Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Závěrečný účet obce Horní Maršov za rok 2011 doplňující údaje Zůstatek na běžném účtu k ,23 Obec Horní Maršov má tyto úvěry - zůstatek k ,29 Komerční banka a.s. Teplofikace 0,00 Komerční banka a.s. Teplofikace ,00 Česká spořitelna a.s. Byty čp. 241, ,29 Česká spořitelna a.s. Topení ZŠ ,00 Finanční vypořádání HV příspěvkové organizace obce bylo schváleno radou obce dne , usnesení č. 05/03/12, bod 12. Hospodářský výsledek činil celkem 0,- Kč. Součástí tohoto závěrečného účtu jsou: 1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Horní Maršov za r Přezkoumání bylo provedeno Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, na základě písemné žádosti obce v souladu s ust. 42 odst.1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 2. Roční účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace. Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Horní Maršov, IČ: za rok 2011 na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením 42 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předmět přezkoumání je určen zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Místo provedení přezkoumání: Obec Horní Maršov Horní Maršov Horní Maršov

12 Zástupci za Obec: - Ing. Pavel Mrázek - starosta - Ing. Libuše Karpíšková - účetní - Ing. Petr Skalský - tajemník Přezkoumání zahrnovalo ověření provedené výběrovým způsobem s přihlédnutím k významnosti: - dodržování povinností uložených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření ÚSC, - souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, - dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití, - věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích. Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc. Lenka Sedláčková - kontroloři: Radka Dušková Danuše Součková Lucie Svrbíková

13 A. Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření - Obec Horní Maršov - byly přezkoumány následující písemnosti: Druh písemnosti Návrh rozpočtu Rozpočtová opatření Rozpočtový výhled Schválený rozpočet Závěrečný účet Evidence poplatků Inventurní soupis majetku a závazků Kniha odeslaných faktur Kniha odeslaných faktur Odměňování členů zastupitelstva Pokladní doklad Rozvaha Popis písemnosti Návrh rozpočtu obce na rok 2011 byl vhodným způsobem zveřejněn po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu obce. Ve smyslu 16 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byly provedeny změny rozpočtu rozpočtovými opatřeními č. 1-5, v ZO schváleny dne , , , a v RO dne Obec má sestavený rozpočtový výhled na období 5 let ( ), v ZO schváleno dne Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce na rok 2011 dne Rozpočet byl v ZO schválen jako schodkový ve výši ,- Kč příjmů a ve výši ,- Kč výdajů. Financování ve výši ,- Kč. Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce a to s výhradou dne Návrh závěrečného účtu obce za rok 2010 byl vhodným způsobem zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu obce. Místní poplatky jsou vedeny v sešitě a v PC. Inventarizace majetku a závazků byla provedena k Dále byly ověřeny dílčí inventury na výkaz Úč OÚPO 3-02 Rozvaha územních samosprávných celků a vykazované zůstatky souhlasí na tyto dílčí inventury. Inventarizace je doložena řádnou inventarizační zprávou. Vzhledem k tomu, že ověřovatelé neměli možnost zúčastnit se provádění inventarizace u hmotného majetku obce, nemohou se vyjádřit k možnosti vzniku inventurních rozdílů v této oblasti. Kniha došlých faktur je řádně vedena v PC. Kniha odeslaných faktur je řádně vedena v PC. Byla provedena kontrola stanovení výše odměn za výkon funkce členům zastupitelstva. Dále bylo zjištěno, že byla členovi zastupitelstva schválena odměna ode dne Uvedený člen ZO se odměny vzdal vzhledem k tomu, že je příslušníkem bezpečnostního sboru. Dle zák. č. 361/2003 Sb. a vnitřních předpisů Policie ČR může uvedenou funkci člena ZO vykonávat pouze bezplatně. Z uvedeného důvodu mu odměna, byť byla schválena, není vyplácena. Namátkově byly kontrolovány pokladní doklady za měsíc únor a červenec Doklady byly kontrolovány z hlediska náležitostí účetních dokladů, časové a věcné souvislosti, zaúčtování a zatřídění podle rozpočtové skladby. Pokladní doklady mají patřičné náležitosti, jsou doloženy paragony a jsou shodné se zápisem v pokladní knize. Závěrka byla přezkoušena na stavy účtů v rozvaze sestavené k Byl ověřen soulad stavů účtů vykazovaných v Rozvaze územních samosprávných celků (Úč OÚPO 3-02) se stavy majetku, pohledávek a závazků dle výsledku inventarizace. Počáteční stav účtu Dotace na pořízení investičního

