INSTITUCE. ZUŠ Liberec, Frýdlantská. ZŠ a ZUŠ Liberec, Jabloňová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INSTITUCE. ZUŠ Liberec, Frýdlantská. ZŠ a ZUŠ Liberec, Jabloňová"

Transkript

1 ZUŠ Liberec, Frýdlantská Historie ZUŠ Liberec se začala psát zalo žením České hudební školy v roce V počátcích v ní studovalo 120 žáků. Bě hem desítek let jejího působení se promě nila v Lidovou školu umění (1961), pozdě ji v Základní uměleckou školu (1991) se čtyřmi studijními obory (hudební, taneční, výtvarný a literárně dramatický), které nyní navštěvuje téměř žáků ve věku od 5 do 26 let. Současná budova byla postave na v roce 1995 a ve stejném roce byla vyhlášena Stavbou roku České republiky. Součástí výuky jsou také ansámblové čin nosti jazzový big band, symfonický orchestr, komorní hudební soubory, dětský pěvecký sbor Severáček, folklórní soubor, divadelní soubory a mažoretky. Škola působí jako metodické centrum, pořádá a organizuje koncerty, výstavy a soutěže. Spolupracuje s hudebními školami v ČR i v zahraničí (Německo, Polsko, Holand sko, Velká Británie). Koncertní sál pronají má ziskovým i neziskovým organizacím. Mgr. Tomáš Kolafa Frýdlantská 1359/19, Liberec 1 Tel./Fax: E mail: hudebním (140 žáků), výtvarném (95 žáků) a literárně dramatickém (15 žáků). Z jmenovaných tří oborů je nejúspěšnější hudební obor, především smyčcové, kla vírní a dechové oddělení je ozdobeno řadou ocenění ze soutěží ZUŠ. Významné místo zde zaujímá dětský pěvecký sbor ŘETÍZEK (http://www.retizek.cz), který mnohokrát dokázal svoji kvalitu. Z mnoha absolventů této školy se stali významní pedagogové, hudební vědci, sólisté a čle nové orchestrů např. České filharmonie nebo orchestru Hlavního města Prahy FOK. Žáci ZUŠ se významným způsobem podí lejí na kulturním životě města Železného Brodu a širokého okolí. Kontakt : Josef Hlubuček Koberovská 589, Železný Brod Tel.: , Fax: E mail: ZŠ a ZUŠ Liberec, Jabloňová 46 ZUŠ Železný Brod ZUŠ v Železném Brodě byla založena v roce V tomto typu školy je prová děn progresivní vzdělávací program urče ný talentovaným dětem s perspektivou jejich dalšího uplatnění na středních a vy sokých školách uměleckého a pedagogic kého zaměření. V současné době se zde vyučuje 250 žáků ve třech oborech: Škola byla uvedena do provozu v září Třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy pracují na škole od září 1989, ve školním roce 1992/93 škola zřizuje i ZUŠ toto spojení dvou subjektů bylo prvním v rámci republiky. V školním roce 2003/2004 má ZUŠ 375 žáků (individuální výuka) a 18 pedagogů (dva pracují na ZUŠ i ZŠ).

