Váš průvodce památkami a historií Kostomlat pod Milešovkou. Počátky evidence domů v Kostomlatech. XI.ročník, číslo 2 červen 2010 čtvrtletník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Váš průvodce památkami a historií Kostomlat pod Milešovkou. Počátky evidence domů v Kostomlatech. XI.ročník, číslo 2 červen 2010 čtvrtletník"

Transkript

1 XI.ročník, číslo 2 červen 2010 čtvrtletník Váš průvodce památkami a historií Kostomlat pod Milešovkou Počátky evidence domů v Kostomlatech. V roce 1771 byli v celém dědictví královské říše zaneseni do evidenčních spisů nejen všichni lidé s výměry pozemků a chovaným hovězím skotem, ale byly spočítány a zaevidovány jednotlivé domy. Podle této evidence Kostomlaty včetně hájovny na Březině měly 122, Černčice 16, Hlince 8 domů. Kostomlatská farnost obsahovala v roce 1771 celkem 146 domů se 601 místnostmi, 81 malými ovčíny. Fara byla označena číslem kk2, což bylo nepřípustné. Následně bylo přikázáno uvést řádné číslo na budovu pod pohrůžkou pokuty 8 guldenů. V roce 1771, jak jsem se již dříve zmiňoval, navštívil Kostomlaty císař Josef II., zastavil se u jedné vdovy po obchodníkovi jménem Mader, kde dostal pohoštění. Za toto daroval císař vdově 50 zlatých. Dále císař obdaroval pana faráře, aby tento dar rozdělil mezi potřebné. Rok 1771 se tak stal pro Kostomlaty rokem významným pro jeho události. Vyňato z farské kroniky, zápis z roku 1771 Ladislav Faigl 1

2 Výpis ze zasedání ZO Kostomlaty p.mil. konaného dne ZO projednalo a vzalo na vědomí 1.1 Zprávu starostka obce a) starostka obce informovala zastupitele o získání dotace z Fondu hejtmanky ve výši ,- Kč na projekt Obnova západní stěny hradu - poděkovala p. místostarostovi Martínkovi za zpracování žádosti do Fondu hejtmanky b) poděkovala p. místostarostovi Martínkovi za zpracování žádosti do operačního programu ŽP c) starostka obce seznámila zastupitele se žádostí občanů ve Lhenické ulici nové rodinné domky, týkající se zřízení veřejného osvětlení. d) seznámila zastupitele s dopisem firmy Marius Pedersen, týkající se možnosti rozšíření kontejnerových stání na separované nádoby. e) seznámila zastupitele s dopisem KÚ, týkající se projednání optimalizace autobusové dopravy odeslán dopis na KÚ, nesouhlasíme s vypuštěním nočního spoje z Bíliny ve 22,45hod z důvodu dopravy našich občanů z odpolední směny f) seznámila zastupitele s jednáním stavební komise u paní Šantorové, která si stěžuje na obtěžování hlukem manžely Weickertovými, přestože byly provedeny stavební úpravy, jiné provést nelze. g) seznámila zastupitele s protokolem č týkající se kontroly provedené Státní energetickou inspekcí kontrola elekto v obecních bytech ZO projednalo a schválilo : hlasováno veřejně - Vyčlenění částky ,- Kč na projekt ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou z Operačního programu životního prostředí - Změnu č. 1 Mandátní smlouvy uzavřené mezi Obcí Kostomlaty p.mil. a Ing. Arch. Zdeňkou Táborskou, - Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby uzavřenou mezi Obcí Kostomlaty p.mil. a RWE GasNet s.r.o. -Dodatek č. 1 Smlouvy č. CZ.1.09/2.2.00/ o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudružnosti Severozápad -Smlouvu o udělení souhlasu se záměrem provedení stavby a udělení práva provést stavbu uzavřenou mezi Obcí Kostomlaty p.mil. a SD a.s. Chomutov, týkající se provedení stavby Komunikace Bílina- Kostomlaty -Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, týkající se uložení kabelu NN do p.p.č.782/5 a 781/2 s podílem 8/13 -Kupní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Kostomlaty p.mil. a J. Nečasem, týkající se prodeje p.p.č.746/16 o výměře 1122m2 v k.ú. Kostomlaty p.mil. -Schvaluje cenovou nabídku firmy Oršuljak na dodávku a montáž rozvodných skříní pro elektro a plyn z vápenopískových cihel a veřejné osvětlení - Dodatek č. 4 uzavřený mezi Obcí Kostomlaty p.mil. a firmou HAVI Teplice, týkající se zápočtu víceprací a méněprací ZO projednalo a rozhodlo: hlasováno veřejně -O záměru koupě p.p.č.796/14 o výměře 5 955m2, p.p.č.796/15 o výměře 39m2, p.p.č.796/16 o výměře m2, p.p.č.796/17 o výměře m2, p.p.č.796/18 o výměře 1 241m2, p.p.č.796/19 o výměře 838 m2, p.p.č. 586/5 o výměře 878m2, p.p.č.586/7 o výměře 3 464m2, p.p.č.575 o výměře 486 m2, p.p.č.542/3 o výměře m2, p.p.č.542/6 o výměře m2, p.p.č.542/7 o výměře m2 - O záměru pronájmu p.p.č. 79/1 o výměře 1554m2 v k-ú. Kostomlaty ZO projednalo a pověřuje: -Místostarostu obce Ing. Petra Martínka ke všem jednáním se SFŽP ČR, která se vztahují k projektu ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou -Místostarostu obce Ing. Petra Martínka zaslat řediteli elektrárny Ledvice žádost o finanční podporu -Starostku obce Mgr. Evu Krejskovou zajistit instalaci lampy do uličky nad úřadem. 2