14 majetku činil ,- Kč. Konečný stav účtu 403 k činí ,50 Kč. Na uvedený účet byly dodatečně přeúčtovány dotace z předchozích let. Korekce účtů Drobný dlouhodobý nehmotný majetek a drobný dlouhodobý hmotný majetek byla vytvořena ve správné výši. Korekce dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku byla provedena. Výsledek hospodaření na rozvahovém účtu 493 vykazuje zisk ve výši ,37 Kč. Účetní doklad Namátkově byly kontrolovány účetní doklady za měsíc únor a listopad Doklady byly kontrolovány z hlediska náležitostí účetních dokladů, časové a věcné souvislosti, zaúčtování a zatřídění podle rozpočtové skladby. V měsíci únoru bylo zjištěno několik drobných pochybení v postupech účtování, avšak uvedené nedostatky byly opraveny v následujících měsících. Výkaz pro hodnocení plnění Byl předložen výkaz Fin 2-12 ke dni rozpočtu a k Výkaz zisku a ztráty Byl předložen výkaz zisku a ztráty ke dni a k Darovací smlouvy Obec obdržela na základě darovací smlouvy s fyzickou osobou částku ve výši 3 000,- Kč na Maršovskou pouť. Smlouva ze dne Obec poskytla na základě darovací smlouvy TJ Jiskra Horní Maršov finanční příspěvek ve výši ,- Kč za přínos pro sportovní rozvoj obce. Smlouva ze dne V ZO schváleno dne Obec poskytla na základě darovací smlouvy občanskému sdružení Babybox pro odložené děti - STATIM finanční příspěvek ve výši 2 000,- Kč. Smlouva ze dne V RM schváleno dne Obec poskytla na základě darovací smlouvy Římskokatolické farnosti Janské Lázně finanční příspěvek ve výši ,- Kč na financování akce "Nátěr střechy dolního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově". Smlouva ze dne V RM schváleno dne Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím Obec poskytla na základě darovací smlouvy fyzické osobě finanční příspěvek ve výši 3 840,- Kč za práci při přípravě a organizaci kulturních akcí v roce Smlouva ze dne V RM schváleno dne Příjmy obce byly v roce 2011 posíleny o další účelové dotace: - z KÚ na sčítání lidu, domů a bytů ve výši 5 961,- Kč (ÚZ 98005), dotace nebyla čerpána a částka ve výši 5 961,- Kč byla vrácena na účet KÚ dne , - z MK dotaci ve výši ,- Kč na obnovu movité kulturní památky - hlavní oltář - socha Boha Otce a konzoly s hlavou (ÚZ 34341), dotace nesmí překročit 90 % nákladů projektu, realizace akce je stanovena do , dotace byla vyčerpána v plné výši, byla doložena prvotními doklady

15 a řádně proúčtována, - z KÚ investiční dotaci ve výši ,- Kč na základě předložené smlouvy č. 1330/2011 na zpracování projektové dokumentace na akci "Kanalizace Horní Maršov", předpokládané celkové náklady činí ,- Kč bez DPH, finanční podíl dotace musí činit 72,46 % skutečných uznatelných nákladů na akci, realizace je stanovena do , dotace je plně vyčerpána, je doložena prvotními doklady a proúčtována, - z MŽP a SFŽP investiční dotaci ve výši ,- Kč na akci "Horní Maršov, protipovodňová opatření - studie", z toho v roce 2011 by měla obec obdržet částku ve výši ,- Kč a v roce 2012 částku ve výši ,- Kč, vlastní zdroje obce pro rok 2011 činí ,- Kč a pro rok 2012 činí ,- Kč, ÚZ pro finanční podporu ze SR (90877), ÚZ pro finanční podporu z EU (15825), termín ukončení realizace je stanoven do , závěrečné vyhodnocení akce je stanoveno do V roce 2011 skutečně obec obdržela finanční částku ve výši ,- Kč, z toho z EU částku ve výši ,- Kč (ÚZ 15825) a z národních zdrojů částku ve výši ,- Kč (ÚZ 90877). Uvedená dotace byla poskytnuta na základě avíza. V rámci této dotace byla do celkových nákladů zahrnuta faktura č. 364 ve výši ,- Kč, uhrazena z KHK neinvestiční dotaci ve výši ,- Kč na akci "Obnova vnějších povrchů na presbytáři kostela Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově - II. etapa". Podíl příjemce musí činit nejméně ,- Kč. Realizace akce je stanovena na rok Dotace plně vyčerpána, doložena prvotními doklady a řádně proúčtována. - z MK neinvestiční dotace ve výši ,- Kč (ÚZ 34341) na akci "Obnova kulturní památky - hřbitovní kostel Nanebevzetí Panny Marie (obnova vnějších omítek kostela)". Příspěvek může tvořit 85 % z nákladů prokazatelně vynaložených. Dotace vyčerpána v plné výši, doložena prvotními doklady a řádně proúčtována. - z ÚP neinvestiční dotaci ve výši ,- Kč (ÚZ 13101) a ve výši ,- Kč (ÚZ 13234) na aktivní politiku zaměstnanosti, - z KHK neinvestiční dotaci ve výši ,- Kč na výdaje JSDH, z toho ,- Kč na věcné vybavení, 6 600,- Kč na odbornou přípravu a 4 714,- Kč za uskutečněný zásah. Bylo předloženo schválené vyúčtování pracovníky odboru regionálního rozvoje ze dne Byla předložena dohoda z PRV z SZIF na poskytnutí dotace ve výši ,- Kč na akci "Klubovna pro seniory" ze dne , celkové výdaje projektu činí ,- Kč, způsobilé výdaje činí ,- Kč, z toho dotace činí ,- Kč, kde částka ,- Kč (tj. 80 %) má být poskytnuta z EU a částka ,- Kč má být poskytnuta ze SR (tj. 20 %), termín předložení žádosti o proplacení výdajů je stanoven na základě Hlášení č. 1 na den Na základě Hlášení č. 2 byla upravena výše dotace na částku ,- Kč. Konečná výše dotace bude určena na základě doložených a řádně prokázaných způsobilých výdajů. V roce

