Smlouva o poskytování služeb v oblasti informačních technologií

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o poskytování služeb v oblasti informačních technologií"

Transkript

1 Smlouva o poskytování služeb v oblasti informačních technologií uzavřená dle příslušných ustanovení zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a dle příslušných ustanovení zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon v platných zněních (dále jen "smlouva") Smluvní strany: Cirque Digital s.r.o. Ševce Matouše 308/ Praha 4 IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: /0800 Zastupující: Ing. David Filip, jednatel (dále jen "poskytovatel") na straně jedné a PH GIA spol. s r.o. Zlonín 27, okres Praha-východ PSČ IČ: DIČ: CZ Zastupující: Ing. Petr Hlávka (dále jen "objednatel") na straně druhé 1. Vymezení předmětu plnění. Předmětem plnění smlouvy se rozumí jednorázové nebo opakované poskytování služeb v oblasti informačních technologií a software dle pokynů objednatele, a to: 1.1. Jednorázové aplikační služby a) Zhotovení dynamické internetové aplikace na vzdáleném serveru (dále jen aplikace ), určené pro prezentaci objednatele. Konkrétní rozsah aplikace a její funkční vlastnosti jsou obsaženy v Příloze ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti informačních technologií, Obsah aplikace a její funkční vlastnosti (dále jen příloha ) Další aplikační služby a) Změny, úpravy a rozšíření rozsahu aplikace a jejích funkčních vlastností dle jednorázových pokynů objednatele vystavených na základě písemné nabídky poskytovatele. b) Služby související s poskytováním obsahu aplikace, zejména pak redakční služby, služby spojené s tvorbou grafických prvků dle jednorázových pokynů objednatele vystavených na základě písemné nabídky poskytovatele. c) Provozování služeb technické a organizační podpory související s provozem aplikace dle odstavců 1.1, 1.2. a) nebo jejich implementací. Dostupnost těchto služeb je stanovena každý pracovní den od 9:00 do 17:00 pro telefonický kontakt, nepřetržitě včetně svátků pro elektronický kontakt. d) Konzultace v oblasti rozvoje internetové aplikace Ostatní služby a) Uzavřením této smlouvy vzniká objednateli nárok na poskytnutí diskového prostoru o velikosti 50MB na serveru připojeném k celosvětové síti internet, stejně jako na související služby na serveru pro provozování aplikace dle odstavce 1.1. této smlouvy po dobu životnosti aplikace, nejméně však 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. b) Poskytnuté služby dle odstavce 1.3. a) nezahrnují registraci a udržovací poplatek pro doménu 2. řádu. c) Poskytnuté služby dle odstavce 1.3. a) nezahrnují poplatek za provoz jmenných serverů pro doménu 2. řádu. 2. Odpovědné osoby 2.1. Ze strany poskytovatele byly určeny následující odpovědné osoby: a) Radek Červený, tel: , pro jednání v organizačních záležitostech.

2 b) Ing. David Filip, tel: , pro jednání ve finančních a organizačních záležitostech Poskytovatel se zavazuje zajistit vlastními technickými prostředky dostupnost odpovědných osob pro potřeby realizace předmětu plnění Ze strany objednatele byly určeny následující odpovědné osoby: a) Ing. Petr Hlávka, tel: 720, pro jednání ve finančních a organizačních záležitostech Změna odpovědných osob uvedených výše je účinná doručením písemného oznámení druhé smluvní straně, ze kterého bude vyplývat, že tato strana mění odpovědnou osobu. V případě, že z oznámení bude vyplývat, že smluvní strana pouze odvolala svoji odpovědnou osobu, aniž by zároveň určila novou, je oprávněn v dané oblasti jednat za tuto smluvní stranu její statutární orgán. 3. Termíny a lhůty plnění 3.1. Pro zhotovení předmětu plnění dle odstavce 1.1 této smlouvy je určena lhůta 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy nebo ode dne dodání veškerých potřebných podkladů (materiálů) objednatelem, podle toho, která skutečnost nastane později Pro poskytování jednorázových služeb dle odstavců 1.2.a) a 1.2.b) je sjednána lhůta vždy pro každou službu zvlášť a její návrh je předmětem písemné nabídky, podkladu pro pokyn objednatele, kterou před poskytnutím služby poskytovatel předloží objednateli Zhotovení předmětu plnění dle odstavce 1.1 a poskytování jednorázových služeb dle odstavců 1.2.a) a 1.2.b) této smlouvy se považuje za ukončené okamžikem předání předmětu plnění Je-li poskytovatel v prodlení s předáním předmětu plnění dle odstavců 3.1. a 3.2., přičemž objednatel poskytl k jeho převzetí náležitou součinnost, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané odměny za předmět plnění, s jehož předáním je poskytovatel v prodlení, za každý i započatý den prodlení. Maximální výše smluvní pokuty je stanovena jako 100% odměny za předmět plnění, s jehož předáním je poskytovatel v prodlení Služby související s provozem aplikace dle odstavce 1.3. budou započaty buď okamžikem předání aplikace objednateli, nebo okamžikem, kdy bude jejich započetí technicky možné, podle toho, která skutečnost nastane později Objednatel se zavazuje poskytnout poskytovateli ke všem jeho závazkům plynoucím ze smlouvy vyžadujícím spolupůsobení objednatele řádnou a včasnou součinnost. Zejména se jedná o předávání potřebných informací a podkladů (materiálů) ke zhotovení předmětu plnění, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne vznesení požadavku na předložení informací a podkladů (materiálů) poskytovatelem Jestliže je objednatel v prodlení s předložením podkladů (materiálů) dle odstavce 3.7. je poskytovatel oprávněn po předchozím upozornění opatřit požadované podklady (materiály) sám. Jestliže mu tímto vznikly dodatečné náklady, je oprávněn účtovat takové náklady objednateli. 4. Předání předmětu plnění 4.1. Předáním předmětu plnění dle odstavce 1.1. se rozumí prezentace, při které poskytovatel prokáže objednateli obsahové a funkční vlastnosti předmětu plnění a zároveň seznámí objednatele s obsluhou aplikace Předáním předmětu plnění dle odstavců 1.2.a) a 1.2.b) se rozumí poskytnutí informace objednateli, že služby požadované objednatelem byly provedeny a jsou zaimplementovány do aplikace v odpovídajícím rozsahu. Jestliže je předmětem plnění samostatný prvek, který není možné do aplikace implementovat (například grafický prvek), rozumí se předáním předmětu plnění objednateli odeslání elektronickou poštou na adresu odpovědné osoby objednatele případně předání datového nosiče buď přímo objednateli nebo prvnímu přepravci Po dohodě smluvních stran může být předání předmětu plnění dle odstavců 1.2.a) a 1.2.b) uskutečněno taktéž formou prezentace, kdy poskytovatel prokáže objednateli obsahové a funkční vlastnosti předmětu plnění Jestliže předmět plnění nevykazuje v okamžiku předání vady, objednatel se zavazuje předmět plnění převzít.

