Tichavský zpravodaj č. 2/2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tichavský zpravodaj č. 2/2007"

Transkript

1 Tichavský zpravodaj č. 2/2007 Usnesení č. 4/ zasedání zastupitelstva obce Tichá ze dne 25. června 2007: 4/69: 1) schvaluje program jednání zasedání zastupitelstva obce konané 25. června /70: 1) volí předsedu návrhové komise: p. Miroslava Hoppa 2) volí členy návrhové komise: MUDr. Miluši Adamcovou, Jana Bobka 4/71: 1) určuje ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva obce: p. Zdeňka Švrčka, Ing. Jiřího Adamce 4/72: 1) bere na vědomí kontrolu usnesení č. 3/2007 zasedání zastupitelstva obce 4/73: 1) bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tichá za r /74: 1) schvaluje po projednání závěrečného účtu obce Tichá celoroční hospodaření za r. 2006, a to bez výhrad 4/75: 1) schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 153/1 o výměře 119 m2 4/76: 1) schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. PK 3911/2 o výměře 425 m2 4/77: 1) schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 3741/2 o výměře 527 m2 4/78: 1) schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 1595/2 o výměře 1270 m2 4/79: 1) schvaluje záměr prodeje pozemků parc. č. 1294/1 o výměře 1732 m2, parc. č. 1294/2 o výměře 286 m2, parc. č. 1295/1 o výměře 672 m2 4/80: 1) schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Obcí Tichá a p. Šárkou Ondryášovou, Frenštát p. R., Školská 1381, na zřízení podzemní odtokové kanalizace PVC, právo vstupu a vjezdu související se zřízením, provozem, opravami i údržbou uvedené kanalizace na pozemku parc. č v k.ú. Tichá 4//81: 1) schvaluje pronájem nebytových prostor budovy obecního úřadu pro provozovnu kadeřnictví p. Ivě Strnadové, Lhotka 145, za stávajících nájemních podmínek na dobu od do /82: schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2007: 1) příjem z prodeje pozemků p. Tomancovi a p. Žáčkovi použit na částečnou úhradu výkupu pozemků od p. Tomance: P příjem z prodeje ,00 Kč V výkup pozemků ,00 Kč 2) částečný příjem za prodej vytěženého dřeva v obecních lesích použit na úhradu prací spojených s těžbou fa Frenštátská lesní a.s.: P ,00 Kč V ,00 Kč

2 3) použití zůstatku finančních prostředků-závěrečný účet obce k a části zůstatku - třída 8 financování : , ,00 Kč Výdej: práce při těžbě dřeva Frenšt.lesní a.s ,00 Kč výkup pozemků část - od p.tomance ,00 Kč výkup pozemků od p.kovářové, p. Genzerové a p. Bartoše ,00 Kč Silnice chodník horní část obce ,00 Kč Silnice chodník střed obce ,00 Kč Provoz veř.sil.dopravy čekárna horní konec ,00 Kč Sport. zařízení v majetku obce tělocvična opravy a údržba ,00 Kč Byty č.p. 275 čistička odpadních vod ,00 Kč Nebyt. prostory /MŠ,ZŠ opravy a údržba ,00 Kč Fojtství - stoly,paravany ,00 Kč Fojtství opravy a údržba ,00 Kč Kulturní dům projekt ,00 Kč Ostatní služby v oblasti sociální politiky ,00 Kč Přeplatek z dotace na stavbu chod. tělesa 5.238,00 Kč Rozpočet k RO č. 2 C e l k e m Příjmy 10, ,00 Kč ,00 Kč 10, ,00 Kč Výdaje 10, ,00 Kč 3, ,00 Kč 13, ,00 Kč Tř ,00 Kč 2, ,00 Kč 2, ,00 Kč 4/83: 1) schvaluje Dodatek č. 9 smlouvy o knihovnických službách s Městem Frenštát pod Radhoštěm finanční částka na r. 2007: a) nákup knih 8,90 x ,10 Kč b) za poskytované služby 8,40 x ,60 Kč Celkem na r ,70 Kč 4/84: 1) souhlasí s podmínkami Města Nový Jičín k uzavírání smluv na zajištění dopravní obslužnosti na území okresu Nový Jičín 4/85: 1) schvaluje zbudování kamerového systému na ochranu prostranství před budovou obecního úřadu v předložené cenové nabídce: materiál bez DPH ,00 Kč nastavení systému 2 100,00 Kč doprava á 1 km 7,00 Kč

