INSTITUCE. ZUŠ Liberec, Frýdlantská. ZŠ a ZUŠ Liberec, Jabloňová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INSTITUCE. ZUŠ Liberec, Frýdlantská. ZŠ a ZUŠ Liberec, Jabloňová"

Transkript

1 ZUŠ Liberec, Frýdlantská Historie ZUŠ Liberec se začala psát zalo žením České hudební školy v roce V počátcích v ní studovalo 120 žáků. Bě hem desítek let jejího působení se promě nila v Lidovou školu umění (1961), pozdě ji v Základní uměleckou školu (1991) se čtyřmi studijními obory (hudební, taneční, výtvarný a literárně dramatický), které nyní navštěvuje téměř žáků ve věku od 5 do 26 let. Současná budova byla postave na v roce 1995 a ve stejném roce byla vyhlášena Stavbou roku České republiky. Součástí výuky jsou také ansámblové čin nosti jazzový big band, symfonický orchestr, komorní hudební soubory, dětský pěvecký sbor Severáček, folklórní soubor, divadelní soubory a mažoretky. Škola působí jako metodické centrum, pořádá a organizuje koncerty, výstavy a soutěže. Spolupracuje s hudebními školami v ČR i v zahraničí (Německo, Polsko, Holand sko, Velká Británie). Koncertní sál pronají má ziskovým i neziskovým organizacím. Mgr. Tomáš Kolafa Frýdlantská 1359/19, Liberec 1 Tel./Fax: E mail: hudebním (140 žáků), výtvarném (95 žáků) a literárně dramatickém (15 žáků). Z jmenovaných tří oborů je nejúspěšnější hudební obor, především smyčcové, kla vírní a dechové oddělení je ozdobeno řadou ocenění ze soutěží ZUŠ. Významné místo zde zaujímá dětský pěvecký sbor ŘETÍZEK (http://www.retizek.cz), který mnohokrát dokázal svoji kvalitu. Z mnoha absolventů této školy se stali významní pedagogové, hudební vědci, sólisté a čle nové orchestrů např. České filharmonie nebo orchestru Hlavního města Prahy FOK. Žáci ZUŠ se významným způsobem podí lejí na kulturním životě města Železného Brodu a širokého okolí. Kontakt : Josef Hlubuček Koberovská 589, Železný Brod Tel.: , Fax: E mail: ZŠ a ZUŠ Liberec, Jabloňová 46 ZUŠ Železný Brod ZUŠ v Železném Brodě byla založena v roce V tomto typu školy je prová děn progresivní vzdělávací program urče ný talentovaným dětem s perspektivou jejich dalšího uplatnění na středních a vy sokých školách uměleckého a pedagogic kého zaměření. V současné době se zde vyučuje 250 žáků ve třech oborech: Škola byla uvedena do provozu v září Třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy pracují na škole od září 1989, ve školním roce 1992/93 škola zřizuje i ZUŠ toto spojení dvou subjektů bylo prvním v rámci republiky. V školním roce 2003/2004 má ZUŠ 375 žáků (individuální výuka) a 18 pedagogů (dva pracují na ZUŠ i ZŠ).

