Člověk a společnost. ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Člověk a společnost. ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů"

Transkript

1 školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Člověk a společnost

2 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Člověk a společnost

3 PLACE HERE Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) 1 Škola Název ŠVP, nám.bří Jandusů 2, Praha 10 Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Platnost od Délka studia v letech: 9 Název RVP Forma vzdělávání - Člověk a společnost Charakteristika oblasti Vzdělávací oblast člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života v demokratické společnosti. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci poznali dějinné, sociální a kulturně historické aspekty života lidí v jejich rozmanitosti, proměnlivosti a ve vzájemných souvislostech. Seznamuje žáky s vývojem společnosti a s důležitými společenskými jevy a procesy, které se promítají do každodenního života a mají vliv na utváření společenského klimatu. Zaměřuje se na utváření pozitivních občanských postojů, rozvíjí vědomí přináležitosti k evropskému civilizačnímu a kulturnímu okruhu a podporuje přijetí hodnot, na nichž je současná demokratická Evropa budována. Důležitou součástí vzdělávání v dané vzdělávací oblasti je prevence rasistických, xenofobních a extrémistických postojů, výchova k toleranci a respektování lidských práv, k rovnosti mužů a žen a výchova k úctě k přírodnímu a kulturnímu prostředí i k ochraně uměleckých a kulturních hodnot. Ve vzdělávací oblasti člověk a společnost se u žáků formují dovednosti a postoje důležité pro aktivní využívání poznatků o společnosti a mezilidských vztazích v občanském životě. Žáci se učí rozpoznávat a formulovat společenské problémy v minulosti i současnosti, zjišťovat a zpracovávat informace nutné pro jejich řešení, nacházet řešení a vyvozovat závěry, reflektovat je a aplikovat v reálných životních situacích. Vzdělávací oblast člověk a společnost zahrnuje vzdělávací obory a. Ve svém vzdělávacím obsahu navazuje přímo na vzdělávací oblast člověk a jeho svět. Přesahy dané vzdělávací oblasti se promítají i do jiných vzdělávacích oblastí a do celého života školy a mají přímou vazbu zejména na společenskovědní část vzdělávacího oboru, který je v zájmu zachování jeho celistvosti umístěn ve vzdělávací oblasti člověk a příroda. Vzdělávací obor přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je kultivace historického vědomí jedince a uchování kontinuity historické paměti, především ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je zejména poznávání dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do obrazu naší současnosti. Důraz je kladen především na dějiny 19. a 20. století, kde leží kořeny většiny současných společenských jevů. Významně se uplatňuje zřetel k základním hodnotám evropské civilizace. Podstatné je rozvíjet takové časové a prostorové představy i empatie, které umožňují žákům lépe proniknout k pochopení historických jevů a dějů. Žáci jsou vedeni k poznání, že historie není jen uzavřenou minulostí ani shlukem faktů a definitivních závěrů, ale je kladením otázek, jimiž se současnost prostřednictvím minulosti ptá po svém vlastním charakteru a své možné budoucnosti. Obecné historické problémy jsou konkretizovány prostřednictvím zařazování dějin regionu i dějin místních. Vzdělávací obor se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací žáků v sociální realitě a s jejich začleňováním do různých společenských vztahů a vazeb. Otevírá cestu k realistickému sebepoznání a poznávání osobnosti druhých lidí a k pochopení vlastního jednání i jednání druhých lidí v kontextu různých životních situací. Seznamuje žáky se vztahy v rodině a širších společenstvích, s hospodářským životem, činností důležitých politických institucí a orgánů a s možnými způsoby zapojení jednotlivců do občanského života. Učí žáky respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla společenského soužití a přebírat odpovědnost za vlastní názory, chování a jednání i jejich důsledky. Rozvíjí občanské a právní vědomí žáků, posiluje smysl jednotlivců pro osobní i občanskou odpovědnost a motivuje žáky k aktivní účasti na životě demokratické společnosti. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: - rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, k utváření a 2