3 4/86: 1) finanční dar ve výši 3 000,00 Kč Valašskému folklornímu sdružení ve Frenštátě p. R., IČO , na pořádání Frenštátských slavností ve dnech /87: 1) bere na vědomí návrh přestavby budovy kulturního domu v Tiché 4/88: 1) schvaluje záměr pronájmu objektu u budovy MŠ (bývalá sauna) 4/89: 1) bere na vědomí návrh na stavbu chodníku okolo ZD Tichá Místní poplatek za odpady na r. 2007!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ještě jednou připomínáme občanům, že ke dni 30.červnu 2007 je splatný místní poplatek za likvidaci odpadu na r Proto vyzýváme ty, kteří zapomněli provést patřičnou úhradu, aby se dostavili na obecní úřad a zaplatili poplatek přímo do poklady obce, případně můžete úhradu provést převodem z účtu. Bankovní spojení: KB Frenštát p. R., č.ú /0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné vašeho bydliště. ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY NENECHÁVEJTE NA POSLEDNÍ CHVÍLI!!! Znovu upozorňujeme občany, držitele řidičských průkazů, že do je potřeba vyměnit řidičské průkazy vydané od 1. července 1964 do 31. prosince Výměna řidičského průkazu je bezplatná, pokud nedošlo ke změně údajů eevidovaných v řidičském průkaze proti skutečnému stavu (např. změna příjmení, bydliště, apod.). Pokud k nějaké změně údajů došlo, výměna je provedena za poplatek 50,00 Kč. Žádost musí žadatel podat osobně na odboru dopravy Městského úřadu ve Frenštátě pod Radhoštěm v úřední dny a k žádosti musí předložit: - občanský průkaz, řidičský průkaz, průkazovou fotografii (rozměry 35 x 45 mm), osoby starší 60 let pak posudek praktického lékaře o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Nový řidičský průkaz si žadatel vyzvedne opět osobně na odboru dopravy za 21 dní od podání žádosti a současně vrátí stávající řidičský průkaz, jehož výměnu požadoval. Obracíme se na všechny držitele řidičských průkazů, kterým končí platnost , aby požádali o výměnu řidičského průkazu včas a ušetřili si tak zbytečné potíže a průtahy ve frontách na konci termínovaného období při výměně řidičského průkazu. Termíny vývozu popelnic ve III. čtvrtletí 2007: - provádí fa Miroslava Strnadla Frenštát p. R: červenec (vždy středa) 11.7., srpen 8.8., září 5 9.,

4 KONTEJNERY NA BIOODPAD!!! Kontejnery jsou umístěny na těchto místech: - horní konec - transformátor u Adamce u potoka - střed obce - za garážemi na vjezdu ke hřišti TJ Sokol - dolní konec - na boční cestě u domu p. Žáčka Do těchto kontejnerů patří posekaná tráva, listí apod. JSOU VYVÁŽENY KAŽDÝ TÝDEN, VŽDY VE STŘEDU!!! SBĚRNÉ ŽLUTÉ PYTLE NA PLAST: Již hodně občanů využívá tuto možnost likvidace plastu z domácnosti. Sběrné žluté pytle si můžete vyzvednout na obecním úřadě a po naplnění je doneste ke kontejnerům s tříděnými odpady. Kontejnery s plasty a sběrné pytle budou vyváženy v měsících červenci a srpnu každý týden, a to vždy v PÁTEK!! UZAVŘENÍ TĚLOCVIČNY PRO VEŘEJNOST: Tělocvična bude uzavřena pro veřejnost v době prázdnin z důvodu úprav v budově, a to: OD !!!! VÝPIS Z REJSTŔÍKU TREST;Ů: Žádosti o vydání výpisu z rejstříku trestů můžete podávat na Obecním úřadě v Tiché, jak je již zaběhnuta praxe. V případě, že však nemůžete čekat na jeho doručení poštou, můžete si jej vyřídit tzv. na počkání, a to osobně v nově zřízené pobočce Rejstříku trestů, která je otevřena v areálu Krajského soudu v Ostravě, na ulici Sokolská 935/16. Úřední hodiny: pondělí pátek 8 12 hodin 12,30 15,30 hodin Stý školní rok v budově školy Ve školním roce 2006 / 2007, který je stým školním rokem, jsme se zaměřili v rámci výuky na důkladnější poznání života v obci a blízkém okolí. Informace získané na exkurzích, vycházkách, besedách a vyhledáváním na internetu naši žáci následně zpracovali formou slohových cvičení, výtvarných děl a prostorových maket. Nejvíce oblíbené byly besedy. V prosinci nám pan Josef Jurajda poutavě vyprávěl na téma ochrana přírody. V březnu navštívil naši školu Martin Ševčík ze soutěže Česko hledá Superstar. V dubnu nám paní Marie Bjačková ukázala, že historie může být velmi přitažlivá a ve starých kronikách lze nalézt spoustu zajímavostí. V pátek 8. června jsme stý školní rok oslavili školní akademií spojenou s prohlídkou školy. Návštěvníci zhlédli pestrý program složený z tanečních, tělovýchovných, pěveckých vystoupení a pohádek. Velkou pozornost poutala výstavka starých školních fotografií.