2 INSTITUCE Na škole pracují tyto sbory a soubory: přípravný dětský sbor ČERVÍK PEPÍK pěvecký sbor I.st. KAROLKA pěvecký sbor II.st.CAROLA vokálně instrumentální soubor RENETA swing. saxofon. soubor APPLE SAXES flétnový soubor CHERRIES lidová muzika JABLŮŇKA soubor bicích nástrojů ARIES. velký žákovský orchestr komorní smyčcový orchestr rockový soubor OUT REAL dětský taneční soubor JONATÁN Škola se významným způsobem podílí na kulturním životě města Liberce i celého regionu. Soubory často vyjíždějí koncerto vat do zahraničí, a to i soutěžně. Za zmín ku stojí vítězství souboru ARIES na mezi národní soutěži v belgickém Neerpeltu v roce 2002, jeho vítězství v rozhlasové Concerto Bohemia 2002 a postup do finá le Concerto Bohemia Sbor Carola získal ve šk. roce 2002/2003 stříbrné pásmo na mezinárodní pěvecké soutěži v italském Gradu. Sbory Karolka a Reneta získaly zlatá pásma v oblastním kole sou těže výběrových školních sborů a Karolka postoupila do národního kola v Rychnově n. Kněžnou. Žáci pravidelně spolupracují s operou Divadla F. X. Šaldy v Liberci (Turandot, Tosca, Andrea Chenier) i s divadelním orchestrem (bicí nástroje). V letošním ročníku soutěže základních uměleckých škol získali žáci ZUŠ Jabloňo vá několik prvních míst v krajském kole a Karolína Prýmková postoupila do národ ního kola v Uničově, kde se umístila na prvním místě a byla ohodnocena jako nej úspěšnější účastník soutěže ve hře na bicí nástroje. Celkově lze s klidným svědomím prohlásit, že úroveň ZUŠ rok od roku stoupá a např. ve výuce hry na bicí nástroje patří k abso lutní špičce v rámci celé republiky. Ve šk. roce 2002/2003 roce byla přijata jedna žákyně ke studiu na pražské kon zervatoři, obor hra na violoncello. Absol venty má ZUŠ Jabloňová na konzervato řích v Praze, Brně, Teplicích a Českých Budějovicích. PaedDr. Jan Prchal Jabloňová 564, Liberec 12 Tel.: , Fax: E mail: ZUŠ Cvikov Nerudova 496/I; Cvikov Tel.: E mail: (odkaz na ZUŠ) ZUŠ Nový Bor Kontakt : Křižíkova 301; Nový Bor Tel.: E mail: ZUŠ Česká Lípa Základní umělecká škola Česká Lípa, jejíž první název byl Státem subvencovaná hudební a pěvecká škola, byla založena Okresním osvětovým sborem v České Lípě dne 8. prosince Základním po sláním ZUŠ je učit a vychovávat žáky v hudebním, tanečním, výtvarném a lite rárně dramatickém oboru. Do ZUŠ se mohou přihlásit žáci od pěti let (dále není věková hranice omezena ). ZUŠ organizu je přípravné studium (pro nejmladší žáky), základní studium I. stupně, základní studi um II. stupně, základní studium s rozšíře ným počtem vyučovacích hodin (pro nejta lentovanější žáky, kteří se připravují na 47

3 48 další studium na středních a vysokých uměleckých školách) a studium pro do spělé. ZUŠ Česká Lípa má vlastní výstavní pros tory, koncertní a taneční sály, ve kterých se žáci představují se svým uměním. Tyto prostory jsou využívány i k prezentaci ji ných amatérských a profesionálních uměl ců. Díky své úspěšné hospodářské čin nosti si ZUŠ vybavila grafickou dílnu, ke ramickou dílnu, včetně velké vypalovací pece, a nahrávací studio. Obory ZUŠ Česká Lípa 1. Hudební obor a) hra na nástroj: klavír, varhany, el. var hany (keyboard), housle, violoncello, kon trabas, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, hoboj, fagot, klarinet, saxofon, trubku, lesní roh, pozoun, trombon, tubu, kytaru, basovou kytaru, akordeon, bicí nástroje b) pěvecká výchova a zpěv, hudební nauka, dějiny hudby c) komorní hra, orchestrální hra, pěvecký sbor 2. Taneční obor klasický tanec (balet), moderní tanec, scé nický tanec, pantomima, společenský tanec 3. Výtvarný obor kresba, malba, grafika, dekorativní činnos ti, keramika, fotografie 4. Literárně dramatický obor dramatika, slovesnost Při ZUŠ Česká Lípa pracuje pět hudebních těles: přípravný pěvecký sbor komorní pěvecký sbor Mládí dechový orchestr symfonický orchestr a jazzový orchestr. V současné době navštěvuje pravidelnou výuku celkem 800 žáků. Z toho 514 hudební obor, 226 výtvarný obor, 46 taneční obor a 14 literárně dramatický obor. Žáci ZUŠ se pravidelně účastní různých soutěží a přehlídek, na kterých často zís kávají nejlepší umístění. Každý rok jich je několik přijato na konzervatoře či další střední školy s uměleckým zaměřením. Účastní se řady koncertů, výstav a vystou pení po celé republice i v zahraničí. Libor Zíka Arbesova 2077, Česká Lípa, Tel.: , Fax: E mail: zus cl.cz ZUŠ Turnov Základní umělecká škola v Turnově byla založena v r V současné době navštěvuje školu 600 žáků, kteří mohou studovat v hudebním, výtvarném, tanečním či literárně dramatic kém. Bohuslav Lédl nám. Českého ráje Turnov Tel./fax: E mail: ZUŠ Jablonné v Podještědí ZUŠ Jablonné v Podještědí byla založena ve školním roce 1992/93, v roce 2002 tedy oslavila 10 výročí svojí činnosti. Na škole jsou vyučovány 2 obory hudeb ní a výtvarný, které navštěvuje kolem dětí ve věku 5 18 let. Eva Navrátilová Máchova 473, Jablonné v Podještědí Tel.:

4 INSTITUCE ZUŠ Semily V roce 1925 vznikla česká hudební škola v Tanvaldu. Po záboru pohraničí němec kou armádou v září 1938 byla převedena do Semil, kde obnovila činnost. V průběhu let několikrát změnila jméno. V roce 1961 byla zařazena do sítě lido vých škol umění a na škole se začaly vyu čovat i další estetické disciplíny. Od roku 1991 nese škola název Základní umělecká škola a od má právní subjektivi tu. Základní umělecká škola v Semilech vyu čuje všechny 4 obory. V hudebním oboru studuje v posledních letech hru na hudeb ní nástroje necelých 400 žáků. Někteří z nich pokračují ve studiu hudby na kon zervatořích i vysokých školách. Úspěchy slaví i v soutěžích ZUŠ, kde získali v po sledních letech v ústředním kole 1. cenu Tomáš Honěk ve hře na kytaru (1999) a Pavla Bartoňová ve hře na příčnou flétnu (2003). Na škole také působí komorní sou bory a dechový a komorní smyčcový orchestr. Vzniku větších orchestrů a sou borů brání nedostatek prostor pro výuku. Součástí školy je od roku 1992 výborný Dětský pěvecký sbor Jizerka a jeho pří pravné sbory Sedmikráska a Čekanky. Sbory nyní zkouší v učebnách ZŠ Dr. Frant. Lad. Riegra v Jizerské ulici 564. Zakládajícím učitelem výtvarného oboru byl Vladimír Komárek. Nyní navštěvuje výtvarný obor každoročně přibližně 150 žáků a jeho absolventi se každým rokem v talentových zkouškách na střední i vyso ké školy umísťují na předních místech. Taneční obor má v Semilech velkou tradi ci. Počet žáků v posledních 10 letech kolí sá mezi 150 a 60 žáky. Po krizi, která nastala odchodem výborných pedagogů, se v oboru situace stabilizovala, počet žáků díky působení nové pedagožky roste a v poslední době si jejich vystoupení odnesla pochvaly z tanečních přehlídek. Taneční obor zkouší v tělocvičně ZŠ Ivana Olbrachta na Komenského náměstí. Literárně dramatický obor má v posledních letech okolo 60 žáků. Nyní zkouší v klu bovně Kulturního centra Golf a jeho nej větším úspěchem poslední doby je vystou pení na 31. přehlídce Dětská scéna 2002 v Trutnově. ZUŠ Semily má pobočky v Libštátě, Boz kově a Vysokém nad Jizerou. ZUŠ Semily navštěvuje přibližně 830 žáků od 5 do 20 let. Jiří Kurfiřt Komenského náměstí 148, Semily Tel./Fax: E mail: ZUŠ Jilemnice ZUŠ Jilemnice byla založena , celkový počet žáků navštěvujících školu je 440, z toho 228 navštěvuje obor hudební, 161 výtvarný obor a 51 obor taneční. Všechny tři umělecké obory zaznamená vají každým rokem úspěchy v soutěžích ZUŠ a práce s talentovanými žáky. Každým rokem odcházejí žáci na konzer vatoře, architekturu, grafiku a v posledních letech byla přijata žákyně i na taneční kon zervatoř. ZUŠ zajišťuje programy vernisáží a po 4 roky též benefiční koncerty. Hana Hauková Valdštejnská 216; Jilemnice Tel./fax: ZŠ a ZUŠ Jablonec nad Jizerou Jablonec n. Jizerou č.p. 370, Tel.:

5 50 ZUŠ Lomnice nad Popelkou ZUŠ Lomnice nad Popelkou je školou s poměrně bohatou historií. Pod různými názvy existuje od r K proslulým absolventům školy patří houslisté Ivan Ženatý a Jaroslav Šonský. Mnoho dalších absolventů působí jako profesionální hráči různých hudebních těles či jako pedago gové uměleckých škol. V současné době navštěvuje školu přes 400 žáků ve třech oborech: hudebním, tanečním a výtvarném. Posláním školy je vedení žáků k lásce k hudbě a rozvíjení estetického cítění. ZUŠ je kulturním centrem města, podílí se na kulturním životě pořádáním koncertů, představení a výstav. Přispívá tím i k pro pagaci města Lomnice nad Popelkou jako města s kulturní tradicí. Ve škole působí Dětský folklorní soubor Špalíček, který spolupracuje s různými kulturními insti tucemi města a okolí (muzea apod.). V Městském muzeum a galerii v Lomnici nad Popelkou se konají pravidelné výstavy výtvarného oboru. Lenka Krausová ZUŠ, J. J. Fučíka 61, Lomnice nad Popelkou Tel.: Fax: E mail: box.cz ZUŠ Václava Snítila, Mimoň Historie ZUŠ v Mimoni se píše již od roku 1947 (Městský hudební ústav). Z význam ných osobností, které na škole pracovaly jsou například Mário Klemens klavír, Jiří Roudnický pozoun. Od je ZUŠ právním subjektem, jejímž zřizovatelem je Město Mimoň. Čestný název nese škola od Vyučuje se zde oboru hu debnímu, výtvarnému a tanečnímu. Výuka je provozována též na dvou pobočkách v Zákupech a Stráži pod Ralskem. Kromě tradičních nástrojů se na ZUŠ Vác lava Snítila vyučuje na nástroje elektronic ké, skladbě a práci ve studiu na PC. Petr Slavík Mírová 119; Mimoň Tel.: E mail: ZUŠ Tanvald ZUŠ byla založena v roce V součas né době navštěvuje školu 393 žáků, a to ve třech uměleckých oborech tanečním, výtvarném a hudebním, kde se žáci připra vují k dalšímu studiu na středních školách. Výuka probíhá ve dvou budovách, institu ce vlastní objekty v Nemocniční ulici (hu dební obor ) a v ulici Komenského (taneč ní a výtvarný). Škola i žáci vzorně reprezentují město v rámci regionu i v zahraničí. Jiří Lejsek Nemocniční 339; Tanvald Tel.: E mail: ZUŠ Český Dub Základní umělecká škola Český Dub byla založena v roce 1990 s pobočkou v Hod kovicích nad Mohelkou. V roce 1997 byla rozšířena o odloučené pracoviště v Pří šovicích. Vyučuje hudebnímu oboru, který převládá a v oboru výtvarném. Kapacita školy 176 žáků je v posledních letech téměř plně využita. Škola pořádá koncerty a žáci vystupují též při akcích pořádaných městem. V rámci kraje se účastní výtvar ných a hudebních soutěží ZUŠ. Josef Pifl Kostelní 10/IV Český Dub Tel.: E mail:

6 INSTITUCE ZUŠ Jablonec nad Nisou ZUŠ Jablonec n. N. poskytuje základní umělecké vzdělávání ve čtyřech umělec kých oborech (hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém). V ZUŠ se vyučují především žáci základních a středních škol na Jablonecku, v omeze né míře pak ZUŠ realizuje i studium pro dospělé. Mezi reprezentativní tělesa školy patří především dvacetičlenný Big Band, ale velmi úspěšně si vedou i další komorní soubory hudebního oddělení. Jiří Veverka Podhorská 47, Jablonec nad Nisou Tel.: , Fax: E mail: ZUŠ Frýdlant ZUŠ Frýdlant navštěvuje přibližně 350 žáků ve třech oborech: hudebním, výtvar ném a literárně dramatickém. Žáci ZUŠ Frýdlant pravidelně vystupují na koncer tech, zúčastňují se s úspěchem soutěží, pořádají výstavy. Na škole působí několik komorních souborů a dva pěvecké sbory. ZUŠ Frýdlant je spolupořadatelem Letní jazzové dílny Karla Velebného, která se koná vždy třetí týden v srpnu. Dílny se pravidelně účastní okolo 160 posluchačů z Čech, Německa, Slovenska, Polska. Vladimír Hrdina Nádražní 827 Frýdlant Tel.: E mail: ZUŠ Nové Město pod Smrkem ZUŠ existuje v Novém městě pod Smrkem 14 let. V současné době má 200 žáků ve věku 6 18 let, kteří mohou navštěvovat jeden ze třech uměleckých oborů: hudeb ní, výtvarný a literárně dramatický. Žáci se zapojují do různých soutěží a akcí z mezinárodních úspěchů je to zlatá me daile z Japonska, stříbrná z Indie, 3 bron zové z Maďarska a několik ocenění a me dailí ze soutěže Lidice, Alšova země apod. V národních přehlídkách výtvarných oborů ZUŠ byli žáci zařazeni mezi nejlepší. Pěvecké a instrumentální sbory se účastní akcí školy i města. Každoročně ZUŠ Nové Město p. Smrkem pořádá několik koncertů a vystoupení, které zaznamenávají vyso kou návštěvnost. Daří se do života školy zapojovat též veřejnost. Žáci ZUŠ se účastní přehlídky škol Frýdlantska Zpívání pod Smrkem, připravují výtvarnou soutěž pro oblast Frýdlantska a spolu s Městským úřadem Nové Město p. Smrkem připravuje ZUŠ soutěž pro evropská Nová Města. Mgr. Miroslava Maděrová Žižkova 309; Nové Město p. Smrkem Tel.: E mail: 51

