Bakalářská diplomová práce. Michal Tříska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bakalářská diplomová práce. Michal Tříska"

Transkript

1 Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Komunikační strategie tří bulvárních deníků (Blesk, Šíp, Aha!): smrt Karla Svobody Bakalářská diplomová práce Michal Tříska Brno, 2007

2 Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Komunikační strategie tří bulvárních deníků (Blesk, Šíp, Aha!): smrt Karla Svobody Communicative Strategies Of Three Tabloid Dailies (Blesk, Šíp, Aha!): Karel Svoboda s Demise Bakalářská diplomová práce Vypracoval: Michal Tříska (UČO ) Mediální studia a žurnalistika Evropská studia bakalářské (kombinované) studium imatrikulační ročník 2004 Vedoucí práce: PhDr. Jiřina Salaquardová V Brně,

3 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně s použitím pramenů a literatury uvedené v bibliografii. V Brně,

4 Obsah 1. Úvod Cíl práce Použité metody, charakteristika zkoumaného souboru Stanovení hypotéz a indikátorů Stanovení hlavní hypotézy Stanovení dílčí hypotézy Stanovení indikátorů...8 A: Teoretická část 1. Vymezení pojmů Bulvár Bulvární znaky Metody tvorby a cíle bulvárních médií Komunikace bulvárních deníků s publikem a její funkce Celebrity...17 B: Praktická část 1. Smrt Karla Svobody v bulvárním tisku Komunikační strategie bulvárních deníků obecné vymezení Fáma jako obsah bulvárního sdělení Objektivita Tajný zdroj bulvárních informací Komunikační cíl (záměr) bulvárních deníků Komunikační strategie bulvárních deníků konkrétní postupy Fotografie v bulvárních denících Stylizace jednotlivých aktérů na bulvárních fotografiích Informační nasycenost fotografií Typy fotografií

5 4. 2 Žánry užité v bulvárních článcích Titulky Druhy titulků Výrazné stylistické prvky bulvárních článků Princip obrácené pyramidy a informační nasycenost bulvárního textu Větná stavba Slovní zásoba ve sledovaném souboru textů Jazykové prostředky Sugestivita a intenzita v jazykovém vyjadřování Intenzifikátory Hodnotící slova Slova hovorová a nespisovná Slova přejatá Rétorické figury Řečnické otázky Fráze Klišé Obrazná vyjádření Slovesa uvozující přímé řeči Emocionalita a expresivita v jazykovém vyjadřování Parenteze Metajazyk Uvozovky Ironie Příběhy navození atmosféry v žánru story Tvorba příběhů. Nová témata, fabulační linie, spekulativní prvky Zpověď Pointa v bulvárních článcích významový soulad titulku a obsahu článku Závěr Verifikace hypotéz Anotace práce Použitá literatura a internetové zdroje

6 Jmenný rejstřík...93 Přehled tabulek a grafů...93 Příloha základní informace o sledovaných denících Příloha charakteristika zkoumaného souboru Příloha graf prodejnosti deníků za období duben 2007 Obrazové přílohy (Listy I. XV.) 6

7 1. Úvod Bulvární periodika se již záhy po roce 1989 stala nedílnou součástí českého mediálního trhu. Se všemi svými pozitivy a zápory se zařadila do skupiny médií podnikajících ve svobodném mediálním prostředí a přinesla s sebou nové způsoby (postupy) informování a zábavy. Pro své metody tvorby bulvárních obsahů se bulvární periodika nejednou stala terčem kritiky. Na jedné straně jsou opovrhována, na druhé vyhledávána. Rozporuplnost v mnoha směrech charakterizuje obecně i naši dobu. Předkládaná bakalářská práce popisuje komunikační strategii vybraných bulvárních deníků referujících o smrti Karla Svobody. Rozporuplný způsob referování inspiruje k mnoha otázkám a na některé z nich se práce pokusí odpovědět. 2. Cíl práce Cílem bakalářské práce bylo pokusit se na případu smrti Karla Svobody definovat, vymezit a následně nalézt a popsat charakteristické a konkrétní znaky bulvárního tisku, definovat cíle a prostředky (strategie) bulvární mediální komunikace a v neposlední řadě odpovědět na otázku, zda a jak se vybrané tři bulvární deníky v těchto aspektech v rámci konkrétního tématu liší. Důraz je kladen na popsání a srovnání stylistických postupů (aspektů) deníků při tvorbě konkrétních bulvárních textů. V popisu mediální komunikace bulvárních deníků se také zaměříme na definování významů konkrétních sdělení, které deníky čtenářům nabízejí. 3. Použité metody, charakteristika zkoumaného souboru Pro porovnání jednotlivých bulvárních deníků, k popisu jejich konkrétních komunikačních postupů, použijeme metody obsahové a obrazové analýzy. Pro tyto postupy jsme vytvořili (následně zkoumaný) soubor: V období jednoho měsíce ( ) jsme sledovali deníky označované jako bulvární, a to deníky Blesk, Aha! a Šíp (sledovali jsme jak tištěnou, tak internetovou podobu). Pro korigující srovnání s nimi jsme vybrali ještě zástupce tzv. seriózních deníků, a to Mladou frontu Dnes (Mf Dnes) a Lidové noviny (LN). 1 Všechny deníky jsme sledovali bez supplementů. 1 Základní informace o zkoumaných denících jsou k dispozici v Příloze této práce. 7

8 V rámci obsahové (kvantitativní) analýzy jsme pročítali, vyhledávali a srovnávali jednotlivé stylistické (psané) prvky (a také i prvky obrazové), respektive množství (počet/frekvenci/četnost) jejich výskytu v textech (článcích). Pro definování významů konkrétních obrazových sdělení jsme použili metodu sémiotické obrazové analýzy; pokusili jsme se vysledovat typické prvky bulvárních fotografií a významy, z nichž jsou zkonstruovány, a to na konkrétních příkladech a v konkrétních souvislostech. Jsme si vědomi toho, že získané výsledky nemohou být zobecněny absolutně a že závěry mají platnost, jsou-li vztaženy ke kauze smrti Karla Svobody. Přesto můžeme přepokládat, že mnohé poznatky, vyplývající z našeho pozorování, v souvislosti s bulvárními médii zobecnit lze. V práci se zabýváme také obsahy textových sdělení (metodou obsahové analýzy) a také základními prvky žurnalistického stylu a jazyka (byť v míře omezené, dané rozsahem práce). 4. Stanovení hypotéz a indikátorů 4. 1 Stanovení hlavní hypotézy 1. Bulvární deníky se vůči sobě v hodnocení jednotlivých postav příběhu vymezují ve smyslu rozdílného stylu referování ( intenzity zaujetí ) o hlavních hrdinech příběhu. Vede je k tomu snaha uplatnit se v tržním prostředí, zaujmout natolik produktivní strategii, aby se jimi předkládaná informace stala výhodně směnitelným artiklem Stanovení dílčí hypotézy 1. Bulvární deníky v případě potřeby mění svůj postoj v referování o jednotlivých aktérech příběhu Stanovení indikátorů Ad hlavní hypotéza: Předpoklad snahy bulvárních deníků rozdělit si navzájem trh předložením čtenářům svých rozdílných pojetí uchopení příběhu rozdílným stylem referování a přístupů k hlavním postavám. 8

