Váš průvodce památkami a historií Kostomlat pod Milešovkou. Počátky evidence domů v Kostomlatech. XI.ročník, číslo 2 červen 2010 čtvrtletník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Váš průvodce památkami a historií Kostomlat pod Milešovkou. Počátky evidence domů v Kostomlatech. XI.ročník, číslo 2 červen 2010 čtvrtletník"

Transkript

1 XI.ročník, číslo 2 červen 2010 čtvrtletník Váš průvodce památkami a historií Kostomlat pod Milešovkou Počátky evidence domů v Kostomlatech. V roce 1771 byli v celém dědictví královské říše zaneseni do evidenčních spisů nejen všichni lidé s výměry pozemků a chovaným hovězím skotem, ale byly spočítány a zaevidovány jednotlivé domy. Podle této evidence Kostomlaty včetně hájovny na Březině měly 122, Černčice 16, Hlince 8 domů. Kostomlatská farnost obsahovala v roce 1771 celkem 146 domů se 601 místnostmi, 81 malými ovčíny. Fara byla označena číslem kk2, což bylo nepřípustné. Následně bylo přikázáno uvést řádné číslo na budovu pod pohrůžkou pokuty 8 guldenů. V roce 1771, jak jsem se již dříve zmiňoval, navštívil Kostomlaty císař Josef II., zastavil se u jedné vdovy po obchodníkovi jménem Mader, kde dostal pohoštění. Za toto daroval císař vdově 50 zlatých. Dále císař obdaroval pana faráře, aby tento dar rozdělil mezi potřebné. Rok 1771 se tak stal pro Kostomlaty rokem významným pro jeho události. Vyňato z farské kroniky, zápis z roku 1771 Ladislav Faigl 1

2 Výpis ze zasedání ZO Kostomlaty p.mil. konaného dne ZO projednalo a vzalo na vědomí 1.1 Zprávu starostka obce a) starostka obce informovala zastupitele o získání dotace z Fondu hejtmanky ve výši ,- Kč na projekt Obnova západní stěny hradu - poděkovala p. místostarostovi Martínkovi za zpracování žádosti do Fondu hejtmanky b) poděkovala p. místostarostovi Martínkovi za zpracování žádosti do operačního programu ŽP c) starostka obce seznámila zastupitele se žádostí občanů ve Lhenické ulici nové rodinné domky, týkající se zřízení veřejného osvětlení. d) seznámila zastupitele s dopisem firmy Marius Pedersen, týkající se možnosti rozšíření kontejnerových stání na separované nádoby. e) seznámila zastupitele s dopisem KÚ, týkající se projednání optimalizace autobusové dopravy odeslán dopis na KÚ, nesouhlasíme s vypuštěním nočního spoje z Bíliny ve 22,45hod z důvodu dopravy našich občanů z odpolední směny f) seznámila zastupitele s jednáním stavební komise u paní Šantorové, která si stěžuje na obtěžování hlukem manžely Weickertovými, přestože byly provedeny stavební úpravy, jiné provést nelze. g) seznámila zastupitele s protokolem č týkající se kontroly provedené Státní energetickou inspekcí kontrola elekto v obecních bytech ZO projednalo a schválilo : hlasováno veřejně - Vyčlenění částky ,- Kč na projekt ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou z Operačního programu životního prostředí - Změnu č. 1 Mandátní smlouvy uzavřené mezi Obcí Kostomlaty p.mil. a Ing. Arch. Zdeňkou Táborskou, - Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby uzavřenou mezi Obcí Kostomlaty p.mil. a RWE GasNet s.r.o. -Dodatek č. 1 Smlouvy č. CZ.1.09/2.2.00/ o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudružnosti Severozápad -Smlouvu o udělení souhlasu se záměrem provedení stavby a udělení práva provést stavbu uzavřenou mezi Obcí Kostomlaty p.mil. a SD a.s. Chomutov, týkající se provedení stavby Komunikace Bílina- Kostomlaty -Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, týkající se uložení kabelu NN do p.p.č.782/5 a 781/2 s podílem 8/13 -Kupní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Kostomlaty p.mil. a J. Nečasem, týkající se prodeje p.p.č.746/16 o výměře 1122m2 v k.ú. Kostomlaty p.mil. -Schvaluje cenovou nabídku firmy Oršuljak na dodávku a montáž rozvodných skříní pro elektro a plyn z vápenopískových cihel a veřejné osvětlení - Dodatek č. 4 uzavřený mezi Obcí Kostomlaty p.mil. a firmou HAVI Teplice, týkající se zápočtu víceprací a méněprací ZO projednalo a rozhodlo: hlasováno veřejně -O záměru koupě p.p.č.796/14 o výměře 5 955m2, p.p.č.796/15 o výměře 39m2, p.p.č.796/16 o výměře m2, p.p.č.796/17 o výměře m2, p.p.č.796/18 o výměře 1 241m2, p.p.č.796/19 o výměře 838 m2, p.p.č. 586/5 o výměře 878m2, p.p.č.586/7 o výměře 3 464m2, p.p.č.575 o výměře 486 m2, p.p.č.542/3 o výměře m2, p.p.č.542/6 o výměře m2, p.p.č.542/7 o výměře m2 - O záměru pronájmu p.p.č. 79/1 o výměře 1554m2 v k-ú. Kostomlaty ZO projednalo a pověřuje: -Místostarostu obce Ing. Petra Martínka ke všem jednáním se SFŽP ČR, která se vztahují k projektu ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou -Místostarostu obce Ing. Petra Martínka zaslat řediteli elektrárny Ledvice žádost o finanční podporu -Starostku obce Mgr. Evu Krejskovou zajistit instalaci lampy do uličky nad úřadem. 2