4 upevňování vědomí přináležitosti k evropské kultuře - odhalování kořenů společenských jevů, dějů a změn, k promýšlení jejich souvislostí a vzájemné podmíněnosti v reálném a historickém čase - hledání paralel mezi minulými a současnými událostmi a k jejich porovnávání s obdobnými či odlišnými jevy a procesy v evropském a celosvětovém měřítku - utváření pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou zkušenost - rozlišování mýtů a skutečnosti, k rozpoznávání projevů a příčin subjektivního výběru a hodnocení faktů i ke snaze o objektivní posouzení společenských jevů současnosti i minulosti - vytváření schopnosti využívat jako zdroj informací různorodé verbální i neverbální texty společenského a společenskovědního charakteru - rozvíjení orientace v mnohotvárnosti historických, sociokulturních, etických, politických, právních a ekonomických faktů tvořících rámec každodenního života; k poznávání a posuzování každodenních situací a událostí ve vzájemných vazbách a širších souvislostech včetně souvislostí mezinárodních a globálních - úctě k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům; k rozvíjení respektu ke kulturním či jiným odlišnostem (zvláštnostem) lidí, skupin i různých společenství - získávání orientace v aktuálním dění v ČR, EU a ve světě, k rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti - utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, k rozvíjení realistického sebepoznávání a sebehodnocení, k akceptování vlastní osobnosti i osobnosti druhých lidí - utváření pozitivních vztahů k opačnému pohlaví v prostředí školy i mimo školu, k rozpoznávání stereotypního nahlížení na postavení muže a ženy v rodině, v zaměstnání i v politickém životě, k vnímání předsudků v nazírání na roli žen ve společnosti - rozpoznávání názorů a postojů ohrožujících lidskou důstojnost nebo odporujících základním principům demokratického soužití; ke zvyšování odolnosti vůči myšlenkové manipulaci - uplatňování vhodných prostředků komunikace k vyjadřování vlastních myšlenek, citů, názorů a postojů, k zaujímání a obhajování vlastních postojů a k přiměřenému obhajování svých práv 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Charakteristika předmětu Vyučovací předmět dějepis na druhém stupni navazuje obsahově na předmět vlastivěda, který je vyučován na prvním stupni ZŠ. je vyučován od 6. do u, s časovou dotací dvou vyučovacích hodin týdně. Výuka probíhá v kmenových třídách. Cílem výuky dějepisu je vysvětlit žákům souvislost mezi přítomností a minulostí, jejich vzájemné provázanosti, navázat a prohloubit jejich doposud získané znalosti z oboru historie, vést žáky ke schopnosti porovnávání různých historických aspektů z pohledu českých i světových dějin, hledání odlišných názorů, stanovisek na historický vývoj lidské společnosti. Předmět dějepis by měl v dnešní podobě vytvořit u žáků základ pro další studium společenskovědních oborů na vyšších typech škol a poskytnout základní orientaci v současném společenském dění. Formy výuky volí vyučující předmětu dějepis na základě znalosti jednotlivých historických témat, přizpůsobuje je jednotlivým třídním kolektivům a žákům. Vede žáky k práci s dochovanými historickými materiály, k samostatnému vyhledávání informací (odborné publikace, beletrie, muzea, internet, besedy), ke sledování současného dění. Znalostí a dovedností z dějepisu využívají žáci i v celoškolních projektech. 3

5 2 týdně, P Pravěk Vysvětlí význam dějin pro člověka a současnou společnost Uspořádá data na časové ose, nakreslí schéma časové osy Uvědomuje si význam náboženství Chápe vliv přírodních podmínek na vznik prvních států Popíše život pravěkých lovců a sběračů Vysvětlí význam zemědělství a využití kovů pro lidskou společnost Uvede příklady nejstarších pravěkých kultur a nalezišť v ČR Význam zkoumání dějin, informace o dějinách, historické prameny Historický čas a prostor Vývoj člověka (datace) Doba kamenná - starší, mladší, pozdní Doba bronzová Doba železná a osídlení Evropy a Čech Etnický původ Kreativita Základní epické žánry Cyklus dne, týdne, měsíce, roku Planeta Země - vznik a vývoj života. Vesmír, Země, kartografie Přírodní sféry Země Regionální zeměpis Výtvory lidí v krajině Zvířata a člověk Výchova ke zdraví Zdraví a životní prostředí Zdraví a výživa Pracovní výchova Základní podmínky pro pěstování Matematika Jednoduché vypravování Desetinné číslo a desetinný zlomek, pojem zlomek Vesmír, Země, kartografie Výtvory lidí v krajině Lidská obydlí (iglů,teepee, maringotka, hausboat, vila, činžovní dům...) Výchova ke zdraví Osobnost člověka Starověk Uvědomuje si přínos starověkých států pro další vývoj světa Vysvětlí rozdíl mýtus x skutečnost Umí využívat dostupné zdroje informací o historii Nejstarší státní útvary (orientální despocie) - Egypt, Mezopotámie, Indie, Čína a jejich kulturní odkaz 4

6 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Matematika Jednoduché vypravování Základní epické žánry Převádění jednotek délek, obsahu a hmotnosti Rodina, příbuzenstvo,náhrada rodiny Přírodní sféry Země Regionální zeměpis Výtvory lidí v krajině Nový a Starý zákon (Archa Noemova, Šalamoun, Adam a Eva...) Lidská obydlí (iglů,teepee, maringotka, hausboat, vila, činžovní dům...) Výchova ke zdraví Zdraví a životní prostředí Osobnost člověka Matematika Jednoduché vypravování Desetinné číslo a desetinný zlomek, pojem zlomek Lidská obydlí (iglů,teepee, maringotka, hausboat, vila, činžovní dům...) Výchova ke zdraví Osobnost člověka Antické Řecko Posoudí význam, přínos řecké kultury pro evropskou civilizaci a její kulturu Porovná vývoj v Řecku a v Římě Kořeny civilizace Báje a mýty Městské státy - Atény a Sparta Řecko-perské války Kultura a umění Alexandr Makedonský Matematika Jednoduché vypravování Základní epické žánry Převádění jednotek délek, obsahu a hmotnosti Pythagorova věta Kruh, kružnice Regionální zeměpis Kulturní zvyky jednotlivých zemí, rituály, vliv na výtvarné umění Odborné pojmy, prostorové vidění,geometrické tvary Výchova ke zdraví Zdraví a výživa Matematika Jednoduché vypravování Desetinné číslo a desetinný zlomek, pojem zlomek Úhel Trojúhelník Výchova ke zdraví Zdraví - definice Osobnost člověka 5

