Rozbor hospodaření Obce Číhaň k

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozbor hospodaření Obce Číhaň k 31.12.2008"

Transkript

1 Rozbor hospodaření Obce Číhaň k PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti , Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti , Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou , Daň z příjmu právnických osob , Daň z příjmu práv.osob za obce , DPH , Místní poplatek za komun.odpad , Poplatek ze psů 2.900, Poplatek za užívání veřej. Prostranství 900, Správní poplatky 3.860, Daň z nemovitosti ,44 Daňové příjmy celkem: ,50 Přijaté dotace 4111 Dotace na volby do KZ , Dotace na činnost správy 7.200, Dotace na zřízení pracoviště Czech POINT , Neinvest. dotace od krajů - na lesy , Invest. dotace od krajů ,- Dotace celkem ,- Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje pozemků , Přijaté přísp.na poříz.dl.majetku ,- Kapitálové příjmy celkem ,- Nedaňové příjmy Příjmy z poskyt.služeb a výrobků , Přijaté neinv.dary , Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady 8.170, Příjmy z poskyt.služeb-byty , Nájemné z bytů , Ostatní nedaň.příjmy 2.066, Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí 6.600, Příjmy z pronájmu pozemků , Příjmy z poskyt.služeb odpady 4.000, Příjmy z poskyt.služeb a výrobků , Příjmy z poskyt. služeb /kopírování, apod/ 3.170, Příjmy z úroků , Příjmy z lesů /bez dotace/ ,40 Nedaňové příjmy celkem ,89 PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci ,39

2 2 VÝDAJE Lesnictví OOV /mzdy + daň/ , Sociální pojištění 8.970, Zdravotní pojištění 3.105, Nákup materiálu , PHM 1.522, Nákup ost.služeb 5.712, Opravy a udržování ,- Pěstební činnost , Nákup ostat.služeb , Pohoštění 2.029, Nákup ost.služeb 500,- Lesnictví celkem ,90 Silnice OOV ( údržba silnic mzda) 3.150, Materiál 607, PHM , Silnice opravy a udržování , Nájemné za nájem s právem koupě (leas.traktor) , Ostatní nákupy ,- Silnice celkem ,- Provoz veřejné silniční dopravy Příspěvek na dopr.obslužnost PK11.700,- Veřejná silniční doprava celkem ,- Pitná voda OOV 5.130, Nákup materiálu 1.354, Nákup ost.služeb , Platby daní a poplatků 200,- Pitná voda celkem ,- Odvádění a čištění odpad.vod Nákup materiálu 2.539, Nákup ost.služeb 6.089,50 Odvádění a čištění odpad. vod celkem 8.628,50 Základní školy Školství příspěvek na žáky ZŠ ,50 Základní školy celkem ,50 Kultura Knihovna vedení 4.000, Kronika (odměna za vedení) 1.100, Oprava střechy kapličky 4.000,- Kultura celkem 9.100,- Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Nákup materiálu 9.164, Budovy,haly,stavby (vývěska) ,50 Sdělovací prostředky celkem ,50

3 Záležitosti kultury, církví a sděl.prostř Pohoštění (sraz náplav) 1.128, Věcné dary jubilantům 2.100,- Kultura, církev,sděl.prostř.celkem 3.228,- Sportovní zařízení v majetku obce OOV 6.085, Elektrická energie 829, Opravy a údržba 5.550, Pohoštění 932, Budovy,haly,stavby (el.přípojka hřiště,přístřešek) ,30 Sportovní zařízení celkem ,80 Ostatní tělovýchovná činnost Účelové neinv.transf. nepodn.fo 1.500,- Ostatní tělovýchovná činnost celkem 1.500,- Využití volného času dětí a mládeže DHDM (stůl.na st.tenis) 4.493, Nákup materiálu , Pohoštění 925,- Využití vol.času dětí a mládeže celkem ,00 Zájmová činnost a rekreace Nákup ost.služeb 8.806,- Zájmová činnost a rekreace celkem 8.806,- Bytové hospodářství Nákup materiálu , Elektrická energie 3.320, Nákup ost.služeb 262, Opravy a údržba ,- Bytové hospodářství celkem ,- Veřejné osvětlení Elektrická energie , Budovy,haly,stavby (aut.spínání v.o.) 6.500,- Veřejné osvětlení celkem ,50 Územní plánování Ost.nákup DNM (změna ÚP.č.3) ,- Celkem územní plánování ,- Komunální služby a územní rozvoj j.n Nákup ost.služeb 1.547, Platby daní a poplatků 2.774, Budovy,haly,stavby (nákup budovy) , Pozemky (nákup poz.od p.jíši) 3.867,- Celkem komunální služby a územní rozvoj ,- Odpadové hospodářství Odvoz nebezp.odpadu , Odvoz komunál. Odpadu , Odvoz ostatních odpadů ,50 Odpadové hospodářství celkem ,23 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň OOV 9.845, DHDM , Nákup materiálu 1.521, PHM 700,- 3

