Smlouva o poskytování služeb /

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o poskytování služeb. 132-6/2012-5810"

Transkript

1 Smlouva o poskytování služeb / Níže uvedeného dne, m síce a roku smluvní strany: 1. eská republika Ministerstvo obrany, organiza ní složka státu Se sídlem: Tychonova 1, Praha 6 Jejímž jménem jedná: Ing. Jaroslav BEZUS, editel Ú adu služeb Na adrese: Generála Píky 1, Praha 6 Dejvice : DI : CZ Bankovní spojení: eská národní banka, Na P íkop 28, Praha 1 íslo ú tu: /0710 Kontaktní osoba: Ing. Radovan NEUŽIL, tel , Ibolja MACH, tel , Marek BRUNA tel , , fax ové spojení: Adresa pro doru ování korespondence: ad služeb Gen. Píky Praha 6 Dejvice (dále jen objednatel ) a 2. NEWTON Media, a.s. Se sídlem: Na Pankráci 1683/127, PS Praha 4 Jednající: Ing. Martin VOBR p edseda p edstavenstva Zapsaný: v obchodním rejst íku vedeném M stským soudem v Praze, oddíl B, vložka O: DI : CZ Bankovní spojení: eská spo itelna, a.s. íslo ú tu: /0800 Osoba oprávn ná k jednání ve v cech smluvních i technických: Miloš LIPERT, Key Account Manager Telefonické, faxové a e mailové spojení: telefon: fax: Adresa pro doru ování korespondence: Na Pankráci 1683/127, PS Praha 4 (dále jen poskytovatel ) Strana 1 (Celkem 7)

2 uzav ely v souladu s 269 odst. 2 zákona. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen ObchZ) za ú elem zrychlení a zlepšení informovanosti vedení Ministerstva obrany o aktuálním d ní vztahujícím se k resortu obrany a dalším vojenskopolitickým a vojensko-odborným témat m tuto smlouvu o poskytování služeb (dále jen smlouva ). I. edm t smlouvy 1. Poskytovatel se zavazuje na vlastní nebezpe í a na vlastní odpov dnost provád t celodenní monitoring (sledování) ve ejných informa ních zdroj (dále jen sd lovací prost edky ) a pravideln dodávat (zp ístupnit) zprávy z tohoto monitoringu vztahující se k resortu obrany a dalším vojensko-politickým a vojensko-odborným témat m, umožnit objednateli p ístup do archivní informa ní databáze poskytovatele, dodávat ranní souhrn (anotace) z vybraných sd lovacích prost edk o nejzávažn jších tématech ve vztahu k ministru obrany a ministerstvu obrany (dále jen služba ). Služba je podrobn specifikována níže v odstavci 2 tohoto lánku. P ehled všech sd lovacích prost edk, u nichž je poskytovatel povinen provád t monitoring, je uveden v p íloze. 1 této smlouvy. Službu je poskytovatel povinen plnit ve všech ástech v eském jazyce. 2. Specifikace služby: 2.1 Celodenní monitoring (sledování) sd lovacích prost edk a dodávání zpráv z tohoto monitoringu vztahujících se k resortu obrany a dalším vojensko-politickým a vojensko-odborným témat m zahrnuje: a) Strukturovaný monitoring veškerého tisku, tj. rozd lení dle jednotlivých tiskovin (celostátní tisk i s mutacemi a suplementy, regionální tisk, odborné a oborové asopisy, týdeníky, trnáctideníky, m sí níky) a dodání zpráv v po tu minimáln 700 a maximáln za m síc; b) Strukturovaný monitoring eských internetových server a dodání zpráv v po tu minimáln 400 a maximáln za m síc; c) Strukturovaný monitoring (p epis) rozhlasového vysílání a dodání zpráv v po tu minimáln 130 a maximáln 400 za m síc; d) Strukturovaný monitoring (p epis) televizního vysílání a dodání zpráv v po tu minimáln 100 a maximáln 350 za m síc; e) Celodenní monitoring p evzatých informací z eské tiskové kancelá e a dodání zpráv v po tu minimáln 100 a maximáln 500 za m síc. 2.2 Poskytovatel je povinen u zpráv uvedených v bod 2.1 písm. a) až e) tohoto odstavce vždy uvést p esné názvy zdroj a u zpráv uvedených v bod 2.1 písm. c) a d) tohoto odstavce uvést seznam p episovaných po ad. 2.3 Poskytovatel je povinen zpracovávat monitoring každý pracovní den, tj. pro bod 2.1 písm. a) tohoto odstavce za p edcházejících 24 hod. a pro bod 2.1 písm. b), c), d) a e) Strana 2 (Celkem 7)

