Smlouva o poskytování služeb /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o poskytování služeb. 132-6/2012-5810"

Transkript

1 Smlouva o poskytování služeb / Níže uvedeného dne, m síce a roku smluvní strany: 1. eská republika Ministerstvo obrany, organiza ní složka státu Se sídlem: Tychonova 1, Praha 6 Jejímž jménem jedná: Ing. Jaroslav BEZUS, editel Ú adu služeb Na adrese: Generála Píky 1, Praha 6 Dejvice : DI : CZ Bankovní spojení: eská národní banka, Na P íkop 28, Praha 1 íslo ú tu: /0710 Kontaktní osoba: Ing. Radovan NEUŽIL, tel , Ibolja MACH, tel , Marek BRUNA tel , , fax ové spojení: Adresa pro doru ování korespondence: ad služeb Gen. Píky Praha 6 Dejvice (dále jen objednatel ) a 2. NEWTON Media, a.s. Se sídlem: Na Pankráci 1683/127, PS Praha 4 Jednající: Ing. Martin VOBR p edseda p edstavenstva Zapsaný: v obchodním rejst íku vedeném M stským soudem v Praze, oddíl B, vložka O: DI : CZ Bankovní spojení: eská spo itelna, a.s. íslo ú tu: /0800 Osoba oprávn ná k jednání ve v cech smluvních i technických: Miloš LIPERT, Key Account Manager Telefonické, faxové a e mailové spojení: telefon: fax: Adresa pro doru ování korespondence: Na Pankráci 1683/127, PS Praha 4 (dále jen poskytovatel ) Strana 1 (Celkem 7)

2 uzav ely v souladu s 269 odst. 2 zákona. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen ObchZ) za ú elem zrychlení a zlepšení informovanosti vedení Ministerstva obrany o aktuálním d ní vztahujícím se k resortu obrany a dalším vojenskopolitickým a vojensko-odborným témat m tuto smlouvu o poskytování služeb (dále jen smlouva ). I. edm t smlouvy 1. Poskytovatel se zavazuje na vlastní nebezpe í a na vlastní odpov dnost provád t celodenní monitoring (sledování) ve ejných informa ních zdroj (dále jen sd lovací prost edky ) a pravideln dodávat (zp ístupnit) zprávy z tohoto monitoringu vztahující se k resortu obrany a dalším vojensko-politickým a vojensko-odborným témat m, umožnit objednateli p ístup do archivní informa ní databáze poskytovatele, dodávat ranní souhrn (anotace) z vybraných sd lovacích prost edk o nejzávažn jších tématech ve vztahu k ministru obrany a ministerstvu obrany (dále jen služba ). Služba je podrobn specifikována níže v odstavci 2 tohoto lánku. P ehled všech sd lovacích prost edk, u nichž je poskytovatel povinen provád t monitoring, je uveden v p íloze. 1 této smlouvy. Službu je poskytovatel povinen plnit ve všech ástech v eském jazyce. 2. Specifikace služby: 2.1 Celodenní monitoring (sledování) sd lovacích prost edk a dodávání zpráv z tohoto monitoringu vztahujících se k resortu obrany a dalším vojensko-politickým a vojensko-odborným témat m zahrnuje: a) Strukturovaný monitoring veškerého tisku, tj. rozd lení dle jednotlivých tiskovin (celostátní tisk i s mutacemi a suplementy, regionální tisk, odborné a oborové asopisy, týdeníky, trnáctideníky, m sí níky) a dodání zpráv v po tu minimáln 700 a maximáln za m síc; b) Strukturovaný monitoring eských internetových server a dodání zpráv v po tu minimáln 400 a maximáln za m síc; c) Strukturovaný monitoring (p epis) rozhlasového vysílání a dodání zpráv v po tu minimáln 130 a maximáln 400 za m síc; d) Strukturovaný monitoring (p epis) televizního vysílání a dodání zpráv v po tu minimáln 100 a maximáln 350 za m síc; e) Celodenní monitoring p evzatých informací z eské tiskové kancelá e a dodání zpráv v po tu minimáln 100 a maximáln 500 za m síc. 2.2 Poskytovatel je povinen u zpráv uvedených v bod 2.1 písm. a) až e) tohoto odstavce vždy uvést p esné názvy zdroj a u zpráv uvedených v bod 2.1 písm. c) a d) tohoto odstavce uvést seznam p episovaných po ad. 2.3 Poskytovatel je povinen zpracovávat monitoring každý pracovní den, tj. pro bod 2.1 písm. a) tohoto odstavce za p edcházejících 24 hod. a pro bod 2.1 písm. b), c), d) a e) Strana 2 (Celkem 7)

3 za p edcházející den tedy od 0:00 do 24:00 hod., a dodat (zp ístupnit) uvedená data objednateli každý pracovní den do 6:15 hod., v pond lí též za sobotu a ned li. V p ípad státních svátk poskytovatel dodá uvedená data objednateli následující pracovní den do 6:15 hod. V p ípad krizové situace je poskytovatel povinen na výzvu objednatele dodat (zp ístupnit) zprávy z monitoringu v intervalu 12 hodin, tedy vždy v 6:15 a 18:15 hod. 2.4 Poskytovatel je povinen dodávat objednateli zprávy z monitoringu ve formátu XML, doru ovat je objednateli elektronicky em a na tuto skute nost objednatele upozornit prost ednictvím tzv. SMS (krátké textové zprávy) a zp ístupnit zprávy prost ednictvím FTP serveru (File Transfer Protocol). V p ípad objektivní nemožnosti doru ení zpráv touto standardní cestou je poskytovatel povinen zdarma doru it zprávy objednateli náhradním zp sobem (tj. na USB nosi i, CD nebo DVD), a to do 60 minut po lh uvedené v bod 2.3 tohoto odstavce. 2.5 Poskytovatel je povinen zajistit objednateli on-line nep etržitý p ístup do archivní databáze všech informací poskytovatele p es webové rozhraní poskytovatele, které musí umožnit retrospektivní vyhledávání informací minimáln 10 let zpátky bez omezení zdroj. Poskytovatel zajistí sou asný vícenásobný p ístup k dané aplikaci (minimáln 20 násobný) a je povinen zabezpe ovat umís ování dat z monitoringu do archivní databáze v pr hu dne, ve kterém byly tyto data dodány objednateli. 2.6 Poskytovatel dodá objednateli ranní souhrn nejd ležit jších anotací o nejzávažn jších tématech týkajících se ministra obrany a ministerstva obrany v rozsahu maximáln jedné strany A4 a doplní tyto informace o scany lánk ve formátu hardcopy, a to každý pracovní den do hod. V tomto odstavci uvedené anotace budou provád ny z t chto zdroj : MfDnes, LN, HN, Právo, Respekt, Reflex, Týden, Euro, Ekonom, Blesk, Aha, E15, a to tak, aby pom r informací o ministru obrany ku informacím o ministerstvu obrany byl shodný, a celkem se bude vždy jednat o maximáln 10 anotací. Souhrn anotací je poskytovatel povinen dodat objednateli elektronicky e- mailem ve formátu MS-Word a na tuto skute nost objednatele upozornit prost ednictvím SMS. V p ípad objektivní nemožnosti doru ení zpráv touto standardní cestou je poskytovatel povinen zdarma doru it zprávy objednateli náhradním zp sobem (tj. na USB nosi i, CD nebo DVD), a to do 60 minut po lh uvedené v tomto bod. 2.7 Poskytovatel provede na vyzvání objednatele monitoring rozhlasového a televizního vysílání a zprávy z tohoto monitoringu dodá objednateli do 2 hodin po jejich odvysílání; v p ípad délky p episovaného po adu nad 10 min vysílacího asu se prodlužuje doba dodání p episu zprávy o 1 hodinu za každých 10 min vysílání navíc. Výzvu u iní objednatel telefonicky prost ednictvím kontaktní osoby dle l. III. odst. 3. této smlouvy a následn ji potvrdí em s popisem požadované služby. Zárove musí být tyto zprávy umíst ny mezi dodávané zprávy v následující pracovní den. 2.8 Poskytovatel provede na vyzvání objednatele monitoring dle bodu 2.1 tohoto odstavce a dodá zprávy z tohoto monitoringu ve dnech pracovního klidu, pracovního volna nebo ve státní svátek do 6:15 hod. Výzvu u iní objednatel telefonicky prost ednictvím kontaktní osoby dle l. III. odst. 3. této smlouvy a následn ji potvrdí em Strana 3 (Celkem 7)

