SVĚT MÓDY A JEJÍ HISTORIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SVĚT MÓDY A JEJÍ HISTORIE"

Transkript

1 22. základní škola Plzeň, příspěvková organizace Na Dlouhých 49, Plzeň Absolventská práce SVĚT MÓDY A JEJÍ HISTORIE Anna Hatáková IX.B Vedoucí absolventské práce: Mgr. Jana Bidláková Školní rok 2013/2014

2 Prohlašuji, ţe jsem absolventskou práci vypracovala samostatně s pouţitím uvedené literatury a zdrojů informací. V Plzni dne 8. října 2014 Anna Hatáková (podpis ţáka) 2

3 Obsah Obsah... 3 Anotace v českém jazyce... 5 Anotace v anglickém jazyce... 6 Úvod Počátky oblékání Počátky středověku Detailní popis oděvu od 11. století Coco Chanel a její změny v dámské módě Úvod ke kapitole Ţivot Její záměry a cíle Kariéra Nejvýznamnější návrháři a návrhářky 20. a 21. století Yves Saint-Laurent Gianny Versace Blanka Matragi Beata Rajská Dnešní móda Evropa a Amerika Asie Afrika Náplň práce návrháře Módní návrhář Divadelní návrhář

4 5.3 Filmový návrhář Závěr Použité zdroje: Kniţní zdroje: Elektronické zdroje (internet):

5 Anotace v českém jazyce V této práci se budu zabývat, jak uţ napovídá název, vývojem módy, jejím rozvojem a změnami průběhem věků. Tato práce bude rozdělená do sedmi hlavních kapitol a několika menších podkapitol. Práce bude probírat módu uţ od počátku v pravěku, kdy bylo oblečení pouţíváno pouze jako ochrana před mrazem po nejnovější trendy módu a tajemství kreativity nejpřednějších světových návrhářů. Klíčovou postavou celého tématu a celé práce bude Coco Chanel, pravděpodobně nejznámější módní návrhářka všech dob, a to nejen díky tomu, ţe udělala největší zlom v dámské módě tím, ţe jako první ţena oblékla kalhoty. V této práci bude také podrobně rozebrána móda středověku, starověku a pravěku. Krom toho se budu zabývat tím, jak oděvní móda nevědomky ovlivňuje ţivot a svět kolem nás, jak se s módou mění lidé, architektura, či jen obecný design obalů a letáků. Poté je tu tedy otázka: Je svět a doba ovlivněna rozšiřující se módou nebo móda světem? Móda je architektura: je to otázka proporcí. (Coco Chanel) 5

6 Anotace v anglickém jazyce In this work I will deal, how you can guess, with the development of fashion, and changes through the ages. This work will be divided into seven main chapters and a couple of smaller chapters. It will discuss fashion since the beginning in Prehistory, when the clothes was used only for warm effect in winter, to latest fashion, and the secret of the biggest fashion designers creativity. The key person of whole work will be the most famous fashion designer ever Coco Chanel. She is the most respected fashion designer not only because she made the biggest breakthrough in ladies fashion - she was the first woman in history who started to wear trousers. I will also analyze in detail the fashion of middle ages, antiquity and prehistory. And i will deal how the clothes fashion affects the life and the world around us, how architecture, goods packaging and so on change with fashion. After that, there is the question: Is the world and age affected by fashion or is fashion affected by world and ages? Fashion is architecture: it is a matter of proportion. (Coco Chanel) 6

7 Úvod Téma téhle práce jsem si vymyslela sama a vybrala jsem si ho hlavně proto, ţe se v budoucnu chystám jít na školu s tímto zaměřením, a proto mi toto téma přijde celkem příhodné. Vybrala jsem si ho také proto, ţe uţ léta mě baví navrhovat oblečení, i kdyţ zatím jsem ho pouze kreslila. V podstatě někdy v šesté třídě jsme od starších spoluţáků zaslechli o absolventské práci. I kdyţ v tu dobu se o to nikdo z nás nezajímal, ale protoţe se dělají kaţdý rok, tak někdy v sedmé třídě nám o tom řekla jedna z vyučujících. Myslím, ţe uţ od té doby jsem měla téma vymyšlené. Zatímco někteří spoluţáci si pořád lámali hlavu ještě v prosinci, já uţ jsem měla rok a půl o tématu jasno. Téma mě velmi oslovuje také díky Coco Chanel, dle mého názoru nejlepší módní návrhářky všech dob, a to nejen kvůli tomu, ţe díky jejímu vlivu začaly ţeny a dívky nosit kalhoty. Téma je velmi rozsáhlé, také proto jsem si ho vybrala, dá se o něm napsat spoustu věcí a co je lepší, ţe se můţu dozvědět spoustu nových informací, a ty sdělit i dalším. Nebudu se zabývat jen jedním časovým úsekem, proberu toto téma od pravěku po současnost. Ačkoli nebyl vţdy můj největší sen být návrhářkou (chtěla jsem být herečkou), ale z části si myslím, ţe tato práce by mi mohla značně pomoci v dalším studiu na střední škole nejen díky tomu, ţe budu probírat téma, kterým se budu další čtyři roky zabývat, ale také proto, ţe mi tato práce pomůţe se naučit psát práce jako je tato, shromaţďovat a sepisovat velké mnoţství textu a informací a dokázat toto všechno poté vmáčknout do patnáctiminutového projevu a prezentace, coţ ovšem neodsunuje fakt, ţe ať říkáme a píšeme co chceme, nikoho to nebaví psát. Krom toho se bude téma zabývat nejen oblékáním ve starověku, středověku atd., ale bude zde například rozebrána práce návrhářů a jak se v průběhu let měnila, či jak se liší móda v různých státech, na kontinentech nebo ve městech a vesnicích. Pokud chcete být nenahraditelní, musíte být odlišní. (Coco Chanel) 7

8 1 Historie oblékání od počátků lidstva 1.1 Počátky oblékání Počátky oblékání lze zařadit uţ do pravěku, tehdy se ovšem nepouţívalo jako móda. Od počátku lidské existence se společně v průběhu evoluce lidské rasy vyvíjel a zdokonaloval oděv. Ve vývoji lidstva plnil pouze praktické účely. Zakrýval nahé lidské tělo, chránil ho před chladem nebo teplem, chránil kůţi při kontaktu s jiným materiálem. Tepelná izolace a ochrana byly prvními poţadavky člověka na oděv. Tehdy se lidé neoblékali, pouze se halili do kusů hrubé kůţe. Časem a dalším vývojem vyjadřoval oděv postavení ve společnosti. Po vynálezu tkaniny se jí začalo vyuţívat místo kůţe, jelikoţ se lépe přizpůsobila lidskému tělu. Začaly se tvořit i primitivní střihy. Kdyţ se přesuneme do Egypta do doby 2700 aţ 1000 př. n. l., zjistíme, ţe zde pouţívali jednoduchý tkací stav, na kterém vyráběli látky, pouţívali především bílou bavlnu a uměli utkat velmi jemné materiály. Uţ od počátků se oděvy rozdělovaly na dámské a pánské a tak to bylo i zde Obr. 1: Pravěký muţ! v Egyptě. Muţi nosili bederní roušku, kterou tvořil pruh látky ovinutý kolem boků, upevněný v pase, a ţeny košilkovitý oděv s krátkými rukávy, který obepínal postavu. Bohatí lidé jej často doplňovali různými šperky. Na území Mezopotámie u řek Eufrat a Tigris nosili lidé oděv, jehoţ základ tvořila zavinovací sukně a skládaný nešitý plášť. V Mezopotámii jako první pěstovali len, který se v sumerštině nazýval gad. Pouţívali výšivky a sukně zdobili strukturami a zlatými pírky. Kromě krále, který nosil sandály, chodili všichni bosi. Ve starověkém Řecku začali také lidé připisovat oděvu estetickou roli. Jako materiál pouţívali jemné plátno dovezené z Egypta nebo Indie. Základním typem oděvu byl chitón. Tvořili jej dva pruhy látky, které byly na ramenou a po stranách boků sepnuty za pomoci spon, knoflíků nebo jednoduše sešity. Chitón byl jemný, někdy aţ průsvitný, šíře této látky se pohybovala kolem čtyř metrů, kolem pasu si ji převazovali jedním nebo více pásky. Mladí muţi nosili tento oděv obvykle dlouhý ke kolenům. Ţeny 8