3 za p edcházející den tedy od 0:00 do 24:00 hod., a dodat (zp ístupnit) uvedená data objednateli každý pracovní den do 6:15 hod., v pond lí též za sobotu a ned li. V p ípad státních svátk poskytovatel dodá uvedená data objednateli následující pracovní den do 6:15 hod. V p ípad krizové situace je poskytovatel povinen na výzvu objednatele dodat (zp ístupnit) zprávy z monitoringu v intervalu 12 hodin, tedy vždy v 6:15 a 18:15 hod. 2.4 Poskytovatel je povinen dodávat objednateli zprávy z monitoringu ve formátu XML, doru ovat je objednateli elektronicky em a na tuto skute nost objednatele upozornit prost ednictvím tzv. SMS (krátké textové zprávy) a zp ístupnit zprávy prost ednictvím FTP serveru (File Transfer Protocol). V p ípad objektivní nemožnosti doru ení zpráv touto standardní cestou je poskytovatel povinen zdarma doru it zprávy objednateli náhradním zp sobem (tj. na USB nosi i, CD nebo DVD), a to do 60 minut po lh uvedené v bod 2.3 tohoto odstavce. 2.5 Poskytovatel je povinen zajistit objednateli on-line nep etržitý p ístup do archivní databáze všech informací poskytovatele p es webové rozhraní poskytovatele, které musí umožnit retrospektivní vyhledávání informací minimáln 10 let zpátky bez omezení zdroj. Poskytovatel zajistí sou asný vícenásobný p ístup k dané aplikaci (minimáln 20 násobný) a je povinen zabezpe ovat umís ování dat z monitoringu do archivní databáze v pr hu dne, ve kterém byly tyto data dodány objednateli. 2.6 Poskytovatel dodá objednateli ranní souhrn nejd ležit jších anotací o nejzávažn jších tématech týkajících se ministra obrany a ministerstva obrany v rozsahu maximáln jedné strany A4 a doplní tyto informace o scany lánk ve formátu hardcopy, a to každý pracovní den do hod. V tomto odstavci uvedené anotace budou provád ny z t chto zdroj : MfDnes, LN, HN, Právo, Respekt, Reflex, Týden, Euro, Ekonom, Blesk, Aha, E15, a to tak, aby pom r informací o ministru obrany ku informacím o ministerstvu obrany byl shodný, a celkem se bude vždy jednat o maximáln 10 anotací. Souhrn anotací je poskytovatel povinen dodat objednateli elektronicky e- mailem ve formátu MS-Word a na tuto skute nost objednatele upozornit prost ednictvím SMS. V p ípad objektivní nemožnosti doru ení zpráv touto standardní cestou je poskytovatel povinen zdarma doru it zprávy objednateli náhradním zp sobem (tj. na USB nosi i, CD nebo DVD), a to do 60 minut po lh uvedené v tomto bod. 2.7 Poskytovatel provede na vyzvání objednatele monitoring rozhlasového a televizního vysílání a zprávy z tohoto monitoringu dodá objednateli do 2 hodin po jejich odvysílání; v p ípad délky p episovaného po adu nad 10 min vysílacího asu se prodlužuje doba dodání p episu zprávy o 1 hodinu za každých 10 min vysílání navíc. Výzvu u iní objednatel telefonicky prost ednictvím kontaktní osoby dle l. III. odst. 3. této smlouvy a následn ji potvrdí em s popisem požadované služby. Zárove musí být tyto zprávy umíst ny mezi dodávané zprávy v následující pracovní den. 2.8 Poskytovatel provede na vyzvání objednatele monitoring dle bodu 2.1 tohoto odstavce a dodá zprávy z tohoto monitoringu ve dnech pracovního klidu, pracovního volna nebo ve státní svátek do 6:15 hod. Výzvu u iní objednatel telefonicky prost ednictvím kontaktní osoby dle l. III. odst. 3. této smlouvy a následn ji potvrdí em Strana 3 (Celkem 7)

4 s popisem požadované služby. Zárove musí být tyto zprávy umíst ny mezi dodávané zprávy v následující pracovní den. 3. Objednatel se zavazuje za ádn poskytnutou službu zaplatit poskytovateli dohodnutou cenu, která je uvedena v l. II. této smlouvy. II. Cena 1. Cena za službu je sjednána dohodou smluvních stran podle zákona. 526/1990 Sb., o cenách, ve zn ní pozd jších p edpis, následovn : Specifikace služby Cena bez DPH ástka DPH Cena v etn DPH Paušální cena za 1 m síc pln ní dle l. I. odst. 2 bodu 2.1 písmeno a) až e) této smlouvy ,00 K 7 500,00 K ,00 K Paušální cena za 1 m síc pln ní dle l. I. odst. 2 bodu 2.5 této smlouvy ,00 K 6 750,00 K ,00 K Paušální cena za 1 m síc pln ní dle l. I. odst. 2 bodu 2.6 této smlouvy 2 500,00 K 500,00 K 3 000,00 K Cena za každých zapo atých 10 minut vysílacího asu dle l. I. odst. 2 bodu 2.7 této 650,00 K 130,00 K 780,00 K smlouvy Cena za 1 pln ní dle l. I. odst. 2 bodu 2.8 této smlouvy 2 700,00 K 540,00 K 3 240,00 K 2. Uvedené ceny jsou cenami nejvýše p ípustnými pro sjednanou službu dle lánku I. smlouvy a jsou nem nné po celou dobu ú innosti smlouvy. V t chto cenách jsou zahrnuty veškeré náklady a výdaje na stran poskytovatele spojené s poskytnutím pln ní (nap. doprava). 3. Celkový finan ní objem za poskytnutou službu po dobu ú innosti této smlouvy nedosáhne ástky K bez DPH. III. Doba a místo pln ní 1. Poskytovatel je povinen poskytovat pln ní dle této smlouvy od do resp. do vy erpání finan ního limitu dle l. II. odst. 3 této smlouvy. Poslední m síc pln ní dle této smlouvy je takový m síc, ve kterém je ástka erpaného limitu posta ující na pokrytí paušálních cen dle l. I. odst. 2 bodu 2.1, 2.5, 2.6 této smlouvy. 2. Místem pln ní služby, respektive dodání dat je sídlo Ministerstva obrany, Tychonova 1, Praha 6. ová adresa objednatele pro elektronické doru ování zpráv je 3. Osobou, kterou objednatel pov il k vyzývání poskytovatele dle lánku I odst. 2 bodu 2.3, 2.7 a 2.8 a lánku IV odst. 1, k p ebírání služby a další komunikaci ohledn pln ní edm tu této smlouvy, je Ing. Petr Škrabák, tel.: , , fax: nebo Mgr. Jan Pejšek, tel.: (dále jen p íjemce ). Strana 4 (Celkem 7)