5 O tom, že vystoupení pro veřejnost bývala nedílnou součástí života školy, se můžeme dočíst ve školní kronice: Škola naše již 12let příčinou zdejších neblahých poměrů v místní školní radě, odkázána je sama na sebe. Na potřeby školní nedostal správce školy dosud ani haléře a chce-li udržeti školu na výši doby, je nucen vydělávati sám. Z té příčiny pořádá každoročně s dítkami školními nějakou divadelní hru a z výtěžku hradí náklad na školní potřeby. Letos provozována byla hra Zakletá princezna Zlatohlávka a sice v neděli 26. února pro dospělé a v pondělí 27. února pro mládež. Po oba dva dny byla četná návštěva a díky tomu, že celou garderobu této výpravné hry obstarala pí. nadučitelová s pí. učitelovou Červinkovou a slč. Malečkovou, zůstal čistý výtěžek 67 K, který na udržování školy stačí. Větší než-li úspěch hmotný, byl úspěch mravní. Tolik ze zápisu pana nadučitele Emila Bordovského ze dne 20. září Ilona Hrdá, ředitelka ZŠ Tichá Mateřská škola Tichá školní rok 2006/2007 Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní. Inspirující počátky mateřských škol Platon Poprvé se dětská zařízení hromadné předškolní výchovy objevují v r ve Francii a v roce 1780 v Anglii. V Čechách začala historie předškolní výchovy zřízením první české opatrovny v roce 1832 v Praze Na Hrádku. Později vznikly dvě německé opatrovny v Brně, zatímco první česká opatrovna na Moravě začala fungovat až v roce 1865 v Nové Říši. Těmto zařízením se říkalo různě: školky, ale také dětince, opatrovny, asyly, útulny nebo školky andělíčků. Opatrovnou, která se stala známou i za hranicemi rakouské monarchie, byla pražská opatrovna Na Hrádku, obecně známá jako Školka, kterou vedl zkušený učitel J.V.Svoboda. Do hrádecké Školky docházely děti ve věku od dvou do šesti let a pobývaly v ní v létě do 18 hodin, v zimě jen do 16 hodin. V průběhu dne byly děti pod pečlivým pedagogickým dozorem. Zvykaly si na čistotu, pořádek, dobré chování a různými činnostmi se v nich povzbuzovala chuť k činnosti a pracovitosti. Svým zcela mimořádným zájmem o tělesnou výchovu malých dětí předstihl učitel Svoboda výrazně tehdejší dobu. Součástí denního programu byla i jednoduchá výuka - její součástí bylo vyprávění, pozorování, deklamování básniček a krátkých mravoučných ponaučení, podle kterých se děti měly chovat. U dětí byly všestranně pěstovány smysly pro věci, přírodu, láska k rostlinám i zvířatům. Pečlivě byla cvičena jak výřečnost, tak i rozvoj rozumu, pozornosti a paměti.značná pozornost byla věnována kreslení a zpěvu. Znakem Svobodovy práce byla konkrétnost. Koncentrace poznatků, názornost, zábavný a nenásilný postup vyučování a výchovné praxe, snaha o zajištění rovnováhy mezi vzděláním, výchovou a tělesným zdravím dítěte zřetelně připomíná Komenského zásady, které se promítají v Informatoriu školy mateřské.

