Smlouva o poskytování služeb v oblasti informačních technologií

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o poskytování služeb v oblasti informačních technologií"

Transkript

1 Smlouva o poskytování služeb v oblasti informačních technologií uzavřená dle příslušných ustanovení zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a dle příslušných ustanovení zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon v platných zněních (dále jen "smlouva") Smluvní strany: Cirque Digital s.r.o. Ševce Matouše 308/ Praha 4 IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: /0800 Zastupující: Ing. David Filip, jednatel (dále jen "poskytovatel") na straně jedné a PH GIA spol. s r.o. Zlonín 27, okres Praha-východ PSČ IČ: DIČ: CZ Zastupující: Ing. Petr Hlávka (dále jen "objednatel") na straně druhé 1. Vymezení předmětu plnění. Předmětem plnění smlouvy se rozumí jednorázové nebo opakované poskytování služeb v oblasti informačních technologií a software dle pokynů objednatele, a to: 1.1. Jednorázové aplikační služby a) Zhotovení dynamické internetové aplikace na vzdáleném serveru (dále jen aplikace ), určené pro prezentaci objednatele. Konkrétní rozsah aplikace a její funkční vlastnosti jsou obsaženy v Příloze ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti informačních technologií, Obsah aplikace a její funkční vlastnosti (dále jen příloha ) Další aplikační služby a) Změny, úpravy a rozšíření rozsahu aplikace a jejích funkčních vlastností dle jednorázových pokynů objednatele vystavených na základě písemné nabídky poskytovatele. b) Služby související s poskytováním obsahu aplikace, zejména pak redakční služby, služby spojené s tvorbou grafických prvků dle jednorázových pokynů objednatele vystavených na základě písemné nabídky poskytovatele. c) Provozování služeb technické a organizační podpory související s provozem aplikace dle odstavců 1.1, 1.2. a) nebo jejich implementací. Dostupnost těchto služeb je stanovena každý pracovní den od 9:00 do 17:00 pro telefonický kontakt, nepřetržitě včetně svátků pro elektronický kontakt. d) Konzultace v oblasti rozvoje internetové aplikace Ostatní služby a) Uzavřením této smlouvy vzniká objednateli nárok na poskytnutí diskového prostoru o velikosti 50MB na serveru připojeném k celosvětové síti internet, stejně jako na související služby na serveru pro provozování aplikace dle odstavce 1.1. této smlouvy po dobu životnosti aplikace, nejméně však 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. b) Poskytnuté služby dle odstavce 1.3. a) nezahrnují registraci a udržovací poplatek pro doménu 2. řádu. c) Poskytnuté služby dle odstavce 1.3. a) nezahrnují poplatek za provoz jmenných serverů pro doménu 2. řádu. 2. Odpovědné osoby 2.1. Ze strany poskytovatele byly určeny následující odpovědné osoby: a) Radek Červený, tel: , pro jednání v organizačních záležitostech.