9 nosily výhradně dlouhé chitóny a na ně si oblékali ještě jednu svrchní část (peplos). Muţi si často také brali různé pláště. Obr. 2: Chitón muţ a ţena Obr. 3: Chitón Ve starověkém Římě byla základem oděvu tunika, ze dvou pruhů látky sešitá na bocích a ramenou s otvory pro ruce a hlavu. Později k ní začali přišívat také rukáv sahající k loktům. Nosila se přepásána a mírně podkasaná v pase. Muţi nosili tuniku dlouhou ke kolenům, starší generace, ţeny a vyšší společenské vrstvy ji nosily dlouhou ke kotníkům. Senátoři se svým oděvem lišili od civilního obyvatelstva. Jejich tunika měla na prsou a zádech široký purpurový pás. Svrchní vrstva oděvu byla tóga. Byla zároveň také znakem svobodných Římanů. Stříhali ji do tvaru elipsy a řasili na ji na levém rameni. Tóga vyţadovala klidný pohyb, protoţe její rozměr byl asi 3,5 metru na 5,5 metru. Císař měl tógu purpurovou celou, zdobenou zlatými nitěmi. Oděvy otrokyň, cizinek a svobodných Římanek se lišily počtem oblékaných vrstev roucha. Základní vrstva ţenské tuniky sahala aţ ke kotníkům. Aristokratické ţeny si na ni oblékali stolu, druh široké sukně z jemného plátna, která se sepínala na rukou a rameni, a na vrch nosily plášť palla, které mohly nosit pouze svobodné Římanky. 1.2 Počátky středověku Na rozdíl od dnešních velmi rychlých změn se oblečení muţů a ţen vyvíjelo do doby před úsvitem renesance v Itálii 14. století relativně pomalu. Na počátku středověku byly oděvy obou pohlaví podobné jako v předchozích dobách (vrstvení různých tunik nebo košilí kus, který byl na těle, se postupně stal košilí a byl obvykle z pracovního lnu). Postupem času se začaly mezi muţskými a ţenskými oděvy projevovat větší rozdíly. 9

10 Období rané kultury 10. aţ 11. století vyvinulo velkolepější oděv a byly pouţívány bohatší materiály a více svrchních ozdob. Ve 12. aţ 14. století byly oděvy stále vypracovanější, více přizpůsobené svému nositeli. Největší vliv na změny mělo zboţí přicházející z Blízkého východu do Evropy. Kvalita a přepych evropského odívání byly také zaloţeny na nově vytvořených dílnách vyrábějících hedvábné látky (první vznikly ve Španělsku). V polovině 13. století byla Itálie hlavním dovozcem hedvábí z Číny (nejvýznamnějšího centra hedvábných látek) Detailní popis oděvu od 11. století Rozličné tipy tunik u muţů doplňovaly přiléhavé kalhoty. Volná ţenská tunika měla rozšířené rukávy do tvaru kalichu nebo volných cípů. V této době nahrazuje sandály uzavřená obuv s dlouhou špičkou. Obr. 4: Středověká tunika Obr. 5: Boty s dlouhou špičkou Prvky římského oděvu se udrţovaly s obměnami dlouho do středověku aţ asi do roku 1000 našeho letopočtu. I později se ještě šat muţů i ţen skládal z volně opásané tuniky a ze čtvercového pláště. Z tuniky se v XIII. století vyvinuly šaty šité, více méně přiléhavé tím, ţe byly zuţovány a sestřihovány. Na počátku středověku je vedoucím dvojí stav: kněţstvo a rytířstvo. Kláštery a hrady rytířů byly tehdy jediným sídlem kultury. Středověký oděv známe z postav na náhrobních kamenech, z obrázků, jimiţ jsou vyzdobeny knihy té doby (z tzv. rukopisných drobnomaleb) a z pečetí. Z nich 10

11 je patrné, ţe v XI. a XII. století se oděv vyšších tříd ze střední a západní Evropy se příliš nelišil podle jednotlivých zemí a národů. S rytířskými mravy, které k nám přišly z Francie, se šířila také tamější móda. Češi a Moravané se v XII. století strojili podle západní módy, s oděvem převzali i jejich názvy. Muţský oděv z doby od roku 1000 aţ 1300 je rozmanitý. Muţi nosí lněnou košili (u chudších konopnou), úzké nohavice na způsob punčoch ze sukna nebo plátna, které upevňovali řemenem nebo tkalounem k pasu a od nich od pasu zastrkovali široké nohavice. Přes tento oděv nosili tuniku dlouhou aţ k lýtkům, dole rozšířenou, na ramenech uzavřenou s rukávy. Vše bylo olemováno ţivou barvou. Plášť z jemnější nebo hrubší vlny (podle stavu u šlechty téţ z hedvábí) byl půlkruhového nebo čtvercového střihu, přehozen přes levé rameno a na pravé sepnutý sponou. Boty se nosily vysoké ke kolenům z barevné plsti nebo kůţe. Kromě jen módního oblečení se od 9. století začala vyvíjet i zbroj pro rytíře a vojáky. V 11. století byla vynalezena plátová zbroj. Drátěné brnění, které je většinou sestaveno ze spojovaných kovových krouţků, bylo pravděpodobně odvozeno z keltské zbroje z 6. či 5. stol. př. n. l., obvykle se nosilo přes prošívanou spodní tuniku. Proto bylo v 11. století vyvinuto plátové brnění, pevnější neţ bylo krouţkové, které lépe odolávalo přímým úderům. Oděv se v 11. století obecně stává volnější, v 11. století také mimo jiné pomalu začínaly vznikat dílny, ze kterých se oděvy prodávaly na trzích. Obr. 6: Plátová zbroj Po tomto období přichází z Francie gotika, jejímţ znakem je štíhlost a elegance, a to i v oděvu. Dosavadní románský šat, podobný církevnímu rouchu, je vystřídán elegantnějším gotickým střihem, který se přizpůsobuje postavě. Módu ovlivňuje také rytířská kultura Obr. 7: Krouţková zbroj 11

12 a její nové estetické ideály. Chrabrý muţ se zţenšťuje, všechny kombinace barev jsou povoleny. Ţeny nosily svrchní a spodní oděv. Spodní sahal ţeně po kotníky, měl úzké dlouhé rukávy. Vrchní byl kratší aţ po kolena i níţe. Vdané ţeny se od svobodných Obr. 8: Šaty 11. století přísně odlišovaly, a to především v úpravě vlasů. Svobodné ţeny nenosily pokrývku hlavy a vlasy měly upraveny do copů nebo jim volně splývaly. Vdané ţeny nosily roušky, závoje, kapuce a šátky, na různé způsoby půvabně uvázané. Pro vrcholný středověk jsou charakteristické křiţácké výpravy, rytířské turnaje a rytířské mravy. Z Itálie se dováţejí nádherné drahé látky, které si kaţdý můţe dovolit podle bohatství a postavení. V oděvu se začíná zobrazovat štíhlá linie. Bohatí lidé si dávají obleky šít, v Evropě se rozvíjí krejčovská výroba. Oděv chudých lidí je primitivně zpracovaný podomácku. Pracující lidé nosili pouze spodní šat, v nepříznivém počasí plášť. Ve 14. století začínají vznikat cechové krejčovské společnosti. Definitivně byl krejčovský cech uznán v Praze roku Před tím krejčí své umění tajili. Od té doby se začali oděvy více zdobit a lidé se začali více parádit pouţívali spony ve vlasech, zdobné knoflíky, tepané opasky. Zde začíná móda v pravém smyslu, jak ji známe. 12

13 2 Coco Chanel a její změny v dámské módě 2.1 Úvod ke kapitole Celá tato druhá kapitola se bude týkat Coco Chanel, neboť byla jednou z nejlepších návrhářek dvacátého století, dosud i po její smrti je velice uznávaná, její značka se nosí po celém světě a povaţuje se za luxusní módu. Proslavila se nejen svými prvotřídními kvalitními šaty a kostýmky, vymyslela také několik nových stylů a oděvů a největším hitem bylo, ţe jako první ţena v historii propagovala a také nosila kalhoty. 2.2 Ţivot Obr. 9: Coco Chanel ve třiceti letech Coco Chanel, vlastním jménem Coco Gabrielle Chanel, se narodila 19. srpna 1883 v Saumuru, Pays de la Loire a zemřela ve věku 88 let 10. ledna 1971 v Paříţi). Narodila se jako druhá dcera podomního obchodníka Alberta Chanel a jeho druţky Jeane Seville. Rodiče se vzali aţ v roce Měla čtyři sourozence: dvě sestry, Julii a Antoinettu, a dva bratry, Alphonse a Luciana. Po smrti matky roku 1895, tedy v jejích dvanácti letech, dal otec všechny své děti do klášterního sirotčince v Aubazine. Se sestrou Julií byla později přijata do klášterní školy. Ve dvaceti letech začala pomáhat své tetě v obchodě s oděvy v obci Moulins a záhy si získala pověst velmi schopné švadleny. V letech 1905 aţ 1908 si po večerech navíc přivydělávala zpěvem v kavárnách a nočních podnicích, které se nacházely buď přímo v Moulins, nebo ve Vichy. Zde také získala svou přezdívku Coco, coţ ve francouzštině znamená dušička nebo miláček. Právě v lázeňském městě Vichy se seznámila se synem z průmyslnické rodiny a chovatelem koní Etiennem Balsanem. Stala se jeho milenkou, díky čemuţ získala přístup do vyšší společnosti. S Balsanem ţila aţ do roku 1910 na jeho zámku v Royallie 13

