VÝ ROČ NÍZPRÁ VA O HOSPODAŘ ENÍ V ROCE 2001

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝ ROČ NÍZPRÁ VA O HOSPODAŘ ENÍ V ROCE 2001"

Transkript

1 NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V SEMILECH VÝ ROČ NÍZPRÁ VA O HOSPODAŘ ENÍ V ROCE 2001 Adresa: ul. 3.kvě tna 421, SEMILY, tel. (0042) 0431/ , fax. (0042) 0431/ , č.ú /0100 KB Semily, IČ O:

2 Obsah I. Slovo ředitele II. Ekonomika s správa Provoz nemocnice A) Hodnoceníhospodařenínemocnice B) Zamě stnanci C) Technický úsek D) Provozníúsek III. Zdravotnípéče Oš etřovatelství Lůžková péče Nelůžková péče IV. Tabulky a grafy 2

3 I. S l o v o ř e d i t e l e Výroč nízpráva se objevuje poprvé v nové podobě, strukturována podle oddě lení, jsou hodnocena všechna pracoviš tě. Údaje jsou standardně za pět let zpě t, aby se dal sledovat vývoj. Poprvé bude zpráva zcela veřejná a přístupná na webových stránkách nemocnice. První pololetí lze charakterizovat jako pololetí nejistot. Svou funkci přebíralo nově ustavené krajské zastupitelstvo a vzhledem k novým předpisům se upravovala zřizovací listina nemocnice s koneč ným uspořádáním majetkových vztahů. Pro krajské zastupitelstvo se tvořila zpráva o situaci ve zdravotnictvíkraje. Vzhledem k tomu, že údaje byly staršía nesourodé z různých let, vycházel semilský okres velmi nepříznivě. Naš tě stí po připomínkách z mnoha stran byla tato zpráva objektivizována a starší, již zcela neaktuální údaje vyřazeny. Ve druhé m pololetí probíhají ze strany nové krajské správy první pokusy o tvorbu koncepce a sítě zdravotnictví. Vzhledem k tomu, že vš ak neexistuje žádná koncepce ze strany státu, probě hlá výběrová řízení se nenaplnila, jedná se o složitý a těžko řeš itelný problé m. Vzhledem k tomu, že ze zákona by měly být organizace evidovány v obchodním rejstříku, bylo třeba dořeš it majetkové vztahy a zně ní zřizovací listiny. Po jednáních s vedením mě sta se podařilo definitivně upravit zřizovacílistinu, která vyhovuje předpisům i přes jejich nejednoznač ný výklad. Bohužel, nepřímo byl chod organizace ovlivně n i více než rok trvajícími průtahy výbě rových řízení na ředitele všech příspě vkových organizací, čímž musely být v prvním pololetí některé plánované kroky v nemocnici odloženy a atmosfé ra nepřidala klidu ani vedenínemocnice, ani zamě stnancům nejvě tšímě stské organizace. Bě hem roku 2001 probíhala bilaterální jednání o eventuální spolupráci mezi nemocnicemi. Naš e nemocnice obdržela nabídku zapojit se do vznikajícího řetě zce ně mecké skupiny, avš ak po projednáníze zřizovatelem jsme tuto možnost zatím odmítli. Nadále vš ak probíhajíjednánío užšíspolupráci s jilemnickou nemocnicí. Využili jsme nabídky výpomoci anesteziologů, od září provádíme pro Jilemnici veš kerá mikrobiologická vyš etření. Díky shodné mu informač nímu systé mu jsou výsledky přenáš eny pomocíinternetu, čímž doš lo ke zvýš eníkomfortu pro lé kaře a ke zkráceníč asové prodlevy. Na konci pololetí odstoupila celá dozorčírada nemocnice. V podzimních měsících mě stská rada schválila novou dozorčíradu nemocnice, jejíž první seznamovací jednání probě hlo počátkem prosince. Tak jako v celé republice i my jsme se vyrovnávali s naplně ním novely zákoníku práce. Za souč asné personální situace, při neprovázaných právních předpisech o poskytování zdravotní péče a financování nelze limity pohotovostí splnit. Přes úpravu pracovní doby, dalšíorganizač ní změ ny a přijetí několika zamě stnanců, budou limity překroč eny. Jedná se vš ak o celorepublikový problé m. Na jedné straně medializované navýš enítarifů, na straně druhé omezenípřesč asové práce a změ na výpoč tu mzdy za pohotovost, vyvolaly nutnost velmi peč livě hlídat mzdové náklady celkově i mzdy jednotlivých zamě stnanců. Nicmé ně přes všechna úskalí a po dohodě se zamě stnanci se podařilo veš keré mzdy udržet na loňské výš i, ve vě tš ině případů pak navýš it o ně kolik procent. V podzimních mě sících probě hla tradič níanketa mezi hospitalizovanými nemocnými, jejíž výsledky se příliš neliš ily od předchozích. 3

4 Mimo malé nemocnič ní semináře pro praktické lékaře naš e nemocnice organizovala v kvě tnu chirurgický a v říjnu ortopedický seminář, na kterých byla hojná úč ast nejen z krajské ho regionu. Bě hem letoš ního roku se též podařilo dokonč it reorganizaci archiválií, takže veš kerá zdravotnická i úč etnídokumentace je přemístě na a reorganizována. Část byla přesunuta do státního archívu, část, po schváleníbyla znehodnocena. Díky novým předpisů m bylo nutno přepracovat veš keré provoznířády oddě lení, které již byly revidovány v loňské m roce. Bylo třeba doplnit některé povinné údaje a veš keré provoznířády nyníschvaluje hygienická služba. Přes nepřízeň financování se podařila z vlastních zdrojů většina plánovaných investic. Celková hodnota pořízených investic č iní tisíc korun. Z vě tších investic byly mě stem ve spolupráci s nemocnicídokonč eny č tyři malé bytové jednotky v půdnívestavbě v areálu nemocnice. Bylo dokonč eno rozšíření prádelny, takže jsme již sobě stač ní a kapacitu je možno využít i komerč ně. Rozšířila se počítač ová síť. Bohužel doš lo k sesuvu opě rně zdi nad interním pavilonem, což předpokládá investici ve výš i několika milionů korun. Snažíme se o dotaci ze státního rozpoč tu. Z přístrojové techniky jsou v letoš ním roce doplně ny a obnoveny endoskopické věže a vybaveníoperač ních sálů (irigátor k laparoskopu, laparoskopické a artroskopické nástroje a podobně ). Pro zlepš ení péče o nemocné s cé vními chorobami dolních konč etin byl zakoupen lymfodrenážní přístroj. Pro artroskopické operace byl zakoupen přístroj pro výplachy kolenních kloubů, čímž se zkvalitnila technika operací. Též byl doplacen nový anesteziologický přístroj. Úhrada zdravotní péče v I. pololetí probíhá formou zálohových plateb zdravotních pojišťoven ve výš i 106% srovnatelné ho období předchozího roku. Vyúč tování bude provedeno podle poč tu ošetřených jedinců s ohledem na průmě rně stanovenou platbu za oš etřené ho pacienta. Jedná se o jakousi kombinaci pseudopaušálu s pseudoplatbou DRG (za diagnózu). Bohužel projekt DRG vyhláš ený VZP, které ho jsme se úč astnili a od které ho jsme očekávali významné navýš ení plateb, byl ze strany VZP ukonč en pro naprostou nepřehlednost výpoč tu platby za jednotkový případ. Teprve na konci listopadu jsme obdrželi vyúč tování a doplatek za první pololetí. Po srážce za předpis léků na recepty nám VZP doplatila 3,75mil. Kč. Dalšímenšídoplatky jsme obdrželi i od ostatních ZP díky přepoč tu za vyššívýbě r pojistné ho. Druhé pololetí bylo financováno shodným způsobem, podle předběžných vnitřních údajů o dosažených výsledcích by nemocnice nemě la být krácena, zda obdržíme nějaký doplatek je otázkou přepoč tu ZP, který opě t probě hne až po ně kolika mě sících. Nynípočátkem ledna známe již princip financování, avš ak přesné částky zálohových plateb na prvnípololetíjsou zatím v nedohlednu. Dalším nepříjemným faktem ve financováníbyla vynucená spoluúč ast nemocnice na zvýš ených nákladech za předepsaná léčiva a zdravotnické pomůcky na recepty a poukazy ve výš i ně kolika set tisíc korun. Na rozdíl od předcházejících období, zač ali vš eobecníi odborní lé kaři velmi úzkostlivě a ne vždy objektivně omezovat preskripci lé ků. Pacienti se přesunuli do naš ich odborných ambulancí. Navíc na základě doporuč eníodborné společ nosti se zač ala využívat nová kardiologická a diabetologická farmaka, jejichž přínos na zdraví obč anů a dlouhodobou ekonomickou výhodnost VZP nezohlednila. Spoluúč ast se ovš em týká i rozšířených ambulancíurologie a ortopedie. MUDr. Petr Krtič ka ředitel Nemocnice v Semilech 4

