ZÁKLADNÍ ŠKOLA DR. FRANTIŠKA LADISLAVA RIEGRA, SEMILY, JIZERSKÁ 564

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA DR. FRANTIŠKA LADISLAVA RIEGRA, SEMILY, JIZERSKÁ 564"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DR. FRANTIŠKA LADISLAVA RIEGRA, SEMILY, JIZERSKÁ 564 Dokument vstupuje v platnost dnem V Semilech razítko: Mgr. Karel Strnad, ředitel školy

2 NÁZEV PROGRAMU: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motivační název: Žák může zapomenout, ale musí si sehnat! Předkladatel: Název školy: Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra Adresa: Jizerská 564, , Semily Kontakty: tel.: Ředitel školy: Mgr. Karel Strnad Koordinátor ŠVP: Mgr. Kateřina Švitorková Právní forma: příspěvkové organizace IČO: Zřizovatel: Město Semily Adresa: Husova 82, Semily Kontakty: tel.: IZO:

3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Škola sdružuje: ZÁKLADNÍ ŠKOLU IZO kapacita 675 žáků ŠKOLNÍ DRUŽINU IZO kapacita 96 dětí ŠKOLNÍ JÍDELNU IZO kapacita 806 jídel ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY Plně organizovaná bezbariérová základní škola s vymezenou spádovou oblastí v městské části Semily Podmoklice. Dopravně dostupná autobusovou dopravou z autobusového nádraží v Semilech. UMÍSTĚNÍ ŠKOLY Škola je umístěna v okrajové části sídliště s možností vycházek do přírody. V areálu školy je umístěna Základní škola praktická. VYBAVENÍ ŠKOLY materiální Vybavení pomůckami, učebnicemi a učebními texty. Kvalitní kopírovací zařízení a vybavení. Počítačová síť rozvedená do všech učeben a kabinetů. Obnova žákovského nábytku. Pravidelné doplňování knižního fondu knihovny a dětských časopisů. Zajištění prostředků na DVPP.

4 prostorové Celý areál školy je bezbariérový. Počet kmenových učeben odpovídá počtu tříd. Odborné učebny a pracovny: fyzika a chemie, výpočetní technika, hudebna, knihovna, žákovská kuchyňka, výtvarná výchova, keramická dílna, multimediální učebna. Prostory pro dělenou jazykovou výuku. Tělocvična, sportovní hala, školní hřiště. Školní sad, školní zahrada. hygienické Moderní sociální zařízení. Obnova žákovského nábytku. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků Organizační zajištění režimu školy s ohledem na psychické a fyzické zdraví žáků. CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU Odborná a pedagogická způsobilost učitelského sboru. Výchovní poradci: 1 (pro 1. a 2. stupeň ). Další vzdělávání dlouhodobě, systematicky orientováno na inovační procesy ve školství. Dle možností školy působí ve škole asistent pedagoga, věnující se dětem ze znevýhodněného sociokulturního prostředí. Dle potřeb a možností působí ve škole asistent pedagoga pro děti se zdravotním postižením. CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ Škola je otevřená přijetí žáků, jejichž rodiče projevují zájem o priority předloženého vzdělávacího programu. Počty tříd v ročnících dle počtu žáků1-2. DLOUHODOBÉ PROJEKTY Spolupráce se Sociálními službami, Policií ČR OŘ Semily, Městskou knihovnou. Spolupráce s neziskovými organizacemi ( dobročinné sbírky, přednášky).

5 SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY Základní prvkem vzájemné komunikace a spolupráce rodičů a školy je funkční Sdružení rodičů a přátel Základní školy Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily, Jizerská 564. Hlavní výbor tvoří 1-2 volení zástupci z řad rodičů za každou třídu školy. Správním orgánem školy je Školská rada, zřízená již v roce 2005, která neformálně zajišťuje dohled nad vzdělávacími aktivitami školy a hospodařením. Úzký kontakt školy funguje se zřizovatelem reprezentovaným odboru školství, kultury a vnějších vztahů Města Semily. Škola využívá služeb Pedagogicko-psychologické poradny Semily.