7 Antický Řím Porozumí různým typům vlády v Římě Porovná vývoj v Řecku a v Římě Uvědomuje si přínos a odkaz římské civilizace pro další vývoj v Evropě Osídlení Apeninského poloostrova Království, republika; Občanské války Císařství; Krize a rozpad říše Kultura a umění Vznik křesťanství Střední Evropa v době římské, její styky s antickými státy Matematika Jednoduché vypravování Základní epické žánry Převádění jednotek délek, obsahu a hmotnosti Regionální zeměpis Výtvory lidí v krajině Matematika Jednoduché vypravování Desetinné číslo a desetinný zlomek, pojem zlomek Aplikační a problémové úlohy Nový a Starý zákon (Archa Noemova, Šalamoun, Adam a Eva...) Výchova ke zdraví Zdraví - definice Osobnost člověka 2 týdně, P Raný středověk ( století) Chápe vliv křesťanství na vývoj v Evropě při formování nových států Porozumí základu středověké společnosti - feudálním vztahům Uvědomuje si vývoj našeho území (v století) Porovnává vývoj v jednotlivých státech, najde podobnosti a odlišnosti Uvědomuje si význam Vikingů,porovná význam Vikingů s ostatními evropskými národy Umí využívat dostupné zdroje informací o historii Umí porovnat základní znaky západoevropské, byzantskoslovanské a arabské kulturní oblasti Vznik nových státních útvarů (Arabská, Byzantská, Francká říše) Šíření křesťanství v Evropě, křížové výpravy Slované v Evropě První státní útvary na našem území Vznik a šíření islámu a jeho vliv na Evropu a Asii Formování státních útvarů v Evropě Přemyslovci v českém státě a románská kultura Středověká společnost - trojí lid - a funkce jednotlivých vrstev 6

8 Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Kreativita Kultura a její rozvíjení Evropa Hudební výchova Vokální činnosti Cyklus středověk (křížové výpravy, rytíři) Kultura a její rozvíjení Cyklus středověk (křížové výpravy, rytíři) Vrcholný středověk ( století) Porovnává změny ve vrcholném středověku s raným středověkem Uvědomuje si roli církve ve společnosti Popisuje význam českého státu v Evropě (Karel IV.) Chápe vliv a význam Jana Husa Chápe význam renesance a humanismu, jeho přesah do současnosti, uvědomuje si změnu v chápání člověka a společnosti Umí využívat dostupné zdroje informací o historii Umí porovnat základní znaky západoevropské, byzantskoslovanské a arabské kulturní oblasti Orientuje se v různých historických stylech, rozeznává hlavní představitele a památky Znaky vrcholného středověku - politika, hospodářství a sociální změny ve společnosti Český stát za posledních Přemyslovců a za Lucemburků Stoletá válka Kočovné kmeny v Evropě (Tataři, Mongolové, Turci) Husitství - kritika církve Gotická kultura a vzdělanosti v Čechách a v Evropě Občan, občanská společnost a stát Majetek a bohatství Kultura a její rozvíjení Evropa Cyklus středověk (křížové výpravy, rytíři) Kultura a její rozvíjení Cyklus středověk (křížové výpravy, rytíři) Pozdní středověk a raný novověk (konec pol. 17. století) Porozumí příčinám a hlavně důsledkům objevných plaveb Uvědomuje si složitou náboženskou situaci v Evropě Porozumí vztahům v Evropě před a po třicetileté válce Diskutuje o významu anglické revoluce pro další vývoj Evropy Vyjádří vlastními slovy podstatu absolutismu Umí využívat dostupné zdroje informací o historii Umí porovnat základní znaky západoevropské, byzantskoslovanské a arabské kulturní oblasti Orientuje se v různých historických stylech, rozeznává hlavní představitele a památky Čechy za Jiřího z Poděbrad, za Jagelonců Hospodářství a technický rozvoj, renesance a humanismus Objevné plavby Náboženská reformace a protireformace Český stát za Habsburků Třicetiletá válka Nizozemská a anglická revoluce Francie Ludvíka XIV., Prusko, Rusko Barokní kultura a vzdělanost 7

9 Občan, občanská společnost a stát Matematika Kruh, kružnice Majetek a bohatství Kultura a její rozvíjení Amerika Asie Evropa Kultura a její rozvíjení Afrika Cyklus středověk (křížové výpravy, rytíři) 2 týdně, P Novověk (2. pol. 17. st. - konec 18. st.) Vysvětlí počátky odlišnosti vývoje západní a střední Evropy Dává do souvislosti jevy a procesy, kterými končí středověk - konec feudálních vztahů, vznik občanské společnosti a kapitalismu Uvědomuje si nerovnoměrný vývoj v Evropě a vzájemné konflikty Umí využívat dostupné zdroje informací o historii Orientuje se v různých historických stylech, rozeznává hlavní představitele a památky Charakterizuje významné politicko - ekonomické a sociální změny v století Osvícenství - rozvoj vzdělanosti, hospodářské a společenské změny, vznik buržoazie České země za Marie Terezie a Josefa II. - osvícenský absolutismus Kreativita Formy participace občanů v politickém životě Etnický původ MeV Fungování a vliv médií ve společnosti Fyzika Člověk poznává svět Energie Politická mapa dnešního světa Obyvatelstvo a sídla Hospodářství a mezinárodní organizace Činnost člověka v krajině a globální problémy Divadlo - výtvarná stránka 8