5 II. E k o n o m i k a a s p r á v a P r o v o z n e m o c n i c e A/ Hodnoceníhospodařenínemocnice Podmínky hospodař ení Na nemocnici dopadá restriktivnízdravotnífinanč nípolitika zejmé na z roku 2000, kdy díky mechanismu paušálů nemocnice nedostala zaplacenu poskytnutou zdravotní péči ve výš i nejmé ně č tyř milionů Kč. Díky regulacím (vč. rozpadu zúč tování DRG a vyžadované spoluúč asti nemocnice na úhradě vyšších nákladů na léky) uplatně ným zejmé na ze strany VZP podle přísluš né ho nařízení vlády doš lo k výrazné mu zhorš ení finanč ní situace nemocnice, která se následně přenesla na naš e dodavatele. Přitom za 1. pololetíroku 2001 zaplatila VZP nemocnici o 2 mil. Kč mé ně než ve stejné m obdobíroku 1999! Po provedené m vyúč tování prvního pololetí však většina zdravotních pojišťoven nemocnici poukázala doplatky. V letoš ním roce se tedy situace loňské ho roku tak dramaticky neopakovala. Od 1. ledna byly ze zákona zvýš eny tarifní platy průmě rně o 6%, tarifní platy zdravotnických pracovníků pak o dalších 10%. Ze zákona byla přiznána polovina dalšího platu vyplacená za mě síce kvě ten a prosinec. Zásadní změ nu do organizace č innosti některých pracovišťpřinesla novela Zákoníku práce, zejmé na sníženílimitu přesč asové práce a doby pohotovosti na pracoviš ti. Nepřinesla vš ak mnoho pozitivního pro zamě stnance, zamě stnavatele, ani pacienty. Nadále se mírně zvýš ilo již tak pomě rně vysoké využití kapacity nemocnice, o jejíž lé kařskou péči je znač ný zájem z důvodů léčebných, ošetřovatelských, ale i hotelových. V polovině roku byl však omezen provoz chirurgické ho oddě lení z důvodu delší nepřítomnosti primáře. V únoru byla zprovozně na rozšířená prádelna, která nyní pere veš keré prádlo pro nemocnici, ale je schopna zabezpeč it praní a mandlování prádla i pro dalšísubjekty. V dubnu byla kolaudována půdní vestavba č tyř malých bytových jednotek (investorem je mě sto za přispě nístátnídotace a prostředků nemocnice). Zvýš ila se cena energiía pohonných hmot. Zhorš ila se ekonomika využitíkapacity ústavníkuchyně v souvislosti s otevřením vlastní kuchyně sociálních služeb v Semilech. I přes tyto negativní faktory ovlivňující hospodaření nemocnice byly do konce roku uhrazeny dlužné částky splatné v říjnu Účetní ztráta nemocnice odpovídá výš i úč etních odpisů. Proti loňské mu roku doš lo k mírné mu sníženíztráty. Nemocnice nadále od zřizovatele nepožaduje příspě vek na provoz ani na investice. Závěrem č ervna byly ve zřizovací listině koneč ně dořeš eny majetkoprávní otázky se zřizovatelem. V průbě hu podzimu byly technicky a úč etně realizovány. I přes nedostateč né zohledně nízdražovánívstupů a přes zvýš enívýkonnosti, se finanč ní situace nemocnice udržuje na solidníúrovni. 5

6 Perspektivy: Po přechodné m zhorš ení platebníkázně nemocnice vůč i dodavatelům vinou vládního nařízení, které VZP umožnilo konzumovat pro své pojiš tě nce zdravotní péči, aniž by ji platila, se ve druhé m pololetísituace stabilizovala. Doš lo dokonce ke zlepš eníplatebníkázně nemocnice. Předpokládá se udržení výkonnosti nemocnice na vysoké úrovni. O dalším nárůstu se prozatím neuvažuje, protože zdravotnípojišťovny se na ně m finanč ně nepodílejí. Zachována bude i vysoká odborná i technická úroveň nemocnice. I nadále bude snaha zajišťovat i ztrátové, avš ak potřebné služby. Pod tlakem neustále obhajovat pozici nemocnice v oblasti, kde lůžkových zdravotnických zařízení je znač ná koncentrace, se začínají projevovat prvky spolupráce s okolními nemocnicemi, zejmé na jilemnickou. Dojde k zásadně jšízmě ně systé mu zainteresovanosti pracovišťna vlastních výsledcích i výsledcích celé nemocnice. Možnosti dosavadního systé mu se vyč erpaly. Otevřená zůstává nadále otázka budoucího řízení zdravotnictví ze strany krajských orgánů. Hospodař enís majetkem: Stav majetku k tis.kč Pořizovacíhodnota dlouhodobé ho majetku Oprávky k dlouhodobé mu majetku Zásoby Poznámka: Vč etně do úč etnictvínově zařazené ho drobné ho dlouhod.majetku a majetkových změ n se zřizovatelem. Pohledávky: tis.kč Nejvíce č iní pohledávky ke zdravotním pojišťovnám - celkem tis. Kč. Žádná nepřesahuje k lhůtu splatnosti. Není však dosud plně zúč továno ani první pololetíroku Přesto doš lo k výrazné mu zlepš enítermínů úhrad. Menší částky tvoří pohledávky k zamě stnancům z titulu půjček z FKSP a dále stravné, nájemné a poskytnuté zálohy. Výš e pohledávek se stabilizovala na přijatelné úrovni. Pohledávky po lhůtě splatnosti jsou již nepatrné. Závazky: tis.kč V závazcích jsou obsaženy nevyplacené mzdy za prosinec, vč etně daně a pojistné ho (4,5 mil. Kč ). Podstatnou část tvoříneuhrazené faktury dodavatelům (6,4 mil. Kč ). Nejvyšší částky představujífaktury za léky a zdravotnický materiál. Insolventnost se mírně zkrátila na té měř dvoumě síč n í hranici. Pohledávky spolu s hotovostína úč tech plně převažujínad závazky. Ing. Bohumil Pick správníředitel Nemocnice v Semilech 6

