Člověk a společnost. ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Člověk a společnost. ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů"

Transkript

1 školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Člověk a společnost

2 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Člověk a společnost

3 PLACE HERE Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) 1 Škola Název ŠVP, nám.bří Jandusů 2, Praha 10 Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Platnost od Délka studia v letech: 9 Název RVP Forma vzdělávání - Člověk a společnost Charakteristika oblasti Vzdělávací oblast člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života v demokratické společnosti. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci poznali dějinné, sociální a kulturně historické aspekty života lidí v jejich rozmanitosti, proměnlivosti a ve vzájemných souvislostech. Seznamuje žáky s vývojem společnosti a s důležitými společenskými jevy a procesy, které se promítají do každodenního života a mají vliv na utváření společenského klimatu. Zaměřuje se na utváření pozitivních občanských postojů, rozvíjí vědomí přináležitosti k evropskému civilizačnímu a kulturnímu okruhu a podporuje přijetí hodnot, na nichž je současná demokratická Evropa budována. Důležitou součástí vzdělávání v dané vzdělávací oblasti je prevence rasistických, xenofobních a extrémistických postojů, výchova k toleranci a respektování lidských práv, k rovnosti mužů a žen a výchova k úctě k přírodnímu a kulturnímu prostředí i k ochraně uměleckých a kulturních hodnot. Ve vzdělávací oblasti člověk a společnost se u žáků formují dovednosti a postoje důležité pro aktivní využívání poznatků o společnosti a mezilidských vztazích v občanském životě. Žáci se učí rozpoznávat a formulovat společenské problémy v minulosti i současnosti, zjišťovat a zpracovávat informace nutné pro jejich řešení, nacházet řešení a vyvozovat závěry, reflektovat je a aplikovat v reálných životních situacích. Vzdělávací oblast člověk a společnost zahrnuje vzdělávací obory a. Ve svém vzdělávacím obsahu navazuje přímo na vzdělávací oblast člověk a jeho svět. Přesahy dané vzdělávací oblasti se promítají i do jiných vzdělávacích oblastí a do celého života školy a mají přímou vazbu zejména na společenskovědní část vzdělávacího oboru, který je v zájmu zachování jeho celistvosti umístěn ve vzdělávací oblasti člověk a příroda. Vzdělávací obor přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je kultivace historického vědomí jedince a uchování kontinuity historické paměti, především ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je zejména poznávání dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do obrazu naší současnosti. Důraz je kladen především na dějiny 19. a 20. století, kde leží kořeny většiny současných společenských jevů. Významně se uplatňuje zřetel k základním hodnotám evropské civilizace. Podstatné je rozvíjet takové časové a prostorové představy i empatie, které umožňují žákům lépe proniknout k pochopení historických jevů a dějů. Žáci jsou vedeni k poznání, že historie není jen uzavřenou minulostí ani shlukem faktů a definitivních závěrů, ale je kladením otázek, jimiž se současnost prostřednictvím minulosti ptá po svém vlastním charakteru a své možné budoucnosti. Obecné historické problémy jsou konkretizovány prostřednictvím zařazování dějin regionu i dějin místních. Vzdělávací obor se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací žáků v sociální realitě a s jejich začleňováním do různých společenských vztahů a vazeb. Otevírá cestu k realistickému sebepoznání a poznávání osobnosti druhých lidí a k pochopení vlastního jednání i jednání druhých lidí v kontextu různých životních situací. Seznamuje žáky se vztahy v rodině a širších společenstvích, s hospodářským životem, činností důležitých politických institucí a orgánů a s možnými způsoby zapojení jednotlivců do občanského života. Učí žáky respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla společenského soužití a přebírat odpovědnost za vlastní názory, chování a jednání i jejich důsledky. Rozvíjí občanské a právní vědomí žáků, posiluje smysl jednotlivců pro osobní i občanskou odpovědnost a motivuje žáky k aktivní účasti na životě demokratické společnosti. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: - rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, k utváření a 2

