INSTITUCE. ZUŠ Liberec, Frýdlantská. ZŠ a ZUŠ Liberec, Jabloňová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INSTITUCE. ZUŠ Liberec, Frýdlantská. ZŠ a ZUŠ Liberec, Jabloňová"

Transkript

1 ZUŠ Liberec, Frýdlantská Historie ZUŠ Liberec se začala psát zalo žením České hudební školy v roce V počátcích v ní studovalo 120 žáků. Bě hem desítek let jejího působení se promě nila v Lidovou školu umění (1961), pozdě ji v Základní uměleckou školu (1991) se čtyřmi studijními obory (hudební, taneční, výtvarný a literárně dramatický), které nyní navštěvuje téměř žáků ve věku od 5 do 26 let. Současná budova byla postave na v roce 1995 a ve stejném roce byla vyhlášena Stavbou roku České republiky. Součástí výuky jsou také ansámblové čin nosti jazzový big band, symfonický orchestr, komorní hudební soubory, dětský pěvecký sbor Severáček, folklórní soubor, divadelní soubory a mažoretky. Škola působí jako metodické centrum, pořádá a organizuje koncerty, výstavy a soutěže. Spolupracuje s hudebními školami v ČR i v zahraničí (Německo, Polsko, Holand sko, Velká Británie). Koncertní sál pronají má ziskovým i neziskovým organizacím. Mgr. Tomáš Kolafa Frýdlantská 1359/19, Liberec 1 Tel./Fax: E mail: hudebním (140 žáků), výtvarném (95 žáků) a literárně dramatickém (15 žáků). Z jmenovaných tří oborů je nejúspěšnější hudební obor, především smyčcové, kla vírní a dechové oddělení je ozdobeno řadou ocenění ze soutěží ZUŠ. Významné místo zde zaujímá dětský pěvecký sbor ŘETÍZEK (http://www.retizek.cz), který mnohokrát dokázal svoji kvalitu. Z mnoha absolventů této školy se stali významní pedagogové, hudební vědci, sólisté a čle nové orchestrů např. České filharmonie nebo orchestru Hlavního města Prahy FOK. Žáci ZUŠ se významným způsobem podí lejí na kulturním životě města Železného Brodu a širokého okolí. Kontakt : Josef Hlubuček Koberovská 589, Železný Brod Tel.: , Fax: E mail: ZŠ a ZUŠ Liberec, Jabloňová 46 ZUŠ Železný Brod ZUŠ v Železném Brodě byla založena v roce V tomto typu školy je prová děn progresivní vzdělávací program urče ný talentovaným dětem s perspektivou jejich dalšího uplatnění na středních a vy sokých školách uměleckého a pedagogic kého zaměření. V současné době se zde vyučuje 250 žáků ve třech oborech: Škola byla uvedena do provozu v září Třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy pracují na škole od září 1989, ve školním roce 1992/93 škola zřizuje i ZUŠ toto spojení dvou subjektů bylo prvním v rámci republiky. V školním roce 2003/2004 má ZUŠ 375 žáků (individuální výuka) a 18 pedagogů (dva pracují na ZUŠ i ZŠ).

