ZÁKLADNÍ ŠKOLA DR. FRANTIŠKA LADISLAVA RIEGRA, SEMILY, JIZERSKÁ 564

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA DR. FRANTIŠKA LADISLAVA RIEGRA, SEMILY, JIZERSKÁ 564"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DR. FRANTIŠKA LADISLAVA RIEGRA, SEMILY, JIZERSKÁ 564 Dokument vstupuje v platnost dnem V Semilech razítko: Mgr. Karel Strnad, ředitel školy

2 NÁZEV PROGRAMU: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motivační název: Žák může zapomenout, ale musí si sehnat! Předkladatel: Název školy: Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra Adresa: Jizerská 564, , Semily Kontakty: tel.: Ředitel školy: Mgr. Karel Strnad Koordinátor ŠVP: Mgr. Kateřina Švitorková Právní forma: příspěvkové organizace IČO: Zřizovatel: Město Semily Adresa: Husova 82, Semily Kontakty: tel.: IZO:

3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Škola sdružuje: ZÁKLADNÍ ŠKOLU IZO kapacita 675 žáků ŠKOLNÍ DRUŽINU IZO kapacita 96 dětí ŠKOLNÍ JÍDELNU IZO kapacita 806 jídel ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY Plně organizovaná bezbariérová základní škola s vymezenou spádovou oblastí v městské části Semily Podmoklice. Dopravně dostupná autobusovou dopravou z autobusového nádraží v Semilech. UMÍSTĚNÍ ŠKOLY Škola je umístěna v okrajové části sídliště s možností vycházek do přírody. V areálu školy je umístěna Základní škola praktická. VYBAVENÍ ŠKOLY materiální Vybavení pomůckami, učebnicemi a učebními texty. Kvalitní kopírovací zařízení a vybavení. Počítačová síť rozvedená do všech učeben a kabinetů. Obnova žákovského nábytku. Pravidelné doplňování knižního fondu knihovny a dětských časopisů. Zajištění prostředků na DVPP.

4 prostorové Celý areál školy je bezbariérový. Počet kmenových učeben odpovídá počtu tříd. Odborné učebny a pracovny: fyzika a chemie, výpočetní technika, hudebna, knihovna, žákovská kuchyňka, výtvarná výchova, keramická dílna, multimediální učebna. Prostory pro dělenou jazykovou výuku. Tělocvična, sportovní hala, školní hřiště. Školní sad, školní zahrada. hygienické Moderní sociální zařízení. Obnova žákovského nábytku. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků Organizační zajištění režimu školy s ohledem na psychické a fyzické zdraví žáků. CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU Odborná a pedagogická způsobilost učitelského sboru. Výchovní poradci: 1 (pro 1. a 2. stupeň ). Další vzdělávání dlouhodobě, systematicky orientováno na inovační procesy ve školství. Dle možností školy působí ve škole asistent pedagoga, věnující se dětem ze znevýhodněného sociokulturního prostředí. Dle potřeb a možností působí ve škole asistent pedagoga pro děti se zdravotním postižením. CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ Škola je otevřená přijetí žáků, jejichž rodiče projevují zájem o priority předloženého vzdělávacího programu. Počty tříd v ročnících dle počtu žáků1-2. DLOUHODOBÉ PROJEKTY Spolupráce se Sociálními službami, Policií ČR OŘ Semily, Městskou knihovnou. Spolupráce s neziskovými organizacemi ( dobročinné sbírky, přednášky).

5 SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY Základní prvkem vzájemné komunikace a spolupráce rodičů a školy je funkční Sdružení rodičů a přátel Základní školy Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily, Jizerská 564. Hlavní výbor tvoří 1-2 volení zástupci z řad rodičů za každou třídu školy. Správním orgánem školy je Školská rada, zřízená již v roce 2005, která neformálně zajišťuje dohled nad vzdělávacími aktivitami školy a hospodařením. Úzký kontakt školy funguje se zřizovatelem reprezentovaným odboru školství, kultury a vnějších vztahů Města Semily. Škola využívá služeb Pedagogicko-psychologické poradny Semily.

