Váš průvodce památkami a historií Kostomlat pod Milešovkou. Počátky evidence domů v Kostomlatech. XI.ročník, číslo 2 červen 2010 čtvrtletník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Váš průvodce památkami a historií Kostomlat pod Milešovkou. Počátky evidence domů v Kostomlatech. XI.ročník, číslo 2 červen 2010 čtvrtletník"

Transkript

1 XI.ročník, číslo 2 červen 2010 čtvrtletník Váš průvodce památkami a historií Kostomlat pod Milešovkou Počátky evidence domů v Kostomlatech. V roce 1771 byli v celém dědictví královské říše zaneseni do evidenčních spisů nejen všichni lidé s výměry pozemků a chovaným hovězím skotem, ale byly spočítány a zaevidovány jednotlivé domy. Podle této evidence Kostomlaty včetně hájovny na Březině měly 122, Černčice 16, Hlince 8 domů. Kostomlatská farnost obsahovala v roce 1771 celkem 146 domů se 601 místnostmi, 81 malými ovčíny. Fara byla označena číslem kk2, což bylo nepřípustné. Následně bylo přikázáno uvést řádné číslo na budovu pod pohrůžkou pokuty 8 guldenů. V roce 1771, jak jsem se již dříve zmiňoval, navštívil Kostomlaty císař Josef II., zastavil se u jedné vdovy po obchodníkovi jménem Mader, kde dostal pohoštění. Za toto daroval císař vdově 50 zlatých. Dále císař obdaroval pana faráře, aby tento dar rozdělil mezi potřebné. Rok 1771 se tak stal pro Kostomlaty rokem významným pro jeho události. Vyňato z farské kroniky, zápis z roku 1771 Ladislav Faigl 1

2 Výpis ze zasedání ZO Kostomlaty p.mil. konaného dne ZO projednalo a vzalo na vědomí 1.1 Zprávu starostka obce a) starostka obce informovala zastupitele o získání dotace z Fondu hejtmanky ve výši ,- Kč na projekt Obnova západní stěny hradu - poděkovala p. místostarostovi Martínkovi za zpracování žádosti do Fondu hejtmanky b) poděkovala p. místostarostovi Martínkovi za zpracování žádosti do operačního programu ŽP c) starostka obce seznámila zastupitele se žádostí občanů ve Lhenické ulici nové rodinné domky, týkající se zřízení veřejného osvětlení. d) seznámila zastupitele s dopisem firmy Marius Pedersen, týkající se možnosti rozšíření kontejnerových stání na separované nádoby. e) seznámila zastupitele s dopisem KÚ, týkající se projednání optimalizace autobusové dopravy odeslán dopis na KÚ, nesouhlasíme s vypuštěním nočního spoje z Bíliny ve 22,45hod z důvodu dopravy našich občanů z odpolední směny f) seznámila zastupitele s jednáním stavební komise u paní Šantorové, která si stěžuje na obtěžování hlukem manžely Weickertovými, přestože byly provedeny stavební úpravy, jiné provést nelze. g) seznámila zastupitele s protokolem č týkající se kontroly provedené Státní energetickou inspekcí kontrola elekto v obecních bytech ZO projednalo a schválilo : hlasováno veřejně - Vyčlenění částky ,- Kč na projekt ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou z Operačního programu životního prostředí - Změnu č. 1 Mandátní smlouvy uzavřené mezi Obcí Kostomlaty p.mil. a Ing. Arch. Zdeňkou Táborskou, - Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby uzavřenou mezi Obcí Kostomlaty p.mil. a RWE GasNet s.r.o. -Dodatek č. 1 Smlouvy č. CZ.1.09/2.2.00/ o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudružnosti Severozápad -Smlouvu o udělení souhlasu se záměrem provedení stavby a udělení práva provést stavbu uzavřenou mezi Obcí Kostomlaty p.mil. a SD a.s. Chomutov, týkající se provedení stavby Komunikace Bílina- Kostomlaty -Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, týkající se uložení kabelu NN do p.p.č.782/5 a 781/2 s podílem 8/13 -Kupní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Kostomlaty p.mil. a J. Nečasem, týkající se prodeje p.p.č.746/16 o výměře 1122m2 v k.ú. Kostomlaty p.mil. -Schvaluje cenovou nabídku firmy Oršuljak na dodávku a montáž rozvodných skříní pro elektro a plyn z vápenopískových cihel a veřejné osvětlení - Dodatek č. 4 uzavřený mezi Obcí Kostomlaty p.mil. a firmou HAVI Teplice, týkající se zápočtu víceprací a méněprací ZO projednalo a rozhodlo: hlasováno veřejně -O záměru koupě p.p.č.796/14 o výměře 5 955m2, p.p.č.796/15 o výměře 39m2, p.p.č.796/16 o výměře m2, p.p.č.796/17 o výměře m2, p.p.č.796/18 o výměře 1 241m2, p.p.č.796/19 o výměře 838 m2, p.p.č. 586/5 o výměře 878m2, p.p.č.586/7 o výměře 3 464m2, p.p.č.575 o výměře 486 m2, p.p.č.542/3 o výměře m2, p.p.č.542/6 o výměře m2, p.p.č.542/7 o výměře m2 - O záměru pronájmu p.p.č. 79/1 o výměře 1554m2 v k-ú. Kostomlaty ZO projednalo a pověřuje: -Místostarostu obce Ing. Petra Martínka ke všem jednáním se SFŽP ČR, která se vztahují k projektu ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou -Místostarostu obce Ing. Petra Martínka zaslat řediteli elektrárny Ledvice žádost o finanční podporu -Starostku obce Mgr. Evu Krejskovou zajistit instalaci lampy do uličky nad úřadem. 2