3 5. Odpovědnost za vady 5.1. Poskytovatel výslovně odpovídá za to, že předmět plnění má ke dni předání obsahové a funkční vlastnosti popsané v příloze k odstavci 1.1., respektive že předmět plnění má ke dni předání obsahové a funkční vlastnosti dle pokynu objednatele vystaveného na základě písemné nabídky poskytovatele V případě, že předmět plnění objektivně nemá obsahové a funkční vlastnosti popsané v příloze k odstavci 1.1., respektive obsahové a funkční vlastnosti dle pokynu objednatele vystaveného na základě písemné nabídky poskytovatele, je předmět plnění vadný Neexistence obsahové a funkční vlastnosti, která není výslovně uvedena v příloze k odstavci 1.1., respektive v pokynu objednatele vystaveného na základě písemné nabídky poskytovatele, se za vadu nepovažuje Poskytovatel neodpovídá za vady předmětu plnění, které byly způsobeny třetí osobou nebo vyšší mocí Objednatel může požadovat po poskytovateli bezplatné odstranění vady. Vada musí být objektivně zjištěna, existenci funkční vlastnosti je povinen prokázat poskytovatel Uplatnění nároku na odstranění vady musí být objednatelem podáno písemně neprodleně po jejím zjištění. Poskytovatel se zavazuje prokázanou vadu odstranit do 14 dnů od jejího prokázání objednatelem. 6. Odměna 6.1. Odměna za předmět plnění specifikovaný v odstavci 1.1 této smlouvy je stanovena na ,- Kč (slovy: dvacet tři tisíc korun českých) 6.2. Odměna za předmět plnění dle odstavce 1.2. je sjednána vždy pro každou službu zvlášť a její návrh je předmětem písemné nabídky, podkladu pro pokyn objednatele, kterou před poskytnutím služby poskytovatel předloží objednateli Některé služby dle odstavce 1.2. této smlouvy může poskytovatel provést bez nároku na odměnu. O skutečnosti, zda za konkrétní jednorázovou službu bude poskytovatel požadovat od objednatele odměnu nebo nikoli, bude vždy poskytovatel objednatele informovat před započetím poskytování služby Odměna za předmět plnění specifikovaný v odstavci 1.3.a) této smlouvy je stanovena na 990,- Kč (slovy: devět set devadesát korun českých) za každý započatý rok poskytování služby Zhotovitel zajistí pro objednatele podle možnosti a dostupnosti jednu doménu druhého řádu v top level domain.cz, ke které zajistí provoz jmenných serverů. Cena za tuto službu, pokud bude účtována, představuje 284,- Kč (slovy: dvěstě osmdesát čtyři korun českých) za každý započatý rok poskytování služby Odměna je uvedena bez DPH. Poskytovatel je oprávněn k odměně připočíst DPH v sazbě platné ke dni zdanitelného plnění. 7. Platební podmínky 7.1. Odměna za provedení předmětu plnění dle odstavce 1.1. této smlouvy bude uhrazena v jedné splátce, a to bankovním převodem na účet poskytovatele na základě faktury (daňového dokladu) vystavené poskytovatelem následující pracovní den po předání předmětu plnění Odměna za provedení služeb poskytovaných dle odstavce 1.2. této smlouvy bude uhrazena souhrnně za všechny služby předané v jednom kalendářním měsíci, a to bankovním převodem na účet poskytovatele na základě faktury (daňového dokladu) vystavené poskytovatelem první pracovní den následujícího měsíce Po dohodě smluvních stran může být odměna za provedení předmětu plnění dle odstavce 1.2 uhrazena jednorázově, a to bankovním převodem na účet poskytovatele na základě faktury (daňového dokladu) vystavené poskytovatelem následující pracovní den po předání předmětu plnění.

