VÝ ROČ NÍZPRÁ VA O HOSPODAŘ ENÍ V ROCE 2001

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝ ROČ NÍZPRÁ VA O HOSPODAŘ ENÍ V ROCE 2001"

Transkript

1 NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V SEMILECH VÝ ROČ NÍZPRÁ VA O HOSPODAŘ ENÍ V ROCE 2001 Adresa: ul. 3.kvě tna 421, SEMILY, tel. (0042) 0431/ , fax. (0042) 0431/ , č.ú /0100 KB Semily, IČ O:

2 Obsah I. Slovo ředitele II. Ekonomika s správa Provoz nemocnice A) Hodnoceníhospodařenínemocnice B) Zamě stnanci C) Technický úsek D) Provozníúsek III. Zdravotnípéče Oš etřovatelství Lůžková péče Nelůžková péče IV. Tabulky a grafy 2

3 I. S l o v o ř e d i t e l e Výroč nízpráva se objevuje poprvé v nové podobě, strukturována podle oddě lení, jsou hodnocena všechna pracoviš tě. Údaje jsou standardně za pět let zpě t, aby se dal sledovat vývoj. Poprvé bude zpráva zcela veřejná a přístupná na webových stránkách nemocnice. První pololetí lze charakterizovat jako pololetí nejistot. Svou funkci přebíralo nově ustavené krajské zastupitelstvo a vzhledem k novým předpisům se upravovala zřizovací listina nemocnice s koneč ným uspořádáním majetkových vztahů. Pro krajské zastupitelstvo se tvořila zpráva o situaci ve zdravotnictvíkraje. Vzhledem k tomu, že údaje byly staršía nesourodé z různých let, vycházel semilský okres velmi nepříznivě. Naš tě stí po připomínkách z mnoha stran byla tato zpráva objektivizována a starší, již zcela neaktuální údaje vyřazeny. Ve druhé m pololetí probíhají ze strany nové krajské správy první pokusy o tvorbu koncepce a sítě zdravotnictví. Vzhledem k tomu, že vš ak neexistuje žádná koncepce ze strany státu, probě hlá výběrová řízení se nenaplnila, jedná se o složitý a těžko řeš itelný problé m. Vzhledem k tomu, že ze zákona by měly být organizace evidovány v obchodním rejstříku, bylo třeba dořeš it majetkové vztahy a zně ní zřizovací listiny. Po jednáních s vedením mě sta se podařilo definitivně upravit zřizovacílistinu, která vyhovuje předpisům i přes jejich nejednoznač ný výklad. Bohužel, nepřímo byl chod organizace ovlivně n i více než rok trvajícími průtahy výbě rových řízení na ředitele všech příspě vkových organizací, čímž musely být v prvním pololetí některé plánované kroky v nemocnici odloženy a atmosfé ra nepřidala klidu ani vedenínemocnice, ani zamě stnancům nejvě tšímě stské organizace. Bě hem roku 2001 probíhala bilaterální jednání o eventuální spolupráci mezi nemocnicemi. Naš e nemocnice obdržela nabídku zapojit se do vznikajícího řetě zce ně mecké skupiny, avš ak po projednáníze zřizovatelem jsme tuto možnost zatím odmítli. Nadále vš ak probíhajíjednánío užšíspolupráci s jilemnickou nemocnicí. Využili jsme nabídky výpomoci anesteziologů, od září provádíme pro Jilemnici veš kerá mikrobiologická vyš etření. Díky shodné mu informač nímu systé mu jsou výsledky přenáš eny pomocíinternetu, čímž doš lo ke zvýš eníkomfortu pro lé kaře a ke zkráceníč asové prodlevy. Na konci pololetí odstoupila celá dozorčírada nemocnice. V podzimních měsících mě stská rada schválila novou dozorčíradu nemocnice, jejíž první seznamovací jednání probě hlo počátkem prosince. Tak jako v celé republice i my jsme se vyrovnávali s naplně ním novely zákoníku práce. Za souč asné personální situace, při neprovázaných právních předpisech o poskytování zdravotní péče a financování nelze limity pohotovostí splnit. Přes úpravu pracovní doby, dalšíorganizač ní změ ny a přijetí několika zamě stnanců, budou limity překroč eny. Jedná se vš ak o celorepublikový problé m. Na jedné straně medializované navýš enítarifů, na straně druhé omezenípřesč asové práce a změ na výpoč tu mzdy za pohotovost, vyvolaly nutnost velmi peč livě hlídat mzdové náklady celkově i mzdy jednotlivých zamě stnanců. Nicmé ně přes všechna úskalí a po dohodě se zamě stnanci se podařilo veš keré mzdy udržet na loňské výš i, ve vě tš ině případů pak navýš it o ně kolik procent. V podzimních mě sících probě hla tradič níanketa mezi hospitalizovanými nemocnými, jejíž výsledky se příliš neliš ily od předchozích. 3

4 Mimo malé nemocnič ní semináře pro praktické lékaře naš e nemocnice organizovala v kvě tnu chirurgický a v říjnu ortopedický seminář, na kterých byla hojná úč ast nejen z krajské ho regionu. Bě hem letoš ního roku se též podařilo dokonč it reorganizaci archiválií, takže veš kerá zdravotnická i úč etnídokumentace je přemístě na a reorganizována. Část byla přesunuta do státního archívu, část, po schváleníbyla znehodnocena. Díky novým předpisů m bylo nutno přepracovat veš keré provoznířády oddě lení, které již byly revidovány v loňské m roce. Bylo třeba doplnit některé povinné údaje a veš keré provoznířády nyníschvaluje hygienická služba. Přes nepřízeň financování se podařila z vlastních zdrojů většina plánovaných investic. Celková hodnota pořízených investic č iní tisíc korun. Z vě tších investic byly mě stem ve spolupráci s nemocnicídokonč eny č tyři malé bytové jednotky v půdnívestavbě v areálu nemocnice. Bylo dokonč eno rozšíření prádelny, takže jsme již sobě stač ní a kapacitu je možno využít i komerč ně. Rozšířila se počítač ová síť. Bohužel doš lo k sesuvu opě rně zdi nad interním pavilonem, což předpokládá investici ve výš i několika milionů korun. Snažíme se o dotaci ze státního rozpoč tu. Z přístrojové techniky jsou v letoš ním roce doplně ny a obnoveny endoskopické věže a vybaveníoperač ních sálů (irigátor k laparoskopu, laparoskopické a artroskopické nástroje a podobně ). Pro zlepš ení péče o nemocné s cé vními chorobami dolních konč etin byl zakoupen lymfodrenážní přístroj. Pro artroskopické operace byl zakoupen přístroj pro výplachy kolenních kloubů, čímž se zkvalitnila technika operací. Též byl doplacen nový anesteziologický přístroj. Úhrada zdravotní péče v I. pololetí probíhá formou zálohových plateb zdravotních pojišťoven ve výš i 106% srovnatelné ho období předchozího roku. Vyúč tování bude provedeno podle poč tu ošetřených jedinců s ohledem na průmě rně stanovenou platbu za oš etřené ho pacienta. Jedná se o jakousi kombinaci pseudopaušálu s pseudoplatbou DRG (za diagnózu). Bohužel projekt DRG vyhláš ený VZP, které ho jsme se úč astnili a od které ho jsme očekávali významné navýš ení plateb, byl ze strany VZP ukonč en pro naprostou nepřehlednost výpoč tu platby za jednotkový případ. Teprve na konci listopadu jsme obdrželi vyúč tování a doplatek za první pololetí. Po srážce za předpis léků na recepty nám VZP doplatila 3,75mil. Kč. Dalšímenšídoplatky jsme obdrželi i od ostatních ZP díky přepoč tu za vyššívýbě r pojistné ho. Druhé pololetí bylo financováno shodným způsobem, podle předběžných vnitřních údajů o dosažených výsledcích by nemocnice nemě la být krácena, zda obdržíme nějaký doplatek je otázkou přepoč tu ZP, který opě t probě hne až po ně kolika mě sících. Nynípočátkem ledna známe již princip financování, avš ak přesné částky zálohových plateb na prvnípololetíjsou zatím v nedohlednu. Dalším nepříjemným faktem ve financováníbyla vynucená spoluúč ast nemocnice na zvýš ených nákladech za předepsaná léčiva a zdravotnické pomůcky na recepty a poukazy ve výš i ně kolika set tisíc korun. Na rozdíl od předcházejících období, zač ali vš eobecníi odborní lé kaři velmi úzkostlivě a ne vždy objektivně omezovat preskripci lé ků. Pacienti se přesunuli do naš ich odborných ambulancí. Navíc na základě doporuč eníodborné společ nosti se zač ala využívat nová kardiologická a diabetologická farmaka, jejichž přínos na zdraví obč anů a dlouhodobou ekonomickou výhodnost VZP nezohlednila. Spoluúč ast se ovš em týká i rozšířených ambulancíurologie a ortopedie. MUDr. Petr Krtič ka ředitel Nemocnice v Semilech 4

