Charakteristika předmětu Osnovy Člověk a jeho svět...33

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3.3.1.1 Charakteristika předmětu...31 3.3.1.2 Osnovy...32 3.4.1 Člověk a jeho svět...33"

Transkript

1 Obsah Charakteristika školy Identifikační údaje Základní školy a mateřské školy Drnholec Charakteristika školy Charakteristika žáků Charakteristika ŠVP Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Začlenění průřezových témat Tabulka začlenění průřezových témat pro I. stupeň Tabulka začlenění průřezových témat pro 2. stupeň Učební plán Tabulka učebního plánu I. stupeň Poznámky Tabulka učebního plánu II. stupeň Poznámky k učebnímu plánu Učební osnovy I. stupeň Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Charakteristika předmětu Osnovy Cizí jazyk německý jazyk Charakteristika předmětu Osnovy německého jazyka Cizí jazyk anglický jazyk Charakteristika předmětu Osnovy anglického jazyka Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika předmětu Osnovy Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Osnovy Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Charakteristika předmětu Osnovy Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu Osnovy Výtvarná výchova Charakteristika předmětu Osnovy Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika předmětu Osnovy Člověk a zdraví Tělesná výchova

2 Charakteristika předmětu Osnovy Učební osnovy II. stupeň Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Charakteristika předmětu Osnovy Cizí jazyk anglický jazyk Charakteristika předmětu Osnovy Anglického jazyka Cizí jazyk německý jazyk Charakteristika předmětu Osnovy Německého jazyka Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika předmětu Osnovy Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu Osnovy Člověk a společnost Dějepis Charakteristika předmětu Osnovy Výchova k občanství Charakteristika předmětu Osnovy Člověk a příroda Fyzika Charakteristika předmětu Osnovy Chemie Charakteristika předmětu Osnovy Přírodopis Charakteristika předmětu Osnovy Zeměpis Charakteristika předmětu Osnovy Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu Osnovy Výtvarná výchova Charakteristika předmětu Osnovy Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu Osnovy Tělesná výchova Charakteristika předmětu

3 Osnovy Člověk a svět práce Charakteristika Člověk a svět práce Osnovy Technické práce Osnovy Práce v domácnosti Osnovy Doplňující vzdělávací obory Další cizí jazyk Charakteristika předmětu Osnovy Volitelné předměty Přehled učebního plánu volitelných předmětů pro druhý stupeň Práce s počítačem Charakteristika předmětu Osnovy Dějepisné praktikum Charakteristika předmětu Osnovy Sport a pohybové aktivity Charakteristika předmětu Osnovy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Autoevaluace školy a její evaluační činnost Poznámky, vysvětlivky Mimoškolní činnost Školní klub Školní družina

4 Charakteristika školy 1.1 Identifikační údaje Základní školy a mateřské školy Drnholec Základní škola a mateřská škola Drnholec, příspěvková organizace, okres Břeclav Svatoplukova 277/2, Drnholec ředitel školy: Libor Smíšek telefon: , zřizovatel: Obec Drnholec adresa: Drnholec, Kostelní 2 telefon: platnost dokumentu od: podpis ředitele razítko školy ( motivační název ŠVP) IČO IZO RED-IO Koordinátor tvorby ŠVP Mgr. Marie Mančíková, Mgr. Jana Juřenová 1.2 Charakteristika školy Škola je plně organizovaná vesnická, spádová, kapacita je 600 žáků, má detašované pracoviště v Pasohlávkách se dvěma třídami I. stupně.. Škola má vlastní areál se sportovišti a prostory na umožnění dalších aktivit ve prospěch žactva. Objekt budovy se skládá z historické budovy, na kterou navazuje přístavba. Historická budova slouží žákům pro ročník jako kmenová, přístavba slouží jako školní družina, školní klub, školní jídelna, jsou zde odborné učebny přírodopisu, fyziky, chemie, pracovního vyučování s keramickou pecí, pracovna šití, hudební výchovy, výtvarné výchovy,jazykové učebny, učebny výpočetní techniky, cvičná kuchyň, videoučebna, tři tělocvičny, posilovny a kmenové třídy pro žáky ročníku. Hygienické normy sociálních a hygienických zařízení jsou postupně naplňovány. Zázemí sboroven a kabinetů pro učitelský sbor je prostorově výborné. Vybavenost výpočetní a multimediální technikou je ve stálém vývoji, máme zasíťované všechny počítače a internet provozujeme pomocí radiového signálu. Velikost sboru vychází ze stavu žactva, máme poměrně stabilní sbor s velkou kvalifikovaností, výchovného poradce, metodika prevence, odborníka na specifické poruchy učení, vychovatelky. Dvanáct let jsme pracovali podle projektu Obecná škola. V posledních dvou letech jsme se dvakrát neúspěšně pokusili přihlásit do projektů EU. Spolupráce s rodiči je založena na každodenním spojení se školou, které se uskutečňuje telefonicky, osobně, y, poštou, prostřednictvím žákovských knížek, sešitů, možností návštěv vyučování. V průběhu školního roku jsou uskutečňovány konzultace s rodiči, každý učitel má v týdnu vyčleněnou dobu pro styk s rodiči

