Smlouva o poskytování služeb /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o poskytování služeb. 132-6/2012-5810"

Transkript

1 Smlouva o poskytování služeb / Níže uvedeného dne, m síce a roku smluvní strany: 1. eská republika Ministerstvo obrany, organiza ní složka státu Se sídlem: Tychonova 1, Praha 6 Jejímž jménem jedná: Ing. Jaroslav BEZUS, editel Ú adu služeb Na adrese: Generála Píky 1, Praha 6 Dejvice : DI : CZ Bankovní spojení: eská národní banka, Na P íkop 28, Praha 1 íslo ú tu: /0710 Kontaktní osoba: Ing. Radovan NEUŽIL, tel , Ibolja MACH, tel , Marek BRUNA tel , , fax ové spojení: Adresa pro doru ování korespondence: ad služeb Gen. Píky Praha 6 Dejvice (dále jen objednatel ) a 2. NEWTON Media, a.s. Se sídlem: Na Pankráci 1683/127, PS Praha 4 Jednající: Ing. Martin VOBR p edseda p edstavenstva Zapsaný: v obchodním rejst íku vedeném M stským soudem v Praze, oddíl B, vložka O: DI : CZ Bankovní spojení: eská spo itelna, a.s. íslo ú tu: /0800 Osoba oprávn ná k jednání ve v cech smluvních i technických: Miloš LIPERT, Key Account Manager Telefonické, faxové a e mailové spojení: telefon: fax: Adresa pro doru ování korespondence: Na Pankráci 1683/127, PS Praha 4 (dále jen poskytovatel ) Strana 1 (Celkem 7)

2 uzav ely v souladu s 269 odst. 2 zákona. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen ObchZ) za ú elem zrychlení a zlepšení informovanosti vedení Ministerstva obrany o aktuálním d ní vztahujícím se k resortu obrany a dalším vojenskopolitickým a vojensko-odborným témat m tuto smlouvu o poskytování služeb (dále jen smlouva ). I. edm t smlouvy 1. Poskytovatel se zavazuje na vlastní nebezpe í a na vlastní odpov dnost provád t celodenní monitoring (sledování) ve ejných informa ních zdroj (dále jen sd lovací prost edky ) a pravideln dodávat (zp ístupnit) zprávy z tohoto monitoringu vztahující se k resortu obrany a dalším vojensko-politickým a vojensko-odborným témat m, umožnit objednateli p ístup do archivní informa ní databáze poskytovatele, dodávat ranní souhrn (anotace) z vybraných sd lovacích prost edk o nejzávažn jších tématech ve vztahu k ministru obrany a ministerstvu obrany (dále jen služba ). Služba je podrobn specifikována níže v odstavci 2 tohoto lánku. P ehled všech sd lovacích prost edk, u nichž je poskytovatel povinen provád t monitoring, je uveden v p íloze. 1 této smlouvy. Službu je poskytovatel povinen plnit ve všech ástech v eském jazyce. 2. Specifikace služby: 2.1 Celodenní monitoring (sledování) sd lovacích prost edk a dodávání zpráv z tohoto monitoringu vztahujících se k resortu obrany a dalším vojensko-politickým a vojensko-odborným témat m zahrnuje: a) Strukturovaný monitoring veškerého tisku, tj. rozd lení dle jednotlivých tiskovin (celostátní tisk i s mutacemi a suplementy, regionální tisk, odborné a oborové asopisy, týdeníky, trnáctideníky, m sí níky) a dodání zpráv v po tu minimáln 700 a maximáln za m síc; b) Strukturovaný monitoring eských internetových server a dodání zpráv v po tu minimáln 400 a maximáln za m síc; c) Strukturovaný monitoring (p epis) rozhlasového vysílání a dodání zpráv v po tu minimáln 130 a maximáln 400 za m síc; d) Strukturovaný monitoring (p epis) televizního vysílání a dodání zpráv v po tu minimáln 100 a maximáln 350 za m síc; e) Celodenní monitoring p evzatých informací z eské tiskové kancelá e a dodání zpráv v po tu minimáln 100 a maximáln 500 za m síc. 2.2 Poskytovatel je povinen u zpráv uvedených v bod 2.1 písm. a) až e) tohoto odstavce vždy uvést p esné názvy zdroj a u zpráv uvedených v bod 2.1 písm. c) a d) tohoto odstavce uvést seznam p episovaných po ad. 2.3 Poskytovatel je povinen zpracovávat monitoring každý pracovní den, tj. pro bod 2.1 písm. a) tohoto odstavce za p edcházejících 24 hod. a pro bod 2.1 písm. b), c), d) a e) Strana 2 (Celkem 7)

3 za p edcházející den tedy od 0:00 do 24:00 hod., a dodat (zp ístupnit) uvedená data objednateli každý pracovní den do 6:15 hod., v pond lí též za sobotu a ned li. V p ípad státních svátk poskytovatel dodá uvedená data objednateli následující pracovní den do 6:15 hod. V p ípad krizové situace je poskytovatel povinen na výzvu objednatele dodat (zp ístupnit) zprávy z monitoringu v intervalu 12 hodin, tedy vždy v 6:15 a 18:15 hod. 2.4 Poskytovatel je povinen dodávat objednateli zprávy z monitoringu ve formátu XML, doru ovat je objednateli elektronicky em a na tuto skute nost objednatele upozornit prost ednictvím tzv. SMS (krátké textové zprávy) a zp ístupnit zprávy prost ednictvím FTP serveru (File Transfer Protocol). V p ípad objektivní nemožnosti doru ení zpráv touto standardní cestou je poskytovatel povinen zdarma doru it zprávy objednateli náhradním zp sobem (tj. na USB nosi i, CD nebo DVD), a to do 60 minut po lh uvedené v bod 2.3 tohoto odstavce. 2.5 Poskytovatel je povinen zajistit objednateli on-line nep etržitý p ístup do archivní databáze všech informací poskytovatele p es webové rozhraní poskytovatele, které musí umožnit retrospektivní vyhledávání informací minimáln 10 let zpátky bez omezení zdroj. Poskytovatel zajistí sou asný vícenásobný p ístup k dané aplikaci (minimáln 20 násobný) a je povinen zabezpe ovat umís ování dat z monitoringu do archivní databáze v pr hu dne, ve kterém byly tyto data dodány objednateli. 2.6 Poskytovatel dodá objednateli ranní souhrn nejd ležit jších anotací o nejzávažn jších tématech týkajících se ministra obrany a ministerstva obrany v rozsahu maximáln jedné strany A4 a doplní tyto informace o scany lánk ve formátu hardcopy, a to každý pracovní den do hod. V tomto odstavci uvedené anotace budou provád ny z t chto zdroj : MfDnes, LN, HN, Právo, Respekt, Reflex, Týden, Euro, Ekonom, Blesk, Aha, E15, a to tak, aby pom r informací o ministru obrany ku informacím o ministerstvu obrany byl shodný, a celkem se bude vždy jednat o maximáln 10 anotací. Souhrn anotací je poskytovatel povinen dodat objednateli elektronicky e- mailem ve formátu MS-Word a na tuto skute nost objednatele upozornit prost ednictvím SMS. V p ípad objektivní nemožnosti doru ení zpráv touto standardní cestou je poskytovatel povinen zdarma doru it zprávy objednateli náhradním zp sobem (tj. na USB nosi i, CD nebo DVD), a to do 60 minut po lh uvedené v tomto bod. 2.7 Poskytovatel provede na vyzvání objednatele monitoring rozhlasového a televizního vysílání a zprávy z tohoto monitoringu dodá objednateli do 2 hodin po jejich odvysílání; v p ípad délky p episovaného po adu nad 10 min vysílacího asu se prodlužuje doba dodání p episu zprávy o 1 hodinu za každých 10 min vysílání navíc. Výzvu u iní objednatel telefonicky prost ednictvím kontaktní osoby dle l. III. odst. 3. této smlouvy a následn ji potvrdí em s popisem požadované služby. Zárove musí být tyto zprávy umíst ny mezi dodávané zprávy v následující pracovní den. 2.8 Poskytovatel provede na vyzvání objednatele monitoring dle bodu 2.1 tohoto odstavce a dodá zprávy z tohoto monitoringu ve dnech pracovního klidu, pracovního volna nebo ve státní svátek do 6:15 hod. Výzvu u iní objednatel telefonicky prost ednictvím kontaktní osoby dle l. III. odst. 3. této smlouvy a následn ji potvrdí em Strana 3 (Celkem 7)

