Motto: OBSAH Z Charty práv dítěte

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Motto: OBSAH - 3 - Z Charty práv dítěte"

Transkript

1

2

3 Motto: "Každé dítě přichází na svět jako bezelstný a snadno zranitelný tvor, přichází zvědavé, všetečné a plné naděje. Udělejme všichni všechno pro to, aby život každého dítěte naší planety byl naplněn jen radostí a pohodou. Má na to své nezadatelné právo." Z Charty práv dítěte OBSAH 1. Z dějin naší obce Malé ohlédnutí do historie školství Školství ve Zlechově Významné osobnosti Současnost naší školy a obce Důležitá data v historii školství ve Zlechově Neúplný seznam učitelů a pracovníků ZŠ Zlechov Ředitelé školy ve Zlechově

4 Z dějin naší obce Zlechov je obec starobylého původu. Její historické počátky se začínají nezřetelně objevovat na počátku 13. století. V té době patřila vesnice jakémusi rytíři Dobenovi. Od něj ji koupil za 30 hřiven stříbra markrabě moravský Vladislav, aby ji následně daroval nově založenému velehradskému klášteru. Stalo se tak pravděpodobně v roce 1207, avšak o těchto skutečnostech jsme informováni až z falsa z 3. čtvrtiny 13. století. Aby byl začátek naší obce ještě záhadnější, bylo toto falsum, jemuž sloužila za vzor později ztracená listina krále Přemysla Otakara I., mylně datována do roku Protože cisterciácký klášter na Velehradě byl založen až 11. listopadu 1205, můžeme klást první písemnou zmínku o Zlechovu teprve až k roku Součástí velehradského panství zůstal Zlechov od 13. století až do roku Pro zlechovské poddané byl vrchností nejdříve cisterciácký klášter, a to až do roku Pak vlastnil panství rakouský stát, který je roku 1837 vydražil svobodnému pánu Jiřímu Jindřichu ze Siny za zlatých. V dobách husitských válek však cisterciáci o Zlechov málem přišli. Hradišťský měšťan Štěpán Pleul se totiž se souhlasem císaře Zikmunda stal zástavním majitelem vesnice, když půjčil klášteru 433 kop hřiven na výplatu dalších klášterních vesnic. Po něm držel Zlechov ještě jeho syn Jiří Pleul, který postoupil Zlechov klášteru zpět. Podle tereziánského katastru se tu v polovině 18. století napočítalo 1868 měřic zahrad, 19,5 měřic pustin, 107,2 měřic vinohradů. V obci bylo 47 chalup. Podle olomoucké matriky se v obci v 2. polovině 18. století zjistilo 453 dospělých a 114 dětí česky mluvících. Triviální škola tu existovala již koncem 18. století. Vedle zemědělství se obyvatelstvo živilo prací v blízkých lesích - rubáním a svážením dříví. Dne 6. července 1555 došlo ke smlouvě o svobodách v buchlovských lesích. Podle ní směli poddaní ze Zlechova pást dobytek na vymezeném místě Hříběcích lesů, chytat ptáky a sekat dříví. Bednáři, koláři a výrobci pluhů směli své zboží z tohoto dřeva svobodně prodávat. Za tyto svobody byli povinni Zlechovští odvádět plat na Buchlov. Každý půlláník a čtvrtláník po 10 gr., podsedník 4 gr. a na Vánoce spolu s Tupešany 5 měřic ovsa. Další povinností bylo odvádění dávek z činžovních polí. Půlláník odváděl 44 a 1/4 krejcaru. V roce 1668 se dávaly z obce obilní desátky. Robotou bylo povinno 21 sedláků, 21 posedníků a 31 chalupníků. Ve vesnici byla obecní hospoda, která byla povinna odebírat vrchnostenské pivo, víno a pálenku. Povinnost skončila v roce V roce 1850 postavili Zlechovjané na místě původní dřevěné zvonice kapli. Toho roku obec přestala patřit k Velehradu a přešla ke správě Okresního úřadu v Uherském Hradišti. Majitelé velehradského panství ztratili právo honitby na obecních polnostech. Právo připadlo obci Zlechovu. Původní majitel Jiří z Syna si chtěl právo honitby podržet ještě 4 roky. Za to daroval obci materiál na stavbu kaple. Obraz sv. Anny, namalovaný Janem Zapletalem věnoval tehdejší pudmistr Franz Otrusiník z č.p. 67. Kaple byla posvěcena od důstojného pána děkana Františka Michla V roce 1863 byla kaple zvýšena o věž. Opravována byla v letech 1871, 1892 a Obec snášela těžké zkoušky za vpádu Bočkajovců v roce , na počátku třicetileté války v letech , při vpádu Švédů v roce 1645, vpádem Turků roku

