Analýza plastické chirurgie v České republice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza plastické chirurgie v České republice"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomiky a managementu zdravotních a sociálních služeb Analýza plastické chirurgie v České republice Bakalářská práce Autor: Kateřina Zusková Ekonomika a management zdravotních a sociálních sluţeb Vedoucí práce: MUDr. Miroslav Doležal Praha Duben, 2012

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze dne 24. dubna 2012 Kateřina Zusková

3 Poděkování: Ráda bych poděkovala svému vedoucímu práce MUDr. Miroslavu Doleţalovi, který mi při psaní této práce napomohl cennými radami a mi nechal dostatečnou volnost pro vlastní tvorbu. Dále bych ráda poděkovala klinikám plastické chirurgie, které mi svými odpověďmi formou dotazníku poskytly informace, které jsem mohla pouţít ve své práci.

4 Anotace Tématem práce je analýza plastické chirurgie v České republice. Cílem práce je srovnání soukromého a státního sektoru v rámci tohoto oboru. V úvodní části je popisována historie plastické chirurgie nejen v České republice, ale i v Evropě. Obsah poukazuje na statistiku zákrokŧ ambulantních a lŧţkových částí, výzkum plastických operací jak v soukromém, tak ve státním sektoru. Ve druhé části se pak práce soustřeďuje na pooperační zákroky obou sektorŧ. Klíčová slova Plastická chirurgie, pooperační péče, soukromý sektor, státní sektor, zákroky, plastika, operace Annotation The core topic is the analysis of plastic surgery in the Czech Republic. The goal is to compare private and public sectors within this field of interest. The first part describes the history of plastic surgery in the Czech Republic as well as in Europe. The content points out the statistics of surgeries within outpatient and inpatient parts plus the plastic surgery research in both private and public sector. The second part is focused on post-operative treatments of both sectors. Keywords Plastic surgery, postoperative care, the private sector, public sector interventions, plastic, surgery

5 OBSAH ÚVOD VÝKLAD POJMU PLASTICKÁ CHIRURGIE... CHYBA! ZÁLOŢKA NENÍ DEFINOVÁNA. 2 HISTORIE PLASTICKÉ CHIRURGIE CHYBA! ZÁLOŢKA NENÍ DEFINOVÁNA. 2.1 ROZVOJ PLASTICKÉ CHIRURGIE V EVROPĚ A ZA MOŘEM HISTORIE PLASTICKÉ CHIRURGIE V ČR ORGANIZACE PÉČE V PLASTICKÉ CHIRURGII... CHYBA! ZÁLOŢKA NENÍ DEFINOVÁNA. 4 STATISTIKA OBORU PLASTICKÉ CHIRURGIE... CHYBA! ZÁLOŢKA NENÍ DEFINOVÁNA. 4.1 AMBULANTNÍ PÉČE LŦŢKOVÁ PÉČE PLASTICKÉ ZÁKROKY... CHYBA! ZÁLOŢKA NENÍ DEFINOVÁNA. 5.1 PLASTICKÉ ZÁKROKY VE STÁTNÍM SEKTORU Obličejové rozštěpy Operace vrozených a získaných vad horní končetiny Operace karpálního tunelu Operace Dupuytrenovy kontraktury Operace vrozených a získaných vad dolní končetiny Defekty měkkých tkání Lymfedém PLASTICKÉ ZÁKROKY V SOUKROMÉM SEKTORU Facelift operace obličeje a krku Blefaroplastika operace horních a dolních víček Rinoplastika operace nosu Operace odstálých ušních boltců Operace kosmetických vad prsů Zvětšení prsou - augmentace Zmenšení prsou - mastoplastika

6 Rekonstrukce prsu Zmenšení muţských prsou - gynekomastie Operace břišní stěny - abdominoplastika Liposukce POOPERAČNÍ PÉČE... CHYBA! ZÁLOŢKA NENÍ DEFINOVÁNA. 6.1 POOPERAČNÍ PÉČE O OPERAČNÍ RÁNU SROVNÁNÍ POOPERAČNÍ PÉČE VE STÁTNÍM A SOUKROMÉM SEKTORU Vzorek dotazovaných klinik plastické chirurgie Zajištění ambulantní a lůžkové péče Prováděné zákroky v soukromém a státním sektoru POROVNÁNÍ STÁTNÍHO A SOUKROMÉHO SEKTORU V OBORU PLASTICKÉ CHIRURGIE... CHYBA! ZÁLOŢKA NENÍ DEFINOVÁNA. ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM GRAFŮ PŘÍLOHY

7 ÚVOD Proces stárnutí je přirozenou součástí lidského bytí. Jiţ od pradávna se lidé snaţí tento proces zastavit nebo alespoň zpomalit, ne vţdy byly tyto snahy úspěšné. Současná medicína díky moderním poznatkŧm a za vydatné pomoci moderních operačních postupŧ dokáţe lidem nejenom mnohdy navrátit mladistvý vzhled ale i zlepšit kvalitu ţivota. Plastická chirurgie zaznamenala během posledních sta let obrovský boom. V začátcích se plastické operace týkaly především nápravy vrozených vad, postupem času se však vyvinulo odvětví plastické chirurgie tzv. estetická chirurgie, která vylepšuje vzhled člověka a odstraňuje projevy stárnutí. V České republice existuje velké mnoţství klinik plastické chirurgie. Liší se především v přehledu poskytovaných sluţeb či operací a také svým zřizovatelem. Jsou zde státní kliniky zřízené Ministerstvem zdravotnictví, jsou zde také krajské či městské nemocnice mající oddělení plastické chirurgie a v neposlední řadě existuje u nás velký počet soukromých ambulancí či lŧţkových zařízení provádějící plastické operace. Tato práce má za cíl srovnání plastické chirurgie ve státním a v soukromém sektoru. Srovnání z hlediska plastických zákrokŧ, dále pak porovnání péče a také ekonomiky a financování zařízení v obou sektorech. 7

