Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce HŘIMĚŽDICE. Ič: za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce HŘIMĚŽDICE. Ič: 00242268 za rok 2013"

Transkript

1 Zborovská Praha 5 SpZn: Čj.: SZ /2013/KUSK /KUSK Stejnopis č. / Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce HŘIMĚŽDICE Ič: za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: na základě zákona Č Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Hřiměždice Hřiměždice Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: - kontroloři: Marie Formanová Cyril Kukla Zástupci obce: František Vacek - místostarosta obce Zdeňka Kokštejnová - pokladní Blanka Pecharová - účetní Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením 2 zák. Č Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r

2 A. Přezkoumané písemnosti Rozpočtový výhled na období r Návrh rozpočtu zveřejněn od do Schválený rozpočet zastupitelstvem obce dne jako přebytkový v paragrafovém členění Rozpočtová opatření rozpočtové opatření č. 1 schváleno zastupitelstvem obce dne rozpočtové opatření č. 2 schváleno zastupitelstvem obce dne rozpočtové opatření č. 3 schváleno starostou obce dne rozpočtové opatření č. 4 schváleno starostou obce dne rozpočtové opatření č. 5 schváleno starostu obce dne rozpočtové opatření č. 6 schváleno starostou obce dne (č. 3,4,5 a 6 na vědomí zastupitelstvu obce dne rozpočtové opatření č. 7 schváleno zastupitelstvem obce dne rozpočtové opatření č. 8 schváleno zastupitelstvem obce dne rozpočtové opatření č. 9 schváleno starostou obce dne (zastupitelstvu obce na vědomí dne ) Závěrečný účet za rok 2012, zastupitelstvem obce schválen dne s vyjádřením "s výhradami", návrh zveřejněn od do , Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M ke dni , , , Výkaz zisku a ztráty ke dni , , Rozvaha ke dni , , , , 3] Příloha rozvahy ke dni , , Účtový rozvrh platný pro rok 2013 Kniha došlých faktur ke dni , Kniha odeslaných faktur ke dni , Faktura č. 85 ze dne ve výši ,- Kč za vykonané zednické práce na koupelnách na hřišti č. 87 ze dne ve výši ,- Kč za správu a údržbu vodohospodářskeho majetku č. 155 ze dne ve výši ,- Kč za přibližování dřeva v lese č. 187 ze dne ve výši ,- Kč za zemní práce na parkovišti u hřbitova v Hříměždicích Bankovní výpis Základního běžného účtu č /0800 vedeného u ČS a.s., výpisy č za období od do , výpisy č za období od do

3 Dotačního účtu Č /0710 vedeného u ČNB, výpisy Č za období od do Účetní doklad k pokladně Č , Č k základnímu běžnému účtu Č /0800 vedenému u ČS a.s., Č , , k dotačnímu účtu Č /0710 vedenému u ČNB, č Pokladní kniha (deník) ke dni , skonto pokladní hotovosti činilo 5.831,-Kč, zůstatek souhlasil s pokladní knihou ke dni Pokladní doklad Č za období od do , Č za období od do Dohoda o hmotné odpovědnosti uzavřena s Z. K. - pokladní Inventurní soupis majetku a závazků spis inventarizace majetku a závazků obce k (Plán inventur ze dne , Inventarizační zpráva ze dne , doklad o proškolení inventarizační komise ze dne , inventurní soupisy ke dni ), výpisy z listů vlastnictví pro obec Hřiměždice a k.ú. Hřiměždice Č , pro k. Ú. Vestec u Hřiměždic Č použito podpůrně Účetnictví ostatní účetní závěrka za rok 2012 schválena zastupitelstvem obce dne Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) Kupní smlouva ze dne o prodeji pozemků parc. Č. 341/2 a 34011, prodej schválen v zastupitelstvu obce dne Kupní smlouva ze dne o prodeji pozemků parc. Č. 417/3, prodej schválen v zastupitelstvu obce dne Smlouvy nájemní Nájemní smlouva ze dne uzavřena mezi obcí Hřiměždice jako pronajímatelem a fyzickou osobou, jako nájemcem, předmětem smlouvy je obecní byt Č. 3, zastupitelstvem obce rozhodlo o přidělení uvolněného bytu dne Nájemní smlouva ze dne uzavřena mezi obcí Hřiměždice jako pronajímatelem a fyzickou osobou, jako nájemcem, předmětem smlouvy je obecní byt Č. 4, zastupitelstvem obce rozhodlo o přidělení uvolněného bytu dne Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem od do (parc. Č. 341/2 a 34011), od do (parc. Č. 417/3) Smlouvy o věcných břemenech Smlouva o zřízení věcného břemene IV /01 ze dne , uzavřena s obcí Hřiměždice a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, předmětem smlouvy je parc. Č. 990/2 a 991 (na kabelové vedení), v k.ú. Hřiměždice, zapsáno v katastru nemovitostí veden Katastrální úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Přibrarn, na LV Č , v zastupitelstvu obce schválena dne Dohody o provedení práce ze dne uzavřená s O.V - sekání trávy úpravy terénu ze dne uzavřená s TJ. - prořezávání stromů v obci a na hřbitově 3