9 Ad dílčí hypotéza: Předpoklad snahy bulvárních deníků docílit ekonomického zisku (plného podřízení se tomuto cíli); změny postojů vycházejí z reakcí (v průběhu času) na strategie zmíněných (konkurenčních) deníků. Cílem této práce však není primárně prokázat, že bulvární deníky pracují s předpokládanými pro bulvár typickými prostředky, stylistickými postupy či typy argumentací takové postupy již byly dostatečně popsány. Poznatky výzkumů jsou tedy spíše prostředkem k popisu komunikačních strategií bulvárních deníků. 9

10 A: Teoretická část 1. Vymezení pojmů Bulvár Pojem bulvár se tradičně odvozuje od francouzského slova boulevard, které znamená širokou ulici, třídu, promenádu, stromořadí nebo hlavní ulici. Existuje mnoho různých definic k pojmu bulvár/bulvární, z nich můžeme zmínit například: Termín bulvár/bulvární je označení pro něco neseriózního, laciného, vulgárního. 2 Bulvár se specializuje pouze na senzace a předkládá je příjemci jednoduchou a zábavnou formou, která nenutí k přemýšlení, ale pouhé konzumaci. 3 Anebo přídavné jméno bulvární v přeneseném a hanlivém významu znamená málo hodnotný, o nízké úrovni. 4 Původně se toto označení připisovalo těm novinám, které byly prodávány kameloty právě přímo na ulicích (bulvárech). Aby kameloti přilákali kupující a zvýšili tak svoje tržby, vyvolávali nahlas senzační modifikace titulků (událostí). Tyto noviny byly masově dostupné byly laciné a intelektuálně nenáročné: mohl jim rozumět každý. 5 Forma prodeje byla zpočátku pro definici bulvárního tisku důležitá. Slovník mediální komunikace předkládá pojem tisk bulvární jako kategorii tisku odvozenou od formy distribuce pouličním prodejem (kolportáží, na rozdíl od distribuce odběratelům na základě předplatného). 6 Způsob prodeje a propagace platí do jisté míry dodnes. Změnila se jen distribuční síť a místa prodeje, ale lákadlo ke koupi bulvárního periodika v podobě výkřiků senzací do davu zůstalo zachováno. Bulvární žurnalistika se obrací na své potenciální publikum (čtenáře) využíváním takových forem a obsahu, které by oslovily co nejširší okruh čtenářů. Využívá tak tzv. princip společného jmenovatele (Principle of a common denominator). Kloskowská tento princip definuje jako snahu organizátorů masové kultury najít takové formy a obsahy mediálních sdělení, jež by alespoň do jisté míry odpovídaly většině potencionálního publika, které je diferencované a skládá se z jedinců s rozdílnou intelektuální kvalifikací, zájmy a vkusem. 7 2 (Osvaldová, Halada 1999: 32) 3 (Osvaldová, Halada 1999: 32) 4 (Radkovičová 1994: 3) 5 (Osvaldová, Halada 1999: 32) 6 Reifová 2004: (Kloskowská 1967: 192) 10

11 Výsledkem je pak vytváření charakteristického stylu masové kultury respektive její komerční formy Bulvární znaky Bulvární tisk je zařazován do kategorie masového tisku. Ten se obrací na masové publikum 9 a vyznačuje se především svým vysokým nákladem, nápadnou grafickým stylem, specifickým obsahem a stylizací nebo nižší prodejní cenou ve srovnání s tiskem seriózním. 10 Bulvární znaky základní dělení Definice bulváru jsou tvořeny jistým sumářem bulvárních znaků, které bulvár charakterizují, identifikují. Bulvární znaky jsou v bulvárních tiskovinách (médiích) poměrně snadno čitelné a identifikovatelné a jejich charakteristika by v analýze jasného bulvárního žánrů neměla činit problémy. 11 Bulvární znaky můžeme tedy rozdělit do dvou skupin: a) Bulvární znaky typické pro obsah sdělovaných informací Snad nejtypičtějším znakem definujícím obsah bulvárních informací je tvorba a preferování zpráv se skandální, kriminální, sexuální, násilnou, spekulativní a konfliktní vyhrocenou tematikou. 12 Důležitým aspektem tohoto procesu je především mísení zprávy (informace) a zábavy, kdy není vždy možné tyto dva žurnalistické styly od sebe jednoznačně rozlišit/oddělit. Tím je také dáno, že jakýkoli obsah může plnit svoji funkci informativní i zábavní. 8 (Kloskowská 1967: 193) 9 To se vyznačuje svojí rozptýleností, anonymitou jedinců, postrádá sebeuvědomění, vědomí identity a schopnost organizovat se, nevyvíjí žádnou činnost, činnost je na něm vyvíjena (viz McQuail 1999: 61). 10 (Jirák, Köpplová 2003: 30) 11 K horší identifikaci však dochází při procesu tzv. bulvarizace, jakéhosi infiltrování bulvárních znaků do obsahu a forem tzv. seriozních médií. Dohledávání bulvárních znaků je v tomto případě složitější a méně jednoznačné, neboť autoři (vydavatelé) seriózních periodik se snaží o skrytí těchto prvků, ale zároveň jsou nuceni je z ekonomických důvodů a obstání na trhu prosazovat. Dochází tak k určitému schizofrennímu postoji. Tzv. bulvarizace českých médií (v kontextu předkládané práce, tj. Mladé fronty Dnes a Lidových novin) však předmětem této práce není. O bulvarizaci více například v zajímavé práci: Oborná, Jana Existují konvergence mezi Bleskem a Mladou frontou? Bakalářská diplomová práce. Brno, Masarykova univerzita, FSS. 12 Srov. Franzki 2004:

12 Jde o tzv. infotainment 13, tedy proces splývání (překrývaní/prolínání) informací a zábavy, anebo nahrazování zábavy za informace. 14 Prostředky infotainmentu jsou spojovány s bulvárními médii, jejichž cílem není poskytovat společensky závažné informace. 15 V rámci infotainmentu dochází k prolínání fikce a reality, tj. zpráva (informace) se upraví (zezábavní) tak, aby byla pro příjemce přitažlivější, po intelektuální stránce snadněji stravitelná a jednodušší. 16 Zábavní funkce dnes již velmi často v bulvárním tisku vytlačuje informační hodnotu sdělení a užitečnost zprávy pro příjemce. 17 Podle Postmana byla v počátcích rozvoje veřejné komunikace (vynálezem telegrafu) bezvýznamnost povýšena na informaci. Došlo tak k přeměně informace ve zboží (ve věc ) a k probuzení tří démonů komunikace, kterými jsou irelevance, inkoherence a bezmoc. 18 Jedním z hlavních důsledků předkládání typicky bulvárního obsahu čtenářům je podpora pasivity publika, které není vystaveno příliš velkým nárokům v procesu dekódování a interpretace textů. 19 Čtenáři se s malými nároky na ně kladenými spokojují, a jistě také pro tuto nenáročnost bulvární média vyhledávají. b) Bulvární znaky typické pro formu a grafický styl sdělovaných informací. Bulvární znaky tohoto typu vytvářejí grafickou podobu prodávaných tiskovin (již ve smyslu zboží ). Mají za úkol při využití sloganu marketingových odborníků obal prodává co nejvíce upoutat pozornost čtenáře (zákazníka). Hlavním a zásadním úkolem bulvárního tisku (a bulvárních médií vůbec) je udržet zrakovou (či sluchovou) pozornost příjemce na úkor zprostředkování informace. Na faktu pozornosti často záleží více než na její kvalitě 20, neboť pozornost = spotřeba Tento pojem vznikl spojením slov information (informace) a entertainment (zábava, obveselení). 14 (Bartošek 1997: 84) 15 (Reifová 2004: 89) 16 (Oborná 2002: 9) 17 Oborná 2002: (Postman 1999: 73-74) 19 Burton, Jirák 2001: McQuail 1999: McQuail 1999:

13 Mezi často využívané znaky, která mají upoutat příjemcovu pozornost, patří například používání velkých titulků, velkých barevných fotografií, červené barvy a vůbec pestrobarevnosti, charakteristické stylizace, tzn. rozsahem krátkých, ale početných článků, jednoduchou větnou stavbou nebo užíváním hovorových a vulgárních výrazů nebo propracované infografiky (grafů, tabulek, map, komiksových bublin apod.) Znaky bulváru je možné vysledovat také v typografických ukazatelích, jako jsou například od seriózních periodik odlišné formáty sazby tisku, uspořádání sloupců, dělení textu na odstavce, užití titulkových komplexů, řazení článků na stránce, podtrhávání atd. Dílčí závěr: Námi sledované deníky (Blesk, Aha!, Šíp) řadíme do kategorie bulvárních, neboť splňují výše uvedená kritéria bulvárnosti jak po obsahové, tak po stránce formální. 2. Metody tvorby a cíle bulvárních médií Obě skupiny znaků bulvárních médií mají za cíl dopomoci k maximalizaci ekonomického zisku média. Od pozornost čtenáře (příjemce), a s tím spojených ukazatelů prodejnosti (čtenosti, sledovanosti), se totiž odvíjí atraktivnost média pro zadavatele inzerce a od toho posléze výše tržeb jednotlivých médií. Každý žurnalistický text má mít svoji cenu (směnnou hodnotu), od níž je odvozován příjem a zisk. 22 Maximalizace zisku je tak primárním hnacím motorem v mediální komunikaci mezi bulvárním médiem a publikem (jednotlivcem). 23 Zajímavým postřehem je také to, že snaha o získání téhož nebo podobného zdroje příjmů, respektive orientace médií na podobného (masového) příjemce, může vést k napodobování a uniformitě v obsazích a formách jednotlivých médií. 24 Všeobecným znakem médií a bulvárních zvlášť je produkce článků nebo pořadů, jejichž tvorba (proces tvorby, vzniku) je charakteristická svým automatismem, rutinou, používáním stále stejných schémat a ustálených mechanismů. Tento ustálený postup tvorby, tento tvůrčí proces bychom mohli přirovnat k výrobnímu pásu, což je dáno technologií produkce (sdělení korekce tisk) (McNair 2004: 111) 23 Srov. McQuail 1999: (McQuail 1999: 188) 25 Jílek, Viktor: Psaná publicistická sdělení v kontextu teorie komunikace, online text s

14 Zmíněný proces tvorby se projevuje jak ve volbě stejných schémat výrazových jazykových prostředků, grafické úpravě, ale také i v promyšlené tematicko-obsahové struktuře. 26 Automatismus a modelovost žurnalistické tvorby jsou dány především a hlavně časovým aspektem samotným principem tvorby v tomto případě tištěného produktu. 27 Přílišná improvizace jak v jazykovém (grafickém, typografickém atd.), tak i výrobním zpracování textu je nežádoucí, neboť to, co funguje (co má úspěch co vydělává), se v bulvárním médiu nemění. Ke změnám musí docházet pozvolna, nejlépe však tak, abych si jich příjemce pokud možno nevšiml Komunikace bulvárních deníků s publikem a její funkce Sledované bulvární deníky aktivně působí v rámci masové komunikace, jejímž cílem je přenášet (sdělovat) informace co nejširšímu okruhu publika, co nejrychleji a na velkou vzdálenost. Tento typ komunikace nelze pevně umístit v čase a prostoru. 29 Masová komunikace bulvárních deníků (její styl a charakter) se orientuje především na publikum preferující určitý typ média. 30 To je založeno na zvyku nebo oblíbenosti média či jistém druhu loajality k určitému médiu zdroji informací (televizi, internetu, novinám). Toto publikum se vyznačuje svojí početností a různorodostí (heterogenností) v čase a prostoru. 31 Každá komunikační aktivita v sobě nese určitou funkci důvod, proč je vyvíjena, s jakým cílem, za jakým účelem. 26 Jílek, Viktor: Psaná publicistická sdělení v kontextu teorie komunikace, online text s Tento fakt má však i svoji pozitivní hodnotu. Časově omezené podmínky práce mohou přispívat k utváření tzv. objektivizačních postupů, kdy se sami autoři snaží, aby nebyli nařčeni z neobjektivity, o zachycení opozitních názorů a postojů (viz Jílek, Viktor: Psaná publicistická sdělení v kontextu teorie komunikace, online text s. 80). Osobně bych tento jev nazval jakousi objektivizační autocenzurou. 28 Neboť cizí prostředí, ve kterém by se čtenář náhle ocitl, by mohlo narušit jeho domácí, blízký, důvěrný vztah k danému periodiku. 29 Jílek, Viktor: Psaná publicistická sdělení v kontextu teorie komunikace, online text s Viz McQuail 1999: Dalšími z celkem čtyř typů publik jsou pro úplnost: 1) Publikum jako sociální skupina jedná se o publikum sdílející stejné sociální charakteristiky, definuje se například shodnou sociální třídou, kulturou, názory atd. 2) Publikum vyznačující se stejným vkusem nebo zájmem například o určitého autora, žánr, umělecké období atd. 3) Publikum sestavené na uspokojení formuje se na základě určitých individuálních potřeb jednotlivce, které existují nezávisle na médiu. Týká se například politických nebo společenských otázek nebo potřebu jedince získat určitou informaci nebo zajistit si jisté emocionálního uspokojení. Podle McQuaila se nejedná o sociální skupinu, ale soubor jedinců, kteří se chovají v zásadě stejně (viz McQuail 1999: ). 14

