ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ZA ROK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------"

Transkript

1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ZA ROK I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok II. Plnění rozpočtu příjmů II. 1. Daňové příjmy II. 2. Nedaňové příjmy II. 3. Kapitálové příjmy II. 4. Přijaté dotace III. Plnění rozpočtu výdajů III. 1. Běžné výdaje III. 2. Kapitálové výdaje IV. Přehled provedených rozpočtových opatření V. Bankovní účty VI. Finanční vypořádání VII.Účetní závěrka, výsledek hospodaření VIII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

2 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMU Příjmy Obce Přísnotice v roce 2003 vzhledem k upravenému rozpočtu celkově naplněny na 99,48 %. V roce 2003 získala obec Přísnotice následující příjmy: II. 1. Daňové příjmy Z daňových příjmů získala obec Přísnotice za rok 2003 celkem ,-- Kč Obec Přísnotice dostala tyto daně: pol Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti ,-- Kč pol Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl. činnosti ,-- Kč pol Daň z příjmů fyz. osob z kapit. výnosů ,-- Kč pol Daň z příjmů právnických osob ,-- Kč pol Daň z přidané hodnoty ,-- Kč pol Správní poplatky ,-- Kč pol Poplatek za likvidaci komunálního odpadu ,-- Kč pol Poplatek za provozovaný výherní hrací příst ,-- Kč pol Poplatek ze psů ,-- Kč pol Poplatek za užívání veřejného prostranství ,-- Kč pol Daň z nemovitosti ,-- Kč II. 2. Nedaňové příjmy Z nedaňových příjmů získala obec Přísnotice za rok 2003 celkem ,12 Kč. Týkalo se to těchto příjmů. Příjmy z poskytování služeb pol Jedná se o stravné, příspěvky na mateřskou školu a školní družinu, obědy pro důchodce, kopírování, poplatky za hroby, poplatky za knihovnu a za stočné v částce 185 tis. Kč.

3 Příjmy z úroků bankovních účtů pol činily 7 tis. Kč. Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů pol Jedná se o poplatek za provedené zkušební vrty ve výši 15 tis. Kč. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady pol Jedná se o příspěvek na třídění odpadu ve výši 51 tis. Kč Příjmy z pronájmu - pol. 2131, 2132, Jedná se o pronájem obchodu, kulturního domu a pronájem pozemků a to v celkové výši 40 tis. Kč. Příjmy z prodeje neinvestičního majetku - pol Jedná se o výtěžek za tříděný odpad - železo a to v celkové výši 10 tis. Kč. Přijaté neinvestiční dary - pol Jedná se o dar na provoz hasičů v celkové výši 2,5 tis. Kč. Ostatní nedaňové příjmy - pol Jedná se o příspěvek od sdružení Vak Židlochovicko na vrácení předplatného stočného a půjček od občanů na kanalizaci v částce 665 tis. Kč. Příjmy z prodeje zboží již zakoupeného za účelem dalšího prodeje pol Jedná se o prodej popelnic pro občany ve výši 1 tis. Kč. II. 3. Kapitálové příjmy Kapitálové příjmy Obce Přísnotice v roce 2003 v celkové výši 67 tis. Kč. Příjmy z prodeje pozemků - pol a to ve výši 1.400,-- Kč. Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku pol Jedná se o odprodej čerpadla na přečerpávací stanici kanalizace a to ve výši 51 tis. Kč. Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku - pol Jedná se o příspěvek na prodloužení plynofikace na ulici Přibická a to ve výši 15 tis. Kč.

4 II. 4. Přijaté dotace Ostatní neinvestiční přijaté dotace pol Jedná se o dotaci od Obnovy venkova na úroky z úvěru a to ve výši 169 tis. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrn. dotač. vztahu pol Jedná se o takzv. globální dotaci na správu obce a příspěvky na žáky naší základní školy v celkové výši 96 tis. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu pol Jedná se o dotaci na referendum vstupu do EU a to ve výši 20 tis. Kč. Neinvestiční přijaté dotace od obcí pol Jedná se o příspěvky na provoz základní školy od obcí, ze kterých přijíždí děti do naší základní školy a příspěvek na provoz knihovny od Města Židlochovice a to ve výši 60 tis. Kč. Neinvestiční přijaté dotace od krajů pol Jedná se o dotaci na akceschopnost Sboru dobrovolných hasičů Přísnotice ve výši 18 tis. Kč. Neinvestiční přijaté dotace od krajů pol ÚZ 33150, Jedná se o dotaci na mzdy Základní školy Přísnotice a to ve výši tis. Kč, a dotace na vzdělávání pro ZŠ Přísnotice ve výši 14 tis. Kč.