16 2011obec obdržela dotaci ve výši ,- Kč, z toho z EU investiční částku ve výši ,05 Kč (ÚZ 89518) a z národních zdrojů investiční částku ve výši ,- Kč (ÚZ 89517), neinvestiční částku z EU ve výši 7 199,98 Kč (ÚZ 89018) a z národních zdrojů neinvestiční částku ve výši 1 800,- Kč (ÚZ 89017). Dotace vyčerpána v plné výši a proúčtována. Smlouvy nájemní Smlouvy nájemní Byla předložena dohoda z PRV z SZIF na poskytnutí dotace ve výši ,- Kč na akci "Rekonstrukce mostu" ze dne , celkové výdaje projektu činí ,- Kč, způsobilé výdaje činí ,- Kč, z toho dotace činí ,- Kč, kde částka ,- Kč (tj. 80 %) má být poskytnuta z EU a částka ,- Kč má být poskytnuta ze SR (tj. 20 %), termín předložení žádosti o proplacení výdajů je stanoven na den , Hlášením č. 2 byl termín předložení žádosti prodloužen Konečná výše dotace bude určena na základě doložených a řádně prokázaných způsobilých výdajů. Dotace v roce 2011 nebyla poskytnuta, avšak výdaje byly uskutečněny. Byl předložen protokol č ze dne , kdy předmětem kontroly byla administrativní kontrola, výběrové řízení, faktury - platba, zaúčtování, dotace, vlastnické vztahy, soupiska, kontrola fyzické realizace projektu. Obec hospodaří s majetkem státu na základě nájemní smlouvy uzavřené s PF ČR. Předmětem nájmu jsou budovy a pozemky v k.ú. Horní Maršov. Výše nájmu k celkem činí 2 298,- Kč dle přílohy č. 2 k dodatku č. 4 nájemní smlouvy č. 391 N 94/54. Uvedenou smlouvu nahrazuje smlouva č N 05/54 uzavřená dne , kterou upravují dodatky č. 1 a č. 2 a to ve výši ročního nájemného - výše nájemného v dodatku č. 1 činí 2 018,- Kč a výše nájemného v dodatku č. 2 činí 1 918,- Kč. Dále byly uzavřeny dodatky č. 3 na výši nájemného 1 461,- Kč, dodatek č. 4 na výši nájemného 1 141,- Kč a dodatek č. 5 ze dne na výši nájemného 1 082,- Kč. Obec dále hospodaří s majetkem státu na základě nájemní smlouvy uzavřené se Správou KRNAP na pronájem pozemků č. 138/1, 138/16, 303/2 a 102 za nájemné ve výši 5 252,- Kč/rok. Smlouva je uzavřena na dobu určitou od do Předmětem smlouvy je skladování materiálů. Dodatkem č. 1/2007 bylo upraveno nájemné o inflaci 2,5 % na částku 5 383,- Kč. Smlouva byla k uvedenému datu ukončena. Obec pronajímá nebytové prostory, byty a pozemky. V roce 2011 obec uzavřela nájemní smlouvy na byty. Obec má uzavřeny nájemní smlouvy o smlouvách budoucích kupních na pozemky za účelem výstavby rodinných domů. Do 30-ti dnů ode dne nabytí právních mocí rozhodnutí o kolaudacích budou uzavřeny kupní smlouvy. V ZO schváleno, záměry o nájmu a následném prodeji byly zveřejněny.

