Motto: OBSAH Z Charty práv dítěte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Motto: OBSAH - 3 - Z Charty práv dítěte"

Transkript

1

2

3 Motto: "Každé dítě přichází na svět jako bezelstný a snadno zranitelný tvor, přichází zvědavé, všetečné a plné naděje. Udělejme všichni všechno pro to, aby život každého dítěte naší planety byl naplněn jen radostí a pohodou. Má na to své nezadatelné právo." Z Charty práv dítěte OBSAH 1. Z dějin naší obce Malé ohlédnutí do historie školství Školství ve Zlechově Významné osobnosti Současnost naší školy a obce Důležitá data v historii školství ve Zlechově Neúplný seznam učitelů a pracovníků ZŠ Zlechov Ředitelé školy ve Zlechově

4 Z dějin naší obce Zlechov je obec starobylého původu. Její historické počátky se začínají nezřetelně objevovat na počátku 13. století. V té době patřila vesnice jakémusi rytíři Dobenovi. Od něj ji koupil za 30 hřiven stříbra markrabě moravský Vladislav, aby ji následně daroval nově založenému velehradskému klášteru. Stalo se tak pravděpodobně v roce 1207, avšak o těchto skutečnostech jsme informováni až z falsa z 3. čtvrtiny 13. století. Aby byl začátek naší obce ještě záhadnější, bylo toto falsum, jemuž sloužila za vzor později ztracená listina krále Přemysla Otakara I., mylně datována do roku Protože cisterciácký klášter na Velehradě byl založen až 11. listopadu 1205, můžeme klást první písemnou zmínku o Zlechovu teprve až k roku Součástí velehradského panství zůstal Zlechov od 13. století až do roku Pro zlechovské poddané byl vrchností nejdříve cisterciácký klášter, a to až do roku Pak vlastnil panství rakouský stát, který je roku 1837 vydražil svobodnému pánu Jiřímu Jindřichu ze Siny za zlatých. V dobách husitských válek však cisterciáci o Zlechov málem přišli. Hradišťský měšťan Štěpán Pleul se totiž se souhlasem císaře Zikmunda stal zástavním majitelem vesnice, když půjčil klášteru 433 kop hřiven na výplatu dalších klášterních vesnic. Po něm držel Zlechov ještě jeho syn Jiří Pleul, který postoupil Zlechov klášteru zpět. Podle tereziánského katastru se tu v polovině 18. století napočítalo 1868 měřic zahrad, 19,5 měřic pustin, 107,2 měřic vinohradů. V obci bylo 47 chalup. Podle olomoucké matriky se v obci v 2. polovině 18. století zjistilo 453 dospělých a 114 dětí česky mluvících. Triviální škola tu existovala již koncem 18. století. Vedle zemědělství se obyvatelstvo živilo prací v blízkých lesích - rubáním a svážením dříví. Dne 6. července 1555 došlo ke smlouvě o svobodách v buchlovských lesích. Podle ní směli poddaní ze Zlechova pást dobytek na vymezeném místě Hříběcích lesů, chytat ptáky a sekat dříví. Bednáři, koláři a výrobci pluhů směli své zboží z tohoto dřeva svobodně prodávat. Za tyto svobody byli povinni Zlechovští odvádět plat na Buchlov. Každý půlláník a čtvrtláník po 10 gr., podsedník 4 gr. a na Vánoce spolu s Tupešany 5 měřic ovsa. Další povinností bylo odvádění dávek z činžovních polí. Půlláník odváděl 44 a 1/4 krejcaru. V roce 1668 se dávaly z obce obilní desátky. Robotou bylo povinno 21 sedláků, 21 posedníků a 31 chalupníků. Ve vesnici byla obecní hospoda, která byla povinna odebírat vrchnostenské pivo, víno a pálenku. Povinnost skončila v roce V roce 1850 postavili Zlechovjané na místě původní dřevěné zvonice kapli. Toho roku obec přestala patřit k Velehradu a přešla ke správě Okresního úřadu v Uherském Hradišti. Majitelé velehradského panství ztratili právo honitby na obecních polnostech. Právo připadlo obci Zlechovu. Původní majitel Jiří z Syna si chtěl právo honitby podržet ještě 4 roky. Za to daroval obci materiál na stavbu kaple. Obraz sv. Anny, namalovaný Janem Zapletalem věnoval tehdejší pudmistr Franz Otrusiník z č.p. 67. Kaple byla posvěcena od důstojného pána děkana Františka Michla V roce 1863 byla kaple zvýšena o věž. Opravována byla v letech 1871, 1892 a Obec snášela těžké zkoušky za vpádu Bočkajovců v roce , na počátku třicetileté války v letech , při vpádu Švédů v roce 1645, vpádem Turků roku

5 a dalšími vpády v letech 1683 a Roku 1818 postihl Zlechov velký hladomor. Lidé museli prodávat své polnosti, aby si mohli zakoupit jídlo. Komunikační přístupnost obce byla v roce 1866 příčinou značné hospodářské škody při průchodech pruských vojsk. 21. července přišlo asi 1700 mužů. Občané Zlechova je museli až do 31. srpna ubytovat a stravovat. Později přišla do obce cholera a skosila 75 lidí různého stáří. Toho roku trpěla obec i požáry. Požár z obrátil v popel 17 stavení a 2 stodoly. Ve stejný den udeřil velký mráz. Zmrzlo obilí na polích, zejména "réž", stromoví i vinohrady. Při požáru 18. října shořely 4 stodoly s celou polní úrodou. Červený kohout útočil ještě v letech shořelo 17 domů, domů, domů, domů. Proto lidé začaly nahrazovat doškové střechy krytinou břidlicovou, později taškovou či eternitovou. Poslední domek s doškovou střechou byl na čísle 196 na Zelničkách. Kromě požárů sužovaly Zlechov i povodně. Při povodni 1825 zatekla voda do všech domů. Povodeň způsobila nečekaná průtrž mračen. Dokladem výšky vody je kámen na zdi ve středu obce/nyní hostinec U Draka/. Zahynulo tehdy hodně lidí a několik kusů dobytka. Velké krupobití s průtrží mračen bylo roku Přišlo 27. a 29. června. Kroupy o velikosti lískového ořechu pokryly zemi souvislou vrstvou. Všechna okna na severozápadní straně byla vytlučena. Kroupy zničily celou úrodu. Ještě se lidé nestačili vzpamatovat z páteční pohromy a v neděli přišla nová. Kroupy byly ještě větší a dílo zkázy dokonaly. Katastr obce v roce 1900 obnášel 650 ha, v obci bylo 93 koní, 360 ks skotu a 300 vepřů. V této čistě zemědělské obci pracovali 3 kováři, 2 bednáři a 4 obuvníci. Po první světové válce odcházelo chudé obyvatelstvo za prací do Uherského Hradiště a do Vídně. V roce 1921 bylo v obci 265 obytných stavení a v nich 278 rodin, což je 1500 obyvatel. Za moře do Ameriky a Argentiny se přestěhovalo 15 rodin ze Zlechova. Roku 1926 měla obec 283 domovních čísel a jen 1300 obyvatel. Od podzimu 1926 pravidelně jezdil buchlovský poštovní autobus. Obcí projížděla osobní auta, osobní i nákladní autobusy. Nejrušnější byla sobotní odpoledne. Autobusy rozvážely domů dělníky z nádraží ve St. Městě. V obci byla zastávka u obecního hostince. Ten byl vystavěn v roce 1927 na místě původního zchátralého hostince a usedlosti č Rok 1929 přinesl tuhou zimu. Napadlo tolik sněhu, že od začátku února do poloviny března se nedalo jet vozem ani autem po silnici. Spolek dobrovolných hasičů existuje od roku Tělovýchovou se zabývala DTJ v letech Orel vznikl v roce Sportovní klub zahájil činnost v roce 1946, Junák v roce Kulturní činnost vyvíjel odbor Národní jednoty od roku 1925 a spolek divadelních ochotníků Tyl od roku Boj o Zlechov v 2. světové válce byl zahájen 28. dubna. Teprve 30. dubna 1945 mohla obec svobodně vydechnout. V boji o Zlechov padlo 14 rumunských vojáků a 2 místní občané. Fašisté při ústupu zapálili 2 domy a zničili most na hlavní silnici. V obci hospodařilo v roce zemědělců. JZD vzniklo 2. dubna 1952, v roce 1953 se rozpadlo a bylo znovu ustaveno 30. srpna Většinovým se stalo v roce Specializuje se na kukuřici, osivo pšenice a výkrm drůbeže. V posledních - 5 -

