Historie a současnost regionu Bítov ve výuce prvouky na 1. stupni základní školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Historie a současnost regionu Bítov ve výuce prvouky na 1. stupni základní školy"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE Historie a současnost regionu Bítov ve výuce prvouky na 1. stupni základní školy Vedoucí diplomové práce: doc. PhDr. František Čapka, CSc. Vypracovala: Iveta Hosová 1

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a použila jen prameny uvedené v seznamu literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v Brně v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům. V Bítově dne..... podpis 2

3 Děkuji vedoucímu diplomové práce panu doc. PhDr. Františku Čapkovi, CSc. Za metodické vedení při vzniku, tvorbě a konečné podobě mé diplomové práce. Bítov datum... podpis 3

4 OBSAH Úvod...6 TEORETICKÁ ČÁST REGIONÁLNÍ PROBLEMATIKA Pojmy regionalismus a region Regionální prvky ve výuce prvouky HISTORIE PRVOUKY RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Klíčové kompetence Vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Školní vzdělávací program JIHOMORAVSKÝ KRAJ Bítovsko Fyzickogeografická charakteristika Obec Bítov Znak obce Kulturní památky Pověsti HISTORIE ŠKOLY V BÍTOVĚ Škola v Bítově do roku Bítov v období Zánik školy TRANSFORMACE V REGIONU A JEJÍ DŮSLEDKY Retrospektivní vývoj osídlení Struktura obyvatelstva Pohyb obyvatelstva Důsledky transformace...54 PRAKTICKÁ ČÁST NÁVRH VYCHÁZEK Pracovní listy..60 ZÁVĚR...69 RESUMÉ

5 SUMMARY...71 ANOTACE...72 ANNOTATION...72 SEZNAM PRAMENŮ A LITERATURY...73 PŘÍLOHY

6 Úvod Ve své diplomové práci se zabývám historií a současností obce Bítov, místem, které inspirovalo básníky, malíře, hudební skladatele. Cílem mé diplomové práce bylo seznámení s bohatou historií i současností regionu, navrhnout vycházky pro žáky 1. stupně, ale také zmapovat možné příčiny odlivu obyvatel, který měl vliv na zánik místní základní devítileté školy. Důležitým zdrojem čerpání informací mi byly školní a obecní kroniky. U starších kronik jsem se setkala s větší sdílností. Byly rozděleny do několika oddílů, které podchycovaly život školy, významné události školy i vesnice, výčet duchovních, učitelů, správců školy, složení místní školní rady, rozpis učitelských platů. V kronikách mladších je život školy veden převážně chronologicky. V kronikách jsou zaznamenány i důležité politické poměry. Některé ve své práci uvádím. Během období protektorátu byly zavedeny nové kroniky, které musely být psány podle nařízení německých úřadů. Původní kroniky byly zapečetěny a uschovány.po skončení druhé světové války se pokračovalo v psaní těchto kronik. Kroniky z protektorátu se nevedly. Jako odbornou literaturu jsem použila především Region v transformaci od Zapletalové J. a kol., Regionální dějiny J. Bartoše, Dějiny zemí Koruny české v datech, Prvouku v ročníku B. Fabiánkové a Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělání. Svoji diplomovou práci jsem rozdělila na dvě části teoretickou a praktickou. V první kapitole se věnuji objasnění základních pojmů souvisejících s regionem a jejich klasifikací. Ve druhé kapitole zmiňuji vývoj prvouky. S Rámcovým i Školním vzdělávacím programem seznamuji ve třetí kapitole. Zde se zaměřuji na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět. Ve čtvrté kapitole zachycuji informace o Jihomoravském kraji, regionu Bítovsko a o obci Bítov s jejími historickými a přírodními zajímavostmi. Pátou kapitolu jsem věnovala bítovské škole od jejího založení až po přestěhování do nově vystavěného Bítova. Šestou kapitolou jsem se snažila shrnout dostupné informace o regionu, které by mohly mít dlouhodobější vliv na vylidnění a tím i na zánik místní školy. Druhá část diplomové práce je zaměřena prakticky. Obsahuje návrh tří vycházek, které seznamují se současností i historií obce Bítov. 6

