SVĚT MÓDY A JEJÍ HISTORIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SVĚT MÓDY A JEJÍ HISTORIE"

Transkript

1 22. základní škola Plzeň, příspěvková organizace Na Dlouhých 49, Plzeň Absolventská práce SVĚT MÓDY A JEJÍ HISTORIE Anna Hatáková IX.B Vedoucí absolventské práce: Mgr. Jana Bidláková Školní rok 2013/2014

2 Prohlašuji, ţe jsem absolventskou práci vypracovala samostatně s pouţitím uvedené literatury a zdrojů informací. V Plzni dne 8. října 2014 Anna Hatáková (podpis ţáka) 2

3 Obsah Obsah... 3 Anotace v českém jazyce... 5 Anotace v anglickém jazyce... 6 Úvod Počátky oblékání Počátky středověku Detailní popis oděvu od 11. století Coco Chanel a její změny v dámské módě Úvod ke kapitole Ţivot Její záměry a cíle Kariéra Nejvýznamnější návrháři a návrhářky 20. a 21. století Yves Saint-Laurent Gianny Versace Blanka Matragi Beata Rajská Dnešní móda Evropa a Amerika Asie Afrika Náplň práce návrháře Módní návrhář Divadelní návrhář

4 5.3 Filmový návrhář Závěr Použité zdroje: Kniţní zdroje: Elektronické zdroje (internet):

5 Anotace v českém jazyce V této práci se budu zabývat, jak uţ napovídá název, vývojem módy, jejím rozvojem a změnami průběhem věků. Tato práce bude rozdělená do sedmi hlavních kapitol a několika menších podkapitol. Práce bude probírat módu uţ od počátku v pravěku, kdy bylo oblečení pouţíváno pouze jako ochrana před mrazem po nejnovější trendy módu a tajemství kreativity nejpřednějších světových návrhářů. Klíčovou postavou celého tématu a celé práce bude Coco Chanel, pravděpodobně nejznámější módní návrhářka všech dob, a to nejen díky tomu, ţe udělala největší zlom v dámské módě tím, ţe jako první ţena oblékla kalhoty. V této práci bude také podrobně rozebrána móda středověku, starověku a pravěku. Krom toho se budu zabývat tím, jak oděvní móda nevědomky ovlivňuje ţivot a svět kolem nás, jak se s módou mění lidé, architektura, či jen obecný design obalů a letáků. Poté je tu tedy otázka: Je svět a doba ovlivněna rozšiřující se módou nebo móda světem? Móda je architektura: je to otázka proporcí. (Coco Chanel) 5

6 Anotace v anglickém jazyce In this work I will deal, how you can guess, with the development of fashion, and changes through the ages. This work will be divided into seven main chapters and a couple of smaller chapters. It will discuss fashion since the beginning in Prehistory, when the clothes was used only for warm effect in winter, to latest fashion, and the secret of the biggest fashion designers creativity. The key person of whole work will be the most famous fashion designer ever Coco Chanel. She is the most respected fashion designer not only because she made the biggest breakthrough in ladies fashion - she was the first woman in history who started to wear trousers. I will also analyze in detail the fashion of middle ages, antiquity and prehistory. And i will deal how the clothes fashion affects the life and the world around us, how architecture, goods packaging and so on change with fashion. After that, there is the question: Is the world and age affected by fashion or is fashion affected by world and ages? Fashion is architecture: it is a matter of proportion. (Coco Chanel) 6

7 Úvod Téma téhle práce jsem si vymyslela sama a vybrala jsem si ho hlavně proto, ţe se v budoucnu chystám jít na školu s tímto zaměřením, a proto mi toto téma přijde celkem příhodné. Vybrala jsem si ho také proto, ţe uţ léta mě baví navrhovat oblečení, i kdyţ zatím jsem ho pouze kreslila. V podstatě někdy v šesté třídě jsme od starších spoluţáků zaslechli o absolventské práci. I kdyţ v tu dobu se o to nikdo z nás nezajímal, ale protoţe se dělají kaţdý rok, tak někdy v sedmé třídě nám o tom řekla jedna z vyučujících. Myslím, ţe uţ od té doby jsem měla téma vymyšlené. Zatímco někteří spoluţáci si pořád lámali hlavu ještě v prosinci, já uţ jsem měla rok a půl o tématu jasno. Téma mě velmi oslovuje také díky Coco Chanel, dle mého názoru nejlepší módní návrhářky všech dob, a to nejen kvůli tomu, ţe díky jejímu vlivu začaly ţeny a dívky nosit kalhoty. Téma je velmi rozsáhlé, také proto jsem si ho vybrala, dá se o něm napsat spoustu věcí a co je lepší, ţe se můţu dozvědět spoustu nových informací, a ty sdělit i dalším. Nebudu se zabývat jen jedním časovým úsekem, proberu toto téma od pravěku po současnost. Ačkoli nebyl vţdy můj největší sen být návrhářkou (chtěla jsem být herečkou), ale z části si myslím, ţe tato práce by mi mohla značně pomoci v dalším studiu na střední škole nejen díky tomu, ţe budu probírat téma, kterým se budu další čtyři roky zabývat, ale také proto, ţe mi tato práce pomůţe se naučit psát práce jako je tato, shromaţďovat a sepisovat velké mnoţství textu a informací a dokázat toto všechno poté vmáčknout do patnáctiminutového projevu a prezentace, coţ ovšem neodsunuje fakt, ţe ať říkáme a píšeme co chceme, nikoho to nebaví psát. Krom toho se bude téma zabývat nejen oblékáním ve starověku, středověku atd., ale bude zde například rozebrána práce návrhářů a jak se v průběhu let měnila, či jak se liší móda v různých státech, na kontinentech nebo ve městech a vesnicích. Pokud chcete být nenahraditelní, musíte být odlišní. (Coco Chanel) 7

8 1 Historie oblékání od počátků lidstva 1.1 Počátky oblékání Počátky oblékání lze zařadit uţ do pravěku, tehdy se ovšem nepouţívalo jako móda. Od počátku lidské existence se společně v průběhu evoluce lidské rasy vyvíjel a zdokonaloval oděv. Ve vývoji lidstva plnil pouze praktické účely. Zakrýval nahé lidské tělo, chránil ho před chladem nebo teplem, chránil kůţi při kontaktu s jiným materiálem. Tepelná izolace a ochrana byly prvními poţadavky člověka na oděv. Tehdy se lidé neoblékali, pouze se halili do kusů hrubé kůţe. Časem a dalším vývojem vyjadřoval oděv postavení ve společnosti. Po vynálezu tkaniny se jí začalo vyuţívat místo kůţe, jelikoţ se lépe přizpůsobila lidskému tělu. Začaly se tvořit i primitivní střihy. Kdyţ se přesuneme do Egypta do doby 2700 aţ 1000 př. n. l., zjistíme, ţe zde pouţívali jednoduchý tkací stav, na kterém vyráběli látky, pouţívali především bílou bavlnu a uměli utkat velmi jemné materiály. Uţ od počátků se oděvy rozdělovaly na dámské a pánské a tak to bylo i zde Obr. 1: Pravěký muţ! v Egyptě. Muţi nosili bederní roušku, kterou tvořil pruh látky ovinutý kolem boků, upevněný v pase, a ţeny košilkovitý oděv s krátkými rukávy, který obepínal postavu. Bohatí lidé jej často doplňovali různými šperky. Na území Mezopotámie u řek Eufrat a Tigris nosili lidé oděv, jehoţ základ tvořila zavinovací sukně a skládaný nešitý plášť. V Mezopotámii jako první pěstovali len, který se v sumerštině nazýval gad. Pouţívali výšivky a sukně zdobili strukturami a zlatými pírky. Kromě krále, který nosil sandály, chodili všichni bosi. Ve starověkém Řecku začali také lidé připisovat oděvu estetickou roli. Jako materiál pouţívali jemné plátno dovezené z Egypta nebo Indie. Základním typem oděvu byl chitón. Tvořili jej dva pruhy látky, které byly na ramenou a po stranách boků sepnuty za pomoci spon, knoflíků nebo jednoduše sešity. Chitón byl jemný, někdy aţ průsvitný, šíře této látky se pohybovala kolem čtyř metrů, kolem pasu si ji převazovali jedním nebo více pásky. Mladí muţi nosili tento oděv obvykle dlouhý ke kolenům. Ţeny 8