4 7.4. Splatnost faktur (daňových dokladů) je stanovena na 14 dnů ode dne vystavení faktury 7.5. Objednatel je oprávněn vznést námitky proti faktuře (daňovému dokladu) pouze ve lhůtě splatnosti, a to písemnou formou Bude-li objednatel v prodlení se splněním peněžitého závazku dle odstavce 7.1. nebo 7.2. nebo 7.3., sjednaly strany smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení 8. Licence k předmětu plnění 8.1. Poskytovatel (jako autor) poskytuje v souladu s ustanovením 46 a následujících autorského zákona touto smlouvou objednateli (jako nabyvateli) oprávnění k výkonu práva užít předmět plnění jako celek i v částech, či složkách a sekvencích jako výhradní licenci všemi možnými způsoby jeho užití v souladu s komerčními i nekomerčními zájmy nabyvatele v neomezeném rozsahu na celou dobu autorské ochrany předmětu plnění a pro teritorium celého světa Smluvní strany v souladu s ustanovením 48 odst. 1 autorského zákona a v souladu s občanským zákoníkem sjednávají, že objednatel (jako nabyvatel) je oprávněn poskytnout všechna oprávnění k výkonu práv předmět plnění užít, která jsou součástí licence třetí osobě. Objednatel (jako nabyvatel) je oprávněn poskytnout podlicenci pouze jednou a to pouze jednomu subjektu, opakované poskytnutí podlicence není bez výslovného písemného souhlasu poskytovatele (jako autora) povoleno. Objednatel (jako nabyvatel) se zavazuje o každém poskytnutí podlicence poskytovatele (jako autora) informovat Licence udělená na základě této smlouvy, resp. práva a povinnosti přecházejí při zániku objednatele (jako nabyvatele) na jeho právního nástupce Poskytovatel prohlašuje, že předmět plnění jím vytvořený dle této smlouvy je původní a jeho práva dle této smlouvy nejsou nikterak omezena. 9. Ochrana důvěrných informací 9.1. Smluvní strany se zavazují uchovat v tajnosti veškeré dokumenty, informace, okolnosti a údaje označené jako důvěrné, které si navzájem poskytnou dle smlouvy. Tato povinnost se nevztahuje na případy, kdy smluvní strany tyto dokumenty, informace, okolnosti či údaje jako důvěrné sdělují třetím osobám při plnění závazků ze smlouvy, je-li to nutné či účelné pro řádné splnění povinností smluvních stran ze smlouvy Závazek dle předchozího ustanovení zůstává v platnosti i po ukončení účinnosti smlouvy Za porušení povinnosti ochrany důvěrných informací podle smlouvy se nepovažuje předávání zvláštními prostředky nechráněných informací pomocí faxového přístroje nebo jejich předávání v elektronické podobě s využitím sítě Internet. 10. Platnost smlouvy Smlouva se uzavírá na dobou neurčitou a nabývá účinnosti dnem doručení oběma smluvními stranami podepsaného vyhotovení poskytovateli Objednatel i poskytovatel mají právo odstoupit od smlouvy písemnou výpovědí. Výpovědní lhůta 14 dnů počíná dnem doručení výpovědi druhé straně. Obě smluvní strany mohou ukončit platnost smlouvy na základě oboustranné dohody Objednatel se zavazuje v případě odstoupení od smlouvy před sjednaným předáním předmětu plnění dle článku 4. uhradit poskytovateli veškeré náklady vynaložené na zhotovení předmětu plnění před odstoupením od smlouvy objednatelem, nejvýše však 100% sjednané odměny za předmět plnění V případě závažného nebo opakovaného porušení této smlouvy poskytovatelem má objednatel právo odstoupit od této smlouvy okamžitě. Poskytovatel nemá v takovém případě právo na úhradu nákladů jím vynaložených na zhotovení předmětu plnění před odstoupením od smlouvy objednatelem, ani na náhradu škody, která mu vznikla odstoupením objednatele od této smlouvy z důvodů výše uvedených.

5 10.5. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, když objednatel nedodrží platební podmínky stanovené v článku 7. a je v prodlení o více než 30 kalendářních dnů. Odstoupení poskytovatele od smlouvy se nedotýká jeho nároku na smluvní pokutu a nároku na náhradu škody vzniklé výše uvedeným porušením smlouvy ze strany objednatele. 11. Ostatní ujednání Objednatel nese veškerou odpovědnost za obsah jím poskytnutých podkladů (materiálů) určených ke zveřejnění, stejně jako nese veškerou odpovědnost za využití autorských práv u takových podkladů (materiálů) Pro zajištění provozu aplikace na vzdáleném serveru, je třeba stabilní a kvalitní internetové připojení na straně objednatele. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za nemožnost provozování aplikace způsobené nekvalitním nebo nedostatečným programovým a hardwarovým vybavením na straně objednatele. 12. Závěrečná ustanovení Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení Jakékoli změny či dodatky, kterými se mění nebo ruší smlouva nebo její část, jsou platné jen ve formě písemných dodatků ke smlouvě podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran Smluvní strany se dle 89a občanského soudního řádu dohodly, že k řešení případných sporů mezi smluvními stranami plynoucích ze smlouvy je příslušným soudem soud, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem poskytovatele V případě, že některé ustanovení smlouvy je nebo se stane neplatným či neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná a účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné či neúčinné ustanovení smlouvy ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, zavazují se k plnění a na důkaz pravé a svobodné vůle připojují své podpisy Za poskytovatele V Praze dne Za objednatele V Praze dne Ing. David Filip Ing. Petr Hlávka

