SVĚT MÓDY A JEJÍ HISTORIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SVĚT MÓDY A JEJÍ HISTORIE"

Transkript

1 22. základní škola Plzeň, příspěvková organizace Na Dlouhých 49, Plzeň Absolventská práce SVĚT MÓDY A JEJÍ HISTORIE Anna Hatáková IX.B Vedoucí absolventské práce: Mgr. Jana Bidláková Školní rok 2013/2014

2 Prohlašuji, ţe jsem absolventskou práci vypracovala samostatně s pouţitím uvedené literatury a zdrojů informací. V Plzni dne 8. října 2014 Anna Hatáková (podpis ţáka) 2

3 Obsah Obsah... 3 Anotace v českém jazyce... 5 Anotace v anglickém jazyce... 6 Úvod Počátky oblékání Počátky středověku Detailní popis oděvu od 11. století Coco Chanel a její změny v dámské módě Úvod ke kapitole Ţivot Její záměry a cíle Kariéra Nejvýznamnější návrháři a návrhářky 20. a 21. století Yves Saint-Laurent Gianny Versace Blanka Matragi Beata Rajská Dnešní móda Evropa a Amerika Asie Afrika Náplň práce návrháře Módní návrhář Divadelní návrhář

4 5.3 Filmový návrhář Závěr Použité zdroje: Kniţní zdroje: Elektronické zdroje (internet):

5 Anotace v českém jazyce V této práci se budu zabývat, jak uţ napovídá název, vývojem módy, jejím rozvojem a změnami průběhem věků. Tato práce bude rozdělená do sedmi hlavních kapitol a několika menších podkapitol. Práce bude probírat módu uţ od počátku v pravěku, kdy bylo oblečení pouţíváno pouze jako ochrana před mrazem po nejnovější trendy módu a tajemství kreativity nejpřednějších světových návrhářů. Klíčovou postavou celého tématu a celé práce bude Coco Chanel, pravděpodobně nejznámější módní návrhářka všech dob, a to nejen díky tomu, ţe udělala největší zlom v dámské módě tím, ţe jako první ţena oblékla kalhoty. V této práci bude také podrobně rozebrána móda středověku, starověku a pravěku. Krom toho se budu zabývat tím, jak oděvní móda nevědomky ovlivňuje ţivot a svět kolem nás, jak se s módou mění lidé, architektura, či jen obecný design obalů a letáků. Poté je tu tedy otázka: Je svět a doba ovlivněna rozšiřující se módou nebo móda světem? Móda je architektura: je to otázka proporcí. (Coco Chanel) 5

6 Anotace v anglickém jazyce In this work I will deal, how you can guess, with the development of fashion, and changes through the ages. This work will be divided into seven main chapters and a couple of smaller chapters. It will discuss fashion since the beginning in Prehistory, when the clothes was used only for warm effect in winter, to latest fashion, and the secret of the biggest fashion designers creativity. The key person of whole work will be the most famous fashion designer ever Coco Chanel. She is the most respected fashion designer not only because she made the biggest breakthrough in ladies fashion - she was the first woman in history who started to wear trousers. I will also analyze in detail the fashion of middle ages, antiquity and prehistory. And i will deal how the clothes fashion affects the life and the world around us, how architecture, goods packaging and so on change with fashion. After that, there is the question: Is the world and age affected by fashion or is fashion affected by world and ages? Fashion is architecture: it is a matter of proportion. (Coco Chanel) 6

7 Úvod Téma téhle práce jsem si vymyslela sama a vybrala jsem si ho hlavně proto, ţe se v budoucnu chystám jít na školu s tímto zaměřením, a proto mi toto téma přijde celkem příhodné. Vybrala jsem si ho také proto, ţe uţ léta mě baví navrhovat oblečení, i kdyţ zatím jsem ho pouze kreslila. V podstatě někdy v šesté třídě jsme od starších spoluţáků zaslechli o absolventské práci. I kdyţ v tu dobu se o to nikdo z nás nezajímal, ale protoţe se dělají kaţdý rok, tak někdy v sedmé třídě nám o tom řekla jedna z vyučujících. Myslím, ţe uţ od té doby jsem měla téma vymyšlené. Zatímco někteří spoluţáci si pořád lámali hlavu ještě v prosinci, já uţ jsem měla rok a půl o tématu jasno. Téma mě velmi oslovuje také díky Coco Chanel, dle mého názoru nejlepší módní návrhářky všech dob, a to nejen kvůli tomu, ţe díky jejímu vlivu začaly ţeny a dívky nosit kalhoty. Téma je velmi rozsáhlé, také proto jsem si ho vybrala, dá se o něm napsat spoustu věcí a co je lepší, ţe se můţu dozvědět spoustu nových informací, a ty sdělit i dalším. Nebudu se zabývat jen jedním časovým úsekem, proberu toto téma od pravěku po současnost. Ačkoli nebyl vţdy můj největší sen být návrhářkou (chtěla jsem být herečkou), ale z části si myslím, ţe tato práce by mi mohla značně pomoci v dalším studiu na střední škole nejen díky tomu, ţe budu probírat téma, kterým se budu další čtyři roky zabývat, ale také proto, ţe mi tato práce pomůţe se naučit psát práce jako je tato, shromaţďovat a sepisovat velké mnoţství textu a informací a dokázat toto všechno poté vmáčknout do patnáctiminutového projevu a prezentace, coţ ovšem neodsunuje fakt, ţe ať říkáme a píšeme co chceme, nikoho to nebaví psát. Krom toho se bude téma zabývat nejen oblékáním ve starověku, středověku atd., ale bude zde například rozebrána práce návrhářů a jak se v průběhu let měnila, či jak se liší móda v různých státech, na kontinentech nebo ve městech a vesnicích. Pokud chcete být nenahraditelní, musíte být odlišní. (Coco Chanel) 7