8 1 Výklad pojmu plastická chirurgie Plastická chirurgie je lékařská specializace se zaměřením na úpravu tvaru a funkce. Obor plastické chirurgie je velice rozsáhlý a jako takový zahrnuje chirurgii vrozených vývojových vad, nádorŧ, úrazŧ, chronických koţních defektŧ a rovněţ jeho součástí je také chirurgie estetická. Mezi neznámější vrozené vady patří rozštěpy obličeje, patra a rtŧ. 1 Plastická chirurgie pomáhá nejen funkčně, jako v případě replantace amputovaných částí těla, ale především psychicky. Velký význam má plastická chirurgie např. pro ţenu, které byl kvŧli rakovině odstraněn prs. Rekonstrukce prsu takové ţeně pomŧţe k znovunabytí ztraceného sebevědomí. 2 Kaţdý obor medicíny klade na lékaře specifické poţadavky. Mezi základní podmínky k výkonu profese plastického chirurga patří precizní a detailní znalost anatomie, prakticky celého těla, pouze s výjimkou mozku a vnitřních orgánŧ hrudníku a břicha. Bez nadsázky je objektem plastické chirurgie celé tělo od hlavy k patě. 3 Z hlediska odstraňování poruch zdraví hovoříme o chirurgii rekonstrukční, která je velkou a nedílnou součástí práce plastického chirurga. Plastické operace na hlavě se týkají především rŧzných ztrátových poranění měkkých tkání, uzavírání rozsáhlých defektŧ po radikálních onkologických operacích v obličeji, dále se v oblasti hlavy a obličeje koriguje esteticky a hlavně funkčně velký počet vývojových vad. Dále se plastická chirurgie zabývá vývojovými vadami ruky, revmatickou deformitou rukou, sloţitými úrazy jako amputace a následné replantace prstŧ či celých rukou. V oblasti hrudníku se plastická chirurgie věnuje především rekonstrukci prsu po jeho úplném nebo částečném odstranění po rakovině a uzavírání rozpadlých operačních ran po operacích srdce a plic. V oblasti břicha se opět plasickými operacemi řeší vývojové vady a rozsáhlé břišní kýly. V oblasti pánve je výsadou oboru plastické chirurgie operativa tlakových vředŧ (tzv. dekubitŧ) u pacientŧ s přerušením míchy, operace vývojových vad zevního genitálu, i kdyţ zde v posledních letech zdatně konkurují urologové. Plastické operace dolních končetin jsou podobné jako u horních, navíc se zde operativně řeší chronické defekty jako jsou rozsáhlé bércové vředy z ţilní i tepenné 1 SLEZÁK, J. Plastická chirurgie: praktický průvodce světem chirurgického zkrášlování těla. Frýdek-Místek: Alpress, s KUFA, R., ČERVINKOVÁ, R. Plastická chirurgie: krok za krokem. Praha: XYZ, s Kdyţ se řekne plastická chirurgie. Plastická-chirurgie.info [online] [cit ]. ISSN Dostupné z: 8

9 nedostatečnosti a v neposlední řadě problematiku tzv. diabetické nohy, coţ je problém s hlubokými defekty na končetinách u pacientŧ postiţených cukrovkou. 4 Plastická chirurgie samozřejmě zahrnuje i zákroky vzniklé při popálení, opaření, zásahu elektrickým proudem či jiným úrazem. 5 Součástí plastické chirurgie je i estetická chirurgie. Estetická chirurgie vylepšuje vzhled člověka a lze tedy o ní hovořit jako o chirurgii zkrášlovací. V estetické chirurgii dominují operace, které mají zlepšit nebo změnit vzhled určité části těla, a také operace, které mají zakrýt projevy stárnutí. 6 4 Kdyţ se řekne plastická chirurgie. Plastická-chirurgie.info [online] [cit ]. ISSN Dostupné z: 5 SLEZÁK, J. Plastická chirurgie: praktický průvodce světem chirurgického zkrášlování těla. Frýdek-Místek: Alpress, s MĚŠŤÁK, J. et al. Estetická chirurgie a ostatní výkony estetické medicíny. Praha: Agentura Lucie, s. 10 9

10 2 Historie plastické chirurgie Dějiny plastické chirurgie jsou staré jako léčitelství samo. Plastická chirurgie se mŧţe pochlubit dlouhou a bohatou historií. Uţ tisíce let touţí lidstvo po tom být krásnější a dokonalejší. Zatímco dnes jsou zásahy estetické medicíny naprosto běţné a často se dají absolvovat během pauzy na oběd, ještě nedávno při nich lidé riskovali své zdraví i ţivot. Uběhlo mnoho set let a operace plastické chirurgie se staly běţnou součástí ţivota. 7 Plastická či estetická chirurgie v současné době proţívá určitý boom. První zmínky o plastických operacích pocházejí ze staré Indie. Jednalo se o především o operace nosu po úrazu. Tyto první zákroky byly velmi bolestivé, krvavé a nebezpečné. V Indických knihách je v chirurgické části popsána náhrada nosu čelním lalokem tak, ţe novodobý chirurg mŧţe návod bezpečně pouţít k provedení úspěšné operace. 8 Jiţ ve 2. tisíciletí před naším letopočtem se pouţívaly koţní transplantace pro zlepšení stavu rŧzných míst na těle. V 8. století před naším letopočtem byla provedena první rhinoplastika a otoplastika (operace nosu a uší). Operaci popisuje známý starověký indický lékař Sushruta Samhita, jehoţ metody se pouţívali v Indii aţ do konce 18. století. 9 V této době však všechny operace byly prováděny bez jakékoliv anestézie a pacienti byli při plném vědomí. Sushruta Samhita odřízl kŧţi z čela nebo tváře a následně ji vytvarovanou pomocí kovové destičky přišil k obličeji. Do nosních dírek se vkládaly dřevěné trubičky, které udrţovaly prŧchodné dýchací cesty. 10 V Evropě se poprvé objevila plastická chirurgie v Římě, kdy Římané prováděli především jednodušší zákroky jako operace válečných zranění uší. Staří Římané obdivovali krásu nahého těla a snaţili se jeho nedokonalosti opravit. Jedním takovým zdokonalením byly operace obnovující předkoţku. V tomto oboru vynikal především lékař Aulus Cornelius Celsus, jenţ prováděl operace u muţŧ, kteří se bez předkoţky narodili, nebo byla příliš úzká a 7 Krvavá historie plastické chirurgie. HAMPLOVÁ, L. Vitalia.cz [online]. Praha, 2009 [cit ]. Dostupné z: 8 MĚŠŤÁK, J. et al. Úvod do plastické chirurgie. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum, s Historie plastické chirurgie. Plastická chirurgie [online]. Plastická chirurgie, [cit ]. Dostupné z: 10 VAJSEJTLOVÁ, B. Historie plastické chirurgie: uříznuté nosy a obnovování předkoţky. OnaDnes.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 10

