Historie a současnost regionu Bítov ve výuce prvouky na 1. stupni základní školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Historie a současnost regionu Bítov ve výuce prvouky na 1. stupni základní školy"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE Historie a současnost regionu Bítov ve výuce prvouky na 1. stupni základní školy Vedoucí diplomové práce: doc. PhDr. František Čapka, CSc. Vypracovala: Iveta Hosová 1

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a použila jen prameny uvedené v seznamu literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v Brně v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům. V Bítově dne..... podpis 2

3 Děkuji vedoucímu diplomové práce panu doc. PhDr. Františku Čapkovi, CSc. Za metodické vedení při vzniku, tvorbě a konečné podobě mé diplomové práce. Bítov datum... podpis 3

4 OBSAH Úvod...6 TEORETICKÁ ČÁST REGIONÁLNÍ PROBLEMATIKA Pojmy regionalismus a region Regionální prvky ve výuce prvouky HISTORIE PRVOUKY RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Klíčové kompetence Vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Školní vzdělávací program JIHOMORAVSKÝ KRAJ Bítovsko Fyzickogeografická charakteristika Obec Bítov Znak obce Kulturní památky Pověsti HISTORIE ŠKOLY V BÍTOVĚ Škola v Bítově do roku Bítov v období Zánik školy TRANSFORMACE V REGIONU A JEJÍ DŮSLEDKY Retrospektivní vývoj osídlení Struktura obyvatelstva Pohyb obyvatelstva Důsledky transformace...54 PRAKTICKÁ ČÁST NÁVRH VYCHÁZEK Pracovní listy..60 ZÁVĚR...69 RESUMÉ

5 SUMMARY...71 ANOTACE...72 ANNOTATION...72 SEZNAM PRAMENŮ A LITERATURY...73 PŘÍLOHY

6 Úvod Ve své diplomové práci se zabývám historií a současností obce Bítov, místem, které inspirovalo básníky, malíře, hudební skladatele. Cílem mé diplomové práce bylo seznámení s bohatou historií i současností regionu, navrhnout vycházky pro žáky 1. stupně, ale také zmapovat možné příčiny odlivu obyvatel, který měl vliv na zánik místní základní devítileté školy. Důležitým zdrojem čerpání informací mi byly školní a obecní kroniky. U starších kronik jsem se setkala s větší sdílností. Byly rozděleny do několika oddílů, které podchycovaly život školy, významné události školy i vesnice, výčet duchovních, učitelů, správců školy, složení místní školní rady, rozpis učitelských platů. V kronikách mladších je život školy veden převážně chronologicky. V kronikách jsou zaznamenány i důležité politické poměry. Některé ve své práci uvádím. Během období protektorátu byly zavedeny nové kroniky, které musely být psány podle nařízení německých úřadů. Původní kroniky byly zapečetěny a uschovány.po skončení druhé světové války se pokračovalo v psaní těchto kronik. Kroniky z protektorátu se nevedly. Jako odbornou literaturu jsem použila především Region v transformaci od Zapletalové J. a kol., Regionální dějiny J. Bartoše, Dějiny zemí Koruny české v datech, Prvouku v ročníku B. Fabiánkové a Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělání. Svoji diplomovou práci jsem rozdělila na dvě části teoretickou a praktickou. V první kapitole se věnuji objasnění základních pojmů souvisejících s regionem a jejich klasifikací. Ve druhé kapitole zmiňuji vývoj prvouky. S Rámcovým i Školním vzdělávacím programem seznamuji ve třetí kapitole. Zde se zaměřuji na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět. Ve čtvrté kapitole zachycuji informace o Jihomoravském kraji, regionu Bítovsko a o obci Bítov s jejími historickými a přírodními zajímavostmi. Pátou kapitolu jsem věnovala bítovské škole od jejího založení až po přestěhování do nově vystavěného Bítova. Šestou kapitolou jsem se snažila shrnout dostupné informace o regionu, které by mohly mít dlouhodobější vliv na vylidnění a tím i na zánik místní školy. Druhá část diplomové práce je zaměřena prakticky. Obsahuje návrh tří vycházek, které seznamují se současností i historií obce Bítov. 6

7 TEORETICKÁ ČÁST 7

8 1 REGIONÁLNÍ PROBLEMATIKA 1.1 Pojmy regionalismus a region Hlavní pojmy diplomové práce je regionalismus, regionální prvky a její využití ve výuce na 1. stupni základní školy. Josef Bartoš v Regionálních dějinách uvádí význam latinského slovesa regio jako řídit, ovládati, spravovati.. Výraz regio je uváděn s těmito významy : směr, hraniční čára, hranice, strany nebes, světová strana, krajina, kraj, země, čtvrť /městská /, prostora, obor. Původní význam výrazu regio jako směru se postupně odpoutával od mytologického chápání prostoru, pohybu a času, nabíral označení pro určitou část obývaného zemského prostoru a dále pro jeho ovládání a řízení, správu apod. Region je souhrn reálně existujících skutečností a vztahů, které jsou jako strukturální systém rozprostřeny a mají vztah k určitému ohraničenému území, jsou kvantitativně seskupeny či kvalitativně specifikovány uvnitř vlastního území, takže se tak či onak odlišují od jiných územně vymezitelných oblastí. 1) 1.2 Regionální prvky ve výuce prvouky Regionálními prvky se rozumí doklad společenskoekonomického dění spolu s přírodními jevy, jež blíže charakterizují a dokumentují zvláštnosti určité oblasti. 2) Josef Bartoš nabízí výčet, co by bylo možné při regionálních prvcích sledovat. přírodní podmínky a okolnosti správní a demografický vývoj charakter a typ sídla vazby s okolím ekonomická struktura sociální poměry politické a společenské poměry 1) Bartoš, J. : Regionální dějiny. Olomouc 2004, s. 21, 22, 31. 2) Klimeš, L. : Slovník cizích slov. Praha 1987, s