10 Novověk (konec 18. st. - zač. 20. st.) Porozumí českému národnímu obrození a chápe jeho význam pro další vývoj českého národa Umí využívat dostupné zdroje informací o historii Orientuje se v různých historických stylech, rozeznává hlavní představitele a památky Charakterizuje významné politicko - ekonomické a sociální změny v století Vysvětlí události francouzské revoluce a napoleonských válek, uvede jejich důsledky na vývoj v Evropě Uvede příklady významných sociálních skupin a hnutí Orientuje se v základní politické situaci 19. a 20. století Porovná rozdílné tempo vývoje společnosti ve světě a v Evropě, uvědomuje si soupeření velmocí o moc Francouzská revoluce Napoleonské války a jejich důsledky České země v 19. století - české národní obrození, a počátky utváření novodobého českého národa, emancipační snahy jednotlivých evropských národů Severní Amerika - vznik USA, kolonialismus Rozvoj průmyslové společnosti, socialistické teorie, vznik politických proudů, politických stran Revoluční rok 1848 v Evropě a v Čechách, boj za občanská práva Vznik Rakouska - Uherska Sjednocení Itálie a Německa Vývoj Japonska a Ruska Kreativita Etnický původ MeV Fungování a vliv médií ve společnosti Člověk poznává svět Politická mapa dnešního světa Obyvatelstvo a sídla Hospodářství a mezinárodní organizace Činnost člověka v krajině a globální problémy Člověk poznává svět Divadlo - výtvarná stránka Novověk (zač. 20. st.) Popíše příčiny první světové války a chápe situaci ve světě těsně před válkou Umí využívat dostupné zdroje informací o historii Orientuje se v různých historických stylech, rozeznává hlavní představitele a památky Charakterizuje významné politicko - ekonomické a sociální změny v století Orientuje se v základní politické situaci 19. a 20. století Porovná rozdílné tempo vývoje společnosti ve světě a v Evropě, uvědomuje si soupeření velmocí o moc Dokáže posoudit nebezpečí zneužití vojenské techniky Situace v Evropě na přelomu 19. a 20. století - vztahy mezi velmocemi, boj o kolonie a konflikty mezi imperiálními mocnostmi První světová válka - příčiny, průběh, důsledky 9

11 Kreativita Etnický původ MeV Fungování a vliv médií ve společnosti Slohové útvary Člověk a předpoklady soužití Člověk poznává svět Politická mapa dnešního světa Obyvatelstvo a sídla Hospodářství a mezinárodní organizace Činnost člověka v krajině a globální problémy Člověk poznává svět Politická mapa dnešního světa Divadlo - výtvarná stránka Aukce, skupinová práce, vymyslet legendu ke známému dílu 2 týdně, P 20. století - období Diskutuje o důsledcích první světové války Porozumí vývoji ve 20. a 30. letech, důsledkům hospodářské krize Vysvětlí nebezpečí fašismu a jeho důsledky Umí využívat dostupné zdroje informací o historii Vysvětlí pojmy rasismus, extremismus a uvede příklady z historie Aplikuje historické znalosti na současné problémy světa Evropa a svět po první světové válce Revoluce v Rusku - počátky komunismu Vznik ČSR a 1. republika - její politický, hospodářský a kulturní význam Svět ve 20. a 30. letech - SSSR, nástup fašismu - totalitní režimy a jejich důsledky pro svět Světová hospodářská krize Společenský a kulturní rozvoj, věda ČSR - vývoj Etnický původ Občan, občanská společnost a stát Poznávání lidí Kreativita Slovanské jazyky a útvary českého jazyka Svět a Evropa Poloha ČR a přírodní prostředí ČR Literatura Světová náboženství Občanská společnost Svět a Evropa Člověk a zdraví Poloha ČR a přírodní prostředí ČR Grafické techniky Výtvarné směry 20. století, současnost 10

12 20. století - období Uvědomuje si význam výsledků druhé světové války pro další vývoj ČSR a celého světa Posoudí vztahy mezi USA a SSSR - studená válka Porozumí boji mezi demokratickým a totalitním systémem, umí uvést jejich specifické znaky Umí využívat dostupné zdroje informací o historii Vysvětlí pojmy rasismus, extremismus a uvede příklady z historie Aplikuje historické znalosti na současné problémy světa Rozpad ČSR (Mnichovská konference) Druhá světová válka v Evropě a ve světě, holocaust, důsledky války pro svět ČSR za druhé světové války - domácí a zahraniční odboj Kreativita Poznávání lidí Občan, občanská společnost a stát Etnický původ Publicistické útvary Občanská společnost Svět a Evropa Poloha ČR a přírodní prostředí ČR Literatura Světová náboženství Občanská společnost Svět a Evropa Člověk a zdraví Poloha ČR a přírodní prostředí ČR Výtvarné směry 20. století, současnost 20. století - období po roce 1945 Porovnává vztahy mezi velmocemi a tím mezinárodní politiku Uvědomuje si význam boje proti totalitním systémům a důsledky pádu východního bloku Umí využívat dostupné zdroje informací o historii Vysvětlí pojmy rasismus, extremismus a uvede příklady z historie Charakterizuje postavení rozvojových zemí Aplikuje historické znalosti na současné problémy světa Poválečné uspořádání Evropy a světa - bipolarizace ČSR , převrat 1948 Studená válka - důvody, průběh a důsledek Československo a svět v letech - rozpad koloniálního systému Svět a ČSSR v 80. letech - situace ve východním bloku, projevy krize Pád komunismu Rozpad Československa, vznik ČR Vývoj Evropy na přelomu 20 a 21. století, problémy současného světa (terorismus, globalizace), věda, technika, vzdělanost 11