11 musela jim být odstraněna. Celsus mimo jiné popsal i zmenšování prsŧ u obézních muţŧ. 11 Celsus ve svém díle De re medica také popisuje plastiky nosu, rtŧ, boltcŧ a dokonce je zde i zmínka o operaci rozštěpu rtu. 12 Rozvoji plastické chirurgie však bránila katolická církev, která odmítala zásahy do těla jako hřích. V 16. století profesor boloňské univerzity Gaspare Tagliacozzi prováděl rekonstrukce nosŧ a jiné jakékoli plastiky lalokem z jiné, vzdálenější části těla. Za to však byl vyloučen z církve, přestoţe pomáhal lidem po úrazech nebo trpícím váţnými nemocemi. Moderní historie estetické medicíny se ale začala psát mnohem později. Skutečnou revoluci v chirurgii a to nejen estetické přinesli aţ tři vynálezy, které znamenaly větší bezpečnost a menší bolestivost zákrokŧ. Aţ do objevu spojitosti mezi pooperačními komplikacemi a přítomností mikrobŧ umíralo mnoho pacientŧ na infekce, které se dostaly do rány a zachvátily celý organismus. Vynález antibiotik a začátek pouţívání sterilních nástrojŧ sníţil počet úmrtí. Zásadním zlomem byla také anestézie, díky které pacienti během operace spali a necítili bolest. Do té doby byly zákroky prováděny při plném vědomí a pacientŧm ulevoval od bolesti maximálně alkohol Rozvoj plastické chirurgie v Evropě a za mořem V Evropě v polovině 15. století se poprvé objevuje zmínka o plastice nosu. Tuto operaci popsal Heinrich von Pfalzpaint a vyuţíval při ní kŧţi ze zadní strany paţe. Velký rozvoj plastické chirurgie nastal na konci 18. století. Zaslouţili se o to především britští chirurgové, kteří okopírovali a rozšířili metodu indického zedníka, který dokázal zručně odoperovat Brita, jemuţ uřízli nos v tureckém vězení. Velkým propagátorem této metody byl lékař Karl Ferdinand Graefe, který ji v roce 1818 popsal i v knize Rhinoplastikl a který téţ poprvé popsal i operaci rozštěpu a operaci očních víček. 14 V následujícím století slavila plastická chirurgie jeden úspěch za druhým. V roce 1792 provedl chirurg Chopard první operaci rtu, při níţ pouţil kŧţi z krku. V roce 1814 úspěšně operoval Joseph Carpue britského dŧstojníka, který přišel o nos v dŧsledku otravy rtutí. První 11 VAJSEJTLOVÁ, B. Historie plastické chirurgie: uříznuté nosy a obnovování předkoţky. OnaDnes.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 12 MĚŠŤÁK, J. et al. Úvod do plastické chirurgie. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum, s Krvavá historie plastické chirurgie. HAMPLOVÁ, L. Vitalia.cz [online]. Praha, 2009 [cit ]. Dostupné z: 14 VAJSEJTLOVÁ, B. Historie plastické chirurgie: uříznuté nosy a obnovování předkoţky. OnaDnes.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 11

12 tzv. augmentační operaci k doplnění a vyrovnání deformace nosu provedl roku 1828 Russet, který pouţil k doplnění nosu zlato a stříbro. Ale aţ roku 1896 chirurg Israeli pouţil k vyrovnání deformace nosu štěp z vlastní tkáně těla. Častější byly zákroky redukční, v roce 1845 korigoval Diefenbach příliš široký nos pomocí zevních řezŧ, které však zanechávaly nápadné jizvy. 15 Roku 1869 francouzský chirurg Reverdin informoval lékařskou veřejnost o volném přenášení malých lístečkŧ kŧţe seříznutých břitvou z povrchu kŧţe, které kladl na špatně se hojící rány. Tuto metodu transplantace kŧţe později propracoval a zveřejnil neměcký lékař Thiersch, po němţ je nazvána. 16 Na přelomu 19. a 20. století byl proveden první facelifting německým chirurgem Eugenem Holländerem, první operace horních víček pak byla provedena v roce 1906 v Chicagu. 17 Prvním americkým plastickým chirurgem však byl Dr. John Peter Mettauer, který v roce 1827 provedl první plastický zákrok, kterým napravil rozštěp patra pouţitím nástrojŧ, které sám vynalezl. Roku 1887 americký lékař John Orlando Roe zavádí vnitřní řezy bez viditelných stop při operaci mladé pacientky, které narovnal křivý nos. 18 Za otce moderní plastické chirurgie je však povaţován Novozélanďan Sir Harold Gillies, který se za první světové války staral o vojáky, jeţ utrpěli poškození obličeje, a díky nim vyvinul mnoţství technik moderní plastické chirurgie. Jeho bratranec a ţák Archibald McIndoe rozšířil jeho zkušenosti během druhé světové války, kdy pomáhal popáleným vojákŧm z RAF. V roce 1946 potom provedl Gillies první operaci, při níţ přeoperoval ţenu na muţe. 19 Na základě McIndoeových experimentŧ byla zaloţena organizace Guinea Pig Club (klub pacientŧ, kteří za druhé světové války podstoupili plastický zákrok). 20 Dějiny moderní plastické chirurgie se začaly psát v šedesátých a sedmdesátých letech 20. století. Plastická chirurgie se dostala do centra lékařské pozornosti a zákroky začaly být mnohem častější. V šedesátých letech také nastoupil na scénu silikon a v roce 1962 vyvinul Thomas Cronin první implantáty vyrobené ze silikonu. V průběhu následujících deseti 15 MĚŠŤÁK, J. et al. Estetická chirurgie a ostatní výkony estetické medicíny. Praha: Agentura Lucie, s MĚŠŤÁK, J. et al. Úvod do plastické chirurgie. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum, s MĚŠŤÁK, J. et al. Estetická chirurgie a ostatní výkony estetické medicíny. Praha: Agentura Lucie, s VAJSEJTLOVÁ, B. Historie plastické chirurgie: uříznuté nosy a obnovování předkoţky. OnaDnes.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 19 VAJSEJTLOVÁ, B. Historie plastické chirurgie: uříznuté nosy a obnovování předkoţky. OnaDnes.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 20 Historie plastické chirurgie. Plastická chirurgie [online]. Plastická chirurgie, [cit ]. Dostupné z: 12