5 Spolupráce se zřizovatelem zajišťuje všechny základní potřeby provozu školy a v průběžném kontaktu starosty s vedením školy se řeší aktuální situace. Spolupráce se školskou radou je uskutečňována podle zákona a členové se zapojují do akcí pořádaných školou. Spolupráce s pedagogickou poradnou je dlouholetá a na dobré úrovni. Spolupráce s pracovnicemi odboru péče o děti je dlouholetá a úspěšnost řešení je závislá na legislativním rámci. Spolupráce s policií je dlouholetá, policie vychází vstříc při řešení aktuálních situací, výsledky jsou závislé na legislativě. Spolupráce s odborem školství v obci s rozšířenou působností je na velmi dobré úrovni v oblasti ekonomiky a poradenství v řízení. Spolupráce s odborem školství kraje se uskutečňuje v rámci porad s vedoucími pracovníky a konzultacemi s jednotlivými složkami odboru. Spolupráce se školou v Novosedlích, pro kterou jsme spádová škola, je na dobré úrovni při organizování vzdělávacích akcí a ve vzájemné prezentaci činnosti dětí na akcích obou škol i v koordinaci vzdělávacích plánů na úrovni předmětové komise a metodického sdružení. S dalšími školami spolupracujeme hlavně při pořádání akcí sportovního charakteru, dále při partnerství v projektech. Spolupráce s podnikatelskou sférou spočívá hlavně ve sponzorské činnosti ve prospěch školy. Spolupráce s okolními obcemi, pro které jsme spádovou školou, je hlavně na úrovni jednání se zřizovatelem o velikosti příspěvku a v individuální podpoře školních aktivit. Spolupráce s městem Mikulov spočívá v účasti na grantu monitorování a údržby místních cyklostezek. Spolupráce a členství v celostátním projektu Tvořivá škola. Areál školy je umístěn na okraji centra městyse Drnholec, který leží na jihovýchodě České republiky v pohraničí s Rakouskem na jižní Moravě, okres Břeclav. Hlavní vchod je situován na ulici s malým provozem, jedna část areálu leží u silnice s poměrně velkým provozem Charakteristika žáků Situace společenského vývoje v naší oblasti koresponduje s celostátním trendem posunu rodičovství do věku kolem třiceti let a s rozvážným posuzováním počtu dětí v rodině. S tím souvisí úbytek dětí ve škole. Stabilita žactva, tedy docházka v historii naší školy jednotlivých generací, je poměrně trvalá. Znalost dětí je z tohoto hlediska velmi dobrá. Dlouhodobě se i naši žáci postupně více hlásí na obory s maturitou. Úspěšnost přijetí na vybranou školu je vysoká. Statisticky lze posoudit úspěšnost vystudování na středních školách všech typů jako velmi dobrou. Pouze malé procento studentů neukončí střední vzdělání. Vysokoškolské vzdělání ukončí průměrně 17% našich žáků. Z pohledu na charakteristiku žactva v oblasti chování a jednání je rozdíl mezi chováním ve škole a mimo ni. Morální pohled na život získávaný v rodině je u řady rodin odlišný od pohledu školy. S tím souvisí rozpor vnímání reálného života těmito dětmi a jejich přístup k dospělým. 1.3 Charakteristika ŠVP Pedagogický sbor je dlouhodobě zaměřen na hlavní úkol základního vzdělávání ve smyslu všestranného rozvoje dětí. To je výchovná a vzdělávací strategie. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných je zajištěno celým pedagogickým sborem formou dohodnutou v rámci platných směrnic. Školní vzdělávací program na prvním stupni navazuje na škoní program škol mateřských a pokračuje v naplňování výchovných a vzdělávacích cílů RVP ZV