6 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Objektivními faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy, jsou 1. poloha školy v okrajové části sídliště s možností vycházek do přírody 2. škola je po celkové rekonstrukci a disponuje plně ozvučenou počítačovou učebnou 3. spolupracující pedagogický sbor zajímající se o inovace ve výchově a vzdělávání žáků. Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci kroužků, školní družiny. Snahy o zlepšování partnerských vztahů mezi žáky a pedagogy a zpestření výchovně vzdělávacích aktivit podporují tradiční celoškolní akce, které jsou organizovány formou projektových dnů školy. Individuální péče pedagogů o žáky se projevuje četností zapojení a úspěchy žáků v soutěžích, olympiádách a přehlídkách v oblasti vzdělávání i zájmových činností. Do života školy integrujeme plnohodnotně žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, žáky tělesně postižené i žáky talentované a nadané. Škola chápe své poslání jako službu žákům a jejich rodičům. Kvalitní komunikace s rodičovskou veřejností je jednou z priorit. Proto na škole funguje aktivní sdružení rodičů a přátel dětí školy a funkční rada školy. Pro zajištění kvalitního chodu školy klade vedení školy důraz na vzájemnou informovanost zaměstnanců, jejich kontrolu a na péči o ně. Vedení školy podporuje další vzdělávání pedagogů, přenášení inovací, vč. zapojení studentů pedagogických fakult do praxe. Zajištění vzdělávacího programu podmiňuje také ekonomická situace školy. Škola je od právním subjektem. Zvyšuje se tak možnost nabídky vzdělávacích a mimoškolních činností pro žáky a rodiče. Prioritami je rozšiřování a zkvalitňování prostor pro vyučování a zlepšování vybavení školy výukovým zařízením a pomůckami. POSLÁNÍ ŠKOLY Naše škola zajistí svým žákům kvalitní základní všeobecné vzdělání orientované na životní praxi a na další studium. Vzdělávací metody a prostředky směřují k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků, zejména pak vedou žáky k samostatnosti, tvořivosti, přemýšlení, vzájemné toleranci a úctě, k rozvoji komunikačních dovedností a spolupráci, učí žáka, jak se učit.

7 Škola je komunitou, která podporuje fyzické a psychické zdraví. Škola vytváří podmínky pro smysluplné využití volného času v zájmových aktivitách. KLÍČOVÉ KOMPETENCE A VÝCHOVNĚ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE NA ÚROVNI ŠKOLY Kompetence k učení dle RVP ZV vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie plánuje, organizuje a řídí vlastní učení Kompetence žáka 9. ročníku Žák: se samostatně učí, v učen je vytrvalý; kriticky posuzuje obsah a cíl učení; se koncentruje na práci a učení; udrží pozornost ve vztahu k prezentovaným informacím; učí se samostatně i ve skupině; porozumí podstatě učebního úkolu; pracuje s chybou, zjistí její příčinu a výsledky využívá v dalším učení Žák: dodržuje psychohygienu učení; vytváří optimální podmínky pro své učení sladí v konkrétním časovém horizontu pracovní povinnosti se zájmy; stanovuje si cíle na základě vlastních priorit, svou volbu zdůvodní Převažující výchovně vzdělávací strategie na úrovni školy Učitel: seznamuje žáky s metodami učení; nabízí různé formy učení; nabízí dostatek nástrojů, pomocí nichž žák je schopen posoudit své učební strategie; objasňuje žákům cíl konkrétního učebního úkolu; volí takové učivo, které je svým obsahem pro žáka uplatnitelné v životní praxi a v dalším studiu; povzbuzuje žáky k práci s chybou Učitel vede žáky k plánování svých činností; sestavuje pro žáky měsíční plán; realizuje se žáky projektové vyučování