7 TEORETICKÁ ČÁST 7

8 1 REGIONÁLNÍ PROBLEMATIKA 1.1 Pojmy regionalismus a region Hlavní pojmy diplomové práce je regionalismus, regionální prvky a její využití ve výuce na 1. stupni základní školy. Josef Bartoš v Regionálních dějinách uvádí význam latinského slovesa regio jako řídit, ovládati, spravovati.. Výraz regio je uváděn s těmito významy : směr, hraniční čára, hranice, strany nebes, světová strana, krajina, kraj, země, čtvrť /městská /, prostora, obor. Původní význam výrazu regio jako směru se postupně odpoutával od mytologického chápání prostoru, pohybu a času, nabíral označení pro určitou část obývaného zemského prostoru a dále pro jeho ovládání a řízení, správu apod. Region je souhrn reálně existujících skutečností a vztahů, které jsou jako strukturální systém rozprostřeny a mají vztah k určitému ohraničenému území, jsou kvantitativně seskupeny či kvalitativně specifikovány uvnitř vlastního území, takže se tak či onak odlišují od jiných územně vymezitelných oblastí. 1) 1.2 Regionální prvky ve výuce prvouky Regionálními prvky se rozumí doklad společenskoekonomického dění spolu s přírodními jevy, jež blíže charakterizují a dokumentují zvláštnosti určité oblasti. 2) Josef Bartoš nabízí výčet, co by bylo možné při regionálních prvcích sledovat. přírodní podmínky a okolnosti správní a demografický vývoj charakter a typ sídla vazby s okolím ekonomická struktura sociální poměry politické a společenské poměry 1) Bartoš, J. : Regionální dějiny. Olomouc 2004, s. 21, 22, 31. 2) Klimeš, L. : Slovník cizích slov. Praha 1987, s

9 kulturní a školské poměry způsob života významné památky a osobnosti 3). 3) Bartoš, J. : Tamtéž, c. d., s

10 2 HISTORIE PRVOUKY Pojetí předmětu prvouka prošlo složitým vývojem. Jeho název se často měnil. Úkolem předmětu bylo uvádět žáky do poznání přírody, společnosti, rozvíjet jejich řeč, myšlení a názor na svět. Reáliím se vyučovalo od středověku. Vyučování spočívalo na scholastickém základě. Počátky věcných nauk na novém základě se vytvářejí v 16. a 17. století pod vlivem humanismu a renesance. Na renesanční díla navázal J. A. Komenský. Vzrůst věcného poznání a nové chápání přírody a světa žádaly vyšší a všestrannější vzdělání než doposud. Komenský řešil i otázku věcných nauk. Stav obecného školství byl po bitvě na Bílé hoře neuspokojivý. V roce 1774 byla uskutečněna školská reforma, avšak učivo o přírodě a společnosti nebylo do nejnižších ročníků zařazeno. S novým říšským školským zákonem, který byl vydán 14. května 1869, byly zřízeny obecné a měšťanské školy a uzákoněna povinná školní docházka do 14 let. Do škol jsou zavedeny nové předměty přírodopis, zeměpis, dějepis, měřičství, tělocvik, kreslení a pro dívky poučení o domácím hospodářství a ruční práce. Věcné učení se vyučovalo na základě slabikářů a čítanek. Dlouhá léta nebyl sjednocen název předmětu učení o přírodě a společnosti. Hovořilo se o názorném vyučování, cvičení v nazírání, o věcném učení. Josef Smrtka / 1898 / rozebral dosud používané názvy a vymezil úkol předmětu. Jelikož předmět poskytuje prvky všeho učení, navrhl název prvouka. Toto pojmenování převzal Josef Tůma a použil ho ve své práci. Vyučování prvouce na školách venkovských / /. Vycházel z názoru a zkušeností dětí, velkou pozornost věnoval rozvoji slovní zásoby a vyjadřování žáků. 4) Rok 1915 byl mezníkem ve vývoji pojetí prvouky. Byly vydány nové učební osnovy. Reálie na národní škole byly členěny následně : a) učení věcné ( prvouka ) na nižším stupni v (1. a 2. ročníku ). b) vlastivěda jako samostatný předmět na středním stupni ( ve ročníku ). c) zeměpis, dějepis, přírodopis a přírodozpyt na vyšším stupni ( v ročníku ). 4) Fabiánková, B. : Prvouka v ročníku základní školy. Brno 1996, s