6 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Objektivními faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy, jsou 1. poloha školy v okrajové části sídliště s možností vycházek do přírody 2. škola je po celkové rekonstrukci a disponuje plně ozvučenou počítačovou učebnou 3. spolupracující pedagogický sbor zajímající se o inovace ve výchově a vzdělávání žáků. Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci kroužků, školní družiny. Snahy o zlepšování partnerských vztahů mezi žáky a pedagogy a zpestření výchovně vzdělávacích aktivit podporují tradiční celoškolní akce, které jsou organizovány formou projektových dnů školy. Individuální péče pedagogů o žáky se projevuje četností zapojení a úspěchy žáků v soutěžích, olympiádách a přehlídkách v oblasti vzdělávání i zájmových činností. Do života školy integrujeme plnohodnotně žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, žáky tělesně postižené i žáky talentované a nadané. Škola chápe své poslání jako službu žákům a jejich rodičům. Kvalitní komunikace s rodičovskou veřejností je jednou z priorit. Proto na škole funguje aktivní sdružení rodičů a přátel dětí školy a funkční rada školy. Pro zajištění kvalitního chodu školy klade vedení školy důraz na vzájemnou informovanost zaměstnanců, jejich kontrolu a na péči o ně. Vedení školy podporuje další vzdělávání pedagogů, přenášení inovací, vč. zapojení studentů pedagogických fakult do praxe. Zajištění vzdělávacího programu podmiňuje také ekonomická situace školy. Škola je od právním subjektem. Zvyšuje se tak možnost nabídky vzdělávacích a mimoškolních činností pro žáky a rodiče. Prioritami je rozšiřování a zkvalitňování prostor pro vyučování a zlepšování vybavení školy výukovým zařízením a pomůckami. POSLÁNÍ ŠKOLY Naše škola zajistí svým žákům kvalitní základní všeobecné vzdělání orientované na životní praxi a na další studium. Vzdělávací metody a prostředky směřují k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků, zejména pak vedou žáky k samostatnosti, tvořivosti, přemýšlení, vzájemné toleranci a úctě, k rozvoji komunikačních dovedností a spolupráci, učí žáka, jak se učit.

7 Škola je komunitou, která podporuje fyzické a psychické zdraví. Škola vytváří podmínky pro smysluplné využití volného času v zájmových aktivitách. KLÍČOVÉ KOMPETENCE A VÝCHOVNĚ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE NA ÚROVNI ŠKOLY Kompetence k učení dle RVP ZV vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie plánuje, organizuje a řídí vlastní učení Kompetence žáka 9. ročníku Žák: se samostatně učí, v učen je vytrvalý; kriticky posuzuje obsah a cíl učení; se koncentruje na práci a učení; udrží pozornost ve vztahu k prezentovaným informacím; učí se samostatně i ve skupině; porozumí podstatě učebního úkolu; pracuje s chybou, zjistí její příčinu a výsledky využívá v dalším učení Žák: dodržuje psychohygienu učení; vytváří optimální podmínky pro své učení sladí v konkrétním časovém horizontu pracovní povinnosti se zájmy; stanovuje si cíle na základě vlastních priorit, svou volbu zdůvodní Převažující výchovně vzdělávací strategie na úrovni školy Učitel: seznamuje žáky s metodami učení; nabízí různé formy učení; nabízí dostatek nástrojů, pomocí nichž žák je schopen posoudit své učební strategie; objasňuje žákům cíl konkrétního učebního úkolu; volí takové učivo, které je svým obsahem pro žáka uplatnitelné v životní praxi a v dalším studiu; povzbuzuje žáky k práci s chybou Učitel vede žáky k plánování svých činností; sestavuje pro žáky měsíční plán; realizuje se žáky projektové vyučování