13 let se silikon používal k vylepšení snad každé části těla. 21 Plastická chirurgie se stala plně uznávanou součástí preventivní léčebné péče. 2.2 Historie plastické chirurgie v ČR Zakladatelem plastické chirurgie v České republice byl akademik František Burian, který byl vynikajícím vědcem a skvělým chirurgem obdařeným nebývalou zručností a invencí. Své zkušenosti získal v období první světové války, kdyţ zaloţil stanici plastické chirurgie v Temešváru. Tuto stanici po skončení války převedl do divizní nemocnice na Hradčanech, kde slouţila hlavně k řešení těţkých poúrazových stavŧ z období první světové války. V roce 1937 nachází tato stanice své definitivní sídlo ve státní nemocnici na Královských Vinohradech, kde se stalo základem ústavu a později i kliniky plastické chirurgie. S vytvořením oddělení pro léčbu popálenin v Praze se okruh poskytované léčebně preventivní péče rozšířil na léčení nemocných se zevními vrozenými vadami obličeje, genitálu, končetin a trupu, s nádorovým onemocněním kŧţe, popáleninami, ztrátovými poraněními, poúrazovými stavy a s vadami kosmetickými. 22 I jinde v republice vznikají nová pracoviště plastické chirurgie. V roce 1948 vznikl ústav a později i klinika plastické chirurgie v Brně, v roce 1949 klinika plastické chirurgie v Bratislavě. Také v ostatních městech jsou zřizovány při fakultních krajských i okresních nemocnicích postupně nová pracoviště plastické chirurgie, stejně jako specializovaná pracoviště pro léčení popálených v Ostravě, Košicích a Brně. 23 Akademik Burian vychoval celou řadu vynikajících plastických chirurgŧ, jenţ mu byli dŧstojnými pokračovateli. Mezi tyto ţáky patří profesor Václava Karfíka, 1. přednosta brněnské kliniky a později 2. přednosta praţské kliniky plastické chirurgie, který se zaslouţil o rozvoj chirurgie ruky, chirurgie poraněného obličeje, i dalších problematik. Dalšími ţáky byli profesorka Helena Pešková a profesor Miroslav Fára. Profesorka Pešková i profesor Fára byly dalšími přednosty praţské kliniky. Profesorka Pešková byla skvělá operatérka, oddaná zcela své profesi. Profesor Miroslav Fára zasvětil celý svŧj ţivot především problematice obličejových rozštěpŧ a jeho práci se dostalo i velkého mezinárodního uznání. K dalším 21 VAJSEJTLOVÁ, B. Historie plastické chirurgie: uříznuté nosy a obnovování předkoţky. OnaDnes.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 22 BELIŠOVÁ, M. Historie plastické chirurgie v České republice. Klinika plastické chirurgie 1. LF UK [online]. Praha, [cit ]. Dostupné z: 23 MĚŠŤÁK, J. et al. Úvod do plastické chirurgie. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum, s

14 ţákŧm profesora Buriana patří profesorka Radanu Königovou, 1. přednostka Kliniky popáleninové medicíny v Praze, dále profesor Demjén, 1. přednosta Kliniky plastické chirurgie v Bratislavě, primář Hasman, profesor Kubáček, profesor Bařinka, primář Fahoun a primář Česaný 24. Profesor Arnold Jirásek, tehdejší prezident lékařské komory, se zaslouţil s velkým přispěním doktora Buriana o to, ţe v roce 1932 byla plastická chirurgie jako první na světě uznána samostatným oborem a jako taková i přednášena studentŧm Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Plastická chirurgie se stala atestačním oborem roku Roku 1956 vzniká v Praze Ústav lékařské kosmetiky, který byl výhradně zaměřen na estetickou medicínu v nejširším slova smyslu, v čela Ústavu stál MUDr. Fahoun. 25 Po vstupu do Evropské unie se plastická chirurgie stala tzv. základním oborem s jednostupňovou atestací. Subkatedra plastické chirurgie ILF (později IPVZ) v Praze, která je zodpovědná za specializační přípravu v oboru, byla zřízena v roce V České republice v současné době je pět univerzitních klinik plastické chirurgie s výukou posluchačŧ lékařských fakult tři praţské a dvě brněnské: Klinika plastické chirurgie 3.LF UK a FN Královské Vinohrady; Klinika plastické a estetické chirurgie Masarykovy univerzity v Brně; Klinika plastické chirurgie 1.LF UK a FN na Bulovce, která je současně i sídlem Subkatedry plastické chirurgie Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ); Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie Masarykovy univerzity v Brně; Klinika popáleninové medicíny 3.LF UK a FN Královské Vinohrady v Praze BELIŠOVÁ, M. Historie plastické chirurgie v České republice. Klinika plastické chirurgie 1. LF UK [online]. Praha, [cit ]. Dostupné z: 25 MĚŠŤÁK, J. et al. Estetická chirurgie a ostatní výkony estetické medicíny. Praha: Agentura Lucie, s BELIŠOVÁ, M. Historie plastické chirurgie v České republice. Klinika plastické chirurgie 1. LF UK [online]. Praha, [cit ]. Dostupné z: 27 MĚŠŤÁK, J. et al. Úvod do plastické chirurgie. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum, s

15 3 Organizace péče v plastické chirurgii Zákroky v estetické chirurgii se z časového hlediska rozdělují na tři etapy předoperační, operační zákrok a pooperační období. Během dvou aţ tří týdnŧ před operací pacient podstupuje rŧzná předoperační vyšetření. Také dochází ke konzultaci s lékařem, který zjišťuje, zda-li pacient netrpí nějakou chronickou nemocí a zda-li nebere léky obsahující kyselinu acetysalicilovou či psychofarmaka. 28 Vlastní operační zákrok by se měl provést u zdravého pacienta, pacientka by neměla postupovat operaci v období menzes s přesahem pár dní před i po, kvŧli zvýšené krvácivosti. Jelikoţ se většinou jedná o zásahy do kŧţe, ta by neměla být vystavena přímému slunečnímu záření. Obecně se doporučuje podstoupit operaci v zimním nebo jarním období, kdy není intenzita slunečního záření tak vysoká. Po zákroku, který se provádí v celkové anestezii, zŧstává pacient den nebo dva v péči příslušného zdravotnického zařízení. 29 Pooperačním obdobím jsou první dva týdny po operaci, samozřejmě však také záleţí na velikosti a sloţitosti zákroku a na reakci organismu na změny a jeho přizpŧsobivost léčení. Často také vznikají po operaci rŧzné otoky a modřiny, které však v prŧběhu jednoho aţ dvou týdnŧ zmizí. 30 V estetické chirurgii se lékařské úkony dělí do čtyř skupin: lokální zákroky - běţné lékařské úkony, které se provádějí při lokálním znecitlivění, provádějí se ambulantně (modelace odstátých ušních boltcŧ, plastiky víček, transplantace vlasŧ, korekce jizev, odstranění znamének a výrŧstkŧ), laserové zákroky pouţívají se k odstranění znamének, pih, ţilek, tenkých tetování, odstraňování ohně, vyhlazovaní jizev po akné, odstraňování chloupkŧ (laserová depilace) a odstraňování varixŧ (laserové odstranění křečových ţil ambulantně), operační zákroky středně aţ velmi náročné mezi úkony vyţadující asistenci anesteziologa patří kompletní plastika obličeje (facelifting), krku a čela, nosu, rtŧ a brady, plastika prsou a redukce přední strany břišní SLEZÁK, J. Plastická chirurgie: praktický průvodce světem chirurgického zkrášlování těla. Frýdek-Místek: Alpress, s SLEZÁK, J. Plastická chirurgie: praktický průvodce světem chirurgického zkrášlování těla. Frýdek-Místek: Alpress, s SLEZÁK, J. Plastická chirurgie: praktický průvodce světem chirurgického zkrášlování těla. Frýdek-Místek: Alpress, s SLEZÁK, J. Plastická chirurgie: praktický průvodce světem chirurgického zkrášlování těla. Frýdek-Místek: Alpress, s