8 1 Historie oblékání od počátků lidstva 1.1 Počátky oblékání Počátky oblékání lze zařadit uţ do pravěku, tehdy se ovšem nepouţívalo jako móda. Od počátku lidské existence se společně v průběhu evoluce lidské rasy vyvíjel a zdokonaloval oděv. Ve vývoji lidstva plnil pouze praktické účely. Zakrýval nahé lidské tělo, chránil ho před chladem nebo teplem, chránil kůţi při kontaktu s jiným materiálem. Tepelná izolace a ochrana byly prvními poţadavky člověka na oděv. Tehdy se lidé neoblékali, pouze se halili do kusů hrubé kůţe. Časem a dalším vývojem vyjadřoval oděv postavení ve společnosti. Po vynálezu tkaniny se jí začalo vyuţívat místo kůţe, jelikoţ se lépe přizpůsobila lidskému tělu. Začaly se tvořit i primitivní střihy. Kdyţ se přesuneme do Egypta do doby 2700 aţ 1000 př. n. l., zjistíme, ţe zde pouţívali jednoduchý tkací stav, na kterém vyráběli látky, pouţívali především bílou bavlnu a uměli utkat velmi jemné materiály. Uţ od počátků se oděvy rozdělovaly na dámské a pánské a tak to bylo i zde Obr. 1: Pravěký muţ! v Egyptě. Muţi nosili bederní roušku, kterou tvořil pruh látky ovinutý kolem boků, upevněný v pase, a ţeny košilkovitý oděv s krátkými rukávy, který obepínal postavu. Bohatí lidé jej často doplňovali různými šperky. Na území Mezopotámie u řek Eufrat a Tigris nosili lidé oděv, jehoţ základ tvořila zavinovací sukně a skládaný nešitý plášť. V Mezopotámii jako první pěstovali len, který se v sumerštině nazýval gad. Pouţívali výšivky a sukně zdobili strukturami a zlatými pírky. Kromě krále, který nosil sandály, chodili všichni bosi. Ve starověkém Řecku začali také lidé připisovat oděvu estetickou roli. Jako materiál pouţívali jemné plátno dovezené z Egypta nebo Indie. Základním typem oděvu byl chitón. Tvořili jej dva pruhy látky, které byly na ramenou a po stranách boků sepnuty za pomoci spon, knoflíků nebo jednoduše sešity. Chitón byl jemný, někdy aţ průsvitný, šíře této látky se pohybovala kolem čtyř metrů, kolem pasu si ji převazovali jedním nebo více pásky. Mladí muţi nosili tento oděv obvykle dlouhý ke kolenům. Ţeny 8

9 nosily výhradně dlouhé chitóny a na ně si oblékali ještě jednu svrchní část (peplos). Muţi si často také brali různé pláště. Obr. 2: Chitón muţ a ţena Obr. 3: Chitón Ve starověkém Římě byla základem oděvu tunika, ze dvou pruhů látky sešitá na bocích a ramenou s otvory pro ruce a hlavu. Později k ní začali přišívat také rukáv sahající k loktům. Nosila se přepásána a mírně podkasaná v pase. Muţi nosili tuniku dlouhou ke kolenům, starší generace, ţeny a vyšší společenské vrstvy ji nosily dlouhou ke kotníkům. Senátoři se svým oděvem lišili od civilního obyvatelstva. Jejich tunika měla na prsou a zádech široký purpurový pás. Svrchní vrstva oděvu byla tóga. Byla zároveň také znakem svobodných Římanů. Stříhali ji do tvaru elipsy a řasili na ji na levém rameni. Tóga vyţadovala klidný pohyb, protoţe její rozměr byl asi 3,5 metru na 5,5 metru. Císař měl tógu purpurovou celou, zdobenou zlatými nitěmi. Oděvy otrokyň, cizinek a svobodných Římanek se lišily počtem oblékaných vrstev roucha. Základní vrstva ţenské tuniky sahala aţ ke kotníkům. Aristokratické ţeny si na ni oblékali stolu, druh široké sukně z jemného plátna, která se sepínala na rukou a rameni, a na vrch nosily plášť palla, které mohly nosit pouze svobodné Římanky. 1.2 Počátky středověku Na rozdíl od dnešních velmi rychlých změn se oblečení muţů a ţen vyvíjelo do doby před úsvitem renesance v Itálii 14. století relativně pomalu. Na počátku středověku byly oděvy obou pohlaví podobné jako v předchozích dobách (vrstvení různých tunik nebo košilí kus, který byl na těle, se postupně stal košilí a byl obvykle z pracovního lnu). Postupem času se začaly mezi muţskými a ţenskými oděvy projevovat větší rozdíly. 9