6 Příloha ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti informačních technologií Obsah aplikace a její funkční vlastnosti (dále jen "příloha") Smluvní strany: Cirque Digital s.r.o. Ševce Matouše 308/ Praha 4 IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: /0800 Zastupující: Ing. David Filip, jednatel (dále jen "poskytovatel") na straně jedné a PH GIA spol. s r.o. Zlonín 27, okres Praha-východ PSČ IČ: DIČ: CZ Zastupující: ing. Petr Hlávka (dále jen "objednatel") na straně druhé Součástí dynamické internetové aplikace na vzdáleném serveru je: Grafický design Design stránek bude laděný do odstínů zelenohnědé barvy doplněné o některé žluté objekty. V horní části stránky je prezentován podpis autora, v levé části pak jeho dominantní fotografie. V horní části stránky bude též k dispozici horizontální menu se položkami příslušných sekcí, po iniciaci položky bude prezentováno buď její zobrazení, nebo výpis kategorií sekce ve vyklápěcím menu. V patičce stránky je integrován odkaz, aktivující formulář pro zaslání zpětné vazby, informace tiráže a seznam knih doplněný o odkazy pro jejich koupi. Odkaz na formulář i přehled knih tak jsou dostupné na každé stránce aplikace. Vlastní aplikace má dvě části: jednak veřejnou, kterou uvidí návštěvník při zadání URL adresy, dále pak neveřejnou část, která je chráněna přístupovým heslem, a která slouží k doplňování a změnám údajů. Pohled na jednotlivé součásti aplikace je tedy uveden z obou těchto částí. Obecné informace Neveřejná část aplikace umožní definovat následující konstanty: - Předdefinovaný obsah meta tagu keywords - Předdefinovaný obsah meta tagu description - Definovat text pro patičku stránky - Hlavní ovou adresu pro komunikaci stránek Úvod V horní části stránky je definován prostor pro vložení zvýrazněného textu s nadpisem pro uvedení celých stránek. Tematicky je doplněn o grafiku z obalu poslední knihy. Následuje generovaný seznam anotací stránek, které byly v neveřejné části aplikace v příslušných sekcích označeny pro publikování na úvodní stránce. Seznam stránek je možné řadit v rámci neveřejné části. Každá anotace zároveň obsahuje název sekce, do které náleží. Neveřejná část aplikace umožní: - Vložit nadpis úvodní stránky - Vložit úvodní text stránky - Nastavit pořadí zobrazení jednotlivých anotací textů, určených na úvodní stránku

7 Životopis Stránka poskytující informaci o autorovi, prezentuje formátovaný HTML text s obrázky, případnými video sekvencemi a případnými odkazy nebo soubory ke stažení. Videosoubory budou umístěny v rámci neveřejného profilu sítě Youtube a bude je možné vložit do textu v neveřejné části aplikaci. Předpokládáme zaškolení obsluhy této části aplikace a zároveň i vytvoření profilu v síti Youtube pro potřeby aplikace. Pro poznámky a komentáře bude připravená ikonka, kterou bude možné vložit poznámka bude vložena jako parametr Title takové ikonky (otazník na žlutém pozadí). Po najetí myší na ikonku se informace s poznámkou automaticky zobrazí. To nahrazuje poznámky pod čarou, anotace apod. Manipulaci s poznámkami a s videosoubory sdílejí i ostatní položky a kategorie dalších sekcí v aplikaci. Neveřejná část aplikace umožní: Dílo Část aplikace, které má za úkol představit dílo autora. Jednotlivé položky (stránky) jsou organizovány v kategoriích (například Původní básně, Překlady atd.), sekce zahrnuje celkem tři zobrazení: souhrnné zobrazení všech kategorií, souhrnné zobrazení položek v kategorii a zobrazení položky Po kliknutí na název sekce v horizontálním menu se zobrazí stránka s názvem sekce, HTML textem rozšířeným o případné obrázky a výpisem názvů a anotací všech kategorií zařazených do této sekce. Na zařazené kategorie je možné kliknout a aktivovat tak další zobrazení. Zobrazení kategorie obsahuje její název, nadřazenou sekci a HTML text doplněný o případné obrázky. Následuje výpis názvů a anotací položek přiřazených konkrétní kategorii. Kliknutím na název položky se aktivuje její detailní zobrazení. Detailní zobrazení obsahuje název položky, doplněný o nadřazenou sekci a kategorii, HTML text s obrázky, případnými videosekvencemi (stejná mechanika jako u předchozí sekce). Každou položku je také možné doplnit o neomezený počet souborů ke stažení a www odkazů na další zdroje. Tak jako v sekci Životopis, i zde je možné přidávat do textu poznámky a komentáře pomocí obrázku s předpřipraveným symbolem. Neveřejná část aplikace umožní Definice sekce: - Zapnout nebo vypnout zobrazování sekce v aplikaci Neveřejná část aplikace umožní Definice kategorie: - Přidat, editovat a mazat kategorii - Vložit nadpis kategorie - Vložit anotaci kategorie pro její souhrnná zobrazení - Nastavit pořadí zobrazení jednotlivých kategorií v souhrnných zobrazeních Neveřejná část aplikace umožní Definice položky: - Přidat, editovat a mazat položku - Zařadit položku do jedné kategorie - Vložit nadpis položky - Vložit anotaci položky pro její souhrnná zobrazení - Nastavit pořadí zobrazení jednotlivých položek v souhrnných zobrazeních