4 upevňování vědomí přináležitosti k evropské kultuře - odhalování kořenů společenských jevů, dějů a změn, k promýšlení jejich souvislostí a vzájemné podmíněnosti v reálném a historickém čase - hledání paralel mezi minulými a současnými událostmi a k jejich porovnávání s obdobnými či odlišnými jevy a procesy v evropském a celosvětovém měřítku - utváření pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou zkušenost - rozlišování mýtů a skutečnosti, k rozpoznávání projevů a příčin subjektivního výběru a hodnocení faktů i ke snaze o objektivní posouzení společenských jevů současnosti i minulosti - vytváření schopnosti využívat jako zdroj informací různorodé verbální i neverbální texty společenského a společenskovědního charakteru - rozvíjení orientace v mnohotvárnosti historických, sociokulturních, etických, politických, právních a ekonomických faktů tvořících rámec každodenního života; k poznávání a posuzování každodenních situací a událostí ve vzájemných vazbách a širších souvislostech včetně souvislostí mezinárodních a globálních - úctě k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům; k rozvíjení respektu ke kulturním či jiným odlišnostem (zvláštnostem) lidí, skupin i různých společenství - získávání orientace v aktuálním dění v ČR, EU a ve světě, k rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti - utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, k rozvíjení realistického sebepoznávání a sebehodnocení, k akceptování vlastní osobnosti i osobnosti druhých lidí - utváření pozitivních vztahů k opačnému pohlaví v prostředí školy i mimo školu, k rozpoznávání stereotypního nahlížení na postavení muže a ženy v rodině, v zaměstnání i v politickém životě, k vnímání předsudků v nazírání na roli žen ve společnosti - rozpoznávání názorů a postojů ohrožujících lidskou důstojnost nebo odporujících základním principům demokratického soužití; ke zvyšování odolnosti vůči myšlenkové manipulaci - uplatňování vhodných prostředků komunikace k vyjadřování vlastních myšlenek, citů, názorů a postojů, k zaujímání a obhajování vlastních postojů a k přiměřenému obhajování svých práv 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Charakteristika předmětu Vyučovací předmět dějepis na druhém stupni navazuje obsahově na předmět vlastivěda, který je vyučován na prvním stupni ZŠ. je vyučován od 6. do u, s časovou dotací dvou vyučovacích hodin týdně. Výuka probíhá v kmenových třídách. Cílem výuky dějepisu je vysvětlit žákům souvislost mezi přítomností a minulostí, jejich vzájemné provázanosti, navázat a prohloubit jejich doposud získané znalosti z oboru historie, vést žáky ke schopnosti porovnávání různých historických aspektů z pohledu českých i světových dějin, hledání odlišných názorů, stanovisek na historický vývoj lidské společnosti. Předmět dějepis by měl v dnešní podobě vytvořit u žáků základ pro další studium společenskovědních oborů na vyšších typech škol a poskytnout základní orientaci v současném společenském dění. Formy výuky volí vyučující předmětu dějepis na základě znalosti jednotlivých historických témat, přizpůsobuje je jednotlivým třídním kolektivům a žákům. Vede žáky k práci s dochovanými historickými materiály, k samostatnému vyhledávání informací (odborné publikace, beletrie, muzea, internet, besedy), ke sledování současného dění. Znalostí a dovedností z dějepisu využívají žáci i v celoškolních projektech. 3

5 2 týdně, P Pravěk Vysvětlí význam dějin pro člověka a současnou společnost Uspořádá data na časové ose, nakreslí schéma časové osy Uvědomuje si význam náboženství Chápe vliv přírodních podmínek na vznik prvních států Popíše život pravěkých lovců a sběračů Vysvětlí význam zemědělství a využití kovů pro lidskou společnost Uvede příklady nejstarších pravěkých kultur a nalezišť v ČR Význam zkoumání dějin, informace o dějinách, historické prameny Historický čas a prostor Vývoj člověka (datace) Doba kamenná - starší, mladší, pozdní Doba bronzová Doba železná a osídlení Evropy a Čech Etnický původ Kreativita Základní epické žánry Cyklus dne, týdne, měsíce, roku Planeta Země - vznik a vývoj života. Vesmír, Země, kartografie Přírodní sféry Země Regionální zeměpis Výtvory lidí v krajině Zvířata a člověk Výchova ke zdraví Zdraví a životní prostředí Zdraví a výživa Pracovní výchova Základní podmínky pro pěstování Matematika Jednoduché vypravování Desetinné číslo a desetinný zlomek, pojem zlomek Vesmír, Země, kartografie Výtvory lidí v krajině Lidská obydlí (iglů,teepee, maringotka, hausboat, vila, činžovní dům...) Výchova ke zdraví Osobnost člověka Starověk Uvědomuje si přínos starověkých států pro další vývoj světa Vysvětlí rozdíl mýtus x skutečnost Umí využívat dostupné zdroje informací o historii Nejstarší státní útvary (orientální despocie) - Egypt, Mezopotámie, Indie, Čína a jejich kulturní odkaz 4