9 nosily výhradně dlouhé chitóny a na ně si oblékali ještě jednu svrchní část (peplos). Muţi si často také brali různé pláště. Obr. 2: Chitón muţ a ţena Obr. 3: Chitón Ve starověkém Římě byla základem oděvu tunika, ze dvou pruhů látky sešitá na bocích a ramenou s otvory pro ruce a hlavu. Později k ní začali přišívat také rukáv sahající k loktům. Nosila se přepásána a mírně podkasaná v pase. Muţi nosili tuniku dlouhou ke kolenům, starší generace, ţeny a vyšší společenské vrstvy ji nosily dlouhou ke kotníkům. Senátoři se svým oděvem lišili od civilního obyvatelstva. Jejich tunika měla na prsou a zádech široký purpurový pás. Svrchní vrstva oděvu byla tóga. Byla zároveň také znakem svobodných Římanů. Stříhali ji do tvaru elipsy a řasili na ji na levém rameni. Tóga vyţadovala klidný pohyb, protoţe její rozměr byl asi 3,5 metru na 5,5 metru. Císař měl tógu purpurovou celou, zdobenou zlatými nitěmi. Oděvy otrokyň, cizinek a svobodných Římanek se lišily počtem oblékaných vrstev roucha. Základní vrstva ţenské tuniky sahala aţ ke kotníkům. Aristokratické ţeny si na ni oblékali stolu, druh široké sukně z jemného plátna, která se sepínala na rukou a rameni, a na vrch nosily plášť palla, které mohly nosit pouze svobodné Římanky. 1.2 Počátky středověku Na rozdíl od dnešních velmi rychlých změn se oblečení muţů a ţen vyvíjelo do doby před úsvitem renesance v Itálii 14. století relativně pomalu. Na počátku středověku byly oděvy obou pohlaví podobné jako v předchozích dobách (vrstvení různých tunik nebo košilí kus, který byl na těle, se postupně stal košilí a byl obvykle z pracovního lnu). Postupem času se začaly mezi muţskými a ţenskými oděvy projevovat větší rozdíly. 9

10 Období rané kultury 10. aţ 11. století vyvinulo velkolepější oděv a byly pouţívány bohatší materiály a více svrchních ozdob. Ve 12. aţ 14. století byly oděvy stále vypracovanější, více přizpůsobené svému nositeli. Největší vliv na změny mělo zboţí přicházející z Blízkého východu do Evropy. Kvalita a přepych evropského odívání byly také zaloţeny na nově vytvořených dílnách vyrábějících hedvábné látky (první vznikly ve Španělsku). V polovině 13. století byla Itálie hlavním dovozcem hedvábí z Číny (nejvýznamnějšího centra hedvábných látek) Detailní popis oděvu od 11. století Rozličné tipy tunik u muţů doplňovaly přiléhavé kalhoty. Volná ţenská tunika měla rozšířené rukávy do tvaru kalichu nebo volných cípů. V této době nahrazuje sandály uzavřená obuv s dlouhou špičkou. Obr. 4: Středověká tunika Obr. 5: Boty s dlouhou špičkou Prvky římského oděvu se udrţovaly s obměnami dlouho do středověku aţ asi do roku 1000 našeho letopočtu. I později se ještě šat muţů i ţen skládal z volně opásané tuniky a ze čtvercového pláště. Z tuniky se v XIII. století vyvinuly šaty šité, více méně přiléhavé tím, ţe byly zuţovány a sestřihovány. Na počátku středověku je vedoucím dvojí stav: kněţstvo a rytířstvo. Kláštery a hrady rytířů byly tehdy jediným sídlem kultury. Středověký oděv známe z postav na náhrobních kamenech, z obrázků, jimiţ jsou vyzdobeny knihy té doby (z tzv. rukopisných drobnomaleb) a z pečetí. Z nich 10

11 je patrné, ţe v XI. a XII. století se oděv vyšších tříd ze střední a západní Evropy se příliš nelišil podle jednotlivých zemí a národů. S rytířskými mravy, které k nám přišly z Francie, se šířila také tamější móda. Češi a Moravané se v XII. století strojili podle západní módy, s oděvem převzali i jejich názvy. Muţský oděv z doby od roku 1000 aţ 1300 je rozmanitý. Muţi nosí lněnou košili (u chudších konopnou), úzké nohavice na způsob punčoch ze sukna nebo plátna, které upevňovali řemenem nebo tkalounem k pasu a od nich od pasu zastrkovali široké nohavice. Přes tento oděv nosili tuniku dlouhou aţ k lýtkům, dole rozšířenou, na ramenech uzavřenou s rukávy. Vše bylo olemováno ţivou barvou. Plášť z jemnější nebo hrubší vlny (podle stavu u šlechty téţ z hedvábí) byl půlkruhového nebo čtvercového střihu, přehozen přes levé rameno a na pravé sepnutý sponou. Boty se nosily vysoké ke kolenům z barevné plsti nebo kůţe. Kromě jen módního oblečení se od 9. století začala vyvíjet i zbroj pro rytíře a vojáky. V 11. století byla vynalezena plátová zbroj. Drátěné brnění, které je většinou sestaveno ze spojovaných kovových krouţků, bylo pravděpodobně odvozeno z keltské zbroje z 6. či 5. stol. př. n. l., obvykle se nosilo přes prošívanou spodní tuniku. Proto bylo v 11. století vyvinuto plátové brnění, pevnější neţ bylo krouţkové, které lépe odolávalo přímým úderům. Oděv se v 11. století obecně stává volnější, v 11. století také mimo jiné pomalu začínaly vznikat dílny, ze kterých se oděvy prodávaly na trzích. Obr. 6: Plátová zbroj Po tomto období přichází z Francie gotika, jejímţ znakem je štíhlost a elegance, a to i v oděvu. Dosavadní románský šat, podobný církevnímu rouchu, je vystřídán elegantnějším gotickým střihem, který se přizpůsobuje postavě. Módu ovlivňuje také rytířská kultura Obr. 7: Krouţková zbroj 11