13 Kreativita Poznávání lidí Občan, občanská společnost a stát Občanská společnost Svět a Evropa Poloha ČR a přírodní prostředí ČR Publicistické útvary Literatura Světová náboženství Občanská společnost Sociální vztahy Svět a Evropa Člověk a zdraví Poloha ČR a přírodní prostředí ČR Projekt futuristického domu Graffiti, historie a současnost Výtvarné směry 20. století, současnost 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Charakteristika předmětu Vyučovací předmět je vyučován v ročníku, a to vždy 1 hodinu týdně. Výuka probíhá v kmenových třídách. Předmět navazuje na učivo prvouky a vlastivědy a významně přispívá k postupnému rozvíjení a formování občanského profilu žáků.integruje poznatky, dovednosti a zkušenosti z různých oblastí i z osobního života žáků a pomáhá tak vytvářet jejich vnitřní postoje k důležitým oblastem lidského života. Formuje vědomí odpovědnosti za vlastní život a další životní dráhu, za důsledky svého chování, jednání a rozhodování. je rozděleno do tématických celků, které vedou žáky k tomu, aby si postupně osvojili dovednost komunikace a společenského styku, aby se naučili orientovat v různých situacích osobního, citového, rodinného a pracovního života, aby si utvořili základní představu o lokálních i globálních problémech současnosti a způsobech jejich řešení, aby získali poznatky a představu o hospodářském životě společnosti a zejména o demokratických principech a postupech při řízení státu. Výuka je v jednotlivých ročnících doplňována dalšími aktivitami, např.návštěvami výstav, prohlídkami budov a institucí, vycházkami, besedami s různými osobnostmi tak, jak to aktuální učivo umožňuje a nabízí. Hodiny jsou koncipovány tak, že vedle tradičního vyučování se hojně využívá skupinové vyučování, řízená diskuse, práce s vlastním materiálem, který si žáci sami vyhledají, dále zpracují a prezentují. Při práci je uplatňován diferencovaný přístup k dětem s SPU, je kladen důraz na slovní projev. Velmi důležitou součástí výuky je postupné osvojování schopnosti formulovat své názory a zapojit se do diskuse, dokázat své názory přednést a obhájit. 12

14 1 týdně, P Cyklus dne, týdne, měsíce, roku Zná různé lidové zvyky, uvědomuje si závislost života lidí na vegetačním cyklu přírody Lidové zvyky a pranostika Přírodní okolí Komentář Vesmír, Země, kartografie Pracovní výchova Základní podmínky pro pěstování Osivo, sadba, polní plodiny Anglický jazyk Konverzační témata Přítomný prostý čas Pravěk Nový a Starý zákon (Archa Noemova, Šalamoun, Adam a Eva...) Tělesná výchova Rekreační sport, režim dne, úprava životního stylu žáka Konverzace v anglickém jazyce Roční období Rodina, příbuzenstvo,náhrada rodiny Chápe smysl a důležitost rodiny,její nenahraditelnost, zkoumá rodinný rozpočet Lidská setkání Sousedé a cizí lidé Funkce rodiny Komentář Dramatizace - scénky, dialogy, hodnocení 13

15 Mezilidské vztahy Výchova ke zdraví Osobnost člověka Linka bezpečí, ochrana dětí Jednoduché vypravování Popis předmětu, osoby Anglický jazyk Konverzační témata Starověk Výchova ke zdraví Osobnost člověka Linka bezpečí, ochrana dětí Konverzace v anglickém jazyce Má rodina Pravidla společenského chování Respektuje různost povah Dokáže posoudit dobré a špatné lidské vlastnosti Učí se vyslechnout názor ostatních, toleruje jiný názor Chápe obsah pojmu šikana, rozlišuje její projevy, aktivně se umí bránit Zná a uvědoměle používá základní pravidla slušného chování - pozdrav, představení, prosba, kultura stolování Dokáže vysvětlit jejich potřebu pro soužití s ostatním, aktivně vystupuje proti vandalismui Život ve škole, práva a povinnosti žáků, žákovská samospráva, společenská pravidla a normy. Komentář Dramatizace - scénky, dialogy, hodnocení Mezilidské vztahy Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Výchova ke zdraví Osobnost člověka Výchova ke zdraví Linka bezpečí, ochrana dětí Tělesná výchova Mimoškolní akce, reprezentace na turnajích Naše vlast, její minulost a současnost Zná hlavní národnostní menšiny v ČR Uvědomuje si rozdílnost jazyků, tradic a kultur Chápe postavení ČR v Evropě i ve světě a nutnost spolupráce Chápe význam slova rodiště, domorodec Uvědomuje si aktivní vztah mezi obcí a občany Slavní předkové Mateřský jazyk Jazykové a kulturní odlišnosti Hlavní město Praha a její místo v ČR a v Evropě, významná místa a památky Moje obec, historie, současnost, památky, rodáci, radnice, zastupitelstvo Komentář Vycházka do obce - významná a zajímavá místa, návštěva radnice 14

16 Etnický původ MeV Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Základní epické žánry Jednoduché vypravování Lidská obydlí (iglů,teepee, maringotka, hausboat, vila, činžovní dům...) 1 týdně, P Národ, vlast Dokáže rozlišit pojem vlastenectví a nacionalismus, kosmopolismus Orientuje se ve státních symbolech a vnímá jejich potřebu a způsoby užívání Státní a národní symboly, vlast a vlastenectví, nacionalismus, státní svátky a významné dny. Komentář Mezilidské vztahy Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě VMEGS Evropa a svět nás zajímá Evropa Cyklus středověk (křížové výpravy, rytíři) Znak typický pro "svou" obec Anglický jazyk Konverzační témata Polární oblasti, Austrálie a Oceánie Amerika Asie Evropa Báje a pověsti Tělesná výchova Mimoškolní akce, reprezentace na turnajích Německý jazyk Pravidla německé výslovnosti 15