6 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Matematika Jednoduché vypravování Základní epické žánry Převádění jednotek délek, obsahu a hmotnosti Rodina, příbuzenstvo,náhrada rodiny Přírodní sféry Země Regionální zeměpis Výtvory lidí v krajině Nový a Starý zákon (Archa Noemova, Šalamoun, Adam a Eva...) Lidská obydlí (iglů,teepee, maringotka, hausboat, vila, činžovní dům...) Výchova ke zdraví Zdraví a životní prostředí Osobnost člověka Matematika Jednoduché vypravování Desetinné číslo a desetinný zlomek, pojem zlomek Lidská obydlí (iglů,teepee, maringotka, hausboat, vila, činžovní dům...) Výchova ke zdraví Osobnost člověka Antické Řecko Posoudí význam, přínos řecké kultury pro evropskou civilizaci a její kulturu Porovná vývoj v Řecku a v Římě Kořeny civilizace Báje a mýty Městské státy - Atény a Sparta Řecko-perské války Kultura a umění Alexandr Makedonský Matematika Jednoduché vypravování Základní epické žánry Převádění jednotek délek, obsahu a hmotnosti Pythagorova věta Kruh, kružnice Regionální zeměpis Kulturní zvyky jednotlivých zemí, rituály, vliv na výtvarné umění Odborné pojmy, prostorové vidění,geometrické tvary Výchova ke zdraví Zdraví a výživa Matematika Jednoduché vypravování Desetinné číslo a desetinný zlomek, pojem zlomek Úhel Trojúhelník Výchova ke zdraví Zdraví - definice Osobnost člověka 5

7 Antický Řím Porozumí různým typům vlády v Římě Porovná vývoj v Řecku a v Římě Uvědomuje si přínos a odkaz římské civilizace pro další vývoj v Evropě Osídlení Apeninského poloostrova Království, republika; Občanské války Císařství; Krize a rozpad říše Kultura a umění Vznik křesťanství Střední Evropa v době římské, její styky s antickými státy Matematika Jednoduché vypravování Základní epické žánry Převádění jednotek délek, obsahu a hmotnosti Regionální zeměpis Výtvory lidí v krajině Matematika Jednoduché vypravování Desetinné číslo a desetinný zlomek, pojem zlomek Aplikační a problémové úlohy Nový a Starý zákon (Archa Noemova, Šalamoun, Adam a Eva...) Výchova ke zdraví Zdraví - definice Osobnost člověka 2 týdně, P Raný středověk ( století) Chápe vliv křesťanství na vývoj v Evropě při formování nových států Porozumí základu středověké společnosti - feudálním vztahům Uvědomuje si vývoj našeho území (v století) Porovnává vývoj v jednotlivých státech, najde podobnosti a odlišnosti Uvědomuje si význam Vikingů,porovná význam Vikingů s ostatními evropskými národy Umí využívat dostupné zdroje informací o historii Umí porovnat základní znaky západoevropské, byzantskoslovanské a arabské kulturní oblasti Vznik nových státních útvarů (Arabská, Byzantská, Francká říše) Šíření křesťanství v Evropě, křížové výpravy Slované v Evropě První státní útvary na našem území Vznik a šíření islámu a jeho vliv na Evropu a Asii Formování státních útvarů v Evropě Přemyslovci v českém státě a románská kultura Středověká společnost - trojí lid - a funkce jednotlivých vrstev 6

8 Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Kreativita Kultura a její rozvíjení Evropa Hudební výchova Vokální činnosti Cyklus středověk (křížové výpravy, rytíři) Kultura a její rozvíjení Cyklus středověk (křížové výpravy, rytíři) Vrcholný středověk ( století) Porovnává změny ve vrcholném středověku s raným středověkem Uvědomuje si roli církve ve společnosti Popisuje význam českého státu v Evropě (Karel IV.) Chápe vliv a význam Jana Husa Chápe význam renesance a humanismu, jeho přesah do současnosti, uvědomuje si změnu v chápání člověka a společnosti Umí využívat dostupné zdroje informací o historii Umí porovnat základní znaky západoevropské, byzantskoslovanské a arabské kulturní oblasti Orientuje se v různých historických stylech, rozeznává hlavní představitele a památky Znaky vrcholného středověku - politika, hospodářství a sociální změny ve společnosti Český stát za posledních Přemyslovců a za Lucemburků Stoletá válka Kočovné kmeny v Evropě (Tataři, Mongolové, Turci) Husitství - kritika církve Gotická kultura a vzdělanosti v Čechách a v Evropě Občan, občanská společnost a stát Majetek a bohatství Kultura a její rozvíjení Evropa Cyklus středověk (křížové výpravy, rytíři) Kultura a její rozvíjení Cyklus středověk (křížové výpravy, rytíři) Pozdní středověk a raný novověk (konec pol. 17. století) Porozumí příčinám a hlavně důsledkům objevných plaveb Uvědomuje si složitou náboženskou situaci v Evropě Porozumí vztahům v Evropě před a po třicetileté válce Diskutuje o významu anglické revoluce pro další vývoj Evropy Vyjádří vlastními slovy podstatu absolutismu Umí využívat dostupné zdroje informací o historii Umí porovnat základní znaky západoevropské, byzantskoslovanské a arabské kulturní oblasti Orientuje se v různých historických stylech, rozeznává hlavní představitele a památky Čechy za Jiřího z Poděbrad, za Jagelonců Hospodářství a technický rozvoj, renesance a humanismus Objevné plavby Náboženská reformace a protireformace Český stát za Habsburků Třicetiletá válka Nizozemská a anglická revoluce Francie Ludvíka XIV., Prusko, Rusko Barokní kultura a vzdělanost 7

