Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT Jankovcova 933/63, Praha 7, tel.:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT Jankovcova 933/63, 170 00 Praha 7, tel.: +420 224 507 507 www.cermat.cz, www.novamaturita."

Transkript

1 Analýza výsledků testu - slovníček aktuálních pojmů. Úlohy zařazované do testů jsou různého typu. V uzavřených úlohách a uzavřených podúlohách svazku žák vybírá odpověď z několika nabízených alternativ. Právě jedna z nich (v našich podmínkách) je správná, ostatní jsou nesprávné a nazývají se distraktory. V otevřených úlohách odpověď vytváří žák (číslo, text, nákres apod.). Hodnotitel (komise apod.) za uvedené řešení přidělí body v souladu s pokyny k hodnocení, a to případně i za částečné řešení. Svazek sestavený z několika úloh (v takovém postavení je nazýváme podúlohy) se hodnotí jako celek. Jsou stanovena pravidla pro přidělování počtu bodů za určitý počet správně vyřešených podúloh svazku. Svazkem lze přesněji ohodnotit určitou vědomost či dovednost, navíc jím lze snížit chybu měření způsobenou hádáním. Uspořádací úlohy jsou atraktivní součástí testu a mívají dobré psychometrické vlastnosti. Z formálního hlediska (z hlediska zpracování výsledků) nepředstavují v našich podmínkách zvláštní typ. Můžeme se na ně dívat jako na svazky, kde body jsou přiděleny výhradně za všechny správné odpovědi, tedy za zcela správné řešení. Výsledek řešení úlohy je vždy vyjádřen určitým počtem bodů, které jsou žákovi za vyřešenou úlohu přiděleny. Pravidla pro bodování úlohy jsou obsažena v klíči správných řešení a v otevřených úlohách podrobně popsána v pokynech k hodnocení. Výsledek řešení testu Obvykle, zejména při plošném testování, se přirozeně zajímáme také o celkový výsledek testu. Počítá se a interpretuje: bodový skór, který získáme, sečteme-li u daného žáka získané body za celý test; procentní skór, který získáme, pokud bodový skór vydělíme maximálně dosažitelným počtem bodů a vyjádříme v procentech. Pokud nemůže dojít k nedorozumění, připouštíme, že místo přesnějšího pojmu procentní skór se běžně používá pojem úspěšnost. Cut-off score (hranice úspěšnosti) je limit stanovený pro daný test. Pokud jej žák nedosáhne nebo nepřekročí, v testu neuspěl. Podíl žáků, kteří v testu neuspěli, k celkovému počtu žáků vyjadřujeme v procentech a jde o neúspěšnost (podrobněji viz níže). Rozdělení četností poskytuje kompletní informaci o výsledcích všech žáků v testu. Říká, kterých výsledků bylo dosaženo a kolikrát. Rozdělení četností zobrazí graficky histogram (viz graf vpravo), kde na vodorovné ose jsou možné hodnoty (nebo vhodně zvolené intervaly), svislá osa je vyhrazena právě četnostem či relativním četnostem udávajícím procento celkového počtu žáků, kteří dosáhli konkrétního výsledku. Výsledkem testu může být bodový skór nebo procentní skór.