8 projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly Žák: se zajímá o nové poznatky; přijímá podněty ke svému učení od spolužáků a učitelů; nové poznatky vyvozuje na základě osobní zkušenosti a řízené činnosti (činnostní učení); ovlivňuje postup výuky; chápe smysl učení a jeho nezbytnost pro celoživotní rozvoj vlastní osobnosti; vyhledává radu a podporu Žák: vyhledává a využívá materiály vhodné pro samostatné učení; využívá různých zdrojů informací včetně ICT; zajímá se o alternativní zdroje informací s porozuměním čte různé typy textů a interpretuje je vlastními slovy; kriticky hodnotí informace z hlediska relevantnosti a věrohodnosti samostatně zpracovává výpisky i práce rozsáhlejšího charakteru; realizuje projekty; propojuje jednotlivé informace a vytváří si systém vědomostí v dané oblasti; spojuje nabyté vědomosti s vlastní zkušeností; využívá výsledků učení v životní praxi Žák: užívá jednotnou terminologii pro daný obor lidské činnosti Učitel: objasňuje žákům význam vzdělávání pro profesionální kariéru; podporuje cílevědomost žáků a vysvětluje, co pro splnění svých cílů musí žáci udělat; vede žáky k zodpovědnosti za svůj vlastní rozvoj; nabízí žákům a jejich zákonným zástupcům možnost konzultací a schůzek informuje žáky a jejich zákonné zástupce o nabídce zájmových činností v rámci školy a školní družiny Učitel: učí žáky vyhledávat vhodné informační zdroje (ve školní knihovně, na internetu ) a vede je k jejich využívání v praktickém životě; předkládá žákům vhodné typy mediálních sdělení a vede je k jejich systémové kritické analýze; zadává takové úkoly, v nichž žák vyhledává podstatné informace, činí stručné výtahy formou poznámek atd.; učí žáky správně citovat informace Učitel: vede žáky k objasňování pojmů prostřednictvím vhodně zvoleného zdroje

9 uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti poznává smysl a cíl učení má pozitivní vztah k učení posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit Žák: zpracovává informace z různých zdrojů a to tak, že je dává do smysluplné struktury; realizuje mezipředmětové projekty formuluje hlavní myšlenky; vyjádří vlastními slovy obsah získaných informací Žák: se poučí z přímého pozorování; prezentuje svoji práci Žák: rozpoznává silné a slabé stránky svého učení, diskutuje o nich; Žák: projevuje ochotu se učit Žák: má vypracován systém uchování svých informací (poznámky, tabulky apod.); analyzuje výsledky svého učení písemně i ústně a využívá je v dalších činnostech; Žák: nachází způsoby vedoucí k odstranění nedostatků Učitel: realizuje se žáky mezipředmětové projekty; zadává ústní i písemné úlohy, které podněcují žáky k vyjadřování myšlenek vlastními slovy Učitel: zadává drobné výzkumné úkoly; organizuje tematicky zaměřené exkurze vede žáka jim dosažených výsledků k porovnávání s ostatními Učitel: poskytuje žákům zpětnou vazbu Učitel: oceňuje pozitivní přístup k učení; individuálně věnuje pozornost přípravě žáků na soutěže, olympiády Učitel: Učitel: rozebírá se žákem jeho chyby, navrhuje možnosti jejich odstranění

10 kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich Kompetence k řešení problémů dle RVP ZV vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností Žák: účinně používá hodnocení a sebehodnocení; spoluvytváří kritéria pro hodnocení své práce; Kompetence žáka 9. ročníku Žák: rozpozná problémovou situaci; aplikuje v běžném životě dovednosti získané při řešení modelových situací; Žák: identifikuje jednotlivé složky problému a určí vztahy mezi nimi; analyzuje problém z různých hledisek; odhaluje riziková místa v problému nebo v postupu jeho řešení; porovná problém s dříve poznanými problémy, určí podobnosti či rozdílnosti; Žák: při řešení problémů předvídá, jaké situace by mohly nastat; vytváří vizuální ztvárnění problému a využívá ho při jeho řešení Učitel: vede žáky ke sledování jejich výkonů vede žáka k sebehodnocení tak, že jej nechá hodnotit svůj výkon i výkon ostatních; sleduje činnost jednotlivých žáků a oceňuje jejich pokrok; motivuje žáky seznámením s kritérii hodnocení v jednotlivých předmětech a v kontrolních testech Převažující výchovně vzdělávací strategie na úrovni školy Učitel: vytváří systematicky příležitosti k řešení problému; trénuje se žáky problémové situace a jejich řešení; klade problémové otázky; organizuje výuku ve skupinách a zajišťuje tak optimální podmínky pro uplatnění takových metod výuky, při kterých se žáci učí řešit problémy Učitel: vytváří pro žáky praktické problémové úlohy a situace, při nichž je nutné řešit praktické problémy; povzbuzuje žáky k hledání postupů pro problémové situace; vede žáka k různým řešením; Učitel: ukazuje žákům možnosti analýzy problému např. pomocí myšlenkové mapy; vede žáka k hledání tvrzení a argumentů k nim; vede žáka k hledání protiargumentů