17 Majetek a bohatství Uvědomuje si ústavní ochranu majetku a potřebu ochrany duševního vlastnictví Dokáže vysvětlit využití nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení, vysvětlí rozdíl mezi debetní a kreditní kartou Vnímá rozdíl mezi sociální a právní spravedlností Chápe úlohu charitativních a nadačních organizací Zdroje získávání Druhy, hotovostní a bezhotovostní placení, kreditní a debetní karta. Ochrana majetku Sociální spravedlnost, rovnost a nerovnost. Mezilidské vztahy Matematika Poměr Vrcholný středověk ( století) Pozdní středověk a raný novověk (konec pol. 17. století) Návrh mince a bankovky pro Eura Přírodní bohatství Dokáže se zamyslet nad zásahy lidí do přírody a životního prostředí Rozmanitost krajiny Zásahy člověka do přírody Ekologické organizace EV Vztah člověka k prostředí Společenstva Polární oblasti, Austrálie a Oceánie Amerika Asie Evropa Polární oblasti, Austrálie a Oceánie Amerika Asie Evropa Afrika Přírodní katastrofa Kultura a její rozvíjení Postupně si vytváří představu o místě kultury v životě člověka, o vlivu kultury na formování mravních postojů i chování Rozlišuje kulturnost a projevy nekulturnosti Hodnotí vliv masmédií Kultura a umění Druhy umění Umělecké směry Kulturní instituce, kulturní hodnoty a tradice, masová komunikace. 16

18 VMEGS Evropa a svět nás zajímá MeV Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti Literatura Raný středověk ( století) Vrcholný středověk ( století) Pozdní středověk a raný novověk (konec pol. 17. století) Anglický jazyk Konverzační témata Raný středověk ( století) Vrcholný středověk ( století) Pozdní středověk a raný novověk (konec pol. 17. století) Surrealismus - sny, fantazie, zamýšlení nad tím, co dokáže droga Báje a pověsti Vymyšlený hudební nástroj Cyklus středověk (křížové výpravy, rytíři) Znak typický pro "svou" obec Vznik státu a právních norem Uvědomuje si základní demokratické hodnoty, nutnost zákonů pro život v lidské společnosti Na konkrétních příkladech uvádí vztah mezi právem a morálkou Sestavuje svůj morální žebříček hodnot Orientuje se v základních typech a formách státu Orientuje se v principech trestního práva Rozliší přestupek a trestný čin Historické typy a formy státu Právo a morálka, zákládní lidská práva a práva dítěte. Občan, občanská společnost a stát Afrika Návrh mince a bankovky pro Eura Znak typický pro "svou" obec 1 týdně, P Člověk a dospívání Učí se zkoumat pocity sebeprožívání Uvědomuje si svoji jedinečnost a neopakovatelnost Snaží se formulovat své touhy, sny, ideály Umí navazovat a pěstovat zdravé mezilidské vztahy Podobnost a odlišnost lidí, vlastnosti, dovednosti, schopnosti. Proměny vidění světa, charakter, temperament. Vztahy mezi lidmi. Komentář Využití socioher Nácvik dialogu, hry založené na verbální a neverbální komunikaci 17

19 Seberegulace a sebeorganizace Sebepoznání a sebepojetí Kreativita Komunikace Anglický jazyk Konverzační témata Člověk Člověk a zdraví Slohové útvary Umění komunikace Tělesná výchova Rekreační sport, režim dne, úprava životního stylu žáka Člověk hledající společenství Umí navazovat a pěstovat zdravé mezilidské vztahy Osvojuje si zásady efektivní komunikace Umí aktivně naslouchat druhým Přátelství a láska, životní plány a cíle, životní perspektiva. Verbální a neverbální komunikace. Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Komunikace Člověk Člověk a zdraví Slohové útvary Umění komunikace Člověk hledající sám sebe Uvědomuje si svoji jedinečnost a neopakovatelnost Snaží se formulovat své touhy, sny, ideály Pokouší se zformulovat své cíle - krátkodobé i dlouhodobé Smysl života, vnímání, prožívání, poznávání a posuzování skutečnosti, osobní hodnoty a sebehodnocení. Zdravý způsob života Náhražky smyslu života Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Komunikace Anglický jazyk Konverzační témata Tělesná výchova Rekreační sport, režim dne, úprava životního stylu žáka Slohové útvary Umění komunikace Anglický jazyk Konverzační témata Člověk a předpoklady soužití Získává schopnost uplatňovat svá práva a respektovat práva druhých, rozpoznává extremismus a jeho projevy Dokáže se orientovat v základní právní struktuře důležité pro každodenní život Člověk a řád Vývoj lidských práv Problémy v oblasti lidských práv Všeobecná deklarace lidských práv, Charta 77, Úmluva o právech dítěte Zločinnost, soud, trest Komentář Práce s dokumenty - Všeobecná deklarace lidských práv Listina základních práv a svobod Prohlášení Charty 77 Deklarace práv dítěte 18

20 Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Princip sociálního smíru a solidarity Slohové útvary Umění komunikace Novověk (zač. 20. st.) Činnost člověka v krajině a globální problémy Člověk poznává svět Utváří si představu o snahách poznat svět a jejich vývoji Jak lidé chápali svět v minulosti Racionalismus a empirie Vliv umění a víry Víra a církve Občan, občanská společnost a stát Etnický původ Novověk (konec 18. st. - zač. 20. st.) Novověk (zač. 20. st.) Politická mapa dnešního světa Činnost člověka v krajině a globální problémy Anglický jazyk Slohové útvary Umění komunikace Konverzační témata Novověk (2. pol. 17. st. - konec 18. st.) Novověk (konec 18. st. - zač. 20. st.) Novověk (zač. 20. st.) Obyvatelstvo a sídla Hospodářství a mezinárodní organizace Činnost člověka v krajině a globální problémy Divadlo - výtvarná stránka Krajina a zátiší Velikonoční vejce zpracované netradičním způsobem Člověk a hospodářství Rozeznává dva typy ekonomik, podstatu fungování trhu, chápe vliv poptávky a nabídky na tvorbu cen Principy tržního hospodářství - nabídka, poptávka. Tvorba ceny, inflace. Výroba, obchod, služby a jejich funkce. 19