6 Výchovné průpovídky J.V.Svobody: Denně jest můj obyčej mýti ruce, obličej. Pozdravení zdvořilé bývá každému milé. Kamenem kdo hází,hanba ho provází. Nikdy ohněm nehraj sobě, sic na škodu bude tobě. Uhřátý kdo náhle pije, samý jed do sebe lije. Co neznáme, jíst nemáme. Každému se zalíbíš, učiníš-li co slíbíš. Nezralé ovoce působí nemoce. Kdo zvířátkům ubližuje, špatné srdce ukazuje. Většina z těchto průpovídek neztratily svoji aktuálnost ani dnes. A nyní několik stručných informací a čísel ke šk.roku 2006/2007: - počet dětí 50 /25 dívek, 25 chlapců, 8 dětí matek na MD/ - do 1. třídy ZŠ odchází 14 dětí - od začaly pracovat v MŠ dvě nové mladé p. učitelky: Barbora Křístková z Kozlovic a Renata Šmajstrlová z Frenštátu p/r. - průměrná docházka dětí byla v letošním roce vysoká - v I.oddělení v říjnu 2006 průměr 20,75 a ve II.oddělení v listopadu 2006 průměr 18,60 - letos se vyskytly v MŠ infekční nemoci - spála, spálová angína a neštovice - aktivity pro děti a rodiče - 1x měsíčně divadelní představení v MŠ nebo ve Frenštátě p/r., cvičení v tělocvičně, Mikulášská nadílka, oslava vánočních svátků v MŠ,velikonoční výstavka, společné akce se ZŠ, OÚ, ÚSP, exkurze u chovatelů hospodářských zvířat a u soukromých podnikatelů, výstavky dětských prací, vystoupení s vlastním programem, předplavecký výcvik na bazéně, výlety do blízkého okolí, spolupráce a přednáška klinického logopeda, práce v kroužcích anglickém, výtvarném, hudebně-pohybovém, výlet na frenštátský můstek, ekologické aktivity -sběr starého papíru, kaštanů a žaludů, sběr Pet lahví, hudební akce o ekologii, kouzelnické a klaunské vystoupení v MŠ, společný výlet do ZOO v Ostravě. Hana Špačková, Mateřská škola Tichá INFORMAČNÍ CENTRUM FRENŠTÁT p.r. V Informačním centru města ve Frenštátě p.r. máte možnost zakoupit sbírku básní s názvem KRATIČKY, které vyšly česko hebrejsky. Autorkou básní je Edna Amit (Lilly Bobaschová), která se narodila v Prostějově. Zde prožila ve velké rodině šťastné dětství, až do nacistické okupace v roce V necelých 15 letech byla 30. června 1942 odvlečena do Terezína, odtud v září 1944 do koncentračního tábora Auschwitz (Osvětim). Následoval pracovní tábor Freiberg u Drážďan, pak koncentrační tábor Mauthausen, kde byla s matkou v roce 1945 osvobozena. Vrátily se do Prostějova a doufaly, že najdou někoho z rodiny. Ale nikdo nepřišel, všichni zahynuli... Od roku 1947 žije v Izraeli, kde se setkala se svým starším bratrem Pavlem. V kibucu Ginegar se provdala za Pavlova kamaráda, který se narodil v Praze. Od mládí se zajímá o umění. Ve volném čase maluje, v poslední době píše kratičky krátké básničky. V roce 2004 vyšly hebrejsky. Na obálce sbírky básní je její obraz, který namalovala v Terezíně. Dnes je vystaven v Židovském muzeu v Praze v rámci dětských kreseb.