12 a její nové estetické ideály. Chrabrý muţ se zţenšťuje, všechny kombinace barev jsou povoleny. Ţeny nosily svrchní a spodní oděv. Spodní sahal ţeně po kotníky, měl úzké dlouhé rukávy. Vrchní byl kratší aţ po kolena i níţe. Vdané ţeny se od svobodných Obr. 8: Šaty 11. století přísně odlišovaly, a to především v úpravě vlasů. Svobodné ţeny nenosily pokrývku hlavy a vlasy měly upraveny do copů nebo jim volně splývaly. Vdané ţeny nosily roušky, závoje, kapuce a šátky, na různé způsoby půvabně uvázané. Pro vrcholný středověk jsou charakteristické křiţácké výpravy, rytířské turnaje a rytířské mravy. Z Itálie se dováţejí nádherné drahé látky, které si kaţdý můţe dovolit podle bohatství a postavení. V oděvu se začíná zobrazovat štíhlá linie. Bohatí lidé si dávají obleky šít, v Evropě se rozvíjí krejčovská výroba. Oděv chudých lidí je primitivně zpracovaný podomácku. Pracující lidé nosili pouze spodní šat, v nepříznivém počasí plášť. Ve 14. století začínají vznikat cechové krejčovské společnosti. Definitivně byl krejčovský cech uznán v Praze roku Před tím krejčí své umění tajili. Od té doby se začali oděvy více zdobit a lidé se začali více parádit pouţívali spony ve vlasech, zdobné knoflíky, tepané opasky. Zde začíná móda v pravém smyslu, jak ji známe. 12

13 2 Coco Chanel a její změny v dámské módě 2.1 Úvod ke kapitole Celá tato druhá kapitola se bude týkat Coco Chanel, neboť byla jednou z nejlepších návrhářek dvacátého století, dosud i po její smrti je velice uznávaná, její značka se nosí po celém světě a povaţuje se za luxusní módu. Proslavila se nejen svými prvotřídními kvalitními šaty a kostýmky, vymyslela také několik nových stylů a oděvů a největším hitem bylo, ţe jako první ţena v historii propagovala a také nosila kalhoty. 2.2 Ţivot Obr. 9: Coco Chanel ve třiceti letech Coco Chanel, vlastním jménem Coco Gabrielle Chanel, se narodila 19. srpna 1883 v Saumuru, Pays de la Loire a zemřela ve věku 88 let 10. ledna 1971 v Paříţi). Narodila se jako druhá dcera podomního obchodníka Alberta Chanel a jeho druţky Jeane Seville. Rodiče se vzali aţ v roce Měla čtyři sourozence: dvě sestry, Julii a Antoinettu, a dva bratry, Alphonse a Luciana. Po smrti matky roku 1895, tedy v jejích dvanácti letech, dal otec všechny své děti do klášterního sirotčince v Aubazine. Se sestrou Julií byla později přijata do klášterní školy. Ve dvaceti letech začala pomáhat své tetě v obchodě s oděvy v obci Moulins a záhy si získala pověst velmi schopné švadleny. V letech 1905 aţ 1908 si po večerech navíc přivydělávala zpěvem v kavárnách a nočních podnicích, které se nacházely buď přímo v Moulins, nebo ve Vichy. Zde také získala svou přezdívku Coco, coţ ve francouzštině znamená dušička nebo miláček. Právě v lázeňském městě Vichy se seznámila se synem z průmyslnické rodiny a chovatelem koní Etiennem Balsanem. Stala se jeho milenkou, díky čemuţ získala přístup do vyšší společnosti. S Balsanem ţila aţ do roku 1910 na jeho zámku v Royallie 13

14 u Compiegne. Později poznala dalšího osudového muţe, britského diplomata a majitele dolů Artura Capela, přezdívaného Boy. S jeho podporou otevřela v Paříţi a mondénním přímořském letovisku Deauville několik ochodů s luxusními klobouky, kde časem rozšířila sortiment o sportovní oblečení. Poté v roce 1916 otevřela další módní salón v letovisku Biarritz na jihozápadě Francie. Následovala první ucelená kolekce, v níţ se objevily originální košilové šaty (jednodílný, volný oděv, který se nosil bez korzetu, svázaný v pase, nebo na bocích), či tehdy její proslulé malé černé šaty. Dále do dámské módy zavedla úplet, který byl do té doby povaţován za materiál na výrobu prádla Její záměry a cíle Jejím cílem nebylo jen rozšířit módu aristokracie a vyšších tříd do ulic, ale i umoţnit nositelce kaţdého modelu, aby se cítila sama sebou a zároveň pohodlně. Jejím heslem byla tehdy funkčnost a prostota. Způsobila revoluci v oděvním průmyslu a její podniky měly ve 30. letech aţ 3500 zaměstnanců. V té době byla nejbohatší módní návrhářkou Francie a říkalo se jí královna módy. Arthur Capel, její největší láska zemřel při automobilové nehodě 22. prosince Coco Chanel se nikdy nevdala, kdyţ jejím ţivotem prošla po něm řada dalších Obr. 10: Arthur Capel a Gabrielle (Coco) muţů. Za zmínku stojí hudební skladatel Igor Obr. 11: Coco Chanel a její návrh klobouku Stravinskij, ruský velkokníţe Dimitrij Romanov (spojovaný s případy Grigorije Rasputina), který jí věnoval perly romanovců, dále Hugh Grosvenor, Druhý Vévoda z Westminsteru, a francouzský malíř a ţurnalista Paul Iribe. Coco Chanel po vypuknutí 2. světové války uzavřela všechny své salony krom jednoho jediného butiku (prodával se zde její slavný parfém v charakteristickém flakonu Chanel No. 5). Válku proţila s německým důstojníkem Hansem Güntherem von 14

15 Dincklage, a také se v té době přátelila s Waltrem Schellenbergem. Proto byla podezřelá z kolaborace s nacisty a po osvobození musela jako zrádkyně odejít do Švýcarska, kde poté strávila devět let Kariéra Původem byla Coco prostá venkovská dívka, tudíţ bez vzdělání, postavení a peněz. Avšak měla neobyčejnou povahu, která ji umoţnila předběhnout svou dobu čas, kdy společnost bránila ţenám projevit svou přirozenost. Byla po dlouhou dobu v podstatě kurtizánou, která vyuţívala pomoci a podpory muţů. Kariéra módní návrhářky byla důsledkem jejího tvořivého ducha i touhy po nezávislosti. Ve 20. a 30. letech vytvořila sportovní oblečení, kdyţ přepracovala pánské střihy na pohodlné dámské oblečení. Oblečení propagovala především tím, ţe jej sama nosila (včetně pletených vest, ţerzejových kostýmků, svetrů a námořnických kalhot). Nezbytnou součástí jejího šatníku se staly malé černé šaty, které vycházely z jednoduché košilové linie. Řada jejích doplňků zahrnovala kabelky, pásky a biţuterii. Mimo jiné zavedla do módy tzv. páţecí účes. V roce 1921 vytvořila klasický parfém Chanel No. 5 za pomoci parfuméra z Monte Carla Ernesta Beauxe. Obr. 12: Coco 1954 Ovšem vrchol její kariéry přišel v 71 letech v roce 1954, kdy přerušila odpočinek a vytvořila snad nejtrvalejší a nejznámější typ oděvu kostým Chanel. Skládá se z krátkého saka bez límce a ze sukně po kolena, významným ozdobným prvkem je lemování saka ozdobnou portou. Stále ho nosí ţeny na celém světě díky jeho jednoduchosti, kráse a eleganci. Obr. 13: Malé černé šaty 15

