ELIŠKA CHARVÁTOVÁ HISTORIE A SOUČASNOST ZÁKLADNÍ ŠKOLY BUCHLOVICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ELIŠKA CHARVÁTOVÁ HISTORIE A SOUČASNOST ZÁKLADNÍ ŠKOLY BUCHLOVICE"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií ELIŠKA CHARVÁTOVÁ III. ročník kombinované studium Obor: pedagogika veřejná správa HISTORIE A SOUČASNOST ZÁKLADNÍ ŠKOLY BUCHLOVICE Bakalářská práce Vedoucí práce: doc. PhDr. Drahomíra Holoušová, CSc. OLOMOUC 2010

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně a použila jen uvedené prameny a literaturu. V Buchlovicích dne

3 Děkuji doc. PhDr. Drahomíře Holoušové, CSc., za odborné vedení bakalářské práce. Řediteli Základní školy v Buchlovicích Mgr. Františkovi Klvaňovi děkuji za půjčení školních kronik a místostarostovi úřadu městyse Buchlovice Bořku Žižlavskému za poskytnutí historických pramenů. Státnímu okresnímu archivu v Uherském Hradišti děkuji za možnost bádání v archiváliích a pamětníkovi panu Josefu Škrlovi za poskytnuti rozhovoru o vzpomínkách na školní léta.

4 Obsah Úvod Buchlovice Poloha a historie městečka Památky v Buchlovicích a okolí Buchlovice dnes Základní škola Buchlovice Historie školy do roku Školní budovy Pedagogická činnost školy Veřejná činnost školy Historie školy v letech Školní budovy Pedagogická činnost školy Veřejná činnost školy Historie a současnost školy Školní budovy Pedagogická činnost školy Veřejná činnost školy...53 Závěr Seznam pramenů a literatury Přílohy - seznam příloh... 65

5 Úvod Že do škol všecka mládež obrácena býti má. Všechněch lidí, co se jich na světě zrodí, jeden a týž jest cíl, lidmi býti (J. A. Komenský, Velká didaktika) Úvodní citát napovídá, že jsem si za téma své bakalářské práce zvolila školství. Konkrétně jsem se věnovala historii a současnosti Základní školy Buchlovice. Uvedenou základní školu jsem si vybrala pro svůj blízký vztah ke této škole, neboť ji navštěvovali moji rodiče, já i můj syn. Cílem mé práce je popsat historii, vývoj a současnost Základní školy v Buchlovicích. Chtěla bych umožnit současným i následujícím generacím seznámit se s historií, vývojem školy a s proměnami výchovného působení školy. Práci jsem rozdělila do dvou částí. V první části se věnuji historii a současnosti městečka Buchlovice. Nejprve jsem popsala polohu a historii, dále jsem se zaměřila na památky v Buchlovicích a okolí a v závěru jsem popsala současnou situaci v Buchlovicích. Ve druhé části práce jsem se věnovala historii a současnosti základní školy. Tato část je rozdělena do tří kapitol, a to první od počátku školství v Buchlovicích do roku 1918, v druhé kapitole se jedná o časové období , třetí kapitola popisuje školu v období Každá kapitola popisuje budovy školy, jejich úpravy a rekonstrukce, dále se zaměřuje na pedagogickou a mimoškolní činnost školy v daném období. V jednotlivých kapitolách jsem u pedagogické a mimoškolní činnosti uvedla krátké shrnutí základních informací. Pro lepší orientaci v textu jsem toto shrnutí psala kurzivou. Při práci jsem bádala v archiváliích ve Státním okresním archivu v Uherském Hradišti, údaje jsem čerpala také ze školních kronik a z knih zaměřených na minulost a současnost Buchlovic a hradu Buchlova a dále z knih o vývoji počátečního školství 5

6 v českých zemích. Práci jsem obohatila vzpomínkami pamětníka, který navštěvoval měšťanskou školu v letech

7 1 Buchlovice 1.1 Poloha a historie městečka Městečko Buchlovice se nachází ve Zlínském kraji, v okrese Uherské Hradiště. Leží na jihovýchodním úpatí pohoří Chřibů. Lesnaté Chřiby jsou nejzápadnějším výběžkem Karpat na Moravě. Dosahují nadmořské výšky 300 až 500 m n.m. Nejvýznamnější dominantou při pohledu z Dolnomoravského úvalu je chřibské trojvrší, které je tvořeno Holým kopcem s přírodní rezervací, Buchlovem se siluetou hradu a vrchem Modly s kaplí sv. Barbory. V blízkosti trojvrší se nachází městečko Buchlovice, jehož historie je úzce svázána s hradem Buchlovem. (Příloha č.1) Dějiny městečka sahají až do období paleolitu a neolitu. Dokládají to archeologické a pozdější písemné prameny. Údolím, ve kterém se Buchlovice nacházejí, vedla důležitá spojnice z Brněnska na Slovácko, která měla strategický význam nejen v období Velké Moravy. Na území Buchlovic se ve středověku nacházela nedaleko od sebe tři samostatná opevněná sídla, která se postupně spojila zástavbou, a obec se rozrůstala všemi směry. Zpočátku byly Buchlovice nezávislým, dědičným lenním statkem. První zmínka pochází z listinného falsa, které se hlásí k roku 1202 a uvádí jistého Smila z Buchlovic. V roce 1270 sídlili na tvrzi v Buchlovicích bratři Jeroným a Ondřej, v roce 1324 Protiva. V roce 1349 jsou uváděni bratři Ruprecht, Jarohněv a Stach. Později obec vlastnili Vilém z Kokor, Jakoubek ze Sobinova, Jakub Skřet, Petr Kravař a Mikuláš z Domamyslic. V roce 1517 většinovým majitelem Buchlovic se stal Jetřich Potštátský z Prusinovic. Jeho potomek Václav, téměř jediný držitel Buchlovic, prodal svůj majetek v roce 1540 Pavlovi ze Žerotína a ten následně Janu 7