3 Multifunkční kulturní centrum a regenerace centra obce Kostomlaty pod Milešovkou Jak jsme vás již několikrát v KOSTOMLATSKÉM ZPRAVODAJI informovali, obec realizuje díky příspěvku z EU projekt Multifunkční kulturní centrum a regenerace centra obce Kostomlaty pod Milešovkou. Tento projekt, který si klade za cíl především zlepšení života v obci, byl realizován v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad, oblast podpory Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury a předpokládal celkové náklady ve výši ,-Kč. V průběhu výběrového řízení se podařilo tuto částku snížit o více jak 757 tis. Kč. Z necelých 8 mil. Kč, které byly na realizaci projektu vynaloženy, uhradí obec cca. 27%. Vzhledem k tomu, že se realizace projektu nachází v závěrečné fázi, jistě jste si stačili všimnout změn, které v centru obce nastaly. Byla zlikvidována nefunkční a zanedbaná požární nádrž v centru obce. Na jejím místě vyrostla odpočinková zóna (parčík) s malou nádrží. V této části nechybí nové lavičky, ozdobné zábradlí, držák na kola, nové odpadkové koše a samozřejmě nová zeleň. ( Po zakořenění nového trávníku bude ještě odstraněna zbývající část starého kovového plotu.) Na odpočinkovou zónu navazuje nově vzniklá parkovací plocha se zcela novým chodníkem u autobusové čekárny. Střed obce je dále doplněn nově revitalizovanou plochou před bývalou mlékárnou. Těchto změn si mohl všimnout každý. Další změny doznala budova bývalého kina. Zde bychom chtěli provozovat skutečně multifunkční centrum určené ke kulturním a vzdělávacím účelům. V objektu byla vybudována přípojka zemního plynu, byl odstraněn starý kotel na tuhá paliva. Díky novému modernímu vytápění došlo ke snížení emisí skleníkových plynů z provozu objektu. Kromě změny způsobu vytápění došlo k částečné přestavbě sociálního zařízení a zázemí kulturního centra. Kompletně byl přestavěn promítací sál, který bude využíván k různým kulturním vystoupením, díky moderní digitální technice je zde možné promítat nové filmy, plánovány jsou zde různé besedy s možností prezentace na 7m dlouhém plátně apod. Digitální technika umožňuje nejen promítání komerčních filmů, ale také vlastní tvorby (foto, video), přenos televizních pořadů na velké plátno (využitelné například pro potřeby ZŠ). Velice kvalitní ozvučení sálu ( pro odborníky 5.1 ex) pomůže zlepšit dojem z hudebních vystoupení apod. Doufáme, že objekt Multifunkčního kulturního centra budou využívat nejen členové kulturní komise,ale také společenské organizace v obci, vedení a žáci ZŠ a MŠ, manželé Bláhovi k různým akcím knihovny apod. Díky příspěvku z EU se obci podařilo realizovat projekt, který by ze svých prostředků financovat rozhodně nemohla. Lze tedy říci, že EU prostřednictvím Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad výrazně napomohla ke zlepšení možností kulturního vyžití a vzdělávání v obci. Projekt by měl být celý dokončen a administrativně zpracován do