5 IV. edání a p evzetí služeb 1. Povinnost poskytovatele provést služby dle l. I této smlouvy je považována za spln nou elektronickým odesláním zpráv a anotací dle lánku I odst. 2 této smlouvy na objednatelem stanovenou ovou adresu. Dodržení stanovených asových termín je poskytovatel povinen objednateli na jeho vyzvání prokázat. 2. V p ípad doru ení zpráv náhradním zp sobem dle lánku I odst. 2 bodu 2.4 a 2.6 této smlouvy je pro dodržení asových termín rozhodující as náhradního doru ení. O tomto p edání bude poskytovatelem a objednatelem sepsán p ejímací protokol s uvedením data a asu p ejímky. Toto datum a tento as jsou rozhodné pro spln ní povinnosti poskytovatele. V p ejímacím protokolu poskytovatel uvede rozsah realizovaných služeb, itelné jméno a podpis, objednatel uvede též své itelné jméno a podpis. V. Faktura ní a platební podmínky 1. Poskytovatel je povinen po vzniku práva fakturovat, tj. po ukon ení p íslušného kalendá ního m síce a potvrzení poskytnutého skute ného pln ní p íjemcem, vystavit a doru it objednateli do 10 dn ve dvojím vyhotovení da ový doklad (dále jen faktura ) s rozepsáním jednotlivých položek podle 28 zák.. 235/ 2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve zn ní pozd jších p edpis. Poskytovatel je oprávn n objednateli fakturovat pouze m sí ní paušální ástky za poskytnuté pln ní dle l. I. odst. 2 bodu. 2.1, 2.5 a 2.6 této smlouvy, dále jednorázové ástky za skute objednané a poskytnuté pln ní dle l. I. odst. 2 bodu 2.7 a 2.8 této smlouvy. V p ípad poskytnutí pln ní jen po ást m síce je poskytovatel oprávn n fakturovat m sí ní paušální ástky jen v pom rné adekvátní výši odpovídající skute poskytnutému pln ní. 2. Krom náležitostí uvedených v zákon musí faktura obsahovat ješt níže uvedené údaje: a) ozna ení dokladu jako faktura, b) íslo smlouvy dle íslování objednatele, c) den vystavení, den odeslání a den (lh ta) splatnosti faktury, d) místo a doba pln ní, e) I a DI smluvních stran, f) ozna ení pen žního ústavu a ísla ú tu, na který má být placeno, g) po et p íloh a razítko s podpisem poskytovatele. 3. Splatnost faktury iní 30 dn ode dne jejího doru ení na adresu: Ú ad služeb, Odbor finan ní a zahrani ní podpory, Gen. Píky 1, Praha 6 Dejvice. V p ípad doru ení faktury po daného roku je splatnost takové faktury stanovena následovn : 90 dn ode dne jejího doru ení, je-li faktura doru ena v m síci prosinec a 60 dn ode dne jejího doru ení, je-li faktura doru ena v m síci leden. 4. V p ípad, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo nebude obsahovat požadované doklady, je objednatel oprávn n ji do data její splatnosti vrátit poskytovateli. Poskytovatel vrácenou fakturu opraví, eventuáln vyhotoví novou, Strana 5 (Celkem 7)

6 bezvadnou. V takovém p ípad b ží objednateli nová lh ta splatnosti dle odstavce 3 tohoto lánku ode dne doru ení opravené nebo nové faktury. 5. Zaplacením smluvní ceny se rozumí odepsání ástky z ú tu objednatele a její sm ování na ú et poskytovatele. 6. Objednatel neposkytuje zálohové platby. VI. Smluvní pokuta a úroky z prodlení 1. V p ípad prodlení poskytovatele s poskytnutím jakékoli ásti pln ní dle této smlouvy o více než 2 hodiny je poskytovatel povinen zaplatit objednateli za každou další zapo atou hodinu prodlení smluvní pokutu ve výši 600,- K. 2. V p ípad prodlení poskytovatele s poskytnutím jakékoli ásti pln ní dle této smlouvy ve sjednaném rozsahu (tj. množství nebo obsahu) je poskytovatel povinen zaplatit objednateli za každé takové jednotlivé porušení té které ásti pln ní dle této smlouvy smluvní pokutu ve výši 1 000,- K. 3. V p ípad porušení n které z povinností poskytovatele uvedených v l. VII. odst. 1. a 2. této smlouvy je poskytovatel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu za každé jednotlivé porušení povinnosti ve výši ,- K. 4. Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokuty a úroky z prodlení vzniká objednateli prvním dnem následujícím po marném uplynutí lh ty k pln ní závazku a poskytovateli prvním dnem následujícím po marném uplynutí lh ty k zaplacení faktury. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendá ních dn ode dne doru ení oznámení o jejich uplatn ní. 5. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvních pokut a úrok z prodlení není dot eno právo na náhradu škody, a to i ve výši p esahující vyú tované, resp. uhrazené smluvní pokuty a úroky z prodlení a rovn ž není dot ena povinnost splnit závazky vyplývající z této smlouvy. VII. Zvláštní ujednání 1. Poskytovatel se zavazuje zachovávat ml enlivost ohledn všech skute ností, se kterými se seznámí p i pln ní této smlouvy. Tato povinnost zavazuje i pracovníky poskytovatele, kte í se podílejí na pln ní této smlouvy. 2. Poskytovatel nesmí postoupit pohledávku nebo její ást vyplývající z této smlouvy v i objednateli t etí osob bez p edchozího písemného souhlasu objednatele. 3. Ob smluvní strany jsou povinny si bez zbyte ného odkladu sd lit veškeré skute nosti, které se dotýkají zm n n kterého z jejich základních identifika ních údaj v etn právního nástupnictví. Strana 6 (Celkem 7)

