ELIŠKA CHARVÁTOVÁ HISTORIE A SOUČASNOST ZÁKLADNÍ ŠKOLY BUCHLOVICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ELIŠKA CHARVÁTOVÁ HISTORIE A SOUČASNOST ZÁKLADNÍ ŠKOLY BUCHLOVICE"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií ELIŠKA CHARVÁTOVÁ III. ročník kombinované studium Obor: pedagogika veřejná správa HISTORIE A SOUČASNOST ZÁKLADNÍ ŠKOLY BUCHLOVICE Bakalářská práce Vedoucí práce: doc. PhDr. Drahomíra Holoušová, CSc. OLOMOUC 2010

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně a použila jen uvedené prameny a literaturu. V Buchlovicích dne

3 Děkuji doc. PhDr. Drahomíře Holoušové, CSc., za odborné vedení bakalářské práce. Řediteli Základní školy v Buchlovicích Mgr. Františkovi Klvaňovi děkuji za půjčení školních kronik a místostarostovi úřadu městyse Buchlovice Bořku Žižlavskému za poskytnutí historických pramenů. Státnímu okresnímu archivu v Uherském Hradišti děkuji za možnost bádání v archiváliích a pamětníkovi panu Josefu Škrlovi za poskytnuti rozhovoru o vzpomínkách na školní léta.

4 Obsah Úvod Buchlovice Poloha a historie městečka Památky v Buchlovicích a okolí Buchlovice dnes Základní škola Buchlovice Historie školy do roku Školní budovy Pedagogická činnost školy Veřejná činnost školy Historie školy v letech Školní budovy Pedagogická činnost školy Veřejná činnost školy Historie a současnost školy Školní budovy Pedagogická činnost školy Veřejná činnost školy...53 Závěr Seznam pramenů a literatury Přílohy - seznam příloh... 65

5 Úvod Že do škol všecka mládež obrácena býti má. Všechněch lidí, co se jich na světě zrodí, jeden a týž jest cíl, lidmi býti (J. A. Komenský, Velká didaktika) Úvodní citát napovídá, že jsem si za téma své bakalářské práce zvolila školství. Konkrétně jsem se věnovala historii a současnosti Základní školy Buchlovice. Uvedenou základní školu jsem si vybrala pro svůj blízký vztah ke této škole, neboť ji navštěvovali moji rodiče, já i můj syn. Cílem mé práce je popsat historii, vývoj a současnost Základní školy v Buchlovicích. Chtěla bych umožnit současným i následujícím generacím seznámit se s historií, vývojem školy a s proměnami výchovného působení školy. Práci jsem rozdělila do dvou částí. V první části se věnuji historii a současnosti městečka Buchlovice. Nejprve jsem popsala polohu a historii, dále jsem se zaměřila na památky v Buchlovicích a okolí a v závěru jsem popsala současnou situaci v Buchlovicích. Ve druhé části práce jsem se věnovala historii a současnosti základní školy. Tato část je rozdělena do tří kapitol, a to první od počátku školství v Buchlovicích do roku 1918, v druhé kapitole se jedná o časové období , třetí kapitola popisuje školu v období Každá kapitola popisuje budovy školy, jejich úpravy a rekonstrukce, dále se zaměřuje na pedagogickou a mimoškolní činnost školy v daném období. V jednotlivých kapitolách jsem u pedagogické a mimoškolní činnosti uvedla krátké shrnutí základních informací. Pro lepší orientaci v textu jsem toto shrnutí psala kurzivou. Při práci jsem bádala v archiváliích ve Státním okresním archivu v Uherském Hradišti, údaje jsem čerpala také ze školních kronik a z knih zaměřených na minulost a současnost Buchlovic a hradu Buchlova a dále z knih o vývoji počátečního školství 5

6 v českých zemích. Práci jsem obohatila vzpomínkami pamětníka, který navštěvoval měšťanskou školu v letech

7 1 Buchlovice 1.1 Poloha a historie městečka Městečko Buchlovice se nachází ve Zlínském kraji, v okrese Uherské Hradiště. Leží na jihovýchodním úpatí pohoří Chřibů. Lesnaté Chřiby jsou nejzápadnějším výběžkem Karpat na Moravě. Dosahují nadmořské výšky 300 až 500 m n.m. Nejvýznamnější dominantou při pohledu z Dolnomoravského úvalu je chřibské trojvrší, které je tvořeno Holým kopcem s přírodní rezervací, Buchlovem se siluetou hradu a vrchem Modly s kaplí sv. Barbory. V blízkosti trojvrší se nachází městečko Buchlovice, jehož historie je úzce svázána s hradem Buchlovem. (Příloha č.1) Dějiny městečka sahají až do období paleolitu a neolitu. Dokládají to archeologické a pozdější písemné prameny. Údolím, ve kterém se Buchlovice nacházejí, vedla důležitá spojnice z Brněnska na Slovácko, která měla strategický význam nejen v období Velké Moravy. Na území Buchlovic se ve středověku nacházela nedaleko od sebe tři samostatná opevněná sídla, která se postupně spojila zástavbou, a obec se rozrůstala všemi směry. Zpočátku byly Buchlovice nezávislým, dědičným lenním statkem. První zmínka pochází z listinného falsa, které se hlásí k roku 1202 a uvádí jistého Smila z Buchlovic. V roce 1270 sídlili na tvrzi v Buchlovicích bratři Jeroným a Ondřej, v roce 1324 Protiva. V roce 1349 jsou uváděni bratři Ruprecht, Jarohněv a Stach. Později obec vlastnili Vilém z Kokor, Jakoubek ze Sobinova, Jakub Skřet, Petr Kravař a Mikuláš z Domamyslic. V roce 1517 většinovým majitelem Buchlovic se stal Jetřich Potštátský z Prusinovic. Jeho potomek Václav, téměř jediný držitel Buchlovic, prodal svůj majetek v roce 1540 Pavlovi ze Žerotína a ten následně Janu 7