5 II. E k o n o m i k a a s p r á v a P r o v o z n e m o c n i c e A/ Hodnoceníhospodařenínemocnice Podmínky hospodař ení Na nemocnici dopadá restriktivnízdravotnífinanč nípolitika zejmé na z roku 2000, kdy díky mechanismu paušálů nemocnice nedostala zaplacenu poskytnutou zdravotní péči ve výš i nejmé ně č tyř milionů Kč. Díky regulacím (vč. rozpadu zúč tování DRG a vyžadované spoluúč asti nemocnice na úhradě vyšších nákladů na léky) uplatně ným zejmé na ze strany VZP podle přísluš né ho nařízení vlády doš lo k výrazné mu zhorš ení finanč ní situace nemocnice, která se následně přenesla na naš e dodavatele. Přitom za 1. pololetíroku 2001 zaplatila VZP nemocnici o 2 mil. Kč mé ně než ve stejné m obdobíroku 1999! Po provedené m vyúč tování prvního pololetí však většina zdravotních pojišťoven nemocnici poukázala doplatky. V letoš ním roce se tedy situace loňské ho roku tak dramaticky neopakovala. Od 1. ledna byly ze zákona zvýš eny tarifní platy průmě rně o 6%, tarifní platy zdravotnických pracovníků pak o dalších 10%. Ze zákona byla přiznána polovina dalšího platu vyplacená za mě síce kvě ten a prosinec. Zásadní změ nu do organizace č innosti některých pracovišťpřinesla novela Zákoníku práce, zejmé na sníženílimitu přesč asové práce a doby pohotovosti na pracoviš ti. Nepřinesla vš ak mnoho pozitivního pro zamě stnance, zamě stnavatele, ani pacienty. Nadále se mírně zvýš ilo již tak pomě rně vysoké využití kapacity nemocnice, o jejíž lé kařskou péči je znač ný zájem z důvodů léčebných, ošetřovatelských, ale i hotelových. V polovině roku byl však omezen provoz chirurgické ho oddě lení z důvodu delší nepřítomnosti primáře. V únoru byla zprovozně na rozšířená prádelna, která nyní pere veš keré prádlo pro nemocnici, ale je schopna zabezpeč it praní a mandlování prádla i pro dalšísubjekty. V dubnu byla kolaudována půdní vestavba č tyř malých bytových jednotek (investorem je mě sto za přispě nístátnídotace a prostředků nemocnice). Zvýš ila se cena energiía pohonných hmot. Zhorš ila se ekonomika využitíkapacity ústavníkuchyně v souvislosti s otevřením vlastní kuchyně sociálních služeb v Semilech. I přes tyto negativní faktory ovlivňující hospodaření nemocnice byly do konce roku uhrazeny dlužné částky splatné v říjnu Účetní ztráta nemocnice odpovídá výš i úč etních odpisů. Proti loňské mu roku doš lo k mírné mu sníženíztráty. Nemocnice nadále od zřizovatele nepožaduje příspě vek na provoz ani na investice. Závěrem č ervna byly ve zřizovací listině koneč ně dořeš eny majetkoprávní otázky se zřizovatelem. V průbě hu podzimu byly technicky a úč etně realizovány. I přes nedostateč né zohledně nízdražovánívstupů a přes zvýš enívýkonnosti, se finanč ní situace nemocnice udržuje na solidníúrovni. 5

6 Perspektivy: Po přechodné m zhorš ení platebníkázně nemocnice vůč i dodavatelům vinou vládního nařízení, které VZP umožnilo konzumovat pro své pojiš tě nce zdravotní péči, aniž by ji platila, se ve druhé m pololetísituace stabilizovala. Doš lo dokonce ke zlepš eníplatebníkázně nemocnice. Předpokládá se udržení výkonnosti nemocnice na vysoké úrovni. O dalším nárůstu se prozatím neuvažuje, protože zdravotnípojišťovny se na ně m finanč ně nepodílejí. Zachována bude i vysoká odborná i technická úroveň nemocnice. I nadále bude snaha zajišťovat i ztrátové, avš ak potřebné služby. Pod tlakem neustále obhajovat pozici nemocnice v oblasti, kde lůžkových zdravotnických zařízení je znač ná koncentrace, se začínají projevovat prvky spolupráce s okolními nemocnicemi, zejmé na jilemnickou. Dojde k zásadně jšízmě ně systé mu zainteresovanosti pracovišťna vlastních výsledcích i výsledcích celé nemocnice. Možnosti dosavadního systé mu se vyč erpaly. Otevřená zůstává nadále otázka budoucího řízení zdravotnictví ze strany krajských orgánů. Hospodař enís majetkem: Stav majetku k tis.kč Pořizovacíhodnota dlouhodobé ho majetku Oprávky k dlouhodobé mu majetku Zásoby Poznámka: Vč etně do úč etnictvínově zařazené ho drobné ho dlouhod.majetku a majetkových změ n se zřizovatelem. Pohledávky: tis.kč Nejvíce č iní pohledávky ke zdravotním pojišťovnám - celkem tis. Kč. Žádná nepřesahuje k lhůtu splatnosti. Není však dosud plně zúč továno ani první pololetíroku Přesto doš lo k výrazné mu zlepš enítermínů úhrad. Menší částky tvoří pohledávky k zamě stnancům z titulu půjček z FKSP a dále stravné, nájemné a poskytnuté zálohy. Výš e pohledávek se stabilizovala na přijatelné úrovni. Pohledávky po lhůtě splatnosti jsou již nepatrné. Závazky: tis.kč V závazcích jsou obsaženy nevyplacené mzdy za prosinec, vč etně daně a pojistné ho (4,5 mil. Kč ). Podstatnou část tvoříneuhrazené faktury dodavatelům (6,4 mil. Kč ). Nejvyšší částky představujífaktury za léky a zdravotnický materiál. Insolventnost se mírně zkrátila na té měř dvoumě síč n í hranici. Pohledávky spolu s hotovostína úč tech plně převažujínad závazky. Ing. Bohumil Pick správníředitel Nemocnice v Semilech 6

7 B/Zamě stnanci Nemocnice s poliklinikou v Semilech zamě stnává ke dni v hlavním a ve vedlejš ím pracovním pomě ru 235 zamě stnanců. Z toho 185 žen. Přepoč tený evidenč ní poč et zamě stnanců ke dni je 224,13. Z celkové ho poč tu zamě stnanců je 13 starobních důchodců. V mimo evidenč ním poč tu je 14 žen, z toho na mateřské dovolené jsou 3 ženy, 10 žen č erpá rodič ovskou dovolenou a 1 ženě je poskytnuto neplacené volno k péči o dítě do 4 let vě ku. V rámci civilníslužby pracujív nemocnici s poliklinikou v Semilech 4 osoby. V roce 2001 přišlo 23 nových zamě stnanců, z toho 2 absolventi s ukonč eným vysokoš kolským vzdě láním. Byla uzavřena dohoda s Úřadem práce o dotaci na 2 absolventská místa a l místo společ ensky úč elné. Pracovní pomě r rozvázalo 24 zamě stnanců vesmě s z důvodů změ ny zamě stnání a odchodem na mateřskou dovolenou. Profesníslož enízaměstnanců a prů měrná mzda: Lé kaři Jiníod SZP NZP PZP THP Provoz Celkem Fyz.osoby Prům.ev.přep.poč et 33,50 1,28 108,83 5,21 6,48 18,97 49,74 224,01 Prům.mzda (vč.zzs) Kvalifikač nístruktura zaměstnanců : Stupeň vzdě lání Poč et zamě stnanců C - základnívzdě lání 25 E - nižšístředníodborné vzdě lání 2 H - středníodborné vzdě lánís výuč ním listem 31 K úplné střednívš eobecné vzdě lání 5 M úplné středníodborné s maturitou 121 N vyššíodborné vzdě lání 6 R bakalářské vzdě lání 1 T vysokoš kolské vzdě lání 44 Celkem 235 V roce 2001 zahájily pomaturitníspecializač nístudium 3 SZP. Zvýš eníkvalifikace v roce 2001 ukonč ily 2 SZP a 1 PZP. Atestaci I. st. složili 2 lé kaři, atestaci II. st. 1 lé kař. Průmě rný vě k zamě stnanců nemocnice je 41 roků. Nejstaršímu zamě stnanci je 73 let, nejmladšímu je 20 let. Nejpoč etně ji jsou zastoupeny roč níky 1952, 1955, 1956, 1957, a poté 1961, 1962, V Semilech Marie Lukeš ová vedoucípersonálního úseku 7