8 Ukázky Sekce v aplikaci, kde budou dostupné v kategorizované formě ukázky z díla autora a z děl o autorovi. Jednotlivé položky (stránky) jsou organizovány v kategoriích, sekce zahrnuje celkem tři zobrazení: souhrnné zobrazení všech kategorií, souhrnné zobrazení položek v kategorii a zobrazení položky Po kliknutí na název sekce v horizontálním menu se zobrazí stránka s názvem sekce, HTML textem rozšířeným o případné obrázky a výpisem názvů a anotací všech kategorií zařazených do této sekce. Na zařazené kategorie je možné kliknout a aktivovat tak další zobrazení. Zobrazení kategorie obsahuje její název, nadřazenou sekci a HTML text doplněný o případné obrázky. Následuje výpis názvů a anotací položek přiřazených konkrétní kategorii. Kliknutím na název položky se aktivuje její detailní zobrazení. Detailní zobrazení obsahuje název položky, doplněný o nadřazenou sekci a kategorii, HTML text s obrázky, případnými videosekvencemi (stejná mechanika jako u předchozí sekce). Každou položku je také možné doplnit o neomezený počet souborů ke stažení a www odkazů na další zdroje. Také zde je možné přidávat do textu poznámky a komentáře pomocí obrázku s předpřipraveným symbolem. Neveřejná část aplikace umožní Definice sekce: - Zapnout nebo vypnout zobrazování sekce v aplikaci Neveřejná část aplikace umožní Definice kategorie: - Přidat, editovat a mazat kategorii - Vložit nadpis kategorie - Vložit anotaci kategorie pro její souhrnná zobrazení - Nastavit pořadí zobrazení jednotlivých kategorií v souhrnných zobrazeních Neveřejná část aplikace umožní Definice položky: - Přidat, editovat a mazat položku - Zařadit položku do jedné kategorie - Vložit nadpis položky - Vložit anotaci položky pro její souhrnná zobrazení - Nastavit pořadí zobrazení jednotlivých položek v souhrnných zobrazeních

9 Eseje a novinové články V této sekci budou do kategorií uspořádány publikované eseje a novinové články ve vztahu k autorovi. Jednotlivé položky (stránky) jsou organizovány v kategoriích, sekce zahrnuje celkem tři zobrazení: souhrnné zobrazení všech kategorií, souhrnné zobrazení položek v kategorii a zobrazení položky Po kliknutí na název sekce v horizontálním menu se zobrazí stránka s názvem sekce, HTML textem rozšířeným o případné obrázky a výpisem názvů a anotací všech kategorií zařazených do této sekce. Na zařazené kategorie je možné kliknout a aktivovat tak další zobrazení. Zobrazení kategorie obsahuje její název, nadřazenou sekci a HTML text doplněný o případné obrázky. Následuje výpis názvů a anotací položek přiřazených konkrétní kategorii. Kliknutím na název položky se aktivuje její detailní zobrazení. Detailní zobrazení obsahuje název položky, doplněný o nadřazenou sekci a kategorii, HTML text s obrázky, případnými videosekvencemi (stejná mechanika jako u předchozí sekce). Každou položku je také možné doplnit o neomezený počet souborů ke stažení a www odkazů na další zdroje. Také zde je možné přidávat do textu poznámky a komentáře pomocí obrázku s předpřipraveným symbolem. Neveřejná část aplikace umožní Definice sekce: - Zapnout nebo vypnout zobrazování sekce v aplikaci Neveřejná část aplikace umožní Definice kategorie: - Přidat, editovat a mazat kategorii - Vložit nadpis kategorie - Vložit anotaci kategorie pro její souhrnná zobrazení - Nastavit pořadí zobrazení jednotlivých kategorií v souhrnných zobrazeních Neveřejná část aplikace umožní Definice položky: - Přidat, editovat a mazat položku - Zařadit položku do jedné kategorie - Vložit nadpis položky - Vložit anotaci položky pro její souhrnná zobrazení - Nastavit pořadí zobrazení jednotlivých položek v souhrnných zobrazeních Ohlasy Do této sekce bude klient v budoucnosti umísťovat reakce buď na webovou stránku, publikované knihy nebo další materiály o autorovi. Sekce nebude kategorizovaná a bude obsahovat pouze souhrnné zobrazení všech položek a detailní zobrazení vybrané položky. Souhrnné zobrazení obsahuje název sekce, HTML text rozšířený o případné obrázky a výpis názvů a anotací všech položek v sekci. Na ně lze kliknout a iniciovat tak detailní zobrazení. Neveřejná část aplikace umožní Definice sekce: - Zapnout nebo vypnout zobrazování sekce v aplikaci

10 Neveřejná část aplikace umožní Definice položky: - Přidat, editovat a mazat položku - Vložit nadpis položky - Vložit anotaci položky pro její souhrnná zobrazení - Nastavit pořadí zobrazení jednotlivých položek v souhrnných zobrazeních Napsali o M.H. Sekce, ve které návštěvníci stránek naleznou přehled materiálů o autorovi. Sestává ze souhrnného zobrazení všech položek a detailního zobrazení vybrané položky. Souhrnné zobrazení obsahuje název sekce, HTML text rozšířený o případné obrázky a výpis názvů a anotací všech položek v sekci. Na ně lze kliknout a iniciovat tak detailní zobrazení. Neveřejná část aplikace umožní Definice sekce: - Zapnout nebo vypnout zobrazování sekce v aplikaci Neveřejná část aplikace umožní Definice položky: - Přidat, editovat a mazat položku - Vložit nadpis položky - Vložit anotaci položky pro její souhrnná zobrazení - Nastavit pořadí zobrazení jednotlivých položek v souhrnných zobrazeních Napište nám Formulář zpětné vazby, který návštěvníkům serveru umožňuje odeslat informaci o autorovi, svůj dotaz, ohlas nebo připomínku. Iniciace formuláře je možná na každé stránce pomocí ikony v dolní části. V záhlaví stránky je uveden formátovaný text, pod textem je prostor vyhrazený pro přílohy připojené soubory ke stažení a www odkazy. Formulář obsahuje následující pole: - Téma uživatelského příspěvku (nepovinné) - Text uživatelského příspěvku - ová adresa - Telefonní číslo (nepovinné) - Jméno uživatele Formulář je ochráněn proti nežádoucímu zneužití systémem CAPTCHA. Po jeho odeslání je uživateli v nové vrstvě prezentována zpětná vazba, údaje formuláře jsou odeslány ve formátované ové zprávě na hlavní zadanou adresu klienta. Neveřejná část aplikace umožní: - Vložit text zpětné vazby

