ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program"

Transkript

1 ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.5. Člověk a společnost Vzdělávací oblast Člověk a společnost zahrnuje obory Dějepis a Výchova k občanství. Obsahově navazuje přímo na oblast Člověk a jeho svět, která je realizována na 1. stupni základní školy. Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické společnosti, aby žáci poznali dějepisné, sociální a kulturně historické souvislosti života lidí v jejich rozmanitosti, proměnlivosti a vzájemných souvislostech. Seznamuje žáky s vývojem společnosti a s důležitými společenskými jevy a procesy, které se promítají do každodenního života a mají vliv na utváření společenského klimatu. Mimo jiné u žáků v hodinách rozvíjíme čtenářskou a informační gramotnost Dějepis A) Charakteristika výuky: Učební obor dějepis vede žáky k poznání, že historie není jen uzavřenou minulostí ani shlukem faktů a definitivních závěrů, ale je kladením otázek, jimiž se současnost prostřednictvím minulosti ptá po svém vlastním charakteru a své možné budoucnosti. Obecné historické problémy jsou konkretizovány prostřednictvím zařazování dějin regionu i dějin místních. V učebním plánu jsou mu věnovány v každém ročníku 2 vyučovací hodiny týdně. Výuka probíhá v kmenových učebnách, v počítačové učebně, v učebnách, které jsou vybaveny přehrávači videa nebo DVD. Velký důraz je kladen na seznamování žáků s historií v terénu. Pro jednotlivé ročníky jsou doporučeny vzdělávací exkurze odpovídající probíranému učivu. Vyučovací hodiny jsou různého typu frontální vyučování (výklad, shrnutí učiva), skupinová práce, partnerská práce, samostatná práce (procvičování učiva, práce se slovníkem, s časopisy, s počítačovými programy apod.) Formy činnostního vyučování v hodinách dějepisu - luštění a vytváření křížovek, tajenek, skrývaček, přesmyček apod. - hraní dějepisných her - doplňování dějepisných názvů do textu - vytváření časových os, map a plánů - vytváření dějepisných projektů nácvik historické kritiky (sběr materiálů, jejich analýza, vytváření závěrů) - příprava referátů historická tematika v literatuře, filmu, divadle - dramatizace historických událostí - vlastní interpretace mýtů, bájí, pověstí - vyhledávání informací na internetu, v odborné literatuře, encyklopediích, mapách a atlasech a jejich následné třídění, zpracování apod. - práce s textem jeho využívání jako zdroje informací - vypracování různých statistických grafů, diagramů apod. - práce s počítačovými programy, příp. tvorba testů s animacemi - K 451, str. 1 -

2 ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program B) Klíčové kompetence jsou utvářeny těmito strategiemi: Kompetence k učení - žák efektivně získává poznatky z nejrůznějších zdrojů (internet, knihy, časopisy) - vyhledává informace a materiály potřebné pro práci na projektech - pracuje s portfoliem (sebehodnocení) - účastní se projektového vyučování Kompetence k řešení problémů - žák rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o jeho příčinách, uplatňuje vlastní úsudek - kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen obhájit svoje názory Kompetence komunikativní - žák formuluje a vyjadřuje vlastní názory výstižně a souvisle - jeho písemný i ústní projev je kultivovaný - naslouchá názorům druhých, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, vhodně argumentuje - využívá informační a komunikační prostředky pro kvalitní komunikaci se svým okolím Kompetence sociální a personální - žák účinně spolupracuje ve skupině, přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů - chápe potřebu spolupracovat při řešení problémů, oceňuje zkušenosti druhých Kompetence občanské - žák respektuje přesvědčení druhých, je schopen se vcítit do situací ostatních lidí - uvědomuje si povinnost postavit se proti násilí - chová se zodpovědně v krizových situacích - respektuje a chrání naše kulturní a historické dědictví Kompetence pracovní - žák plní své povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky - využívá dosažených znalostí a zkušeností v zájmu vlastního rozvoje - prezentuje svoje práce i práce skupiny - K 451, str. 2 -