9 kulturní a školské poměry způsob života významné památky a osobnosti 3). 3) Bartoš, J. : Tamtéž, c. d., s

10 2 HISTORIE PRVOUKY Pojetí předmětu prvouka prošlo složitým vývojem. Jeho název se často měnil. Úkolem předmětu bylo uvádět žáky do poznání přírody, společnosti, rozvíjet jejich řeč, myšlení a názor na svět. Reáliím se vyučovalo od středověku. Vyučování spočívalo na scholastickém základě. Počátky věcných nauk na novém základě se vytvářejí v 16. a 17. století pod vlivem humanismu a renesance. Na renesanční díla navázal J. A. Komenský. Vzrůst věcného poznání a nové chápání přírody a světa žádaly vyšší a všestrannější vzdělání než doposud. Komenský řešil i otázku věcných nauk. Stav obecného školství byl po bitvě na Bílé hoře neuspokojivý. V roce 1774 byla uskutečněna školská reforma, avšak učivo o přírodě a společnosti nebylo do nejnižších ročníků zařazeno. S novým říšským školským zákonem, který byl vydán 14. května 1869, byly zřízeny obecné a měšťanské školy a uzákoněna povinná školní docházka do 14 let. Do škol jsou zavedeny nové předměty přírodopis, zeměpis, dějepis, měřičství, tělocvik, kreslení a pro dívky poučení o domácím hospodářství a ruční práce. Věcné učení se vyučovalo na základě slabikářů a čítanek. Dlouhá léta nebyl sjednocen název předmětu učení o přírodě a společnosti. Hovořilo se o názorném vyučování, cvičení v nazírání, o věcném učení. Josef Smrtka / 1898 / rozebral dosud používané názvy a vymezil úkol předmětu. Jelikož předmět poskytuje prvky všeho učení, navrhl název prvouka. Toto pojmenování převzal Josef Tůma a použil ho ve své práci. Vyučování prvouce na školách venkovských / /. Vycházel z názoru a zkušeností dětí, velkou pozornost věnoval rozvoji slovní zásoby a vyjadřování žáků. 4) Rok 1915 byl mezníkem ve vývoji pojetí prvouky. Byly vydány nové učební osnovy. Reálie na národní škole byly členěny následně : a) učení věcné ( prvouka ) na nižším stupni v (1. a 2. ročníku ). b) vlastivěda jako samostatný předmět na středním stupni ( ve ročníku ). c) zeměpis, dějepis, přírodopis a přírodozpyt na vyšším stupni ( v ročníku ). 4) Fabiánková, B. : Prvouka v ročníku základní školy. Brno 1996, s

11 Věcné učení bylo zařazeno do mateřského jazyka. Jazykové vyučování bylo středem a věcné vyučování mělo pouze rozlišovat žákův duševní obzor. Z mateřského jazyka byla prvouka vyčleněna a stala se samostatným předmětem až Výnosem ministerstva školství a národní osvěty ze Roku 1930 vyšly osnovy podle Šimka, které poskytly učitelům volnost ve výběru učiva. Konkrétní učivo které by žáci měli zvládnout, stanoveno nebylo. O tři roky později vyšly Normální učebné osnovy pro obecné / ludové / školy. Hlavní místo zde dostává věc / její vlastnosti, zařazení, do přírodního a společenského prostředí /, dále výuka vnímání, výcvik pozornosti, paměti, fantazie,mravní výchovu a jazykový výcvik. Roku 1939 vyšly další učební osnovy, podle kterých se vyučovalo do roku Byly zde zdůrazněny požadavky mravní výchovy a přidány základy hudebnosti a pohybová výchova. Více prostoru bylo dáno výchově k sebeobsluze a hygieně. V roce 1946 byly vydány Přechodné učební osnovy. Prvouka se vyučovala jako samostatný předmět v 1. a 2. ročníku. V roce 1948 došlo k výrazným změnám v naší republice. 21. dubna 1948 byl vydán zákon o základní úpravě jednotné školy. Byla vyhlášena političnost a ideovost školy. 31. července 1948 byly výnosem ministerstva školství a osvěty schváleny Učební plán a učební osnovy pro školy národní. Prvouka byla samostatným předmětem, byly jí přiděleny čtyři hodiny týdně. Její součástí byly i kreslení a ruční práce. Ke změně pojetí prvouky dochází roku Byl nově vymezen úkol národní školy a opět posílena ideologizace výuky. Výjimečné postavení se dostalo mateřskému jazyku vycházejí osnovy, podle kterých přestává být prvouka samostatným předmětem. Poučení o přírodě a společnosti se stalo součástí mateřského jazyka. V 1. ročníku bylo začleněno do části nazvané rozvíjení poznání a řeči, ve 2. ročníku do oddílu čtení se slohem.výběr učiva byl uspořádán v souladu se změnami ročních období. Zkušenosti z praxe však ukázaly, že nelze vytvořit organický celek, neboť oba předměty vyžadují speciální metodické postupy. Učební osnovy pro ročník ZDŠ z roku 1960 se snažily o nápravu situace. Učení o přírodě a společnosti bylo v 1. a 2. ročníku stále zařazeno do mateřského jazyka, ale tvořilo jeho samostatnou složku věcné učení. Ve ročníku byl opět zaveden samostatný předmět vlastivěda. 11