16 3 Nejvýznamnější návrháři a návrhářky 20. a 21. století V 21. století se na módu velmi hledí, ovšem styly se mění velmi rychle. V této kapitole bych vám chtěla představit několik nejvýznamnějších návrhářů, kteří navrhují třeba i oblečení pro filmové hvězdy na předávání cen, na nejrůznější plesy, svatební šaty či jen obyčejnou kolekci oblečení. Návrháři utvářejí módu, jak ji známe. Proto uvedu zahraniční, ale i české návrháře. 3.1 Yves Saint-Laurent Obr. 14: Saint-Laurent Narození: 1. srpna 1936, Oran, Alţírsko Úmrtí: 1. června 2008, Paříţ, Francie. Byl jedním z nejvlivnějších francouzských i světových módních návrhářů 20. století. Během své více neţ čtyřicetileté kariéry tvořil a měnil trendy v módě. Jeho značka YSL se stala symbolem kreativity a luxusu. Jeho otec byl ředitel pojišťovací společnosti. Rodiče se přestěhovali do Severní Ameriky během francouzsko-pruské války. Ve škole byl šikanován kvůli homosexualitě. V sedmnácti letech odešel do Paříţe a stal se spolupracovníkem Christiana Diora, bylo to nejkreativnější a nejúspěšnější spojení v historii módy. Saint-Laurent patřil k nejlepším návrhářům v Diorově módním domě. V roce 1957 v jeho 21 letech, mu bylo svěřeno vedení domu, kdyţ jel Dior na dovolenou, z níţ se však nikdy nevrátil. 15. listopadu 1957, tedy dva týdny po Diorově smrti, se Saint-Laurent stal uměleckým ředitelem Diorova módního domu a zároveň se stal nejmladším módním návrhářem ve světě. Krátce po nástupu do jeho funkce byl povolán na vojnu. Po dvaceti dnech neustálého stresu způsobeného jeho kolegy vojáky byl hospitalizován v psychiatrické léčebně. Poté začal vytvářet svůj nezaměnitelný styl kombinováním tradičních Diorových prvků s vlastními nápady. 16

17 3.2 Gianny Versace Narození: 2. prosince 1946, Reggio di Calabria, Itálie Úmrtí: 15. července 1997, Miami Beach Narodil se v jedné z nejchudších oblastí Itálie. Měl staršího bratra, který hrál baseball. Jeho matka měla krejčovský salon, ve kterém jí malý Gianni pomáhal. V necelých 10 letech navrhl své první šaty. Brzy se vypracoval na slušného krejčího, jakých jsou v Itálii tisíce. V 25 letech se odstěhoval do Milána, kde začal navrhovat šaty pro známé firmy. V roce 1976 s podporou staršího bratra a sestry Donatelly zaloţil firmu se znakem medusy. Vynikal tím, ţe byl mnohem kreativnější neţ jeho kolegové a měl také větší fantasii. Jeho modely byly vţdy o kus dál. Byly především krásné, provokativní a nespoutané, ale hlavně v sobě nesly obrovský erotický náboj. Dokázal vdechnout jiskru erotičnosti i pánskému Obrázek 15: Gianny Versace oděvu, neboť byl gay. Měl vlastní vkus a pouţíval perfektní materiály. Oblékal princeznu Dianu i Madonnu a mnoţství Hollywoodských hvězd, hlavně na přelomu 80. a 90. let. V roce 1994 lékaři Versacemu zjistili rakovinu. Dlouhé měsíce chodil na chemoterapie. Nikdo nevěděl, jestli se opravdu vyléčil. Zemřel při cestě ze svého oblíbeného baru, kam rád chodil ráno na kávu. Kdyţ odemykal dveře od své vily, do hlavy ho zasáhly dvě kulky. Zemřel při převozu do nemocnice. Jeho Údajný vrah spáchal deset dní po jeho smrti sebevraţdu. 17

18 3.3 Blanka Matragi Narozena: 1953, Světlá nad Sázavou. Vystudovala uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Ţelezném brodě a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. A získala titul akademická malířka. Roku 1978 vyhrála návrh kolekce pro letní olympijské hry v Moskvě. Vdala se za Dr. ing. Makrama Matragiho, se kterým se odstěhovala do Libanonu. V roce 1982 v Bejrútu otevřela salón Blanka Haute Couture. Její róby se proslavily v okruhu perských princezen a šejch. V roce 2002 obdrţela v Praze cenu Salvadora Dalí a roku 2003 získala titul Významná česká ţena ve světě. Obr. 16: Blanka Matragi 18

19 3.4 Beata Rajská Narození: 1962, Liptovský Mikuláš, Slovensko. Beata Rajská je absolventkou Střední průmyslové školy oděvní v Trenčíně (1980) a Filosofické fakulty University Komenského v Bratislavě (1986). Uţ jako studentka získala ocenění na módních soutěţích. S módou se na čas rozloučila, ale vrátila se k ní v roce 1993 (krátce po narození druhého syna) jako pedagog oděvní školy. Obr. 17: Beata Rajská Od roku 1997 úspěšně podniká v módě, v roce 2001 pak zaloţila společnost Beata Rajská Design s.r.o. Obr. 18: Modelky v šatech od Beaty Rajské 19

20 4 Dnešní móda V této kapitole se vám budu snaţit přiblíţit nejen módu, ale i to, jak se celkově oblékají různé kontinenty, zaměřím se i na rozdíly mezi moţnostmi, jaké má který stát a kontinent k módnímu a kulturnímu rozvoji. 4.1 Evropa a Amerika Za módní jedničku ze všech států v Evropě se povaţuje Francie, ve Francii se módou prostě ţije. Ţili zde i ţijí ti nejlepší návrháři a návrhářky světa. Bylo tomu tak i v minulosti. Ovšem v 21. století se móda nedá úplně specifikovat. Ale je zde jedna věc, kterou můţeme říct, a to ţe v 21. století se móda více neţ kdy předtím dělí na styly a na oblečení podle příleţitostí. U starších generací stále přetrvávají prvky módy minulého století, čemuţ se nikdo nemůţe divit. Obr. 19: šaty na předávání cen od špičkových návrhářů (Jennifer Lawrence) Obr. 20: Chachi moma- tepláky Móda se v dnešní době mění kaţdý den, i kdyţ podle mého názoru je hlavní co největší kreativita. V případě slavných osobností přichází na řadu extravagance. Kdyţ slavní lidé chodí na předávání filmových, hudebních cen nebo na různé plesy, snaţí se co nejvíce vyčnívat z davu a řekla bych, ţe 21. století je především charakteristické kombinováním různých stylů. Obr. 21: Ţenský pracovní oděv 20

21 V Evropě podobně jako v Americe se mezi teenagery velmi oblíbil styl volného oblečení, kdy nosí tepláky i do školy nebo na ulici, tedy nejen doma. Pro naše století je charakteristické, ţe se móda liší u různých zájmových skupin. Obr. 22: tzv. grunge styl 4.2 Asie V Asii se móda pro normální příleţitosti velmi podobá Americe a Evropě. Kdyţ ale dojde na náboţenství nebo oslavy, od nás se velmi liší, neboť Asiaté jsou věřící a silně uctívají své zvyky a návyky, kde se oblékají třeba na svatbu do úplně jiného oblečení neţ my. Obr. 23:Asijské slavnostní kimono Obr. 24: Asijské svatební kimono Obr. 25: Pánské kimono 21