4 s popisem požadované služby. Zárove musí být tyto zprávy umíst ny mezi dodávané zprávy v následující pracovní den. 3. Objednatel se zavazuje za ádn poskytnutou službu zaplatit poskytovateli dohodnutou cenu, která je uvedena v l. II. této smlouvy. II. Cena 1. Cena za službu je sjednána dohodou smluvních stran podle zákona. 526/1990 Sb., o cenách, ve zn ní pozd jších p edpis, následovn : Specifikace služby Cena bez DPH ástka DPH Cena v etn DPH Paušální cena za 1 m síc pln ní dle l. I. odst. 2 bodu 2.1 písmeno a) až e) této smlouvy ,00 K 7 500,00 K ,00 K Paušální cena za 1 m síc pln ní dle l. I. odst. 2 bodu 2.5 této smlouvy ,00 K 6 750,00 K ,00 K Paušální cena za 1 m síc pln ní dle l. I. odst. 2 bodu 2.6 této smlouvy 2 500,00 K 500,00 K 3 000,00 K Cena za každých zapo atých 10 minut vysílacího asu dle l. I. odst. 2 bodu 2.7 této 650,00 K 130,00 K 780,00 K smlouvy Cena za 1 pln ní dle l. I. odst. 2 bodu 2.8 této smlouvy 2 700,00 K 540,00 K 3 240,00 K 2. Uvedené ceny jsou cenami nejvýše p ípustnými pro sjednanou službu dle lánku I. smlouvy a jsou nem nné po celou dobu ú innosti smlouvy. V t chto cenách jsou zahrnuty veškeré náklady a výdaje na stran poskytovatele spojené s poskytnutím pln ní (nap. doprava). 3. Celkový finan ní objem za poskytnutou službu po dobu ú innosti této smlouvy nedosáhne ástky K bez DPH. III. Doba a místo pln ní 1. Poskytovatel je povinen poskytovat pln ní dle této smlouvy od do resp. do vy erpání finan ního limitu dle l. II. odst. 3 této smlouvy. Poslední m síc pln ní dle této smlouvy je takový m síc, ve kterém je ástka erpaného limitu posta ující na pokrytí paušálních cen dle l. I. odst. 2 bodu 2.1, 2.5, 2.6 této smlouvy. 2. Místem pln ní služby, respektive dodání dat je sídlo Ministerstva obrany, Tychonova 1, Praha 6. ová adresa objednatele pro elektronické doru ování zpráv je 3. Osobou, kterou objednatel pov il k vyzývání poskytovatele dle lánku I odst. 2 bodu 2.3, 2.7 a 2.8 a lánku IV odst. 1, k p ebírání služby a další komunikaci ohledn pln ní edm tu této smlouvy, je Ing. Petr Škrabák, tel.: , , fax: nebo Mgr. Jan Pejšek, tel.: (dále jen p íjemce ). Strana 4 (Celkem 7)

5 IV. edání a p evzetí služeb 1. Povinnost poskytovatele provést služby dle l. I této smlouvy je považována za spln nou elektronickým odesláním zpráv a anotací dle lánku I odst. 2 této smlouvy na objednatelem stanovenou ovou adresu. Dodržení stanovených asových termín je poskytovatel povinen objednateli na jeho vyzvání prokázat. 2. V p ípad doru ení zpráv náhradním zp sobem dle lánku I odst. 2 bodu 2.4 a 2.6 této smlouvy je pro dodržení asových termín rozhodující as náhradního doru ení. O tomto p edání bude poskytovatelem a objednatelem sepsán p ejímací protokol s uvedením data a asu p ejímky. Toto datum a tento as jsou rozhodné pro spln ní povinnosti poskytovatele. V p ejímacím protokolu poskytovatel uvede rozsah realizovaných služeb, itelné jméno a podpis, objednatel uvede též své itelné jméno a podpis. V. Faktura ní a platební podmínky 1. Poskytovatel je povinen po vzniku práva fakturovat, tj. po ukon ení p íslušného kalendá ního m síce a potvrzení poskytnutého skute ného pln ní p íjemcem, vystavit a doru it objednateli do 10 dn ve dvojím vyhotovení da ový doklad (dále jen faktura ) s rozepsáním jednotlivých položek podle 28 zák.. 235/ 2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve zn ní pozd jších p edpis. Poskytovatel je oprávn n objednateli fakturovat pouze m sí ní paušální ástky za poskytnuté pln ní dle l. I. odst. 2 bodu. 2.1, 2.5 a 2.6 této smlouvy, dále jednorázové ástky za skute objednané a poskytnuté pln ní dle l. I. odst. 2 bodu 2.7 a 2.8 této smlouvy. V p ípad poskytnutí pln ní jen po ást m síce je poskytovatel oprávn n fakturovat m sí ní paušální ástky jen v pom rné adekvátní výši odpovídající skute poskytnutému pln ní. 2. Krom náležitostí uvedených v zákon musí faktura obsahovat ješt níže uvedené údaje: a) ozna ení dokladu jako faktura, b) íslo smlouvy dle íslování objednatele, c) den vystavení, den odeslání a den (lh ta) splatnosti faktury, d) místo a doba pln ní, e) I a DI smluvních stran, f) ozna ení pen žního ústavu a ísla ú tu, na který má být placeno, g) po et p íloh a razítko s podpisem poskytovatele. 3. Splatnost faktury iní 30 dn ode dne jejího doru ení na adresu: Ú ad služeb, Odbor finan ní a zahrani ní podpory, Gen. Píky 1, Praha 6 Dejvice. V p ípad doru ení faktury po daného roku je splatnost takové faktury stanovena následovn : 90 dn ode dne jejího doru ení, je-li faktura doru ena v m síci prosinec a 60 dn ode dne jejího doru ení, je-li faktura doru ena v m síci leden. 4. V p ípad, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo nebude obsahovat požadované doklady, je objednatel oprávn n ji do data její splatnosti vrátit poskytovateli. Poskytovatel vrácenou fakturu opraví, eventuáln vyhotoví novou, Strana 5 (Celkem 7)

6 bezvadnou. V takovém p ípad b ží objednateli nová lh ta splatnosti dle odstavce 3 tohoto lánku ode dne doru ení opravené nebo nové faktury. 5. Zaplacením smluvní ceny se rozumí odepsání ástky z ú tu objednatele a její sm ování na ú et poskytovatele. 6. Objednatel neposkytuje zálohové platby. VI. Smluvní pokuta a úroky z prodlení 1. V p ípad prodlení poskytovatele s poskytnutím jakékoli ásti pln ní dle této smlouvy o více než 2 hodiny je poskytovatel povinen zaplatit objednateli za každou další zapo atou hodinu prodlení smluvní pokutu ve výši 600,- K. 2. V p ípad prodlení poskytovatele s poskytnutím jakékoli ásti pln ní dle této smlouvy ve sjednaném rozsahu (tj. množství nebo obsahu) je poskytovatel povinen zaplatit objednateli za každé takové jednotlivé porušení té které ásti pln ní dle této smlouvy smluvní pokutu ve výši 1 000,- K. 3. V p ípad porušení n které z povinností poskytovatele uvedených v l. VII. odst. 1. a 2. této smlouvy je poskytovatel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu za každé jednotlivé porušení povinnosti ve výši ,- K. 4. Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokuty a úroky z prodlení vzniká objednateli prvním dnem následujícím po marném uplynutí lh ty k pln ní závazku a poskytovateli prvním dnem následujícím po marném uplynutí lh ty k zaplacení faktury. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendá ních dn ode dne doru ení oznámení o jejich uplatn ní. 5. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvních pokut a úrok z prodlení není dot eno právo na náhradu škody, a to i ve výši p esahující vyú tované, resp. uhrazené smluvní pokuty a úroky z prodlení a rovn ž není dot ena povinnost splnit závazky vyplývající z této smlouvy. VII. Zvláštní ujednání 1. Poskytovatel se zavazuje zachovávat ml enlivost ohledn všech skute ností, se kterými se seznámí p i pln ní této smlouvy. Tato povinnost zavazuje i pracovníky poskytovatele, kte í se podílejí na pln ní této smlouvy. 2. Poskytovatel nesmí postoupit pohledávku nebo její ást vyplývající z této smlouvy v i objednateli t etí osob bez p edchozího písemného souhlasu objednatele. 3. Ob smluvní strany jsou povinny si bez zbyte ného odkladu sd lit veškeré skute nosti, které se dotýkají zm n n kterého z jejich základních identifika ních údaj v etn právního nástupnictví. Strana 6 (Celkem 7)