8 ze Zastřizl, majiteli buchlovského hradního panství. Od té doby se stala obec trvalou součástí buchlovického hradního panství a hospodářským centrem. 1 Majiteli hradního panství byli v letech vladykové ze Zástřizl, poslední v rodě byla Kunhuta ze Zástřizl, která se provdala za Bernarda Diviše z Petřvaldu. V roce 1654 zdědil panství syn Kunhuty, Hanuš Zikmund z Petřvaldu a rod Petřvaldů se stává majitelem buchlovského panství. Baroni Petřvaldští vybudovali v Buchlovicích počátkem 18. století zámek, kam se natrvalo přesídlili. Po výstavbě zámku význam Buchlovic ještě vzrostl, neboť se staly rezidencí panského dominia. V roce 1800 umírá Marie Eleonora Petřvaldská, čímž vymřel celý rod Petřvaldů po přeslici a buchlovské panství dědí její synovec Leopold I. Berchtold z větve Berchtoldů z Uherčic. V roce 1893 se hrabě Leopold II. Berchtold oženil s Ferdinandou Károlyiovou z Nagy Karoly. Ferdinanda vynikala dobrosrdečností a byla činná v několika charitativních organizacích. V buchlovickém zámku každoročně pořádala slavnosti školáků u vánočního stromu, kde obdarovávala přes tři sta chudobných dětí obuví, šaty, školními potřebami a hračkami. Nezapomínala ani na nemajetné děti z přilehlých obcí Stříbrnic a Břestku. Dárky předávala osobně. Hraběnka často navštěvovala školu v Buchlovicích, nahlížela do školních sešitů a knih. V roce 1908 založila tzv. polévkový ústav, ve kterém se zdarma podávala polévka chudým žákům. Podílela se též na stavbě měšťanské školy v Buchlovicích. Berchtoldi po celou dobu usilovali o hospodářský, sociální i kulturní rozvoj celého panství. V roce 1945 přechází veškerý majetek Berchtoldů na základě Benešovských dekretů na stát. 2 Buchlovicím se nevyhnuly válečné útrapy. V poslední třetině 15. století v období česko-uherských válek a roku 1605 byly vypáleny Bočkajovci. Stopy zanechaly též 1 HRDÝ, M., KOŘÍNEK, V., ŽIŽLAVSKÝ, B. Moje Buchlovice. Buchlovice: Obec Buchlovice, ŽIŽLAVSKÝ, B. Buchlov-historie a příběhy hradu. Hýsly: Alcor Puzzle,

9 nájezdy švédských vojsk v letech 1623 a 1645, Tatarů v roce V roce 1866 procházela obcí pruská vojska. Významným datem pro Buchlovice je 20. květen Tehdy obdržely od císaře Františka II. statut městyse s právem konání čtyř výročních a čtyř dobytčích trhů. Do historie celé Evropy se vryla v prvním desetiletí 20. století neblahá událost, která se odehrála v buchlovickém zámku, v rezidenci vysokého politika Leopolda II. Berchtolda. Ve dnech 15. a 16. září 1908 umožnil v Buchlovicích tajné jednání rakousko-uherského ministra zahraničí Aloise Lexy Aehrenthala a jeho ruského protějšku Petroviče Izvolského, které se týkalo problematických poměrů na Balkáně. Výsledkem jednání byla rakouská anexe území Bosny a Hercegoviny, což byl počátek událostí, které vyvrcholily vypuknutím první světové války v roce Hrabě Berchtold byl v roce 1912 jmenován předposledním rakouským ministrem zahraničí a v jeho buchlovickém sídle se rozhodovalo o osudech Evropy. V zámku v Buchlovicích byla zřízena během I. světové války vojenská nemocnice. Na frontách I. světové války zemřelo 69 buchlovických mužů. Během ozbrojené intervence států Dohody proti nově vyhlášenému subjektu na území Maďarska a Slovenska se v roce 1919 usadila v Buchlovicích část 6. československého dělostřeleckého pluku. I když se městečka Buchlovic bezprostřední válečné události II. světové války nedotkly, lidským osudům se ale nevyhnuly. Ve fašistických věznicích a vyhlazovacích táborech v období II. světové války zemřelo 11 občanů z Buchlovic. Dne 29. dubna 1945 byly Buchlovice osvobozeny rumunskou armádou. K velkému rozšíření Buchlovic došlo v letech minulého století. Výstavba se zároveň dotkla i chatových oblastí na Smraďavce a na Trnávkách. Od 90. let se změnil především střed městyse doslova k nepoznání. (Příloha č. 2) V roce 1994 byl udělen Buchlovicím znak a prapor. Na znaku je symbolika staré obecní pečeti 9