2 INSTITUCE Na škole pracují tyto sbory a soubory: přípravný dětský sbor ČERVÍK PEPÍK pěvecký sbor I.st. KAROLKA pěvecký sbor II.st.CAROLA vokálně instrumentální soubor RENETA swing. saxofon. soubor APPLE SAXES flétnový soubor CHERRIES lidová muzika JABLŮŇKA soubor bicích nástrojů ARIES. velký žákovský orchestr komorní smyčcový orchestr rockový soubor OUT REAL dětský taneční soubor JONATÁN Škola se významným způsobem podílí na kulturním životě města Liberce i celého regionu. Soubory často vyjíždějí koncerto vat do zahraničí, a to i soutěžně. Za zmín ku stojí vítězství souboru ARIES na mezi národní soutěži v belgickém Neerpeltu v roce 2002, jeho vítězství v rozhlasové Concerto Bohemia 2002 a postup do finá le Concerto Bohemia Sbor Carola získal ve šk. roce 2002/2003 stříbrné pásmo na mezinárodní pěvecké soutěži v italském Gradu. Sbory Karolka a Reneta získaly zlatá pásma v oblastním kole sou těže výběrových školních sborů a Karolka postoupila do národního kola v Rychnově n. Kněžnou. Žáci pravidelně spolupracují s operou Divadla F. X. Šaldy v Liberci (Turandot, Tosca, Andrea Chenier) i s divadelním orchestrem (bicí nástroje). V letošním ročníku soutěže základních uměleckých škol získali žáci ZUŠ Jabloňo vá několik prvních míst v krajském kole a Karolína Prýmková postoupila do národ ního kola v Uničově, kde se umístila na prvním místě a byla ohodnocena jako nej úspěšnější účastník soutěže ve hře na bicí nástroje. Celkově lze s klidným svědomím prohlásit, že úroveň ZUŠ rok od roku stoupá a např. ve výuce hry na bicí nástroje patří k abso lutní špičce v rámci celé republiky. Ve šk. roce 2002/2003 roce byla přijata jedna žákyně ke studiu na pražské kon zervatoři, obor hra na violoncello. Absol venty má ZUŠ Jabloňová na konzervato řích v Praze, Brně, Teplicích a Českých Budějovicích. PaedDr. Jan Prchal Jabloňová 564, Liberec 12 Tel.: , Fax: E mail: ZUŠ Cvikov Nerudova 496/I; Cvikov Tel.: E mail: (odkaz na ZUŠ) ZUŠ Nový Bor Kontakt : Křižíkova 301; Nový Bor Tel.: E mail: ZUŠ Česká Lípa Základní umělecká škola Česká Lípa, jejíž první název byl Státem subvencovaná hudební a pěvecká škola, byla založena Okresním osvětovým sborem v České Lípě dne 8. prosince Základním po sláním ZUŠ je učit a vychovávat žáky v hudebním, tanečním, výtvarném a lite rárně dramatickém oboru. Do ZUŠ se mohou přihlásit žáci od pěti let (dále není věková hranice omezena ). ZUŠ organizu je přípravné studium (pro nejmladší žáky), základní studium I. stupně, základní studi um II. stupně, základní studium s rozšíře ným počtem vyučovacích hodin (pro nejta lentovanější žáky, kteří se připravují na 47