14 u Compiegne. Později poznala dalšího osudového muţe, britského diplomata a majitele dolů Artura Capela, přezdívaného Boy. S jeho podporou otevřela v Paříţi a mondénním přímořském letovisku Deauville několik ochodů s luxusními klobouky, kde časem rozšířila sortiment o sportovní oblečení. Poté v roce 1916 otevřela další módní salón v letovisku Biarritz na jihozápadě Francie. Následovala první ucelená kolekce, v níţ se objevily originální košilové šaty (jednodílný, volný oděv, který se nosil bez korzetu, svázaný v pase, nebo na bocích), či tehdy její proslulé malé černé šaty. Dále do dámské módy zavedla úplet, který byl do té doby povaţován za materiál na výrobu prádla Její záměry a cíle Jejím cílem nebylo jen rozšířit módu aristokracie a vyšších tříd do ulic, ale i umoţnit nositelce kaţdého modelu, aby se cítila sama sebou a zároveň pohodlně. Jejím heslem byla tehdy funkčnost a prostota. Způsobila revoluci v oděvním průmyslu a její podniky měly ve 30. letech aţ 3500 zaměstnanců. V té době byla nejbohatší módní návrhářkou Francie a říkalo se jí královna módy. Arthur Capel, její největší láska zemřel při automobilové nehodě 22. prosince Coco Chanel se nikdy nevdala, kdyţ jejím ţivotem prošla po něm řada dalších Obr. 10: Arthur Capel a Gabrielle (Coco) muţů. Za zmínku stojí hudební skladatel Igor Obr. 11: Coco Chanel a její návrh klobouku Stravinskij, ruský velkokníţe Dimitrij Romanov (spojovaný s případy Grigorije Rasputina), který jí věnoval perly romanovců, dále Hugh Grosvenor, Druhý Vévoda z Westminsteru, a francouzský malíř a ţurnalista Paul Iribe. Coco Chanel po vypuknutí 2. světové války uzavřela všechny své salony krom jednoho jediného butiku (prodával se zde její slavný parfém v charakteristickém flakonu Chanel No. 5). Válku proţila s německým důstojníkem Hansem Güntherem von 14

15 Dincklage, a také se v té době přátelila s Waltrem Schellenbergem. Proto byla podezřelá z kolaborace s nacisty a po osvobození musela jako zrádkyně odejít do Švýcarska, kde poté strávila devět let Kariéra Původem byla Coco prostá venkovská dívka, tudíţ bez vzdělání, postavení a peněz. Avšak měla neobyčejnou povahu, která ji umoţnila předběhnout svou dobu čas, kdy společnost bránila ţenám projevit svou přirozenost. Byla po dlouhou dobu v podstatě kurtizánou, která vyuţívala pomoci a podpory muţů. Kariéra módní návrhářky byla důsledkem jejího tvořivého ducha i touhy po nezávislosti. Ve 20. a 30. letech vytvořila sportovní oblečení, kdyţ přepracovala pánské střihy na pohodlné dámské oblečení. Oblečení propagovala především tím, ţe jej sama nosila (včetně pletených vest, ţerzejových kostýmků, svetrů a námořnických kalhot). Nezbytnou součástí jejího šatníku se staly malé černé šaty, které vycházely z jednoduché košilové linie. Řada jejích doplňků zahrnovala kabelky, pásky a biţuterii. Mimo jiné zavedla do módy tzv. páţecí účes. V roce 1921 vytvořila klasický parfém Chanel No. 5 za pomoci parfuméra z Monte Carla Ernesta Beauxe. Obr. 12: Coco 1954 Ovšem vrchol její kariéry přišel v 71 letech v roce 1954, kdy přerušila odpočinek a vytvořila snad nejtrvalejší a nejznámější typ oděvu kostým Chanel. Skládá se z krátkého saka bez límce a ze sukně po kolena, významným ozdobným prvkem je lemování saka ozdobnou portou. Stále ho nosí ţeny na celém světě díky jeho jednoduchosti, kráse a eleganci. Obr. 13: Malé černé šaty 15

16 3 Nejvýznamnější návrháři a návrhářky 20. a 21. století V 21. století se na módu velmi hledí, ovšem styly se mění velmi rychle. V této kapitole bych vám chtěla představit několik nejvýznamnějších návrhářů, kteří navrhují třeba i oblečení pro filmové hvězdy na předávání cen, na nejrůznější plesy, svatební šaty či jen obyčejnou kolekci oblečení. Návrháři utvářejí módu, jak ji známe. Proto uvedu zahraniční, ale i české návrháře. 3.1 Yves Saint-Laurent Obr. 14: Saint-Laurent Narození: 1. srpna 1936, Oran, Alţírsko Úmrtí: 1. června 2008, Paříţ, Francie. Byl jedním z nejvlivnějších francouzských i světových módních návrhářů 20. století. Během své více neţ čtyřicetileté kariéry tvořil a měnil trendy v módě. Jeho značka YSL se stala symbolem kreativity a luxusu. Jeho otec byl ředitel pojišťovací společnosti. Rodiče se přestěhovali do Severní Ameriky během francouzsko-pruské války. Ve škole byl šikanován kvůli homosexualitě. V sedmnácti letech odešel do Paříţe a stal se spolupracovníkem Christiana Diora, bylo to nejkreativnější a nejúspěšnější spojení v historii módy. Saint-Laurent patřil k nejlepším návrhářům v Diorově módním domě. V roce 1957 v jeho 21 letech, mu bylo svěřeno vedení domu, kdyţ jel Dior na dovolenou, z níţ se však nikdy nevrátil. 15. listopadu 1957, tedy dva týdny po Diorově smrti, se Saint-Laurent stal uměleckým ředitelem Diorova módního domu a zároveň se stal nejmladším módním návrhářem ve světě. Krátce po nástupu do jeho funkce byl povolán na vojnu. Po dvaceti dnech neustálého stresu způsobeného jeho kolegy vojáky byl hospitalizován v psychiatrické léčebně. Poté začal vytvářet svůj nezaměnitelný styl kombinováním tradičních Diorových prvků s vlastními nápady. 16

17 3.2 Gianny Versace Narození: 2. prosince 1946, Reggio di Calabria, Itálie Úmrtí: 15. července 1997, Miami Beach Narodil se v jedné z nejchudších oblastí Itálie. Měl staršího bratra, který hrál baseball. Jeho matka měla krejčovský salon, ve kterém jí malý Gianni pomáhal. V necelých 10 letech navrhl své první šaty. Brzy se vypracoval na slušného krejčího, jakých jsou v Itálii tisíce. V 25 letech se odstěhoval do Milána, kde začal navrhovat šaty pro známé firmy. V roce 1976 s podporou staršího bratra a sestry Donatelly zaloţil firmu se znakem medusy. Vynikal tím, ţe byl mnohem kreativnější neţ jeho kolegové a měl také větší fantasii. Jeho modely byly vţdy o kus dál. Byly především krásné, provokativní a nespoutané, ale hlavně v sobě nesly obrovský erotický náboj. Dokázal vdechnout jiskru erotičnosti i pánskému Obrázek 15: Gianny Versace oděvu, neboť byl gay. Měl vlastní vkus a pouţíval perfektní materiály. Oblékal princeznu Dianu i Madonnu a mnoţství Hollywoodských hvězd, hlavně na přelomu 80. a 90. let. V roce 1994 lékaři Versacemu zjistili rakovinu. Dlouhé měsíce chodil na chemoterapie. Nikdo nevěděl, jestli se opravdu vyléčil. Zemřel při cestě ze svého oblíbeného baru, kam rád chodil ráno na kávu. Kdyţ odemykal dveře od své vily, do hlavy ho zasáhly dvě kulky. Zemřel při převozu do nemocnice. Jeho Údajný vrah spáchal deset dní po jeho smrti sebevraţdu. 17

18 3.3 Blanka Matragi Narozena: 1953, Světlá nad Sázavou. Vystudovala uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Ţelezném brodě a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. A získala titul akademická malířka. Roku 1978 vyhrála návrh kolekce pro letní olympijské hry v Moskvě. Vdala se za Dr. ing. Makrama Matragiho, se kterým se odstěhovala do Libanonu. V roce 1982 v Bejrútu otevřela salón Blanka Haute Couture. Její róby se proslavily v okruhu perských princezen a šejch. V roce 2002 obdrţela v Praze cenu Salvadora Dalí a roku 2003 získala titul Významná česká ţena ve světě. Obr. 16: Blanka Matragi 18

19 3.4 Beata Rajská Narození: 1962, Liptovský Mikuláš, Slovensko. Beata Rajská je absolventkou Střední průmyslové školy oděvní v Trenčíně (1980) a Filosofické fakulty University Komenského v Bratislavě (1986). Uţ jako studentka získala ocenění na módních soutěţích. S módou se na čas rozloučila, ale vrátila se k ní v roce 1993 (krátce po narození druhého syna) jako pedagog oděvní školy. Obr. 17: Beata Rajská Od roku 1997 úspěšně podniká v módě, v roce 2001 pak zaloţila společnost Beata Rajská Design s.r.o. Obr. 18: Modelky v šatech od Beaty Rajské 19