11 - Vložit text anonce na sekci umístěný na titulní stránce Knihy V zápatí každé stránky budou umístěny seřazené položky s knihami, které klient vydal nebo spoluvydal. Každá knížka bude doplněna o náhled obalu a bude k ní možné přidat externí odkazy například na e-shopy, kde bude knihu možné online objednat Neveřejná část aplikace umožní: - Přidat, editovat a mazat položku/knihu - Vložit název položky - Nastavit pořadí zobrazení jednotlivých knih v patičce stránek - Přidat k položce jeden obrázek náhled obalu - Přidat k položce www odkazy doplněné o popisku Za zhotovitele V Praze dne Za objednatele V Praze dne Ing. David Filip Ing. Petr Hlávka

Smlouva o poskytování služeb v oblasti informačních technologií

Smlouva o poskytování služeb v oblasti informačních technologií Smlouva o poskytování služeb v oblasti informačních technologií uzavřená dle příslušných ustanovení zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a dle příslušných ustanovení zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon

Více

Legenda smluvního vzoru

Legenda smluvního vzoru Legenda smluvního vzoru Text psaný kurzivou se užívá tam, kde z uvedených variant je třeba jednu zvolit a ostatní vyškrtnout. Text psaný šedou barvou se užívá u ustanovení, jejichž uvedení ve Smlouvě doporučujeme,

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

SMLOUVA O DILO. mezi. na straně jedné

SMLOUVA O DILO. mezi. na straně jedné Dne, měsíce a roku uvedeného na straně 6, podle zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník) a ve smyslu ustanovení 536 a násl. citovaného zákona, je uzavřena tato: SMLOUVA O

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č.

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č. Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídky NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č. D/xxxx/2016/STR uzavřená níže uvedeného

Více

2. Kontaktními a zodpovědnými osobami za stranu Objednatele jsou: Soňa Černá - starostka, starostka@kamennezehrovice.cz, tel.

2. Kontaktními a zodpovědnými osobami za stranu Objednatele jsou: Soňa Černá - starostka, starostka@kamennezehrovice.cz, tel. SMLOUVA kterou uzavírá (dále jen Zhotovitel) a Obec Kamenné Žehrovice Karlovarská 6, Kamenné Žehrovice, PSČ 273 01 IČO: 00234508, (dále jen Objednatel) o vytvoření díla. čl. I Předmět smlouvy 1. Předmětem

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI SMLOUVA O SPOLUPRÁCI k zajištění činnosti rozkladové komise ČSÚ evid. č. ČSÚ051-2016-S Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Česká republika - Český statistický úřad IČO 000 25 593

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem: Praha 2, Vinohradská 12

Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem: Praha 2, Vinohradská 12 Příloha č. 4 Licenční smlouva a smlouva o poskytování podpory Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem: Praha 2, Vinohradská 12 Zastoupený:

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Smlouva o pozáručním servisu a technické podpoře

Smlouva o pozáručním servisu a technické podpoře Smlouva o pozáručním servisu a technické podpoře Ev.č. Software602 a.s.: Ev.č. Organizace: SUPP/FFSaFP/Písek/0606/2016 1. Článek Smluvní strany Společnost: Software602 a.s. se sídlem: Hornokrčská 15, 140

Více

Smlouva o dílo. uzavřená podle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smlouva o dílo. uzavřená podle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená podle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Obchodní firma: Sídlo: Zastoupená: IČ: DIČ: Bankovní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Článek 1 Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Článek 1 Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Článek 1 Smluvní strany 1.1. Objednatel: Obchodní jméno : Město Semily Sídlo : Husova 82, 513 13 Semily Zastoupený

Více

Kupní Smlouva o zajištění služeb

Kupní Smlouva o zajištění služeb Kupní Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění. mandátní smlouvu:

MANDÁTNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění. mandátní smlouvu: MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 1... IČ:.. zapsaný v.. Bankovní spojení:., jehož

Více

S m l o u v a o d í l o

S m l o u v a o d í l o S m l o u v a o d í l o Článek I. Smluvní strany 1. Město Vimperk se sídlem Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk IČ: 00250805, DIČ: CZ00250805 zastoupené: Ing. Jaroslava Martanová, starostka (dále jen objednatel)

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a

Více

SMLOUVU. Preambule. Článek 1 Předmět a místo plnění

SMLOUVU. Preambule. Článek 1 Předmět a místo plnění Příloha č. 1 Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí Jednající: Mgr. Kateřinou Šiškovou, Odbor kancelář ministryně a public relations Sídlo: Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 01

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící a 1) Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, Americká 242, 347 01 Tachov; IČ: 00377805, zastoupené Bc. Lukášem Bardonem, ředitelem (dále jako

Více

D O H O DA O V ÝŠ I O D M Ě N Y Z A P O S TO U P E N Í

D O H O DA O V ÝŠ I O D M Ě N Y Z A P O S TO U P E N Í D O H O DA O V ÝŠ I O D M Ě N Y Z A P O S TO U P E N Í U Ž Í VA C Í C H P R ÁV číslo: 0112002381 Smluvní strany: se sídlem Praha 6, Evropská 846/176a, PSČ 160 00 IČO: 457 95 908, DIČ: CZ45795908 zapsaná

Více

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVA O DÍLO uzavřená v souladu s ustanovením 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami: 1. Kulturní

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 380/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 359 ze dne 21.05.2014,,Strategie využití celostátních operačních programů na období 2014-2020" Rada městské části I. s c h v a

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 381/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 360 ze dne 21.05.2014,,Analýza příležitostí nového operačního programu: OP Praha - Pól růstu pro období 2014-2020" Rada městské

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Odběratel - objednatel Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace sídlo: F. Formana 251/13, 700 30 Ostrava Dubina zastoupena: Bc. Martinou Rakovou