8 ze Zastřizl, majiteli buchlovského hradního panství. Od té doby se stala obec trvalou součástí buchlovického hradního panství a hospodářským centrem. 1 Majiteli hradního panství byli v letech vladykové ze Zástřizl, poslední v rodě byla Kunhuta ze Zástřizl, která se provdala za Bernarda Diviše z Petřvaldu. V roce 1654 zdědil panství syn Kunhuty, Hanuš Zikmund z Petřvaldu a rod Petřvaldů se stává majitelem buchlovského panství. Baroni Petřvaldští vybudovali v Buchlovicích počátkem 18. století zámek, kam se natrvalo přesídlili. Po výstavbě zámku význam Buchlovic ještě vzrostl, neboť se staly rezidencí panského dominia. V roce 1800 umírá Marie Eleonora Petřvaldská, čímž vymřel celý rod Petřvaldů po přeslici a buchlovské panství dědí její synovec Leopold I. Berchtold z větve Berchtoldů z Uherčic. V roce 1893 se hrabě Leopold II. Berchtold oženil s Ferdinandou Károlyiovou z Nagy Karoly. Ferdinanda vynikala dobrosrdečností a byla činná v několika charitativních organizacích. V buchlovickém zámku každoročně pořádala slavnosti školáků u vánočního stromu, kde obdarovávala přes tři sta chudobných dětí obuví, šaty, školními potřebami a hračkami. Nezapomínala ani na nemajetné děti z přilehlých obcí Stříbrnic a Břestku. Dárky předávala osobně. Hraběnka často navštěvovala školu v Buchlovicích, nahlížela do školních sešitů a knih. V roce 1908 založila tzv. polévkový ústav, ve kterém se zdarma podávala polévka chudým žákům. Podílela se též na stavbě měšťanské školy v Buchlovicích. Berchtoldi po celou dobu usilovali o hospodářský, sociální i kulturní rozvoj celého panství. V roce 1945 přechází veškerý majetek Berchtoldů na základě Benešovských dekretů na stát. 2 Buchlovicím se nevyhnuly válečné útrapy. V poslední třetině 15. století v období česko-uherských válek a roku 1605 byly vypáleny Bočkajovci. Stopy zanechaly též 1 HRDÝ, M., KOŘÍNEK, V., ŽIŽLAVSKÝ, B. Moje Buchlovice. Buchlovice: Obec Buchlovice, ŽIŽLAVSKÝ, B. Buchlov-historie a příběhy hradu. Hýsly: Alcor Puzzle,

9 nájezdy švédských vojsk v letech 1623 a 1645, Tatarů v roce V roce 1866 procházela obcí pruská vojska. Významným datem pro Buchlovice je 20. květen Tehdy obdržely od císaře Františka II. statut městyse s právem konání čtyř výročních a čtyř dobytčích trhů. Do historie celé Evropy se vryla v prvním desetiletí 20. století neblahá událost, která se odehrála v buchlovickém zámku, v rezidenci vysokého politika Leopolda II. Berchtolda. Ve dnech 15. a 16. září 1908 umožnil v Buchlovicích tajné jednání rakousko-uherského ministra zahraničí Aloise Lexy Aehrenthala a jeho ruského protějšku Petroviče Izvolského, které se týkalo problematických poměrů na Balkáně. Výsledkem jednání byla rakouská anexe území Bosny a Hercegoviny, což byl počátek událostí, které vyvrcholily vypuknutím první světové války v roce Hrabě Berchtold byl v roce 1912 jmenován předposledním rakouským ministrem zahraničí a v jeho buchlovickém sídle se rozhodovalo o osudech Evropy. V zámku v Buchlovicích byla zřízena během I. světové války vojenská nemocnice. Na frontách I. světové války zemřelo 69 buchlovických mužů. Během ozbrojené intervence států Dohody proti nově vyhlášenému subjektu na území Maďarska a Slovenska se v roce 1919 usadila v Buchlovicích část 6. československého dělostřeleckého pluku. I když se městečka Buchlovic bezprostřední válečné události II. světové války nedotkly, lidským osudům se ale nevyhnuly. Ve fašistických věznicích a vyhlazovacích táborech v období II. světové války zemřelo 11 občanů z Buchlovic. Dne 29. dubna 1945 byly Buchlovice osvobozeny rumunskou armádou. K velkému rozšíření Buchlovic došlo v letech minulého století. Výstavba se zároveň dotkla i chatových oblastí na Smraďavce a na Trnávkách. Od 90. let se změnil především střed městyse doslova k nepoznání. (Příloha č. 2) V roce 1994 byl udělen Buchlovicím znak a prapor. Na znaku je symbolika staré obecní pečeti 9