4 Vnitřní předpis a směrnice Směrnice o inventarizaci majetku a závazků platná od Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.) zaslána přezkoumávajícímu orgánu dne Zprávy o plnění přijatých opatření (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.) ze dne Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení ze dne , , , , , , (nepřezkoumáváno, použito podpůrně) V kontrolovaném období obec Hřiměždice, dle prohlášení obce, nehospodařila s majetkem státu, neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavila movitý a nemovitý majetek, neuzavřela směnnou, darovací smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí úvěru, půjčky, smlouvu o poskytnutí úvěru, půjčky, smlouvu o přijetí veřejné podpory (dotace), smlouvu o poskytnutí veřejné podpory (dotace), smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, neuskutečnila majetkové vklady, neprovozovala hospodářskou (podnikatelskou) činnost, uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu ( 12 odst. 3 zák. Č Sb.). B. Zjištění z přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Hřiměždice: Byly zjištěny následující chyby a nedostatky - porušeny níže uvedené předpisy: ČÚS ( 36 odst. 1 zákona o účetnictví) ČÚS 701 bod 4.2. písmo b), nebot': Územní celek nevytvořil analytické účty, případně nezajistil jinými nástroji pro členění syntetických účtů majetku zatíženého věcným břemenem vedeného na účtu Pozemky. 4

5 C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných: a) při dílčím přezkoumání Byly zjištěny následující chyby a nedostatky - porušeny níže uvedené předpisy: Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů 13 odst. 1 písmo b), neboť: Obec přijala nápravná opatření před projednáním a schválením závěrečného účtu za rok Přezkoumávajícímu orgánu bylo zasláno opatření k odstranění chyb a nedostatků dne Obec předložila zprávu o plnění prijatych opatření zaslanou piezkoumávajicimu orgánu ze dne , tudíž do 15 dmi od projednání závěrečného účtu.. b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky Byly zjištěny následující chyby a nedostatky - porušeny níže uvedené předpisy: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 15 odst. 1, PČ 4 vč. 449/2009 Sb., neboť: Schválený rozpočet na rok 2012 byl pořízen do výkazu FIN 2-12 M v odlišné podobě - odchylka v Celkových příjmech a Výdajích na rok Pitjetim systémového opatření tak, že celkové příjmy a výdaje na rok 2013 byly zadány do Výkazu FIN ě 12 M v souladu se schváleným rozpočtem. 4 odst. 4, 5, neboť: Rozpočet na rok 2012 byl schválen jako vyrovnaný, správně měl být schválen jako přebytkový. Piijetim systémového opatření tak, že rozpočet na rok 2013 byl schválen správně jako piebytkovy. Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků 3 odst. 3, neboť: Obec nevyhotovila vnitřní předpis k provádění inventarizace v souladu se zákonem o účetnictví a s prováděcí vyhláškou. Předložena Směrnice o inventarizaci majetku a závazků platná od odst. 2, neboť: Skutečný stav nebyl při dokladové inventuře ověřen podle inventarizačních evidencí u účtů 406 a 408. Přijetím nápravného opatření tak, že obec provedla dokladovou inventuru účtů č a -108k