4 Odpovědi na nejčastější dotazy občanů Odpovídá místostarosta Ing.,JUDr. P.Martínek Proč obec nehradí svoz komunálního odpadu? Někteří občané se nás ptají, proč obec nehradí svoz komunálního odpadu. Vždyť některá města, např. Teplice, Děčín apod. za své občany tuto službu platí. Ačkoliv jsme na tyto dotazy již jednou odpovídali, pokusím se tento problém vysvětlit. Je sice pravdou, že Teplice (Děčín opětovně poplatky zavedl) svoz odpadu za občany hradí, ale nemyslím si, že by město bylo čistější. Naopak, tolik volně povalujících se odpadků, jsem v jiných městech neviděl. Argument, že svoz je pro občany drahý a v případě, že by obec poplatky hradila, bylo by méně černých skládek, tedy neobstojí. Není také pravdou, že obec účtuje občanům svoz všeho odpadu. Jak jsme v minulém roce sdělovali, obec v plné výši hradí svoz nebezpečného odpadu a dále doplácí na vyvážení kontejneru, do kterého jsou sváženy odpady obecním valníčkem na základě objednávky občanů. Cena 250,- Kč vč. DPH za běžný odpad a 500,-Kč vč. DPH za stavební suť totiž nepokrývá celé náklady. Cenovým zvýhodněním svozu těchto odpadků chce obec zamezit právě tvorbě černých skládek. Obec si dále na rozdíl od celé řady dalších obcí nenavyšuje poplatky za popelnice, které nám účtuje Parius Pedersen a.s (obce navyšují cenu za popelnice o poplatky spojené s rozesíláním faktur, účtováním a výběr poplatků, které provádí obec, bankovní poplatky, odvoz odpadu z obecních budov apod.). Hradit poplatky za občany by bylo jistě populární, avšak myslím si, že nezodpovědné. Jinak se platí ze stamilionového rozpočtu, jinak z daňových příjmů, které v roce 2009 nedosáhly ani 5 mil. Kč. Navíc, obec dost doplácí již na vodu. Zkuste v okolí najít obec či město, kde účtují za vodné a stočné 28,-Kč. Parkování vozidel v úzkých uličkách Vedení obce musí stále častěji řešit stížnosti na poměrně bezohledné parkování některých našich občanů v místech, kde nejsou pro bezpečné parkování a hlavně pro průjezd dalších vozidel podmínky. Jedná se především o ulice Sukoslavská, Krátká, Svážná, Husova atd. Chápeme, že se každý snaží zaparkovat vozidlo poblíž svého bydliště, vždyť kdo by nechtěl mít vozidlo tzv. na očích, avšak v některých místech v obci se historicky vytvořila taková situace, že zde zaparkované vozidlo brání průjezdu dalších vozidel. Obec se zatím bránila rozmísťování značek zákazu zastavení a zákazu stání na obecních komunikacích. Věříme v lidskou ohleduplnost a solidaritu. Faktem však je, že v některých místech budeme muset k regulaci parkování v obci přikročit. Takovým místem je například prostor před restaurací v Radovesické ulici. Ačkoliv je Radovesická ulice poměrně široká a docela dlouhá (a zaparkovat jde i na návsi či na autobusovém nádraží), většina zákazníků parkuje pouze v prostoru křižovatky s Husovou ulicí. Jsou dny, kdy se tímto prostorem nedá projet. Rozhodně nechceme omezovat místní živnostníky. Jsme rádi, že mají svou klientelu i v době krize, ale křižovatku Husova x Radovesická musíme uvolnit. Obdobná situace je také na křižovatce ulic Krátká x Sukoslavská apod. Ačkoliv dopravní značení může situaci zlepšit, žádáme občany o spolupráci. Vždyť obec nemůže řešit přestupky v dopravě. Projednání těchto přestupků je v kompetenci policie (blokové řízení) nebo pověřené obce (správní řízení). Pracovníci OÚ tak jsou ve stejné pozici jako ostatní občané, tzn. mohou pouze upozornit Policii ČR, která následně bude špatné parkování řešit. Bude se zateplovat budova I. stupně ZŠ? V květnu tohoto roku jsme zpracovali žádost o dotaci z Fondu životního prostředí na akci Zateplení a změna způsobu vytápění v budově I. stupně ZŠ. V rámci této akce by mělo dojít ke kompletnímu zateplení pláště budovy, výměně kotle na tuhá paliva za plynové kondenzační kotle a dále ke kompletní rekonstrukci starých rozvodů tepla. Celý projekt by měl stát necelé tři miliony Kč, přičemž obec zaplatí ze svých prostředků 855 tis. Kč (dotace na změnu způsobu vytápění a zateplení budovy tvoří sice 90% z uznatelných nákladů projektu, ale mezi tyto uznatelné náklady nelze započítat náklady na výměnu radiátorů a rozvodů tepla a dále se musí odečíst úspora, která bude vytvořena projektem a to za pět let). Od případné realizace tohoto projektu očekáváme zlepšení podmínek výuky v ZŠ, snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší, zlepšení vzhledu budovy a úsporu za mzdové náklady topiče (v době, kdy nebudeme mít pracovníky z ÚP, na tzv. veřejně prospěšné práce). 4