7 52 ZUŠ Doksy Dne 1. ledna 1958 byla uvedena v činnost Základní hudební škola v Doksech. Po několika letech putování byla škole přidě lena dvoupatrová vila v secesním stylu, ve které sídlí škola dodnes. Zpočátku byl otevřen pouze hudební obor, a to výuka klavíru a houslí. Postupem času byla výuka rozšířena ještě o výtvarný a literár ně dramatický obor. V dnešní době žáci navštěvují hudební obor (výuka hry na klavír, klávesy, klarinet, saxofony, zobcovou a příčnou flétnu, akor deon a housle) a výtvarný obor. Kapacita školy, která nesmí být překročena, je 200 žáků, ale zájem je daleko větší. Věk žáků se pohybuje v rozmezí od 6 do 20 let. Školní rok 2002/2003 byl úspěšný, kromě několika prvních a druhých míst v okres ním a krajském kole Národní soutěže ZUŠ, postoupil žák ZUŠ Doksy až do ústředního kola v Uničově, kde získal čest né uznání. V soutěži hudebních škol Velká cena ZUŠ škola získala tři první, dvě dru há a jedno třetí místo. Několik žáků bylo úspěšně přijato na střední a vysoké školy s uměleckým zaměřením, z toho jeden žák na konzervatoř v Teplicích. Zita Smetáčková Sokolská 299, Doksy Tel.: E mail: ZUŠ Žandov Základní umělecká škola Žandov byla za ložena dne 1. srpna Vznikla osamo statněním pobočky ZUŠ České Lípy, která byla ustanovena v Žandově dne 1. září ZUŠ Žandov nabízí studium v hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatic kém oboru a má stanovenou kapacitu 300 žáků. Základní umělecká škola Žandov poskytu je základy vzdělání v jednotlivých umělec kých oborech a připravuje pro studium učebních a studijních oborů na středních školách uměleckého a pedagogického za měření a na konzervatoři. Připravuje také odborně pro studium na vysokých školách s uměleckým a pedagogickým zaměře ním. Studium je organizováno převážně pro žáky základní školy, ale i pro studenty středních a vysokých škol. Hudební obor nabízí studium hry na klavír, akordeon, housle, kytaru, zobcovou flétnu, elektrické klávesové nástroje a studium sborového zpěvu. Žáci mají možnost své dovednosti rozšiřovat komorní a souboro vou hrou. Na škole úspěšně působí taneč ní žákovský orchestr. Nad rámec učební látky, stanovené učeb ními plány a osnovami, nabízí jednotlivé obory tato obohacení studia. Pro výtvarný obor rozšířené studium keramiky, pro hudební obor speciální přípravu pro přije tí na konzervatoř a školy s uměleckým zaměřením a pro taneční obor současný tanec. Taneční obor ZUŠ Žandov dosahuje velmi dobrých výsledků. Z četné řady ocenění lze např. uvést: 1990 Kladno, Celostátní přehlídka dět ských skupin scénického tance Ústí nad Labem, Regionální kolo dět ských folklórních souborů, 1. místo 2003 Česká Lípa, Festival tanečního mládí, Celostátní soutěž dětského parke tového 9. místo. Také v hudebním oboru dosahuje ZUŠ velmi dobrých výsledků. Žáci pravidelně na soutěžích obsazují první místa v oblast ních kolech a zúčastňují se ústředních kol. Při přijímacích řízeních ke studiu na kon zervatoř mají stoprocentní úspěšnost. Pěvecký sbor pořádá pravidelně samos tatné koncerty pro veřejnost i školy a je zván i na významné akce v regionu. Žáci akordeonového oddělení se zúčastni li všech ročníků festivalu Populár Hořo

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP 2012 Konzervatoř Brno 1 Úvod V Konzervatoři Brno se vyučují tři obory Hudba,

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016.