3 Multifunkční kulturní centrum a regenerace centra obce Kostomlaty pod Milešovkou Jak jsme vás již několikrát v KOSTOMLATSKÉM ZPRAVODAJI informovali, obec realizuje díky příspěvku z EU projekt Multifunkční kulturní centrum a regenerace centra obce Kostomlaty pod Milešovkou. Tento projekt, který si klade za cíl především zlepšení života v obci, byl realizován v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad, oblast podpory Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury a předpokládal celkové náklady ve výši ,-Kč. V průběhu výběrového řízení se podařilo tuto částku snížit o více jak 757 tis. Kč. Z necelých 8 mil. Kč, které byly na realizaci projektu vynaloženy, uhradí obec cca. 27%. Vzhledem k tomu, že se realizace projektu nachází v závěrečné fázi, jistě jste si stačili všimnout změn, které v centru obce nastaly. Byla zlikvidována nefunkční a zanedbaná požární nádrž v centru obce. Na jejím místě vyrostla odpočinková zóna (parčík) s malou nádrží. V této části nechybí nové lavičky, ozdobné zábradlí, držák na kola, nové odpadkové koše a samozřejmě nová zeleň. ( Po zakořenění nového trávníku bude ještě odstraněna zbývající část starého kovového plotu.) Na odpočinkovou zónu navazuje nově vzniklá parkovací plocha se zcela novým chodníkem u autobusové čekárny. Střed obce je dále doplněn nově revitalizovanou plochou před bývalou mlékárnou. Těchto změn si mohl všimnout každý. Další změny doznala budova bývalého kina. Zde bychom chtěli provozovat skutečně multifunkční centrum určené ke kulturním a vzdělávacím účelům. V objektu byla vybudována přípojka zemního plynu, byl odstraněn starý kotel na tuhá paliva. Díky novému modernímu vytápění došlo ke snížení emisí skleníkových plynů z provozu objektu. Kromě změny způsobu vytápění došlo k částečné přestavbě sociálního zařízení a zázemí kulturního centra. Kompletně byl přestavěn promítací sál, který bude využíván k různým kulturním vystoupením, díky moderní digitální technice je zde možné promítat nové filmy, plánovány jsou zde různé besedy s možností prezentace na 7m dlouhém plátně apod. Digitální technika umožňuje nejen promítání komerčních filmů, ale také vlastní tvorby (foto, video), přenos televizních pořadů na velké plátno (využitelné například pro potřeby ZŠ). Velice kvalitní ozvučení sálu ( pro odborníky 5.1 ex) pomůže zlepšit dojem z hudebních vystoupení apod. Doufáme, že objekt Multifunkčního kulturního centra budou využívat nejen členové kulturní komise,ale také společenské organizace v obci, vedení a žáci ZŠ a MŠ, manželé Bláhovi k různým akcím knihovny apod. Díky příspěvku z EU se obci podařilo realizovat projekt, který by ze svých prostředků financovat rozhodně nemohla. Lze tedy říci, že EU prostřednictvím Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad výrazně napomohla ke zlepšení možností kulturního vyžití a vzdělávání v obci. Projekt by měl být celý dokončen a administrativně zpracován do