10 doplněná znakovou figurou z erbu pánů ze Zástřizl, kteří drželi Buchlovice v století. Spolkový život v Buchlovicích byl velmi bohatý. Nejstarší spolky vznikly v 70. letech 19. století. Byly to dodnes nepřetržitě existující Sbor dobrovolných hasičů, který vznikl v roce 1876, dále ve stejném roce ustavený Spolek vojínů vysloužilých Martin, který existoval do roku Hlavním účelem tohoto mužského spolku bylo uspořádání a zaplacení důstojného pohřbu svým členům. K rozvoji spolkové činnosti došlo v 20. století. V roce 1904 byl založen Spolek divadelních ochotníků Bozděch, který uváděl vlastenecké hry a zabýval se i činností přednáškovou. V roce 1909 vznikl Okrašlovací spolek, pořádající poučné a nepolitické okrašlování, zalesňování a estetické zvelebování Buchlovic a jeho okolí. V období 1. republiky došlo k dalšímu rozvoji spolkové činnosti. Vznikly téměř dvě desítky nových spolků, např. Tělocvičná jednota Sokol Buchlovice, Sdružení přátel Junáka a další. Počátkem 50. let 20. století kromě Svazu požární ochrany a Tělocvičné jednoty Sokol byly všechny spolky zrušeny nebo je přetvořila tehdejší Národní fronta. Po listopadu 1989 se některé spolky obnovily a taky vznikly nové, a to Folklorní studio Buchlovice a Spolek podporovatelů historie Buchlovic Památky v Buchlovicích a okolí K nejvýznamnějším památkám v nedalekém okolí Buchlovic patří hrad Buchlov, kaple sv. Barbory a bývalý lovecký zámeček s kaplí sv. Kříže na Smraďavce. Založení hradu Buchlova nebylo dosud upřesněno, bývá posouváno někdy před polovinu 13. století. Původní stavba byla tvořena dvěma hranolovými věžemi, jižním jednopodlažním palácem a pozdější přístavbou raně gotické kaple, která stojí nad 3 HRDÝ, M., KOŘÍNEK, V., ŽIŽLAVSKÝ, B. Moje Buchlovice. Buchlovice: Obec Buchlovice,

11 průjezdem a je zdobena bohatými kamenickými články s kamenickými značkami tehdejších mistrů. (Příloha č. 3) Kaple sv. Barbory na Modle vznikla pravděpodobně v 13. století, v souvislosti s raně gotickou stavební činností na sousedním Buchlově. Majitel panství Hanuš Zikmund Petřvaldský zde postavil novou budovu v roce Pod stavbou jsou hrobky majitelů panství Petřvaldů a Berchtoldů. U kaple se odbývaly poutní bohoslužby. V 19. století byly pouti na Barborce obnoveny. 4 Lovecký zámeček s kaplí sv. Kříže na Smraďavce byl postaven v letech Janem Dětřichem Petřvaldským z Petřvaldu, tehdejším majitelem buchlovského panství, později přešel do rukou Berchtoldů. Kaple sv. Kříže stojí nad sirovodíkovým pramenem. Leopold I. Berchtold vybudoval na počátku 19. století v blízkosti kaple a zámečku lázně. V současnosti je objekt bývalého zámečku a sousední restaurace v soukromých rukou a nabízí lázeňské, pohostinské a ubytovací služby. 5 Barokní zámek v Buchlovicích patří k nejvýznamnějším barokním šlechtickým sídlům na území České republiky. Stavba zámku byla zahájena těsně před rokem 1700 hrabětem Janem Dětřichem Petřvaldským. Současnou podobu zámek nabyl až v prvních dvou desetiletích 20. století. Spolu se zámkem vznikala i zámecká zahrada, která patří k nejvýznamnějším svého druhu v naší vlasti. K původnímu parku ve francouzském stylu později přibyla jeho anglická část. Buchlovická zahrada a park představují jedny z našich nejvýznamnějších památek. 6 Buchlovická farnost s kostelem sv. Martina vznikla patrně ve 13. století. Nynější raně barokní kostel byl postaven na místě staršího kostela v letech HRDÝ, M., KOŘÍNEK, V., ŽIŽLAVSKÝ, B. Moje Buchlovice. Buchlovice: Obec Buchlovice, Hrady, zámky, tvrze Čech, Moravy a Slezka. [online]. Dostupné z [cit ]. 6 Zámek Buchlovice. [online]. Kroměříž: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště. Dostupné z [cit ]. 11

12 Milotou ze Zástřizl. Hlavní oltář kostela je doplněn cennou kopií obrazu sv. Martina malíře Van Dycka. Kapli sv. Alžběty, dříve sbor Jednoty bratrské, najdeme na zdejším hřbitově. Dobu jejího vzniku přesně neznáme, pravděpodobně do roku V současnosti po rekonstrukci slouží účelům smuteční obřadní síně. Náměstí v Buchlovicích zdobí socha Panny Marie z roku 1892, která stojí na vysokém štíhlém sloupu s čtyřhrannou podstavou. Je dílem sochaře Leopolda Dohnala. Sochy sv. Cyrila a Metoděje, které se nacházejí v zámecké zahradě v Buchlovicích, patří k nejcennějším památkám v katastru obce. Autorem byl v roce 1748 sochař Ondřej Zahner. V části obce zvané Lúčky najdeme kapli sv. Vendelína. Mezi drobné sakrální památky patří kříž na Větřáku, Mariánský sloup Za Humny, socha Panny Marie na Modle a socha sv. Barbory na Chrastích. 1.3 Buchlovice dnes Buchlovice se v současnosti mohou chlubit zrekonstruovaným náměstím s kašnou a především klidovou zónou, která navazuje na celý zámecký areál. Na okraji městečka se rozrostla průmyslová zóna s několika firmami. Součástí zahrady státního zámku Buchlovice je Záchranná stanice volně žijících živočichů. Muzeum Podhradí v Buchlovicích nabízí expozici věnovanou mikroregionu Buchlov a výstavy přibližující dějiny městyse Buchlovice. V současné době nepřetržitě funguje od roku 1876 Sbor dobrovolných hasičů, dále jednota Sokol Buchlovice, která byla založena v roce Buchlovické ochotnické divadlo v roce 2000 opět obnovilo svou činnost pod názvem Divadelní spolek J. K. Tyla Buchlovice. V roce 1976 byl založen Ženský pěvecký sbor 12