5 a dalšími vpády v letech 1683 a Roku 1818 postihl Zlechov velký hladomor. Lidé museli prodávat své polnosti, aby si mohli zakoupit jídlo. Komunikační přístupnost obce byla v roce 1866 příčinou značné hospodářské škody při průchodech pruských vojsk. 21. července přišlo asi 1700 mužů. Občané Zlechova je museli až do 31. srpna ubytovat a stravovat. Později přišla do obce cholera a skosila 75 lidí různého stáří. Toho roku trpěla obec i požáry. Požár z obrátil v popel 17 stavení a 2 stodoly. Ve stejný den udeřil velký mráz. Zmrzlo obilí na polích, zejména "réž", stromoví i vinohrady. Při požáru 18. října shořely 4 stodoly s celou polní úrodou. Červený kohout útočil ještě v letech shořelo 17 domů, domů, domů, domů. Proto lidé začaly nahrazovat doškové střechy krytinou břidlicovou, později taškovou či eternitovou. Poslední domek s doškovou střechou byl na čísle 196 na Zelničkách. Kromě požárů sužovaly Zlechov i povodně. Při povodni 1825 zatekla voda do všech domů. Povodeň způsobila nečekaná průtrž mračen. Dokladem výšky vody je kámen na zdi ve středu obce/nyní hostinec U Draka/. Zahynulo tehdy hodně lidí a několik kusů dobytka. Velké krupobití s průtrží mračen bylo roku Přišlo 27. a 29. června. Kroupy o velikosti lískového ořechu pokryly zemi souvislou vrstvou. Všechna okna na severozápadní straně byla vytlučena. Kroupy zničily celou úrodu. Ještě se lidé nestačili vzpamatovat z páteční pohromy a v neděli přišla nová. Kroupy byly ještě větší a dílo zkázy dokonaly. Katastr obce v roce 1900 obnášel 650 ha, v obci bylo 93 koní, 360 ks skotu a 300 vepřů. V této čistě zemědělské obci pracovali 3 kováři, 2 bednáři a 4 obuvníci. Po první světové válce odcházelo chudé obyvatelstvo za prací do Uherského Hradiště a do Vídně. V roce 1921 bylo v obci 265 obytných stavení a v nich 278 rodin, což je 1500 obyvatel. Za moře do Ameriky a Argentiny se přestěhovalo 15 rodin ze Zlechova. Roku 1926 měla obec 283 domovních čísel a jen 1300 obyvatel. Od podzimu 1926 pravidelně jezdil buchlovský poštovní autobus. Obcí projížděla osobní auta, osobní i nákladní autobusy. Nejrušnější byla sobotní odpoledne. Autobusy rozvážely domů dělníky z nádraží ve St. Městě. V obci byla zastávka u obecního hostince. Ten byl vystavěn v roce 1927 na místě původního zchátralého hostince a usedlosti č Rok 1929 přinesl tuhou zimu. Napadlo tolik sněhu, že od začátku února do poloviny března se nedalo jet vozem ani autem po silnici. Spolek dobrovolných hasičů existuje od roku Tělovýchovou se zabývala DTJ v letech Orel vznikl v roce Sportovní klub zahájil činnost v roce 1946, Junák v roce Kulturní činnost vyvíjel odbor Národní jednoty od roku 1925 a spolek divadelních ochotníků Tyl od roku Boj o Zlechov v 2. světové válce byl zahájen 28. dubna. Teprve 30. dubna 1945 mohla obec svobodně vydechnout. V boji o Zlechov padlo 14 rumunských vojáků a 2 místní občané. Fašisté při ústupu zapálili 2 domy a zničili most na hlavní silnici. V obci hospodařilo v roce zemědělců. JZD vzniklo 2. dubna 1952, v roce 1953 se rozpadlo a bylo znovu ustaveno 30. srpna Většinovým se stalo v roce Specializuje se na kukuřici, osivo pšenice a výkrm drůbeže. V posledních - 5 -

6 padesáti letech byl zřízen v obci místní rozhlas, provedla se generální oprava kina. Byla postavena obchodní střediska Zlechovjanka a Olšanka. V obci nechybí kanalizace, veřejný vodovod, telefon, plyn. V roce 1993 byla dokončena víceúčelová budova, v níž má sídlo obecní úřad, praktická lékařka, zubní ordinace, pošta, kadeřnictví a obchod s textilem. V roce 1994 byl dokončen a vysvěcen kostel sv. Anny, který vznikl na místě zchátralé zděné kaple. Volná prostranství v obci jsou vysazována zelení, jsou budována hřiště pro děti. Poslední finančně nákladnou stavební akcí je rekonstrukce místní základní školy Malé ohlédnutí do historie V souvislosti se šířením křesťanství a především s byzantskou misí sv. Cyrila a Metoděje vznikala na našem území první centra vzdělanosti a kultury. Staly se jimi mj. kláštery v Uherském Hradišti - Sadech a na sv. Klimentku u Osvětiman, kde se pořizovaly přepisy bohoslužebných knih. Literárním jazykem se vedle latiny stala staroslověnština. Středisky vzdělání vrcholného středověku byly university, kde byly otevřeny fakulty teologie, filosofie, lékařství a práva. Od 13. století také vznikají ve městech městské školy, kde se dostává základního vzdělání i dětem měšťanů, řemeslníků a obchodníků. Zde se také poprvé vedle latiny objevuje jako vyučovací jazyk čeština a němčina. Ve středověké vesnici tvořili většinu obyvatel rolníci. Venkovský dorost byl vychováván v rodinách. Děti si osvojovaly první zemědělské a technické zkušenosti napodobováním úkonů dospělých. Jako další formující faktor se uplatňovaly lidové zvyklosti a mravy. Lidová moudrost se předávala v pohádkách, pověstech,příslovích, hádankách a pořekadlech. Od 14.století se na venkově zakládají farní školy. Ve farních školách se vyučovalo těmto předmětům: čtení, psaní, počítání, zpěv pro kostel, povinnosti stavu selského. Dětem se tak dostávalo základních informací o hospodářství. Do školy chodil ten, kdo chtěl a měl na její zaplacení. Farní škola proto stačila až pro 10 obcí a vzdělanost venkovského lidu byla velmi nízká. Prosinec 1774 znamenal reformu školství u nás. Marie Terezie uzákonila povinnou školní docházku pro děti od 6 do 12 let. Na vesnicích vznikaly školy obecní, kde se česky vyučovalo triviu - čtení, psaní a počty. Ve městech působily školy hlavní a vyučovalo se zde německy. Venkovské děti byly v létě od školy osvobozeny, aby mohly pomáhat na poli. Pro zajímavost nahlédněme na hodnocení, které se používalo na vysvědčení /tehdy školní zpráva/ ještě koncem 18. století

7 Hodnocení školní docházky: velmi pilně pilně nestále zřídka Mravy se hodnotily slovy: velmi dobře dobře prostředně proti školským příkazům špatně Prospěch v jednotlivých předmětech: výborně dobře prostředně slabě Počátky novodobého školství byly položeny za vlády Marie Terezie / /. Z původní farní školy vznikla státní reformou v roce 1774 škola triviální, kde se vyučovalo čtení, psaní a počítání, výuku náboženství vedl lokální kaplan. Hmotné potřeby školy zajišťovala uherskoostrožská vrchnost a dozor místní školdozorce. Školu byly povinny navštěvovat děti ve věku od 6 do 12 let, a takto bylo základní školství organizováno až do roku Základní reformy do školství přinesl nový školský zákon z roku Ve státních školách se rozšířily vyučovací předměty jako byl zeměpis, dějepis, přírodopis, přírodozpyt, zpěv, tělocvik, kreslení či ruční práce, školní docházka se prodloužila na 14 let věku Schul-Matrik. Školní matrika