11 vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení problémů nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy ověřuje prakticky správnost řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací Žák: posoudí, zda může vyřešit problém na základě předem získaných poznatků a zjistí, které další informace je třeba pro jeho řešení získat Žák: formuluje hypotézy na základě předem získaných nebo dostupných informací Žák: pokračuje v hledání řešení i přes počáteční neúspěch; analyzuje příčiny neúspěchu a navrhuje možnosti jejich odstranění Žák: navrhne možnosti řešení problému, zvolí podle svého názoru nejefektivnější způsob, svoji volbu obhájí Žák: formuluje, za jakých podmínek lze či nelze problém řešit Žák: navrhne experiment pro ověření hypotézy; provádí experiment a zaznamenává postup a výsledky zkoumání; aplikuje výsledky zkoumání v konkrétních situacích Učitel: vede žáka k práci s vhodnými informačními zdroji a ke kritickému hodnocení informací Učitel: nabízí žákům k řešení úkoly, které vyžadují propojení znalostí z více vyučovacích předmětů i využití praktických dovedností z různých oblastí lidské činnosti, a tudíž i více přístupů k vyřešení; Učitel: oceňuje dílčí úspěchy při řešení problému a motivuje žáky k další činnosti diskutuje se žáky o průběhu jejich práce Učitel: umožňuje žákům pozorovat různé jevy, hledat pro ně vysvětlení, provádět pokusy, ověřit výsledek řešení a zvážit jeho uplatnění v praxi; Učitel: ukazuje žákům, jak mají formulovat hypotézy a jak mají ověřovat jejich pravdivost pokusem či pozorováním Učitel: zařazuje do výuky laboratorní práce, při kterých se žáci metodou experimentu učí aplikovat teoretické poznatky v praxi a řešit problémy

12 sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí Žák: odhaluje chyby a navrhuje nová řešení Žák: posoudí, zda jeho výsledné řešení dává smysl Žák: posoudí konkrétní důsledky řešení problému; objasní pozitivní i negativní dopady svých řešení problémů; navrhuje opatření vedoucí ke zmírnění či vyloučení negativních důsledků Učitel: vede žáky k vytvoření přehledného zápisu pracovních výsledků vede žáky k sebehodnocení vede žáky ke kritické analýze svých pracovních postupů ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitoruje, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají Učitel: vede žáky k vyjadřování jejich názorů a dbá na to, aby je vždy podložili argumenty pro svá tvrzení Učitel: na konkrétních příkladech poukazuje na pozitivní i negativní dopady řešení problémů při zadávání úkolů stanoví se žáky kritéria jejich splnění Kompetence komunikativní dle RVP ZV formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu Kompetence žáka 9. ročníku Žák: zařazuje informace do systému; aplikuje zákony a pravidla na odlišné skutečnosti; uspořádá informace do logické struktury podle časových, místních, příčinných a dějových souvislostí Převažující výchovně vzdělávací strategie na úrovni školy Učitel: vede žáky k samostatnému myšlení objasňuje základy logického myšlení třídí se žáky informace a povzbuzuje je k interpretaci hlavních myšlenek povzbuzuje žáky při prezentaci písemného projevu