7 4. Smluvní strany se dohodly, že každou zm nu jejich práv nebo povinností je t eba init písemnou formou a prokazateln doru it druhé smluvní stran na adresu pro doru ování korespondence uvedenou v úvodních ustanoveních této smlouvy. Pokud smluvní strana, které je písemnost adresována, její p ijetí odmítne nebo jiným zp sobem zma í, považuje se za prokazatelné doru ení též uplynutí t etího dne ode dne jejího uložení na pošt. Pokud je na doru ení druhé smluvní stran vázán po átek b hu lh ty a smluvní strana, které je písemnost adresována, její p ijetí odmítne nebo jiným zp sobem zma í, po íná taková lh ta b žet následujícího dne po uplynutí t etího ode dne od uložení písemnosti na pošt. Toto však neplatí, využije-li n která ze smluvních stran pro doru ení písemnosti datovou schránku ve smyslu zákona. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokument, ve zn ní pozd jších edpis. 5. Objednatel je oprávn n uzav enou smlouvu zve ejnit na internetových stránkách Ministerstva obrany. VIII. Zánik závazk 1. Zánik závazk z této smlouvy se ídí p íslušnými ustanoveními ObchZ. 2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ve smyslu 345 odst. 2 ObchZ se rozumí i opakované (dva a vícekrát) prodlení poskytovatele s pln ním služby ve stanovených asových termínech nebo stanoveném rozsahu. 3. Objednatel je oprávn n písemn vypov t tuto smlouvu ve lh dvou m síc ke konci kalendá ního m síce. Výpov dní lh ta za íná b žet prvním dnem m síce následujícího po doru ení výpov di poskytovateli. IX. Spole ná a záv re ná ustanovení 1. Smluvní vztahy, které nejsou ve smlouv upraveny, se ídí p íslušnými ustanoveními ObchZ a ostatními právními p edpisy vztahujícími se k p edm tu této smlouvy. 2. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky o 7 stranách. 3. Smlouva m že být m na i dopl ována pouze písemnými, oboustrann dohodnutými, vzestupn íslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou sou ástí. 4. Tato smlouva nabývá ú innosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou. 5. Nedílnou sou ástí této smlouvy je p íloha. 1 P ehled všech požadovaných sd lovacích prost edk pro provád ní monitoringu (po et stran 4). Strana 7 (Celkem 7)

8 íloha. 1 ke smlouv o poskytování služeb / ehled všech požadovaných sd lovacích prost edk pro provád ní monitoringu a) Celostátní deníky a jejich p ílohy Aha!, Blesk, E15, Hospodá ské noviny, Lidové noviny, Mladá fronta DNES, Právo b) eské regionální tituly a jejich p ílohy Benešovský deník, Berounský deník, Boleslavský deník, Bulvár, eskobud jovický deník, eskokrumlovský deník, eskolipský deník, D ínský deník, Domažlický deník, Homér, Hradecký deník, Chebský deník, Chomutovské noviny, Chomutovský deník, Chrudimský deník, Jablonecký deník, Ji ínský deník, Jihlavské listy, Jind ichohradecký deník, Karlovarské radni ní listy, Karlovarský deník, Kladenský deník, Klatovský deník, Kolínský deník, Krkonošský deník, Kutnohorský deník, Liberecké listy, Liberecký deník, Listy Prahy 1, Litom ický deník, M lnický deník, Metro, Mostecký deník, Náchodský deník, Náš region, Náš Zlín, Naše Jihlava, Naše Praha 2, Naše Praha 9, Naše Teplice, Naše Ústí, Nymburský deník (Týdeník Nymbursko), Orlický deník, Pardubické listy, Pardubický deník, Písecký deník, Plze ský deník, Plze ský deník - Plze -jih, sever, Praha 10, Prachatický deník, Pražský deník (Moje rodina), P íbramský deník, Rakovnický deník, Rokycanský deník, Rychnovský deník, Slánské listy, Sokolovský deník, Strakonický deník, St ední echy, St edo eský magazín, Svitavský deník, Svobodný hlas, Táborský deník, Tachovský deník, Teplický deník, Tu ák, Týdeník Domažlicko, Týdeník Klatovska, Týdeník Sokolovska, Ústecký deník, Žatecký a lounský deník. c) Moravské regionální tituly a jejich p ílohy Blanenský deník, Brn nský deník, Brn nský Metropolitan, Brno Business, Bruntálský a krnovský deník, B eclavský deník, Dobrý den s kurýrem, Frýdecko-místecký a t inecký deník, Haví ovský deník, Havlí kobrodský deník, Hláska, Hodonínský deník, Horácké noviny, Horizont, Hranický týden, Jihlavský deník, Jižní listy, Karvinský deník, Krom ížský deník, Listy jižní Moravy, Moravské hospodá ství, Moravskoslezský deník, Moravský sever, Naše Frýdecko-místecko, Naše Ostrava, Naše Valašsko - regionální týdeník, NEW express, Nové erovsko, Novoji ínský deník, Nový život - zpravodajský týdeník, Olomoucký deník, Opavský a hlu ínský deník, Pelh imovský deník, Prost jovský deník, Prost jovský týden, Prost jovský ve erník, P erovský a hranický deník, Radni ní listy m sta Olomouc, Region Opavsko, Slovácké noviny - regionální týdeník, Slovácko - regionální týdeník, Slovácký deník, Šumperský a jesenický deník, T ebí ský deník, Týden u nás, okresní noviny, Týdeník Bruntálský Region, Týdeník Frýdecko-Místecko, Týdeník Haví ovsko, Týdeník Karvinsko, Týdeník Krnovské noviny, Týdeník okresu Nový Ji ín, Týdeník Opavský a Hlu ínský Region, Valašský deník, Vyso ina - regionální týdeník, Vyškovské noviny, Vyškovský deník, Zlínský deník, Znojemské noviny, Znojemsko, Znojemský deník, Ž árský deník d) Oborové tituly Ekonomické a politické Auditor, Bankovnictví, Bankovnictví (newsletter), Banky & finance, Bezpe nost a hygiena práce, BIZ, Bulletin GRANT ADVISOR, Burza, CIO Business World, Czech business weekly Strana 1 (celkem 4)

9 (CZ), Dan a právo v praxi, Da ový expert, Da ový zpravodaj, Direkt, e-auditor, Ekonom (Dotace), Ekonomix, Euro (E8), Eurokurýr, Financial review, Finan ní management, Finan ní management (newsletter), FINAN NÍ, DA OVÝ A Ú ETNÍ BULLETIN, FINMAG - finan ní magazín, FP news (newsletter), FP-finan ní poradce, Fresh marketing, In-Store Marketing, Kapitál, Konkursní noviny, Konkurz & konjunktura, Lobby, Marketing & Media, Marketing magazine, Mezinárodní politika, Moderní obec, Moderní obec (newsletter), MODERNÍ OBCHOD, Moderní ízení, Moje peníze, Newsletter CEP (newsletter), Obec & finance, Obchod Kontakt Marketing, Osobní finance, Otázky & odpov di z praxe, Parlament, vláda, samospráva, Parlamentní listy, Parlamentní magazín, Parlamentní zpravodaj, Podnikatel, Pojistný obzor, Práce a mzda, Právní fórum, Právní rádce, PRÁVO & BYZNYS, Právo pro podnikání a zam stnání, Profit, Prosperita (Madam business), P ehled dota ních program a íležitostí, Rádce pro rodinné finance, Revue Sondy, Scientia et Societas, Sign, Strategie, Strategie news, Sv t hospodá ství, TREND marketing, Ú etnictví v praxi, Ú etnictví v zem lství, UN Bulletin, UNES, Úsp ch, Výb r IT a telekomunikace Automa, Computer, Computer business, Computer design, Computer speciál, Computerworld, Connect!, Convergence, Doup, Elektro, etapmag, Extra PC, GameStar, Chief Information Officer Magazine, Chip, CHIPweek, INSIDE REPORT, INSIDE WEEKLY (newsletter), Internet, IT CAD, IT CAD (newsletter), IT News (newsletter), IT Office, IT SYSTEMS, IT-NET, Jak na po íta, LANcom, Level, Linuxexpres, Mobil, Mobilhry, Mobility, MobilMania, PC World, Play Up, PLMnews, Po íta pro každého, Professional Computing, Reseller Magazine, Sd lovací technika, Security World, Sv t mobil, Sv t po íta, Sv tlo, System NEWS (newsletter), TECNICALL, TECH MAGAZINE, Technik, Technik (newsletter), The Blue Rose, Upgrade IT!, VTM Science, Yop! Auto-moto Auto 7, Auto Car, Auto Data & News, Auto diesel, Auto Exclusive, AUTO MOTO noviny, Auto motor a sport, auto OJETINY, Auto TIP, Auto TIP - Sportscars, Auto TIP 4x4, AUTObazar, AutoBusiness, AutoBusiness (newsletter), AutoEXPERT, AUTOforum, Autohit, AUTOmakers, Automobil revue, Auto-moto speciál, AutoProfi, AutoRating, AUTOservis, AUTOSTYL, MN - eské motocyklové noviny, D.A.S. magazín, Evropou za volantem, FLEET, Formule, LeasePlan Magazín, Motocykl, Motorsport magazín, OffRoad Quad, Pneu revue, Supermoto, Sv t motor, Trucker, Tyres & Equipment Spole enské A2, ABC, AD speciál, AGORA - studentské noviny, Aha! ned le, Art + antiques, Babylon, Betty, Blesk Hobby, Blesk pro ženy, Blesk zdraví, Bravo, Bravo Girl!, Burda, Claudia, CSR fórum, Czech business FORUM, eský dialog, Dáma, Dieta, Dívka, Dossier, Elle, Elle decoration, Evropské noviny, Fajn život, Femina, ForMen, GEO, Glanc, GRAND BIBLIO, GRAND EXPRES, Happy day!, HD WORLD, Host, Hv zdný víkend, Chvilka pro tebe, Ikarie, In Touch, Instinkt, InStyle, JOY, Juicy, Katka, Katka k ížovky, Kondice, Krajské noviny, Kraus, Kv ty, LINDA, Liška, Literární noviny, LOOK magazine, Marianne, Maxim, Medicína, Men s Health, MF plus, Mladý sv t, Moderní rodina, M žeš, My life, Ned lní Blesk, Ned lní Noviny, Ned lní sv t, Newsletter TK, Nové Alternativy, Nový prostor, PERFECT WOMAN, Strana 2 (celkem 4)