4 Odpovědi na nejčastější dotazy občanů Odpovídá místostarosta Ing.,JUDr. P.Martínek Proč obec nehradí svoz komunálního odpadu? Někteří občané se nás ptají, proč obec nehradí svoz komunálního odpadu. Vždyť některá města, např. Teplice, Děčín apod. za své občany tuto službu platí. Ačkoliv jsme na tyto dotazy již jednou odpovídali, pokusím se tento problém vysvětlit. Je sice pravdou, že Teplice (Děčín opětovně poplatky zavedl) svoz odpadu za občany hradí, ale nemyslím si, že by město bylo čistější. Naopak, tolik volně povalujících se odpadků, jsem v jiných městech neviděl. Argument, že svoz je pro občany drahý a v případě, že by obec poplatky hradila, bylo by méně černých skládek, tedy neobstojí. Není také pravdou, že obec účtuje občanům svoz všeho odpadu. Jak jsme v minulém roce sdělovali, obec v plné výši hradí svoz nebezpečného odpadu a dále doplácí na vyvážení kontejneru, do kterého jsou sváženy odpady obecním valníčkem na základě objednávky občanů. Cena 250,- Kč vč. DPH za běžný odpad a 500,-Kč vč. DPH za stavební suť totiž nepokrývá celé náklady. Cenovým zvýhodněním svozu těchto odpadků chce obec zamezit právě tvorbě černých skládek. Obec si dále na rozdíl od celé řady dalších obcí nenavyšuje poplatky za popelnice, které nám účtuje Parius Pedersen a.s (obce navyšují cenu za popelnice o poplatky spojené s rozesíláním faktur, účtováním a výběr poplatků, které provádí obec, bankovní poplatky, odvoz odpadu z obecních budov apod.). Hradit poplatky za občany by bylo jistě populární, avšak myslím si, že nezodpovědné. Jinak se platí ze stamilionového rozpočtu, jinak z daňových příjmů, které v roce 2009 nedosáhly ani 5 mil. Kč. Navíc, obec dost doplácí již na vodu. Zkuste v okolí najít obec či město, kde účtují za vodné a stočné 28,-Kč. Parkování vozidel v úzkých uličkách Vedení obce musí stále častěji řešit stížnosti na poměrně bezohledné parkování některých našich občanů v místech, kde nejsou pro bezpečné parkování a hlavně pro průjezd dalších vozidel podmínky. Jedná se především o ulice Sukoslavská, Krátká, Svážná, Husova atd. Chápeme, že se každý snaží zaparkovat vozidlo poblíž svého bydliště, vždyť kdo by nechtěl mít vozidlo tzv. na očích, avšak v některých místech v obci se historicky vytvořila taková situace, že zde zaparkované vozidlo brání průjezdu dalších vozidel. Obec se zatím bránila rozmísťování značek zákazu zastavení a zákazu stání na obecních komunikacích. Věříme v lidskou ohleduplnost a solidaritu. Faktem však je, že v některých místech budeme muset k regulaci parkování v obci přikročit. Takovým místem je například prostor před restaurací v Radovesické ulici. Ačkoliv je Radovesická ulice poměrně široká a docela dlouhá (a zaparkovat jde i na návsi či na autobusovém nádraží), většina zákazníků parkuje pouze v prostoru křižovatky s Husovou ulicí. Jsou dny, kdy se tímto prostorem nedá projet. Rozhodně nechceme omezovat místní živnostníky. Jsme rádi, že mají svou klientelu i v době krize, ale křižovatku Husova x Radovesická musíme uvolnit. Obdobná situace je také na křižovatce ulic Krátká x Sukoslavská apod. Ačkoliv dopravní značení může situaci zlepšit, žádáme občany o spolupráci. Vždyť obec nemůže řešit přestupky v dopravě. Projednání těchto přestupků je v kompetenci policie (blokové řízení) nebo pověřené obce (správní řízení). Pracovníci OÚ tak jsou ve stejné pozici jako ostatní občané, tzn. mohou pouze upozornit Policii ČR, která následně bude špatné parkování řešit. Bude se zateplovat budova I. stupně ZŠ? V květnu tohoto roku jsme zpracovali žádost o dotaci z Fondu životního prostředí na akci Zateplení a změna způsobu vytápění v budově I. stupně ZŠ. V rámci této akce by mělo dojít ke kompletnímu zateplení pláště budovy, výměně kotle na tuhá paliva za plynové kondenzační kotle a dále ke kompletní rekonstrukci starých rozvodů tepla. Celý projekt by měl stát necelé tři miliony Kč, přičemž obec zaplatí ze svých prostředků 855 tis. Kč (dotace na změnu způsobu vytápění a zateplení budovy tvoří sice 90% z uznatelných nákladů projektu, ale mezi tyto uznatelné náklady nelze započítat náklady na výměnu radiátorů a rozvodů tepla a dále se musí odečíst úspora, která bude vytvořena projektem a to za pět let). Od případné realizace tohoto projektu očekáváme zlepšení podmínek výuky v ZŠ, snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší, zlepšení vzhledu budovy a úsporu za mzdové náklady topiče (v době, kdy nebudeme mít pracovníky z ÚP, na tzv. veřejně prospěšné práce). 4