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Provoz školy, kmenové budovy v Olomouci bude 1. září v době 9 11.30 a 12.30 17.00. Níže zmíněné žáky, kteří budou navštěvovat

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16

Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16 Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16 Žáci hudebního oboru mají možnost navštěvovat v rámci studia hudebního nástroje současně sborový zpěv bezplatně. Registrační č. zařazení H1

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Jan Papež Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o předškolním,

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Č. j.: ZUS HM 107/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Foto: Milan Mainuš Obsah: 1 Základní údaje o škole 2 Přehled oborů vzdělávání a charakteristika pedagogického sboru 3 Rámcový

Více

VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV

VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV 033 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 061 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 069 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 073 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 063 Sólový zpěv PS HV 15 přijat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519 371 545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010 úspěchy žáků ZUŠ HUDEBNÍ OBOR Stříbrné pásmo získala Lucie Vaníčková z klavírní třídy p. uč. Lenky Šoborové Mozart opět v Olomouci 2009 - soutěžní přehlídka (12. 11. 2009) Chrám i tvrz 2010 - krajská soutěž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ŠKOLY. Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ŠKOLY. Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ŠKOLY Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131 1 Adresa školy: Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131 Šrámkova 131 397 01 Písek Ředitelka školy:

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198, 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax: 323665847 Mobil: 724304692 777602352 e-mail:

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 33, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 202/203 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice zřizovatel: Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně Základní údaje o organizaci, charakteristika

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tě lovýchovy Č R Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana

Ministerstvo školství, mládeže a tě lovýchovy Č R Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana Ministerstvo školství, mládeže a tě lovýchovy Č R Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana Ředitelství základní umělecké školy Odbor školství krajského úřadu Česká školní inspekce Vážená paní, vážený

Více

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta - 2 - Plán práce ZUŠ v Blatné pro školní rok 2009/2010 Úkoly v plánu práce jsou koncipovány dosahováním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 9, UČŇOVSKÁ 1 1. část Charakteristika a historie školy, zaměření a vize školy, výchovně vzdělávací strategie, výuka a hodnocení žáků, oblasti vlastního

Více

Základní umělecká škola Roudnice n. L., Rvačov 112 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Objev svůj talent

Základní umělecká škola Roudnice n. L., Rvačov 112 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Objev svůj talent Základní umělecká škola Roudnice n. L., Rvačov 112 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Objev svůj talent Obsah 1. Identifikační údaje školy... 3 2. Charakteristika školy... 4 3. Zaměření a vize školy... 6 4. Výchovné

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Základní umělecká škola Na Popelce. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Příležitost obohatit život o další rozměr!

Základní umělecká škola Na Popelce. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Příležitost obohatit život o další rozměr! Základní umělecká škola Na Popelce Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Příležitost obohatit život o další rozměr! I. Úvod Základní umělecká škola Na Popelce je čtyřoborovou školou s dlouholetou tradicí

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní umělecká škola Votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více

Zveřejnění propozic soutěží žáků ZUŠ č.j. MSMT-23074/2014-1

Zveřejnění propozic soutěží žáků ZUŠ č.j. MSMT-23074/2014-1 Vyhlášení propozic soutěží žáků základních uměleckých škol ve školním roce 2014/2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlašuje pro školní rok 2014/2015 soutěže a soutěžní přehlídky žáků

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014-2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014-2015 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2014-2015 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Základní umělecká škola, Praha 10 - Hostivař, Trhanovské náměstí 8 Trhanovské náměstí 8/129, 102 00 Praha 10 - Hostivař Identifikátor: 600

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jeronýmova 100/IV, 560 01 Vysoké Mýto

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jeronýmova 100/IV, 560 01 Vysoké Mýto Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové Signatura: aj5ks101 Okresní pracoviště č. 05 Trutnov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Z á k l a d n í u m ě l e c k

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

Více

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD "Plavy,,žel.st."

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD Plavy,,žel.st. Stávka v dopravě Upozorňujeme cestující, že z důvodu stávky vyhlášené dopravními odborovými organizacemi na čtvrtek 16. 6. 2011 od 00.00 do 24.00 hodin pravděpodobně dojde k úplnému zastavení dopravy.

Více

PŘÍSLUŠNÍCI VOJENSKÉ KONZERVATOŘE V ROCE 75. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY (1998)

PŘÍSLUŠNÍCI VOJENSKÉ KONZERVATOŘE V ROCE 75. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY (1998) Náčelník Vojenské konzervatoře pplk. Jiří Křen pplk. Jiří Mareš pplk. Ing. Pavel Mařík kpt. Ing. Karol Kohl zástupce náčelníka pro výuku zástupce náčelníka zástupce náčelníka pro týl XXIV Školská skupina:

Více

Základní umělecká škola Holice, okres Pardubice. Husova 406, 534 01 Holice, tel. 466 682 166, 702 074 611 e-mail reditel@zusholice.