17 Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) Smlouvy o přijetí úvěru Obec má uzavřenou nájemní smlouvu se společností Katro Servis s.r.o. Předmětem smlouvy je pronájem televizního kabelového rozvodu televize v obci Horní Maršov. Smlouva je uzavřena na dobu určitou do Cena nájmu v r činí 1,- Kč, v následujícím období ,- Kč/rok. Dále bude nájemci účtována částka za spotřebu elektrické energie formou faktury. Pokud se týká působnosti zastupitelstva obce v majetkové oblasti, došlo v roce 2011 k prodeji pozemků p. č. 12/16, 761/1, 25/2, 218/1, 72/3, 569, 177, 179 (a další viz smlouva), 441/35 a 219/11 dle smluv ve výši ,- Kč. Schváleno v ZO, záměry o prodeji zveřejněny. Obec nakoupila pozemek č. 439/7 ve výši ,- Kč. V ZO schváleno. KB Trutnov poskytla obci v roce 2002 úvěr ve výši ,- Kč na akci stavba Svoboda nad Úpou Horní Maršov teplofikace, poslední splátka Úvěr je zajištěn Smlouvou o poskytnutí zajištění registrační číslo , kdy zajištěním se rozumí krycí blankosměnka. Úvěr doplacen dne KB Náchod poskytla obci v roce 2003 ve výši ,- Kč na dofinancování teplofikace obce, poslední splátka Úvěr je zajištěn Smlouvou o poskytnutí zajištění registrační číslo , kdy zajištěním se rozumí krycí blankosměnka. Zůstatek účtu 451 k činí ,- Kč. ČS poskytla obci v roce 2003 hypoteční úvěr ve výši ,- Kč na akci Výstavba dvou byt. domů, úrok 5,68 % p.a., měsíční anuitní splátky pro období platnosti pevné úrokové sazby ,- Kč, datum splatnosti Peněžní závazek je zajištěn zástavním právem k budově čp. 241 a 242 se st.p.č. 127, 128. Zůstatek účtu 451 k činí ,29 Kč. ČS dále poskytla obci v roce 2007 ve výši ,- Kč na Profinancování nákladů na výměnu kompletního topení v ZŠ cca ,- Kč a profinancování nákladů na opravu dvou mostů v obci Temný Důl a Horní Maršov, čerpání , úroková sazba je proměnná sazba, způsob splácení měsíčně ,- Kč, poslední splátka Peněžní závazek je zajištěn zástavním právem k budově čp. 98 na pozemku č. 15/1. Zůstatek účtu 451 k činí ,- Kč. Smlouvy o věcných břemenech KB uzavřela s obcí Smlouvu o revolvingovém úvěru dne na profinancování časového nesouladu mezi příjmy a výdaji. Klient je oprávněn čerpat Úvěr opakovaně, nejpozději však do Úvěr nebyl čerpán, obec hradí na základě uvedené smlouvy rezervační poplatky. V ZO schváleno dne Obec uzavřela smlouvu o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín zastoupenou firmou PROCEZ, s.r.o., HK na p.č. 300 v k.ú. Temný Důl za účelem

18 strpět právo zřídit a provozovat zařízení distribuční soustavy. Věcné břemeno bylo zřízeno za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1 000,- Kč. Smlouva uzavřena dne V RM schváleno dne Vklad do KN dne Smlouvy ostatní Dokumentace k veřejným zakázkám Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.) Vnitřní předpis a směrnice Výsledky kontrol zřízených organizací Zápisy z jednání rady včetně usnesení Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení Obec uzavřela smlouvu o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín zastoupenou firmou PROCEZ, s.r.o., HK na p.č. 77, 81 a 298/1 v k.ú. Temný Důl za účelem strpět právo zřídit a provozovat zařízení distribuční soustavy. Věcné břemeno bylo zřízeno za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1 500,- Kč. Smlouva uzavřena dne V RM schváleno dne Vklad do KN dne Byla předložena smlouva o financování akce s názvem "Horní Maršov - kanalizace k Antalovým - 1. část" se společností Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. Předmětem smlouvy je sdružení finančních prostředků za účelem realizace akce. Realizace akce je stanovena od do Celkové náklady akce činí ,07 Kč bez DPH, podíl obce činí ,- Kč. Úhrada prostředků bude provedena jednorázově do na účet společnosti. Společnost se touto smlouvou stává investorem a následně vlastníkem stavby. Smlouva uzavřena dne Byla provedena kontrola dodržování zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. V roce 2011 byly realizovány veřejné zakázky malého rozsahu na akci "Změna využití částí 1. NP ZŠ na MŠ", na akci "Procházková trasa kolem řeky Úpy v Horním Maršově", na akci "Rekonstrukce komínových průchodů čp. 98", na opravu komunikací, na akci "Restaurování sochy Panny Marie" a "Stavební úpravy na klubovnu pro seniory". ZO přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků dne Informace o přijatých opatřeních byla kontrolnímu orgánu doručena dne Obec má zpracovány vnitroorganizační směrnice. Předmětem kontroly byla směrnice pro inventarizaci, odpisový plán, o oběhu účetních dokladů a o cestovních náhradách. Obec má uzavřenou smlouvu na kontrolu své příspěvkové organizace s externí firmou. Byl předložen protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly ze dne Na základě závěru má PO provést kontrolu nákladů souvisejících s částkou pronájmu a případně zvážit možnost podání dodatečného daňového přiznání k dani z příjmu za rok Byly předloženy zápisy z jednání rady obce vč. usnesení ze dne , , , , , , , , , , , , , , , , , , , a Byly předloženy zápisy z jednání zastupitelstva vč. usnesení ze dne , , , a B. Zjištění ze závěrečného (jednorázového) přezkoumání Při přezkoumání hospodaření - Obec Horní Maršov