2 b) Ing. David Filip, tel: , pro jednání ve finančních a organizačních záležitostech Poskytovatel se zavazuje zajistit vlastními technickými prostředky dostupnost odpovědných osob pro potřeby realizace předmětu plnění Ze strany objednatele byly určeny následující odpovědné osoby: a) Ing. Petr Hlávka, tel: 720, pro jednání ve finančních a organizačních záležitostech Změna odpovědných osob uvedených výše je účinná doručením písemného oznámení druhé smluvní straně, ze kterého bude vyplývat, že tato strana mění odpovědnou osobu. V případě, že z oznámení bude vyplývat, že smluvní strana pouze odvolala svoji odpovědnou osobu, aniž by zároveň určila novou, je oprávněn v dané oblasti jednat za tuto smluvní stranu její statutární orgán. 3. Termíny a lhůty plnění 3.1. Pro zhotovení předmětu plnění dle odstavce 1.1 této smlouvy je určena lhůta 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy nebo ode dne dodání veškerých potřebných podkladů (materiálů) objednatelem, podle toho, která skutečnost nastane později Pro poskytování jednorázových služeb dle odstavců 1.2.a) a 1.2.b) je sjednána lhůta vždy pro každou službu zvlášť a její návrh je předmětem písemné nabídky, podkladu pro pokyn objednatele, kterou před poskytnutím služby poskytovatel předloží objednateli Zhotovení předmětu plnění dle odstavce 1.1 a poskytování jednorázových služeb dle odstavců 1.2.a) a 1.2.b) této smlouvy se považuje za ukončené okamžikem předání předmětu plnění Je-li poskytovatel v prodlení s předáním předmětu plnění dle odstavců 3.1. a 3.2., přičemž objednatel poskytl k jeho převzetí náležitou součinnost, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané odměny za předmět plnění, s jehož předáním je poskytovatel v prodlení, za každý i započatý den prodlení. Maximální výše smluvní pokuty je stanovena jako 100% odměny za předmět plnění, s jehož předáním je poskytovatel v prodlení Služby související s provozem aplikace dle odstavce 1.3. budou započaty buď okamžikem předání aplikace objednateli, nebo okamžikem, kdy bude jejich započetí technicky možné, podle toho, která skutečnost nastane později Objednatel se zavazuje poskytnout poskytovateli ke všem jeho závazkům plynoucím ze smlouvy vyžadujícím spolupůsobení objednatele řádnou a včasnou součinnost. Zejména se jedná o předávání potřebných informací a podkladů (materiálů) ke zhotovení předmětu plnění, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne vznesení požadavku na předložení informací a podkladů (materiálů) poskytovatelem Jestliže je objednatel v prodlení s předložením podkladů (materiálů) dle odstavce 3.7. je poskytovatel oprávněn po předchozím upozornění opatřit požadované podklady (materiály) sám. Jestliže mu tímto vznikly dodatečné náklady, je oprávněn účtovat takové náklady objednateli. 4. Předání předmětu plnění 4.1. Předáním předmětu plnění dle odstavce 1.1. se rozumí prezentace, při které poskytovatel prokáže objednateli obsahové a funkční vlastnosti předmětu plnění a zároveň seznámí objednatele s obsluhou aplikace Předáním předmětu plnění dle odstavců 1.2.a) a 1.2.b) se rozumí poskytnutí informace objednateli, že služby požadované objednatelem byly provedeny a jsou zaimplementovány do aplikace v odpovídajícím rozsahu. Jestliže je předmětem plnění samostatný prvek, který není možné do aplikace implementovat (například grafický prvek), rozumí se předáním předmětu plnění objednateli odeslání elektronickou poštou na adresu odpovědné osoby objednatele případně předání datového nosiče buď přímo objednateli nebo prvnímu přepravci Po dohodě smluvních stran může být předání předmětu plnění dle odstavců 1.2.a) a 1.2.b) uskutečněno taktéž formou prezentace, kdy poskytovatel prokáže objednateli obsahové a funkční vlastnosti předmětu plnění Jestliže předmět plnění nevykazuje v okamžiku předání vady, objednatel se zavazuje předmět plnění převzít.

3 5. Odpovědnost za vady 5.1. Poskytovatel výslovně odpovídá za to, že předmět plnění má ke dni předání obsahové a funkční vlastnosti popsané v příloze k odstavci 1.1., respektive že předmět plnění má ke dni předání obsahové a funkční vlastnosti dle pokynu objednatele vystaveného na základě písemné nabídky poskytovatele V případě, že předmět plnění objektivně nemá obsahové a funkční vlastnosti popsané v příloze k odstavci 1.1., respektive obsahové a funkční vlastnosti dle pokynu objednatele vystaveného na základě písemné nabídky poskytovatele, je předmět plnění vadný Neexistence obsahové a funkční vlastnosti, která není výslovně uvedena v příloze k odstavci 1.1., respektive v pokynu objednatele vystaveného na základě písemné nabídky poskytovatele, se za vadu nepovažuje Poskytovatel neodpovídá za vady předmětu plnění, které byly způsobeny třetí osobou nebo vyšší mocí Objednatel může požadovat po poskytovateli bezplatné odstranění vady. Vada musí být objektivně zjištěna, existenci funkční vlastnosti je povinen prokázat poskytovatel Uplatnění nároku na odstranění vady musí být objednatelem podáno písemně neprodleně po jejím zjištění. Poskytovatel se zavazuje prokázanou vadu odstranit do 14 dnů od jejího prokázání objednatelem. 6. Odměna 6.1. Odměna za předmět plnění specifikovaný v odstavci 1.1 této smlouvy je stanovena na ,- Kč (slovy: dvacet tři tisíc korun českých) 6.2. Odměna za předmět plnění dle odstavce 1.2. je sjednána vždy pro každou službu zvlášť a její návrh je předmětem písemné nabídky, podkladu pro pokyn objednatele, kterou před poskytnutím služby poskytovatel předloží objednateli Některé služby dle odstavce 1.2. této smlouvy může poskytovatel provést bez nároku na odměnu. O skutečnosti, zda za konkrétní jednorázovou službu bude poskytovatel požadovat od objednatele odměnu nebo nikoli, bude vždy poskytovatel objednatele informovat před započetím poskytování služby Odměna za předmět plnění specifikovaný v odstavci 1.3.a) této smlouvy je stanovena na 990,- Kč (slovy: devět set devadesát korun českých) za každý započatý rok poskytování služby Zhotovitel zajistí pro objednatele podle možnosti a dostupnosti jednu doménu druhého řádu v top level domain.cz, ke které zajistí provoz jmenných serverů. Cena za tuto službu, pokud bude účtována, představuje 284,- Kč (slovy: dvěstě osmdesát čtyři korun českých) za každý započatý rok poskytování služby Odměna je uvedena bez DPH. Poskytovatel je oprávněn k odměně připočíst DPH v sazbě platné ke dni zdanitelného plnění. 7. Platební podmínky 7.1. Odměna za provedení předmětu plnění dle odstavce 1.1. této smlouvy bude uhrazena v jedné splátce, a to bankovním převodem na účet poskytovatele na základě faktury (daňového dokladu) vystavené poskytovatelem následující pracovní den po předání předmětu plnění Odměna za provedení služeb poskytovaných dle odstavce 1.2. této smlouvy bude uhrazena souhrnně za všechny služby předané v jednom kalendářním měsíci, a to bankovním převodem na účet poskytovatele na základě faktury (daňového dokladu) vystavené poskytovatelem první pracovní den následujícího měsíce Po dohodě smluvních stran může být odměna za provedení předmětu plnění dle odstavce 1.2 uhrazena jednorázově, a to bankovním převodem na účet poskytovatele na základě faktury (daňového dokladu) vystavené poskytovatelem následující pracovní den po předání předmětu plnění.