8 projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly Žák: se zajímá o nové poznatky; přijímá podněty ke svému učení od spolužáků a učitelů; nové poznatky vyvozuje na základě osobní zkušenosti a řízené činnosti (činnostní učení); ovlivňuje postup výuky; chápe smysl učení a jeho nezbytnost pro celoživotní rozvoj vlastní osobnosti; vyhledává radu a podporu Žák: vyhledává a využívá materiály vhodné pro samostatné učení; využívá různých zdrojů informací včetně ICT; zajímá se o alternativní zdroje informací s porozuměním čte různé typy textů a interpretuje je vlastními slovy; kriticky hodnotí informace z hlediska relevantnosti a věrohodnosti samostatně zpracovává výpisky i práce rozsáhlejšího charakteru; realizuje projekty; propojuje jednotlivé informace a vytváří si systém vědomostí v dané oblasti; spojuje nabyté vědomosti s vlastní zkušeností; využívá výsledků učení v životní praxi Žák: užívá jednotnou terminologii pro daný obor lidské činnosti Učitel: objasňuje žákům význam vzdělávání pro profesionální kariéru; podporuje cílevědomost žáků a vysvětluje, co pro splnění svých cílů musí žáci udělat; vede žáky k zodpovědnosti za svůj vlastní rozvoj; nabízí žákům a jejich zákonným zástupcům možnost konzultací a schůzek informuje žáky a jejich zákonné zástupce o nabídce zájmových činností v rámci školy a školní družiny Učitel: učí žáky vyhledávat vhodné informační zdroje (ve školní knihovně, na internetu ) a vede je k jejich využívání v praktickém životě; předkládá žákům vhodné typy mediálních sdělení a vede je k jejich systémové kritické analýze; zadává takové úkoly, v nichž žák vyhledává podstatné informace, činí stručné výtahy formou poznámek atd.; učí žáky správně citovat informace Učitel: vede žáky k objasňování pojmů prostřednictvím vhodně zvoleného zdroje

9 uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti poznává smysl a cíl učení má pozitivní vztah k učení posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit Žák: zpracovává informace z různých zdrojů a to tak, že je dává do smysluplné struktury; realizuje mezipředmětové projekty formuluje hlavní myšlenky; vyjádří vlastními slovy obsah získaných informací Žák: se poučí z přímého pozorování; prezentuje svoji práci Žák: rozpoznává silné a slabé stránky svého učení, diskutuje o nich; Žák: projevuje ochotu se učit Žák: má vypracován systém uchování svých informací (poznámky, tabulky apod.); analyzuje výsledky svého učení písemně i ústně a využívá je v dalších činnostech; Žák: nachází způsoby vedoucí k odstranění nedostatků Učitel: realizuje se žáky mezipředmětové projekty; zadává ústní i písemné úlohy, které podněcují žáky k vyjadřování myšlenek vlastními slovy Učitel: zadává drobné výzkumné úkoly; organizuje tematicky zaměřené exkurze vede žáka jim dosažených výsledků k porovnávání s ostatními Učitel: poskytuje žákům zpětnou vazbu Učitel: oceňuje pozitivní přístup k učení; individuálně věnuje pozornost přípravě žáků na soutěže, olympiády Učitel: Učitel: rozebírá se žákem jeho chyby, navrhuje možnosti jejich odstranění

10 kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich Kompetence k řešení problémů dle RVP ZV vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností Žák: účinně používá hodnocení a sebehodnocení; spoluvytváří kritéria pro hodnocení své práce; Kompetence žáka 9. ročníku Žák: rozpozná problémovou situaci; aplikuje v běžném životě dovednosti získané při řešení modelových situací; Žák: identifikuje jednotlivé složky problému a určí vztahy mezi nimi; analyzuje problém z různých hledisek; odhaluje riziková místa v problému nebo v postupu jeho řešení; porovná problém s dříve poznanými problémy, určí podobnosti či rozdílnosti; Žák: při řešení problémů předvídá, jaké situace by mohly nastat; vytváří vizuální ztvárnění problému a využívá ho při jeho řešení Učitel: vede žáky ke sledování jejich výkonů vede žáka k sebehodnocení tak, že jej nechá hodnotit svůj výkon i výkon ostatních; sleduje činnost jednotlivých žáků a oceňuje jejich pokrok; motivuje žáky seznámením s kritérii hodnocení v jednotlivých předmětech a v kontrolních testech Převažující výchovně vzdělávací strategie na úrovni školy Učitel: vytváří systematicky příležitosti k řešení problému; trénuje se žáky problémové situace a jejich řešení; klade problémové otázky; organizuje výuku ve skupinách a zajišťuje tak optimální podmínky pro uplatnění takových metod výuky, při kterých se žáci učí řešit problémy Učitel: vytváří pro žáky praktické problémové úlohy a situace, při nichž je nutné řešit praktické problémy; povzbuzuje žáky k hledání postupů pro problémové situace; vede žáka k různým řešením; Učitel: ukazuje žákům možnosti analýzy problému např. pomocí myšlenkové mapy; vede žáka k hledání tvrzení a argumentů k nim; vede žáka k hledání protiargumentů