16 4 Statistika oboru plastické chirurgie Tato kapitola se bude zabývat statickými přehledy ambulantní péče v oboru plastické chirurgie a také zde bude ukázáno vyuţívání lŧţkového fondu a zatíţení zdravotnických pracovníkŧ v oboru plastické chirurgie v ČR. Všechna pouţitá data byla shromáţděna a zpracována z dostupných publikací z webových stránek Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. Všechny pouţité publikace jsou uvedeny v seznamu pouţité literatury. 3.1 Ambulantní péče Zajištění ambulantní péče oboru plastické chirurgie dle druhu zdravotnických zařízení pro jednotlivé kraje ČR je uvedeno v příloze 1. Je zde uveden počet zdravotnických zařízení, počet lékařŧ, počet ZPBD 32. U některých krajŧ jsou zdravotnická zařízení rozdělena na ambulantní část lŧţkových zařízení, samostatné ordinace lékařŧ specialistŧ a ostatní ambulantní zařízení, avšak takové informace bohuţel nebyly dostupné pro všechny kraje. Proto budeme dále pracovat pouze s celkovým přehledem, který zahrnuje kromě plastické chirurgie také léčbu popálenin a korektivní dermatologii. Tabulka 1 uvádí přehled zajištění ambulantní péče oboru plastické chirurgie, včetně léčby popálenin a korektivní dermatologie, pro jednotlivé kraje ČR. Tato data jsou pro názornost také zpracována dále v grafické podobě. 32 ZPBD - zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou zpŧsobilostí bez odborného dohledu dle zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních

17 Jihomoravský Královehradecký Jihočeský Zlínský Olomoucký Liberecký Moravskoslezský Plzeňský Karlovarský Středočeský Pardubický Ústecký Hl. m. Praha Tabulka 1: Zajištění ambulantní péče oboru plastické chirurgie v ČR 33 (zdroj ÚZIS) Kraj ČR Počet ZZ a pracovišť Počet lékařů Počet ZPBD Jihomoravský 21 17,20 34,97 Královehradecký 10 6,24 9,61 Jihočeský 10 7,98 10,90 Zlínský 5 4,00 2,90 Olomoucký 9 5,22 x Liberecký 3 4,40 1,30 Moravskoslezský 16 14,72 x Plzeňský 8 4,75 4,95 Karlovarský 6 2,90 8,40 Středočeský 6 3,50 2,60 Pardubický 4 3,36 3,00 Ústecký 6 2,93 7,30 Hl. m. Praha 33 37,46 52,72 Počet ZZ a pracovišť Počet lékařů Počet ZPBD Graf 1: Zajištění ambulantní péče oboru plastické chirurgie v ČR Z tabulky a grafu je patrné, ţe nejvíce pracovišť plastické chirurgie je v Praze, dále pak v kraji Jihomoravském a Moravskoslezském. V Jihočeském a Královehradeckém kraji se nachází 10 ambulancí plastické chirurgie. V Jihomoravském kraji se ambulance plastické chirurgie a pro léčbu popálenin nacházejí v Brně, obor korektivní dermatologie není zde zastoupen. V kraji Vysočina plastická chirurgie, léčba popálenin a korektivní dermatologie nejsou provozovány jako 33 x znamená, ţe údaj nebyl k dispozici. 17

18 samostatná pracoviště. Ve Zlínském kraji není zastoupena korektivní dermatologie, a to jak v ambulantní, tak i v lŧţkové péči. V Plzeňském kraji je osm ambulancí plastické chirurgie, které se nacházejí v Domaţlicích, Plzni a Rokycanech. Karlovarský kraj má samostatné ordinace lékařŧ specialistŧ v oboru plastické chirurgie v Chebu, Aši a Karlových Varech. V Středočeském kraji pŧsobí šest pracovišť plastické chirurgie. Péče obecné chirurgie je poskytována z větší části v ambulancích lŧţkových zařízení, zatímco plastická chirurgie je zvětší části mimo tato zařízení. V příloze 1 je také uveden přehled jednodenních chirurgií a počet ošetření/ vyšetření pro jednotlivá zdravotnická zařízení. Tabulka 2 uvádí přehled jednodenních chirurgií a počet ošetření/ vyšetření v oboru plastické chirurgie, včetně léčby popálenin a korektivní dermatologie, pro jednotlivé kraje ČR. Za jednodenní chirurgii se povaţuje zpŧsob poskytování ambulantní zdravotní péče v případech, kdy zdravotní stav nemocného nevyţaduje ústavní péči a provedené zdravotní výkony umoţňují propuštění pacienta ve stabilizovaném stavu v době kratší neţ 24 hodin. Tato data jsou pro názornost také zpracována dále v grafické podobě. Tabulka 2: Přehled ambulantní péče oboru plastické chirurgie v ČR (zdroj ÚZIS) Kraj ČR Počet jednodenních Počet ošetření (vyšetření) v tom (v %) chirurgií celkem první ošetření konsiliární vyšetření kontrolní vyšetření Jihomoravský ,3 2,9 61,8 Královehradecký ,24 1,59 50,17 Jihočeský ,4 0,5 47,1 Zlínský ,4 4,7 61,9 Olomoucký ,4 3,4 73,3 Liberecký ,21 0,06 69,74 Moravskoslezský ,9 2,7 65,4 Plzeňský ,9 2,2 53,9 Karlovarský ,9 8,8 40,3 Středočeský ,3 3,3 78,4 Pardubický ,16 6,42 52,41 Ústecký ,90 1,60 69,50 Hl. m. Praha ,9 4,4 53,7 18

19 Jihomoravský Královehradecký Jihočeský Zlínský Olomoucký Liberecký Moravskoslezský Plzeňský Karlovarský Středočeský Pardubický Ústecký Hl. m. Praha Graf 2: Počet jednodenních chirurgií v ambulantní péči oboru plastické chirurgie v ČR Jihomoravský Královehradecký Jihočeský Zlínský Olomoucký Liberecký Moravskoslezský Plzeňský Karlovarský Středočeský Pardubický Ústecký Hl. m. Praha Graf 3: Počet ošetření v ambulantní péči oboru plastické chirurgie v ČR Zde je opět patrné, ţe nejvíce ošetření i jednodenních chirurgií bylo provedeno v Praze a dále v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. Je zajímavé, ţe kraj Moravskoslezský má třetí nejvyšší počet plastických ambulancí, ale velmi nízký počet jednodenních chirurgií. V Jihomoravském kraji bylo na odděleních plastické chirurgie nejvíce ţen (12 %) se základní diagnózou G56 mononeuropatie horní končetiny, jiná onemocnění prsu N64 byla 19