8 C/ Technický úsek Technický úsek zajišťuje péči o budovy, technická zařízení v budovách a údržbu lé kařských přístrojů a nástrojů. Dále odpovídá za optimální využití elektrické energie, zemního plynu, za dodrženíkvality odpadních vod a za odpadové hospodářství. Kromě vedoucího pracují v technické m úseku dva údržbáři zámeč níci, elektroúdržbář a 6 topičů v kotelně v nepřetržitých smě nách. Nemocnič ní č istírnu odpadních vod obsluhují ve zkrácené m úvazku 2 kvalifikovaní zamě stnanci. Dalšídva zamě stnanci, rovněž ve zkrácené m úvazku, peč ujío sklad a redukč nístanice medicinálních plynů a jejich rozvody. Ve II.pololetíbyl redukován poč et zamě stnanců o pracovníka obsluhy vzduchotechnických zařízení. V hodnocené m období se podílel technický úsek na dokonč ení stavební akce Rekonstrukce nemocnič ní prádelny dozorováním a koordinací dodavatelů při stavbě a kontrolou jakosti prací. Část montážních prací souboru měření a regulace zabezpeč il technický úsek vlastními silami, v jiných případech vypomáhal dodavateli stavby drobnými montážemi. Ke konci roku byla před dokonč ením instalace plynové ho kotle v budově údržby. Plynový kotel umožní zlikvidovat teplovodní přípojku budovy z kotelny, která je v havarijním stavu. Byla zlepš ena funkce regulač ního systé mu Landis-Staefa pro zvýš ení úspor elektrické energie. Připravovala se rekonstrukce opě rné zdi za bílým pavilonem, vč. jejího zabezpeč enípřed dalším sesuvem. Odstraňovaly se závady v hospodářské m pavilonu před ukonč ením záruč nídoby. Zámě ry do roku dalšíúpravy regulač ního systé mu firmy Landis Staefa pro zvýš eníúspor el.energie - rekonstrukce opě rné zdi za bílým pavilonem - příprava na energetický audit - řeš eníotázky medicinálnípáry - rekonstrukce výtahu v bílé m pavilonu spojená se zřízením dalšístanice v podkroví, která zvýšímožnost jeho využití Spotřeby energiív r. 2001: Elektrická energie: 949 MWh 1,97 mil. Kč Zemníplyn: 509 tis.m 3 3,32 mil. Kč Voda: 21 tis.m 3 0,42 mil. Kč Nafta pro diesel: 370 lt 8,4 tis. Kč Ing. Stanislav Strempel vedoucítechnické ho úseku 8

9 D/ Provozníúsek Provozní úsek zajiš ťuje jednak pravidelné každodenní služby pro nemocnici: praní prádla, odvoz odpadků, úklid areálu, provoz skladů, svoz vzorků pro OKB, poš tu, pokladnu a dalšípotřebné č innosti, které vyžaduje provoz nemocnice. Nejvě tšízmě nou bylo zprovozně níprádelny a zabezpeč eníúplné ho praníprádla pro nemocnici, dále pro některé privátní lékaře, 2 mateřské š kolky a Sportovní centrum v Semilech. V souč asné době se denně vypere, usuší, vyžehlí nebo vymandluje 300 kg prádla. Z drobně jších akcí byla dokonč ena rekonstrukce prostor bývalé ho olejové ho hospodářstvínemocnič níkotelny pro stáníosobních vozidel, vč etně výmě ny střeš níkrytiny a úpravy přístupové cesty dále stožáry na vlajky a nové označ enístanic ve výtazích. Byla natřena okna vrátnice, plicního oddě lenía okna bytů v č.p.622. Byly přebudovány sklepy nájemníků v č.p Probíhá malování nemocnice podle předem stanované ho harmonogramu. Byla dokonč ena kompletace rezervních klíčů, reorganizace centrálního archivu, přestě hována knihovna v budově ředitelstvía CO sklad. Provozní úsek zabezpeč uje údržbu venkovní zeleně a okrasných rostlin, oproti minulým letům, kdy na tuto č innost byla najímána odborná firma. V závě ru roku byla zvládnuta sně hová kalamita. Úkolem do budoucnosti zůstává, mimo zajišťování bezproblé mové ho chodu nemocnice, každodennídrobná nenápadná práce, jejímž základem je č istota a pořádek. Jaroslav David vedoucíprovozního úseku 9

10 III. Z d r a v o t n í p é č e Oš etřovatelstvív roce 2001 Již v loňské m roce byla zahájena významná etapa ošetřovatelské péče v naší nemocnici, která si během posledních let získává nezastupitelnou pozici v péči o zdraví č lově ka a uspokojování jeho potřeb. Naším společ ným cílem je přiblížit se pokrokovým trendům a systematicky obor rozvíjet. Po tvrdě získaných zkuš enostech z chirurgické ho oddě lení zahájilo nový systé m oš etřovánínemocných i oddě leníortopedické. Podařilo se získat erudovanou sestru, která je pověřena zavádě ním celé ho procesu na ostatních oddě leních, což se ukazuje jako správný smě r transformace oš etřovatelských pracovníků. Otevřeli jsme cestu k zajiš tě ní kvalitní ošetřovatelské péče prostřednictvím oš etřovatelských standardů, které stanovujíkriteria k jejímu hodnocení. V souč asné době máme k dispozici 54 procesuálních a 8 strukturálních standardů. Nedílnou součástí dohodnutých norem kvality je jejich měřitelnost a hodnocení pomocíoš etřovatelských auditů. Ve spolupráci s realizač ním týmem sester bylo vypracováno 10 těchto auditů, které jsou opakovaně aplikovány na jednotlivá lůžková oddě lení. Jejich analýza bude zhodnocena po získánívalidního poč tu provedených auditů. Další, nemé ně důležitou podmínkou zajiš tě nídobré oš etřovatelské péče, je kvalitnía systematické vzdě lávání sester. Při příležitosti Mezinárodního dne sester byla zahájena dlouho očekávaná registrace sester. Tento organizovaný a kontrolovaný systé m vzdě lávání nutí sestry, aby se celoživotně vzdě lávaly a jejich vzdě lání bylo srovnatelné v rámci zemí Evropské unie. Samotná registrace je zatím dobrovolná, je metodicky zpracována na základě kreditního systé mu a stanovenídé lky registrač ního období. I když je registrace sester dobrovolná, je nutné si uvě domit, že i poč et registrovaných sester v nemocnici spoluvytváříjejíprestiž. O registraci zatím požádalo 19 sester. V návaznosti na loňské aktivity vedoucíke vš eobecné mu snižovánípřesč asové práce, je tímto trendem provázen i rok Na většině pracovišťse s tímto úkolem vypořádali a poč et přesč asových hodin udržujív přijatelné m pásmu.. V pravidelných měsíč n ích intervalech jsou pořádány ústavní sesterské semináře, o jejichž kvalitě a důležitosti svě dčíúč ast sester. I v oblasti mimoústavních seminářů doš lo k výrazné mu zvratu. Sestry stále intenzivně ji konfrontují potřeby reálné ho života s programem zajišťováníkvality péče na mimonemocnič níúrovni. V prvních mě sících roku pocítila vě tš ina oddě lenípersonálníkrizi NZP, která nebyla ojedině lá, v historii vš ak nejdelší. Všem sestrám, které tuto práci suplovaly, patří uznánía podě kování. V souč asné době je personální situace NZP stabilizována a výhledově nejsou oč ekávány výrazně jšívýkyvy. Helena Hejduková hlavnísestra 10

11 Lůžková péče Chirurgické oddě lení Primář : MUDr. Georgios Karadzos Vrchnísestra: Jana Poš epná Č innost chirurgické ho oddě lenínemocnice v Semilech je stabilníod roku Poč et hospitalizovaných pacientů stále mírně narůstá. Rozsah operač ních výkonů je obohacen o většía nároč ně jšívýkony. Významným způsobem narostl poč et a spektrum cé vních periferních rekonstrukč ních výkonů, kterých bylo provedeno 68. Standardním postupem se stalo zavádě níport katetrů pro chemoterapii u onkologicky nemocných. Máme velmi dobrou spolupráci s vasografickým centrem FN v Hradci Králové, kde kromě diagnostických vyš etření provádě jí i terapeutické výkony. V oblasti cévní chirurgie má svoje velice dobré postavenížilníchirurgie, která má na naš em oddě lenídlouholetou tradici. Z celkové ho poč tu operacíje 230 operacížilního systé mu. Tuto oblast využívá š iroký region pacientů z celé republiky. Dále se zabýváme operacemi akutních záně tů povrchního žilního systé mu, operacemi bércových vředů žilní etiologie, které jsou provádě ny na jiných pracoviš tích výjimeč ně. Standardní laparoskopické výkony operace žluč níku, tříselné kýly a slepé ho střeva byly rozšířeny o fundoplikace žaludku. Spektrum péče ve vš eobecné chirurgii bylo rozšířeno o gastrobandáže žaludku u obé zních nemocných. Používáme moderní techniky ke zkracovánívýkonů a to tzv. stapplerových operacíu nízkosedících nádorů koneč níku nebo u spojek mezi střevními u nádoru nebo jiných lé zí. U operacíhaemorrhoidů doš lo k rozšíření spektra poskytovaných výkonů aťuž ambulantně metodou dle Barrona nebo při krátké hospitalizaci metodou dle Longa. Na oddě leníse přijímá každý mě síc v průmě ru kolem 110 pacientů i více. Personální obsazenílékařské je stále velmi skromné. Zástupcem primáře je MUDr. Dalibor Židlický a MUDr. Petr Krtič ka vykonává funkci vedoucího lékaře JIP. Na oddě lení je dále MUDr.Jaroslava Kunátová s atestací I st. a MUDr. Petr Jaroš, který se na tuto atestaci připravuje. Doufáme, že se tato situace zlepšípřijetím nových lékařů po promoci event. jednoho s atestací. Tento objem práce v takové m složenílé kařů je na hranici únosnosti. Přínosem pro naš e oddě lení je úč ast na operač ních programech l x týdně Doc. MUDr. Suché ho DrSc. a dále MUDr. Koliny, kteří mají svoje klienty z různých regionů republiky. Situace sester je o ně co lepší, přesto se snažíme získat dalšínové síly. Již prakticky tradič ně uspořádalo chirurgické oddě lení krajský seminář v Harrachově za úč asti více než stovky lékařů a sester z liberecké ho i královehradecké ho kraje, který byl kvitován velmi pozitivním ohlasem. Publikač níč innost naších lékařů je na dobré úrovni. Celkem je publikováno asi 40 sdě leníjednak na celostátních konferencích i mezinárodního významu, jednak v Rozhledech v chirurgii a Č eské Flebologii. Vzdě lávání a úč ast na různých kongresech a seminářích jsou trvalé po celý rok. Naš e oddě leníbude nadále tento trend a vývoj dodržovat a stále zlepš ovat. Statistický vývoj Poč et výkonů Využitílůžek v % Průmě rná doba hosp. Poč et hospitalizovaných Poč et amb. oš etření MUDr. Georgios Karadzos primář chirurgické ho oddě lení ,7 67,6 73,3 75,3 72,6 7,2 6,2 6,7 6,7 6,