DĚJEPIS (6. 9. ročník)

DĚJEPIS (6. 9. ročník) DĚJEPIS (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je kultivace historického vědomí jedince a uchování

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

5.5.2 Dějepis povinný předmět

5.5.2 Dějepis povinný předmět 5.5.2 Dějepis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 Předmět Dějepis je vyučován v dotaci 8 hodin

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky - uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro:

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro: VZDĚLÁVACÍ OBLAST - ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu: Výchova k občanství svým obsahem navazuje na

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Vzdělávací obor Dějepis Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací obor dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník)

OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník) OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník) Charakteristika předmětu Učební plán je přizpůsoben jednohodinové týdenní dotaci. Občanská výchova seznamuje žáky s poznatky, které jim mohou pomoci vytvořit si povědomí

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. BÍRKO OSV- IV. OSV-VII.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. BÍRKO OSV- IV. OSV-VII. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vysvětlí a popíše,jak se mění rok, vyjmenuje lidové a církevní

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah 6. ročník 1. ČLOVĚK VE Kompetence k učení, k řešení 1.1. Člověk v rytmu času Svět kolem Lidé a čas 1.-5. SPOLEČNOSTI problémů, komunikativní, sociální a Čas v

Více

Vzdělávací obor Dějepis - obsah

Vzdělávací obor Dějepis - obsah Hlavní kompetence Učivo 6.ročník 1. ČLOVĚK V Kompetence k učení, k řešení problém A. Úvod do dějepisu Vlastivěda měření času 4. DĚJINÁCH 1. Historické prameny - hmotné a písemné kalendář Žák: Uvede konkrétní

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Kvarta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Formování naší

Více

5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY

5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY 5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY 5. 2 Občanská výchova Časová dotace 6. ročník 1 hodina 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni je 4 hodiny. Charakteristika:

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 8. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec leden TÉMATA Tematický okruh: Třicetiletá válka

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 2 8

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 2 8 DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět dějepis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Cílem výuky dějepisu je: pochopení souvislostí dějinných událostí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství 9. ročník Zpracovala: Mgr. Romana Křížová Člověk, stát a právo Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI Výchova k občanství 6. ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI rok v jeho proměnách a slavnostech kalendář, letopočty svátky pranostiky, přísloví, pořekadla Zná svá práva a povinnosti Je hrdý na svou školu Posoudí

Více

DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vyučovací předmět dějepis je nedílnou součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je úzce spjat s dalšími předměty - zeměpisem, literaturou a jazyky,

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: IV. - rozlišuje hlavní orgány státní moci, některé jejich zástupce, symboly státu a jejich význam - chápe vztah vlast vs. cizina - chápe pojmy prezident, parlament, premiér, volby apod. - zná důležité

Více

Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost.

Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. DĚJEPIS A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Navazuje na

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka Dějepis 6. ročník Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepis. poznatků Uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány pravěk - význam

Více

Dějepis 6.ročník. význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách, historické prameny, historický čas a prostor

Dějepis 6.ročník. význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách, historické prameny, historický čas a prostor Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence září ČLOVĚK V DĚJINÁCH: uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků, uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce,

Více

DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6. 9. ročníku 2 hodiny týdně Vzdělávání v dějepise je

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Dějepis 3. období 7. ročník Čechura, J. a kol.: Dějepis Středověk (SPN, 1998) Mandelová, H. a kol.: Středověk (Kartografie Praha, 1996) - atlas Mandelová,

Více

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady.

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady. Dějepis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata ČLOVĚK V DĚJINÁCH Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků. Uvede příklady

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství 8. ročník Zpracovala: Mgr. Romana Křížová Člověk, stát a právo Přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva druhých lidí Posoudí význam ochrany

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. V návaznosti na vyučovací předmět Prvouka přináší žákům základní poznatky

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.10.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a jeho svět PŘEDMĚT: Vlastivěda ROČNÍK: 4. Výstupy Učivo Průřezová témata Ví, do jakého regionu patří místo jeho bydliště, umí ho

Více

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět 5.5.1 Občanská výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 1 1 1 0+1 Občanská výchova se na druhém stupni

Více

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník Naše škola posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů ve škole objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje odlišné názory, způsoby

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST. Charakteristika vzdělávací oblasti DĚJEPIS. Člověk a společnost, Výchova ke zdraví

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST. Charakteristika vzdělávací oblasti DĚJEPIS. Člověk a společnost, Výchova ke zdraví VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života Ročník: Prima RODINNÝ ŽIVOT nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci identifikuje se s pozitivními prosociálními

Více

5.5.2 Výchova k občanství

5.5.2 Výchova k občanství 5.5.2 Výchova k občanství Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Výchova k občanství je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Zaměřuje se na utváření

Více

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Název 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník

Více

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO Anglický jazyk - 6. ročník Výchova demokratického občana VDO VDO 1 Občanská společnost a škola dílčí témata: Představení, Styk s okolím - umí si vyžádat informaci o jménu a sám inf. poskytnout - umí se

Více

DĚJEPIS. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu

DĚJEPIS. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Navazuje na

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Dějepis Obsahem předmětu Dějepis je poznání historie v takové míře, aby náš žák vnímal kořeny společenských

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU DĚJEPIS Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva):

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět 5.5.1 Občanská výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 1 1 1 0+1 Občanská výchova se na druhém stupni

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a jeho svět - Vlastivěda Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 10. - VLASTIVĚDA 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VLASTIVĚDA