15 Jakékoliv produkované sdělení má určitým způsobem působit na příjemce, nejčastěji na jeho vědomí, a vyvolávat tak změny a reakce. 32 U bulvárních deníků se nejvíce prosazují tyto funkce: 33 a) Funkce informativní (Informative function) Cílem je předání informace, jedná se o vyrovnání informačních obsahů vědomí mezi původcem a příjemcem. 34 Deníky v počáteční fázi předaly informaci o smrti Karla Svobody informovaly o události, o tom, co se kdy a kde stalo. b) Funkce získávací (Attracting function) Cílem je získat příjemce například ke koupi produktu, může se jednat i o zpřístupnění motivace k určitému (chtěnému) typu jednání. Př.: Pokračování zítra. Proč chtěl Karel odejít za svou první ženou. (Šíp, , s. 1) Peripetie, které vedly ke zrodu nesmrtelné včelky Máji, čtete v zítřejším Blesku. (Blesk, 6. 2., s. 2) Nepřehlédněte! Zítra zvláštní příloha Šíp extra. Život a smrt skladatele Svobody. (Šíp, 1. 2., s. 2) c) Funkce persvazivní (Persuasive function) Jde o snahu médií ovlivňovat, přesvědčovat, formovat postoje a názory jednotlivce nebo skupiny 35, rozumově nebo psychologicky působit a v některých případech i motivovat k akci Jílek, Viktor: Psaná publicistická sdělení v kontextu teorie komunikace, online text s Jílek, Viktor: Psaná publicistická sdělení v kontextu teorie komunikace, online text s Tamtéž. 35 Tamtéž. 36 (Dvořáčková 2004: 15) 15

16 Př.: Karlovi přátelé: Byla to vražda! (Blesk, 3. 2., s. 1) (Titulek a článek může vznést do řad společnosti pochybnosti o příčině smrti Karla Svobody); Skandální odhalení: Vyšetřování zpackali! (Blesk, , s. 1) (Titulek a článek může navodit domněnku, že vyšetřování bylo ze strany policie provedeno neodborně a neprofesionálně a že se z těchto důvodů mohou ztratit/opomenout/zkreslit podstatné indicie vedoucí k pravdivému a přesnému stanovení příčin úmrtí Karla Svobody); Vendulo, všem příšerně lžeš! (Aha, , s. 1) (Články působící na publikum se záměrem poškodit Vendulu Svobodovou; titulek a článek může v publiku indikovat pochybnosti, nedůvěru k výpovědím Venduly Svobodové a naznačit v nich střet a diametrální neslučitelné rozdíly (pravda vs. lež); 37 Znala jeho poslední přání. Vykašlala se na něj! (Aha!, , s. 1) (Titulek a článek mohou navodit domněnku, že Vendula Svobodová nesplnila přání svého zesnulého muže a sobecky mu nezahrála jeho oblíbené písně, nýbrž jeho písničku, kterou věnoval právě jí.); Vendula chystá divadlo! Uteče z pohřbu! Bojí se nadávek a výčitek! 38 (Šíp, 6. 2., s. 1) (Titulek a článek mohou u čtenářů evokovat falešnost chování Venduly Svobodové, která chystá divadlo a také pocit její viny, její špatné svědomí, když se chystá utéct z pohřbu kvůli nadávkám a výčitkám; útěk evokuje přiznání); d) Funkce zábavní (Entertaining function) Cílem je příjemci zprostředkovat pobavení, obveselení a rozptýlení. Prostředek uvolnění může také sehrát důležitou úlohu při oslabování sociálního napětí. 39 Snahou bulvárních deníků není najít jednoznačné konečné řešení či situaci/událost vysvětlit. Cílem je nepřijít k rozuzlení, nedosáhnout výsledku, nevysvětlovat, respektive vysvětlovat, ale nevysvětlit. Hlavním faktorem, který má primární funkci při komunikaci s publikem, je snaha o nejednoznačnost, spekulaci, pochybování a podezíravost. 37 Zvolené titulky plní ale i funkci získávací, zejména ty, které byly otištěny krátce po sebevraždě. 38 Hlavní titulek jsme uvedli i s nad- i podtitulkem, které hlavní titulek výrazně posilují a společně mohou ovlivnit postoje čtenářů k Vendule Svobodové. 39 McQuail 1999:

17 Tohle vše se odehrává v zájmu upoutání a co nejdelšího udržení pozornosti čtenáře/publika. Není proto neobvyklé, že se na jejich stránkách objevují stále nové objevy, nová odhalení a zjištění, nové spekulace, nové intriky a výpovědi, které již konečně mají přinést do celého problému světlo a čtenáři klid na duši. Nic z toho však samozřejmě nepřináší. Proč také, když celá tato hra tak dokonale funguje; jedinec se ocitá v kolotoči zábavy, napětí a relaxace, což mu přináší potěšení, a je pro něj nepohodlné z tohoto proudu zábavy vystoupit. Dílčí závěr: Z výše uvedeného vyplývá, že metody tvorby textů a jejich kvalita jsou ovlivňovány charakterem žurnalistické práce (nároky na zvládnutí žurnalistických dovedností novináře, rychlost práce, odolnost vůči stresovým situacím, organizační schopnosti, tvorbu ustálených pracovních návyků, dodržování termínů) a především charakterem fungování jednotlivých deníků jako obchodních firem (důraz na potřebu docílit zisku vydělat peníze na provoz, platy, investice, důraz na efektivitu provozu, potřebu prosadit se na trhu). Tyto základní aspekty ovlivňující podobu výsledného produktu se u bulvárních deníků projevují především preferováním masové komunikace příklonu k funkci zábavní, získávací, persvazivní. Od tohoto nastavení se pak odvíjejí metody získávání informací, metody tvorby textů a jejich následná kvalita Celebrity 40 Pro popis a pochopení fungování bulvárních médií je podle mého názoru nezbytné zmínit se o celebritě/celebritách, jenž je jsou již nedílnou součástí světa bulváru. Bulvární periodika, námi sledované nevyjímaje, snad více než kterékoli jiné seriózní tiskoviny potřebují ke svému ekonomickému přežití spolupráci s početným zástupem celebrit. Dochází tak ke vzájemně výhodné mediální spolupráci, neboť média tímto využívají celebrity jako nástroj vlastní úspěšnosti (a propagace), který se projevuje zvýšeným prodejem, sledovaností a následně tudíž i komerčním ziskem. 41 Celebrity na oplátku dostávají prostor k zviditelnění se, což jim zajišťuje vlastní reklamu pro oblast šoubyznysu velmi důležitou. Tímto vzniká výhodné (pragmatické) spojenectví, jehož funkčnost je založena na nepsaném psychologickém bonmotu či frázi, že každý z nás potřebuje něco posvátného Slovo pochází z latinského adjektiva celeber-ris,-re. Označuje věhlasnou, ve společnosti váženou, ctěnou, oslavovanou osobnost. 41 (Zajíčková 2002: 6) 42 Tento výrok měl údajně vyslovit zpěvák skupiny Doors Jim Morrison. 17

18 Odejmutí celebrity, respektive zábavy (rozptýlení/ne-nudy), která se již stala součástí čtenářova života, je patrně srovnatelné s tím, jako kdybychom například věřícímu zakázali boha nebo obsedantnímu neurotikovi rituál. Masová média (námi zkoumané nevyjímaje) mají schopnost přilákat a udržet co nejpočetnější publikum. Hovoříme v tomto smyslu o tzv. propagačním modelu komunikace (Publicity model), který při vzniku zprávy klade na první místo zájem publika, nikoli důležitost a význam zprávy. Zjev, šikovnost a překvapení (základy mediální logiky) zde platí více než podstata, realita, pravda či závažnost. 43 Schopnost přilákat pozornost příjemců a udržet ji zvládají celebrity, respektive jakýsi institut celebrit, takřka dokonale. Z celebrity a jejím úzkým propojením s propagací určitého výrobku (sebe sama, pořadu nebo nového čísla časopisu) se posléze stává de facto výrobek, produkt, zboží, které podléhá módním výkyvům. Je-li již celebrita opotřebovaná, vytěžená, okoukaná, a není tedy schopna dál svojí přítomností svým působením zaručit komerční zisk, je nemilosrdně nahrazena celebritou novou. Novou tváří zbožím. Význam pojmu celebrita se v průběhu času proměňoval, v současné české společnosti je již celebritou de facto každý, kdo je mediálně známý. Pojem celebrita se u nás rozšířil, respektive začal běžně používat teprve po roce Dříve se celebrity (pseudo-celebrity) rekrutovaly z osob důležitých a pro společnost potřebných, šlo de facto o významové synonymum k termínu elita. 44 Nyní můžeme celebrity v české společnosti převážně definovat jako prázdné figury září a oslňují, ale publiku (společnosti) nenabízejí žádné hodnoty. 45 Jako příklad bychom mohli uvést nejrůznější hlasatelky, moderátory, účastníky televizní i rozhlasových reality show (jejich obdobu můžeme najít i v tištěných médiích), Superstar, druhořadých herců, hvězdiček - zpěváků, sportovců, modelek nebo miss. (Pomiňme zde pokusy médií vytvořit celebrity jinak a z jiných oborů, např. vědy, z významných osobností historie apod. viz televizní ankety, které ostatně bulvární rysy také nepostrádají). Trend celebrit je typický také tím, že se celebrity podílejí na vytváření určitých norem, způsobů chování a hodnot, které většinová společnost může přejímat McQuail 1999: Význam pojmu elita se postupem času také proměňuje. Dříve mezi elitu národa patřili lidé buď bohatí (šlechta, podnikatelé), nebo důležití (ministři, starostové, lidé s důležitou funkcí), nebo lidé tvořící hodnoty (umělci, architekti, lékaři, učitelé, vědci). V současnosti se však objevují názory opačné: Mezi elitu společnosti v západním pojetí patří každý, kdo je médii a jejich účinky neovlivněn. Majetkové či společenské postavení již tedy není důležité, naopak se cení stav duševního zdraví a míra ovlivnitelnosti jednotlivce. 45 (Zajíčková 2002: 10) 46 (Zajíčková: 2002: 6) 18

19 Odpovědni za tento stav jsou jistě především novináři, mediální tvůrci kteří nulám dodávají veřejného významu. 47 Karel Svoboda byl celebritou ve smyslu elity národa, člověkem, který ve svém oboru vytvářel a vytvořil určité hodnoty. Jen výjimečně byly publikovány názory hudebních kritiků na téma původnosti Svobodových skladeb, jen výjimečně byla se připomenuta Svobodova role při podpisu Anticharty (snad více než aktivní?). V médiích (i bulvárních) byla dlouhodobě jeho postava prezentována s respektem. Na mediální atraktivitě mu přidal sňatek s Vendulou Svobodovou, který však především jí pomohl ke všeobecné známosti. Karel Svoboda zůstával i nadále mužem v pozadí, umělcem věnujícím se naplno své práci. Zůstal až do své smrti ikonou úspěšného popového skladatelství. Smrt Karla Svobody se stala zvláště pro bulvární média řečeno s jistou dávkou cynismu vítanou událostí. Stala se zbožím. Umožnila zvýšit prodejnost produktu a nabídla jim několik dalších souvisejících témat. Událost v sobě nesla většinu faktorů, které musí událost mít, aby překonala práh pozornosti a stala se zprávou: Byla negativní, překvapivá, konkrétní (personalizovaná), objektem byla významná osoba, pravděpodobnost, že se zpráva bude vyvíjet, byla velká, publikum zprávy o této události očekávalo (Svoboda společnost zajímal) Žantovský 2004: Více o tzv. gatekeepingu například In Kunczik 1995: 114, nebo McQuail 1999:

20 B: Praktická část 1. Smrt Karla Svobody v bulvárním tisku Životní příběh Karla Svobody by se mohl stát námětem k hollywoodskému (barradnovskému) filmu. Ve stručnosti ho můžeme popsat v bulvárním životopisu : Mladý (na fotkách plachý a nesmělý) muž zběhne ze studií stomatologie k nejistému povolání umělce a stane se úspěšným a bohatým. Píše pro slavné zpěváky a de facto jejich spojení s ním z nich dělá populární hvězdy první velikosti. Je úspěšný, vyhledávaný a nepostradatelný! Jeho soukromý život je však plný zvratů. Na rakovinu mu umírá jeho první žena. Do cesty mu však poté přijde krásná mladá dívka nový impuls do života, nová múza (Seznámení ne nepodobné romantickým filmům převrhne mu šálek kávy do klína). Prožívají lásku a štěstí a také pocit naplnění po narození jejich dcery. Dcera však brzy tragicky umírá. Manželé jsou na dně on si léčí žal u milenky, ona u láhve s alkoholem. Přichází manželská krize a úvahy o rozvodu. Vše zlé je nakonec překonáno narozením druhého dítěte syna. Syn je krásný, zdravý, celý táta. Tatínek je úspěšný, stále na vrcholu a má plno práce. Z maminky je celebrita pracuje pro charitu, žije pro rodinu a září. Nastávají okamžiky, kdy jsou jeden pro druhého ochotni zemřít (Karel na dovolené vlastníma rukama chrání ženu a syna proti vlně tsunami). Všichni jsou absolutně šťastni. Nešťastný osud je zažehnán, nic jim nemůže jejich štěstí vzít. Má přijít pohádkový happyend ( A žili spolu šťastně až do smrti ). Dochází však k nečekanému zvratu Karel se zastřelil! Zmatek, smutek, chaos, otázky. Jeho čin je náhlý a pro okolí nepochopitelný ( Měl přece všechno, co my nikdy mít nebudeme ), dochází ke spekulacím a odkrývání tajemné minulosti. Byla důvodem nevěra, milenci, dluhy, impotence, vražda, deprese, osud, tajemno, prokletí? Na scénu přicházejí zpovědi, svědci, doznání a odhalení. Pravda je zdá se jasná! Hlavní i vedlejší role ( Není malých rolí ) jsou rychle rozdány. Z maminky celebrity je uštvaná vdova, syn je bez táty. Co jen s nimi bude? I když Karel Svoboda žil jako kdokoli jiný, společnost byla o zásadních událostech v jeho životě informována. Kruh událostí ( tak, jak je život přinesl ) se uzavřel dnem Svobodovy smrti. Všechny jeho životní události díky bulváru vystupují jedna za druhou jako možné důvody (či indicie), které mají Svobodův život a především smrt osvětlit a zdramatizovat. Úspěch a jeho vykoupení utrpením je stavebním kamenem tohoto bulvárního vyprávění. 20

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 6. Průřezové téma - MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě ; TV - diskuse o ČJ - zpráva, oznámení; VkZ- život bez závislostí (reklama

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 6. Průřezové téma - MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník kritické, poslouchání a pozorování mediálních sdělení pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě rozlišování zábavních

Více

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Soupis slohových útvarů pro zadání písemné práce vypravování úvahový text popis (popis prostý, popis odborný, subjektivně zabarvený

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk jako občan Cílová skupina 2. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je možnou doplňkovou aktivitou hodin občanské nauky. Má podobu pracovního

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 27. března 2006. o poctivé prezentaci investičních doporučení

VYHLÁŠKA. ze dne 27. března 2006. o poctivé prezentaci investičních doporučení 114 VYHLÁŠKA ze dne 27. března 2006 o poctivé prezentaci investičních doporučení Komise pro cenné papíry stanoví podle 199 odst. 2 písm. s) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Stimulancia a opioidy z pohledu médií

Stimulancia a opioidy z pohledu médií Stimulancia a opioidy z pohledu médií Kateřina Grohmannová AT konference, Měřín 24. května 2006 Obsah Představy a postoje o užívání a uživatelích drog Role médií Cíle výzkumu Výzkumné otázky Základní a

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE Všichni jsme potencionálně svobodni naučit se tomu, co chceme, dělat to, co chceme, a stát se tím, čím chceme.

Více

Mediální výchova CVIČEBNICE ŘEŠENÍ. Jan Pospíšil Lucie Sára Závodná. www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

Mediální výchova CVIČEBNICE ŘEŠENÍ. Jan Pospíšil Lucie Sára Závodná. www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R Mediální výchova CVIČEBNICE ŘEŠENÍ Jan Pospíšil Lucie Sára Závodná Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah CVIČEBNICE Komunikace... 7 Komunikace a komunikační proces... 7 Historie

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2010

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2010 ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2010 Stala se reklama součástí našeho života nebo nás žene do záhuby podporou zbytečného konzumu a zbavuje nás naší vůle? Část výzkumu, jejíž výsledky předkládá ČMS ČESKÁ MARKETINGOVÁ

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Ing. Iva Merhautová, MBA Násilí na pracovištích Násilí na pracovištích se stalo stejným rizikem jako

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

Motivační faktory vybraných segmentů k návštěvě ČR

Motivační faktory vybraných segmentů k návštěvě ČR Motivační faktory vybraných segmentů k návštěvě ČR Ing. Jana Valentová Katedra cestovního ruchu FMV VŠE v Praze Osnova prezentace Teoretický vstup: Motivy obecné pojetí Motivy k cestování Praktický pohled

Více

Muzeum média veřejnost

Muzeum média veřejnost Muzeum média veřejnost Ivana Havlíková, Centrum pro prezentaci kulturního dědictví www.nm.cz Public relations? PR/Vztahy s veřejností/reputation management udržování vztahů s veřejností udržování vztahů

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

4) Šikana z hlediska zákona: Nezletilému je možné nařídit ústavní výchovu stanovený dohled 5) Prevence šikany Každý pedagog a celé vedení školy

4) Šikana z hlediska zákona: Nezletilému je možné nařídit ústavní výchovu stanovený dohled 5) Prevence šikany Každý pedagog a celé vedení školy Školní program proti šikanování Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, Zavadilská 2472, Tábor Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Jak na média. praktická část 23. 4. 2015. Mgr. Ivo Čermák

Jak na média. praktická část 23. 4. 2015. Mgr. Ivo Čermák Jak na média praktická část 23. 4. 2015 Mgr. Ivo Čermák Jak vytvářet mediálně atraktivní tiskové zprávy Správná struktura tiskové zprávy Na jaká média cílit Jak správně komunikovat s médii Obsah setkání

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Diplomový seminář 1. Akademický rok 2008/2009. 17.9.2009 Ing. Václav Křivohlávek, CSc.