9 Občan, občanská společnost a stát Matematika Kruh, kružnice Majetek a bohatství Kultura a její rozvíjení Amerika Asie Evropa Kultura a její rozvíjení Afrika Cyklus středověk (křížové výpravy, rytíři) 2 týdně, P Novověk (2. pol. 17. st. - konec 18. st.) Vysvětlí počátky odlišnosti vývoje západní a střední Evropy Dává do souvislosti jevy a procesy, kterými končí středověk - konec feudálních vztahů, vznik občanské společnosti a kapitalismu Uvědomuje si nerovnoměrný vývoj v Evropě a vzájemné konflikty Umí využívat dostupné zdroje informací o historii Orientuje se v různých historických stylech, rozeznává hlavní představitele a památky Charakterizuje významné politicko - ekonomické a sociální změny v století Osvícenství - rozvoj vzdělanosti, hospodářské a společenské změny, vznik buržoazie České země za Marie Terezie a Josefa II. - osvícenský absolutismus Kreativita Formy participace občanů v politickém životě Etnický původ MeV Fungování a vliv médií ve společnosti Fyzika Člověk poznává svět Energie Politická mapa dnešního světa Obyvatelstvo a sídla Hospodářství a mezinárodní organizace Činnost člověka v krajině a globální problémy Divadlo - výtvarná stránka 8

10 Novověk (konec 18. st. - zač. 20. st.) Porozumí českému národnímu obrození a chápe jeho význam pro další vývoj českého národa Umí využívat dostupné zdroje informací o historii Orientuje se v různých historických stylech, rozeznává hlavní představitele a památky Charakterizuje významné politicko - ekonomické a sociální změny v století Vysvětlí události francouzské revoluce a napoleonských válek, uvede jejich důsledky na vývoj v Evropě Uvede příklady významných sociálních skupin a hnutí Orientuje se v základní politické situaci 19. a 20. století Porovná rozdílné tempo vývoje společnosti ve světě a v Evropě, uvědomuje si soupeření velmocí o moc Francouzská revoluce Napoleonské války a jejich důsledky České země v 19. století - české národní obrození, a počátky utváření novodobého českého národa, emancipační snahy jednotlivých evropských národů Severní Amerika - vznik USA, kolonialismus Rozvoj průmyslové společnosti, socialistické teorie, vznik politických proudů, politických stran Revoluční rok 1848 v Evropě a v Čechách, boj za občanská práva Vznik Rakouska - Uherska Sjednocení Itálie a Německa Vývoj Japonska a Ruska Kreativita Etnický původ MeV Fungování a vliv médií ve společnosti Člověk poznává svět Politická mapa dnešního světa Obyvatelstvo a sídla Hospodářství a mezinárodní organizace Činnost člověka v krajině a globální problémy Člověk poznává svět Divadlo - výtvarná stránka Novověk (zač. 20. st.) Popíše příčiny první světové války a chápe situaci ve světě těsně před válkou Umí využívat dostupné zdroje informací o historii Orientuje se v různých historických stylech, rozeznává hlavní představitele a památky Charakterizuje významné politicko - ekonomické a sociální změny v století Orientuje se v základní politické situaci 19. a 20. století Porovná rozdílné tempo vývoje společnosti ve světě a v Evropě, uvědomuje si soupeření velmocí o moc Dokáže posoudit nebezpečí zneužití vojenské techniky Situace v Evropě na přelomu 19. a 20. století - vztahy mezi velmocemi, boj o kolonie a konflikty mezi imperiálními mocnostmi První světová válka - příčiny, průběh, důsledky 9

11 Kreativita Etnický původ MeV Fungování a vliv médií ve společnosti Slohové útvary Člověk a předpoklady soužití Člověk poznává svět Politická mapa dnešního světa Obyvatelstvo a sídla Hospodářství a mezinárodní organizace Činnost člověka v krajině a globální problémy Člověk poznává svět Politická mapa dnešního světa Divadlo - výtvarná stránka Aukce, skupinová práce, vymyslet legendu ke známému dílu 2 týdně, P 20. století - období Diskutuje o důsledcích první světové války Porozumí vývoji ve 20. a 30. letech, důsledkům hospodářské krize Vysvětlí nebezpečí fašismu a jeho důsledky Umí využívat dostupné zdroje informací o historii Vysvětlí pojmy rasismus, extremismus a uvede příklady z historie Aplikuje historické znalosti na současné problémy světa Evropa a svět po první světové válce Revoluce v Rusku - počátky komunismu Vznik ČSR a 1. republika - její politický, hospodářský a kulturní význam Svět ve 20. a 30. letech - SSSR, nástup fašismu - totalitní režimy a jejich důsledky pro svět Světová hospodářská krize Společenský a kulturní rozvoj, věda ČSR - vývoj Etnický původ Občan, občanská společnost a stát Poznávání lidí Kreativita Slovanské jazyky a útvary českého jazyka Svět a Evropa Poloha ČR a přírodní prostředí ČR Literatura Světová náboženství Občanská společnost Svět a Evropa Člověk a zdraví Poloha ČR a přírodní prostředí ČR Grafické techniky Výtvarné směry 20. století, současnost 10