7 4. Smluvní strany se dohodly, že každou zm nu jejich práv nebo povinností je t eba init písemnou formou a prokazateln doru it druhé smluvní stran na adresu pro doru ování korespondence uvedenou v úvodních ustanoveních této smlouvy. Pokud smluvní strana, které je písemnost adresována, její p ijetí odmítne nebo jiným zp sobem zma í, považuje se za prokazatelné doru ení též uplynutí t etího dne ode dne jejího uložení na pošt. Pokud je na doru ení druhé smluvní stran vázán po átek b hu lh ty a smluvní strana, které je písemnost adresována, její p ijetí odmítne nebo jiným zp sobem zma í, po íná taková lh ta b žet následujícího dne po uplynutí t etího ode dne od uložení písemnosti na pošt. Toto však neplatí, využije-li n která ze smluvních stran pro doru ení písemnosti datovou schránku ve smyslu zákona. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokument, ve zn ní pozd jších edpis. 5. Objednatel je oprávn n uzav enou smlouvu zve ejnit na internetových stránkách Ministerstva obrany. VIII. Zánik závazk 1. Zánik závazk z této smlouvy se ídí p íslušnými ustanoveními ObchZ. 2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ve smyslu 345 odst. 2 ObchZ se rozumí i opakované (dva a vícekrát) prodlení poskytovatele s pln ním služby ve stanovených asových termínech nebo stanoveném rozsahu. 3. Objednatel je oprávn n písemn vypov t tuto smlouvu ve lh dvou m síc ke konci kalendá ního m síce. Výpov dní lh ta za íná b žet prvním dnem m síce následujícího po doru ení výpov di poskytovateli. IX. Spole ná a záv re ná ustanovení 1. Smluvní vztahy, které nejsou ve smlouv upraveny, se ídí p íslušnými ustanoveními ObchZ a ostatními právními p edpisy vztahujícími se k p edm tu této smlouvy. 2. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky o 7 stranách. 3. Smlouva m že být m na i dopl ována pouze písemnými, oboustrann dohodnutými, vzestupn íslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou sou ástí. 4. Tato smlouva nabývá ú innosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou. 5. Nedílnou sou ástí této smlouvy je p íloha. 1 P ehled všech požadovaných sd lovacích prost edk pro provád ní monitoringu (po et stran 4). Strana 7 (Celkem 7)

8 íloha. 1 ke smlouv o poskytování služeb / ehled všech požadovaných sd lovacích prost edk pro provád ní monitoringu a) Celostátní deníky a jejich p ílohy Aha!, Blesk, E15, Hospodá ské noviny, Lidové noviny, Mladá fronta DNES, Právo b) eské regionální tituly a jejich p ílohy Benešovský deník, Berounský deník, Boleslavský deník, Bulvár, eskobud jovický deník, eskokrumlovský deník, eskolipský deník, D ínský deník, Domažlický deník, Homér, Hradecký deník, Chebský deník, Chomutovské noviny, Chomutovský deník, Chrudimský deník, Jablonecký deník, Ji ínský deník, Jihlavské listy, Jind ichohradecký deník, Karlovarské radni ní listy, Karlovarský deník, Kladenský deník, Klatovský deník, Kolínský deník, Krkonošský deník, Kutnohorský deník, Liberecké listy, Liberecký deník, Listy Prahy 1, Litom ický deník, M lnický deník, Metro, Mostecký deník, Náchodský deník, Náš region, Náš Zlín, Naše Jihlava, Naše Praha 2, Naše Praha 9, Naše Teplice, Naše Ústí, Nymburský deník (Týdeník Nymbursko), Orlický deník, Pardubické listy, Pardubický deník, Písecký deník, Plze ský deník, Plze ský deník - Plze -jih, sever, Praha 10, Prachatický deník, Pražský deník (Moje rodina), P íbramský deník, Rakovnický deník, Rokycanský deník, Rychnovský deník, Slánské listy, Sokolovský deník, Strakonický deník, St ední echy, St edo eský magazín, Svitavský deník, Svobodný hlas, Táborský deník, Tachovský deník, Teplický deník, Tu ák, Týdeník Domažlicko, Týdeník Klatovska, Týdeník Sokolovska, Ústecký deník, Žatecký a lounský deník. c) Moravské regionální tituly a jejich p ílohy Blanenský deník, Brn nský deník, Brn nský Metropolitan, Brno Business, Bruntálský a krnovský deník, B eclavský deník, Dobrý den s kurýrem, Frýdecko-místecký a t inecký deník, Haví ovský deník, Havlí kobrodský deník, Hláska, Hodonínský deník, Horácké noviny, Horizont, Hranický týden, Jihlavský deník, Jižní listy, Karvinský deník, Krom ížský deník, Listy jižní Moravy, Moravské hospodá ství, Moravskoslezský deník, Moravský sever, Naše Frýdecko-místecko, Naše Ostrava, Naše Valašsko - regionální týdeník, NEW express, Nové erovsko, Novoji ínský deník, Nový život - zpravodajský týdeník, Olomoucký deník, Opavský a hlu ínský deník, Pelh imovský deník, Prost jovský deník, Prost jovský týden, Prost jovský ve erník, P erovský a hranický deník, Radni ní listy m sta Olomouc, Region Opavsko, Slovácké noviny - regionální týdeník, Slovácko - regionální týdeník, Slovácký deník, Šumperský a jesenický deník, T ebí ský deník, Týden u nás, okresní noviny, Týdeník Bruntálský Region, Týdeník Frýdecko-Místecko, Týdeník Haví ovsko, Týdeník Karvinsko, Týdeník Krnovské noviny, Týdeník okresu Nový Ji ín, Týdeník Opavský a Hlu ínský Region, Valašský deník, Vyso ina - regionální týdeník, Vyškovské noviny, Vyškovský deník, Zlínský deník, Znojemské noviny, Znojemsko, Znojemský deník, Ž árský deník d) Oborové tituly Ekonomické a politické Auditor, Bankovnictví, Bankovnictví (newsletter), Banky & finance, Bezpe nost a hygiena práce, BIZ, Bulletin GRANT ADVISOR, Burza, CIO Business World, Czech business weekly Strana 1 (celkem 4)