13 Buchlovice, který dodnes zpívá pro radost a potěšení sobě i svým posluchačům. Spolek podporovatelů historie Buchlovic, založený v roce 1995, se zabývá výzkumem, studiem dokumentace a popularizací poznatků o dějinách městečka a jejího okolí od pravěku po současnost. 7 V roce 1991 bylo založeno v Buchlovicích Folklorní studio Buchlovice, které obohacuje život v kraji pod hradem Buchlovem lidovým uměním Moravského Slovácka. 8 7 HRDÝ, M., KOŘÍNEK, V., ŽIŽLAVSKÝ, B. Moje Buchlovice. Buchlovice: Obec Buchlovice, Folklórní studio Buchlovice. [online]. Buchlovice: Folklórní studio Buchlovice. Dostupné z [cit ]. 13

14 2 Historie a současnost Základní školy Buchlovice 2.1 Historie školy do roku Školní budovy Školní budova na Lhotce První zpráva o školní budově je datována k roku 1742, budova se nacházela v místní části Lhotka. Domek měl doškovou střechu, jednu učebnu a byt učitele. Škola byla zpočátku jednotřídní, pravděpodobně se v ní vyučovalo již od roku Jedna učebna pro 100 až 120 dětí nedostačovala, muselo být zavedeno polodenní vyučování. V létě se učilo na dvoře, za deštivého počasí ve dřevníku a v zimě se všechny děti tísnily v malé učebně. Obecnou školu v Buchlovicích navštěvovaly děti ze sousedních obcí, do roku 1788 ze Stříbrnic, Boršic, Tupes a Zlechova, do roku 1874 ze Starých Hutí a do roku 1906 z Břestku. Počet dětí ve škole přesahoval číslo 200. Vyučovalo se v provizorních místnostech. Protože stará budova nevyhovovala, v roce 1862 byla zahájena výstavba nové školy. Tato nejstarší budova byla později využita jako panský chudobinec. 9 (Příloha č. 4) Školní budova u cihelny Stavba druhé budovy byla zahájena v roce 1862 u cihelny na pozemku, který byl darován hraběnkou Berchtoldovou. Učit se v ní začalo v roce Nová školní budova měla dvě učebny a byt pro nadučitele. Později tato budova byla využita jako 9 Pamětní kniha o školství napsána Měšťanskou školou v Buchlovicích, Uloženo na úřadě městyse Buchlovice, u místostarosty Bořka Žižlavského. 14

15 četnická stanice a byly v ní zřízeny soukromé byty. 10 V letech byla škola dvoutřídní obecnou. 11 (Příloha č. 5) Školní budova obecné školy na Lhotce V roce 1882 dosáhl počet žáků 400, což byl stav pro dosavadní dvoutřídní školu naprosto nevyhovující, na jednoho učitele připadalo tehdy 200 dětí. V roce 1886 Ministerstvo kultu a vyučování rozhodlo o nutnosti výstavby nové školní budovy. V roce 1887 schválilo obecní zastupitelstvo návrh místní školní rady na postup výstavby školy. Stavební plány vypracoval Jan Rychman z Bzence. Dne 2. prosince 1888 byl položen základní kámen nové školní budovy na Lhotce. (Příloha č. 6) Kámen zajistil místní kameník L. Kozák. Výstavba byla přidělena ve veřejném konkurzu staviteli Jiřímu Kovaříkovi z Vídně, rodáku z Břestku, který předložil nejnižší rozpočet na částku zl. Koncem roku 1889 byla stavba dokončena. Budova měla pět učeben, byt pro nadučitele a kabinety. Škola byla organizována jako pětitřídní, s jedním místem nadučitele, jedním učitelem, učitelkou a se dvěma podučiteli. V nové budově bylo zahájeno vyučování 18. března 1890, vyučovalo se pouze ve čtyřech třídách pro nedostatek učitelských sil. 12 V roce 1901 byly přistaveny další dvě učebny, dva byty pro učitele a téhož roku byly otevřeny pobočky při čtvrté a páté třídě Pedagogická činnost školy Buchlovice byly sídlem vrchnosti velkostatku Buchlov. Vrchnost vybírala učitele uvážlivě, s ohledem na kvalifikaci a měla velký finanční vliv na odměňování učitelů. 10 Pozůstalost Leopold Kučík (NAD 157). Státní okresní archiv Uherské Hradiště, nezpracovaný fond. 11 Národní škola Buchlovice. Státní okresní archiv Uherské Hradiště. 12 Pozůstalost Leopold Kučík (NAD 157). Státní okresní archiv Uherské Hradiště, nezpracovaný fond. 13 Pamětní kniha o školství napsána Měšťanskou školou v Buchlovicích, Uloženo na úřadě městyse Buchlovice, u místostarosty Bořka Žižlavského. 15

