Motto: OBSAH Z Charty práv dítěte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Motto: OBSAH - 3 - Z Charty práv dítěte"

Transkript

1

2

3 Motto: "Každé dítě přichází na svět jako bezelstný a snadno zranitelný tvor, přichází zvědavé, všetečné a plné naděje. Udělejme všichni všechno pro to, aby život každého dítěte naší planety byl naplněn jen radostí a pohodou. Má na to své nezadatelné právo." Z Charty práv dítěte OBSAH 1. Z dějin naší obce Malé ohlédnutí do historie školství Školství ve Zlechově Významné osobnosti Současnost naší školy a obce Důležitá data v historii školství ve Zlechově Neúplný seznam učitelů a pracovníků ZŠ Zlechov Ředitelé školy ve Zlechově

4 Z dějin naší obce Zlechov je obec starobylého původu. Její historické počátky se začínají nezřetelně objevovat na počátku 13. století. V té době patřila vesnice jakémusi rytíři Dobenovi. Od něj ji koupil za 30 hřiven stříbra markrabě moravský Vladislav, aby ji následně daroval nově založenému velehradskému klášteru. Stalo se tak pravděpodobně v roce 1207, avšak o těchto skutečnostech jsme informováni až z falsa z 3. čtvrtiny 13. století. Aby byl začátek naší obce ještě záhadnější, bylo toto falsum, jemuž sloužila za vzor později ztracená listina krále Přemysla Otakara I., mylně datována do roku Protože cisterciácký klášter na Velehradě byl založen až 11. listopadu 1205, můžeme klást první písemnou zmínku o Zlechovu teprve až k roku Součástí velehradského panství zůstal Zlechov od 13. století až do roku Pro zlechovské poddané byl vrchností nejdříve cisterciácký klášter, a to až do roku Pak vlastnil panství rakouský stát, který je roku 1837 vydražil svobodnému pánu Jiřímu Jindřichu ze Siny za zlatých. V dobách husitských válek však cisterciáci o Zlechov málem přišli. Hradišťský měšťan Štěpán Pleul se totiž se souhlasem císaře Zikmunda stal zástavním majitelem vesnice, když půjčil klášteru 433 kop hřiven na výplatu dalších klášterních vesnic. Po něm držel Zlechov ještě jeho syn Jiří Pleul, který postoupil Zlechov klášteru zpět. Podle tereziánského katastru se tu v polovině 18. století napočítalo 1868 měřic zahrad, 19,5 měřic pustin, 107,2 měřic vinohradů. V obci bylo 47 chalup. Podle olomoucké matriky se v obci v 2. polovině 18. století zjistilo 453 dospělých a 114 dětí česky mluvících. Triviální škola tu existovala již koncem 18. století. Vedle zemědělství se obyvatelstvo živilo prací v blízkých lesích - rubáním a svážením dříví. Dne 6. července 1555 došlo ke smlouvě o svobodách v buchlovských lesích. Podle ní směli poddaní ze Zlechova pást dobytek na vymezeném místě Hříběcích lesů, chytat ptáky a sekat dříví. Bednáři, koláři a výrobci pluhů směli své zboží z tohoto dřeva svobodně prodávat. Za tyto svobody byli povinni Zlechovští odvádět plat na Buchlov. Každý půlláník a čtvrtláník po 10 gr., podsedník 4 gr. a na Vánoce spolu s Tupešany 5 měřic ovsa. Další povinností bylo odvádění dávek z činžovních polí. Půlláník odváděl 44 a 1/4 krejcaru. V roce 1668 se dávaly z obce obilní desátky. Robotou bylo povinno 21 sedláků, 21 posedníků a 31 chalupníků. Ve vesnici byla obecní hospoda, která byla povinna odebírat vrchnostenské pivo, víno a pálenku. Povinnost skončila v roce V roce 1850 postavili Zlechovjané na místě původní dřevěné zvonice kapli. Toho roku obec přestala patřit k Velehradu a přešla ke správě Okresního úřadu v Uherském Hradišti. Majitelé velehradského panství ztratili právo honitby na obecních polnostech. Právo připadlo obci Zlechovu. Původní majitel Jiří z Syna si chtěl právo honitby podržet ještě 4 roky. Za to daroval obci materiál na stavbu kaple. Obraz sv. Anny, namalovaný Janem Zapletalem věnoval tehdejší pudmistr Franz Otrusiník z č.p. 67. Kaple byla posvěcena od důstojného pána děkana Františka Michla V roce 1863 byla kaple zvýšena o věž. Opravována byla v letech 1871, 1892 a Obec snášela těžké zkoušky za vpádu Bočkajovců v roce , na počátku třicetileté války v letech , při vpádu Švédů v roce 1645, vpádem Turků roku