20 4 Dnešní móda V této kapitole se vám budu snaţit přiblíţit nejen módu, ale i to, jak se celkově oblékají různé kontinenty, zaměřím se i na rozdíly mezi moţnostmi, jaké má který stát a kontinent k módnímu a kulturnímu rozvoji. 4.1 Evropa a Amerika Za módní jedničku ze všech států v Evropě se povaţuje Francie, ve Francii se módou prostě ţije. Ţili zde i ţijí ti nejlepší návrháři a návrhářky světa. Bylo tomu tak i v minulosti. Ovšem v 21. století se móda nedá úplně specifikovat. Ale je zde jedna věc, kterou můţeme říct, a to ţe v 21. století se móda více neţ kdy předtím dělí na styly a na oblečení podle příleţitostí. U starších generací stále přetrvávají prvky módy minulého století, čemuţ se nikdo nemůţe divit. Obr. 19: šaty na předávání cen od špičkových návrhářů (Jennifer Lawrence) Obr. 20: Chachi moma- tepláky Móda se v dnešní době mění kaţdý den, i kdyţ podle mého názoru je hlavní co největší kreativita. V případě slavných osobností přichází na řadu extravagance. Kdyţ slavní lidé chodí na předávání filmových, hudebních cen nebo na různé plesy, snaţí se co nejvíce vyčnívat z davu a řekla bych, ţe 21. století je především charakteristické kombinováním různých stylů. Obr. 21: Ţenský pracovní oděv 20

21 V Evropě podobně jako v Americe se mezi teenagery velmi oblíbil styl volného oblečení, kdy nosí tepláky i do školy nebo na ulici, tedy nejen doma. Pro naše století je charakteristické, ţe se móda liší u různých zájmových skupin. Obr. 22: tzv. grunge styl 4.2 Asie V Asii se móda pro normální příleţitosti velmi podobá Americe a Evropě. Kdyţ ale dojde na náboţenství nebo oslavy, od nás se velmi liší, neboť Asiaté jsou věřící a silně uctívají své zvyky a návyky, kde se oblékají třeba na svatbu do úplně jiného oblečení neţ my. Obr. 23:Asijské slavnostní kimono Obr. 24: Asijské svatební kimono Obr. 25: Pánské kimono 21

22 4.3 Afrika Afrika je světadíl, kde se móda zásadně liší od všech kontinentů. Tedy nejen móda, ale veškerá kultura, náboţenství, moţnosti a způsob ţivota. V Africe ţijí lidé v kmenech. Africké kmeny zachovávají starodávné rituály a zdaleka se moc neliší od svých předků. Lidé ţijí v primitivních obydlích jen ze dřeva nebo z nějakého jednoduchého přírodního materiálu, jen malá menšina ţije ve městech. V Africe je neustále velké teplo, proto se Afričané téměř neoblékají, a pokud ano, oděvy často mívají košilovitý tvar a spíše se různě zdobí okolo. Obr. 26: Africké šperky, ozdoby Obr. 27: Africké rituální oblečení Obr. 28: Oblečení afrických ţen 22

23 5 Náplň práce návrháře 5.1 Módní návrhář Náplní práce módního návrháře je, jak uţ napovídá název, navrhovat a tvořit modely. Návrháři tvoří celý svět módy, určují módní trendy. Módní návrhář musí být hlavně kreativní a svůj. Na začátku musí vzniknout myšlenka, styl, jaký bude mít daný model, jaký bude mít střih, barvy, vybrat vhodný materiál. Kdyţ vznikne nápad v hlavě návrháře, je třeba ho vizuálně přenést na papír, tudíţ nakreslit, dát mu tvar, střih a barvu, prostě vše, co musí model mít (popřípadě doplňky jako šperky klobouky, kabelky). Kdyţ je návrh detailně hotov, je zapotřebí si opatřit dost velké kusy látky. Kdyţ má návrhář látky, uţ je potřeba jen se pustit do precizního šití. Obr. 29: Návrh šatů - Blanka Matragi Obr. 30: Návrh šatů Obr. 31 návrh šatů 23

24 5.2 Divadelní návrhář Toto povolání se nijak zvlášť od normálního návrháře neliší, avšak zásadním rozdílem je, ţe divadelní návrhář jiţ nemá tak volnou ruku. Jeho tvorba závisí na představě a podkladu autora který danou hru napsal, a reţiséra, který má o inscenaci hry určitou představu. Či musí vyplývat z nějakých dalších okolností, jako třeba v jakém roce a kdy byla hra napsána a jaké by třeba kostým měl splňovat styly či slohy. Obrázek 32: Návrh na pánský kostým Obrázek 33: Návrh na dámské kostýmy 5.3 Filmový návrhář Také se od módního návrháře moc neliší a od divadelního téměř vůbec, tedy kromě honoráře. Ten je u filmového návrháře vyšší. Podle popularity filmového studia, významu a popularity tvůrčího a filmového štábu či kniţní předlohy můţe filmový návrhář vydělat mnohonásobně víc. I u filmového návrháře je pravdou, ţe jeho tvorbu ovlivňuje myšlenka a představa autora a reţiséra. U kostýmu se také vyţaduje mnohem větší kvalita oděvu, vzhledem k tomu, ţe ve filmu jsou na rozdíl od divadla kostýmy ve velmi detailních záběrech. Filmové kostýmy proto často bývají sloţitější a propracovanější. Obrázek 34: Filmový kostým z filmu Sněhurka 24

25 Závěr Na závěr bych chtěla napsat několik slov. Dozvěděla jsem se spoustu nových věcí, které by se mi podle mého názoru mohly hodit v příštím roce, jelikoţ, jak uţ jsem zmínila, jdu na střední školu, která je na tento obor zaměřena. V celé práci jsem chtěla docílit toho, ţe informuji čtenáře této práce o světovém módním průmyslu od základů. A ţe se já sama dozvím něco nového. Myslím, ţe psaní této absolventské práce bylo pro mě velmi uţitečné nejen z hlediska toho, abych se naučila zpracovávat informace, ale také z hlediska toho, ţe jsem se dozvěděla, jak uţ jsem zmínila, spoustu nových věcí, a to nejen k tématu, ale i z hlediska typografie. Na závěr bych také chtěla poděkovat paní učitelce Bidlákové, ţe mohla být mým vedoucím práce, a ţe mi mimo jiné pomohla se správným výběrem tématu a s tvorbou osnovy. A v neposlední řadě také za to, ţe riskovala tím, ţe si mě vzala pod dohled, vzhledem k mému velmi špatnému pravopisu. Doufám, ţe si z této práce kaţdý vezmete minimálně stejný díl uţitečných informací jako já. 25

26 Pouţité zdroje: Kniţní zdroje: LEVENTONOVÁ, Mellissa. Ilustrovaná encyklopedie odívání: Od tógy po krinolínu. London: Thames and Hudson, ISBN Elektronické zdroje (internet): 1. Google. In: [online]. [cit ]. Dostupné z: 2. Obrázek Coco hanel. In: [online]. [cit ]. Dostupné z: 3. Módní návrháři- žena.cz. [online]. [cit ]. Dostupné z: 4. Móda od začátku našeho letopočtu. [online]. [cit ]. Dostupné z: 5. Pravěk a starověk. [online]. [cit ]. Dostupné z: 6. Historie odívání. [online]. [cit ]. Dostupné z: 7. Beata Rajská. [online]. [cit ]. Dostupné z: 8. Blanka Matragi. [online]. [cit ]. Dostupné z: 9. Yves Saint- Laurent. [online]. [cit ]. Dostupné z: 10. Coco Chanel. [online]. [cit ]. Dostupné z: 11. Coco Chanel. [online]. [cit ]. Dostupné z: 12. Coco Chanel- životopis. [online]. [cit ]. Dostupné z: 13. Gianny Versace. [online]. [cit ]. Dostupné z: 26

Obsah. ZÁVĚREČNÁ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE IX. ročník Módní návrháři, Debora Volkmerová

Obsah. ZÁVĚREČNÁ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE IX. ročník Módní návrháři, Debora Volkmerová Obsah 1.strana - obsah 2.-3.strana - Coco Chanel 4.-5.strana - Karl Lagerfeld 6.-7.strana - Gianni Versace 8.-9.strana - Christian Dior 10.-12.strana - Yves Saint Laurent Tohle téma jsem si vybrala, protože

Více

ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Secese. Období - konec 19. a počátek 20. století

ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Secese. Období - konec 19. a počátek 20. století ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Secese Období - konec 19. a počátek 20. století Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/ Zpracovala Mgr. Jana íhová ZŠ Brno, Kamínky 5 Kontakt: rihovajana@centrum.cz Stih mužských i ženských odv ve starovkém ecku byl velmi jednoduchý.