11 vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení problémů nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy ověřuje prakticky správnost řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací Žák: posoudí, zda může vyřešit problém na základě předem získaných poznatků a zjistí, které další informace je třeba pro jeho řešení získat Žák: formuluje hypotézy na základě předem získaných nebo dostupných informací Žák: pokračuje v hledání řešení i přes počáteční neúspěch; analyzuje příčiny neúspěchu a navrhuje možnosti jejich odstranění Žák: navrhne možnosti řešení problému, zvolí podle svého názoru nejefektivnější způsob, svoji volbu obhájí Žák: formuluje, za jakých podmínek lze či nelze problém řešit Žák: navrhne experiment pro ověření hypotézy; provádí experiment a zaznamenává postup a výsledky zkoumání; aplikuje výsledky zkoumání v konkrétních situacích Učitel: vede žáka k práci s vhodnými informačními zdroji a ke kritickému hodnocení informací Učitel: nabízí žákům k řešení úkoly, které vyžadují propojení znalostí z více vyučovacích předmětů i využití praktických dovedností z různých oblastí lidské činnosti, a tudíž i více přístupů k vyřešení; Učitel: oceňuje dílčí úspěchy při řešení problému a motivuje žáky k další činnosti diskutuje se žáky o průběhu jejich práce Učitel: umožňuje žákům pozorovat různé jevy, hledat pro ně vysvětlení, provádět pokusy, ověřit výsledek řešení a zvážit jeho uplatnění v praxi; Učitel: ukazuje žákům, jak mají formulovat hypotézy a jak mají ověřovat jejich pravdivost pokusem či pozorováním Učitel: zařazuje do výuky laboratorní práce, při kterých se žáci metodou experimentu učí aplikovat teoretické poznatky v praxi a řešit problémy

12 sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí Žák: odhaluje chyby a navrhuje nová řešení Žák: posoudí, zda jeho výsledné řešení dává smysl Žák: posoudí konkrétní důsledky řešení problému; objasní pozitivní i negativní dopady svých řešení problémů; navrhuje opatření vedoucí ke zmírnění či vyloučení negativních důsledků Učitel: vede žáky k vytvoření přehledného zápisu pracovních výsledků vede žáky k sebehodnocení vede žáky ke kritické analýze svých pracovních postupů ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitoruje, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají Učitel: vede žáky k vyjadřování jejich názorů a dbá na to, aby je vždy podložili argumenty pro svá tvrzení Učitel: na konkrétních příkladech poukazuje na pozitivní i negativní dopady řešení problémů při zadávání úkolů stanoví se žáky kritéria jejich splnění Kompetence komunikativní dle RVP ZV formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu Kompetence žáka 9. ročníku Žák: zařazuje informace do systému; aplikuje zákony a pravidla na odlišné skutečnosti; uspořádá informace do logické struktury podle časových, místních, příčinných a dějových souvislostí Převažující výchovně vzdělávací strategie na úrovni školy Učitel: vede žáky k samostatnému myšlení objasňuje základy logického myšlení třídí se žáky informace a povzbuzuje je k interpretaci hlavních myšlenek povzbuzuje žáky při prezentaci písemného projevu

