocnice Vídeňská

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2010

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 6. 2011 18 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2010

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 9 31.8.2006 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 5 29.6.2005 Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost oboru v Hlavním městě

Více

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody MUDr. Jan Bartoník Historie medikamentosní terapie ischemických CMP Přes veškerou snahu byly do r. 1995 ischemické CMP považovány za více méně terapeuticky neovlivnitelné. Za jedinou účinnou látku v terapii

Více

QUA VADIS PLASTICKÁ CHIRURGIE VSOUČASNÉM SYSTÉMU DRG?

QUA VADIS PLASTICKÁ CHIRURGIE VSOUČASNÉM SYSTÉMU DRG? QUA VADIS PLASTICKÁ CHIRURGIE VSOUČASNÉM SYSTÉMU DRG? Sukop A., Fibír A., Veselý J., Dražan L. 1) Klinika plastické chirurgie 3.LF UK, FN Královské Vinohrady Praha 2) Oddělení plastické a estetické chirurgie

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 20 24.11.2003 Nemoci oběhové soustavy v Moravskoslezském kraji v roce 2002 Podkladem

Více

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 11. 2013 50 Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Zlín 9 20.8.2004 Oční péče - činnost ve Zlínském kraji v roce 2003 Podkladem pro zpracování dat byly

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 11 27. 8. 2012 Souhrn Činnost chirurgických oborů v Jihomoravském kraji v roce 2011 Surgical

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky

Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 9. 2002 40 Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce 2001 Aktuální informace vychází ze zpracovaných

Více

Činnost oboru psychiatrie

Činnost oboru psychiatrie Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22.4.2003 21 Činnost oboru psychiatrie Podkladem pro zpracování dat o činnosti oboru psychiatrie je výkaz A(MZ)1-01.

Více

Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2011

Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 10. 9. 2012 45 Souhrn Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2011 Activity

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PLASTICKÁ CHIRURGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PLASTICKÁ CHIRURGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PLASTICKÁ CHIRURGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru je získání teoretických znalostí a praktických dovedností nezbytných pro samostatné

Více

Struktura zdravotní péče v ČR, státní a nestátní zdravotnická zařízení Struktura zdravotní péče v České republice. Poskytovanou zdravotní péči můžeme rozdělit podle různých hledisek. Jedním z těchto hledisek

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY LYMFATICKÝ SYSTÉM LYMFATICKÉ KAPILÁRY ODVÁDĚJÍ BUNĚČNÉ ODPADNÍ LÁTKY TOXINY, MINERÁLY, PATOGENNÍ ORGANISMY, PŘEBYTEČNOU VODU Z MEZIBUNĚČNÉHO

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Jihlava 9 15.7.2004 Diabetologie - činnost v kraji Vysočina v roce 2003 Podkladem pro zpracování dat

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 7 1.6.2004 Dětská a dorostová péče - činnost v Královéhradeckém kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 16 8.9.2004 Alergologie a klinická imunologie - činnost v Olomouckém kraji v roce 2003

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 4 2. 8. 2007 Souhrn Hemodialýza - činnost oboru v Hlavním městě Praze v roce

Více

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR Mezinárodní konference,,sociální služby jako výzva 21.století Sociální dialog v sociálních službách 13. a 14. května 2010 Hustopeče Praktické zkušenosti

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 3 12.11.2002 Hospitalizovaní obyvatelé Královéhradeckého kraje na lůžkovém

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 4 30. 12. 2013 Souhrn Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v Moravskoslezském

Více

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO SRPEN OD 28.08. DO 03.09.2010 1 TV PRIMA hlavní zprávy http://www.iprima.cz/videoarchiv 2 Zdravotnické noviny.cz Odkaz na plný text článku: http://www.zdn.cz/denni-zpravy/z-

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2009

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 5. 2010 13 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2011

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 10. 2012 50 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice preambule Záměrem celé Strategie reformy psychiatrické péče je naplňovat lidská práva duševně nemocných v nejširším

Více

Vrozené vady u narozených v roce 2008. Congenital malformations in births in year 2008