5 Jak to vypadá s hradem? Od října minulého roku má obec ve svém vlastnictví zříceninu hradu Kostomlaty. V době, kdy jsme o převod této historické památky usilovali, nám celá řada institucí slibovala finanční i praktickou pomoc při její záchraně. Nejspíš díky krizi se nám však daří shánět finanční prostředky na opravu havarijního stavu některých hradních zdí velmi obtížně. Neuspěli jsme s žádostí o dotaci s Fondu obnovy kulturních a historických památek. Neuspěli jsme u některých sponzorů. Až v měsíci květnu se nám podařilo získat 150 tis. Kč z Fondu hejtmanky Ústeckého kraje. Díky pomoci vedení Ústeckého kraje tak v letošním roce opravíme kavernu v západní stěně hradního paláce (přibližně 30m3 chybějící zdi u věže) a snad se nám podaří vybudovat také přípojku NN na hrad. Bez elektřiny lze další opravy realizovat velmi obtížně. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků doufáme, že nám občané a příznivci hradu pomohou při pokládce kabelů, resp. při realizaci zemních prací, které bude v kopcovitém terénu nutné vykonat ručně. Před vlastní realizací oslovíme především ty, kteří bezplatně využívají obecní majetek (obě hřiště, tělocvičnu atd.), ale doufáme, že se do záchrany naší dominanty zapojí i další naši občané. Kdy se začne s prodejem pozemků ve Štěpánovské ulici? Jistě jste zaznamenali, že od jara intenzivně probíhají práce na zasíťování stavebních pozemků ve Štěpánovské ulici. Díky úspěšně získané dotaci z tzv. 15ekomiliard bude obec hradit pouze část prací (pilířky, veřejné osvětlení) a samozřejmě bude muset uhradit opravy povrchu poškozené Štěpánovské ulice. Věříme, že dosavadní průběh prací nijak významně nezasáhl do života občanů z okolí stavby. Firma Oršuliak, která byla Ministerstvem financí vybrána jako dodavatel stavebních prací, do života v obci zasahuje minimálně, reaguje na veškeré připomínky a požadavky občanů i vedení obce. Přes velmi dobrou spolupráci s vedením firmy Oršuliak se však na akci vyskytly některé problémy a nepříjemnosti. První z nepříjemností bylo zjištění, že v místě zemních prací došlo k nálezu pozůstatků lidské civilizace (nejspíš z KELTSKÉHO OBDOBÍ). Pro obec je sice příjemné, že má bohatou historii, ale nepříjemná je povinnost uhradit náklady na tzv. záchranný archeologický průzkum, které v našem případě činily téměř 400 tis. Kč. Další nepříjemností je určité zdržení, ke kterému došlo vinou ČEZu, který vybudování přípojek NN realizuje ve své režii a firmu, která bude přípojky budovat vybral až v červnu Tím se samozřejmě pozdržel postup firmy Oršuliak, neboť je nesmyslné, aby firma Oršuliak vybudovala finální povrchy komunikací a firma určená ČEZem tyto nové komunikace rozkopala a položila zde kabely NN. Na závěr tohoto krátkého sdělení bychom chtěli informovat zájemce o nově zasíťované pozemky, že obec může začít s jejich prodejem až po převodu nově vybudovaných inženýrských sítí do majetku obce (jak jsme již uvedli, akce je financována Ministerstvem financí). Předpokládáme, že by se tak mohlo stát začátkem roku Akce na II. pololetí roku 2010 Ačkoliv v první polovině tohoto roku obec průběžně realizovala či dokončila několik akcí (bylo dokončeno Multifunkční kulturní centrum, probíhají intenzivní práce na zasíťování parcel ve Štěpánovské ulici), čekají nás další akce ve druhé polovině roku. Z těch větších vybíráme : - zazdění kaverny a vybudování přípojky NN na hrad Kostomlaty (realizováno s pomocí dotace z Fondu hejtmanky Krajského úřadu Ústeckého kraje - výměna střešní krytiny na budově II. stupně ZŠ - vybudování nového veřejného osvětlení v původní části Štěpánovské ulice Dále zvažujeme možnost (především ekonomickou) výměny střešní krytiny na budově zdravotního střediska a obytných domů čp. 11 a 12. Hospodaření obce v době krize V minulých vydáních ZPRAVODAJE jsme Vás informovali o téměř 20% snížení příjmů obce v roce 2009, které bylo způsobeno snížením výběru daní. Přijali jsme tudíž určitá úsporná opatření a to ve všech oblastech fungování nejen obce, ale především obecního úřadu. Odhlasovali jsme snížení platů zaměstnanců obce (včetně odměny místostarosty a dobrovolného snížení platu starostky), snažíme se šetřit na provozních nákladech, nákupech drobného materiálu, služeb apod. Je pochopitelné, že nahradit 20% propad příjmů není lehké, vždyť daně jsou hlavním příjmem obce. 5