22 4.3 Afrika Afrika je světadíl, kde se móda zásadně liší od všech kontinentů. Tedy nejen móda, ale veškerá kultura, náboţenství, moţnosti a způsob ţivota. V Africe ţijí lidé v kmenech. Africké kmeny zachovávají starodávné rituály a zdaleka se moc neliší od svých předků. Lidé ţijí v primitivních obydlích jen ze dřeva nebo z nějakého jednoduchého přírodního materiálu, jen malá menšina ţije ve městech. V Africe je neustále velké teplo, proto se Afričané téměř neoblékají, a pokud ano, oděvy často mívají košilovitý tvar a spíše se různě zdobí okolo. Obr. 26: Africké šperky, ozdoby Obr. 27: Africké rituální oblečení Obr. 28: Oblečení afrických ţen 22

23 5 Náplň práce návrháře 5.1 Módní návrhář Náplní práce módního návrháře je, jak uţ napovídá název, navrhovat a tvořit modely. Návrháři tvoří celý svět módy, určují módní trendy. Módní návrhář musí být hlavně kreativní a svůj. Na začátku musí vzniknout myšlenka, styl, jaký bude mít daný model, jaký bude mít střih, barvy, vybrat vhodný materiál. Kdyţ vznikne nápad v hlavě návrháře, je třeba ho vizuálně přenést na papír, tudíţ nakreslit, dát mu tvar, střih a barvu, prostě vše, co musí model mít (popřípadě doplňky jako šperky klobouky, kabelky). Kdyţ je návrh detailně hotov, je zapotřebí si opatřit dost velké kusy látky. Kdyţ má návrhář látky, uţ je potřeba jen se pustit do precizního šití. Obr. 29: Návrh šatů - Blanka Matragi Obr. 30: Návrh šatů Obr. 31 návrh šatů 23

24 5.2 Divadelní návrhář Toto povolání se nijak zvlášť od normálního návrháře neliší, avšak zásadním rozdílem je, ţe divadelní návrhář jiţ nemá tak volnou ruku. Jeho tvorba závisí na představě a podkladu autora který danou hru napsal, a reţiséra, který má o inscenaci hry určitou představu. Či musí vyplývat z nějakých dalších okolností, jako třeba v jakém roce a kdy byla hra napsána a jaké by třeba kostým měl splňovat styly či slohy. Obrázek 32: Návrh na pánský kostým Obrázek 33: Návrh na dámské kostýmy 5.3 Filmový návrhář Také se od módního návrháře moc neliší a od divadelního téměř vůbec, tedy kromě honoráře. Ten je u filmového návrháře vyšší. Podle popularity filmového studia, významu a popularity tvůrčího a filmového štábu či kniţní předlohy můţe filmový návrhář vydělat mnohonásobně víc. I u filmového návrháře je pravdou, ţe jeho tvorbu ovlivňuje myšlenka a představa autora a reţiséra. U kostýmu se také vyţaduje mnohem větší kvalita oděvu, vzhledem k tomu, ţe ve filmu jsou na rozdíl od divadla kostýmy ve velmi detailních záběrech. Filmové kostýmy proto často bývají sloţitější a propracovanější. Obrázek 34: Filmový kostým z filmu Sněhurka 24

25 Závěr Na závěr bych chtěla napsat několik slov. Dozvěděla jsem se spoustu nových věcí, které by se mi podle mého názoru mohly hodit v příštím roce, jelikoţ, jak uţ jsem zmínila, jdu na střední školu, která je na tento obor zaměřena. V celé práci jsem chtěla docílit toho, ţe informuji čtenáře této práce o světovém módním průmyslu od základů. A ţe se já sama dozvím něco nového. Myslím, ţe psaní této absolventské práce bylo pro mě velmi uţitečné nejen z hlediska toho, abych se naučila zpracovávat informace, ale také z hlediska toho, ţe jsem se dozvěděla, jak uţ jsem zmínila, spoustu nových věcí, a to nejen k tématu, ale i z hlediska typografie. Na závěr bych také chtěla poděkovat paní učitelce Bidlákové, ţe mohla být mým vedoucím práce, a ţe mi mimo jiné pomohla se správným výběrem tématu a s tvorbou osnovy. A v neposlední řadě také za to, ţe riskovala tím, ţe si mě vzala pod dohled, vzhledem k mému velmi špatnému pravopisu. Doufám, ţe si z této práce kaţdý vezmete minimálně stejný díl uţitečných informací jako já. 25

26 Pouţité zdroje: Kniţní zdroje: LEVENTONOVÁ, Mellissa. Ilustrovaná encyklopedie odívání: Od tógy po krinolínu. London: Thames and Hudson, ISBN Elektronické zdroje (internet): 1. Google. In: [online]. [cit ]. Dostupné z: 2. Obrázek Coco hanel. In: [online]. [cit ]. Dostupné z: 3. Módní návrháři- žena.cz. [online]. [cit ]. Dostupné z: 4. Móda od začátku našeho letopočtu. [online]. [cit ]. Dostupné z: 5. Pravěk a starověk. [online]. [cit ]. Dostupné z: 6. Historie odívání. [online]. [cit ]. Dostupné z: 7. Beata Rajská. [online]. [cit ]. Dostupné z: 8. Blanka Matragi. [online]. [cit ]. Dostupné z: 9. Yves Saint- Laurent. [online]. [cit ]. Dostupné z: 10. Coco Chanel. [online]. [cit ]. Dostupné z: 11. Coco Chanel. [online]. [cit ]. Dostupné z: 12. Coco Chanel- životopis. [online]. [cit ]. Dostupné z: 13. Gianny Versace. [online]. [cit ]. Dostupné z: 26

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9.

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název práce: Historický román Jméno: Jana Opatrná Třída: 9. C Datum odevzdání: (Vyplníte po dokončení práce, termín odevzdání je do

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Jméno a příjmení: Nikola Součková Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03.

Více

Příloha krojového řádu č. 1

Příloha krojového řádu č. 1 Junák svaz skautů a skautek ČR Příloha krojového řádu č. 1 Základní součásti kroje Základní košile Kategorie: skauti / ky vodní skauti /ky Barva: béţová tmavomodrá Materiál: Označení: Způsob nošení: Vyrábí

Více

U nás. nejlevněji! zahájíte školní rok. Více za méně méně... každý den! 179,- 119,- 119,-

U nás. nejlevněji! zahájíte školní rok. Více za méně méně... každý den! 179,- 119,- 119,- U nás zahájíte školní rok nejlevněji! Nápadité chlapecké triko s veselou liškou, se stahovacími lemy na rukávech, bavlna, Roztomilá dívčí mikina s obrázkem králíčka, s dlouhým rukávem, Stylové manšestrové

Více

Vesta dámská 1190,- Vesta pánská 699,- Svetr pánský 349,- Kabelka dámská 399,- Jeans dámské, pánské 699,- Jeans pánské 899,-

Vesta dámská 1190,- Vesta pánská 699,- Svetr pánský 349,- Kabelka dámská 399,- Jeans dámské, pánské 699,- Jeans pánské 899,- Tato nabídka platí od 10. 9. do 6. 10. 2015. Vesta 1190,- Vesta pánská 699,- Svetr pánský 349,- Kabelka 399,- Jeans dámské, pánské 699,- Jeans pánské 899,- Aby vás počasí nepřekvapilo Kabát dámský 1990,-