4 s popisem požadované služby. Zárove musí být tyto zprávy umíst ny mezi dodávané zprávy v následující pracovní den. 3. Objednatel se zavazuje za ádn poskytnutou službu zaplatit poskytovateli dohodnutou cenu, která je uvedena v l. II. této smlouvy. II. Cena 1. Cena za službu je sjednána dohodou smluvních stran podle zákona. 526/1990 Sb., o cenách, ve zn ní pozd jších p edpis, následovn : Specifikace služby Cena bez DPH ástka DPH Cena v etn DPH Paušální cena za 1 m síc pln ní dle l. I. odst. 2 bodu 2.1 písmeno a) až e) této smlouvy ,00 K 7 500,00 K ,00 K Paušální cena za 1 m síc pln ní dle l. I. odst. 2 bodu 2.5 této smlouvy ,00 K 6 750,00 K ,00 K Paušální cena za 1 m síc pln ní dle l. I. odst. 2 bodu 2.6 této smlouvy 2 500,00 K 500,00 K 3 000,00 K Cena za každých zapo atých 10 minut vysílacího asu dle l. I. odst. 2 bodu 2.7 této 650,00 K 130,00 K 780,00 K smlouvy Cena za 1 pln ní dle l. I. odst. 2 bodu 2.8 této smlouvy 2 700,00 K 540,00 K 3 240,00 K 2. Uvedené ceny jsou cenami nejvýše p ípustnými pro sjednanou službu dle lánku I. smlouvy a jsou nem nné po celou dobu ú innosti smlouvy. V t chto cenách jsou zahrnuty veškeré náklady a výdaje na stran poskytovatele spojené s poskytnutím pln ní (nap. doprava). 3. Celkový finan ní objem za poskytnutou službu po dobu ú innosti této smlouvy nedosáhne ástky K bez DPH. III. Doba a místo pln ní 1. Poskytovatel je povinen poskytovat pln ní dle této smlouvy od do resp. do vy erpání finan ního limitu dle l. II. odst. 3 této smlouvy. Poslední m síc pln ní dle této smlouvy je takový m síc, ve kterém je ástka erpaného limitu posta ující na pokrytí paušálních cen dle l. I. odst. 2 bodu 2.1, 2.5, 2.6 této smlouvy. 2. Místem pln ní služby, respektive dodání dat je sídlo Ministerstva obrany, Tychonova 1, Praha 6. ová adresa objednatele pro elektronické doru ování zpráv je 3. Osobou, kterou objednatel pov il k vyzývání poskytovatele dle lánku I odst. 2 bodu 2.3, 2.7 a 2.8 a lánku IV odst. 1, k p ebírání služby a další komunikaci ohledn pln ní edm tu této smlouvy, je Ing. Petr Škrabák, tel.: , , fax: nebo Mgr. Jan Pejšek, tel.: (dále jen p íjemce ). Strana 4 (Celkem 7)

5 IV. edání a p evzetí služeb 1. Povinnost poskytovatele provést služby dle l. I této smlouvy je považována za spln nou elektronickým odesláním zpráv a anotací dle lánku I odst. 2 této smlouvy na objednatelem stanovenou ovou adresu. Dodržení stanovených asových termín je poskytovatel povinen objednateli na jeho vyzvání prokázat. 2. V p ípad doru ení zpráv náhradním zp sobem dle lánku I odst. 2 bodu 2.4 a 2.6 této smlouvy je pro dodržení asových termín rozhodující as náhradního doru ení. O tomto p edání bude poskytovatelem a objednatelem sepsán p ejímací protokol s uvedením data a asu p ejímky. Toto datum a tento as jsou rozhodné pro spln ní povinnosti poskytovatele. V p ejímacím protokolu poskytovatel uvede rozsah realizovaných služeb, itelné jméno a podpis, objednatel uvede též své itelné jméno a podpis. V. Faktura ní a platební podmínky 1. Poskytovatel je povinen po vzniku práva fakturovat, tj. po ukon ení p íslušného kalendá ního m síce a potvrzení poskytnutého skute ného pln ní p íjemcem, vystavit a doru it objednateli do 10 dn ve dvojím vyhotovení da ový doklad (dále jen faktura ) s rozepsáním jednotlivých položek podle 28 zák.. 235/ 2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve zn ní pozd jších p edpis. Poskytovatel je oprávn n objednateli fakturovat pouze m sí ní paušální ástky za poskytnuté pln ní dle l. I. odst. 2 bodu. 2.1, 2.5 a 2.6 této smlouvy, dále jednorázové ástky za skute objednané a poskytnuté pln ní dle l. I. odst. 2 bodu 2.7 a 2.8 této smlouvy. V p ípad poskytnutí pln ní jen po ást m síce je poskytovatel oprávn n fakturovat m sí ní paušální ástky jen v pom rné adekvátní výši odpovídající skute poskytnutému pln ní. 2. Krom náležitostí uvedených v zákon musí faktura obsahovat ješt níže uvedené údaje: a) ozna ení dokladu jako faktura, b) íslo smlouvy dle íslování objednatele, c) den vystavení, den odeslání a den (lh ta) splatnosti faktury, d) místo a doba pln ní, e) I a DI smluvních stran, f) ozna ení pen žního ústavu a ísla ú tu, na který má být placeno, g) po et p íloh a razítko s podpisem poskytovatele. 3. Splatnost faktury iní 30 dn ode dne jejího doru ení na adresu: Ú ad služeb, Odbor finan ní a zahrani ní podpory, Gen. Píky 1, Praha 6 Dejvice. V p ípad doru ení faktury po daného roku je splatnost takové faktury stanovena následovn : 90 dn ode dne jejího doru ení, je-li faktura doru ena v m síci prosinec a 60 dn ode dne jejího doru ení, je-li faktura doru ena v m síci leden. 4. V p ípad, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo nebude obsahovat požadované doklady, je objednatel oprávn n ji do data její splatnosti vrátit poskytovateli. Poskytovatel vrácenou fakturu opraví, eventuáln vyhotoví novou, Strana 5 (Celkem 7)