12 Interníoddě lení Primář : MUDr. Pavel Sábl Vrchnísestra: Alena Lamač ová Interníoddě lenípracovalo v roce 2001 ve stabilizované m stavu. Nedoš lo k žádným změ nám v personálním složenípracovníků. Sedm lé kařů (úvazek 6,54) a 24 sester tvořilo ustálený kolektiv umožňující poskytovat kontinuálně kvalitní služby. Nezmě nil se poč et lůžek (7 lůžek JIP, 4 lůžka intermediární péče, 19 lůžek oddě lení, 2 lůžka ambulantní). Nezmě nilo se ani spektrum poskytovaných služeb. V oblasti kardiologie jsme pokrač ovali ve snaze zvýš it dostupnost invazivních výkonů pro naš e spádové pacienty na pražských č i hradeckých klinikách. Zejmé na při řeš ení akutního koronárního syndromu. Letos poprvé se nám podařilo (ve spolupráci se záchrannou službou) převé st pacientku s akutním infarktem myokardu přímo na kliniku k provedenípřímé angioplastiky. Jako mimořádný příklad lze uvé st pacientku ve vě ku 84 let, kde jsme při léčbě akutního infarktu provedli trombolýzu. Během několika dnů doš lo k opakovánípříhody, která následně po letecké m transportu do Hradce Králové byla řeš ena přímou angioplastikou. Nemocná ve zdravía spokojenosti vstoupila do dalšího roku. Gastroenterologie pokrač uje v provádě nívelké ho množstvíendoskopických výkonů. Pomalu klesá množstvígastroskopií(snižuje se poč et nemocných s vředovou chorobu díky moderní léčbě inhibitory protonové pumpy) a zvyš uje se poč et koloskopií (souvislost s nárůstem zhoubných novotvarů tlusté ho střeva). V populaci se rozš iřuje vyš etřovánístolice na přítomnost stop krve (depistáž zhoubných nádorů), což rovněž zvyš uje množství následných vyš etřenítlusté ho střeva. Rozjížd í se celospoleč enský zdravotníprogram, který má zvýš it záchyt ranných stádií tohoto onemocně ní. Program, vyžadující drahou přístrojovou techniku je dotován státem. Bohužel jsme jedinou nemocnicív š iroké m okolí, která pro rok 2002 nedostala k tomuto úč elu žádnou dotaci. Důvod, proč dolnísně movna při rozdě lovánípeně z na nás zanevřela, nám neníjasný. V oblasti doš kolování pokrač oval jeden lékař v pravidelných stážích na hradecké klinice v echokardiografii v rámci přípravy na atestaci z kardiologie. Jedna lékařka průběžně stážovala v rámci přípravy na atestaci z revmatologie na II.interníklinice. Další lékař je zařazen do přípravy na atestaci z diabetologie. Jeden lékař absolvoval kurs v léčebné výživě. Na konci záříukonč ili č innost na naš em oddě lenídva privátníkardiologové, kteří pro nás zajišťovali po několik let echokardiografická vyš etření. Dvě sestry dokonč ily pomaturitnístudium v oboru práce na jednotce intenzivnípéče. Přístrojové vybavení. V březnu jsme odkoupily injekč nídávkovač firmy Braun, který byl krátce použit v rámci klinické studie v jiné nemocnici. V říjnu byl do naš eho vlastnictví převeden faxový přístroj Canon, který jsme zatím využívali v rámci klinické studie. V listopadu jsme zakoupili nový program pro provádě níergometrie od firmy Seiva. Interníoddě leníuspořádalo v březnu kardiologický seminář pro spádové lékaře. V kvě tnu se naš i lékaři aktivně úč astnili na semináři pořádané m v rámci oslav deseti let fungování záchranné služby v Semilech. Tři lékaři se v dubnu zúč astnili vyhodnocení mezinárodní klinické studie ICon, které se uskuteč nilo v Kodani. Do studie, která byla ukonč ena v prosinci roku 2000, se úspěšně zapojilo i naš e oddě lení. V srpnu jsme zahájili účast v mezinárodníklinické studii Mercury. Dva lékaři byli přítomni na vstupním š kolení v Mnichově. V září jsme vstoupili do národní klinické studie Fraxiparine. V průbě hu podzimu jsme se připravovali na zahájeníoš etřovatelské ho programu na naš em oddě lení. Za plné ho provozu probě hlo v únoru malování v bílém pavilonu (JIP, oddě lení A, kardiologická a gastroenterologická ambulance). V kvě tnu zvítě zilo družstvo interního oddě lenív turnaji neregistrovaných hráčů v odbíjené. MUDr. Pavel Sábl primář interního oddě lení 12

13 Statistický vývoj Poč et endoskopických výkonů Využitílůžek v % Průmě rná doba hosp. Poč et hospitalizovaných Poč et amb. oš etření (vč.dia) ,0 70,1 72,9 81,3 74,8 7,8 7,5 7,6 7,9 7,

14 Kožníoddě lení Primář : MUDr. Alena Jiránková Vrchnísestra: Vě ra Vávrová Kožníoddě lenív nemocnici Semily má 21 lůžek, je zde otevřeno od prosince O pacienty se stará 10 zdravotních sester, vč etně dispenzarizač ní sestry a vrchní sestry, (přepoč tený úvazek 9,75), 2 lékaři absolventi, l vedoucí lékař (celkový přepoč tený úvazek 2,8). V souč asné době lékaři absolventi dokonč ili povinnou postgraduálnípřípravu na jiných oddě leních a připravují se na základní atestaci v oboru. Pro stabilizování personálnísituace je plánováno přijetínové ho lé kaře. Za rok 2001 bylo na oddě lení hospitalizováno 389 pacientů, což je mírné zvýš ení oproti roku Průmě rná oš etřovacídoba je 15,3 dne - tato doba je srovnatelná s rokem 2000 a je i srovnatelná s celostátním průmě rem pro kožníoddě lení. Léčeni jsou pacienti ze semilska, železnobrodska, jičínska, jilemnicka a přibývajípacienti z vrchlabska. Spektrum diagnóz, pro které jsou nemocní léčeni zůstává stabilní, převažují pacienti s psoriazou, bé rcovými vředy různé etiologie, infekč ními chorobami bakteriální i virové etiologie, s puchýřnatými chorobami, s ekzemovými chorobami a pacienti k diagnostice kožního onemocně ní. K terapii je kromě lokálních prostředků využíváno léčby zářením laseru (SUP, PUVA). Ke zlepš enídiagnostiky je nyníkromě probatorníexcize a histologické ho vyš etřenídostupné vyš etřenípřímou imunofluorescencí. Pokrač uje spolupráce s cé vní ambulancí v oblasti flebologie. Nově byla otevřena ambulance pro lymfologii pod vedením MUDr. Štrinclové a zavedeno provádě nílymfodrenáží manuálních i přístrojových. Do pově domí pacientů se dostává možnost ambulantní fototherapie při kožním oddě lení. Zvyš uje se množstvíchirurgických výkonů pro malé kožní lé ze. Zlepš uje se diagnostika pigmentových lezízískáváním praxe v dermatoskopii. Díky koupi kvalitního fotoaparátu byla započ ata fotodokumentace vzácných a zajímavých kožních chorob. Oddě lení plánuje rozšíření přístrojové ho vybavení pro fototherapii a podaří-li se personálnístabilizace, tak i provádě níně kterých kosmetických výkonů. Při oddě lení pracují 3 ambulance jedna v Nemocnici v Semilech, jedna na poliklinice v Semilech a v Lomnici nad Popelkou. Doš lo k výmě ně ambulantního lékaře v ambulanci v Lomnici, která byla podmíně na odchodem MUDr. Hyjánkové do penze. Vš echny ambulance velmi dobře spolupracujís oddě lením. Vš ichni lékaři se pravidelně vzdě lávají a úč astní pasivně i aktivně seminářů. Oddě leníse zapojilo do klinické studie. MUDr. Alena Jiránková primář kožního oddě lení Statistický vývoj Využitílůžek v % Průmě rná doba hosp. Poč et hospitalizovaných Poč et amb. oš etření (pouze v nemocnici) ,4 91,4 82,6 80,1 16,3 20,6 17,0 15,