10 doplněná znakovou figurou z erbu pánů ze Zástřizl, kteří drželi Buchlovice v století. Spolkový život v Buchlovicích byl velmi bohatý. Nejstarší spolky vznikly v 70. letech 19. století. Byly to dodnes nepřetržitě existující Sbor dobrovolných hasičů, který vznikl v roce 1876, dále ve stejném roce ustavený Spolek vojínů vysloužilých Martin, který existoval do roku Hlavním účelem tohoto mužského spolku bylo uspořádání a zaplacení důstojného pohřbu svým členům. K rozvoji spolkové činnosti došlo v 20. století. V roce 1904 byl založen Spolek divadelních ochotníků Bozděch, který uváděl vlastenecké hry a zabýval se i činností přednáškovou. V roce 1909 vznikl Okrašlovací spolek, pořádající poučné a nepolitické okrašlování, zalesňování a estetické zvelebování Buchlovic a jeho okolí. V období 1. republiky došlo k dalšímu rozvoji spolkové činnosti. Vznikly téměř dvě desítky nových spolků, např. Tělocvičná jednota Sokol Buchlovice, Sdružení přátel Junáka a další. Počátkem 50. let 20. století kromě Svazu požární ochrany a Tělocvičné jednoty Sokol byly všechny spolky zrušeny nebo je přetvořila tehdejší Národní fronta. Po listopadu 1989 se některé spolky obnovily a taky vznikly nové, a to Folklorní studio Buchlovice a Spolek podporovatelů historie Buchlovic Památky v Buchlovicích a okolí K nejvýznamnějším památkám v nedalekém okolí Buchlovic patří hrad Buchlov, kaple sv. Barbory a bývalý lovecký zámeček s kaplí sv. Kříže na Smraďavce. Založení hradu Buchlova nebylo dosud upřesněno, bývá posouváno někdy před polovinu 13. století. Původní stavba byla tvořena dvěma hranolovými věžemi, jižním jednopodlažním palácem a pozdější přístavbou raně gotické kaple, která stojí nad 3 HRDÝ, M., KOŘÍNEK, V., ŽIŽLAVSKÝ, B. Moje Buchlovice. Buchlovice: Obec Buchlovice,

11 průjezdem a je zdobena bohatými kamenickými články s kamenickými značkami tehdejších mistrů. (Příloha č. 3) Kaple sv. Barbory na Modle vznikla pravděpodobně v 13. století, v souvislosti s raně gotickou stavební činností na sousedním Buchlově. Majitel panství Hanuš Zikmund Petřvaldský zde postavil novou budovu v roce Pod stavbou jsou hrobky majitelů panství Petřvaldů a Berchtoldů. U kaple se odbývaly poutní bohoslužby. V 19. století byly pouti na Barborce obnoveny. 4 Lovecký zámeček s kaplí sv. Kříže na Smraďavce byl postaven v letech Janem Dětřichem Petřvaldským z Petřvaldu, tehdejším majitelem buchlovského panství, později přešel do rukou Berchtoldů. Kaple sv. Kříže stojí nad sirovodíkovým pramenem. Leopold I. Berchtold vybudoval na počátku 19. století v blízkosti kaple a zámečku lázně. V současnosti je objekt bývalého zámečku a sousední restaurace v soukromých rukou a nabízí lázeňské, pohostinské a ubytovací služby. 5 Barokní zámek v Buchlovicích patří k nejvýznamnějším barokním šlechtickým sídlům na území České republiky. Stavba zámku byla zahájena těsně před rokem 1700 hrabětem Janem Dětřichem Petřvaldským. Současnou podobu zámek nabyl až v prvních dvou desetiletích 20. století. Spolu se zámkem vznikala i zámecká zahrada, která patří k nejvýznamnějším svého druhu v naší vlasti. K původnímu parku ve francouzském stylu později přibyla jeho anglická část. Buchlovická zahrada a park představují jedny z našich nejvýznamnějších památek. 6 Buchlovická farnost s kostelem sv. Martina vznikla patrně ve 13. století. Nynější raně barokní kostel byl postaven na místě staršího kostela v letech HRDÝ, M., KOŘÍNEK, V., ŽIŽLAVSKÝ, B. Moje Buchlovice. Buchlovice: Obec Buchlovice, Hrady, zámky, tvrze Čech, Moravy a Slezka. [online]. Dostupné z [cit ]. 6 Zámek Buchlovice. [online]. Kroměříž: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště. Dostupné z [cit ]. 11

12 Milotou ze Zástřizl. Hlavní oltář kostela je doplněn cennou kopií obrazu sv. Martina malíře Van Dycka. Kapli sv. Alžběty, dříve sbor Jednoty bratrské, najdeme na zdejším hřbitově. Dobu jejího vzniku přesně neznáme, pravděpodobně do roku V současnosti po rekonstrukci slouží účelům smuteční obřadní síně. Náměstí v Buchlovicích zdobí socha Panny Marie z roku 1892, která stojí na vysokém štíhlém sloupu s čtyřhrannou podstavou. Je dílem sochaře Leopolda Dohnala. Sochy sv. Cyrila a Metoděje, které se nacházejí v zámecké zahradě v Buchlovicích, patří k nejcennějším památkám v katastru obce. Autorem byl v roce 1748 sochař Ondřej Zahner. V části obce zvané Lúčky najdeme kapli sv. Vendelína. Mezi drobné sakrální památky patří kříž na Větřáku, Mariánský sloup Za Humny, socha Panny Marie na Modle a socha sv. Barbory na Chrastích. 1.3 Buchlovice dnes Buchlovice se v současnosti mohou chlubit zrekonstruovaným náměstím s kašnou a především klidovou zónou, která navazuje na celý zámecký areál. Na okraji městečka se rozrostla průmyslová zóna s několika firmami. Součástí zahrady státního zámku Buchlovice je Záchranná stanice volně žijících živočichů. Muzeum Podhradí v Buchlovicích nabízí expozici věnovanou mikroregionu Buchlov a výstavy přibližující dějiny městyse Buchlovice. V současné době nepřetržitě funguje od roku 1876 Sbor dobrovolných hasičů, dále jednota Sokol Buchlovice, která byla založena v roce Buchlovické ochotnické divadlo v roce 2000 opět obnovilo svou činnost pod názvem Divadelní spolek J. K. Tyla Buchlovice. V roce 1976 byl založen Ženský pěvecký sbor 12