10 Období rané kultury 10. aţ 11. století vyvinulo velkolepější oděv a byly pouţívány bohatší materiály a více svrchních ozdob. Ve 12. aţ 14. století byly oděvy stále vypracovanější, více přizpůsobené svému nositeli. Největší vliv na změny mělo zboţí přicházející z Blízkého východu do Evropy. Kvalita a přepych evropského odívání byly také zaloţeny na nově vytvořených dílnách vyrábějících hedvábné látky (první vznikly ve Španělsku). V polovině 13. století byla Itálie hlavním dovozcem hedvábí z Číny (nejvýznamnějšího centra hedvábných látek) Detailní popis oděvu od 11. století Rozličné tipy tunik u muţů doplňovaly přiléhavé kalhoty. Volná ţenská tunika měla rozšířené rukávy do tvaru kalichu nebo volných cípů. V této době nahrazuje sandály uzavřená obuv s dlouhou špičkou. Obr. 4: Středověká tunika Obr. 5: Boty s dlouhou špičkou Prvky římského oděvu se udrţovaly s obměnami dlouho do středověku aţ asi do roku 1000 našeho letopočtu. I později se ještě šat muţů i ţen skládal z volně opásané tuniky a ze čtvercového pláště. Z tuniky se v XIII. století vyvinuly šaty šité, více méně přiléhavé tím, ţe byly zuţovány a sestřihovány. Na počátku středověku je vedoucím dvojí stav: kněţstvo a rytířstvo. Kláštery a hrady rytířů byly tehdy jediným sídlem kultury. Středověký oděv známe z postav na náhrobních kamenech, z obrázků, jimiţ jsou vyzdobeny knihy té doby (z tzv. rukopisných drobnomaleb) a z pečetí. Z nich 10

11 je patrné, ţe v XI. a XII. století se oděv vyšších tříd ze střední a západní Evropy se příliš nelišil podle jednotlivých zemí a národů. S rytířskými mravy, které k nám přišly z Francie, se šířila také tamější móda. Češi a Moravané se v XII. století strojili podle západní módy, s oděvem převzali i jejich názvy. Muţský oděv z doby od roku 1000 aţ 1300 je rozmanitý. Muţi nosí lněnou košili (u chudších konopnou), úzké nohavice na způsob punčoch ze sukna nebo plátna, které upevňovali řemenem nebo tkalounem k pasu a od nich od pasu zastrkovali široké nohavice. Přes tento oděv nosili tuniku dlouhou aţ k lýtkům, dole rozšířenou, na ramenech uzavřenou s rukávy. Vše bylo olemováno ţivou barvou. Plášť z jemnější nebo hrubší vlny (podle stavu u šlechty téţ z hedvábí) byl půlkruhového nebo čtvercového střihu, přehozen přes levé rameno a na pravé sepnutý sponou. Boty se nosily vysoké ke kolenům z barevné plsti nebo kůţe. Kromě jen módního oblečení se od 9. století začala vyvíjet i zbroj pro rytíře a vojáky. V 11. století byla vynalezena plátová zbroj. Drátěné brnění, které je většinou sestaveno ze spojovaných kovových krouţků, bylo pravděpodobně odvozeno z keltské zbroje z 6. či 5. stol. př. n. l., obvykle se nosilo přes prošívanou spodní tuniku. Proto bylo v 11. století vyvinuto plátové brnění, pevnější neţ bylo krouţkové, které lépe odolávalo přímým úderům. Oděv se v 11. století obecně stává volnější, v 11. století také mimo jiné pomalu začínaly vznikat dílny, ze kterých se oděvy prodávaly na trzích. Obr. 6: Plátová zbroj Po tomto období přichází z Francie gotika, jejímţ znakem je štíhlost a elegance, a to i v oděvu. Dosavadní románský šat, podobný církevnímu rouchu, je vystřídán elegantnějším gotickým střihem, který se přizpůsobuje postavě. Módu ovlivňuje také rytířská kultura Obr. 7: Krouţková zbroj 11

12 a její nové estetické ideály. Chrabrý muţ se zţenšťuje, všechny kombinace barev jsou povoleny. Ţeny nosily svrchní a spodní oděv. Spodní sahal ţeně po kotníky, měl úzké dlouhé rukávy. Vrchní byl kratší aţ po kolena i níţe. Vdané ţeny se od svobodných Obr. 8: Šaty 11. století přísně odlišovaly, a to především v úpravě vlasů. Svobodné ţeny nenosily pokrývku hlavy a vlasy měly upraveny do copů nebo jim volně splývaly. Vdané ţeny nosily roušky, závoje, kapuce a šátky, na různé způsoby půvabně uvázané. Pro vrcholný středověk jsou charakteristické křiţácké výpravy, rytířské turnaje a rytířské mravy. Z Itálie se dováţejí nádherné drahé látky, které si kaţdý můţe dovolit podle bohatství a postavení. V oděvu se začíná zobrazovat štíhlá linie. Bohatí lidé si dávají obleky šít, v Evropě se rozvíjí krejčovská výroba. Oděv chudých lidí je primitivně zpracovaný podomácku. Pracující lidé nosili pouze spodní šat, v nepříznivém počasí plášť. Ve 14. století začínají vznikat cechové krejčovské společnosti. Definitivně byl krejčovský cech uznán v Praze roku Před tím krejčí své umění tajili. Od té doby se začali oděvy více zdobit a lidé se začali více parádit pouţívali spony ve vlasech, zdobné knoflíky, tepané opasky. Zde začíná móda v pravém smyslu, jak ji známe. 12