2 INSTITUCE Na škole pracují tyto sbory a soubory: přípravný dětský sbor ČERVÍK PEPÍK pěvecký sbor I.st. KAROLKA pěvecký sbor II.st.CAROLA vokálně instrumentální soubor RENETA swing. saxofon. soubor APPLE SAXES flétnový soubor CHERRIES lidová muzika JABLŮŇKA soubor bicích nástrojů ARIES. velký žákovský orchestr komorní smyčcový orchestr rockový soubor OUT REAL dětský taneční soubor JONATÁN Škola se významným způsobem podílí na kulturním životě města Liberce i celého regionu. Soubory často vyjíždějí koncerto vat do zahraničí, a to i soutěžně. Za zmín ku stojí vítězství souboru ARIES na mezi národní soutěži v belgickém Neerpeltu v roce 2002, jeho vítězství v rozhlasové Concerto Bohemia 2002 a postup do finá le Concerto Bohemia Sbor Carola získal ve šk. roce 2002/2003 stříbrné pásmo na mezinárodní pěvecké soutěži v italském Gradu. Sbory Karolka a Reneta získaly zlatá pásma v oblastním kole sou těže výběrových školních sborů a Karolka postoupila do národního kola v Rychnově n. Kněžnou. Žáci pravidelně spolupracují s operou Divadla F. X. Šaldy v Liberci (Turandot, Tosca, Andrea Chenier) i s divadelním orchestrem (bicí nástroje). V letošním ročníku soutěže základních uměleckých škol získali žáci ZUŠ Jabloňo vá několik prvních míst v krajském kole a Karolína Prýmková postoupila do národ ního kola v Uničově, kde se umístila na prvním místě a byla ohodnocena jako nej úspěšnější účastník soutěže ve hře na bicí nástroje. Celkově lze s klidným svědomím prohlásit, že úroveň ZUŠ rok od roku stoupá a např. ve výuce hry na bicí nástroje patří k abso lutní špičce v rámci celé republiky. Ve šk. roce 2002/2003 roce byla přijata jedna žákyně ke studiu na pražské kon zervatoři, obor hra na violoncello. Absol venty má ZUŠ Jabloňová na konzervato řích v Praze, Brně, Teplicích a Českých Budějovicích. PaedDr. Jan Prchal Jabloňová 564, Liberec 12 Tel.: , Fax: E mail: ZUŠ Cvikov Nerudova 496/I; Cvikov Tel.: E mail: (odkaz na ZUŠ) ZUŠ Nový Bor Kontakt : Křižíkova 301; Nový Bor Tel.: E mail: ZUŠ Česká Lípa Základní umělecká škola Česká Lípa, jejíž první název byl Státem subvencovaná hudební a pěvecká škola, byla založena Okresním osvětovým sborem v České Lípě dne 8. prosince Základním po sláním ZUŠ je učit a vychovávat žáky v hudebním, tanečním, výtvarném a lite rárně dramatickém oboru. Do ZUŠ se mohou přihlásit žáci od pěti let (dále není věková hranice omezena ). ZUŠ organizu je přípravné studium (pro nejmladší žáky), základní studium I. stupně, základní studi um II. stupně, základní studium s rozšíře ným počtem vyučovacích hodin (pro nejta lentovanější žáky, kteří se připravují na 47

3 48 další studium na středních a vysokých uměleckých školách) a studium pro do spělé. ZUŠ Česká Lípa má vlastní výstavní pros tory, koncertní a taneční sály, ve kterých se žáci představují se svým uměním. Tyto prostory jsou využívány i k prezentaci ji ných amatérských a profesionálních uměl ců. Díky své úspěšné hospodářské čin nosti si ZUŠ vybavila grafickou dílnu, ke ramickou dílnu, včetně velké vypalovací pece, a nahrávací studio. Obory ZUŠ Česká Lípa 1. Hudební obor a) hra na nástroj: klavír, varhany, el. var hany (keyboard), housle, violoncello, kon trabas, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, hoboj, fagot, klarinet, saxofon, trubku, lesní roh, pozoun, trombon, tubu, kytaru, basovou kytaru, akordeon, bicí nástroje b) pěvecká výchova a zpěv, hudební nauka, dějiny hudby c) komorní hra, orchestrální hra, pěvecký sbor 2. Taneční obor klasický tanec (balet), moderní tanec, scé nický tanec, pantomima, společenský tanec 3. Výtvarný obor kresba, malba, grafika, dekorativní činnos ti, keramika, fotografie 4. Literárně dramatický obor dramatika, slovesnost Při ZUŠ Česká Lípa pracuje pět hudebních těles: přípravný pěvecký sbor komorní pěvecký sbor Mládí dechový orchestr symfonický orchestr a jazzový orchestr. V současné době navštěvuje pravidelnou výuku celkem 800 žáků. Z toho 514 hudební obor, 226 výtvarný obor, 46 taneční obor a 14 literárně dramatický obor. Žáci ZUŠ se pravidelně účastní různých soutěží a přehlídek, na kterých často zís kávají nejlepší umístění. Každý rok jich je několik přijato na konzervatoře či další střední školy s uměleckým zaměřením. Účastní se řady koncertů, výstav a vystou pení po celé republice i v zahraničí. Libor Zíka Arbesova 2077, Česká Lípa, Tel.: , Fax: E mail: zus cl.cz ZUŠ Turnov Základní umělecká škola v Turnově byla založena v r V současné době navštěvuje školu 600 žáků, kteří mohou studovat v hudebním, výtvarném, tanečním či literárně dramatic kém. Bohuslav Lédl nám. Českého ráje Turnov Tel./fax: E mail: ZUŠ Jablonné v Podještědí ZUŠ Jablonné v Podještědí byla založena ve školním roce 1992/93, v roce 2002 tedy oslavila 10 výročí svojí činnosti. Na škole jsou vyučovány 2 obory hudeb ní a výtvarný, které navštěvuje kolem dětí ve věku 5 18 let. Eva Navrátilová Máchova 473, Jablonné v Podještědí Tel.:

4 INSTITUCE ZUŠ Semily V roce 1925 vznikla česká hudební škola v Tanvaldu. Po záboru pohraničí němec kou armádou v září 1938 byla převedena do Semil, kde obnovila činnost. V průběhu let několikrát změnila jméno. V roce 1961 byla zařazena do sítě lido vých škol umění a na škole se začaly vyu čovat i další estetické disciplíny. Od roku 1991 nese škola název Základní umělecká škola a od má právní subjektivi tu. Základní umělecká škola v Semilech vyu čuje všechny 4 obory. V hudebním oboru studuje v posledních letech hru na hudeb ní nástroje necelých 400 žáků. Někteří z nich pokračují ve studiu hudby na kon zervatořích i vysokých školách. Úspěchy slaví i v soutěžích ZUŠ, kde získali v po sledních letech v ústředním kole 1. cenu Tomáš Honěk ve hře na kytaru (1999) a Pavla Bartoňová ve hře na příčnou flétnu (2003). Na škole také působí komorní sou bory a dechový a komorní smyčcový orchestr. Vzniku větších orchestrů a sou borů brání nedostatek prostor pro výuku. Součástí školy je od roku 1992 výborný Dětský pěvecký sbor Jizerka a jeho pří pravné sbory Sedmikráska a Čekanky. Sbory nyní zkouší v učebnách ZŠ Dr. Frant. Lad. Riegra v Jizerské ulici 564. Zakládajícím učitelem výtvarného oboru byl Vladimír Komárek. Nyní navštěvuje výtvarný obor každoročně přibližně 150 žáků a jeho absolventi se každým rokem v talentových zkouškách na střední i vyso ké školy umísťují na předních místech. Taneční obor má v Semilech velkou tradi ci. Počet žáků v posledních 10 letech kolí sá mezi 150 a 60 žáky. Po krizi, která nastala odchodem výborných pedagogů, se v oboru situace stabilizovala, počet žáků díky působení nové pedagožky roste a v poslední době si jejich vystoupení odnesla pochvaly z tanečních přehlídek. Taneční obor zkouší v tělocvičně ZŠ Ivana Olbrachta na Komenského náměstí. Literárně dramatický obor má v posledních letech okolo 60 žáků. Nyní zkouší v klu bovně Kulturního centra Golf a jeho nej větším úspěchem poslední doby je vystou pení na 31. přehlídce Dětská scéna 2002 v Trutnově. ZUŠ Semily má pobočky v Libštátě, Boz kově a Vysokém nad Jizerou. ZUŠ Semily navštěvuje přibližně 830 žáků od 5 do 20 let. Jiří Kurfiřt Komenského náměstí 148, Semily Tel./Fax: E mail: ZUŠ Jilemnice ZUŠ Jilemnice byla založena , celkový počet žáků navštěvujících školu je 440, z toho 228 navštěvuje obor hudební, 161 výtvarný obor a 51 obor taneční. Všechny tři umělecké obory zaznamená vají každým rokem úspěchy v soutěžích ZUŠ a práce s talentovanými žáky. Každým rokem odcházejí žáci na konzer vatoře, architekturu, grafiku a v posledních letech byla přijata žákyně i na taneční kon zervatoř. ZUŠ zajišťuje programy vernisáží a po 4 roky též benefiční koncerty. Hana Hauková Valdštejnská 216; Jilemnice Tel./fax: ZŠ a ZUŠ Jablonec nad Jizerou Jablonec n. Jizerou č.p. 370, Tel.:

5 50 ZUŠ Lomnice nad Popelkou ZUŠ Lomnice nad Popelkou je školou s poměrně bohatou historií. Pod různými názvy existuje od r K proslulým absolventům školy patří houslisté Ivan Ženatý a Jaroslav Šonský. Mnoho dalších absolventů působí jako profesionální hráči různých hudebních těles či jako pedago gové uměleckých škol. V současné době navštěvuje školu přes 400 žáků ve třech oborech: hudebním, tanečním a výtvarném. Posláním školy je vedení žáků k lásce k hudbě a rozvíjení estetického cítění. ZUŠ je kulturním centrem města, podílí se na kulturním životě pořádáním koncertů, představení a výstav. Přispívá tím i k pro pagaci města Lomnice nad Popelkou jako města s kulturní tradicí. Ve škole působí Dětský folklorní soubor Špalíček, který spolupracuje s různými kulturními insti tucemi města a okolí (muzea apod.). V Městském muzeum a galerii v Lomnici nad Popelkou se konají pravidelné výstavy výtvarného oboru. Lenka Krausová ZUŠ, J. J. Fučíka 61, Lomnice nad Popelkou Tel.: Fax: E mail: box.cz ZUŠ Václava Snítila, Mimoň Historie ZUŠ v Mimoni se píše již od roku 1947 (Městský hudební ústav). Z význam ných osobností, které na škole pracovaly jsou například Mário Klemens klavír, Jiří Roudnický pozoun. Od je ZUŠ právním subjektem, jejímž zřizovatelem je Město Mimoň. Čestný název nese škola od Vyučuje se zde oboru hu debnímu, výtvarnému a tanečnímu. Výuka je provozována též na dvou pobočkách v Zákupech a Stráži pod Ralskem. Kromě tradičních nástrojů se na ZUŠ Vác lava Snítila vyučuje na nástroje elektronic ké, skladbě a práci ve studiu na PC. Petr Slavík Mírová 119; Mimoň Tel.: E mail: ZUŠ Tanvald ZUŠ byla založena v roce V součas né době navštěvuje školu 393 žáků, a to ve třech uměleckých oborech tanečním, výtvarném a hudebním, kde se žáci připra vují k dalšímu studiu na středních školách. Výuka probíhá ve dvou budovách, institu ce vlastní objekty v Nemocniční ulici (hu dební obor ) a v ulici Komenského (taneč ní a výtvarný). Škola i žáci vzorně reprezentují město v rámci regionu i v zahraničí. Jiří Lejsek Nemocniční 339; Tanvald Tel.: E mail: ZUŠ Český Dub Základní umělecká škola Český Dub byla založena v roce 1990 s pobočkou v Hod kovicích nad Mohelkou. V roce 1997 byla rozšířena o odloučené pracoviště v Pří šovicích. Vyučuje hudebnímu oboru, který převládá a v oboru výtvarném. Kapacita školy 176 žáků je v posledních letech téměř plně využita. Škola pořádá koncerty a žáci vystupují též při akcích pořádaných městem. V rámci kraje se účastní výtvar ných a hudebních soutěží ZUŠ. Josef Pifl Kostelní 10/IV Český Dub Tel.: E mail:

6 INSTITUCE ZUŠ Jablonec nad Nisou ZUŠ Jablonec n. N. poskytuje základní umělecké vzdělávání ve čtyřech umělec kých oborech (hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém). V ZUŠ se vyučují především žáci základních a středních škol na Jablonecku, v omeze né míře pak ZUŠ realizuje i studium pro dospělé. Mezi reprezentativní tělesa školy patří především dvacetičlenný Big Band, ale velmi úspěšně si vedou i další komorní soubory hudebního oddělení. Jiří Veverka Podhorská 47, Jablonec nad Nisou Tel.: , Fax: E mail: ZUŠ Frýdlant ZUŠ Frýdlant navštěvuje přibližně 350 žáků ve třech oborech: hudebním, výtvar ném a literárně dramatickém. Žáci ZUŠ Frýdlant pravidelně vystupují na koncer tech, zúčastňují se s úspěchem soutěží, pořádají výstavy. Na škole působí několik komorních souborů a dva pěvecké sbory. ZUŠ Frýdlant je spolupořadatelem Letní jazzové dílny Karla Velebného, která se koná vždy třetí týden v srpnu. Dílny se pravidelně účastní okolo 160 posluchačů z Čech, Německa, Slovenska, Polska. Vladimír Hrdina Nádražní 827 Frýdlant Tel.: E mail: ZUŠ Nové Město pod Smrkem ZUŠ existuje v Novém městě pod Smrkem 14 let. V současné době má 200 žáků ve věku 6 18 let, kteří mohou navštěvovat jeden ze třech uměleckých oborů: hudeb ní, výtvarný a literárně dramatický. Žáci se zapojují do různých soutěží a akcí z mezinárodních úspěchů je to zlatá me daile z Japonska, stříbrná z Indie, 3 bron zové z Maďarska a několik ocenění a me dailí ze soutěže Lidice, Alšova země apod. V národních přehlídkách výtvarných oborů ZUŠ byli žáci zařazeni mezi nejlepší. Pěvecké a instrumentální sbory se účastní akcí školy i města. Každoročně ZUŠ Nové Město p. Smrkem pořádá několik koncertů a vystoupení, které zaznamenávají vyso kou návštěvnost. Daří se do života školy zapojovat též veřejnost. Žáci ZUŠ se účastní přehlídky škol Frýdlantska Zpívání pod Smrkem, připravují výtvarnou soutěž pro oblast Frýdlantska a spolu s Městským úřadem Nové Město p. Smrkem připravuje ZUŠ soutěž pro evropská Nová Města. Mgr. Miroslava Maděrová Žižkova 309; Nové Město p. Smrkem Tel.: E mail: 51