5 Jak to vypadá s hradem? Od října minulého roku má obec ve svém vlastnictví zříceninu hradu Kostomlaty. V době, kdy jsme o převod této historické památky usilovali, nám celá řada institucí slibovala finanční i praktickou pomoc při její záchraně. Nejspíš díky krizi se nám však daří shánět finanční prostředky na opravu havarijního stavu některých hradních zdí velmi obtížně. Neuspěli jsme s žádostí o dotaci s Fondu obnovy kulturních a historických památek. Neuspěli jsme u některých sponzorů. Až v měsíci květnu se nám podařilo získat 150 tis. Kč z Fondu hejtmanky Ústeckého kraje. Díky pomoci vedení Ústeckého kraje tak v letošním roce opravíme kavernu v západní stěně hradního paláce (přibližně 30m3 chybějící zdi u věže) a snad se nám podaří vybudovat také přípojku NN na hrad. Bez elektřiny lze další opravy realizovat velmi obtížně. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků doufáme, že nám občané a příznivci hradu pomohou při pokládce kabelů, resp. při realizaci zemních prací, které bude v kopcovitém terénu nutné vykonat ručně. Před vlastní realizací oslovíme především ty, kteří bezplatně využívají obecní majetek (obě hřiště, tělocvičnu atd.), ale doufáme, že se do záchrany naší dominanty zapojí i další naši občané. Kdy se začne s prodejem pozemků ve Štěpánovské ulici? Jistě jste zaznamenali, že od jara intenzivně probíhají práce na zasíťování stavebních pozemků ve Štěpánovské ulici. Díky úspěšně získané dotaci z tzv. 15ekomiliard bude obec hradit pouze část prací (pilířky, veřejné osvětlení) a samozřejmě bude muset uhradit opravy povrchu poškozené Štěpánovské ulice. Věříme, že dosavadní průběh prací nijak významně nezasáhl do života občanů z okolí stavby. Firma Oršuliak, která byla Ministerstvem financí vybrána jako dodavatel stavebních prací, do života v obci zasahuje minimálně, reaguje na veškeré připomínky a požadavky občanů i vedení obce. Přes velmi dobrou spolupráci s vedením firmy Oršuliak se však na akci vyskytly některé problémy a nepříjemnosti. První z nepříjemností bylo zjištění, že v místě zemních prací došlo k nálezu pozůstatků lidské civilizace (nejspíš z KELTSKÉHO OBDOBÍ). Pro obec je sice příjemné, že má bohatou historii, ale nepříjemná je povinnost uhradit náklady na tzv. záchranný archeologický průzkum, které v našem případě činily téměř 400 tis. Kč. Další nepříjemností je určité zdržení, ke kterému došlo vinou ČEZu, který vybudování přípojek NN realizuje ve své režii a firmu, která bude přípojky budovat vybral až v červnu Tím se samozřejmě pozdržel postup firmy Oršuliak, neboť je nesmyslné, aby firma Oršuliak vybudovala finální povrchy komunikací a firma určená ČEZem tyto nové komunikace rozkopala a položila zde kabely NN. Na závěr tohoto krátkého sdělení bychom chtěli informovat zájemce o nově zasíťované pozemky, že obec může začít s jejich prodejem až po převodu nově vybudovaných inženýrských sítí do majetku obce (jak jsme již uvedli, akce je financována Ministerstvem financí). Předpokládáme, že by se tak mohlo stát začátkem roku Akce na II. pololetí roku 2010 Ačkoliv v první polovině tohoto roku obec průběžně realizovala či dokončila několik akcí (bylo dokončeno Multifunkční kulturní centrum, probíhají intenzivní práce na zasíťování parcel ve Štěpánovské ulici), čekají nás další akce ve druhé polovině roku. Z těch větších vybíráme : - zazdění kaverny a vybudování přípojky NN na hrad Kostomlaty (realizováno s pomocí dotace z Fondu hejtmanky Krajského úřadu Ústeckého kraje - výměna střešní krytiny na budově II. stupně ZŠ - vybudování nového veřejného osvětlení v původní části Štěpánovské ulice Dále zvažujeme možnost (především ekonomickou) výměny střešní krytiny na budově zdravotního střediska a obytných domů čp. 11 a 12. Hospodaření obce v době krize V minulých vydáních ZPRAVODAJE jsme Vás informovali o téměř 20% snížení příjmů obce v roce 2009, které bylo způsobeno snížením výběru daní. Přijali jsme tudíž určitá úsporná opatření a to ve všech oblastech fungování nejen obce, ale především obecního úřadu. Odhlasovali jsme snížení platů zaměstnanců obce (včetně odměny místostarosty a dobrovolného snížení platu starostky), snažíme se šetřit na provozních nákladech, nákupech drobného materiálu, služeb apod. Je pochopitelné, že nahradit 20% propad příjmů není lehké, vždyť daně jsou hlavním příjmem obce. 5