3 48 další studium na středních a vysokých uměleckých školách) a studium pro do spělé. ZUŠ Česká Lípa má vlastní výstavní pros tory, koncertní a taneční sály, ve kterých se žáci představují se svým uměním. Tyto prostory jsou využívány i k prezentaci ji ných amatérských a profesionálních uměl ců. Díky své úspěšné hospodářské čin nosti si ZUŠ vybavila grafickou dílnu, ke ramickou dílnu, včetně velké vypalovací pece, a nahrávací studio. Obory ZUŠ Česká Lípa 1. Hudební obor a) hra na nástroj: klavír, varhany, el. var hany (keyboard), housle, violoncello, kon trabas, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, hoboj, fagot, klarinet, saxofon, trubku, lesní roh, pozoun, trombon, tubu, kytaru, basovou kytaru, akordeon, bicí nástroje b) pěvecká výchova a zpěv, hudební nauka, dějiny hudby c) komorní hra, orchestrální hra, pěvecký sbor 2. Taneční obor klasický tanec (balet), moderní tanec, scé nický tanec, pantomima, společenský tanec 3. Výtvarný obor kresba, malba, grafika, dekorativní činnos ti, keramika, fotografie 4. Literárně dramatický obor dramatika, slovesnost Při ZUŠ Česká Lípa pracuje pět hudebních těles: přípravný pěvecký sbor komorní pěvecký sbor Mládí dechový orchestr symfonický orchestr a jazzový orchestr. V současné době navštěvuje pravidelnou výuku celkem 800 žáků. Z toho 514 hudební obor, 226 výtvarný obor, 46 taneční obor a 14 literárně dramatický obor. Žáci ZUŠ se pravidelně účastní různých soutěží a přehlídek, na kterých často zís kávají nejlepší umístění. Každý rok jich je několik přijato na konzervatoře či další střední školy s uměleckým zaměřením. Účastní se řady koncertů, výstav a vystou pení po celé republice i v zahraničí. Libor Zíka Arbesova 2077, Česká Lípa, Tel.: , Fax: E mail: zus cl.cz ZUŠ Turnov Základní umělecká škola v Turnově byla založena v r V současné době navštěvuje školu 600 žáků, kteří mohou studovat v hudebním, výtvarném, tanečním či literárně dramatic kém. Bohuslav Lédl nám. Českého ráje Turnov Tel./fax: E mail: ZUŠ Jablonné v Podještědí ZUŠ Jablonné v Podještědí byla založena ve školním roce 1992/93, v roce 2002 tedy oslavila 10 výročí svojí činnosti. Na škole jsou vyučovány 2 obory hudeb ní a výtvarný, které navštěvuje kolem dětí ve věku 5 18 let. Eva Navrátilová Máchova 473, Jablonné v Podještědí Tel.:

4 INSTITUCE ZUŠ Semily V roce 1925 vznikla česká hudební škola v Tanvaldu. Po záboru pohraničí němec kou armádou v září 1938 byla převedena do Semil, kde obnovila činnost. V průběhu let několikrát změnila jméno. V roce 1961 byla zařazena do sítě lido vých škol umění a na škole se začaly vyu čovat i další estetické disciplíny. Od roku 1991 nese škola název Základní umělecká škola a od má právní subjektivi tu. Základní umělecká škola v Semilech vyu čuje všechny 4 obory. V hudebním oboru studuje v posledních letech hru na hudeb ní nástroje necelých 400 žáků. Někteří z nich pokračují ve studiu hudby na kon zervatořích i vysokých školách. Úspěchy slaví i v soutěžích ZUŠ, kde získali v po sledních letech v ústředním kole 1. cenu Tomáš Honěk ve hře na kytaru (1999) a Pavla Bartoňová ve hře na příčnou flétnu (2003). Na škole také působí komorní sou bory a dechový a komorní smyčcový orchestr. Vzniku větších orchestrů a sou borů brání nedostatek prostor pro výuku. Součástí školy je od roku 1992 výborný Dětský pěvecký sbor Jizerka a jeho pří pravné sbory Sedmikráska a Čekanky. Sbory nyní zkouší v učebnách ZŠ Dr. Frant. Lad. Riegra v Jizerské ulici 564. Zakládajícím učitelem výtvarného oboru byl Vladimír Komárek. Nyní navštěvuje výtvarný obor každoročně přibližně 150 žáků a jeho absolventi se každým rokem v talentových zkouškách na střední i vyso ké školy umísťují na předních místech. Taneční obor má v Semilech velkou tradi ci. Počet žáků v posledních 10 letech kolí sá mezi 150 a 60 žáky. Po krizi, která nastala odchodem výborných pedagogů, se v oboru situace stabilizovala, počet žáků díky působení nové pedagožky roste a v poslední době si jejich vystoupení odnesla pochvaly z tanečních přehlídek. Taneční obor zkouší v tělocvičně ZŠ Ivana Olbrachta na Komenského náměstí. Literárně dramatický obor má v posledních letech okolo 60 žáků. Nyní zkouší v klu bovně Kulturního centra Golf a jeho nej větším úspěchem poslední doby je vystou pení na 31. přehlídce Dětská scéna 2002 v Trutnově. ZUŠ Semily má pobočky v Libštátě, Boz kově a Vysokém nad Jizerou. ZUŠ Semily navštěvuje přibližně 830 žáků od 5 do 20 let. Jiří Kurfiřt Komenského náměstí 148, Semily Tel./Fax: E mail: ZUŠ Jilemnice ZUŠ Jilemnice byla založena , celkový počet žáků navštěvujících školu je 440, z toho 228 navštěvuje obor hudební, 161 výtvarný obor a 51 obor taneční. Všechny tři umělecké obory zaznamená vají každým rokem úspěchy v soutěžích ZUŠ a práce s talentovanými žáky. Každým rokem odcházejí žáci na konzer vatoře, architekturu, grafiku a v posledních letech byla přijata žákyně i na taneční kon zervatoř. ZUŠ zajišťuje programy vernisáží a po 4 roky též benefiční koncerty. Hana Hauková Valdštejnská 216; Jilemnice Tel./fax: ZŠ a ZUŠ Jablonec nad Jizerou Jablonec n. Jizerou č.p. 370, Tel.:

5 50 ZUŠ Lomnice nad Popelkou ZUŠ Lomnice nad Popelkou je školou s poměrně bohatou historií. Pod různými názvy existuje od r K proslulým absolventům školy patří houslisté Ivan Ženatý a Jaroslav Šonský. Mnoho dalších absolventů působí jako profesionální hráči různých hudebních těles či jako pedago gové uměleckých škol. V současné době navštěvuje školu přes 400 žáků ve třech oborech: hudebním, tanečním a výtvarném. Posláním školy je vedení žáků k lásce k hudbě a rozvíjení estetického cítění. ZUŠ je kulturním centrem města, podílí se na kulturním životě pořádáním koncertů, představení a výstav. Přispívá tím i k pro pagaci města Lomnice nad Popelkou jako města s kulturní tradicí. Ve škole působí Dětský folklorní soubor Špalíček, který spolupracuje s různými kulturními insti tucemi města a okolí (muzea apod.). V Městském muzeum a galerii v Lomnici nad Popelkou se konají pravidelné výstavy výtvarného oboru. Lenka Krausová ZUŠ, J. J. Fučíka 61, Lomnice nad Popelkou Tel.: Fax: E mail: box.cz ZUŠ Václava Snítila, Mimoň Historie ZUŠ v Mimoni se píše již od roku 1947 (Městský hudební ústav). Z význam ných osobností, které na škole pracovaly jsou například Mário Klemens klavír, Jiří Roudnický pozoun. Od je ZUŠ právním subjektem, jejímž zřizovatelem je Město Mimoň. Čestný název nese škola od Vyučuje se zde oboru hu debnímu, výtvarnému a tanečnímu. Výuka je provozována též na dvou pobočkách v Zákupech a Stráži pod Ralskem. Kromě tradičních nástrojů se na ZUŠ Vác lava Snítila vyučuje na nástroje elektronic ké, skladbě a práci ve studiu na PC. Petr Slavík Mírová 119; Mimoň Tel.: E mail: ZUŠ Tanvald ZUŠ byla založena v roce V součas né době navštěvuje školu 393 žáků, a to ve třech uměleckých oborech tanečním, výtvarném a hudebním, kde se žáci připra vují k dalšímu studiu na středních školách. Výuka probíhá ve dvou budovách, institu ce vlastní objekty v Nemocniční ulici (hu dební obor ) a v ulici Komenského (taneč ní a výtvarný). Škola i žáci vzorně reprezentují město v rámci regionu i v zahraničí. Jiří Lejsek Nemocniční 339; Tanvald Tel.: E mail: ZUŠ Český Dub Základní umělecká škola Český Dub byla založena v roce 1990 s pobočkou v Hod kovicích nad Mohelkou. V roce 1997 byla rozšířena o odloučené pracoviště v Pří šovicích. Vyučuje hudebnímu oboru, který převládá a v oboru výtvarném. Kapacita školy 176 žáků je v posledních letech téměř plně využita. Škola pořádá koncerty a žáci vystupují též při akcích pořádaných městem. V rámci kraje se účastní výtvar ných a hudebních soutěží ZUŠ. Josef Pifl Kostelní 10/IV Český Dub Tel.: E mail:

6 INSTITUCE ZUŠ Jablonec nad Nisou ZUŠ Jablonec n. N. poskytuje základní umělecké vzdělávání ve čtyřech umělec kých oborech (hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém). V ZUŠ se vyučují především žáci základních a středních škol na Jablonecku, v omeze né míře pak ZUŠ realizuje i studium pro dospělé. Mezi reprezentativní tělesa školy patří především dvacetičlenný Big Band, ale velmi úspěšně si vedou i další komorní soubory hudebního oddělení. Jiří Veverka Podhorská 47, Jablonec nad Nisou Tel.: , Fax: E mail: ZUŠ Frýdlant ZUŠ Frýdlant navštěvuje přibližně 350 žáků ve třech oborech: hudebním, výtvar ném a literárně dramatickém. Žáci ZUŠ Frýdlant pravidelně vystupují na koncer tech, zúčastňují se s úspěchem soutěží, pořádají výstavy. Na škole působí několik komorních souborů a dva pěvecké sbory. ZUŠ Frýdlant je spolupořadatelem Letní jazzové dílny Karla Velebného, která se koná vždy třetí týden v srpnu. Dílny se pravidelně účastní okolo 160 posluchačů z Čech, Německa, Slovenska, Polska. Vladimír Hrdina Nádražní 827 Frýdlant Tel.: E mail: ZUŠ Nové Město pod Smrkem ZUŠ existuje v Novém městě pod Smrkem 14 let. V současné době má 200 žáků ve věku 6 18 let, kteří mohou navštěvovat jeden ze třech uměleckých oborů: hudeb ní, výtvarný a literárně dramatický. Žáci se zapojují do různých soutěží a akcí z mezinárodních úspěchů je to zlatá me daile z Japonska, stříbrná z Indie, 3 bron zové z Maďarska a několik ocenění a me dailí ze soutěže Lidice, Alšova země apod. V národních přehlídkách výtvarných oborů ZUŠ byli žáci zařazeni mezi nejlepší. Pěvecké a instrumentální sbory se účastní akcí školy i města. Každoročně ZUŠ Nové Město p. Smrkem pořádá několik koncertů a vystoupení, které zaznamenávají vyso kou návštěvnost. Daří se do života školy zapojovat též veřejnost. Žáci ZUŠ se účastní přehlídky škol Frýdlantska Zpívání pod Smrkem, připravují výtvarnou soutěž pro oblast Frýdlantska a spolu s Městským úřadem Nové Město p. Smrkem připravuje ZUŠ soutěž pro evropská Nová Města. Mgr. Miroslava Maděrová Žižkova 309; Nové Město p. Smrkem Tel.: E mail: 51