3 C) Obsah učiva 6. ročník Tématický Úvod do vyučování dějepisu Naučí se chápat význam poznávání minulostí pro současnost Seznámí se s významem muzeí, archívů a knihoven Zvládne základní orientaci v hist. času a prostoru Význam dějin, orientace v čase a prostoru. Seznámení s pomocnými vědami historickými, hmotnými a písemnými prameny a institucemi, které s nimi pracují. Rozdělení historických období. M, VkO, Z, Č, Pravěk Seřadí hlavní historické epochy v chronologickém sledu Seznámí se s vývojem člověka a způsobem života lidí v pravěku Objasní důsledky přechodu k zemědělskému způsobu života Uvědomí si význam zpracování kovů pro lidskou společnost Zná nejvýznamnější archeologické památky na našem území Výklad vzniku světa i člověka z různých pohledů. Vývojové typy člověka - charakteristika způsobu obživy, společenství, industrie, představ a uměleckých projevů. Poznání života lidí doby kamenné, bronzové a železné. Podstata neolitické revoluce. Archeologická naleziště u nás i ve světě. Seznámení s pomocnými historickými vědami. VkO, Č, F, Vv, PŘ, Starověk - Porovná souvislosti mezi přírodními podmínkami a vznikem starověkých Seznámení s vývojem východních despocií Z, VkO, Č, VkZ, Př, M - K 451, str. 3 -

4 Tématický staroorientální státy států Vysvětlí význam a podstatu státu ve starověku charakteristické rysy, zvláštnosti, kultura, vzdělanost, počátky věd a písma, jejich přínos dnešku Porovná základní rysy náboženství v jedn. oblastech Seznámí se s kult. přínosem starověkých civilizací a jejich odkazem dnešku Zná nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí svět. kulturního dědictví Pozná nerovnoměrnost vývoje v jednotlivých oblastech Kréta, Mykény, pevninské Řecko Č, VkO, VkZ, Z, M Starověké Řecko Rozumí podstatě antické demokracie Dokáže srovnat odlišnosti vývoje v Aténách a ve Spartě Popíše podstatu válek v období starověku Seznámí se s kulturním odkazem starověkého Řecka, pochopí roli osobnosti v historii Jednotlivé období řeckých dějin - způsob života, státní zřízení, styky s ostatním světem, kolonizace, války. Osobnosti řeckých dějin, řecké báje a pověsti. Řecká kultura a vzdělanost. - K 451, str. 4 -

5 Tématický Objasní rozdíl mezi uspořádáním společnosti v Řecku a Římě Popíše vnitřní vývoj římského státu (království, republika, císařství) Osídlení Apeninského poloostrova, vznik království, republiky, císařství. Vznik a podstata křesťanství. INT: Č, M, VkO, Z, Vv, Př, F Starověký Řím Pochopí příčiny krize a rozpadu římské říše Vymezí úlohu hist. osobnosti v dějinách Říma Římská kultura, vzdělanost, významné osobnosti. Porozumí úloze křesťanství v Římě Seznámí se s kulturním odkazem Etrusků a Římanů - K 451, str. 5 -

6 7. ročník Středověká Evropa a křesťanství Slované Popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše Charakterizuje první státní útvary na našem území, významná období vývoje českého státu. Popíše strukturu středověké společnosti a církve. Charakterizuje kulturu té doby. Samostatně získává z dostupných zdrojů informace o historické skutečnosti, třídí je a vhodným způsobem využívá. Orientuje se v historickém čase a prostoru, zná historické památky a osobnosti regionu. Zrod nové Evropy říše francká, říše byzantská. Křesťanství. Říše arabská - počátky islámu. Příchod Slovanů, počátky jejich politické organizovanosti Sámova říše, Velkomoravská říše. Český stát staré pověsti a skutečnosti, Přemyslovci a sjednocení českého státu. Život v přemyslovských Čechách. Církevní instituce a jejich poslání v šíření vzdělanosti. Románský sloh. Svatá říše národa německého. Křesťanství, papežství, císařství, křížové výpravy. Z Z, VkO, Č, Vv Projekt Brno. VkO Změny ve struktuře společnosti. Proměna středověké krajiny, vznik měst a jejich význam. VkO Český stát dědičným královstvím. Poslední Přemyslovci, Lucemburkové. Gotická kultura. Z, Vv, VkO. - K 451, str. 6 -