7 B/Zamě stnanci Nemocnice s poliklinikou v Semilech zamě stnává ke dni v hlavním a ve vedlejš ím pracovním pomě ru 235 zamě stnanců. Z toho 185 žen. Přepoč tený evidenč ní poč et zamě stnanců ke dni je 224,13. Z celkové ho poč tu zamě stnanců je 13 starobních důchodců. V mimo evidenč ním poč tu je 14 žen, z toho na mateřské dovolené jsou 3 ženy, 10 žen č erpá rodič ovskou dovolenou a 1 ženě je poskytnuto neplacené volno k péči o dítě do 4 let vě ku. V rámci civilníslužby pracujív nemocnici s poliklinikou v Semilech 4 osoby. V roce 2001 přišlo 23 nových zamě stnanců, z toho 2 absolventi s ukonč eným vysokoš kolským vzdě láním. Byla uzavřena dohoda s Úřadem práce o dotaci na 2 absolventská místa a l místo společ ensky úč elné. Pracovní pomě r rozvázalo 24 zamě stnanců vesmě s z důvodů změ ny zamě stnání a odchodem na mateřskou dovolenou. Profesníslož enízaměstnanců a prů měrná mzda: Lé kaři Jiníod SZP NZP PZP THP Provoz Celkem Fyz.osoby Prům.ev.přep.poč et 33,50 1,28 108,83 5,21 6,48 18,97 49,74 224,01 Prům.mzda (vč.zzs) Kvalifikač nístruktura zaměstnanců : Stupeň vzdě lání Poč et zamě stnanců C - základnívzdě lání 25 E - nižšístředníodborné vzdě lání 2 H - středníodborné vzdě lánís výuč ním listem 31 K úplné střednívš eobecné vzdě lání 5 M úplné středníodborné s maturitou 121 N vyššíodborné vzdě lání 6 R bakalářské vzdě lání 1 T vysokoš kolské vzdě lání 44 Celkem 235 V roce 2001 zahájily pomaturitníspecializač nístudium 3 SZP. Zvýš eníkvalifikace v roce 2001 ukonč ily 2 SZP a 1 PZP. Atestaci I. st. složili 2 lé kaři, atestaci II. st. 1 lé kař. Průmě rný vě k zamě stnanců nemocnice je 41 roků. Nejstaršímu zamě stnanci je 73 let, nejmladšímu je 20 let. Nejpoč etně ji jsou zastoupeny roč níky 1952, 1955, 1956, 1957, a poté 1961, 1962, V Semilech Marie Lukeš ová vedoucípersonálního úseku 7

8 C/ Technický úsek Technický úsek zajišťuje péči o budovy, technická zařízení v budovách a údržbu lé kařských přístrojů a nástrojů. Dále odpovídá za optimální využití elektrické energie, zemního plynu, za dodrženíkvality odpadních vod a za odpadové hospodářství. Kromě vedoucího pracují v technické m úseku dva údržbáři zámeč níci, elektroúdržbář a 6 topičů v kotelně v nepřetržitých smě nách. Nemocnič ní č istírnu odpadních vod obsluhují ve zkrácené m úvazku 2 kvalifikovaní zamě stnanci. Dalšídva zamě stnanci, rovněž ve zkrácené m úvazku, peč ujío sklad a redukč nístanice medicinálních plynů a jejich rozvody. Ve II.pololetíbyl redukován poč et zamě stnanců o pracovníka obsluhy vzduchotechnických zařízení. V hodnocené m období se podílel technický úsek na dokonč ení stavební akce Rekonstrukce nemocnič ní prádelny dozorováním a koordinací dodavatelů při stavbě a kontrolou jakosti prací. Část montážních prací souboru měření a regulace zabezpeč il technický úsek vlastními silami, v jiných případech vypomáhal dodavateli stavby drobnými montážemi. Ke konci roku byla před dokonč ením instalace plynové ho kotle v budově údržby. Plynový kotel umožní zlikvidovat teplovodní přípojku budovy z kotelny, která je v havarijním stavu. Byla zlepš ena funkce regulač ního systé mu Landis-Staefa pro zvýš ení úspor elektrické energie. Připravovala se rekonstrukce opě rné zdi za bílým pavilonem, vč. jejího zabezpeč enípřed dalším sesuvem. Odstraňovaly se závady v hospodářské m pavilonu před ukonč ením záruč nídoby. Zámě ry do roku dalšíúpravy regulač ního systé mu firmy Landis Staefa pro zvýš eníúspor el.energie - rekonstrukce opě rné zdi za bílým pavilonem - příprava na energetický audit - řeš eníotázky medicinálnípáry - rekonstrukce výtahu v bílé m pavilonu spojená se zřízením dalšístanice v podkroví, která zvýšímožnost jeho využití Spotřeby energiív r. 2001: Elektrická energie: 949 MWh 1,97 mil. Kč Zemníplyn: 509 tis.m 3 3,32 mil. Kč Voda: 21 tis.m 3 0,42 mil. Kč Nafta pro diesel: 370 lt 8,4 tis. Kč Ing. Stanislav Strempel vedoucítechnické ho úseku 8

9 D/ Provozníúsek Provozní úsek zajiš ťuje jednak pravidelné každodenní služby pro nemocnici: praní prádla, odvoz odpadků, úklid areálu, provoz skladů, svoz vzorků pro OKB, poš tu, pokladnu a dalšípotřebné č innosti, které vyžaduje provoz nemocnice. Nejvě tšízmě nou bylo zprovozně níprádelny a zabezpeč eníúplné ho praníprádla pro nemocnici, dále pro některé privátní lékaře, 2 mateřské š kolky a Sportovní centrum v Semilech. V souč asné době se denně vypere, usuší, vyžehlí nebo vymandluje 300 kg prádla. Z drobně jších akcí byla dokonč ena rekonstrukce prostor bývalé ho olejové ho hospodářstvínemocnič níkotelny pro stáníosobních vozidel, vč etně výmě ny střeš níkrytiny a úpravy přístupové cesty dále stožáry na vlajky a nové označ enístanic ve výtazích. Byla natřena okna vrátnice, plicního oddě lenía okna bytů v č.p.622. Byly přebudovány sklepy nájemníků v č.p Probíhá malování nemocnice podle předem stanované ho harmonogramu. Byla dokonč ena kompletace rezervních klíčů, reorganizace centrálního archivu, přestě hována knihovna v budově ředitelstvía CO sklad. Provozní úsek zabezpeč uje údržbu venkovní zeleně a okrasných rostlin, oproti minulým letům, kdy na tuto č innost byla najímána odborná firma. V závě ru roku byla zvládnuta sně hová kalamita. Úkolem do budoucnosti zůstává, mimo zajišťování bezproblé mové ho chodu nemocnice, každodennídrobná nenápadná práce, jejímž základem je č istota a pořádek. Jaroslav David vedoucíprovozního úseku 9