9 (CZ), Dan a právo v praxi, Da ový expert, Da ový zpravodaj, Direkt, e-auditor, Ekonom (Dotace), Ekonomix, Euro (E8), Eurokurýr, Financial review, Finan ní management, Finan ní management (newsletter), FINAN NÍ, DA OVÝ A Ú ETNÍ BULLETIN, FINMAG - finan ní magazín, FP news (newsletter), FP-finan ní poradce, Fresh marketing, In-Store Marketing, Kapitál, Konkursní noviny, Konkurz & konjunktura, Lobby, Marketing & Media, Marketing magazine, Mezinárodní politika, Moderní obec, Moderní obec (newsletter), MODERNÍ OBCHOD, Moderní ízení, Moje peníze, Newsletter CEP (newsletter), Obec & finance, Obchod Kontakt Marketing, Osobní finance, Otázky & odpov di z praxe, Parlament, vláda, samospráva, Parlamentní listy, Parlamentní magazín, Parlamentní zpravodaj, Podnikatel, Pojistný obzor, Práce a mzda, Právní fórum, Právní rádce, PRÁVO & BYZNYS, Právo pro podnikání a zam stnání, Profit, Prosperita (Madam business), P ehled dota ních program a íležitostí, Rádce pro rodinné finance, Revue Sondy, Scientia et Societas, Sign, Strategie, Strategie news, Sv t hospodá ství, TREND marketing, Ú etnictví v praxi, Ú etnictví v zem lství, UN Bulletin, UNES, Úsp ch, Výb r IT a telekomunikace Automa, Computer, Computer business, Computer design, Computer speciál, Computerworld, Connect!, Convergence, Doup, Elektro, etapmag, Extra PC, GameStar, Chief Information Officer Magazine, Chip, CHIPweek, INSIDE REPORT, INSIDE WEEKLY (newsletter), Internet, IT CAD, IT CAD (newsletter), IT News (newsletter), IT Office, IT SYSTEMS, IT-NET, Jak na po íta, LANcom, Level, Linuxexpres, Mobil, Mobilhry, Mobility, MobilMania, PC World, Play Up, PLMnews, Po íta pro každého, Professional Computing, Reseller Magazine, Sd lovací technika, Security World, Sv t mobil, Sv t po íta, Sv tlo, System NEWS (newsletter), TECNICALL, TECH MAGAZINE, Technik, Technik (newsletter), The Blue Rose, Upgrade IT!, VTM Science, Yop! Auto-moto Auto 7, Auto Car, Auto Data & News, Auto diesel, Auto Exclusive, AUTO MOTO noviny, Auto motor a sport, auto OJETINY, Auto TIP, Auto TIP - Sportscars, Auto TIP 4x4, AUTObazar, AutoBusiness, AutoBusiness (newsletter), AutoEXPERT, AUTOforum, Autohit, AUTOmakers, Automobil revue, Auto-moto speciál, AutoProfi, AutoRating, AUTOservis, AUTOSTYL, MN - eské motocyklové noviny, D.A.S. magazín, Evropou za volantem, FLEET, Formule, LeasePlan Magazín, Motocykl, Motorsport magazín, OffRoad Quad, Pneu revue, Supermoto, Sv t motor, Trucker, Tyres & Equipment Spole enské A2, ABC, AD speciál, AGORA - studentské noviny, Aha! ned le, Art + antiques, Babylon, Betty, Blesk Hobby, Blesk pro ženy, Blesk zdraví, Bravo, Bravo Girl!, Burda, Claudia, CSR fórum, Czech business FORUM, eský dialog, Dáma, Dieta, Dívka, Dossier, Elle, Elle decoration, Evropské noviny, Fajn život, Femina, ForMen, GEO, Glanc, GRAND BIBLIO, GRAND EXPRES, Happy day!, HD WORLD, Host, Hv zdný víkend, Chvilka pro tebe, Ikarie, In Touch, Instinkt, InStyle, JOY, Juicy, Katka, Katka k ížovky, Kondice, Krajské noviny, Kraus, Kv ty, LINDA, Liška, Literární noviny, LOOK magazine, Marianne, Maxim, Medicína, Men s Health, MF plus, Mladý sv t, Moderní rodina, M žeš, My life, Ned lní Blesk, Ned lní Noviny, Ned lní sv t, Newsletter TK, Nové Alternativy, Nový prostor, PERFECT WOMAN, Strana 2 (celkem 4)