6 Také v letošním roce dojde podle našich odhadů ke snížení daňových příjmů nejméně ve výši 10% (přes navýšení spotřebních daní a DPH), takže šetřit se bude nejen letos, ale i příští rok. (V této souvislosti bych chtěl poukázat na rozdílný přístup státu. Všechna ministerstva se brání 10% snížení příjmů od státu, ale nám se příjmy snížily a nikdo se nás neptal! Obce si musí poradit, jsou přece samosprávné, říkají ministerští úředníci.) Propad daňových příjmů však není jediným problémem. Stále těžší je získat dotace od státu, EU či kraje. S téměř nadlidským úsilím se nám podařilo získat dotaci na opravy na hradě z Fondu hejtmanky. Díky úsporám z minulých let jsme si mohli zažádat o dotaci na zateplení budovy I. stupně ZŠ (současně se předpokládá také změna způsobu vytápění tohoto objektu) z Fondu životního prostředí. Závěrem lze říci, že opravdu rozumné hospodaření a využívání všech vlastních možností pomůže obci toto nepříjemné období bez úhony přežít. VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ PRO POLITICKÉ STRANY, POLITICKÁ HNUTÍ A KOALICE VE VOLEBNÍM OKRSKU Č.1 v obci Kostomlaty pod Milešovkou číslo název Počet hlasů 4 Věci veřejné 65 6 Komunistická strana Čech a Moravy 73 9 Česká strana sociálně demokratická Strana Práv Občanů ZEMANOVCI TOP Křesťan. a demokrat. unie-českosl.strana lidová 1 18 Volte Pravý Blok 1 20 Strana zelených 5 21 Suverenita-blok J.Bobošíkové, str.zdravého rozumu Dělnická strana sociální spravedlnosti 8 25 Strana svobodných občanů 1 26 Občanská demokratická strana 41 Počet osob, zapsaných do výpisu ze stálého a zvláštního seznamu voličů 719 Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 386 Počet odevzdaných úředních obálek 386 Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem 383 Činnost Místní lidové knihovny ---04/2010 až 06/ Tradiční jarní posezení v knihovně se letos uskutečnilo 10. dubna. Při pohoštění a pěkné muzice pohodové odpoledne rychle uplynulo a účastnice se rozcházely s kytičkou domů. - Knihovníci, či spíše knihovnice z teplického regionu se každoročně scházejí v některé z knihoven. Tentokrát účastníky pozvala 17. dubna obec Měrunice, a průvodkyněmi a hostitelkami byly paní starostka s knihovnicí. - Knihovna se podílela na přípravě a zajištění akce Den s Lesy pořádané Lesy České republiky v trase Naučné stezky Březina od hájovny až na kostomlatský hrad. Pro školy byla tato akce pořádána dne 14. května. Za sílícího deště se na trase vystřídalo více jak 400 žáků a pedagogů ze škol v Lovosicích, 6