10 III. Z d r a v o t n í p é č e Oš etřovatelstvív roce 2001 Již v loňské m roce byla zahájena významná etapa ošetřovatelské péče v naší nemocnici, která si během posledních let získává nezastupitelnou pozici v péči o zdraví č lově ka a uspokojování jeho potřeb. Naším společ ným cílem je přiblížit se pokrokovým trendům a systematicky obor rozvíjet. Po tvrdě získaných zkuš enostech z chirurgické ho oddě lení zahájilo nový systé m oš etřovánínemocných i oddě leníortopedické. Podařilo se získat erudovanou sestru, která je pověřena zavádě ním celé ho procesu na ostatních oddě leních, což se ukazuje jako správný smě r transformace oš etřovatelských pracovníků. Otevřeli jsme cestu k zajiš tě ní kvalitní ošetřovatelské péče prostřednictvím oš etřovatelských standardů, které stanovujíkriteria k jejímu hodnocení. V souč asné době máme k dispozici 54 procesuálních a 8 strukturálních standardů. Nedílnou součástí dohodnutých norem kvality je jejich měřitelnost a hodnocení pomocíoš etřovatelských auditů. Ve spolupráci s realizač ním týmem sester bylo vypracováno 10 těchto auditů, které jsou opakovaně aplikovány na jednotlivá lůžková oddě lení. Jejich analýza bude zhodnocena po získánívalidního poč tu provedených auditů. Další, nemé ně důležitou podmínkou zajiš tě nídobré oš etřovatelské péče, je kvalitnía systematické vzdě lávání sester. Při příležitosti Mezinárodního dne sester byla zahájena dlouho očekávaná registrace sester. Tento organizovaný a kontrolovaný systé m vzdě lávání nutí sestry, aby se celoživotně vzdě lávaly a jejich vzdě lání bylo srovnatelné v rámci zemí Evropské unie. Samotná registrace je zatím dobrovolná, je metodicky zpracována na základě kreditního systé mu a stanovenídé lky registrač ního období. I když je registrace sester dobrovolná, je nutné si uvě domit, že i poč et registrovaných sester v nemocnici spoluvytváříjejíprestiž. O registraci zatím požádalo 19 sester. V návaznosti na loňské aktivity vedoucíke vš eobecné mu snižovánípřesč asové práce, je tímto trendem provázen i rok Na většině pracovišťse s tímto úkolem vypořádali a poč et přesč asových hodin udržujív přijatelné m pásmu.. V pravidelných měsíč n ích intervalech jsou pořádány ústavní sesterské semináře, o jejichž kvalitě a důležitosti svě dčíúč ast sester. I v oblasti mimoústavních seminářů doš lo k výrazné mu zvratu. Sestry stále intenzivně ji konfrontují potřeby reálné ho života s programem zajišťováníkvality péče na mimonemocnič níúrovni. V prvních mě sících roku pocítila vě tš ina oddě lenípersonálníkrizi NZP, která nebyla ojedině lá, v historii vš ak nejdelší. Všem sestrám, které tuto práci suplovaly, patří uznánía podě kování. V souč asné době je personální situace NZP stabilizována a výhledově nejsou oč ekávány výrazně jšívýkyvy. Helena Hejduková hlavnísestra 10

11 Lůžková péče Chirurgické oddě lení Primář : MUDr. Georgios Karadzos Vrchnísestra: Jana Poš epná Č innost chirurgické ho oddě lenínemocnice v Semilech je stabilníod roku Poč et hospitalizovaných pacientů stále mírně narůstá. Rozsah operač ních výkonů je obohacen o většía nároč ně jšívýkony. Významným způsobem narostl poč et a spektrum cé vních periferních rekonstrukč ních výkonů, kterých bylo provedeno 68. Standardním postupem se stalo zavádě níport katetrů pro chemoterapii u onkologicky nemocných. Máme velmi dobrou spolupráci s vasografickým centrem FN v Hradci Králové, kde kromě diagnostických vyš etření provádě jí i terapeutické výkony. V oblasti cévní chirurgie má svoje velice dobré postavenížilníchirurgie, která má na naš em oddě lenídlouholetou tradici. Z celkové ho poč tu operacíje 230 operacížilního systé mu. Tuto oblast využívá š iroký region pacientů z celé republiky. Dále se zabýváme operacemi akutních záně tů povrchního žilního systé mu, operacemi bércových vředů žilní etiologie, které jsou provádě ny na jiných pracoviš tích výjimeč ně. Standardní laparoskopické výkony operace žluč níku, tříselné kýly a slepé ho střeva byly rozšířeny o fundoplikace žaludku. Spektrum péče ve vš eobecné chirurgii bylo rozšířeno o gastrobandáže žaludku u obé zních nemocných. Používáme moderní techniky ke zkracovánívýkonů a to tzv. stapplerových operacíu nízkosedících nádorů koneč níku nebo u spojek mezi střevními u nádoru nebo jiných lé zí. U operacíhaemorrhoidů doš lo k rozšíření spektra poskytovaných výkonů aťuž ambulantně metodou dle Barrona nebo při krátké hospitalizaci metodou dle Longa. Na oddě leníse přijímá každý mě síc v průmě ru kolem 110 pacientů i více. Personální obsazenílékařské je stále velmi skromné. Zástupcem primáře je MUDr. Dalibor Židlický a MUDr. Petr Krtič ka vykonává funkci vedoucího lékaře JIP. Na oddě lení je dále MUDr.Jaroslava Kunátová s atestací I st. a MUDr. Petr Jaroš, který se na tuto atestaci připravuje. Doufáme, že se tato situace zlepšípřijetím nových lékařů po promoci event. jednoho s atestací. Tento objem práce v takové m složenílé kařů je na hranici únosnosti. Přínosem pro naš e oddě lení je úč ast na operač ních programech l x týdně Doc. MUDr. Suché ho DrSc. a dále MUDr. Koliny, kteří mají svoje klienty z různých regionů republiky. Situace sester je o ně co lepší, přesto se snažíme získat dalšínové síly. Již prakticky tradič ně uspořádalo chirurgické oddě lení krajský seminář v Harrachově za úč asti více než stovky lékařů a sester z liberecké ho i královehradecké ho kraje, který byl kvitován velmi pozitivním ohlasem. Publikač níč innost naších lékařů je na dobré úrovni. Celkem je publikováno asi 40 sdě leníjednak na celostátních konferencích i mezinárodního významu, jednak v Rozhledech v chirurgii a Č eské Flebologii. Vzdě lávání a úč ast na různých kongresech a seminářích jsou trvalé po celý rok. Naš e oddě leníbude nadále tento trend a vývoj dodržovat a stále zlepš ovat. Statistický vývoj Poč et výkonů Využitílůžek v % Průmě rná doba hosp. Poč et hospitalizovaných Poč et amb. oš etření MUDr. Georgios Karadzos primář chirurgické ho oddě lení ,7 67,6 73,3 75,3 72,6 7,2 6,2 6,7 6,7 6,