3 Multifunkční kulturní centrum a regenerace centra obce Kostomlaty pod Milešovkou Jak jsme vás již několikrát v KOSTOMLATSKÉM ZPRAVODAJI informovali, obec realizuje díky příspěvku z EU projekt Multifunkční kulturní centrum a regenerace centra obce Kostomlaty pod Milešovkou. Tento projekt, který si klade za cíl především zlepšení života v obci, byl realizován v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad, oblast podpory Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury a předpokládal celkové náklady ve výši ,-Kč. V průběhu výběrového řízení se podařilo tuto částku snížit o více jak 757 tis. Kč. Z necelých 8 mil. Kč, které byly na realizaci projektu vynaloženy, uhradí obec cca. 27%. Vzhledem k tomu, že se realizace projektu nachází v závěrečné fázi, jistě jste si stačili všimnout změn, které v centru obce nastaly. Byla zlikvidována nefunkční a zanedbaná požární nádrž v centru obce. Na jejím místě vyrostla odpočinková zóna (parčík) s malou nádrží. V této části nechybí nové lavičky, ozdobné zábradlí, držák na kola, nové odpadkové koše a samozřejmě nová zeleň. ( Po zakořenění nového trávníku bude ještě odstraněna zbývající část starého kovového plotu.) Na odpočinkovou zónu navazuje nově vzniklá parkovací plocha se zcela novým chodníkem u autobusové čekárny. Střed obce je dále doplněn nově revitalizovanou plochou před bývalou mlékárnou. Těchto změn si mohl všimnout každý. Další změny doznala budova bývalého kina. Zde bychom chtěli provozovat skutečně multifunkční centrum určené ke kulturním a vzdělávacím účelům. V objektu byla vybudována přípojka zemního plynu, byl odstraněn starý kotel na tuhá paliva. Díky novému modernímu vytápění došlo ke snížení emisí skleníkových plynů z provozu objektu. Kromě změny způsobu vytápění došlo k částečné přestavbě sociálního zařízení a zázemí kulturního centra. Kompletně byl přestavěn promítací sál, který bude využíván k různým kulturním vystoupením, díky moderní digitální technice je zde možné promítat nové filmy, plánovány jsou zde různé besedy s možností prezentace na 7m dlouhém plátně apod. Digitální technika umožňuje nejen promítání komerčních filmů, ale také vlastní tvorby (foto, video), přenos televizních pořadů na velké plátno (využitelné například pro potřeby ZŠ). Velice kvalitní ozvučení sálu ( pro odborníky 5.1 ex) pomůže zlepšit dojem z hudebních vystoupení apod. Doufáme, že objekt Multifunkčního kulturního centra budou využívat nejen členové kulturní komise,ale také společenské organizace v obci, vedení a žáci ZŠ a MŠ, manželé Bláhovi k různým akcím knihovny apod. Díky příspěvku z EU se obci podařilo realizovat projekt, který by ze svých prostředků financovat rozhodně nemohla. Lze tedy říci, že EU prostřednictvím Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad výrazně napomohla ke zlepšení možností kulturního vyžití a vzdělávání v obci. Projekt by měl být celý dokončen a administrativně zpracován do