6 Také v letošním roce dojde podle našich odhadů ke snížení daňových příjmů nejméně ve výši 10% (přes navýšení spotřebních daní a DPH), takže šetřit se bude nejen letos, ale i příští rok. (V této souvislosti bych chtěl poukázat na rozdílný přístup státu. Všechna ministerstva se brání 10% snížení příjmů od státu, ale nám se příjmy snížily a nikdo se nás neptal! Obce si musí poradit, jsou přece samosprávné, říkají ministerští úředníci.) Propad daňových příjmů však není jediným problémem. Stále těžší je získat dotace od státu, EU či kraje. S téměř nadlidským úsilím se nám podařilo získat dotaci na opravy na hradě z Fondu hejtmanky. Díky úsporám z minulých let jsme si mohli zažádat o dotaci na zateplení budovy I. stupně ZŠ (současně se předpokládá také změna způsobu vytápění tohoto objektu) z Fondu životního prostředí. Závěrem lze říci, že opravdu rozumné hospodaření a využívání všech vlastních možností pomůže obci toto nepříjemné období bez úhony přežít. VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ PRO POLITICKÉ STRANY, POLITICKÁ HNUTÍ A KOALICE VE VOLEBNÍM OKRSKU Č.1 v obci Kostomlaty pod Milešovkou číslo název Počet hlasů 4 Věci veřejné 65 6 Komunistická strana Čech a Moravy 73 9 Česká strana sociálně demokratická Strana Práv Občanů ZEMANOVCI TOP Křesťan. a demokrat. unie-českosl.strana lidová 1 18 Volte Pravý Blok 1 20 Strana zelených 5 21 Suverenita-blok J.Bobošíkové, str.zdravého rozumu Dělnická strana sociální spravedlnosti 8 25 Strana svobodných občanů 1 26 Občanská demokratická strana 41 Počet osob, zapsaných do výpisu ze stálého a zvláštního seznamu voličů 719 Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 386 Počet odevzdaných úředních obálek 386 Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem 383 Činnost Místní lidové knihovny ---04/2010 až 06/ Tradiční jarní posezení v knihovně se letos uskutečnilo 10. dubna. Při pohoštění a pěkné muzice pohodové odpoledne rychle uplynulo a účastnice se rozcházely s kytičkou domů. - Knihovníci, či spíše knihovnice z teplického regionu se každoročně scházejí v některé z knihoven. Tentokrát účastníky pozvala 17. dubna obec Měrunice, a průvodkyněmi a hostitelkami byly paní starostka s knihovnicí. - Knihovna se podílela na přípravě a zajištění akce Den s Lesy pořádané Lesy České republiky v trase Naučné stezky Březina od hájovny až na kostomlatský hrad. Pro školy byla tato akce pořádána dne 14. května. Za sílícího deště se na trase vystřídalo více jak 400 žáků a pedagogů ze škol v Lovosicích, 6

7 Velemíně, Žalanech, Kostomlatech a Hostomicích. Jednotlivé třídy plnily úkoly zadané v pracovních listech. - Ve stejné trase se následujícího dne uskutečnil Den s Lesy pro veřejnost. Na jednotlivých stanovištích byla prezentována práce lesníků i myslivců. Dvě stovky účastníků si v cíli trasy, na kostomlatském hradě, opekly vuřta. Na podzim se akce uskuteční opět doufejme, že s větší účastí kostomlatských občanů. - Knihovníci navštívili 16. května mezinárodní knižní veletrh Svět knihy v Praze odkud přivezli řadu knižních novinek, některé i s věnováním autorů. - Tradiční, letos již jedenácté setkání učitelů a žáků se uskutečnilo 22. května v knihovně. Téměř padesátka účastníků měla příležitost si popovídat a zavzpomínat na mladá léta strávená v kostomlatské škole. - Na Den dětí 1. června se knihovníci vypravili do školy v Hostomicích, aby předali tamním prvňáčkům knížku, kterou si zasloužili účastí v akci Už jsem čtenář Knížka pro prvňáčka. Tuto celostátní akci pořádá Národní pedagogická knihovna Komenského pod záštitou Ministerstva školství. Byly rovněž předány ceny za umístění hostomických žáků v soutěži při Dnu s Lesy. - Na prohlídku nové budovy Národní technické knihovny a knihovny Strahovského kláštera se knihovníci vypravili 10. června. Zájezd pořádal Svaz knihovníků a informačních pracovníků Ústeckého regionu. - Do konce června se knihovníci ještě zúčastní školy v přírodě s 1. stupněm ZŠ, školní slavnosti a rozloučení s odcházejícími žáky. Knížka pro prvňáčka bude předána i kostomlatským prvňákům. Přejeme čtenářům, příznivcům a všem občanům pěknou dovolenou a dětem pohodové prázdniny. Hana a Miroslav Bláhovi * Místní lidová knihovna * Kostomlaty pod Milešovkou 7