19 byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky: Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem Právní předpis: Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky 55 - Územní celek chybně vymezil náklady související s pořízením dlouhodobého nehmotného majetku. o Kontrolou zaúčtování investiční akce "Horní Maršov, protipovodňová opatření - studie" bylo zjištěno, že na účet Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek nebyly podchyceny některé náklady související s pořízením dlouhodobého nehmotného majetku (mandátní smlouva s firmou ENVICONS, s.r.o. ve výši ,- Kč). Uvedená částka byla chybně podchycena na účtu Ostatní služby. Kapitálové výdaje nelze účtovat na nákladové účty. o Uvedený nedostatek se vyskytuje i u akce "Klubovna pro seniory", rozdíl o proti výše uvedené chybě je, že výdaje na investiční akci jsou na účtu Opravy a udržování o v plné výši. Tím došlo ke zkreslení výsledku hospodaření za rok Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 30 odst. 1 a 4 - Skutečné stavy majetku a závazků územního celku nebyly zjištěny. o Kontrolou inventarizace bylo zjištěno, že účet Dohadné účty aktivní vykazuje zůstatek 0,- Kč, avšak by zde měly být podchyceny nezúčtované dotace na základě žádostí a vyúčtování ze SFŽP a z KHK. o Účet Transfery na pořízení dlouhodobého majetku neobsahuje investiční dotace (viz výše), naopak obsahuje navíc částku ve výši ,48 Kč, což jsou vlastní zdroje investiční akce "Klub seniorů". Na uvedeném účtu se evidují pouze přijaté dotace bez vlastních podílů. o Účet Přijaté zálohy na transfery neobsahuje poskytnuté zálohy na dotace (SFŽP, KHK). o Účet Jmění účetní jednotky chybně obsahuje investiční náklady na investiční akci "Klubovna pro seniory" ve výš ,50 Kč, uvítací tabule ve výši ,- Kč. o Podrozvahový účet Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům vykazuje zůstatek k ve výši ,- Kč, což neodpovídá skutečnosti, správně má být uvedena částka ,- Kč. Jedná se o dotace z MŽP ve výši ,- Kč a SFŽP ve výši 9 158,- Kč. Inventura byla doložena pouze opisem z účetnictví, nikoliv řádnými doklady (smlouvou, hlášením). o Podrozvahový účet Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí vykazuje 0,- Kč. Uvedený účet byl měl vykazovat částku ve výši ,- Kč (viz dotace výše). 4 odst. 8 - Územní celek nedodržoval stanovené postupy při vedení účetnictví. o Kontrolou výkazu zisku a ztráty bylo zjištěno, že účet Výnosy územních rozpočtů z transferů obsahuje investiční dotace, které měly být evidovány na účtu 403- Transfery na pořízení dlouhodobého majetku a tím došlo ke zkreslení výnosů. 4 odst. 8 - Územní celek nedodržoval stanovené postupy při vedení účetnictví. o Poskytnutý příspěvek na základě smlouvy o financování akce byl chybně zaúčtován na účet Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, měl být zaúčtován do nákladů na účet Náklady územních rozpočtů na transfery. 4 odst. 8 - Územní celek nedodržoval stanovené postupy při vedení účetnictví. o Kontrolou inventarizace bylo zjištěno, že na účtu Stavby je evidována venkovní úprava st. p. č. 1 ve výši ,12 Kč. Neodpovídá charakteru uvedeného účtu.