6 1.3.1 Zaměření školy Mahátma Gándhí řekl: My sami musíme být tou změnou, kterou chceme vidět ve světě kolem nás. Co je hlavním kritériem kvalitní školy? příjemné školní klima perfektní komunikace mezi učiteli a vedením školy, mezi učiteli a rodiči, učiteli a žáky profesní spolupráce pedagogických pracovníků kvalitní materiální vybavenost školy (počítači a internetem; knižním fondem; zařízeními pro praktickou výuku; tělesnou výchovu a výchovu k estetice). To všechno se projeví ve vztahu k žákovi v jeho chování i v jeho vztahu k učení. ŠVP vychází z klíčových kompetencí RVP ZV, z analýzy školy a života školy vůbec.chceme dále rozvíjet silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat to, co považujeme za nedostatky (nejednotnost v dodržování a pojetí pravidel, estetická úroveň školy, nezájem žáků a jejich povrchnost). Cílem vzdělávacího programu je zapojení školy i jejich absolventů do praktického života, vytvářet u žáků pocit zodpovědnosti, rozvíjet schopnost svobodné a tvůrčí práce, samostatného myšlení a odpovědného rozhodování tedy všestranný rozvoj osobnosti každého jedince. Důležitou úlohu má v této oblasti i činnost školní družiny a školního klubu, také celoškolní akce v průběhu školního roku (Maraton E.Zátopka, Drnholecký trojboj, Olympijské dny, Pevnost škola, Slavík, Společenská výchova, Gymnastické závody). V rámci klubové činnosti je též možný přístup k informačním technologiím i ve volném čase žáků. Jedním z nejdůležitějších témat pro školu a její vedení je komunikace a vztahy uvnitř školy i mimo ni s rodiči a veřejností.škola organizuje společné akce ( ples, den otevřených dveří, na 1.stupni společné akce s rodiči). Velmi významné je také úsilí školy o prohloubení jazykových dovedností( disponibilní hodiny, dělení na skupiny v každém ročníku, další vzdělávání učitelů ). Nedílnou součástí ŠVP jsou poznávací pobytové zájezdy, exkurze, zařazované na 1. i 2. stupni.jde o přirozenou integraci učiva, exkurze jsou připravovány projektovým způsobem. Značný důraz v učebním plánu je kladen na informační a komunikační technologii s cílem vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky ve všech předmětech..cílem je vytvořit žákům podmínky pro jejich rozvoj, preferovat metody, které budou rozvíjet tvůrčí činnost, a to formou specifických úkolů i projektů. Nabízíme jim účast v různých akcích a soutěžích školního i okresního charakteru, kde mají možnost rozvíjet své schopnosti, zavádíme do výuky efektivní metody, jako je skupinové a projektové vyučování, kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu. V náboženské výchově spolupracuje škola s církví a vychází ze zájmu rodičů. V popředí záměrů a cílů našeho programu je rozvoj tvořivosti a samostatnosti žáků. Proto je naší největší snahou motivovat žáky tak, aby měli radost z pochopení probíraného učiva, přičemž jsou respektovány jejich individuální vlohy. Charakter výuky je dán: - zařazováním prvků činnostního učení - podněcováním žáků k tvořivé práci tím, že využívá vlastních zkušeností - kladením důrazu na motivaci - využívání co nerozmanitějších metod učení - prací ve skupinách se žáci učí vzájemnému respektování - častá práce s pomůckami - uplatňování poznatků v praxi - zpestření výuky konáním různých soutěží a akcí ve spolupráci se ŠD a ŠK - při přípravě projektů vycházíme co nejvíce z nápadů dětí Chceme-li dosáhnout dobrých výsledků u všech žáků, musíme jim dát prostor. Kvalitu vzdělání neurčuje množství poznatků, ale jejich propojenost, smysluplnost a použitelnost pro život

7 1.4 Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence tvoří základ pro celoživotní učení a orientaci žáků v každodenním praktickém životě. Klíčové kompetence Kompetence k učení Kompetence k řešení problému Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Učitel klade důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací vede žáky k sebehodnocení podněcuje žákovu tvořivost nabízí žákům účast v různých soutěžích a olympiádách Učitel vede výuku tak, aby žáci hledali různá řešení problém a svoje řešení si dokázali obhájit používá netradiční úlohy ( Kalibro,matematický Klokan) při výuce motivuje žáky problémovými úlohami z praktického života vede žáky k používání internetu ( vyhledávání a třídění informací, vhodné využívání informací) analýza mediálních informací vytváří podmínky, aby žáci prezentovali své názory a nápady ve školním časopise Učitel vede žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo ni učí žáky obhajovat vhodnou formou svůj názor a poslouchat názory jiných informuje žáky o možnosti využívání školního časopisu ke komunikaci příležitostně vede žáky k přípravě programů( Den matek, programy divadelního kroužku, vánoční besídky) zařazuje metody skupinové práce a jejich prostřednictvím vede žáky ke spolupráci při vyučování Učitel ve vyučování používá skupinovou práci žáků, vzájemnou pomoc při učení, týmovou práci sociální kompetence vyvozuje na praktických cvičeních a úkolech ( při Tv, na výletě, na exkurzi) usiluje o to, aby žáci prokázali schopnost střídat role ve skupinách vede žáky k respektování společně dohodnutých pravidel chování a k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky Učitel usiluje o to, aby si žáci ve třídě společně stanovili pravidla chování, respektovali individuální rozdíly ( národnostní, etnické, kulturní) klade důraz na environmentální výchovu, vede žáky k třídění odpadů, k zodpovědnému chování v přírodě, na exkurzi, výletě zapojuje žáky do projektů, kde se seznamují s kulturou jiných národů (projekt Cestujeme po Evropě ) Učitel motivuje žáky k aktivnímu zapojení do Světa práce vede žáky k objektivnímu sebehodnocení výběrem volitelných předmětů pomáhá žákům při profesní orientaci zajistí exkurzi na Úřad práce (8. roč.) ve školním klubu nabízí zájmové činnosti - 7 -