13 Buchlovice, který dodnes zpívá pro radost a potěšení sobě i svým posluchačům. Spolek podporovatelů historie Buchlovic, založený v roce 1995, se zabývá výzkumem, studiem dokumentace a popularizací poznatků o dějinách městečka a jejího okolí od pravěku po současnost. 7 V roce 1991 bylo založeno v Buchlovicích Folklorní studio Buchlovice, které obohacuje život v kraji pod hradem Buchlovem lidovým uměním Moravského Slovácka. 8 7 HRDÝ, M., KOŘÍNEK, V., ŽIŽLAVSKÝ, B. Moje Buchlovice. Buchlovice: Obec Buchlovice, Folklórní studio Buchlovice. [online]. Buchlovice: Folklórní studio Buchlovice. Dostupné z [cit ]. 13

14 2 Historie a současnost Základní školy Buchlovice 2.1 Historie školy do roku Školní budovy Školní budova na Lhotce První zpráva o školní budově je datována k roku 1742, budova se nacházela v místní části Lhotka. Domek měl doškovou střechu, jednu učebnu a byt učitele. Škola byla zpočátku jednotřídní, pravděpodobně se v ní vyučovalo již od roku Jedna učebna pro 100 až 120 dětí nedostačovala, muselo být zavedeno polodenní vyučování. V létě se učilo na dvoře, za deštivého počasí ve dřevníku a v zimě se všechny děti tísnily v malé učebně. Obecnou školu v Buchlovicích navštěvovaly děti ze sousedních obcí, do roku 1788 ze Stříbrnic, Boršic, Tupes a Zlechova, do roku 1874 ze Starých Hutí a do roku 1906 z Břestku. Počet dětí ve škole přesahoval číslo 200. Vyučovalo se v provizorních místnostech. Protože stará budova nevyhovovala, v roce 1862 byla zahájena výstavba nové školy. Tato nejstarší budova byla později využita jako panský chudobinec. 9 (Příloha č. 4) Školní budova u cihelny Stavba druhé budovy byla zahájena v roce 1862 u cihelny na pozemku, který byl darován hraběnkou Berchtoldovou. Učit se v ní začalo v roce Nová školní budova měla dvě učebny a byt pro nadučitele. Později tato budova byla využita jako 9 Pamětní kniha o školství napsána Měšťanskou školou v Buchlovicích, Uloženo na úřadě městyse Buchlovice, u místostarosty Bořka Žižlavského. 14

15 četnická stanice a byly v ní zřízeny soukromé byty. 10 V letech byla škola dvoutřídní obecnou. 11 (Příloha č. 5) Školní budova obecné školy na Lhotce V roce 1882 dosáhl počet žáků 400, což byl stav pro dosavadní dvoutřídní školu naprosto nevyhovující, na jednoho učitele připadalo tehdy 200 dětí. V roce 1886 Ministerstvo kultu a vyučování rozhodlo o nutnosti výstavby nové školní budovy. V roce 1887 schválilo obecní zastupitelstvo návrh místní školní rady na postup výstavby školy. Stavební plány vypracoval Jan Rychman z Bzence. Dne 2. prosince 1888 byl položen základní kámen nové školní budovy na Lhotce. (Příloha č. 6) Kámen zajistil místní kameník L. Kozák. Výstavba byla přidělena ve veřejném konkurzu staviteli Jiřímu Kovaříkovi z Vídně, rodáku z Břestku, který předložil nejnižší rozpočet na částku zl. Koncem roku 1889 byla stavba dokončena. Budova měla pět učeben, byt pro nadučitele a kabinety. Škola byla organizována jako pětitřídní, s jedním místem nadučitele, jedním učitelem, učitelkou a se dvěma podučiteli. V nové budově bylo zahájeno vyučování 18. března 1890, vyučovalo se pouze ve čtyřech třídách pro nedostatek učitelských sil. 12 V roce 1901 byly přistaveny další dvě učebny, dva byty pro učitele a téhož roku byly otevřeny pobočky při čtvrté a páté třídě Pedagogická činnost školy Buchlovice byly sídlem vrchnosti velkostatku Buchlov. Vrchnost vybírala učitele uvážlivě, s ohledem na kvalifikaci a měla velký finanční vliv na odměňování učitelů. 10 Pozůstalost Leopold Kučík (NAD 157). Státní okresní archiv Uherské Hradiště, nezpracovaný fond. 11 Národní škola Buchlovice. Státní okresní archiv Uherské Hradiště. 12 Pozůstalost Leopold Kučík (NAD 157). Státní okresní archiv Uherské Hradiště, nezpracovaný fond. 13 Pamětní kniha o školství napsána Měšťanskou školou v Buchlovicích, Uloženo na úřadě městyse Buchlovice, u místostarosty Bořka Žižlavského. 15