20 pak dŧvodem pro hospitalizaci u 10 % ţen. Muţi leţeli na oddělení nejčastěji s následky poranění horní končetiny T92 (17 %). Popáleniny a poleptání více částí těla (T29) a následky popálenin, poleptání a omrzlin (T95) byly jako nejčastější základní diagnóza příčinou hospitalizace na odděleních léčby popálenin u 26 % ţen a 37 % muţŧ. V oboru plastická chirurgie mohou pacienti vyuţít dalších dvou nestátních lŧţkových zařízení v Brně. Jedná se o kliniku plastické chirurgie LAUREA a BODY kliniku plastické chirurgie s.r.o. V Jihočeském kraji připadl na plastické chirurgy nejniţší prŧměrný počet ošetření za den (10,7 ošetření na lékaře a den). Počet léčených pacientŧ (neboli první ošetření pacienta v roce) v plastické chirurgii se oproti předešlým letŧm mírně zvýšil (o 0,7 %). V Plzeňském kraji ošetřilo oddělení plastické chirurgie z celkového počtu úrazŧ 0,2% úrazŧ. V hlavním městě Praha bylo provedeno celkem 8707 jednodenních chirurgií, více neţ polovina v samostatných ordinacích lékařŧ specialistŧ. Na celkovém počtu se nejvíce podílela plastická chirurgie (34 %). Následující tabulka uvádí přehled ambulantně ošetřených úrazŧ a zlomenin na plastické chirurgii v jednotlivých krajích ČR. Je zde také uvedeno, v jakém typu zdravotnického zařízení ošetření proběhlo, coţ je vyjádřeno jako procentuální zastoupení z celkového počtu ošetření. Opět nejvíce ošetření bylo poskytnuto v Praze, z toho byla třetina dětí. Přibliţně stejný počet ošetření byl proveden v kraji Zlínském a Moravskoslezském. Minimální počet ošetřených úrazŧ byl zjištěn v kraji Karlovarském a Pardubickém. V kraji Královehradeckém, Plzeňském, Jihomoravském a v Praze byly všechny úrazy nebo většina z ošetření provedena v ambulantní části lŧţkových zdravotnických zařízení. Naproti tomu v kraji Jihočeském, Zlínském, Středočeském, Pardubickém a Ústeckém byly všechny úrazy ošetřeny v samostatných ordinacích lékařŧ specialistŧ. 20

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.12.2003 74 Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Úrazy jsou traumatické příhody s často rozsáhlými

Více

Příloha č. 1 - Vakcinační centra

Příloha č. 1 - Vakcinační centra MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 - Vakcinační centra Praha + Středočeský kraj Fakultní nemocnice Na Bulovce Budínova 2 180 81 Praha 8 266 082 256 Fakultní Thomayerova nemocnice Vídeňská

Více

Péče na úseku stomatologie I.

Péče na úseku stomatologie I. Péče na úseku stomatologie I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Bc. Zouharová Klára Stomatologie lékařský obor, zabývající se

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY LYMFATICKÝ SYSTÉM LYMFATICKÉ KAPILÁRY ODVÁDĚJÍ BUNĚČNÉ ODPADNÍ LÁTKY TOXINY, MINERÁLY, PATOGENNÍ ORGANISMY, PŘEBYTEČNOU VODU Z MEZIBUNĚČNÉHO

Více

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 03. 2009 3 Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008 Nursing after-care in the Czech Republic

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3 31.5.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost oboru ve Středočeském kraji v roce

Více

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody MUDr. Jan Bartoník Historie medikamentosní terapie ischemických CMP Přes veškerou snahu byly do r. 1995 ischemické CMP považovány za více méně terapeuticky neovlivnitelné. Za jedinou účinnou látku v terapii

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 14. 11. 2014 7 Souhrn Činnost oboru radiologie a zobrazovacích metod v Pardubickém

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2012

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 7. 2013 25 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU ZPPSNP SDBR-A 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 800 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 11. 2013 50 Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

Činnost oboru gastroenterologie v ČR v roce 2012. Activity in branch gastroenterology in the CR in the year 2012

Činnost oboru gastroenterologie v ČR v roce 2012. Activity in branch gastroenterology in the CR in the year 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24. 9. 213 43 Činnost oboru gastroenterologie v ČR v roce 212 Activity in branch gastroenterology in the CR in the

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 20 24.11.2003 Nemoci oběhové soustavy v Moravskoslezském kraji v roce 2002 Podkladem

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA Definice rehabilitace Dle WHO: RHB zahrnuje všechny prostředky, směřující ke zmírnění tíže omezujících a znevýhodňujících stavů a umožňuje

Více

Aktualizace koncepce oboru úrazové chirurgie

Aktualizace koncepce oboru úrazové chirurgie Aktualizace koncepce oboru úrazové chirurgie 1. NÁZEV OBORU: Úrazová chirurgie 1.1. Číslo odbornosti dle vyhl. MZ č. 134/1998 Sb. - 503 2. CHARAKTERISTIKA OBORU 2.1. Úrazová chirurgie zajišťuje komplexní

Více

Zdravotnictví a sociální péče

Zdravotnictví a sociální péče Zdravotnictví a sociální péče I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená Magistrátem hl. m. Prahy Městská nemocnice následné péče, 160 následná péče ošetřovatelsko rehabilitační

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2011

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 10. 2012 50 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce

Více

Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP)

Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP) Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP) 1. Obezitologie a. Vstupní konzultace 800,0 korun b. Kontrolní návštěva 400,0 korun Cena zahrnuje kompletní vyšetření, stanovení obsahu

Více

Zdravotnická zařízení v roce 2004. Health establishments in 2004

Zdravotnická zařízení v roce 2004. Health establishments in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27.4.2005 12 Zdravotnická zařízení v roce 2004 Health establishments in 2004 Souhrn Tato aktuální informace charakterizuje

Více

Vrozené vady u narozených v roce 2010. Congenital malformations in births in year 2010

Vrozené vady u narozených v roce 2010. Congenital malformations in births in year 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 10. 2012 51 Souhrn Vrozené vady u narozených v roce 2010 Congenital malformations in births in year 2010 V roce

Více

Zdravotnictví v Plzeňském kraji

Zdravotnictví v Plzeňském kraji STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 130 0 Praha 3 Zdravotnictví v Plzeňském kraji Závěrečná zpráva z výzkumu STEM pro Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s. V Praze dne 30. srpna 0 Obsah