13 2 Coco Chanel a její změny v dámské módě 2.1 Úvod ke kapitole Celá tato druhá kapitola se bude týkat Coco Chanel, neboť byla jednou z nejlepších návrhářek dvacátého století, dosud i po její smrti je velice uznávaná, její značka se nosí po celém světě a povaţuje se za luxusní módu. Proslavila se nejen svými prvotřídními kvalitními šaty a kostýmky, vymyslela také několik nových stylů a oděvů a největším hitem bylo, ţe jako první ţena v historii propagovala a také nosila kalhoty. 2.2 Ţivot Obr. 9: Coco Chanel ve třiceti letech Coco Chanel, vlastním jménem Coco Gabrielle Chanel, se narodila 19. srpna 1883 v Saumuru, Pays de la Loire a zemřela ve věku 88 let 10. ledna 1971 v Paříţi). Narodila se jako druhá dcera podomního obchodníka Alberta Chanel a jeho druţky Jeane Seville. Rodiče se vzali aţ v roce Měla čtyři sourozence: dvě sestry, Julii a Antoinettu, a dva bratry, Alphonse a Luciana. Po smrti matky roku 1895, tedy v jejích dvanácti letech, dal otec všechny své děti do klášterního sirotčince v Aubazine. Se sestrou Julií byla později přijata do klášterní školy. Ve dvaceti letech začala pomáhat své tetě v obchodě s oděvy v obci Moulins a záhy si získala pověst velmi schopné švadleny. V letech 1905 aţ 1908 si po večerech navíc přivydělávala zpěvem v kavárnách a nočních podnicích, které se nacházely buď přímo v Moulins, nebo ve Vichy. Zde také získala svou přezdívku Coco, coţ ve francouzštině znamená dušička nebo miláček. Právě v lázeňském městě Vichy se seznámila se synem z průmyslnické rodiny a chovatelem koní Etiennem Balsanem. Stala se jeho milenkou, díky čemuţ získala přístup do vyšší společnosti. S Balsanem ţila aţ do roku 1910 na jeho zámku v Royallie 13

14 u Compiegne. Později poznala dalšího osudového muţe, britského diplomata a majitele dolů Artura Capela, přezdívaného Boy. S jeho podporou otevřela v Paříţi a mondénním přímořském letovisku Deauville několik ochodů s luxusními klobouky, kde časem rozšířila sortiment o sportovní oblečení. Poté v roce 1916 otevřela další módní salón v letovisku Biarritz na jihozápadě Francie. Následovala první ucelená kolekce, v níţ se objevily originální košilové šaty (jednodílný, volný oděv, který se nosil bez korzetu, svázaný v pase, nebo na bocích), či tehdy její proslulé malé černé šaty. Dále do dámské módy zavedla úplet, který byl do té doby povaţován za materiál na výrobu prádla Její záměry a cíle Jejím cílem nebylo jen rozšířit módu aristokracie a vyšších tříd do ulic, ale i umoţnit nositelce kaţdého modelu, aby se cítila sama sebou a zároveň pohodlně. Jejím heslem byla tehdy funkčnost a prostota. Způsobila revoluci v oděvním průmyslu a její podniky měly ve 30. letech aţ 3500 zaměstnanců. V té době byla nejbohatší módní návrhářkou Francie a říkalo se jí královna módy. Arthur Capel, její největší láska zemřel při automobilové nehodě 22. prosince Coco Chanel se nikdy nevdala, kdyţ jejím ţivotem prošla po něm řada dalších Obr. 10: Arthur Capel a Gabrielle (Coco) muţů. Za zmínku stojí hudební skladatel Igor Obr. 11: Coco Chanel a její návrh klobouku Stravinskij, ruský velkokníţe Dimitrij Romanov (spojovaný s případy Grigorije Rasputina), který jí věnoval perly romanovců, dále Hugh Grosvenor, Druhý Vévoda z Westminsteru, a francouzský malíř a ţurnalista Paul Iribe. Coco Chanel po vypuknutí 2. světové války uzavřela všechny své salony krom jednoho jediného butiku (prodával se zde její slavný parfém v charakteristickém flakonu Chanel No. 5). Válku proţila s německým důstojníkem Hansem Güntherem von 14

15 Dincklage, a také se v té době přátelila s Waltrem Schellenbergem. Proto byla podezřelá z kolaborace s nacisty a po osvobození musela jako zrádkyně odejít do Švýcarska, kde poté strávila devět let Kariéra Původem byla Coco prostá venkovská dívka, tudíţ bez vzdělání, postavení a peněz. Avšak měla neobyčejnou povahu, která ji umoţnila předběhnout svou dobu čas, kdy společnost bránila ţenám projevit svou přirozenost. Byla po dlouhou dobu v podstatě kurtizánou, která vyuţívala pomoci a podpory muţů. Kariéra módní návrhářky byla důsledkem jejího tvořivého ducha i touhy po nezávislosti. Ve 20. a 30. letech vytvořila sportovní oblečení, kdyţ přepracovala pánské střihy na pohodlné dámské oblečení. Oblečení propagovala především tím, ţe jej sama nosila (včetně pletených vest, ţerzejových kostýmků, svetrů a námořnických kalhot). Nezbytnou součástí jejího šatníku se staly malé černé šaty, které vycházely z jednoduché košilové linie. Řada jejích doplňků zahrnovala kabelky, pásky a biţuterii. Mimo jiné zavedla do módy tzv. páţecí účes. V roce 1921 vytvořila klasický parfém Chanel No. 5 za pomoci parfuméra z Monte Carla Ernesta Beauxe. Obr. 12: Coco 1954 Ovšem vrchol její kariéry přišel v 71 letech v roce 1954, kdy přerušila odpočinek a vytvořila snad nejtrvalejší a nejznámější typ oděvu kostým Chanel. Skládá se z krátkého saka bez límce a ze sukně po kolena, významným ozdobným prvkem je lemování saka ozdobnou portou. Stále ho nosí ţeny na celém světě díky jeho jednoduchosti, kráse a eleganci. Obr. 13: Malé černé šaty 15