4 7.4. Splatnost faktur (daňových dokladů) je stanovena na 14 dnů ode dne vystavení faktury 7.5. Objednatel je oprávněn vznést námitky proti faktuře (daňovému dokladu) pouze ve lhůtě splatnosti, a to písemnou formou Bude-li objednatel v prodlení se splněním peněžitého závazku dle odstavce 7.1. nebo 7.2. nebo 7.3., sjednaly strany smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení 8. Licence k předmětu plnění 8.1. Poskytovatel (jako autor) poskytuje v souladu s ustanovením 46 a následujících autorského zákona touto smlouvou objednateli (jako nabyvateli) oprávnění k výkonu práva užít předmět plnění jako celek i v částech, či složkách a sekvencích jako výhradní licenci všemi možnými způsoby jeho užití v souladu s komerčními i nekomerčními zájmy nabyvatele v neomezeném rozsahu na celou dobu autorské ochrany předmětu plnění a pro teritorium celého světa Smluvní strany v souladu s ustanovením 48 odst. 1 autorského zákona a v souladu s občanským zákoníkem sjednávají, že objednatel (jako nabyvatel) je oprávněn poskytnout všechna oprávnění k výkonu práv předmět plnění užít, která jsou součástí licence třetí osobě. Objednatel (jako nabyvatel) je oprávněn poskytnout podlicenci pouze jednou a to pouze jednomu subjektu, opakované poskytnutí podlicence není bez výslovného písemného souhlasu poskytovatele (jako autora) povoleno. Objednatel (jako nabyvatel) se zavazuje o každém poskytnutí podlicence poskytovatele (jako autora) informovat Licence udělená na základě této smlouvy, resp. práva a povinnosti přecházejí při zániku objednatele (jako nabyvatele) na jeho právního nástupce Poskytovatel prohlašuje, že předmět plnění jím vytvořený dle této smlouvy je původní a jeho práva dle této smlouvy nejsou nikterak omezena. 9. Ochrana důvěrných informací 9.1. Smluvní strany se zavazují uchovat v tajnosti veškeré dokumenty, informace, okolnosti a údaje označené jako důvěrné, které si navzájem poskytnou dle smlouvy. Tato povinnost se nevztahuje na případy, kdy smluvní strany tyto dokumenty, informace, okolnosti či údaje jako důvěrné sdělují třetím osobám při plnění závazků ze smlouvy, je-li to nutné či účelné pro řádné splnění povinností smluvních stran ze smlouvy Závazek dle předchozího ustanovení zůstává v platnosti i po ukončení účinnosti smlouvy Za porušení povinnosti ochrany důvěrných informací podle smlouvy se nepovažuje předávání zvláštními prostředky nechráněných informací pomocí faxového přístroje nebo jejich předávání v elektronické podobě s využitím sítě Internet. 10. Platnost smlouvy Smlouva se uzavírá na dobou neurčitou a nabývá účinnosti dnem doručení oběma smluvními stranami podepsaného vyhotovení poskytovateli Objednatel i poskytovatel mají právo odstoupit od smlouvy písemnou výpovědí. Výpovědní lhůta 14 dnů počíná dnem doručení výpovědi druhé straně. Obě smluvní strany mohou ukončit platnost smlouvy na základě oboustranné dohody Objednatel se zavazuje v případě odstoupení od smlouvy před sjednaným předáním předmětu plnění dle článku 4. uhradit poskytovateli veškeré náklady vynaložené na zhotovení předmětu plnění před odstoupením od smlouvy objednatelem, nejvýše však 100% sjednané odměny za předmět plnění V případě závažného nebo opakovaného porušení této smlouvy poskytovatelem má objednatel právo odstoupit od této smlouvy okamžitě. Poskytovatel nemá v takovém případě právo na úhradu nákladů jím vynaložených na zhotovení předmětu plnění před odstoupením od smlouvy objednatelem, ani na náhradu škody, která mu vznikla odstoupením objednatele od této smlouvy z důvodů výše uvedených.