11 Věcné učení bylo zařazeno do mateřského jazyka. Jazykové vyučování bylo středem a věcné vyučování mělo pouze rozlišovat žákův duševní obzor. Z mateřského jazyka byla prvouka vyčleněna a stala se samostatným předmětem až Výnosem ministerstva školství a národní osvěty ze Roku 1930 vyšly osnovy podle Šimka, které poskytly učitelům volnost ve výběru učiva. Konkrétní učivo které by žáci měli zvládnout, stanoveno nebylo. O tři roky později vyšly Normální učebné osnovy pro obecné / ludové / školy. Hlavní místo zde dostává věc / její vlastnosti, zařazení, do přírodního a společenského prostředí /, dále výuka vnímání, výcvik pozornosti, paměti, fantazie,mravní výchovu a jazykový výcvik. Roku 1939 vyšly další učební osnovy, podle kterých se vyučovalo do roku Byly zde zdůrazněny požadavky mravní výchovy a přidány základy hudebnosti a pohybová výchova. Více prostoru bylo dáno výchově k sebeobsluze a hygieně. V roce 1946 byly vydány Přechodné učební osnovy. Prvouka se vyučovala jako samostatný předmět v 1. a 2. ročníku. V roce 1948 došlo k výrazným změnám v naší republice. 21. dubna 1948 byl vydán zákon o základní úpravě jednotné školy. Byla vyhlášena političnost a ideovost školy. 31. července 1948 byly výnosem ministerstva školství a osvěty schváleny Učební plán a učební osnovy pro školy národní. Prvouka byla samostatným předmětem, byly jí přiděleny čtyři hodiny týdně. Její součástí byly i kreslení a ruční práce. Ke změně pojetí prvouky dochází roku Byl nově vymezen úkol národní školy a opět posílena ideologizace výuky. Výjimečné postavení se dostalo mateřskému jazyku vycházejí osnovy, podle kterých přestává být prvouka samostatným předmětem. Poučení o přírodě a společnosti se stalo součástí mateřského jazyka. V 1. ročníku bylo začleněno do části nazvané rozvíjení poznání a řeči, ve 2. ročníku do oddílu čtení se slohem.výběr učiva byl uspořádán v souladu se změnami ročních období. Zkušenosti z praxe však ukázaly, že nelze vytvořit organický celek, neboť oba předměty vyžadují speciální metodické postupy. Učební osnovy pro ročník ZDŠ z roku 1960 se snažily o nápravu situace. Učení o přírodě a společnosti bylo v 1. a 2. ročníku stále zařazeno do mateřského jazyka, ale tvořilo jeho samostatnou složku věcné učení. Ve ročníku byl opět zaveden samostatný předmět vlastivěda. 11

12 Učební osnovy pro ročník základní školy z roku 1976 zavedly opět samostatný předmět prvouka, kterému byly v učebním plánu vyhrazeny dvě vyučovací hodiny týdně v 1. a 2. ročníku. Ve ročníku byly zavedeny dva samostatné předměty přírodověda a vlastivěda. Po 17. listopadu 1989 byly přehodnoceny a upraveny stávajících učební osnovy. Ke změnám dochází od září roku 1991 / Prvouka se vyučuje v ročníku. Prvouce jsou přiděleny 2 hodiny týdně v 1. a 2. ročníku a 3. hodiny týdně ve 3. ročníku. Obsah předmětu je rozdělen do tří okruhů: 1. příroda 2. společnost 3. člověk Dalším možným kritériem pro členění učiva je na okruhy domov, obec a region. Nemělo by se zapomínat ani na vztah minulost, přítomnost, budoucnost. V současné době se na základních školách stále vyučuje podle vzdělávacích programů Základní škola, Obecná škola a Národní škola. Od se zavedl do vzdělávací soustavy nový systém základního vzdělávání Rámcový vzdělávací program. Vzdělávací program Základní škola schválilo MŠMT ČR s platností od V tomto programu není učivo prvouky rozděleno do jednotlivých ročníků, ale učitel si vybírá podle uvážení ze souboru vzdělávacích námětů, které jsou zařazeny do různých témat. Vzdělávací program Národní škola byl schválen roku Předmět prvouka měl rozvíjet osobnost žáků v oblasti vědomostí, dovedností a postojů týkajících se přírody a společnost. Od září 1993 se začíná na některých školách ověřovat projekt Obecná škola.zavádí se pětiletý 1. stupeň základní školy. Prvouka byla zavedena v ročníku, ve ročníku je zařazena vlastivěda a přírodověda. Učivo je rozděleno do 24 okruhů. 5) 5) Fabiánková, B. : c. d., 1996, s

13 3 RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Od se do vzdělávací soustavy zavedl nový systém kutikulárních dokumentů pro vzdělávání žáků od 3 do 9 let. Tento dokument nahradil vzdělávací programy Základná škola, Obecná škola a Národní škola. Tento nový komplexní pedagogický dokument stanoví konkrétní cíle, formy, délku a povinný obsah vzdělávání. Základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a výchovu v rodině. Je založeno na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů každého žáka / včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami /. Vzdělávání svým činnostním a praktickým charakterem a uplatněním odpovídajících metod motivuje žáky k dalšímu učení, vede je k učební aktivitě a k poznání,že je možné hledat, objevovat, tvořit a nalézat vhodný způsob řešení problémů. K průběhu základního vzdělávání žáci postupně získávají kvality osobnosti, které jim umožní pokračovat ve studiu, zdokonalovat se ve zvolené profesi a během celého života se dále vzdělávat a podle svých možností aktivně podílet na životě společnosti. V základním vzdělávání se usiluje o naplňování těchto cílů: - umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení - podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů - vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci - rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých - připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti - vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i přírodě - učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně zodpovědný 13