Základní umělecká škola Holice, okres Pardubice. Husova 406, 534 01 Holice, tel. 466 682 166, 702 074 611 e-mail reditel@zusholice. Základní umělecká škola Holice, okres Pardubice Husova 406, 534 01 Holice, tel. 466 682 166, 702 074 611 e-mail reditel@zusholice.cz www.zusholice.cz Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Zpracoval:

Více

VÝSLEDKY ŠKOLNÍCH KOL 5. ROČNÍKU TROJBOJE VŠESTRANNOSTI ŽÁKŮ 1. - 5. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL LIBERECKÉHO KRAJE

VÝSLEDKY ŠKOLNÍCH KOL 5. ROČNÍKU TROJBOJE VŠESTRANNOSTI ŽÁKŮ 1. - 5. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL LIBERECKÉHO KRAJE VÝSLEDKY ŠKOLNÍCH KOL 5. ROČNÍKU TROJBOJE VŠESTRANNOSTI ŽÁKŮ 1. - 5. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL LIBERECKÉHO KRAJE Celkové výsledky 1. tříd ZŠ, MŠ a ZUŠ Jablonec nad Jizerou 2531 6 421,83 ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem

Více

školní rok 2012-2013

školní rok 2012-2013 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 ZÁKLAD Í UMĚLECKÁ ŠKOLA, KLAD O 5. KVĚT A 1870, 272 01 KLAD O PŘÍSPĚVKOVÁ ORGA IZACE Č. 10301 IČ: 67673627 Strana 1 (celkem 12) VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2, 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4, 5 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 6, 7, 8, 9, 10 4. Údaje o zařazování žáků str. 11, 12, 13, 14 5. Výsledky vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2014/2015 Základní umělecká škola, Tišnov, okres Brno - venkov Dvořáčkova 316, 666 01 Tišnov IČO 44947721 Tel. 549410017, 549410655 zus@zustisnov.cz Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2014/2015

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZUŠ NÝRSKO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZUŠ NÝRSKO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZUŠ NÝRSKO 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3. ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE 4. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 5. VZDĚLÁVACÍ OBSAH UMĚLECKÝCH OBORŮ 6. ZABEZPEČENÍ

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní umělecká škola Křížkovského 4 690 26 Břeclav,IČO 70436304 tel: 519371545 e-mail:zus.breclav@tiscali.cz zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y za školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 22-23 Základní údaje o škole: Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32. Na Vozovce 32/246, 779 00 Olomouc. Identifikátor školy:600 004 198

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32. Na Vozovce 32/246, 779 00 Olomouc. Identifikátor školy:600 004 198 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32 Na Vozovce 32/246, 779 00 Olomouc Identifikátor školy:600 004 198 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-975/10-M. Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory. Peterem Šupákem, ředitelem školy

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-975/10-M. Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory. Peterem Šupákem, ředitelem školy Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-975/10-M Název kontrolované osoby: Sídlo: Základní umělecká škola Franze Schuberta Zlaté Hory Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory IČO:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice Vašátkova 343, 250 88 Čelákovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 www.zus.celakovice.cz Obsah 1. Hlavní údaje o škole... 3 2. Organizace

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G. MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G. MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G. MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ------------------------------------------- Název školy, adresa:základní

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/14.0059 Název projektu Příjemce Metodická podpora pedagogů základních uměleckých

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 24. dubnu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2 2. Vzdělávací programy školy str. 3-4 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 5-10 4. Údaje o zařazování ţáků str. 11-13 5. Výsledky vzdělávání ţáků str. 14-16 6. Údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice Vašátkova 343, 250 88 Čelákovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 www.zus.celakovice.cz Obsah 1. Hlavní údaje o škole... str. 3 2. Charakteristika

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň Vzdělávací obor Hudební výchova náleží v etapě základního vzdělávání do oblasti

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy

Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a) Obecná charakteristika

Více

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa Současný stav V současné době je v evidenci 445 lokalit typu brownfields ORP Počet lokalit Českolipsko 100 Frýdlantsko 81 Jablonecko 31 Jilemnicko 20 Liberecko 71

Více

Zavedení volebních okrsků

Zavedení volebních okrsků Zavedení volebních okrsků Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) RÚIAN registr územní identifikace Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace

Více

Základní umělecká škola Votice

Základní umělecká škola Votice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Základní umělecká škola votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více