7 Velemíně, Žalanech, Kostomlatech a Hostomicích. Jednotlivé třídy plnily úkoly zadané v pracovních listech. - Ve stejné trase se následujícího dne uskutečnil Den s Lesy pro veřejnost. Na jednotlivých stanovištích byla prezentována práce lesníků i myslivců. Dvě stovky účastníků si v cíli trasy, na kostomlatském hradě, opekly vuřta. Na podzim se akce uskuteční opět doufejme, že s větší účastí kostomlatských občanů. - Knihovníci navštívili 16. května mezinárodní knižní veletrh Svět knihy v Praze odkud přivezli řadu knižních novinek, některé i s věnováním autorů. - Tradiční, letos již jedenácté setkání učitelů a žáků se uskutečnilo 22. května v knihovně. Téměř padesátka účastníků měla příležitost si popovídat a zavzpomínat na mladá léta strávená v kostomlatské škole. - Na Den dětí 1. června se knihovníci vypravili do školy v Hostomicích, aby předali tamním prvňáčkům knížku, kterou si zasloužili účastí v akci Už jsem čtenář Knížka pro prvňáčka. Tuto celostátní akci pořádá Národní pedagogická knihovna Komenského pod záštitou Ministerstva školství. Byly rovněž předány ceny za umístění hostomických žáků v soutěži při Dnu s Lesy. - Na prohlídku nové budovy Národní technické knihovny a knihovny Strahovského kláštera se knihovníci vypravili 10. června. Zájezd pořádal Svaz knihovníků a informačních pracovníků Ústeckého regionu. - Do konce června se knihovníci ještě zúčastní školy v přírodě s 1. stupněm ZŠ, školní slavnosti a rozloučení s odcházejícími žáky. Knížka pro prvňáčka bude předána i kostomlatským prvňákům. Přejeme čtenářům, příznivcům a všem občanům pěknou dovolenou a dětem pohodové prázdniny. Hana a Miroslav Bláhovi * Místní lidová knihovna * Kostomlaty pod Milešovkou 7

8 Poděkování Starostka obce Eva Krejsková děkuje všem, kteří pomáhali s přípravou a organizací Dětského dne - všem lidem na VPP - všem hasičům - vodákům - fotbalistům - MLK Děkuje firmě SOUSTO za poskytnutí párků na táborák. Velké poděkování patří našim profesionálním hercům pod vedením režiséra p. Seiferta, kteří zahráli pohádku Skřítkové mecháčci a snová královna,. Je již samozřejmostí, že obec využívá tyto herce při akcích pořádaných obcí a šetří obecní rozpočet. V dnešním vydání zpravodaje jste si přečetli tyto věty místostarosty obce p.martínka -zpracovali jsme žádost o dotaci z Fondu životního prostředí - oprava budovy ZŠ - zpracovali jsme žádost z Fondu hejtmanky opravy na hradě - zpracovali jsme závěrečnou zprávu pro dotaci NUTS II Severozápad Výstižněji by mělo být napsáno, zpracoval jsem tyto žádosti a zprávu. Za těmito větami se skrývá mnoho dní usilovné práce p. místostarosty obce JUDr. Martínka. Z mé zkušenosti vím, že okolní obce si nechávají žádosti a závěrečné zprávy zpracovávat odbornými firmami a za tyto služby platí dost velké částky. Děkuji p. místostarostovi, jsou to další ušetřené peníze nás všech. Společenská rubrika Životní jubilea květen-červen MUDr.Olivová Edit Podholová Berta Šlajs Rudolf Erlerová Jana Hlad Jaroslav Kasal Antonín Massonová Libuše Vlasáková Jana Babáková Jiřina Všem oslavencům přejeme pevné zdraví a hodně lásky těch nejbližších Čtvrtletník KOSTOMLATSKÝ ZPRAVODAJ vydává Obec Kostomlaty pod Milešovkou, Lhenická 310, Kostomlaty p.m., tel , mob čtvrtletník je rozšiřován zdarma. Náklad 400 výtisků. Evidováno pod registračním číslem MK ČR E