2 Graf kumulativní četnosti obsahuje ve sloupci procento všech žáků, kteří nedosáhli lepšího výsledku. Průměrná úspěšnost (průměrný procentní skór) je základní charakteristikou při analýze výsledků testu. Vyjadřuje průměrnou úroveň vědomostí, dovedností atd. pro danou množinu žáků (s určitou chybou i pro populaci, z níž by byla tato množina žáků reprezentativním výběrem). V některých analytických výstupech (položková analýza viz níže) se výše definovaná úspěšnost označuje jako čistá (na rozdíl od tzv. hrubé úspěšnosti). Hrubá úspěšnost je pojem, který má specifický význam tehdy, jestliže test obsahuje otevřené úlohy a u nich se hodnotí i částečné řešení. O hrubé úspěšnosti úloh mluvíme tehdy, jestliže ohodnotíme jen úplné a bezchybné řešení. Uvádí tedy procento žáků, kteří úlohu vyřešili bezchybně. Hrubá úspěšnost testu je definována odlišným způsobem, ale pro nás nemá praktický význam. Korigovaná úspěšnost se počítá běžným výše popsaným způsobem, ale pouze z úloh, o kterých se domníváme, že je žák přečetl a začal řešit. Pokud žák může úlohy řešit v libovolném pořadí, má sotva smysl tento ukazatel interpretovat. Medián úspěšnosti (také střední úspěšnost) je výsledek (úspěšnost) prostředního žáka; platí tedy, že počet žáků, kteří mají horší nebo lepší výsledek než medián, je stejný. Variabilita výsledků je jev, o který se vedle úrovně výsledků zajímáme, hledáme-li odpověď na otázku, jak se žáci ve svých výsledcích liší. Zkoumáme-li úroveň znalostí a dovedností v nějaké množině žáků, nemělo by nám být lhostejné, zda daný průměrný skór byl dosažen tím, že jsou všichni průměrní, nebo zda jde o zprůměrovaný skór žáků velmi dobrých a velmi slabých. Pro získání odpovídající informace potřebujeme vhodné míry variability. Směrodatná odchylka je míra variability, která se užívá nejčastěji. Vzorec a způsob výpočtu zde neuvádíme, ale v podstatě si můžeme představit, že vyjadřuje, jak se průměrně liší výsledek jednotlivého žáka od průměru celé množiny žáků (větší směrodatná odchylka ukazuje na větší variabilitu výsledků hodnocené skupiny). Kvantil