15 ORL oddě lení Primář : Doc.MUDr.Ing. Vladimír Hofman CSc., MBA Vrchnísestra: Jaroslava Svobodová Charakteristika oddě lení- oddě leníotolaryngologie a chirurgie hlavy a krku provádí diagnostiku a terapii v celé m rozsahu oboru mimo nejvě tšíonkochirurgické výkony v oblasti hlavy a krku spolu s muskulokutáními laloky. Oddě lení je schopné ve spolupráci s neurochirurgickým oddě lním v Liberci provádě t i operace na rozhraní otolaryngologie a neurochirurgie (nádory hlavových nervů v oblasti hlavy a krku). Oddě lení obhájilo ve výbě rové m řízeníod roku 1998 dvacet standardních lůžek. Spádová oblast - oddě lení převážně poskytuje služby obč anům semilské ho okresu, ale vzhledem k provádě ní i š pič kových výkonů (uš ní operace, operace nosu a vedlejších nosních dutin, estetické operace nosu a oblič eje) poskytuje služby i pacientům ze sousedních okresů a i ze vzdálených míst (Praha). Oddě lení je vyhledáváno pacienty ze vzdáleně jších míst pro relativně krátké objednacídoby pro vš echny typy operací. Rozsah poskytované péče a poč ty nemocných od roku 1998 se poč et hospitalizovaných nemocných lehce snížil z 1657 na 1414 v roce Za rok 2001 bylo na ORL oddě leníhospitalizováno 1626 nemocných to odpovídá obložnosti 83,91%, při relativně krátké době hospitalizace 3,71 dne. S relativním poklesem poč tu nemocných však doš lo k změ ně case mixu nemocných, kdy ubývá konzervativní terapie, která je převádě na do ambulantnísložky, a naopak přivá operač ně léčených nemocných, což je cílem oddě lení. Spektrum operač ních výkonů se výrazně nemě ní, pouze stále přibývá výkonů pro alergická onemocně ní nosu, pro která jsou nemocní dále sledováni v alergologické poradně naš eho oddě lení. Po zhodnocení práce jednotlivých subspecializací je patrné, že velmi dobrých výsledků dosahuje poradna foniatrická, která v okrese chybě la již delší dobu. Ostatní poradny se také postupně rozvíjejí. Důraz je kladen zvláš tě na vyhledávání zhoubných nádorů. Z nových vyš etřovacích metod připravuje oddě lení možnost vyš etření nosohltanu a hrtanu pomocí flexibilní techniky. Flexibilní epifaryngoskop je přislíben ředitelstvím nemocnice. Souč asně výrazně v poslednídobě pociťujeme nepřítomnost tympanometru pro diferenciálnídiagnostiku dě tských poruch sluchu. V operač ní oblasti t.č. nejsou ve svě tě zcela nové techniky, ale dochází k stále zkvalitňování, zlepš ování a zjednoduš ování technik stávajících. V příš tím roce plánujeme jednodušší ošetřování zlomenin spodiny očnice ze subciliárního řezu, který méně traumatizuje zdravé tkáně v okolízlomeniny. Na naš em oddě leníse budeme snažit sledovat trend minimalizace zátěže nemocné ho. Dobře se rozvijí nápravná chirurgie po úrazech v ORL oblasti, zvláš tě nosu. Vzhledem k snížení poč tu pracovníků a zvýš ení efektivity a tím vytíženosti lékařů byly v druhé polovině roku 2001 obnoveny internísemináře s urgentnítématikou, kterých se zúč astňují také sestry. Mladší lékaři sledují š kolící akce v IPVZ urgentní přednemocnič nímedicína. Jedna lékařka MUdr. Maťátková je v souč asné době na mateřské dovolené a během dovolené složila v listopadu 2001 specializač nízkouš ku. Odborná č innost - oddě lení již tradič ně pořádá roč ně dva odborné semináře. V poslední době jsme témata zaměřili také na sesterskou problematiku. V dubnu 2001 probě hl regionální sesterský seminář za úč asti hlavní sestry nemocnice, kdy úč ast na semináři byla více než dobrá 45 sester a lé kařů i ze vzdálené ho okolí. Hlavním té matem byla domácíoš etřovatelská péče. Dalšíodborný seminář probě hl v říjnu 2001 také za spoluúč asti sester a regionálních lé kařů na té ma alergologická problematika ve spolupráci s novým alergologem MUDr. Joskou. Pracovníci oddě leníse pravidelně úč astnícelostátního a východoč eské ho ORL kongresu, a to i aktivně, tak tomu bude i v letoš ním roce. V listopadu 2001 byla navázána spolupráce s polskými kolegy v Euroregionu Nisa. Zatím probě hl dvoudenní seminář ve Sklářské Porebě a nyní připravujeme jednodenní operač níkurz endonazálníchirurgie na naš em oddě leníza úč asti polských kolegů. 15

16 Na pravidelných provozních poradách a minischůzkách během pracovního týdne jsou probírány body z etiky pracovníků ve zdravotnictví, marketingový přístup k nemocným a případně jsou rozbírány neúspě chy v komunikaci s klienty, ale i úspě chy, které se při trvalé personálnípráci pomalu dostavujía oddě leníje hodnoceno zevními pozorovateli jako přívě tivé. V té to oblasti bychom vidě li velkou strategickou výhodu proti okolním oddě lením obdobné ho typu. Velkým příkladem jde kolektiv zkuš ených sester. Vedoucílé kař oddě leníbyl zvolen do č estné rady Obvodního sdruženíč LK, kde bude působit jako lektor v oblasti zdravotní politiky. Uvedené poznatky bude přenáš et na oddě lenía potažmo nemocnice. Doc. MUDr. V. Hofman, CSc. primář ORL oddě lení Statistický vývoj Poč et výkonů Využitílůžek v % Průmě rná doba hosp. Poč et hospitalizovaných Poč et amb. oš etření (pouze v nemocnici) ,7 81,1 82,2 78,2 83,9 4,5 3,45 3,6 4,0 3,

17 Primář : MUDr. Dalibor Ďurďa Vrchnísestra: Svatava Šádková Ortopedické oddě lení Podstatnou mě rou stoupl poč et náhrad kolenních a kyč elních kloubů, poč et velkých, revizních operací kyč lí a kolen za užití masívní spongioplastiky a special. revizních implantátů je stabilizovaný. Byly provedeny dalšínavigace Orthopilotem (kolena), nyníje u konce jednánío dodání této š pič kové technologie fy Aesculap na naš e oddě lení. Semilská ortopedie tak zřejmě získá nejmoderně jšítechniku v navigaci TEP kolene a kyč le a zač leníse tak do zatím malé skupiny vlastníků Orthopilota v Č R (sv.anna-brno, Homolka, ortopedie Zlín). U revizních operacíkyč lí, zvláš tě u rozsáhlých pánevních defektů byla užita ně kolikrát unikátní náhrada prstencem Octopus fy JaJ, je pokrač ováno v replantacích prově řenými revizními typy Bicontact, Wagner a ZMR, v oblasti kolene pak CCK. Bylo zúroč eno také primární zavedení některých typů endoproté z v rámci celé Č R- jako NexGen u kolene a Versys u kyč le - formou zhodnocení na seminářích v Harrachově a Teplicích, na Národním slovenské m kongresu v D.Kubíně a mezinárodním ortopedické m kongresu v Krakově. Z nových endoprotez kyč le byla aplikována ně kolikrát řada Corail s hydroxiapatitovým povrchem. Bylo pokrač ováno úspě š ně v operacích náhrady kolenních zkřížených vazů speciálníinstrumentacíza užitíartroskopu, dále mozaikové plastiky kolene. Široké využití má dalšívynikající technika - vaporizace systé mem Viper Mitec a to zvl při ošetřování defektů chrupavek, u kloubních nestabilit, při odstraňování vazivových, degenerativních změ n atd. Vlastní kostní banka slouží k plné spokojenosti, další klinická a mimoklinická pracoviš tě si vyžádala podrobnosti o provozu dle naš ich zkuš eností. V případě potřeby lze kostnímateriál poskytnout i jiným zařízením proti úhradě, jak již bylo vícekrát realizováno. Vš echny tyto aktivity a zavádě ní nových trendů nejsou možné bez kvalitní spolupráce lé kařů a sester oddě lení, tým lé kařů se doplnil a stabilizoval, stejně tak tým sester. MUDr. Dalibor Ďurďa primář ortopedické ho oddě lení Statistický vývoj Poč et výkonů Využitílůžek v % Průmě rná doba hosp. Poč et hospitalizovaných Poč et amb. oš etřených (pouze v nemocnici) ,1 71,8 68,1 75,2 75,4 11,4 10,1 10,0 9,2 9,