Více

léta Tady je svět ještě v pořádku Kalhoty dámské, materiál: 100 % viskóza, se vzorem, velikost: S-2XL 499,- Tato nabídka platí od 9.4. do 5.5.

léta Tady je svět ještě v pořádku Kalhoty dámské, materiál: 100 % viskóza, se vzorem, velikost: S-2XL 499,- Tato nabídka platí od 9.4. do 5.5. léta Klobouk dámský, elegantní, v bílé barvě 169,- Tričko dámské, nebo s elastanem, různé druhy a barvy, velikost: S-2XL/38-48 Kalhoty dámské, materiál: 100 % viskóza, se vzorem, velikost: S-2XL 499,-

Více

Tabulky velikostí vojenské výstroje

Tabulky velikostí vojenské výstroje Tabulky velikostí vojenské výstroje Příloha k publikaci Výstroj českých vojáků (dle předpisu Int-51-4) Vojenské zařízení 8521 Brno 2006 MĚŘENÍ TĚLESNÝCH ROZMĚRŮ TĚLESNÉ ROZMĚRY MUŽI 1 výška 2 obvod hlavy

Více

O NÁS. Na polském trhu působíme od roku 1990. Jsme odborníci na ochranu osob a majetku, poplašné systémy, monitoring, převoz a inkaso.

O NÁS. Na polském trhu působíme od roku 1990. Jsme odborníci na ochranu osob a majetku, poplašné systémy, monitoring, převoz a inkaso. PREZENTACE FIRMY O NÁS O NÁS Na polském trhu působíme od roku 1990. Jsme odborníci na ochranu osob a majetku, poplašné systémy, monitoring, převoz a inkaso. KDE PŮSOBÍME KDE PŮSOBÍME Sídlo společnosti

Více

O ŽENÁCH A MUŽÍCH: Dorota Kubešová

O ŽENÁCH A MUŽÍCH: Dorota Kubešová MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR BYZMAG 29 S Dorotou Kubešovou jsem si povídala chvilku před začátkem módní přehlídky a byla jsem zvědavá, na co je jako majitelka nejvíc hrdá. Odpověď byla velmi přesvědčivá.

Více

1277 Bunda dámská Soft Shell malířská, str. 98 1275 Bunda Soft Shell malířská, str. 98 3275 Kalhoty malířské s HP, str. 96

1277 Bunda dámská Soft Shell malířská, str. 98 1275 Bunda Soft Shell malířská, str. 98 3275 Kalhoty malířské s HP, str. 96 94 1277 Bunda dámská Soft Shell malířská, str. 98 1275 Bunda Soft Shell malířská, str. 98 3275 Kalhoty malířské s HP, str. 96 SVOBODA PŘI PRÁCI. KOLEKCE PRO MALÍŘE ÚŽASNÝ KOMFORT, KTERÝ PERFEKTNĚ PADNE

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Císařovna Marie Terezie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_08 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Mgr. Gabriela

Více

DĚJINY ODĚVNÍ KULTURY ŘECKO

DĚJINY ODĚVNÍ KULTURY ŘECKO DĚJINY ODĚVNÍ KULTURY ŘECKO Od 8.stol. velká řecká kolonizace středomořského a černomořského pobřeží přebírání námětů výtvarné kultury, projevuje se dórský a iónský styl. Od homérské doby rozmach textilních

Více

OSOBNÍ KODEX ŽÁKA školy pro oblast gastronomie a cestovního ruchu

OSOBNÍ KODEX ŽÁKA školy pro oblast gastronomie a cestovního ruchu OSOBNÍ KODEX ŽÁKA školy pro oblast gastronomie a cestovního ruchu Jsme státní škola zřízená Středočeským krajem, zaměřená zejména na profesní přípravu žáků pro oblast gastronomie a cestovního ruchu. Patříme

Více

Pravidla pro oblečení

Pravidla pro oblečení Pravidla pro oblečení (dle WDSF Dress Regulations) PREAMBULE Soutěžní oblečení musí ukazovat sportovní zaměření disciplín tanečního sportu. PRAVOMOCI A PLATNOST Pravidla pro oblečení se vztahují na všechny

Více

ODÍVÁNÍ. Múza nechť provází nás všechny. David Rozsíval. Čím víc se kabát pána zlatem skví, o to méně jeho sluha jí.

ODÍVÁNÍ. Múza nechť provází nás všechny. David Rozsíval. Čím víc se kabát pána zlatem skví, o to méně jeho sluha jí. Vážení čtenáři, opět vám nabízíme možnost ukrátit si čekání na Sedmý živel u článků, které vznikly při zpracovávání materiálů ze zrušeného modulu o umění a vojenství Pro smrt a slávu. Doufám, že si čtení

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Střední škola designu a módy, Prostějov

Střední škola designu a módy, Prostějov Střední škola designu a módy, Prostějov Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 Ředitelka Střední školy designu a módy, Prostějov vyhlašuje v souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 LEONA ZAŇKOVÁ 9. A

ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 LEONA ZAŇKOVÁ 9. A NEJSLAVNĚJŠÍ SVĚTOVÉ MÓDNÍ ZNAČKY A JEJICH NÁVRHÁŘI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 LEONA ZAŇKOVÁ 9. A OBSAH I ÚVOD II TEORETICKÁ ČÁST 1. Chanel 1.1 Založení značky 1.2 Gabriella Chanel zakladatelka 1.3 Karl Lagerfeld

Více

Použití: Na reprezentačních akcích, při sborových akcích, na sněmu, camporee a při podobných slavnostních příležitostech (např. bohoslužba).

Použití: Na reprezentačních akcích, při sborových akcích, na sněmu, camporee a při podobných slavnostních příležitostech (např. bohoslužba). KROJOVÝ ŘÁD Kroj Pathfinderů má vyjadřovat příslušnost celosvětovému hnutí a jeho ideálům. Jednotné oblečení pro děti z různých sociálních vrstev znamená rovné podmínky pro každého, ať už pochází z jakéhokoli

Více

Zadání a pokyny k vypracování maturitní práce z Navrhování

Zadání a pokyny k vypracování maturitní práce z Navrhování INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA ŽIVNOSTENSKÁ, PLZEŇ, ŠKROUPOVA 13 Škroupova 13, 301 00 Plzeň, 377 235 389 Obor vzdělání: 82 41 M/07 Modelářství a návrhářství oděvů Třída: 4 MO Školní rok: 2013/2014 Zkušební

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37

VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37 VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Vytvořili jsme pro vás seznam největších módních faux pas, kterých se dopouští mužská část naší populace.

Vytvořili jsme pro vás seznam největších módních faux pas, kterých se dopouští mužská část naší populace. Vytvořili jsme pro vás seznam největších módních faux pas, kterých se dopouští mužská část naší populace. 1. Pach místo vůně Jestli je něco, co může ženu zákonitě odpudit, je to právě nepříliš vonící mužské

Více

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Pro školní rok 2013/14 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období:

Pro školní rok 2013/14 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období: Pro školní rok 2013/14 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období: Termíny konání profilových zkoušek jarního období 1. 4.

Více

Tvorba počítačové hry. GameJN

Tvorba počítačové hry. GameJN Závěrečná práce studentského projektu Tvorba počítačové hry GameJN Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 2014 1 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Úvod..... 3 3. Jednotlivé programy..