10 Pestrý sv t, Pošli recept, Praktická moderní žena, P ekvapení, Redhot, Reflex, Reload, Respekt, Rodina & zdraví, Romano vo i, Rytmus života, S tebou m baví život, Sedm, Sedmi ka, Snadné va ení, Sport&Wellness Management, Story, Student IN, Studenta web&mag, Sv t, Sv t v dy, Sv t ženy, Sv t ženy - Dáša, Sv t ženy - LIDÉ, Sv t ženy - TIPY+TRIKY, Sv t ženy - ZDRAVÍ, Sweet17, ŠÍP plus, Š astný JIM, TEXTIL JOURNAL, The Spiritor, TIME IN, Tina, TV Duel, TV max, Tv Plus, Tv Pohoda, TV Revue, Tvar, Týden, Týdeník Rozhlas, Týdeník Televize, Universum, Vietnamské variace, Viky, Vlasta, Xantypa, X-Max, Yellow, Zdraví, Žena a život, Žena revue Hobby Aha! SPORT, Bydlení, Bydlení, stavby, reality, Design & Home digest, DIGIfoto, Domo architekt, Domov, DOMUS AUREA, DVDMAG HD+, Filmový p ehled, Fitstyl, Foto video, Fotografie magazín, Golf Digest, Golf news (newsletter), Hobby magazín, Hokej, Home, Home Cinema, Chata & chalupá, Living, Living koupelna, Living kuchyn, Marianne bydlení, Moderní byt, M j d m, Náš útulný byt, Naše krásná zahrada, Ned lní Sport, Nové byty, domy a pozemky, Nr.1, Panel plus, PanelStory, P kné bydlení, PREMIERE, Rodinný d m, Stavíme domov, STEREO & VIDEO, Sv t koupelen, Sv t kuchyní, Ud lej si sám, Vítejte doma Ve ejná sféra a ostatní Betynka, D ti a MY, Florence, GeoBusiness (GEOinformace), Informatorium 3-8, Lege artis, Lidé a zem, Maminka, Medical Tribune, Moderní vyu ování, Moje psychologie, Moje zdraví, Náhradní rodinná pé e, Postgraduální medicína, Practicus, Psychologie dnes, Rodina a škola, ízení školy, SANQUIS, Sestra, TEMPUS Medicorum, Týdeník školství, U itelské listy, Zdravá rodina, Zdravotnické noviny (Léka ské listy, Pacientské listy), Zdravotnické noviny - ZDN, Zdravotnictví, Zem e) Celostátní televizní stanice T 1, T 2, T 24, Prima Family, TV Nova f) Celostátní rozhlasové stanice Ro 1 Radiožurnál, Ro 2 Praha, Ro 6, Ro 7 Praha, Ro Rádio esko, Frekvence 1, Impuls g) Regionální rozhlasové stanice Ro Brno, Ro eské Bud jovice, Ro Hradec Králové, Ro Olomouc, Ro Ostrava, Ro Pardubice, Ro Plze, Ro Regina, Ro Region - St edo eský kraj, Ro Region Vyso ina, Ro Sever h) eské internetové servery 30minut.cz, abclinuxu.cz, academica.centrum.cz, akcie.cz, aktualne.cz, allforpower.cz, asbportal.cz, AUTO.cz, auto.idnes.cz, autoforum.cz, autofox.cz, automix.centrum.cz, autorevue.cz, autotrend.cz, autoweb.cz, b2bcentrum.cz, bankovnictvi.ihned.cz, bankovnipoplatky.com, behej.com, bigbloger.lidovky.cz, biom.cz, blesk.cz, bleskove.centrum.cz, blisty.cz, blog.aktualne.cz, blog.ihned.cz, bonanza.cz, brno.idnes.cz, brouzdej.cz, budejovice.idnes.cz, businessinfo.cz, businessit.cz, businessworld.cz, Strana 3 (celkem 4)