8 Poděkování Starostka obce Eva Krejsková děkuje všem, kteří pomáhali s přípravou a organizací Dětského dne - všem lidem na VPP - všem hasičům - vodákům - fotbalistům - MLK Děkuje firmě SOUSTO za poskytnutí párků na táborák. Velké poděkování patří našim profesionálním hercům pod vedením režiséra p. Seiferta, kteří zahráli pohádku Skřítkové mecháčci a snová královna,. Je již samozřejmostí, že obec využívá tyto herce při akcích pořádaných obcí a šetří obecní rozpočet. V dnešním vydání zpravodaje jste si přečetli tyto věty místostarosty obce p.martínka -zpracovali jsme žádost o dotaci z Fondu životního prostředí - oprava budovy ZŠ - zpracovali jsme žádost z Fondu hejtmanky opravy na hradě - zpracovali jsme závěrečnou zprávu pro dotaci NUTS II Severozápad Výstižněji by mělo být napsáno, zpracoval jsem tyto žádosti a zprávu. Za těmito větami se skrývá mnoho dní usilovné práce p. místostarosty obce JUDr. Martínka. Z mé zkušenosti vím, že okolní obce si nechávají žádosti a závěrečné zprávy zpracovávat odbornými firmami a za tyto služby platí dost velké částky. Děkuji p. místostarostovi, jsou to další ušetřené peníze nás všech. Společenská rubrika Životní jubilea květen-červen MUDr.Olivová Edit Podholová Berta Šlajs Rudolf Erlerová Jana Hlad Jaroslav Kasal Antonín Massonová Libuše Vlasáková Jana Babáková Jiřina Všem oslavencům přejeme pevné zdraví a hodně lásky těch nejbližších Čtvrtletník KOSTOMLATSKÝ ZPRAVODAJ vydává Obec Kostomlaty pod Milešovkou, Lhenická 310, Kostomlaty p.m., tel , mob čtvrtletník je rozšiřován zdarma. Náklad 400 výtisků. Evidováno pod registračním číslem MK ČR E

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 22/2013

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 22/2013 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 22/2013 Ze schůze Rady města Toužim č. 22 konané dne 18. listopadu 2013 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí 2. Projednání žádosti o nájem pozemku

Více

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 14. 10. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Grimmerová Věra Kosík Stanislav

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 14 z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Zápis je upraven pro zveřejnění dle zákona na ochranu osobních údajů,

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

-1- Z á p i s č. 3/2012. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malšovice konaného dne v Kulturním domě Malšovice.

-1- Z á p i s č. 3/2012. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malšovice konaného dne v Kulturním domě Malšovice. -1- Z á p i s č. 3/2012 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malšovice konaného dne 4.6. 2012 v Kulturním domě Malšovice. Přítomni: J. Krpálek, ing. J. Petrášek, M. Pileček, J. Pilařová, P. Plachý,

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 17/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 22. 9. 2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Z á p i s č. 4 / 2009

Z á p i s č. 4 / 2009 Z á p i s č. 4 / 2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malšovice konaného dne 30. září 2009 v Kulturním domě v Malšovicích Přítomni: dle presenční listiny Zapisovatelka: J. Gaudeková Ověřovatelé:

Více

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, autopošta Litvínov tel./fax www:

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, autopošta Litvínov tel./fax www: Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, 436 01 autopošta Litvínov tel./fax 476 116 021 www: www.kliny.eu ZÁPIS ze 14. schůze Zastupitelstva obce Klíny, která se konala dne 26.08. 2016 od

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 31. srpna 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 31. srpna 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 31. srpna 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan

Více

Výpis usnesení z 22. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne

Výpis usnesení z 22. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 1 Výpis usnesení z 22. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 26. 6. 2014 Typ zasedání: řádné Přítomno celkem 11 zastupitelů: Špendlík, Svobodová, Paprčková, Gargulák,

Více

OBEC VCHYNICE se sídlem Obecní úřad Vchynice Vchynice č. p. 46, Lovosice

OBEC VCHYNICE se sídlem Obecní úřad Vchynice Vchynice č. p. 46, Lovosice OBEC VCHYNICE se sídlem Obecní úřad Vchynice Vchynice č. p. 46, 410 02 Lovosice ZÁPIS č. 2/2009 Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 18.března 2009 od 18.30 hodin Přítomni: Ing. Jana Chládková,

Více

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV 22. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 11.11.2013. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Renata Festová, Novák Milan, Pavlíková Helena, Jan Hojda Omluveni: Hosté: dle prezenční listiny Začátek

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne 26.1.2016 Zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov bylo zahájeno starostkou Květou Němcovou v 18,oo hodin na Obecním úřadě ve Zbýšově. Dnešní zastupitelstvo

Více

Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011

Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011 Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: poz.p.č. 383/6 o výměře 798m 2, poz.p.č. 383/7 o výměře

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 18.9. 2012, od 17:00 hodin, v hospodě na Hlubokém Dole přítomno: 7 členů omluveno: 2 členi Zahájení

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice v OBEC Velké Zernoseky 412 01 Litoměřice Zápis Č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 13. 8. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 11. srpna 2016 od 18:00 hodin v místní knihovně.