5 10.5. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, když objednatel nedodrží platební podmínky stanovené v článku 7. a je v prodlení o více než 30 kalendářních dnů. Odstoupení poskytovatele od smlouvy se nedotýká jeho nároku na smluvní pokutu a nároku na náhradu škody vzniklé výše uvedeným porušením smlouvy ze strany objednatele. 11. Ostatní ujednání Objednatel nese veškerou odpovědnost za obsah jím poskytnutých podkladů (materiálů) určených ke zveřejnění, stejně jako nese veškerou odpovědnost za využití autorských práv u takových podkladů (materiálů) Pro zajištění provozu aplikace na vzdáleném serveru, je třeba stabilní a kvalitní internetové připojení na straně objednatele. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za nemožnost provozování aplikace způsobené nekvalitním nebo nedostatečným programovým a hardwarovým vybavením na straně objednatele. 12. Závěrečná ustanovení Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení Jakékoli změny či dodatky, kterými se mění nebo ruší smlouva nebo její část, jsou platné jen ve formě písemných dodatků ke smlouvě podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran Smluvní strany se dle 89a občanského soudního řádu dohodly, že k řešení případných sporů mezi smluvními stranami plynoucích ze smlouvy je příslušným soudem soud, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem poskytovatele V případě, že některé ustanovení smlouvy je nebo se stane neplatným či neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná a účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné či neúčinné ustanovení smlouvy ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, zavazují se k plnění a na důkaz pravé a svobodné vůle připojují své podpisy Za poskytovatele V Praze dne Za objednatele V Praze dne Ing. David Filip Ing. Petr Hlávka

6 Příloha ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti informačních technologií Obsah aplikace a její funkční vlastnosti (dále jen "příloha") Smluvní strany: Cirque Digital s.r.o. Ševce Matouše 308/ Praha 4 IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: /0800 Zastupující: Ing. David Filip, jednatel (dále jen "poskytovatel") na straně jedné a PH GIA spol. s r.o. Zlonín 27, okres Praha-východ PSČ IČ: DIČ: CZ Zastupující: ing. Petr Hlávka (dále jen "objednatel") na straně druhé Součástí dynamické internetové aplikace na vzdáleném serveru je: Grafický design Design stránek bude laděný do odstínů zelenohnědé barvy doplněné o některé žluté objekty. V horní části stránky je prezentován podpis autora, v levé části pak jeho dominantní fotografie. V horní části stránky bude též k dispozici horizontální menu se položkami příslušných sekcí, po iniciaci položky bude prezentováno buď její zobrazení, nebo výpis kategorií sekce ve vyklápěcím menu. V patičce stránky je integrován odkaz, aktivující formulář pro zaslání zpětné vazby, informace tiráže a seznam knih doplněný o odkazy pro jejich koupi. Odkaz na formulář i přehled knih tak jsou dostupné na každé stránce aplikace. Vlastní aplikace má dvě části: jednak veřejnou, kterou uvidí návštěvník při zadání URL adresy, dále pak neveřejnou část, která je chráněna přístupovým heslem, a která slouží k doplňování a změnám údajů. Pohled na jednotlivé součásti aplikace je tedy uveden z obou těchto částí. Obecné informace Neveřejná část aplikace umožní definovat následující konstanty: - Předdefinovaný obsah meta tagu keywords - Předdefinovaný obsah meta tagu description - Definovat text pro patičku stránky - Hlavní ovou adresu pro komunikaci stránek Úvod V horní části stránky je definován prostor pro vložení zvýrazněného textu s nadpisem pro uvedení celých stránek. Tematicky je doplněn o grafiku z obalu poslední knihy. Následuje generovaný seznam anotací stránek, které byly v neveřejné části aplikace v příslušných sekcích označeny pro publikování na úvodní stránce. Seznam stránek je možné řadit v rámci neveřejné části. Každá anotace zároveň obsahuje název sekce, do které náleží. Neveřejná část aplikace umožní: - Vložit nadpis úvodní stránky - Vložit úvodní text stránky - Nastavit pořadí zobrazení jednotlivých anotací textů, určených na úvodní stránku