10 Pestrý sv t, Pošli recept, Praktická moderní žena, P ekvapení, Redhot, Reflex, Reload, Respekt, Rodina & zdraví, Romano vo i, Rytmus života, S tebou m baví život, Sedm, Sedmi ka, Snadné va ení, Sport&Wellness Management, Story, Student IN, Studenta web&mag, Sv t, Sv t v dy, Sv t ženy, Sv t ženy - Dáša, Sv t ženy - LIDÉ, Sv t ženy - TIPY+TRIKY, Sv t ženy - ZDRAVÍ, Sweet17, ŠÍP plus, Š astný JIM, TEXTIL JOURNAL, The Spiritor, TIME IN, Tina, TV Duel, TV max, Tv Plus, Tv Pohoda, TV Revue, Tvar, Týden, Týdeník Rozhlas, Týdeník Televize, Universum, Vietnamské variace, Viky, Vlasta, Xantypa, X-Max, Yellow, Zdraví, Žena a život, Žena revue Hobby Aha! SPORT, Bydlení, Bydlení, stavby, reality, Design & Home digest, DIGIfoto, Domo architekt, Domov, DOMUS AUREA, DVDMAG HD+, Filmový p ehled, Fitstyl, Foto video, Fotografie magazín, Golf Digest, Golf news (newsletter), Hobby magazín, Hokej, Home, Home Cinema, Chata & chalupá, Living, Living koupelna, Living kuchyn, Marianne bydlení, Moderní byt, M j d m, Náš útulný byt, Naše krásná zahrada, Ned lní Sport, Nové byty, domy a pozemky, Nr.1, Panel plus, PanelStory, P kné bydlení, PREMIERE, Rodinný d m, Stavíme domov, STEREO & VIDEO, Sv t koupelen, Sv t kuchyní, Ud lej si sám, Vítejte doma Ve ejná sféra a ostatní Betynka, D ti a MY, Florence, GeoBusiness (GEOinformace), Informatorium 3-8, Lege artis, Lidé a zem, Maminka, Medical Tribune, Moderní vyu ování, Moje psychologie, Moje zdraví, Náhradní rodinná pé e, Postgraduální medicína, Practicus, Psychologie dnes, Rodina a škola, ízení školy, SANQUIS, Sestra, TEMPUS Medicorum, Týdeník školství, U itelské listy, Zdravá rodina, Zdravotnické noviny (Léka ské listy, Pacientské listy), Zdravotnické noviny - ZDN, Zdravotnictví, Zem e) Celostátní televizní stanice T 1, T 2, T 24, Prima Family, TV Nova f) Celostátní rozhlasové stanice Ro 1 Radiožurnál, Ro 2 Praha, Ro 6, Ro 7 Praha, Ro Rádio esko, Frekvence 1, Impuls g) Regionální rozhlasové stanice Ro Brno, Ro eské Bud jovice, Ro Hradec Králové, Ro Olomouc, Ro Ostrava, Ro Pardubice, Ro Plze, Ro Regina, Ro Region - St edo eský kraj, Ro Region Vyso ina, Ro Sever h) eské internetové servery 30minut.cz, abclinuxu.cz, academica.centrum.cz, akcie.cz, aktualne.cz, allforpower.cz, asbportal.cz, AUTO.cz, auto.idnes.cz, autoforum.cz, autofox.cz, automix.centrum.cz, autorevue.cz, autotrend.cz, autoweb.cz, b2bcentrum.cz, bankovnictvi.ihned.cz, bankovnipoplatky.com, behej.com, bigbloger.lidovky.cz, biom.cz, blesk.cz, bleskove.centrum.cz, blisty.cz, blog.aktualne.cz, blog.ihned.cz, bonanza.cz, brno.idnes.cz, brouzdej.cz, budejovice.idnes.cz, businessinfo.cz, businessit.cz, businessworld.cz, Strana 3 (celkem 4)

11 bydleni.lidovky.cz, bydlet.cz, bydletvpanelu.cz, byznys.ihned.cz, cad.cz, casd.cz, centrade.cz, centralniadresa.cz, cenyenergie.cz, ceska-media.cz, ceskapozice.cz, ceskenoviny.cz, cestovani.idnes.cz, Cestovani.iHNed.cz, cfoworld.cz, computerworld.cz, connect.cz, corporateict.cz, ct24.cz, Ro - brno.cz, Ro - cb.cz, Ro - cro6.cz, Ro - hradec.cz, Ro - olomouc.cz, Ro - ostrava.cz, Ro - pardubice.cz, Ro - plzen.cz, Ro - praha.cz, Ro - rádio esko.cz, Ro - radiozurnal.cz, Ro - regina.cz, Ro - sever.cz, Ro - strednicechy.cz, Ro - vltava.cz, Ro - vysocina.cz, dama.cz, denik.cz, denik.obce.cz, denikreferendum.cz, dialog.ihned.cz, digimanie.cz, digineff.cz, digitalne.cz, digizone.cz, doupe.cz, dumfinanci.cz, dvdmag.cz, e15.cz, e-architekt.cz, e-aukce.com, e-auto.cz, efotbal.cz, ekolist.cz, e-komerce.cz, ekonom.cz, ekonomika.idnes.cz, epoptavka.cz, eportal.cz, eprofil.cz, eregal.ihned.cz, EU.iHNed.cz, euportal.cz, eurabia.cz, euractiv.cz, Euro 24, euro.cz, euroskop.cz, euserver.cz, expresdenik.cz, finance.centrum.cz, finance.cz, financninoviny.cz, fincentrum.cz, finexpert.cz, finmag.cz, finparada.cz, flashnews.cz, fondmarket.cz, fotografovani.cz, fpweb.ihned.cz, franchisinginfo.cz, freshin.cz, gamestar.cz, grafika.cz, hdworld.cz, hotel-spa.ihned.cz, hradec.idnes.cz, hratelne.centrum.cz, hrej.cz, hybrid.cz, hypoindex.cz, channelworld.cz, chip.cz, ibrno.cz, ictsecurity.cz, idnes.cz - blog, igenus.cz, ihned.cz, infoportaly.cz, integrace.cz, investicniweb.cz, investujeme.cz, ipoint.cz, iport.cz, i-region.eu, isdn.cz, istavinfo.cz, istrategie.cz, itbiz.cz, jarodic.cz, jihlava.idnes.cz, jobdnes2.idnes.cz, Kariera.iHNed.cz, konstrukce.cz, kurzy.cz, ladyweb.cz, lekarnici.cz, liberec.idnes.cz, lidovky.cz, life.ihned.cz, logistika.ihned.cz, louc.cz, lupa.cz, MaM.cz, maminka.cz, marigold.cz, marketingovenoviny.cz, mediafax.cz, mediaguru.cz, mediainfo.cz, mediar.cz, mesec.cz, metropol.cz, mix.cz, mobil.cz, mobilmag.cz, mobilmania.cz, mobiltest.cz, moderniobec.ihned.cz, modernirodina.cz, motejlek.com, motozurnal.centrum.cz, mujipod.cz, mujmac.cz, napalubu.cz, nasepenize.cz, natoaktual.cz, nazeleno.cz, nekultura.cz, netguru.cz, netshopper.cz, neviditelnypes.cz, neziskovky.cz, notebooky.cz, nova.cz, novinky.cz, obcanskavystavba.cz, ocko.idnes.cz, olomouc.idnes.cz, ona.idnes.cz, opojisteni.cz, ostrava.idnes.cz, otrokovicky-kuryr.cz, palmare.cz, parabola.cz, pardubice.idnes.cz, parlamentnilisty.cz, pcworld.cz, penize.cz, penizenavic.cz, personalista.com, plzen.idnes.cz, podnikani.idnes.cz, podnikatel.cz, politikon.cz, pooh.cz, praha.idnes.cz, prazskenoviny.cz, prekon.cz, profit.cz, protext.cz, prvnizpravy.cz, psp.cz, pubweb.cz, radiotv.cz, reality.idnes.cz, Reality.iHNed.cz, recepty.centrum.cz, reflex.cz, relaxuj.cz, resellerchannel.cz, respekt.cz, revue.idnes.cz, root.cz, rta.cz, rvp.cz, sanep.cz, scienceworld.cz, securityworld.cz, sedmicka.cz, show.idnes.cz, silnice-zeleznice.cz, slasti.cz, spamy.cz, sport.cz, sport.idnes.cz, sport.ihned.cz, sportovninoviny.cz, spunt.centrum.cz, stavebniforum.cz, stavitel.ihned.cz, stereomag.cz, Studentweb.cz, subvence.cz, subvence.cz (aktuality), super.cz, svethardware.cz, svethospodarstvi.wdt.cz, svetnamodro.cz, svetsiti.cz, systemonline.cz, tech.ihned.cz, technet.cz, technik.ihned.cz, technika.ccb.cz, tipcars.com, tn.cz, topdrive.cz, topstroje.cz, topzine.cz, trendybydleni.cz, tyden.cz, tydenvlk.cz, tyinternety.cz, upcexpress.cz, usti.idnes.cz, utulne.centrum.cz, vary.idnes.cz, vasevec.cz, virtually.cz, vitalia.cz, vodohospodarske-stavby.cz, volby.ihned.cz, volby.newtonit.cz, vzdelani.cz, Vzdelavani.iHNed.cz, webreporter.cz, webtip.cz, xdsl.cz, xman.idnes.cz, zabava.centrum.cz, zakony.idnes.cz, zdravi.centrum.cz, zdravi.idnes.cz, zena.centrum.cz, zena-in.cz, zenavaute.cz, zive.cz, zlatakoruna.idnes.cz, zlin.idnes.cz, zpravy.idnes.cz, zpravy.rozhlas.cz. Strana 4 (celkem 4)