5 a dalšími vpády v letech 1683 a Roku 1818 postihl Zlechov velký hladomor. Lidé museli prodávat své polnosti, aby si mohli zakoupit jídlo. Komunikační přístupnost obce byla v roce 1866 příčinou značné hospodářské škody při průchodech pruských vojsk. 21. července přišlo asi 1700 mužů. Občané Zlechova je museli až do 31. srpna ubytovat a stravovat. Později přišla do obce cholera a skosila 75 lidí různého stáří. Toho roku trpěla obec i požáry. Požár z obrátil v popel 17 stavení a 2 stodoly. Ve stejný den udeřil velký mráz. Zmrzlo obilí na polích, zejména "réž", stromoví i vinohrady. Při požáru 18. října shořely 4 stodoly s celou polní úrodou. Červený kohout útočil ještě v letech shořelo 17 domů, domů, domů, domů. Proto lidé začaly nahrazovat doškové střechy krytinou břidlicovou, později taškovou či eternitovou. Poslední domek s doškovou střechou byl na čísle 196 na Zelničkách. Kromě požárů sužovaly Zlechov i povodně. Při povodni 1825 zatekla voda do všech domů. Povodeň způsobila nečekaná průtrž mračen. Dokladem výšky vody je kámen na zdi ve středu obce/nyní hostinec U Draka/. Zahynulo tehdy hodně lidí a několik kusů dobytka. Velké krupobití s průtrží mračen bylo roku Přišlo 27. a 29. června. Kroupy o velikosti lískového ořechu pokryly zemi souvislou vrstvou. Všechna okna na severozápadní straně byla vytlučena. Kroupy zničily celou úrodu. Ještě se lidé nestačili vzpamatovat z páteční pohromy a v neděli přišla nová. Kroupy byly ještě větší a dílo zkázy dokonaly. Katastr obce v roce 1900 obnášel 650 ha, v obci bylo 93 koní, 360 ks skotu a 300 vepřů. V této čistě zemědělské obci pracovali 3 kováři, 2 bednáři a 4 obuvníci. Po první světové válce odcházelo chudé obyvatelstvo za prací do Uherského Hradiště a do Vídně. V roce 1921 bylo v obci 265 obytných stavení a v nich 278 rodin, což je 1500 obyvatel. Za moře do Ameriky a Argentiny se přestěhovalo 15 rodin ze Zlechova. Roku 1926 měla obec 283 domovních čísel a jen 1300 obyvatel. Od podzimu 1926 pravidelně jezdil buchlovský poštovní autobus. Obcí projížděla osobní auta, osobní i nákladní autobusy. Nejrušnější byla sobotní odpoledne. Autobusy rozvážely domů dělníky z nádraží ve St. Městě. V obci byla zastávka u obecního hostince. Ten byl vystavěn v roce 1927 na místě původního zchátralého hostince a usedlosti č Rok 1929 přinesl tuhou zimu. Napadlo tolik sněhu, že od začátku února do poloviny března se nedalo jet vozem ani autem po silnici. Spolek dobrovolných hasičů existuje od roku Tělovýchovou se zabývala DTJ v letech Orel vznikl v roce Sportovní klub zahájil činnost v roce 1946, Junák v roce Kulturní činnost vyvíjel odbor Národní jednoty od roku 1925 a spolek divadelních ochotníků Tyl od roku Boj o Zlechov v 2. světové válce byl zahájen 28. dubna. Teprve 30. dubna 1945 mohla obec svobodně vydechnout. V boji o Zlechov padlo 14 rumunských vojáků a 2 místní občané. Fašisté při ústupu zapálili 2 domy a zničili most na hlavní silnici. V obci hospodařilo v roce zemědělců. JZD vzniklo 2. dubna 1952, v roce 1953 se rozpadlo a bylo znovu ustaveno 30. srpna Většinovým se stalo v roce Specializuje se na kukuřici, osivo pšenice a výkrm drůbeže. V posledních - 5 -

6 padesáti letech byl zřízen v obci místní rozhlas, provedla se generální oprava kina. Byla postavena obchodní střediska Zlechovjanka a Olšanka. V obci nechybí kanalizace, veřejný vodovod, telefon, plyn. V roce 1993 byla dokončena víceúčelová budova, v níž má sídlo obecní úřad, praktická lékařka, zubní ordinace, pošta, kadeřnictví a obchod s textilem. V roce 1994 byl dokončen a vysvěcen kostel sv. Anny, který vznikl na místě zchátralé zděné kaple. Volná prostranství v obci jsou vysazována zelení, jsou budována hřiště pro děti. Poslední finančně nákladnou stavební akcí je rekonstrukce místní základní školy Malé ohlédnutí do historie V souvislosti se šířením křesťanství a především s byzantskou misí sv. Cyrila a Metoděje vznikala na našem území první centra vzdělanosti a kultury. Staly se jimi mj. kláštery v Uherském Hradišti - Sadech a na sv. Klimentku u Osvětiman, kde se pořizovaly přepisy bohoslužebných knih. Literárním jazykem se vedle latiny stala staroslověnština. Středisky vzdělání vrcholného středověku byly university, kde byly otevřeny fakulty teologie, filosofie, lékařství a práva. Od 13. století také vznikají ve městech městské školy, kde se dostává základního vzdělání i dětem měšťanů, řemeslníků a obchodníků. Zde se také poprvé vedle latiny objevuje jako vyučovací jazyk čeština a němčina. Ve středověké vesnici tvořili většinu obyvatel rolníci. Venkovský dorost byl vychováván v rodinách. Děti si osvojovaly první zemědělské a technické zkušenosti napodobováním úkonů dospělých. Jako další formující faktor se uplatňovaly lidové zvyklosti a mravy. Lidová moudrost se předávala v pohádkách, pověstech,příslovích, hádankách a pořekadlech. Od 14.století se na venkově zakládají farní školy. Ve farních školách se vyučovalo těmto předmětům: čtení, psaní, počítání, zpěv pro kostel, povinnosti stavu selského. Dětem se tak dostávalo základních informací o hospodářství. Do školy chodil ten, kdo chtěl a měl na její zaplacení. Farní škola proto stačila až pro 10 obcí a vzdělanost venkovského lidu byla velmi nízká. Prosinec 1774 znamenal reformu školství u nás. Marie Terezie uzákonila povinnou školní docházku pro děti od 6 do 12 let. Na vesnicích vznikaly školy obecní, kde se česky vyučovalo triviu - čtení, psaní a počty. Ve městech působily školy hlavní a vyučovalo se zde německy. Venkovské děti byly v létě od školy osvobozeny, aby mohly pomáhat na poli. Pro zajímavost nahlédněme na hodnocení, které se používalo na vysvědčení /tehdy školní zpráva/ ještě koncem 18. století

7 Hodnocení školní docházky: velmi pilně pilně nestále zřídka Mravy se hodnotily slovy: velmi dobře dobře prostředně proti školským příkazům špatně Prospěch v jednotlivých předmětech: výborně dobře prostředně slabě Počátky novodobého školství byly položeny za vlády Marie Terezie / /. Z původní farní školy vznikla státní reformou v roce 1774 škola triviální, kde se vyučovalo čtení, psaní a počítání, výuku náboženství vedl lokální kaplan. Hmotné potřeby školy zajišťovala uherskoostrožská vrchnost a dozor místní školdozorce. Školu byly povinny navštěvovat děti ve věku od 6 do 12 let, a takto bylo základní školství organizováno až do roku Základní reformy do školství přinesl nový školský zákon z roku Ve státních školách se rozšířily vyučovací předměty jako byl zeměpis, dějepis, přírodopis, přírodozpyt, zpěv, tělocvik, kreslení či ruční práce, školní docházka se prodloužila na 14 let věku Schul-Matrik. Školní matrika