8 dítěte, nově bylo ustaveno vedení třídních katalogů a školních kronik. V roce 1925 byla ve škole zřízena kuchyně, kde industriální učitelky učily dívky vařit. Odpovědnost za místní školní budovu byla přenesena na obecní výbory, který také dohlížel na školu prostřednictvím místní školní rady. Školství ve Zlechově Původní škola ve Zlechově byla zřízena z pastoušky /bydlel tu obecní pastýř/ někdy mezi lety 1787 až První písemná zmínka o škole je z roku Škola se nacházela na čísle 8 a první učitel Ondřej Veselý zde také zemřel. Tady byla škola asi do roku To dokládají data narození dcer tehdejšího učitele Fandrlíka v boršické matrice. Agata se roku 1822 narodila na čísle 8, Bedřiška ale v roce 1824 již na čísle 94. Nová škola na čísle 94 byla postavena nákladem asi 2000 zlatých. Od roku 1825 začaly do zlechovské školy docházet děti z Tupes. Roku 1827 musela být škola nákladem 1400 zlatých přistavena, aby se mohlo učit ve 2 odděleních. Vznikly tehdy 2 "učírny malých rozměrů s malými okny". Škola stála těsně při silnici do Tupes. Bylo to nízké dlouhé stavení - později Patočkova pekárna. Že byla škola dvojtřídní, se dá usuzovat z "Zeugnisu" z roku Ten byl napsán pro žáka Mikulu z Tupes - žáka 2. třídy triviální školy ve Zlechově. Plat učitele v polovině 19.století nebyl velký. Od usedlých ze Zlechova dostával prý učitel ročně 1/4 měřice rži a od usedlých tupeských 1/4 měřice žita či pšenice. Mimo to ještě z dítěte 30 krejcarů. /V roce 1847 byla měřice rži za 11 zlatých./ Škola v letech

9 Škola v letech Tupešané docházeli do zlechovské školy do roku 1875, kdy si postavili vlastní školní budovu. Přesto byl počet dětí ve škole velký. V roce 1892 navštěvovalo školu 222 dětí. C.k. okresní školní inspektor František Perútka již v lednu 1892 kritizoval nevyhovující stav školní budovy slovy: "Jest horší než palírna". Nařídil místní školní radě, aby se neprodleně postarala o novou školní budovu. Leč byly pouze koupeny 3 nové lavice a staré dostaly nový nátěr. Na nátlak c.k. zemské školní rady zřídila obec roku 1895 třetí třídu na obecním domě č. 92. Stav stávající školní budovy byl neutěšený. To dokládají slova c.k. zemského školního inspektora, která pronesl roku 1897 před starostou obce Maňáskem: " Tak bídné školy jsem za svého úřadování nikde neshledal. Zařízení školy není vhodné, ba je zcela protizákonné." C.k. okresní školní rada při každé následující inspekci důtklivě nařizovala, aby bylo postaráno o novou školu. Dokonce hrozila, že z moci úřední postaví budovu novou. Děti měly vyučování polodenní, neboť jich bylo ve škole 250. Obecní rada povolala c.k. okresního inženýra Sedláčka. Ten podal následující návrhy na řešení: 1. Ve staré školní budově budiž upravena třída, kabinet a byt správce školy. 2. Z celého domu č. 92 budiž upraveny 2 třídy. 3. Stavba nové školy. Obecní zastupitelstvo ale návrhy ignorovalo. Schválena byla pouze úprava třetí třídy na obecním domě. C.k. okresní školní rada nařídila komisionelní řízení. Tak bylo obecním zastupitelstvem rozhodnuto, že bude zakoupen pozemek na stavbu školy. Stala se jím zahrada č. 15 Kristiana Kořínka. Obec za stavební místo zaplatila 680 zlatých

10 Plány ke stavbě školy zhotovil za 300 zlatých Dominik Fey - stavitel z Uh. Hradiště. Zároveň byla podána žádost o subvenci na stavbu školy. C.k. zemská školní rada však žádosti nevyhověla, protože prý stavba nové školy není nutná. Obecní zastupitelé se tedy usnesli, že se stavět nebude. Za 780 zlatých, připravených na předběžné práce na škole, zakoupila obec usedlost č. 164 za účelem zvelebení obecního hostince. V letech 1898, 1899 a 1900 žádalo obecní zastupitelstvo a místní školní rada opětovně o subvenci na stavbu školy. Dne nařídila c.k. zemská školní rada, aby se v létě 1900 započalo se stavbou. V květnu 1900 konečně schválila subvenci a mohlo se začít stavět. V červnu 1900 byl vypsán konkurz na zadání stavby. Z konkurzu vyšel vítězně stavitel Josef Schaniak z Uherského Hradiště. V srpnu podala obec žádost o půjčku Kč a v říjnu /22.10./ se započalo se stavbou. Do zimy stála hrubá stavba. V průběhu jara a léta 1901 probíhaly dokončovací práce. Kolaudace proběhla 18. července. Přítomni byli: Zdenko Wacha - c.k. okresní hejtman Josef Jedlička - c.k. okresní školní dozorce N.Olejníček - státní technik c.k. okres. Hejtmanství Josef Schaniak - zástupce stavitele členové místní školní rady obecní zastupitelstvo správce školy Svěcení nové školní budovy proběhlo slavnostně v neděli 1. září. O této události se ve školní kronice rozepsal Bartoloměj Beneš těmito slovy: "V neděli shromáždily se školní dítky u kaple se svým učitelstvem. Sešlo se domácí i okolní obyvatelstvo a členové Dobrovolného hasičského sboru. Po církevních modlitbách v kapli se vydal průvod směrem ke škole. Vpředu šli učitelé s dětmi. Všechna děvčata byla oblečena v krojích za družičky. Za nimi šla chasa, hasičský sbor, hudba, duchovenstvo a nakonec domácí a přespolní účastníci. Školní budovu vysvětil P František Perútka - okresní školní inspektor. Poté vystoupil na postavenou kazatelnu a promluvil o významu školy ve společnosti. Pak pronesl řeč k dítkám a učitelstvu a konečně ku občanstvu, které nelitovalo takového nákladu. Následovalo poděkování předsedy místní školní rady Kristiana Maňáska. Za zvuků písně Bože, chválíme Tebe se ubíral průvod do kaple, kde byla sloužena mše svatá. V bytě správce školy se konala odpoledne hostina. Společná zábava trvala až do večera. Pro dospělé pokračovala v obecním hostinci taneční zábavou. Velkou zásluhu na postavení školy měl tehdejší starosta Jan Zábranský. "Nelekal se žádných obtíží, snášel křivdy a pomluvy občanů škole nepřejícím", zapsal tehdy do kroniky správce školy. "Kdyby byl dříve ustanoven starostou, mohla škola stát dříve". Náklady na st a vbu šk oly: Za stavební místo Kr. Kořínkovi: K Staviteli Schaniakovi za veškeré práce: K 04 Hal Celkem K 04 Hal /Šlo tehdy o rakouské koruny./