14 - vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi - pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. 6) 3.1 Klíčové kompetence Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské, kompetence pracovní. 3.2 Vzdělávací oblasti Vzdělávací oblasti základního vzdělávání v RVZ ZV je rozdělen do devíti vzdělávacích oblastí. Ty jsou tvořeny jedním vzdělávacím oborem nebo více obsahově blízkými vzdělávacími obory: Jazyk a jazyková komunikace / Český jazyk a literatura, Cizí jazyk / Matematika a její aplikace / Matematika a její aplikace / Informační a komunikační technologie / Informační a komunikační technologie / Člověk a jeho svět / Člověk a jeho svět / Člověk a společnost / Dějepis, Výchova k občanství / Člověk a příroda / Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis / Umění a kultura / Hudební výchova, Výtvarná výchova / Člověk a zdraví / Výchova ke zdraví, Tělesná výchova / Člověk a svět práce / Člověk a svět práce / 7) 6) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha 2005, s ) Tamtéž, s

15 Jednotlivé vzdělávací oblasti jsou v úvodu vymezeny charakteristikou, která vyjadřuje postavení a význam vzdělávací oblasti v základním vzdělání a charakterizuje vzdělávací obsah jednotlivých vzdělávacích oborů vzdělávací oblasti. Je zde naznačena návaznost mezi vzdělávacím obsahem 1. stupně a 2. stupně základního vzdělávání. Cílové zaměření vzdělávací oblasti vymezuje způsob dosažení klíčových kompetencí. Vzdělávací obsah vzdělávacích oborů je tvořen očekávanými výstupy a učivem. V rámci 1. stupně je vzdělávací obsah rozdělen na 1. období / ročník / a 2. období / ročník /. RVP ZV stanovuje očekávané výstupy, které jsou na konci 3. ročníku orientační a na konci 5. a 9. ročníku závazné. Vzdělávací obsah jednotlivých vzdělávacích oborů škola rozčlení do vyučovacích předmětů a rozpracuje, popřípadě doplní v učebních osnovách podle potřeb, aby bylo zaručeno směřování k rozvoji klíčových kompetencí. Z jednoho vzdělávacího oboru může být vytvořen jeden vyučovací předmět nebo více vyučovacích předmětů, případně může vyučovací předmět vzniknout integrací vzdělávacího obsahu více vzdělávacích oborů / integrovaný vyučovací předmět /. 8) 3.3 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována pouze pro 1. stupeň základního vzdělání. Tato komplexní oblast vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti a vlasti, přírody, kultury, techniky a dalších témat. Podmínkou úspěšného vzdělávání je vlastní prožitek žáků vycházející z konkrétních nebo modelových situací při osvojování potřebných dovedností, způsobů jednání, a rozhodování. Tato vzdělávací oblast je členěna do pěti tematických okruhů. V tematickém okruhu Místo, kde žijeme se žáci učí na základě poznávání nejbližšího okolí, vztahů a souvislostí v něm chápat organizaci života ve škole, obci a společnosti. 8) Tamtéž, s

16 V tematickém okruhu Lidé kolem nás si žáci postupně osvojují a upevňují základy vhodného chování a jednání mezi lidmi, uvědomují si význam a podstatu tolerance, pomoci a solidarity. V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat v dějích a čase. Vychází se od nejznámějších událostí v rodině, obci a regionu a postupuje se k nejdůležitějším okamžikům v historii naší země. V tematickém okruhu Rozmanitosti přírody poznávají žáci Zemi jako planetu sluneční soustavy, kde vznikl a rozvíjí se život. V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví žáci poznávají především sebe na základě poznávání člověka jako živé bytosti, která má své biologické a fyziologické funkce a potřeby. Vzdělávací oblast připravuje základy pro specializovanější výuku ve vzdělávacích oblastech Člověk a společnost, Člověk a příroda a ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví. 3.4 Školní vzdělávací program Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět učí žáky pozorovat věci a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti a utváří tak jejich první ucelený obraz světa.vede žáky k poznání sebe i svého okolí a postupně je seznamuje s místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy. Učí žáky vnímat lidi a vztahy mezi nimi, všímat si podstatných věcných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů, umět je pozorovat a přemýšlet o nich. Učí žáky vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému způsobu života, jeho přednostem i problémům, vnímat současnost jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti. Obor vzdělávací oblasti je členěn do pěti tématických okruhů : 1. Místo kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Rozmanitost neživé a živé přírody 5. Člověk a výchova ke zdraví V 1., 2. a 3. ročníku je všech pět okruhů realizováno v předmětu PRVOUKA. 16