13 vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje Žák: prezentuje výsledky své práce; vyjadřuje se tak, aby mu ostatní rozuměli; používá vhodné jazykové prostředky; používá jednoznačné a výstižné výrazy, vyhýbá se parazitním výrazům; svá vyjádření strukturuje podle účelu, záměru a s ohledem na adresáta; vystupuje sebejistě před známým i neznámým publikem; ovládá vhodnou mimiku a gesta; Žák: dává druhým lidem najevo, že jim naslouchá; verbálně i neverbálně dává najevo porozumění promluvám druhých lidí; Žák: respektuje pravidla účinné diskuse, která si diskutující skupina stanovila; rozpozná téma a cíl diskuse, poukáže na informace, které k jádru věci nepatří; navazuje na myšlenky druhých lidí, využívá je k vyjádření vlastních názorů a postojů; zaujme nesouhlasné stanovisko konstruktivním způsobem, svůj názor zdůvodní; obhajuje svůj názor asertivním způsobem, předkládá konkrétní, věcné argumenty; diskutuje srozumitelně, věcně; rozpozná manipulaci Učitel: vybízí žáky k reprodukci uložené informace; motivuje žáky k zaznamenávání myšlenek; rozvíjí u žáků slovní zásobu a vybízí je k vyjádření vlastními slovy; vede žáky ke srozumitelné a pečlivé artikulaci a výstižnému vyjadřování myšlenek; předvádí žákům kultivovanou domluvu a vyjednávání, vstupování do kontaktů s druhými lidmi; dbá u žáků o kulturu řeči Učitel: oceňuje u žáků schopnost naslouchat a dále ji u žáků rozvíjí; objasňuje nutnost vyslechnout názory druhých, respektovat je a při interpretaci je nezkreslovat; objasňuje žákům nedorozumění při komunikaci; vysvětluje pravidla etiky a diplomacie Učitel: stanoví se žáky pravidla diskuse; vede žáky k asertivnímu vystupování; poukazuje na manipulaci při jednání s druhými lidmi

14 rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi Žák: rozliší v různých typech textových a obrazových materiálů hlavní myšlenky a formuluje je vlastními slovy; stručně shrne hlavní myšlenky textu; používá jednoznačná grafická znázornění a symboly; Žák: pro řešení různých problémů a komunikačních situací vyhledává vhodné zdroje; propojuje předchozí poznatky s novými; analyzuje získané poznatky, rozpozná odlišnosti; v různých zdrojích si ověřuje pravdivost získaných poznatků; rozpozná manipulativně použité informace Žák: s ostatními lidmi komunikuje podle zásad slušného chování a jednání; přizpůsobuje se možnostem komunikace druhé osoby; spolupodílí se na utváření pravidel komunikace na úrovni určité skupiny; využívá získané dovednosti v cizím jazyce ke komunikaci s příslušníky jiných národů Učitel: seznamuje žáky s různými texty; prověřuje čtenářské dovednosti; rozvíjí vizuální přemýšlení; napomáhá žákům vyjadřovat a sdělovat různými způsoby své prožitky, pocity a nálady; trénuje se žáky nonverbální komunikaci; rozpoznává se žáky pocity druhých podle mimiky a učí je na ně vhodně reagovat; seznamuje žáky s různými typy informačních a komunikačních prostředků, provádí se žáky jejich vhodný výběr; tvoří se žáky vlastní dokumentaci zpracovaných dat, např.formou počítačových prezentací apod. Učitel: upozorňuje žáky na nebezpečí manipulace ze strany médií, na hrozbu anonymity internetu Učitel: objasňuje využití komunikativních dovedností; rozvíjí u žáků komunikační dovednosti v cizím jazyce;

15 Kompetence sociální a personální dle RVP ZV účinně spolupracuje ve skupině podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy Kompetence žáka 9. ročníku Žák: formuluje společná pravidla práce v týmu, dodržuje je a poukáže na jejich porušování Žák: pracuje podle společně stanovených pravidel týmové práce Žák: přijme ve skupině roli; je zodpovědný za splnění své části úkolu Žák: reflektuje a hodnotí práci svého týmu Žák: respektuje odlišnost názorů; jedná s ostatními bez předsudků; Žák: poskytne ostatním pomoc, pokud ji potřebují; požádá o konzultaci s učiteli Žák: respektuje základní pravidla slušné komunikace Převažující výchovně vzdělávací strategie na úrovni školy Učitel: využívá metody skupinové práce; vede žáky k vytváření a dodržování pravidel Učitel: předává žákům v určitých situacích odpovědnost (vedoucí skupiny,.); při zadávání úkolů stanoví se žáky kritéria jejich splnění Učitel: vytváří příležitosti k tomu, aby si žáci vyzkoušeli různé role v týmu; mění pracovní skupiny tak, aby si žák vyzkoušel pracovat v různých skupinách a poznal tak, čím do skupinové práce přispívá Učitel: nechává hodnotit členy skupiny svou práci; hodnotí žáka za jeho konkrétní práci jak individuální, tak ve skupině Učitel: přistupuje k žákům jako partnerům a vede k takovému chování i žáky; projevuje úctu k názorům svých žáků; informuje žáky o různých řešeních konfliktních situací Učitel: oceňuje poskytnutí pomoci nebo žádost o ni, zdůrazňuje její důležitost Učitel: řeší případné třídní problémy a konflikty společnou diskusí se žáky