3 je hodnota zkoumané veličiny (v našem případě například počtu bodů získaných žákem v testu), která odpovídá určitému umístění v souboru uspořádaném podle výsledků (od nejhoršího k nejlepšímu). Mezi nejdůležitější kvantily pak patří především hodnota uprostřed souboru, tedy medián (viz výše), který můžeme označit za 50. percentil (ten lze interpretovat tak, že 50 % žáků nemá lepší výsledek). Při zkoumání výsledků testu nás mohou zajímat také kvartily, tedy výsledky žáků, kteří se umístí na rozhraní první a druhé čtvrtiny nebo na hranici druhé a třetí třetiny či na hranici třetí a čtvrté čtvrtiny, Decily dělí soubor na deset stejně početných částí atd. Běžně se zjišťují a interpretují percentily, které dělí soubor na sto stejně početných částí. Kvantilové rozpětí se používá jako jednoduchá míra variability. Bylo by přirozené usuzovat o variabilitě jednoduše podle rozpětí mezi minimální a maximální hodnotou, ale to je příliš ovlivněno extrémy. Extrémy je vhodné nějakým způsobem z úvah vyloučit, což právě řeší použití kvantilových charakteristik variability. Decilové rozpětí tak vylučuje 10 % nejnižších a 10 % nejvyšších výsledků, a jde tedy o rozdíl mezi 90. A 10. percentilem. Podobně je definováno kvartilové rozpětí jako rozdíl mezi 75. a 25. percentilem. Percentilové umístění (také percentilové pořadí) je kumulativní relativní četnost (viz výše); při analýze výsledků testů udává pro každého žáka, kolik procent žáků dosáhlo horšího nebo stejného výsledku. Práce s percentilovým umístěním umožňuje za určitých předpokladů srovnávat žáky, kteří řešili různé varianty testu. Vlastnosti úlohy posuzujeme především a priori při sestavování testu, ověřujeme try-outy a pilotážemi, ale také hodnotíme ex post, na základě výsledků testování. Jde zejména o obtížnost úlohy a schopnost diskriminace (citlivost). Diskriminační schopnost (citlivost) úlohy vypovídá o schopnosti úlohy rozlišovat mezi žáky s většími znalostmi a dovednostmi a žáky s menšími znalostmi a dovednostmi. K rozlišení žáků na lepší a slabší se většinou používá jejich celkový výsledek v testu. Vysokou citlivost má taková úloha, kterou řeší lepší žáci podstatně úspěšněji než žáci slabší. V případě, že jsou v řešení úlohy úspěšnější slabší žáci, obsahuje úloha pravděpodobně nějakou konstrukční chybu. Míra diskriminace ULI (upper-lower index) je často využívána pro svou jednoduchost. Jde o rozdíl v průměrném procentním skóru mezi nejlepšími a nejslabšími žáky, v našich podmínkách jde konkrétně o čtvrtinu nejlepších a nejslabších. Diskriminační schopnost souvisí s ostatními charakteristikami testové úlohy, například s obtížností. Při interpretaci je proto nutné vzít v úvahu i další psychometrické charakteristiky úlohy. Jednoduše platí, že zařazování úloh s velmi nízkou, nebo dokonce zápornou diskriminací je nevhodné. Korelace RIR (korelační koeficient item-rest) je další psychometrickou charakteristikou, kterou využíváme při analýze výsledků testu. Vypočítá se jako korelační koeficient mezi skórem dosaženým v dané testové úloze a celkovým skórem testu při vyloučení dané úlohy. Nabývá hodnot od -1 do 1. Čím blíže je hodnota krajním pólům intervalu <-1;1>, tím silnější je vzájemný vztah mezi úspěšností v dané úloze a úspěšností ve zbytku testu. Záporné hodnoty znamenají, že žáci, kteří správně řešili danou testovou úlohu, dosáhli spíše nízkého celkového skóre ve zbytku testu, a naopak. Kladné hodnoty svědčí o tom, že žáci úspěšní v řešení dané úlohy byli rovněž úspěšní při řešení ostatních úloh, tj. celého testu. Zjistíme tak, zda úloha tematicky, svým zaměřením a obsahem patří do testu. Často však víme předem, že test se zaměřuje na odlišná témata, odlišné kompetence atd., a je tedy namístě určitá zdrženlivost při interpretaci.