7 Český stát v období předbělohorském a vývoj v Evropě. Charakterizuje vývoj v různých částech Evropy. Popíše hlavní události ve vývoji významných evropských států. Reformní hnutí v Evropě. Mistr Jan Hus, husitství. Jiří z Poděbrad a jeho snahy o dosažení míru v Evropě. Jagellonci na českém trůně. Nejvýznamnější evropské mocnosti. Pozdní gotika, počátky humanismu a renesance. Č, VkO Z, VkO, Vv, Č Objasní hospodářské, kulturní a společenské změny související se zámořskými objevy. Raný novověk. Evropa v 15. a 16. století. Hospodářské a společenské změny. Objevné cesty. Z Charakterizuje kulturu té doby. Chápe možnost různé interpretace historických faktů Hledá různá řešení problému a dokáže je obhájit. Naslouchá názorů jiným, spolupracuje při týmové práci. - K 451, str. 7 -

8 Český stát a evropské velmoci v 15. až 18. století. Německá reformace, počátky absolutismu v Rusku a Prusku. Český stát postavení českých zemí v habsburské monarchii, třicetiletá válka a její důsledky pro české země a pro Evropu. Barokní kultura. - K 451, str. 8 -

9 8. ročník je v tomto ročníku zaměřeno zejména na změny ve společnosti, které byly ovlivněny průmyslovou revolucí a vznikem nových filozofických názorů. Žáci se seznamují se vznikem moderní společnosti, sledují přeměnu absolutistického systému vlády přes vládu osvícenskou až po dobu, kdy vznikají první demokratické státy. Žáci by měli pochopit nejen to, co způsobilo tyto změny, ale i jejich důsledky. Důležitá je práce s mapou, učivo lze podat zajímavější formou než je výklad (křížovky, doplňovačky, rébusy, hry, soutěže). Duchovní pozadí osvícenské doby Velká Británie a počátky britského impéria, vznik Spojených států amerických Svatá říše národa německého, mocenský vzestup Pruska, Vysvětlí znovuobjevení antického ideálu člověka Seznámí se s kult. přínosem a jeho odkazem dnešku Zná nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí svět. kulturního dědictví Pozná nerovnoměrnost vývoje v jednotlivých oblastech Vysvětlí význam a podstatu státu Porovná souvislosti mezi vznikem národních států Objasní postavení českého území v podmínkách Evropy rozdělené do řady mocenských a Osvícenství, přírodovědecké objevy, absolutismus, osvícenství a společnost, encyklopedisté, osvícenský absolutismus, vznik národních kultur. Spojené království Velké Británie, soupeření v zámoří, americké osady, vznik USA Svatá říše římská, vzestup Pruska, války o rakouské dědictví, Sedmiletá válka M, F, Př, Ch, Vv, Z, Č VkZ, Z Z,VkO,Č - K 451, str. 9 -

10 Slezské války náboženských center a jeho postavení uvnitř habsburské monarchie Vnitřní proměna Habsburské monarchie Popíše podstatu válek Rozumí podstatě osvícenství Dokáže srovnat odlišnosti vývoje u nás a v Evropě Seznámí se s kulturním odkazem národního obrození Nástup Marie Terezie, tereziánské a josefínské reformy, obyvatelstvo českých zemí v 2.pol. 18. stol., počátky českého národního obrození INT: Č, VkO, Z Pochopí roli osobnosti v historii Velká francouzská revoluce Objasní rozdíl mezi jednotl. typy uspořádání společnosti (monarchie, konstituční monarchie, republika) Vymezí úlohu hist. osobnosti v dějinách Konec absolutismu ve Francii, Francie konstituční monarchií, republika a jakobínská diktatura, direktorium a konzulát, císař Napoleon I. Č, VkO, Z Ponapoleonská Evropa Průmyslová revoluce a zrod Vymezí podstatné ekonomické, sociální, politické a kulturní Vídeňský kongres a nová mapa Evropy, romantismus, revoluce 1848 Rusko evropskou velmocí. Nové technické vynálezy a vznik kapitalistického trhu, hospodářský Č, Z, Vv - K 451, str. 10 -

11 kapitalistické společnosti změny ve vybraných zemích a u nás, které charakterizují modernizaci společnosti liberalismus, sociální důsledky průmyslové revoluce Kapitalistická společnost a kultura před první světovou válkou První světová válka a její politické, sociální a kulturní důsledky Na vybraných příkladech demonstruje základní politické proudy Charakterizuje soupeření mezi velmocemi a vymezí význam kolonií Vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato nerovnoměrnost vedla Měšťanská kultura a civilizace proměna životních podmínek. Česká kultura v 2. polovině 19. století, Česko německé Vývoj v Evropě a ve světě (USA, Japonsko) Vývoj v koloniálních a závislých zemích Mezinárodní situace před I. světovou válkou. Cíle jednotlivých válčících zemí, průběh a výsledky, vznik a morální důsledky, F, Vv, Hv, Č Z, VkO, Č - K 451, str. 11 -