16 chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj, vládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty Kompetence občanské dle RVP ZV respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot je schopen vcítit se do situací ostatních lidí Žák: nese společnou odpovědnost za splnění úkolu i při možném nezdaru Žák: vyslovuje pozitivní hodnocení práce druhých dříve než kritiku; nepodléhá osobním preferencím ve vztahu ke spolužákům; přijímá návrhy ostatních, neopovrhuje jimi; Žák: usiluje o zdokonalování svých dovedností; využívá zpětnou vazbu pro své další jednání Žák: používá jednoduché postupy, jak zvládat své emoce Kompetence žáka 9. ročníku Žák: názory nebo přesvědčení druhých přijímá jako možné; respektuje pocity druhých, nezraňuje je; kultivovaně vyjadřuje své vlastní názory a pocity Žák: posuzuje a hodnotí jevy kolem sebe z různých úhlů pohledu Učitel: poskytuje žákům zpětnou vazbu Učitel: podporuje vytváření heterogenních skupin; Učitel: vede žáka k poznání jeho silných a slabých stránek tím, že mu umožňuje různorodé činnosti ve školní práci; vede žáka k hodnocení jeho činnosti Učitel: trénuje se žáky zvládání emocí Převažující výchovně vzdělávací strategie na úrovni školy Učitel: oceňuje tolerantní přístup žáků k názorům a postojům druhých Učitel: využívá prožitkového učení k poznání mezilidských vztahů; přistupuje empaticky k potřebám žáků a vede je k empatickému chování

17 odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu rozhoduje se zodpovědně podle dané situace poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka Žák: rozpozná společenské předsudky, snaží se jich vyvarovat; řeší spory nenásilným způsobem; poukáže na agresivní projevy, snaží se jim aktivně zabraňovat Žák: respektuje, že jeho svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého; Žák: formuluje pravidla potřebná pro danou situaci, tato pravidla dodržuje nebo nese důsledky vyplývající z jejich porušení; podílí se na formulování pravidel, tato pravidla dodržuje a poukazuje na jejich případné porušování Žák: dodržuje známé zásady bezpečnosti; předvídá možná rizika; Žák: podle svých možností se zapojuje do obecně prospěšných akcí; přivolá pomoc v případě krizové situace; aplikuje základní záchranné postupy v krizových situacích; respektuje v kritické situaci pokyny kompetentních osob Učitel: objasňuje žákům potřebu zabraňovat negativním společenským projevům; zajišťuje pro žáky odborné diskuse a semináře k problematice předsudků, diskriminace apod. Učitel: vede žáka k pochopení významu demokracie; Učitel: vytváří společně se žáky školní pravidla a podněcuje je k jejich dodržování Učitel: buduje u žáka pocit zodpovědnosti systematickým zadáváním konkrétních úkolů Učitel: podporuje žáka na účasti v občanských aktivitách; procvičuje se žáky pravidla první pomoci,