12 Interníoddě lení Primář : MUDr. Pavel Sábl Vrchnísestra: Alena Lamač ová Interníoddě lenípracovalo v roce 2001 ve stabilizované m stavu. Nedoš lo k žádným změ nám v personálním složenípracovníků. Sedm lé kařů (úvazek 6,54) a 24 sester tvořilo ustálený kolektiv umožňující poskytovat kontinuálně kvalitní služby. Nezmě nil se poč et lůžek (7 lůžek JIP, 4 lůžka intermediární péče, 19 lůžek oddě lení, 2 lůžka ambulantní). Nezmě nilo se ani spektrum poskytovaných služeb. V oblasti kardiologie jsme pokrač ovali ve snaze zvýš it dostupnost invazivních výkonů pro naš e spádové pacienty na pražských č i hradeckých klinikách. Zejmé na při řeš ení akutního koronárního syndromu. Letos poprvé se nám podařilo (ve spolupráci se záchrannou službou) převé st pacientku s akutním infarktem myokardu přímo na kliniku k provedenípřímé angioplastiky. Jako mimořádný příklad lze uvé st pacientku ve vě ku 84 let, kde jsme při léčbě akutního infarktu provedli trombolýzu. Během několika dnů doš lo k opakovánípříhody, která následně po letecké m transportu do Hradce Králové byla řeš ena přímou angioplastikou. Nemocná ve zdravía spokojenosti vstoupila do dalšího roku. Gastroenterologie pokrač uje v provádě nívelké ho množstvíendoskopických výkonů. Pomalu klesá množstvígastroskopií(snižuje se poč et nemocných s vředovou chorobu díky moderní léčbě inhibitory protonové pumpy) a zvyš uje se poč et koloskopií (souvislost s nárůstem zhoubných novotvarů tlusté ho střeva). V populaci se rozš iřuje vyš etřovánístolice na přítomnost stop krve (depistáž zhoubných nádorů), což rovněž zvyš uje množství následných vyš etřenítlusté ho střeva. Rozjížd í se celospoleč enský zdravotníprogram, který má zvýš it záchyt ranných stádií tohoto onemocně ní. Program, vyžadující drahou přístrojovou techniku je dotován státem. Bohužel jsme jedinou nemocnicív š iroké m okolí, která pro rok 2002 nedostala k tomuto úč elu žádnou dotaci. Důvod, proč dolnísně movna při rozdě lovánípeně z na nás zanevřela, nám neníjasný. V oblasti doš kolování pokrač oval jeden lékař v pravidelných stážích na hradecké klinice v echokardiografii v rámci přípravy na atestaci z kardiologie. Jedna lékařka průběžně stážovala v rámci přípravy na atestaci z revmatologie na II.interníklinice. Další lékař je zařazen do přípravy na atestaci z diabetologie. Jeden lékař absolvoval kurs v léčebné výživě. Na konci záříukonč ili č innost na naš em oddě lenídva privátníkardiologové, kteří pro nás zajišťovali po několik let echokardiografická vyš etření. Dvě sestry dokonč ily pomaturitnístudium v oboru práce na jednotce intenzivnípéče. Přístrojové vybavení. V březnu jsme odkoupily injekč nídávkovač firmy Braun, který byl krátce použit v rámci klinické studie v jiné nemocnici. V říjnu byl do naš eho vlastnictví převeden faxový přístroj Canon, který jsme zatím využívali v rámci klinické studie. V listopadu jsme zakoupili nový program pro provádě níergometrie od firmy Seiva. Interníoddě leníuspořádalo v březnu kardiologický seminář pro spádové lékaře. V kvě tnu se naš i lékaři aktivně úč astnili na semináři pořádané m v rámci oslav deseti let fungování záchranné služby v Semilech. Tři lékaři se v dubnu zúč astnili vyhodnocení mezinárodní klinické studie ICon, které se uskuteč nilo v Kodani. Do studie, která byla ukonč ena v prosinci roku 2000, se úspěšně zapojilo i naš e oddě lení. V srpnu jsme zahájili účast v mezinárodníklinické studii Mercury. Dva lékaři byli přítomni na vstupním š kolení v Mnichově. V září jsme vstoupili do národní klinické studie Fraxiparine. V průbě hu podzimu jsme se připravovali na zahájeníoš etřovatelské ho programu na naš em oddě lení. Za plné ho provozu probě hlo v únoru malování v bílém pavilonu (JIP, oddě lení A, kardiologická a gastroenterologická ambulance). V kvě tnu zvítě zilo družstvo interního oddě lenív turnaji neregistrovaných hráčů v odbíjené. MUDr. Pavel Sábl primář interního oddě lení 12

13 Statistický vývoj Poč et endoskopických výkonů Využitílůžek v % Průmě rná doba hosp. Poč et hospitalizovaných Poč et amb. oš etření (vč.dia) ,0 70,1 72,9 81,3 74,8 7,8 7,5 7,6 7,9 7,

14 Kožníoddě lení Primář : MUDr. Alena Jiránková Vrchnísestra: Vě ra Vávrová Kožníoddě lenív nemocnici Semily má 21 lůžek, je zde otevřeno od prosince O pacienty se stará 10 zdravotních sester, vč etně dispenzarizač ní sestry a vrchní sestry, (přepoč tený úvazek 9,75), 2 lékaři absolventi, l vedoucí lékař (celkový přepoč tený úvazek 2,8). V souč asné době lékaři absolventi dokonč ili povinnou postgraduálnípřípravu na jiných oddě leních a připravují se na základní atestaci v oboru. Pro stabilizování personálnísituace je plánováno přijetínové ho lé kaře. Za rok 2001 bylo na oddě lení hospitalizováno 389 pacientů, což je mírné zvýš ení oproti roku Průmě rná oš etřovacídoba je 15,3 dne - tato doba je srovnatelná s rokem 2000 a je i srovnatelná s celostátním průmě rem pro kožníoddě lení. Léčeni jsou pacienti ze semilska, železnobrodska, jičínska, jilemnicka a přibývajípacienti z vrchlabska. Spektrum diagnóz, pro které jsou nemocní léčeni zůstává stabilní, převažují pacienti s psoriazou, bé rcovými vředy různé etiologie, infekč ními chorobami bakteriální i virové etiologie, s puchýřnatými chorobami, s ekzemovými chorobami a pacienti k diagnostice kožního onemocně ní. K terapii je kromě lokálních prostředků využíváno léčby zářením laseru (SUP, PUVA). Ke zlepš enídiagnostiky je nyníkromě probatorníexcize a histologické ho vyš etřenídostupné vyš etřenípřímou imunofluorescencí. Pokrač uje spolupráce s cé vní ambulancí v oblasti flebologie. Nově byla otevřena ambulance pro lymfologii pod vedením MUDr. Štrinclové a zavedeno provádě nílymfodrenáží manuálních i přístrojových. Do pově domí pacientů se dostává možnost ambulantní fototherapie při kožním oddě lení. Zvyš uje se množstvíchirurgických výkonů pro malé kožní lé ze. Zlepš uje se diagnostika pigmentových lezízískáváním praxe v dermatoskopii. Díky koupi kvalitního fotoaparátu byla započ ata fotodokumentace vzácných a zajímavých kožních chorob. Oddě lení plánuje rozšíření přístrojové ho vybavení pro fototherapii a podaří-li se personálnístabilizace, tak i provádě níně kterých kosmetických výkonů. Při oddě lení pracují 3 ambulance jedna v Nemocnici v Semilech, jedna na poliklinice v Semilech a v Lomnici nad Popelkou. Doš lo k výmě ně ambulantního lékaře v ambulanci v Lomnici, která byla podmíně na odchodem MUDr. Hyjánkové do penze. Vš echny ambulance velmi dobře spolupracujís oddě lením. Vš ichni lékaři se pravidelně vzdě lávají a úč astní pasivně i aktivně seminářů. Oddě leníse zapojilo do klinické studie. MUDr. Alena Jiránková primář kožního oddě lení Statistický vývoj Využitílůžek v % Průmě rná doba hosp. Poč et hospitalizovaných Poč et amb. oš etření (pouze v nemocnici) ,4 91,4 82,6 80,1 16,3 20,6 17,0 15,