VELITELSKO PEDAGOGICKÝ SBOR VOJENSKÉ HUDEBNÍ ŠKOLY V ROCE 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ (1983)

VELITELSKO PEDAGOGICKÝ SBOR VOJENSKÉ HUDEBNÍ ŠKOLY V ROCE 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ (1983) náčelník Vojenské hudební školy plk. Zdeněk Sviták zástupce náčelníka pro výuku zástupce náčelníka školy zástupce náčelníka pro věci politické mjr. Jiří Lhotský pplk. František Kysela pplk. Miloslav Klíma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2010/2011. Základní umělecká škola, Slaný, Politických vězňů 1160

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2010/2011. Základní umělecká škola, Slaný, Politických vězňů 1160 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 21/211 Základní umělecká škola, Slaný, Politických vězňů 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, SLANÝ, POLITICKÝCH VĚZŇŮ 116 ŠKOLNÍ ROK

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY. Základní umělecká škola Klecany, okres Praha východ. Zřizovatel: Město Klecany IČO: 43755208

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY. Základní umělecká škola Klecany, okres Praha východ. Zřizovatel: Město Klecany IČO: 43755208 ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY Název školy: Základní umělecká škola Klecany, okres Praha východ Adresa školy: Klecany 375, PSČ 25067, Klecany Zřizovatel: Město Klecany IČO: 43755208 ředitelka školy: Bc. Dana Snížková

Více

O Č I N N O S T I Š K O L Y

O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 502/09-07. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 502/09-07. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát. INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 502/09-07 Název školy: Základní umělecká škola, Blatná, J. P. Koubka 4 Adresa: J. P. Koubka 4, 388 01 Blatná Identifikátor: 600 002

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Název zařízení: Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvková organizace. Sídlo: Bruntál, náměstí Jana Žižky 6, PSČ 792 01

Název zařízení: Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvková organizace. Sídlo: Bruntál, náměstí Jana Žižky 6, PSČ 792 01 Základní údaje o organizaci ---------------------------------------------- Název zařízení: Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvková organizace Identifikátor zařízení: 600 003 884

Více

o činnosti Základní umělecké školy v Chodově za školní rok 2013/2014

o činnosti Základní umělecké školy v Chodově za školní rok 2013/2014 Základní umělecká škola Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace Nám. ČSM 693, 357 35 Chodov Tel. 352 352 352 e-mail: info@zus-chodov.cz, zus@zus-chodov.cz www.zus-chodov.cz V ý r o č n í z p r á

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 21/211 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, KLADNO 5. KVĚTNA 187, 272 1 KLADNO PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Č. 131 IČ: 67673627 Strana 1 (celkem 13) VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva Základní umělecká škola BONIFANTES Gorkého 2658, Pardubice Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2012/2013 1 Obsah: Základní údaje o škole...3 Personální zajištění školy.5 Organizace výuky, cíle, prostorové

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a B u š t ě h r a d V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy Školní rok 2012-2013 Vyhotovil: Bohumír Bednář - ředitel školy 1 O b s a h: A - Charakteristika školy

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-182/13-K

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-182/13-K Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIK-182/13-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola Nejdek, Dvořákova, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy 2013/2014 ZUŠ Kutná Hora Chceme být školou, na kterou si každý rád po letech vzpomene a přivede k nám své děti. 1 Obsah Část I. Základní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2154/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2154/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2154/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Základní umělecká škola, Město Albrechtice,

Více

Č.J.: ZUSCR 0011/2013 S UMĚNÍM JE ŽIVOT BOHATŠÍ ŠVP ZUŠ CHRUDIM. Platnost dokumentu od 1.září 2012 ŠVP ZUŠ CHRUDIM 1/389

Č.J.: ZUSCR 0011/2013 S UMĚNÍM JE ŽIVOT BOHATŠÍ ŠVP ZUŠ CHRUDIM. Platnost dokumentu od 1.září 2012 ŠVP ZUŠ CHRUDIM 1/389 Č.J.: ZUSCR 0011/2013 S UMĚNÍM JE ŽIVOT BOHATŠÍ ŠVP ZUŠ CHRUDIM Platnost dokumentu od 1.září 2012 ŠVP ZUŠ CHRUDIM 1/389 Obsah 1.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 6 2.0 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1 Počet oborů,

Více

Charakteristika školy

Charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti ZUŠ MORAVA, spol. s r.o. 2011/2012 Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola MORAVA, spol. s r.o. Sídlo: Lorencova 3791/9, 760 01 Zlín Odloučené pracoviště: Provodov,

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více