18 respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví Kompetence pracovní dle RVP ZV používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení Žák: orientuje se v našich kulturních tradicích; aktivně přispívá k ochraně kulturního i historického dědictví; Žák: oceňuje hodnotu uměleckých děl; je kreativní Žák: sleduje a vybírá si kulturní a sportovní události, zvažuje jejich kvalitu; dodržuje zásady fair play Žák: třídí odpad; účastní se sběrových akcí; poukáže na jevy a činy poškozující životní prostředí, snaží se jim aktivně zabraňovat Kompetence žáka 9. ročníku Žák: navrhne takové materiály, nástroje a postupy,které nejlépe odpovídají jeho pracovnímu úkolu a připraví je Učitel: vede žáky k poznání regionálních dějin a kulturních památek; vytváří příležitosti k zapojení žáka do kulturního života obce a školy; mapuje společně se žáky významná výročí; připomíná a seznamuje žáky s významnými osobnostmi regionu a národa; organizuje exkurze na památná místa dějin Učitel: rozvíjí u žáků představivost a kreativitu; zapojuje žáky do úpravy vzhledu třídy, školy a jejího okolí Učitel: organizuje a účastní se se žáky sportovních setkání; informuje žáky o kulturních a sportovních akcích ve městě Učitel: podporuje aktivity směřující k ochraně životního prostředí; se zapojuje se žáky do třídění odpadů a sběru starého papíru apod.; realizuje se žáky exkurze do institucí, organizací a technických zařízení ovlivňujících kvalitu životního prostředí Převažující výchovně vzdělávací strategie na úrovni školy Učitel: poskytuje žákům vhodné nástroje, materiály a postupy, seznamuje je s jejich bezpečným využitím

19 dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření Žák: dodržuje stanovená pravidla bezpečnosti; naplánuje si práci do jednotlivých kroků; pracuje podle návodu; zaznamenává si svůj pracovní postup; Žák: analyzuje situace s využitím předchozích zkušeností, určí podobnosti a rozdílnosti; Žák: plní úkoly ve stanoveném termínu; pracuje úsporně a efektivně; dodržuje pravidla bezpečnosti práce; používá doporučené ochranné pomůcky; posoudí kvalitu plnění zadaného úkolu; odhalí příčiny případného neúspěchu, navrhne jejich možné řešení; volí pracovní postupy a prostředky šetrné k životnímu prostředí Žák: reálně odhadne své možnosti; diskutuje o svých profesních plánech; Žák: získává potřebné informace o případné budoucí profesi; zvažuje volbu své budoucí profese vzhledem ke svým předpokladům a možnostem Učitel: důsledně vede žáky k dodržování bezpečnosti práce; na viditelném místě umístí přehled stanovených pravidel bezpečnosti práce, zejména v učebně chemie, informatiky,v tělocvičně, žákovské kuchyňce a na školním pozemku Učitel: nabízí podmínky pro manuální práci během vyučování; seznamuje žáky s novými technologiemi; zajišťuje podmínky pro poznání různých praktických činností Učitel: vede žáky k důslednému dodržování pravidel bezpečnosti práce; zajišťuje podmínky pro efektivní a úsporné činnosti; seznamuje žáky s ekonomicky přínosnými obory; seznamuje žáky s regionální infrastrukturou Učitel: posuzuje reálné možnosti žáků a diskutuje s nimi o jejich možné profesní profilaci Učitel: informuje žáky o možnostech budoucího studia; doporučuje žákům konzultace s výchovným poradcem

20 rozvíjí své podnikatelské myšlení orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci chápe podstatu, cíl a riziko podnikání Žák: použije různé způsoby, jak se prezentovat na trhu práce; analyticky uvažuje o možnostech realizace svých nápadů a uplatnění svých schopností a dovedností; přichází s novými neotřelými nápady a je schopen je realizovat; při prezentaci vlastních námětů a nápadů klade důraz na vyjádření jejich smyslu a odůvodnění přínosu Žák: má základní znalost právních předpisů; rozpozná manipulaci Žák: na modelových příkladech zhodnotí dodržování etických norem podnikání Učitel: oceňuje kreativitu žáků a konstruktivní nápady podporuje, případně je umožní zrealizovat Učitel: seznamuje žáky se základními formami podnikání; seznamuje žáky se základními principy hospodaření; Učitel: trénuje se žáky modelové situace zaměřené na podnikatelskou činnost ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním znevýhodněním. Při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je nutná spolupráce školy, žáka, jeho rodičů a odborného pracoviště. V rámci školy jde pak především o spolupráci vyučujících žáka, třídního učitele, výchovného poradce a vedení školy. Výchovný poradce by měl být tím, kdo bude nejen rodičům, ale i vyučujícím k dispozici při řešení problémů týkajících se vzdělávání těchto dětí. Zásady komunikace učitele s rodičem: vytvoření klidné atmosféry dostatek času pro rozhovor (vhodnost využití konzultačních hodin) nejprve je nutno dítě pochválit, vyjádřit víru ve zlepšení zpočátku pouze popsat (nehodnotit) jevy, situace, chování, příhody