16 3 Nejvýznamnější návrháři a návrhářky 20. a 21. století V 21. století se na módu velmi hledí, ovšem styly se mění velmi rychle. V této kapitole bych vám chtěla představit několik nejvýznamnějších návrhářů, kteří navrhují třeba i oblečení pro filmové hvězdy na předávání cen, na nejrůznější plesy, svatební šaty či jen obyčejnou kolekci oblečení. Návrháři utvářejí módu, jak ji známe. Proto uvedu zahraniční, ale i české návrháře. 3.1 Yves Saint-Laurent Obr. 14: Saint-Laurent Narození: 1. srpna 1936, Oran, Alţírsko Úmrtí: 1. června 2008, Paříţ, Francie. Byl jedním z nejvlivnějších francouzských i světových módních návrhářů 20. století. Během své více neţ čtyřicetileté kariéry tvořil a měnil trendy v módě. Jeho značka YSL se stala symbolem kreativity a luxusu. Jeho otec byl ředitel pojišťovací společnosti. Rodiče se přestěhovali do Severní Ameriky během francouzsko-pruské války. Ve škole byl šikanován kvůli homosexualitě. V sedmnácti letech odešel do Paříţe a stal se spolupracovníkem Christiana Diora, bylo to nejkreativnější a nejúspěšnější spojení v historii módy. Saint-Laurent patřil k nejlepším návrhářům v Diorově módním domě. V roce 1957 v jeho 21 letech, mu bylo svěřeno vedení domu, kdyţ jel Dior na dovolenou, z níţ se však nikdy nevrátil. 15. listopadu 1957, tedy dva týdny po Diorově smrti, se Saint-Laurent stal uměleckým ředitelem Diorova módního domu a zároveň se stal nejmladším módním návrhářem ve světě. Krátce po nástupu do jeho funkce byl povolán na vojnu. Po dvaceti dnech neustálého stresu způsobeného jeho kolegy vojáky byl hospitalizován v psychiatrické léčebně. Poté začal vytvářet svůj nezaměnitelný styl kombinováním tradičních Diorových prvků s vlastními nápady. 16

17 3.2 Gianny Versace Narození: 2. prosince 1946, Reggio di Calabria, Itálie Úmrtí: 15. července 1997, Miami Beach Narodil se v jedné z nejchudších oblastí Itálie. Měl staršího bratra, který hrál baseball. Jeho matka měla krejčovský salon, ve kterém jí malý Gianni pomáhal. V necelých 10 letech navrhl své první šaty. Brzy se vypracoval na slušného krejčího, jakých jsou v Itálii tisíce. V 25 letech se odstěhoval do Milána, kde začal navrhovat šaty pro známé firmy. V roce 1976 s podporou staršího bratra a sestry Donatelly zaloţil firmu se znakem medusy. Vynikal tím, ţe byl mnohem kreativnější neţ jeho kolegové a měl také větší fantasii. Jeho modely byly vţdy o kus dál. Byly především krásné, provokativní a nespoutané, ale hlavně v sobě nesly obrovský erotický náboj. Dokázal vdechnout jiskru erotičnosti i pánskému Obrázek 15: Gianny Versace oděvu, neboť byl gay. Měl vlastní vkus a pouţíval perfektní materiály. Oblékal princeznu Dianu i Madonnu a mnoţství Hollywoodských hvězd, hlavně na přelomu 80. a 90. let. V roce 1994 lékaři Versacemu zjistili rakovinu. Dlouhé měsíce chodil na chemoterapie. Nikdo nevěděl, jestli se opravdu vyléčil. Zemřel při cestě ze svého oblíbeného baru, kam rád chodil ráno na kávu. Kdyţ odemykal dveře od své vily, do hlavy ho zasáhly dvě kulky. Zemřel při převozu do nemocnice. Jeho Údajný vrah spáchal deset dní po jeho smrti sebevraţdu. 17

18 3.3 Blanka Matragi Narozena: 1953, Světlá nad Sázavou. Vystudovala uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Ţelezném brodě a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. A získala titul akademická malířka. Roku 1978 vyhrála návrh kolekce pro letní olympijské hry v Moskvě. Vdala se za Dr. ing. Makrama Matragiho, se kterým se odstěhovala do Libanonu. V roce 1982 v Bejrútu otevřela salón Blanka Haute Couture. Její róby se proslavily v okruhu perských princezen a šejch. V roce 2002 obdrţela v Praze cenu Salvadora Dalí a roku 2003 získala titul Významná česká ţena ve světě. Obr. 16: Blanka Matragi 18

19 3.4 Beata Rajská Narození: 1962, Liptovský Mikuláš, Slovensko. Beata Rajská je absolventkou Střední průmyslové školy oděvní v Trenčíně (1980) a Filosofické fakulty University Komenského v Bratislavě (1986). Uţ jako studentka získala ocenění na módních soutěţích. S módou se na čas rozloučila, ale vrátila se k ní v roce 1993 (krátce po narození druhého syna) jako pedagog oděvní školy. Obr. 17: Beata Rajská Od roku 1997 úspěšně podniká v módě, v roce 2001 pak zaloţila společnost Beata Rajská Design s.r.o. Obr. 18: Modelky v šatech od Beaty Rajské 19

20 4 Dnešní móda V této kapitole se vám budu snaţit přiblíţit nejen módu, ale i to, jak se celkově oblékají různé kontinenty, zaměřím se i na rozdíly mezi moţnostmi, jaké má který stát a kontinent k módnímu a kulturnímu rozvoji. 4.1 Evropa a Amerika Za módní jedničku ze všech států v Evropě se povaţuje Francie, ve Francii se módou prostě ţije. Ţili zde i ţijí ti nejlepší návrháři a návrhářky světa. Bylo tomu tak i v minulosti. Ovšem v 21. století se móda nedá úplně specifikovat. Ale je zde jedna věc, kterou můţeme říct, a to ţe v 21. století se móda více neţ kdy předtím dělí na styly a na oblečení podle příleţitostí. U starších generací stále přetrvávají prvky módy minulého století, čemuţ se nikdo nemůţe divit. Obr. 19: šaty na předávání cen od špičkových návrhářů (Jennifer Lawrence) Obr. 20: Chachi moma- tepláky Móda se v dnešní době mění kaţdý den, i kdyţ podle mého názoru je hlavní co největší kreativita. V případě slavných osobností přichází na řadu extravagance. Kdyţ slavní lidé chodí na předávání filmových, hudebních cen nebo na různé plesy, snaţí se co nejvíce vyčnívat z davu a řekla bych, ţe 21. století je především charakteristické kombinováním různých stylů. Obr. 21: Ţenský pracovní oděv 20