5 PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJU Výdaje Obce Přísnotice v roce 2003 byly vzhledem k upravenému rozpočtu celkově čerpány na 93,70 %. III. 1. Oddíl 22 - DOPRAVA Výdaje Obce Přísnotice v roce 2003 v oblasti dopravy se týkaly financování autobusové dopravy spoj Přísnotice-Židlochovice příspěvkem autodopravci panu Oldřichovi Němcovi, Vojkovice 14 v celkové částce 1 tis. Kč.. III. 1. Oddíl 23 - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Výdaje Obce Přísnotice v roce 2003 v oblasti vodního hospodářství se týkaly nákladů na kanalizaci její provoz a to v celkové výši 124 tis. Kč. Výdaje obce Přísnotice se týkaly pol neinvestiční transfery obcím - výdaje na provoz ČOV Žabčice v celkové výši 35 tis. Kč. Dále se týkaly pol investiční transfery obcím v celkové výši 693 tis. Kč. Výdaje se týkaly splácení půjčky na ČOV Žabčice, Fondu životního prostředí ČR. III. 1. Oddíl 31 - VZDĚLÁNÍ Výdaje Obce Přísnotice v roce 2003 v oblasti vzdělání se týkaly nákladů na základní školu, mateřskou školu a školní jídelnu. Základní škola měla provozní náklady ve výši 458 tis. Kč. Základní škola měla mzdové náklady a náklady na vzdělávání ve výši tis. Kč. Dále se týkaly neinvestičních nákladů na provoz základních škol v jiných obcích na naše žáky pol v celkové částce 29 tis. Kč.

6 III. 1. Oddíl 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY Výdaje Obce Přísnotice v oblasti kultury se týkaly kulturního domu, chovatelny, místního rozhlasu a darů pro občany k životním jubileům v celkové částce 66 tis. Kč. III. 1. Oddíl 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST Výdaje Obce Přísnotice v oblasti tělovýchovy se týkaly hlavně příspěvku pro činnost TJ SOKOL Přísnotice a to v částce 10 tis. Kč. Dále využití volného času mládeže a to na MDD v částce 1 tis. Kč. III. 1. Oddíl 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ Výdaje Obce Přísnotice v oblasti komunálních služeb a územního rozvoje se týkaly veřejného osvětlení, pohřebnictví a prodloužení plynofikace na ulici Přibická a vybudování elektrického vedení pro výstavbu nových rodinných domů. U veřejného osvětlení byly náklady hlavně v položce elektrické energie a oprav a to v celkové výši 82 tis. Kč. U pohřebnictví byly náklady na hrobníka v celkové výši 2,8 tis. Kč. III. 1. Oddíl 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Výdaje Obce Přísnotice v oblasti ochrany životního prostředí se týkaly sběru a svozu komunálního odpadu a péči o vzhled obce a veřejnou zeleň a to v celkové výši 432 tis. Kč. Z toho největší část tvořily náklady na odvoz a uložení odpadů a to v celkové výši 417 tis. Kč. III. 1. Oddíl 43 - SOC. PÉČE A POMOC STARÝM A ZDRAV. POSTIŽ. OBČANUM. Výdaje Obce Přísnotice v oblasti sociální péče se týkaly pouze obědů pro důchodce a to v celkové výši 135 tis. Kč.

7 III. 1. Oddíl 55 - POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZACHRANNÝ SYSTÉM Výdaje Obce Přísnotice v oblasti požární ochrany se týkaly pouze Sboru dobrovolných hasičů Přísnotice a to v celkové částce 46 tis. Kč. III. 1. Oddíl 61 - STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY Běžné výdaje na zastupitelstvo obce. Rozpočet běžných ( tj. neinvestičních) výdajů na Zastupitelstvo obce Přísnotice byl v roce 2003 vyčerpán na 90,91 %. Podseskupení položek platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci Zahrnuje odměny členům zastupitelstva obce Přísnotice, platové refundace jiným organizacím za účast jejich zaměstnanců (neuvolněných členů) zastupitelstva obce v celkové výši 274 tis. Kč. Položka zahrnuje služby školení a vzdělávání v celkové výši 0,4 tis. Kč. Položka zahrnuje cestovní náhrady a to v celkové výši 9 tis. Kč. Běžné výdaje na obecní úřad Rozpočet běžných (tj. neinvestičních) výdajů na činnost obecního úřadu byl v roce 2003 vyčerpán na 98,35 %. Podseskupení položek platy zaměstnaců a ostatní platby za provedenou práci v celkové výši 536 tis. Kč. Podseskupení položek povinné pojistné placené zaměstnavatelem Zahrnuje povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na politiku zaměstnanosti v celkové výši 151 tis. Kč, povinné pojistné na zdravotní pojištění v celkové výši 46 tis. Kč, ostatní povinné pojistné 2 tis. Kč. Podseskupení položek nákup materiálu