12 Učební osnovy pro ročník základní školy z roku 1976 zavedly opět samostatný předmět prvouka, kterému byly v učebním plánu vyhrazeny dvě vyučovací hodiny týdně v 1. a 2. ročníku. Ve ročníku byly zavedeny dva samostatné předměty přírodověda a vlastivěda. Po 17. listopadu 1989 byly přehodnoceny a upraveny stávajících učební osnovy. Ke změnám dochází od září roku 1991 / Prvouka se vyučuje v ročníku. Prvouce jsou přiděleny 2 hodiny týdně v 1. a 2. ročníku a 3. hodiny týdně ve 3. ročníku. Obsah předmětu je rozdělen do tří okruhů: 1. příroda 2. společnost 3. člověk Dalším možným kritériem pro členění učiva je na okruhy domov, obec a region. Nemělo by se zapomínat ani na vztah minulost, přítomnost, budoucnost. V současné době se na základních školách stále vyučuje podle vzdělávacích programů Základní škola, Obecná škola a Národní škola. Od se zavedl do vzdělávací soustavy nový systém základního vzdělávání Rámcový vzdělávací program. Vzdělávací program Základní škola schválilo MŠMT ČR s platností od V tomto programu není učivo prvouky rozděleno do jednotlivých ročníků, ale učitel si vybírá podle uvážení ze souboru vzdělávacích námětů, které jsou zařazeny do různých témat. Vzdělávací program Národní škola byl schválen roku Předmět prvouka měl rozvíjet osobnost žáků v oblasti vědomostí, dovedností a postojů týkajících se přírody a společnost. Od září 1993 se začíná na některých školách ověřovat projekt Obecná škola.zavádí se pětiletý 1. stupeň základní školy. Prvouka byla zavedena v ročníku, ve ročníku je zařazena vlastivěda a přírodověda. Učivo je rozděleno do 24 okruhů. 5) 5) Fabiánková, B. : c. d., 1996, s

13 3 RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Od se do vzdělávací soustavy zavedl nový systém kutikulárních dokumentů pro vzdělávání žáků od 3 do 9 let. Tento dokument nahradil vzdělávací programy Základná škola, Obecná škola a Národní škola. Tento nový komplexní pedagogický dokument stanoví konkrétní cíle, formy, délku a povinný obsah vzdělávání. Základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a výchovu v rodině. Je založeno na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů každého žáka / včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami /. Vzdělávání svým činnostním a praktickým charakterem a uplatněním odpovídajících metod motivuje žáky k dalšímu učení, vede je k učební aktivitě a k poznání,že je možné hledat, objevovat, tvořit a nalézat vhodný způsob řešení problémů. K průběhu základního vzdělávání žáci postupně získávají kvality osobnosti, které jim umožní pokračovat ve studiu, zdokonalovat se ve zvolené profesi a během celého života se dále vzdělávat a podle svých možností aktivně podílet na životě společnosti. V základním vzdělávání se usiluje o naplňování těchto cílů: - umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení - podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů - vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci - rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých - připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti - vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i přírodě - učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně zodpovědný 13

14 - vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi - pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. 6) 3.1 Klíčové kompetence Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské, kompetence pracovní. 3.2 Vzdělávací oblasti Vzdělávací oblasti základního vzdělávání v RVZ ZV je rozdělen do devíti vzdělávacích oblastí. Ty jsou tvořeny jedním vzdělávacím oborem nebo více obsahově blízkými vzdělávacími obory: Jazyk a jazyková komunikace / Český jazyk a literatura, Cizí jazyk / Matematika a její aplikace / Matematika a její aplikace / Informační a komunikační technologie / Informační a komunikační technologie / Člověk a jeho svět / Člověk a jeho svět / Člověk a společnost / Dějepis, Výchova k občanství / Člověk a příroda / Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis / Umění a kultura / Hudební výchova, Výtvarná výchova / Člověk a zdraví / Výchova ke zdraví, Tělesná výchova / Člověk a svět práce / Člověk a svět práce / 7) 6) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha 2005, s ) Tamtéž, s

15 Jednotlivé vzdělávací oblasti jsou v úvodu vymezeny charakteristikou, která vyjadřuje postavení a význam vzdělávací oblasti v základním vzdělání a charakterizuje vzdělávací obsah jednotlivých vzdělávacích oborů vzdělávací oblasti. Je zde naznačena návaznost mezi vzdělávacím obsahem 1. stupně a 2. stupně základního vzdělávání. Cílové zaměření vzdělávací oblasti vymezuje způsob dosažení klíčových kompetencí. Vzdělávací obsah vzdělávacích oborů je tvořen očekávanými výstupy a učivem. V rámci 1. stupně je vzdělávací obsah rozdělen na 1. období / ročník / a 2. období / ročník /. RVP ZV stanovuje očekávané výstupy, které jsou na konci 3. ročníku orientační a na konci 5. a 9. ročníku závazné. Vzdělávací obsah jednotlivých vzdělávacích oborů škola rozčlení do vyučovacích předmětů a rozpracuje, popřípadě doplní v učebních osnovách podle potřeb, aby bylo zaručeno směřování k rozvoji klíčových kompetencí. Z jednoho vzdělávacího oboru může být vytvořen jeden vyučovací předmět nebo více vyučovacích předmětů, případně může vyučovací předmět vzniknout integrací vzdělávacího obsahu více vzdělávacích oborů / integrovaný vyučovací předmět /. 8) 3.3 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována pouze pro 1. stupeň základního vzdělání. Tato komplexní oblast vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti a vlasti, přírody, kultury, techniky a dalších témat. Podmínkou úspěšného vzdělávání je vlastní prožitek žáků vycházející z konkrétních nebo modelových situací při osvojování potřebných dovedností, způsobů jednání, a rozhodování. Tato vzdělávací oblast je členěna do pěti tematických okruhů. V tematickém okruhu Místo, kde žijeme se žáci učí na základě poznávání nejbližšího okolí, vztahů a souvislostí v něm chápat organizaci života ve škole, obci a společnosti. 8) Tamtéž, s