4 Odpovědi na nejčastější dotazy občanů Odpovídá místostarosta Ing.,JUDr. P.Martínek Proč obec nehradí svoz komunálního odpadu? Někteří občané se nás ptají, proč obec nehradí svoz komunálního odpadu. Vždyť některá města, např. Teplice, Děčín apod. za své občany tuto službu platí. Ačkoliv jsme na tyto dotazy již jednou odpovídali, pokusím se tento problém vysvětlit. Je sice pravdou, že Teplice (Děčín opětovně poplatky zavedl) svoz odpadu za občany hradí, ale nemyslím si, že by město bylo čistější. Naopak, tolik volně povalujících se odpadků, jsem v jiných městech neviděl. Argument, že svoz je pro občany drahý a v případě, že by obec poplatky hradila, bylo by méně černých skládek, tedy neobstojí. Není také pravdou, že obec účtuje občanům svoz všeho odpadu. Jak jsme v minulém roce sdělovali, obec v plné výši hradí svoz nebezpečného odpadu a dále doplácí na vyvážení kontejneru, do kterého jsou sváženy odpady obecním valníčkem na základě objednávky občanů. Cena 250,- Kč vč. DPH za běžný odpad a 500,-Kč vč. DPH za stavební suť totiž nepokrývá celé náklady. Cenovým zvýhodněním svozu těchto odpadků chce obec zamezit právě tvorbě černých skládek. Obec si dále na rozdíl od celé řady dalších obcí nenavyšuje poplatky za popelnice, které nám účtuje Parius Pedersen a.s (obce navyšují cenu za popelnice o poplatky spojené s rozesíláním faktur, účtováním a výběr poplatků, které provádí obec, bankovní poplatky, odvoz odpadu z obecních budov apod.). Hradit poplatky za občany by bylo jistě populární, avšak myslím si, že nezodpovědné. Jinak se platí ze stamilionového rozpočtu, jinak z daňových příjmů, které v roce 2009 nedosáhly ani 5 mil. Kč. Navíc, obec dost doplácí již na vodu. Zkuste v okolí najít obec či město, kde účtují za vodné a stočné 28,-Kč. Parkování vozidel v úzkých uličkách Vedení obce musí stále častěji řešit stížnosti na poměrně bezohledné parkování některých našich občanů v místech, kde nejsou pro bezpečné parkování a hlavně pro průjezd dalších vozidel podmínky. Jedná se především o ulice Sukoslavská, Krátká, Svážná, Husova atd. Chápeme, že se každý snaží zaparkovat vozidlo poblíž svého bydliště, vždyť kdo by nechtěl mít vozidlo tzv. na očích, avšak v některých místech v obci se historicky vytvořila taková situace, že zde zaparkované vozidlo brání průjezdu dalších vozidel. Obec se zatím bránila rozmísťování značek zákazu zastavení a zákazu stání na obecních komunikacích. Věříme v lidskou ohleduplnost a solidaritu. Faktem však je, že v některých místech budeme muset k regulaci parkování v obci přikročit. Takovým místem je například prostor před restaurací v Radovesické ulici. Ačkoliv je Radovesická ulice poměrně široká a docela dlouhá (a zaparkovat jde i na návsi či na autobusovém nádraží), většina zákazníků parkuje pouze v prostoru křižovatky s Husovou ulicí. Jsou dny, kdy se tímto prostorem nedá projet. Rozhodně nechceme omezovat místní živnostníky. Jsme rádi, že mají svou klientelu i v době krize, ale křižovatku Husova x Radovesická musíme uvolnit. Obdobná situace je také na křižovatce ulic Krátká x Sukoslavská apod. Ačkoliv dopravní značení může situaci zlepšit, žádáme občany o spolupráci. Vždyť obec nemůže řešit přestupky v dopravě. Projednání těchto přestupků je v kompetenci policie (blokové řízení) nebo pověřené obce (správní řízení). Pracovníci OÚ tak jsou ve stejné pozici jako ostatní občané, tzn. mohou pouze upozornit Policii ČR, která následně bude špatné parkování řešit. Bude se zateplovat budova I. stupně ZŠ? V květnu tohoto roku jsme zpracovali žádost o dotaci z Fondu životního prostředí na akci Zateplení a změna způsobu vytápění v budově I. stupně ZŠ. V rámci této akce by mělo dojít ke kompletnímu zateplení pláště budovy, výměně kotle na tuhá paliva za plynové kondenzační kotle a dále ke kompletní rekonstrukci starých rozvodů tepla. Celý projekt by měl stát necelé tři miliony Kč, přičemž obec zaplatí ze svých prostředků 855 tis. Kč (dotace na změnu způsobu vytápění a zateplení budovy tvoří sice 90% z uznatelných nákladů projektu, ale mezi tyto uznatelné náklady nelze započítat náklady na výměnu radiátorů a rozvodů tepla a dále se musí odečíst úspora, která bude vytvořena projektem a to za pět let). Od případné realizace tohoto projektu očekáváme zlepšení podmínek výuky v ZŠ, snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší, zlepšení vzhledu budovy a úsporu za mzdové náklady topiče (v době, kdy nebudeme mít pracovníky z ÚP, na tzv. veřejně prospěšné práce). 4