17 V 4. a 5. ročníku jsou první tři okruhy realizovány v předmětu VLASTIVĚDA a čtvrtý a pátý okruh je realizován v předmětu PŘÍRODOVĚDA. Jsou využity dvě disponibilní hodiny. V předmětech Prvouka, Vlastivěda a Přírodověda se u žáka utvářejí a rozvíjejí tyto klíčové kompetence: Kompetence k učení - objevuje nové skutečnost a informace o probíraných oblastech podle zadaných kritérií, má radost z objevování a dosaženého výsledku - seznamuje se s obecně používanými znaky, termíny a symboly a dává je do vzájemných souvislostí - utvářím si pracovní návyky v jednoduchém samostatném a týmovém experimentování - poznává smysl, cíl a metody učení, umí posoudit vlastní pokrok, který ho motivuje k celoživotnímu učení Kompetence k řešení problémů - učí se vnímat a chápat problémy ve škole a mimo ni, pokouší se najít jejich řešení. - učí se hledat různé zdroje informací, které mohou vést k řešení problémů, ověřuje si je a srovnává - rozšiřuje si slovní zásobu v osvojovaných tématech, pojmenovává pozorované skutečnosti a zachycuje je ve vlastních projevech a výtvorech Kompetence komunikativní - učí se efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci v běžných i méně běžných situacích - rozvíjí dovednost správně, výstižně a logicky formulovat své myšlenky a názory na lidskou společnost, přírodní jevy a historické události - chápe potřebu umět vyslechnout jiný názor a zabývat se jím - učí se využívat informačních a komunikačních prostředků jako nástroje poznání Kompetence sociální a personální - učí se pracovat ve dvojici a menší skupině při vyhledávání informací a zpracování výstupů - učí se samostatnému a sebevědomému vystupování 17

18 - chápe rozdíly mezi lidmi, učí se kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání, vytváří příjemnou atmosféru v týmu Kompetence občanské - vytváří si ohleduplný vztah k přírodě, kulturním výtvorům a tradicím, hledá možnosti aktivního uplatnění při jejich ochraně - chápe význam jednotlivých složek životního prostředí i prostředí jako celku - přijímá základní principy, na kterých spočívají zákony a společenské normy Kompetence pracovní - seznamuje se s vlastnostmi některých materiálů a s pravidly práce s nimi - učí se pracovat podle návodu a pokouší se hledat vlastní postup - seznamuje se možnými zdravotnímu a hygienickými riziky při práci - přemýšlí o svém dalším rozvoji, seznamuje se cílem a rizikem podnikání Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : PRVOUKA Charakteristika vyučovacího předmětu : Předmět Prvouka je vyučován v a 3. ročníku v dotaci dvě hodiny týdně. Zahrnuje tématické okruhy Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas; Rozmanitost neživé a živé přírody; Člověk a výchova ke zdraví. Důraz je kladen na osvojování učiva při praktických činnostech, na propojení s reálným životem. Předmět : Prvouka Ročník : 1. Časová dotace : 2 hodiny Učivo Výstupy MÍSTO, KDE Žák dojde samostatně do školy, šatny, třídy. Orientuje se v budově školy. ŽIJEME Dokáže se připravit na vyučování. Domov Dbá na bezpečnost při cestě do školy. Škola Pojmenuje vesnici, ve které bydlí. Obec Zvládne cestu ze školy domů, spolehlivě se pohybuje v blízkém okolí školy. 18

19 Učivo LIDÉ KOLEM NÁS Rodina Soužití lidí Chování lidí LIDÉ A ČAS Orientace v čase Současnost a minulost v našem životě ROZMANITOST NEŽIVÉ A ŽIVÉ PŘÍRODY OCHRANA PŘÍRODY Látky a jejich vlastnosti Vesmír a Země Rostliny Živočichové ČLOVĚK A VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Péče o zdraví, zdravá výživa Lidské tělo Osobní bezpečí Situace hromadného ohrožení Výstupy Vyjmenuje nejbližší rodinné příslušníky, seřadí členy dle věku. Vypráví o práci rodičů. Respektuje spolužáky s jejich přednostmi i nedostatky, pokusí se přizpůsobit. Hovoří o chování v rodině. Aplikuje zásady správného chování ve škole i mimo ni. Ve škole rozpozná zaměstnance a váží si jejich práce. Rozliší nesprávné chování jiných i u sebe. Vyjmenuje dny v týdnu. Rozlišuje čas práce a odpočinku. Určí celé hodiny. Na příkladech porovnává odlišnosti života lidí, vypráví o zvycích a práci lidí. Rozpozná současnost a minulost, seznamuje se s pověstmi z regionu. Pojmenuje věci kolem nás, pokusí se určit materiál. Rozliší den a noc. Rozpozná roční období. Zhodnotí odlišnosti v přírodě během ročních období. Popíše základní části rostliny. Určí základní podmínky pro život rostlin, Pozná některé rostliny. Vyjmenuje základní části těla u určených savců a ptáků. Porovná chování živočichů v závislosti na ročním období. Vymezí živočichy domácí a volně žijící. Dodržuje pravidla správného chování v přírodě a podílí se na něm. Učí se dodržovat základní hygienické návyky (mytí rukou, používání WC). Dodržuje režim dne. Projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví. Rozpozná základní části lidského těla. Dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu (ovládá chůzi po chodníku, zná zásady bezpečného přecházení, umí používat světelných signálů pro chodce, zná zásady bezpečného chování v dopravních prostředcích). Pozná bezpečná místa pro hry (sáňkování, lyžování, míčové hry). Chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci. Odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná. V případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné lidi (dokáže přivolat pomoc např. při nevolnosti nebo úrazu dospělého), zná čísla tísňových volání a nacvičuje jejich používání, ví, že se nesmí zneužívat. Dokáže se chovat bezpečně v nouzové situaci, umí vyhledat dospělého a požádat ho o pomoc. Reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech. 19