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

kód ZP 04/0011656 - plně hrazeno

kód ZP 04/0011656 - plně hrazeno PAN 4.01 - Ortéza lokte s klouby kód ZP 04/0011656 - plně hrazeno Elastická loketní ortéza rozepinatelná s jednoosými klouby, umožňující plný rozsah pohybu. Zajišťuje oporu lokte i v rotaci. poranění vazů

Více

Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller. Informace pro pacienty

Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller. Informace pro pacienty Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller Informace pro pacienty Vážený paciente, trpíte bolestmi kolenního, hlezenního nebo ramenního kloubu máte diagnostikovaný defekt kloubní

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 04.10. DO 08.10.2010 1 PRIMA Operace bez krve. Čeští lékaři se učí operovat prostřednictvím ultrazvuku. Moderátorka: Česká republika získala nový

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

SEZNAM A CENÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘIMOU ÚHRADU*

SEZNAM A CENÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘIMOU ÚHRADU* SEZNAM A CENÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘIMOU ÚHRADU* Název výkonu Hodnota bodu pro fakturaci klienty vyžádané péče, pokud se jedná o výkony, pro které není stanovena jiná cena, a zdravotní pojišťovny

Více

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní TV Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní tělesná výchova forma tělesné výchovy určená pro zdravotně oslabené jedince (z hlediska zdravotnické klasifikace se jedná o III. zdravotní

Více

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO SRPEN OD 28.08. DO 03.09.2010 1 TV PRIMA hlavní zprávy http://www.iprima.cz/videoarchiv 2 Zdravotnické noviny.cz Odkaz na plný text článku: http://www.zdn.cz/denni-zpravy/z-

Více

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Porovnání 2 metod léčby úrazového měkotkáňového defektu v rámci otevřené zlomeniny u skupiny pacientů primárně léčených

Více

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ?

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? 6. PODZIMNÍ KONFERENCE PREZIDIA ČAS 23.11.2013 BRNO PRACOVNÍ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍKŮ OHROŽENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE? JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR MUDR. RENÁTA PETROVÁ

Více

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007. Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2007

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007. Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 6. 2008 20 Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007 Activity of branch of logopaediology in the CR in the

Více

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 6. 2013 16 Činnost záchytných v roce 2012 Activity of sobering-up stations in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace

Více

Standardy z pohledu zdravotní péče

Standardy z pohledu zdravotní péče Standardy z pohledu zdravotní péče Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. Chirurgická klinika 2. lékařské fakulty UK a ÚVN Praha Česká chirurgická společnost ČLS JEP Proč se hovoří o standardu péče 1 z hlediska

Více

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů Zlomeniny a poranění kloubů a svalů NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.-9.3.2012 BRNO Úrazy pohybového ústrojí 1. místo v úmrtnosti do 40 let věku 40% úrazů nastává v dopravě 2004 - zranění u dopravních

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny

Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny Příloha 2 Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny 1 Důvody pro použití administrativních dat v tomto projektu 1.1 Co jsou to administrativní data Data administrativní jsou data sbíraná celonárodně

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn)

PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn) PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn) SPOLEČNÝ PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ A ZDRAVOTNÍCH SESTER SATELITNÍ SYMPOSIA FIREM PROGRAM SEKCE ZDRAVOTNÍCH SESTER 17.00 21.00 17.00 22.00 Registrace Středa 6. června

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton TRITON Operace hrtanu MUDr. Ale Slavíãek Triton Aleš Slavíček Operace hrtanu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené odpovídaly

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

59/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví

59/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví 59/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 13. března 1997, kterou se stanoví indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách Změna: 350/2008 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

Ošetřování N u adenoidní vegetace

Ošetřování N u adenoidní vegetace Ošetřování N u adenoidní vegetace Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Bc. Zouharová Klára Charakteristika onemocnění: adenoidní

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 MUDr. Helena Šebáková

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Zajímavý koncentrát hojivých látek Co lékaři s krví provedou, že začne mít tak pozoruhodné. Zvětšit obrázek. Včera 8:00. z 5 7.1.

Zajímavý koncentrát hojivých látek Co lékaři s krví provedou, že začne mít tak pozoruhodné. Zvětšit obrázek. Včera 8:00. z 5 7.1. Nejprve to vypadalo na úžasný lék na artrózu. Lékaři píchali pacientům jejich krev, kterou upravili. Málokdo však věděl, že specialisté používají injekce i na léčbu tenisových loktů, poraněných kolen,

Více

Ošetřování N se zánětem VDN

Ošetřování N se zánětem VDN Ošetřování N se zánětem VDN Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Bc. Zouharová Klára Charakteristika onemocnění: sinusitis = zánět

Více

SEZNAM A CENÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘIMOU ÚHRADU*

SEZNAM A CENÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘIMOU ÚHRADU* SEZNAM A CENÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘIMOU ÚHRADU* Název výkonu ( Kč) Hodnota bodu pro fakturaci klienty vyžádané péče, pokud se jedná o výkony, pro které není stanovena jiná nebo smluvní cena a zdravotní

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

Péče na úseku stomatologie II.

Péče na úseku stomatologie II. Péče na úseku stomatologie II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Bc. Zouharová Klára Příznaky stomatologických onemocnění změny

Více

Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby

Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby Kala Z. Chirurgická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno Incidence ZN žlučníku (C23,C24) v krajích ČR v období 2006-2010

Více

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Rozhodovánív intenzivnípéči... Subjektivní Paliativnípéče na ICU roste věk pacientů, roste potřeba ICU jen ½ ICU

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

HEALTH AND SOCIAL CARE OF SENIORS IN THE CZECH REPUBLIC. Věra Jeřábková

HEALTH AND SOCIAL CARE OF SENIORS IN THE CZECH REPUBLIC. Věra Jeřábková ZDRAVOTNĚ-SOCIÁLNÍ PÉČE O SENIORY V ČESKÉ REPUBLICE HEALTH AND SOCIAL CARE OF SENIORS IN THE CZECH REPUBLIC Věra Jeřábková Abstract Due to medical advances and lifestyles changes of individuals the quality

Více

Forenzní stomatologie. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze

Forenzní stomatologie. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze Forenzní stomatologie doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze PČR Vyšetřování trestných činů Forenzní vědy Státní zástupce Forenzní stomatologie Trestní

Více

OBSAH. Lékařství Nemocnice Chirurgie Oční lékařství Pediatrie Kardiologie ORL Psychiatrie Stomatologie Infekce Nemoc

OBSAH. Lékařství Nemocnice Chirurgie Oční lékařství Pediatrie Kardiologie ORL Psychiatrie Stomatologie Infekce Nemoc Toto téma jsem si vybrala, protože chci po ukončení základní školy studovat na střední zdravotnické škole. Potom si chci udělat třeba i vysokou školu a dále pracovat v nemocničním personálu. OBSAH Lékařství