6 padesáti letech byl zřízen v obci místní rozhlas, provedla se generální oprava kina. Byla postavena obchodní střediska Zlechovjanka a Olšanka. V obci nechybí kanalizace, veřejný vodovod, telefon, plyn. V roce 1993 byla dokončena víceúčelová budova, v níž má sídlo obecní úřad, praktická lékařka, zubní ordinace, pošta, kadeřnictví a obchod s textilem. V roce 1994 byl dokončen a vysvěcen kostel sv. Anny, který vznikl na místě zchátralé zděné kaple. Volná prostranství v obci jsou vysazována zelení, jsou budována hřiště pro děti. Poslední finančně nákladnou stavební akcí je rekonstrukce místní základní školy Malé ohlédnutí do historie V souvislosti se šířením křesťanství a především s byzantskou misí sv. Cyrila a Metoděje vznikala na našem území první centra vzdělanosti a kultury. Staly se jimi mj. kláštery v Uherském Hradišti - Sadech a na sv. Klimentku u Osvětiman, kde se pořizovaly přepisy bohoslužebných knih. Literárním jazykem se vedle latiny stala staroslověnština. Středisky vzdělání vrcholného středověku byly university, kde byly otevřeny fakulty teologie, filosofie, lékařství a práva. Od 13. století také vznikají ve městech městské školy, kde se dostává základního vzdělání i dětem měšťanů, řemeslníků a obchodníků. Zde se také poprvé vedle latiny objevuje jako vyučovací jazyk čeština a němčina. Ve středověké vesnici tvořili většinu obyvatel rolníci. Venkovský dorost byl vychováván v rodinách. Děti si osvojovaly první zemědělské a technické zkušenosti napodobováním úkonů dospělých. Jako další formující faktor se uplatňovaly lidové zvyklosti a mravy. Lidová moudrost se předávala v pohádkách, pověstech,příslovích, hádankách a pořekadlech. Od 14.století se na venkově zakládají farní školy. Ve farních školách se vyučovalo těmto předmětům: čtení, psaní, počítání, zpěv pro kostel, povinnosti stavu selského. Dětem se tak dostávalo základních informací o hospodářství. Do školy chodil ten, kdo chtěl a měl na její zaplacení. Farní škola proto stačila až pro 10 obcí a vzdělanost venkovského lidu byla velmi nízká. Prosinec 1774 znamenal reformu školství u nás. Marie Terezie uzákonila povinnou školní docházku pro děti od 6 do 12 let. Na vesnicích vznikaly školy obecní, kde se česky vyučovalo triviu - čtení, psaní a počty. Ve městech působily školy hlavní a vyučovalo se zde německy. Venkovské děti byly v létě od školy osvobozeny, aby mohly pomáhat na poli. Pro zajímavost nahlédněme na hodnocení, které se používalo na vysvědčení /tehdy školní zpráva/ ještě koncem 18. století

7 Hodnocení školní docházky: velmi pilně pilně nestále zřídka Mravy se hodnotily slovy: velmi dobře dobře prostředně proti školským příkazům špatně Prospěch v jednotlivých předmětech: výborně dobře prostředně slabě Počátky novodobého školství byly položeny za vlády Marie Terezie / /. Z původní farní školy vznikla státní reformou v roce 1774 škola triviální, kde se vyučovalo čtení, psaní a počítání, výuku náboženství vedl lokální kaplan. Hmotné potřeby školy zajišťovala uherskoostrožská vrchnost a dozor místní školdozorce. Školu byly povinny navštěvovat děti ve věku od 6 do 12 let, a takto bylo základní školství organizováno až do roku Základní reformy do školství přinesl nový školský zákon z roku Ve státních školách se rozšířily vyučovací předměty jako byl zeměpis, dějepis, přírodopis, přírodozpyt, zpěv, tělocvik, kreslení či ruční práce, školní docházka se prodloužila na 14 let věku Schul-Matrik. Školní matrika

8 dítěte, nově bylo ustaveno vedení třídních katalogů a školních kronik. V roce 1925 byla ve škole zřízena kuchyně, kde industriální učitelky učily dívky vařit. Odpovědnost za místní školní budovu byla přenesena na obecní výbory, který také dohlížel na školu prostřednictvím místní školní rady. Školství ve Zlechově Původní škola ve Zlechově byla zřízena z pastoušky /bydlel tu obecní pastýř/ někdy mezi lety 1787 až První písemná zmínka o škole je z roku Škola se nacházela na čísle 8 a první učitel Ondřej Veselý zde také zemřel. Tady byla škola asi do roku To dokládají data narození dcer tehdejšího učitele Fandrlíka v boršické matrice. Agata se roku 1822 narodila na čísle 8, Bedřiška ale v roce 1824 již na čísle 94. Nová škola na čísle 94 byla postavena nákladem asi 2000 zlatých. Od roku 1825 začaly do zlechovské školy docházet děti z Tupes. Roku 1827 musela být škola nákladem 1400 zlatých přistavena, aby se mohlo učit ve 2 odděleních. Vznikly tehdy 2 "učírny malých rozměrů s malými okny". Škola stála těsně při silnici do Tupes. Bylo to nízké dlouhé stavení - později Patočkova pekárna. Že byla škola dvojtřídní, se dá usuzovat z "Zeugnisu" z roku Ten byl napsán pro žáka Mikulu z Tupes - žáka 2. třídy triviální školy ve Zlechově. Plat učitele v polovině 19.století nebyl velký. Od usedlých ze Zlechova dostával prý učitel ročně 1/4 měřice rži a od usedlých tupeských 1/4 měřice žita či pšenice. Mimo to ještě z dítěte 30 krejcarů. /V roce 1847 byla měřice rži za 11 zlatých./ Škola v letech