6 bezvadnou. V takovém p ípad b ží objednateli nová lh ta splatnosti dle odstavce 3 tohoto lánku ode dne doru ení opravené nebo nové faktury. 5. Zaplacením smluvní ceny se rozumí odepsání ástky z ú tu objednatele a její sm ování na ú et poskytovatele. 6. Objednatel neposkytuje zálohové platby. VI. Smluvní pokuta a úroky z prodlení 1. V p ípad prodlení poskytovatele s poskytnutím jakékoli ásti pln ní dle této smlouvy o více než 2 hodiny je poskytovatel povinen zaplatit objednateli za každou další zapo atou hodinu prodlení smluvní pokutu ve výši 600,- K. 2. V p ípad prodlení poskytovatele s poskytnutím jakékoli ásti pln ní dle této smlouvy ve sjednaném rozsahu (tj. množství nebo obsahu) je poskytovatel povinen zaplatit objednateli za každé takové jednotlivé porušení té které ásti pln ní dle této smlouvy smluvní pokutu ve výši 1 000,- K. 3. V p ípad porušení n které z povinností poskytovatele uvedených v l. VII. odst. 1. a 2. této smlouvy je poskytovatel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu za každé jednotlivé porušení povinnosti ve výši ,- K. 4. Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokuty a úroky z prodlení vzniká objednateli prvním dnem následujícím po marném uplynutí lh ty k pln ní závazku a poskytovateli prvním dnem následujícím po marném uplynutí lh ty k zaplacení faktury. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendá ních dn ode dne doru ení oznámení o jejich uplatn ní. 5. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvních pokut a úrok z prodlení není dot eno právo na náhradu škody, a to i ve výši p esahující vyú tované, resp. uhrazené smluvní pokuty a úroky z prodlení a rovn ž není dot ena povinnost splnit závazky vyplývající z této smlouvy. VII. Zvláštní ujednání 1. Poskytovatel se zavazuje zachovávat ml enlivost ohledn všech skute ností, se kterými se seznámí p i pln ní této smlouvy. Tato povinnost zavazuje i pracovníky poskytovatele, kte í se podílejí na pln ní této smlouvy. 2. Poskytovatel nesmí postoupit pohledávku nebo její ást vyplývající z této smlouvy v i objednateli t etí osob bez p edchozího písemného souhlasu objednatele. 3. Ob smluvní strany jsou povinny si bez zbyte ného odkladu sd lit veškeré skute nosti, které se dotýkají zm n n kterého z jejich základních identifika ních údaj v etn právního nástupnictví. Strana 6 (Celkem 7)

7 4. Smluvní strany se dohodly, že každou zm nu jejich práv nebo povinností je t eba init písemnou formou a prokazateln doru it druhé smluvní stran na adresu pro doru ování korespondence uvedenou v úvodních ustanoveních této smlouvy. Pokud smluvní strana, které je písemnost adresována, její p ijetí odmítne nebo jiným zp sobem zma í, považuje se za prokazatelné doru ení též uplynutí t etího dne ode dne jejího uložení na pošt. Pokud je na doru ení druhé smluvní stran vázán po átek b hu lh ty a smluvní strana, které je písemnost adresována, její p ijetí odmítne nebo jiným zp sobem zma í, po íná taková lh ta b žet následujícího dne po uplynutí t etího ode dne od uložení písemnosti na pošt. Toto však neplatí, využije-li n která ze smluvních stran pro doru ení písemnosti datovou schránku ve smyslu zákona. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokument, ve zn ní pozd jších edpis. 5. Objednatel je oprávn n uzav enou smlouvu zve ejnit na internetových stránkách Ministerstva obrany. VIII. Zánik závazk 1. Zánik závazk z této smlouvy se ídí p íslušnými ustanoveními ObchZ. 2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ve smyslu 345 odst. 2 ObchZ se rozumí i opakované (dva a vícekrát) prodlení poskytovatele s pln ním služby ve stanovených asových termínech nebo stanoveném rozsahu. 3. Objednatel je oprávn n písemn vypov t tuto smlouvu ve lh dvou m síc ke konci kalendá ního m síce. Výpov dní lh ta za íná b žet prvním dnem m síce následujícího po doru ení výpov di poskytovateli. IX. Spole ná a záv re ná ustanovení 1. Smluvní vztahy, které nejsou ve smlouv upraveny, se ídí p íslušnými ustanoveními ObchZ a ostatními právními p edpisy vztahujícími se k p edm tu této smlouvy. 2. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky o 7 stranách. 3. Smlouva m že být m na i dopl ována pouze písemnými, oboustrann dohodnutými, vzestupn íslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou sou ástí. 4. Tato smlouva nabývá ú innosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou. 5. Nedílnou sou ástí této smlouvy je p íloha. 1 P ehled všech požadovaných sd lovacích prost edk pro provád ní monitoringu (po et stran 4). Strana 7 (Celkem 7)