5 Jak to vypadá s hradem? Od října minulého roku má obec ve svém vlastnictví zříceninu hradu Kostomlaty. V době, kdy jsme o převod této historické památky usilovali, nám celá řada institucí slibovala finanční i praktickou pomoc při její záchraně. Nejspíš díky krizi se nám však daří shánět finanční prostředky na opravu havarijního stavu některých hradních zdí velmi obtížně. Neuspěli jsme s žádostí o dotaci s Fondu obnovy kulturních a historických památek. Neuspěli jsme u některých sponzorů. Až v měsíci květnu se nám podařilo získat 150 tis. Kč z Fondu hejtmanky Ústeckého kraje. Díky pomoci vedení Ústeckého kraje tak v letošním roce opravíme kavernu v západní stěně hradního paláce (přibližně 30m3 chybějící zdi u věže) a snad se nám podaří vybudovat také přípojku NN na hrad. Bez elektřiny lze další opravy realizovat velmi obtížně. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků doufáme, že nám občané a příznivci hradu pomohou při pokládce kabelů, resp. při realizaci zemních prací, které bude v kopcovitém terénu nutné vykonat ručně. Před vlastní realizací oslovíme především ty, kteří bezplatně využívají obecní majetek (obě hřiště, tělocvičnu atd.), ale doufáme, že se do záchrany naší dominanty zapojí i další naši občané. Kdy se začne s prodejem pozemků ve Štěpánovské ulici? Jistě jste zaznamenali, že od jara intenzivně probíhají práce na zasíťování stavebních pozemků ve Štěpánovské ulici. Díky úspěšně získané dotaci z tzv. 15ekomiliard bude obec hradit pouze část prací (pilířky, veřejné osvětlení) a samozřejmě bude muset uhradit opravy povrchu poškozené Štěpánovské ulice. Věříme, že dosavadní průběh prací nijak významně nezasáhl do života občanů z okolí stavby. Firma Oršuliak, která byla Ministerstvem financí vybrána jako dodavatel stavebních prací, do života v obci zasahuje minimálně, reaguje na veškeré připomínky a požadavky občanů i vedení obce. Přes velmi dobrou spolupráci s vedením firmy Oršuliak se však na akci vyskytly některé problémy a nepříjemnosti. První z nepříjemností bylo zjištění, že v místě zemních prací došlo k nálezu pozůstatků lidské civilizace (nejspíš z KELTSKÉHO OBDOBÍ). Pro obec je sice příjemné, že má bohatou historii, ale nepříjemná je povinnost uhradit náklady na tzv. záchranný archeologický průzkum, které v našem případě činily téměř 400 tis. Kč. Další nepříjemností je určité zdržení, ke kterému došlo vinou ČEZu, který vybudování přípojek NN realizuje ve své režii a firmu, která bude přípojky budovat vybral až v červnu Tím se samozřejmě pozdržel postup firmy Oršuliak, neboť je nesmyslné, aby firma Oršuliak vybudovala finální povrchy komunikací a firma určená ČEZem tyto nové komunikace rozkopala a položila zde kabely NN. Na závěr tohoto krátkého sdělení bychom chtěli informovat zájemce o nově zasíťované pozemky, že obec může začít s jejich prodejem až po převodu nově vybudovaných inženýrských sítí do majetku obce (jak jsme již uvedli, akce je financována Ministerstvem financí). Předpokládáme, že by se tak mohlo stát začátkem roku Akce na II. pololetí roku 2010 Ačkoliv v první polovině tohoto roku obec průběžně realizovala či dokončila několik akcí (bylo dokončeno Multifunkční kulturní centrum, probíhají intenzivní práce na zasíťování parcel ve Štěpánovské ulici), čekají nás další akce ve druhé polovině roku. Z těch větších vybíráme : - zazdění kaverny a vybudování přípojky NN na hrad Kostomlaty (realizováno s pomocí dotace z Fondu hejtmanky Krajského úřadu Ústeckého kraje - výměna střešní krytiny na budově II. stupně ZŠ - vybudování nového veřejného osvětlení v původní části Štěpánovské ulice Dále zvažujeme možnost (především ekonomickou) výměny střešní krytiny na budově zdravotního střediska a obytných domů čp. 11 a 12. Hospodaření obce v době krize V minulých vydáních ZPRAVODAJE jsme Vás informovali o téměř 20% snížení příjmů obce v roce 2009, které bylo způsobeno snížením výběru daní. Přijali jsme tudíž určitá úsporná opatření a to ve všech oblastech fungování nejen obce, ale především obecního úřadu. Odhlasovali jsme snížení platů zaměstnanců obce (včetně odměny místostarosty a dobrovolného snížení platu starostky), snažíme se šetřit na provozních nákladech, nákupech drobného materiálu, služeb apod. Je pochopitelné, že nahradit 20% propad příjmů není lehké, vždyť daně jsou hlavním příjmem obce. 5