9 Škola v letech Tupešané docházeli do zlechovské školy do roku 1875, kdy si postavili vlastní školní budovu. Přesto byl počet dětí ve škole velký. V roce 1892 navštěvovalo školu 222 dětí. C.k. okresní školní inspektor František Perútka již v lednu 1892 kritizoval nevyhovující stav školní budovy slovy: "Jest horší než palírna". Nařídil místní školní radě, aby se neprodleně postarala o novou školní budovu. Leč byly pouze koupeny 3 nové lavice a staré dostaly nový nátěr. Na nátlak c.k. zemské školní rady zřídila obec roku 1895 třetí třídu na obecním domě č. 92. Stav stávající školní budovy byl neutěšený. To dokládají slova c.k. zemského školního inspektora, která pronesl roku 1897 před starostou obce Maňáskem: " Tak bídné školy jsem za svého úřadování nikde neshledal. Zařízení školy není vhodné, ba je zcela protizákonné." C.k. okresní školní rada při každé následující inspekci důtklivě nařizovala, aby bylo postaráno o novou školu. Dokonce hrozila, že z moci úřední postaví budovu novou. Děti měly vyučování polodenní, neboť jich bylo ve škole 250. Obecní rada povolala c.k. okresního inženýra Sedláčka. Ten podal následující návrhy na řešení: 1. Ve staré školní budově budiž upravena třída, kabinet a byt správce školy. 2. Z celého domu č. 92 budiž upraveny 2 třídy. 3. Stavba nové školy. Obecní zastupitelstvo ale návrhy ignorovalo. Schválena byla pouze úprava třetí třídy na obecním domě. C.k. okresní školní rada nařídila komisionelní řízení. Tak bylo obecním zastupitelstvem rozhodnuto, že bude zakoupen pozemek na stavbu školy. Stala se jím zahrada č. 15 Kristiana Kořínka. Obec za stavební místo zaplatila 680 zlatých

10 Plány ke stavbě školy zhotovil za 300 zlatých Dominik Fey - stavitel z Uh. Hradiště. Zároveň byla podána žádost o subvenci na stavbu školy. C.k. zemská školní rada však žádosti nevyhověla, protože prý stavba nové školy není nutná. Obecní zastupitelé se tedy usnesli, že se stavět nebude. Za 780 zlatých, připravených na předběžné práce na škole, zakoupila obec usedlost č. 164 za účelem zvelebení obecního hostince. V letech 1898, 1899 a 1900 žádalo obecní zastupitelstvo a místní školní rada opětovně o subvenci na stavbu školy. Dne nařídila c.k. zemská školní rada, aby se v létě 1900 započalo se stavbou. V květnu 1900 konečně schválila subvenci a mohlo se začít stavět. V červnu 1900 byl vypsán konkurz na zadání stavby. Z konkurzu vyšel vítězně stavitel Josef Schaniak z Uherského Hradiště. V srpnu podala obec žádost o půjčku Kč a v říjnu /22.10./ se započalo se stavbou. Do zimy stála hrubá stavba. V průběhu jara a léta 1901 probíhaly dokončovací práce. Kolaudace proběhla 18. července. Přítomni byli: Zdenko Wacha - c.k. okresní hejtman Josef Jedlička - c.k. okresní školní dozorce N.Olejníček - státní technik c.k. okres. Hejtmanství Josef Schaniak - zástupce stavitele členové místní školní rady obecní zastupitelstvo správce školy Svěcení nové školní budovy proběhlo slavnostně v neděli 1. září. O této události se ve školní kronice rozepsal Bartoloměj Beneš těmito slovy: "V neděli shromáždily se školní dítky u kaple se svým učitelstvem. Sešlo se domácí i okolní obyvatelstvo a členové Dobrovolného hasičského sboru. Po církevních modlitbách v kapli se vydal průvod směrem ke škole. Vpředu šli učitelé s dětmi. Všechna děvčata byla oblečena v krojích za družičky. Za nimi šla chasa, hasičský sbor, hudba, duchovenstvo a nakonec domácí a přespolní účastníci. Školní budovu vysvětil P František Perútka - okresní školní inspektor. Poté vystoupil na postavenou kazatelnu a promluvil o významu školy ve společnosti. Pak pronesl řeč k dítkám a učitelstvu a konečně ku občanstvu, které nelitovalo takového nákladu. Následovalo poděkování předsedy místní školní rady Kristiana Maňáska. Za zvuků písně Bože, chválíme Tebe se ubíral průvod do kaple, kde byla sloužena mše svatá. V bytě správce školy se konala odpoledne hostina. Společná zábava trvala až do večera. Pro dospělé pokračovala v obecním hostinci taneční zábavou. Velkou zásluhu na postavení školy měl tehdejší starosta Jan Zábranský. "Nelekal se žádných obtíží, snášel křivdy a pomluvy občanů škole nepřejícím", zapsal tehdy do kroniky správce školy. "Kdyby byl dříve ustanoven starostou, mohla škola stát dříve". Náklady na st a vbu šk oly: Za stavební místo Kr. Kořínkovi: K Staviteli Schaniakovi za veškeré práce: K 04 Hal Celkem K 04 Hal /Šlo tehdy o rakouské koruny./

11 Škola měla: 4 třídy - 3 větší, 1 menší dvojpokojový byt správce školy s kuchyní, komorou a sklepem kabinet byt pro podučitele místnost pro uhlí, dříví a chlívky Přichází 15. září "To den, který učinil Pán, radujme se", píše Bartoloměj Beneš. Není divu. Vždyť po 14 letém úsilí začíná vyučování v nové školní budově. Ta přivítala 255 žáků. Zprvu sice chyběly lavice, neboť je firma nestačila včas dodat. První učitelkou v historii školy se stala v roce 1904 Emílie Lukášová. Vítanou změnu ve školství přinesl rok Výnos c.k. zemské školní rady z upravil délku hlavních prázdnin na 2 měsíce - od 1. července do 31. srpna. Do této doby prázdniny začínaly až od 15. července. Komicky na nás působí zákaz návštěv kinematografických představení. Byl vydán v roce 1910 a platil pro veškerou školní mládež. V roce 1911 bylo ve třídách průměrně 50 dětí, které učili 4 učitelé. V roce 1915 bylo již ve škole v pěti třídách 291 dětí. První světová válka z let poznamenala i školu ve Zlechově. Do činné služby byli povoláni učitelé Karel Tomeček a Bedřich Novák. Po celou dobu války probíhal ve škole vojenský výcvik Nová budova školy z roku