20 Předmět : Prvouka Ročník : 2. Časová dotace : 2 hodiny) Učivo Výstupy MÍSTO, KDE Žák se orientuje v okolí školy a svého bydliště ŽIJEME bezpečně zvládá pohyb po budově školy. Domov Připravuje se na vyučování podle rozvrhu. Škola Pamatuje si adresu svého bydliště. Obec Respektuje pravidla silničního provozu. Okolní krajina Pojmenuje důležité dopravní značky. Dokáže pojmenovat a ukázat specifické orientační body v okolí bydliště. LIDÉ KOLEM Vyjmenuje další rodinné příslušníky, uvědomuje si věkové rozdíly a posloupnost. NÁS Vysvětlí povolání rodičů a objasní další jemu známá povolání, pokusí se objasnit Rodina práci zaměstnanců školy. Soužití lidí Seznámí se s školním řádem a respektuje ho, samostatně rozlišuje zásady Chování lidí správného chování. Právo a spravedlnost Dokáže posoudit nesprávné chování a vysvětlí správný postup nápravy. Konkretizuje svá práva a povinnosti. Učí se obhajovat své názory. LIDÉ A ČAS Vyjmenuje měsíce, rozlišuje pojmy hodina, den, týden, měsíc, rok. Orientace v čase Posoudí posloupnost včera, dnes, zítra Současnost a Rozpozná na hodinách celou, půl, čtvrt, tři čtvrtě, vyznačí čas na digitálním minulost v našem displeji. životě Využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě s přihlédnutím Regionální památky k minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Porovnává zvyky a práci lidí v minulosti a současnosti. Pojmenuje některé kulturní či historické památky místa, kde žije, seznamuje se s pověstmi s regionu. ROZMANITOST Určí a roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků. NEŽIVÉ A ŽIVÉ Uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě. PŘÍRODY Pozoruje, popíše a porovná viditelné změny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích. Provádí jednoduché pokusy, pozoruje a upevňuje si a rozšiřuje poznatky o rostlinách. OCHRANA Pozná dané rostliny ve známé lokalitě. PŘÍRODY Opakuje a upevňuje si poznatky o určených savcích a ptácích. Látky a jejich Popíše jednotlivé části těla. vlastnosti Rozliší a porovná chování živočichů v závislosti na ročním období. Vesmír a Země Třídí živočichy na domácí a volně žijící, zná jejich význam pro člověka Rostliny, Živočichové Dbá na dodržování pravidel správného chování v přírodě. Ohleduplné chování Aktivně se podílí na ochraně přírody a životního prostředí. k přírodě a ochrana přírody 20

21 Učivo ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ Péče o zdraví, zdravá výživa Lidské tělo Osobní bezpečí Návykové látky a zdraví Situace hromadného ohrožení Výstupy Dodržuje základní hygienické návyky. Orientuje se v režimu dne, rozpozná dobu práce a povinností od doby odpočinku. Zhodnotí správnost chování a činností ve vztahu ke zdraví. Shromáždí a porovná kladné a záporné poznatky ve vztahu ke zdraví. Zná základní části lidského těla a polohu základních orgánů v těle. Upevňuje si základní postupy při preventivní péči o své zdraví a tělo. Rozlišuje nemoc a úraz. Dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Důsledně dbá na uplatňování pravidel účastníků silničního provozu (zvládá chůzi po krajnici, zná nebezpečí za snížené viditelnosti vidět a být viděn reflexní materiály, důsledně používá přilbu na kolo). Chová se obezřetně při setkání s neznámými lidmi a učí se vyhodnotit nebezpečí a závažnost situace. Odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná a dodržuje bezpečnou vzdálenost od neznámé osoby. Dokáže přivolat pomoc pro sebe i pro jiné lidi v případě nebezpečí, učí se zachovat rozvahu a klid. Uposlechne pokynů dospělých při mimořádných situacích, respektuje je a řídí se jimi. 21