Smlouva o poskytování a využívání informací č. OLP/167/2013

Smlouva o poskytování a využívání informací č. OLP/167/2013 Smlouva o poskytování a využívání informací č. OLP/167/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, kterými jsou: Název firmy: PRAM Consulting s.r.o. IČ: 27200761 DIČ: CZ27200761 se

Více

Monitorované médiá Slovenská republika

Monitorované médiá Slovenská republika Monitorované médiá Slovenská republika Celostátní deníky Nový Čas (Nový Čas víkend); Plus jeden deň (Plus jeden deň magazín); Pravda (Moment); SME (TV OKO); Šport Slovenské regionální tituly Banskobystrické

Více

Dodávka služeb monitoringu médií. Druh plnění veřejné zakázky: služba

Dodávka služeb monitoringu médií. Druh plnění veřejné zakázky: služba ERl1 Masarykovo náměstí 91/5,58601 Jihlava e-mail: podatelna@em.cz www.eru.cz Jihlava dne: 17.03.2015 Č.j. spisu: 0093212015-ERU Systémové číslo VZ: P15V00000009 Č,j.: 00932-1/2015-ERU Počet stran: 4 Počet

Více

Smlouva o poskytování služeb č. CTU/2014_063

Smlouva o poskytování služeb č. CTU/2014_063 Smlouva o poskytování služeb č. CTU/2014_063 Media Tenor, spol. s r. o. (spisová značka C 25108 vedená u Krajského soudu v Ostravě) se sídlem: Nádražní 923/118, Ostrava - Moravská Ostrava, PSČ 702 00,

Více

Podmínky výb rového ízení

Podmínky výb rového ízení Výb rové ízení U Pergamenky na zjišt ní zájemce o koupi pronajaté kancelá ské budovy v Praze 7 - Holešovicích Podmínky výb rového ízení GAVLAS, spol. s r.o., I : 60472049, se sídlem Dušní 10, Praha 1,

Více

Ca najdete v mediální databázi Anopress?

Ca najdete v mediální databázi Anopress? Ca najdete v mediální databázi Anopress? "Informace hýbou světem, kdo je má, mění svět" Anopress IT, a.s. působí v ČR od roku 1997 jako dodavatel profesionálního monitoringu médií a mediálních analýz.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Zuzana ernochová Analýza vymáhání pohledávek na pojistném na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY. pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠT NÍ (str. 8 9)

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY. pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠT NÍ (str. 8 9) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠT NÍ (str. 2 8) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem

Více

PRODANÝ NÁKLAD, ČTENOST A INZERTNÍ VÝKONY TITULŮ ČLENŮ UNIE VYDAVATELŮ V OBDOBÍ 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2012

PRODANÝ NÁKLAD, ČTENOST A INZERTNÍ VÝKONY TITULŮ ČLENŮ UNIE VYDAVATELŮ V OBDOBÍ 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2012 PRODANÝ NÁKLAD, ČTENOST A INZERTNÍ VÝKONY TITULŮ ČLENŮ UNIE VYDAVATELŮ V OBDOBÍ 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2012 Údaje o prodaném nákladu, čtenosti a inzertních výkonech titulů členů Unie vydavatelů jsou v tomto

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ve smyslu 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona ve ejné zakázky:

Více

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. Tiskopis SSZ. 89 383 8 I/2015 Úvod Metodická pom cka je sou ástí Všeobecných zásad pro vypl ování ELDP (platného od 1.