Váš průvodce památkami a historií Kostomlat pod Milešovkou

Váš průvodce památkami a historií Kostomlat pod Milešovkou VIII.ročník, číslo 1 březen 2007 čtvrtletník Váš průvodce památkami a historií Kostomlat pod Milešovkou Zajímavosti z okolí kaple Panny Marie Pomocné v Kostomlatech. O tomto místě jsem se již zmínil v

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

Vážení spoluobčané, Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč

Vážení spoluobčané, Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Vážení spoluobčané, opět stojíme na začátku nového roku, hodnotíme rok uplynulý a dáváme si předsevzetí do roku následujícího. Ani v životě města

Více

Zpravodaj. obce Hradištko. Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz

Zpravodaj. obce Hradištko. Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz Zpravodaj obce Hradištko Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz Jak je patrné z fotografie, cest a cílů může být mnoho a najít cíl a cestu, která se bude líbit všem, může být velmi složité.. Pozorní

Více

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech Ročník XVII. číslo 1 Sobota 31. ledna 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Čistá Jizera... 2 Informace o odpadech... 8 Bez totálních endoprotéz nemocnice nepadá... 10 Na

Více

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek 2010 My děti, učitelé a zaměstnanci školy Vás srdečně zveme na Den otevřených dveří do naší krásně opravené školy. Škola bude otevřena pro všechny ve čtvrtek 7. 10. 2010 od 8.00 do 19.00 hodin. Přijďte

Více

Kronika Obce Nová Ves

Kronika Obce Nová Ves Kronika Obce Nová Ves rok 2008 rok 2009 razítko obce Jana Uhrová starostka obce Tato kniha obsahuje 240 tiskových stran. 2 Úvod Poslední zápis v Kronice naší obce je z července 2002, kdy do ní zapsala

Více

Kronika Obce Nová Ves

Kronika Obce Nová Ves Kronika Obce Nová Ves rok 2010 razítko obce Jana Uhrová starostka obce Tato kniha obsahuje 122 tiskových stran. 2 Statistické údaje o obci v roce 2010 Podle informace z webu ministerstva vnitra ke dni

Více

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28)

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) u cena 10 Kč číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz REVITALIZACE CENTRA OBCE Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) Revitalizace (strana 6) ÚVODNÍ SLOVO SLOVO REDAKCE SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ

Více

časopis městské části Praha Slivenec 4 2010 Slivenecké letnice v letním hávu, 4. 5. června

časopis městské části Praha Slivenec 4 2010 Slivenecké letnice v letním hávu, 4. 5. června SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 4 2010 Slivenecké letnice v letním hávu, 4. 5. června Počtvrté se letos první červnový víkend chystal Slivenec na multižánrový festival Slivenecké

Více

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J Měsíčník pro Roudnici nad Labem a okolní obce Roudnické noviny říjen 2014 Do poštovních schránek zdarma / v infocentru a v knihovně 15 Kč roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J ako každoročně

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.cz

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.cz Jinecký zpravodaj titul ročník 28 www.jince.cz cena 5 Kč 1 Krásné léto za všechny dìti pøejí Barborka a Milan Barborka Zvarová 6 let MŠ Jince Milan Malík 12 let ZŠ Jince 2 spoleèenská kronika èervenec

Více

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Léto se blíží, počasí nás zkouší. Zažili jsme v krátkém časovém údobí vytrvalé deště, více jak třicetistupňová vedra a řadu dalších překvapení matky přírody. Letohradu se

Více

VOLTE STRANU Č. 2 SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ MY JEN NESLIBUJEME, MY PLNÍME!

VOLTE STRANU Č. 2 SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ MY JEN NESLIBUJEME, MY PLNÍME! Rtynský ˇ zpravodaj www.rtynenadbilinou.cz Říjen 2014 - zdarma Úvodní slovo místostarosty Vážení spoluobčané, zdravím Vás prostřednictvím letošního prvního zpravodaje, který jsem se vzhledem k časové vytíženosti

Více

ŽIVOT BĚCHOVIC. */7-8 červenec - srpen 2010. zpravodaj MČ Praha-Běchovice. Život Běchovic, celý v barvě, najdetete na stránkách www.praha-bechovice.