16 Obecná škola - Triviální škola v letech Nejstarší údaje o existenci římskokatolické školy obsahují děkanské matriky z let 1672, 1691, Dne 6. prosince 1774 byl vydán všeobecný školní řád, který zavedl tři druhy obecních škol, normální, hlavní a triviální. Triviální školy se zřizovaly při farách, byly 1-2 třídní. Obsah vzdělání tvořily předměty: čtení, psaní, počítání, ve městech základy hospodářství, děvčata se učila šít a plést. Základním předmětem bylo náboženství. Dozorem nad školou byl pověřen farář. Hlavní školy byly zřizovány v krajských městech, měly 3 třídy. Obsah vzdělání v hlavní škole byl téměř shodný s triviální školou, navíc měl předměty: základy reálií a latiny, sloh, kreslení a geometrie. Normální škola byla německá a otevřená v hlavním městě. Podle jejího vzoru se mělo řídit vzdělání učitelů a vyučování. 15 Triviální školu navštěvovali žáci ve věku 6-12 let. Každý začátek a konec školního roku byl spojen s bohoslužbou. První triviální učitel Tomáš Vejvoda byl uveden v roce V roce 1769 mu zemřela manželka se synem a pravděpodobně odešel z Buchlovic. Dalším učitelem byl Jan Kučera, který po krátkém působení v roce 1770 zemřel. Nahradil ho Antonín Hlaváček a v letech učil ve škole František Majer. Později v letech Vavřinec Šrot, po něm v letech zdejší rodák Karel Marek, který byl po vzniku obecné školy jejím správcem do roku V roce 1865 bylo zahájeno vyučování dne 1. září a žáci mohli ukončit školu kdykoliv během roku, po dovršení 12 let. Až do roku 1867 byla triviální škola jednotřídní. Od roku 1867 byla škola organizována jako dvoutřídní, která trvala až 14 Národní škola Buchlovice. Státní okresní archiv Uherské Hradiště. 15 VÁŇOVÁ, R. Vývoj počátečního školství v českých zemích. Praha: Univerzita Karlova v Praze,

17 do roku Ve školním roce byl počet žáků ve škole 460, na jednoho učitele připadalo 92 žáků. 16 V tehdejší době byla velmi špatná docházka žáků do školy. Žáci často přicházeli z velmi vzdálených obcí po špatných cestách, obzvlášť v zimě, a byli nuceni pomáhat rodičům s polními pracemi. Navzdory všem nařízením bývali žáci v letních měsících málo přítomni. Pokud nebylo možné donutit rodiče k pravidelné docházce jejich dětí do školy, museli platit do školního fondu nebo za knihy a školní papír. Používané trestní donucovací prostředky se však často míjely účinkem. 17 Nařízením z roku 1788 byla ustanovena výuka německého jazyka na venkově. Učilo se moravskou řečí a taky číst a psát německy. Vrchnostenský úřad prováděl kontrolu výchovného působení učitele na žáky a rodiče. Učitel měl působit také na rodiče, aby správně vychovávali děti a posílali je do školy. Podle zápisů z nejstarší dochované školní matriky Schulmatrik z roku 1814 v německém jazyce vyučovaly se v triviální škole v Buchlovicích tyto předměty: čtení, psaní, počítání a náboženství. Za 16 let vydala triviální škola, která měla celkem 835 žáků, pouze 27 vysvědčení, a to jen žákům, kteří odcházeli na studia. Tito žáci byli vždy děti lépe společensky postavených rodičů (obyvatelstvo bylo rozvrstveno na venkovskou chudinu, sedláky a početné panské služebnictvo). Tehdejší klasifikace měla čtyři stupně. Zajímavé bylo ohodnocení u jednoho žáka. Cituji: Je velmi slabý a něco hloupý na paměť. 18 Učitel měl několik příjmů. Příjmy od vrchnosti, z kostela, z nadací, za zpívání, od obce za kostelní službu, koledu, a taky školné. Příjmy učitele od vrchnosti byly závislé na docházce žáků a na jeho úspěchu při jejich výchově. Učitel, který působil v roce 1843, bral příjem od vrchnosti jednak v naturáliích - 1 měřice pšenice, 8 měřic 16 Pozůstalost Leopold Kučík (NAD 157). Státní okresní archiv Uherské Hradiště, nezpracovaný fond. 17 Konferenční protokoly, Státní okresní archiv Uherské Hradiště, fond NŠ Buchlovice. 18 STOCKMANOVÁ, J. Dokumenty ve vývoji školství v Buchlovicích. Diplomová práce. Brno: Pedagogická fakulta UJEP, Fond NŠ Buchlovice. Státní okresní archiv Uherské Hradiště, s

18 žita, 1 měřice ječmene, 1 měřice krup, 1 měřice hrachu, 12 sáhů palivového dřeva, výnos z pole 2 rakouské měřice výsevku, a též v hotovosti. 19 Vydaný říšský zákon z roku 1869 změnil postavení školy k církvi. Řízení, správa a dohled nad školstvím přešly na stát. Církvi bylo ponecháno pouze řízení a organizace vyučování náboženství. 20 Obecná škola v letech Školský zákon ze dne 14. května 1869 zavedl školu obecnou. Obecné školy se dělily na obyčejné školy obecné a na školy měšťanské. Úkolem obyčejné školy obecné bylo vychovat žáky v mravnosti a zbožnosti a rozvíjet jejich poznání. Měšťanské školy měly poskytnout žákům, kteří nenavštěvovali střední školu, vyšší vzdělání. Obecné školy byly veřejné i soukromé. Nové předpisy zavedly osmiletou povinnou školní docházku pro žáky od 6 do 14 let. Na obyčejných školách obecních se vyučovaly předměty: náboženství, jazyk, počty, reálie, psaní, nauka o formách geometrických, zpěv a tělocvik, ženské ruční práce a nauka o domácím hospodářství. U měšťanských škol obsah vzdělání tvořily předměty náboženství, jazyk a písemnosti, zeměpis, dějepis, přírodopis, přírodozpyt, aritmetika, geometrie, vedení knih, kreslení, krasopis, zpěv a tělocvik, ženské ruční práce a nauka o domácím hospodářství. Nový školský zákon zavedl pravidelný plat pro učitele, zvýšilo se tím jeho společenské postavení, protože byl zbaven ponižující úlohy vybírat peníze od rodičů. Podle počtu tříd se obecné školy dělily na jednotřídní, dvoutřídní, trojtřídní, čtyřtřídní, pětitřídky až osmitřídky. Učivo obecné školy bylo rozvrženo na osm školních roků, proto ve školách ménětřídních byla zavedena oddělení, uspořádaná 19 Pozůstalost Leopold Kučík (NAD 157). Státní okresní archiv Uherské Hradiště, nezpracovaný fond. 20 VÁŇOVÁ, R. Vývoj počátečního školství v českých zemích. Praha: Univerzita Karlova v Praze,