12 9. ročník Žáci toto období poznávají jako období dvou nejničivějších válek důsledek změny poměrů v Evropě a ve světě. Důsledkem druhé z nich je pak vznik komunistického režimu a jeho vláda v části světa. Žáci se učí pochopit vznik samostatné Československé republiky, její vývoj v období první a druhé republiky, protektorátu a poválečnou situaci, která vyústila v únorové události, vývoj v 50. a 60. letech, normalizaci let 70. a vyústění nespokojenosti let 80. rokem je dovedeno až do současnosti, kde se střetne (a vzájemně doplní) s učivem Výchovy k občanství. Důležitá je práce s mapou, učivo lze podat zajímavější formou než je výklad (křížovky, doplňovačky, rébusy, hry, soutěže). Svět a Českosloven sko mezi dvěma světovými válkami Porozumí rozdílnému vývoji u vítězů a poražených v 1.světové válce. Demonstruje příklady zneužití vojenské techniky za války. Rozpozná klady a nedostatky demokratických režimů, charakterizuje znaky totality, pochopí odlišný vývoj v SSSR. Chápe příčiny hospodářské krize a důsledky různých východisek z ní. Rozpozná ničivé následky totalitarismu, nacionalismu, antisemitismu a rasismu. Uvědomí si civilizační pokrok a změny životního stylu ve 20.století. Poválečné uspořádání světa, vznik Společnosti národů, mezinárodní situace ve 20.letech. Vznik a vývoj v SSSR. Světová hospodářská krize. Vývoj v Československu mezi dvěma válkami. Ohrožení demokracie totalitními režimy. Kultura a věda v první republice M, VkO, Z, Č, Druhá světová válka Pozná nerovnoměrnost vývoje v jednotlivých oblastech Vysvětlí příčiny vzniku světové války Vypuknutí války, západní tažení a bitva o Anglii, napadení SSSR, vstup USA do války. Nejdůležitější vojenské operace. Situace v protektorátu, formy perzekuce, VkO, Č, Vv, Př, - K 451, str. 12 -

13 - zhodnotí postavení ČSR v mezinárodních souvislostech - na příkladech doloží antisemitismus,rasismus a jejich nepřijatelnost - dokáže se orientovat v hlavních válečných střetnutích - pochopí rozdílný přístup spojenců k výsledkům konfliktu - pochopí složitost českého domácího i zahraničního odboje,jeho dvojí orientaci -ujasní si příčiny nastupujícího soupeření SSSR-USA -uvědomí si význam použití atomové zbraně jako hrozby pro lidstvo holocaust, odboj Čechů. Politické, mocenské a hospodářské důsledky druhé světové války Svět a Českosloven sko ve 2. polovině 20.století Pochopí závažné a základní změny v životě druhé poloviny 20.století,chápe příčiny soupeření dvou supervelmocí a jeho důsledky. Uvědomí si nové problémy,které stojí před lidstvem -konec kolonialismu, situace zemí třetího světa -technický pokrok, kosmonautika -globalizace -znečišťování a ničení přírody Studená válka, rozdělení světa do vojenských bloků, politické, hospodářské a ideologické soupeření Situace v zemích východního bloku. Československo od únorového převratu do r. 1989, vznik ČR Rozpad koloniálního systému, mimoevropský svět Problémy současnosti Věda, technika a vzdělání jako faktory vývoje; sport a zábava Z, VkO, Č, Př, F - K 451, str. 13 -

14 -přelidnění Vysvětlí a doloží příklady euroatlantické spolupráce Prokáže základní orientaci v problémech současného světa - K 451, str. 14 -

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Člověk a společnost Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem výuky dějepisu je: - rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, utváření

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Dějepis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Dějepis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a společnost Dějepis Charakteristika předmětu V předmětu Dějepis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a společnost, oboru dějepis.