Vrozené vady u narozených v roce 2008. Congenital malformations in births in year 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 9. 2010 53 Vrozené vady u narozených v roce 2008 Congenital malformations in births in year 2008 Souhrn V roce 2008

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 30. 10. 2014 4 Souhrn Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v Olomouckém kraji v

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Zlín 13 26.10.2004 Zajištění lůžkové a ambulantní péče pro obyvatele správních obvodů ORP ve Zlínském

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Lékaři, stomatologové a farmaceuti podle hlavního oboru činnosti (fyzické osoby) v roce 2001

Lékaři, stomatologové a farmaceuti podle hlavního oboru činnosti (fyzické osoby) v roce 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 12. 2002 61 Lékaři, stomatologové a farmaceuti podle hlavního oboru činnosti (fyzické osoby) v roce 2001 Řada lékařů

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 20 6.10.2004 Stomatologická péče - činnost v Jihomoravském kraji v roce 2003 Analýza stomatologické

Více

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007. Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2007

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007. Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 6. 2008 20 Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007 Activity of branch of logopaediology in the CR in the

Více

Estetická plastická chirurgie v ČR. v roce 2008/2009

Estetická plastická chirurgie v ČR. v roce 2008/2009 Estetická plastická chirurgie v ČR v roce 2008/2009 říjen 2009 Obsah 1. Cíl průzkumu... 3 2. Realizace a metodologie průzkumu... 4 3. Plastická chirurgie v ČR v roce 2008... 5 3.1. Počet realizovaných

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2012. Activity of general practitioners for adults in 2012

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2012. Activity of general practitioners for adults in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 7. 2013 22 Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2012 Activity of general practitioners for adults in 2012

Více

Péče o chrup 2004. Dental care 2004. Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz

Péče o chrup 2004. Dental care 2004. Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Péče o chrup 2004 Dental care 2004 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Péče o chrup Publikace obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických

Více

CO DĚLAT PO OPERACI KARPÁLNÍHO TUNELU

CO DĚLAT PO OPERACI KARPÁLNÍHO TUNELU FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO DĚLAT PO OPERACI KARPÁLNÍHO TUNELU EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY CO DĚLAT PO OPERACI KARPÁLNÍHO TUNELU VÁŽENÁ PANÍ, VÁŽENÝ PANE, RÁDI BYCHOM VÁS SEZNÁMILI S REŽIMEM, KTERÝ

Více

Hospitalizovaní v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 2001

Hospitalizovaní v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 12. 2002 57 Hospitalizovaní v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 2001 Ústavní psychiatrická péče je

Více

Vrozené vady u narozených v roce 2010. Congenital malformations in births in year 2010

Vrozené vady u narozených v roce 2010. Congenital malformations in births in year 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 10. 2012 51 Souhrn Vrozené vady u narozených v roce 2010 Congenital malformations in births in year 2010 V roce

Více

Činnost zdravotnických zařízení oboru dermatovenerologie v České republice v roce 2005

Činnost zdravotnických zařízení oboru dermatovenerologie v České republice v roce 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5.10.2006 50 Činnost zdravotnických zařízení oboru dermatovenerologie v České republice v roce 2005 Activity of health

Více

Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2006. Activity of branch of tuberculosis and diseases of the respiratory system in 2006

Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2006. Activity of branch of tuberculosis and diseases of the respiratory system in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 8. 2007 46 Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2006 Activity of branch of tuberculosis and diseases

Více

Estetická plastická chirurgie v ČR v roce 2010. červen 2011

Estetická plastická chirurgie v ČR v roce 2010. červen 2011 Estetická plastická chirurgie v ČR v roce 2010 červen 2011 Obsah 1. Cíl průzkumu... 3 2. Estetická plastická chirurgie v ČR v roce 2010 fast facts... 4 3. Struktura klientů estetické plastické chirurgie

Více

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA Definice rehabilitace Dle WHO: RHB zahrnuje všechny prostředky, směřující ke zmírnění tíže omezujících a znevýhodňujících stavů a umožňuje

Více