7 52 ZUŠ Doksy Dne 1. ledna 1958 byla uvedena v činnost Základní hudební škola v Doksech. Po několika letech putování byla škole přidě lena dvoupatrová vila v secesním stylu, ve které sídlí škola dodnes. Zpočátku byl otevřen pouze hudební obor, a to výuka klavíru a houslí. Postupem času byla výuka rozšířena ještě o výtvarný a literár ně dramatický obor. V dnešní době žáci navštěvují hudební obor (výuka hry na klavír, klávesy, klarinet, saxofony, zobcovou a příčnou flétnu, akor deon a housle) a výtvarný obor. Kapacita školy, která nesmí být překročena, je 200 žáků, ale zájem je daleko větší. Věk žáků se pohybuje v rozmezí od 6 do 20 let. Školní rok 2002/2003 byl úspěšný, kromě několika prvních a druhých míst v okres ním a krajském kole Národní soutěže ZUŠ, postoupil žák ZUŠ Doksy až do ústředního kola v Uničově, kde získal čest né uznání. V soutěži hudebních škol Velká cena ZUŠ škola získala tři první, dvě dru há a jedno třetí místo. Několik žáků bylo úspěšně přijato na střední a vysoké školy s uměleckým zaměřením, z toho jeden žák na konzervatoř v Teplicích. Zita Smetáčková Sokolská 299, Doksy Tel.: E mail: ZUŠ Žandov Základní umělecká škola Žandov byla za ložena dne 1. srpna Vznikla osamo statněním pobočky ZUŠ České Lípy, která byla ustanovena v Žandově dne 1. září ZUŠ Žandov nabízí studium v hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatic kém oboru a má stanovenou kapacitu 300 žáků. Základní umělecká škola Žandov poskytu je základy vzdělání v jednotlivých umělec kých oborech a připravuje pro studium učebních a studijních oborů na středních školách uměleckého a pedagogického za měření a na konzervatoři. Připravuje také odborně pro studium na vysokých školách s uměleckým a pedagogickým zaměře ním. Studium je organizováno převážně pro žáky základní školy, ale i pro studenty středních a vysokých škol. Hudební obor nabízí studium hry na klavír, akordeon, housle, kytaru, zobcovou flétnu, elektrické klávesové nástroje a studium sborového zpěvu. Žáci mají možnost své dovednosti rozšiřovat komorní a souboro vou hrou. Na škole úspěšně působí taneč ní žákovský orchestr. Nad rámec učební látky, stanovené učeb ními plány a osnovami, nabízí jednotlivé obory tato obohacení studia. Pro výtvarný obor rozšířené studium keramiky, pro hudební obor speciální přípravu pro přije tí na konzervatoř a školy s uměleckým zaměřením a pro taneční obor současný tanec. Taneční obor ZUŠ Žandov dosahuje velmi dobrých výsledků. Z četné řady ocenění lze např. uvést: 1990 Kladno, Celostátní přehlídka dět ských skupin scénického tance Ústí nad Labem, Regionální kolo dět ských folklórních souborů, 1. místo 2003 Česká Lípa, Festival tanečního mládí, Celostátní soutěž dětského parke tového 9. místo. Také v hudebním oboru dosahuje ZUŠ velmi dobrých výsledků. Žáci pravidelně na soutěžích obsazují první místa v oblast ních kolech a zúčastňují se ústředních kol. Při přijímacích řízeních ke studiu na kon zervatoř mají stoprocentní úspěšnost. Pěvecký sbor pořádá pravidelně samos tatné koncerty pro veřejnost i školy a je zván i na významné akce v regionu. Žáci akordeonového oddělení se zúčastni li všech ročníků festivalu Populár Hořo

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP 2012 Konzervatoř Brno 1 Úvod V Konzervatoři Brno se vyučují tři obory Hudba,

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2014-2015 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016.

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Provoz školy, kmenové budovy v Olomouci bude 1. září v době 9 11.30 a 12.30 17.00. Níže zmíněné žáky, kteří budou navštěvovat

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2011/2012 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16

Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16 Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16 Žáci hudebního oboru mají možnost navštěvovat v rámci studia hudebního nástroje současně sborový zpěv bezplatně. Registrační č. zařazení H1

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola Zlín-Malenovice Sídlo: tř.