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

Prémiové firemní dárky a potřeby pro manažery

Prémiové firemní dárky a potřeby pro manažery Prémiové firemní dárky a potřeby pro manažery BRAND GIFTS, a.s. je specialista na značkové firemní dárky a hlavní distributor obchodních dárků se značkami světových módních návrhářů CERRUTI 1881, CACHAREL,

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

Rozvoj klíčových komptencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních

Rozvoj klíčových komptencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních IMAGE LEKTORA Zpracovala: Preisslerová Miroslava Co je to image? způsob komunikace s vaším okolím image podává zprávu o vašem postavení, životním stylu a našich hodnotách způsob oblékání, volba doplňků,

Více

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE Muzejní sbírka pohlednic patří k nejbohatším, čítá několik tisíc kusů, přičemž její velká část je zatím uložena jako netříděný fond. Vedle místopisných tématik jsou

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

Můj první kostým. U výroby kostýmu je nutné postupovat od nejspodnějších vrstev. Základem je tedy košile, kalhoty a jednoduché boty.

Můj první kostým. U výroby kostýmu je nutné postupovat od nejspodnějších vrstev. Základem je tedy košile, kalhoty a jednoduché boty. Můj první kostým V tomto článku se pokusíme nastínit, jak se dá hezky vyrobit jednoduchý kostým. Upozorňuji, že jde pouze o jednu z možností, jak kostým vyrobit. Rozepisovat všechny možnosti a střihy by

Více

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu:

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Střední průmyslová škola Ostrov ROČNÍKOVÁ PRÁCE. Webové stránky na téma škola. Třída. Školní rok 2014/2015 Daniel Snášel

Střední průmyslová škola Ostrov ROČNÍKOVÁ PRÁCE. Webové stránky na téma škola. Třída. Školní rok 2014/2015 Daniel Snášel Střední průmyslová škola Ostrov ROČNÍKOVÁ PRÁCE Webové stránky na téma škola Studijní obor Informační technologie Třída I2 Školní rok 2014/2015 Daniel Snášel Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto

Více

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti aktivity ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

PR54 FIREMNÍ IMAGE. Laclové kalhoty PR54-22 A

PR54 FIREMNÍ IMAGE. Laclové kalhoty PR54-22 A 64 6 FIREMNÍ IMGE SLMI SLMI 65 PR54 MÁTE MOŽNOST VOLY PR54 je řada oblečení, která Vám umožní vybrat si nejlépe se hodící k Vám, resp. k Vašemu podnikání. Vyberte si mezi 4 základními barvami, 12 dekoračními

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI ODÍVÁNÍ A ZDOBENÍ TĚLA V KULTUŘE AFRIKY

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI ODÍVÁNÍ A ZDOBENÍ TĚLA V KULTUŘE AFRIKY TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Filosofie Studijní program: Specializace v pedagogice Studijní obor (kombinace): Humanitní studia Anglický jazyk ODÍVÁNÍ

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Maison Martin Margiela With H&M LADIES N 1. Kabát z peřiny: Legíny s flitry: Boty:

Maison Martin Margiela With H&M LADIES N 1. Kabát z peřiny: Legíny s flitry: Boty: LADIES N 1 Kabát z peřiny: 6999 Legíny s flitry: 999 Boty: 5999 LADIES N 2 Body s potiskem podprsenky: 999 Denimové kalhoty: 1499 Psaníčko: 1299 LADIES N 3 Rolák: 3999 Náhrdelník: 1299 Sukně: LADIES N

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

Téma: Druhy VS dle tématu 1 sezónní VY_32_INOVACE_687

Téma: Druhy VS dle tématu 1 sezónní VY_32_INOVACE_687 Téma: Druhy VS dle tématu 1 sezónní Autor: Naděžda Odrášková Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1072 Ročník: 1. ročník Obor vzdělávání: Aranžér Vzdělávací oblast: Technika aranžování Tematická oblast: Výkladní

Více

Pro školní rok 2014/15 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období:

Pro školní rok 2014/15 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období: Pro školní rok 2014/15 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období: Termíny konání profilových zkoušek jarního období 17. 4.

Více

445,- 38 42 575,- 36 44 545,- 365,- 36 42 425,- 425,- E. ART. 76190 PODPRSENKA CZK

445,- 38 42 575,- 36 44 545,- 365,- 36 42 425,- 425,- E. ART. 76190 PODPRSENKA CZK 2 LITEX SWIMWEAR COLLECTION A. ART. 76188 545,- C. ART. 76192 S KOŠÍČKY PUSH-UP. Zapínání na zádech. Kontrastní nastavitelná ramínka. Řasení. 80% Polyamid + 20% Elastan Tisk + černá. 36, 38, 40, 42, 44

Více

Unikátní předměty z Bhútánu dorazily do České republiky! Národní muzeum otevírá novou výstavu Bhútán země blízko nebe.

Unikátní předměty z Bhútánu dorazily do České republiky! Národní muzeum otevírá novou výstavu Bhútán země blízko nebe. Unikátní předměty z Bhútánu dorazily do České republiky! Národní muzeum otevírá novou výstavu Bhútán země blízko nebe. Tisková zpráva k otevření výstavy Bhútán země blízko nebe (13. 3. 14. 6. 2015) Náprstkovo

Více

Velká písmena - procvičování

Velká písmena - procvičování Velká písmena - procvičování MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_25_14 Tématický celek:

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla Maturitní práce z Estetické výchovy 2014 1. Témata maturitních prací 1. Fantasy a umění, aneb od knihy k obrazu Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

surcot Manesse honosný slavnostní svrchní oděv dvořanky ze začátku 14. století popis oděvu datace: počátek 14. stol. vytvořeno:

surcot Manesse honosný slavnostní svrchní oděv dvořanky ze začátku 14. století popis oděvu datace: počátek 14. stol. vytvořeno: surcot Manesse honosný slavnostní svrchní oděv dvořanky ze začátku 14. století popis oděvu datace: vytvořeno: počátek 14. stol. srpen 2009, realizace Petr příležitost: Oděv byl vytvořen jako velmi slavnostní

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

Vzdělávací obor Dějepis - obsah

Vzdělávací obor Dějepis - obsah Hlavní kompetence Učivo 6.ročník 1. ČLOVĚK V Kompetence k učení, k řešení problém A. Úvod do dějepisu Vlastivěda měření času 4. DĚJINÁCH 1. Historické prameny - hmotné a písemné kalendář Žák: Uvede konkrétní

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Anotace: seznámení s renesanční literaturou, autory a díly Dětský diagnostický ústav,středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 9. ročník ZŠ

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková RENESANCE Renesance znamená znovuzrození římské antiky, ne

Více

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Zánik lidských kultur, přírodních národů Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.33 Vzdělávací oblast: Autor:

Více

Vítejte ve světě viditelnosti 24 hodin denně...

Vítejte ve světě viditelnosti 24 hodin denně... Reflexní materiály Reflexní materiály Reflexní materiály Buďte dobře viditelní! Inovace a vynálezy 3M přinášejí prospěch a ovlivňují mnoho aspektů každodenního života. Na následujících stránkách uvedeme

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

Vizualizace preferencí v kontextu kvalifikace

Vizualizace preferencí v kontextu kvalifikace Marcel L. Jung Vizualizace preferencí v kontextu kvalifikace Vedoucí projektu: Michal Wittner 26. 7. 2012 CZ.1.07/1.1.14/01.0037 U studentů ve věku 12 25 let Zjistit všeobecně oblíbené a neoblíbené aktivity.