4 5179 Ost.nákupy 6.355,- Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň celkem ,60 Ochrana přírody OOV 4.800, Nákup ostatních služeb , Pohoštění 696,- Ochrana přírody ,- Požární ochrana - SDH Nákup materiálu , Elektrická energie 6.035, PHM SDH 8.323, Výdaje na dod.poříz.informací 1.366, Nákup služeb 800, Opravy a údržba 7.735, Cestovné 275,- Požární ochrana celkem ,11- Zastupitelstva obcí Odměny členům zastupitelstva+daň z příjmu , Pov.poj.na zdrav.pojištění 7.887, Služby telekomunikací 8.576, Cestovné zastupitelstvo 6.491,- Celkem zastupitelstvo ,63 Volby do zastupitelstev krajů OOV 6.732, Pov.poj.na zdrav.pojištění 513, Nákup materiálu 477, Elektor.energie 642, Služby pošt 340, Nákup ost.služeb 476, Cestovné 547, Pohoštění 464,- Celkem volby do KZ ,- Činnost místní správy Mzdy , Ostat.osobní výdaje , Sociální pojištění , Zdravotní pojištění , Knihy,učeb.pomůcky,tisk 7.040, DHDM (nábytek,počítač,fotoaparát) , Materiál , Elektrická energie , Služby pošt 2.059, Služby telekomunikací , Výdaje na dod.poříz.informací 9.690, Služby školení a vzdělávání 8.030, Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Cestovné 1.709, Pohoštění 940, Neinv. trans. obcím /část: porad.činnost/ 3.846, Platby daní a poplatků 300,- Celkem výdaje místní správa ,24 4

5 5 Výdaje z finanč.operací Pov.poj.na úraz.pojištění 400, Služby peněž.ústavů 6.042, Služby peněž.ústavů 5.595, Platby daní a popl.sr (daň z příjmu za obec) ,- Celkem výdaje z finančních operací ,- Ostatní činnost j.n Poplatek mikroregion Plánicko 1.000,- VÝDAJE CELKEM po konsolidaci ,51 Rekapitulace Zůstatek na účtě k ,48 + Příjmy za rok ,39 - Výdaje za r ,51 Celkem k ,36 Zůstatek účtu k ,48 Rozdíl mezi příjmy a výdaji za rok Stav účtu k ,36 Zůstatek na účtu k : KB Klatovy BÚ ,36 Stav účtu 933-zaúčtování příjmů a výdajů z minulých let zůstatek účtu 933 z předchozích let ,96 stav účtu 933 za rok ,08 Stav účtu 933 k ,04

6 6 ROZBOR HOSPODAŘENÍ V LESE ZA ROK 2008 PŘÍJMY Příjmy z poskyt. služeb a výrobků /prodej dřeva/ ,40 Celkem příjmy ,40 VÝDAJE Lesnictví OOV /mzdy + daň/ , Sociální pojištění 8.970, Zdravotní pojištění 3.105, Nákup materiálu , PHM 1.522, Nákup ost.služeb 5.712, Opravy a udržování ,- Pěstební činnost , Nákup ostat.služeb , Pohoštění 2.029, Nákup ost.služeb 500,- Lesnictví celkem ,90 Celkem výdaje ,90 REKAPITULACE Příjmy celkem ,40 - Výdaje celkem ,90 Rozdíl P a V celkem ,50 Hospodaření v lesích skončilo s přebytkem ,50 Kč