20 4 odst. 8 - Územní celek nedodržoval stanovené postupy při vedení účetnictví. o Kontrolou inventarizace bylo zjištěno, že na účtu Pěstitelské celky trvalých porostů jsou vedeny p. č. 439/1, 439/5 a 439/6. Tyto pozemky nemají charakter ovocných sadů (nenaplňují obsah uvedeného účtu). o Dále bylo zjištěno, že na účtu Drobný dlouhodobý nehmotný majetek jsou chybně vedeny CD leteckých snímků v částce 6 280,- Kč, mělo být součástí pořizovací ceny leteckých snímků na účtu Drobný dlouhodobý hmotný majetek. o Na účtu Samostatné movité věci a soubory movitých věcí jsou chybně vedeny Web kamera a poplachová signalizace v celkové výši ,80 Kč, mělo být účtováno o technickém zhodnocení budovy. 4 odst. 8 - Územní celek nedodržoval stanovené postupy při vedení účetnictví. o Kontrolou účetnictví bylo zjištěno, že investiční faktura ev.č. faktury 568 je chybně zaúčtována ve prospěch nákladů na účet Spotřeba materiálu, zároveň je chybně zaúčtována na pol Drobný dlouhodobý majetek. Souběžně bylo správně podchyceno na majetkovém účtu Stavby. Kapitálové výdaje nelze účtovat na nákladové účty. o Dále bylo zjištěno, že není účtováno v době vzniku pohledávky u kupních smluv (např. KS na p. č. 441/35, 219/11 a další). Příjem je účtován přímo do výnosů na účet Výnosy z prodeje pozemků a následně k je proúčtováno MD Odběratelé a D Odběratelé. Uvedené není podchycení pohledávky v době vzniku (KS dne a , vklad do KN dne a ). Právní předpis: ČÚS ( 36 odst. 1 zákona o účetnictví) ČÚS Územní celek nedodržel základní postupy účtování transferů. o Na účtu Pohledávky za ústředními rozpočty a Ostatní krátkodobé závazky je podchycena průtoková dotace, určena pro ZŠ Horní Maršov ve výši ,- Kč. Tuto dotaci obec dosud neobdržela. Po obdržení průtokových dotací je účtováno pouze na účtu Přijaté zálohy na transfery. ČÚS Územní celek nedodržel základní postupy účtování transferů. o Dotace na základě Dohody o poskytnutí dotace nebyla podchycena na podrozvahovém účtu. Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.

21 C. Plnění opatření Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky: Právní předpis: Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky 4 odst. 8 - Hodnoty položek rozvahy nebyly vykázány podle konečných zůstatků zjištěných na jednotlivých syntetických účtech. (napraveno) o Při převodovém můstku nebyly vyčleněny investiční dotace na účet dotace na pořízení dlouhodobého majetku. - Investiční dotace vyčleněny na účet 403 dokl.č ze dne Právní předpis: Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů 2 odst. 3 - Územní celek nedodržel druhové třídění rozpočtové skladby. (napraveno) o VPD č. 376 ze dne ve výši 210,- Kč - správní poplatek - chybně pol (účet 518), správně má být 5365 (účet 572). - Správné použití rozpočtové skladby bylo doloženo dokl. č ze dne Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky. b) při dílčím přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

22 D.Závěr I. Při přezkoumání hospodaření - Obec Horní Maršov - za rok 2011 byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 sb.): Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem Právní předpis: Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky 55 - Územní celek chybně vymezil náklady související s pořízením dlouhodobého nehmotného majetku. o Kontrolou zaúčtování investiční akce "Horní Maršov, protipovodňová opatření - studie" bylo zjištěno, že na účet Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek nebyly podchyceny některé náklady související s pořízením dlouhodobého nehmotného majetku (mandátní smlouva s firmou ENVICONS, s.r.o. ve výši ,- Kč). Uvedená částka byla chybně podchycena na účtu Ostatní služby. Kapitálové výdaje nelze účtovat na nákladové účty. o Uvedený nedostatek se vyskytuje i u akce "Klubovna pro seniory", rozdíl o proti výše uvedené chybě je, že výdaje na investiční akci jsou na účtu Opravy a udržování o v plné výši. Tím došlo ke zkreslení výsledku hospodaření za rok Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 30 odst. 1 a 4 - Skutečné stavy majetku a závazků územního celku nebyly zjištěny. o Kontrolou inventarizace bylo zjištěno, že účet Dohadné účty aktivní vykazuje zůstatek 0,- Kč, avšak by zde měly být podchyceny nezúčtované dotace na základě žádostí a vyúčtování ze SFŽP a z KHK. o Účet Transfery na pořízení dlouhodobého majetku neobsahuje investiční dotace (viz výše), naopak obsahuje navíc částku ve výši ,48 Kč, což jsou vlastní zdroje investiční akce "Klub seniorů". Na uvedeném účtu se evidují pouze přijaté dotace bez vlastních podílů. o Účet Přijaté zálohy na transfery neobsahuje poskytnuté zálohy na dotace (SFŽP, KHK). o Účet Jmění účetní jednotky chybně obsahuje investiční náklady na investiční akci "Klubovna pro seniory" ve výš ,50 Kč, uvítací tabule ve výši ,- Kč. o Podrozvahový účet Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům vykazuje zůstatek k ve výši ,- Kč, což neodpovídá skutečnosti, správně má být uvedena částka ,- Kč. Jedná se o dotace z MŽP ve výši ,- Kč a SFŽP ve výši 9 158,- Kč. Inventura byla doložena pouze opisem z účetnictví, nikoliv řádnými doklady (smlouvou, hlášením). o Podrozvahový účet Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí vykazuje 0,- Kč. Uvedený účet byl měl vykazovat částku ve výši ,- Kč (viz dotace výše). 4 odst. 8 - Územní celek nedodržoval stanovené postupy při vedení účetnictví. o Kontrolou inventarizace bylo zjištěno, že na účtu Pěstitelské celky trvalých porostů jsou vedeny p. č. 439/1, 439/5 a 439/6. Tyto pozemky nemají charakter ovocných sadů (nenaplňují obsah uvedeného účtu). o Dále bylo zjištěno, že na účtu Drobný dlouhodobý nehmotný majetek jsou chybně vedeny CD leteckých snímků v částce 6 280,- Kč, mělo být součástí pořizovací ceny leteckých snímků na účtu Drobný dlouhodobý hmotný majetek.