7 Životopis Stránka poskytující informaci o autorovi, prezentuje formátovaný HTML text s obrázky, případnými video sekvencemi a případnými odkazy nebo soubory ke stažení. Videosoubory budou umístěny v rámci neveřejného profilu sítě Youtube a bude je možné vložit do textu v neveřejné části aplikaci. Předpokládáme zaškolení obsluhy této části aplikace a zároveň i vytvoření profilu v síti Youtube pro potřeby aplikace. Pro poznámky a komentáře bude připravená ikonka, kterou bude možné vložit poznámka bude vložena jako parametr Title takové ikonky (otazník na žlutém pozadí). Po najetí myší na ikonku se informace s poznámkou automaticky zobrazí. To nahrazuje poznámky pod čarou, anotace apod. Manipulaci s poznámkami a s videosoubory sdílejí i ostatní položky a kategorie dalších sekcí v aplikaci. Neveřejná část aplikace umožní: Dílo Část aplikace, které má za úkol představit dílo autora. Jednotlivé položky (stránky) jsou organizovány v kategoriích (například Původní básně, Překlady atd.), sekce zahrnuje celkem tři zobrazení: souhrnné zobrazení všech kategorií, souhrnné zobrazení položek v kategorii a zobrazení položky Po kliknutí na název sekce v horizontálním menu se zobrazí stránka s názvem sekce, HTML textem rozšířeným o případné obrázky a výpisem názvů a anotací všech kategorií zařazených do této sekce. Na zařazené kategorie je možné kliknout a aktivovat tak další zobrazení. Zobrazení kategorie obsahuje její název, nadřazenou sekci a HTML text doplněný o případné obrázky. Následuje výpis názvů a anotací položek přiřazených konkrétní kategorii. Kliknutím na název položky se aktivuje její detailní zobrazení. Detailní zobrazení obsahuje název položky, doplněný o nadřazenou sekci a kategorii, HTML text s obrázky, případnými videosekvencemi (stejná mechanika jako u předchozí sekce). Každou položku je také možné doplnit o neomezený počet souborů ke stažení a www odkazů na další zdroje. Tak jako v sekci Životopis, i zde je možné přidávat do textu poznámky a komentáře pomocí obrázku s předpřipraveným symbolem. Neveřejná část aplikace umožní Definice sekce: - Zapnout nebo vypnout zobrazování sekce v aplikaci Neveřejná část aplikace umožní Definice kategorie: - Přidat, editovat a mazat kategorii - Vložit nadpis kategorie - Vložit anotaci kategorie pro její souhrnná zobrazení - Nastavit pořadí zobrazení jednotlivých kategorií v souhrnných zobrazeních Neveřejná část aplikace umožní Definice položky: - Přidat, editovat a mazat položku - Zařadit položku do jedné kategorie - Vložit nadpis položky - Vložit anotaci položky pro její souhrnná zobrazení - Nastavit pořadí zobrazení jednotlivých položek v souhrnných zobrazeních