Diplomový seminář 1. Akademický rok 2008/2009. 17.9.2009 Ing. Václav Křivohlávek, CSc. Diplomový seminář 1 Akademický rok 2008/2009 Vybrané metodologické otázky 1. Hierarchie pojmů 2. Věcná a formální struktura práce 3. Základní metody zkoumání a výkladu 4. Etika Hierarchie pojmů Pojmy (resp.

Více

Slohové postupy: úvahový, ale také informační a výkladový

Slohové postupy: úvahový, ale také informační a výkladový Recenze Teoretická část útvar publicistického stylu hodnotící a analyzující žánr, určený většinou poloodbornému či odbornému publiku posuzuje umělecké dílo knihy, filmy, divadelní hry, výstavy...atd. Autor

Více

REKLAMNÍ MÉDIA. Reklamní média. Š11_S2_10_Reklamní média Datum 30. 4. 2013

REKLAMNÍ MÉDIA. Reklamní média. Š11_S2_10_Reklamní média Datum 30. 4. 2013 REKLAMNÍ MÉDIA Autor Mgr. Františka Vyškovská Anotace Inovovaný výukový materiál slouží k samostatné práci žáků, lze jej využít jako podklad k projektovému vyučování nebo jako domácí úkol Očekávaný přínos

Více

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala 1. Analyzujte text po jazykové a stylistické stránce. Čí, je typický? Proč si myslíte, že autor volí právě takovou

Více

ČTENÁŘI MF DNES, LIDOVÝCH NOVIN A METRA

ČTENÁŘI MF DNES, LIDOVÝCH NOVIN A METRA ČTENÁŘI, LIDOVÝCH NOVIN A METRA i n z e r t n í p r e z e n t a c e VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ jediný respektovaný zdroj schopný přinést informace o čtenářích odráží úspěch titulu mezi čtenáři a identifikuje

Více

Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části ve školním roce 2015/2016

Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části ve školním roce 2015/2016 Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části ve školním roce 2015/2016 Ústní zkouška ze všeobecně vzdělávacích předmětů dějepis, základy společenských věd Žák přesně ovládá požadované poznatky, fakta,

Více

PR v kostce zásady komunikace prezentace. Marcela Bergerová, 16. 4. 2009

PR v kostce zásady komunikace prezentace. Marcela Bergerová, 16. 4. 2009 PR v kostce zásady komunikace prezentace Marcela Bergerová, 16. 4. 2009 1 PR lesní pedagogiky zásady, předpoklady PR lesní pedagogiky = snaha vytvářet dobré vztahy s vaší veřejností veřejnost: 1. vedení

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2012

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2012 ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2012 Tisková informace obsahuje část výsledků z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě. Výzkum navazuje na výsledky šetření, které od roku 1993 prováděla agentura

Více

Mediální obraz cizinců v českém tisku za roky 2008 a 2009

Mediální obraz cizinců v českém tisku za roky 2008 a 2009 duben 2010 Mediální obraz cizinců v českém tisku za roky 2008 a 2009 Abstrakt: Barbora Tošnerová Komentář k analýze agentury Newton Media, která se zaměřila na to, jak o občanech čtyř vybraných zemí žijících

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV ČTENÁŘI MAGAZÍNU + VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních agentur (AKA) je

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Pro úspěšnou existenci na trhu Stanovit marketingový plán a strategii své firmy

Pro úspěšnou existenci na trhu Stanovit marketingový plán a strategii své firmy Marina Karpovich 2014 Pro úspěšnou existenci na trhu Stanovit marketingový plán a strategii své firmy Přímá - firmy nabízejí produkty vzájemně si podobné. Zákazníci je vnímají jako přijatelné alternativy.

Více

Ing. Jiří Fiala. >>> www.k213.cz

Ing. Jiří Fiala. >>> www.k213.cz Ing. Jiří Fiala Sdružení K213 dlouhodobě usiluje o ozdravení justice. Upozorňuje na porušování práv dětí. Pomáhá rodičům v opatrovnických sporech a v jejich úsilí o spravedlivou střídavou péči. Pan Fiala

Více

Porušení zákona o ochraně spotřebitele

Porušení zákona o ochraně spotřebitele G PORUŠENÍ ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE Porušení zákona o ochraně spotřebitele G STRANA 1 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je vedle občanského zákoníku základním právním předpisem v oblasti

Více

OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Jitka Riedlová Opakování slohových útvarů II. Vypravování

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ

KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ CO JE PUBLIC RELATIONS? Existuje několik stovek různých definic Public Relations: "PR činnost je záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a

Více

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET Praha, 17. 6. 2013 ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET TABÁK KOUŘÍ TŘETINA ČECHŮ A ČTVRTINA ČEŠEK - NEJVÍCE KOUŘÍ MLADÍ LIDÉ Počet kuřáků v České republice neklesá, jejich

Více

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR 1. ÚVOD Pravidla pro publicitu (dále jen Pravidla) stanovují povinné náležitosti v oblasti zajištění propagace projektů a jejich výsledků

Více

Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování

Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování Jana Lidická Sociální vliv Člověk je tvor společenský Někdy až stádní změny v názorech, postojích či chování pod vlivem setkání s názory, postoji

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Úloha marketingu v řízení podniku Praktická tvorba marketingového plánu Marketingový a obchodní plán patří k hlavním dokumentům společnosti, potřebných pro její řízení (dále finanční plán, plán výroby,

Více

PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ

PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ Praha, 14. srpna 2012 PR Klub, nezávislé sdružení odborníků a příznivců oboru public relations, zrealizovalo během července 2012 menší průzkum mezi marketéry a PR

Více

Vytvořeno pro Asociaci veřejně prospěšných organizací PROKÁZAT = ZMĚŘIT aneb může nezisková organizace obhájit svoji užitečnost?