23 o Na účtu Samostatné movité věci a soubory movitých věcí jsou chybně vedeny Web kamera a poplachová signalizace v celkové výši ,80 Kč, mělo být účtováno o technickém zhodnocení budovy. 4 odst. 8 - Územní celek nedodržoval stanovené postupy při vedení účetnictví. o Poskytnutý příspěvek na základě smlouvy o financování akce byl chybně zaúčtován na účet Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, měl být zaúčtován do nákladů na účet Náklady územních rozpočtů na transfery. 4 odst. 8 - Územní celek nedodržoval stanovené postupy při vedení účetnictví. o Kontrolou účetnictví bylo zjištěno, že investiční faktura ev.č. faktury 568 je chybně zaúčtována ve prospěch nákladů na účet Spotřeba materiálu, zároveň je chybně zaúčtována na pol Drobný dlouhodobý majetek. Souběžně bylo správně podchyceno na majetkovém účtu Stavby. Kapitálové výdaje nelze účtovat na nákladové účty. o Dále bylo zjištěno, že není účtováno v době vzniku pohledávky u kupních smluv (např. KS na p. č. 441/35, 219/11 a další). Příjem je účtován přímo do výnosů na účet Výnosy z prodeje pozemků a následně k je proúčtováno MD Odběratelé a D Odběratelé. Uvedené není podchycení pohledávky v době vzniku (KS dne a , vklad do KN dne a ). 4 odst. 8 - Územní celek nedodržoval stanovené postupy při vedení účetnictví. o Kontrolou výkazu zisku a ztráty bylo zjištěno, že účet Výnosy územních rozpočtů z transferů obsahuje investiční dotace, které měly být evidovány na účtu 403- Transfery na pořízení dlouhodobého majetku a tím došlo ke zkreslení výnosů. 4 odst. 8 - Územní celek nedodržoval stanovené postupy při vedení účetnictví. o Kontrolou inventarizace bylo zjištěno, že na účtu Stavby je evidována venkovní úprava st. p. č. 1 ve výši ,12 Kč. Neodpovídá charakteru uvedeného účtu. Právní předpis: ČÚS ( 36 odst. 1 zákona o účetnictví) ČÚS Územní celek nedodržel základní postupy účtování transferů. o Na účtu Pohledávky za ústředními rozpočty a Ostatní krátkodobé závazky je podchycena průtoková dotace, určena pro ZŠ Horní Maršov ve výši ,- Kč. Tuto dotaci obec dosud neobdržela. Po obdržení průtokových dotací je účtováno pouze na účtu Přijaté zálohy na transfery. ČÚS Územní celek nedodržel základní postupy účtování transferů. o Dotace na základě Dohody o poskytnutí dotace nebyla podchycena na podrozvahovém účtu. II. Při přezkoumáním hospodaření - Obec Horní Maršov - za rok 2011 se neuvádí žádná rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. III. Při přezkoumání hospodaření - Obec Horní Maršov - za rok 2011 Byly zjištěny dle 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 7,98 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 5,45 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 13,15 %

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sběř, IČ: 00272086 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion obcí Památkové. 1866, IČ: 70955280 za rok 2012

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion obcí Památkové. 1866, IČ: 70955280 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: V10 ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Mikroregion obcí Památkové Zóny 1866, IČ:

Více

. KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE _, Odbor ekonomický - oddělení kontroly obcí a analýz

. KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE _, Odbor ekonomický - oddělení kontroly obcí a analýz "v ",. KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE _, Odbor ekonomický - oddělení kontroly obcí a analýz SpZn:.ČJ: Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sběř, IČ: 00272086 za rok 2011 se

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sběř, IČ: 00272086 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vrbice za rok 2006 I. Údaje o obci: Starosta: Účetní: Zdeněk Karbulka

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Březina, IČ: za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Březina, IČ: za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Březina, IČ: 00578240 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Byzhradec, IČ: 00274771 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

A. Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření - Obec Třebnouševes - byly přezkoumány následující písemnosti:

A. Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření - Obec Třebnouševes - byly přezkoumány následující písemnosti: A. Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření - Obec Třebnouševes - byly přezkoumány následující písemnosti: Druh písemnosti Popis písemnosti Rozpočtová opatření Rozpočtové změny byly prováděny