8 íloha. 1 ke smlouv o poskytování služeb / ehled všech požadovaných sd lovacích prost edk pro provád ní monitoringu a) Celostátní deníky a jejich p ílohy Aha!, Blesk, E15, Hospodá ské noviny, Lidové noviny, Mladá fronta DNES, Právo b) eské regionální tituly a jejich p ílohy Benešovský deník, Berounský deník, Boleslavský deník, Bulvár, eskobud jovický deník, eskokrumlovský deník, eskolipský deník, D ínský deník, Domažlický deník, Homér, Hradecký deník, Chebský deník, Chomutovské noviny, Chomutovský deník, Chrudimský deník, Jablonecký deník, Ji ínský deník, Jihlavské listy, Jind ichohradecký deník, Karlovarské radni ní listy, Karlovarský deník, Kladenský deník, Klatovský deník, Kolínský deník, Krkonošský deník, Kutnohorský deník, Liberecké listy, Liberecký deník, Listy Prahy 1, Litom ický deník, M lnický deník, Metro, Mostecký deník, Náchodský deník, Náš region, Náš Zlín, Naše Jihlava, Naše Praha 2, Naše Praha 9, Naše Teplice, Naše Ústí, Nymburský deník (Týdeník Nymbursko), Orlický deník, Pardubické listy, Pardubický deník, Písecký deník, Plze ský deník, Plze ský deník - Plze -jih, sever, Praha 10, Prachatický deník, Pražský deník (Moje rodina), P íbramský deník, Rakovnický deník, Rokycanský deník, Rychnovský deník, Slánské listy, Sokolovský deník, Strakonický deník, St ední echy, St edo eský magazín, Svitavský deník, Svobodný hlas, Táborský deník, Tachovský deník, Teplický deník, Tu ák, Týdeník Domažlicko, Týdeník Klatovska, Týdeník Sokolovska, Ústecký deník, Žatecký a lounský deník. c) Moravské regionální tituly a jejich p ílohy Blanenský deník, Brn nský deník, Brn nský Metropolitan, Brno Business, Bruntálský a krnovský deník, B eclavský deník, Dobrý den s kurýrem, Frýdecko-místecký a t inecký deník, Haví ovský deník, Havlí kobrodský deník, Hláska, Hodonínský deník, Horácké noviny, Horizont, Hranický týden, Jihlavský deník, Jižní listy, Karvinský deník, Krom ížský deník, Listy jižní Moravy, Moravské hospodá ství, Moravskoslezský deník, Moravský sever, Naše Frýdecko-místecko, Naše Ostrava, Naše Valašsko - regionální týdeník, NEW express, Nové erovsko, Novoji ínský deník, Nový život - zpravodajský týdeník, Olomoucký deník, Opavský a hlu ínský deník, Pelh imovský deník, Prost jovský deník, Prost jovský týden, Prost jovský ve erník, P erovský a hranický deník, Radni ní listy m sta Olomouc, Region Opavsko, Slovácké noviny - regionální týdeník, Slovácko - regionální týdeník, Slovácký deník, Šumperský a jesenický deník, T ebí ský deník, Týden u nás, okresní noviny, Týdeník Bruntálský Region, Týdeník Frýdecko-Místecko, Týdeník Haví ovsko, Týdeník Karvinsko, Týdeník Krnovské noviny, Týdeník okresu Nový Ji ín, Týdeník Opavský a Hlu ínský Region, Valašský deník, Vyso ina - regionální týdeník, Vyškovské noviny, Vyškovský deník, Zlínský deník, Znojemské noviny, Znojemsko, Znojemský deník, Ž árský deník d) Oborové tituly Ekonomické a politické Auditor, Bankovnictví, Bankovnictví (newsletter), Banky & finance, Bezpe nost a hygiena práce, BIZ, Bulletin GRANT ADVISOR, Burza, CIO Business World, Czech business weekly Strana 1 (celkem 4)

9 (CZ), Dan a právo v praxi, Da ový expert, Da ový zpravodaj, Direkt, e-auditor, Ekonom (Dotace), Ekonomix, Euro (E8), Eurokurýr, Financial review, Finan ní management, Finan ní management (newsletter), FINAN NÍ, DA OVÝ A Ú ETNÍ BULLETIN, FINMAG - finan ní magazín, FP news (newsletter), FP-finan ní poradce, Fresh marketing, In-Store Marketing, Kapitál, Konkursní noviny, Konkurz & konjunktura, Lobby, Marketing & Media, Marketing magazine, Mezinárodní politika, Moderní obec, Moderní obec (newsletter), MODERNÍ OBCHOD, Moderní ízení, Moje peníze, Newsletter CEP (newsletter), Obec & finance, Obchod Kontakt Marketing, Osobní finance, Otázky & odpov di z praxe, Parlament, vláda, samospráva, Parlamentní listy, Parlamentní magazín, Parlamentní zpravodaj, Podnikatel, Pojistný obzor, Práce a mzda, Právní fórum, Právní rádce, PRÁVO & BYZNYS, Právo pro podnikání a zam stnání, Profit, Prosperita (Madam business), P ehled dota ních program a íležitostí, Rádce pro rodinné finance, Revue Sondy, Scientia et Societas, Sign, Strategie, Strategie news, Sv t hospodá ství, TREND marketing, Ú etnictví v praxi, Ú etnictví v zem lství, UN Bulletin, UNES, Úsp ch, Výb r IT a telekomunikace Automa, Computer, Computer business, Computer design, Computer speciál, Computerworld, Connect!, Convergence, Doup, Elektro, etapmag, Extra PC, GameStar, Chief Information Officer Magazine, Chip, CHIPweek, INSIDE REPORT, INSIDE WEEKLY (newsletter), Internet, IT CAD, IT CAD (newsletter), IT News (newsletter), IT Office, IT SYSTEMS, IT-NET, Jak na po íta, LANcom, Level, Linuxexpres, Mobil, Mobilhry, Mobility, MobilMania, PC World, Play Up, PLMnews, Po íta pro každého, Professional Computing, Reseller Magazine, Sd lovací technika, Security World, Sv t mobil, Sv t po íta, Sv tlo, System NEWS (newsletter), TECNICALL, TECH MAGAZINE, Technik, Technik (newsletter), The Blue Rose, Upgrade IT!, VTM Science, Yop! Auto-moto Auto 7, Auto Car, Auto Data & News, Auto diesel, Auto Exclusive, AUTO MOTO noviny, Auto motor a sport, auto OJETINY, Auto TIP, Auto TIP - Sportscars, Auto TIP 4x4, AUTObazar, AutoBusiness, AutoBusiness (newsletter), AutoEXPERT, AUTOforum, Autohit, AUTOmakers, Automobil revue, Auto-moto speciál, AutoProfi, AutoRating, AUTOservis, AUTOSTYL, MN - eské motocyklové noviny, D.A.S. magazín, Evropou za volantem, FLEET, Formule, LeasePlan Magazín, Motocykl, Motorsport magazín, OffRoad Quad, Pneu revue, Supermoto, Sv t motor, Trucker, Tyres & Equipment Spole enské A2, ABC, AD speciál, AGORA - studentské noviny, Aha! ned le, Art + antiques, Babylon, Betty, Blesk Hobby, Blesk pro ženy, Blesk zdraví, Bravo, Bravo Girl!, Burda, Claudia, CSR fórum, Czech business FORUM, eský dialog, Dáma, Dieta, Dívka, Dossier, Elle, Elle decoration, Evropské noviny, Fajn život, Femina, ForMen, GEO, Glanc, GRAND BIBLIO, GRAND EXPRES, Happy day!, HD WORLD, Host, Hv zdný víkend, Chvilka pro tebe, Ikarie, In Touch, Instinkt, InStyle, JOY, Juicy, Katka, Katka k ížovky, Kondice, Krajské noviny, Kraus, Kv ty, LINDA, Liška, Literární noviny, LOOK magazine, Marianne, Maxim, Medicína, Men s Health, MF plus, Mladý sv t, Moderní rodina, M žeš, My life, Ned lní Blesk, Ned lní Noviny, Ned lní sv t, Newsletter TK, Nové Alternativy, Nový prostor, PERFECT WOMAN, Strana 2 (celkem 4)