21 V Evropě podobně jako v Americe se mezi teenagery velmi oblíbil styl volného oblečení, kdy nosí tepláky i do školy nebo na ulici, tedy nejen doma. Pro naše století je charakteristické, ţe se móda liší u různých zájmových skupin. Obr. 22: tzv. grunge styl 4.2 Asie V Asii se móda pro normální příleţitosti velmi podobá Americe a Evropě. Kdyţ ale dojde na náboţenství nebo oslavy, od nás se velmi liší, neboť Asiaté jsou věřící a silně uctívají své zvyky a návyky, kde se oblékají třeba na svatbu do úplně jiného oblečení neţ my. Obr. 23:Asijské slavnostní kimono Obr. 24: Asijské svatební kimono Obr. 25: Pánské kimono 21

22 4.3 Afrika Afrika je světadíl, kde se móda zásadně liší od všech kontinentů. Tedy nejen móda, ale veškerá kultura, náboţenství, moţnosti a způsob ţivota. V Africe ţijí lidé v kmenech. Africké kmeny zachovávají starodávné rituály a zdaleka se moc neliší od svých předků. Lidé ţijí v primitivních obydlích jen ze dřeva nebo z nějakého jednoduchého přírodního materiálu, jen malá menšina ţije ve městech. V Africe je neustále velké teplo, proto se Afričané téměř neoblékají, a pokud ano, oděvy často mívají košilovitý tvar a spíše se různě zdobí okolo. Obr. 26: Africké šperky, ozdoby Obr. 27: Africké rituální oblečení Obr. 28: Oblečení afrických ţen 22

23 5 Náplň práce návrháře 5.1 Módní návrhář Náplní práce módního návrháře je, jak uţ napovídá název, navrhovat a tvořit modely. Návrháři tvoří celý svět módy, určují módní trendy. Módní návrhář musí být hlavně kreativní a svůj. Na začátku musí vzniknout myšlenka, styl, jaký bude mít daný model, jaký bude mít střih, barvy, vybrat vhodný materiál. Kdyţ vznikne nápad v hlavě návrháře, je třeba ho vizuálně přenést na papír, tudíţ nakreslit, dát mu tvar, střih a barvu, prostě vše, co musí model mít (popřípadě doplňky jako šperky klobouky, kabelky). Kdyţ je návrh detailně hotov, je zapotřebí si opatřit dost velké kusy látky. Kdyţ má návrhář látky, uţ je potřeba jen se pustit do precizního šití. Obr. 29: Návrh šatů - Blanka Matragi Obr. 30: Návrh šatů Obr. 31 návrh šatů 23

24 5.2 Divadelní návrhář Toto povolání se nijak zvlášť od normálního návrháře neliší, avšak zásadním rozdílem je, ţe divadelní návrhář jiţ nemá tak volnou ruku. Jeho tvorba závisí na představě a podkladu autora který danou hru napsal, a reţiséra, který má o inscenaci hry určitou představu. Či musí vyplývat z nějakých dalších okolností, jako třeba v jakém roce a kdy byla hra napsána a jaké by třeba kostým měl splňovat styly či slohy. Obrázek 32: Návrh na pánský kostým Obrázek 33: Návrh na dámské kostýmy 5.3 Filmový návrhář Také se od módního návrháře moc neliší a od divadelního téměř vůbec, tedy kromě honoráře. Ten je u filmového návrháře vyšší. Podle popularity filmového studia, významu a popularity tvůrčího a filmového štábu či kniţní předlohy můţe filmový návrhář vydělat mnohonásobně víc. I u filmového návrháře je pravdou, ţe jeho tvorbu ovlivňuje myšlenka a představa autora a reţiséra. U kostýmu se také vyţaduje mnohem větší kvalita oděvu, vzhledem k tomu, ţe ve filmu jsou na rozdíl od divadla kostýmy ve velmi detailních záběrech. Filmové kostýmy proto často bývají sloţitější a propracovanější. Obrázek 34: Filmový kostým z filmu Sněhurka 24

25 Závěr Na závěr bych chtěla napsat několik slov. Dozvěděla jsem se spoustu nových věcí, které by se mi podle mého názoru mohly hodit v příštím roce, jelikoţ, jak uţ jsem zmínila, jdu na střední školu, která je na tento obor zaměřena. V celé práci jsem chtěla docílit toho, ţe informuji čtenáře této práce o světovém módním průmyslu od základů. A ţe se já sama dozvím něco nového. Myslím, ţe psaní této absolventské práce bylo pro mě velmi uţitečné nejen z hlediska toho, abych se naučila zpracovávat informace, ale také z hlediska toho, ţe jsem se dozvěděla, jak uţ jsem zmínila, spoustu nových věcí, a to nejen k tématu, ale i z hlediska typografie. Na závěr bych také chtěla poděkovat paní učitelce Bidlákové, ţe mohla být mým vedoucím práce, a ţe mi mimo jiné pomohla se správným výběrem tématu a s tvorbou osnovy. A v neposlední řadě také za to, ţe riskovala tím, ţe si mě vzala pod dohled, vzhledem k mému velmi špatnému pravopisu. Doufám, ţe si z této práce kaţdý vezmete minimálně stejný díl uţitečných informací jako já. 25