16 V tematickém okruhu Lidé kolem nás si žáci postupně osvojují a upevňují základy vhodného chování a jednání mezi lidmi, uvědomují si význam a podstatu tolerance, pomoci a solidarity. V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat v dějích a čase. Vychází se od nejznámějších událostí v rodině, obci a regionu a postupuje se k nejdůležitějším okamžikům v historii naší země. V tematickém okruhu Rozmanitosti přírody poznávají žáci Zemi jako planetu sluneční soustavy, kde vznikl a rozvíjí se život. V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví žáci poznávají především sebe na základě poznávání člověka jako živé bytosti, která má své biologické a fyziologické funkce a potřeby. Vzdělávací oblast připravuje základy pro specializovanější výuku ve vzdělávacích oblastech Člověk a společnost, Člověk a příroda a ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví. 3.4 Školní vzdělávací program Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět učí žáky pozorovat věci a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti a utváří tak jejich první ucelený obraz světa.vede žáky k poznání sebe i svého okolí a postupně je seznamuje s místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy. Učí žáky vnímat lidi a vztahy mezi nimi, všímat si podstatných věcných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů, umět je pozorovat a přemýšlet o nich. Učí žáky vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému způsobu života, jeho přednostem i problémům, vnímat současnost jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti. Obor vzdělávací oblasti je členěn do pěti tématických okruhů : 1. Místo kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Rozmanitost neživé a živé přírody 5. Člověk a výchova ke zdraví V 1., 2. a 3. ročníku je všech pět okruhů realizováno v předmětu PRVOUKA. 16

17 V 4. a 5. ročníku jsou první tři okruhy realizovány v předmětu VLASTIVĚDA a čtvrtý a pátý okruh je realizován v předmětu PŘÍRODOVĚDA. Jsou využity dvě disponibilní hodiny. V předmětech Prvouka, Vlastivěda a Přírodověda se u žáka utvářejí a rozvíjejí tyto klíčové kompetence: Kompetence k učení - objevuje nové skutečnost a informace o probíraných oblastech podle zadaných kritérií, má radost z objevování a dosaženého výsledku - seznamuje se s obecně používanými znaky, termíny a symboly a dává je do vzájemných souvislostí - utvářím si pracovní návyky v jednoduchém samostatném a týmovém experimentování - poznává smysl, cíl a metody učení, umí posoudit vlastní pokrok, který ho motivuje k celoživotnímu učení Kompetence k řešení problémů - učí se vnímat a chápat problémy ve škole a mimo ni, pokouší se najít jejich řešení. - učí se hledat různé zdroje informací, které mohou vést k řešení problémů, ověřuje si je a srovnává - rozšiřuje si slovní zásobu v osvojovaných tématech, pojmenovává pozorované skutečnosti a zachycuje je ve vlastních projevech a výtvorech Kompetence komunikativní - učí se efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci v běžných i méně běžných situacích - rozvíjí dovednost správně, výstižně a logicky formulovat své myšlenky a názory na lidskou společnost, přírodní jevy a historické události - chápe potřebu umět vyslechnout jiný názor a zabývat se jím - učí se využívat informačních a komunikačních prostředků jako nástroje poznání Kompetence sociální a personální - učí se pracovat ve dvojici a menší skupině při vyhledávání informací a zpracování výstupů - učí se samostatnému a sebevědomému vystupování 17

18 - chápe rozdíly mezi lidmi, učí se kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání, vytváří příjemnou atmosféru v týmu Kompetence občanské - vytváří si ohleduplný vztah k přírodě, kulturním výtvorům a tradicím, hledá možnosti aktivního uplatnění při jejich ochraně - chápe význam jednotlivých složek životního prostředí i prostředí jako celku - přijímá základní principy, na kterých spočívají zákony a společenské normy Kompetence pracovní - seznamuje se s vlastnostmi některých materiálů a s pravidly práce s nimi - učí se pracovat podle návodu a pokouší se hledat vlastní postup - seznamuje se možnými zdravotnímu a hygienickými riziky při práci - přemýšlí o svém dalším rozvoji, seznamuje se cílem a rizikem podnikání Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : PRVOUKA Charakteristika vyučovacího předmětu : Předmět Prvouka je vyučován v a 3. ročníku v dotaci dvě hodiny týdně. Zahrnuje tématické okruhy Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas; Rozmanitost neživé a živé přírody; Člověk a výchova ke zdraví. Důraz je kladen na osvojování učiva při praktických činnostech, na propojení s reálným životem. Předmět : Prvouka Ročník : 1. Časová dotace : 2 hodiny Učivo Výstupy MÍSTO, KDE Žák dojde samostatně do školy, šatny, třídy. Orientuje se v budově školy. ŽIJEME Dokáže se připravit na vyučování. Domov Dbá na bezpečnost při cestě do školy. Škola Pojmenuje vesnici, ve které bydlí. Obec Zvládne cestu ze školy domů, spolehlivě se pohybuje v blízkém okolí školy. 18