10 Pestrý sv t, Pošli recept, Praktická moderní žena, P ekvapení, Redhot, Reflex, Reload, Respekt, Rodina & zdraví, Romano vo i, Rytmus života, S tebou m baví život, Sedm, Sedmi ka, Snadné va ení, Sport&Wellness Management, Story, Student IN, Studenta web&mag, Sv t, Sv t v dy, Sv t ženy, Sv t ženy - Dáša, Sv t ženy - LIDÉ, Sv t ženy - TIPY+TRIKY, Sv t ženy - ZDRAVÍ, Sweet17, ŠÍP plus, Š astný JIM, TEXTIL JOURNAL, The Spiritor, TIME IN, Tina, TV Duel, TV max, Tv Plus, Tv Pohoda, TV Revue, Tvar, Týden, Týdeník Rozhlas, Týdeník Televize, Universum, Vietnamské variace, Viky, Vlasta, Xantypa, X-Max, Yellow, Zdraví, Žena a život, Žena revue Hobby Aha! SPORT, Bydlení, Bydlení, stavby, reality, Design & Home digest, DIGIfoto, Domo architekt, Domov, DOMUS AUREA, DVDMAG HD+, Filmový p ehled, Fitstyl, Foto video, Fotografie magazín, Golf Digest, Golf news (newsletter), Hobby magazín, Hokej, Home, Home Cinema, Chata & chalupá, Living, Living koupelna, Living kuchyn, Marianne bydlení, Moderní byt, M j d m, Náš útulný byt, Naše krásná zahrada, Ned lní Sport, Nové byty, domy a pozemky, Nr.1, Panel plus, PanelStory, P kné bydlení, PREMIERE, Rodinný d m, Stavíme domov, STEREO & VIDEO, Sv t koupelen, Sv t kuchyní, Ud lej si sám, Vítejte doma Ve ejná sféra a ostatní Betynka, D ti a MY, Florence, GeoBusiness (GEOinformace), Informatorium 3-8, Lege artis, Lidé a zem, Maminka, Medical Tribune, Moderní vyu ování, Moje psychologie, Moje zdraví, Náhradní rodinná pé e, Postgraduální medicína, Practicus, Psychologie dnes, Rodina a škola, ízení školy, SANQUIS, Sestra, TEMPUS Medicorum, Týdeník školství, U itelské listy, Zdravá rodina, Zdravotnické noviny (Léka ské listy, Pacientské listy), Zdravotnické noviny - ZDN, Zdravotnictví, Zem e) Celostátní televizní stanice T 1, T 2, T 24, Prima Family, TV Nova f) Celostátní rozhlasové stanice Ro 1 Radiožurnál, Ro 2 Praha, Ro 6, Ro 7 Praha, Ro Rádio esko, Frekvence 1, Impuls g) Regionální rozhlasové stanice Ro Brno, Ro eské Bud jovice, Ro Hradec Králové, Ro Olomouc, Ro Ostrava, Ro Pardubice, Ro Plze, Ro Regina, Ro Region - St edo eský kraj, Ro Region Vyso ina, Ro Sever h) eské internetové servery 30minut.cz, abclinuxu.cz, academica.centrum.cz, akcie.cz, aktualne.cz, allforpower.cz, asbportal.cz, AUTO.cz, auto.idnes.cz, autoforum.cz, autofox.cz, automix.centrum.cz, autorevue.cz, autotrend.cz, autoweb.cz, b2bcentrum.cz, bankovnictvi.ihned.cz, bankovnipoplatky.com, behej.com, bigbloger.lidovky.cz, biom.cz, blesk.cz, bleskove.centrum.cz, blisty.cz, blog.aktualne.cz, blog.ihned.cz, bonanza.cz, brno.idnes.cz, brouzdej.cz, budejovice.idnes.cz, businessinfo.cz, businessit.cz, businessworld.cz, Strana 3 (celkem 4)

11 bydleni.lidovky.cz, bydlet.cz, bydletvpanelu.cz, byznys.ihned.cz, cad.cz, casd.cz, centrade.cz, centralniadresa.cz, cenyenergie.cz, ceska-media.cz, ceskapozice.cz, ceskenoviny.cz, cestovani.idnes.cz, Cestovani.iHNed.cz, cfoworld.cz, computerworld.cz, connect.cz, corporateict.cz, ct24.cz, Ro - brno.cz, Ro - cb.cz, Ro - cro6.cz, Ro - hradec.cz, Ro - olomouc.cz, Ro - ostrava.cz, Ro - pardubice.cz, Ro - plzen.cz, Ro - praha.cz, Ro - rádio esko.cz, Ro - radiozurnal.cz, Ro - regina.cz, Ro - sever.cz, Ro - strednicechy.cz, Ro - vltava.cz, Ro - vysocina.cz, dama.cz, denik.cz, denik.obce.cz, denikreferendum.cz, dialog.ihned.cz, digimanie.cz, digineff.cz, digitalne.cz, digizone.cz, doupe.cz, dumfinanci.cz, dvdmag.cz, e15.cz, e-architekt.cz, e-aukce.com, e-auto.cz, efotbal.cz, ekolist.cz, e-komerce.cz, ekonom.cz, ekonomika.idnes.cz, epoptavka.cz, eportal.cz, eprofil.cz, eregal.ihned.cz, EU.iHNed.cz, euportal.cz, eurabia.cz, euractiv.cz, Euro 24, euro.cz, euroskop.cz, euserver.cz, expresdenik.cz, finance.centrum.cz, finance.cz, financninoviny.cz, fincentrum.cz, finexpert.cz, finmag.cz, finparada.cz, flashnews.cz, fondmarket.cz, fotografovani.cz, fpweb.ihned.cz, franchisinginfo.cz, freshin.cz, gamestar.cz, grafika.cz, hdworld.cz, hotel-spa.ihned.cz, hradec.idnes.cz, hratelne.centrum.cz, hrej.cz, hybrid.cz, hypoindex.cz, channelworld.cz, chip.cz, ibrno.cz, ictsecurity.cz, idnes.cz - blog, igenus.cz, ihned.cz, infoportaly.cz, integrace.cz, investicniweb.cz, investujeme.cz, ipoint.cz, iport.cz, i-region.eu, isdn.cz, istavinfo.cz, istrategie.cz, itbiz.cz, jarodic.cz, jihlava.idnes.cz, jobdnes2.idnes.cz, Kariera.iHNed.cz, konstrukce.cz, kurzy.cz, ladyweb.cz, lekarnici.cz, liberec.idnes.cz, lidovky.cz, life.ihned.cz, logistika.ihned.cz, louc.cz, lupa.cz, MaM.cz, maminka.cz, marigold.cz, marketingovenoviny.cz, mediafax.cz, mediaguru.cz, mediainfo.cz, mediar.cz, mesec.cz, metropol.cz, mix.cz, mobil.cz, mobilmag.cz, mobilmania.cz, mobiltest.cz, moderniobec.ihned.cz, modernirodina.cz, motejlek.com, motozurnal.centrum.cz, mujipod.cz, mujmac.cz, napalubu.cz, nasepenize.cz, natoaktual.cz, nazeleno.cz, nekultura.cz, netguru.cz, netshopper.cz, neviditelnypes.cz, neziskovky.cz, notebooky.cz, nova.cz, novinky.cz, obcanskavystavba.cz, ocko.idnes.cz, olomouc.idnes.cz, ona.idnes.cz, opojisteni.cz, ostrava.idnes.cz, otrokovicky-kuryr.cz, palmare.cz, parabola.cz, pardubice.idnes.cz, parlamentnilisty.cz, pcworld.cz, penize.cz, penizenavic.cz, personalista.com, plzen.idnes.cz, podnikani.idnes.cz, podnikatel.cz, politikon.cz, pooh.cz, praha.idnes.cz, prazskenoviny.cz, prekon.cz, profit.cz, protext.cz, prvnizpravy.cz, psp.cz, pubweb.cz, radiotv.cz, reality.idnes.cz, Reality.iHNed.cz, recepty.centrum.cz, reflex.cz, relaxuj.cz, resellerchannel.cz, respekt.cz, revue.idnes.cz, root.cz, rta.cz, rvp.cz, sanep.cz, scienceworld.cz, securityworld.cz, sedmicka.cz, show.idnes.cz, silnice-zeleznice.cz, slasti.cz, spamy.cz, sport.cz, sport.idnes.cz, sport.ihned.cz, sportovninoviny.cz, spunt.centrum.cz, stavebniforum.cz, stavitel.ihned.cz, stereomag.cz, Studentweb.cz, subvence.cz, subvence.cz (aktuality), super.cz, svethardware.cz, svethospodarstvi.wdt.cz, svetnamodro.cz, svetsiti.cz, systemonline.cz, tech.ihned.cz, technet.cz, technik.ihned.cz, technika.ccb.cz, tipcars.com, tn.cz, topdrive.cz, topstroje.cz, topzine.cz, trendybydleni.cz, tyden.cz, tydenvlk.cz, tyinternety.cz, upcexpress.cz, usti.idnes.cz, utulne.centrum.cz, vary.idnes.cz, vasevec.cz, virtually.cz, vitalia.cz, vodohospodarske-stavby.cz, volby.ihned.cz, volby.newtonit.cz, vzdelani.cz, Vzdelavani.iHNed.cz, webreporter.cz, webtip.cz, xdsl.cz, xman.idnes.cz, zabava.centrum.cz, zakony.idnes.cz, zdravi.centrum.cz, zdravi.idnes.cz, zena.centrum.cz, zena-in.cz, zenavaute.cz, zive.cz, zlatakoruna.idnes.cz, zlin.idnes.cz, zpravy.idnes.cz, zpravy.rozhlas.cz. Strana 4 (celkem 4)