12 20. století - období Uvědomuje si význam výsledků druhé světové války pro další vývoj ČSR a celého světa Posoudí vztahy mezi USA a SSSR - studená válka Porozumí boji mezi demokratickým a totalitním systémem, umí uvést jejich specifické znaky Umí využívat dostupné zdroje informací o historii Vysvětlí pojmy rasismus, extremismus a uvede příklady z historie Aplikuje historické znalosti na současné problémy světa Rozpad ČSR (Mnichovská konference) Druhá světová válka v Evropě a ve světě, holocaust, důsledky války pro svět ČSR za druhé světové války - domácí a zahraniční odboj Kreativita Poznávání lidí Občan, občanská společnost a stát Etnický původ Publicistické útvary Občanská společnost Svět a Evropa Poloha ČR a přírodní prostředí ČR Literatura Světová náboženství Občanská společnost Svět a Evropa Člověk a zdraví Poloha ČR a přírodní prostředí ČR Výtvarné směry 20. století, současnost 20. století - období po roce 1945 Porovnává vztahy mezi velmocemi a tím mezinárodní politiku Uvědomuje si význam boje proti totalitním systémům a důsledky pádu východního bloku Umí využívat dostupné zdroje informací o historii Vysvětlí pojmy rasismus, extremismus a uvede příklady z historie Charakterizuje postavení rozvojových zemí Aplikuje historické znalosti na současné problémy světa Poválečné uspořádání Evropy a světa - bipolarizace ČSR , převrat 1948 Studená válka - důvody, průběh a důsledek Československo a svět v letech - rozpad koloniálního systému Svět a ČSSR v 80. letech - situace ve východním bloku, projevy krize Pád komunismu Rozpad Československa, vznik ČR Vývoj Evropy na přelomu 20 a 21. století, problémy současného světa (terorismus, globalizace), věda, technika, vzdělanost 11

13 Kreativita Poznávání lidí Občan, občanská společnost a stát Občanská společnost Svět a Evropa Poloha ČR a přírodní prostředí ČR Publicistické útvary Literatura Světová náboženství Občanská společnost Sociální vztahy Svět a Evropa Člověk a zdraví Poloha ČR a přírodní prostředí ČR Projekt futuristického domu Graffiti, historie a současnost Výtvarné směry 20. století, současnost 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Charakteristika předmětu Vyučovací předmět je vyučován v ročníku, a to vždy 1 hodinu týdně. Výuka probíhá v kmenových třídách. Předmět navazuje na učivo prvouky a vlastivědy a významně přispívá k postupnému rozvíjení a formování občanského profilu žáků.integruje poznatky, dovednosti a zkušenosti z různých oblastí i z osobního života žáků a pomáhá tak vytvářet jejich vnitřní postoje k důležitým oblastem lidského života. Formuje vědomí odpovědnosti za vlastní život a další životní dráhu, za důsledky svého chování, jednání a rozhodování. je rozděleno do tématických celků, které vedou žáky k tomu, aby si postupně osvojili dovednost komunikace a společenského styku, aby se naučili orientovat v různých situacích osobního, citového, rodinného a pracovního života, aby si utvořili základní představu o lokálních i globálních problémech současnosti a způsobech jejich řešení, aby získali poznatky a představu o hospodářském životě společnosti a zejména o demokratických principech a postupech při řízení státu. Výuka je v jednotlivých ročnících doplňována dalšími aktivitami, např.návštěvami výstav, prohlídkami budov a institucí, vycházkami, besedami s různými osobnostmi tak, jak to aktuální učivo umožňuje a nabízí. Hodiny jsou koncipovány tak, že vedle tradičního vyučování se hojně využívá skupinové vyučování, řízená diskuse, práce s vlastním materiálem, který si žáci sami vyhledají, dále zpracují a prezentují. Při práci je uplatňován diferencovaný přístup k dětem s SPU, je kladen důraz na slovní projev. Velmi důležitou součástí výuky je postupné osvojování schopnosti formulovat své názory a zapojit se do diskuse, dokázat své názory přednést a obhájit. 12

14 1 týdně, P Cyklus dne, týdne, měsíce, roku Zná různé lidové zvyky, uvědomuje si závislost života lidí na vegetačním cyklu přírody Lidové zvyky a pranostika Přírodní okolí Komentář Vesmír, Země, kartografie Pracovní výchova Základní podmínky pro pěstování Osivo, sadba, polní plodiny Anglický jazyk Konverzační témata Přítomný prostý čas Pravěk Nový a Starý zákon (Archa Noemova, Šalamoun, Adam a Eva...) Tělesná výchova Rekreační sport, režim dne, úprava životního stylu žáka Konverzace v anglickém jazyce Roční období Rodina, příbuzenstvo,náhrada rodiny Chápe smysl a důležitost rodiny,její nenahraditelnost, zkoumá rodinný rozpočet Lidská setkání Sousedé a cizí lidé Funkce rodiny Komentář Dramatizace - scénky, dialogy, hodnocení 13