Více

Kostýmy. Sedlák Bartůněk a jeho rodina cca 1935, Písecko. Muži z vesnice

Kostýmy. Sedlák Bartůněk a jeho rodina cca 1935, Písecko. Muži z vesnice Kostýmy Máte před sebou dokument o kostýmech k larpu Borograv, rozhodně se nejedná o vědeckou práci, a proto jej berte prosím s rezervou - spíše jako inspiraci. Nejdříve něco na samotný úvod. Valná většina

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Jméno a příjmení: Nikola Součková Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03.

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_52_INOVACE_ZBO2_5364HO Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: V/2 Datum vytvoření:

Více

SILŮVSKÝ KROJ. Zástěrka fěrtoch byla světlé barvy, jednoduchý střih.

SILŮVSKÝ KROJ. Zástěrka fěrtoch byla světlé barvy, jednoduchý střih. SILŮVSKÝ KROJ POPIS PŮVODNÍHO KROJE Základ kroje je tvořen ze 2 až 3 oděvních součástí. Po staletí se kroj zdobil různými doplňky a detaily, kterými se odlišoval dle jednotlivých krajů, jejich bohatství

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9.

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název práce: Historický román Jméno: Jana Opatrná Třída: 9. C Datum odevzdání: (Vyplníte po dokončení práce, termín odevzdání je do

Více

Absolventská práce. Móda v době renesance

Absolventská práce. Móda v době renesance ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV ZA NÁDRAŽÍM 222, 381 01 ČESKÝ KRUMLOV Absolventská práce Móda v době renesance Autor práce: Inna Harkovenko, IX.B Konzultant: Jana Vacková Školní rok: 2011 2012 1 2012 Základní

Více

Příloha krojového řádu č. 1

Příloha krojového řádu č. 1 Junák svaz skautů a skautek ČR Příloha krojového řádu č. 1 Základní součásti kroje Základní košile Kategorie: skauti / ky vodní skauti /ky Barva: béţová tmavomodrá Materiál: Označení: Způsob nošení: Vyrábí

Více

KLICPERÁČEK. Úvod. Tak si užijte časopis a čtení a zase příští rok! Váš Klicperáček. Časopis připravili žáci druhého stupně 2015/2016

KLICPERÁČEK. Úvod. Tak si užijte časopis a čtení a zase příští rok! Váš Klicperáček. Časopis připravili žáci druhého stupně 2015/2016 KLICPERÁČEK Úvod Vítejte v posledním díle našeho - i vašeho - školního časopisu. Ke konci roku jsme se rozhodli zabývat se módou. A to nejen tou dnešní, ale i tou historickou. Podívejte se s námi do pravěku,

Více

Nechte se okouzlit JARNÍMI CENAMI! Katalog. jaro

Nechte se okouzlit JARNÍMI CENAMI! Katalog. jaro Nechte se okouzlit JARNÍMI CENAMI! Katalog jaro 2015 Rozkveťte do krásy Jarní bavlněný top s tropickým květovaným potiskem, různé barvy DÁMSKÁ KOLEKCE 3 JARNÍ KVĚTOVANÉ VZORY V LEHKÝCH CENÁCH! Tuhle svěží

Více

je na jaro Béžová náš šatník? Móda Jak a čím oživit 46 Brýle &Móda Jana Minaříková Jana Minaříková založila svou značku v roce 2009, po absolutoriu

je na jaro Béžová náš šatník? Móda Jak a čím oživit 46 Brýle &Móda Jana Minaříková Jana Minaříková založila svou značku v roce 2009, po absolutoriu Jak a čím oživit náš šatník? Béžová je na jaro ideální! Za pár týdnů tu je jaro. Jak doplnit šatník, abyste se cítila dobře, radí návrhářka Jana Minaříková: Základem každého modelu, který chcete nosit

Více

JAK NA VELIKOST? Pro určení správné velikosti oděvu Vám doporučujeme ověřit si velikost dle našich tabulek.

JAK NA VELIKOST? Pro určení správné velikosti oděvu Vám doporučujeme ověřit si velikost dle našich tabulek. ZDRAVOTNICKÉ ODĚVY Milí zákazníci, jsme tradiční česká výrobní firma se zaměřením na zdravotnickou konfekci. Od počátku se profilujeme jako společnost, která přináší módní trendy do výroby, nebojí se používat

Více

U nás. nejlevněji! zahájíte školní rok. Více za méně méně... každý den! 179,- 119,- 119,-

U nás. nejlevněji! zahájíte školní rok. Více za méně méně... každý den! 179,- 119,- 119,- U nás zahájíte školní rok nejlevněji! Nápadité chlapecké triko s veselou liškou, se stahovacími lemy na rukávech, bavlna, Roztomilá dívčí mikina s obrázkem králíčka, s dlouhým rukávem, Stylové manšestrové

Více

Slon nosí hrdě svůj chobot, lev hřívu a jaguár skvrny, velbloud zase svůj hrb a kohout hřebínek...". Jediný tvor se od svých živých druhů na zemi

Slon nosí hrdě svůj chobot, lev hřívu a jaguár skvrny, velbloud zase svůj hrb a kohout hřebínek.... Jediný tvor se od svých živých druhů na zemi Slon nosí hrdě svůj chobot, lev hřívu a jaguár skvrny, velbloud zase svůj hrb a kohout hřebínek...". Jediný tvor se od svých živých druhů na zemi liší a je stále nespokojen s tím, jak vypadá - je to č

Více

Fashion Weekend: Čeští návrháři předvedli své vize!

Fashion Weekend: Čeští návrháři předvedli své vize! Fashion Weekend: Čeští návrháři předvedli své vize! Publikováno 25. 09. 2011 První zprávy z Prague Fashion Weekendu jsou tu! Prošvihly jste druhý ročník Prague Fashion Weekendu? Pojďte se na něj podívat

Více

Forum, vaše módní inspirace ALPINE PRO, LINDEX a H&M.

Forum, vaše módní inspirace ALPINE PRO, LINDEX a H&M. Forum, vaše módní inspirace ALPINE PRO, LINDEX a H&M. Máme pro vás další díl naší pravidelné módní rubriky a s ním i výlet za módní inspirací značek OC Forum Liberec. V dnešním díle se naše Pětka z Fóra

Více

Dokončující zpracování

Dokončující zpracování Dokončující zpracování Historický www.isspolygr.cz Vytvořil: Bc. Eva Veselá 24. 11. 2012 Interaktivní 1 Strana: 1 Škola Brno, Šmahova 110 Ročník 1,3 (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující

Více

léta Tady je svět ještě v pořádku Kalhoty dámské, materiál: 100 % viskóza, se vzorem, velikost: S-2XL 499,- Tato nabídka platí od 9.4. do 5.5.

léta Tady je svět ještě v pořádku Kalhoty dámské, materiál: 100 % viskóza, se vzorem, velikost: S-2XL 499,- Tato nabídka platí od 9.4. do 5.5. léta Klobouk dámský, elegantní, v bílé barvě 169,- Tričko dámské, nebo s elastanem, různé druhy a barvy, velikost: S-2XL/38-48 Kalhoty dámské, materiál: 100 % viskóza, se vzorem, velikost: S-2XL 499,-

Více

kapitola 62 - tabulková část

kapitola 62 - tabulková část 6200 00 00 00/80 ODĚVY A ODĚVNÍ DOPLŇKY, JINÉ NEŽ PLETENÉ NEBO HÁČKOVANÉ 6201 00 00 00/80 Pánské nebo chlapecké kabáty, pláště, pláštěnky, větrovky, bundy (včetně lyžařských) a podobné výrobky, jiné než

Více

Slovník gotických slov odívání

Slovník gotických slov odívání Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Udělejte si radost i na podzim

Udělejte si radost i na podzim Udělejte si radost i na podzim Pletený svetr v elegantním stylu, světle modrá nebo pudrová barva, S-L Dámský svetr s elegantním lemováním kolem krku a záplatami na loktech, ve kterém se budete cítit pohodlně

Více

N a š e i m a g e nevhodné

N a š e i m a g e nevhodné nevhodné Naše image Standardy image (Image code) Image je náš obraz, vnější působení, celkový dojem, který o sobě vytváříme na veřejnosti. Tato brožura představuje standardy image zaměstnance ČSOB včetně

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Název práce: Jméno: Třída: Datum odevzdání: Vedoucí učitel:

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Název práce: Jméno: Třída: Datum odevzdání: Vedoucí učitel: ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název práce: Jméno: Třída: Datum odevzdání: Vedoucí učitel: Prohlášení Prohlašuji, že předložená absolventská práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval/a samostatně

Více

1. Seznam obrazových příloh. Obrazová příloha 11

1. Seznam obrazových příloh. Obrazová příloha 11 1. Seznam obrazových příloh Obrazová příloha 11 Tento kostým je variancí na oděvní kulturu renesance. Základem je dlouhý dyftýnový kabátec se širokým dekoltem, spojený se suknicí. Zdobení není na kabátci

Více

Vesta dámská 1190,- Vesta pánská 699,- Svetr pánský 349,- Kabelka dámská 399,- Jeans dámské, pánské 699,- Jeans pánské 899,-

