NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)"

Transkript

1 NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Daňové příjmy: 8, ,83 Nedaňové příjmy: ,31 Kapitálové příjmy: 0,- Přijaté transfery: , Příjmy celkem: 9, ,14 Kč Běžné výdaje: 5, ,79 Kapitálové výdaje: 2, , Výdaje celkem: 8, , Saldo příjmů a výdajů = Financování r FIN 2-12M: 1, ,35 Kč Celkový stav finančních prostředků na BÚ k : ČNB k : CELKEM prostředky na účtu 231: 12, ,09 Kč ,91 Kč , ,-- Kč Výsledek hospodaření hlavní činnosti minulých účetních období : 6, ,13 Výsledek hospodaření hospodářské činnosti minulých účetních období: 3, , Celkem účet 432 ROZVAHA: 9, ,18 Výsledek hospodaření hlavní činnosti běžného účetního období: 3, ,36 Výsledek hospodaření hospodářské činnosti běžného účetního období : , Celkem účet 493 ROZVAHA: 3, ,02 Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy ve výkaze FIN 2-12, výkazy roční účetní závěrky Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát a Příloha účetní závěrky jsou součástí závěrečného účtu a jsou dostupné dálkovým přístupem na v sekci úřední deska. K nahlédnutí jsou i na obecním úřadu v kanceláři účetní.

2 HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST OBCE ZA R Výnosy: - tržby vodné ,12 - tržby z lesa ,77 - přísp.na zalesnění 5.892,74 - nájem ,58 - odpisy z invest.dotací ,- - daň z příjmů , Výnosy celkem: ,21 Kč Náklady: - vodné ,63 - lesy ,50 - bytové hospodářství ,82 - prodej majetku 3.500,- - opravné pol. k pohledávkám ,60 - odpisy majetku , Náklady celkem: 1, , Výnosy: 1, ,21 Náklady: -1, , HV za r před zdaněním: ,66 Daň z příjmu: , Výsledek hospodaření po zdanění: ,66 + nerozdělený zisk min. let: 3, , Hospodářská činnost celkem Kč: 3, ,71 ===================================================

3 Hospodaření Sociálního fondu v roce 2013 Příjmy: Tvorba SF - 1.Q 7.448,- Kč - 2.Q 9.483,- Kč - 3.Q 9.253,- Kč - 4.Q ,- Kč Celkem: ,- Kč Výdaje: Příspěvky na obědy ve ŠJ Příspěvky na rekreaci pro zam. Vstupenky na koncert Vitamínové přípravky pro zam. Celkem: 5.550,- Kč ,- Kč 3.290,- Kč 3.375,- Kč ,- Kč Zůstatek účtu 419 k : ,- Kč Příjmy v roce ,- Kč Výdaje v roce ,- Kč Zůstatek účtu soc. fondu k : ,- Kč ========================================= Tvorba a čerpání fondu se řídí Zásadami pro tvorbu a čerpání prostředků sociálního fondu schválenými zastupitelstvem obce dne , usn. č. 1/2006, bod 1.3. Vypracovala: Pražáková J. k

4 HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZA R. 2013: Mateřská škola Hnátnice Výnosy: - neinv.dotace z MŠMT 1, ,- - dotace od obce na provoz ,- - tržby z prodeje služeb ,- - úroky z účtu 6.687,29 - ostatní finanční výnosy 1.232, Výnosy celkem: 2, ,29 Kč Náklady: - na platy 1, ,- - SP + ZP zaměstnavatel ,- - FKSP ,- - spotřeba materiálu ,57 - spotřeba energie a plynu ,- - opravy a udržování 2.904,- - cestovné 1.127,- - ostatní služby ,94 - zákon. pojištění za zaměstnance 5.258,- - odpisy majetku ,- - nákup DDM ,- - ostatní náklady z činnosti 600, Náklady celkem: 2, , Výnosy: 2, ,29 Náklady: , Hospodářský výsledek MŠ : ,78 Kč ================================================ Mateřská škola Hnátnice hospodařila s přebytkem ve výši ,78 Kč. Dle stanovení finančních vztahů mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizaci na rok 2013 bude zlepšený hospodářský výsledek po schválení ZO převeden do rezervního fondu MŠ. Stav fondů před finančním vypořádáním: Fond odměn FKSP Fond rezervní Fond investiční ,- Kč ,72 Kč ,50 Kč ,-- Kč ,15 Kč Stav finančních prostředků na účtu k : Stav finančních prostředků v pokladně: Stav finančních prostředků běžného účtu FKSP: ,28 Kč ,-- Kč ,72 Kč