19 podle věku a vědomostí. Postup z oddělení do oddělení se konal na konci školního roku. V roce 1883 byla novelou školského zákona z roku 1869 zkrácena školní docházka na šest let. Žáci pak navštěvovali školu jen část školního roku nebo jen některé dny v týdnu. 21 O pedagogické činnosti ve škole v Buchlovicích v letech nás informují dochované konferenční protokoly, což jsou zápisy z pravidelných měsíčních učitelských konferencí, které byly sepisovány učiteli. Správce školy v nich hodnotil vyučovací metody učitelů, jejich osobní vystupování a plnění učebního plánu. V roce 1889 měla škola se dvěma třídami 426 žáků. Pro velký počet žáků měla každá třída dvě oddělení. Druhé oddělení 1. třídy a obě oddělení 2. třídy byly ještě rozděleny na skupiny a) a b). Příčinou rozdělení bylo používání několikadílných čítanek, kdy každá skupina používala jiný díl knihy. Řídící učitel kladl důraz na bedlivou přípravu učitele. Ve výuce se používaly písanky, kreslenky a úkolové sešity. Žáci si učebnice a sešity kupovali sami. Učitel měl však seznam chudých žáků, kterým se školní potřeby z školního fondu koupili a následně zapůjčili. Zprávy z učitelských konferencí z roku 1889 uvádějí, že z důvodu špatného počasí nebyl často dodržen rozvrh učební látky. Učitel kladl při výuce důraz na zřetelné čtení, dotazoval se na obsah textu. Mluvnice nebyla vyučována mechanicky, ale z příkladů probraných ústně nebo písemně žáci odvozovali pravidla. Z obsahu protokolů z roku 1890 je zřejmé, že již v této době nebyly vzájemné vztahy mezi učitelským sborem jen dobré, ale že zde existovaly i ostré slovní rozepře. Správce školy několikrát ukončil konferenci z důvodu nevhodného chování učitele k nadučiteli. Jednu takovou popsanou neshodu mezi nadučitelem Kokešem a učitelem Hajnem pro zajímavost 21 VÁŇOVÁ, R. Vývoj počátečního školství v českých zemích. Praha: Univerzita Karlova v Praze,

20 cituji: Když nadučitel žádal učitele, aby se sešli ve třídě, aby byl přečten třídní řád, nazval to učitel Hajn komediantstvím, za to správce ho nazval sprosťákem, načež pan Hajn odešel, pravě, že zde nemusí býti. 22 Z dalších protokolů je zřejmé, že při projevu žáka byl kladen důraz na stručnost výkladu a individualitu. V jednotlivých třídách se hodnotil prospěch, pilnost a mravní chování. Napovídání a šeptání nebylo tolerováno. Správce školy docházel do výuky a sledoval, zda se učitelé řídili podle pedagogicko-didaktických zásad. 23 V měsíci dubnu byla často návštěvnost školy jen 20%. Žáci pomáhali při polních pracích nebo hlídali menší děti. Příčinou nízké návštěvnosti školy byla pro mnohé žáky velká vzdálenost a neschůdné cesty při špatném počasí. 24 Od roku 1893 bylo zavedeno vyučování ženským ručním pracím 16 hod týdně, později v roce 1910 bylo toto vyučování sníženo na 6 hod týdně. V roce 1899 byly vyučovány tyto předměty: mravy, náboženství, čtení, mluvnice, pravopis, sloh, počty a měřické tvaroznalství, přírodopis, přírodozpyt, zeměpis, dějepis, psaní, kreslení, zpěv, tělocvik, ženské práce ruční a zevnějšek písemných prací. Stupnice známek byla následující: Mravy: úplně přiměřené, přiměřené, méně přiměřené, nepřiměřené. Prospěch: velmi dobrý, dobrý, dostatečný, sotva dostatečný, nedostatečný. 25 (Příloha č. 7) V roce 1901 byla školní zahrada rozdělena na části, kde byly květiny, zelenina a léčivé rostliny. Žáci rozdělení na skupiny se střídali při práci na zahradě. Nejstarší žáci vysazovali stromky ze školky. V roce 1917 proběhla na školní zahradě akce pěstování zeleniny. 22 Konferenční protokoly, Protokol z Státní okresní archiv Uherské Hradiště, fond NŠ Buchlovice. 23 Konferenční protokoly, 1912/ /28. Státní okresní archiv Uherské, fond NŠ Buchlovice. 24 Konferenční protokoly, Státní okresní archiv Uherské Hradiště, fond NŠ Buchlovice. 25 Třídní výkazy o prospěchu a návštěvě žáků. Státní okresní archiv Uherské Hradiště, fond NŠ Buchlovice. 20