7 Kratičky vyšly díky finanční podpoře Města Prostějova a Židovského muzea v Praze, taktéž velké díky patří paní Mgr. Evě Strnadlové za vše, co pro vydání sbírky udělala a paní Maud Michal Beerové za pomoc s překladem do češtiny. TJ Sokol Tichá zápas I ve druhém čtvrtletí se tichavským zápasníkům na soutěžích vcelku dařilo. Dne března 2007 proběhlo v Praze mistrovství ČR kadetů a seniorů v zápase ř.ř. za účasti 154 závodníků. Kadet Jiří Zátopek, váha 100 kg, podal výborný výkon, když porazil tři soupeře na lopatky a pouze o bod prohrál opět s Kieswetterem z Teplic. Tím si zajistil stříbrnou medaili. Kadet Jan Zýrek, váha 76 kg, se umístil na 7. místě a také v seniorech Tomáš Pustka, váha 66 kg, skončil na 7. místě. Sokol Moravská Ostrava II uspořádal dne memoriál Františka Fojtíka v zápase ř.ř. pro mladší a starší žáky. Tohoto turnaje se zúčastnilo 85 závodníků. Tichavští zápasníci zabojovali a přivezli si domů za umístění osm pěkných pohárů. Mladší žáci Starší žáci 26 kg Ondřej Šrámek 1. místo 42 kg Jakub Štefek 2. místo 62 kg Martin Štefek 1.místo 73 kg Jan Zýrek 2. místo 33 kg Martin Šoukal 2. místo 38 kg Marek Kahánek 3. místo 44 kg Jan Tesař 3. místo 42 kg Petr Zdarsa 3. místo 36 kg David Kvarda 4. místo 59 kg Jakub Jurek 6. místo 36 kg Ondřej Krutil 5. místo 30 kg Stanislav Šrámek 8. místo Dne 21. dubna 2007 se uskutečnil v Krnově turnaj mladších žáků a přípravky v zápase ř.ř. Na tomto turnaji zápasilo 87 závodníků z 11 oddílů Česka, Slovenska a Polska. Z tichavských zápasníků si nejlépe vedl Jan Tesař, který si vybojoval stříbrnou medaili. Bronzové medaile domů dovezli Martin Šoukal a Martin Štefek. Výsledky mladších žáků: 42 kg Jan Tesař 2. místo 34 kg Martin Šoukal 3. místo 65 kg Martin Štefek 3. místo 34 kg Matouš Ryška 4. místo 42 kg Jiří Mladěnka 5. místo 31 kg Stanislav Šrámek 8. místo 48 kg Petr Zdarsa 8. místo Z pověření Svazu zápasu ČR uspořádal oddíl SSK Vítkovice dne 28. a 29. dubna 2007 mistrovství ČR v zápase juniorů a žáků ve volném stylu za účasti 119 závodníků z 25 oddílů.

8 Junior Jan Zátopek, váha 120 kg, prohrál ve finálovém boji s Kučerou z Hodonína na body a tím si vybojoval stříbrnou medaili. Starší žák Jan Zýrek, váha 73 kg, prohrál ve finálovém boji o bronzovou medaili se Zajíčkem z Prostějova a umístil se na 4. místě. Dne 5. a 6. května 2007 uspořádal oddíl zápasu TJ Jiskra Havlíčkův Brod mistrovství ČR juniorů a starších žáků v zápase ř.ř. Čtyři tichavští zápasníci v boji o bronzové medaile prohráli a umístili se na čtvrtém místě. V bodování oddílů se družstvo žáků umístilo na 5. místě ze 20 oddílů. Starší žáci Junioři 38 kg M. Kahánek 4. místo 66 kg T. Pustka 4. místo 42 kg J.Štefek 6. místo 96 kg J. Zátopek 4. místo 42 kg P. Zdarsa 7. místo 59 kg J. Jurek 6. místo 73 kg J. Zýrek 4. místo Dne 12. května proběhl turnaj o Slovácký pohár města Hodonína v zápase ř.ř. za účasti 147 závodníků z Česka, Polska, Slovenska a Rakouska. Družstvo z Tiché se umístilo na 7. místě z 19 oddílů. Mladší žáci Kadeti 35 kg M. Šoukal 5. místo 85 kg R. Bjaček 4. místo 35 kg D. Kvarda 9. místo 85 kg J. Zýrek 7. místo 44 kg J. Štefek 4. místo Junioři 44 kg J. Tesař 5. místo 66 kg T. Pustka 5. místo 44 kg P. Zdarsa 7. místo 96 kg J. Zátopek 2. místo 44 kg M. Kahánek 11.místo 57 kg J. Jurek 6. místo Zdeněk Liška, vedoucí oddílu zápasu ****************************************************** 60 let manželství diamantovou svatbu oslavili: Josef a Marie Š e n k o v i Rudolf a Josefa H o l u b o v i 50 let manželství zlatou svatbu oslavili: Vlastislav a Božena K o v á ř o v i

9 Srdečné blahopřání patří všem jubilantům dožívajícím se významných životních jubileí ve III.. čtvrtletí let Anna H l a v á č o v á 75 let Jan Š r á m e k Anna N ě m c o v á Milan Š t e f e k Jaroslava U l č á k o v á Jaromír V a c h u n 80 let Marie Š e n k o v á Marie K o c i á n o v á Miroslava P a v l i c o v á Bohumila M i č u l k o v á 85 let Marie K r p c o v á Božena M a r k o v á 86 let Oldřich H a v l á k Josef Š e n k 87 let Marie P e t ř í k o v á Vlasta D r o z d o v á 92 let Bedřiška Š r u b a ř o v á 98 let Josef M i č u l e k ******************************************************* Přejeme Vám příjmené prožití letních měsíců, dětem hezké prázdniny a Vám všem klidnou dovolenou k načerpání nových sil a elánu.