16 Obecná škola - Triviální škola v letech Nejstarší údaje o existenci římskokatolické školy obsahují děkanské matriky z let 1672, 1691, Dne 6. prosince 1774 byl vydán všeobecný školní řád, který zavedl tři druhy obecních škol, normální, hlavní a triviální. Triviální školy se zřizovaly při farách, byly 1-2 třídní. Obsah vzdělání tvořily předměty: čtení, psaní, počítání, ve městech základy hospodářství, děvčata se učila šít a plést. Základním předmětem bylo náboženství. Dozorem nad školou byl pověřen farář. Hlavní školy byly zřizovány v krajských městech, měly 3 třídy. Obsah vzdělání v hlavní škole byl téměř shodný s triviální školou, navíc měl předměty: základy reálií a latiny, sloh, kreslení a geometrie. Normální škola byla německá a otevřená v hlavním městě. Podle jejího vzoru se mělo řídit vzdělání učitelů a vyučování. 15 Triviální školu navštěvovali žáci ve věku 6-12 let. Každý začátek a konec školního roku byl spojen s bohoslužbou. První triviální učitel Tomáš Vejvoda byl uveden v roce V roce 1769 mu zemřela manželka se synem a pravděpodobně odešel z Buchlovic. Dalším učitelem byl Jan Kučera, který po krátkém působení v roce 1770 zemřel. Nahradil ho Antonín Hlaváček a v letech učil ve škole František Majer. Později v letech Vavřinec Šrot, po něm v letech zdejší rodák Karel Marek, který byl po vzniku obecné školy jejím správcem do roku V roce 1865 bylo zahájeno vyučování dne 1. září a žáci mohli ukončit školu kdykoliv během roku, po dovršení 12 let. Až do roku 1867 byla triviální škola jednotřídní. Od roku 1867 byla škola organizována jako dvoutřídní, která trvala až 14 Národní škola Buchlovice. Státní okresní archiv Uherské Hradiště. 15 VÁŇOVÁ, R. Vývoj počátečního školství v českých zemích. Praha: Univerzita Karlova v Praze,

17 do roku Ve školním roce byl počet žáků ve škole 460, na jednoho učitele připadalo 92 žáků. 16 V tehdejší době byla velmi špatná docházka žáků do školy. Žáci často přicházeli z velmi vzdálených obcí po špatných cestách, obzvlášť v zimě, a byli nuceni pomáhat rodičům s polními pracemi. Navzdory všem nařízením bývali žáci v letních měsících málo přítomni. Pokud nebylo možné donutit rodiče k pravidelné docházce jejich dětí do školy, museli platit do školního fondu nebo za knihy a školní papír. Používané trestní donucovací prostředky se však často míjely účinkem. 17 Nařízením z roku 1788 byla ustanovena výuka německého jazyka na venkově. Učilo se moravskou řečí a taky číst a psát německy. Vrchnostenský úřad prováděl kontrolu výchovného působení učitele na žáky a rodiče. Učitel měl působit také na rodiče, aby správně vychovávali děti a posílali je do školy. Podle zápisů z nejstarší dochované školní matriky Schulmatrik z roku 1814 v německém jazyce vyučovaly se v triviální škole v Buchlovicích tyto předměty: čtení, psaní, počítání a náboženství. Za 16 let vydala triviální škola, která měla celkem 835 žáků, pouze 27 vysvědčení, a to jen žákům, kteří odcházeli na studia. Tito žáci byli vždy děti lépe společensky postavených rodičů (obyvatelstvo bylo rozvrstveno na venkovskou chudinu, sedláky a početné panské služebnictvo). Tehdejší klasifikace měla čtyři stupně. Zajímavé bylo ohodnocení u jednoho žáka. Cituji: Je velmi slabý a něco hloupý na paměť. 18 Učitel měl několik příjmů. Příjmy od vrchnosti, z kostela, z nadací, za zpívání, od obce za kostelní službu, koledu, a taky školné. Příjmy učitele od vrchnosti byly závislé na docházce žáků a na jeho úspěchu při jejich výchově. Učitel, který působil v roce 1843, bral příjem od vrchnosti jednak v naturáliích - 1 měřice pšenice, 8 měřic 16 Pozůstalost Leopold Kučík (NAD 157). Státní okresní archiv Uherské Hradiště, nezpracovaný fond. 17 Konferenční protokoly, Státní okresní archiv Uherské Hradiště, fond NŠ Buchlovice. 18 STOCKMANOVÁ, J. Dokumenty ve vývoji školství v Buchlovicích. Diplomová práce. Brno: Pedagogická fakulta UJEP, Fond NŠ Buchlovice. Státní okresní archiv Uherské Hradiště, s

18 žita, 1 měřice ječmene, 1 měřice krup, 1 měřice hrachu, 12 sáhů palivového dřeva, výnos z pole 2 rakouské měřice výsevku, a též v hotovosti. 19 Vydaný říšský zákon z roku 1869 změnil postavení školy k církvi. Řízení, správa a dohled nad školstvím přešly na stát. Církvi bylo ponecháno pouze řízení a organizace vyučování náboženství. 20 Obecná škola v letech Školský zákon ze dne 14. května 1869 zavedl školu obecnou. Obecné školy se dělily na obyčejné školy obecné a na školy měšťanské. Úkolem obyčejné školy obecné bylo vychovat žáky v mravnosti a zbožnosti a rozvíjet jejich poznání. Měšťanské školy měly poskytnout žákům, kteří nenavštěvovali střední školu, vyšší vzdělání. Obecné školy byly veřejné i soukromé. Nové předpisy zavedly osmiletou povinnou školní docházku pro žáky od 6 do 14 let. Na obyčejných školách obecních se vyučovaly předměty: náboženství, jazyk, počty, reálie, psaní, nauka o formách geometrických, zpěv a tělocvik, ženské ruční práce a nauka o domácím hospodářství. U měšťanských škol obsah vzdělání tvořily předměty náboženství, jazyk a písemnosti, zeměpis, dějepis, přírodopis, přírodozpyt, aritmetika, geometrie, vedení knih, kreslení, krasopis, zpěv a tělocvik, ženské ruční práce a nauka o domácím hospodářství. Nový školský zákon zavedl pravidelný plat pro učitele, zvýšilo se tím jeho společenské postavení, protože byl zbaven ponižující úlohy vybírat peníze od rodičů. Podle počtu tříd se obecné školy dělily na jednotřídní, dvoutřídní, trojtřídní, čtyřtřídní, pětitřídky až osmitřídky. Učivo obecné školy bylo rozvrženo na osm školních roků, proto ve školách ménětřídních byla zavedena oddělení, uspořádaná 19 Pozůstalost Leopold Kučík (NAD 157). Státní okresní archiv Uherské Hradiště, nezpracovaný fond. 20 VÁŇOVÁ, R. Vývoj počátečního školství v českých zemích. Praha: Univerzita Karlova v Praze,