8 dítěte, nově bylo ustaveno vedení třídních katalogů a školních kronik. V roce 1925 byla ve škole zřízena kuchyně, kde industriální učitelky učily dívky vařit. Odpovědnost za místní školní budovu byla přenesena na obecní výbory, který také dohlížel na školu prostřednictvím místní školní rady. Školství ve Zlechově Původní škola ve Zlechově byla zřízena z pastoušky /bydlel tu obecní pastýř/ někdy mezi lety 1787 až První písemná zmínka o škole je z roku Škola se nacházela na čísle 8 a první učitel Ondřej Veselý zde také zemřel. Tady byla škola asi do roku To dokládají data narození dcer tehdejšího učitele Fandrlíka v boršické matrice. Agata se roku 1822 narodila na čísle 8, Bedřiška ale v roce 1824 již na čísle 94. Nová škola na čísle 94 byla postavena nákladem asi 2000 zlatých. Od roku 1825 začaly do zlechovské školy docházet děti z Tupes. Roku 1827 musela být škola nákladem 1400 zlatých přistavena, aby se mohlo učit ve 2 odděleních. Vznikly tehdy 2 "učírny malých rozměrů s malými okny". Škola stála těsně při silnici do Tupes. Bylo to nízké dlouhé stavení - později Patočkova pekárna. Že byla škola dvojtřídní, se dá usuzovat z "Zeugnisu" z roku Ten byl napsán pro žáka Mikulu z Tupes - žáka 2. třídy triviální školy ve Zlechově. Plat učitele v polovině 19.století nebyl velký. Od usedlých ze Zlechova dostával prý učitel ročně 1/4 měřice rži a od usedlých tupeských 1/4 měřice žita či pšenice. Mimo to ještě z dítěte 30 krejcarů. /V roce 1847 byla měřice rži za 11 zlatých./ Škola v letech

9 Škola v letech Tupešané docházeli do zlechovské školy do roku 1875, kdy si postavili vlastní školní budovu. Přesto byl počet dětí ve škole velký. V roce 1892 navštěvovalo školu 222 dětí. C.k. okresní školní inspektor František Perútka již v lednu 1892 kritizoval nevyhovující stav školní budovy slovy: "Jest horší než palírna". Nařídil místní školní radě, aby se neprodleně postarala o novou školní budovu. Leč byly pouze koupeny 3 nové lavice a staré dostaly nový nátěr. Na nátlak c.k. zemské školní rady zřídila obec roku 1895 třetí třídu na obecním domě č. 92. Stav stávající školní budovy byl neutěšený. To dokládají slova c.k. zemského školního inspektora, která pronesl roku 1897 před starostou obce Maňáskem: " Tak bídné školy jsem za svého úřadování nikde neshledal. Zařízení školy není vhodné, ba je zcela protizákonné." C.k. okresní školní rada při každé následující inspekci důtklivě nařizovala, aby bylo postaráno o novou školu. Dokonce hrozila, že z moci úřední postaví budovu novou. Děti měly vyučování polodenní, neboť jich bylo ve škole 250. Obecní rada povolala c.k. okresního inženýra Sedláčka. Ten podal následující návrhy na řešení: 1. Ve staré školní budově budiž upravena třída, kabinet a byt správce školy. 2. Z celého domu č. 92 budiž upraveny 2 třídy. 3. Stavba nové školy. Obecní zastupitelstvo ale návrhy ignorovalo. Schválena byla pouze úprava třetí třídy na obecním domě. C.k. okresní školní rada nařídila komisionelní řízení. Tak bylo obecním zastupitelstvem rozhodnuto, že bude zakoupen pozemek na stavbu školy. Stala se jím zahrada č. 15 Kristiana Kořínka. Obec za stavební místo zaplatila 680 zlatých

10 Plány ke stavbě školy zhotovil za 300 zlatých Dominik Fey - stavitel z Uh. Hradiště. Zároveň byla podána žádost o subvenci na stavbu školy. C.k. zemská školní rada však žádosti nevyhověla, protože prý stavba nové školy není nutná. Obecní zastupitelé se tedy usnesli, že se stavět nebude. Za 780 zlatých, připravených na předběžné práce na škole, zakoupila obec usedlost č. 164 za účelem zvelebení obecního hostince. V letech 1898, 1899 a 1900 žádalo obecní zastupitelstvo a místní školní rada opětovně o subvenci na stavbu školy. Dne nařídila c.k. zemská školní rada, aby se v létě 1900 započalo se stavbou. V květnu 1900 konečně schválila subvenci a mohlo se začít stavět. V červnu 1900 byl vypsán konkurz na zadání stavby. Z konkurzu vyšel vítězně stavitel Josef Schaniak z Uherského Hradiště. V srpnu podala obec žádost o půjčku Kč a v říjnu /22.10./ se započalo se stavbou. Do zimy stála hrubá stavba. V průběhu jara a léta 1901 probíhaly dokončovací práce. Kolaudace proběhla 18. července. Přítomni byli: Zdenko Wacha - c.k. okresní hejtman Josef Jedlička - c.k. okresní školní dozorce N.Olejníček - státní technik c.k. okres. Hejtmanství Josef Schaniak - zástupce stavitele členové místní školní rady obecní zastupitelstvo správce školy Svěcení nové školní budovy proběhlo slavnostně v neděli 1. září. O této události se ve školní kronice rozepsal Bartoloměj Beneš těmito slovy: "V neděli shromáždily se školní dítky u kaple se svým učitelstvem. Sešlo se domácí i okolní obyvatelstvo a členové Dobrovolného hasičského sboru. Po církevních modlitbách v kapli se vydal průvod směrem ke škole. Vpředu šli učitelé s dětmi. Všechna děvčata byla oblečena v krojích za družičky. Za nimi šla chasa, hasičský sbor, hudba, duchovenstvo a nakonec domácí a přespolní účastníci. Školní budovu vysvětil P František Perútka - okresní školní inspektor. Poté vystoupil na postavenou kazatelnu a promluvil o významu školy ve společnosti. Pak pronesl řeč k dítkám a učitelstvu a konečně ku občanstvu, které nelitovalo takového nákladu. Následovalo poděkování předsedy místní školní rady Kristiana Maňáska. Za zvuků písně Bože, chválíme Tebe se ubíral průvod do kaple, kde byla sloužena mše svatá. V bytě správce školy se konala odpoledne hostina. Společná zábava trvala až do večera. Pro dospělé pokračovala v obecním hostinci taneční zábavou. Velkou zásluhu na postavení školy měl tehdejší starosta Jan Zábranský. "Nelekal se žádných obtíží, snášel křivdy a pomluvy občanů škole nepřejícím", zapsal tehdy do kroniky správce školy. "Kdyby byl dříve ustanoven starostou, mohla škola stát dříve". Náklady na st a vbu šk oly: Za stavební místo Kr. Kořínkovi: K Staviteli Schaniakovi za veškeré práce: K 04 Hal Celkem K 04 Hal /Šlo tehdy o rakouské koruny./