ŽIVOT BĚCHOVIC. */7-8 červenec - srpen 2010. zpravodaj MČ Praha-Běchovice. Život Běchovic, celý v barvě, najdetete na stránkách www.praha-bechovice. ŽIVOT */7-8 červenec - srpen 2010 BĚCHOVIC zpravodaj MČ Praha-Běchovice Život Běchovic, celý v barvě, najdetete na stránkách www.praha-bechovice.cz V Životě Běchovic 7-8/2010 najdete: Slovo starosty str.

Více

65 let od konce války

65 let od konce války 65 let od konce války Audit: Stivín bez výhrad 7 U Labutě 49 5 30. dubna 2010 slovo starostky Vážení spoluobčané, jistě už mnozí z vás zaznamenali, že na dubnovém zasedání zastupitelstva města byla schválena

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2013 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2013 (výběr) zima 2013 MK ČR E 20196 04/2013 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Památky přitahují pozornost ZDARMA IX. 2013 LIPOVÁ ALEJ Na jaře začnou práce na obnově lipové aleje na Masarykově

Více

Jednání Rady města Chomutova ze dne 10. ledna 2005. Jednání Rady města Chomutova ze dne 17. ledna 2005

Jednání Rady města Chomutova ze dne 10. ledna 2005. Jednání Rady města Chomutova ze dne 17. ledna 2005 Jednání Rady města Chomutova ze dne 10. ledna 2005 Radní města si prohlédli nově zrekonstruované prostory městského úřadu v budově bývalé školy na Husově náměstí čp. 103, kde sídlí tři odbory města vykonávající

Více

INFORMAČNÍ OBČASNÍK spl

INFORMAČNÍ OBČASNÍK spl INFORMAČNÍ OBČASNÍK spl PROSINEC 2009 Dětský karneval tradičně pořádá v Domě kultury Taneční studio Ká 1.ročník Letohrádek se těšil velkému zájmu dětí a rodičů Úvodní slovo předsedy SPL Vážení spoluobčané,

Více

Denní stacionář Olga v Říčanech

Denní stacionář Olga v Říčanech VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY červen / 2014 Hlavní téma: Denní stacionář Olga v Říčanech Výstavba pečovatelského domu pro seniory začala na konci dubna. V září má být hotovo! Slovo úvodem Anna

Více

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 3 2008 Velikonoční jarmark ve Slivenci V sobotu 15. března ve 14:00 zahájili žáci ZŠ Slivenec letošní velikonoční jarmark ve Slivenci milým vystoupením.

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

VZPOMÍNKY NA AFRIKU září - listopad 2012

VZPOMÍNKY NA AFRIKU září - listopad 2012 m Vyšlo 25. září 2012 číslo 4/2012 cena 10 Kč www.bohunovice.cz Z OBSAHU: Údajné tunelování rozpočtu Centrem zdraví, Besedy se spisovatelkou Březinovou, Vzpomínky na Afriku, Postup fotbalového mužstva

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XIX ČERVENEC - SRPEN 2010. Z rybářských závodů na rybníku Velká Rašelina. Více na str. 17.

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XIX ČERVENEC - SRPEN 2010. Z rybářských závodů na rybníku Velká Rašelina. Více na str. 17. Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX ČERVENEC - SRPEN 2010 cena 6 Kč Malé ohlédnutí za volbami Ve dnech 28. a 29. května 2010 se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Více

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 13. ročník 13. října 2008. Pohled na lokalitu Poltňa z roku 1952

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 13. ročník 13. října 2008. Pohled na lokalitu Poltňa z roku 1952 OTNICKÝ ZPRAVODAJ 33 ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 13. ročník 13. října 2008 Pohled na lokalitu Poltňa z roku 1952 a současný pohled na nově budovaný rybník v této lokalitě. 2 Z obsahu: Do

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí.

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. 2007 ZDARMA 2 Fotografie: Petr Vilgus Masopust 2007 v Přerově nad Labem Po desetileté přestávce se podařilo obnovit tradici masopustu.

Více