15 Mezilidské vztahy Výchova ke zdraví Osobnost člověka Linka bezpečí, ochrana dětí Jednoduché vypravování Popis předmětu, osoby Anglický jazyk Konverzační témata Starověk Výchova ke zdraví Osobnost člověka Linka bezpečí, ochrana dětí Konverzace v anglickém jazyce Má rodina Pravidla společenského chování Respektuje různost povah Dokáže posoudit dobré a špatné lidské vlastnosti Učí se vyslechnout názor ostatních, toleruje jiný názor Chápe obsah pojmu šikana, rozlišuje její projevy, aktivně se umí bránit Zná a uvědoměle používá základní pravidla slušného chování - pozdrav, představení, prosba, kultura stolování Dokáže vysvětlit jejich potřebu pro soužití s ostatním, aktivně vystupuje proti vandalismui Život ve škole, práva a povinnosti žáků, žákovská samospráva, společenská pravidla a normy. Komentář Dramatizace - scénky, dialogy, hodnocení Mezilidské vztahy Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Výchova ke zdraví Osobnost člověka Výchova ke zdraví Linka bezpečí, ochrana dětí Tělesná výchova Mimoškolní akce, reprezentace na turnajích Naše vlast, její minulost a současnost Zná hlavní národnostní menšiny v ČR Uvědomuje si rozdílnost jazyků, tradic a kultur Chápe postavení ČR v Evropě i ve světě a nutnost spolupráce Chápe význam slova rodiště, domorodec Uvědomuje si aktivní vztah mezi obcí a občany Slavní předkové Mateřský jazyk Jazykové a kulturní odlišnosti Hlavní město Praha a její místo v ČR a v Evropě, významná místa a památky Moje obec, historie, současnost, památky, rodáci, radnice, zastupitelstvo Komentář Vycházka do obce - významná a zajímavá místa, návštěva radnice 14

16 Etnický původ MeV Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Základní epické žánry Jednoduché vypravování Lidská obydlí (iglů,teepee, maringotka, hausboat, vila, činžovní dům...) 1 týdně, P Národ, vlast Dokáže rozlišit pojem vlastenectví a nacionalismus, kosmopolismus Orientuje se ve státních symbolech a vnímá jejich potřebu a způsoby užívání Státní a národní symboly, vlast a vlastenectví, nacionalismus, státní svátky a významné dny. Komentář Mezilidské vztahy Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě VMEGS Evropa a svět nás zajímá Evropa Cyklus středověk (křížové výpravy, rytíři) Znak typický pro "svou" obec Anglický jazyk Konverzační témata Polární oblasti, Austrálie a Oceánie Amerika Asie Evropa Báje a pověsti Tělesná výchova Mimoškolní akce, reprezentace na turnajích Německý jazyk Pravidla německé výslovnosti 15

17 Majetek a bohatství Uvědomuje si ústavní ochranu majetku a potřebu ochrany duševního vlastnictví Dokáže vysvětlit využití nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení, vysvětlí rozdíl mezi debetní a kreditní kartou Vnímá rozdíl mezi sociální a právní spravedlností Chápe úlohu charitativních a nadačních organizací Zdroje získávání Druhy, hotovostní a bezhotovostní placení, kreditní a debetní karta. Ochrana majetku Sociální spravedlnost, rovnost a nerovnost. Mezilidské vztahy Matematika Poměr Vrcholný středověk ( století) Pozdní středověk a raný novověk (konec pol. 17. století) Návrh mince a bankovky pro Eura Přírodní bohatství Dokáže se zamyslet nad zásahy lidí do přírody a životního prostředí Rozmanitost krajiny Zásahy člověka do přírody Ekologické organizace EV Vztah člověka k prostředí Společenstva Polární oblasti, Austrálie a Oceánie Amerika Asie Evropa Polární oblasti, Austrálie a Oceánie Amerika Asie Evropa Afrika Přírodní katastrofa Kultura a její rozvíjení Postupně si vytváří představu o místě kultury v životě člověka, o vlivu kultury na formování mravních postojů i chování Rozlišuje kulturnost a projevy nekulturnosti Hodnotí vliv masmédií Kultura a umění Druhy umění Umělecké směry Kulturní instituce, kulturní hodnoty a tradice, masová komunikace. 16