4 Graf průběhu úspěšnosti (diskriminační křivka) znázorňuje úspěšnost žáků v testové úloze v závislosti na jejich celkovém výsledku. Při vytváření grafu se postupuje následujícím způsobem: žáci se uspořádají podle skóru v testu do pořadí od nejlepších po nejslabší, rozdělí se na několik (například deset) stejně početných skupin, pro každou skupinu se vypočítá průměrná úspěšnost žáků v řešení dané testové úlohy a průměrné úspěšnosti se nanesou do grafu. Propojením bodů vyjadřujících průměrné úspěšnosti žáků jednotlivých skupin v řešení úlohy vznikne diskriminační křivka. Položková analýza je komplexní metoda vyhodnocení realizovaného testu, obsahuje detailní výsledky pro každou úlohu (také svazek a jeho podúlohy) a souhrnné výsledky za celý test. Jde o hodnoty vhodných statistických a testologických charakteristik, zmíněných výše, doplněné přehlednými grafy. V našich podmínkách vytváří položkovou analýzu program Restan a výsledky shrnuje navazující program Gepard. Souhrnné výsledky plošného testování mají poskytnout komplexní pohled na vědomosti a dovednosti testovaných žáků. Pro plošné testování (mj. maturitní zkouška) je charakteristický předem stanovený cut-off score. Testování předchází proces přihlašování. Existuje množina žáků, kteří byli ke zkoušce přihlášeni, ale test nekonali, což je také pro hodnocení významné. Proto se v souhrnných výsledcích, kromě výše popsaných statistických charakteristik, uvádějí ukazatele neúspěšnosti. Počítáme: podíl žáků s výsledkem nedosahujícím cut-off score k počtu žáků konajících test, což je čistá neúspěšnost; podíl neúspěšných žáků (kteří zkoušku nekonali nebo ji konali neúspěšně) k počtu všech přihlášených žáků, což je hrubá neúspěšnost. Komplexní zkouška je složena z několika dílčích zkoušek (v našich podmínkách zkouška z českého jazyka a literatury a zkouška z cizího jazyka je složena z didaktického testu, písemné zkoušky a ústní zkoušky). Požadujeme-li celkové hodnocení za komplexní zkoušku, musíme stanovit: pravidlo pro rozhodnutí o neúspěšnosti v komplexní zkoušce (pro maturitu aktuálně platí, že neúspěšný je ten žák, který nevykonal úspěšně všechny dílčí zkoušky, nemusí však opakovat celou zkoušku, ale jen tu dílčí zkoušku, ve které neuspěl; počítání opravných pokusů se však vždy vztahuje k celé zkoušce, nikoli samostatně k dílčím zkouškám); pravidlo pro zapracování procentních skórů dosažených v dílčích zkouškách do celkového procentního skóru zkoušky; je nutné rozhodnout o vahách dílčích zkoušek (např. u MZ z cizích jazyků pro DT:PP:UZ jsou stanoveny váhy 2:1:1 (DT zahrnuje dva subtesty), u MZ z českého jazyka a literatury jsou váhy 1:1:1). Podezřelé úlohy Abychom poskytli objektivní základ pro rozhodování ex-post o kvalitě a přípustnosti úloh v testu, označujeme zcela formálně s využitím položkové analýzy jako podezřelé ty úlohy, které se nějakým způsobem vymykají obvyklým nebo požadovaným vlastnostem úloh. Považujeme za podezřelé, nikoliv však nutně za vadné: příliš snadné úlohy (vyřešilo více než 95 % žáků); příliš obtížné úlohy (vyřešilo méně než 20 % žáků); špatně rozlišující úlohy (míra diskriminace ULI menší než 20 %);

5 úlohy vymykající se zaměření testu (korelační koeficient RIR menší než 0,2); uzavřené úlohy, v nichž žáci dali přednost některému distraktoru před správným řešením; uzavřené úlohy, v nichž nejlepší žáci (čtvrtina s nejlepším výsledkem daného testu jako celku) dali přednost některému distraktoru před správným řešením. Formální charakteristiky úloh ovlivňuje jak kvalita úloh, tak i kvalita testovaného souboru. Např. při podzimních maturitách převažují velmi slabí žáci, kteří jsou v jarních maturitách naopak zastoupeni v menší míře. Proto se na podzim značně snižuje očekávaná úspěšnost úloh, výrazně se snižuje i jejich diskriminační schopnost, některé běžně opomíjené distraktory se stávají velmi přitažlivými, RIR může významně klesat apod.

PŘEDBĚŽNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ MATURITNÍCH ROČNÍKU STŘEDNÍCH ŠKOL

PŘEDBĚŽNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ MATURITNÍCH ROČNÍKU STŘEDNÍCH ŠKOL SONDA MATURANT PO 11 LETECH PŘEDBĚŽNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ MATURITNÍCH ROČNÍKU STŘEDNÍCH ŠKOL Tento materiál obsahuje stručnou charakteristiku projektu a souhrnné výsledky z testování Sonda maturant

Více

Statistika pro gymnázia

Statistika pro gymnázia Statistika pro gymnázia Pracovní verze učebního textu ZÁKLADNÍ POJMY Statistika zkoumá jevy (společenské, přírodní, technické) ve velkých statistických souborech. Prvky statistických souborů se nazývají

Více

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů Ing. Jana Trhlíková Praha 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Předmět analýzy a cíle šetření... 3 1.2 Sběr

Více

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Základní informace o využití metodiky Cíl metodiky Řešené otázky Seznámit se s nástroji vedoucími ke kvalitnímu shromažďování