11 bydleni.lidovky.cz, bydlet.cz, bydletvpanelu.cz, byznys.ihned.cz, cad.cz, casd.cz, centrade.cz, centralniadresa.cz, cenyenergie.cz, ceska-media.cz, ceskapozice.cz, ceskenoviny.cz, cestovani.idnes.cz, Cestovani.iHNed.cz, cfoworld.cz, computerworld.cz, connect.cz, corporateict.cz, ct24.cz, Ro - brno.cz, Ro - cb.cz, Ro - cro6.cz, Ro - hradec.cz, Ro - olomouc.cz, Ro - ostrava.cz, Ro - pardubice.cz, Ro - plzen.cz, Ro - praha.cz, Ro - rádio esko.cz, Ro - radiozurnal.cz, Ro - regina.cz, Ro - sever.cz, Ro - strednicechy.cz, Ro - vltava.cz, Ro - vysocina.cz, dama.cz, denik.cz, denik.obce.cz, denikreferendum.cz, dialog.ihned.cz, digimanie.cz, digineff.cz, digitalne.cz, digizone.cz, doupe.cz, dumfinanci.cz, dvdmag.cz, e15.cz, e-architekt.cz, e-aukce.com, e-auto.cz, efotbal.cz, ekolist.cz, e-komerce.cz, ekonom.cz, ekonomika.idnes.cz, epoptavka.cz, eportal.cz, eprofil.cz, eregal.ihned.cz, EU.iHNed.cz, euportal.cz, eurabia.cz, euractiv.cz, Euro 24, euro.cz, euroskop.cz, euserver.cz, expresdenik.cz, finance.centrum.cz, finance.cz, financninoviny.cz, fincentrum.cz, finexpert.cz, finmag.cz, finparada.cz, flashnews.cz, fondmarket.cz, fotografovani.cz, fpweb.ihned.cz, franchisinginfo.cz, freshin.cz, gamestar.cz, grafika.cz, hdworld.cz, hotel-spa.ihned.cz, hradec.idnes.cz, hratelne.centrum.cz, hrej.cz, hybrid.cz, hypoindex.cz, channelworld.cz, chip.cz, ibrno.cz, ictsecurity.cz, idnes.cz - blog, igenus.cz, ihned.cz, infoportaly.cz, integrace.cz, investicniweb.cz, investujeme.cz, ipoint.cz, iport.cz, i-region.eu, isdn.cz, istavinfo.cz, istrategie.cz, itbiz.cz, jarodic.cz, jihlava.idnes.cz, jobdnes2.idnes.cz, Kariera.iHNed.cz, konstrukce.cz, kurzy.cz, ladyweb.cz, lekarnici.cz, liberec.idnes.cz, lidovky.cz, life.ihned.cz, logistika.ihned.cz, louc.cz, lupa.cz, MaM.cz, maminka.cz, marigold.cz, marketingovenoviny.cz, mediafax.cz, mediaguru.cz, mediainfo.cz, mediar.cz, mesec.cz, metropol.cz, mix.cz, mobil.cz, mobilmag.cz, mobilmania.cz, mobiltest.cz, moderniobec.ihned.cz, modernirodina.cz, motejlek.com, motozurnal.centrum.cz, mujipod.cz, mujmac.cz, napalubu.cz, nasepenize.cz, natoaktual.cz, nazeleno.cz, nekultura.cz, netguru.cz, netshopper.cz, neviditelnypes.cz, neziskovky.cz, notebooky.cz, nova.cz, novinky.cz, obcanskavystavba.cz, ocko.idnes.cz, olomouc.idnes.cz, ona.idnes.cz, opojisteni.cz, ostrava.idnes.cz, otrokovicky-kuryr.cz, palmare.cz, parabola.cz, pardubice.idnes.cz, parlamentnilisty.cz, pcworld.cz, penize.cz, penizenavic.cz, personalista.com, plzen.idnes.cz, podnikani.idnes.cz, podnikatel.cz, politikon.cz, pooh.cz, praha.idnes.cz, prazskenoviny.cz, prekon.cz, profit.cz, protext.cz, prvnizpravy.cz, psp.cz, pubweb.cz, radiotv.cz, reality.idnes.cz, Reality.iHNed.cz, recepty.centrum.cz, reflex.cz, relaxuj.cz, resellerchannel.cz, respekt.cz, revue.idnes.cz, root.cz, rta.cz, rvp.cz, sanep.cz, scienceworld.cz, securityworld.cz, sedmicka.cz, show.idnes.cz, silnice-zeleznice.cz, slasti.cz, spamy.cz, sport.cz, sport.idnes.cz, sport.ihned.cz, sportovninoviny.cz, spunt.centrum.cz, stavebniforum.cz, stavitel.ihned.cz, stereomag.cz, Studentweb.cz, subvence.cz, subvence.cz (aktuality), super.cz, svethardware.cz, svethospodarstvi.wdt.cz, svetnamodro.cz, svetsiti.cz, systemonline.cz, tech.ihned.cz, technet.cz, technik.ihned.cz, technika.ccb.cz, tipcars.com, tn.cz, topdrive.cz, topstroje.cz, topzine.cz, trendybydleni.cz, tyden.cz, tydenvlk.cz, tyinternety.cz, upcexpress.cz, usti.idnes.cz, utulne.centrum.cz, vary.idnes.cz, vasevec.cz, virtually.cz, vitalia.cz, vodohospodarske-stavby.cz, volby.ihned.cz, volby.newtonit.cz, vzdelani.cz, Vzdelavani.iHNed.cz, webreporter.cz, webtip.cz, xdsl.cz, xman.idnes.cz, zabava.centrum.cz, zakony.idnes.cz, zdravi.centrum.cz, zdravi.idnes.cz, zena.centrum.cz, zena-in.cz, zenavaute.cz, zive.cz, zlatakoruna.idnes.cz, zlin.idnes.cz, zpravy.idnes.cz, zpravy.rozhlas.cz. Strana 4 (celkem 4)

5. května 2005 strana 1. GfK Praha Median SKMO MEDIA PROJEKT 2005

5. května 2005 strana 1. GfK Praha Median SKMO MEDIA PROJEKT 2005 5. května 2005 strana 1 GfK Praha Median SKMO MEDIA PROJEKT 2005 Media Projekt je realizován společnostmi GfK Praha Median. V období od 01. 10. 2004-31. 03. 2005 bylo dotazováno celkem 14 191 náhodně vybraných

Více

VÝZKUM ODHADŮ ČTENOSTI MEDIA PROJEKT

VÝZKUM ODHADŮ ČTENOSTI MEDIA PROJEKT VÝZKUM ODHADŮ ČTENOSTI MEDIA PROJEKT Zdroj údajů: Media projekt realizace GfK Praha MEDIAN Období: 1. 4. 30. 9. 200 a 1. 4. 30. 9. 2006 V následujících tabulkách a grafech zveřejňujeme výsledky z výzkumu

Více

4. čtvrtletí 2007 a 1. čtvrtletí 2008. MEDIA PROJEKT 4. čtvrtletí 2007 a 1. čtvrtletí 2008 MEDIA PROJEKT PREZENTACE

4. čtvrtletí 2007 a 1. čtvrtletí 2008. MEDIA PROJEKT 4. čtvrtletí 2007 a 1. čtvrtletí 2008 MEDIA PROJEKT PREZENTACE PREZENTACE MEDIA PROJEKT 4. čtvrtletí 2007 a 1. čtvrtletí 2008 Program prezentace Metodika Media Projektu 2008 Odhady čtenosti deníků a suplementů za 4. čtvrtletí 2007 a 1. čtvrtletí 2008 Odhady čtenosti

Více

Czech Republic Distribution Points

Czech Republic Distribution Points Czech Republic Distribution Points Distribution to major consumer, business and trade press, news agencies, magazines, newspapers, television and radio stations, and websites in the Czech Republic. Marketwired

Více

2011/2012. 4. čtvrtletí + 1. čtvrtletí MEDIA PROJEKT

2011/2012. 4. čtvrtletí + 1. čtvrtletí MEDIA PROJEKT 2011/2012 4. čtvrtletí + 1. čtvrtletí MEDIA PROJEKT PROGRAM PREZENTACE Metodika U 2012 Odhady čtenosti deníků a suplementů za 4. čtvrtletí 2011 a 1. čtvrtletí 2012 Odhady čtenosti časopisů za 4. čtvrtletí

Více

REGIONÁLNÍ ODHADY ČTENOSTI DENÍKŮ (odhad čtenosti v tisících osob)

REGIONÁLNÍ ODHADY ČTENOSTI DENÍKŮ (odhad čtenosti v tisících osob) VÝZKUM ODHADŮ ČTENOSTI MEDIA PROJEKT Zdroj údajů: Media projekt realizace GfK Praha MEDIAN Období: 1. 4.. 9. 00 V následujících grafech zveřejňujeme výsledky z výzkumu Media projekt za. a 3. čtvrtletí

Více

MediaProjekt - výsledky čtenosti titulů

MediaProjekt - výsledky čtenosti titulů MediaProjekt - výsledky čtenosti titulů Celostátní deníky Blesk (bez neděle) 1 370 382 1 343 367 1 379 352,3 1 404 347,0 25-5,3 1 426 385,3-22 -38,3 Mladá fronta DNES 819 237,4 816 231 834 224,1 791 221,2-43

Více

8. února 2007 strana 1. GfK Praha Median. Unie vydavatelů, Asociace komunikačních agentur, ARA s, SKMO MEDIA PROJEKT 2006

8. února 2007 strana 1. GfK Praha Median. Unie vydavatelů, Asociace komunikačních agentur, ARA s, SKMO MEDIA PROJEKT 2006 8. února 2007 strana 1 GfK Praha Median Unie vydavatelů, Asociace komunikačních agentur, ARA s, SKMO MEDIA PROJEKT 2006 Media Projekt je realizován společnostmi GfK Praha Median. V období od 1.7.2006-17.12.2006

Více

MediaProjekt - výsledky čtenosti titulů

MediaProjekt - výsledky čtenosti titulů MediaProjekt - výsledky čtenosti titulů Celostátní deníky Blesk (bez neděle) 1 426 385,3 1 370 382 1 343 367 1 379 352,3 36-14,7 1 420 388-41 -35,7 Mladá fronta DNES 874 241,7 819 237,4 816 231 834 224,1

Více

MediaProjekt - výsledky čtenosti titulů

MediaProjekt - výsledky čtenosti titulů MediaProjekt - výsledky čtenosti titulů Celostátní deníky Blesk (bez neděle) 1 369 399,1 1 420 388 1 426 385,3 1 370 382-56 -3,3 1 390 407,6-20 -25,6 Mladá fronta DNES 892 244 874 241,9 874 241,7 819 237,4-55

Více

OVĚŘOVÁNÍ NÁKLADŮ TISKU

OVĚŘOVÁNÍ NÁKLADŮ TISKU OVĚŘOVÁNÍ NÁKLADŮ TISKU Zdroj údajů a grafů: ABC ČR a Unie vydavatelů Období: 1. 1. 2007 až 30. 9. 2007 a 1. 1. 2006 až 30. 9. 2006 Řazení titulů podle systému užitého v Ročence Unie vydavatelů 2007 Rok