18 N e l ů ž k o v á p é č e Primář : MUDr. Jaroslav Krtič ka Vedoucísestra: Vě ra Šturcová Výkony Anesteziologicko resuscitač níoddě lení celkové anestezie spinálníblok a periferníblok akutní- ve službě celkem podaných anestezií Anesteziologicko-resuscitač ní oddě lení zajišťuje anestezie pro vš echny operač ní obory zdejšínemocnice. Naš e oddě leníposkytuje vš echny modernízpůsoby vedeníanestezie (vyjma vysoce specialisovaných hypothermie apod.). Zaměřili jsme se na anestezie, které jsou pro pacienta bezpeč ně jší, tedy anestezie svodné (spinální, epidurální a nervových pletení). Rovněž poskytujeme anestezie u bolestivých vyš etřovacích metod diagnostických. V pomě ru celkových a svodných anesteziídosahujeme evropské ho průmě ru. Naš e pracoviš tě operač ní sály jsou vybaveny moderními anesteziologickými přístroji s monitorovacím zařízením, takže můžeme během celé ho výkonu sledovat základní životní funkce operovaných. Zajišťujeme trvalou anesteziologickou službu, takže každý akutní pacient po příjmu a základních vyš etřeních může být v krátké m č asové m obdobíoperován. Spolupráce se všemi operativními obory je velmi dobrá. Rovněž spolupracujeme se sousedními lůžkovými anesteziologickými oddě leními, především s ARO Jilemnice, Turnov a Liberec. Na oddě lenípracujítři atestovaníanesteziologové a jedna absolventka v přípravě na atestaci. Dle provozních možností se zúč astňujeme odborných seminářů a doš kolovacích akcích. MUDr. Jaroslav Krtič ka primář ARO 18

19 Primář: RNDr. JiříJína Vedoucílaborant: Vlasta Hlouš ková Oddě leníklinických laboratoří Výkony biochem. a hematol vyš křížových zkouš ek vyš etřeníkr.skupiny autotransfúze vyš. klin.mikrobiologie C e l k e m Provoz oddě leníklinických laboratoří (biochemie, imunochemie, hematologie, krevní sklad, transfúzní služba a mikrobiologie) je stabilizován, velmi dobře pracuje jediná mikrobiologická laboratoř v okrese. Na oddě lení provádíme základní a ně která speciální laboratornívyš etřenía autotransfúzníodbě ry krve, je zajiš tě na pohotovostníslužba. Perzonálníobsazení: 2 atestovanílé kaři, 6 laborantek (z toho 4 s atestací) a 1 NZP. V roce 2001 doš lo k následujícím změ nám: Od rozšířila MUDr. Hedvičáková svůj úvazek na 1,00. V lednu bylo zavedeno vyš etření č asné ho markeru infarktu myokardu myoglobinu (společ ně s transaminázami, CK, CK-MB, a definitivním markerem Troponinem I je paleta biochemických vyš etřenínekrózy myokardu kompletní). V dubnu bylo zavedeno vyš etřenítoxikologické ho screeningu v moč i (THC, COH, OPI, MET, AMP, BAR, BZO). Dne MUDr. Hedvičáková úspěšně složila atestaci z lé kařské mikrobiologie. Od kvě tna zpracováváme mikrobiologický materiál od ambulantních lékařů turnovska a částeč ně i jablonecka, což znamená výrazné rozšíření spádové oblasti. K dalšímu rozšířeníprovozu mikrobiologie doš lo od září, kdy jsme získali mikrobiologická vyš etřeníz nemocnice v Jilemnici a ambulantních lé kařů jilemnicka a vrchlabska. Posíláním výsledků z mikrobiologické ho programu AMIS do Jilemnice po internetu se podstatně zkrátil č as od vzniku požadavku na straně lékaře a dodání výsledků vyš etření z laboratoře (tournaround time) na straně druhé. Oddě leníje velmi solidně přístrojově vybaveno, z nových investic bychom potřebovali hemokultivač ní systé m s kontinuálním monitoringem růstu bakterií (nákup 2002) a postupně bude nutno stárnoucíanalyzátory a výpoč etnítechniku obměňovat. RNDr. JiříJína primář oddě leníklinických laboratoří 19

20 Operač nítrakt Vedoucílé kař: MUDr. Petr Krtič ka Vedoucísestry operač ních sálů: Dana Buriánková Eva Kadlecová Soňa Ř ezníč ková Na sále chirurgické m a ortopedické m jsou vždy tři sestry, na společ né m sále A dvě sestry, které doplňují sálové sestry ORL. Kádr sálových sester je stabilní, odeš la sestra Gabriela Klusová do Liberce, místo níse po letech vrátila na sál sestra Jitka Hlavová. Sálové sestry se plně podílejí na ústavních pohotovostních službách. Díky smě nné mu provozu a úpravě pracovního režimu doš lo ke sníženípřesč asové práce. Většina sester již absolvovala pomaturitní specializač nístudium, zbývajícíjsou přihláš eny do institutu pro dalšívzdě lávání. Bě hem prvního pololetí doš lo k plné mu zapojení kontejnerové ho systé mu, čímž se znač ně zkvalitnila a zjednoduš ila práce sálových sester. Postupně docházív letoš ním roce k doplně ní a obmě ně endoskopických systé mů laparoskopické ho a artroskopické ho, na sklonku roku byl objednán plánovaný fibroskop pro ORL, čímž dojde opě t ke zkvalitně ní péče. Na rozdíl od původního plánu nedoš lo ke kompletnívýmě ně, ale obmě ně nejstarších a nejmé ně funkč ních částía doplně nía obmě ně instrumentaria, které po ně kolika letech již bylo v žalostné m stavu. V letoš ním roce prakticky doš lo k celkové mu doplně ní vybavení vš ech tří sálů, čímž bude ukonč en rest z dob výstavby a rekonstrukce. Nadále předpokládáme již obnovu stávajících zařízení, která vš ak vzhledem k opotřebenía pokroku je prakticky kontinuální. Ve výhledu pěti let je nutné počítat s postupnou obmě nou sterilizač ních přístrojů, jejíž koncepce je zpracována a připravena. Tato obmě na se odvíjíjednak od stáří přístrojů jednak od nových předpisů. V souvislosti s tímto bude třeba zrekonstruovat sterilizač ní centrum. MUDr. Petr Krtič ka vedoucílé kař OT 20

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010.

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010. ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010. Organizace: Nemocnice následné péče Moravská Třebová Se sídlem: Svitavská 25, 571 16 Moravská Třebová Zastoupená: MUDr. Aloisem Hlouškem - ředitelem IČO:

Více

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o.

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov p.o. Motto Pacient je ten, kdo posuzuje kvalitu naší péče a služeb. Chceme být zdravotnické zařízení, které je pacienty žádané a uspokojuje jejich potřeby a očekávání.

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice Výroční zpráva 2016 Thomayerova nemocnice Úvodní slovo Vážení čtenáři, ve svých rukách právě držíte výroční zprávu Thomayerovy nemocnice za rok 2016. Nebyl to rok jednoduchý, což je v oblasti našeho zdravotnictví

Více

Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011

Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011 Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011 Dne 14.6.2011 byl Valnou hromadou schválen Finanční plán NČK na rok 2011 s vyrovnaným rozpočtem. Zásadním problémem plánu je oblast tržeb, kde je úhradovou

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2013.

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2013. ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2013. Organizace: Nemocnice následné péče Moravská Třebová Se sídlem: Svitavská 25, 571 16 Moravská Třebová Zastoupená: MUDr. Aloisem Hlouškem - ředitelem IČO:

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 12 Psychiatrická léčebna v Opavě MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 Roční zpráva o hospodaření Psychiatrické léčebny v Opavě. 2012 a) název zpracovatele,

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

O EKONOMICE HOSPICŮ (A VĚCECH PŘILEHLÝCH)

O EKONOMICE HOSPICŮ (A VĚCECH PŘILEHLÝCH) O EKONOMICE HOSPICŮ (A VĚCECH PŘILEHLÝCH) Prof. MUDr. P. Fiala Konference o paliativní péči - Brno 26.10. 2006 Hospic je především o doprovázení na poslední cestě člověka,, o tišení bolestí, o ošetřování,

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

ZÁPIS. z 8. pracovního jednání Rady pro rozvoj ošetřovatelské péče při FN Plzeň dne 4.9.2002

ZÁPIS. z 8. pracovního jednání Rady pro rozvoj ošetřovatelské péče při FN Plzeň dne 4.9.2002 ZÁPIS z 8. pracovního jednání Rady pro rozvoj ošetřovatelské péče při FN Plzeň dne 4.9.2002 Přítomny: Omluveny: Bc. N. Müllerová, J. Šneberková, Bc. S. Tomšovicová, J. Kubínová, Bc. I. Mádlová, Bc. M.