8 1.5 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Žáci s vývojovými poruchami učení jsou vyšetřováni se souhlasem zákonných zástupců v pedagogickopsychologické poradně v Břeclavi. Na základě vyšetření a doporučení jsou integrováni do běžných tříd. V případě potřeby u individuálně integrovaných žáků se stanoví individuální vzdělávací plán zpracovaný podle učebního plánu běžných tříd. Učitel přizpůsobí a upraví vzdělávací obsah základního vzdělávání pro tyto žáky tak, aby bylo dosahováno souladu mezi vzdělávacími požadavky a skutečnými možnostmi těchto žáků. Je možno stanovit i odlišnou délku vyučovací hodiny. Logopedie je součástí kroužku na 1.stupni s možností zařazení starších žáků., zdravotní Tv je řešena v rámci Tv individuálním přístupem. Pro vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním budou voleny vhodné přístupy a odpovídající metody a formy práce. Pro výchovu a vzdělávání nadaných žáků je zapotřebí zvýšené motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte. Při identifikaci a následné péči o mimořádně nadaného žáka učitelé využijí pomoc pedagogicko-psychologických poraden

9 1.6 Začlenění průřezových témat Tabulka začlenění průřezových témat pro I. stupeň OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH OSOBNOSTNÍ ROZVOJ SOCIÁLNÍ ROZVOJ MORÁLNÍ ROZVOJ OBČANSKÁ SPOLEČNOST A ŠKOLA OBČAN, OBČANSKÁ SPOLEČNOST A STÁT FORMY PARTICIPACE OBČANŮ V POLITICKÉM ŽIVOTĚ PRINCIPY DEMOKRACIE JAKO FORMY VLÁDY A ZPŮSOBU ROZHODOVÁNÍ EVROPA A SVĚT NÁS ZAJÍMÁ OBJEVUJEME EVROPU A SVĚT JSME EVROPANÉ 3. ročník ( Bílá pastelka) 4. ročník ( žákovský parlament) 5. ročník ( Čj- kultura našich sousedů) MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA MEDIÁLNÍ VÝCHOVA KULTURNÍ DIFERENCE LIDSKÉ VZTAHY ETNICKÝ PŮVOD MULTIKULTURALITA PRINCIP SOCIÁLNÍHO SMÍRU A SOLIDARITY EKOSYSTÉM ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ŽIVOTA LIDSKÉ AKTIVITY A PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VZTAH ČLOVĚKA K PROSTŘEDÍ KRITICKÉ ČTENÍ A VNÍMÁNÍ MEDIÁLNÍCH SDĚLENÍ INTERPRETACE VZTAHU MEDIÁLNÍCH SDĚLENÍ A REALITY STAVBA MEDIÁLNÍCH SDĚLENÍ VNÍMÁNÍ AUTORA MEDIÁLNÍCH SDĚLENÍ FUNGOVÁNÍ A VLIV MÉDIÍ VE SPOLEČNOSTI TVORBA MEDIÁLNÍHO SDĚLENÍ 4. ročník ( Hv- Kdo si tu po ránu zpívá? ) období ( Den Země- denní projekt) 5. ročník ( Klamavá reklama celodenní projekt) PRÁCE V REALIZAČNÍM TÝMU - 9 -