Více

S m l o u v a o d í l o

S m l o u v a o d í l o S m l o u v a o d í l o uzavřená v souladu s ustanovením 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů číslo smlouvy zhotovitele: číslo smlouvy objednatele:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

SMLOUVA O DÍLO. ev. číslo smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. ev. číslo smlouvy: ev. číslo smlouvy: SMLOUVA O DÍLO 1. Karlovarský kraj Sídlo: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168 Zastoupený: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Jakub Pánik, náměstek

Více

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ (Návrh) Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ-2012-1700VZ (dále také smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. SMLUVNÍ STRANY Kupující:

Více

S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce

S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce Stavební připravenost lokality OPIS uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., v platném

Více

Kupní smlouva. č prodávajícího

Kupní smlouva. č prodávajícího K U JC P 0 1 9C X M 3 Kupní smlouva Okupujícího č. 2015011 prodávajícího p / v / r /p /^ y - í í Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: U Zimního stadionu

Více

Příloha č. 4 Návrh Kupní smlouvy

Příloha č. 4 Návrh Kupní smlouvy Kupující: Zadávací podmínky ZD Podchlumí Dobrá Voda u Hořic Příloha č. 4 Návrh Kupní smlouvy.kupní smlouva, uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami Název Zemědělské družstvo

Více

SMLOUVA O DÍLO SMLOUVU O DÍLO: Čl. I. Předmět smlouvy

SMLOUVA O DÍLO SMLOUVU O DÍLO: Čl. I. Předmět smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 4 Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu, organizační složka státu Na Františku 32, 110 15 Praha 1 Zastoupená: Ing. Pavlína Kulhánková, pověřená řízením odboru ekologie

Více

Příloha č.1. Č.j. : (zhotovitele) OP RLZ Opatření 4.2 Č.j: Číslo V CES: 4191/X Číslo úkolu : 3691/5169/19/ /5169/20/15 SMLOUVA O DÍLO

Příloha č.1. Č.j. : (zhotovitele) OP RLZ Opatření 4.2 Č.j: Číslo V CES: 4191/X Číslo úkolu : 3691/5169/19/ /5169/20/15 SMLOUVA O DÍLO Příloha č.1 Č.j. : (zhotovitele) OP RLZ Opatření 4.2 Č.j: Číslo V CES: 4191/X Číslo úkolu : 3691/5169/19/15 3691/5169/20/15 SMLOUVA O DÍLO Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem: Staroměstské

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

Právní a konzultační služby pro potřeby ÚMO Pardubice VI

Právní a konzultační služby pro potřeby ÚMO Pardubice VI M ě s t s k ý o b v o d S t a t u t á r n í m ě s t o P a r d u b i c e M Ě S T S K Ý O B V O D P A R D U B I C E V I Úřad městského obvodu Pardubice VI Odbor vnitřních věcí, investic, dopravy a životního

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB ČÍSLO SMLOUVY : xxxxxx (VARIABILNÍ SYMBOL) Dodavatel Název NET2U s.r.o. IČ 27513858 DIČ CZ27513858 Sídlo Husova 393, 506 01 Jičín Bankovní spojení UniCredit Bank Czech

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Příloha č. 1 ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle ustanovení 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle ustanovení 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník MODELOVÝ PŘÍKLAD VEŠKERÉ ÚDAJE JSOU ZVOLENY PRO PŘÍKLAD A JSOU SMYŠLENÉ. JAKÁKOLIV PODOBNOST SE SKUTEČNÝMI OSOBAMI, NEBO ÚDAJI JE ČISTĚ NÁHODNÁ. Krajský úřad Číslo objednatele: Číslo zhotovitele: 14/SML3587/8473/2014/KUUK

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

SMLOUVA O DÍLO. Zpracování digitálního povodňového plánu pro ORP Vlašim

SMLOUVA O DÍLO. Zpracování digitálního povodňového plánu pro ORP Vlašim SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva ) uzavřená podle 2586 a násl. ve spojení s 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění na akci: Zpracování digitálního povodňového

Více

Licenční smlouva. Varianta A (fyzická osoba) Jméno a příjmení, RČ:... Bydliště:...

Licenční smlouva. Varianta A (fyzická osoba) Jméno a příjmení, RČ:... Bydliště:... Licenční smlouva kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 14a zák. č. 106/1999 Sb. ( zákon o svobodném přístupu k informacím ) a ust. 2358 a násl. a 2371 a násl zák. č. 89/2012 Sb. ( občanský

Více

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní

Více

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu číslo../ KFŘ Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00 IČ 60193492 DIČ CZ60193492 zastoupená Tomášem Ratajem dle plné moci

Více

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Č.j. : 20435/2007 32 Číslo v CES : 4072 Číslo úkolu : Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem : Staroměstské nám. 6 Praha 1, 110 15 zastoupená

Více

Dodávka nového osobního automobilu Škoda Fabia Combi 1,2 TSI

Dodávka nového osobního automobilu Škoda Fabia Combi 1,2 TSI M ě s t s k ý o b v o d S t a t u t á r n í m ě s t o P a r d u b i c e M Ě S T S K Ý O B V O D P A R D U B I C E V I Úřad městského obvodu Pardubice VI Odbor vnitřních věcí, investic, dopravy a životního

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

Smlouva o poskytování překladatelských služeb

Smlouva o poskytování překladatelských služeb Smlouva o poskytování překladatelských služeb Tato smlouva o poskytování služeb se uzavírá níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Česká republika - Státní ústav pro kontrolu

Více

Příloha č. 3 Rámcové dohody Vzor návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy k Rámcové dohodě pro poskytnutí Softwarových produktů IBM a/nebo Podpory IBM