5 Základní škola Hnátnice Výnosy: - neinv.dotace z MŠMT 2, ,- - dotace od obce na provoz ,- - tržby z prodeje služeb ,- - čerpání fondů ,- - úroky z účtu 6.250, Výnosy celkem: 3, ,92 Kč Náklady: - na platy 1,621,300,- - SP + ZP zaměstnavatel ,- - FKSP ,- - spotřeba materiálu ,51 - spotřeba energie ,- - opravy a udržování ,- - cestovné 982,- - ostatní služby ,92 - zákon. pojištění za zaměstnance 6.695,- - odpisy majetku ,- - nákup DDM , Náklady celkem: 3, , Výnosy: 3, ,92 Náklady: - 3, , Hospodářský výsledek ZŠ : ,49 Kč =============================================== Základní škola Hnátnice hospodařila s přebytkem ve výši ,49 Kč. Dle stanovení finančních vztahů mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací na rok 2013 bude zlepšený hospodářský výsledek po schválení ZO převeden do rezervního fondu ZŠ, případně do fondu odměn. Stav fondů před finančním vypořádáním: Fond odměn FKSP Fond rezervní Fond investiční 6.000,-- Kč ,92 Kč ,69 Kč ,10 Kč ,71 Kč Stav finančních prostředků na účtu k Stav finančních prostředků v pokladně: Stav finančních prostředků běžného účtu FKSP: ,63 Kč ,-- Kč ,92 Kč - Roční účetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na obecním úřadu v kanceláři účetní.

6 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně: Neinvestiční dotace do rozpočtu obce v roce 2013 na úhradu výdajů spojených s volbou prezidenta ČR činila celkem ,- Kč, ÚZ Dotace byla čerpána v plné výši. Neinvestiční dotace na úhradu výdajů spojených s volbami do PS PČR činila celkem ,- Kč, ÚZ Dotace byla čerpána ve výši ,- Kč. Nedočerpaná dotace ve výši 3.931,- Kč vrácena do státního rozpočtu dne Z rozpočtových prostředků Pardubického kraje poskytnuta účelová investiční dotace na akci Posilující zdroj vody ve výši ,-. Dotace byla vyčerpána v plné výši. Náklady na akci byly ve výši ,- Kč bez DPH. Na výměnu oken v budově ZŠ I. etapa byla poskytnuta neinvestiční dotace z Programu obnovy venkova PK ve výši ,- Kč. Dotace vyčerpána v plné výši. Celkové náklady na akci činily ,80 Kč. Další dotací z rozpočtu PK bylo poskytnutí účelové neinvestiční dotace na pokrytí mimořádných finančních výdajů JSDH obce spojených se zásahy při povodňových záchranných a likvidačních pracích v červnu 2013 ve výši ,- Kč. Celá dotace byla vyčerpána na stanovený účel. Dotace z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši ,- Kč, ÚZ byla vyčerpána v plné výši na mzdové náklady pracovníka na VS. Úhrada mzdových nákladů za 12/2013 ve výši ,- Kč bude ÚP poukázána na účet obce v roce Veškeré přijaté dotace byly řádně vyúčtovány. Přehled poskytnutých příspěvků v roce 2013 Zájmová organizace TJ SOKOL příspěvek na provoz tělocvičny ,- Zájmová organizace SDH příspěvek na čerpadlo, uniforma ,- Zájmová organizace MS Podhradí příspěvek na krmivo pro zvěř ,- Ústeckoorlická nemocnice příspěvek na polohovací lůžka ,- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 ze dne Přezkoumání provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO pracovníky oddělení přezkumu hospodaření krajského úřadu. Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření obce Hnátnice za rok Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, - Neuvádí se zjištěná rizika. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 je přílohou k závěrečnému účtu. Vypracovala k Pražáková J. Schválením hospodaření obce za rok 2013 byla provedena následná řídící kontrola.. Příkazce operací: Správce rozpočtu: Hlavní účetní:

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 V tis. Kč z výkazu FIN 2-12 Schválený Upravený Plnění k % plnění Rozpočet rozpočet 31.12.2014 k uprav.rozp. Tř.1

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Obec Bělotín Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Obec Bělotín Adresa: Bělotín 151, 753

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BATŇOVICE ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BATŇOVICE ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BATŇOVICE ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 Schválený Údaje

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 (údaje jsou v

Více

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond. 74.953,30Kč

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond. 74.953,30Kč Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2014. Závěrečný účet roku 2014 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Závěrečný účet obce Halenkov za rok 2014

Závěrečný účet obce Halenkov za rok 2014 Závěrečný účet obce Halenkov za rok 2014 Podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. 1/ Rozpočet, hospodářský výsledek / údaje jsou v Kč, po

Více

Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU

Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014

Více

Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2014 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků) 1) Rozpočtové hospodaření Zastupitelstvo obce

Více

Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010

Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010 Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010 (zpracovaný na základě par. 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Obec Bantice IČ:00600113 Závěrečný účet obce za rok 2010 Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Vypracovala: Marie Františová Starosta obce: René Remeš Vyvěšeno: 14.6.2011 Zveřejněno na úřední desce

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Legislativa Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2012 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické

Více

Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada za rok 2013

Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada za rok 2013 Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů

Více

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011 Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaj o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 (údaje v Kč) Rozpočet

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 28.04.2015 Sňato dne: 15.05.2015 1 Název Účet Kč Software 018 113 495,00

Více

Skutečnost-plnění k 31.12.2014

Skutečnost-plnění k 31.12.2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LUPENICE ZA ROK 2014 ( 17 ZÁKONA Č. 250/2000 Sb., O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ, VE ZNĚNÍ PLATNÝCH PŘEDPISŮ) Strana č. 1 Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje

Více

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, dle 17, schválilo dne 20.6.2014 zastupitelstvo

Více

Zápis č. 3. ze zasedání ZM ze dne 31. 3. 2010 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice.

Zápis č. 3. ze zasedání ZM ze dne 31. 3. 2010 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Zápis č. 3 ze zasedání ZM ze dne 31. 3. 2010 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Přítomni: dle prezenční listiny (8) Další zasedání se bude konat ve středu dne 28. 4. 2010 od 18:00 hod. v sálu radnice

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010 Rozpočet obce Kostelní Lhota na rok 2010 byl schválen v zastupitelstvu obce dne 24. 02. 2010 jako schodkový. Schodek ve výši 3.546.380,00 Kč byl krytý finančními

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E P O S T U P I C E

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E P O S T U P I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E P O S T U P I C E R O K 2 0 0 6 I. Finanční hospodaření obce v roce 2006 Zastupitelstvo obce pro rok 2006 schválilo rozpočet 22. 2. 2006. Od počátku roku do 22. 2. 2006

Více

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010 je zpracován v souladu s ustanovením 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801

OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801 OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (dle 17 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 1. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C za rok 2009 Vyvěšeno dne : 19.5.2010 Zveřejněno na úřední desce na internetu : 19.5.2010 Sejmuto dne : 4.6.2010 Schváleno v OZ obce : Obsah : strana Návrh závěrečného

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET Města Staré Město za rok 2012 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření Ukazatel rozpočtu Příjmy celkem 132 711 91 062 92 179 101 % Výdaje celkem 130 786 88 225 86 944 99 % Financování

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více