13 vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje Žák: prezentuje výsledky své práce; vyjadřuje se tak, aby mu ostatní rozuměli; používá vhodné jazykové prostředky; používá jednoznačné a výstižné výrazy, vyhýbá se parazitním výrazům; svá vyjádření strukturuje podle účelu, záměru a s ohledem na adresáta; vystupuje sebejistě před známým i neznámým publikem; ovládá vhodnou mimiku a gesta; Žák: dává druhým lidem najevo, že jim naslouchá; verbálně i neverbálně dává najevo porozumění promluvám druhých lidí; Žák: respektuje pravidla účinné diskuse, která si diskutující skupina stanovila; rozpozná téma a cíl diskuse, poukáže na informace, které k jádru věci nepatří; navazuje na myšlenky druhých lidí, využívá je k vyjádření vlastních názorů a postojů; zaujme nesouhlasné stanovisko konstruktivním způsobem, svůj názor zdůvodní; obhajuje svůj názor asertivním způsobem, předkládá konkrétní, věcné argumenty; diskutuje srozumitelně, věcně; rozpozná manipulaci Učitel: vybízí žáky k reprodukci uložené informace; motivuje žáky k zaznamenávání myšlenek; rozvíjí u žáků slovní zásobu a vybízí je k vyjádření vlastními slovy; vede žáky ke srozumitelné a pečlivé artikulaci a výstižnému vyjadřování myšlenek; předvádí žákům kultivovanou domluvu a vyjednávání, vstupování do kontaktů s druhými lidmi; dbá u žáků o kulturu řeči Učitel: oceňuje u žáků schopnost naslouchat a dále ji u žáků rozvíjí; objasňuje nutnost vyslechnout názory druhých, respektovat je a při interpretaci je nezkreslovat; objasňuje žákům nedorozumění při komunikaci; vysvětluje pravidla etiky a diplomacie Učitel: stanoví se žáky pravidla diskuse; vede žáky k asertivnímu vystupování; poukazuje na manipulaci při jednání s druhými lidmi

14 rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi Žák: rozliší v různých typech textových a obrazových materiálů hlavní myšlenky a formuluje je vlastními slovy; stručně shrne hlavní myšlenky textu; používá jednoznačná grafická znázornění a symboly; Žák: pro řešení různých problémů a komunikačních situací vyhledává vhodné zdroje; propojuje předchozí poznatky s novými; analyzuje získané poznatky, rozpozná odlišnosti; v různých zdrojích si ověřuje pravdivost získaných poznatků; rozpozná manipulativně použité informace Žák: s ostatními lidmi komunikuje podle zásad slušného chování a jednání; přizpůsobuje se možnostem komunikace druhé osoby; spolupodílí se na utváření pravidel komunikace na úrovni určité skupiny; využívá získané dovednosti v cizím jazyce ke komunikaci s příslušníky jiných národů Učitel: seznamuje žáky s různými texty; prověřuje čtenářské dovednosti; rozvíjí vizuální přemýšlení; napomáhá žákům vyjadřovat a sdělovat různými způsoby své prožitky, pocity a nálady; trénuje se žáky nonverbální komunikaci; rozpoznává se žáky pocity druhých podle mimiky a učí je na ně vhodně reagovat; seznamuje žáky s různými typy informačních a komunikačních prostředků, provádí se žáky jejich vhodný výběr; tvoří se žáky vlastní dokumentaci zpracovaných dat, např.formou počítačových prezentací apod. Učitel: upozorňuje žáky na nebezpečí manipulace ze strany médií, na hrozbu anonymity internetu Učitel: objasňuje využití komunikativních dovedností; rozvíjí u žáků komunikační dovednosti v cizím jazyce;

15 Kompetence sociální a personální dle RVP ZV účinně spolupracuje ve skupině podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy Kompetence žáka 9. ročníku Žák: formuluje společná pravidla práce v týmu, dodržuje je a poukáže na jejich porušování Žák: pracuje podle společně stanovených pravidel týmové práce Žák: přijme ve skupině roli; je zodpovědný za splnění své části úkolu Žák: reflektuje a hodnotí práci svého týmu Žák: respektuje odlišnost názorů; jedná s ostatními bez předsudků; Žák: poskytne ostatním pomoc, pokud ji potřebují; požádá o konzultaci s učiteli Žák: respektuje základní pravidla slušné komunikace Převažující výchovně vzdělávací strategie na úrovni školy Učitel: využívá metody skupinové práce; vede žáky k vytváření a dodržování pravidel Učitel: předává žákům v určitých situacích odpovědnost (vedoucí skupiny,.); při zadávání úkolů stanoví se žáky kritéria jejich splnění Učitel: vytváří příležitosti k tomu, aby si žáci vyzkoušeli různé role v týmu; mění pracovní skupiny tak, aby si žák vyzkoušel pracovat v různých skupinách a poznal tak, čím do skupinové práce přispívá Učitel: nechává hodnotit členy skupiny svou práci; hodnotí žáka za jeho konkrétní práci jak individuální, tak ve skupině Učitel: přistupuje k žákům jako partnerům a vede k takovému chování i žáky; projevuje úctu k názorům svých žáků; informuje žáky o různých řešeních konfliktních situací Učitel: oceňuje poskytnutí pomoci nebo žádost o ni, zdůrazňuje její důležitost Učitel: řeší případné třídní problémy a konflikty společnou diskusí se žáky