Více

5.5 Člověk a společnost

5.5 Člověk a společnost verze 2012/2013 5.5 Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a společnost

Více

5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Vyučovací předmět dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku po 2 hodinách týdně. Výuka je zaměřena především na poznávání

Více

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Vyučovací předmět dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis vzdělávací oblasti Člověk a společnost stanovených RVP ZV. Na 2. stupni

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.11 Učební osnovy: Dějepis

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.11 Učební osnovy: Dějepis Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Dějepis koordinoval Mgr. Miroslav Florík. Časová dotace: Nižší gymnázium:

Více

4.4. Člověk a společnost

4.4. Člověk a společnost 4.4. Člověk a společnost Vzdělávací oblast člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické společnosti. Vzdělávání

Více

6.13 Dějepis. 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.13 Dějepis. 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.13 Dějepis 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis vzdělávací oblasti Člověk a společnost z RVP G.

Více

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady.

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady. Dějepis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata ČLOVĚK V DĚJINÁCH Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků. Uvede příklady

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Dějepis Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 2 8

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 2 8 DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět dějepis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Cílem výuky dějepisu je: pochopení souvislostí dějinných událostí

Více

5.5 DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŢENSTVÍ EVANGELICKÉ

5.5 DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŢENSTVÍ EVANGELICKÉ 5.5 DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŢENSTVÍ EVANGELICKÉ 1 5.5.1 DĚJEPIS 5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho

Více

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis Člověk a společnost Předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

13. Učební osnovy DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSTVÍ EVANGELICKÉ

13. Učební osnovy DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSTVÍ EVANGELICKÉ 13. Učební osnovy DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSTVÍ EVANGELICKÉ 1 DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho

Více

6.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis

6.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis 6.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis Obecné cíle výuky Dějepisu Předmět Dějepis a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k hlubšímu pochopení dění ve světě. Jeho hlavním cílem je vytvořit a

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU DĚJEPIS Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva):

Více

Dějepis vyšší gymnázium

Dějepis vyšší gymnázium Dějepis vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Dějepis vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost, která je vymezena v. Tato oblast využívá poznatky získané v základním

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a společnost. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a společnost. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Člověk a společnost Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a společnost využívá společenskovědní poznatky získané v základním vzdělávání, rozvíjí je a učí žáky

Více

6.12 Dějepis. 6.12.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.12 Dějepis. 6.12.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.12 Dějepis 6.12.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis vzdělávací

Více

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6.1 Vzdělávací obor: Dějepis Vzdělávací předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Vyučovací předmět dějepis se vyučuje v 6. 9. ročníku

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: DĚJEPIS ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák pracuje s časovou osou (přímkou) rozliší základní historické prameny popíše vlastními slovy historické ilustrace

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.6.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a společnost PŘEDMĚT: Dějepis ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata -vysvětlí smysl historického zkoumání, pokusí se uvést příklad

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost. Charakteristika vzdělávacího oboru:

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost. Charakteristika vzdělávacího oboru: Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Charakteristika vzdělávacího oboru: Vzdělávací obor se vyučuje v 6. 9. ročníku (3. období základního vzdělávání) v samostatném předmětu Dějepis a v integrovaných

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Dějepis, Občanská výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky zajímat se o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství,

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a společnost. ŠVP - učební osnovy - Naše škola

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a společnost. ŠVP - učební osnovy - Naše škola 1. Učební osnovy 1.1. Člověk a společnost Vzdělávací oblast člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

2. Nejstarší civilizace - starověk nejstarší starověké civilizace Egypt, Řecko, Řím informativně obecné znaky a jejich kulturní odkaz

2. Nejstarší civilizace - starověk nejstarší starověké civilizace Egypt, Řecko, Řím informativně obecné znaky a jejich kulturní odkaz Člověk a společnost Předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Dějepis Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

Více

Příloha ze dne 25. 6. 2012

Příloha ze dne 25. 6. 2012 Příloha ze dne 25. 6. 2012 LABYRINT SVĚTA II ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM UHERSKÉ HRADIŠTĚ Úprava k 1. 9. 2012 Podpis ředitele školy: Obsah Změny v kapitole 5. Učební

Více

KONCEPČNÍ PODKLADY K TVORBĚ ŠVP

KONCEPČNÍ PODKLADY K TVORBĚ ŠVP KONCEPČNÍ PODKLADY K TVORBĚ ŠVP Učebnicová sada Moderní dějiny pro střední školy je koncipována tak, že naplňuje primárně požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia (dále jen RVP G), ale také

Více

Očekávané školní výstupy (kompetence)

Očekávané školní výstupy (kompetence) Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Dějepis Ročník: Prima Tématická oblast Pravěk Původ člověka Pravěký způsob obživy sběr a lov Přechod k zemědělství Pravěké obrazárny Etapy

Více