Více

Zadávací dokumentace. Zakázka dle Pravidel pro výb r dodavatel 17_17M, 8/0 CzechInvest: Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu

Zadávací dokumentace. Zakázka dle Pravidel pro výb r dodavatel 17_17M, 8/0 CzechInvest: Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu Zadávací dokumentace Zakázka dle Pravidel pro výb r dodavatel 17_17M, 8/0 CzechInvest: Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu ODDÍL 1 Organizační a právní aspekty zadávací dokumentace... 3 1.1

Více

O B S A H : Slovo p edsedy p edstavenstva 2. Stanovisko dozor í rady k ú etní záv rce k 31. 12. 2009 3

O B S A H : Slovo p edsedy p edstavenstva 2. Stanovisko dozor í rady k ú etní záv rce k 31. 12. 2009 3 O B S A H : Slovo p edsedy p edstavenstva 2 Stanovisko dozor í rady k ú etní záv rce k 31. 12. 2009 3 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za ú etní období roku 2009 4 Stanovisko dozor

Více

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI Úplné zn ní 1. 5. 2014 lánek 1 Založení a vznik akciové spole nosti 1. CEZTel, a. s. (dále jen také spole nost ) vznikla zápisem do obchodního rejst íku ke dni 21. 2. 1997.

Více

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY vyhlašuje úplné zn ní zákona. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpe ení, jak vyplývá ze zm n a dopln ní provedených zákonem. 110/1990 Sb., zákonem. 180/1990

Více

Základní údaje fyzická osoba nepodnikatel

Základní údaje fyzická osoba nepodnikatel Osobní údaje Titul, Jméno a p íjmení: Základní údaje fyzická osoba nepodnikatel Klient: Ru itel/avalista: Toto potvrzení se vztahuje k obchodní smlouv.: Rodné íslo: Rodné p íjmení: íslo OP: Datum narození:

Více

HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008

HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008 HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008 j. HSOS-358/K -K -2009 V Ostrav dne 31. b ezna 2009 Zpracoval: kolektiv autor plk. Ing. Zden k Nytra editel

Více

Obchodní právo. Ji í Klavík OBCHODNÍ PRÁVO

Obchodní právo. Ji í Klavík OBCHODNÍ PRÁVO Obchodní právo Ji í Klavík OBCHODNÍ PRÁVO 2010 Obchodní právo JUDr. Ing. Ji í Klavík Ing. Ji í Klavík jiri.klavik@vsem.cz Obchodní právo 1. Pojem a prameny obchodního práva Pojem obchodního práva Základním

Více

ABECEDA MZDOVÉ ÚČETNÍ

ABECEDA MZDOVÉ ÚČETNÍ ABECEDA MZDOVÉ ÚČETNÍ JUDr. Bořivoj Šubrt, JUDr. Zdeňka Leiblová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, Ing. Antonín Daněk, Helena Přikrylová, Růžena Šimčíková, JUDr. Dana Lukešová, Jana Dorčáková, JUDr.

Více

VÝZKUM ODHADŮ ČTENOSTI MEDIA PROJEKT

VÝZKUM ODHADŮ ČTENOSTI MEDIA PROJEKT VÝZKUM ODHADŮ ČTENOSTI MEDIA PROJEKT Zdroj údajů: Media projekt realizace GfK Praha MEDIAN Období: 1. 4. 30. 9. 200 a 1. 4. 30. 9. 2006 V následujících tabulkách a grafech zveřejňujeme výsledky z výzkumu

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí

CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí Nezapome te bez n j by se vám dovolená mohla hodn prodražit! U p evážné v tšiny evropských zájezd je balí ek cestovního pojišt ní zahrnutý v základní cen zájezdu.

Více

PRODANÝ NÁKLAD, ČTENOST A INZERTNÍ VÝKONY TITULŮ ČLENŮ UNIE VYDAVATELŮ V OBDOBÍ 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2011

PRODANÝ NÁKLAD, ČTENOST A INZERTNÍ VÝKONY TITULŮ ČLENŮ UNIE VYDAVATELŮ V OBDOBÍ 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2011 PRODANÝ NÁKLAD, ČTENOST A INZERTNÍ VÝKONY TITULŮ ČLENŮ UNIE VYDAVATELŮ V OBDOBÍ 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2011 Údaje o prodaném nákladu, čtenosti a inzertních výkonech titulů členů Unie vydavatelů jsou v tomto

Více

Vítejte v České Republice

Vítejte v České Republice Vítejte v České Republice 4. doplněné a rozšířené vydání 2010 1. ÚVOD 2 2. VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE 3 2.1. Česká republika 3 2.2. Největší města ČR 3 2.3. Typy pobytů v ČR 4 2.4. Vývoj uprchlické problematiky

Více

ÍRU KA - GARANCE 1.2.2012

ÍRU KA - GARANCE 1.2.2012 ÍRU KA - GARANCE Obsah 7.0 Základní pojmy, záruka... 4 7.0.1 Základní pojmy... 4 7.0.2 Záruka... 4 7.1 Rozsah záruky pro vozy ŠKODA... 5 7.2 Záru ní podmínky... 5 7.2.1 Záru ní podmínky pro vozy ŠKODA...

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

4. čtvrtletí 2007 a 1. čtvrtletí 2008. MEDIA PROJEKT 4. čtvrtletí 2007 a 1. čtvrtletí 2008 MEDIA PROJEKT PREZENTACE

4. čtvrtletí 2007 a 1. čtvrtletí 2008. MEDIA PROJEKT 4. čtvrtletí 2007 a 1. čtvrtletí 2008 MEDIA PROJEKT PREZENTACE PREZENTACE MEDIA PROJEKT 4. čtvrtletí 2007 a 1. čtvrtletí 2008 Program prezentace Metodika Media Projektu 2008 Odhady čtenosti deníků a suplementů za 4. čtvrtletí 2007 a 1. čtvrtletí 2008 Odhady čtenosti

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012. PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790

VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012. PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790 VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012 PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790 1. EDSTAVENÍ SKUPINY EZ Skupina EZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem p sobícím v ad zemí st ední a jihovýchodní

Více