16 chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj, vládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty Kompetence občanské dle RVP ZV respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot je schopen vcítit se do situací ostatních lidí Žák: nese společnou odpovědnost za splnění úkolu i při možném nezdaru Žák: vyslovuje pozitivní hodnocení práce druhých dříve než kritiku; nepodléhá osobním preferencím ve vztahu ke spolužákům; přijímá návrhy ostatních, neopovrhuje jimi; Žák: usiluje o zdokonalování svých dovedností; využívá zpětnou vazbu pro své další jednání Žák: používá jednoduché postupy, jak zvládat své emoce Kompetence žáka 9. ročníku Žák: názory nebo přesvědčení druhých přijímá jako možné; respektuje pocity druhých, nezraňuje je; kultivovaně vyjadřuje své vlastní názory a pocity Žák: posuzuje a hodnotí jevy kolem sebe z různých úhlů pohledu Učitel: poskytuje žákům zpětnou vazbu Učitel: podporuje vytváření heterogenních skupin; Učitel: vede žáka k poznání jeho silných a slabých stránek tím, že mu umožňuje různorodé činnosti ve školní práci; vede žáka k hodnocení jeho činnosti Učitel: trénuje se žáky zvládání emocí Převažující výchovně vzdělávací strategie na úrovni školy Učitel: oceňuje tolerantní přístup žáků k názorům a postojům druhých Učitel: využívá prožitkového učení k poznání mezilidských vztahů; přistupuje empaticky k potřebám žáků a vede je k empatickému chování

17 odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu rozhoduje se zodpovědně podle dané situace poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka Žák: rozpozná společenské předsudky, snaží se jich vyvarovat; řeší spory nenásilným způsobem; poukáže na agresivní projevy, snaží se jim aktivně zabraňovat Žák: respektuje, že jeho svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého; Žák: formuluje pravidla potřebná pro danou situaci, tato pravidla dodržuje nebo nese důsledky vyplývající z jejich porušení; podílí se na formulování pravidel, tato pravidla dodržuje a poukazuje na jejich případné porušování Žák: dodržuje známé zásady bezpečnosti; předvídá možná rizika; Žák: podle svých možností se zapojuje do obecně prospěšných akcí; přivolá pomoc v případě krizové situace; aplikuje základní záchranné postupy v krizových situacích; respektuje v kritické situaci pokyny kompetentních osob Učitel: objasňuje žákům potřebu zabraňovat negativním společenským projevům; zajišťuje pro žáky odborné diskuse a semináře k problematice předsudků, diskriminace apod. Učitel: vede žáka k pochopení významu demokracie; Učitel: vytváří společně se žáky školní pravidla a podněcuje je k jejich dodržování Učitel: buduje u žáka pocit zodpovědnosti systematickým zadáváním konkrétních úkolů Učitel: podporuje žáka na účasti v občanských aktivitách; procvičuje se žáky pravidla první pomoci,