12 mládeže. Žákyně 5. třídy v hodinách ženských ručních prací vyráběly pro vojíny na frontě součásti oblečení. Dodaly 3 páry vlněných nákoleniček, 15 párů nátepsniček 9 párů onuc, 5 párů rukavic a 1430 papírových podešví. Dětské ruce se také zapojovaly do sklizně brambor, řepy a polních prací. Není divu, že návštěvnost školy klesla až na 30%. Další změnu vnesl do školství rok Dne 24. června byl zrušen celibát učitelek na školách obecných i měšťanských. Ve školním roce 1921/22 začalo být ve škole těsno. Starší žáci sice začali chodit do měšťanky do Buchlovic, ale přesto se nedostávalo dvou místností. Vyučovalo se celodenně. Vyučování bylo zařízeno tak, aby feriální den nebyl jednotný. /Feriální - každá třída měla jiný půlden volný/. Vyučování v 1. třídě začínalo až v 10 hodin. Ostatní děti chodily až na 8 /v letní době na 7 hodin ráno/. Rok 1923 probíhal ve znamení stavebních úprav. Trvaly od Velikonoc do žní. Byt podučitele byl zrušen a vznikl nový kabinet. V něm o tři roky později byla zřízena školní kuchyňka. Sloužila pro nejstarší děvčata, aby se v ní mohla učit vařit. Zeď od Cigošovy zahrady hrozila sesutím. Původní chlívek, dřevník a prádelna byly demolovány a na jejich místě vznikly nové. Z původní zdi zbyla jen část. Současně proběhla oprava oken a dveří ve škole. Celá stavba byla provedena bez plánu a stavebního dozoru, proto její náklady nebyly velké. Po opravě volaly též chlapecké záchody, poněvadž pro velký zápach se do nich nedalo chodit. Na ně došlo v roce Aby záchodové zdi nepodmokaly, byla přeložena fekální jáma do sousedního humna č. 16 k Cigošům. Betonová žumpa byla zřízena se souhlasem majitele, který měl výhradní právo na její vybírání. Ve stejném roce byla školní III. a IV. třída ve školním roce

13 budova ze tří stran olíčena. Nad hlavní vchod byla vsazena mramorová deska s nápisem "ŠKOLA". Deska měla cenu 370 Kč. Částku 200 Kč daroval stavitel Laštovka z Uherského Hradiště. Zbytek uhradili železničáři výtěžkem z pořádané taneční zábavy. Stavební úpravy proběhly i před školní budovou. Příkop s páchnoucí močůvkou a chodník překryly betonové plotny. A aby škola byla ještě pěknější, pořídily se do oken železné ohrádky pro umístění truhlíků s květinami. V roce 1926 bylo ve 4 učebnách vyučováno 207 dětí ze 6 tříd. Na jaře 1928 spadla zeď školního dřevníku a nákladem 3000 Kč musel být postaven nový dřevník. Rok 1929 přinesl mrazivou zimu. V únoru a březnu dosahovaly mrazy až - 29 C. Ve třídách zamrzal inkoust v kalamářích. Nebylo čím topit a tak měly děti mimořádné prázdniny. V roce 1930 se opět zvýšil počet dětí ve škole. Žáci 2. třídy sice chodili do vyučování až na 10 hodin, ale docházelo k vzájemnému rušení dětí a nekázni. Znovu se ukázala nutnost přístavby školy. V březnu obecní rada návrh na přístavbu schválila a navrhla, I. třída ve školním roce III. třída ve školním roce Škola z roku Učitelský sbor ve školním roce

14 I. třída ve školním roce IV. třída ve školním roce Učitelský sbor ve školním roce aby opravená škola nesla jméno prezidenta Masaryka. Přístavba dvou tříd se realizovala v roce Nové třídy dostaly moderní tabule, ostatní třídy byly vylíčeny. V září nastupovali učitelé a žáci do pěkných útulných prostor. Celkový náklad na přístavbu a údržbu činil 55 tisíc Kč. K této šestitřídní škole přibyla v roce 1937 školní zahrada. Jako řídící učitel působil Josef Bilík. Ve třídách se učilo průměrně 30 žáků. Mobilizace v roce 1938 se dotkla i zlechovské školy. Až do poloviny října scházeli učitelé František Obdržálek a Antonín Berka, kteří museli narukovat. Obecní a školní kroniky jsou strohé, pokud se týká událostí ve škole v době 2. světové války / /. Rok 1940 znamenal i ve Zlechově povinnou výuku němčiny. Tuhá zima následujícího roku přinesla uzavření školy pro nedostatek paliva. V roce 1942 byl penzionován řídící učitel Josef Bilík a od 1. dubna nastoupil na jeho místo František Obdržálek. Při postupu fronty v roce 1945 byla školní budova poškozena. V témže roce byla nákladem Kč opravena, aby mohla sloužit dětem. Pamětní deska obětem 2. světové války ze Zlechova byla odhalena na budově školy v roce A v roce 1947 se dočkala škola výměny oken. Opravu v hodnotě Kč prováděl stavitel Alois Čevela z Tupes. Rok 1848 přinesl do školy modernizaci. Obec zakoupila rozhlasovou ústřednu a ve škole mohl začít fungovat školní rozhlas. Významným rokem v historii školy byl rok Škola oslavila 1.září padesát let od zahájení provozu. Při této příležitosti dostaly třídy parkety a nový nábytek. Opravena byla okna a dveře. Tato oprava stála Kč. Aby se dětem do školy dobře chodilo, byla v srpnu 1952 za pomoci brigádníků vybudována silnice ke škole. Příjemnou změnu pro žáky a rodiče znamenal rok Školáci v září poprvé dostali školní pomůcky zdarma. Koncem roku 1961 škola získala další technickou vymoženost a tou se stal telefon. Tento rok přinesl i změnu názvu školy. Název "obecná" je nahrazen slovy "základní devítiletá." Celý název tedy zní "základní devítiletá škola ročník". Ve škole je v pěti

15 třídách 136 dětí a ředitelem školy se stává Ludvík Pavlica. Bourá se dřevěné oplocení kolem školy, aby byla postavena zídka z cihel. Místo dřevěných vrat se objevuje kovová brána. V obecní kronice je zaznamenáno, že vrata vyrobil František Kořínek a František Rynda. Stavební práce prováděl František Hladník z č Škola sloužila také jako centrum kulturního a společenského života. Vždyť první vítání novorozeňat do života se uskutečnilo v listopadu 1964 právě ve škole. V roce 1964 byla v obci slavnostně otevřena mateřská škola. Její prostory využila škola pro výuku čtyř tříd v době generální rekonstrukce. Tato probíhala od ledna 1971 do září První až 4. třída směnovaly. Pátá třída našla azyl ve škole v Buchlovicích. Nábytek a školní pomůcky našly útočiště ve skladišti u pana Jaroslava Žáka. Při rekonstrukci školy zůstalo z původní budovy pouze obvodové zdivo. Sklep byl zvětšen a vznikla kotelna pro ústřední topení. Byt byl zrušen a na jeho místě byly vybudovány šatny, tělocvična, WC a umývárna. V poschodí vznikla hala a sborovna. Ve všech třídách byly zabudovány skříně do zdi. Kromě nových stropů získala škola vodovod, ústřední topení, novou elektroinstalaci a osvětlení. Postaveno bylo také nové schodiště. Ve všech třídách se objevily nové parkety. Starý nábytek nahradil nábytek nový, modernější. Slavnostní otevření této téměř nové Slavnostní otevření nové budovy v roce