18 VMEGS Evropa a svět nás zajímá MeV Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti Literatura Raný středověk ( století) Vrcholný středověk ( století) Pozdní středověk a raný novověk (konec pol. 17. století) Anglický jazyk Konverzační témata Raný středověk ( století) Vrcholný středověk ( století) Pozdní středověk a raný novověk (konec pol. 17. století) Surrealismus - sny, fantazie, zamýšlení nad tím, co dokáže droga Báje a pověsti Vymyšlený hudební nástroj Cyklus středověk (křížové výpravy, rytíři) Znak typický pro "svou" obec Vznik státu a právních norem Uvědomuje si základní demokratické hodnoty, nutnost zákonů pro život v lidské společnosti Na konkrétních příkladech uvádí vztah mezi právem a morálkou Sestavuje svůj morální žebříček hodnot Orientuje se v základních typech a formách státu Orientuje se v principech trestního práva Rozliší přestupek a trestný čin Historické typy a formy státu Právo a morálka, zákládní lidská práva a práva dítěte. Občan, občanská společnost a stát Afrika Návrh mince a bankovky pro Eura Znak typický pro "svou" obec 1 týdně, P Člověk a dospívání Učí se zkoumat pocity sebeprožívání Uvědomuje si svoji jedinečnost a neopakovatelnost Snaží se formulovat své touhy, sny, ideály Umí navazovat a pěstovat zdravé mezilidské vztahy Podobnost a odlišnost lidí, vlastnosti, dovednosti, schopnosti. Proměny vidění světa, charakter, temperament. Vztahy mezi lidmi. Komentář Využití socioher Nácvik dialogu, hry založené na verbální a neverbální komunikaci 17

19 Seberegulace a sebeorganizace Sebepoznání a sebepojetí Kreativita Komunikace Anglický jazyk Konverzační témata Člověk Člověk a zdraví Slohové útvary Umění komunikace Tělesná výchova Rekreační sport, režim dne, úprava životního stylu žáka Člověk hledající společenství Umí navazovat a pěstovat zdravé mezilidské vztahy Osvojuje si zásady efektivní komunikace Umí aktivně naslouchat druhým Přátelství a láska, životní plány a cíle, životní perspektiva. Verbální a neverbální komunikace. Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Komunikace Člověk Člověk a zdraví Slohové útvary Umění komunikace Člověk hledající sám sebe Uvědomuje si svoji jedinečnost a neopakovatelnost Snaží se formulovat své touhy, sny, ideály Pokouší se zformulovat své cíle - krátkodobé i dlouhodobé Smysl života, vnímání, prožívání, poznávání a posuzování skutečnosti, osobní hodnoty a sebehodnocení. Zdravý způsob života Náhražky smyslu života Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Komunikace Anglický jazyk Konverzační témata Tělesná výchova Rekreační sport, režim dne, úprava životního stylu žáka Slohové útvary Umění komunikace Anglický jazyk Konverzační témata Člověk a předpoklady soužití Získává schopnost uplatňovat svá práva a respektovat práva druhých, rozpoznává extremismus a jeho projevy Dokáže se orientovat v základní právní struktuře důležité pro každodenní život Člověk a řád Vývoj lidských práv Problémy v oblasti lidských práv Všeobecná deklarace lidských práv, Charta 77, Úmluva o právech dítěte Zločinnost, soud, trest Komentář Práce s dokumenty - Všeobecná deklarace lidských práv Listina základních práv a svobod Prohlášení Charty 77 Deklarace práv dítěte 18

20 Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Princip sociálního smíru a solidarity Slohové útvary Umění komunikace Novověk (zač. 20. st.) Činnost člověka v krajině a globální problémy Člověk poznává svět Utváří si představu o snahách poznat svět a jejich vývoji Jak lidé chápali svět v minulosti Racionalismus a empirie Vliv umění a víry Víra a církve Občan, občanská společnost a stát Etnický původ Novověk (konec 18. st. - zač. 20. st.) Novověk (zač. 20. st.) Politická mapa dnešního světa Činnost člověka v krajině a globální problémy Anglický jazyk Slohové útvary Umění komunikace Konverzační témata Novověk (2. pol. 17. st. - konec 18. st.) Novověk (konec 18. st. - zač. 20. st.) Novověk (zač. 20. st.) Obyvatelstvo a sídla Hospodářství a mezinárodní organizace Činnost člověka v krajině a globální problémy Divadlo - výtvarná stránka Krajina a zátiší Velikonoční vejce zpracované netradičním způsobem Člověk a hospodářství Rozeznává dva typy ekonomik, podstatu fungování trhu, chápe vliv poptávky a nabídky na tvorbu cen Principy tržního hospodářství - nabídka, poptávka. Tvorba ceny, inflace. Výroba, obchod, služby a jejich funkce. 19

4.4. Člověk a společnost

4.4. Člověk a společnost 4.4. Člověk a společnost Vzdělávací oblast člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické společnosti. Vzdělávání

Více

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis Člověk a společnost Předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost. Charakteristika vzdělávacího oboru:

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost. Charakteristika vzdělávacího oboru: Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Charakteristika vzdělávacího oboru: Vzdělávací obor se vyučuje v 6. 9. ročníku (3. období základního vzdělávání) v samostatném předmětu Dějepis a v integrovaných

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Dějepis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Dějepis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a společnost Dějepis Charakteristika předmětu V předmětu Dějepis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a společnost, oboru dějepis.