Více

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ František Hronek 1. ÚVOD Cílem této studie je podat informace o aktuálním stavu a trendech hodnocení (evaluace) v zahraničí. Podrobněji je uvedena problematika

Více

STAV GENDEROVÉ ROVNOSTI A NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO STRATEGICKÉHO PLÁNU V OBLASTI GENDEROVÉ ROVNOSTI V RESORTU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

STAV GENDEROVÉ ROVNOSTI A NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO STRATEGICKÉHO PLÁNU V OBLASTI GENDEROVÉ ROVNOSTI V RESORTU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY STAV GENDEROVÉ ROVNOSTI A NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO STRATEGICKÉHO PLÁNU V OBLASTI GENDEROVÉ ROVNOSTI V RESORTU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY OBSAH: 1 1. ÚVOD... 4 2. RÁMCOVÉ VYMEZENÍ GENDEROVÉ

Více

Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník

Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník TIMSS 2011 Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník TIMSS 2011 Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník Svatava Janoušková Vladislav Tomášek a kol. Praha 2013 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Tato publikace

Více

JAK ČTOU ČESKÉ DĚTI?

JAK ČTOU ČESKÉ DĚTI? JAK ČTOU ČESKÉ DĚTI? ANALÝZA VÝSLEDKŮ SOCIOLOGICKÉHO VÝZKUMU Ivan Gabal Lenka Václavíková Helšusová ---------------------------------- Gabal, Analysis & Consulting Na baště sv. Jiří 9, Praha 6 tel. (+420)

Více

Nesprávná užívání statistické významnosti a jejich možná řešení*

Nesprávná užívání statistické významnosti a jejich možná řešení* Nesprávná užívání statistické významnosti a jejich možná řešení* Petr Soukup** Institut sociologických studií Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze Improper Use of Statistical Significance

Více

Absolventi vysokých škol:

Absolventi vysokých škol: Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim Ryška a Martin Zelenka 2011 2 Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim

Více

DO JAKÉ MÍRY LZE VYUŽÍT INTERNETOVOU PREZENTACI ŠKOLY JAKO ZRCADLO SOCIÁLNÍHO KLIMATU ŠKOLY?

DO JAKÉ MÍRY LZE VYUŽÍT INTERNETOVOU PREZENTACI ŠKOLY JAKO ZRCADLO SOCIÁLNÍHO KLIMATU ŠKOLY? DO JAKÉ MÍRY LZE VYUŽÍT INTERNETOVOU PREZENTACI ŠKOLY JAKO ZRCADLO SOCIÁLNÍHO KLIMATU ŠKOLY? Jan Mareš, Josef Lukas, Stanislav Ježek, Adam Chalupníček Fakulta sociálních studií Masarykova Univerzity Při

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Předčasné odchody žáků ze středních škol

Předčasné odchody žáků ze středních škol Předčasné odchody žáků ze středních škol Názory pracovníků škol a úřadů práce na nástroje prevence a intervence Ing. Jana Trhlíková Praha 2013 OBSAH Úvod... 3 1. Východiska a cíle šetření... 4 1.1 Vymezení

Více

MATEMATIKA. Třída: IX.

MATEMATIKA. Třída: IX. Výsledky testování třídy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Základní škola, Mateřská škola, Školní jídelna

Více

Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele

Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele Leoš Dvořák a kol. Všechna práva vyhrazena. Tato publikace vznikla v rámci projektu č. 2E06020 Fyzikální vzdělávání pro všestrannou přípravu a rozvoj

Více

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, Praha 10 DĚTI, MLÁDEŽ A VOLNÝ ČAS (Vybrané aspekty problému) Zpracoval: O. Jíra l997 1 I. ÚVOD Problematika volného času dětí a mládeže není v současné době komplexně