Více

Urgentní medicína a medicína katastrof

Urgentní medicína a medicína katastrof Urgentní medicína a medicína katastrof Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje MUDr. Ladislav Žabka, Ph.D. (A) Přednemocniční péče Neodkladná péče (PNNP) KZOS RLP LZS RZP RVS Odkladná péče

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

1. ÚVODNÍ SLOVO...2. 1.1. Vedení nemocnice...3. 1.2. Rada nemocnice...3. 1.3. Kontaktní údaje...3 2. PŘEHLED ODDĚLENÍ...4 3. LÉKAŘSKÝ ÚSEK...

1. ÚVODNÍ SLOVO...2. 1.1. Vedení nemocnice...3. 1.2. Rada nemocnice...3. 1.3. Kontaktní údaje...3 2. PŘEHLED ODDĚLENÍ...4 3. LÉKAŘSKÝ ÚSEK... OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO...2 1.1. Vedení nemocnice...3 1.2. Rada nemocnice...3 1.3. Kontaktní údaje...3 2. PŘEHLED ODDĚLENÍ...4 3. LÉKAŘSKÝ ÚSEK...5 3.1. Poradní orgány...6 3.2. Základní kapacitní a výkonové

Více

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Praha, Brno, Bratislava IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Hospitalizace Akutní péče Lidská práce Jednodenní chirurgie Plánovaná/ preventivní Sofistikované technologie 2 Velká chirurgie

Více

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 0 5

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 0 5 V ý r o č n í z p r á v a 2 5 N e m o c n i c e Pís e k V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 5 Obsah 1. Úvodní slovo ředitele 2. Základní údaje o Nemocnici Písek 3. Organizační struktura 4. Lůžkový fond

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Regionální zdravotnictví Zlínského kraje MUDr. Lubomír Nečas náměstek hejtmana ZK

Regionální zdravotnictví Zlínského kraje MUDr. Lubomír Nečas náměstek hejtmana ZK Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Regionální zdravotnictví Zlínského kraje MUDr. Lubomír Nečas náměstek hejtmana ZK Program Strategická koncepce pro řízení a rozvoj zdravotnictví

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 K 31.12.2007 byla rozhodnutím zřizovatele činnost NvB ukončena a převedena spolu se zaměstnanci na Bíloveckou nemocnici, a.s. Nemocnice v Bílovci, p.o. byla poté sloučena s Nemocnicí

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

NadaЛnМ fond dпtskи onkologie Krtek. www.krtek-nf.cz

NadaЛnМ fond dпtskи onkologie Krtek. www.krtek-nf.cz NadaЛnМ fond dпtskи onkologie Krtek www.krtek-nf.cz NadaЛnМ fond dпtskи onkologie KRTEK byl zaloыen 15. listopadu 1999 v BrnП. Jeho posl nмm je napom hat v pїeklenov nм dosavadnмch mezer ve financov nм

Více

Z p r á v a o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou osobou (Zpráva o vztazích) ----------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2012

Zpráva o hospodaření v roce 2012 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2012 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

lostí KARIM OUP (2) LF MU a TC FN Brno OKŘ TC FN Brno (3) K.(2) (2)

lostí KARIM OUP (2) LF MU a TC FN Brno OKŘ TC FN Brno (3) K.(2) (2) Oddělen lení urgentního příjmu za mimořádných událost lostí Nestrojil P.(1) P. (1),, Doleček ek M.(2), M. (2), Valentová R.(3) R. (3) Vaníčkov ková K. Klinika úrazové chirurgie (1) KARIM OUP (2) LF MU

Více

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Historie kliniky Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2001

Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2013

Zpráva o hospodaření v roce 2013 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2013 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Financování zdravotních služeb a zdravotní pojištění Postavení a motivace subjektů Ladislav Friedrich generáln lní ředitel OZP červen 2004 ve zdravotnictví 1 Aktuáln lní stav z pohledu financování Skut.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K.

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K. MERO R, a.s. Kralupy nad Vltavou I : 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 m síc roku 2009 podle 119 zákona. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K ) ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K ) Obchodní firma a sídlo AL INVEST B idli ná, a.s. Identifika ní íslo Bruntálská 167 793 51 B idli ná 273 76 184 eská republika Ozna. A K T I

Více

OBCHODNÍ PLÁN SPOLEČNOSTI na rok 2017 aktualizace finančního plánu - únor

OBCHODNÍ PLÁN SPOLEČNOSTI na rok 2017 aktualizace finančního plánu - únor OBCHODNÍ PLÁN SPOLEČNOSTI na rok 2017 aktualizace finančního plánu - únor Sídlo /dle OR/ Zprávu vypracoval - funkce: Partyzánů 2174, 688 01 Uherský Brod Ing. Ferdinand Kubáník - jednatel Telefon/spojovatelka:

Více

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma :

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma : Odborný léčebný ústav Jevíčko Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976 adresa: Jevíčko, 569 43 zřizovatel: právní forma : Pardubický kraj příspěvková organizace tel.: 461 550 606, 461 550 712 fax : 461

Více

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz Úroveň pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz je v zásadě dána dvěma rozdílnými faktory. Prvým z nich je objektivní

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Vyhodnocení bonusového a sankčního řádu za období: Organizace: FN u sv. Anny v Brně

Vyhodnocení bonusového a sankčního řádu za období: Organizace: FN u sv. Anny v Brně Vyhodnocení bonusového a sankčního řádu za období: Organizace: FN u sv. Anny v Brně PO = příspěvková organizace část čl. bod úkol hodnota A. Bonusový řád 1. 1. Vyrovnané hospodaření v přísluš ném roce

Více

Koncepce zdravotních služeb v lůžkových zařízeních Libereckého kraje vypořádání připomínek

Koncepce zdravotních služeb v lůžkových zařízeních Libereckého kraje vypořádání připomínek Koncepce zdravotních služeb v lůžkových zařízeních Libereckého kraje vypořádání připomínek Autor připomínky Kapitola, strana, odstavec,.. Znění připomínky Vypořádání připomínky (vyplňuje Liberecký kraj)

Více

Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016

Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016 Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016 Ing. Helena Rögnerová Ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Vývoj nákladů zdravotních pojišťoven na zdravotní péči od roku 2000 Vývoj nákladů zdravotních

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2015

Zpráva o hospodaření v roce 2015 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2015 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek, Eva Dostálová, DiS. 1 Základní informace: Příspěvková organizace

Více

BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice

BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice (Praha, 23. března 2016) Téměř tři čtvrtiny budoucích mladých lékařů a lékařek (72%) plánují po ukončení jejich vysokoškolského

Více

R O Č N Í Z P R Á V A 2013

R O Č N Í Z P R Á V A 2013 R O Č N Í Z P R Á V A 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH MUDr. Vladislav Žižka, ředitel PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH Ústavní ul., 334 41 Dobřany IČO 00669792 Základní údaje o organizaci Psychiatrická

Více

P R O T O K O L. Kontrola byla vykonána dne v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v MŠ Kruh

P R O T O K O L. Kontrola byla vykonána dne v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v MŠ Kruh Obec Kruh Kruh 165, 514 01 Jilemnice P R O T O K O L o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o veřejné kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších

Více

íloha ro ní ú etní záv rky sestavené ke dni

íloha ro ní ú etní záv rky sestavené ke dni íloha ro ní ú etní záv rky sestavené ke dni 31.12.2008 l. 1 Informace o ú etní jednotce Název etní jednotky : sto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifika ní íslo : 00250805 právní

Více

Vedení ošetřovatelské dokumentace s využitím IT technologií. Lenka Gutová

Vedení ošetřovatelské dokumentace s využitím IT technologií. Lenka Gutová Vedení ošetřovatelské dokumentace s využitím IT technologií Lenka Gutová Současnost nemocnice 2012 Vojenská Fakultní Nemocnice v Praze - 8 klinik a 21 odborných oddělení Léčebné zařízení Armády ČR - výcvik

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření Nemocnice Třebíč, p.o. Výroční zpráva o hospodaření Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Purkyňovo náměstí 2 674 01 Třebíč Datum vydání: 31. 3. 2014 Verze č. 1 Nemocnice Třebíč, p.o. Organizační schema

Více

Zdravotní stav seniorů

Zdravotní stav seniorů Zdravotní stav seniorů Předkládaný text se zabývá nemocemi seniorů, které jsou nejvíce obávané. Lidé mají obavy většinou ze zhoubných nádorů, z toho, že se vyskytne v jejich životě demence, např. Alzheimerova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. DIPLOMATICKÝ INSTITUT, z. ú.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. DIPLOMATICKÝ INSTITUT, z. ú. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DIPLOMATICKÝ INSTITUT, z. ú. OBSAH Ú vodní slovo 2 Ú č etní za ve rka 3 Rozpoč et za rok 2014 6 Stipendia 7 Kontaktní informače 8 Strana 1 ÚVODNÍ SLOVO Ú vodní slovo Praha, 27. č ervna