7 52 ZUŠ Doksy Dne 1. ledna 1958 byla uvedena v činnost Základní hudební škola v Doksech. Po několika letech putování byla škole přidě lena dvoupatrová vila v secesním stylu, ve které sídlí škola dodnes. Zpočátku byl otevřen pouze hudební obor, a to výuka klavíru a houslí. Postupem času byla výuka rozšířena ještě o výtvarný a literár ně dramatický obor. V dnešní době žáci navštěvují hudební obor (výuka hry na klavír, klávesy, klarinet, saxofony, zobcovou a příčnou flétnu, akor deon a housle) a výtvarný obor. Kapacita školy, která nesmí být překročena, je 200 žáků, ale zájem je daleko větší. Věk žáků se pohybuje v rozmezí od 6 do 20 let. Školní rok 2002/2003 byl úspěšný, kromě několika prvních a druhých míst v okres ním a krajském kole Národní soutěže ZUŠ, postoupil žák ZUŠ Doksy až do ústředního kola v Uničově, kde získal čest né uznání. V soutěži hudebních škol Velká cena ZUŠ škola získala tři první, dvě dru há a jedno třetí místo. Několik žáků bylo úspěšně přijato na střední a vysoké školy s uměleckým zaměřením, z toho jeden žák na konzervatoř v Teplicích. Zita Smetáčková Sokolská 299, Doksy Tel.: E mail: ZUŠ Žandov Základní umělecká škola Žandov byla za ložena dne 1. srpna Vznikla osamo statněním pobočky ZUŠ České Lípy, která byla ustanovena v Žandově dne 1. září ZUŠ Žandov nabízí studium v hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatic kém oboru a má stanovenou kapacitu 300 žáků. Základní umělecká škola Žandov poskytu je základy vzdělání v jednotlivých umělec kých oborech a připravuje pro studium učebních a studijních oborů na středních školách uměleckého a pedagogického za měření a na konzervatoři. Připravuje také odborně pro studium na vysokých školách s uměleckým a pedagogickým zaměře ním. Studium je organizováno převážně pro žáky základní školy, ale i pro studenty středních a vysokých škol. Hudební obor nabízí studium hry na klavír, akordeon, housle, kytaru, zobcovou flétnu, elektrické klávesové nástroje a studium sborového zpěvu. Žáci mají možnost své dovednosti rozšiřovat komorní a souboro vou hrou. Na škole úspěšně působí taneč ní žákovský orchestr. Nad rámec učební látky, stanovené učeb ními plány a osnovami, nabízí jednotlivé obory tato obohacení studia. Pro výtvarný obor rozšířené studium keramiky, pro hudební obor speciální přípravu pro přije tí na konzervatoř a školy s uměleckým zaměřením a pro taneční obor současný tanec. Taneční obor ZUŠ Žandov dosahuje velmi dobrých výsledků. Z četné řady ocenění lze např. uvést: 1990 Kladno, Celostátní přehlídka dět ských skupin scénického tance Ústí nad Labem, Regionální kolo dět ských folklórních souborů, 1. místo 2003 Česká Lípa, Festival tanečního mládí, Celostátní soutěž dětského parke tového 9. místo. Také v hudebním oboru dosahuje ZUŠ velmi dobrých výsledků. Žáci pravidelně na soutěžích obsazují první místa v oblast ních kolech a zúčastňují se ústředních kol. Při přijímacích řízeních ke studiu na kon zervatoř mají stoprocentní úspěšnost. Pěvecký sbor pořádá pravidelně samos tatné koncerty pro veřejnost i školy a je zván i na významné akce v regionu. Žáci akordeonového oddělení se zúčastni li všech ročníků festivalu Populár Hořo

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VILÉMA PETRŽELKY V OSTRAVĚ

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VILÉMA PETRŽELKY V OSTRAVĚ MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VILÉMA PETRŽELKY V OSTRAVĚ B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Vladimír

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA UHERSKÝ BROD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Mgr. Hana Mahdalová * 1. Charakteristika školy název: sídlo školy: Základní umělecká škola Uherský Brod Mariánské náměstí

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-379/15-T

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-379/15-T INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-379/15-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 49 753 606 Základní umělecká škola, Ostrov, Masarykova 717, okres

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-74/10-Z Základní umělecká škola Uherský Brod Adresa: Mariánské nám. 61, 688 01 Uherský Brod Identifikátor:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy 1. Základní identifikační údaje o organizaci 2. Charakteristika školy 3. Organizace vzdělávání a výchovy 4. Rámcový popis personálního

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy 2013/2014 ZUŠ Kutná Hora Chceme být školou, na kterou si každý rád po letech vzpomene a přivede k nám své děti. 1 Obsah Část I. Základní

Více

Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, VÝROČNÍ ZPRÁVA V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8

Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, VÝROČNÍ ZPRÁVA V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, H R A D E C K R Á L O V É, H A B R M A N O V A 1 3 0 VÝROČNÍ ZPRÁVA O Č I N N O S T I V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Tvůrčí život je vždy mimo konvence.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti - ZUŠ B. Smetany, Karviná-Mizerov, šk. rok

Více

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA nám. A. Jiráska 3, Lanškroun Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Pavel Vašíček Dis. 1. Základní údaje Název: Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka,