Více

1. čtvrtletí + 2. čtvrtletí MEDIA PROJEKT

1. čtvrtletí + 2. čtvrtletí MEDIA PROJEKT 2012 1. čtvrtletí + 2. čtvrtletí MEDIA PROJEKT PROGRAM PREZENTACE Metodika U 2012 Odhady čtenosti deníků a suplementů za 1. čtvrtletí 2012 a 2. čtvrtletí 2012 Odhady čtenosti časopisů za 1. čtvrtletí 2012

Více

Týden knihoven. 30. 9. 2011 až 10. 10. 2011. Mediální analýza. IČ: 26694484, DIČ: CZ26694484, Spisová značka B. 7642, Městský soud v Praze

Týden knihoven. 30. 9. 2011 až 10. 10. 2011. Mediální analýza. IČ: 26694484, DIČ: CZ26694484, Spisová značka B. 7642, Městský soud v Praze Týden knihoven Mediální analýza 30. 9. 0 až 0. 0. 0 Anopress IT, a. s., Prvního pluku a, 86 00 Praha 8 Tel.: +0 0 80, www.anopress.cz, obchod@anopress.cz IČ: 6698, DIČ: CZ6698, Spisová značka B. 6, Městský

Více

Smlouva o dílo. č. OLP/568/2015 "(Monitoring médií pro Liberecký kraj)"

Smlouva o dílo. č. OLP/568/2015 (Monitoring médií pro Liberecký kraj) Smlouva o dílo č. OLP/568/2015 "(Monitoring médií pro Liberecký kraj)" uzavřená v souladu s 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními

Více

MEDIA PROJEKT. 4. čtvrtletí 2013 a 1. čtvrtletí 2014

MEDIA PROJEKT. 4. čtvrtletí 2013 a 1. čtvrtletí 2014 MEDIA PROJEKT 4. čtvrtletí 2013 a 1. čtvrtletí 2014 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK vícestupňový stratifikovaný náhodný adresní výběr face to face dotazování s využitím notebooku

Více

7. srpna 2008 strana 1. GfK Praha Median MEDIA PROJEKT 2008

7. srpna 2008 strana 1. GfK Praha Median MEDIA PROJEKT 2008 7. srpna 2008 strana 1 GfK Praha Median Unie vydavatelů, Asociace komunikačních agentur, ARA s, SKMO MEDIA PROJEKT 2008 Media Projekt je realizován společnostmi GfK Praha Median. V období od 1. 1. 2008-30.

Více

3. čtvrtletí + 4. čtvrtletí MEDIA PROJEKT

3. čtvrtletí + 4. čtvrtletí MEDIA PROJEKT 2010 3. čtvrtletí + 4. čtvrtletí MEDIA PROJEKT PROGRAM PREZENTACE Metodika U 2010 Odhady čtenosti deníků a suplementů za 3. čtvrtletí 2010 a 4. čtvrtletí 2010 Odhady čtenosti časopisů za 3. čtvrtletí 2010

Více

2010-2011. 4. čtvrtletí + 1. čtvrtletí MEDIA PROJEKT

2010-2011. 4. čtvrtletí + 1. čtvrtletí MEDIA PROJEKT 2010-2011 4. čtvrtletí + 1. čtvrtletí MEDIA PROJEKT PROGRAM PREZENTACE Metodika U 2011 Odhady čtenosti deníků a suplementů za 4. čtvrtletí 2010 a 1. čtvrtletí 2011 Odhady čtenosti časopisů za 4. čtvrtletí

Více

MEDIA PROJEKT 2007 roční

MEDIA PROJEKT 2007 roční 7. února 2008 strana 1 GfK Praha Median Unie vydavatelů, Asociace komunikačních agentur, ARA s, SKMO MEDIA PROJEKT 2007 roční Media Projekt je realizován společnostmi GfK Praha Median. V období od 1.1.

Více

Deníky zdarma. Celostátní suplementy

Deníky zdarma. Celostátní suplementy 8. listopadu 2007 strana 1 GfK Praha Median Unie vydavatelů, Asociace komunikačních agentur, ARA s, SKMO MEDIA PROJEKT 2007 Media Projekt je realizován společnostmi GfK Praha Median. V období od 1.4. 2007-30.9.2007

Více

MEDIA PROJEKT 1.1. - 17.12. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO

MEDIA PROJEKT 1.1. - 17.12. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 2015 1.1. - 17.12. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od 1.1.2015 17.12.2015 bylo dotazováno celkem

Více

7. února 2008 strana 1. GfK Praha Median MEDIA PROJEKT 2007

7. února 2008 strana 1. GfK Praha Median MEDIA PROJEKT 2007 7. února 2008 strana 1 GfK Praha Median Unie vydavatelů, Asociace komunikačních agentur, ARA s, SKMO MEDIA PROJEKT 2007 Media Projekt je realizován společnostmi GfK Praha Median. V období od 1.7. 2007-17.12.2007

Více

MEDIA PROJEKT. 2. a 3. čtvrtletí 2014

MEDIA PROJEKT. 2. a 3. čtvrtletí 2014 MEDIA PROJEKT 2. a 3. čtvrtletí 2014 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK vícestupňový stratifikovaný náhodný adresní výběr face to face dotazování s využitím notebooku (CAPI) část dotazníku

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující )

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující ) KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: CZ70884561 (není plátce) Zastoupený: plk.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona.137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen zákon ) Název ve ejné zakázky Rozší ení personálního ešení MMR Zadavatel ve ejné zakázky:

Více

SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK

SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK Vojenské zařízení 1484 Libavá V Libavé dne Čj. Výtisk číslo : Počet listů : 7 SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK I. Smluvní

Více

Březen měsíc čtenářů

Březen měsíc čtenářů Březen měsíc čtenářů Mediální analýza 1. 31. 3. 2011 Anopress IT, a. s., Prvního pluku 12a, 186 00 Praha 8., Tel.: +420 255 729 672, www.anopress.cz, obchod@anopress.cz IČ: 26694484, DIČ: CZ26694484, Spisová

Více

leden-září 2004 Inzerce 1.-9. Titul Inzerce Podíl (tis. Kč)

leden-září 2004 Inzerce 1.-9. Titul Inzerce Podíl (tis. Kč) Top 20 titulů podle inzerce v komoditě bydlení, zahrada, domácí hobby (100% = 640713 tis. Kč) Top 20 titulů podle inzerce v komoditě cestovní ruch, hotely, pohostinství (100% = 222574 tis. Kč) 1 MF DNES

Více

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele: číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník

Více

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany číslo smlouvy objednatele: 437/OSV/2016 číslo smlouvy ubytovatele: Smlouva o ubytování Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Havířov, statutární město se sídlem: Svornosti 2,73601 Havířov-Město není zapsán

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 963/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 905 ze dne 25.11.2015 Smlouva o dílo s firmou SANKOL, zahradnická s.r.o., Jeseniova 1226/139, 130 00 Praha 3, IČ: 28920457 o provedení

Více

MEDIA PROJEKT 1.1. - 17.12. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO

MEDIA PROJEKT 1.1. - 17.12. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 2014 1.1. - 17.12. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od 1.1.2014 17.12.2014 bylo dotazováno celkem

Více

MEDIA PROJEKT. 3. a 4. čtvrtletí 2013

MEDIA PROJEKT. 3. a 4. čtvrtletí 2013 MEDIA PROJEKT 3. a 4. čtvrtletí 2013 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK vícestupňový stratifikovaný náhodný adresní výběr face to face dotazování s využitím notebooku (CAPI) část dotazníku

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany č.j. KRPU-111461-19/ČJ-2011-0400VZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ KUPNÍ SMLOUVA Dodávka 3D tiskárny I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Se sídlem: Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Zastoupena: Ing. Pavlem Řezníčkem IČ:

Více

MEDIA PROJEKT. 4. čtvrtletí 2015 a 1. čtvrtletí 2016

MEDIA PROJEKT. 4. čtvrtletí 2015 a 1. čtvrtletí 2016 MEDIA PROJEKT 4. čtvrtletí 2015 a 1. čtvrtletí 2016 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK stratifikovaný náhodný výběr lokalit adresní výběr kombinovaný s náhodným výběrem v lokalitě

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II.

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II. S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen smlouva )

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen smlouva ) Číslo smlouvy kupujícího: NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Číslo smlouvy prodávajícího: Příloha č. 2 uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen smlouva

Více

Kupní smlouva č., VZ č..