Vesta dámská 1190,- Vesta pánská 699,- Svetr pánský 349,- Kabelka dámská 399,- Jeans dámské, pánské 699,- Jeans pánské 899,- Tato nabídka platí od 10. 9. do 6. 10. 2015. Vesta 1190,- Vesta pánská 699,- Svetr pánský 349,- Kabelka 399,- Jeans dámské, pánské 699,- Jeans pánské 899,- Aby vás počasí nepřekvapilo Kabát dámský 1990,-

Více

Zpráva ze studijní cesty do Brugg a Londýna v rámci Programu na podporu vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů

Zpráva ze studijní cesty do Brugg a Londýna v rámci Programu na podporu vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů Zpráva ze studijní cesty do Brugg a Londýna v rámci Programu na podporu vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů Poskytovatel grantu: Magistrát hlavního města Prahy. Příjemce grantu: Vyšší odborná škola

Více

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE Muzejní sbírka pohlednic patří k nejbohatším, čítá několik tisíc kusů, přičemž její velká část je zatím uložena jako netříděný fond. Vedle místopisných tématik jsou

Více

Tabulky velikostí vojenské výstroje

Tabulky velikostí vojenské výstroje Tabulky velikostí vojenské výstroje Příloha k publikaci Výstroj českých vojáků (dle předpisu Int-51-4) Vojenské zařízení 8521 Brno 2006 MĚŘENÍ TĚLESNÝCH ROZMĚRŮ TĚLESNÉ ROZMĚRY MUŽI 1 výška 2 obvod hlavy

Více

Diplomatický protokol

Diplomatický protokol Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Diplomatický protokol Ivana Hlavsová Blok 9/10 Etiketa pokrač. druhy společenských podniků pozvání a pozvánky organizace společenských podniků, zasedací

Více

Korporátní styling firemní oblékání Uniformy Business, office a casual oblečení Společenské, svatební šaty a obleky Dámské a pánské zakázkové

Korporátní styling firemní oblékání Uniformy Business, office a casual oblečení Společenské, svatební šaty a obleky Dámské a pánské zakázkové Business, office a casual oblečení Společenské, svatební šaty a obleky Dámské a pánské zakázkové krejčovství O mně Již dlouhá léta se pohybuji v módě a oděvním průmyslu. Vystudovala jsem oděvní školu

Více

www.bonprix.cz Tel: 596 629 630 Cena 19 Kč LétO 2012 Trojúhelníková bikiny podprsenka 349_ CZ.B3 Platnost do 31.12.

www.bonprix.cz Tel: 596 629 630 Cena 19 Kč LétO 2012 Trojúhelníková bikiny podprsenka 349_ CZ.B3 Platnost do 31.12. Cena 19 Kč LétO 2012 Trojúhelníková bikiny podprsenka 349_ viz následující strana CZ.B3 Platnost do 31.12. 2012 2012PC68,00 Podrobnosti viz str. 70 www.bonprix.cz Tel: 596 629 630 Vážení zákazníci, už

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

ČÁST PRVNÍ 1 NOVÁ PROFESIONÁLNÍ IMAGE

ČÁST PRVNÍ 1 NOVÁ PROFESIONÁLNÍ IMAGE OBSAH ČÁST PRVNÍ 1 NOVÁ PROFESIONÁLNÍ IMAGE KAPITOLA PRVNÍ 3 NA VZHLEDU ZÁLEŽÍ 3 Máte pouze třicet sekund 4 První dojem, trvalý dojem 5 Výjimka potvrzuje pravidlo 6 KAPITOLA DRUHÁ 9 IMAGE NA JEDNIČKU 9

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Dějiny

Více

Středověké oblečení na tábor

Středověké oblečení na tábor J Středověké oblečení na tábor ak asi již většina členů tuší, letošní tábor se bude odehrávat v době středověku. Době největší slávy rytířů a rozkvětu dvorského života. Mnoho z vás si tuto dobu připomíná

Více

Šaty dělaj člověka aneb co se nosilo za mé babičky a maminky.

Šaty dělaj člověka aneb co se nosilo za mé babičky a maminky. Šaty dělaj člověka aneb co se nosilo za mé babičky a maminky. Popisuji hlavně moji babičku Terezii Lišťakovou a moji maminku Libuši Sedlaczkovou. Začnu moji babičkou, která se narodila v roce 1930 na Žitkové,

Více

NÁZEV ŠKOLY: ČÍSLO PROJEKTU: NÁZEV MATERIÁLU: TÉMA SADY: ROČNÍK: DATUM VZNIKU: leden 2014 AUTOR:

NÁZEV ŠKOLY: ČÍSLO PROJEKTU: NÁZEV MATERIÁLU: TÉMA SADY: ROČNÍK: DATUM VZNIKU: leden 2014 AUTOR: NÁZEV ŠKOLY: ČÍSLO PROJEKTU: NÁZEV MATERIÁLU: TÉMA SADY: ROČNÍK: GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA, LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082 VY_32_INOVACE_6B_11_Oblékání Antické

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Regionální kultura, vy_32_inovace_ma_34_15

Více

Přehled velikostí. Oblečení Victoria's Secret. Dámské oblečení Guess. Pánské oblečení Guess. Kalhoty Guess - délka nohavic

Přehled velikostí. Oblečení Victoria's Secret. Dámské oblečení Guess. Pánské oblečení Guess. Kalhoty Guess - délka nohavic Přehled velikostí Oblečení Victoria's Secret Velikost XS0 XS2 S4 S6 M8 M10 L12 L14 XL16 XL18 XXL20 Přes prsa (cm) 80 83 85 87 89 92 96 99 104 109 114 V pase (cm) 59 62 65 67 70 72 76 80 84 86 94 Dámské

Více

Zbožíznalství 3. ročník PP. Textilní galanterie - prezentace

Zbožíznalství 3. ročník PP. Textilní galanterie - prezentace Název školy Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 Název projektu Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ZB50 Číslo materiálu 50 Autor Bc. Ivana

Více

katalog zdravotnických oděvů Pohodlí a kvalita pro každý den

katalog zdravotnických oděvů Pohodlí a kvalita pro každý den katalog zdravotnických oděvů Pohodlí a kvalita pro každý den Firma APEX byla založena v roce 1992 a mimo jiné se specializuje i na výrobu zdravotnických oděvů. Jsme prestižním a dlouholetým dodavatelem

Více

JARO I LÉTO Spring I Summer 2011

JARO I LÉTO Spring I Summer 2011 JARO I LÉTO Spring I Summer 2011 Kabát I Coat GUY 22.73079.0318 Rifl e I Jeans DREAM 19.72148.01753 Kabát I Coat GUY 22.73079.0319 22.72144.0311 Kabát I Coat GUY 22.73079.0546 ¾ Kalhoty I Shorts GREUTE

Více

Ing. EVA VELÍKOVÁ. Oděvní technologie III. pro učební obor Krejčí, Krejčová

Ing. EVA VELÍKOVÁ. Oděvní technologie III. pro učební obor Krejčí, Krejčová Ing. EVA VELÍKOVÁ Oděvní technologie III pro učební obor Krejčí, Krejčová PRAHA 2003 OBSAH 1 TECHNOLOGICKÝ POSTUP ZHOTOVOVÁNÍ KAPES TRUPOVÝCH PODŠITÝCH ODĚVŮ.................... 11 1.1 Druhy kapes...............................................

Více

OSOBNÍ KODEX ŽÁKA školy pro oblast gastronomie a cestovního ruchu

OSOBNÍ KODEX ŽÁKA školy pro oblast gastronomie a cestovního ruchu OSOBNÍ KODEX ŽÁKA školy pro oblast gastronomie a cestovního ruchu Jsme státní škola zřízená Středočeským krajem, zaměřená zejména na profesní přípravu žáků pro oblast gastronomie a cestovního ruchu. Patříme

Více

NABÍDKA KOSTÝMŮ PRO DĚTI A DOSPĚLÉ

NABÍDKA KOSTÝMŮ PRO DĚTI A DOSPĚLÉ TARRA PYROTECHNIK s.r.o. Hlučínská 40, Ludgeřovice, 747 14 IČ:49611984, DIČ:CZ49611984 Tel: +420 553 038 155, +420 553 038 156, e-mail: info@tarra.cz www.tarra.cz www.pyromania.cz NABÍDKA KOSTÝMŮ PRO DĚTI

Více

Rozdělení oděvů. Tato prezentace vznikla s podporou materiálů Ing. Blaženy Musilové a Ing. Daniely Veselé

Rozdělení oděvů. Tato prezentace vznikla s podporou materiálů Ing. Blaženy Musilové a Ing. Daniely Veselé Rozdělení oděvů Tato prezentace vznikla s podporou materiálů Ing. Blaženy Musilové a Ing. Daniely Veselé MUŽSKÝ ODĚV Pánský oděv Dorostový chlapecký oděv ODĚV ŽENSKÝ ODĚV Dámský oděv Dorostový dívčí oděv