18 respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví Kompetence pracovní dle RVP ZV používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení Žák: orientuje se v našich kulturních tradicích; aktivně přispívá k ochraně kulturního i historického dědictví; Žák: oceňuje hodnotu uměleckých děl; je kreativní Žák: sleduje a vybírá si kulturní a sportovní události, zvažuje jejich kvalitu; dodržuje zásady fair play Žák: třídí odpad; účastní se sběrových akcí; poukáže na jevy a činy poškozující životní prostředí, snaží se jim aktivně zabraňovat Kompetence žáka 9. ročníku Žák: navrhne takové materiály, nástroje a postupy,které nejlépe odpovídají jeho pracovnímu úkolu a připraví je Učitel: vede žáky k poznání regionálních dějin a kulturních památek; vytváří příležitosti k zapojení žáka do kulturního života obce a školy; mapuje společně se žáky významná výročí; připomíná a seznamuje žáky s významnými osobnostmi regionu a národa; organizuje exkurze na památná místa dějin Učitel: rozvíjí u žáků představivost a kreativitu; zapojuje žáky do úpravy vzhledu třídy, školy a jejího okolí Učitel: organizuje a účastní se se žáky sportovních setkání; informuje žáky o kulturních a sportovních akcích ve městě Učitel: podporuje aktivity směřující k ochraně životního prostředí; se zapojuje se žáky do třídění odpadů a sběru starého papíru apod.; realizuje se žáky exkurze do institucí, organizací a technických zařízení ovlivňujících kvalitu životního prostředí Převažující výchovně vzdělávací strategie na úrovni školy Učitel: poskytuje žákům vhodné nástroje, materiály a postupy, seznamuje je s jejich bezpečným využitím

19 dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření Žák: dodržuje stanovená pravidla bezpečnosti; naplánuje si práci do jednotlivých kroků; pracuje podle návodu; zaznamenává si svůj pracovní postup; Žák: analyzuje situace s využitím předchozích zkušeností, určí podobnosti a rozdílnosti; Žák: plní úkoly ve stanoveném termínu; pracuje úsporně a efektivně; dodržuje pravidla bezpečnosti práce; používá doporučené ochranné pomůcky; posoudí kvalitu plnění zadaného úkolu; odhalí příčiny případného neúspěchu, navrhne jejich možné řešení; volí pracovní postupy a prostředky šetrné k životnímu prostředí Žák: reálně odhadne své možnosti; diskutuje o svých profesních plánech; Žák: získává potřebné informace o případné budoucí profesi; zvažuje volbu své budoucí profese vzhledem ke svým předpokladům a možnostem Učitel: důsledně vede žáky k dodržování bezpečnosti práce; na viditelném místě umístí přehled stanovených pravidel bezpečnosti práce, zejména v učebně chemie, informatiky,v tělocvičně, žákovské kuchyňce a na školním pozemku Učitel: nabízí podmínky pro manuální práci během vyučování; seznamuje žáky s novými technologiemi; zajišťuje podmínky pro poznání různých praktických činností Učitel: vede žáky k důslednému dodržování pravidel bezpečnosti práce; zajišťuje podmínky pro efektivní a úsporné činnosti; seznamuje žáky s ekonomicky přínosnými obory; seznamuje žáky s regionální infrastrukturou Učitel: posuzuje reálné možnosti žáků a diskutuje s nimi o jejich možné profesní profilaci Učitel: informuje žáky o možnostech budoucího studia; doporučuje žákům konzultace s výchovným poradcem

20 rozvíjí své podnikatelské myšlení orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci chápe podstatu, cíl a riziko podnikání Žák: použije různé způsoby, jak se prezentovat na trhu práce; analyticky uvažuje o možnostech realizace svých nápadů a uplatnění svých schopností a dovedností; přichází s novými neotřelými nápady a je schopen je realizovat; při prezentaci vlastních námětů a nápadů klade důraz na vyjádření jejich smyslu a odůvodnění přínosu Žák: má základní znalost právních předpisů; rozpozná manipulaci Žák: na modelových příkladech zhodnotí dodržování etických norem podnikání Učitel: oceňuje kreativitu žáků a konstruktivní nápady podporuje, případně je umožní zrealizovat Učitel: seznamuje žáky se základními formami podnikání; seznamuje žáky se základními principy hospodaření; Učitel: trénuje se žáky modelové situace zaměřené na podnikatelskou činnost ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním znevýhodněním. Při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je nutná spolupráce školy, žáka, jeho rodičů a odborného pracoviště. V rámci školy jde pak především o spolupráci vyučujících žáka, třídního učitele, výchovného poradce a vedení školy. Výchovný poradce by měl být tím, kdo bude nejen rodičům, ale i vyučujícím k dispozici při řešení problémů týkajících se vzdělávání těchto dětí. Zásady komunikace učitele s rodičem: vytvoření klidné atmosféry dostatek času pro rozhovor (vhodnost využití konzultačních hodin) nejprve je nutno dítě pochválit, vyjádřit víru ve zlepšení zpočátku pouze popsat (nehodnotit) jevy, situace, chování, příhody

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Vychází z provedené analýzy dotazníkového šetření mezi rodiči, učiteli a žáky. Je zaměřen na základní dovednosti a znalosti potřebné pro život s ohledem na umístění

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním znevýhodněním.