10 HC TŮŇKA TICHÁ POŘÁDÁ TURNAJ V MALÉ KOPANÉ dne od 8 hodin na hřišti Tůňka. Občerstvení: kotlíkový guláš grilované kýty Zábava pro děti připravena. *********************** Kulturní komise při Obecním úřadě v Tiché pořádá 1. ROČNÍK SILNIČNÍHO BĚHU O POHÁR STAROSTY OBCE TICHÁ V ŽÁKOVSKÝCH KATEGORIÍCH CHLAPCŮ A DÍVEK Termín: Start závodu: Areál Tůňka v Tiché v 15,30 hodin Prezetace závodnků: od 14,30 hodin Závodit se bude v těchto kategoriích: délka tratě 1. kategorie 1. třída a mladší děti 120 m 2. kategorie 2., 3. třída 200 m 3. kategorie 4., 5. třída 400 m 4. kategorie 6., 7. třída 600 m 5. kategorie 8., 9. třída 800 m O pohár starosty bude závodit 5. kategorie chlapců a dívek 8., 9. tříd. Sběr nebezpečného odpadu bude proveden v sobotu 30. září 2006 mobilním způsobem na stanovištích v obci :

11 - pěstitelská pálenice hodin - střed obce parkoviště hodin - dolní prodejna hodin Upozorňujeme, že tento sběr nebezpečného odpadu není určen k odevzdávání odpadu vzniklého podnikatelskou činností občanů. Zároveň se nebudou odebírat pneumatiky z traktorů a nákladních aut. Sběr objemného odpadu se uskuteční v pátek 5. května a v sobotu 6. května 2006 do přistavených kontejnerů na stanovištích v následujícím časovém rozvrhu: pátek ,00 15,30 Žuchov p. Petr, T ,30 16,00 Žuchov AUTOPLECHY Zátopek 16,15 16,30 Niva p. Dědic, T ,30 16,30 Pružiny p. Reček, T 283 sobota ,00 12,00 u Vašíčkova mostu 10,15 12,15 u pěstitelské pálenice 10,30 12,30 střed obce parkoviště 13,00 15,00 u střediska ZD Tichá 13,15 15,15 u čističky odpadních vod 13,30 15,30 u dolní prodejny 13,45 15,45 u domu p. Janče, T 33 Sběr železného šrotu bude také proveden v sobotu členy místního Sboru dobrovolných hasičů. Železný šrot připravte k hlavní silnici až v sobotu ráno. Pokud budete chtít odevzdat větší množství šrotu, oznamte tuto skutečnost na obecní úřad aby mohl být odvezen přímo od vašeho domu. Do částí Žuchov, Pružiny a Niva nebudou hasiči zajíždět, pouze na základě předem avizovaného telefonického požadavku.

Tichavský zpravodaj č. 1/2007

Tichavský zpravodaj č. 1/2007 Tichavský zpravodaj č. 1/2007 Usnesení č. 3/2007 - zasedání zastupitelstva obce Tichá ze dne 12. března 2007: 3/31: 1) schvaluje program jednání zasedání zastupitelstva obce konané 12. března 2007 3/32:

Více

Výše denní sazby podle druhu vozidla

Výše denní sazby podle druhu vozidla č. 2/2008 Usnesení zastupitelstva obce Tichá konané dne 16. června 2008: 8/161: 1) schvaluje program jednání zasedání zastupitelstva obce konané 16. června 2008 8/162: 1) volí předsedu návrhové komise:

Více

č. 1/2010 Usnesení č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konané dne 22.02.2010:

č. 1/2010 Usnesení č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konané dne 22.02.2010: č. 1/2010 Usnesení č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konané dne 22.02.2010: 16/380/1) schvaluje program jednání zasedání zastupitelstva obce konané 22.02.2010 16/381:1) volí předsedu návrhové

Více

12/272:1) schvaluje zakoupení konvektovamatu a digestoře e do školní jídelny při Základní škole a. silnice III/48310 darovací smlouvou na Obec Tichá