21 Během přestavby školy sloužila tělocvična jako sklad materiálu, žáci místo tělocviku měli vycházky zeměpisné, zeměměřické, hry v přírodě a pochodová cvičení. 26 Nevhodné chování u žáků učitelé trestali sníženou známkou z mravů a nechávali žáky po škole. Ve zprávě o mravech, pilnosti a prospěchu žáků v konferenčním protokolu ze dne 4. listopadu 1912 se uvádí: Zelinka Antonín a Bánovský Václav obdrží známky z mravů čtvrtého stupně, tento pro zapalování pryskyřice v lese a házení kamením, onen pro na cti utrhačné řeči proti některým členům sboru učitelského. Mrkva Alois a Bětík Valentin obdrží známky z mravů pátého stupně, střílení z klíčků, opilství, koulení kuželek v hostinci, hraní o peníze, kouření a zesměšňování kněží. 27 Morálka u žáků se stále zhoršovala, mládež beztrestně a bezohledně provokovala učitele i občany. Učitelský sbor si už nevěděl rady, neboť dosavadní kázeňské prostředky nedostačovaly. Školní rada požádala proto představenstvo obce o součinnost. V období I. světové války učitelský sbor zajišťoval vojenskou průpravu mládeže od 16 let. Aby dosáhla tato průprava svého účelu, utužovala se ve škole kázeň, mládež si navykala přísnější disciplíně, pořádku a poslušnosti a byla vedena tak, aby v ní byla probuzena láska, oddanost a věrnost k mocnáři. Starší žáci se účastnili pochodového cvičení. 28 Stručné shrnutí pedagogické činnosti školy do roku 1918 Škola v Buchlovicích byla vždy na vyšší úrovni, protože vrchnost velkostatku Buchlov měla vliv na výběr učitelů a jejich odměňování. V letech byla v Buchlovicích obecná škola triviální, vyučovaly se předměty náboženství, čtení, 26 Konferenční protokoly, Státní okresní archiv Uherské Hradiště, fond NŠ Buchlovice. 27 Konferenční protokoly, 1912/ /28. Protokol č. 5 ze dne Státní okresní archiv Uherské Hradiště, fond NŠ Buchlovice. 28 Konferenční protokoly, 1912/ /28. Státní okresní archiv Uherské Hradiště, fond NŠ Buchlovice. 21

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Minulost školy a školství v obci Vrbici

Minulost školy a školství v obci Vrbici Minulost školy a školství v obci Vrbici První školní budova byla postavena v místech, kde stojí škola nynější a vydržela zde až do roku 1833. Ve školním sklepě bylo v této době umístěno obecní vězení.

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Anna Uhlířová 100 let od založení školy na Pavlovské ulici v Mikulově

Anna Uhlířová 100 let od založení školy na Pavlovské ulici v Mikulově Anna Uhlířová 100 let od založení školy na Pavlovské ulici v Mikulově Budova školy na Pavlovské ulici v Mikulově (foto školní archiv) Z dochovaných písemných materiálů je zřejmé, že rodiče dětí z horního

Více

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 EL NAD 416 209 I. Vývoj původce archivního souboru Před zřízením školy byl Terešov přiškolen k Drahoňově Újezdu, zdejší škola byla založena v roce 1845

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice Duha časopis žáků ZŠ Huštěnovice První číslo Podzim 2013 Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Krátká historie školy 3. Jaké byly školy dříve? 4. Co děláme ve škole 5. Paní učitelka 6. Básničky o škole Milí čtenáři,

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Hostivické pamětní knihy a kroniky

Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivice, březen 2009 Pamětní knihy a kroniky představují zajímavý zdroj informací o historii Hostivice, i když k některým tvrzením je třeba přistupovat obezřetně. V

Více

Školní rok 1917.-1918.

Školní rok 1917.-1918. Školní rok 1917.-1918. Sbor učitelský: Na počátku školního roku 1917 sestaven sbor učitelský takto: Jaroslav Meltický, def.řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Hégr zat. učitel I.

Více

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce Údaje o stříkačce SDH Žamberk Ani Žamberk nebyl ušetřen zkázy způsobené ohněm, a proto se jeho občané snažili vytvářet ochranu proti tomuto živlu. Staré kroniky zaznamenávají rok 1572, kdy město lehlo

Více

100 LET NAŠÍ ŠKOLY. Počátky vzdělání v našem městě

100 LET NAŠÍ ŠKOLY. Počátky vzdělání v našem městě Počátky vzdělání v našem městě Nejstarší zmínka o vyučování v našem blízkém okolí se vztahuje k městu Gmünd a roku 1387. V obcích, kde stál kostel, byly zřizovány farní triviální školy, ve kterých se kromě

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Císařovna Marie Terezie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_08 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Mgr. Gabriela

Více

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy NÁRODNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 (1932) 1948-1953. Inventář

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy NÁRODNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 (1932) 1948-1953. Inventář Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 090400/03 NÁRODNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 (1932) 1948-1953 Inventář (NAD č.: 2653) (Č. pomůcky: 530) Petra Krátká Praha 2012 I Národní škola

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Upozornění pro případné zájemce: Archiv v Zámrsku započal s digitalizací matrik, které poté bude možno prohlížet přes internet. --------

Více

HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH

HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH 9 HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH 1669 1875 1830 1857 8. 10. 1919 1937 připomínka první školy v Doksech v domě čp. 40 vedle tehdejší fary naproti kostelu. Při požáru v r. 1750 shořela i budova čp. 40, nová

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

Diplom prvních absolventek. Období tzv.první republiky 1. Období tzv.první republiky 2. Období tzv.první republiky 3

Diplom prvních absolventek. Období tzv.první republiky 1. Období tzv.první republiky 2. Období tzv.první republiky 3 Vývoj ošetřovatelského školství Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové 1860 Florence Nightingal založila v Londýně první ošetřovatelskou školu. 1862 založen Spolek lékařů českých, předseda J. E.

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Č.P. 54 bývalá škola.

Č.P. 54 bývalá škola. Č.P. 54 bývalá škola. Než 15.5.1838 byl posvěcen základní kámen této budovy dokončené 15.7.1839, proběhla do té doby mnohá jednání, pří a intrik které popisuji ve Školství ve Voděradech. My se nyní soustřeďme

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny 1. Památky místního významu 2. Muzea a expozice místního a regionálního dědictví Dědictví musí být ve

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého.