19 podle věku a vědomostí. Postup z oddělení do oddělení se konal na konci školního roku. V roce 1883 byla novelou školského zákona z roku 1869 zkrácena školní docházka na šest let. Žáci pak navštěvovali školu jen část školního roku nebo jen některé dny v týdnu. 21 O pedagogické činnosti ve škole v Buchlovicích v letech nás informují dochované konferenční protokoly, což jsou zápisy z pravidelných měsíčních učitelských konferencí, které byly sepisovány učiteli. Správce školy v nich hodnotil vyučovací metody učitelů, jejich osobní vystupování a plnění učebního plánu. V roce 1889 měla škola se dvěma třídami 426 žáků. Pro velký počet žáků měla každá třída dvě oddělení. Druhé oddělení 1. třídy a obě oddělení 2. třídy byly ještě rozděleny na skupiny a) a b). Příčinou rozdělení bylo používání několikadílných čítanek, kdy každá skupina používala jiný díl knihy. Řídící učitel kladl důraz na bedlivou přípravu učitele. Ve výuce se používaly písanky, kreslenky a úkolové sešity. Žáci si učebnice a sešity kupovali sami. Učitel měl však seznam chudých žáků, kterým se školní potřeby z školního fondu koupili a následně zapůjčili. Zprávy z učitelských konferencí z roku 1889 uvádějí, že z důvodu špatného počasí nebyl často dodržen rozvrh učební látky. Učitel kladl při výuce důraz na zřetelné čtení, dotazoval se na obsah textu. Mluvnice nebyla vyučována mechanicky, ale z příkladů probraných ústně nebo písemně žáci odvozovali pravidla. Z obsahu protokolů z roku 1890 je zřejmé, že již v této době nebyly vzájemné vztahy mezi učitelským sborem jen dobré, ale že zde existovaly i ostré slovní rozepře. Správce školy několikrát ukončil konferenci z důvodu nevhodného chování učitele k nadučiteli. Jednu takovou popsanou neshodu mezi nadučitelem Kokešem a učitelem Hajnem pro zajímavost 21 VÁŇOVÁ, R. Vývoj počátečního školství v českých zemích. Praha: Univerzita Karlova v Praze,

20 cituji: Když nadučitel žádal učitele, aby se sešli ve třídě, aby byl přečten třídní řád, nazval to učitel Hajn komediantstvím, za to správce ho nazval sprosťákem, načež pan Hajn odešel, pravě, že zde nemusí býti. 22 Z dalších protokolů je zřejmé, že při projevu žáka byl kladen důraz na stručnost výkladu a individualitu. V jednotlivých třídách se hodnotil prospěch, pilnost a mravní chování. Napovídání a šeptání nebylo tolerováno. Správce školy docházel do výuky a sledoval, zda se učitelé řídili podle pedagogicko-didaktických zásad. 23 V měsíci dubnu byla často návštěvnost školy jen 20%. Žáci pomáhali při polních pracích nebo hlídali menší děti. Příčinou nízké návštěvnosti školy byla pro mnohé žáky velká vzdálenost a neschůdné cesty při špatném počasí. 24 Od roku 1893 bylo zavedeno vyučování ženským ručním pracím 16 hod týdně, později v roce 1910 bylo toto vyučování sníženo na 6 hod týdně. V roce 1899 byly vyučovány tyto předměty: mravy, náboženství, čtení, mluvnice, pravopis, sloh, počty a měřické tvaroznalství, přírodopis, přírodozpyt, zeměpis, dějepis, psaní, kreslení, zpěv, tělocvik, ženské práce ruční a zevnějšek písemných prací. Stupnice známek byla následující: Mravy: úplně přiměřené, přiměřené, méně přiměřené, nepřiměřené. Prospěch: velmi dobrý, dobrý, dostatečný, sotva dostatečný, nedostatečný. 25 (Příloha č. 7) V roce 1901 byla školní zahrada rozdělena na části, kde byly květiny, zelenina a léčivé rostliny. Žáci rozdělení na skupiny se střídali při práci na zahradě. Nejstarší žáci vysazovali stromky ze školky. V roce 1917 proběhla na školní zahradě akce pěstování zeleniny. 22 Konferenční protokoly, Protokol z Státní okresní archiv Uherské Hradiště, fond NŠ Buchlovice. 23 Konferenční protokoly, 1912/ /28. Státní okresní archiv Uherské, fond NŠ Buchlovice. 24 Konferenční protokoly, Státní okresní archiv Uherské Hradiště, fond NŠ Buchlovice. 25 Třídní výkazy o prospěchu a návštěvě žáků. Státní okresní archiv Uherské Hradiště, fond NŠ Buchlovice. 20