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA. 6. 9. ročník. Charakteristika výuky. Obsahové, časové a organizační vymezení

OBČANSKÁ VÝCHOVA. 6. 9. ročník. Charakteristika výuky. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika výuky OBČANSKÁ VÝCHOVA 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Občanská výchova je realizován v 6. až 9. ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně. Tento předmět je

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. a 5. ROČNÍK Mgr. Čapková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. a 5. ROČNÍK Mgr. Čapková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. a 5. ROČNÍK Mgr. Čapková Vyučovací předmět Člověk a jeho svět je zařazen jako integrovaný předmět přírodovědných

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Člověk ve společnosti

Člověk ve společnosti Vyučovací předmět Člověk a společnost Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník Prima Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Žák 1 a) vyjmenuje symboly našeho

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Dějepis 3. období 6. ročník Rulf, J., Válková, V.: Dějepis Pravěk a starověk (SPN, 2000) Mandelová, H. a kol.: Pravěk, Starověk (Kartografie Praha 1995)

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Dějepis 3. období 9. ročník Kuklík, J., Kocián, J.: Dějepis Nejnovější dějiny (SPN 2000) Mandelová, H. a kol.: Dějiny 20.století (Kartografie Praha 2001)

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepis Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS

Více

5.5 Člověk a společnost

5.5 Člověk a společnost 5.5 Člověk a společnost Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.7.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a společnost PŘEDMĚT: Občanská výchova ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - uvědomuje si vliv přírodních rytmů na život člověka

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis a dějiny kultury

7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis a dějiny kultury 7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis a dějiny kultury Obecné cíle výuky Dějepisu a dějin kultury Předmět Dějepis a dějiny kultury je koncipován tak, aby žáky vedl k hlubšímu pochopení dění ve světě.

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA 5.4. 5.4.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VLASTIVĚDA: Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze

Více

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Dějepis Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

Více

Dodatek č.1 k II.dílu ŠVP. Úpravy a doplnění osnov předmětu Občanská výchova

Dodatek č.1 k II.dílu ŠVP. Úpravy a doplnění osnov předmětu Občanská výchova Dodatek č.1 k II.dílu ŠVP Úpravy a doplnění osnov předmětu Občanská výchova Platnost dokumentu : od 1. 9. 2013 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia a SOŠ ekonomické Sedlčany byl v uvedené podobě

Více

8. ročník LMP NSP. 7. ročník LMP NSP. Středověk a křesťanství

8. ročník LMP NSP. 7. ročník LMP NSP. Středověk a křesťanství Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Dějepis Vyučovací předmět Dějepis je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis ze vzdělávací

Více

vzdělávacího předmětu školního projektu O S O B N O S T N Í A S O C I Á L N Í V Ý C H O V A Národní den (1. -5.) Cvičení v přírodě 1. 5.

vzdělávacího předmětu školního projektu O S O B N O S T N Í A S O C I Á L N Í V Ý C H O V A Národní den (1. -5.) Cvičení v přírodě 1. 5. 2. Průřezová témata Zařazení průřezových témat na 1. stupni Výstupy žáka O S O B N O S T N Í A S O C I Á L N Í V Ý C H O V A Uvědomuje si vlastní jednání a jeho důsledky ve vztahu k druhým, podílí se na

Více

4.1 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 4.1.4. Evropská studia

4.1 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 4.1.4. Evropská studia C.1.07/1.1.00/14.0143 4.1 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 4.1.4. Evropská studia Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Evropská studia 2 2 1 R Předmět Evropská studia realizuje v anglickém jazyce

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

DĚJEPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

DĚJEPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Základním posláním vzdělávacího oboru dějepis je vytvoření historického vědomí jedince nutného k uchování kontinuity historické paměti. Důležité

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu - 2. stupeň

OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu - 2. stupeň OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu - 2. stupeň Obsahové, časové a organizační zařazení Předmět Občanská výchova je realizován v 6., 7. A 9. ročníku 1 hodinu týdně. Výuka probíhá v kmenové nebo multimediální

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Výchova k občanství. Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

Výchova k občanství. Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 1.1 Člověk a společnost 2 3 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249

Více

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI PŘEDMĚT OBČANSKÁ VÝCHOVA 6.ročník Prosinec Březen Duben NAŠE ŠKOLA život v naší škole, práva a povinnosti žáků,význam činnosti žákovské samosprávy,školního parlamentu,společná pravidla a normy,vklad vzdělání

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro:

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro: VZDĚLÁVACÍ OBLAST-ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR-ZEMĚPIS VYUČOVACÍ PŘEDMĚT-ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu: Zeměpis svým pojetím navazuje především na žákovské výstupy vzdělávací oblasti

Více

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah 6. ročník Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence občanské Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence pracovní 1.

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.6. Vyučovací předmět: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.6. Vyučovací předmět: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.6. Vyučovací předmět: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast předmětu - postupné

Více

- rozumí křesťanským symbolům, se kterými se setkává v kultuře a umění

- rozumí křesťanským symbolům, se kterými se setkává v kultuře a umění Nepovinný předmět 5.26 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: NÁBOŽENSTVÍ OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Charakteristika vyučovacího předmětu: Předmět náboženství rozvíjí a podporuje základní předpoklady křesťanského

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 1 1 4 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 1 1 4 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací oblast výchova k občanství je zařazena do vzdělávání od 6. do 9. ročníku. Vede žáky k tomu, aby se na základě všech

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

Vzdělávací obor Výchova k občanství Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Předmět výchova k občanství směřuje k tomu, aby se žáci: - dokázali orientovat v sociální realitě a začlenit sama sebe do

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více