11 Škola měla: 4 třídy - 3 větší, 1 menší dvojpokojový byt správce školy s kuchyní, komorou a sklepem kabinet byt pro podučitele místnost pro uhlí, dříví a chlívky Přichází 15. září "To den, který učinil Pán, radujme se", píše Bartoloměj Beneš. Není divu. Vždyť po 14 letém úsilí začíná vyučování v nové školní budově. Ta přivítala 255 žáků. Zprvu sice chyběly lavice, neboť je firma nestačila včas dodat. První učitelkou v historii školy se stala v roce 1904 Emílie Lukášová. Vítanou změnu ve školství přinesl rok Výnos c.k. zemské školní rady z upravil délku hlavních prázdnin na 2 měsíce - od 1. července do 31. srpna. Do této doby prázdniny začínaly až od 15. července. Komicky na nás působí zákaz návštěv kinematografických představení. Byl vydán v roce 1910 a platil pro veškerou školní mládež. V roce 1911 bylo ve třídách průměrně 50 dětí, které učili 4 učitelé. V roce 1915 bylo již ve škole v pěti třídách 291 dětí. První světová válka z let poznamenala i školu ve Zlechově. Do činné služby byli povoláni učitelé Karel Tomeček a Bedřich Novák. Po celou dobu války probíhal ve škole vojenský výcvik Nová budova školy z roku

12 mládeže. Žákyně 5. třídy v hodinách ženských ručních prací vyráběly pro vojíny na frontě součásti oblečení. Dodaly 3 páry vlněných nákoleniček, 15 párů nátepsniček 9 párů onuc, 5 párů rukavic a 1430 papírových podešví. Dětské ruce se také zapojovaly do sklizně brambor, řepy a polních prací. Není divu, že návštěvnost školy klesla až na 30%. Další změnu vnesl do školství rok Dne 24. června byl zrušen celibát učitelek na školách obecných i měšťanských. Ve školním roce 1921/22 začalo být ve škole těsno. Starší žáci sice začali chodit do měšťanky do Buchlovic, ale přesto se nedostávalo dvou místností. Vyučovalo se celodenně. Vyučování bylo zařízeno tak, aby feriální den nebyl jednotný. /Feriální - každá třída měla jiný půlden volný/. Vyučování v 1. třídě začínalo až v 10 hodin. Ostatní děti chodily až na 8 /v letní době na 7 hodin ráno/. Rok 1923 probíhal ve znamení stavebních úprav. Trvaly od Velikonoc do žní. Byt podučitele byl zrušen a vznikl nový kabinet. V něm o tři roky později byla zřízena školní kuchyňka. Sloužila pro nejstarší děvčata, aby se v ní mohla učit vařit. Zeď od Cigošovy zahrady hrozila sesutím. Původní chlívek, dřevník a prádelna byly demolovány a na jejich místě vznikly nové. Z původní zdi zbyla jen část. Současně proběhla oprava oken a dveří ve škole. Celá stavba byla provedena bez plánu a stavebního dozoru, proto její náklady nebyly velké. Po opravě volaly též chlapecké záchody, poněvadž pro velký zápach se do nich nedalo chodit. Na ně došlo v roce Aby záchodové zdi nepodmokaly, byla přeložena fekální jáma do sousedního humna č. 16 k Cigošům. Betonová žumpa byla zřízena se souhlasem majitele, který měl výhradní právo na její vybírání. Ve stejném roce byla školní III. a IV. třída ve školním roce

13 budova ze tří stran olíčena. Nad hlavní vchod byla vsazena mramorová deska s nápisem "ŠKOLA". Deska měla cenu 370 Kč. Částku 200 Kč daroval stavitel Laštovka z Uherského Hradiště. Zbytek uhradili železničáři výtěžkem z pořádané taneční zábavy. Stavební úpravy proběhly i před školní budovou. Příkop s páchnoucí močůvkou a chodník překryly betonové plotny. A aby škola byla ještě pěknější, pořídily se do oken železné ohrádky pro umístění truhlíků s květinami. V roce 1926 bylo ve 4 učebnách vyučováno 207 dětí ze 6 tříd. Na jaře 1928 spadla zeď školního dřevníku a nákladem 3000 Kč musel být postaven nový dřevník. Rok 1929 přinesl mrazivou zimu. V únoru a březnu dosahovaly mrazy až - 29 C. Ve třídách zamrzal inkoust v kalamářích. Nebylo čím topit a tak měly děti mimořádné prázdniny. V roce 1930 se opět zvýšil počet dětí ve škole. Žáci 2. třídy sice chodili do vyučování až na 10 hodin, ale docházelo k vzájemnému rušení dětí a nekázni. Znovu se ukázala nutnost přístavby školy. V březnu obecní rada návrh na přístavbu schválila a navrhla, I. třída ve školním roce III. třída ve školním roce Škola z roku Učitelský sbor ve školním roce

14 I. třída ve školním roce IV. třída ve školním roce Učitelský sbor ve školním roce aby opravená škola nesla jméno prezidenta Masaryka. Přístavba dvou tříd se realizovala v roce Nové třídy dostaly moderní tabule, ostatní třídy byly vylíčeny. V září nastupovali učitelé a žáci do pěkných útulných prostor. Celkový náklad na přístavbu a údržbu činil 55 tisíc Kč. K této šestitřídní škole přibyla v roce 1937 školní zahrada. Jako řídící učitel působil Josef Bilík. Ve třídách se učilo průměrně 30 žáků. Mobilizace v roce 1938 se dotkla i zlechovské školy. Až do poloviny října scházeli učitelé František Obdržálek a Antonín Berka, kteří museli narukovat. Obecní a školní kroniky jsou strohé, pokud se týká událostí ve škole v době 2. světové války / /. Rok 1940 znamenal i ve Zlechově povinnou výuku němčiny. Tuhá zima následujícího roku přinesla uzavření školy pro nedostatek paliva. V roce 1942 byl penzionován řídící učitel Josef Bilík a od 1. dubna nastoupil na jeho místo František Obdržálek. Při postupu fronty v roce 1945 byla školní budova poškozena. V témže roce byla nákladem Kč opravena, aby mohla sloužit dětem. Pamětní deska obětem 2. světové války ze Zlechova byla odhalena na budově školy v roce A v roce 1947 se dočkala škola výměny oken. Opravu v hodnotě Kč prováděl stavitel Alois Čevela z Tupes. Rok 1848 přinesl do školy modernizaci. Obec zakoupila rozhlasovou ústřednu a ve škole mohl začít fungovat školní rozhlas. Významným rokem v historii školy byl rok Škola oslavila 1.září padesát let od zahájení provozu. Při této příležitosti dostaly třídy parkety a nový nábytek. Opravena byla okna a dveře. Tato oprava stála Kč. Aby se dětem do školy dobře chodilo, byla v srpnu 1952 za pomoci brigádníků vybudována silnice ke škole. Příjemnou změnu pro žáky a rodiče znamenal rok Školáci v září poprvé dostali školní pomůcky zdarma. Koncem roku 1961 škola získala další technickou vymoženost a tou se stal telefon. Tento rok přinesl i změnu názvu školy. Název "obecná" je nahrazen slovy "základní devítiletá." Celý název tedy zní "základní devítiletá škola ročník". Ve škole je v pěti