8 Zahrnuje nákup publikací a tiskových periodik v celkové výši 13 tis., nákup DHIM (počítač a akumulační kamna) v celkové výši 21 tis. a převážně materiál kancelářský, drogistické zboží, materiál pro výpočetní techniku a materiál nutný pro údržbu a opravy apod. v celkové výši 25 tis. Kč. Položka zahrnuje elektrickou energii - v celkové výši 37 tis. Kč. Podseskupení položek nákup služeb Zahrnuje úhradu za služby pošt v celkové výši 6 tis. Kč, používání telefonní stanice včetně úhrady za telefonní hovory a používání mobilního telefonu v celkové výši 34 tis. Kč, služby peněžních ústavů v celkové výši 19 tis. Kč, služby školení a vzdělávání v celkové výši 14 tis. a ostatní služby jako údržba a opravy výpočetní techniky v celkové výši 59 tis. Kč. Podseskupení položek ostatní nákupy Zahrnuje výdaje na opravy a udržování v celkové výši 1 tis. Kč, cestovní náhrady v celkové výši 3 tis. Kč, pohoštění v celkové výši 2 tis. Kč. Položka a zahrnuje neinvestiční příspěvky neziskovým a jiným organizacím a to v celkové výši 2 tis. Kč. Týká se to příspěvků Sdružení cyklistická stezka Brno-Vídeň, Energetické sdružení JM. Běžné výdaje na referendum vstupu ČR do EU se hlavně týkaly materiálního zabezpečení průběhu voleb a to v celkové výši 20 tis. Kč. III. 1. Oddíl 63 - FINANČNÍ OPERACE Výdaje obce Přísnotice se v této oblasti týkaly pol úroků z úvěru v celkové výši 452 tis. Kč. Dále se týkaly pol pojištění obce funkčně nespecifikované v celkové výši 19 tis. Kč. III. 1. Oddíl 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI Výdaje obce Přísnotice se v této oblasti týkaly pol ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím - příspěvek Svazu měst a obcí ve výši 2,4 tis. Kč..

9 III. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Paragraf 2321 Odvádění a čištění odpadních vod pol celkem činila 470 tis. Kč. Týkalo se to doplatku za výstavbu II. etapy kanalizace. Tato investiční akce byla ukončena v červnu 2002 kolaudací a předána do majetku obce v celkové výši tis. Kč. Paragraf 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí pol celkem činila 148 tis. Kč. Týkalo se to prodloužení plynofikace na ulici Přibická a zajištění elektrické energie k výstavbě nových rodinných domků. IV. PŘEHLED PROVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ Úpravy rozpočtu v roce 2003 formou rozpočtových opatření byly prováděny Zastupitelstvem obce Přísnotice. Celkem bylo provedeno 8 rozpočtových opatření. Přehled rozpočtových opatření provedených zastupitelstvem obce Přísnotice v roce 2003 je uveden v tabulce č. 1. V. BANKOVNÍ ÚČTY Obec Přísnotice měla v roce 2003 vedeny bankovní účty pro běžné rozpočtové hospodaření u České spořitelny, a.s Brno a dále byly založeny účty u Komerční banky a to z důvodu výstavby II. etapy kanalizace. Jednalo se o tyto účty: Základní běžný účet u České spořitelny - číslo účtu /0800 zůstatek účtu k činil ,32 Kč. K základnímu běžnému účtu byly zřízeny podúčty z důvodu převodu peněz na dotaci od Obnovy venkova číslo účtu /0800 na kterém činil zůstatek k ,-- Kč a /0800 na kterém činil zůstatek k ,-- Kč.

10 Základní běžné účty u Komerční banky - číslo účtu /0100 zůstatek účtu k činil 2.770,60 Kč, číslo účtu /0100 zůstatek účtu k činil 243,08 Kč. VI. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ Obec Přísnotice po finančním vypořádání za rok 2003 vrátila nevyčerpaný příspěvek na neinvestiční úroky na kanalizaci od Obnovy venkova a to v částce 6.070,-- Kč. VII. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ V souladu se zákonem č. 563/1991 o účetnictví, v platném znění a dalšími souvisejícími právními předpisy byla provedena roční účetní závěrka obce Přísnotice k Ve stanovených termínech byly zpracovány veškeré požadované účetní a finanční výkazy. Hospodaření obce Přísnotice bylo k datu uzavřeno schodkem ve výši ,-- Kč. Tento schodek nastal z důvodu výstavby I. a II. etapy kanalizace Přísnotice a byl kryt úvěry od Komerční banky a.s. a České spořitelny a.s.. Úvěr od České spořitelny a.s. na I. etapu výstavby kanalizace má k zůstatek ,-- Kč. Úvěr od Komerční banky a.s. na II. etapu výstavby kanalizace má k zůstatek ,-- Kč. VIII. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ V souladu s 42 a 53 zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích na základě písemné žádosti Obce Přísnotice ze dne bylo provedeno přezkoumání hospodaření za rok Přezkoumání provedl Krajský úřad Jihomoravského kraje, který o výsledku hospodaření vypracoval následující zprávu. vypracovala: Langová V Přísnoticích 8. března 2004