8 Ukázky Sekce v aplikaci, kde budou dostupné v kategorizované formě ukázky z díla autora a z děl o autorovi. Jednotlivé položky (stránky) jsou organizovány v kategoriích, sekce zahrnuje celkem tři zobrazení: souhrnné zobrazení všech kategorií, souhrnné zobrazení položek v kategorii a zobrazení položky Po kliknutí na název sekce v horizontálním menu se zobrazí stránka s názvem sekce, HTML textem rozšířeným o případné obrázky a výpisem názvů a anotací všech kategorií zařazených do této sekce. Na zařazené kategorie je možné kliknout a aktivovat tak další zobrazení. Zobrazení kategorie obsahuje její název, nadřazenou sekci a HTML text doplněný o případné obrázky. Následuje výpis názvů a anotací položek přiřazených konkrétní kategorii. Kliknutím na název položky se aktivuje její detailní zobrazení. Detailní zobrazení obsahuje název položky, doplněný o nadřazenou sekci a kategorii, HTML text s obrázky, případnými videosekvencemi (stejná mechanika jako u předchozí sekce). Každou položku je také možné doplnit o neomezený počet souborů ke stažení a www odkazů na další zdroje. Také zde je možné přidávat do textu poznámky a komentáře pomocí obrázku s předpřipraveným symbolem. Neveřejná část aplikace umožní Definice sekce: - Zapnout nebo vypnout zobrazování sekce v aplikaci Neveřejná část aplikace umožní Definice kategorie: - Přidat, editovat a mazat kategorii - Vložit nadpis kategorie - Vložit anotaci kategorie pro její souhrnná zobrazení - Nastavit pořadí zobrazení jednotlivých kategorií v souhrnných zobrazeních Neveřejná část aplikace umožní Definice položky: - Přidat, editovat a mazat položku - Zařadit položku do jedné kategorie - Vložit nadpis položky - Vložit anotaci položky pro její souhrnná zobrazení - Nastavit pořadí zobrazení jednotlivých položek v souhrnných zobrazeních

9 Eseje a novinové články V této sekci budou do kategorií uspořádány publikované eseje a novinové články ve vztahu k autorovi. Jednotlivé položky (stránky) jsou organizovány v kategoriích, sekce zahrnuje celkem tři zobrazení: souhrnné zobrazení všech kategorií, souhrnné zobrazení položek v kategorii a zobrazení položky Po kliknutí na název sekce v horizontálním menu se zobrazí stránka s názvem sekce, HTML textem rozšířeným o případné obrázky a výpisem názvů a anotací všech kategorií zařazených do této sekce. Na zařazené kategorie je možné kliknout a aktivovat tak další zobrazení. Zobrazení kategorie obsahuje její název, nadřazenou sekci a HTML text doplněný o případné obrázky. Následuje výpis názvů a anotací položek přiřazených konkrétní kategorii. Kliknutím na název položky se aktivuje její detailní zobrazení. Detailní zobrazení obsahuje název položky, doplněný o nadřazenou sekci a kategorii, HTML text s obrázky, případnými videosekvencemi (stejná mechanika jako u předchozí sekce). Každou položku je také možné doplnit o neomezený počet souborů ke stažení a www odkazů na další zdroje. Také zde je možné přidávat do textu poznámky a komentáře pomocí obrázku s předpřipraveným symbolem. Neveřejná část aplikace umožní Definice sekce: - Zapnout nebo vypnout zobrazování sekce v aplikaci Neveřejná část aplikace umožní Definice kategorie: - Přidat, editovat a mazat kategorii - Vložit nadpis kategorie - Vložit anotaci kategorie pro její souhrnná zobrazení - Nastavit pořadí zobrazení jednotlivých kategorií v souhrnných zobrazeních Neveřejná část aplikace umožní Definice položky: - Přidat, editovat a mazat položku - Zařadit položku do jedné kategorie - Vložit nadpis položky - Vložit anotaci položky pro její souhrnná zobrazení - Nastavit pořadí zobrazení jednotlivých položek v souhrnných zobrazeních Ohlasy Do této sekce bude klient v budoucnosti umísťovat reakce buď na webovou stránku, publikované knihy nebo další materiály o autorovi. Sekce nebude kategorizovaná a bude obsahovat pouze souhrnné zobrazení všech položek a detailní zobrazení vybrané položky. Souhrnné zobrazení obsahuje název sekce, HTML text rozšířený o případné obrázky a výpis názvů a anotací všech položek v sekci. Na ně lze kliknout a iniciovat tak detailní zobrazení. Neveřejná část aplikace umožní Definice sekce: - Zapnout nebo vypnout zobrazování sekce v aplikaci