15 třídách 136 dětí a ředitelem školy se stává Ludvík Pavlica. Bourá se dřevěné oplocení kolem školy, aby byla postavena zídka z cihel. Místo dřevěných vrat se objevuje kovová brána. V obecní kronice je zaznamenáno, že vrata vyrobil František Kořínek a František Rynda. Stavební práce prováděl František Hladník z č Škola sloužila také jako centrum kulturního a společenského života. Vždyť první vítání novorozeňat do života se uskutečnilo v listopadu 1964 právě ve škole. V roce 1964 byla v obci slavnostně otevřena mateřská škola. Její prostory využila škola pro výuku čtyř tříd v době generální rekonstrukce. Tato probíhala od ledna 1971 do září První až 4. třída směnovaly. Pátá třída našla azyl ve škole v Buchlovicích. Nábytek a školní pomůcky našly útočiště ve skladišti u pana Jaroslava Žáka. Při rekonstrukci školy zůstalo z původní budovy pouze obvodové zdivo. Sklep byl zvětšen a vznikla kotelna pro ústřední topení. Byt byl zrušen a na jeho místě byly vybudovány šatny, tělocvična, WC a umývárna. V poschodí vznikla hala a sborovna. Ve všech třídách byly zabudovány skříně do zdi. Kromě nových stropů získala škola vodovod, ústřední topení, novou elektroinstalaci a osvětlení. Postaveno bylo také nové schodiště. Ve všech třídách se objevily nové parkety. Starý nábytek nahradil nábytek nový, modernější. Slavnostní otevření této téměř nové Slavnostní otevření nové budovy v roce

16 budovy proběhlo při zahajování školního roku 2. září Od tohoto roku začala všem školákům povinná výuka plavání. Děti ji absolvovaly v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně v Městských lázních v Uherském Hradišti. V roce 1973 vznikla v okolí školy zahrada pro výuku a navíc škola získala televizor. Vítanou změnu přinesl rok Při mateřské škole začala fungovat školní jídelna i pro děti ze základní školy. Obědy do školy dovážela a vydávala paní Marie Lenhartová. V roce 1975 zahájila při škole svou činnost školní družina. Pro její provoz byl opraven a vybaven domek v sousedství školy. V roce 1980 vstoupil v platnost nový školský zákon. Povinná školní docházka byla upravena na 8 let. První stupeň základní školy se zkrátil na 4 roky a tak ve Zlechově zůstaly jen 4 třídy. Do uvolněné třídy se přemístila školní družina. V letech vybavila obec školu nábytkem do sborovny, haly a školní družiny. Družina získala rovněž koberec, aby si děti měly kde hrát. Citelnou změnu ve škole přinesl rok Kromě rekonstrukce parket v tělocvičně probíhaly práce v kotelně. Jejich výsledkem byla skutečnost, že od 3. listopadu se začalo topit plynem. Z bývalé uhelny vznikla v roce 1995 místní lidová knihovna. Září 1996 znamenalo obnovení povinné devítileté školní docházky. Ve škole se vyučuje opět 5 ročníků. To znamenalo zvýšení Budova školy před rekonstrukcí v roce

17 počtu žáků. V následujícím školním roce končí výuka ve sloučených třídách, která v důsledku malého počtu žáků začala již v září 1991 a trvala 6 let. V roce 1996 došlo ke zbourání zchátralého domku u školy. Na uvolněném prostranství vznikla v průběhu roku 1998 učebna v přírodě - tzv. altánek. Poslední změnu přinesl rok Ukázalo se, že je nutná rekonstrukce střechy. Navíc scházela samostatná místnost pro školní družinu. Studie rekonstrukce byla provedena již v roce Smlouvu na projekt dvou dokumentací uzavřelo obecní zastupitelstvo 13. prosince Plány vypracoval Hutní projekt Frýdek Místek - středisko Uherské Hradiště vedoucí Ing. Jaromír Křižánek. V červnu 1999 podalo obecní zastupitelstvo žádost o dotaci ve výši 3 miliony Kč na Ministerstvo financí. Protože žádosti nebylo vyhověno, byla začátkem roku 2000 žádost znovu podána. Ministerstvo schválilo dotaci 1,5 mil. Kč. Zbývající část nákladů se hradila z rozpočtu obce. Konkurz na dodavatele stavby probíhal od května Ve výběrovém řízení byla vybrána k realizaci stavby stavební firma Stamos, s.r.o. Uh. Hradiště. K radosti školáků bylo vyučování ukončeno o týden dříve. Tento čas posloužil k tomu, aby se všechen nábytek, nepotřebný materiál a školní pomůcky mohly přestěhovat do dolní části budovy. Vysvědčení žáci přebírali v zasedací síni obecního úřadu Již 4. července bylo předáno staveniště. Práce započaly pokládáním I profilů a betonáží původních stropů. Po částech byla demontována stávající střecha. Práce pokračovaly stavěním krovů a celá nová vazba byla překryta izolační fólií. V srpnu se začaly půdní prostory měnit. Stavěly se příčky, zateplovaly stropy, vsazovala se okna. Přiblížil se začátek školního roku. Budova školy v průběhu rekonstrukce. Malovaly se třídy, stěhoval se nábytek. Bylo nutno dohodnout a provést bezpečnostní opatření, aby nedošlo ke zranění dětí. A přišlo 4. září a s ním začátek školního roku. Děti se shromažďovaly před obecním úřadem. Odtud si je odváděly učitelky společně do školy. Po vyučování byly děti odváděny až k hlavní silnici. Toto opatření trvalo až do skončení všech prací. Ty zatím pokračovaly v půdních prostorách. Celá budova byla obehnána lešením. Po něm měli dělníci přístup na staveniště, aby nebyl rušen provoz školy. V polovině září byla vsazena okna a začalo se z malováním místností. Vznikly školní družina, jazyková a počítačová učebna, kabinet, WC, umývárna a chodba. Od 19. září bylo na základě dalšího jednání obecního úřadu a firmy Stamos přistoupeno k venkovním nátěrům