19 Učivo LIDÉ KOLEM NÁS Rodina Soužití lidí Chování lidí LIDÉ A ČAS Orientace v čase Současnost a minulost v našem životě ROZMANITOST NEŽIVÉ A ŽIVÉ PŘÍRODY OCHRANA PŘÍRODY Látky a jejich vlastnosti Vesmír a Země Rostliny Živočichové ČLOVĚK A VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Péče o zdraví, zdravá výživa Lidské tělo Osobní bezpečí Situace hromadného ohrožení Výstupy Vyjmenuje nejbližší rodinné příslušníky, seřadí členy dle věku. Vypráví o práci rodičů. Respektuje spolužáky s jejich přednostmi i nedostatky, pokusí se přizpůsobit. Hovoří o chování v rodině. Aplikuje zásady správného chování ve škole i mimo ni. Ve škole rozpozná zaměstnance a váží si jejich práce. Rozliší nesprávné chování jiných i u sebe. Vyjmenuje dny v týdnu. Rozlišuje čas práce a odpočinku. Určí celé hodiny. Na příkladech porovnává odlišnosti života lidí, vypráví o zvycích a práci lidí. Rozpozná současnost a minulost, seznamuje se s pověstmi z regionu. Pojmenuje věci kolem nás, pokusí se určit materiál. Rozliší den a noc. Rozpozná roční období. Zhodnotí odlišnosti v přírodě během ročních období. Popíše základní části rostliny. Určí základní podmínky pro život rostlin, Pozná některé rostliny. Vyjmenuje základní části těla u určených savců a ptáků. Porovná chování živočichů v závislosti na ročním období. Vymezí živočichy domácí a volně žijící. Dodržuje pravidla správného chování v přírodě a podílí se na něm. Učí se dodržovat základní hygienické návyky (mytí rukou, používání WC). Dodržuje režim dne. Projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví. Rozpozná základní části lidského těla. Dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu (ovládá chůzi po chodníku, zná zásady bezpečného přecházení, umí používat světelných signálů pro chodce, zná zásady bezpečného chování v dopravních prostředcích). Pozná bezpečná místa pro hry (sáňkování, lyžování, míčové hry). Chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci. Odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná. V případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné lidi (dokáže přivolat pomoc např. při nevolnosti nebo úrazu dospělého), zná čísla tísňových volání a nacvičuje jejich používání, ví, že se nesmí zneužívat. Dokáže se chovat bezpečně v nouzové situaci, umí vyhledat dospělého a požádat ho o pomoc. Reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech. 19

20 Předmět : Prvouka Ročník : 2. Časová dotace : 2 hodiny) Učivo Výstupy MÍSTO, KDE Žák se orientuje v okolí školy a svého bydliště ŽIJEME bezpečně zvládá pohyb po budově školy. Domov Připravuje se na vyučování podle rozvrhu. Škola Pamatuje si adresu svého bydliště. Obec Respektuje pravidla silničního provozu. Okolní krajina Pojmenuje důležité dopravní značky. Dokáže pojmenovat a ukázat specifické orientační body v okolí bydliště. LIDÉ KOLEM Vyjmenuje další rodinné příslušníky, uvědomuje si věkové rozdíly a posloupnost. NÁS Vysvětlí povolání rodičů a objasní další jemu známá povolání, pokusí se objasnit Rodina práci zaměstnanců školy. Soužití lidí Seznámí se s školním řádem a respektuje ho, samostatně rozlišuje zásady Chování lidí správného chování. Právo a spravedlnost Dokáže posoudit nesprávné chování a vysvětlí správný postup nápravy. Konkretizuje svá práva a povinnosti. Učí se obhajovat své názory. LIDÉ A ČAS Vyjmenuje měsíce, rozlišuje pojmy hodina, den, týden, měsíc, rok. Orientace v čase Posoudí posloupnost včera, dnes, zítra Současnost a Rozpozná na hodinách celou, půl, čtvrt, tři čtvrtě, vyznačí čas na digitálním minulost v našem displeji. životě Využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě s přihlédnutím Regionální památky k minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Porovnává zvyky a práci lidí v minulosti a současnosti. Pojmenuje některé kulturní či historické památky místa, kde žije, seznamuje se s pověstmi s regionu. ROZMANITOST Určí a roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků. NEŽIVÉ A ŽIVÉ Uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě. PŘÍRODY Pozoruje, popíše a porovná viditelné změny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích. Provádí jednoduché pokusy, pozoruje a upevňuje si a rozšiřuje poznatky o rostlinách. OCHRANA Pozná dané rostliny ve známé lokalitě. PŘÍRODY Opakuje a upevňuje si poznatky o určených savcích a ptácích. Látky a jejich Popíše jednotlivé části těla. vlastnosti Rozliší a porovná chování živočichů v závislosti na ročním období. Vesmír a Země Třídí živočichy na domácí a volně žijící, zná jejich význam pro člověka Rostliny, Živočichové Dbá na dodržování pravidel správného chování v přírodě. Ohleduplné chování Aktivně se podílí na ochraně přírody a životního prostředí. k přírodě a ochrana přírody 20

21 Učivo ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ Péče o zdraví, zdravá výživa Lidské tělo Osobní bezpečí Návykové látky a zdraví Situace hromadného ohrožení Výstupy Dodržuje základní hygienické návyky. Orientuje se v režimu dne, rozpozná dobu práce a povinností od doby odpočinku. Zhodnotí správnost chování a činností ve vztahu ke zdraví. Shromáždí a porovná kladné a záporné poznatky ve vztahu ke zdraví. Zná základní části lidského těla a polohu základních orgánů v těle. Upevňuje si základní postupy při preventivní péči o své zdraví a tělo. Rozlišuje nemoc a úraz. Dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Důsledně dbá na uplatňování pravidel účastníků silničního provozu (zvládá chůzi po krajnici, zná nebezpečí za snížené viditelnosti vidět a být viděn reflexní materiály, důsledně používá přilbu na kolo). Chová se obezřetně při setkání s neznámými lidmi a učí se vyhodnotit nebezpečí a závažnost situace. Odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná a dodržuje bezpečnou vzdálenost od neznámé osoby. Dokáže přivolat pomoc pro sebe i pro jiné lidi v případě nebezpečí, učí se zachovat rozvahu a klid. Uposlechne pokynů dospělých při mimořádných situacích, respektuje je a řídí se jimi. 21