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět Informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy Posláním školy je vytvoření smysluplné a přirozené školy otevřené pro všechny děti, snahou je připravit takové podnětné prostředí, aby každý

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Školní vzdělávací program Platný od 1.9.2013 Je vydán na základě zákona č.561/2004

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE Učebnice Chemie pro 9. ročník základní školy dle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání (schválená verze se změnami k 1. 9. 2005). Podrobně jsou očekávané výstupy a příslušné učivo uvedeny

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu od školního

Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu od školního Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací předmět

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Výchova k občanství - Prima

Výchova k občanství - Prima - Prima Výchova k občanství Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence občanská Kompetence sociální a personální Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST. Charakteristika vzdělávací oblasti DĚJEPIS. Člověk a společnost, Výchova ke zdraví

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST. Charakteristika vzdělávací oblasti DĚJEPIS. Člověk a společnost, Výchova ke zdraví VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Klíčové kompetence. Kompetence k učení. Člověk a příroda

ČLOVĚK A PŘÍRODA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Klíčové kompetence. Kompetence k učení. Člověk a příroda ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Název 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA. Volitelný předmět

Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA. Volitelný předmět 3. Učební osnovy volitelných předmětů Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA Volitelný předmět Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Organizační vymezení předmětu: Sportovní

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO Anglický jazyk - 6. ročník Výchova demokratického občana VDO VDO 1 Občanská společnost a škola dílčí témata: Představení, Styk s okolím - umí si vyžádat informaci o jménu a sám inf. poskytnout - umí se

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) 1. Obsahové vymezení Hlavním cílem předmětu je umožnit všem žákům dosažení pokročilé úrovně informační gramotnosti získat dovednosti v ovládání výpočetní

Více

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV. Naše škola

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV. Naše škola Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV Naše škola 1. Identifikační údaje Údaje o škole: Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková název školy organizace REDIZO Číslo jednací

Více

pro tento předmět nejsou v RVP závazné výstupy, uvádíme pouze ŠVP výstupy

pro tento předmět nejsou v RVP závazné výstupy, uvádíme pouze ŠVP výstupy ČESKÝ JAZYK JINAK - Předmět se bude vyučovat pouze v 9.ročníku ve školním roce 2013/14 (po té bude předmět zrušen, byl nabízen jako ekvivalent k druhému cizímu jazyku) Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Občanská výchova Vyučovací předmět Občanská výchova je tvořen z obsahu vzdělávacího

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

3.5 Začlenění průřezových témat

3.5 Začlenění průřezových témat 3.5 Začlenění průřezových témat Průřezová témata daná RVP ZV jsou realizována částečně formou začlenění do vzdělávacího obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů a částečně formou projektů. Konkrétní výstupy

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

4.9.60. Seminář a cvičení z chemie

4.9.60. Seminář a cvičení z chemie 4.9.60. Seminář a cvičení z chemie Jednoletý Seminář a cvičení z chemie si mohou žáci zvolit ve čtvrtém ročníku. Navazuje na povinný předmět chemie a je určen žákům s hlubším zájmem o chemii. Umožňuje

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Obsahové vymezení Výtvarný obor navazuje na výtvarnou výchovu základní školy a vychází ze vzdělávacího obsahu Výtvarného oboru v RVP G. Časové vymezení

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí)

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů Zkratky průřezových témat - Český jazyk OSV - Osobnostní a sociální výchova - Německý jazyk VDO - Výchova demokratického občana

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

V. 9 Člověk a svět práce

V. 9 Člověk a svět práce 1/5 V. 9 Člověk a svět práce V.9.II 2. stupeň V.9.II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka navazuje na výstupy z 5. ročníku. Předmět je zařazen v hodinové dotaci od

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Hudba nás provází celým životem

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více