Příloha č. 3 Rámcové dohody Vzor návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy k Rámcové dohodě pro poskytnutí Softwarových produktů IBM a/nebo Podpory IBM 148592_Příloha č.4b ZD _ Návrh Prováděcí smlouvy k RD Příloha č. 3 Rámcové dohody Vzor návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy k Rámcové dohodě pro poskytnutí Softwarových produktů IBM a/nebo Podpory IBM

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1038/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 963 ze dne 25.11.2014 Smlouva o dílo - kniha "Praha 3 známá neznámá" Rada městské části I. b e r e n a v ě d o m í I 1. smlouvu

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Shean s.r.o. k Servisní smlouvě

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Shean s.r.o. k Servisní smlouvě Všeobecné obchodní podmínky společnosti Shean s.r.o. k Servisní smlouvě I.Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost Shean s.r.o., se sídlem Svitavská 500, 678 01 Blansko, IČ 26768479, zapsaná v Obchodním

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 69, 746 26 Opava STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA LICENČNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Nabyvatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu: 27-1842619349/0800

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

Smluvními strany: Dodavatel: Zápis v rejstříku: Městský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31574. Ševčíkova 427/7, PSČ 460 06 Liberec IČ: 22792988

Smluvními strany: Dodavatel: Zápis v rejstříku: Městský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31574. Ševčíkova 427/7, PSČ 460 06 Liberec IČ: 22792988 Servisní smlouva (SLA) číslo Níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto smlouvu jako obchodněprávní po dohodě podle 262 a 269 odst. 2 obchodního zákoníku - zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Více

mezi následujícími smluvními stranami A... Adresa sídla společnosti:... zastoupená:

mezi následujícími smluvními stranami A... Adresa sídla společnosti:... zastoupená: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZA ÚČELEM OPTIMALIZACE SMLUVNÍHO VZTAHU KLIENTA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: LAW CZ s.r.o.

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

DODÁVKA KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB

DODÁVKA KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB M ě s t s k ý o b v o d S t a t u t á r n í m ě s t o P a r d u b i c e M Ě S T S K Ý O B V O D P A R D U B I C E V I Úřad městského obvodu Pardubice VI Odbor vnitřních věcí, investic, dopravy a životního

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov

Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov uzavřená dle 536 a násl. zákona č, 513/91 Sb. (dále jen obchodní zákoník) I. Smluvní strany 1.1 Pořizovatel : Město Litvínov

Více

SERVISNÍ SMLOUVA. uzavřená ve smyslu ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I.

SERVISNÍ SMLOUVA. uzavřená ve smyslu ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I. SERVISNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Zhotovitel: Objednatel: Název: 4ISP s.r.o. Název: Adresa: Purkyňova 1805

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 4 / 2016 I. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupeno: Ing. Kamilem Žákem, vedoucím odboru majetku města IČ: 00298077 DIČ: CZ 00298077 bankovní

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování 1. e-finance Reality, s.r.o. IČ: 255 54 824, DIČ: CZ25554824, plátce DPH zapsaná v Obchodní rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 33074 se sídlem Rooseveltova

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany: Prodávající, jímž je: obchodní firma: se sídlem: IČ: DIČ: zapsána v OR vedeném jehož

Více

Hasičská zbrojnice na pozemku p.č. dle KN 1208/1 k.ú, Strakonice

Hasičská zbrojnice na pozemku p.č. dle KN 1208/1 k.ú, Strakonice SMLOUVA O DÍLO Hasičská zbrojnice na pozemku p.č. dle KN 1208/1 k.ú, Strakonice vedená u objednatele pod číslem: vedená u zhotovitele pod číslem: Tuto Smlouvu o dílo (dále jen Smlouva ) uzavřely podle

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA Návrh - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a následujících zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. 1 Objednatel : Sídlo: Zastoupení : Smluvní strany Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova,

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Smlouva o dílo 2015-1118

Smlouva o dílo 2015-1118 BI"r.?:os~1I1 (! Morav.$k.á Tteoová 571 01!~: 411168921 cr.č: G 4816892t w.'v\ t, orcs.cz Smlouva o dílo 2015-1118 č. 2015/0788/0PS.DVZ (55/3224/2015) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2586

Více

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami K U P N Í S M L O U V A uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami Kupující: Název: Obec Baška Sídlo: Baška 420, 739 01 Baška Zastoupena:

Více

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Smlouva o dílo. uzavřená podle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smlouva o dílo. uzavřená podle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Sikou Smlouva o dílo uzavřená podle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Objednatel: Sídlo: Zastoupený: IČ: Bankovní

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany Národní hřebčín Kladruby nad Labem,

Více

Licenční smlouva a smlouva o postoupení práv

Licenční smlouva a smlouva o postoupení práv Licenční smlouva a smlouva o postoupení práv uzavřená podle 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících

Více

Smlouva o poskytování služeb uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Smlouva o poskytování služeb uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad sídlo: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem zastoupená: Ing. Petrem Vráblíkem, Ph.D., ředitelem úřadu Regionální rady,

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Shean s.r.o. k Servisní smlouvě

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Shean s.r.o. k Servisní smlouvě Všeobecné obchodní podmínky společnosti Shean s.r.o. k Servisní smlouvě I.Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost Shean s.r.o., se sídlem Svitavská 500, 678 01 Blansko, IČ 26768479, zapsaná v Obchodním

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Číslo smlouvy objednatele: O/16/185 Číslo smlouvy zhotovitele: I. SMLUVNÍ STRANY 1. Objednatel: Teplárny

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace Se sídlem: Školní 416, 739 91 Jablunkov Zastoupen:

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více