Více

ZÁZNAM O ÚRAZU. A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem postižený zaměstnanec v základním pracovněprávním vztahu: 1. IČO:

ZÁZNAM O ÚRAZU. A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem postižený zaměstnanec v základním pracovněprávním vztahu: 1. IČO: ZÁZNAM O ÚRAZU Evidenční číslo záznamu a): smrtelném s hospitalizací delší než 5 dnů bez pracovní neschopnosti ostatním Evidenční číslo zaměstnavatele b): A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem

Více

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více

Léčebné a vyšetřovací polohy

Léčebné a vyšetřovací polohy Léčebné a vyšetřovací polohy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Polohování nemocného Polohování ukládání N

Více

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 S účinností od 1. 4. 2012 v souvislosti s přijetím zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

Lékařská péče o závažné úrazy v ČR

Lékařská péče o závažné úrazy v ČR Lékařská péče o závažné úrazy v ČR prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D. Fakultní nemocnice Brno Ponehodová péče TK, Poslanecká sněmovna ČR Praha, 22. 6. 2015 Lékařská péče o závažné úrazy v ČR Centralizace

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

AEGON Direkt. Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu (Příloha č. 2)

AEGON Direkt. Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu (Příloha č. 2) AEGON Direkt AEGON Pojišťovna, a.s., Na Pankráci 26/322, 140 00 Praha 4, IČ 27182461, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9577 Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu

Více

Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi v ČR v roce 2001

Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi v ČR v roce 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 9. 2002 43 Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi v ČR v roce 2001 Epidemiologickému hlášení podléhají tyto pohlavní

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00 0 sumární sestava kraj: Hlavní město Praha.0.0 Sektor včelstev k.. k.0. a, 0,0 00,0,00 0 0 0 0,00 0,000 0,0,00 0, 0,,0,00 0 0, 0, 0,0,00, 0,,0,00 včelstev 0 včelstev včelstev 0 0 0 Vykoupeno medu v kg

Více

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, 662 50 Brno Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 I. Výkony bez vazby na odbornost Jedná se o výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 A. Vedoucí bakalářských prací Spokojenost pacientu se stravováním v nemocnici, MUDr. Jan Mejzlík, Úloha obvazové techniky v prevenci kompartment syndromu krku

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

Autor práce: Mgr. Romana Klímová ARO, Slezská nemocnice Opava Vedoucí práce: PhDr. Sabina Psennerová, Ph.D. LF, Ostravská univerzita v Ostravě

Autor práce: Mgr. Romana Klímová ARO, Slezská nemocnice Opava Vedoucí práce: PhDr. Sabina Psennerová, Ph.D. LF, Ostravská univerzita v Ostravě Autor práce: Mgr. Romana Klímová ARO, Slezská nemocnice Opava Vedoucí práce: PhDr. Sabina Psennerová, Ph.D. LF, Ostravská univerzita v Ostravě Nedílná součást každého operačního zákroku Optimální přístup

Více

POHYBOVÉ ÚSTROJÍ. 10 100 svalových vláken + řídká vaziva = snopečky + snopečky = snopce + snopce = sval 18.

POHYBOVÉ ÚSTROJÍ. 10 100 svalových vláken + řídká vaziva = snopečky + snopečky = snopce + snopce = sval 18. POHYBOVÉ ÚSTROJÍ - rozlišujeme ho podle složení buněk : HLADKÉ(útrobní) PŘÍČNĚ PRUHOVANÉ ( kosterní) SRDEČNÍ - tělo obsahuje až 600 svalů, tj. 40% tělesné hmotnosti HISTORIE: - vypracované svalstvo bylo

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

HISTORIE VZNIKU SÍTĚ PRO KOMPLEXNÍ PÉČI PO ČERSTVÝCH MÍŠNÍCH POSTIŽENÍCH A JEJÍ 6-ti LETÝ VÝVOJ

HISTORIE VZNIKU SÍTĚ PRO KOMPLEXNÍ PÉČI PO ČERSTVÝCH MÍŠNÍCH POSTIŽENÍCH A JEJÍ 6-ti LETÝ VÝVOJ HISTORIE VZNIKU SÍTĚ PRO KOMPLEXNÍ PÉČI PO ČERSTVÝCH MÍŠNÍCH POSTIŽENÍCH A JEJÍ 6-ti LETÝ VÝVOJ V. setkání spinálních jednotek 2.-3.10.2008 RÚ Kladruby MUDr. Marie KULAKOVSKÁ primářka spinální rehabilitační

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

Fotografie k výuce popálenin

Fotografie k výuce popálenin Fotografie k výuce popálenin Příloha k metodické příručce pro výuku Ochrany člověka za mimořádných událostí. Obojí je ke stažení na naplno.osjak.cz. Jak je patrné už z názvu, tato publikace obsahuje fotografie

Více

Psychiatrická péče v letech 2001 až 2005. Psychiatric care in the years from 2001 to 2005

Psychiatrická péče v letech 2001 až 2005. Psychiatric care in the years from 2001 to 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 2. 2007 2 Psychiatrická péče v letech 2001 až 2005 Psychiatric care in the years from 2001 to 2005 Souhrn V posledních

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

Akupuntura(akupresura) na cesty

Akupuntura(akupresura) na cesty Akupuntura(akupresura) na cesty 1. Základní body TS 4 v 1. meziprstním prostoru ve výši středu 1. záprstní kosti Ž 36 tři proporcionální cuny (palce) pod čéškou, jeden prst vně od hrany holenní kosti Bod

Více

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza DEFORMITY PÁTERE Obsah prednášky Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza Detská kyfóza (školní kulatá záda) Prícina:

Více

Koncepce diagnosticko-léčebné péče o poraněné děti na území České republiky

Koncepce diagnosticko-léčebné péče o poraněné děti na území České republiky Obsah: 1. úvodní rozvaha a definice pojmů Koncepce diagnosticko-léčebné péče o poraněné děti na území České republiky (koncepce dětské traumatologie; verze 1995) 2. demografické údaje 3. rozbor současného

Více

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ V NEMOCNICÍCH Pk REALIZACE PRŮZKUMU: SRPEN - ZÁŘÍ 2012 POČET RESPONDENTŮ: 2304 První společný

Více

Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného

Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného Hána L., Pudil J., Bělina F., Buřič I.*, Martínek J.** Chirurgická klinika ÚVN a 2. LF UK *Radiodiagnostické oddělení ÚVN **Interní klinika

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Praha, Brno, Bratislava IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Hospitalizace Akutní péče Lidská práce Jednodenní chirurgie Plánovaná/ preventivní Sofistikované technologie 2 Velká chirurgie

Více