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

Základní umělecká škola Zlín Malenovice tř. Svobody 868 763 02 Zlín - Malenovice

Základní umělecká škola Zlín Malenovice tř. Svobody 868 763 02 Zlín - Malenovice Základní umělecká škola Zlín Malenovice tř. Svobody 868 763 02 Zlín - Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2007-2008 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Zpracoval: Luboš Harazin, ředitel ZUŠ Kralupy nad Vltavou říjen 2013 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy v Kralupech

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 říjen 2013 OBSAH OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 10 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 11

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa: Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 dle 17 e) odst. 2 zákona č.564/90 Sb. ve znění platných novel Název školy: Sídlo školy: Základní umělecká škola nám.svobody 14, Vodňany Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla školní rok 2014/2015 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-674/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola, Dubí 2, Dlouhá 134, příspěvková organizace Sídlo:

Více

za školní rok 2014/15

za školní rok 2014/15 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/15 dle 17 e) odst. 2 zákona č.564/90 Sb. ve znění platných novel Název školy: Sídlo školy: Základní umělecká škola nám.svobody 14, Vodňany Zřizovatel

Více

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Jan Papež Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o předškolním,

Více

Výroční zpráva. šk.rok 2010/2011. Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37 356 01 Sokolov. Výroční zpráva ZUŠ Sokolov šk.

Výroční zpráva. šk.rok 2010/2011. Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37 356 01 Sokolov. Výroční zpráva ZUŠ Sokolov šk. Výroční zpráva šk.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37 356 01 Sokolov 1 Výroční zpráva ZUŠ Sokolov, Staré náměstí 37, 356 01 Sokolov školní rok 2010/2011 Obsah: 1. Charakteristika

Více

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010 úspěchy žáků ZUŠ HUDEBNÍ OBOR Stříbrné pásmo získala Lucie Vaníčková z klavírní třídy p. uč. Lenky Šoborové Mozart opět v Olomouci 2009 - soutěžní přehlídka (12. 11. 2009) Chrám i tvrz 2010 - krajská soutěž

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2004-2005 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla školní rok 2013/2014 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Němčice nad Hanou VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005-06. Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Němčice nad Hanou VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005-06. Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Němčice nad Hanou VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005-06 Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy Němčice nad Hanou dne: 30. září 2006 Výroční zpráva Základní umělecké školy Němčice nad Hanou

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 24-25 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2006/2007... Mgr.Zdeněk Babinec ředitel školy Základní umělecká

Více

školní rok 2014-2015

školní rok 2014-2015 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2010/2011 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Č. j.: ZUS HM 107/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Foto: Milan Mainuš Obsah: 1 Základní údaje o škole 2 Přehled oborů vzdělávání a charakteristika pedagogického sboru 3 Rámcový

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 ZÁŘÍ 2011 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 4.10.2011. Předána MÚ Aš OŠKS dne 31.10.2011 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-222/14-B. náměstí Míru 1676, Veselí nad Moravou

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-222/14-B. náměstí Míru 1676, Veselí nad Moravou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-222/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70839964 Identifikátor 600003540 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-472/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-472/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-472/13-P Název právnické osoby Základní umělecká škola Kralovice, okres Plzeň-sever vykonávající činnost školy: Sídlo: Manětínská 395,

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim V ý r o č n í z p r á v a o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2013/2014 O b s a h 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA HARMONY, o. p. s. za školní rok 2013 "#$%!"&#'&!"&$()*+

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA HARMONY, o. p. s. za školní rok 2013 #$%!&#'&!&$()*+ ! VÝROČNÍ ZPRÁVA!!!!!! ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA HARMONY, o. p. s. za školní rok 2013 "#$%!"&#'&!"&$()*+ Obsah: 1. Obecná část 3 2. Výchovně vzdělávací program 4 3. Stručná charakteristika školy 4 4. Česká

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-495/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-495/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-495/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola Litovel, Jungmannova 740 Sídlo: Jungmannova 740,

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla 1 školní rok 2012/2013 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011

Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011 Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a H o s t i n n é Labská fortna 230, 543 71 Hostinné tel.:499 524 127,733286512, e-mail: zus.hostinne@kthostinne.cz Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011

Více

VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV

VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV 033 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 061 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 069 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 073 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 063 Sólový zpěv PS HV 15 přijat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Charakteristika Základní umělecká škola Třinec byla založena v roce 1946 a v letošním roce 2006