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 11. srpna 2016 od 18:00 hodin v místní knihovně. Obecní úřad Těchlovice Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 412 558 925 fax: 412 558 925 e-mail: ou.techlovice@volny.cz Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 11. srpna 2016 od

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 4/2013 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 4/2013, které se uskutečnilo dne 01.08.2013 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 62/04/2013

Více

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání:

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Festová Renata, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Novák Milan, Hušek Josef, Mgr.Hojda Jan, Th.D. Omluveni:

Více

Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne

Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne 27. 04. 2016 Místo jednání: Začátek jednání: Přítomno: Omluvena: Ověřovatelé: Zapisovatel: Družstevní dům Choustník 19.00 hodin 8 členů Veronika Jakeš František

Více

Zápis č. 9-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 10. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 9-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 10. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 9-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 10. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Z Á P I S Z 36. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z 36. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z 36. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 7.10.2014 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn na úřední

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ Pozn.: v zápise jsou přitomní zasedání OÚ uváděni bez akadem. titulu Přítomni: prezenční

Více

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Výpis usnesení ze zasedání Rady obce Obrnice č.5/2014, které se konalo dne od 9.00 hodin na OÚ Obrnice

Výpis usnesení ze zasedání Rady obce Obrnice č.5/2014, které se konalo dne od 9.00 hodin na OÚ Obrnice Výpis usnesení ze zasedání Rady obce Obrnice č.5/2014, které se konalo dne 15.4.2014 od 9.00 hodin na OÚ Obrnice Program jednání: 1) Program rady 2) Volba ověřovatelů zápisu 3) Kontrola usnesení 4) Směna

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Zápis č. 6/2013 ze zasedání KV konaného dne od 18:50 na OÚ Chýně Z MINULÝCH USNESENÍ ZBÝVÁ DOŘEŠIT:

Zápis č. 6/2013 ze zasedání KV konaného dne od 18:50 na OÚ Chýně Z MINULÝCH USNESENÍ ZBÝVÁ DOŘEŠIT: Zápis č. 6/2013 ze zasedání KV konaného dne 18. 9. 2013 od 18:50 na OÚ Chýně Přítomni: Jelínek, Pokorná Podle informací od paní tajemnice, Věry Kovářové a podle vlastních zjištění byla provedena kontrola

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Zápis z XVIII. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany

Zápis z XVIII. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany Zápis z XVIII. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 25. 10. 2016 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany Přítomni: viz prezenční listina Paní zastupitelky A. Štechová a V.

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Vyhodnocení hospodaření v obecních lesích (Zdeněk Papík, LESPAP) b) Výsledky výběrového řízení

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

VÝSLEDKY ANKETY VYUŽITÍ ZÁMKU

VÝSLEDKY ANKETY VYUŽITÍ ZÁMKU VÝSLEDKY ANKETY Rádi bychom poděkovali vám všem, kteří jste se zapojili do ankety týkající se záměrů městyse a využití zámku. Výsledky ankety nás v mnohém překvapily a byly velmi důležité pro sestavování

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 4. 3. 2011 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav Kahuda

Více

Přehled usnesení. Usnesení č. 2015/2/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.antoniva, Bc.Chlupovou.

Přehled usnesení. Usnesení č. 2015/2/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.antoniva, Bc.Chlupovou. Přehled usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne 26.3.2015 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá

Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne 28.7. 2016 od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Kaucká, Ing. Jiří Čenský, Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová (od 19:35 hod), Kateřina

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod Obec Láz Láz č. p. 219, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod Přítomni: Mgr. Antonín Kropáč, Ing. Jaroslav

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce 35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne 4. 2. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, Petr Vojkůvka,

Více

U S N E S E N Í č.4/2015

U S N E S E N Í č.4/2015 U S N E S E N Í č.4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Nučice, konaného dne 22.4. 2015 I. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: 1) Zprávu o kontrole usnesení č.3/2015 ze dne 18. března 2015 II. Zastupitelstvo

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program:

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program: Zápis a usnesení 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 92 zákona č.128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na středu dne 7. 9. 2016 v 17 hodin v zasedací

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC. Usnesení

Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC. Usnesení Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Chlumec volební období 2014-2018 konaného dne 22. června 2016 od 16:00 do 18:15 hodin v zasedací místnosti v sídle

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 11.12. 2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Šárka Kočová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne , od 18:00 hodin. Počet přítomných: 6 Omluven: Martin Průcha Hosté: 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne 21. 12. 2015, od 18:00 hodin. Jednání bylo zahájeno v 18.02 starostou panem Gustavem Pilzem.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Zasedání obecního zastupitelstva obce Soběslavice dne

Zasedání obecního zastupitelstva obce Soběslavice dne Zasedání obecního zastupitelstva obce Soběslavice dne 18.5.2012 Schválení programu jednání: 1. Schválení závěrečného účtu obce Soběslavice za rok 2012 2. Prodej části pozemků p.č. 224/22, 224/2, 224/19

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Program 1. zasedání RADY OBCE SLATINICE konané v 16:00 hod. na OÚ ve Slatinicích.