26 Pouţité zdroje: Kniţní zdroje: LEVENTONOVÁ, Mellissa. Ilustrovaná encyklopedie odívání: Od tógy po krinolínu. London: Thames and Hudson, ISBN Elektronické zdroje (internet): 1. Google. In: [online]. [cit ]. Dostupné z: 2. Obrázek Coco hanel. In: [online]. [cit ]. Dostupné z: 3. Módní návrháři- žena.cz. [online]. [cit ]. Dostupné z: 4. Móda od začátku našeho letopočtu. [online]. [cit ]. Dostupné z: 5. Pravěk a starověk. [online]. [cit ]. Dostupné z: 6. Historie odívání. [online]. [cit ]. Dostupné z: 7. Beata Rajská. [online]. [cit ]. Dostupné z: 8. Blanka Matragi. [online]. [cit ]. Dostupné z: 9. Yves Saint- Laurent. [online]. [cit ]. Dostupné z: 10. Coco Chanel. [online]. [cit ]. Dostupné z: 11. Coco Chanel. [online]. [cit ]. Dostupné z: 12. Coco Chanel- životopis. [online]. [cit ]. Dostupné z: 13. Gianny Versace. [online]. [cit ]. Dostupné z: 26

Absolventská práce MÓDA V PROMĚNÁCH ČASU

Absolventská práce MÓDA V PROMĚNÁCH ČASU Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice Absolventská práce MÓDA V PROMĚNÁCH ČASU Lenka Šenkýřová IX. A Vedoucí práce: Mgr. Jitka Zíková Školní rok 2010/2011 Prohlášení.

Více

Design kolekce dámské obuvi ve spolupráci s konkrétní firmou. Bc.A. Hana Novotná

Design kolekce dámské obuvi ve spolupráci s konkrétní firmou. Bc.A. Hana Novotná Design kolekce dámské obuvi ve spolupráci s konkrétní firmou Bc.A. Hana Novotná Diplomová práce 2011 ABSTRAKT V teoretické části diplomové práce se zabývám vývojem skandinávské obuvi od svých prvopočátků

Více

LIFE MAGAZINE. N o 3

LIFE MAGAZINE. N o 3 LIFE MAGAZINE N o 3 Rozhovor Liběna Rochová Česká naděje Miro Sabó Metropole Módy Tváře oděvů Módni ikony Ženy, jimž móda ležela u nohou Gurmán Umění vzbudit touhu osobnost módy Hana Podolská EDITORIAL

Více

Pavel Jevula návrhář s titulem

Pavel Jevula návrhář s titulem číslo 2 ročník 1 srpen 2005 Podzimní inspirace Jak dobře vybavit šatník Pavel Jevula návrhář s titulem Klobouky jak je neznáte Uvnitř čísla 2 soutěže o ceny. Vyhrajte lístek na módní SHOW nebo film Kill

Více

Zpracování přírodních materiálů

Zpracování přírodních materiálů Zpracování přírodních materiálů Základní škola Waldorfská Pardubice, Gorkého 867 Obsah Návaznost na Školní Vzdělávací Plán (ŠVP)... 4 Průřezová témata realizovaná v tomto produktu... 6 Informace pro učitele...

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LIBEREC 2010 HANA PLZÁKOVÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní program: B3107 Textil Studijní obor: 3107R007 Textilní

Více

19. 20. století módy

19. 20. století módy 1 Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc 19. 20. století módy Závěrečná práce Autor: Tereza Matulová Třída: IX Vedoucí práce: Mgr. Šárka Chlupová Olomouc 2012 2 OBSAH ÚVOD 3

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ PŘEDMĚT VÝTVARNÁ VÝCHOVA OBORU KADEŘNÍK BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2011 Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Bc. Pavla Dvořáková Vypracovala:

Více

In Silhouette Klára oupková Bakalá ská práce 2010

In Silhouette Klára oupková Bakalá ská práce 2010 In Silhouette Klára Čoupková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Tato práce, jak název napovídá, pojednává o siluetě oděvu. Zabývá se siluetou pánského a dámského oděvu napříč historií. Poukazuje na tvorbu

Více

PŘÍRUČKA MODERNÍ ŽENY

PŘÍRUČKA MODERNÍ ŽENY PŘÍRUČKA MODERNÍ ŽENY Předmluva Stylmoda.cz nabízí kvalitní a ověřené služby, produkty a ví, co prodává. Mimoto dokáže také fundovaně při koupi i ohledně módy a údržby oděvů poradit. A proto vám nyní jako

Více

DREAMTIME -doba snění- Michaela Beránková

DREAMTIME -doba snění- Michaela Beránková DREAMTIME -doba snění- Michaela Beránková Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Touto prací Vás chci pozvat do australského světa snění Dreamtime. Do času, kdy domorodí obyvatelé dokázali vytvořit krajinu,

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Liberec 2011 Kateřina Hajná TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní program: B3107 Textil Studijní obor: 3107R007 Textilní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Alexandra Ješátková Deylová

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Alexandra Ješátková Deylová VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Alexandra Ješátková Deylová Marketing svateb se zaměřením na chování spotřebitelů Diplomová práce 2014 Marketing svateb se zaměřením na chování spotřebitelů

Více

FOXMAG LIFE MAGAZINE. N o 2. Rozhovor Meda Mládková ČESKÁ naděje Daniel Pitín Móda

FOXMAG LIFE MAGAZINE. N o 2. Rozhovor Meda Mládková ČESKÁ naděje Daniel Pitín Móda FOXMAG LIFE MAGAZINE N o 2 Rozhovor Meda Mládková ČESKÁ naděje Daniel Pitín Móda Nejen na vysoké noze Zajímavý projekt TATE MODERN, DOX CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ, VELETRŽNÍ PALÁC osobnost PICASSO EDITORIAL

Více

Dekonstrukce v konstrukci. Tereza Mašlaňová

Dekonstrukce v konstrukci. Tereza Mašlaňová Dekonstrukce v konstrukci Tereza Mašlaňová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Ve své bakalářské práci se zabývám pojmy konstrukce a dekonstrukce v oděvu. Teoretickou část jsem logicky rozdělila na dva oddíly.