Vytvořeno pro Asociaci veřejně prospěšných organizací PROKÁZAT = ZMĚŘIT aneb může nezisková organizace obhájit svoji užitečnost? Komunikace užitečnosti NNO navenek Vytvořeno pro Asociaci veřejně prospěšných organizací PROKÁZAT = ZMĚŘIT aneb může nezisková organizace obhájit svoji užitečnost? 2. května 2013 Dnešní program jak formulovat

Více

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY VLIV PODNIKOVÉ KULTURY NA PRACOVNÍ SPOKOJENOST A EMOCIONÁLNÍ POHODU ZAMĚSTNANCŮ 1 Ing. Luiza Šeďa Tadevosyanová OSNOVA I. Teoretická část Základní pojmy Vliv podnikové kultury na organizaci Funkce podnikové

Více

Jak efektivně komunikovat s médii. pondělí 20. října 2014. Milan Pilař Ondřej Rázl

Jak efektivně komunikovat s médii. pondělí 20. října 2014. Milan Pilař Ondřej Rázl Jak efektivně komunikovat s médii pondělí 20. října 2014 Milan Pilař Ondřej Rázl Jak efektivně komunikovat s médii Milan Pilař Ondřej Rázl Jak efektivně komunikovat s médii Jak dostat do tisku, co chcete

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Hodnocení kvality logistických procesů

Hodnocení kvality logistických procesů Téma 5. Hodnocení kvality logistických procesů Kvalitu logistických procesů nelze vyjádřit absolutně (nelze ji měřit přímo), nýbrž relativně porovnáním Hodnoty těchto znaků někdo buď předem stanovil (norma,

Více

Marketingový výzkum 11. Výzkum pro potřeby marketingové komunikace

Marketingový výzkum 11. Výzkum pro potřeby marketingové komunikace Marketingový výzkum 11 Výzkum pro potřeby marketingové komunikace Struktura přednášky Proč realizovat výzkum marketingové komunikace? Příprava výzkumu Přehled typů a metod výzkumu Podstata některých metod

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Mediální výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu Mediální výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Mediální výchova Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Mediální výchova Obsah předmětu Mediální výchova byl vytvořen propojením a upravením obsahů části

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Kompozice. Kompozice odborného textu

Kompozice. Kompozice odborného textu Kompozice Kompozice odborného textu Literární druh odborný text Nejdůležitější znaky: záměr (vědecky přesně popsat či vysvětlit nějaký jev) strategie vnějšího i vnitřního uspořádání (úvod, závěr, číslované

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Umění a kultura Výtvarná výchova

Umění a kultura Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět : Období ročník : Umění a kultura Výtvarná výchova 3. období 8.- 9. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. vybírá, vytváří

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt 1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL zakoupené zboží. Mezitím se situace změnila. Libor do Brna Libor trpí, má výčitky svědomí, přece to slíbil. Cítí povinnost kamaráda svézt, přestože se mu to nehodí. Naznačí

Více

RELIGIOZITA Náčrt operacionálního schématu Seminární práce předmětu Výzkum veřejného mínění II

RELIGIOZITA Náčrt operacionálního schématu Seminární práce předmětu Výzkum veřejného mínění II RELIGIOZITA Náčrt operacionálního schématu Seminární práce předmětu Výzkum veřejného mínění II Karolína Kučerová Masová komunikace IV, LS 2001/2002 2 Náboženství je v nejobecnějším slova smyslu definováno

Více

Konverzace ve francouzském jazyce

Konverzace ve francouzském jazyce školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ

INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ S T R U Č N Ý P Ř E H L E D ÚVOD Inventář motivů, hodnot a preferencí () odhaluje vnitřní hodnoty, cíle a zájmy člověka. Výsledky z inventáře odhalují jaký typ práce,

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

STYL (SLOH) = ZPŮSOB VÝSTAVBY JAZYKOVÉHO PROJEVU (způsob zpracování obsahu a využití jazykových prostředků) Nauka o slohu se nazývá STYLISTIKA

STYL (SLOH) = ZPŮSOB VÝSTAVBY JAZYKOVÉHO PROJEVU (způsob zpracování obsahu a využití jazykových prostředků) Nauka o slohu se nazývá STYLISTIKA ZÁKLADY STYLISTKY II Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

9. Reklama v multimédiích (marketing, segmentace trhu, účinnost...)

9. Reklama v multimédiích (marketing, segmentace trhu, účinnost...) 9. Reklama v multimédiích (marketing, segmentace trhu, účinnost...) Marketing Marketingová strategie spočívá ve 4 bodech orientaci na spotřebitele, segmantaci, cíleném marketingu, umisťování (= positioning)

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 800

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 800 MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ZVLÁŠTNÍ ASPEKTY AUDITY ÚČETNÍCH ZÁVĚREK SESTAVENÝCH V SOULADU S RÁMCEM PRO (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

Respondenti dle věku a pohlaví

Respondenti dle věku a pohlaví ECSM 2014 výsledky průzkumu Průzkumu, který proběhl v rámci Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti 2014, se zúčastnilo celkem 478 respondentů, z čehož 466 dotazníků bylo použitelných pro další zpracování.

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA

METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA Veřejná Správa BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZAČLEŇOVÁNÍ SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN DO VZDĚLÁVACÍHO PROCESU A JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE S VYUŽITÍM PODPORY ZDROJŮ Z ESF SOCIAL

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb 5.1. Rovnováha spotřebitele 5.2. Indiferenční analýza od kardinalismu k ordinalismu 5.3. Poptávka, poptávané množství a jejich změny 5.4. Pružnost tržní poptávky Poptávka

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová KOMUNIKAČNÍ POLITIKA @ Prvky komunikačního procesu Odesílatel Kódování ZPRÁVA Dekódování Příjemce Médium ŠUM Zpětná vazba Odpověď 2 Prvky komunikačního procesu KDO? (podnik, komunikátor) CO? (poselství)

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing. Vlasáková 1 Mark trh Nauka o trhu. je společenská

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

S t a n o vi s k o. odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012

S t a n o vi s k o. odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012 S t a n o vi s k o odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012 Označení stanoviska: Zveřejňování poskytnuté informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím Právní předpis:

Více

Nahrávka z porady TV Prima: Nechci, aby dcera musela chodit v burce, říká zástupce majitele

Nahrávka z porady TV Prima: Nechci, aby dcera musela chodit v burce, říká zástupce majitele DOMÁCÍ ZAHRANIČÍ EKONOMIKA SPORT NÁZORY MAGAZÍN AUTO VIDEO SOUD S NEČASOVOU A RITTIGEM ČSSD PROHRÁLA SOUD O 300 MILIONŮ ČAPÍ HNÍZDO UPRCHLICKÁ KRIZE DĚNÍ V KRAJÍCH Nahrávka z porady TV Prima: Nechci, aby

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 PhDr. Dana Brdková Lektorka Bankovní akademie a VŠFS Pro použití v rámci projektu ematurity Jak je sestaven didaktický test? Didaktický test obsahuje 10

Více