22 Předmět : Prvouka Ročník : 3. Časová dotace : 2 hodiny Učivo MÍSTO, KDE ŽIJEME Domov Škola Obec Okolní krajina (místní oblast, region) Mapy obecně zeměpisné a tématické LIDÉ KOLEM NÁS Rodina Soužití lidí Chování lidí Právo a spravedlnost Kultura LIDÉ A ČAS Orientace v čase a časový řád Současnost a minulost v našem životě Regionální památky Báje, mýty, pověsti Výstupy Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy a cestu na určené místo. Začlení obec (město) do příslušného kraje a obslužného centra ČR. Pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci (městě). Rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině. Určí světové strany v přírodě, orientuje se podle nich. Používá buzolu, v turistické mapě blízkého okolí dokáže vyznačit trasu. Řídí se podle zásad bezpečného pobytu v přírodě. Vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi. Vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, rodině, v obci. Rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci obhájí při konkrétní činnosti své názory. Přizná svou chybu, učí se domluvě na společném postupu, řešení problému v kolektivu. Snaží se rozpoznat ve svém okolí jednání a chování, která nelze tolerovat a která porušují základní lidská práva. Poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny v kladném i záporném smyslu a přemýšlí o možnostech zlepšování životního prostředí obce. V místě bydliště nabídne možnosti kulturního vyžití. Určí čas jako fyzikální veličinu. Přesně určí jakýkoli čas. Orientuje se bezpečně v kalendářním a školním roce. Objasňuje odlišnosti způsobu života a bydlení dříve a nyní. Vyhledává a shromažďuje poznatky o památkách svého regionu a využívá jich. Seznámí se s pověstmi daného regionu. Konkretizuje pojmy rodný kraj, domov, vlast. Zná alespoň jednu báji, pověst z okolí. 22

23 Učivo ROZMANITOST NEŽIVÉ A ŽIVÉ PŘÍRODY OCHRANA PŘÍRODY Látky a jejich vlastnosti Voda a vzduch Půda Vesmír a Země Rostliny Houby Živočichové Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ Péče o zdraví, zdravá výživa Lidské tělo Partnerství, rodičovství, zákl. sexuální výchovy Návykové látky a zdraví Osobní bezpečí Situace hromadného ohrožení Výstupy Rozlišuje prvky živé a neživé přírody. Určí a roztřídí některé přírodniny podle určujících znaků. Uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě. Provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek. Určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti podrobně zkoumá vlastnosti vody, vzduchu a půdy hodnotí a uvědomuje si význam vody, vzduchu a půdy pro život. Změří základní veličiny pomocí jednotkových nástrojů a přístrojů. Vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období. Zkoumá zákl. společenstva v daných lokalitách regionu. Zdůvodní podst. vzájemné vztahy mezi organismy, nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí. Porovnává základní projevy života na konkrétních organismech. Prakticky třídí organismy do známých skupin a využívá k tomu jednoduché klíče a atlasy. Zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě. Rozlišuje aktivity prospívající životnímu prostředí a zdraví člověka a naopak. Uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky na základě elementárních znalostí o lidském těle. Využívá znalostí lidského těla k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav. Rozlišuje jednotlivé etapy lidského života. Orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození. Chová se ohleduplně k druhému pohlaví a objasní a respektuje rozdíly mezi chlapci a děvčaty v daném věku. Účelně organizuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek dle vlastních potřeb. Aplikuje naučené způsoby chování na modelových situacích ohrožující zdraví. Uplatňuje základní dovednosti a návyky související s rozvojem zdraví a jeho preventivní ochranou. Dokáže přivolat lékařskou pomoc a ošetří drobná poranění. Osvojuje si na modelových situacích odmítání návykových látek. Ovládá přiměřeně svému věku pravidla silničního provozu v rolích chodce a cyklisty (správně reaguje na světelné signály, používá stezky pro chodce a 23

5.4. Člověk a jeho svět

5.4. Člověk a jeho svět 5.4. Člověk a jeho svět Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována pouze pro 1. stupeň základního vzdělávání. Tato

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a jeho svět Prvouka, Vlastivěda a přírodověda

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a jeho svět Prvouka, Vlastivěda a přírodověda UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Člověk a jeho svět Prvouka, Vlastivěda a přírodověda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky utvářet si pracovní návyky v jednoduché

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

6.5 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět

6.5 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 6.5 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět Komplexní vzdělávací oblast člověk a jeho svět obsahuje vědomosti týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení 1. ročník 1 hodina týdně 2. ročník 2 hodiny týdně 3.-5. ročník 3 hodiny

Více

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný 186 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT NÁŠ SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina)

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Praha - Běchovice

Kompletní ŠVP. Základní škola Praha - Běchovice školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

Výukový program péče o zubní zdraví pro 1. stupeň ZŠ

Výukový program péče o zubní zdraví pro 1. stupeň ZŠ Výukový program péče o zubní zdraví pro 1. stupeň ZŠ Metodická příručka druhé revidované vydání PaedDr. Lenka Kubrichtová 007 1 Metodická příručka Výukový program péče o zubní zdraví pro 1. stupeň ZŠ Metodická

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ČLOVĚK A JEHO SVĚT A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk a

Více

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast člověk a jeho svět se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.12. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Pestrá škola Základní škola Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace Čejkovická 10 628 00 Brno-Vinohrady 29.