10 Neveřejná část aplikace umožní Definice položky: - Přidat, editovat a mazat položku - Vložit nadpis položky - Vložit anotaci položky pro její souhrnná zobrazení - Nastavit pořadí zobrazení jednotlivých položek v souhrnných zobrazeních Napsali o M.H. Sekce, ve které návštěvníci stránek naleznou přehled materiálů o autorovi. Sestává ze souhrnného zobrazení všech položek a detailního zobrazení vybrané položky. Souhrnné zobrazení obsahuje název sekce, HTML text rozšířený o případné obrázky a výpis názvů a anotací všech položek v sekci. Na ně lze kliknout a iniciovat tak detailní zobrazení. Neveřejná část aplikace umožní Definice sekce: - Zapnout nebo vypnout zobrazování sekce v aplikaci Neveřejná část aplikace umožní Definice položky: - Přidat, editovat a mazat položku - Vložit nadpis položky - Vložit anotaci položky pro její souhrnná zobrazení - Nastavit pořadí zobrazení jednotlivých položek v souhrnných zobrazeních Napište nám Formulář zpětné vazby, který návštěvníkům serveru umožňuje odeslat informaci o autorovi, svůj dotaz, ohlas nebo připomínku. Iniciace formuláře je možná na každé stránce pomocí ikony v dolní části. V záhlaví stránky je uveden formátovaný text, pod textem je prostor vyhrazený pro přílohy připojené soubory ke stažení a www odkazy. Formulář obsahuje následující pole: - Téma uživatelského příspěvku (nepovinné) - Text uživatelského příspěvku - ová adresa - Telefonní číslo (nepovinné) - Jméno uživatele Formulář je ochráněn proti nežádoucímu zneužití systémem CAPTCHA. Po jeho odeslání je uživateli v nové vrstvě prezentována zpětná vazba, údaje formuláře jsou odeslány ve formátované ové zprávě na hlavní zadanou adresu klienta. Neveřejná část aplikace umožní: - Vložit text zpětné vazby

11 - Vložit text anonce na sekci umístěný na titulní stránce Knihy V zápatí každé stránky budou umístěny seřazené položky s knihami, které klient vydal nebo spoluvydal. Každá knížka bude doplněna o náhled obalu a bude k ní možné přidat externí odkazy například na e-shopy, kde bude knihu možné online objednat Neveřejná část aplikace umožní: - Přidat, editovat a mazat položku/knihu - Vložit název položky - Nastavit pořadí zobrazení jednotlivých knih v patičce stránek - Přidat k položce jeden obrázek náhled obalu - Přidat k položce www odkazy doplněné o popisku Za zhotovitele V Praze dne Za objednatele V Praze dne Ing. David Filip Ing. Petr Hlávka

Smlouva o poskytování služeb v oblasti informačních technologií

Smlouva o poskytování služeb v oblasti informačních technologií Smlouva o poskytování služeb v oblasti informačních technologií uzavřená dle příslušných ustanovení zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a dle příslušných ustanovení zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon

Více

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objednatele: DIL/40/01/001746/2008 Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 6. října 2011 Č. j.: 232/91 568/2011/BA Věc: Výzva

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257042590 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 3.5.2013 PID: MFCR3XFBCD Č. j.: MF-39358/2013/23-2302/T

Více

Smlouvu o dodávce komplexního softwarového řešení pro účetnictví

Smlouvu o dodávce komplexního softwarového řešení pro účetnictví Správa služeb hlavního města Prahy, příspěvková organizace se sídlem Kundratka 19, 180 00 Praha 8 - Libeň IČ: 70889660 DIČ: CZ70889660 E-mail: info@sshrnp.cz jednající ředitelem Ing. Josefem Juránkem jako

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

SMLOUVA O DÍLO. Čl. I Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. Čl. I Smluvní strany Číslo smlouvy MF 3302/013/2013 Toto číslo uvádějte při fakturaci SMLOUVA O DÍLO Dodávka montáž a integrace zabezpečovacího systému v objektu AO Politických vězňů uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ).

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ). OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti inet Solutions s.r.o. se sídlem Praha 10, Nad Vodovodem 1107/37, PSČ 10800, IČ: 26775751 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 929651

Více

jednající. jednající...

jednající. jednající... Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: SPOLEČNOST se sídlem..., IČ:... jednající... společnost zapsána do OR vedeného... číslo smlouvy objednatele: (dále jen objednatel ) a VIZUS.CZ

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Gapanet solution s.r.o. ke Smlouvě o dílo

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Gapanet solution s.r.o. ke Smlouvě o dílo Všeobecné obchodní podmínky společnosti ke Smlouvě o dílo I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost, se sídlem V Záhorském 256, 190 12 Praha 9 Dolní Počernice, IČ 29052998, zapsaná ve Veřejném rejstříku

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 13. prosince 2012 PID MFCR2XHTAZ Č.j.:MF-95576/2012/23-232/BA

Více

SMLOUVA O DÍLO Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje

SMLOUVA O DÍLO Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje SMLOUVA O DÍLO Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 536 a násl.