Program 1. zasedání RADY OBCE SLATINICE konané v 16:00 hod. na OÚ ve Slatinicích. Program 1. zasedání RADY OBCE SLATINICE konané 25.11. 2014 v 16:00 hod. na OÚ ve Slatinicích. Přítomni: Bc. Ondřej Mikmek, Stanislav Havlíček, Mgr. Zdeňka Ševčíková, Jana Stachová, Lubomír Vymazal Starosta

Více

Z Á P I S č. 2/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rpety, které se konalo dne od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Rpety

Z Á P I S č. 2/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rpety, které se konalo dne od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Rpety Z Á P I S č. 2/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rpety, které se konalo dne 21. 4. 2016 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Rpety Přítomno: 6 členů zastupitelstva obce Rpety dle prezenční listiny

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 10. 6. 2015 312/13/RM/2015 Pronájem pozemku - záměr (Zachová Kateřina) Rada města rozhodla o zveřejnění záměru

Více

Zápis č.8/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod.

Zápis č.8/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod. Zápis č.8/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne 17.8.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod. Přítomni: Jana Krupičková, Josef Rákos, Martin Šafr, Ing. Cyril

Více

Výsledky projednání. z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov

Výsledky projednání. z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov Výsledky projednání z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne 5.5.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov zastupitelstvo obce Zlechov zvolilo: USNESENÍ č. 192: Zastupitelstvo

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

Zápis č. 9/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 9/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 9/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 17.07.2014 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří, Olmr

Více

Zápis č. 3/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 3/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 3/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 10. 3. 2016 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková,

Více

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 29. dubna 2014 od 8.00.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Duchcov Přítomno: 6 Nepřítomno: 0

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 9. 9. 2013 v 18.00 hod. ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 9. 9. 2013 v 18.00 hod. ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 9. 9. 2013 v 18.00 hod. ve velkém sále úřadu městyse Tento zápis á pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty

Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty Výroční zpráva za rok 2013 Zpráva o činnosti OS za rok 2013 Činnost OS pro záchranu hradu Kostomlaty vycházela výhradně z plnění společně stanoveného Plánu aktivit 2013, jež je součástí naší VIZE 2018.

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů zastupitelstva

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. února 2014

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. února 2014 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. února 2014 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Lácha, Vlasta Tišlerová, Josef Novák, Stanislav Kahuda, Josef Brouček Omluven: Michaela

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Divec ze dne Program zasedání. 1. Uvítání. 2. Prezentace a kontrola usnášeníschopnosti

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Divec ze dne Program zasedání. 1. Uvítání. 2. Prezentace a kontrola usnášeníschopnosti Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Divec ze dne3.6.2010 Program zasedání 1. Uvítání 2. Prezentace a kontrola usnášeníschopnosti 3. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise 4. Schválení

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 4/2016 ze dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 4/2016 ze dne Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 4/2016 ze dne 19.4.2016 Čas: 19.05 21.40h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 7 členů ZO Suchodol

Více

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 19.09.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,20 hod. Přítomni členové

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 5.6.2013 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluven : Tomáš Rulec, zastupitel Dále přítomno: 5 občanů, dle prezenční listiny

Více

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Z Á P I S č. 4 / 2 0 0 9 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda Přítomni: p. Ohrazda, Trapl,

Více

Zápis č. M6/2011. Přítomni : Bc. Milan Jároš, Jan Kolbe, Pavel Kotyk, Martina Staňková, Mgr. Jana Cozlová, Irena Dvořáková

Zápis č. M6/2011. Přítomni : Bc. Milan Jároš, Jan Kolbe, Pavel Kotyk, Martina Staňková, Mgr. Jana Cozlová, Irena Dvořáková Zápis č. M6/2011 z mimořádného jednání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice ze dne 28. 7. 2011 konaného na sále Obecního úřadu ve Zlaté Olešnici od 19.00 hodin. Zasedání řídí: Starosta obce Zlatá Olešnice

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 7. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 29.4.2015 v 19:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 7. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 29.4.2015 v 19:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 7. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 29.4.2015 v 19:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Daniel Stráský, Stanislav Slouka, Martin Kružík, Jan

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM Datum konání : 27.5.2015 Místo konání : zasedací místnost OÚ Zahájení : 17.00 hodin Přítomni : zastupitelé : Guschl Lukáš Hendrych Pavel

Více

Z á p i s č. 7/2012. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malšovice konaného dne v klubovně FK Malšovice.

Z á p i s č. 7/2012. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malšovice konaného dne v klubovně FK Malšovice. Stránka 1 z 7 Z á p i s č. 7/2012 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malšovice konaného dne 17. 12. 2012 v klubovně FK Malšovice. Přítomni: P. Plachý, J. Krpálek, R. Urban, M. Pileček, ing. J. Petrášek,

Více

Bod č. 1 Technický bod

Bod č. 1 Technický bod ZÁPIS z jednání zastupitelstva obce Hnanice ze dne 29.9.2010 o 18.00 hod., číslo zápisu 121/2010, které se uskutečnilo v zasedací místnosti Obecního úřadu Hnanice. Bod č. 1 Technický bod Přítomni: Jiří

Více

Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 12.06.2014 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří, Olmr

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 17.8.2016 od 16:30 hodin v zasedací místnosti OÚ. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více