18 oken a fasády. Objevily se problémy s překrytím střechy. Dne 10.října je překrytí střechy konečně dokončeno. Mezitím byla v nových místnostech položena dlažba a podlaha, zavedena elektřina a plyn. Montovala se topná a osvětlovací tělesa. Dnem kolaudace se stal 12. říjen. Kolaudaci byli přítomni: Ing. Smatana a Ing. Pavel Dvořan - za Obecní úřad Buchlovice, odbor výstavby Ing. František Talák a Ing. Jaroslav Zemánek - za firmu Stings Uherské Hradiště /technický dozor/ Ing. Libor Vrána - za firmu Progres s.r.o., Uh. Hradiště Ing. Antonín Haloda - za Obecní úřad Zlechov Mgr. Ludmila Říhová - za Základní školu Zlechov Práce nyní probíhaly venku. Byl vybetonován dvůr a položena zámková dlažba. 30. října se škola začala osvobozovat od kovového lešení. Odkryté části zářily novotou. Od 3. listopadu se natíralo podrovnání a začal se rovnat povrch hřiště. Ten byl poškozen při používání těžké techniky. Poslední zaměstnanci firmy Stamos opustili školu 14. listopadu. To již školní družina pracovala v nové místnosti. Jazyková učebna byla od poloviny prosince zařizována firmou KDZ Vizovice. Vybavení jazykové učebny přišlo na Kč. Částku uhradila podle smlouvy firma Stamos, uhradil Školský úřad Uh. Hradiště. Obec se podílela částkou Kč. Předání učebny a školní družiny proběhlo 19. prosince a o dva dny později se tu již učily děti. Počítačová učebna bude vybavena v budoucnu. Náklady na rekonstrukci: Studie Kč Projekt Kč Firma Stamos Kč Inženýrská činnost Kč Dozor zabezpečovali: Ing. Jaroslav Vlček - stavbyvedoucí firmy Stamos Ing. František Talák - za firmu Stings Ing. Jaromír Křižánek - za firmu Hutní projekt V období jarních prázdnin od 19. do 23.února 2001 se ve škole opět pracovalo. V tělocvičně byly namontovány ochranné kryty na radiátory, neboť původní již dosloužily. Ve všech třídách byl obnoven nástřik a nátěry radiátorů a rozvodového potrubí. Druhá a třetí třída dostaly nový koberec. Do oken v ředitelně a 4. třídě byly namontovány žaluzie. Během měsíce března byly vyměněny tabule v 1. a 5. třídě, obnoveny nástěnky na chodbách a jazykové učebně.zásluhou obecního úřadu a všech pracovníků školy máme krásnou budovu. Naše škola je skutečně chloubou celé obce Současná budova Základní školy.

19 Významné osobnosti Významnou osobností školy v 19. století Alois Rösel byl jmenován na zlechovskou školu v roce Byl horlivým učitelem a věnoval dětem a škole celé své srdce. Řídil se v životě heslem, které říká, že první a poslední povinností učitele je škola a zase škola. Byl stižen delší dobu tělesnou chorobou. Přesto obětavě pracoval na "roli školské". Ve školní kronice se o něm píše:"vyučoval dítky s největší horlivostí, aby se z nich stali bohulibí křesťané, zdární občané obce i věrní synové a dcery vlasti". Na vlastní žádost byl dán ze zdravotních důvodů v r na odpočinek. Jeho snaživé a prospěšné působení nezůstalo nepovšimnuto. Kronika uvádí: Jeho c.k. Apoštolské Veličenstvo ráčilo nejvyšším rozhodnutím dne 6. června 1891 uděliti Aloisu Röselovi stříbrný záslužný kříž s korunkou. Ani obec nechtěla zůstat zahanbena. V témže roce 27. července jmenovala Aloise Rösela čestným občanem obce. Tím ocenila jeho zásluhy o pokrok ve školství v obci. Další osobností, která spojila svůj život se zlechovskou školou je Bedřich Beneš / Buchlovan/. Jako učitel zde působil od až do 31. prosince Bartoloměj Beneš s chotí. Bedřich Beneš - Buchlovan. Narodil se 21. dubna 1885 v rodině tehdy ještě tučapského učitele Bartoloměje Beneše. Od roku 1891 žila rodina ve Zlechově, kde otec začal působit jako správce školy. Zde také malý Bedřich začal chodit do školy. V letech studoval na reálném gymnáziu v Uherském Hradišti. Následovalo studium na učitelském ústavu v Kroměříži. Po ukončení studia působil jako učitel na obecných školách ve Zlechově, v Buchlovicích a na měšťanské škole v Bzenci. V roce 1918 se přestěhoval do Uherského Hradiště, kde nastoupil jako odborný učitel v měšťanské škole. Stal se členem Kola moravských spisovatelů.za svého působení ve Zlechově pozvedl významně úroveň "výtvarné výchovy". V září 1910 dostal povolení c.k. okresní školní rady k ověřování výuky kreslení ve všech třídách školy. Výtvarné práce Benešových svěřenců získávaly uznání na výstavách v Buchlovicích, v Mladé Boleslavi i v Brně. Zde sklidily uznání zejména ilustrace k národním písním. V roce 1917 vydal Beneš svou první knihu. Později si zvolil přídomek

20 "Buchlovan". Věnoval se psaní knih pro děti i pro dospělé. Z jeho tvorby lze jmenovat Besídky o básních, Vlastivědné čtení z pověstí hradišťského okresu, Buchlovská knížka, Ta hradišťská brána, Putovník po hradišťském Slovácku. Od roku 1926 pracoval jako knihovník. Snažil se ke knize a literatuře přitahovat hlavně mládež. Bedřich Beneš Buchlovan zemřel 9. září 1953 a je pohřben na hřbitově v Mařaticích. Současnost naší školy a obce Obec Zlechov se nachází pár kilometrů od okresního města Uherské Hradiště, v současnosti v ní žije 1576 obyvatel. Můžete si zde nakoupit ve třech obchodech smíšeného zboží, v Texmarketu, Compoluxu /osvětlovací tělesa/ a soukromé keramické dílně Artware, v květinářství Daniela. Občerstvit se můžete ve dvou restauracích. Ve vesnici najdete spoustu živnostníků od kadeřnic, malířů, natěračů, obchodníků, klempířů, veterináře, praktických lékařů, až po lékárníky, autodopravce a stoláře. V budově obecního úřadu je sídlo České pošty, zdravotní a stomatologické středisko, kadeřnictví a obchod s textilem. Zájmové organizace zastupují hlavně Sportovní klub, kynologové, hasiči, zahrádkáři a myslivci. Při obecním úřadě pracuje také Sbor pro občanské záležitosti. Tradicí v obci jsou Císařské hody s právem, košt vína a slivovice. Nemalý význam pro místní občany má naše zemědělské družstvo. Jeho název od roku 1997 zní AGRO Zlechov a.s. Ke změně názvu došlo postupnou transformací.v roce 1974 se družstvo jmenovalo Vítězný únor. Slučovalo farmy Tupesy, Břestek, Salaš, Velehrad, Modrá. V roce 1990 došlo ke změně názvu na Zemědělské družstvo. Od roku 1993 se název změnil na Výrobně obchodní družstvo. V roce 1990 mělo 430 pracovníků a obhospodařovalo 1750 ha orné půdy a 62 ha vinic. Po transformaci v roce 1992 bylo vydáno 220 ha orné půdy soukromě hospodařícím zemědělcům. V následujících letech dochází k vypořádání družstva s osobami samostatně hospodařícími. Jim byl vydán majetek v hodnotě 15 mil. Kč. Agro v současné době hospodaří na 1220 ha orné půdy. Zaměstnává 55 stálých zaměstnanců, z toho 19 místních občanů. Rostlinná výroba se zaměřuje na pěstování řepky olejné pro průmyslové využití a ozimé pšenice, kukuřice na zrno a jarního ječmene pro sladovní účely.v živočišné výrobě se zaměřují na chov brojlerů a vepřů. Ostatní prostory budovy AGRA se pronajímají různým firmám. Velký sál, který je majetkem Agra, slouží občanům při pořádání různých oslav a společenských akcí. Zdejší škola se nachází ve Školní ulici směrem k Agru. V tomto roce má 85 žáků.může se považovat za malou, venkovskou, ale velmi pěkně vybavenou pro výuku i prostředí dětí v ročníku 1. stupně základní školy. Po rekonstrukci školy v minulém roce je v budově 5 dostatečně velkých a plně vyhovujících tříd, v prostorách bývalé půdy vybavená místnost školní družiny a jazykové učebny. Počítačová učebna zatím neslouží svému účelu z důvodu nedostatku financí na vybavení. V těchto prostorách je dále kabinet pro učitele, umývárna se sprchou a WC.V přízemí školní budovy jsou