16 budovy proběhlo při zahajování školního roku 2. září Od tohoto roku začala všem školákům povinná výuka plavání. Děti ji absolvovaly v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně v Městských lázních v Uherském Hradišti. V roce 1973 vznikla v okolí školy zahrada pro výuku a navíc škola získala televizor. Vítanou změnu přinesl rok Při mateřské škole začala fungovat školní jídelna i pro děti ze základní školy. Obědy do školy dovážela a vydávala paní Marie Lenhartová. V roce 1975 zahájila při škole svou činnost školní družina. Pro její provoz byl opraven a vybaven domek v sousedství školy. V roce 1980 vstoupil v platnost nový školský zákon. Povinná školní docházka byla upravena na 8 let. První stupeň základní školy se zkrátil na 4 roky a tak ve Zlechově zůstaly jen 4 třídy. Do uvolněné třídy se přemístila školní družina. V letech vybavila obec školu nábytkem do sborovny, haly a školní družiny. Družina získala rovněž koberec, aby si děti měly kde hrát. Citelnou změnu ve škole přinesl rok Kromě rekonstrukce parket v tělocvičně probíhaly práce v kotelně. Jejich výsledkem byla skutečnost, že od 3. listopadu se začalo topit plynem. Z bývalé uhelny vznikla v roce 1995 místní lidová knihovna. Září 1996 znamenalo obnovení povinné devítileté školní docházky. Ve škole se vyučuje opět 5 ročníků. To znamenalo zvýšení Budova školy před rekonstrukcí v roce

17 počtu žáků. V následujícím školním roce končí výuka ve sloučených třídách, která v důsledku malého počtu žáků začala již v září 1991 a trvala 6 let. V roce 1996 došlo ke zbourání zchátralého domku u školy. Na uvolněném prostranství vznikla v průběhu roku 1998 učebna v přírodě - tzv. altánek. Poslední změnu přinesl rok Ukázalo se, že je nutná rekonstrukce střechy. Navíc scházela samostatná místnost pro školní družinu. Studie rekonstrukce byla provedena již v roce Smlouvu na projekt dvou dokumentací uzavřelo obecní zastupitelstvo 13. prosince Plány vypracoval Hutní projekt Frýdek Místek - středisko Uherské Hradiště vedoucí Ing. Jaromír Křižánek. V červnu 1999 podalo obecní zastupitelstvo žádost o dotaci ve výši 3 miliony Kč na Ministerstvo financí. Protože žádosti nebylo vyhověno, byla začátkem roku 2000 žádost znovu podána. Ministerstvo schválilo dotaci 1,5 mil. Kč. Zbývající část nákladů se hradila z rozpočtu obce. Konkurz na dodavatele stavby probíhal od května Ve výběrovém řízení byla vybrána k realizaci stavby stavební firma Stamos, s.r.o. Uh. Hradiště. K radosti školáků bylo vyučování ukončeno o týden dříve. Tento čas posloužil k tomu, aby se všechen nábytek, nepotřebný materiál a školní pomůcky mohly přestěhovat do dolní části budovy. Vysvědčení žáci přebírali v zasedací síni obecního úřadu Již 4. července bylo předáno staveniště. Práce započaly pokládáním I profilů a betonáží původních stropů. Po částech byla demontována stávající střecha. Práce pokračovaly stavěním krovů a celá nová vazba byla překryta izolační fólií. V srpnu se začaly půdní prostory měnit. Stavěly se příčky, zateplovaly stropy, vsazovala se okna. Přiblížil se začátek školního roku. Budova školy v průběhu rekonstrukce. Malovaly se třídy, stěhoval se nábytek. Bylo nutno dohodnout a provést bezpečnostní opatření, aby nedošlo ke zranění dětí. A přišlo 4. září a s ním začátek školního roku. Děti se shromažďovaly před obecním úřadem. Odtud si je odváděly učitelky společně do školy. Po vyučování byly děti odváděny až k hlavní silnici. Toto opatření trvalo až do skončení všech prací. Ty zatím pokračovaly v půdních prostorách. Celá budova byla obehnána lešením. Po něm měli dělníci přístup na staveniště, aby nebyl rušen provoz školy. V polovině září byla vsazena okna a začalo se z malováním místností. Vznikly školní družina, jazyková a počítačová učebna, kabinet, WC, umývárna a chodba. Od 19. září bylo na základě dalšího jednání obecního úřadu a firmy Stamos přistoupeno k venkovním nátěrům

18 oken a fasády. Objevily se problémy s překrytím střechy. Dne 10.října je překrytí střechy konečně dokončeno. Mezitím byla v nových místnostech položena dlažba a podlaha, zavedena elektřina a plyn. Montovala se topná a osvětlovací tělesa. Dnem kolaudace se stal 12. říjen. Kolaudaci byli přítomni: Ing. Smatana a Ing. Pavel Dvořan - za Obecní úřad Buchlovice, odbor výstavby Ing. František Talák a Ing. Jaroslav Zemánek - za firmu Stings Uherské Hradiště /technický dozor/ Ing. Libor Vrána - za firmu Progres s.r.o., Uh. Hradiště Ing. Antonín Haloda - za Obecní úřad Zlechov Mgr. Ludmila Říhová - za Základní školu Zlechov Práce nyní probíhaly venku. Byl vybetonován dvůr a položena zámková dlažba. 30. října se škola začala osvobozovat od kovového lešení. Odkryté části zářily novotou. Od 3. listopadu se natíralo podrovnání a začal se rovnat povrch hřiště. Ten byl poškozen při používání těžké techniky. Poslední zaměstnanci firmy Stamos opustili školu 14. listopadu. To již školní družina pracovala v nové místnosti. Jazyková učebna byla od poloviny prosince zařizována firmou KDZ Vizovice. Vybavení jazykové učebny přišlo na Kč. Částku uhradila podle smlouvy firma Stamos, uhradil Školský úřad Uh. Hradiště. Obec se podílela částkou Kč. Předání učebny a školní družiny proběhlo 19. prosince a o dva dny později se tu již učily děti. Počítačová učebna bude vybavena v budoucnu. Náklady na rekonstrukci: Studie Kč Projekt Kč Firma Stamos Kč Inženýrská činnost Kč Dozor zabezpečovali: Ing. Jaroslav Vlček - stavbyvedoucí firmy Stamos Ing. František Talák - za firmu Stings Ing. Jaromír Křižánek - za firmu Hutní projekt V období jarních prázdnin od 19. do 23.února 2001 se ve škole opět pracovalo. V tělocvičně byly namontovány ochranné kryty na radiátory, neboť původní již dosloužily. Ve všech třídách byl obnoven nástřik a nátěry radiátorů a rozvodového potrubí. Druhá a třetí třída dostaly nový koberec. Do oken v ředitelně a 4. třídě byly namontovány žaluzie. Během měsíce března byly vyměněny tabule v 1. a 5. třídě, obnoveny nástěnky na chodbách a jazykové učebně.zásluhou obecního úřadu a všech pracovníků školy máme krásnou budovu. Naše škola je skutečně chloubou celé obce Současná budova Základní školy.