6 Také v letošním roce dojde podle našich odhadů ke snížení daňových příjmů nejméně ve výši 10% (přes navýšení spotřebních daní a DPH), takže šetřit se bude nejen letos, ale i příští rok. (V této souvislosti bych chtěl poukázat na rozdílný přístup státu. Všechna ministerstva se brání 10% snížení příjmů od státu, ale nám se příjmy snížily a nikdo se nás neptal! Obce si musí poradit, jsou přece samosprávné, říkají ministerští úředníci.) Propad daňových příjmů však není jediným problémem. Stále těžší je získat dotace od státu, EU či kraje. S téměř nadlidským úsilím se nám podařilo získat dotaci na opravy na hradě z Fondu hejtmanky. Díky úsporám z minulých let jsme si mohli zažádat o dotaci na zateplení budovy I. stupně ZŠ (současně se předpokládá také změna způsobu vytápění tohoto objektu) z Fondu životního prostředí. Závěrem lze říci, že opravdu rozumné hospodaření a využívání všech vlastních možností pomůže obci toto nepříjemné období bez úhony přežít. VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ PRO POLITICKÉ STRANY, POLITICKÁ HNUTÍ A KOALICE VE VOLEBNÍM OKRSKU Č.1 v obci Kostomlaty pod Milešovkou číslo název Počet hlasů 4 Věci veřejné 65 6 Komunistická strana Čech a Moravy 73 9 Česká strana sociálně demokratická Strana Práv Občanů ZEMANOVCI TOP Křesťan. a demokrat. unie-českosl.strana lidová 1 18 Volte Pravý Blok 1 20 Strana zelených 5 21 Suverenita-blok J.Bobošíkové, str.zdravého rozumu Dělnická strana sociální spravedlnosti 8 25 Strana svobodných občanů 1 26 Občanská demokratická strana 41 Počet osob, zapsaných do výpisu ze stálého a zvláštního seznamu voličů 719 Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 386 Počet odevzdaných úředních obálek 386 Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem 383 Činnost Místní lidové knihovny ---04/2010 až 06/ Tradiční jarní posezení v knihovně se letos uskutečnilo 10. dubna. Při pohoštění a pěkné muzice pohodové odpoledne rychle uplynulo a účastnice se rozcházely s kytičkou domů. - Knihovníci, či spíše knihovnice z teplického regionu se každoročně scházejí v některé z knihoven. Tentokrát účastníky pozvala 17. dubna obec Měrunice, a průvodkyněmi a hostitelkami byly paní starostka s knihovnicí. - Knihovna se podílela na přípravě a zajištění akce Den s Lesy pořádané Lesy České republiky v trase Naučné stezky Březina od hájovny až na kostomlatský hrad. Pro školy byla tato akce pořádána dne 14. května. Za sílícího deště se na trase vystřídalo více jak 400 žáků a pedagogů ze škol v Lovosicích, 6