10 1.6.2 Tabulka začlenění průřezových témat pro 2. stupeň OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA MEDIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ ROZVOJ SOCIÁLNÍ ROZVOJ MORÁLNÍ ROZVOJ OBČANSKÁ SPOLEČNOST A ŠKOLA OBČAN, OBČANSKÁ SPOLEČNOST A STÁT FORMY PARTICIPACE OBČANŮ V POLITICKÉM ŽIVOTĚ PRINCIPY DEMOKRACIE JAKO FORMY VLÁDY A ZPŮSOBU ROZHODOVÁNÍ EVROPA A SVĚT NÁS ZAJÍMÁ OBJEVUJEME EVROPU A SVĚT JSME EVROPANÉ KULTURNÍ DIFERENCE LIDSKÉ VZTAHY ETNICKÝ PŮVOD MULTIKULTURALITA PRINCIP SOCIÁLNÍHO SMÍRU A SOLIDARITY EKOSYSTÉM ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ŽIVOTA LIDSKÉ AKTIVITY A PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VZTAH ČLOVĚKA K PROSTŘEDÍ KRITICKÉ ČTENÍ A VNÍMÁNÍ MEDIÁLNÍCH SDĚLENÍ INTERPRETACE VZTAHU MEDIÁLNÍCH SDĚLENÍ A REALITY STAVBA MEDIÁLNÍCH SDĚLENÍ VNÍMÁNÍ AUTORA MEDIÁLNÍCH SDĚLENÍ FUNGOVÁNÍ A VLIV MÉDIÍ VE SPOLEČNOSTI TVORBA MEDIÁLNÍHO SDĚLENÍ PRÁCE V REALIZAČNÍM TÝMU 9.r-ČJ;6,7.r-D;8,9.r-CJ;8,9.r-OV;7,8.r-Z 6-9.r-CJ;7-9.r-Z;7,9.r-ČJ;7.r-D;9.r-OV;7,9.r-ČSP 6-9.r-CJ;7,9.r-ČJ;7.r-D;6,9.r-OV;7.r-VV 6-9.r-CJ;7,9.r-ČJ;7.r-D;8.r-OV;9.r-Z 7-9.r-CJ;7,9.r-ČJ;9.r-D;6.r-OV;9.r-Z;9.r-Z;9.r-Př;; 7-9.r-CJ;9.r-ČJ;9.r-D;8.r-VV 6-9.r-ČJ,CJ,VV,F,TV,VZ;9.r-D;6.r-OV;7,8.r-M;8.r- Př;7,9.r-Ch;6,9.r-ČSP 6-9.r-ČJ,CJ,TV,VZ;6.r-M;9.r-D;7.r-VV;7-9.r-Z;8.r- Př;8.r-ČSP 6-9.r-ČJ,TV,VZ;8.r-M;9.r-D;7-9.r-CJ;6,8,9.r-OV;8.r- VV;9.r-Ch; 7.r-ČSP 7.r-ČJ;9.r-M;8.r-D;8,9.r-CJ;6,8.r-OV;9.r-Ch;6.r-TV8.r- VZ;6.r-ČSP 6-9.r-CJ;6,9.r-ČJ;9.r-M;6,8.r-D;6,8,9.r-OV;7,8.r-Ch;7.r- TV;9.r-VZ;9.r-ČSP 7,9.r-ČJ;9.r-D;7,9.r-CJ;8.r-OV; 6-9.r-CJ;7,9.r-ČJ;6.r-M;8.r-D;6,7.r-Z;9.r-Př;8,9.r- Ch;8,9.r-F;6,7.r-TV;8.r-ČSP 6-9.r-CJ;7,9.r-ČJ;7.r-M;6-8.r-D;7,8.r-Z;7.r-Ch 6-9.r-CJ,TV,VZ;7,9.r-ČJ;7.r-D;9.r-OV;6,9.r-VV;8.r- Z;8.r-Př;8.r-ČSP 6,7,9.r-ČJ;8.r-M;6.r-D;8,9.r-CJ;6.r-VV;6-8.r-Z;9.r-Př 7-9.r-CJ;6,7,9.r-Př;7.r-ČJ;6.r-M;9.r-D;8.r-VV;8.r-Z;6.r- F;6,7.r-VZ 6,7,9.r-Př;7,9.r-ČJ;6.r-D;8,9.r-CJ;8.r-Z;6,7.r-VZ 6-9.r-TV;7,9.r-ČJ;6,9.r-M;8.r-D;7-9.r-CJ;6,9.r-OV;6.r- VV;7-9.r-Z;6,7,9.r-Př;7,9.r-Ch;8,9.r-F;6.r-ČSP 6-9.r-CJ,TV;6,7,9.r-Př;7,9.r-ČJ;6,9.r-M;6,7,8.r-D;6,7.r- VV;8,9.r-Z;8.r-Ch;7,8.r-F;6,7.r-ČSP 6-9.r-CJ,TV;6,7,9.r-ČJ;8,9.r-M;9.r-D;6.r-OV;6.r-Z;9.r- Př;8,9.r-VZ 6,7,9.r-ČJ;7-9.r-CJ;8.r-M;9.r-D;7-9.r-CJ;6.r-VV;7,8.r- Z;7,8.r-Př;8,9.r-VZ 6-9.r-Z,TV;7,9.r-ČJ;7.r-M;9.r-D;7-9.r-CJ;7.r-Př 6-9.r-VZ,TV;6,7,9.r-ČJ;6,9.r-M;9.r-D;7-9.r-CJ;6,9.r- OV;8.r-VV;7.r-Z;7-9.r-Př;9.r-Ch;9.r-F;9.r-ČSP 6-9.r-TV;6,7,9.r-ČJ;8.r-M;9.r-D;7-9.r-CJ;8,9.r-VZ 7,9.r-ČJ;8.r-M;9.r-D;7-9.r-CJ;9.r-Ch;8,9.r-TV;9.r- VZ;8,9.r-ČSP