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. K ošetřování chudých a nemocných a k vedení chudobince povolala

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 134/99-11001 Signatura: on2cs105 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Dobrá, Dobrá

Více

Větrné mlýny v Těškovicích

Větrné mlýny v Těškovicích Větrné mlýny v Těškovicích Stručný přehled (Mgr. Jan Fryčka) Rozmístění bývalých větrných mlýnů v Těškovicích (ortofoto 2009, mapy.cz). Mlýny jsou značeny vzestupně od nejstaršího, mlýn 1b stál původně

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

Inventáře Archivu hlavního města Prahy OBECNÁ ŠKOLA PRAHA XI. - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 1932-1948. Inventář. (NAD č.: 2652) (Č.

Inventáře Archivu hlavního města Prahy OBECNÁ ŠKOLA PRAHA XI. - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 1932-1948. Inventář. (NAD č.: 2652) (Č. Inventáře Archivu hlavního města Prahy 090400/03 OBECNÁ ŠKOLA PRAHA XI. - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 1932-1948 Inventář (NAD č.: 2652) (Č. pomůcky: 496) Petra Krátká Praha 2009 Obecná škola Praha XI. Hrdlořezy,

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína Václav Fiala pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína v Klatovech Carrarský mramor, 155 x 500 cm Klatovy, Pražská 23 2012 Čeněk Vosmík: Pavel Kristián z Koldína, 1924 umělý kámen, schodiště klatovské

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

IGNAZ RICHTER a MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA V DOLNÍM PODLUŽÍ. SANDRA BERÁNKOVÁ a LUCIE HORÁKOVÁ

IGNAZ RICHTER a MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA V DOLNÍM PODLUŽÍ. SANDRA BERÁNKOVÁ a LUCIE HORÁKOVÁ IGNAZ RICHTER a MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA V DOLNÍM PODLUŽÍ SANDRA BERÁNKOVÁ a LUCIE HORÁKOVÁ 2013-2014 PODĚKOVÁNÍ: Chtěly bychom poděkovat panům O. Liškovi, T. Liškovi a J. Rydvalovi za cenné informace k tématu

Více

LEGISLATIVA PRO VYUČUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ

LEGISLATIVA PRO VYUČUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ LEGISLATIVA PRO VYUČUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ (PLATNÁ K 1. 9. 2015) Výuka předmětu náboženství se ve školách řídí především těmito legislativními předpisy: Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Pomyslný základní kámen mikulovského muzea byl položen před 100 lety a pomyslně na něj poklepali pánové založivší v roce 1913 muzejní spolek. Podnět k

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

Rozvojový strategický dokument obce Drnovice

Rozvojový strategický dokument obce Drnovice Rozvojový strategický dokument obce Drnovice 1 Rozvojový strategický dokument obce Drnovice Obsah: 1. Základní profil obce 3 1.1 Historie obce, památky, zajímavosti. 3 2. Současnost obce 4 2.1 Poloha obce..

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval?

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Životopis Jan Amos Komenský (latinsky Comenius) se narodil 28. března 1592 na jihovýchodní Moravě. Byl posledním biskupem Jednoty bratrské. Místo jeho narození není

Více

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_344 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu Český národní komitét ICOMOS ve spolupráci s Muzeem umění v Olomouci Vás zvou na odborný seminář

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Vývoj do roku 1918... 2 2.2 V letech 1918 1945... 3 2.3 Vývoj od roku 1945 až dosud... 4 3 Shrnutí poznatků...

Více

Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009)

Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009) Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009) Školskými zařízeními pro zájmové vzdělávání jsou střediska volného času, školní kluby a školní družiny.

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie II. Označení materiálu: Datum vytvoření: 6.9.2013

Více

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní listy a náměty pro

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Základní a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Číslo směrnice: 12..2013 Vypracoval: Mgr. Markéta Bajerová,

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu:

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH Výuka předmětu Náboženství se ve školách řídí především těmito zákony platnými od 1. 1. 2005: Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1 Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Rozsah a forma vedení školní matriky

Rozsah a forma vedení školní matriky Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov Horská 160 541 02

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov Horská 160 541 02 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov Horská 160 541 02 Změny školního řádu č. 3, kterými se mění a doplňuje školní řád Č.j. 467/08 ze dne 3.9.2012, platné s účinností od 3.9.2012 :

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Co všechno víme o starším pravěku?

Co všechno víme o starším pravěku? Co všechno víme o starším pravěku? Starší pravěk Starší paleolit Starší doba kamenná Co víme o starším pravěku? Které vývojové stupně člověka známe? člověk zručný člověk vzpřímený člověk rozumný nejstarší

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

STŘEDOČESKÝ KRAJ A PRAHA

STŘEDOČESKÝ KRAJ A PRAHA Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Zeměpis II. ročník STŘEDOČESKÝ KRAJ A PRAHA referát Jméno a příjmení: Jakub Jezdinský David Novotný Daniel Schubert Třída: 6. O Datum: 17. 6. 2014 Středočeský kraj

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Mladá Boleslav, 17. listopadu 1325. 17. listopadu 1322, 293 01 Mladá Boleslav. Identifikátor školy: 600 049 221

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Mladá Boleslav, 17. listopadu 1325. 17. listopadu 1322, 293 01 Mladá Boleslav. Identifikátor školy: 600 049 221 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Mladá Boleslav, 17. listopadu 1325 17. listopadu 1322, 293 01 Mladá Boleslav Identifikátor školy: 600 049 221 Termín konání

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice

Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice Obec Chloumek Obec Kladrubce Obec Podhůří Obec Polánka Obec Přebudov

Více

Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392. Výroční zpráva

Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392. Výroční zpráva Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392 Výroční zpráva 2004 Není místa na zemi, které by nebylo krásné. Všude je krása, ale ne všude

Více