22 Předmět : Prvouka Ročník : 3. Časová dotace : 2 hodiny Učivo MÍSTO, KDE ŽIJEME Domov Škola Obec Okolní krajina (místní oblast, region) Mapy obecně zeměpisné a tématické LIDÉ KOLEM NÁS Rodina Soužití lidí Chování lidí Právo a spravedlnost Kultura LIDÉ A ČAS Orientace v čase a časový řád Současnost a minulost v našem životě Regionální památky Báje, mýty, pověsti Výstupy Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy a cestu na určené místo. Začlení obec (město) do příslušného kraje a obslužného centra ČR. Pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci (městě). Rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině. Určí světové strany v přírodě, orientuje se podle nich. Používá buzolu, v turistické mapě blízkého okolí dokáže vyznačit trasu. Řídí se podle zásad bezpečného pobytu v přírodě. Vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi. Vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, rodině, v obci. Rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci obhájí při konkrétní činnosti své názory. Přizná svou chybu, učí se domluvě na společném postupu, řešení problému v kolektivu. Snaží se rozpoznat ve svém okolí jednání a chování, která nelze tolerovat a která porušují základní lidská práva. Poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny v kladném i záporném smyslu a přemýšlí o možnostech zlepšování životního prostředí obce. V místě bydliště nabídne možnosti kulturního vyžití. Určí čas jako fyzikální veličinu. Přesně určí jakýkoli čas. Orientuje se bezpečně v kalendářním a školním roce. Objasňuje odlišnosti způsobu života a bydlení dříve a nyní. Vyhledává a shromažďuje poznatky o památkách svého regionu a využívá jich. Seznámí se s pověstmi daného regionu. Konkretizuje pojmy rodný kraj, domov, vlast. Zná alespoň jednu báji, pověst z okolí. 22

23 Učivo ROZMANITOST NEŽIVÉ A ŽIVÉ PŘÍRODY OCHRANA PŘÍRODY Látky a jejich vlastnosti Voda a vzduch Půda Vesmír a Země Rostliny Houby Živočichové Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ Péče o zdraví, zdravá výživa Lidské tělo Partnerství, rodičovství, zákl. sexuální výchovy Návykové látky a zdraví Osobní bezpečí Situace hromadného ohrožení Výstupy Rozlišuje prvky živé a neživé přírody. Určí a roztřídí některé přírodniny podle určujících znaků. Uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě. Provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek. Určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti podrobně zkoumá vlastnosti vody, vzduchu a půdy hodnotí a uvědomuje si význam vody, vzduchu a půdy pro život. Změří základní veličiny pomocí jednotkových nástrojů a přístrojů. Vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období. Zkoumá zákl. společenstva v daných lokalitách regionu. Zdůvodní podst. vzájemné vztahy mezi organismy, nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí. Porovnává základní projevy života na konkrétních organismech. Prakticky třídí organismy do známých skupin a využívá k tomu jednoduché klíče a atlasy. Zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě. Rozlišuje aktivity prospívající životnímu prostředí a zdraví člověka a naopak. Uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky na základě elementárních znalostí o lidském těle. Využívá znalostí lidského těla k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav. Rozlišuje jednotlivé etapy lidského života. Orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození. Chová se ohleduplně k druhému pohlaví a objasní a respektuje rozdíly mezi chlapci a děvčaty v daném věku. Účelně organizuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek dle vlastních potřeb. Aplikuje naučené způsoby chování na modelových situacích ohrožující zdraví. Uplatňuje základní dovednosti a návyky související s rozvojem zdraví a jeho preventivní ochranou. Dokáže přivolat lékařskou pomoc a ošetří drobná poranění. Osvojuje si na modelových situacích odmítání návykových látek. Ovládá přiměřeně svému věku pravidla silničního provozu v rolích chodce a cyklisty (správně reaguje na světelné signály, používá stezky pro chodce a 23

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 3. Časová dotace: 3 hodiny týdně Místo, kde žijeme Domov prostředí domova orientace v místě bydliště adresa Žák vyznačí v plánu místo svého bydliště a školy. Pamatuje si adresu svého bydliště a

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 3 hodiny Ročník: třetí

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 3 hodiny Ročník: třetí ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem a nedostatkům vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště

Více

Člověk a jeho svět. Prvouka. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 1. 3.

Člověk a jeho svět. Prvouka. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 1. 3. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Prvouka 1. 3. ročník 2 hodiny týdně třídy, příroda, obec učivo je rozděleno do pěti tematických

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na Prvouka - 1. ročník Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na škola a škola - výchova dem. určené místo a rozliší možná osobní bezpečí občana v rámci

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Prvouka - 1. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Škola Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí - prostředí školy, činnosti ve škole,

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Předmět: PRVOUKA Ročník: 1. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Vyznačí

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - vyznačí v jednoduchém plánu místo bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 2. ročník Zpracovala: Mgr. Anna Šornová Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA orientuje se podle rozvrhu hodin, rozlišuje mezi povinností a zábavou rozezná běžně známé zástupce pokojových rostlin a pečuje o ně

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - orientuje se v pojmech a prostoru školy - vyzná se v prostoru třídy, školy, okolí svého bydliště - umí adresu a telefon bydliště - dojde bezpečně z domu do školy a zpět - užívá správné školní

Více

Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4 Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast Charakteristika předmětu

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a jeho svět Prvouka, Vlastivěda a přírodověda

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a jeho svět Prvouka, Vlastivěda a přírodověda UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Člověk a jeho svět Prvouka, Vlastivěda a přírodověda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky utvářet si pracovní návyky v jednoduché

Více

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Klasifikace předmětů

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace Mezilidské vztahy, komunikace ZÁŘÍ Práva a povinnosti žáků školní řád, BOZ 13. vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi

Více

MÍSTO, KDE ŽIJEME. Domov domov, bydlení, bydliště /adresa/, telefonní číslo, orientace v okolí bydliště

MÍSTO, KDE ŽIJEME. Domov domov, bydlení, bydliště /adresa/, telefonní číslo, orientace v okolí bydliště A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vzdělávací předmět: Prvouka 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení vyhledává a třídí

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Člověk a jeho svět Prvouka Navázání na dosažené kompetence

Člověk a jeho svět Prvouka Navázání na dosažené kompetence Hlavní kompetence Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová témata obor zvlád. téma ročník MÍSTO KDE ŽIJEME KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ IX-VI. Obec, místní

Více

5.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

5.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 5.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Předmět:Prvouka I Ročník: 1 Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) vyznačí v jednoduchém plánu

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová Vyučovací předmět Prvouka je zařazen samostatně v 1. - 3. ročníku v hodinové dotaci 2 h týdně.