12/272:1) schvaluje zakoupení konvektovamatu a digestoře e do školní jídelny při Základní škole a. silnice III/48310 darovací smlouvou na Obec Tichá č.2/2009 Usnesení č. 12 zasedání zastupitelstva obce Tichá konané dne 8. června 2009: 12/264:1) schvaluje program jednání zasedání zastupitelstva obce konané 8. června 2009 12/265:1) volí předsedu návrhové

Více

č.1/2013 Usnesení č. 13 ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konaného dne 18.03.2013:

č.1/2013 Usnesení č. 13 ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konaného dne 18.03.2013: č.1/2013 Usnesení č. 13 ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konaného dne 18.03.2013: Zasedání zastupitelstva obce Tichá v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění: 13/204:1)

Více

Usnesení č. 20 ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konaného dne 08.09.2014:

Usnesení č. 20 ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konaného dne 08.09.2014: Usnesení č. 20 ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konaného dne 08.09.2014: č.3/2014 Zasedání zastupitelstva obce Tichá v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění: 20/315:1)

Více

Ob asník Zbýova 1/2011 v novaný nejnov jím aktualitám LEDENB EZEN

Ob asník Zbýova 1/2011 v novaný nejnov jím aktualitám LEDENB EZEN Ob asník Zbýova 1/2011 v novaný nejnov jím aktualitám LEDENB EZEN Z OBSAHU: Pravidelné rubriky Hospoda ení m sta v roce 2010, rozpo et na rok 2011 S ítání lidu, dom a byt 2011 1 Foto na titulní straně

Více

NASE NOVINY. NAŠE ŠKOLA Mateřská škola Ždírec nad Doubravou PIETNÍ VZPOMÍNKA U POMNÍKU PADLÝCH 8. KVĚTNA 2015 SETKÁNÍ SENIORŮ V HORNÍM STUDENCI

NASE NOVINY. NAŠE ŠKOLA Mateřská škola Ždírec nad Doubravou PIETNÍ VZPOMÍNKA U POMNÍKU PADLÝCH 8. KVĚTNA 2015 SETKÁNÍ SENIORŮ V HORNÍM STUDENCI NASE NOVINY 2015 PIETNÍ VZPOMÍNKA U POMNÍKU PADLÝCH 8. KVĚTNA 2015 Při příležitosti 70. výročí od konce 2. světové války se uskutečnila v pátek 8. května u pomníku padlých ve Ždírci nad Doubravou pietní

Více

Hodslavský ZPRAVODAJ

Hodslavský ZPRAVODAJ Květen 2015 Hodslavský ZPRAVODAJ Májové výroční přemítání P h D r. Z o ra Ku d ě l ková Vážení spoluobčané, byla jsem vyzvána k napsání krátkého úvodníku k 70. výročí konce 2. světové války, což lze sice

Více

Vážení spoluobčané, milí sportovní přátelé.

Vážení spoluobčané, milí sportovní přátelé. www.hodslavice.cz CERVEN ˇ 2014 90 let kopané v Hodslavicích Vážení spoluobčané, milí sportovní přátelé. V měsíci červnu připadl úvodník fotbalovému klubu Hodslavice, který právě letos slaví již 90 let

Více

Frýdlant čeká velká prázdninová uzavírka Harcovského mostu

Frýdlant čeká velká prázdninová uzavírka Harcovského mostu Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Frýdlant n. O., Staré Hamry Baška Malenovice Lhotka, Staré Hamry Kultura Pržno, Metylovice Janovice, Ostravice Pstruží, Kunčice p. O. Čeladná, Bílá Zpravodaj

Více

Ú V O D N Í S L O V O 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice

Ú V O D N Í S L O V O 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice www.hodslavice.cz cervenec-srpen ˇ 2013 Ú V O D N Í S L O V O 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice Le o š Tu r e k, ve l i t e l J S D H H o d s l a v i ce V roce 1883 se rozhodlo

Více

Vážení a milí občané,

Vážení a milí občané, Vážení a milí občané, dovolte, abych Vám podala zprávu o událostech v naší obci. V lednu 2015 byly dokončeny čerpací zkoušky průzkumných vrtů v lokalitě U Rezervoáru a na Kempě. Na Kempě byl proveden 100

Více

Ministr školství navštívil Krásnou Lípu

Ministr školství navštívil Krásnou Lípu 325 Příští číslo Vikýře vyjde ve krásnolipský půlměsíčník 3,50 Kč čtvrtek 15. května 2008 30. duben 2008 Ministr školství navštívil Krásnou Lípu Dne 17. 4. 2008 na pozvání Komunitního centra navštívil

Více

JEDOVNICKÝ KVĚTEN/ČERVEN 2015

JEDOVNICKÝ KVĚTEN/ČERVEN 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN/ČERVEN 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 05/06 2015 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 6 Z policejních záznamů... 8 Společenská kronika...