11 2 Učební plán 2.1 Tabulka učebního plánu I. stupeň 1. stupeň ( ročník) Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D Jazyk a Český jazyk jazyková a literatura komunikace Cizí jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Průřezová témata P Disponibilní časová dotace Celková povinná časová dotace Poznámky Celková časová dotace na 1. stupni základního vzdělávání je 118 hodin týdně ( včetně disponibilních ). Týdenní hodinová dotace je stanovena takto: - pro ročník 21 hodin - pro 3. ročník 24 hodin - pro 4. ročník 26 hodin - pro 5. ročník 26 hodin Závazná minimální časová dotace je uváděna u jednotlivých předmětů. Lze ji navýšit podle záměrů školy prostřednictvím disponibilních hodin. Pro ročník celkem o 9 hodin. Učební plán lze modelovat variabilně podle potřeb žáků a pedagogických záměrů školy. V rámci učebního plánu může výuka probíhat u jednotlivých předmětů bez pevné časové dotace v menších časových celcích než jedna vyučovací hodina. Jednotlivé řízené činnosti mohou být kombinovány a propojovány při zachování celkové stanovené denní a týdenní dotace pro vyučovací předměty a dodržení požadavků na odpočinek a relaxaci

12 2.2 Tabulka učebního plánu II. stupeň 2. stupeň ( ročník) Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace 6 D 7 D 8 D 9 D Jazyk a Český jazyk jazyková a literatura komunikace Cizí jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie 1 1 Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví 11 1 Tělesná výchova Člověk a svět práce 1 1 Technické práce 4 1 Práce v domácnosti 1 Další cizí jazyk Volitelné předměty Průřezová témata P Disponibilní časová dotace Celková povinná časová dotace Poznámky k učebnímu plánu Český jazyk - v 8. a v 9. ročníku je předmět posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace. Cizí jazyk - v 6.,7. a 8. ročníku je předmět posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace. Další cizí jazyk je realizován v 7., 8. a 9. ročníku po 2 hodinách z disponibilní časové dotace. Matematika - v 7. a v 9. ročníku je předmět posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace. Tělesná výchova - v 8. ročníku je předmět posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace. Vyučovací předmět Výchova ke zdraví se vyučuje v 9. ročníku jako samostatný předmět. Volitelné předměty - jsou realizovány v 6., 7., 8. a 9. ročníku po 1 hodině z disponibilní časové dotace

13 3 Učební osnovy I. stupeň 3.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter, ale pro přehled je rozdělen do tří složek: komunikační a slohové výchovy, jazykové výchovy a literární výchovy. Ve výuce se obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná. Cílem je čtení s porozuměním, dorozumívat se a seznamovat žáky s literaturou, některé texty dramatizujeme. Rozvoj čtenářské gramotnosti je důležitý pro získávání a předávání informací a k vyjádření pocitů, prožitků a ke sdělování názorů. Rozvíjíme emocionální a estetické vnímání. Učíme se vlastní tvorbě a prezentaci. Některá témata mohou být realizována v knihovně, divadle, na koncertě. Vzdělávání v daném vzdělávacím oboru vede k utváření těchto klíčových kompetencí: Kompetence k učení - ochota věnovat se dalšímu poznávání - srozumitelně se vyjadřovat - tvořit nová díla Kompetence k řešení problémů - hledá a vybírá řešení - uvědomuje si problém - rozlišuje podstatné a nepodstatné informace - přemýšlí nad problémem Kompetence komunikativní - rozšiřuje slovní zásobu - vyjadřuje se výstižně a srozumitelně - dodržuje smluvená pravidla - vciťuje se do pocitů druhých a respektuje je Komunikace sociální a personální - spoluvytváří pravidla a snaží se je dodržovat - tvoří společný literární útvar - podporuje ostatní členy skupiny - pracuje ve skupině a ve dvojicích Kompetence občanské - toleruje různé názory - omluví se za své selhání a napravuje svoji chybu - nabízí a přijímá pomoc Kompetence pracovní - plánuje si svoji práci - seznamuje se s různými pracovními postupy - hledá nejlepší různé postupy