VÝZKUM ODHADŮ ČTENOSTI MEDIA PROJEKT

VÝZKUM ODHADŮ ČTENOSTI MEDIA PROJEKT VÝZKUM ODHADŮ ČTENOSTI MEDIA PROJEKT Zdroj údajů: Media projekt realizace GfK Praha MEDIAN Období: 1. 4. 30. 9. 200 a 1. 4. 30. 9. 2006 V následujících tabulkách a grafech zveřejňujeme výsledky z výzkumu

Více

4. čtvrtletí 2007 a 1. čtvrtletí 2008. MEDIA PROJEKT 4. čtvrtletí 2007 a 1. čtvrtletí 2008 MEDIA PROJEKT PREZENTACE

4. čtvrtletí 2007 a 1. čtvrtletí 2008. MEDIA PROJEKT 4. čtvrtletí 2007 a 1. čtvrtletí 2008 MEDIA PROJEKT PREZENTACE PREZENTACE MEDIA PROJEKT 4. čtvrtletí 2007 a 1. čtvrtletí 2008 Program prezentace Metodika Media Projektu 2008 Odhady čtenosti deníků a suplementů za 4. čtvrtletí 2007 a 1. čtvrtletí 2008 Odhady čtenosti

Více

Czech Republic Distribution Points

Czech Republic Distribution Points Czech Republic Distribution Points Distribution to major consumer, business and trade press, news agencies, magazines, newspapers, television and radio stations, and websites in the Czech Republic. Marketwired

Více

8. února 2007 strana 1. GfK Praha Median. Unie vydavatelů, Asociace komunikačních agentur, ARA s, SKMO MEDIA PROJEKT 2006

8. února 2007 strana 1. GfK Praha Median. Unie vydavatelů, Asociace komunikačních agentur, ARA s, SKMO MEDIA PROJEKT 2006 8. února 2007 strana 1 GfK Praha Median Unie vydavatelů, Asociace komunikačních agentur, ARA s, SKMO MEDIA PROJEKT 2006 Media Projekt je realizován společnostmi GfK Praha Median. V období od 1.7.2006-17.12.2006

Více

REGIONÁLNÍ ODHADY ČTENOSTI DENÍKŮ (odhad čtenosti v tisících osob)

REGIONÁLNÍ ODHADY ČTENOSTI DENÍKŮ (odhad čtenosti v tisících osob) VÝZKUM ODHADŮ ČTENOSTI MEDIA PROJEKT Zdroj údajů: Media projekt realizace GfK Praha MEDIAN Období: 1. 4.. 9. 00 V následujících grafech zveřejňujeme výsledky z výzkumu Media projekt za. a 3. čtvrtletí

Více

OVĚŘOVÁNÍ NÁKLADŮ TISKU

OVĚŘOVÁNÍ NÁKLADŮ TISKU OVĚŘOVÁNÍ NÁKLADŮ TISKU Zdroj údajů a grafů: ABC ČR a Unie vydavatelů Období: 1. 1. 2007 až 30. 9. 2007 a 1. 1. 2006 až 30. 9. 2006 Řazení titulů podle systému užitého v Ročence Unie vydavatelů 2007 Rok

Více

MEDIA PROJEKT 2007 roční

MEDIA PROJEKT 2007 roční 7. února 2008 strana 1 GfK Praha Median Unie vydavatelů, Asociace komunikačních agentur, ARA s, SKMO MEDIA PROJEKT 2007 roční Media Projekt je realizován společnostmi GfK Praha Median. V období od 1.1.

Více

3. čtvrtletí + 4. čtvrtletí MEDIA PROJEKT

3. čtvrtletí + 4. čtvrtletí MEDIA PROJEKT 2010 3. čtvrtletí + 4. čtvrtletí MEDIA PROJEKT PROGRAM PREZENTACE Metodika U 2010 Odhady čtenosti deníků a suplementů za 3. čtvrtletí 2010 a 4. čtvrtletí 2010 Odhady čtenosti časopisů za 3. čtvrtletí 2010

Více

7. února 2008 strana 1. GfK Praha Median MEDIA PROJEKT 2007

7. února 2008 strana 1. GfK Praha Median MEDIA PROJEKT 2007 7. února 2008 strana 1 GfK Praha Median Unie vydavatelů, Asociace komunikačních agentur, ARA s, SKMO MEDIA PROJEKT 2007 Media Projekt je realizován společnostmi GfK Praha Median. V období od 1.7. 2007-17.12.2007

Více

1. čtvrtletí + 2. čtvrtletí MEDIA PROJEKT

1. čtvrtletí + 2. čtvrtletí MEDIA PROJEKT 2012 1. čtvrtletí + 2. čtvrtletí MEDIA PROJEKT PROGRAM PREZENTACE Metodika U 2012 Odhady čtenosti deníků a suplementů za 1. čtvrtletí 2012 a 2. čtvrtletí 2012 Odhady čtenosti časopisů za 1. čtvrtletí 2012

Více

Týden knihoven. 30. 9. 2011 až 10. 10. 2011. Mediální analýza. IČ: 26694484, DIČ: CZ26694484, Spisová značka B. 7642, Městský soud v Praze