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Šilheřovický zpravodaj. Červen 2013

Šilheřovický zpravodaj. Červen 2013 Šilheřovický zpravodaj Červen 2013 ÚVODNÍ SLOVO Vážení občané, dovolte mi, abych Vás v červnovém vydání našeho obecního Zpravodaje blíže seznámila alespoň s těmi nejdůležitějšími investičními i neinvestičními

Více

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 01/02 2015 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 8 Z policejních záznamů... 12 Společenská kronika...

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/08 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s tím, co se za uplynulé období

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VNOROVY ( ze dne 11. 11. 2013)

VÝPIS USNESENÍ ZE 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VNOROVY ( ze dne 11. 11. 2013) SLOVO STAROSTY Hořící svíce na adventním věnci nám připomíná, že se blíží Vánoce, ale také konec kalendářního roku, což je vždy spojeno s bilancováním. V roce 2013 nejnáročnější akcí, kterou jsme prováděli,

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu Jinecký zpravodaj titul ročník 29 www.jince.eu cena 5 Kč 1 Spoleèenské centrum Josefa Slavíka - è. p. 19 5. února 2009 14. června 2011 2 spoleèenská kronika èervenec - srpen 2011 Jubilanti Vše nejlepší,

Více

Kanalizace Batňovice. Batňovický zpravodaj * ročník 20 * číslo 1 2014

Kanalizace Batňovice. Batňovický zpravodaj * ročník 20 * číslo 1 2014 Vydává Obecní úřad v Batňovicích červen 2014 Kanalizace Batňovice Naše obec získala dotaci na akci nazvanou Dostavba kanalizace Batňovice I. etapa. Obec podala žádost o poskytnutí podpory v rámci Operačního

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

č. 127 vyšel 13. 4. 2015 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012

č. 127 vyšel 13. 4. 2015 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 č. 127 vyšel 13. 4. 2015 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 www.repiste.eu č. 127 www.repiste.eu Veřejné projednání přípravy výstavby splaškové kanalizace v Řepištích Obec Řepiště zve

Více

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního Kde najdete tu svou? Kunčice p. O. Frýdlant nad Ostravicí Bílá, St. Hamry Pržno Baška Malenovice Pstruží Lhotka, Metylovice Ostravice Čeladná Janovice Kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 1 str. 2, 3, 4

Více

4 duben 2014. Rej masek prošel Tanvaldem

4 duben 2014. Rej masek prošel Tanvaldem 4 duben 2014 Vydává MěÚ Tanvald XXXII. ROČNÍK Cena: 7 Kč www.tanvald.cz 14. 4. 2014 proběhnou pravidelné prodejní trhy na centrálním parkovišti. Pozvánka na zasedání zastupitelstva Ve velké zasedací místnosti

Více

Město Morkovice-Slížany

Město Morkovice-Slížany Zpravodaj Město Morkovice-Slížany ročník -XVII, číslo 2 - červen 2014 B družstvo mužů vítězem OP Kroměříž Již 4 kola před koncem soutěžního ročníku 2013 14 se B tým mužů FC Morkovice stal jistým vítězem

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/08 Vážení spoluobčané, letošní zima byla velice příznivá vůči městům a obcím, kterým ušetřila nemalé finanční prostředky na údržbu místních komunikací a chodníků, ale zejména

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 37 číslo 1 leden únor 2009

Vydává obec Tvarožná Ročník 37 číslo 1 leden únor 2009 Vydává obec Tvarožná Ročník 37 číslo 1 leden únor 2009 Prodloužená... Výročí bitvy Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce Informace 4 Další informace 4 203. výročí bitvy u Slavkova 4 Poděkování 5 Kulatá

Více

Aãkoliv se duben DUBEN 2000

Aãkoliv se duben DUBEN 2000 DUBEN 2000 Aãkoliv se duben řadí astronomicky i meteorologicky k jaru, jeho dny veskrze slunečně jarní nebývají. Často nás překvapí sněhovou nadílkou, o deštivých plískanicích ani nemluvě. Ve slunečních

Více