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková Vyučovací předmět Přírodověda je součástí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět na 1. stupni

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je tvořen z tematických okruhů Rozmanitost

Více

Výstupy pro 1. ročník Učivo Průřezová témata. Jiné. Kompetence k učení vyhledává informace samostatně pozoruje. učivo je námětem rozhovoru

Výstupy pro 1. ročník Učivo Průřezová témata. Jiné. Kompetence k učení vyhledává informace samostatně pozoruje. učivo je námětem rozhovoru Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Český jazyk Klíčové Výstupy pro 1. ročník Učivo Průřezová k učení k řešení sociální pracovní Žák vyznačí na

Více

Prvouka. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Prvouka. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 2 2 0 0 0 0 0 0 5 Povinný Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast Charakteristika

Více

Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Místo, kde žijeme - orientuje se v místě svého bydliště a školy, rozliší možná nebezpečí v nejbližším

Více

4.4 Člověk a jeho svět

4.4 Člověk a jeho svět 4.4 Člověk a jeho svět Součástí tohoto okruhu jsou vyučovací obory prvouka (je realizována v 1.-3.ročníku s celkovou dotací 7 hodin), přírodověda a vlastivěda (oba obory jsou vyučovány ve 4. a 5.ročníku

Více

Předmět:: Člověk a jeho svět

Předmět:: Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 42. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí

Více

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 1. stupeň, Člověk a jeho svět

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 1. stupeň, Člověk a jeho svět Vlastivěda Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci

Více

Název RVP RVP ZV Základní vzdělávání Forma vzdělávání -

Název RVP RVP ZV Základní vzdělávání Forma vzdělávání - 1 Škola Název ŠVP ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Platnost Název RVP Forma vzdělávání - Člověk a jeho svět Charakteristika oblasti Vzdělávací oblast člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí

Více

Učební osnovy - Člověk a jeho svět (pro žáky s LMP)

Učební osnovy - Člověk a jeho svět (pro žáky s LMP) Učební osnovy - Člověk a jeho svět (pro žáky s LMP) PŘEDMĚT: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Ročník: 1. Výstup Učivo Související PT místo, kde žijeme 1. Zvládá orientaci v okolí svého bydliště a v okolí domov - prostředí

Více

Průřezová témata. Mezipředmět. vazby. Ročník Předmět. Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka. Strana 1/7 ŠVP ZV Škola pro život

Průřezová témata. Mezipředmět. vazby. Ročník Předmět. Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka. Strana 1/7 ŠVP ZV Škola pro život Vyučovací předmět: Prvouka (Pr) Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka 1 Pr OSV 1 (zapamatování) Tč, Tv Orientuje se ve škole a jejím okolí (v okolí svého

Více

Oblast Člověk a jeho svět Předmět Vlastivěda Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata

Oblast Člověk a jeho svět Předmět Vlastivěda Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Vlastivěda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, exkurze, výlety výuka je frontální i skupinová

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.3. Přírodověda A) Charakteristika předmětu Snahou učitele by mělo být, aby vše, o čem se děti v přírodovědě učí, mohly pozorovat, zkoumat. Kromě tradičních metod se proto doporučuje zařazování vycházek

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

Prvouka. bydliště žáka, bezpečná cesta do školy

Prvouka. bydliště žáka, bezpečná cesta do školy 1 Prvouka Prvouka Učivo ŠVP výstupy Domov prostředí domova, orientace v místě bydliště, adresa zná název školy, jméno učitelky, vychovatelky, ředitele školy bydliště žáka, bezpečná cesta do školy rozlišuje

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 1.

Předmět: PRVOUKA Ročník: 1. Předmět: PRVOUKA Ročník: 1. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Místo, kde žijeme - vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí

Více

Předmět:: Člověk a jeho svět

Předmět:: Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 42. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí

Více

Vlastivěda, Český jazyk, Výtvarná výchova, Informatika, Pracovní vyučování s následujícími předměty: Přesahy:

Vlastivěda, Český jazyk, Výtvarná výchova, Informatika, Pracovní vyučování s následujícími předměty: Přesahy: 1.1.2. PŘÍRODOVĚDA I. ST. ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 3 týdně, povinný MKŽ: Naše vlast Výsledky vzdělávání Učivo Průřezová témata přesahy do učebních bloků: Žák: vyhledá ČR na mapě Evropy pojmenuje nejdůležitější pohoří ČR, nížiny ČR vysvětlí pojmy povodí,

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vlastivěda Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda je tvořen z tematických okruhů Místo, kde žijeme,

Více

Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: první Časová dotace: 2 vyučovací hodiny týdně Tematický okruh: Místo, kde žijeme Minimální doporučená úroveň žák

Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: první Časová dotace: 2 vyučovací hodiny týdně Tematický okruh: Místo, kde žijeme Minimální doporučená úroveň žák Příklady možné konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití v IVP předmětu Prvouka pro 1. stupeň základní školy Ukázka zpracována s využitím

Více

- riziková místa a situace. - armáda ČR

- riziková místa a situace. - armáda ČR 17 Učební osnovy ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se doplňují: Místo, kde žijeme Ročník: 1. ročník riziková místa a situace Ročník: 4. ročník armáda ČR 18 Lidé kolem nás Ročník: 3. ročník projevuje

Více

Pardubický kraj, město Pardubice. Okolní krajina Světové strany Orientace na mapě Zásady bezpečnosti. Mapy, náčrty, plány Mapa České republiky

Pardubický kraj, město Pardubice. Okolní krajina Světové strany Orientace na mapě Zásady bezpečnosti. Mapy, náčrty, plány Mapa České republiky Vlastivěda 4. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu. Určí světové strany v přírodě

Více

Přírodověda - 4. ročník

Přírodověda - 4. ročník Přírodověda - 4. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy zjišťuje propojenost prvků přírody nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka prakticky třídí organismy do skupin s využitím

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Prvouka je

Více

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné.