14 Osnovy Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 1. UČIVO OBSAH Komunikační a slohová výchova - učí se číst jednoduché texty - otevřené, zavřené slabiky, shluk souhlásek, jednoduchá slova a věty - porozumí písemným nebo mluveným projevům přiměřené složitosti - respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru - pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost - v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči - praktické naslouchání, pozorné a soustředěné naslouchání, reaguje, zaznamenává - oslovení, prosba, poděkování, omluva, pozdrav, mimika, gesta, zdvořilost - dechová a hlasová cvičení, jazykolamy, spisovná mluva - dechová a hlasová cvičení, básně, říkadla, tempo, intonace, přízvuk, reprodukce, vyprávění - na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev - zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním - správné sezení, správný úchop psacího náčiní, zraková hygiena, příprava pracovního prostředí - seznamuje se se správným psaním tvarů písmen a číslic, se správným spojováním písmen a slabik; učí se kontrolovat vlastní písemný projev - seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh Jazyková výchova - rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky Literární výchova -čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřeného věku M, Prv- čtení zadání, úkolů Prv, M, Hv, Vv- pochopení a vypracování úkolu OSV Dv- sociálně komunikační hry Hv- hry na soustředění OSV Hv- gymnastika mluvidel MV Prv, M- slovní úlohy, Dv, Hv - vypravování, vzkaz, žádost Prv- vyprávění Dv- sociálně komunikační hry Prv, M, Vv, Hv- příprava pracovního prostředí - psaní písmen, slabik, slov, opis a přepis; psaní přiměřených slov a vět - obrázková osnova, vypravování, dokončení děje, přeházené a vynechané obrázky - sluchové rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek, tempo, intonace, přízvuk, sluchová a zraková analýza a syntéza, skládací abeceda - poslech literárních textů, zážitkové naslouchání, volná reprodukce textu, rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, pohádka - vyjadřuje své pocity z přečteného textu - volná reprodukce, výtvarný záznam, dramatizace M- správné psaní číslic, odpovědí Pč- tvorba písmen, číslic z plastelíny, drátu Vv- písmena, číslice Prv- psaní do prac. sešitů Prv- pohádky o zvířátkách Dv- dramatizace pohádky M- před, za vv- malování obrázkové osnovy OSV Prv- hláskuje a slabikuje názvy zvířat, květin M- počítá slabiky, hlásky Tv- rozpočitadlo Hv- krátké a dlouhé tóny OSV Vv- výtvarný doprovod Dv- dramatizace Prv- říkadla, básně OSV Vv, Pv

15 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 2. Komunikační a slohová výchova - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - pečlivě vyslovuje,opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost - na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev - zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním - píše správné tvary písmen a číslic,správně spojuje písmena a slabiky,kontroluje vlastní písemný projev Jazyková výchova -rozlišuje zvukovou a grafic- -kou podobu slova,člení slova na hlásky,odlišuje dlouhé a krátké samohlásky -rozlišuje slova opačného významu,slova souřadná, nadřazená,podřazená -v mluveném projevu se snaží užívat správné gram.tvary podst.,příd.jmen a sloves -třídí,odůvodňuje a píše správně i/y po tvrdých a měkkých souhláskách -odůvodňuje a píše správně dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě-mimo morfologický šef ú/ů bez cizích a složených slov,velká písmena na začátku věty a v typicky vlastních jménech osob, zvířat a místního pojmenování -rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky Literární výchova -čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku -vyjadřuje své pocity z přečteného textu UČIVO OBSAH - upevňuje se technika čtení, intonace,důraz na souvislé čtení s porozuměním - naslouchání soustředěné, aktivní,reagovat otázkami - základy techniky mluveného projevu /dýchání,tvoření hlasu,výslovnost/ - promluva o svých osobních zážitcích,oslovení,vyřizování vzkazů,přivolání pomoci - správné sezení,držení psacího náčiní,hygiena zraku -úhledný,čitelný a přehledný písemný projev,formální úprava textu/odstavce,písmo tiskací a psací,opis a přepis přiměřených textů -stavba slabiky,slova,věty, vyškrtávání nepatřičných slov,písmen,křížovky přesmyčky,uvědomují si hranici slov ve větě -vyhledávání,porovnávání, obohacování slovní zásoby -modulace souvislé řeči zdvořilé a účelné jednání na veřejnosti -sluchově rozlišovat dy-di, ty-ti,ny-ni, -třídění hlásek -práce se slovníkem -abeceda -znělé a neznělé souhlásky -druhy vět /oznamovací, tázací,rozkazovací, přací/ -přednes vhodných lit.textů, básně,říkanky,rozpočítadla, hádanky,bajky,příběhy ze života dětí -dramatizace -poslech lit.textů,naslouchání -M /slovní úlohy/ -Prv /texty/ -Hv /správné frázování,dýchání/ -gymnastika mluvidel -Prv /důležitá tel.č.,ošetření/ -všechny předměty -M /číslice,psaní pod sebou/ -Hv /krátké a dlouhé tóny/ Vv - /barvy,tělo,obchod/ Prv Prv přivolání pomoci Hv-sluchové rozlišení Vv - /vyjádření pocitů malbou/