7 Velemíně, Žalanech, Kostomlatech a Hostomicích. Jednotlivé třídy plnily úkoly zadané v pracovních listech. - Ve stejné trase se následujícího dne uskutečnil Den s Lesy pro veřejnost. Na jednotlivých stanovištích byla prezentována práce lesníků i myslivců. Dvě stovky účastníků si v cíli trasy, na kostomlatském hradě, opekly vuřta. Na podzim se akce uskuteční opět doufejme, že s větší účastí kostomlatských občanů. - Knihovníci navštívili 16. května mezinárodní knižní veletrh Svět knihy v Praze odkud přivezli řadu knižních novinek, některé i s věnováním autorů. - Tradiční, letos již jedenácté setkání učitelů a žáků se uskutečnilo 22. května v knihovně. Téměř padesátka účastníků měla příležitost si popovídat a zavzpomínat na mladá léta strávená v kostomlatské škole. - Na Den dětí 1. června se knihovníci vypravili do školy v Hostomicích, aby předali tamním prvňáčkům knížku, kterou si zasloužili účastí v akci Už jsem čtenář Knížka pro prvňáčka. Tuto celostátní akci pořádá Národní pedagogická knihovna Komenského pod záštitou Ministerstva školství. Byly rovněž předány ceny za umístění hostomických žáků v soutěži při Dnu s Lesy. - Na prohlídku nové budovy Národní technické knihovny a knihovny Strahovského kláštera se knihovníci vypravili 10. června. Zájezd pořádal Svaz knihovníků a informačních pracovníků Ústeckého regionu. - Do konce června se knihovníci ještě zúčastní školy v přírodě s 1. stupněm ZŠ, školní slavnosti a rozloučení s odcházejícími žáky. Knížka pro prvňáčka bude předána i kostomlatským prvňákům. Přejeme čtenářům, příznivcům a všem občanům pěknou dovolenou a dětem pohodové prázdniny. Hana a Miroslav Bláhovi * Místní lidová knihovna * Kostomlaty pod Milešovkou 7