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné. 1.1 Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. V 6., 7.,

Více

Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Povinný Povinný Povinný

Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Povinný Povinný Povinný 1 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 2 3 0 0 0 0 0 0 6 Povinný Povinný Povinný Název předmětu Oblast Charakteristika

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Klíčové kompetence Kompetence občanské: o rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Předmět: Člověk a jeho svět

Předmět: Člověk a jeho svět 31 porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy 34 založí jednoduchý pokus,

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a jeho svět - Vlastivěda Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 10. - VLASTIVĚDA 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VLASTIVĚDA

Více

Učivo. Domov a jeho okolí: domov škola. Mapa: světové strany plán města turistické a mapové značky

Učivo. Domov a jeho okolí: domov škola. Mapa: světové strany plán města turistické a mapové značky Příklady možné konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití v IVP předmětu Vlastivěda pro 1. stupeň základní školy Ukázka zpracována s

Více

Seznam šablon Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3.

Seznam šablon Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3. Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3. 1 MKDŽ1 Orientace na mapě města Pracovní list k procvičování učiva, práce s mapou, vyhledávání

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.4.1 PRVOUKA 5.4.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět pro 1. období. Předmět předkládá

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Ročník: 4. Vzdělávací předmět: Vlastivěda Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby

Více

VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník)

VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník) VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník) Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast ve 4. a 5. ročníku rozvíjí poznatky z 1. období o významných přírodních, hospodářských, společenských, kulturních a historických oblastech

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 3. ročník Zpracovala: Mgr. Anna Šornová Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Učební osnovy - Člověk a jeho svět

Učební osnovy - Člověk a jeho svět Učební osnovy - Člověk a jeho svět PŘEDMĚT: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Ročník: 1. Výstup Doporučené učivo Související PT místo, kde žijeme 1. vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na

Více

PŘÍRODOVĚDA 5. ROČNÍK

PŘÍRODOVĚDA 5. ROČNÍK ,,VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA PŘÍRODOVĚDA 5. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky Země ve vesmíru? žák

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

Učivo. žák Je seznámen se základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologií.

Učivo. žák Je seznámen se základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologií. Příklady možné konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití v IVP předmětu Zeměpis pro 2. stupeň základní školy Ukázka zpracována s využitím

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Náš svět Charakteristika předmětu V předmětu Náš svět je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v pěti tematických

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Zeměpis 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence. Planeta Země

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Zeměpis 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence. Planeta Země A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: pis 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence) mezipředmětové vztahy Evaluace žáka Poznámky

Více

Předmět Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Ve všech ročnících má časovou dotaci dvě hodiny týdně.

Předmět Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Ve všech ročnících má časovou dotaci dvě hodiny týdně. 1.1 Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Ve všech ročnících

Více

Vyučovací předmět: PRVOUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRVOUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRVOUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět žákům předkládá nové poznatky a dovednosti z různých oblastí života. Vytváří

Více

5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 5.4.1 Prvouka

5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 5.4.1 Prvouka 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblast RVP ZV, která se učí pouze na 1. stupni školy. Vzdělávací obsah oblasti se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti,

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4.1. Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: - vyučuje se v prvním a druhém ročníku dvě hodiny týdně, ve třetím

Více

1.1.3. PRVOUKA I. ST.

1.1.3. PRVOUKA I. ST. 1.1.3. PRVOUKA I. ST. ve znění dodatků č.3 - platný od 1.9.2008, č.10 - platný od 1.9.2008, č.16 - platný od 1.9.2009, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, č.19 Sexuální výchova - platný od 1.9.2010

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 8. - PRVOUKA Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor vyučovací předmět: Člověk a jeho svět - Prvouka 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU PRVOUKA Obsahové,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Náš svět 1. období 1. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 1. období základního vzdělávání žák: MÍSTO, KDE ŽIJEME 1. vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště

Více

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1. Člověk a zdraví 1.1 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Výchova ke zdraví bezprostředně navazuje na vzdělávací

Více

Vzdělávací obsah předmětu přírodověda

Vzdělávací obsah předmětu přírodověda 5.5.3. Vzdělávací obsah předmětu přírodověda Předmět: Přírodověda Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Zpracoval: Vyučuje: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Mgr.Eva Hnízdová PŘ 4/1 Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy 4.r.

Více

Okolní krajina- světové strany, orientační body, místní region. Působení lidí na krajinu a životní prostředí,vliv krajiny na život lidí.

Okolní krajina- světové strany, orientační body, místní region. Působení lidí na krajinu a životní prostředí,vliv krajiny na život lidí. - určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině - dokáže určit světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 8. - PRVOUKA Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor vyučovací předmět: Člověk a jeho svět - Prvouka 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU PRVOUKA Obsahové,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 3. Očekávané výstupy RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Přírodověda

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 3. NAVRÁTILOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 3. NAVRÁTILOVÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 3 NAVRÁTILOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Vyznačí v jednoduchém plánku místo svého bydliště a umístění školy Bezpečně se orientuje v místě svého bydliště a jeho okolí

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 2. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 2. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Předmět: Praktikum ze zeměpisu

Předmět: Praktikum ze zeměpisu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Nepovinné předměty Předmět: Praktikum ze zeměpisu Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu: Člověk a jeho svět Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Člověk a jeho svět prochází všemi ročníky 1. stupně, kdy se žáci vzdělávají ve třech hlavních oblastech (Člověk a společnost,

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 99 Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Učební texty : Mgr. V. Štiková, Já a můj svět - prvouka pro 3. ročník, pracovní

Více