11 Škola měla: 4 třídy - 3 větší, 1 menší dvojpokojový byt správce školy s kuchyní, komorou a sklepem kabinet byt pro podučitele místnost pro uhlí, dříví a chlívky Přichází 15. září "To den, který učinil Pán, radujme se", píše Bartoloměj Beneš. Není divu. Vždyť po 14 letém úsilí začíná vyučování v nové školní budově. Ta přivítala 255 žáků. Zprvu sice chyběly lavice, neboť je firma nestačila včas dodat. První učitelkou v historii školy se stala v roce 1904 Emílie Lukášová. Vítanou změnu ve školství přinesl rok Výnos c.k. zemské školní rady z upravil délku hlavních prázdnin na 2 měsíce - od 1. července do 31. srpna. Do této doby prázdniny začínaly až od 15. července. Komicky na nás působí zákaz návštěv kinematografických představení. Byl vydán v roce 1910 a platil pro veškerou školní mládež. V roce 1911 bylo ve třídách průměrně 50 dětí, které učili 4 učitelé. V roce 1915 bylo již ve škole v pěti třídách 291 dětí. První světová válka z let poznamenala i školu ve Zlechově. Do činné služby byli povoláni učitelé Karel Tomeček a Bedřich Novák. Po celou dobu války probíhal ve škole vojenský výcvik Nová budova školy z roku

12 mládeže. Žákyně 5. třídy v hodinách ženských ručních prací vyráběly pro vojíny na frontě součásti oblečení. Dodaly 3 páry vlněných nákoleniček, 15 párů nátepsniček 9 párů onuc, 5 párů rukavic a 1430 papírových podešví. Dětské ruce se také zapojovaly do sklizně brambor, řepy a polních prací. Není divu, že návštěvnost školy klesla až na 30%. Další změnu vnesl do školství rok Dne 24. června byl zrušen celibát učitelek na školách obecných i měšťanských. Ve školním roce 1921/22 začalo být ve škole těsno. Starší žáci sice začali chodit do měšťanky do Buchlovic, ale přesto se nedostávalo dvou místností. Vyučovalo se celodenně. Vyučování bylo zařízeno tak, aby feriální den nebyl jednotný. /Feriální - každá třída měla jiný půlden volný/. Vyučování v 1. třídě začínalo až v 10 hodin. Ostatní děti chodily až na 8 /v letní době na 7 hodin ráno/. Rok 1923 probíhal ve znamení stavebních úprav. Trvaly od Velikonoc do žní. Byt podučitele byl zrušen a vznikl nový kabinet. V něm o tři roky později byla zřízena školní kuchyňka. Sloužila pro nejstarší děvčata, aby se v ní mohla učit vařit. Zeď od Cigošovy zahrady hrozila sesutím. Původní chlívek, dřevník a prádelna byly demolovány a na jejich místě vznikly nové. Z původní zdi zbyla jen část. Současně proběhla oprava oken a dveří ve škole. Celá stavba byla provedena bez plánu a stavebního dozoru, proto její náklady nebyly velké. Po opravě volaly též chlapecké záchody, poněvadž pro velký zápach se do nich nedalo chodit. Na ně došlo v roce Aby záchodové zdi nepodmokaly, byla přeložena fekální jáma do sousedního humna č. 16 k Cigošům. Betonová žumpa byla zřízena se souhlasem majitele, který měl výhradní právo na její vybírání. Ve stejném roce byla školní III. a IV. třída ve školním roce

13 budova ze tří stran olíčena. Nad hlavní vchod byla vsazena mramorová deska s nápisem "ŠKOLA". Deska měla cenu 370 Kč. Částku 200 Kč daroval stavitel Laštovka z Uherského Hradiště. Zbytek uhradili železničáři výtěžkem z pořádané taneční zábavy. Stavební úpravy proběhly i před školní budovou. Příkop s páchnoucí močůvkou a chodník překryly betonové plotny. A aby škola byla ještě pěknější, pořídily se do oken železné ohrádky pro umístění truhlíků s květinami. V roce 1926 bylo ve 4 učebnách vyučováno 207 dětí ze 6 tříd. Na jaře 1928 spadla zeď školního dřevníku a nákladem 3000 Kč musel být postaven nový dřevník. Rok 1929 přinesl mrazivou zimu. V únoru a březnu dosahovaly mrazy až - 29 C. Ve třídách zamrzal inkoust v kalamářích. Nebylo čím topit a tak měly děti mimořádné prázdniny. V roce 1930 se opět zvýšil počet dětí ve škole. Žáci 2. třídy sice chodili do vyučování až na 10 hodin, ale docházelo k vzájemnému rušení dětí a nekázni. Znovu se ukázala nutnost přístavby školy. V březnu obecní rada návrh na přístavbu schválila a navrhla, I. třída ve školním roce III. třída ve školním roce Škola z roku Učitelský sbor ve školním roce

14 I. třída ve školním roce IV. třída ve školním roce Učitelský sbor ve školním roce aby opravená škola nesla jméno prezidenta Masaryka. Přístavba dvou tříd se realizovala v roce Nové třídy dostaly moderní tabule, ostatní třídy byly vylíčeny. V září nastupovali učitelé a žáci do pěkných útulných prostor. Celkový náklad na přístavbu a údržbu činil 55 tisíc Kč. K této šestitřídní škole přibyla v roce 1937 školní zahrada. Jako řídící učitel působil Josef Bilík. Ve třídách se učilo průměrně 30 žáků. Mobilizace v roce 1938 se dotkla i zlechovské školy. Až do poloviny října scházeli učitelé František Obdržálek a Antonín Berka, kteří museli narukovat. Obecní a školní kroniky jsou strohé, pokud se týká událostí ve škole v době 2. světové války / /. Rok 1940 znamenal i ve Zlechově povinnou výuku němčiny. Tuhá zima následujícího roku přinesla uzavření školy pro nedostatek paliva. V roce 1942 byl penzionován řídící učitel Josef Bilík a od 1. dubna nastoupil na jeho místo František Obdržálek. Při postupu fronty v roce 1945 byla školní budova poškozena. V témže roce byla nákladem Kč opravena, aby mohla sloužit dětem. Pamětní deska obětem 2. světové války ze Zlechova byla odhalena na budově školy v roce A v roce 1947 se dočkala škola výměny oken. Opravu v hodnotě Kč prováděl stavitel Alois Čevela z Tupes. Rok 1848 přinesl do školy modernizaci. Obec zakoupila rozhlasovou ústřednu a ve škole mohl začít fungovat školní rozhlas. Významným rokem v historii školy byl rok Škola oslavila 1.září padesát let od zahájení provozu. Při této příležitosti dostaly třídy parkety a nový nábytek. Opravena byla okna a dveře. Tato oprava stála Kč. Aby se dětem do školy dobře chodilo, byla v srpnu 1952 za pomoci brigádníků vybudována silnice ke škole. Příjemnou změnu pro žáky a rodiče znamenal rok Školáci v září poprvé dostali školní pomůcky zdarma. Koncem roku 1961 škola získala další technickou vymoženost a tou se stal telefon. Tento rok přinesl i změnu názvu školy. Název "obecná" je nahrazen slovy "základní devítiletá." Celý název tedy zní "základní devítiletá škola ročník". Ve škole je v pěti