19 Významné osobnosti Významnou osobností školy v 19. století Alois Rösel byl jmenován na zlechovskou školu v roce Byl horlivým učitelem a věnoval dětem a škole celé své srdce. Řídil se v životě heslem, které říká, že první a poslední povinností učitele je škola a zase škola. Byl stižen delší dobu tělesnou chorobou. Přesto obětavě pracoval na "roli školské". Ve školní kronice se o něm píše:"vyučoval dítky s největší horlivostí, aby se z nich stali bohulibí křesťané, zdární občané obce i věrní synové a dcery vlasti". Na vlastní žádost byl dán ze zdravotních důvodů v r na odpočinek. Jeho snaživé a prospěšné působení nezůstalo nepovšimnuto. Kronika uvádí: Jeho c.k. Apoštolské Veličenstvo ráčilo nejvyšším rozhodnutím dne 6. června 1891 uděliti Aloisu Röselovi stříbrný záslužný kříž s korunkou. Ani obec nechtěla zůstat zahanbena. V témže roce 27. července jmenovala Aloise Rösela čestným občanem obce. Tím ocenila jeho zásluhy o pokrok ve školství v obci. Další osobností, která spojila svůj život se zlechovskou školou je Bedřich Beneš / Buchlovan/. Jako učitel zde působil od až do 31. prosince Bartoloměj Beneš s chotí. Bedřich Beneš - Buchlovan. Narodil se 21. dubna 1885 v rodině tehdy ještě tučapského učitele Bartoloměje Beneše. Od roku 1891 žila rodina ve Zlechově, kde otec začal působit jako správce školy. Zde také malý Bedřich začal chodit do školy. V letech studoval na reálném gymnáziu v Uherském Hradišti. Následovalo studium na učitelském ústavu v Kroměříži. Po ukončení studia působil jako učitel na obecných školách ve Zlechově, v Buchlovicích a na měšťanské škole v Bzenci. V roce 1918 se přestěhoval do Uherského Hradiště, kde nastoupil jako odborný učitel v měšťanské škole. Stal se členem Kola moravských spisovatelů.za svého působení ve Zlechově pozvedl významně úroveň "výtvarné výchovy". V září 1910 dostal povolení c.k. okresní školní rady k ověřování výuky kreslení ve všech třídách školy. Výtvarné práce Benešových svěřenců získávaly uznání na výstavách v Buchlovicích, v Mladé Boleslavi i v Brně. Zde sklidily uznání zejména ilustrace k národním písním. V roce 1917 vydal Beneš svou první knihu. Později si zvolil přídomek

20 "Buchlovan". Věnoval se psaní knih pro děti i pro dospělé. Z jeho tvorby lze jmenovat Besídky o básních, Vlastivědné čtení z pověstí hradišťského okresu, Buchlovská knížka, Ta hradišťská brána, Putovník po hradišťském Slovácku. Od roku 1926 pracoval jako knihovník. Snažil se ke knize a literatuře přitahovat hlavně mládež. Bedřich Beneš Buchlovan zemřel 9. září 1953 a je pohřben na hřbitově v Mařaticích. Současnost naší školy a obce Obec Zlechov se nachází pár kilometrů od okresního města Uherské Hradiště, v současnosti v ní žije 1576 obyvatel. Můžete si zde nakoupit ve třech obchodech smíšeného zboží, v Texmarketu, Compoluxu /osvětlovací tělesa/ a soukromé keramické dílně Artware, v květinářství Daniela. Občerstvit se můžete ve dvou restauracích. Ve vesnici najdete spoustu živnostníků od kadeřnic, malířů, natěračů, obchodníků, klempířů, veterináře, praktických lékařů, až po lékárníky, autodopravce a stoláře. V budově obecního úřadu je sídlo České pošty, zdravotní a stomatologické středisko, kadeřnictví a obchod s textilem. Zájmové organizace zastupují hlavně Sportovní klub, kynologové, hasiči, zahrádkáři a myslivci. Při obecním úřadě pracuje také Sbor pro občanské záležitosti. Tradicí v obci jsou Císařské hody s právem, košt vína a slivovice. Nemalý význam pro místní občany má naše zemědělské družstvo. Jeho název od roku 1997 zní AGRO Zlechov a.s. Ke změně názvu došlo postupnou transformací.v roce 1974 se družstvo jmenovalo Vítězný únor. Slučovalo farmy Tupesy, Břestek, Salaš, Velehrad, Modrá. V roce 1990 došlo ke změně názvu na Zemědělské družstvo. Od roku 1993 se název změnil na Výrobně obchodní družstvo. V roce 1990 mělo 430 pracovníků a obhospodařovalo 1750 ha orné půdy a 62 ha vinic. Po transformaci v roce 1992 bylo vydáno 220 ha orné půdy soukromě hospodařícím zemědělcům. V následujících letech dochází k vypořádání družstva s osobami samostatně hospodařícími. Jim byl vydán majetek v hodnotě 15 mil. Kč. Agro v současné době hospodaří na 1220 ha orné půdy. Zaměstnává 55 stálých zaměstnanců, z toho 19 místních občanů. Rostlinná výroba se zaměřuje na pěstování řepky olejné pro průmyslové využití a ozimé pšenice, kukuřice na zrno a jarního ječmene pro sladovní účely.v živočišné výrobě se zaměřují na chov brojlerů a vepřů. Ostatní prostory budovy AGRA se pronajímají různým firmám. Velký sál, který je majetkem Agra, slouží občanům při pořádání různých oslav a společenských akcí. Zdejší škola se nachází ve Školní ulici směrem k Agru. V tomto roce má 85 žáků.může se považovat za malou, venkovskou, ale velmi pěkně vybavenou pro výuku i prostředí dětí v ročníku 1. stupně základní školy. Po rekonstrukci školy v minulém roce je v budově 5 dostatečně velkých a plně vyhovujících tříd, v prostorách bývalé půdy vybavená místnost školní družiny a jazykové učebny. Počítačová učebna zatím neslouží svému účelu z důvodu nedostatku financí na vybavení. V těchto prostorách je dále kabinet pro učitele, umývárna se sprchou a WC.V přízemí školní budovy jsou

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

PŘEHLED VYUČUJÍCÍCH NA ZŠ VRBICE od roku školního 1953/1954 :

PŘEHLED VYUČUJÍCÍCH NA ZŠ VRBICE od roku školního 1953/1954 : PŘEHLED VYUČUJÍCÍCH NA ZŠ VRBICE od roku školního 1953/1954 : 1953/54 1. -5. třída 148 dětí učitelský sbor : Procházka Antonín ředitel školy, Jaroslav Hycl, Růžena Procházková, Marie Krčová, Martin Cvan

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Z kroniky obce Sedlec rok 1956

Z kroniky obce Sedlec rok 1956 Z kroniky obce Sedlec rok 1956 Z činnosti MNV. Rada MNV: s. František Hynk, předseda MNV s. Marie Pundová, tajemnice MNV s. Jaroslav Svoboda, člen rady Rada MNV zasedala pravidelně jednou týdně a na schůzích

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Školní rok 1917.-1918.

Školní rok 1917.-1918. Školní rok 1917.-1918. Sbor učitelský: Na počátku školního roku 1917 sestaven sbor učitelský takto: Jaroslav Meltický, def.řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Hégr zat. učitel I.