15 ORL oddě lení Primář : Doc.MUDr.Ing. Vladimír Hofman CSc., MBA Vrchnísestra: Jaroslava Svobodová Charakteristika oddě lení- oddě leníotolaryngologie a chirurgie hlavy a krku provádí diagnostiku a terapii v celé m rozsahu oboru mimo nejvě tšíonkochirurgické výkony v oblasti hlavy a krku spolu s muskulokutáními laloky. Oddě lení je schopné ve spolupráci s neurochirurgickým oddě lním v Liberci provádě t i operace na rozhraní otolaryngologie a neurochirurgie (nádory hlavových nervů v oblasti hlavy a krku). Oddě lení obhájilo ve výbě rové m řízeníod roku 1998 dvacet standardních lůžek. Spádová oblast - oddě lení převážně poskytuje služby obč anům semilské ho okresu, ale vzhledem k provádě ní i š pič kových výkonů (uš ní operace, operace nosu a vedlejších nosních dutin, estetické operace nosu a oblič eje) poskytuje služby i pacientům ze sousedních okresů a i ze vzdálených míst (Praha). Oddě lení je vyhledáváno pacienty ze vzdáleně jších míst pro relativně krátké objednacídoby pro vš echny typy operací. Rozsah poskytované péče a poč ty nemocných od roku 1998 se poč et hospitalizovaných nemocných lehce snížil z 1657 na 1414 v roce Za rok 2001 bylo na ORL oddě leníhospitalizováno 1626 nemocných to odpovídá obložnosti 83,91%, při relativně krátké době hospitalizace 3,71 dne. S relativním poklesem poč tu nemocných však doš lo k změ ně case mixu nemocných, kdy ubývá konzervativní terapie, která je převádě na do ambulantnísložky, a naopak přivá operač ně léčených nemocných, což je cílem oddě lení. Spektrum operač ních výkonů se výrazně nemě ní, pouze stále přibývá výkonů pro alergická onemocně ní nosu, pro která jsou nemocní dále sledováni v alergologické poradně naš eho oddě lení. Po zhodnocení práce jednotlivých subspecializací je patrné, že velmi dobrých výsledků dosahuje poradna foniatrická, která v okrese chybě la již delší dobu. Ostatní poradny se také postupně rozvíjejí. Důraz je kladen zvláš tě na vyhledávání zhoubných nádorů. Z nových vyš etřovacích metod připravuje oddě lení možnost vyš etření nosohltanu a hrtanu pomocí flexibilní techniky. Flexibilní epifaryngoskop je přislíben ředitelstvím nemocnice. Souč asně výrazně v poslednídobě pociťujeme nepřítomnost tympanometru pro diferenciálnídiagnostiku dě tských poruch sluchu. V operač ní oblasti t.č. nejsou ve svě tě zcela nové techniky, ale dochází k stále zkvalitňování, zlepš ování a zjednoduš ování technik stávajících. V příš tím roce plánujeme jednodušší ošetřování zlomenin spodiny očnice ze subciliárního řezu, který méně traumatizuje zdravé tkáně v okolízlomeniny. Na naš em oddě leníse budeme snažit sledovat trend minimalizace zátěže nemocné ho. Dobře se rozvijí nápravná chirurgie po úrazech v ORL oblasti, zvláš tě nosu. Vzhledem k snížení poč tu pracovníků a zvýš ení efektivity a tím vytíženosti lékařů byly v druhé polovině roku 2001 obnoveny internísemináře s urgentnítématikou, kterých se zúč astňují také sestry. Mladší lékaři sledují š kolící akce v IPVZ urgentní přednemocnič nímedicína. Jedna lékařka MUdr. Maťátková je v souč asné době na mateřské dovolené a během dovolené složila v listopadu 2001 specializač nízkouš ku. Odborná č innost - oddě lení již tradič ně pořádá roč ně dva odborné semináře. V poslední době jsme témata zaměřili také na sesterskou problematiku. V dubnu 2001 probě hl regionální sesterský seminář za úč asti hlavní sestry nemocnice, kdy úč ast na semináři byla více než dobrá 45 sester a lé kařů i ze vzdálené ho okolí. Hlavním té matem byla domácíoš etřovatelská péče. Dalšíodborný seminář probě hl v říjnu 2001 také za spoluúč asti sester a regionálních lé kařů na té ma alergologická problematika ve spolupráci s novým alergologem MUDr. Joskou. Pracovníci oddě leníse pravidelně úč astnícelostátního a východoč eské ho ORL kongresu, a to i aktivně, tak tomu bude i v letoš ním roce. V listopadu 2001 byla navázána spolupráce s polskými kolegy v Euroregionu Nisa. Zatím probě hl dvoudenní seminář ve Sklářské Porebě a nyní připravujeme jednodenní operač níkurz endonazálníchirurgie na naš em oddě leníza úč asti polských kolegů. 15

16 Na pravidelných provozních poradách a minischůzkách během pracovního týdne jsou probírány body z etiky pracovníků ve zdravotnictví, marketingový přístup k nemocným a případně jsou rozbírány neúspě chy v komunikaci s klienty, ale i úspě chy, které se při trvalé personálnípráci pomalu dostavujía oddě leníje hodnoceno zevními pozorovateli jako přívě tivé. V té to oblasti bychom vidě li velkou strategickou výhodu proti okolním oddě lením obdobné ho typu. Velkým příkladem jde kolektiv zkuš ených sester. Vedoucílé kař oddě leníbyl zvolen do č estné rady Obvodního sdruženíč LK, kde bude působit jako lektor v oblasti zdravotní politiky. Uvedené poznatky bude přenáš et na oddě lenía potažmo nemocnice. Doc. MUDr. V. Hofman, CSc. primář ORL oddě lení Statistický vývoj Poč et výkonů Využitílůžek v % Průmě rná doba hosp. Poč et hospitalizovaných Poč et amb. oš etření (pouze v nemocnici) ,7 81,1 82,2 78,2 83,9 4,5 3,45 3,6 4,0 3,