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání VERZE 3 včetně dodatku čj. 53/2013 s platností od 1. 9. 2013 Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený pro 1. 9. ročník Základní školy Libouchec Datum platnosti od:

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Verze 3 z 31. 08. 2007 Platnost 1.9. 2009 č.j. 5/2007-3... podpis ředitele

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů Verze 1 pro matematické třídy z 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program čtyřletého

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Krok k rozumu, štěstí a vzdělání. 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE vychází z analýz podmínek ZŠ a byl zpracován týmem pracovníků školy NEVYŠLAPANOU CESTOU DODATEK 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY... 5 1.1 Název vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA NIŽŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) Zpracováno podle RVP ZV vydaného MŠMT s platností od 1. 9. 2013 1 Identifikační údaje Název školního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program osmiletého

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA. zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola a Výsluní

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA. zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola a Výsluní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a Výsluní Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Kostelecká 1750 Obsah: I. Identifikační údaje... 4 II. Charakteristika

Více

ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013

ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ROZTOKY U JILEMNICE ROZTOKY U JILEMNICE 190 Dokument vstupuje v platnost

Více

Škola = hra, radost, poznání

Škola = hra, radost, poznání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 385/2007 Škola = hra, radost, poznání s úpravami pro školní rok 2014/2015 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika školy... 6 2.1 Historie

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Odpovídá RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve znění pozdějších úprav 1 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri 2014 Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační

Více

Spolu to zvládneme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

Spolu to zvládneme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV Spolu to zvládneme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY pod MILEŠOVKOU okres Teplice, příspěvková organizace Spolu to zvládneme Základní škola

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program ZŠ Kelč

Školní vzdělávací program ZŠ Kelč Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ZŠ Kelč Základní škola Kelč, okres Vsetín Platnost od 1.9.2013. Školskou radou Školní vzdělávací program ZŠ Kelč schválen 26.8.2013. 1 Obsah Strana 1.

Více

Školní vzdělávací program pro ZŠ Brno, Otevřená 20a ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro ZŠ Brno, Otevřená 20a ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro ZŠ Brno, Otevřená 20a ŠKOLA PRO ŽIVOT 1. Identifikační údaje...4 1.1 Název programu... 4 1.2 Předkladatel školního vzdělávacího programu... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost

Více

III. Charakteristika školního vzdělávacího programu. Zaměření školy

III. Charakteristika školního vzdělávacího programu. Zaměření školy III. Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Není moudrý ten, kdo ví mnoho, ale ten, kdo ví, čeho je třeba. Ponořte se do Oceánu ých slov, ať můžete proniknout k jeho tajemstvím a

Více

Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Naše cesty k učení

Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Naše cesty k učení Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše cesty k učení Jihlava 2012 (1.revize ŠVP z roku 2007) 1 Identifikační údaje Název ŠVP: Školní

Více

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Ostrava- Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Ostrava- Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Ostrava- Výškovice, Šeříková 33, příspěvková Škola pro život, život do školy Verze 1. z 01. 02. 0007 Platnost 1.9.2007 Obsah 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519 Školní vzdělávací program Základní škola.b y s t r ý a z v í d a v ý Verze II. z 27. 6. 2008 Platnost od 1. 9. 2008 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

ŠKOLA ŽIVOTA A PRO ŽIVOT

ŠKOLA ŽIVOTA A PRO ŽIVOT ŠKOLA ŽIVOTA A PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro čtyřleté vzdělávání zpracovaný podle RVP GV PRAHA 10, OMSKÁ 1300/4 Motto: Musíš se mnoho učit, abys poznal, že málo víš Michael de Montaigne Identifikační

Více

Obsah. Platnost dokumentu od: 1.9. 2013... 1. ředitelka školy... 1

Obsah. Platnost dokumentu od: 1.9. 2013... 1. ředitelka školy... 1 Obsah 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 Název ŠVP: ŠKOLA PRO VŠECHNY... 1 Údaje o škole... 1 název školy: Základní škola Straškov Vodochody, okres Litoměřice... 1 adresa školy: Straškov Vodochody 167, 411 84

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více