Kupní smlouva č., VZ č.. Kupní smlouva č., VZ č.. uzavřená v souladu ustanovením 2079 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Statutární město Ostrava, městský obvod

Více

MEDIA PROJEKT. 4. čtvrtletí 2014 a 1. čtvrtletí 2015

MEDIA PROJEKT. 4. čtvrtletí 2014 a 1. čtvrtletí 2015 MEDIA PROJEKT 4. čtvrtletí 2014 a 1. čtvrtletí 2015 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK stratifikovaný náhodný výběr lokalit adresní výběr kombinovaný s náhodným výběrem v lokalitě

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O ÚZSVM ÚP Plzeň č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem Výměna ventilů pro

Více

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Rámcová smlouva na poskytování služeb uzavřená podle ustanovení 11 zákona

Více

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Česká republika Ministerstvo vnitra. Autocentrum BARTH a.s. Sídlo:

KUPNÍ SMLOUVA. Česká republika Ministerstvo vnitra. Autocentrum BARTH a.s. Sídlo: číslo smlouvy kupujícího: 106/2011 číslo smlouvy prodávajícího: 2114426 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen

Více

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA PŠOV PŠOV 1 Podbořany 441 01 Tel. ředit: 415 211 297, Mobil ředit.: 736 633 595, Tel. ústředna: 415 214 615, e - mail: a.sava@seznam.cz, Fax: 415 211529, www.vupsov.cz Věc:

Více

I. Smluvní strany. Číslo účtu : 5928211/0100 Telefon/ fax: 318 614 193/318 614 056. ou.obecnice@volny.cz (dále jen jako o b j e d n a t e l )

I. Smluvní strany. Číslo účtu : 5928211/0100 Telefon/ fax: 318 614 193/318 614 056. ou.obecnice@volny.cz (dále jen jako o b j e d n a t e l ) Příloha č. 2 Návrh smlouvy o dílo uzavřené dle ustanovení 536 a následujících obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění I. Smluvní strany 1.1 Objednatel : Obec Obecnice se sídlem: Obecnice 159,

Více

R Á M C O V Á S M L O U V A

R Á M C O V Á S M L O U V A R Á M C O V Á S M L O U V A O P O S K Y T O V Á N Í I N Z E R T N Í C H S L U Ž E B ÚZSVM ÚP Plzeň č. /2015 uzavřená dle ustanovení 1746 odstavce 2. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

PRODANÝ NÁKLAD, ČTENOST A INZERTNÍ VÝKONY TITULŮ ČLENŮ UNIE VYDAVATELŮ V OBDOBÍ 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2010

PRODANÝ NÁKLAD, ČTENOST A INZERTNÍ VÝKONY TITULŮ ČLENŮ UNIE VYDAVATELŮ V OBDOBÍ 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2010 PRODANÝ NÁKLAD, ČTENOST A INZERTNÍ VÝKONY TITULŮ ČLENŮ UNIE VYDAVATELŮ V OBDOBÍ 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2010 Údaje o prodaném nákladu, čtenosti a inzertních výkonech titulů členů Unie vydavatelů jsou v tomto

Více

PRODANÝ NÁKLAD, ČTENOST A INZERTNÍ VÝKONY TITULŮ ČLENŮ UNIE VYDAVATELŮ V OBDOBÍ 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2012

PRODANÝ NÁKLAD, ČTENOST A INZERTNÍ VÝKONY TITULŮ ČLENŮ UNIE VYDAVATELŮ V OBDOBÍ 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2012 PRODANÝ NÁKLAD, ČTENOST A INZERTNÍ VÝKONY TITULŮ ČLENŮ UNIE VYDAVATELŮ V OBDOBÍ 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2012 Údaje o prodaném nákladu, čtenosti a inzertních výkonech titulů členů Unie vydavatelů jsou v tomto

Více

SMLOUVAO DÍLO NAVYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNĚSTAVBYPŘEDDOKONČENÍM

SMLOUVAO DÍLO NAVYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNĚSTAVBYPŘEDDOKONČENÍM SMLOUVAO DÍLO NAVYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNĚSTAVBYPŘEDDOKONČENÍM Č. SMLOUVY : 2015/11/GR UZAVŘENÁ NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI PODLE USTANOVENÍ 2586 a NÁSL.

Více

Smlouva o zájezdu- vzor

Smlouva o zájezdu- vzor Příloha č. 5 Zadávací dokumentace Smlouva o zájezdu- vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Zajištění dopravy, ubytování a stravy pro SOŠ SE Velešín Článek I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola strojní a

Více

Smlouva o poskytování a využívání informací č. OLP/167/2013

Smlouva o poskytování a využívání informací č. OLP/167/2013 Smlouva o poskytování a využívání informací č. OLP/167/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, kterými jsou: Název firmy: PRAM Consulting s.r.o. IČ: 27200761 DIČ: CZ27200761 se

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

č.j. KRPU-87135-11/ČJ-2012-0400VZ KUPNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany

č.j. KRPU-87135-11/ČJ-2012-0400VZ KUPNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany č.j. KRPU-87135-11/ČJ-2012-0400VZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva )

Více

MEDIA PROJEKT 1.4. - 30.9. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO

MEDIA PROJEKT 1.4. - 30.9. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 2014 1.4. - 30.9. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 20 LET MEDIA PROJEKTU 1994-2014 MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od 1.4.2014

Více

Číslo smlouvy prodávajícího: I. Smluvní strany

Číslo smlouvy prodávajícího: I. Smluvní strany Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy kupujícího: Číslo smlouvy prodávajícího: KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 409 a následujícími paragrafy

Více

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Statutární město Přerov se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA Čl. I Smluvní strany.. se sídlem/místem podnikání:.. jednající:.. IČO:.. DIČ:.. bankovní spojení:.. číslo účtu:.. Zapsán v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném. (dále jen prodávající

Více

Smlouva o zajištění školení se zaměřením na IT. v rámci projektu Rozvoj projektové kanceláře MPSV

Smlouva o zajištění školení se zaměřením na IT. v rámci projektu Rozvoj projektové kanceláře MPSV Smlouva o zajištění školení se zaměřením na IT v rámci projektu Rozvoj projektové kanceláře MPSV uzavřená dle ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) a zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava zastávka Termální lázně IČ : 00262871 Adresa

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

MEDIA PROJEKT 2012/2013 1.10. - 31.3. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO

MEDIA PROJEKT 2012/2013 1.10. - 31.3. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 2012/2013 1.10. - 31.3. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN GfK STEM/MARK. V období od 1.10.2012 31.3.2013 bylo dotazováno

Více

Smlouvu o nájmu bytu č..

Smlouvu o nájmu bytu č.. 1) Městská část Praha 5 se sídlem Praha 5, nám. 14. října 4, IČ 00063 631 jednající statutárním zástupcem MČ Praha 5 na straně jedné jako pronajímatel a 2). datum narození: dosud bytem: na straně druhé

Více

Článek 1. Základní ustanovení

Článek 1. Základní ustanovení KUPNÍ SMLOUVA k nákupu stravovacích poukázek pro rok 2015 uzavřená v souladu s 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a

Více

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami K U P N Í S M L O U V A uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami Kupující: Název: Obec Baška Sídlo: Baška 420, 739 01 Baška Zastoupena:

Více

Kupní smlouva. Č.j. PPR-17799-26/ČJ-2011-0099EC. zastoupená: Ing. Klára Šalátová. vedoucí odboru veřejných zakázek policejního

Kupní smlouva. Č.j. PPR-17799-26/ČJ-2011-0099EC. zastoupená: Ing. Klára Šalátová. vedoucí odboru veřejných zakázek policejního Kupní smlouva Č.j. PPR-17799-26/ČJ-2011-0099EC Kupující: ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: 170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3 IČ: 00007064 DIČ: CZ00007064 zastoupená: Ing. Klára Šalátová. vedoucí

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka renovovaných tonerů

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka renovovaných tonerů RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka renovovaných tonerů uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: František Skácel,

Více

*MVCRX00V18YX* MVCRX00V18YX prvotní identifikátor

*MVCRX00V18YX* MVCRX00V18YX prvotní identifikátor *MVCRX00V18YX* MVCRX00V18YX prvotní identifikátor RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁVKY ALTERNATIVNÍCH SPOTŘEBNÍCH MATERIÁLŮ PRO STÁVAJÍCÍ TISKÁRNY A KOPÍROVACÍ STROJE PRO ROK 2012 Číslo smlouvy dodavatele