Více

UHERSKÉ HRADIŠTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

UHERSKÉ HRADIŠTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 UHERSKÉ HRADIŠTĚ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Základní umělecká škola Uherské Hradiště, Mariánské náměstí 125, PSČ

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19, příspěvková organizace Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec 1 tel., fax: +420 485 110 192 e-mail: info@zusliberec.cz webside: www.zusliberec.cz V ý

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, H R A D E C K R Á L O V É, H A B R M A N O V A 1 3 0 VÝROČNÍ ZPRÁVA Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 0 / 2 0 1 1 We don t need no education We don t need no thought

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice Vašátkova 343, 250 88 Čelákovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 www.zus.celakovice.cz Obsah 1. Hlavní údaje o škole... 3 2. Organizace

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ŘÍČANY Masarykovo nám. 57, 251 01 Říčany

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ŘÍČANY Masarykovo nám. 57, 251 01 Říčany ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ŘÍČANY Masarykovo nám. 57, 251 01 Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011/2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZUŠ ŘÍČANY... 3 HUDEBNÍ OBOR... 5 Všeobecné informace HO...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 22-23 Základní údaje o škole: Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA EVY RANDOVÉ, ÚSTÍ NAD LABEM, W. CHURCHILLA 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012 2013 Zpracoval dne 8. 8. 2013 Bc. Marek Korbélyi ředitel ZUŠ Obsah 1 Údaje o škole...

Více

Č.J.: ZUSCR 0011/2013 S UMĚNÍM JE ŽIVOT BOHATŠÍ ŠVP ZUŠ CHRUDIM. Platnost dokumentu od 1.září 2012 ŠVP ZUŠ CHRUDIM 1/389

Č.J.: ZUSCR 0011/2013 S UMĚNÍM JE ŽIVOT BOHATŠÍ ŠVP ZUŠ CHRUDIM. Platnost dokumentu od 1.září 2012 ŠVP ZUŠ CHRUDIM 1/389 Č.J.: ZUSCR 0011/2013 S UMĚNÍM JE ŽIVOT BOHATŠÍ ŠVP ZUŠ CHRUDIM Platnost dokumentu od 1.září 2012 ŠVP ZUŠ CHRUDIM 1/389 Obsah 1.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 6 2.0 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1 Počet oborů,

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Miroslava Pešková Město Františkovy Lázně Městský úřad, Nádražní 208, 351 01 Františkovy Lázně Školský úřad Cheb

Miroslava Pešková Město Františkovy Lázně Městský úřad, Nádražní 208, 351 01 Františkovy Lázně Školský úřad Cheb Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 044 141/99-4019 Signatura: be1ks101 Oblastní pracoviště č. 05 Karlovy Vary Okresní pracoviště Cheb INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká škola Františkovy

Více

ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Základní umělecká škola Zlín

ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Základní umělecká škola Zlín ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 Základní umělecká škola Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Zlín školní rok 2012/2013 Charakteristika školy 1. Název školy: Základní umělecká škola Zlín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní umělecká škola Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova, Jungmannova 292, 697 01 Kyjov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 WWW.ZUSKYJOV.CZ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KYJOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 ZÁKLAD Í UMĚLECKÁ ŠKOLA, KLAD O 5. KVĚT A 1870, 272 01 KLAD O PŘÍSPĚVKOVÁ ORGA IZACE Č. 10301 IČ: 67673627 Strana 1 (celkem 12) VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014. Základní umělecká škola Zlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014. Základní umělecká škola Zlín ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Základní umělecká škola Zlín ČTYŘBAREVNÁ ŠKOLA. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Zlín školní rok 2013/2014 Charakteristika školy 1. Název školy: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice zřizovatel: Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně Základní údaje o organizaci, charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola Jirkov, Chomutovská 267, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 zpracovaná dle 10, odst.3, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-127/09-14 Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov-Město, Na Schodech 1, příspěvková

Více