Více

Analýza sportovních klubů s nabídkami aktivit pro veřejnost, jako součást motivace k volnočasovým aktivitám

Analýza sportovních klubů s nabídkami aktivit pro veřejnost, jako součást motivace k volnočasovým aktivitám Analýza sportovních klubů s nabídkami aktivit pro veřejnost, jako součást motivace k volnočasovým aktivitám Bakalářská práce Petr Solfronk Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s r. o. katedra Cestovního

Více

Satori. Kamila Kmetíková

Satori. Kamila Kmetíková Satori Kamila Kmetíková Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Satori poznání. Slovo, které nese nejen název bakalářské práce, ale především nejlépe vystihuje zvolenou tématiku. Zabývám se problematikou zen-buddhismu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. Bc. Tereza Čopíková Porovnávání restauračních zařízení typu čajovna v okrese Chomutov Diplomová práce Praha 2014 Porovnávání restauračních zařízení typu čajovna

Více

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Gymnázium Jana Nerudy Závěrečná práce studentského projektu Cesta oděvu Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Adéla Dvořáková Lucie Vinařská Tereza Stachová Lucie Zemanová 1

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Domovní requiem aneb Historie evropské rakvičkárny Bakalářská práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Domovní requiem aneb Historie evropské rakvičkárny Bakalářská práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér scénografie Scénografie Domovní requiem aneb Historie evropské rakvičkárny Bakalářská práce Autor práce: Jan Zapletal Vedoucí práce:

Více

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV METODIKA DATOVÁNÍ A INTERPRETACE PORTRÉTŮ 16. 18. STOLETÍ POMOCÍ HISTORICKÉ MÓDY

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV METODIKA DATOVÁNÍ A INTERPRETACE PORTRÉTŮ 16. 18. STOLETÍ POMOCÍ HISTORICKÉ MÓDY NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV METODIKA DATOVÁNÍ A INTERPRETACE PORTRÉTŮ 16. 18. STOLETÍ POMOCÍ HISTORICKÉ MÓDY Praha 2013 1 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV Odborné a metodické publikace, svazek 43 METODIKA DATOVÁNÍ

Více

TEMATIZACE GENDERU A FEMINITY V DÍLE ALOISE JIRÁSKA F. L. VĚK

TEMATIZACE GENDERU A FEMINITY V DÍLE ALOISE JIRÁSKA F. L. VĚK UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta filozofická TEMATIZACE GENDERU A FEMINITY V DÍLE ALOISE JIRÁSKA F. L. VĚK Michaela Vrbová Bakalářská práce 2011 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Podnikatelský plán vybraného podniku. The business plan of the selected company

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Podnikatelský plán vybraného podniku. The business plan of the selected company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Podnikatelský plán vybraného podniku The business plan of the selected company Thu Trang Nguyen Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

móda obuv doplňky trendy business retail

móda obuv doplňky trendy business retail móda obuv doplňky trendy business retail ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2014 www.textil-obuv.cz Editorial Svět textilu & obuvi ÚVODNÍ SLOVO Vážení čtenáři, po dvou měsících se Vám opět dostává do rukou další vydání odborného

Více

Po stopách osobnosti Plzeňského kraje zapomenutého malíře Bohumila Konečného

Po stopách osobnosti Plzeňského kraje zapomenutého malíře Bohumila Konečného Vysoká škola obchodní v Praze Studijní obor: Cestovní ruch (CRV) Po stopách osobnosti Plzeňského kraje zapomenutého malíře Bohumila Konečného On the Trail of Personality of Plzeň Region Forgotten Painter

Více

Jan Horák. (Český pianista v Japonsku) Magisterská diplomová práce

Jan Horák. (Český pianista v Japonsku) Magisterská diplomová práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra klávesových nástrojů Studijní obor klavír Jan Horák (Český pianista v Japonsku) Magisterská diplomová práce Autor práce: Vedoucí práce:

Více

Začlenění romských ţáků do etnicky odlišných tříd

Začlenění romských ţáků do etnicky odlišných tříd MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra psychologie Začlenění romských ţáků do etnicky odlišných tříd Bakalářská práce Brno 2014 Autor práce: Alena Slámová Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Tereza

Více

Valtice návrh úprav expozice Zemědělského muzea. Michaela Jungrová

Valtice návrh úprav expozice Zemědělského muzea. Michaela Jungrová Valtice návrh úprav expozice Zemědělského muzea Michaela Jungrová Bakalářská práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta Multimediálních Komunikací 2 UTB ve Zlíně, Fakulta Multimediálních Komunikací 3 UTB ve Zlíně,

Více

Ilustrace. Dětská tématika

Ilustrace. Dětská tématika 0 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra výtvarné výchovy Ilustrace Dětská tématika Doprovodný text k praktické diplomové práci Brno 2012 Vedoucí práce: doc. Jan Bruţeňák Autor práce:

Více

Sedláčkova kavárna a kavárna hotelu Slavia v proměnách času.

Sedláčkova kavárna a kavárna hotelu Slavia v proměnách času. Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav evropské etnologie Sedláčkova kavárna a kavárna hotelu Slavia v proměnách času. Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: Vypracoval: doc. PhDr. Alena Kříţová,

Více