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519 371 545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Více

Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Fráni Šrámka 131, Písek. Vlastní hodnocení školy podle vyhlášky č. 15/2005

Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Fráni Šrámka 131, Písek. Vlastní hodnocení školy podle vyhlášky č. 15/2005 Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Fráni Šrámka 131, Písek Vlastní hodnocení školy podle vyhlášky č. 15/2005 rok 2012 1. Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Fráni Šrámka 131, je samostatnou

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Pardubice Inspekční zpráva Základní umělecká škola Pardubice, Havlíčkova 925 Adresa: Havlíčkova 925, 530 02 Pardubice Identifikátor: 600 002 934 Termín konání orientační

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Liberec Inspekční zpráva Základní umělecká škola Česká Lípa, Arbesova 2077 Arbesova 2077, 470 01 Česká Lípa Identifikátor: 600 075 117 Zřizovatel: město Česká

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Konzervatoř, Brno, tř. Kpt. Jaroše 45 IČ: 62157213 Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 ZÁŘÍ 2009 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA 2. základní umělecká škola Příbram I., Nám. T.G.Masaryka 155 Adresa: Nám. T. G. Masaryka 155, 261 01

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 7. dubnu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-412/12-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-412/12-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-412/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola Edvarda Runda, Ostrava Slezská Ostrava, Keltičkova

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 1. Základní údaje: Název školy: Základní umělecká škola, Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384 Sídlo: Jablonné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2014-2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2014-2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2014-2015 Základní umělecká škola v Železném Brodě příspěvková organizace, Koberovská 589, Železný Brod tel: 483 389 327, e-mail: zuszb@email.cz Zpracovala

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2009/2010 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2009/2010 (na základě Zák.564/90 6 odst.3, ve znění pozdějších předpisů) Část I. Základní charakteristika školy. a) Název školy, sídlo, právní forma, IČO : IČO: 65642350, DIČ:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Pozořice, okres Brno - venkov. U Školy 386, 664 07 Pozořice. Identifikátor: 600 003 396

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Pozořice, okres Brno - venkov. U Školy 386, 664 07 Pozořice. Identifikátor: 600 003 396 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola, Pozořice, okres Brno - venkov U Školy 386, 664 07 Pozořice Identifikátor: 600 003 396 Termín konání inspekce: 25.

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla 1 školní rok 2010/2011 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 1 2 Charakteristika školy 1 3 Učební plány,

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. čj. ČŠI-1059/08-12. Základní umělecká škola, Jedovnice, okres Blansko. Inspekční zjištění:

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. čj. ČŠI-1059/08-12. Základní umělecká škola, Jedovnice, okres Blansko. Inspekční zjištění: Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1059/08-12 Adresa: 679 06 Jedovnice 401 Identifikátor: 600 003 141 IČ: 00 839 621 Místo inspekce: 679 06 Jedovnice 401

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - využívá své individuální hudební schopnosti při hudebních aktivitách - zpívá dle svých dispozic intonačně jistě a rytmicky přesně v jednohlase - dokáže ocenit vokální projev druhého - reprodukuje

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4-5 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 6-12 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 13 5. Údaje o zařazování žáků str. 14-15 6. Výsledky

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim V ý r o č n í z p r á v a o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2011/2012 O b s a h 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů

Více

Základní umělecká škola Roudnice n. L., Rvačov 112 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Objev svůj talent

Základní umělecká škola Roudnice n. L., Rvačov 112 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Objev svůj talent Základní umělecká škola Roudnice n. L., Rvačov 112 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Objev svůj talent Obsah 1. Identifikační údaje školy... 3 2. Charakteristika školy... 4 3. Zaměření a vize školy... 6 4. Výchovné

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Základní umělecká škola Bílina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Zpracovaná v souladu s ustanovením 10 odst.3 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G. MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G. MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G. MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa:základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 33, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 202/203 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více