17 Primář : MUDr. Dalibor Ďurďa Vrchnísestra: Svatava Šádková Ortopedické oddě lení Podstatnou mě rou stoupl poč et náhrad kolenních a kyč elních kloubů, poč et velkých, revizních operací kyč lí a kolen za užití masívní spongioplastiky a special. revizních implantátů je stabilizovaný. Byly provedeny dalšínavigace Orthopilotem (kolena), nyníje u konce jednánío dodání této š pič kové technologie fy Aesculap na naš e oddě lení. Semilská ortopedie tak zřejmě získá nejmoderně jšítechniku v navigaci TEP kolene a kyč le a zač leníse tak do zatím malé skupiny vlastníků Orthopilota v Č R (sv.anna-brno, Homolka, ortopedie Zlín). U revizních operacíkyč lí, zvláš tě u rozsáhlých pánevních defektů byla užita ně kolikrát unikátní náhrada prstencem Octopus fy JaJ, je pokrač ováno v replantacích prově řenými revizními typy Bicontact, Wagner a ZMR, v oblasti kolene pak CCK. Bylo zúroč eno také primární zavedení některých typů endoproté z v rámci celé Č R- jako NexGen u kolene a Versys u kyč le - formou zhodnocení na seminářích v Harrachově a Teplicích, na Národním slovenské m kongresu v D.Kubíně a mezinárodním ortopedické m kongresu v Krakově. Z nových endoprotez kyč le byla aplikována ně kolikrát řada Corail s hydroxiapatitovým povrchem. Bylo pokrač ováno úspě š ně v operacích náhrady kolenních zkřížených vazů speciálníinstrumentacíza užitíartroskopu, dále mozaikové plastiky kolene. Široké využití má dalšívynikající technika - vaporizace systé mem Viper Mitec a to zvl při ošetřování defektů chrupavek, u kloubních nestabilit, při odstraňování vazivových, degenerativních změ n atd. Vlastní kostní banka slouží k plné spokojenosti, další klinická a mimoklinická pracoviš tě si vyžádala podrobnosti o provozu dle naš ich zkuš eností. V případě potřeby lze kostnímateriál poskytnout i jiným zařízením proti úhradě, jak již bylo vícekrát realizováno. Vš echny tyto aktivity a zavádě ní nových trendů nejsou možné bez kvalitní spolupráce lé kařů a sester oddě lení, tým lé kařů se doplnil a stabilizoval, stejně tak tým sester. MUDr. Dalibor Ďurďa primář ortopedické ho oddě lení Statistický vývoj Poč et výkonů Využitílůžek v % Průmě rná doba hosp. Poč et hospitalizovaných Poč et amb. oš etřených (pouze v nemocnici) ,1 71,8 68,1 75,2 75,4 11,4 10,1 10,0 9,2 9,

18 N e l ů ž k o v á p é č e Primář : MUDr. Jaroslav Krtič ka Vedoucísestra: Vě ra Šturcová Výkony Anesteziologicko resuscitač níoddě lení celkové anestezie spinálníblok a periferníblok akutní- ve službě celkem podaných anestezií Anesteziologicko-resuscitač ní oddě lení zajišťuje anestezie pro vš echny operač ní obory zdejšínemocnice. Naš e oddě leníposkytuje vš echny modernízpůsoby vedeníanestezie (vyjma vysoce specialisovaných hypothermie apod.). Zaměřili jsme se na anestezie, které jsou pro pacienta bezpeč ně jší, tedy anestezie svodné (spinální, epidurální a nervových pletení). Rovněž poskytujeme anestezie u bolestivých vyš etřovacích metod diagnostických. V pomě ru celkových a svodných anesteziídosahujeme evropské ho průmě ru. Naš e pracoviš tě operač ní sály jsou vybaveny moderními anesteziologickými přístroji s monitorovacím zařízením, takže můžeme během celé ho výkonu sledovat základní životní funkce operovaných. Zajišťujeme trvalou anesteziologickou službu, takže každý akutní pacient po příjmu a základních vyš etřeních může být v krátké m č asové m obdobíoperován. Spolupráce se všemi operativními obory je velmi dobrá. Rovněž spolupracujeme se sousedními lůžkovými anesteziologickými oddě leními, především s ARO Jilemnice, Turnov a Liberec. Na oddě lenípracujítři atestovaníanesteziologové a jedna absolventka v přípravě na atestaci. Dle provozních možností se zúč astňujeme odborných seminářů a doš kolovacích akcích. MUDr. Jaroslav Krtič ka primář ARO 18

19 Primář: RNDr. JiříJína Vedoucílaborant: Vlasta Hlouš ková Oddě leníklinických laboratoří Výkony biochem. a hematol vyš křížových zkouš ek vyš etřeníkr.skupiny autotransfúze vyš. klin.mikrobiologie C e l k e m Provoz oddě leníklinických laboratoří (biochemie, imunochemie, hematologie, krevní sklad, transfúzní služba a mikrobiologie) je stabilizován, velmi dobře pracuje jediná mikrobiologická laboratoř v okrese. Na oddě lení provádíme základní a ně která speciální laboratornívyš etřenía autotransfúzníodbě ry krve, je zajiš tě na pohotovostníslužba. Perzonálníobsazení: 2 atestovanílé kaři, 6 laborantek (z toho 4 s atestací) a 1 NZP. V roce 2001 doš lo k následujícím změ nám: Od rozšířila MUDr. Hedvičáková svůj úvazek na 1,00. V lednu bylo zavedeno vyš etření č asné ho markeru infarktu myokardu myoglobinu (společ ně s transaminázami, CK, CK-MB, a definitivním markerem Troponinem I je paleta biochemických vyš etřenínekrózy myokardu kompletní). V dubnu bylo zavedeno vyš etřenítoxikologické ho screeningu v moč i (THC, COH, OPI, MET, AMP, BAR, BZO). Dne MUDr. Hedvičáková úspěšně složila atestaci z lé kařské mikrobiologie. Od kvě tna zpracováváme mikrobiologický materiál od ambulantních lékařů turnovska a částeč ně i jablonecka, což znamená výrazné rozšíření spádové oblasti. K dalšímu rozšířeníprovozu mikrobiologie doš lo od září, kdy jsme získali mikrobiologická vyš etřeníz nemocnice v Jilemnici a ambulantních lé kařů jilemnicka a vrchlabska. Posíláním výsledků z mikrobiologické ho programu AMIS do Jilemnice po internetu se podstatně zkrátil č as od vzniku požadavku na straně lékaře a dodání výsledků vyš etření z laboratoře (tournaround time) na straně druhé. Oddě leníje velmi solidně přístrojově vybaveno, z nových investic bychom potřebovali hemokultivač ní systé m s kontinuálním monitoringem růstu bakterií (nákup 2002) a postupně bude nutno stárnoucíanalyzátory a výpoč etnítechniku obměňovat. RNDr. JiříJína primář oddě leníklinických laboratoří 19