Více

Ceník oděvů GASTRO 2011 dafne@dafne.cz www.dafne.cz Stranačíslo Název 5 1 Sako s ozdobným přestřižením v pase 2 150,- -sukně klasická 850,- 5 2 Sako

Ceník oděvů GASTRO 2011 dafne@dafne.cz www.dafne.cz Stranačíslo Název 5 1 Sako s ozdobným přestřižením v pase 2 150,- -sukně klasická 850,- 5 2 Sako Ceník oděvů GASTRO 2011 dafne@dafne.cz www.dafne.cz Stranačíslo Název cena 5 1 Sako s ozdobným přestřižením v pase 2 150,- -sukně klasická 850,- 5 2 Sako klasické na jeden knoflík 2 150,- 6 1 Sako dámské

Více

Nabídka, která vás rozhýbe

Nabídka, která vás rozhýbe Nabídka, která vás rozhýbe Dámské sportovní triko s vtipným potiskem, v bílé, šedé nebo růžové barvě, XS-XL Pánské triko s vintage potiskem, v různých barvách a velikostech M-XL nebo M-XXL Dámské teplákové

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST37 Číslo materiálu 37

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Návrhářství

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Návrhářství Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Návrhářství Jméno a příjmení: Kateřina Dlouhá Třída: 9. A Školní rok: 2015/2016 Garant / konzultant: Roman Kotlář ml. Datum odevzdání: 22.4 2016

Více

Tato nabídka platí od 11. 9. do 7. 10. 2014.

Tato nabídka platí od 11. 9. do 7. 10. 2014. 1. Dámský kabát, v nabídce i pánský, 1690 Kč 2. Dámské kalhoty, 799 Kč 3. Kabelka, v nabídce více stylů a barevných provedení, 499 Kč 4. Šátek, módní barvy, v nabídce i jiné styly, 249 Kč 4. 1. 3. 2. Tato

Více

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

KREJČOVSKÁ DÍLNA ŠITÍ PLÁTĚNÝCH PYTLÍČKŮ

KREJČOVSKÁ DÍLNA ŠITÍ PLÁTĚNÝCH PYTLÍČKŮ BEJVÁVALO Ve čtvrtek 23. 10. se plumlovská škola na 1. stupni přeměnila v řemeslné dílny. V rámci projektu Bejvávalo. Projekt byl finančně podpořen Olomouckým krajem v Programu podpory environmentálního

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Střední škola designu a módy, Prostějov

Střední škola designu a módy, Prostějov Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016 Ředitelka Střední školy designu a módy, Prostějov vyhlašuje v souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Střední škola designu a módy, Prostějov

Střední škola designu a módy, Prostějov Střední škola designu a módy, Prostějov Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 Ředitelka Střední školy designu a módy, Prostějov vyhlašuje v souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Císařovna Marie Terezie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_08 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Mgr. Gabriela

Více

Zadání a pokyny k vypracování maturitní práce z Navrhování

Zadání a pokyny k vypracování maturitní práce z Navrhování INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA ŽIVNOSTENSKÁ, PLZEŇ, ŠKROUPOVA 13 Škroupova 13, 301 00 Plzeň, 377 235 389 Obor vzdělání: 82 41 M/07 Modelářství a návrhářství oděvů Třída: 4 MO Školní rok: 2013/2014 Zkušební

Více

ABBY KREJČOVSTVÍ. Cenník služeb. Pánské zakázkové krejčovství. Dámské zakázkové krejčovství

ABBY KREJČOVSTVÍ. Cenník služeb. Pánské zakázkové krejčovství. Dámské zakázkové krejčovství ABBY KREJČOVSTVÍ Cenník služeb Pánské zakázkové krejčovství Kalhoty - riflové 1100,- Kalhoty - společenské 1000,- Kalhoty - společenské s podšívkou 1000,- Kraťasy 560,- Košile - riflová 800,- Košile -

Více

V létě letí nízké ceny

V létě letí nízké ceny V létě letí nízké ceny Výrazná dámská halenka s tropickým květinovým potiskem, S-XL 1 Vzdušná dámská halenka, s vyšívaným výstřihem a gumou ve spodní části, S-XXL Pohodlné dámské šortky se širokou gumou

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_117 Jméno autora: Mgr. Martina Sládková Datum

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

Použití: Na reprezentačních akcích, při sborových akcích, na sněmu, camporee a při podobných slavnostních příležitostech (např. bohoslužba).

Použití: Na reprezentačních akcích, při sborových akcích, na sněmu, camporee a při podobných slavnostních příležitostech (např. bohoslužba). KROJOVÝ ŘÁD Kroj Pathfinderů má vyjadřovat příslušnost celosvětovému hnutí a jeho ideálům. Jednotné oblečení pro děti z různých sociálních vrstev znamená rovné podmínky pro každého, ať už pochází z jakéhokoli

Více

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu Studijní opora předmětu Výtvarná kultura Typ předmětu: povinný Doporučený ročník: 1 Rozsah studijního předmětu: 1 semestr Rozsah hodin výuky: 8 hod. / sem. počet hodin pro samostudium: 70 Způsob zakončení:

Více

799,- 1190,- 199,- Tato nabídka platí od 13. 3. do 8. 4. 2014 nebo do vyprodání zásob. Kalhoty dámské s elastanem, dobře sedí na každé postavě

799,- 1190,- 199,- Tato nabídka platí od 13. 3. do 8. 4. 2014 nebo do vyprodání zásob. Kalhoty dámské s elastanem, dobře sedí na každé postavě Tato nabídka platí od 13. 3. do 8. 4. 2014 nebo do vyprodání zásob. Kalhoty dámské s elastanem, dobře sedí na každé postavě 799,- Bunda dámská zapínání ke krku, 1490,Kabelka dámská Šátek dámský 1190,-

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

1853019-00 1853046-00 1853068-00

1853019-00 1853046-00 1853068-00 1853019-00 Chlapecké tričko 1853046-00 Chlapecké tričko 1853068-00 Chlapecké tričko 1853077-00 Chlapecké tričko 1853080-00 Chlapecké tričko 1853100-00 Chlapecké tričko 1853135-00 Chlapecké tričko 1853189-00

Více

O NÁS. Na polském trhu působíme od roku 1990. Jsme odborníci na ochranu osob a majetku, poplašné systémy, monitoring, převoz a inkaso.

O NÁS. Na polském trhu působíme od roku 1990. Jsme odborníci na ochranu osob a majetku, poplašné systémy, monitoring, převoz a inkaso. PREZENTACE FIRMY O NÁS O NÁS Na polském trhu působíme od roku 1990. Jsme odborníci na ochranu osob a majetku, poplašné systémy, monitoring, převoz a inkaso. KDE PŮSOBÍME KDE PŮSOBÍME Sídlo společnosti

Více

Pro školní rok 2012/13 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky:

Pro školní rok 2012/13 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky: Pro školní rok 2012/13 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky: Platí pro profilovou část maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období. Termíny konání

Více

VIZ NÁSLEDUJÍCÍ STRANA

VIZ NÁSLEDUJÍCÍ STRANA Cena 19 Kč PODZIM 2014 ROLÁKOVÝ PULOVR 499 VIZ NÁSLEDUJÍCÍ STRANA CZSK3N Platnost do 08.03.2015 130SK3_CO001 KLUB BONPRIX 10% SLEVA Podrobnosti viz hlavní katalog nebo na bonprix.cz Můj styl. Můj život.

Více

Kód SKP N á z e v HS/CN. 18.1 Kožené oděvy 18.10 Kožené oděvy 18.10.1 Kožené oděvy 18.10.10 Kožené oděvy 4203.1

Kód SKP N á z e v HS/CN. 18.1 Kožené oděvy 18.10 Kožené oděvy 18.10.1 Kožené oděvy 18.10.10 Kožené oděvy 4203.1 18.1 Kožené oděvy 18.10 Kožené oděvy 18.10.1 Kožené oděvy 18.10.10 Kožené oděvy 4203.1 Z: kabáty, saka, bundy, kostýmy, kalhoty vč. pracovních oděvů z přírodních usní nebo jejich imitací N: kožené pásky,

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

1277 Bunda dámská Soft Shell malířská, str. 98 1275 Bunda Soft Shell malířská, str. 98 3275 Kalhoty malířské s HP, str. 96

1277 Bunda dámská Soft Shell malířská, str. 98 1275 Bunda Soft Shell malířská, str. 98 3275 Kalhoty malířské s HP, str. 96 94 1277 Bunda dámská Soft Shell malířská, str. 98 1275 Bunda Soft Shell malířská, str. 98 3275 Kalhoty malířské s HP, str. 96 SVOBODA PŘI PRÁCI. KOLEKCE PRO MALÍŘE ÚŽASNÝ KOMFORT, KTERÝ PERFEKTNĚ PADNE

Více

Vyšívání. 50 vyšívacích stehu. Miroslava Kubišová

Vyšívání. 50 vyšívacích stehu. Miroslava Kubišová Vyšívání 50 vyšívacích stehu Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 0

Více

podzim Cas pro styl Žhavé tipy i na pro chladné podzim dny! ve své kůži V barvách budete stran vidět o módě a kráse!

podzim Cas pro styl Žhavé tipy i na pro chladné podzim dny! ve své kůži V barvách budete stran vidět o módě a kráse! MÓDA podzim 2013 Žhavé tipy pro chladné dny! 22 stran o módě a kráse! Cas pro styl i na podzim ve své kůži V barvách budete vidět tipy pro Žhavé chladné dny! Nadcházející roční období vyžaduje jiný styl

Více

Záznam z jednání dámské oděvní komise mezi zaměstnankyněmi Dopravního podniku hl. m. Prahy a dodavatelem stejnokrojů společností Xena Praha, s. r. o.