Více

SMLOUVA. o poskytování technické podpory (maintenance), servisní podpory a rozvoje aplikace Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje

SMLOUVA. o poskytování technické podpory (maintenance), servisní podpory a rozvoje aplikace Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje SMLOUVA o poskytování technické podpory (maintenance), servisní podpory a rozvoje aplikace Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 269 odst. 2 zákona

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ). Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Střední zdravotnická škola Kroměříž Zastoupená: Mgr. Dagmar Ondruškovou, ředitelkou Sídlem: Albertova 4261, 767 26 Kroměříž IČ: 00637939 Bankovní spojení: komerční

Více

evidování Poskytovatele jako majitele týká. Ze strany Poskytovatele je Mandátní smlouva uzavřena Zahájením poskytování Služby registrace této domény.

evidování Poskytovatele jako majitele týká. Ze strany Poskytovatele je Mandátní smlouva uzavřena Zahájením poskytování Služby registrace této domény. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní společnost POLOMINO Services, spol. s r.o. vydává tímto postupem podle 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Veřejné obchodní podmínky poskytovábní služeb zákazníkům. Dokument je platný od 1.6.2015 ISO 9001:2008

Veřejné obchodní podmínky poskytovábní služeb zákazníkům. Dokument je platný od 1.6.2015 ISO 9001:2008 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní korporace Unico Europe s.r.o., IČO: 242 97 747, sídlem: Kaprova 42, 110 00 Praha Staré město (dále UNICO nebo Poskytovatel ) publikuje tímto v souladu s 1751 zákona č. 89/2012

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro poskytování služeb webdesignu a dalších souvisejících služeb

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro poskytování služeb webdesignu a dalších souvisejících služeb OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb webdesignu a dalších souvisejících služeb obchodní společnosti Poski.com s.r.o. (dodavatel) se sídlem 28. října 1584/281, Ostrava Mariánské Hory, 709 00, IČ:27791505,

Více

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smluvní strany Objednatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastoupený:

Více

Definice pojmů. Scanfore s.r.o. - IT divize egen. se sídlem Podpěrova 2, Brno, 621 00 IČ: 28288351 DIČ: CZ28288351

Definice pojmů. Scanfore s.r.o. - IT divize egen. se sídlem Podpěrova 2, Brno, 621 00 IČ: 28288351 DIČ: CZ28288351 Scanfore s.r.o. - IT divize egen se sídlem Podpěrova 2, Brno, 621 00 IČ: 28288351 DIČ: CZ28288351 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 58827 www.egen.cz

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení: KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Rakvice Zastoupená: Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

Více

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vývoj, implementace, provozování a podpora Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Projektová dokumentace Lázeňská zóna Lednice, doplnění

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00BOZ8I SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, zejména dle 536 a následujících Článek I. Smluvní strany Název Adresa: IČ: 00300535

Více

LICENČNÍ SMLOUVA dodávka software pro zpracování zdravotnických dat

LICENČNÍ SMLOUVA dodávka software pro zpracování zdravotnických dat LICENČNÍ SMLOUVA dodávka software pro zpracování zdravotnických dat.. zapsána: se sídlem: IČ: zastoupený: bankovní spojení: číslo účtu: dne DIČ: jako poskytovatel licence na straně jedné (dále jen poskytovatel

Více

Všeobecné obchodní a licenční podmínky ÚRS PRAHA, a.s.

Všeobecné obchodní a licenční podmínky ÚRS PRAHA, a.s. Všeobecné obchodní a licenční podmínky ÚRS PRAHA, a.s. Datové soubory ÚRS a Aplikační programové vybavení KROS plus a SMART plus rok 2015 Ing. Pavel Krajíček Obchodní ředitel ÚRS PRAHA, a.s. VŠEOBECNÉ

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky užívání počítačového programu FastCentrik 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Obchodní podmínky 1.1.1 Tyto Obchodní podmínky upravují podmínky užívání počítačového programu FastCentrik

Více

Obchodní podmínky SEO Expert a.s.

Obchodní podmínky SEO Expert a.s. 1 Obchodní podmínky akciové společnosti SEO Expert a.s. se sídlem Praha 4, Michle, Na Nivách 956/3, PSČ 141 00, IČ: 24136841, DIČ: CZ24136841 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB SPOLEČNOSTÍ MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB SPOLEČNOSTÍ MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB SPOLEČNOSTÍ MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ I.1 Společnost MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o., se sídlem Drtinova 557/10, Praha 5, PSČ

Více