Více

CZ.1.07/1.1.00/44.0007

CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Článek II. Základní ustanovení 1. Tento smluvní vztah se posuzuje dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, upravující kupní smlouvu. 2. Smluvní strany prohlašují, že údaje

Více

Smlouvu o provedení externího auditu projektu

Smlouvu o provedení externího auditu projektu Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli obchodní firma: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. sídlo: Vídeňská 1083, Praha 4 IČ: 68378050 DIČ: CZ 68378050 zastoupený prof. RNDr. Václavem Hořejším

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ

SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ Smluvní strany 1. Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, příspěvková

Více

Smlouva o poskytování služeb

Smlouva o poskytování služeb Ev id.č. objednatele: S/20 ISN/O 16 Evid.č. smlouvy po) Smlouva o poskytování služeb Níže uvedené strany Media Tenor, spot s r.o. se sídlem: Nádražní 118. Ostrava.- Moravská Ostrava. PSČ 702 00, IČ> 259

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA č. 2014_03 na provádění zámečnických a nástrojařských prací, Brno - Líšeň

RÁMCOVÁ SMLOUVA č. 2014_03 na provádění zámečnických a nástrojařských prací, Brno - Líšeň RÁMCOVÁ SMLOUVA č. 2014_03 na provádění zámečnických a nástrojařských prací, Brno - Líšeň uzavřená na základě ustanovení 11 a 89 až 92 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a 1724 a násl. zákona

Více

SMLOUVA O DÍLO. Zpracování projektové dokumentace pro akci Modernizace autobusového nádraží v Kolíně"

SMLOUVA O DÍLO. Zpracování projektové dokumentace pro akci Modernizace autobusového nádraží v Kolíně MKOLP000JVYQ smlouvy objednatele: 00824/2013 Ev. č, smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších) předpisů Zpracování projektové

Více

MEDIA PROJEKT 2014/2015 1.10. - 31.3. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO

MEDIA PROJEKT 2014/2015 1.10. - 31.3. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 2014/2015 1.10. - 31.3. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od 1.10.2014 31.3.2015 bylo dotazováno

Více

1 /vhjjaavskoslh/.skv KRA\J - KRAJSKÝ ÚŘAD KUMSP00G67GW ; "" CÍ7 L

1 /vhjjaavskoslh/.skv KRA\J - KRAJSKÝ ÚŘAD KUMSP00G67GW ;  CÍ7 L 1 /vhjjaavskoslh/.skv KRA\J - KRAJSKÝ ÚŘAD KUMSP00G67GW ; "" CÍ7 L OSMÍ7)UVY SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje! >HA Mxi. ; rok! zi_ nďb. I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský

Více

MEDIA PROJEKT 1.4. - 30.9. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO

MEDIA PROJEKT 1.4. - 30.9. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 2015 1.4. - 30.9. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od 1.4.2015 30.9.2015 bylo dotazováno celkem

Více

PRODANÝ NÁKLAD, ČTENOST A INZERTNÍ VÝKONY TITULŮ ČLENŮ UNIE VYDAVATELŮ V OBDOBÍ 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2011

PRODANÝ NÁKLAD, ČTENOST A INZERTNÍ VÝKONY TITULŮ ČLENŮ UNIE VYDAVATELŮ V OBDOBÍ 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2011 PRODANÝ NÁKLAD, ČTENOST A INZERTNÍ VÝKONY TITULŮ ČLENŮ UNIE VYDAVATELŮ V OBDOBÍ 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2011 Údaje o prodaném nákladu, čtenosti a inzertních výkonech titulů členů Unie vydavatelů jsou v tomto

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU Zhotovení štítk s árovými kódy a archových etiket pro R- SSZ Zjednodušené podlimitní ízení Obsah: I. ást Informace o zadavateli II. ást Obecná ustanovení o zadávací

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY. uzavřená dle ust. 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY. uzavřená dle ust. 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00CWUF5* *MMOPP00CWUF5* SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY uzavřená dle ust. 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Článek I.

Více

Kupní smlouva ~J. RCV-2013-Z117

Kupní smlouva ~J. RCV-2013-Z117 Kupní smlouva ~J. RCV-2013-Z117 I. SMLUVNí STRANY Prodávající: AutoCont CZ a.s. se sídlem Hornopolní 3322/34, Ostrava - Moravská Ostrava, PS~ 702 00 jednající: Ing. Jaroslav Dvořák, ředitel regionálního

Více

Číslo smlouvy u mandanta:. Číslo smlouvy u mandatáře :

Číslo smlouvy u mandanta:. Číslo smlouvy u mandatáře : Číslo smlouvy u mandanta:. Číslo smlouvy u mandatáře : M AN D Á T N Í S M L O U V A uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník ) mezi těmito smluvními stranami Česká republika - Správa státních hmotných

Více

SMLOUVA Č.. /2014. (dále jen Smlouva ) Česká republika Česká správa sociálního zabezpečení

SMLOUVA Č.. /2014. (dále jen Smlouva ) Česká republika Česká správa sociálního zabezpečení SMLOUVA Č.. /2014 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen Občanský zákoník ), mezi níže uvedenými

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Č.j. PPR-19276-32/ČJ-2012-990656 uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I.

Více

Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2016

Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2016 Příloha č. 2 k Výzvě k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2016 uzavřená dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

Dodatek Č. 2. uzavřené mezi. Jankovcova 63, 17004 Praha 7 49370227 ČNB Praha I, Č. Ú. 30027-00110710 Radkou Burketovou, ředitelkou odboru komunikace

Dodatek Č. 2. uzavřené mezi. Jankovcova 63, 17004 Praha 7 49370227 ČNB Praha I, Č. Ú. 30027-00110710 Radkou Burketovou, ředitelkou odboru komunikace Dodatek Č. 2 ke smlouvě o poskytování a využívání infonnací ze dne I. 8.2000 uzavřené mezi NEJVYŠŠÍM KONTROLNÍM ÚŘADEM se sídlem: IČO: bankovní spojení: zastoupeným: Jankovcova 63, 17004 Praha 7 49370227

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, rodné íslo: trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, rodné íslo: trvalý pobyt:., bydlišt :... #1923/SBE/2016-SBEM@j 1923/SBE/2016-SBEM.j.: UZSVM/SBE/1811/2016-SBEM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových, se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právn

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ve smyslu 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) veřejné zakázky Smluvní výzkum a konzultace projektu

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Závazný návrh kupní smlouvy na dodávku výpočetní techniky

Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Závazný návrh kupní smlouvy na dodávku výpočetní techniky Smluvní strany: Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Závazný návrh kupní smlouvy na dodávku výpočetní techniky Kupní smlouva na dodávku výpočetní techniky 1. Kupující Gymnázium Brno - Řečkovice Se sídlem:

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 3

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 3 VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 3 Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů,

Více

Závazný vzor rámcové smlouvy

Závazný vzor rámcové smlouvy Závazný vzor rámcové smlouvy uzavřená podle ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen OZ ), v souladu s ust. 11 a 89 a násl. zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách, ve znění

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY Smluvní strany SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY (POVV/xxx/2010) I. Smluvní strany Vysočina, kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava IČ: 70890749 zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem,

Více

Návrh, zhotovení a dodání tištěných propagačních materiálů

Návrh, zhotovení a dodání tištěných propagačních materiálů Vysočina Tourism, příspěvková organizace vyhlašuje v souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Více

KUPNÍ SMLOUVA. bankovní spojení: č.ú.:., vedený u

KUPNÍ SMLOUVA. bankovní spojení: č.ú.:., vedený u Příloha č. 2 zadávací dokumentace Vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením zákona č.89/2012 Sb. Občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami:

Více

Uchazeči v návrhu Kupní smlouvy řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech, a to v souladu s obsahem předkládané nabídky.

Uchazeči v návrhu Kupní smlouvy řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech, a to v souladu s obsahem předkládané nabídky. Příloha č. 3 Systém separace a svozu textilu Uchazeči v návrhu Kupní smlouvy řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech, a to v souladu s obsahem předkládané nabídky. Kupní smlouva uzavřená

Více

Seznam monitorovaných médií databanky TamTam (pro knihovny)

Seznam monitorovaných médií databanky TamTam (pro knihovny) Seznam monitorovaných médií databanky TamTam (pro knihovny) Aktuální zdroje Celostátní média Celostátní deníky Blesk Impuls Haló noviny Slovo Hospodářské noviny Super Sport Telegraf Mladá fronta Dnes Zemědělské

Více