Více

METODIKA HODNOCENÍ KRITÉRIÍ

METODIKA HODNOCENÍ KRITÉRIÍ Program Iniciativy Společenství EQUAL CZ.04.4.09/4.3.00.4/0071 Projekt: Prolomit vlny Zrovnoprávnění mužů a žen na trhu práce Pracovní program: Rovné odměňování Organizace: Poradna pro občanství/občanská

Více

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2008 až 2012 - stav modelu a aktuální prognóza

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2008 až 2012 - stav modelu a aktuální prognóza Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2008 až 2012 - stav modelu a aktuální prognóza vypracováno pro část grantového projektu: Společnost vědění - nároky na kvalifikaci lidských zdrojů a na další

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová

Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Západočeská univerzita v Plzni Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady Martina Litschmannová 1. strana ze 159 1 Explorační analýza

Více

Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07

Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07 Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07 Zmapování dostupnosti a podmínek pobytu dětí v jeslích, mateřských školách, školních družinách a obdobných zařízeních a jiných neinstitucionálních forem péče

Více

SMART Průřezové metody

SMART Průřezové metody 1-01 SMART Průřezové metody Využití metody: Téměř ve všech oblastech Facilitátor: Ne Ideální počet účastníků: Není určen Základní pomůcky: Flipchart, fl ipové papíry, lektorský kufřík Vhodná aplikace:

Více

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Výzkumný tým: Mgr. Miroslav Bocan, garant výzkumu, NIDM Mgr, Hana Maříková, výzkumná pracovnice, NIDM Mgr. Adam Spálenský,

Více

Zpráva z testování žáků 9. ročníků základních škol. Zpráva pro vedení školy

Zpráva z testování žáků 9. ročníků základních škol. Zpráva pro vedení školy Zpráva z testování žáků 9. ročníků základních škol Zpráva pro vedení školy Škola Základní škola Šumperk, Vrchlického 22, 78701 Šumperk Počet otestovaných tříd 1 Termín 17. 1. 2014-27. 1. 2014 Počet žáků

Více

APLIKACE VÝZKUMNÝCH METOD A TECHNIK V KRIMINOLOGII Obecná část

APLIKACE VÝZKUMNÝCH METOD A TECHNIK V KRIMINOLOGII Obecná část INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI APLIKACE VÝZKUMNÝCH METOD A TECHNIK V KRIMINOLOGII Obecná část Martin Cejp Vybrané metody kriminologického výzkumu Svazek 1 Praha 2011 Autor: PhDr. Martin

Více

Studie / Články. Hodnotové orientace vysokoškolských studentů na třech typech fakult. Úvod. Michaela Šmídová, Martin Vávra, Tomáš Čížek

Studie / Články. Hodnotové orientace vysokoškolských studentů na třech typech fakult. Úvod. Michaela Šmídová, Martin Vávra, Tomáš Čížek Studie / Články Hodnotové orientace vysokoškolských studentů na třech typech fakult Michaela Šmídová, Martin Vávra, Tomáš Čížek Úvod Hodnotové orientace ve společnosti představují pro sociologa fenomén

Více

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda.

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda. Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 Libor Jelínek Hradec Králové 2014 Úvod Tento studijní text je určen pro studenty pedagogických

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika

Pravděpodobnost a matematická statistika Pravděpodobnost a matematická statistika Mirko Navara Centrum strojového vnímání katedra kybernetiky FEL ČVUT Karlovo náměstí, budova G, místnost 104a http://cmp.felk.cvut.cz/ navara/mvt http://cmp.felk.cvut.cz/

Více

Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce

Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM: EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce Adéla Šenková VEDOUCÍ PRÁCE: RND

Více

Model ideální sítě škol

Model ideální sítě škol Libor Svoboda, Michaela Kleňhová a kol. Model ideální sítě škol (východiska, popis modelu a základní výsledky) Úvod Předkládaný článek se pokouší o modelový pohled na současnou síť středních škol v České

Více