20 Operač nítrakt Vedoucílé kař: MUDr. Petr Krtič ka Vedoucísestry operač ních sálů: Dana Buriánková Eva Kadlecová Soňa Ř ezníč ková Na sále chirurgické m a ortopedické m jsou vždy tři sestry, na společ né m sále A dvě sestry, které doplňují sálové sestry ORL. Kádr sálových sester je stabilní, odeš la sestra Gabriela Klusová do Liberce, místo níse po letech vrátila na sál sestra Jitka Hlavová. Sálové sestry se plně podílejí na ústavních pohotovostních službách. Díky smě nné mu provozu a úpravě pracovního režimu doš lo ke sníženípřesč asové práce. Většina sester již absolvovala pomaturitní specializač nístudium, zbývajícíjsou přihláš eny do institutu pro dalšívzdě lávání. Bě hem prvního pololetí doš lo k plné mu zapojení kontejnerové ho systé mu, čímž se znač ně zkvalitnila a zjednoduš ila práce sálových sester. Postupně docházív letoš ním roce k doplně ní a obmě ně endoskopických systé mů laparoskopické ho a artroskopické ho, na sklonku roku byl objednán plánovaný fibroskop pro ORL, čímž dojde opě t ke zkvalitně ní péče. Na rozdíl od původního plánu nedoš lo ke kompletnívýmě ně, ale obmě ně nejstarších a nejmé ně funkč ních částía doplně nía obmě ně instrumentaria, které po ně kolika letech již bylo v žalostné m stavu. V letoš ním roce prakticky doš lo k celkové mu doplně ní vybavení vš ech tří sálů, čímž bude ukonč en rest z dob výstavby a rekonstrukce. Nadále předpokládáme již obnovu stávajících zařízení, která vš ak vzhledem k opotřebenía pokroku je prakticky kontinuální. Ve výhledu pěti let je nutné počítat s postupnou obmě nou sterilizač ních přístrojů, jejíž koncepce je zpracována a připravena. Tato obmě na se odvíjíjednak od stáří přístrojů jednak od nových předpisů. V souvislosti s tímto bude třeba zrekonstruovat sterilizač ní centrum. MUDr. Petr Krtič ka vedoucílé kař OT 20

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE.

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2009 V Letovicích dne 26.2.2010 2 Obsah: Úvodní slovo ředitele

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 00 82 90 13

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 00 82 90 13 Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 00 82 90 13 Zpráva o činnosti ZZS ÚK p.o. za r. 2013 1 OBSAH 1. PROFIL ORGANIZACE

Více

Zdraví 21 cíl 1-9 Ú VOD

Zdraví 21 cíl 1-9 Ú VOD Zdraví 21 cíl 1-9 Ú VOD Na 51. svě tovém zdravotnickém shromážd ěn í v kvě tnu 1998 se členské státy Svě tové zdravotnické organizace usnesly na deklaraci, kteráformulovala základní politické principy

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko

Více

??? Výroční zpráva za rok 2013

??? Výroční zpráva za rok 2013 I.??? 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2 I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 3 II. Základní identifikační údaje účetní jednotky 5 III. Organizační struktura společnosti 7 1.

Více

Konference zaměřila pozornost

Konference zaměřila pozornost Tisk zaměstnanců Fakultní nemocnice Ostrava ročník XII měsíčník číslo 4 4 duben 2010 Konference zaměřila pozornost na popáleninová centra Ve středu 24. března proběhla ve Fakultní nemocnici Ostrava odborná

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

RSV infekce u dětí Speleoterapie v léčbě astmatu Test s chloridem železitým Kazuistiky

RSV infekce u dětí Speleoterapie v léčbě astmatu Test s chloridem železitým Kazuistiky leden 2001 číslo 1 ročník 1 VOX PEDIATRIAE VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů RSV infekce u dětí Speleoterapie v léčbě astmatu Test s chloridem železitým Kazuistiky tiráž... VOX PEDIATRIAE

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT! Rozhovor s Liborem Tomiškou si přečtěte na stranách 12 14.

TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT! Rozhovor s Liborem Tomiškou si přečtěte na stranách 12 14. LL 3 / 2009 STRANA 1 3 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 13. února 2009 Cena 12 Kč AKTUÁLNĚ poplatky ve zdravotnictví Str. 6 7 TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT!

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé

Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Jakubské náměstí 3, 658 34 00 Brno Tel.: 542423111, Fax: 542423190, IČO: 60556552 www. uur.cz, nav ratilova@uur.cz, rohrerov a@uur.cz Úkol B.10/BP Sociální ubytovny

Více

Návrhy řešení bytových potřeb nízkopříjmových obyvatel města Kutná Hora ve vztahu k využití objektů bývalých kasáren v ulici Kouřimská

Návrhy řešení bytových potřeb nízkopříjmových obyvatel města Kutná Hora ve vztahu k využití objektů bývalých kasáren v ulici Kouřimská Návrhy řešení bytových potřeb nízkopříjmových obyvatel města Kutná Hora ve vztahu k využití objektů bývalých kasáren v ulici Kouřimská Karel Čada kcada@centrum.cz Kateřina Ptáčková ptackova.katerina@gmail.com

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 je inspirována mezinárodní

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

Trend. Ekologicky ze všech úhlů. Digitalizace Nemocnice Blansko. Magnetom Aera a Magnetom Skyra

Trend. Ekologicky ze všech úhlů. Digitalizace Nemocnice Blansko. Magnetom Aera a Magnetom Skyra Trend magazín pro partnery a zákazníky sektoru Healthcare 4.2009 www.siemens.cz Ekologicky ze všech úhlů 12 PROJEKT Digitalizace Nemocnice Blansko 20 PRODUKTY Magnetom Aera a Magnetom Skyra Nové MR přístroje

Více

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A DOB-Invest a.s. D-GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PRAHA Radotín Černošice Zbraslav DOBŘICHOVICE DOBŘICHOVICE Všenory CUKRÁK DOBŘICHOVICE JSOU STŘEDNĚ VELKOU OBCÍ (JIŽ MĚSTEM) S VÍCE NEŽ 3000 OBYVATELI. DNEŠNÍ

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě,

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, ROČNÍK 24 ČÍSLO 4/2015 ZDARMA Praha 3 si v rámci akce Barikáda připomene 70 let od konce 2. světové války str. 4 Přehled termínů čištění komunikací str. 10 Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, říká fotograf

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

proti praxi zdravotních pojišťoven je možná SOLIDARITU POTŘEBUJÍ VŠECHNY GENERACE Arnošt Goldflam rovný přístup Lidé s autismem a integrace

proti praxi zdravotních pojišťoven je možná SOLIDARITU POTŘEBUJÍ VŠECHNY GENERACE Arnošt Goldflam rovný přístup Lidé s autismem a integrace 3 září 2012 8. ročník ISSN 1801-8718 odborný čtvrtletník pro management ústavů sociální péče Financování sociálních služeb: rovný přístup 2 5 Arnošt Goldflam ČESKÝ DIVADELNÍK, SPISOVATEL A PEDAGOG SOLIDARITU

Více

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost Bulletin č.11-12 listopad - prosinec 9. 12. 2014 Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR www.zdravotnickeodbory.cz POZOR: Mění se výše a termíny plateb příspěvků strana 16 Začátek since je už ve

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více