Mašovice. 100 Let obecné školy. 960 let obce 1046 2006

Mašovice. 100 Let obecné školy. 960 let obce 1046 2006 Mašovice 100 Let obecné školy 1907 2007 960 let obce 1046 2006 Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou. Jan Amos Komenský Obsah 100 let obecné školy

Více

Historie a součastnost školy ve Hvozdě

Historie a součastnost školy ve Hvozdě Masarykova univerzita Pedagogická fakulta KATEDRA HISTORIE Historie a součastnost školy ve Hvozdě Závěrečná práce rozšiřující studium dějepisu pro ZŠ Vedoucí práce: Doc. PhDr. František Čapka, CSc. Vypracoval:

Více

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli.

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. OBSAH Předmluva... 1 Začátky školství ve Smiřicích... 2 Zahájení pravidelného

Více

Almanach ZŠ Koryčany. ke 100. výročí školy. Podle dochovaných kronik a archivu školy sestavili O. Kalandrová, V. Vrbová a M.

Almanach ZŠ Koryčany. ke 100. výročí školy. Podle dochovaných kronik a archivu školy sestavili O. Kalandrová, V. Vrbová a M. 1 Almanach ZŠ Koryčany ke 100. výročí školy Podle dochovaných kronik a archivu školy sestavili O. Kalandrová, V. Vrbová a M. Zapletal 2 3 Obsah: Obsah:... 4 Slovo pana ředitele úvodem... 6 Sto let... 8

Více

Print & design: EUROPRINTY, spol. s r.o.

Print & design: EUROPRINTY, spol. s r.o. OBEC HLOHOVEC Print & design: EUROPRINTY, spol. s r.o. 100 LET HLOHOVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1912-2012 OBSAH Úvodní slovo starostky obce... 5 Úvodní slovo ředitelky školy... 6 Historie školství v obci za

Více

SLOVNÍK HOSTIVICKÝCH UČITELŮ

SLOVNÍK HOSTIVICKÝCH UČITELŮ SLOVNÍK HOSTIVICKÝCH UČITELŮ do roku 1950 Hostivice, březen 2011 Učitelé do roku 1950 2 Sestavil Jiří Kučera Při zpracování podkladů spolupracovali Josef Kučera a Alena Kučerová Stránky jsou upraveny pro

Více

Školství ve Vnorovech

Školství ve Vnorovech Školství ve Vnorovech Vystopovat počátky školství v naší obci je dnes již velmi obtížné. V minulosti patřily školy pod správu církve a existovaly vždy v sídlech farností. Byly to vlastně jakési církevní

Více

SLOUČENÝCH OBCÍ PIŠTÍN ČEŠNOVICE PAŠICE ZÁLUŽICE 2001 / 1 Č. 1, ROK 2001

SLOUČENÝCH OBCÍ PIŠTÍN ČEŠNOVICE PAŠICE ZÁLUŽICE 2001 / 1 Č. 1, ROK 2001 2001 / 1 Č. 1, ROK 2001 Z P R A V O D A J SLOUČENÝCH OBCÍ PIŠTÍN ČEŠNOVICE PAŠICE ZÁLUŽICE Na fotografii z roku 2000 je školní budova v Pištíně, která byla vystavena v roce 1843 a svému účelu sloužila

Více

NEJSTARŠÍ OBDOBÍ ELEMENTÁRNÍHO ŠKOLSTVÍ V MĚSTEČKU

NEJSTARŠÍ OBDOBÍ ELEMENTÁRNÍHO ŠKOLSTVÍ V MĚSTEČKU Vážený čtenáři, při příležitosti sta let od otevření veřejné měšťanské školy v Olešnici a pětadevadesáti let od otevření budovy školy na olešnickém náměstí se rozhodlo zastupitelstvo města Olešnice a vedení

Více

Obec Huslenky a Základní škola Huslenky vás srdečně zvou na oslavu. 120. výročí založení školy na Bařinách

Obec Huslenky a Základní škola Huslenky vás srdečně zvou na oslavu. 120. výročí založení školy na Bařinách HUSLENKY ZPRAVODAJ OBCE HUSLENKY ČÍSLO 18 - ŘÍJEN 2007. ZDARMA. Obec Huslenky a Základní škola Huslenky vás srdečně zvou na oslavu 120. výročí založení školy na Bařinách která se koná v neděli 14. října

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Diplomová práce Dějiny školství ve Frýdku-Místku Autor: Bc. Radka Kulhánková Vedoucí práce: PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D. Olomouc

Více

Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Historický ústav. Česká obecná menšinová, obecná a národní škola ve Velkých Losinách 1934-1953

Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Historický ústav. Česká obecná menšinová, obecná a národní škola ve Velkých Losinách 1934-1953 Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Historický ústav Česká obecná menšinová, obecná a národní škola ve Velkých Losinách 1934-1953 (bakalářská diplomová práce) Vladislav Mikmek Vedoucí práce:

Více

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPOLEČENSKÝCH VĚD Monika Lupoměská III. ročník prezenční studium Obor: Společenské vědy přírodopis Historie školství v Chrudimi se zaměřením

Více

Základní škola Tatenice 1886-2006

Základní škola Tatenice 1886-2006 Základní škola Tatenice 1886-2006 V roce 2006 uplynulo 120 let od založení školy v Tatenici a 10 let od opravy a přístavby budovy Základní školy v Tatenici. K tomuto výročí založení školy v naší obci je

Více

Úřední hodiny zůstávají nezměněny. Pondělí 7,00-16,30 Úterý 7,00-15,00 Středa 7,00-17,00 Čtvrtek 7,00-15,00

Úřední hodiny zůstávají nezměněny. Pondělí 7,00-16,30 Úterý 7,00-15,00 Středa 7,00-17,00 Čtvrtek 7,00-15,00 Navzdory řadě těžkostí a problémů můžeme být hrdi na to, čeho jsme od 17.11.1989 po závěr roku 1991 dosáhli. Nejdůležitější je, že Československo překročilo Rubikon-došlo v prosazování změn tak daleko,

Více

DĚJINY ŠKOLY V ČESKÉM MEZIŘÍČÍ

DĚJINY ŠKOLY V ČESKÉM MEZIŘÍČÍ DĚJINY ŠKOLY V ČESKÉM MEZIŘÍČÍ Proměny venkovské školy v letech 1869-1948 Macková Eva Obsah Obsah... 2 Seznam použitých zkratek... 4 I. Prolog... 5 1. Obecný vývoj školství do r. 1869... 5 2. První zprávy

Více

Každé město má vlastní místní dějiny, které jsou určující nejenom

Každé město má vlastní místní dějiny, které jsou určující nejenom ÚVOD Každé město má vlastní místní dějiny, které jsou určující nejenom pro jeho architekturu, ale i rozvoj. Existují nejenom dějiny města, ale i dějiny intelektuálního vývoje obyvatel. Velice často slyšíme

Více

120 let. Sboru dobrovolných hasičů v Zašové

120 let. Sboru dobrovolných hasičů v Zašové 10 let Sboru dobrovolných hasičů v Zašové Almanach k oslavám 10. jubilea založení Sboru dobrovolných hasičů v Zašové, konaných 0. července 013 Vážení čtenáři tento výroční almanach je připomínkou 10 let

Více

Obsah zápisu za rok 2004.

Obsah zápisu za rok 2004. Rok 2004 Na prvém místě z letošních událostí nutno uvést vstup našeho státu do Evropské unie s platností od 1.5.2004, dále pak volby do Evropského parlamentu a volby do krajského zastupitelstva kraje Vysočina.

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

Kronika obce Bělá pod Bezdězem. Bělá pod Bezdězem. Kronika r. 2005

Kronika obce Bělá pod Bezdězem. Bělá pod Bezdězem. Kronika r. 2005 Bělá pod Bezdězem Kronika r. 2005 Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Úvod Současné události Každodenní život Zajímavosti Volný čas Spolky - Tělovýchova a sport Korfbalový oddíl Oddíl házené Spolek amatérských cyklistů,

Více

Dějiny soběslavského školství

Dějiny soběslavského školství Dějiny soběslavského školství Petr Lintner Učitelský ústav byl jednou z nejvýznamnějších staveb v dějinách Soběslavi (fotografie z konce 19. století pochází ze sbírek Blatského muzea v Soběslavi) My všichni

Více

ZPRAVODAJ. Číslo 10 leden 2006 Obecního úřadu v TUPESÍCH. Jan Kropáč Džbáneček. Věnováno tupeským malérečkám

ZPRAVODAJ. Číslo 10 leden 2006 Obecního úřadu v TUPESÍCH. Jan Kropáč Džbáneček. Věnováno tupeským malérečkám ZPRAVODAJ Číslo 10 leden 2006 Obecního úřadu v TUPESÍCH Původní obecní hospoda U Barmana 1667-1958 Džbánečku maličký které ruce tě vykouzlily ty můj milý? Džbánečku kulatý ty malý prťatý pestře zbarvený

Více

Kronika obce Věchnov. (II.díl 1981 až 1999)

Kronika obce Věchnov. (II.díl 1981 až 1999) Kronika obce Věchnov (II.díl 1981 až 1999) Úvod Na základě usnesení obecního zastupitelstva z ledna 1998 jsem byl já, Libor Veselý, ustanoven v pořadí již pátým věchnovským kronikářem. Narodil jsem se

Více

státní subvence na nákup investic účelové prostředky od ONV

státní subvence na nákup investic účelové prostředky od ONV Rok 1988 Dvě osmičky na konci letopočtu jsou příležitostí ke vzpomenutí událostí, které znamenaly mezníky v historii našeho státu. 28. říjen 1918 vyvrcholení staletého úsilí Čechů a Slováků o dosažení

Více

Historie školního vzdělávání v Přísnoticích.

Historie školního vzdělávání v Přísnoticích. Historie školního vzdělávání v Přísnoticích. Do roku 1806 byly Přísnotice přiškoleny k obci Hunkovice. V roce 1806 byla zřízena samostatná jednotřídní škola a jejím správcem se stal Josef Kučera, syn hunkovského

Více

Hospodaření národního výboru 1989.

Hospodaření národního výboru 1989. Rok 1989 1 Ohlas bouřlivých společenských změn probíhajících v celém světe, ale především v okolních evropských státech a nakonec i v naší republice, doléhal i do našeho města a ovlivňoval zdejší společenský

Více

Kronika městské části Brno-Slatina

Kronika městské části Brno-Slatina Kronika městské části Brno-Slatina rok 2006 Obsah I. Hlavní události jubilejního roku 2006...4 1. Ve znamení 700. výročí od první autentické písemné zmínky o Slatině...4 2. Výstava Slatina kdysi a dnes...4

Více

Jan Herben o Brumovicích:

Jan Herben o Brumovicích: Jan Herben o Brumovicích: Byl-li v Brumovicích slunečný den, věděl jsem, že moje stará matka vysedala na slunéčku mezi zahrádkami naší chalupy a myslila na mne. Pořadové číslo 29 Rok 2011/2 Vážení a milí

Více

Boršické náměstí dnes a před 98 lety 2/2010

Boršické náměstí dnes a před 98 lety 2/2010 Boršické náměstí dnes a před 98 lety 2/2010 Okýnko do mateřské školy Slovo starosty na závěr volebního období 2006 2010 Vážení spoluobčané, pomalu, ale jistě bude končit volební období 2006 2010. Při pohledu

Více