15 třídách 136 dětí a ředitelem školy se stává Ludvík Pavlica. Bourá se dřevěné oplocení kolem školy, aby byla postavena zídka z cihel. Místo dřevěných vrat se objevuje kovová brána. V obecní kronice je zaznamenáno, že vrata vyrobil František Kořínek a František Rynda. Stavební práce prováděl František Hladník z č Škola sloužila také jako centrum kulturního a společenského života. Vždyť první vítání novorozeňat do života se uskutečnilo v listopadu 1964 právě ve škole. V roce 1964 byla v obci slavnostně otevřena mateřská škola. Její prostory využila škola pro výuku čtyř tříd v době generální rekonstrukce. Tato probíhala od ledna 1971 do září První až 4. třída směnovaly. Pátá třída našla azyl ve škole v Buchlovicích. Nábytek a školní pomůcky našly útočiště ve skladišti u pana Jaroslava Žáka. Při rekonstrukci školy zůstalo z původní budovy pouze obvodové zdivo. Sklep byl zvětšen a vznikla kotelna pro ústřední topení. Byt byl zrušen a na jeho místě byly vybudovány šatny, tělocvična, WC a umývárna. V poschodí vznikla hala a sborovna. Ve všech třídách byly zabudovány skříně do zdi. Kromě nových stropů získala škola vodovod, ústřední topení, novou elektroinstalaci a osvětlení. Postaveno bylo také nové schodiště. Ve všech třídách se objevily nové parkety. Starý nábytek nahradil nábytek nový, modernější. Slavnostní otevření této téměř nové Slavnostní otevření nové budovy v roce

16 budovy proběhlo při zahajování školního roku 2. září Od tohoto roku začala všem školákům povinná výuka plavání. Děti ji absolvovaly v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně v Městských lázních v Uherském Hradišti. V roce 1973 vznikla v okolí školy zahrada pro výuku a navíc škola získala televizor. Vítanou změnu přinesl rok Při mateřské škole začala fungovat školní jídelna i pro děti ze základní školy. Obědy do školy dovážela a vydávala paní Marie Lenhartová. V roce 1975 zahájila při škole svou činnost školní družina. Pro její provoz byl opraven a vybaven domek v sousedství školy. V roce 1980 vstoupil v platnost nový školský zákon. Povinná školní docházka byla upravena na 8 let. První stupeň základní školy se zkrátil na 4 roky a tak ve Zlechově zůstaly jen 4 třídy. Do uvolněné třídy se přemístila školní družina. V letech vybavila obec školu nábytkem do sborovny, haly a školní družiny. Družina získala rovněž koberec, aby si děti měly kde hrát. Citelnou změnu ve škole přinesl rok Kromě rekonstrukce parket v tělocvičně probíhaly práce v kotelně. Jejich výsledkem byla skutečnost, že od 3. listopadu se začalo topit plynem. Z bývalé uhelny vznikla v roce 1995 místní lidová knihovna. Září 1996 znamenalo obnovení povinné devítileté školní docházky. Ve škole se vyučuje opět 5 ročníků. To znamenalo zvýšení Budova školy před rekonstrukcí v roce

17 počtu žáků. V následujícím školním roce končí výuka ve sloučených třídách, která v důsledku malého počtu žáků začala již v září 1991 a trvala 6 let. V roce 1996 došlo ke zbourání zchátralého domku u školy. Na uvolněném prostranství vznikla v průběhu roku 1998 učebna v přírodě - tzv. altánek. Poslední změnu přinesl rok Ukázalo se, že je nutná rekonstrukce střechy. Navíc scházela samostatná místnost pro školní družinu. Studie rekonstrukce byla provedena již v roce Smlouvu na projekt dvou dokumentací uzavřelo obecní zastupitelstvo 13. prosince Plány vypracoval Hutní projekt Frýdek Místek - středisko Uherské Hradiště vedoucí Ing. Jaromír Křižánek. V červnu 1999 podalo obecní zastupitelstvo žádost o dotaci ve výši 3 miliony Kč na Ministerstvo financí. Protože žádosti nebylo vyhověno, byla začátkem roku 2000 žádost znovu podána. Ministerstvo schválilo dotaci 1,5 mil. Kč. Zbývající část nákladů se hradila z rozpočtu obce. Konkurz na dodavatele stavby probíhal od května Ve výběrovém řízení byla vybrána k realizaci stavby stavební firma Stamos, s.r.o. Uh. Hradiště. K radosti školáků bylo vyučování ukončeno o týden dříve. Tento čas posloužil k tomu, aby se všechen nábytek, nepotřebný materiál a školní pomůcky mohly přestěhovat do dolní části budovy. Vysvědčení žáci přebírali v zasedací síni obecního úřadu Již 4. července bylo předáno staveniště. Práce započaly pokládáním I profilů a betonáží původních stropů. Po částech byla demontována stávající střecha. Práce pokračovaly stavěním krovů a celá nová vazba byla překryta izolační fólií. V srpnu se začaly půdní prostory měnit. Stavěly se příčky, zateplovaly stropy, vsazovala se okna. Přiblížil se začátek školního roku. Budova školy v průběhu rekonstrukce. Malovaly se třídy, stěhoval se nábytek. Bylo nutno dohodnout a provést bezpečnostní opatření, aby nedošlo ke zranění dětí. A přišlo 4. září a s ním začátek školního roku. Děti se shromažďovaly před obecním úřadem. Odtud si je odváděly učitelky společně do školy. Po vyučování byly děti odváděny až k hlavní silnici. Toto opatření trvalo až do skončení všech prací. Ty zatím pokračovaly v půdních prostorách. Celá budova byla obehnána lešením. Po něm měli dělníci přístup na staveniště, aby nebyl rušen provoz školy. V polovině září byla vsazena okna a začalo se z malováním místností. Vznikly školní družina, jazyková a počítačová učebna, kabinet, WC, umývárna a chodba. Od 19. září bylo na základě dalšího jednání obecního úřadu a firmy Stamos přistoupeno k venkovním nátěrům