7 7 Komentář k rozboru hospodaření za rok 2008 Celkové hospodaření obce Číhaň za rok 2008 skončilo se zůstatkem na běžném účtu ve výši ,36 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji za rok 2008 činil Kč V oblasti příjmů: Celkové příjmy jsou splněny na 109,70 % na schválený rozpočet a 100,32 % na upravený rozpočet roku Obci se podařilo získat investiční dotaci z PK ve výši ,-Kč na pořízení budovy pro technické zázemí obce a přilehlých pozemků, neinvestiční dotaci na zřízení pracoviště Czech POINT ,-Kč, z níž bylo použito ,20Kč, neinvestiční.dotaci na hospodaření v lesích ve výši ,-Kč, neinvestiční dotaci 7.200,- Kč na činnost místní správy, neinvestiční dotaci na volby do KZ ve výši ,- Kč, z níž bylo použito ,-Kč. Zůstatek dotace na zřízení pracoviště Czech POINT ve výši 629,80Kč a zůstatek dotace na volby do KZ ve výši 9.809,- Kč byl v rámci finančního vypořádání za r.2008 převedena dne na účet Plzeňského kraje. V oblasti výdajů: Výdaje rozpočtu činily 109,34 % na schválený rozpočet a 99,67 % na upravený rozpočet roku Výdaje byly čerpány zejména na lesnictví v částce ,-Kč, na leasing. splátky traktoru ,-Kč, nákup budovy a pozemků v částce ,-Kč, na změnu ÚP č.3 ve výši ,-Kč, nákup kontejneru za traktor ve výši ,-Kč, rozšíření el.přípojky na hřišti a materiál na přístřešek v částce ,30Kč, nákup nábytku, počítače a fotoaparátu pro OÚ Číhaň ve výši ,20Kč. Na žáky ZŠ jsme přispívali ,50Kč, na dopravní obslužnost ČSAD ,-Kč. Dále obec uhradila z vlastních zdrojů opravu místní komunikace v částce ,-Kč, pořízení informační tabule ve výši ,50Kč, dřevěných venkovních lavic ve výši ,60Kč, odpadových košů ve výši ,- Kč. Na tuto akci má obec přislíbenu dotaci ze SZIF z Programu rozvoje venkova, kterou bychom měli obdržet v r.2009 a měla by činit ,-Kč. Zpracovala: Miluše Kotlanová Ing. Josef Srb Starosta obce

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y DANĚ Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti... 1.453.091,09Kč Daň z př. fyz. osob se SVC... 46.438,05Kč Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů...

Více

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku Návrh Rozpočet rozpočtu na na rok rok 2014 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 2 200 000 0000 1112 Daň z příjmu

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Obec: Jesenec IČ: 288322. na rok2012. Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i I starosta obce

Obec: Jesenec IČ: 288322. na rok2012. Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i I starosta obce bec: Jesenec Č: 288322 NÁVRH RZPČTU na rok2012 Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i starosta obce Rekapitulace liliimů v Kč Daňové příjmy celkem - součet za třídu 1 Z toho položka

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 360000 1112 Daň z příjmu FO ze SVČ 22000 1113 Daň z příjmu FO z kap.výn. 42000 1121 Daň z příjmu

Více

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245. Návrh rozpočtu na rok 2009 - Příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002

Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002 Městská část Praha - Dolní Počernice Schválený rozpočet na rok 2015 Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002 - místní poplatky celkem 284 z toho: ze psů 1341 81 za lázeňský nebo rekreační pobyt 1342

Více

Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2015 Příjmy: Daně Fyzické osoby ze závislé činnosti. 2.000.000,- Fyzické osoby sam.výd.činné 50.000,- Daň z příjmu fyzických osob 280.000- Daň z příjmu právnických

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obecní úřad Zahájí Zahájí 4 373 48 Dívčice Návrh rozpočtu na rok 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka NÁVRH 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 550 000.00 0000 1112

Více

Závěrečný účet pro rok 2005

Závěrečný účet pro rok 2005 I. Příjmy Závěrečný účet pro rok 2005 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti 281 557,00 Kč 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 388. 704,00 Kč 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapit.výnosů

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Kozomín Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 14.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Kozomín Kralupská 28 27745 Úžice IČ Právní forma 00662283 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 050 000 100 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 700 000-250 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 50 000 10 000 1121

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R. Pilařová Datum zpracování: 17.03.2015 Čas zpracování: 15h30m23s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Dvorska 9 Datum zpracování: 05.05.2015 Čas zpracování: 8h53m 7s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

ROZPOČET NA ROK 2014 OBEC O S Í K IČO 00277100. Nadřízený orgán : KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE

ROZPOČET NA ROK 2014 OBEC O S Í K IČO 00277100. Nadřízený orgán : KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE Nadřízený orgán : KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE OBEC O S Í K IČO 00277100 ROZPOČET NA ROK 2014 Rozpočet byl schválen v zastupitelstvu obce dne : 26. března 2014 podpis starosty Číslo telefonu : 461612573

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí xxx xxx 2310 - pitná voda xxx xxx -5171 opravy a udržování 200 000 izolace ve VDJ v Chrástě -5171 opravy a

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Bernkrautová Datum zpracování: 15.05.2007 Čas zpracování: 12h21m53s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Čerpání rozpočtu k 31.12.2014

Čerpání rozpočtu k 31.12.2014 Čerpání rozpočtu k 31.12.2014 Daňové příjmy Rozpočet Čerpání Daň z příjmu FO ze záv. činnosti 570 000,00 626 969,51 Daň z příjmu FO ze sam. výdělečné činnosti 10 000,00 204 234,23 Daň z příjmu FO zvláštní

Více