8 Poděkování Starostka obce Eva Krejsková děkuje všem, kteří pomáhali s přípravou a organizací Dětského dne - všem lidem na VPP - všem hasičům - vodákům - fotbalistům - MLK Děkuje firmě SOUSTO za poskytnutí párků na táborák. Velké poděkování patří našim profesionálním hercům pod vedením režiséra p. Seiferta, kteří zahráli pohádku Skřítkové mecháčci a snová královna,. Je již samozřejmostí, že obec využívá tyto herce při akcích pořádaných obcí a šetří obecní rozpočet. V dnešním vydání zpravodaje jste si přečetli tyto věty místostarosty obce p.martínka -zpracovali jsme žádost o dotaci z Fondu životního prostředí - oprava budovy ZŠ - zpracovali jsme žádost z Fondu hejtmanky opravy na hradě - zpracovali jsme závěrečnou zprávu pro dotaci NUTS II Severozápad Výstižněji by mělo být napsáno, zpracoval jsem tyto žádosti a zprávu. Za těmito větami se skrývá mnoho dní usilovné práce p. místostarosty obce JUDr. Martínka. Z mé zkušenosti vím, že okolní obce si nechávají žádosti a závěrečné zprávy zpracovávat odbornými firmami a za tyto služby platí dost velké částky. Děkuji p. místostarostovi, jsou to další ušetřené peníze nás všech. Společenská rubrika Životní jubilea květen-červen MUDr.Olivová Edit Podholová Berta Šlajs Rudolf Erlerová Jana Hlad Jaroslav Kasal Antonín Massonová Libuše Vlasáková Jana Babáková Jiřina Všem oslavencům přejeme pevné zdraví a hodně lásky těch nejbližších Čtvrtletník KOSTOMLATSKÝ ZPRAVODAJ vydává Obec Kostomlaty pod Milešovkou, Lhenická 310, Kostomlaty p.m., tel , mob čtvrtletník je rozšiřován zdarma. Náklad 400 výtisků. Evidováno pod registračním číslem MK ČR E

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 14 z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Zápis je upraven pro zveřejnění dle zákona na ochranu osobních údajů,

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:03 hod., přítomno 5 zastupitelů ze 7, omluveni pan Ladislav Chladil a paní

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zahájení v 18,10 hod Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Přítomni: Ing. František Neužil, František

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Výpis usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, které se konalo dne 9.3.2011 od 18.00 hodin v místní knihovně. Usnesení č. 1 ZO obce

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV 22. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 11.11.2013. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Renata Festová, Novák Milan, Pavlíková Helena, Jan Hojda Omluveni: Hosté: dle prezenční listiny Začátek

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Z Á P I S Z J E D N Á N Í

Z Á P I S Z J E D N Á N Í O B E C B Ř E Z I N A Jednání Zastupitelstva obce Březina č. 4 / 2015 ze dne 30.3.2015 09.04.2003 Z Á P I S Z J E D N Á N Í Přítomni: Metoděj Pánek, Eva Opltová, Martin Burda, Vít Šnévajs Omluven: Lucie

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

Z Á P I S. z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014

Z Á P I S. z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014 Z Á P I S z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny, Ing. Lukáš Holeček omluven Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 Přítomni: Ing. Maksa M., Bardová J., Mašek Vl., Lívanec J., Ing. Chochole M., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Calta V., Jelínková

Více

USNESENÍ RADY OBCE. Obec LUČINA Rada obce. 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011. Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing.

USNESENÍ RADY OBCE. Obec LUČINA Rada obce. 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011. Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing. USNESENÍ RADY OBCE 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011 Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing. Pavlas, Omluven: p. Hruška Ing. Dagmar Veselá místostarostka obce Ing. Soňa Blahutová starostka

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.5, ze dne 18.05.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.5, ze dne 18.05.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.5, ze dne 18.05.2015 Přítomní: viz prezenční listina přítomno 14 zastupitelů Návrhová komise Konečný Jaroslav, Konečný Martin Hlasování: PRO 14 hlasů, PROTI 0 hlasů,

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic:

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic: Z Á P I S o průběhu 33. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 1. 7. 2009 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 33. zasedání zastupitelstva

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Z á p i s č. 7 / 2008

Z á p i s č. 7 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 7 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. května 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hod. Členů zastupitelstva přítomno :

Více

Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty

Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty Výroční zpráva za rok 2013 Zpráva o činnosti OS za rok 2013 Činnost OS pro záchranu hradu Kostomlaty vycházela výhradně z plnění společně stanoveného Plánu aktivit 2013, jež je součástí naší VIZE 2018.

Více

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013 ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013 konaného dne 10. ledna 2013 od 17.00 hodin na Obecním úřadě v Lipnici nad Sázavou Přítomni: DiS. Luboš Berger, Ing. Leoš Bláha,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014 Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014 Program: 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Prodej

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Žďár nad Metují, IČ: 00273279 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Začátek jednání: 18 : 00 hodin Přítomni zastupitelé: 8 Omluveni zastupitelé:

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 1.10.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 1.10.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 1.10.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce 1 21. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 22.2.2010. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Černý Petr, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Milan Novák Omluveni: Němeček René, Festová Renata Hosté:

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis ze 47. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. února 2014 v 18.00 hod.