18 oken a fasády. Objevily se problémy s překrytím střechy. Dne 10.října je překrytí střechy konečně dokončeno. Mezitím byla v nových místnostech položena dlažba a podlaha, zavedena elektřina a plyn. Montovala se topná a osvětlovací tělesa. Dnem kolaudace se stal 12. říjen. Kolaudaci byli přítomni: Ing. Smatana a Ing. Pavel Dvořan - za Obecní úřad Buchlovice, odbor výstavby Ing. František Talák a Ing. Jaroslav Zemánek - za firmu Stings Uherské Hradiště /technický dozor/ Ing. Libor Vrána - za firmu Progres s.r.o., Uh. Hradiště Ing. Antonín Haloda - za Obecní úřad Zlechov Mgr. Ludmila Říhová - za Základní školu Zlechov Práce nyní probíhaly venku. Byl vybetonován dvůr a položena zámková dlažba. 30. října se škola začala osvobozovat od kovového lešení. Odkryté části zářily novotou. Od 3. listopadu se natíralo podrovnání a začal se rovnat povrch hřiště. Ten byl poškozen při používání těžké techniky. Poslední zaměstnanci firmy Stamos opustili školu 14. listopadu. To již školní družina pracovala v nové místnosti. Jazyková učebna byla od poloviny prosince zařizována firmou KDZ Vizovice. Vybavení jazykové učebny přišlo na Kč. Částku uhradila podle smlouvy firma Stamos, uhradil Školský úřad Uh. Hradiště. Obec se podílela částkou Kč. Předání učebny a školní družiny proběhlo 19. prosince a o dva dny později se tu již učily děti. Počítačová učebna bude vybavena v budoucnu. Náklady na rekonstrukci: Studie Kč Projekt Kč Firma Stamos Kč Inženýrská činnost Kč Dozor zabezpečovali: Ing. Jaroslav Vlček - stavbyvedoucí firmy Stamos Ing. František Talák - za firmu Stings Ing. Jaromír Křižánek - za firmu Hutní projekt V období jarních prázdnin od 19. do 23.února 2001 se ve škole opět pracovalo. V tělocvičně byly namontovány ochranné kryty na radiátory, neboť původní již dosloužily. Ve všech třídách byl obnoven nástřik a nátěry radiátorů a rozvodového potrubí. Druhá a třetí třída dostaly nový koberec. Do oken v ředitelně a 4. třídě byly namontovány žaluzie. Během měsíce března byly vyměněny tabule v 1. a 5. třídě, obnoveny nástěnky na chodbách a jazykové učebně.zásluhou obecního úřadu a všech pracovníků školy máme krásnou budovu. Naše škola je skutečně chloubou celé obce Současná budova Základní školy.

19 Významné osobnosti Významnou osobností školy v 19. století Alois Rösel byl jmenován na zlechovskou školu v roce Byl horlivým učitelem a věnoval dětem a škole celé své srdce. Řídil se v životě heslem, které říká, že první a poslední povinností učitele je škola a zase škola. Byl stižen delší dobu tělesnou chorobou. Přesto obětavě pracoval na "roli školské". Ve školní kronice se o něm píše:"vyučoval dítky s největší horlivostí, aby se z nich stali bohulibí křesťané, zdární občané obce i věrní synové a dcery vlasti". Na vlastní žádost byl dán ze zdravotních důvodů v r na odpočinek. Jeho snaživé a prospěšné působení nezůstalo nepovšimnuto. Kronika uvádí: Jeho c.k. Apoštolské Veličenstvo ráčilo nejvyšším rozhodnutím dne 6. června 1891 uděliti Aloisu Röselovi stříbrný záslužný kříž s korunkou. Ani obec nechtěla zůstat zahanbena. V témže roce 27. července jmenovala Aloise Rösela čestným občanem obce. Tím ocenila jeho zásluhy o pokrok ve školství v obci. Další osobností, která spojila svůj život se zlechovskou školou je Bedřich Beneš / Buchlovan/. Jako učitel zde působil od až do 31. prosince Bartoloměj Beneš s chotí. Bedřich Beneš - Buchlovan. Narodil se 21. dubna 1885 v rodině tehdy ještě tučapského učitele Bartoloměje Beneše. Od roku 1891 žila rodina ve Zlechově, kde otec začal působit jako správce školy. Zde také malý Bedřich začal chodit do školy. V letech studoval na reálném gymnáziu v Uherském Hradišti. Následovalo studium na učitelském ústavu v Kroměříži. Po ukončení studia působil jako učitel na obecných školách ve Zlechově, v Buchlovicích a na měšťanské škole v Bzenci. V roce 1918 se přestěhoval do Uherského Hradiště, kde nastoupil jako odborný učitel v měšťanské škole. Stal se členem Kola moravských spisovatelů.za svého působení ve Zlechově pozvedl významně úroveň "výtvarné výchovy". V září 1910 dostal povolení c.k. okresní školní rady k ověřování výuky kreslení ve všech třídách školy. Výtvarné práce Benešových svěřenců získávaly uznání na výstavách v Buchlovicích, v Mladé Boleslavi i v Brně. Zde sklidily uznání zejména ilustrace k národním písním. V roce 1917 vydal Beneš svou první knihu. Později si zvolil přídomek