21 Během přestavby školy sloužila tělocvična jako sklad materiálu, žáci místo tělocviku měli vycházky zeměpisné, zeměměřické, hry v přírodě a pochodová cvičení. 26 Nevhodné chování u žáků učitelé trestali sníženou známkou z mravů a nechávali žáky po škole. Ve zprávě o mravech, pilnosti a prospěchu žáků v konferenčním protokolu ze dne 4. listopadu 1912 se uvádí: Zelinka Antonín a Bánovský Václav obdrží známky z mravů čtvrtého stupně, tento pro zapalování pryskyřice v lese a házení kamením, onen pro na cti utrhačné řeči proti některým členům sboru učitelského. Mrkva Alois a Bětík Valentin obdrží známky z mravů pátého stupně, střílení z klíčků, opilství, koulení kuželek v hostinci, hraní o peníze, kouření a zesměšňování kněží. 27 Morálka u žáků se stále zhoršovala, mládež beztrestně a bezohledně provokovala učitele i občany. Učitelský sbor si už nevěděl rady, neboť dosavadní kázeňské prostředky nedostačovaly. Školní rada požádala proto představenstvo obce o součinnost. V období I. světové války učitelský sbor zajišťoval vojenskou průpravu mládeže od 16 let. Aby dosáhla tato průprava svého účelu, utužovala se ve škole kázeň, mládež si navykala přísnější disciplíně, pořádku a poslušnosti a byla vedena tak, aby v ní byla probuzena láska, oddanost a věrnost k mocnáři. Starší žáci se účastnili pochodového cvičení. 28 Stručné shrnutí pedagogické činnosti školy do roku 1918 Škola v Buchlovicích byla vždy na vyšší úrovni, protože vrchnost velkostatku Buchlov měla vliv na výběr učitelů a jejich odměňování. V letech byla v Buchlovicích obecná škola triviální, vyučovaly se předměty náboženství, čtení, 26 Konferenční protokoly, Státní okresní archiv Uherské Hradiště, fond NŠ Buchlovice. 27 Konferenční protokoly, 1912/ /28. Protokol č. 5 ze dne Státní okresní archiv Uherské Hradiště, fond NŠ Buchlovice. 28 Konferenční protokoly, 1912/ /28. Státní okresní archiv Uherské Hradiště, fond NŠ Buchlovice. 21

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 EL NAD 416 209 I. Vývoj původce archivního souboru Před zřízením školy byl Terešov přiškolen k Drahoňově Újezdu, zdejší škola byla založena v roce 1845

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3079 č. archivní pomůcky: 8987 Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ 1938-1940 inventář Mgr.

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Pardubice Inspekční zpráva Základní škola Libchavy 153, okres Ústí nad Orlicí Libchavy 153, 561 16 Identifikátor školy: 600 104 796 Zřizovatel: Obec Libchavy,

Více

Školní rok 1917.-1918.

Školní rok 1917.-1918. Školní rok 1917.-1918. Sbor učitelský: Na počátku školního roku 1917 sestaven sbor učitelský takto: Jaroslav Meltický, def.řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Hégr zat. učitel I.

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Připravil Jiří Kučera HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Miloš Šrámek patří k nejvýznamnějším hostivickým osobnostem. Narodil se 6.

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 5.9.2013

Více

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH Výuka předmětu Náboženství se ve školách řídí především těmito zákony platnými od 1. 1. 2005: Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009)

Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009) Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009) Školskými zařízeními pro zájmové vzdělávání jsou střediska volného času, školní kluby a školní družiny.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Vzdělavatelský odbor ČOS soutěž pro mládež Naše sokolovna Rok sokolské architektury Sokolský hrad Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Tovačovského sady 80, 676 02 Moravské Budějovice Sokolská

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Č. j. ČŠIE-823/10 E o státní a kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Úkol č. 1: Zadej na internetu ve Wikipedii heslo Valašské muzeum v přírodě do vyhledávače a prohlédni si obrázky lidových staveb ze skanzenu.

Úkol č. 1: Zadej na internetu ve Wikipedii heslo Valašské muzeum v přírodě do vyhledávače a prohlédni si obrázky lidových staveb ze skanzenu. VY_32_INOVACE_08_ZLÍNSKÝ KRAJ ZAJÍMAVOSTI I. _35 Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Minulost školy a školství v obci Vrbici

Minulost školy a školství v obci Vrbici Minulost školy a školství v obci Vrbici První školní budova byla postavena v místech, kde stojí škola nynější a vydržela zde až do roku 1833. Ve školním sklepě bylo v této době umístěno obecní vězení.

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Základní škola Štěpánov, okres Olomouc Dolní 78, 783 13 Štěpánov Identifikátor školy: 600 140 776 Zřizovatel: Obec Štěpánov, Horní 444,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

Leopold I.Berchtold. MUDr. Olga Gimunová, Ph.D

Leopold I.Berchtold. MUDr. Olga Gimunová, Ph.D Leopold I.Berchtold MUDr. Olga Gimunová, Ph.D Rod hrabat Berchtoldů Berchtoldové přišli do našich zemí z Tyrolska. Šlechtický rod věrný Habsburkům. Prapředek Berchtoldů měl zasadit první smrtelnou ránu

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1985. Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1985. Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1985 Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985 61 V Y H L Á Š K A ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 18. července 1985 o dalším

Více

4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.)