2.1.1.1 Poznámky... 11

2.1.1.1 Poznámky... 11 Obsah Charakteristika školy... 4 1.1 Identifikační údaje Základní školy a mateřské školy Drnholec... 4 1.2 Charakteristika školy... 4 1.2.1 Charakteristika žáků... 5 1.3 Charakteristika ŠVP... 5 1.3.1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Josef Pulkrab telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Ludmila Plachá telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

NAŠE ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Č.j.: 133/2013

NAŠE ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Č.j.: 133/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání NAŠE ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Č.j.: 133/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY, OKRES PRAHA-VÝCHOD 1 Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....... 2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Tvořivé učení ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Tvořivé učení ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Tvořivé učení ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633 OBSAH Obsah... 2 Identifikační údaje... 4 Charakteristika školy... 5 Úplnost a velikost školy...

Více

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE CESTA ZA POZNÁNÍM. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE CESTA ZA POZNÁNÍM. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE CESTA ZA POZNÁNÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání PLATNOST DOKUMENTU OD 1. 9. 2013 Název ŠVP: Údaje o škole: Zřizovatel:

Více

pro základní vzdělávání

pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DEŠTNÁ Není moudrý ten, kdo mnoho ví, ale ten, kdo ví, čeho je potřeba. F. L. Čelakovský 1. OBSAH 1. Obsah... 2 2. Identifikační

Více

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Zdravá škola pro všechny

Zdravá škola pro všechny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zdravá škola pro všechny č.j. 145/2007, ve znění 234/2008, 179/2009, 207/2012 ŠVP ZŠ Drnovice,okres Vyškov Název školy: ZŠ Drnovice, okres Vyškov Ředitel:

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání 14. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, ZÁBĚLSKÁ 25, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu: 14. ZÁKLADNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Společně

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Společně Základní škola sv. Voršily v Praze Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Společně OBSAH 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy... 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY MILÍN Milín, Školní 247 1 Obsah 1. Identifikač ní údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Podmínky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JUNGMANNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY BEROUN, PLZEŇSKÁ 30 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Jungmannovy

Více

Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán

Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán pro základní vzdělávání Škola pro každého Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán základní školy a mateřské školy Velký Beranov je otevřený dokument, který je postupně aktualizován. Třetí verze,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ ~ 1 ~ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ zpracovaný podle RVP ZV ~ 2 ~ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Tel.:377922312, e-mail:zsmestotouskov@seznam.cz, www.skola.touskov.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy

Více

Základní škola Kounice, okres Nymburk Školní vzdělávací program

Základní škola Kounice, okres Nymburk Školní vzdělávací program OBSAH 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy a charakteristika ŠVP... 4 2.1 Charakteristika školy... 4 2.1.1 Velikost a úplnost školy... 4 2.1.2 Vybavení školy... 5 2.1.3 Charakteristika pedagogického

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA, KTERÁ SI ZPÍVÁ A KRESLÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA, KTERÁ SI ZPÍVÁ A KRESLÍ Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA, KTERÁ SI ZPÍVÁ A KRESLÍ Č. j.: 549/2011 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU, Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola, příspěvková organizace 2013 Č.j.: 2013/406 OBSAH OBSAH... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP... 4 UČEBNÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Název vzdělávacího programu: Přátelská škola školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Platnost dokumentu: od 6. 9. 2013 ŠVP byl projednán školskou radou dne: 3. 1. 2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

Obsah: 5.2.3. MATEMATIKA..

Obsah: 5.2.3. MATEMATIKA.. Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....... 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY........ 2.1. Velikost školy..... 2.2. Vybavenost školy......... 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 2.4. Komunikace s rodiči a veřejností

Více