20 "Buchlovan". Věnoval se psaní knih pro děti i pro dospělé. Z jeho tvorby lze jmenovat Besídky o básních, Vlastivědné čtení z pověstí hradišťského okresu, Buchlovská knížka, Ta hradišťská brána, Putovník po hradišťském Slovácku. Od roku 1926 pracoval jako knihovník. Snažil se ke knize a literatuře přitahovat hlavně mládež. Bedřich Beneš Buchlovan zemřel 9. září 1953 a je pohřben na hřbitově v Mařaticích. Současnost naší školy a obce Obec Zlechov se nachází pár kilometrů od okresního města Uherské Hradiště, v současnosti v ní žije 1576 obyvatel. Můžete si zde nakoupit ve třech obchodech smíšeného zboží, v Texmarketu, Compoluxu /osvětlovací tělesa/ a soukromé keramické dílně Artware, v květinářství Daniela. Občerstvit se můžete ve dvou restauracích. Ve vesnici najdete spoustu živnostníků od kadeřnic, malířů, natěračů, obchodníků, klempířů, veterináře, praktických lékařů, až po lékárníky, autodopravce a stoláře. V budově obecního úřadu je sídlo České pošty, zdravotní a stomatologické středisko, kadeřnictví a obchod s textilem. Zájmové organizace zastupují hlavně Sportovní klub, kynologové, hasiči, zahrádkáři a myslivci. Při obecním úřadě pracuje také Sbor pro občanské záležitosti. Tradicí v obci jsou Císařské hody s právem, košt vína a slivovice. Nemalý význam pro místní občany má naše zemědělské družstvo. Jeho název od roku 1997 zní AGRO Zlechov a.s. Ke změně názvu došlo postupnou transformací.v roce 1974 se družstvo jmenovalo Vítězný únor. Slučovalo farmy Tupesy, Břestek, Salaš, Velehrad, Modrá. V roce 1990 došlo ke změně názvu na Zemědělské družstvo. Od roku 1993 se název změnil na Výrobně obchodní družstvo. V roce 1990 mělo 430 pracovníků a obhospodařovalo 1750 ha orné půdy a 62 ha vinic. Po transformaci v roce 1992 bylo vydáno 220 ha orné půdy soukromě hospodařícím zemědělcům. V následujících letech dochází k vypořádání družstva s osobami samostatně hospodařícími. Jim byl vydán majetek v hodnotě 15 mil. Kč. Agro v současné době hospodaří na 1220 ha orné půdy. Zaměstnává 55 stálých zaměstnanců, z toho 19 místních občanů. Rostlinná výroba se zaměřuje na pěstování řepky olejné pro průmyslové využití a ozimé pšenice, kukuřice na zrno a jarního ječmene pro sladovní účely.v živočišné výrobě se zaměřují na chov brojlerů a vepřů. Ostatní prostory budovy AGRA se pronajímají různým firmám. Velký sál, který je majetkem Agra, slouží občanům při pořádání různých oslav a společenských akcí. Zdejší škola se nachází ve Školní ulici směrem k Agru. V tomto roce má 85 žáků.může se považovat za malou, venkovskou, ale velmi pěkně vybavenou pro výuku i prostředí dětí v ročníku 1. stupně základní školy. Po rekonstrukci školy v minulém roce je v budově 5 dostatečně velkých a plně vyhovujících tříd, v prostorách bývalé půdy vybavená místnost školní družiny a jazykové učebny. Počítačová učebna zatím neslouží svému účelu z důvodu nedostatku financí na vybavení. V těchto prostorách je dále kabinet pro učitele, umývárna se sprchou a WC.V přízemí školní budovy jsou

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Minulost školy a školství v obci Vrbici

Minulost školy a školství v obci Vrbici Minulost školy a školství v obci Vrbici První školní budova byla postavena v místech, kde stojí škola nynější a vydržela zde až do roku 1833. Ve školním sklepě bylo v této době umístěno obecní vězení.

Více

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice Duha časopis žáků ZŠ Huštěnovice První číslo Podzim 2013 Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Krátká historie školy 3. Jaké byly školy dříve? 4. Co děláme ve škole 5. Paní učitelka 6. Básničky o škole Milí čtenáři,

Více

100 LET NAŠÍ ŠKOLY. Počátky vzdělání v našem městě

100 LET NAŠÍ ŠKOLY. Počátky vzdělání v našem městě Počátky vzdělání v našem městě Nejstarší zmínka o vyučování v našem blízkém okolí se vztahuje k městu Gmünd a roku 1387. V obcích, kde stál kostel, byly zřizovány farní triviální školy, ve kterých se kromě

Více

Anna Uhlířová 100 let od založení školy na Pavlovské ulici v Mikulově

Anna Uhlířová 100 let od založení školy na Pavlovské ulici v Mikulově Anna Uhlířová 100 let od založení školy na Pavlovské ulici v Mikulově Budova školy na Pavlovské ulici v Mikulově (foto školní archiv) Z dochovaných písemných materiálů je zřejmé, že rodiče dětí z horního

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH

HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH 9 HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH 1669 1875 1830 1857 8. 10. 1919 1937 připomínka první školy v Doksech v domě čp. 40 vedle tehdejší fary naproti kostelu. Při požáru v r. 1750 shořela i budova čp. 40, nová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce Údaje o stříkačce SDH Žamberk Ani Žamberk nebyl ušetřen zkázy způsobené ohněm, a proto se jeho občané snažili vytvářet ochranu proti tomuto živlu. Staré kroniky zaznamenávají rok 1572, kdy město lehlo

Více

IGNAZ RICHTER a MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA V DOLNÍM PODLUŽÍ. SANDRA BERÁNKOVÁ a LUCIE HORÁKOVÁ

IGNAZ RICHTER a MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA V DOLNÍM PODLUŽÍ. SANDRA BERÁNKOVÁ a LUCIE HORÁKOVÁ IGNAZ RICHTER a MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA V DOLNÍM PODLUŽÍ SANDRA BERÁNKOVÁ a LUCIE HORÁKOVÁ 2013-2014 PODĚKOVÁNÍ: Chtěly bychom poděkovat panům O. Liškovi, T. Liškovi a J. Rydvalovi za cenné informace k tématu

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec Strana č. 1 Telefonní seznam ŘEDITELSTVÍ JUNIOR náměstí Svobody 318 Recepce Junior, náměstí Svobody 318 Matušková Denisa Polášková Hedvika 651 652 státní 518 384 527 518 384 266 518 670 651 518 670 652

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 O obvyklé ceně rodinného domu č. p. 47, stojící na pozemku p. č. st. 6/1, včetně tohoto pozemku, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků p. č. 79/1, p.č. 79/2 a p.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

Požadavky na financování akcí města v letech 2006-2010 c) ostatní akce - odbor školství a kultury

Požadavky na financování akcí města v letech 2006-2010 c) ostatní akce - odbor školství a kultury Tabulka č. 7b) Požadavky na financování akcí města v letech 2006-2010 c) ostatní akce - odbor školství a kultury (v tis. Kč) UKAZATELÉ 2006 2007 2008 2009 2010 MŠ Riegrova oprava vchodu pro děti 250 rekon.

Více

Školní rok 1917.-1918.

Školní rok 1917.-1918. Školní rok 1917.-1918. Sbor učitelský: Na počátku školního roku 1917 sestaven sbor učitelský takto: Jaroslav Meltický, def.řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Hégr zat. učitel I.