Záznam z jednání dámské oděvní komise mezi zaměstnankyněmi Dopravního podniku hl. m. Prahy a dodavatelem stejnokrojů společností Xena Praha, s. r. o. Záznam z jednání dámské oděvní komise mezi zaměstnankyněmi Dopravního podniku hl. m. Prahy a dodavatelem stejnokrojů společností Xena Praha, s. r. o. Místo: velká zasedací místnost ve vnitrobloku budovy

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Tady je svět ještě v pořádku

Tady je svět ještě v pořádku Tato nabídka platí od 5. 3. do 1. 4. 2015. Kabát dámský, různé barvy, velikost 38-48 1690,Kalhoty, více barev, S-2XL 499,Kabelka, v nabídce více druhů a barevných provedení 499,Šátek, v nabídce více druhů

Více

O ŽENÁCH A MUŽÍCH: Dorota Kubešová

O ŽENÁCH A MUŽÍCH: Dorota Kubešová MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR BYZMAG 29 S Dorotou Kubešovou jsem si povídala chvilku před začátkem módní přehlídky a byla jsem zvědavá, na co je jako majitelka nejvíc hrdá. Odpověď byla velmi přesvědčivá.

Více

525,- 575,- 545,- 475,- 775,- 925,- 895,- 545,- LITEX SPORTSWEAR COLLECTION. Art. 84007. Art. 84008. Art. 84011 Kč. Art. 84003. Art. 84046. Art.

525,- 575,- 545,- 475,- 775,- 925,- 895,- 545,- LITEX SPORTSWEAR COLLECTION. Art. 84007. Art. 84008. Art. 84011 Kč. Art. 84003. Art. 84046. Art. Art. 84007 525,- Art. 84008 575,- Art. 84011 545,- Art. 84003 475,- Art. 84051 895,- Art. 84008 Triko bez rukávů. Kombinace barev. Přední díl pšitý. Potisk. S, M, L 100 bílá 575,- Art. 84051 Leggings dlouhé

Více

butik s d mskou mûdou & autorskou öperkovou biûuteriì

butik s d mskou mûdou & autorskou öperkovou biûuteriì butik s d mskou mûdou & autorskou öperkovou biûuteriì Kdo je E.L.? Společnost zabývající se prodejem dámské společenské módy, sezónní módy a šperkových doplňků z vlastní autorské dílny. E.L. provozuje

Více

Přílohy Příloha: Obrázek č. 1 Novoroční oltář předků

Přílohy Příloha: Obrázek č. 1 Novoroční oltář předků Přílohy Příloha: Obrázek č. 1 Novoroční oltář předků [PECHOVÁ, Eva. Vietnamské novoroční lahůdky. Klub Hanoi [online]. 2005, [cit. 2011-03- 24]. Dostupný z WWW: .]

Více

sluší Tady je svět ještě v pořádku Bunda dámská 1990,- Bunda pánská 1990,- Legíny dámské 279,- Jeans pánské 899,-

sluší Tady je svět ještě v pořádku Bunda dámská 1990,- Bunda pánská 1990,- Legíny dámské 279,- Jeans pánské 899,- sluší Bunda dámská 1990,- Bunda pánská 1990,- Legíny dámské 279,- Jeans pánské 899,- Tato nabídka platí od 22. 10. do 17. 11. 2015. Tady je svět ještě v pořádku Zahřejte se s námi Bunda dámská různé barvy,

Více

Jak zamaskovat. také mezi modelkami či celebritami s dokonalými

Jak zamaskovat. také mezi modelkami či celebritami s dokonalými Jak zamaskovat povánoční kila Bojujete po Vánocích s přebytečnými kily, ale nemáte čas nebo náladu zavítat do fitcentra? Nevadí, stačí se jen dobře obléknout. Přinášíme vám dvanáct stylingových rad, které

Více

Trpasličí kostýmy Průvodce šatníkem každého správného trpaslíka

Trpasličí kostýmy Průvodce šatníkem každého správného trpaslíka Trpasličí kostýmy Průvodce šatníkem každého správného trpaslíka Tento dokument by měl: inspirovat poukázat na základní chyby, kterých se tvůrci trpasličích kostýmů dopouštějí poradit, jak se těmto chybám

Více

LOOKBOOK JARO - LÉTO 2010

LOOKBOOK JARO - LÉTO 2010 LOOKBOOK JARO - LÉTO 2010 Dámská obuv Baleríny Model.: 1 100 726 Cena: 449 Kč Velikosti: 37-41 Rock n Roll-baleríny v aktuálním černo/bílém károvaném vzoru. Model: 1 100 727 Cena: 449 Kč Rock n Roll-baleríny

Více

Vážení čtenáři, Nejsem si jist, zda to sem patří, ale přesto by se to někam napsat mělo: VH

Vážení čtenáři, Nejsem si jist, zda to sem patří, ale přesto by se to někam napsat mělo: VH Vážení čtenáři, Nejsem si jist, zda to sem patří, ale přesto by se to někam napsat mělo: VH D.R. ODÍVÁNÍ NA ASTERIONU IV BOŽIDARA ZE ZÁMOSTÍ, RILONDSKÁ ŠLECHTIČNA Manželka knížete Tala Čereva ze Zámostí

Více

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku ZMĚNY V HOSPODÁŘSTVÍ V 16. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_11 Tématický celek: Historie a umění Autor:

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

200. Sváteční saténové šatičky 1,5-2 roky

200. Sváteční saténové šatičky 1,5-2 roky 200. Sváteční saténové šatičky 1,5-2 roky Délka: 55 cm Šířka: 25 cm Materiál: tmavě fialové, krátký rukáv Půjčovné: 100 Kč 201. Šaty SVATEBNÍ - družička 9-11 let Délka: 88 cm Šířka: 43 cm (možnost stáhnutí,

Více

Rozvoj klíčových komptencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních

Rozvoj klíčových komptencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních IMAGE LEKTORA Zpracovala: Preisslerová Miroslava Co je to image? způsob komunikace s vaším okolím image podává zprávu o vašem postavení, životním stylu a našich hodnotách způsob oblékání, volba doplňků,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Projekt Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ1.1.07/1.1.10/03.0007

Projekt Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ1.1.07/1.1.10/03.0007 Projekt Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ1.1.07/1.1.10/03.0007 Družstvo: Třída: Část A Gotika ve světě 1. Kdo nechal postavit první gotický kostel? a) opat kláštera v Saint Denis Suger b) zakladatel

Více

Rozdělení jednotlivých prvků stejnokroje používaných MP Cheb stanovení nepřekročitelných cen na dodávku zboží:

Rozdělení jednotlivých prvků stejnokroje používaných MP Cheb stanovení nepřekročitelných cen na dodávku zboží: Tabulka č. 1 Rozdělení jednotlivých prvků stejnokroje používaných MP Cheb stanovení nepřekročitelných cen na dodávku zboží: HLAVNÍ VÝSTROJ - MP Cheb název: barva doplňky počet ks/párů nepřekročitelná cena

Více

ODÍVÁNÍ. Múza nechť provází nás všechny. David Rozsíval. Čím víc se kabát pána zlatem skví, o to méně jeho sluha jí.

ODÍVÁNÍ. Múza nechť provází nás všechny. David Rozsíval. Čím víc se kabát pána zlatem skví, o to méně jeho sluha jí. Vážení čtenáři, opět vám nabízíme možnost ukrátit si čekání na Sedmý živel u článků, které vznikly při zpracovávání materiálů ze zrušeného modulu o umění a vojenství Pro smrt a slávu. Doufám, že si čtení

Více

Malíři a zedníci. Důležitý bod u této řady leží na volnosti pohybu a prostornosti. Proto je zvolený materiál flexibilní a design velkoryse střižen.

Malíři a zedníci. Důležitý bod u této řady leží na volnosti pohybu a prostornosti. Proto je zvolený materiál flexibilní a design velkoryse střižen. Malíři a zedníci Důležitý bod u této řady leží na volnosti pohybu a prostornosti. Proto je zvolený materiál flexibilní a design velkoryse střižen. 23 Fristads oblečení pro malíře a zedníky Fristads BM

Více

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu:

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více