6 8 odst. 2, neboť: Inventurní soupisy neobsahovaly požadované údaje - číselné a slovní označení účtů podle účtové osnovy, IČ. APRAVENO Přijetím systémového nápravného opatřeni tak, že inventurni soupisy ke dni obsahovaly požadované náležitosti II souladu s vyhláškou. Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky 5, neboť: Ve Výkazu zisku a ztrát ke dni je vykázán nesprávný zůstatek ve sloupci hospodářská činnost, obec ve skutečnosti hospodářskou činnost nevykonává. Přijetím systémového opatření k napravení uvedeného nedostatku tak, že ve výkazu zisku a ztrát ke dni ve sloupci hospodářské činnost neni zůstatek vykázán. 78, neboť: Územní celek nesestavil účtový rozvrh v požadovaném rozsahu, respektive ke kontrole nebyl předložen. APRAVENO Pnjetim systémového opatření tak, že účtový rozvrh platný na rok 2013 byl předložen. Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů 13 odst. 1 písmo b), neboť: ebyla podána písemná informace přezkoumávajícímu orgánu o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření do 15 dnů od projednání závěrečného účtu. Přijetím systémového opatřeni k napravení uvedeného nedostatku tak, že písemná informace o přueti opatření k napravení chyb a nedostatků byla piezkoumávajicimu orgánu zaslána dne Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 3 odst. 1, neboť: a účtu 028 nebyla zařazena nakoupená sekačka v hodnotě ,- Kč (u došlé faktury byl zaúčtován pouze předpis faktury a její úhrada). NAPRAVE O Opravným účetnim dokladem č ze dne byl pořízený předmět na účel 028 zařazen. 3 odst. 1, neboť: Nebylo účtováno o pohybech v pokladně na základě průkazných účetních dokladů, neboť příjmový pokladní doklad č. 480 ze dne byl vystaven na částku 1.019,- Kč, účetní doklad č byl ve stejné částce, ale v pokladní knize byl uveden příjem ve výši 1.009,- Kč. Ke dni byl zůstatek v pokladní knize 0,- Kč a souhlasil se zůstatkem v hlavní knize ke dni , doklad o rozdílu nebyl doložen. Obec přijala prijmovym pokladnim dokladem č Kč 10,00. 6

7 30 odst. 1 a 4, neboť: Skutečné stavy majetku a závazků územního celku nebyly zjištěny. Zůstatek účtu 342 uvedený v inventurním soupisu ve výši ,- Kč nesouhlasil se zůstatkem uvedeným v hlavní knize ke dni ,- Kč. Při provedení tnventury tohoto účtu k se nedostatek již neopakoval. 30 odst. 1 písmo b), neboť: Územní celek neprovedl dokladovou inventuru účtů 315, 343, 374, 377 k Přijetím systémového nápravného opatření tak, že obec provedla dokladovou inventuru těchto úč!l} k

8 DJ Závěr Při přezkoumání hospodaření obce Hřiměždice za rok 2013 podle 2 a 3 zákona č Sb., ve znění pozdějších předpisů Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c): ( 10 odst. 3 písmo b) zákona č. 420/2004 Sb.) Územní celek nevytvořil analytické účty, případně nezajistil jinými nástroji pro členění syntetických účtů majetek zatížený věcným břemenem vedený na účtu Pozemky. Upozornění na rizika dle 10 odst. 4 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: Neuvádí se. Podíly dle 10 odst. 4 písmo b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 6,02 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 3,99 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 % Komentář: Celkový objem dlouhodobých Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč. závazků činí 0,00 Kč. Hřiměždice Podpisy kontrolorů: ~Ml KV(jAAD Sf~EmJtE K~UO KRAJE 0988F fihmlěhí \50 21 PH!Ra;\ 11 Marie Formanová kontrolor pověřený řízením pře koumání t.... Cyril Kukla kontrolor 8