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Pestrá škola Základní škola Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace Čejkovická 10 628 00 Brno-Vinohrady 29. Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Pestrá škola Základní škola Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace Čejkovická 10628 00 Brno-Vinohrady 29. srpna 2013 info@zscejkovicka.cz www.zscejkovicka.cz IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE FENOLOGICKÉ POJETÍ VZDĚLÁVACÍ OBLASTI ČLOVĚK A JEHO SVĚT A JEHO VYUŽITÍ VE VYUČOVÁNÍ

DIPLOMOVÁ PRÁCE FENOLOGICKÉ POJETÍ VZDĚLÁVACÍ OBLASTI ČLOVĚK A JEHO SVĚT A JEHO VYUŽITÍ VE VYUČOVÁNÍ Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická DIPLOMOVÁ PRÁCE FENOLOGICKÉ POJETÍ VZDĚLÁVACÍ OBLASTI ČLOVĚK A JEHO SVĚT A JEHO VYUŽITÍ VE VYUČOVÁNÍ Autor: Vladislav Michl Vedoucí diplomové práce: Doc.

Více

Úprk do života - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Úprk do života - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu Úprk do života - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Hradec Králové 1 Obsah 1. Identifikační

Více

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět jako východisko uplatňování integrace ve ŠVP ZV.

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět jako východisko uplatňování integrace ve ŠVP ZV. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra biologie Diplomová práce Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět jako východisko uplatňování integrace ve ŠVP ZV. Jméno a příjmení: Studijní program:

Více

1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola

1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola Údaje o škole Název školy: Adresa školy: Základní škola a Mateřská škola, Havlovice nad Úpou, okres Trutnov Havlovice

Více

6.8 Člověk a svět. Člověk a jeho svět. VZDĚLÁVACÍ OBLAST : k VZDĚLÁVACÍ OBOR: Člověk a jeho svět VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

6.8 Člověk a svět. Člověk a jeho svět. VZDĚLÁVACÍ OBLAST : k VZDĚLÁVACÍ OBOR: Člověk a jeho svět VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : k VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět 6.8 Člověk a svět Předmět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků

Více

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět naplňují předměty prvouka, vlastivěda a přírodověda. Je koncipována pouze pro 1. stupeň základního

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 3

Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA - VYBRANÁ TÉMATA

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA - VYBRANÁ TÉMATA SEXUÁLNÍ VÝCHOVA - VYBRANÁ TÉMATA Výchova ke zdraví Příručka pro učitele Praha 2009 SEXUÁLNÍ VÝCHOVA vybraná témata Výchova ke zdraví Příručka pro učitele Praha 2009 Příručka je určena pedagogům základních

Více

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program Základní

Více

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

I. Sekaniny1804 Prvouka

I. Sekaniny1804 Prvouka Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Prvouka se vyučuje jako samostatný předmět ve třech ročnících: 1. ročník... 2 hodiny týdně 2. ročník...

Více

Prvouka 1.ročník. Učivo. Škola a život ve škole / Naše třída, ve škole, cestou do školy/, riziková místa a situace

Prvouka 1.ročník. Učivo. Škola a život ve škole / Naše třída, ve škole, cestou do školy/, riziková místa a situace Období Ročníkový výstup Zná cestu do školy a zpět, zná název školy, jméno třídní učitelky a ředitele školy, chová se ukázněně ve škole i mimo školu, dokáže rozlišit nežádoucí formy chování. Prvouka 1.ročník

Více

5.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT

5.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.4.1. PŘEDMĚT PRVOUKA 1. stupeň J. Sedláková, M. Šustáčková, J. Zahálka 1. stupeň 2. stupeň Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Celkem 6. 7. 8. 9. Celkem Prvouka 2 2 2 6 Přírodověda

Více

ŠKOLA PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Základní školy, Strachotice, okres Znojmo, příspěvkové organizace NÁZEV ŠKOLY:

ŠKOLA PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Základní školy, Strachotice, okres Znojmo, příspěvkové organizace NÁZEV ŠKOLY: ŠKOLA PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní školy, Strachotice, okres Znojmo, příspěvkové organizace ADRESA Strachotice 71, 671 29 ŘEDITEL Mgr. Karla Marešová KAPACITA ZŠ

Více