Zápis ze 47. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. února 2014 v 18.00 hod. Zápis ze 47. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. února 2014 v 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef Karbaš, Jiří Beran,

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 21. 5. 2014 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 21. 5. 2014 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 21. 5. 2014 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Balcar Luboš, Haken Jiří, Hubáček František, Bartůněk František,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 61. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 2.12. 2013 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V.,

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. května 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. května 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 2 května 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: a) přesné určení nemovitosti: stav.p.č. 163 o výměře

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích Přítomno: Omluveno: P r o g r a m: 7 členů zastupitelstva obce 4 členi zastupitelstva obce 1) Zahájení,

Více

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Program: 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Prodej pozemku

Více

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. března 2014 od 18.00 hodin v Lidovém domě

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce JEDOMELICE IČ: 00234460. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2013.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce JEDOMELICE IČ: 00234460. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2013. Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 079052/2013/KUSK 181091/2013/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce v JEDOMELICE IČ: 00234460 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 3284/2013/KUUK 436/KON/2012 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Hana Braunová, Ing. Miroslav Hrubý, Ivan Ouřadník, Mgr. Jan Škeřík, Hana

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ Pozn.: v zápise jsou přitomní zasedání OÚ uváděni bez akadem. titulu Přítomni: prezenční

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Zasedání obecního zastupitelstva

Zasedání obecního zastupitelstva Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 8 Datum 22.11.2007 Zápis: Veřejné zasedání ZO Přezletice ze dne 22.11.2007 Program: (po změně) 1. Diskuze s občany k výstavbě VaK 2. Žádost p.bohmové 3. Dostavba

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 20. srpna 2014

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 20. srpna 2014 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 20. srpna 2014 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, David Vošmik,

Více

Strana 1 (celkem 7) Zápis č. 2

Strana 1 (celkem 7) Zápis č. 2 Strana 1 (celkem 7) Zápis č. 2 Z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stádlec (dále jen ZO) konaného dne 13.12.2010 v 16.30 hod. v zasedací místnosti OÚ, Stádlec čp.150 Přítomni: Ing. Milan Kelich,

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2015 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 5.5. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Stavba Prodloužení autobusové zastávky Sídliště Zličín návrh Dodatku

Více

U S N E S E N Í č. 3. /2014

U S N E S E N Í č. 3. /2014 U S N E S E N Í č. 3. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 20. 5. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: - Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. - Místní komunikace

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 2/12/2014- ZO- U Příloha k usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni : dle prezenční listiny Program : 1. Rozpočtové opatření

Více

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Přítomni: 7 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský Ověřovatelé: Ing. Miloš Rydval, Markéta Počekajlová Omluveni: Radka Kittelová,

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 7 zastupitelů (plný počet), 17 občanů, 3 hosté Veřejné

Více

4 983 720 85 363, 1385, PSČ

4 983 720 85 363, 1385, PSČ č. 1 Rada města bere na vědomí informaci ZO Českého zahrádkářského svazu Pod Habeší, Česká Třebová, o přidělení identifikačního čísla, viz. příloha. č. 2 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit

Více

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Z Á P I S z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Přítomno : 5 zastupitelů, dle prezenční listiny, Omluven : Tomáš Rulec, Alena Rejhová - zastupitelé Dále přítomno: 6 občanů,

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 332/ 2014 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Milan Mazel, ing. Radek Kašík, Bedřich Zeman

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Zápis ze zasedání veřejného Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 16.5.2012 v 18:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání veřejného Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 16.5.2012 v 18:00hod., na OÚ Svinařov konaného dne 16.5.2012 v 18:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu.) Přítomni: J.Pružinec, R.Horová, Z.Šmausová, J.Husnajová, M.Dušková, M.Suchopárková, Petr Ton,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 16.4.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 16.4.2014 1 č.j. 3/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 16.4.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 16.4.2014 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 16.4.2014 18:20

Více