4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.) 4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.) 4.1. Ekonomické základy absolutistického - Ekonomické základy raného absolutistického - Ekonomické základy rozvinutého absolutistického

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Soupis kronik, pamětních knih, rukopisů a fotoalb (výběr z mezifondové sbírky kronik SOkA Jeseník)

Soupis kronik, pamětních knih, rukopisů a fotoalb (výběr z mezifondové sbírky kronik SOkA Jeseník) Soupis kronik, pamětních knih, rukopisů a fotoalb (výběr z mezifondové sbírky kronik SOkA Jeseník) Stav ke dni 31. 5. 2006 Údaje jsou rozděleny do kapitol I. Kroniky městské a obecní, II. Kroniky farní,

Více

ČSKC Buchlovice. město Odry

ČSKC Buchlovice. město Odry název datum pořadatel místo popis akce Dětský krojový ples 18.1.2015 Děcka z Buchlovic, Mgr. Lenka Rašticová, tel. Boršice 737 285 333 Beseda o Izraeli - Mgr. Helena 21.1.2015 Československé kulturní centrum,

Více

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU Podle Theodora Billrothajeden z nejvíce prakticky zaměřených humanistů 19. století. Narozen v roce 1822 jako čtvrtý syn v rodině barona Jana von Mundyho

Více

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 50 č. archivní pomůcky: 8951 Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice /1935/ 1945-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a

Více

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Vývoj do roku 1918... 2 2.2 V letech 1918 1945... 3 2.3 Vývoj od roku 1945 až dosud... 4 3 Shrnutí poznatků...

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Mohutný pozdně gotický hrad na Kunětické hoře tvoří impozantní dominantu a symbol zdejšího kraje.až do husitských válek byla Kunětická hora v majetku blízkého

Více

OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV

OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Beroun OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV 1870 1909 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 1254 Evidenční číslo pomůcky: 822 Kateřina Fryaufová Beroun 2010 Úvod I.

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

Diplom prvních absolventek. Období tzv.první republiky 1. Období tzv.první republiky 2. Období tzv.první republiky 3

Diplom prvních absolventek. Období tzv.první republiky 1. Období tzv.první republiky 2. Období tzv.první republiky 3 Vývoj ošetřovatelského školství Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové 1860 Florence Nightingal založila v Londýně první ošetřovatelskou školu. 1862 založen Spolek lékařů českých, předseda J. E.

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIM-800/12-M o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze Předpis byl vypracován na základě zákona č. 561/2004

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

ZPRÁVA. Obchodní akademie a Obchodní škola, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13. nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 009 599

ZPRÁVA. Obchodní akademie a Obchodní škola, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13. nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 009 599 Česká republika Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště ZPRÁVA INSPEKČNÍ Obchodní akademie a Obchodní škola, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Barrandov II při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 5-Hlubočepy, V Remízku 919 V Remízku 919, 152 00 Praha

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

Čl. I Prevence záškoláctví

Čl. I Prevence záškoláctví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 11.března 2002 Čj.: 10 194/2002-14 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

Chřiby, 11.4.2015. Přejezd autobusu : dále po 432, doleva 50 Buchlovice odb. Zlechov Tupesy Velehrad

Chřiby, 11.4.2015. Přejezd autobusu : dále po 432, doleva 50 Buchlovice odb. Zlechov Tupesy Velehrad Chřiby, 11.4.2015 Trasa autobusu: Ostrava D1 exit 298 Lipník - 47 Přerov - 55 Říkovice - D1 exit 258 Kroměříž 367 Kroměříž kruh. objezd nám. Míru 1.výjezd 432 Važany Šelešovice Zdounky Roští n Přejezd

Více

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Legislativa Na základě zákona má Česká národní banka výhradní právo vydávat bankovky, oběžné mince i mince pamětní. Pamětní mince jsou

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-500/07-14 Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace Adresa: Na Vizině 28/1034,

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 0 Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zvyšov ování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných dných předmp edmětů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul 3 Školská legislativa RNDr.

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU Obec Žampach je malou obcí v regionu Pardubického kraje ve východní části České republiky. Nachází se nachází 12 km severovýchodně od Ústí nad Orlicí mezi hrady Lanšperkem,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012

DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012 VÝUKOVÝ MATERIÁL: JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: VY_32_INOVACE_ DUM - 6, S7 Bc. Blažena Nováková 1. ročník Studijního maturitního

Více

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE Smluvní strany: 1) Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o., zastoupená Mgr. Zdeňkem Musilem, ředitelem (dále jen ředitel školy) (dále jen

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Budíškovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 102/14 Vypracoval: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy Schválil: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy

Více

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY . Z LEGISLATIVY ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 436/2010 Sb. Ministerstvo školství, mládeže

Více

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 752 01 Kojetín, Svatopluka Čecha 683 telefon ředitelna: 581 705 331, telefon sekretariát: 581 705 333, fax: 581 705 341, e-mail: gkj@gkj.cz, web:www.gkj.cz KRITÉRIA

Více

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 Obec Popovice Popovice čp. 303 PSČ 686 04 IČ : 00291269 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obsah : I. Základní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009

NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009 NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009 Příjmy : Příjmy v oblasti daní nelze žádným způsobem ovlivnit. Ostatní příjmy byly upraveny dle skutečnosti, pouze v jednom případě zůstalo

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 12. 10. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_D_II

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 12. 10. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_D_II Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 12. 10. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_D_II Ročník: II. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Hostivické pamětní knihy a kroniky

Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivice, březen 2009 Pamětní knihy a kroniky představují zajímavý zdroj informací o historii Hostivice, i když k některým tvrzením je třeba přistupovat obezřetně. V

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více