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Letecký pohled na obec v roce 2010. Na obecní pečeti z r. 1782 je ve znaku uveden strom lípa.

Letecký pohled na obec v roce 2010. Na obecní pečeti z r. 1782 je ve znaku uveden strom lípa. Obec Lipová se poprvé připomíná v r. 1362, kdy ji drželi synové zemřelého Peška z Veletin. V zakládací listině vizovického kláštera z r. 1261 je uveden Lipovský potok, patrně zde stála i osada Lipová.

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

ROK 2000. Úvod. Statistika obce. Sbor pro občanské záležitosti

ROK 2000. Úvod. Statistika obce. Sbor pro občanské záležitosti ROK 2000 Úvod Poslední rok druhého tisíciletí právě skončil a nám nezbývá než zhodnotit toto uplynulé období a připomenout si významné události, ke kterým došlo nejen u nás, ale také v zahraničí. - 5.

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

okres Vsetín 355 let od první zmínky o založení školy v obci Lidečko

okres Vsetín 355 let od první zmínky o založení školy v obci Lidečko okres Vsetín 355 let od první zmínky o založení školy v obci Lidečko Motto: Mládež dobře vésti více je, nežli Tróje dobývati. J. A. Komenský Škola Lidečko dříve Každému se dnes vybaví budova s velkými

Více

Výsledky voleb do parlamentu ČR ze dne 29.5.2010

Výsledky voleb do parlamentu ČR ze dne 29.5.2010 Vážení spoluobčané! Letošní jarní měsíce přinesly klimatické podmínky, v opačném pořadí než jsme obvykle zvyklí. Poměrně rychlý nástup jara a vysokých teplot vystřídal abnormálně deštivý a chladný květen.

Více

Minulost školy a školství v obci Vrbici

Minulost školy a školství v obci Vrbici Minulost školy a školství v obci Vrbici První školní budova byla postavena v místech, kde stojí škola nynější a vydržela zde až do roku 1833. Ve školním sklepě bylo v této době umístěno obecní vězení.

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

HISTORIE ROUDNICE. Nejstarší osídlení Je možné jej položit do mladší doby kamenné a do doby bronzové (2 500 1500 př. n. l.).

HISTORIE ROUDNICE. Nejstarší osídlení Je možné jej položit do mladší doby kamenné a do doby bronzové (2 500 1500 př. n. l.). HISTORIE ROUDNICE Obsah: 1) Název Roudnice 2) Nejstarší osídlení 3) Osídlování Roudnice 4) Roudnické tvrze 5) Roudnice a její držitelé 6) Osobnosti Zdislav Mnich, Matěj Chvojka, Jan Matějka, bratranci

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec Strana č. 1 Telefonní seznam ŘEDITELSTVÍ JUNIOR náměstí Svobody 318 Recepce Junior, náměstí Svobody 318 Matušková Denisa Polášková Hedvika 651 652 státní 518 384 527 518 384 266 518 670 651 518 670 652

Více

100 LET NAŠÍ ŠKOLY. Počátky vzdělání v našem městě

100 LET NAŠÍ ŠKOLY. Počátky vzdělání v našem městě Počátky vzdělání v našem městě Nejstarší zmínka o vyučování v našem blízkém okolí se vztahuje k městu Gmünd a roku 1387. V obcích, kde stál kostel, byly zřizovány farní triviální školy, ve kterých se kromě

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

Kronika obce sytno 2002

Kronika obce sytno 2002 Kronika obce sytno 2002 1. 0 Obyvatelstvo a jeho migrace 1.1.Významná životní výročí 75 let Zdvořanová Marie 65 let Bouzková Vlasta, Bukovská Marie,Veber Martin 60 let Hanzalová Jaroslava, Palmová Anna

Více

Znak obce. Vlajka obce

Znak obce. Vlajka obce Znak obce Vlajka obce 1 Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu Založení obce Dlouhá Ves souvisí úzce s objevem stříbrné rudy v okolí Německého Brodu. Obec byla založena při kolonizaci kraje na levém břehu Sázavy

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice Duha časopis žáků ZŠ Huštěnovice První číslo Podzim 2013 Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Krátká historie školy 3. Jaké byly školy dříve? 4. Co děláme ve škole 5. Paní učitelka 6. Básničky o škole Milí čtenáři,

Více

Březen v 1. polovině hezké jarní počasí byla zaseta většina obilovin. Od 16. března ochlazení, déšť, sněžení, mrazy 5 až 10.

Březen v 1. polovině hezké jarní počasí byla zaseta většina obilovin. Od 16. března ochlazení, déšť, sněžení, mrazy 5 až 10. Rok 1997 Počasí. Počasí v r. 1997. Leden přetrvává mrazivé počasí z minulého roku. Mrazy však zmírnily na 10 až 20.Od 13. ledna ve dne slunečno, teploty do 5, v noci 10. Od 20. ledna je zmírnění ve dne

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Dům č. p. 181 Dům č. p. 182 Dům č. p. 183 Dům č. p. 184 Dům č. p. 185 Dům č. p. 186 Dům č. p. 187

Dům č. p. 181 Dům č. p. 182 Dům č. p. 183 Dům č. p. 184 Dům č. p. 185 Dům č. p. 186 Dům č. p. 187 Dům č. p. 181 Dům na bývalém pozemku velkostatku zvaném Prozdol, postavil v r. 1936 Dobeš Jakub z č. 103 s manželkou Marií roz. Zálešáková z č. 55. Manželé byli bezdětní. V roce 1965 jej předali neteři

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

Organizační výbor HLAVNICKÉHO GULÁŠFESTU

Organizační výbor HLAVNICKÉHO GULÁŠFESTU GULÁŠFEST 2015 4. 7. 2015 proběhl už 4. ročník vaření kotlíkového guláše HLAVNICKÝ GULÁŠFEST 2015. Za krásného počasí se v Zámeckém parku sešlo více jak 350 hladových návštěvníků. Naši kuchařští mistři

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220

Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220 Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220 dle Zákona č. 410/2005 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Předmět vymezení: základní škola I. Údaje o

Více

Koncepce rozvoje škol, školských zařízení a mimoškolní činnosti na území města Kojetín na rok 2005-2008

Koncepce rozvoje škol, školských zařízení a mimoškolní činnosti na území města Kojetín na rok 2005-2008 Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Koncepce rozvoje škol, školských zařízení a mimoškolní činnosti na území města Kojetín na rok 2005-2008 Zpracoval: Ing. Jiří Šírek místostarosta města

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2197

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2197 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2197 O ceně - zemědělské usedlosti č.p.6, její obytné části, zemědělských staveb, studny, venkovních úprav a pozemků zapsaných na LV č.231 pro k.ú. Ratišovice, obec Běhařovice, okres

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

OBEC OTICE Z historie Počátky školství

OBEC OTICE Z historie Počátky školství OBEC OTICE Otice leží 3,5 km jihozápadně od středu města Opavy v nadmořské výšce 262 m n. m.. Katastrální výměra obce je 721 ha. Nejvyšším bodem obce je Kamenná hora (311m n.m.). Za zhlédnutí jistě stojí