Více

13. Učební osnovy DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSTVÍ EVANGELICKÉ

13. Učební osnovy DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSTVÍ EVANGELICKÉ 13. Učební osnovy DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSTVÍ EVANGELICKÉ 1 DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a společnost. ŠVP - učební osnovy - Naše škola

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a společnost. ŠVP - učební osnovy - Naše škola 1. Učební osnovy 1.1. Člověk a společnost Vzdělávací oblast člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6.1 Vzdělávací obor: Dějepis Vzdělávací předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Vyučovací předmět dějepis se vyučuje v 6. 9. ročníku

Více

2. Nejstarší civilizace - starověk nejstarší starověké civilizace Egypt, Řecko, Řím informativně obecné znaky a jejich kulturní odkaz

2. Nejstarší civilizace - starověk nejstarší starověké civilizace Egypt, Řecko, Řím informativně obecné znaky a jejich kulturní odkaz Člověk a společnost Předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

5.5 DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŢENSTVÍ EVANGELICKÉ

5.5 DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŢENSTVÍ EVANGELICKÉ 5.5 DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŢENSTVÍ EVANGELICKÉ 1 5.5.1 DĚJEPIS 5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho

Více

6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova

6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova 6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova Předmět Občanská výchova je povinný pro žáky 2. stupně ZŠ v rozsahu 1hodinu týdně pro žáky 6. - 9. ročníku. Předmět Občanská výchova navazuje na

Více

V.5 Člověk a společnost

V.5 Člověk a společnost 1/24 V.5 Člověk a společnost V.5. II 2. stupeň V.5.II. 1 Charakteristika oblasti Oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a společnost. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a společnost. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Člověk a společnost Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a společnost využívá společenskovědní poznatky získané v základním vzdělávání, rozvíjí je a učí žáky

Více

5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Vyučovací předmět dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku po 2 hodinách týdně. Výuka je zaměřena především na poznávání

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk

Více

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Vyučovací předmět dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis vzdělávací oblasti Člověk a společnost stanovených RVP ZV. Na 2. stupni

Více

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Člověk a společnost Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem výuky dějepisu je: - rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, utváření

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Dějepis, Občanská výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky zajímat se o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství,

Více

Dějepis vyšší gymnázium

Dějepis vyšší gymnázium Dějepis vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Dějepis vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost, která je vymezena v. Tato oblast využívá poznatky získané v základním

Více

5.8 Občanská výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.8 Občanská výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.8 Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Občanská výchova vychází ze vzdělávacího oboru Výchova k občanství

Více

5.5.2 Výchova k občanství (VkO)

5.5.2 Výchova k občanství (VkO) 5.5.2 Výchova k občanství (VkO) 5.5.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova k občanství A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Občanem se člověk nerodí, občana je třeba

Více

Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA. Název předmětu:

Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA. Název předmětu: Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) Název předmětu: OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA 5.5.2.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Filozofie integrovaného vyučovacího předmětu

Více

I. Sekaniny1804 Občanská výchova

I. Sekaniny1804 Občanská výchova Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost, směřuje k postupnému formování

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací obor: Výchova k občanství CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací obor: Výchova k občanství CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a společnost / VO

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a společnost / VO I. název vyučovacího předmětu: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ (VO) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vzdělávací obor (vyučovací předmět) Výchova k občanství spadá do vzdělávací oblasti Člověk

Více

5.5 Člověk a společnost

5.5 Člověk a společnost verze 2012/2013 5.5 Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a společnost

Více

6.13 Dějepis. 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.13 Dějepis. 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.13 Dějepis 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis vzdělávací oblasti Člověk a společnost z RVP G.

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství 4.4.2. Výchova k občanství V předmětu se realizuje obsah vzdělávacího oboru Výchova k občanství a tématického okruhu Svět práce v oboru Člověk a svět práce. Na předmět navazuje na vyšším stupni gymnázia

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství 4.4.2. Výchova k občanství V předmětu se realizuje obsah vzdělávacího oboru Výchova k občanství a tématického okruhu Svět práce v oboru Člověk a svět práce. Na předmět navazuje na vyšším stupni gymnázia

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OSMILETÉ GYMNÁZIUM verze 4.0 Svazek II Obsah svazku II. Učební plán... 5

Více

Školní vzdělávací program. Občanská výchova. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání. Vzdělávací oblast:

Školní vzdělávací program. Občanská výchova. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání. Vzdělávací oblast: Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a společnost Občanská výchova Charakteristika vyučovacího

Více