Týden knihoven. 30. 9. 2011 až 10. 10. 2011. Mediální analýza. IČ: 26694484, DIČ: CZ26694484, Spisová značka B. 7642, Městský soud v Praze Týden knihoven Mediální analýza 30. 9. 0 až 0. 0. 0 Anopress IT, a. s., Prvního pluku a, 86 00 Praha 8 Tel.: +0 0 80, www.anopress.cz, obchod@anopress.cz IČ: 6698, DIČ: CZ6698, Spisová značka B. 6, Městský

Více

MEDIA PROJEKT. 4. čtvrtletí 2013 a 1. čtvrtletí 2014

MEDIA PROJEKT. 4. čtvrtletí 2013 a 1. čtvrtletí 2014 MEDIA PROJEKT 4. čtvrtletí 2013 a 1. čtvrtletí 2014 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK vícestupňový stratifikovaný náhodný adresní výběr face to face dotazování s využitím notebooku

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

MEDIA PROJEKT. 2. a 3. čtvrtletí 2014

MEDIA PROJEKT. 2. a 3. čtvrtletí 2014 MEDIA PROJEKT 2. a 3. čtvrtletí 2014 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK vícestupňový stratifikovaný náhodný adresní výběr face to face dotazování s využitím notebooku (CAPI) část dotazníku

Více

Smlouva o poskytování a využívání informací č. OLP/167/2013

Smlouva o poskytování a využívání informací č. OLP/167/2013 Smlouva o poskytování a využívání informací č. OLP/167/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, kterými jsou: Název firmy: PRAM Consulting s.r.o. IČ: 27200761 DIČ: CZ27200761 se

Více

PRODANÝ NÁKLAD, ČTENOST A INZERTNÍ VÝKONY TITULŮ ČLENŮ UNIE VYDAVATELŮ V OBDOBÍ 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2012

PRODANÝ NÁKLAD, ČTENOST A INZERTNÍ VÝKONY TITULŮ ČLENŮ UNIE VYDAVATELŮ V OBDOBÍ 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2012 PRODANÝ NÁKLAD, ČTENOST A INZERTNÍ VÝKONY TITULŮ ČLENŮ UNIE VYDAVATELŮ V OBDOBÍ 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2012 Údaje o prodaném nákladu, čtenosti a inzertních výkonech titulů členů Unie vydavatelů jsou v tomto

Více

MEDIA PROJEKT 2012/2013 1.10. - 31.3. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO

MEDIA PROJEKT 2012/2013 1.10. - 31.3. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 2012/2013 1.10. - 31.3. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN GfK STEM/MARK. V období od 1.10.2012 31.3.2013 bylo dotazováno

Více

PRODANÝ NÁKLAD, ČTENOST A INZERTNÍ VÝKONY TITULŮ ČLENŮ UNIE VYDAVATELŮ V OBDOBÍ 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2010

PRODANÝ NÁKLAD, ČTENOST A INZERTNÍ VÝKONY TITULŮ ČLENŮ UNIE VYDAVATELŮ V OBDOBÍ 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2010 PRODANÝ NÁKLAD, ČTENOST A INZERTNÍ VÝKONY TITULŮ ČLENŮ UNIE VYDAVATELŮ V OBDOBÍ 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2010 Údaje o prodaném nákladu, čtenosti a inzertních výkonech titulů členů Unie vydavatelů jsou v tomto

Více

PRODANÝ NÁKLAD, ČTENOST A INZERTNÍ VÝKONY TITULŮ ČLENŮ UNIE VYDAVATELŮ V OBDOBÍ 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2011

PRODANÝ NÁKLAD, ČTENOST A INZERTNÍ VÝKONY TITULŮ ČLENŮ UNIE VYDAVATELŮ V OBDOBÍ 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2011 PRODANÝ NÁKLAD, ČTENOST A INZERTNÍ VÝKONY TITULŮ ČLENŮ UNIE VYDAVATELŮ V OBDOBÍ 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2011 Údaje o prodaném nákladu, čtenosti a inzertních výkonech titulů členů Unie vydavatelů jsou v tomto

Více

MEDIA PROJEKT 2013/2014 20 LET MEDIA PROJEKTU 1994-2014 1.10. - 31.3. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO

MEDIA PROJEKT 2013/2014 20 LET MEDIA PROJEKTU 1994-2014 1.10. - 31.3. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 2013/2014 1.10. - 31.3. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 20 LET MEDIA PROJEKTU 1994-2014 MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od

Více

ROZVOJOVÝ SVĚT A ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE V ČESKÝCH MÉDIÍCH Mediální studie společnosti Člověk v tísni mezi lety 2007 a 2008

ROZVOJOVÝ SVĚT A ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE V ČESKÝCH MÉDIÍCH Mediální studie společnosti Člověk v tísni mezi lety 2007 a 2008 ROZVOJOVÝ SVĚT A ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE V ČESKÝCH MÉDIÍCH Mediální studie společnosti Člověk v tísni mezi lety 2007 a 2008 1 Studie byla vytvořena na základě týdenních monitoringů tisku sestavených společností

Více

MEDIA PROJEKT 1.1. - 30.6. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO

MEDIA PROJEKT 1.1. - 30.6. UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO 1.1. - 30.6. 2012 MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ARA S SKMO Media Projekt je realizován společnostmi GfK Czech Median. V období od 1.1.2012 30.6.2012 bylo dotazováno celkem

Více

Dodávka služeb monitoringu médií. Druh plnění veřejné zakázky: služba

Dodávka služeb monitoringu médií. Druh plnění veřejné zakázky: služba ERl1 Masarykovo náměstí 91/5,58601 Jihlava e-mail: podatelna@em.cz www.eru.cz Jihlava dne: 17.03.2015 Č.j. spisu: 0093212015-ERU Systémové číslo VZ: P15V00000009 Č,j.: 00932-1/2015-ERU Počet stran: 4 Počet

Více

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. Přehled mediálních výstupů Leden 2013

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. Přehled mediálních výstupů Leden 2013 Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. Přehled mediálních výstupů Leden 2013 1. TISKOVÉ ZPRÁVY Téma: Dovolená na horách Lednová tisková zpráva byla distribuována 30. ledna 2013

Více

Ca najdete v mediální databázi Anopress?

Ca najdete v mediální databázi Anopress? Ca najdete v mediální databázi Anopress? "Informace hýbou světem, kdo je má, mění svět" Anopress IT, a.s. působí v ČR od roku 1997 jako dodavatel profesionálního monitoringu médií a mediálních analýz.