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Střípky z historie školy

Střípky z historie školy Příbram, květen 2005 Střípky z historie školy Cechenhaus Místo, kde se horníci před započetím práce sešli, modlili se a zpívali, pak byla čtena jejich jména a zaznamenáváni ti, kteří do práci přišli i

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Upozornění pro případné zájemce: Archiv v Zámrsku započal s digitalizací matrik, které poté bude možno prohlížet přes internet. --------

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Hostivické pamětní knihy a kroniky

Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivice, březen 2009 Pamětní knihy a kroniky představují zajímavý zdroj informací o historii Hostivice, i když k některým tvrzením je třeba přistupovat obezřetně. V

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VESELÍ NAD LUŢNICÍ, BLATSKÉ SÍDLIŠTĚ 23

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VESELÍ NAD LUŢNICÍ, BLATSKÉ SÍDLIŠTĚ 23 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VESELÍ NAD LUŢNICÍ, BLATSKÉ SÍDLIŠTĚ 23 Ve středu města Veselí nad Luţnicí na náměstí T.G.M. stojí v letošním roce uţ STOTŘICETILETÁ ŠKOLA - budova s bustou J.A.Komenského v bývalém hlavním

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU

REKONSTRUKCE OBJEKTU Občanské sdružení Společenství Androméda Velká Chmelištná č. 18, 270 34 Čistá www.spolecenstvi-andromeda.cz, tel. 606 378 591 REKONSTRUKCE OBJEKTU září 2004 zakoupení objektu leden 2005 červenec 2005 nová

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Kronika Roudnice. Obsah: 1) Název Roudnice. Roudnické tvrze. 2) Roudnice a její držitelé 1384-1513. Zajímavá data 1660-1887 orientační doložená

Kronika Roudnice. Obsah: 1) Název Roudnice. Roudnické tvrze. 2) Roudnice a její držitelé 1384-1513. Zajímavá data 1660-1887 orientační doložená Kronika Roudnice Obsah: 1) Název Roudnice Roudnické tvrze 2) Roudnice a její držitelé 1384-1513 Zajímavá data 1660-1887 orientační doložená 3) Zajímavá data 1897-2012 orientační doložená 4) Osobnosti v

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Základní škola a Mateřská škola Linhartice Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 (mateřská škola)

Základní škola a Mateřská škola Linhartice Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 (mateřská škola) Základní škola a Mateřská škola Linhartice Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 (mateřská škola) 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně technické

Více

Zápis z jednání školské rady konané dne 1. 2. 2012 v Chotíkově

Zápis z jednání školské rady konané dne 1. 2. 2012 v Chotíkově Zápis z jednání školské rady konané dne 1. 2. 2012 v Chotíkově Přítomni: Mgr. M. Pritzlová, Mgr. P. Pangrácová, Ing. L. Křikavová, H. Zemanová, Z. Bříza, K. Moučková Hosté: Mgr. L. Kuncová, J. Paterová

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

Výroční zpráva za školní rok 2011/12

Výroční zpráva za školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Okres Havlíčkův Brod Výroční zpráva za školní rok 2011/12 Zprávu vypracovala: Mgr. Lenka Mudrochová Obsah 1. úvodní slovo 3 2. základní údaje o škole 3 3. výroční

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Č.P. 54 bývalá škola.

Č.P. 54 bývalá škola. Č.P. 54 bývalá škola. Než 15.5.1838 byl posvěcen základní kámen této budovy dokončené 15.7.1839, proběhla do té doby mnohá jednání, pří a intrik které popisuji ve Školství ve Voděradech. My se nyní soustřeďme

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 35 ze dne 7. 4. 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 35 ze dne 7. 4. 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 35 ze dne 7. 4. 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluveno: 9 členů zastupitelstva obce 2 členi zastupitelstva obce P r o

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220

Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220 Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220 dle Zákona č. 410/2005 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Předmět vymezení: základní škola I. Údaje o

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Základní škola Pomezí 1961-2011

Základní škola Pomezí 1961-2011 Základní škola Pomezí 1961-2011 Něco úvodem - Limberk /německy ve 13.století Lewendorf, ve 14.století Lauwendorf, Laubendorf a od roku 1950 Pomezí.. - V roce 1712 byla zřízena v obci první škola německá,

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Stránka č. 1 z 7 ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Příjmy Tř. 1 v Kč Daňové příjmy 20000000 Správní poplatky 600000 Místní poplatky psi 55000 veř. prostr. 30000 automaty 400000 Tř. 2 kom. odpady 1400000 Tř. 4

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 24 ze dne 4. 2.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 24 ze dne 4. 2.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 24 ze dne 4. 2.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce 1 občan P r o g r a m : 1) Zahájení, jmenování

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie

ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie Pivo se na Zbraslavi začalo údajně vařit už na sklonku 13. století, kdy byl založen cisterciácký klášter. V té době byly pivovary běžnou součástí klášterního hospodářského

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy Úvod : Předložený návrh koncepce školy na období 2010 2011 vychází z předchozích koncepcí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

LIBHOŠŤ 2011-2014 SLOVEM A OBRAZEM

LIBHOŠŤ 2011-2014 SLOVEM A OBRAZEM LIBHOŠŤ 2011-2014 SLOVEM A OBRAZEM REFERENDUM o osamostatnění Libhoště 11. dubna 2010 z 1289 oprávněných voličů hlasovalo 766 občanů pro osamostatnění, což činilo 59,43 % oprávněných voličů ROZHODNUTO

Více

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu:

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

1. 9. 1955. Ze života naší školy aneb jak ten čas utíká.. Učitelé působící na škole. Externí učitelé Jaroslav Crkal. Ostatní zaměstnanci školy

1. 9. 1955. Ze života naší školy aneb jak ten čas utíká.. Učitelé působící na škole. Externí učitelé Jaroslav Crkal. Ostatní zaměstnanci školy Učitelé působící na škole Jaroslav Brzák Helena Malátová Otilie Árpová Olga Hípová Josef Ležák Lidmila Popková Věra Polejová Marie Saidlová Ludmila Češková Eva Šlechtová Dobromila Kazdová Vladimír Konvalina

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, 580 01 Havlíčkův Brod odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012 2013 V Havlíčkově

Více

Neratov akční a úspěšný

Neratov akční a úspěšný Neratov akční a úspěšný LIDÉ A KRAJINA 12. dubna 2012 Lednice na Moravě Markéta Flekalová Alena Salašov ová Ústav plánování krajiny Zahradnická fakulta MENDELU LOKALIZACE LOKALIZACE HISTORIE - SUDETY Původně

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 4.část Božena Němcová (1820 1862) *Vídeň narodila se jako dcera panského kočího Němce Jana Pankla a české služky Terezie Novotné dětství prožila v ratibořickém údolí u České Skalice

Více