Více

TEXTIL, ČEPICE, DEŠTNÍKY

TEXTIL, ČEPICE, DEŠTNÍKY 3 1483 Tričko PROMO 135 g/m², 100% bavlna velikost: S - XXL 45,00 bílé 53,90 barevné 2098 Tričko PREMIUM 150 g/m², 100% bavlna velikost: S - XXL 53,00 bílé 69,00 barevné 2099 Tričko ORIGINAL 145 g/m²,

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR. Ing. Kateřina Šugárová

PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR. Ing. Kateřina Šugárová PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR Ing. Kateřina Šugárová Úvod Nervozita Stres Strach Nejistota Pohovor Tréma Úzkost Neznámo Rozrušení Typy přijímacích pohovorů Neformální (příjemná atmosféra, všeobecné otázky,

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

15. Věta jednoduchá Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013

15. Věta jednoduchá Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013 15. Věta jednoduchá Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

Značka ESSENS v sobě skrývá několik významů a slov. Lze v ní objevit například stejně vyslovované anglické slovo essence, které znamená podstatu,

Značka ESSENS v sobě skrývá několik významů a slov. Lze v ní objevit například stejně vyslovované anglické slovo essence, které znamená podstatu, Značka ESSENS v sobě skrývá několik významů a slov. Lze v ní objevit například stejně vyslovované anglické slovo essence, které znamená podstatu, základ, ale i aromatickou esenci, která se používá při

Více

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi?

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Výsledky nejrozsáhlejšího průzkumu generace Y Financial Times a Telefónica Praha, 20. června 2013 Metodologie Region / Země Severní Amerika Latinská Amerika Západní

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU Seminární práce OBSAH Úvod... 3 1 Elektronická komunikace... 3 2 Marketing... 4 2.1 Marketing na internetu... 4 2.2 Nástroje internetového marketingu... 5 2.3 Budoucnost

Více

První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Středověk : Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé. Kartagiňci, Římané.

První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Středověk : Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé. Kartagiňci, Římané. ZÁMOŘSKÉ OBJEVY 1 První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Kartagiňci, Římané Středověk : Vikingové Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé 2 Příčiny zámořských objevů : hospodářské

Více

Střípky z historie Prostějova

Střípky z historie Prostějova Střípky z historie Prostějova Ve 12. století se objevují první zmínky o obci Prostějovice. Název města je prý odvozen od jména Prostěj, ale nelze dokázat, že velmož Prostěj byl zakladatelem našeho města.

Více

ČASOPIS ŠKOLNÍ DRUŽINY II. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/14

ČASOPIS ŠKOLNÍ DRUŽINY II. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/14 ČASOPIS ŠKOLNÍ DRUŽINY II. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Tak nám opět začal nový školní rok i v družině. Ale než se dostaneme k naší nové celoroční hře, chceme se s Vámi podělit o zážitky z minulé hry o

Více

Pravěk a starověk / dějepisný atlas

Pravěk a starověk / dějepisný atlas Pravěk a starověk / dějepisný atlas Sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia je prvním z ucelené řady dějepisných atlasů. Seznamuje s historickým vývojem v období pravěku a starověku, od počátků lidského

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Stylistka jsi ty! VIOLETTA FRANCESCA LUDMILA

Stylistka jsi ty! VIOLETTA FRANCESCA LUDMILA Stylistka jsi ty! Vstup do světa seriálu Violetta, poznej postavy a jejich styl a přetvoř ho, jak se ti zlíbí. V této knize určuješ módní trendy ty! FRANCESCA je Violettina nejlepší kamarádka. Je to velkorysá

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

KLASICISMUS. 2. polovina 17.století -18.století. z lat. = vynikající,vzorný. Klasicistní hudba. Zámek Kynžvart

KLASICISMUS. 2. polovina 17.století -18.století. z lat. = vynikající,vzorný. Klasicistní hudba. Zámek Kynžvart 5.KLASICISMUS KLASICISMUS 2. polovina 17.století -18.století KLASICISMUS z lat. = vynikající,vzorný Klasicistní hudba Zámek Kynžvart Stavovské divadlo Krátký živůtek s nařasenými rukávy a splývavá empírová

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

ARCHITEKTURA DRUHÉ POLOVINY 20. STOLETÍ

ARCHITEKTURA DRUHÉ POLOVINY 20. STOLETÍ ARCHITEKTURA DRUHÉ POLOVINY 20. STOLETÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY. Minulost, současnost, vize Hlavní budova muzea, 18. listopadu 2010-15. května 2011 Výstava Otcové města Jablonce VII. Výstava

Více

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Sport a ţivotní prostředí Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Ing. Jan Vališ 1. ročník trenérské školy specializace karate FTVS Praha 2003 Kutná Hora, 4.6.2003 Obsah: 1.

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Ročník: I. Základy společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy

Více

Název: Přínos starověkých Egypťanů dnešku Autor: Předmět, téma: Třída: Datum vytvoření: Projekt: Popis:

Název: Přínos starověkých Egypťanů dnešku Autor: Předmět, téma: Třída: Datum vytvoření: Projekt: Popis: Název: Přínos starověkých Egypťanů dnešku Autor: Karla Dokoupilová Předmět, téma: Dějepis, Nejstarší civilizace - Egypt Třída: šestá Datum vytvoření: 2. ledna 2012 Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

PROGRAM PRO DĚTI. Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti.

PROGRAM PRO DĚTI. Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti. PROGRAM PRO DĚTI ČTVRTEK, 3. května Divadlo J. K. Tyla 9:00 10:00 Animo TV Oblíbené večerníčky 1 (české znění) Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti.

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

O ZŘÍZENÍ MĚSTSKÉ POLICIE

O ZŘÍZENÍ MĚSTSKÉ POLICIE Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 2/08 O ZŘÍZENÍ MĚSTSKÉ POLICIE Zastupitelstvo města Kadaně na svém zasedání dne 28. února 2008 usnesením č. 50/2008 vydalo v souladu s ustanovením 10 písmena a)

Více

Vyhodnocení soutěže o loga. Roman Pospíšil a Miloš Filip

Vyhodnocení soutěže o loga. Roman Pospíšil a Miloš Filip Vyhodnocení soutěže o loga Roman Pospíšil a Miloš Filip Protože v soutěži o nejlepší logo se nám sešla řada velice kvalitních návrhů a ocenit jsme mohli jen některé, přikládáme toto hodnocení. Jistě si

Více

Plastové domovní dveře a vstupní zařízení. Vzhled pro každý dům.

Plastové domovní dveře a vstupní zařízení. Vzhled pro každý dům. Plastové domovní dveře a vstupní zařízení. Vzhled pro každý dům. Domovní dveře jsou výrazem osobního stylu a individuality a zprostředkují návštěvníkovi první dojem o lidech, kteří za nimi žijí nebo pracují.

Více

Absolventská práce MÓDA V PROMĚNÁCH ČASU

Absolventská práce MÓDA V PROMĚNÁCH ČASU Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice Absolventská práce MÓDA V PROMĚNÁCH ČASU Lenka Šenkýřová IX. A Vedoucí práce: Mgr. Jitka Zíková Školní rok 2010/2011 Prohlášení.

Více