9 Tato zpráva o výsledku přezkoumání: - je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v 6 odst. 3 písm. I) zákona č Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor finanční kontroly, Zborovská 11, Praha 5. - tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání - se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis Č. 2 předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a stejnopis Č. 1 se zakládá do příslušného spisu územního celku vedeného Odborem finanční kontroly Krajského úřadu Středo českého kraje. S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hřiměždice o počtu 9 stran byl seznámen a stejnopis Č. 2 převzal, p. František Vacek, místostarosta obce. František Vacek místostarosta obce Hřiměždice a3 " Poznámka: Územní celek je ve smyslu ust. 13 odst. 1 písmo b) zákona č Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu - Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor finanční kontroly, Zborovská 11, Praha 5, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku. Územní celek je dále ve smyslu ustanovení 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat. Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ust. 14 písmo f), g), h) zákona č Sb., pořádkové pokuty až do výše ,00 Kč v jednom případě. Rozdělovník: Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal 1 1 x Kraj ský úřad Středo českého kraje Marie Formanová Obec 2 I x Hřiměždice František Vacek 9

DSO SVAZEK OBCÍ MIKROREGIONU KOLÍNSKÉ ZÁLABÍ

DSO SVAZEK OBCÍ MIKROREGIONU KOLÍNSKÉ ZÁLABÍ Krajsk'" úřad Středočeského kraje Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ_077713/2012/KUSK Stejnopis č. Q_ Čj.: 006038/2013/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO SVAZEK OBCÍ MIKROREGIONU KOLÍNSKÉ

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE. IČ: 00473481 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE. IČ: 00473481 za rok 2013 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ 056849/2013/KU K Čj.: 121698/2013/KUSK Stejnopis č.!; Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE IČ: 00473481 za rok 2013 Přezkoumání 27.9.2013 27.3.2014

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE. IČ: 00233005 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE. IČ: 00233005 za rok 2011 Krajsk' úřad Středočeského kraje.. I.: I' Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ 1I2857/20111KUSK Čj.: 00316I/2012/KUSK Stejnopis č. L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 0802631201 OIKUSK 016430/20111KUSK Stejnopis č.1j Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce DALEKÉ DUŠNÍKY IČ: 00242071 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC. IČ: 00473715 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC. IČ: 00473715 za rok 2012 Krajsk" úřad Středočeského krai e.:..... Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ 04091212012IKUSK Čj.: 000139/2013IKU K Stejnopis č. :2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC IČ: 00473715 za

Více

SpZn: SZ_075114/2011/KUSK Stejnopis č. Čj.: 000087/2012/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce SEMČICE. IČ: 00238597 za rok 2011

SpZn: SZ_075114/2011/KUSK Stejnopis č. Čj.: 000087/2012/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce SEMČICE. IČ: 00238597 za rok 2011 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_075114/2011/KUSK Stejnopis č. Čj.: 000087/2012/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce SEMČICE IČ: 00238597 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KRENEK. IČ: 00236985 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KRENEK. IČ: 00236985 za rok 2013 Zborovská 11 150 2] Praha 5 SpZn: Čj. SZ 08167012013/KUSK 005753/2014/KUSK Stejnopis č. ;L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce v KRENEK IČ: 00236985 za rok 2013 Přezkoumání 2l.5.2014 se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINARE. IČ: 00236578 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINARE. IČ: 00236578 za rok 2012 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ_069439/2012/KUSK 00175612013/KUSK Stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 'V VINARE IČ: 00236578 za rok 2012 Přezkoumání 28.2.2013 se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce JEDOMELICE IČ: 00234460. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2013.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce JEDOMELICE IČ: 00234460. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2013. Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 079052/2013/KUSK 181091/2013/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce v JEDOMELICE IČ: 00234460 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ. IČ: 00235024 za rok 2009

SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ. IČ: 00235024 za rok 2009 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ IČ: 00235024 za rok 2009 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK. IČ: 00239526 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK. IČ: 00239526 za rok 2014 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 045464/2014/KUSK 006676/2015/KUSK Stejnopis č. 2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK IČ: 00239526 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Okřínek

Více

LHOTA. IČ: 00237001 za rok 2012

LHOTA. IČ: 00237001 za rok 2012 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 084969/2012/KUSK 003186/2013/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání LHOTA IČ: 00237001 za rok 2012 hospodaření obce Přezkoumání se uskutečnilo dne: 29.5.2013

Více

DSO MIKROREGION ŽELIVKA - SVAZEK OBCÍ

DSO MIKROREGION ŽELIVKA - SVAZEK OBCÍ Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 095034/2013/KUSK 102700/20 13/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MIKROREGION ŽELIVKA - SVAZEK OBCÍ IČ: 70805253 za rok 2013 Přezkoumání

Více

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE IČ: 00639745 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Štíhlice

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města KOURIM. IČ: 00235482 za rok 2009. Marie Milanovičová Jiří Černovský

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města KOURIM. IČ: 00235482 za rok 2009. Marie Milanovičová Jiří Černovský Krajský úřad Středočeského kraje Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 018177/2009fKUSK 001564/2010fKUSK Stejnopis Č. L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města." KOURIM IČ: 00235482 za rok 2009

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření , Krajský úřad Středočeského Odbor finanční kontroly Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ 35137/2008/KUSK Čj.: 0094910/2009/KUSK kraje Došlo dne 1 2. 05. 2009 č.!.:!j:tl/i...ť.. Počet!is~~přílo~ l!.-t:.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města KOUŘIM. IČ: 00235482 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města KOUŘIM. IČ: 00235482 za rok 2012 Zborovská 11 15021 Praha5 SpZn: Čj.: SZ 044501/2012/KUSK 005770/2013/KUSK Stejnopis č. t Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města KOUŘIM IČ: 00235482 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Byzhradec, IČ: 00274771 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í Č.j.: KUJCK 22015/2014 OEKO-PŘ stejnopis č. 1 Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Lukavec u Hořic, IČ: 00271781 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Velká Jesenice, IČ: 00273163 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODDĚLEN[ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č-j KUJCK 15898f2012 OEKO-PŘ stejnopis Č 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 Obec Habří,

Více

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad ZPRÁVA. o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014. obce Smrček IČ: 15054209

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad ZPRÁVA. o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014. obce Smrček IČ: 15054209 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 11. března 2015 jako jednorázové přezkoumání obce Smrček IČ: 15054209 Přezkoumání hospodaření

Více

Obec Lhotka. Lhotka č. 11, 588 56 Telč

Obec Lhotka. Lhotka č. 11, 588 56 Telč Obec Lhotka Lhotka č. 11, 588 56 Telč Závěrečný účet za rok 2011 - ve zkráceném rozsah u vkč Občané mají možnost nahlédnout do originálních výkazů FIN 2-12M, ROZVAHA, výkaz ZISKU A ZTRÁT a PŘÍLOHA v plném

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBci č.j.: KUJCK 24484/2011 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Obec Čakov,

Více

Zápis Z dílčího přezkoumání hospodaření, v

Zápis Z dílčího přezkoumání hospodaření, v Krajsk; úřad Středočeského t :,.. kraje Zborovská 11 15021 Praha 5 Číslo jednací: 138961/2009/KUSK Spisová značka: SZ_102944/2009/KUSK Stejnopis Č. 2 Zápis Z dílčího přezkoumání hospodaření, v obce UZICE

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Policka, IČ: 75017270 za rok 2014 Přezkoumání

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Úpa, IČ: 71211721 za rok 2014 Přezkoumání se

Více