Více

Databáze invazivních vstupů jako zdroj dat pro účinnou kontrolu infekcí

Databáze invazivních vstupů jako zdroj dat pro účinnou kontrolu infekcí NÁZEV PROJEKTU: Databáze invazivních vstupů jako zdroj dat pro účinnou kontrolu infekcí Projekt do soutěže Bezpečná nemocnice na téma: Co můžeme udělat (děláme) pro zdravotníky, aby mohli poskytovat bezpečnou

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Situace krajských zdravotnických zařízení Zlínský kraj je zakladatelem 4 nemocnic: - Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Zlín - Uherskohradišťská nemocni

Situace krajských zdravotnických zařízení Zlínský kraj je zakladatelem 4 nemocnic: - Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Zlín - Uherskohradišťská nemocni Konference INMED Pardubice 14. - 15. 11. 2013 Koncepce zdravotnictví Zlínského kraje MUDr. Lubomír Nečas náměstek hejtmana Zlínského kraje Situace krajských zdravotnických zařízení Zlínský kraj je zakladatelem

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ALMEDA, a.s. Výroční zpráva za rok 1998. 991/34 Praha 6 Suchdol IČO: 25079174 I. ÚVOD... 3

ALMEDA, a.s. Výroční zpráva za rok 1998. 991/34 Praha 6 Suchdol IČO: 25079174 I. ÚVOD... 3 ALMEDA, a.s. Výroční zpráva za rok 1998 ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34 Praha 6 Suchdol IČO: 25079174 I. ÚVOD... 3 II. OBECNÉ ÚDAJE... 4 II.1. POPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ALMEDA... 4 II.2. PODÍLY A.S. V JINÝCH

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Partner Vašeho zdraví

Partner Vašeho zdraví Partner Vašeho zdraví VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NEMOCNICE TŘEBÍČ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PURKYŇOVO NÁM. 2 674 01 TŘEBÍČ Úvodní slovo ředitele: Rok 2009 rokem změn Uplynulý rok lze charakterizovat jako rok změn.

Více

ROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2004. Dětská psychiatrická léčebna Opařany

ROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2004. Dětská psychiatrická léčebna Opařany ROČNÍ ZPRÁVA za rok 2004 Zpracovatel: Dětská psychiatrická léčebna Opařany sídlo: 391 61 Opařany 221 IČ: 00667421 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel: MZ ČR kontakt: adresa: DPL Opařany, 391

Více

POSKYTOVATEL PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČE NA ÚZEMÍ LIBERECKÉHO KRAJE KOLEGIUM OBCÍ II. A III. TYPU, KÚ LIBERECKÉHO KRAJE, LIBEREC, KVĚTEN 2015

POSKYTOVATEL PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČE NA ÚZEMÍ LIBERECKÉHO KRAJE KOLEGIUM OBCÍ II. A III. TYPU, KÚ LIBERECKÉHO KRAJE, LIBEREC, KVĚTEN 2015 POSKYTOVATEL PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČE NA ÚZEMÍ LIBERECKÉHO KRAJE KOLEGIUM OBCÍ II. A III. TYPU, KÚ LIBERECKÉHO KRAJE, LIBEREC, KVĚTEN 2015 Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje Příspěvková

Více

Úvod. 1. Roční účetní závěrka

Úvod. 1. Roční účetní závěrka Úvod Výroční zpráva o hospodaření Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy za rok 2008 je členěna podle osnovy výroční zprávy veřejných vysokých škol. Dominantními příjmy FTVS UK jsou příspěvek

Více

A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41+206 001 215,784.21 227,031.34

A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41+206 001 215,784.21 227,031.34 MÚZO PRAHA - 2009/4Q VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU Strana: 1/ 5 Název nadřízeného orgánu: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. (v tis. KČ na dvě des.místa) Ústavní soud ve znění pozdějších

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

Problematika personálních normativů lékařských povolání v lůžkových zdravotnických zařízení. Roman Michálek

Problematika personálních normativů lékařských povolání v lůžkových zdravotnických zařízení. Roman Michálek Problematika personálních normativů lékařských povolání v lůžkových zdravotnických zařízení Roman Michálek Úvod Řízení lidských zdrojů Personální audit Jindřichův Hradec 19092014 2 Specifika lékařské profese

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017

Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017 Nedostatek lékařů a personálu ve zdravotnictví a role státu Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017 Nedostatek lékařů

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

Výroční zpráva Okresní nemocnice Strakonice 2003. 7.1 Výkaz zisku a ztráty - hospodářský výsledek 2000 2003 (v tisících Kč) Náklady Index %

Výroční zpráva Okresní nemocnice Strakonice 2003. 7.1 Výkaz zisku a ztráty - hospodářský výsledek 2000 2003 (v tisících Kč) Náklady Index % 7 Ekonomika 2003 7.1 Výkaz zisku a ztráty - hospodářský výsledek 2000 2003 (v tisících Kč) Rok Výnosy k Náklady Index % Index % Hospodářský 31.12. roku k 31.12. roku výsledek Index % 2000 262 475,74 262

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Výroční zpráva o hospodaření Základní školy, Děčín II,, příspěvková organizace Základní škola Děčín II, je příspěvkovou organizací, jejíž

Více

Výsledky auditní zprávy Analýzu hospodaření provedla na žádost Olomouckého kraje nezávislá auditorská společnost, kterou si zvolil Olomoucký kraj

Výsledky auditní zprávy Analýzu hospodaření provedla na žádost Olomouckého kraje nezávislá auditorská společnost, kterou si zvolil Olomoucký kraj Výsledky auditní zprávy Analýzu hospodaření provedla na žádost Olomouckého kraje nezávislá auditorská společnost, kterou si zvolil Olomoucký kraj 19.10.2012 Dohody a nestandardní účetní operace vzniklé

Více

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ Chirurgické oddělení zajišťuje lůžkovou i ambulantní specializovanou léčebnou diagnostickou péči pro pacienty z Děčínska a přilehlého okolí. Zabývá se všeobecnou břišní chirurgií,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Sociálně demografická analýza ( zdroj ČSÚ rok 2007 ke dni 31.5. 2008) Pozn. : Analýza je zaměřena především na kriminálně rizikové skupiny.

Sociálně demografická analýza ( zdroj ČSÚ rok 2007 ke dni 31.5. 2008) Pozn. : Analýza je zaměřena především na kriminálně rizikové skupiny. Podklad č. 3 ke Koncepci prevence kriminality hl.m. Prahy na léta 2009 až 2012 Sociálně demografická analýza ( zdroj ČSÚ rok 2007 ke dni 31.5. 2008) Pozn. : Analýza je zaměřena především na kriminálně

Více

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA V České republice je nezaměstnanost definována dvojím způsobem: Národní metodika, používaná Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV), vychází z administrativních

Více

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu.

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu. Cо aбstka 143 SbУбrka zaбkonuй cо. 377 /2001 Strana 7965 377 VYHLAб Sо KA Energetickeбho regulacоnубho uбrоadu ze dne 17. rоубjna 2001 o Energetickeбm regulacоnубm fondu, kterou se stanovуб zpuй sob vyбbeоru

Více

Hospic sv. Alžběty o.p.s.

Hospic sv. Alžběty o.p.s. Hospic sv. Alžběty o.p.s. Obecně prospěšná společnost Hospic sv. Alžběty o.p.s. se sídlem Kamenná 207/36, 639 00 Brno, IČ: 26604582, je zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, jenž je veden

Více

Vývoj v oblasti vybraných nákladových položek a jejich úroveň ve srovnání s rokem 2001

Vývoj v oblasti vybraných nákladových položek a jejich úroveň ve srovnání s rokem 2001 Výroční zpráva 2002 V roce 2002 poskytovala NsP Česká Lípa služby v rozsahu vymezeném zřizovací listinou, statutem a předpisy upravujícími poskytování a financování zdravotní péče. V roce 2002 probíhalo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a na VZP

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 25. 6. 2014 31 Věc: Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2015 2019 Důvod předložení: ustanovení 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Využití DRG v řízení nákladů Robert Czékus 11.12.2013 FN Brno počet lůžek FN Brno Pracoviště medicíny dospělého věku Bohunice Pracoviště reprodukční medicíny Obilní trh Dětská nemocnice Černopolní Počet

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

Orlickoústecká nemocnice, a.s.

Orlickoústecká nemocnice, a.s. Orlickoústecká nemocnice, a.s. Čs. armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí IČO: 275 20 528 Statutární zástupce: MUDr. Jiří Řezníček nestátní zdravotnické zařízení akciová společnost Důležité kontakty Orlickoústecká

Více

STRATEGICKÉ INVESTICE

STRATEGICKÉ INVESTICE STRATEGICKÉ INVESTICE Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Jistota moderní medicíny URGENTNÍ PŘÍJEM Investice MZ ČR Odborný garant MUDr.I.Pavlík, náměstek ředitelky pro LP VFN je klíčovou součástí akutní

Více

Přínos ICRC pro pacienty. Ivo Rovný

Přínos ICRC pro pacienty. Ivo Rovný Přínos ICRC pro pacienty Ivo Rovný Přelom roku 2006/7 Plánované investice: Dostavba vysokoprahového příjmu neřeší odlehlost UP a ARK Rekonstrukce operačního traktu Kliniky plastické a estetické chirurgie

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více