11 Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přísnotice za rok 2003 Výkaz plnění rozpočtu FIN 2-12 M Rozvaha obce Úč. OÚPO 3-02

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2011 OBEC DOLANY Dolany 125, Klatovy 339 01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2011 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2011 % plnění k upravenému k rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 8 113 250,00

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010 OBEC DOLANY Dolany 125, Klatovy 339 01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2010 % plnění k upraven ému k rozpočt u Třída 1 - Daňové příjmy 7 561 000,00

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

ZAVERECNY UCET OBCE PASEKA ZA ROK 2012

ZAVERECNY UCET OBCE PASEKA ZA ROK 2012 Obec PASEKA 783 87 Paseka č. 17 tel./fax:+420 585 037 270/272 e-mail: paseka@unicovsko.cz www.obecpaseka.cz r v v" v ZAVERECNY UCET OBCE PASEKA ZA ROK 2012 Údaje o obci: Obec Paseka Adresa: Paseka čp.

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Závěrečný účet pro rok 2005

Závěrečný účet pro rok 2005 I. Příjmy Závěrečný účet pro rok 2005 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti 281 557,00 Kč 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 388. 704,00 Kč 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapit.výnosů

Více

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Obec Bělotín Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Obec Bělotín Adresa: Bělotín 151, 753

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Kozomín Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 14.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Kozomín Kralupská 28 27745 Úžice IČ Právní forma 00662283 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz Rozpočet obce Zašová na rok byl schválen Zastupitelstvem obce Zašová 3. 12. 2013. Celkový objem příjmů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010 Rozpočet obce Kostelní Lhota na rok 2010 byl schválen v zastupitelstvu obce dne 24. 02. 2010 jako schodkový. Schodek ve výši 3.546.380,00 Kč byl krytý finančními

Více

Závěrečný účet obce za rok 2005

Závěrečný účet obce za rok 2005 O B E C T R O U B E L I C E Troubelice 352, 783 83 TROUBELICE; IČ: 00299570 tel/ fax: 585 032 108, e-mail: troubelice@troubelice.cz, www. troubelice.cz Závěrečný účet obce za rok 2005 Údaje o obci: Obec

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NA ROK 2013 Materiál pro jednání Zastupitelstva města Bechyně dne 19.12.2012 strana 1 textová část Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 : Celkové příjmy rozpočtu ve výši

Více

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Příjmová část paragraf název položky, paragrafu druh příjmů Schválený rozpočet 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků sdílená

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh.

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh. Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh p Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený Rozdíl Třída:

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obecní úřad Zahájí Zahájí 4 373 48 Dívčice Návrh rozpočtu na rok 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka NÁVRH 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 550 000.00 0000 1112

Více

1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč

1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč 1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč 2012 2013 2014 PŘÍJMY 49 508 277,62 54 209 932,43 65 385 941,65 VÝDAJE 46 278 235,69 45 996 886,25 60 598 412,54 SALDO 3 230 041,93

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

MĚSTO LETOHRAD. Zpráva o hospodaření Města Letohrad 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Zastupitelstvo města

MĚSTO LETOHRAD. Zpráva o hospodaření Města Letohrad 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Zastupitelstvo města MĚSTO LETOHRAD Zpráva o hospodaření Města Letohrad 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET Město Letohrad vznikl jako samostatný právní subjekt na základě zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Bernkrautová Datum zpracování: 15.05.2007 Čas zpracování: 12h21m53s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

Více

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245. Návrh rozpočtu na rok 2009 - Příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 je zpracován v souladu se Směrnicí o pravidlech rozpočtového hospodaření a dle Rámcových parametrů pro

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 1 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet města Žamberka ke dni 31. 12. 2011 I. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2007

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2007 OBEC MALETÍN IČO: 00302988 Závěrečný účet obce za rok 2007 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1 OBEC MALETÍN, IČO: 00302988 Maletín, březen 2008 Závěrečný

Více