Více

Kronika obce. V.díl. Krásné Údolí. Kronika obce Krásné Údolí V.díl - úvod

Kronika obce. V.díl. Krásné Údolí. Kronika obce Krásné Údolí V.díl - úvod Kronika obce V.díl Krásné Údolí Zápis vyhotovil : Martin Frank ( duben - květen 2009 ) Strana 1 / celkem stran 5 Motto : Dobře vedená kronika má být věrným, nezkreslujícím zrcadlem života obce ve všech

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 24 ze dne 4. 2.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 24 ze dne 4. 2.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 24 ze dne 4. 2.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce 1 občan P r o g r a m : 1) Zahájení, jmenování

Více

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice Obec Příšovice Místní program obnovy vesnice Strana 1 z 1 Místní plán obnovy vesnice v Příšovicích se skládá z následujících akcí v průběhu let 2013 až 2017 a dále Akce osvětové, kulturní a společenské

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

ZÁPIS DO OBECNÍ KRONIKY ZA ROK 2014

ZÁPIS DO OBECNÍ KRONIKY ZA ROK 2014 ZÁPIS DO OBECNÍ KRONIKY ZA ROK 2014 Počasí Lednové počasí roku 2014 lze charakterizovat jako teplotně nadprůměrné. Převládalo oblačno, mlhavo, denní teploty stoupaly k 5 C, o víkendu 18. a 19. 1. bylo

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM ROK 2002 20. a 21. října 2006 proběhnou v naší obci volby do zastupitelstva obce. Jaké bylo volební období 2002 2006? Co jsme v tomto období čtyř let udělali

Více

Kronika obce Krásné Údolí IV.díl - rok 2003. Rok. Krásné Údolí. Dopisovaná část ( červen říjen 2008 ) Strana 1 / celkem stran 10

Kronika obce Krásné Údolí IV.díl - rok 2003. Rok. Krásné Údolí. Dopisovaná část ( červen říjen 2008 ) Strana 1 / celkem stran 10 Kronika obce Krásné Údolí IV.díl rok 00 Rok 00 00 Krásné Údolí Dopisovaná část ( červen říjen 008 ) Strana / celkem stran 0 Kronika obce Krásné Údolí IV.díl rok 00 Tento rok byl rokem velkých změn ve školství

Více

Zápis z jednání školské rady konané dne 1. 2. 2012 v Chotíkově

Zápis z jednání školské rady konané dne 1. 2. 2012 v Chotíkově Zápis z jednání školské rady konané dne 1. 2. 2012 v Chotíkově Přítomni: Mgr. M. Pritzlová, Mgr. P. Pangrácová, Ing. L. Křikavová, H. Zemanová, Z. Bříza, K. Moučková Hosté: Mgr. L. Kuncová, J. Paterová

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Dotaz: Odpověď: Finanční prostředky určené místní části VLČOVICE v letech 2000-2010 (na investice a opravy)

Dotaz: Odpověď: Finanční prostředky určené místní části VLČOVICE v letech 2000-2010 (na investice a opravy) Dotaz: Žádáme o vyčíslení investic provedených a financovaných Městem Kopřivnice v místních částech Mniší a také Vlčovice (každou zvlášť). Odpověď: Finanční prostředky určené místní části VLČOVICE v letech

Více

Základní škola Hošťálkovy

Základní škola Hošťálkovy Základní škola Hošťálkovy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 / 2006 1 Obsah Část I. Základní charakteristika školy str. 3-4 Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání str. 4 Část III. Údaje o

Více

Školní rok 1912.~1913.

Školní rok 1912.~1913. Školní rok 1912.~1913. Příchod důst. pána Josefa Chába. Dne 1. září t. r. přisel do osady naší nový pan děkan Josef Cháb. Týž působil v Hostivaři před mnoha léty co kaplan, a pro korektní jednání byl velice

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce 1. Zpravodaj Cotkytle en, listopad, prosinec, 4/2003 říj Z obsahu zpravodaje:? Události v obci?? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? Socha sv. Jana Nepomuckého Podzimní práce na polích

Více

HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH

HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH 9 HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH 1669 1875 1830 1857 8. 10. 1919 1937 připomínka první školy v Doksech v domě čp. 40 vedle tehdejší fary naproti kostelu. Při požáru v r. 1750 shořela i budova čp. 40, nová

Více

Jedenáctiletá střední škola Třídní učitel Dr. Karel Sejček

Jedenáctiletá střední škola Třídní učitel Dr. Karel Sejček Jedenáctiletá střední škola Třídní učitel Dr. Karel Sejček Ročník 1955-1958 Bláha Vladimír Březina Jaroslav Kufakis Stefanos Marek Václav Papajoanu Tanasis Pašek Ladislav Pešl Ladislav Vávra Zdeněk Vergos

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4829/2014 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 7 na pozemku p.č. 111 a pozemky p.č. 111, 112 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Sedlec, k.ú. Sedlec

Více

Nabídka lokalit Akce památky

Nabídka lokalit Akce památky Nabídka lokalit Akce památky Pokud se budete chtít na cokoliv zeptat, pište na pamatky@brontosaurus.cz. PLUMLOV Paní místostarostka se nám ozvala s nabídkou pořádat zde pracovní víkendovky. Rekonstrukce

Více

Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary

Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary Příloha k č.j. VS 72/74/001/2011-50/Všeob/540 Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary základní popis nepotřebného nemovitého majetku státu Pozemky - par. č. 1691/1

Více

Zápis z výborové schůze Sdružení rodičů při ZŠ Židlochovice ze dne 23.4.2013

Zápis z výborové schůze Sdružení rodičů při ZŠ Židlochovice ze dne 23.4.2013 Zápis z výborové schůze Sdružení rodičů při ZŠ Židlochovice ze dne 23.4.2013 Přítomni: Válková, Kejřová, Marečková, Baťková, Gergelová, Svobodová, Nentvichová, Mašková, Zichová, Mahovská Omluveni:. Světničková,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1594/2015 Ocenění nemovitých věcí: St. parcela č. 15 o výměře 778 m2zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: Odrava, č.p. 23, rod.dům Stavba stojí na pozemku p.č.:

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1752-30/15. O ceně rodinného domu v Ivani

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1752-30/15. O ceně rodinného domu v Ivani ZNALECKÝ POSUDEK č. 1752-30/15 O ceně rodinného domu v Ivani Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Insolvency Project Dukelská 15 500 02 Hradec Králové Insolvenční řízení Dle zákona č.

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Anna Uhlířová 100 let od založení školy na Pavlovské ulici v Mikulově

Anna Uhlířová 100 let od založení školy na Pavlovské ulici v Mikulově Anna Uhlířová 100 let od založení školy na Pavlovské ulici v Mikulově Budova školy na Pavlovské ulici v Mikulově (foto školní archiv) Z dochovaných písemných materiálů je zřejmé, že rodiče dětí z horního

Více

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROSIČKA

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROSIČKA SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROSIČKA Obec Rosička se nachází 9 km jihozápadně od okresního města Žďáru nad Sázavou. První písemná zmínka o Rosičce pochází z roku 1356, kdy patřila k panství Polná. Obec byla

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více