Více

2. listopadu 2005 strana 1. GfK Praha Median SKMO MEDIA PROJEKT 2005

2. listopadu 2005 strana 1. GfK Praha Median SKMO MEDIA PROJEKT 2005 2. listopadu 2005 strana 1 GfK Praha Median SKMO MEDIA PROJEKT 2005 Media Projekt je realizován společnostmi GfK Praha Median. V období od 1.4.2005-30.09.2005 bylo dotazováno celkem 14 972 náhodn ě vybraných

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

#5154/CJH/2014-CJHM@_ 5154/CJH/2014-CJHM.j.: UZSVM/CJH/5041/2014-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :... #1461/CJH/2015-CJHM@c 1461/CJH/2015-CJHM.j.: UZSVM/CJH/1425/2015-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Spole nost Top-Pojišt ní.cz s.r.o ve spolupráci s AXA pojiš ovnou a.s. Vám zasílá tento manuál pro úsp šné uzav ení havarijního pojišt ní Jak postupovat? 1. Po i te minimáln 7 fotografií Vašeho vozidla,

Více

MEDIA PROJEKT. 1. a 2. čtvrtletí 2014

MEDIA PROJEKT. 1. a 2. čtvrtletí 2014 MEDIA PROJEKT 1. a 2. čtvrtletí 2014 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK vícestupňový stratifikovaný náhodný adresní výběr face to face dotazování s využitím notebooku (CAPI) část dotazníku

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné 2.4 Sídlo zadavatele 2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní 2.4.3 ást 2.4.6 PS 2.4.7 Kód obce (dle ZÚJ) 2.5 Kontaktní údaje zadavatele 2.5.1 Titul p ed jménem P íjmení Jméno Titul

Více

Monitorované médiá Slovenská republika

Monitorované médiá Slovenská republika Monitorované médiá Slovenská republika Celostátní deníky Nový Čas (Nový Čas víkend); Plus jeden deň (Plus jeden deň magazín); Pravda (Moment); SME (TV OKO); Šport Slovenské regionální tituly Banskobystrické

Více

PŘÍLOHY: APPENDICES:

PŘÍLOHY: APPENDICES: PŘÍLOHY: APPENDICES: č. 1 Účetní závěrka za rok 2013 No. 1 The 2013 Financial Statements č. 2 Zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními

Více

MEDIA PROJEKT. 4. čtvrtletí 2012 1. čtvrtletí 2013

MEDIA PROJEKT. 4. čtvrtletí 2012 1. čtvrtletí 2013 MEDIA PROJEKT 1. čtvrtletí 2013 Program Metodika U 2013 inovace, změny Odhady čtenosti deníků a suplementů Odhady čtenosti časopisů Zajímavosti v chování vybraných skupin čtenářů Připravenost čtenářů na

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2014

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2014 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2014 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY V Česku vznikla nová společnost Vše pro insolvenci. Řešit dokáže i insolvence nad

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

LAE ČR 2012. Prezentace pro Unii vydavatelů Pavel Rusý. červen 2012. GfK. Growth from Knowledge

LAE ČR 2012. Prezentace pro Unii vydavatelů Pavel Rusý. červen 2012. GfK. Growth from Knowledge LAE ČR 2012 Prezentace pro Unii vydavatelů Pavel Rusý GfK. Growth from Knowledge Program 1 Cíle a metodika výzkumu 2 Struktura vzorku 3 Výsledky výzkumu média 4 Výsledky výzkumu firma 5 Výsledky výzkumu

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 ádný, opravný ozna te, zda se jedná o podání ádného i opravného p ehledu. 1. Identifikace osoby samostatn výd le inné (OSV ). 1 P íjmení

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ PROSINEC 2014

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ PROSINEC 2014 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ PROSINEC 2014 PROSINCOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY Legislativní novinky 2015: nižší platby v hotovosti, administrativní úlevy,

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zajištění zahraničního jazykového pobytu pro žáky a učitele Smlouva o zajištění výukových kurzů,

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

KUPNÍ SMLOUVA, SMLOUVA O SKLADOVÁNÍ A ÚPRAV ROSLTINNÝCH

KUPNÍ SMLOUVA, SMLOUVA O SKLADOVÁNÍ A ÚPRAV ROSLTINNÝCH KUPNÍ SMLOUVA, SMLOUVA O SKLADOVÁNÍ A ÚPRAV ROSLTINNÝCH PRODUKT.. uzav ená mezi prodávajícím a kupujícím ve smyslu p íslušných ustanovení Obchodního zákoníku.513/1991 Sb., ob anského zákoníku ve zn ní

Více

Zhodnocení mediálního obrazu Bílého kruhu bezpečí

Zhodnocení mediálního obrazu Bílého kruhu bezpečí Zhodnocení mediálního obrazu Bílého kruhu bezpečí Zadavatel analýzy Bílý kruh bezpečí Zpracovatel analýzy In Media Veritas Kontaktní osoba (vymazáno tutorkou) Základní informace o zadavateli analýzy Občanské

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

MEDIA PROJEKT. 3. a 4. čtvrtletí 2014

MEDIA PROJEKT. 3. a 4. čtvrtletí 2014 MEDIA PROJEKT 3. a 4. čtvrtletí 2014 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK vícestupňový stratifikovaný náhodný adresní výběr face to face dotazování s využitím notebooku (CAPI) část

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách v platném zn ní edm t ve ejné zakázky ST HOVACÍ SLUŽBY Podlimitní ve

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 807/12-187 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin P O Z V Á N K A na ádnou valnou hromadu akcioná VIS, a.s., která se koná dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin v 8. pat e, Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4 Prezentace ú astník bude probíhat dne 19. kv tna 2015

Více

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011 Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 211 P íloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 5/22 Sb. Ve zn ní pozd jších p edpis, kterým se stanoví obsah ú etní záv rky pro podnikatele. Údaje p ílohy vycházejí z ú

Více

Ú etní záv rka. za rok 2010

Ú etní záv rka. za rok 2010 Ú etní záv rka za rok 2010 Obsah : 1. Výro ní zpráva 2. Výrok auditora 3. P íloha k ú etní záv rce 2010 (v úplném rozsahu) 4. ádná ú etní záv rka výkaz a rozvaha NEVEKLOV a. s. VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

Blšany u Loun revitalizace Zámeckého parku - STAVBA III: Revitalizace zelen a mobiliá e Zámeckého parku

Blšany u Loun revitalizace Zámeckého parku - STAVBA III: Revitalizace zelen a mobiliá e Zámeckého parku Obec BLŠANY U LOUN, zastoupená: Obecn prosp šnou spole ností KLASTR AQUARIUS o.p.s. na základ mandátní smlouvy a plné moci.j. AQ/05/ po et list : 6, po et p íloh: 4 v Ústí nad Labem 20.7. UNILES, a.s.,

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY Obnova server v regionech Otev ené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní Obsah: I. ást Informace

Více

1. FRANTIŠEK BAUER, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.20.12.1973, 2. DOMINIKA BAUEROVÁ, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.04.08.

1. FRANTIŠEK BAUER, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.20.12.1973, 2. DOMINIKA BAUEROVÁ, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.04.08. .j. 024 EX 1682/12-259 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Mgr. Helena Strouhalová, exekutorský kandidát, pov ený soudním exekutorem: Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

SMLOUVA O DÍLO. Město Sokolov Zastoupené Sokolovskou bytovou s.r.o.

SMLOUVA O DÍLO. Město Sokolov Zastoupené Sokolovskou bytovou s.r.o. SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. 'ob čanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění: Objednatel Smlouva číslo 012/2014-5495 Zhotovitel Název Sídlo Město Sokolov Zastoupené Sokolovskou bytovou

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více