Více

Střezetice 48. 503 12 Všestary

Střezetice 48. 503 12 Všestary KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Střezetice, IČ: 00269646 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Žernov, IČ: 00273295 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Nechanicko, IČ: 70957606 Přezkoumání

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Třebihošť, IČ: 00278378 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Vrbice, IČ: 00578649 za rok 2009 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Čermná, IČ: 00277711 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Policka, IČ: 75017270 za rok 2011 Přezkoumání

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Žďár nad Metují, IČ: 00273279 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Libňatov, IČ: 00278084 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Heřmanice, IČ: 00272647 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chodov IČ: 00872059 Přezkoumání

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Jasenná, IČ: 00272736 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Velká Jesenice, IČ: 00273163 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Metuje, IČ: 70156239 za rok 2011 Přezkoumání

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Obědovice, IČ: 00653471 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Mokrovousy, IČ: 00269158 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Policka, IČ: 75017270 za rok 2014 Přezkoumání

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sběř, IČ: 00272086 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Náchodská Dolní Radechová

Náchodská Dolní Radechová KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Dolní Radechová, IČ: 00272621 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Metuje, IČ: 70156239 za rok 2015 Přezkoumání

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Světí, IČ: 00653462 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly SpZn: Čj: Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Rybná nad Zdobnicí, IČ: 00275328 za rok 2013 se

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 4154/2014/KUUK 502/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Holovousy, IČ: 00271551 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bukovice, IČ: 00653675 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Dolní Branná, IČ: 00277738 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sendraž, IČ: 00654086 za rok 2015 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Holovousy, IČ: 00271551 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Úpa, IČ: 71211721 za rok 2010 Přezkoumání

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2871/2012/KÚÚK 322/KON/2012 Stejnopis č. 2Na pozemku p.p. 594/5 v k.ú. Dušníky 1. ZPRÁVA o

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Vysoká Srbská, IČ: 00273228 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Žernov, IČ: za rok 2008

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Žernov, IČ: za rok 2008 SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Žernov, IČ: 00273295 za rok 2008 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 12.11.2008-17.4.2009 na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ , KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENi PŘEZKU MU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č.j.: KUJCK 28284/2013 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2013 Obec Okrouhlá

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Urbanice, IČ: 00528986 za rok 2008 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Šestajovice, IČ: 00529991 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Radvanice, IČ: 00278220 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí 1866, IČ: 69860947 za rok 2014 Přezkoumání

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Lukavec u Hořic, IČ: 00271781 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Čermná, IČ: 00277711 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly ČJ: 19470/EK/2014 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Brada-Rybníček, IČ: 00578231 za rok 2014 Přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 se uskutečnilo ve dnech: 11.1.2013 11.4.2013 na základě zákona Č. 420/2004 Sb.,

Více

/ KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

/ KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE / KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly SpZn: Čj: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Stará Voda, IČ: 00269590 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Chvaleč, IČ: 00277941 za rok 2009 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Turkovice, IČ: za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Turkovice, IČ: za rok 2011 / PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Turkovice, IČ: 00274445 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 24.1.2012 na základě zákona Č. 420/2004

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Prosečné, IČ: 00278203 za rok 2015 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: Čj: Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Žeretice, IČ: 00272434 za rok 2011 se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly SpZn: VI0 Čj: Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Nové Město, IČ: 00269239 za rok 2012 se uskutečnilo

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOKl57101/2011/KŘ-Kl7433 Č.j.: KUOK 1059/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran:6 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem JID: Jednací čislo.: 1552/2013/KUUK 504/KON/2012 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Libotov, IČ: 00578193 za rok 2015 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJsKÝ ÚŘAD KARLOV ARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJsKÝ ÚŘAD KARLOV ARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Č.j.: 263/KN/12 KRAJsKÝ ÚŘAD KARLOV ARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vojtanov

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: Čj: Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Prasek, IČ: 00269344 za rok 2009 se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zámostí-Blata, IČ: 00578665 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8.9.2011 24.1.2012 na základě zákona č.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Tlumačov, IČ: za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Tlumačov, IČ: za rok 2011 KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY Škroupova 18, 306 13 Plzeň Výtisk č. 1 Čj: EK/3435/11 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Tlumačov,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Město Stárkov, IČ: 00273066 za rok 2015 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly SpZn: Čj: Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Ledce, IČ: 00275034 za rok 2012 se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion

Více

Krajský úřad Olomouckého

Krajský úřad Olomouckého Krajský úřad Olomouckého SpZn.: KÚOK/56033/2011/KŘ-K/7220 Č.j.: KUOK 30359/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc kraje Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1304/2015/KUUK PH/Dobříň/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Úpa, IČ: 71211721 za rok 2012 Přezkoumání se

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 3284/2013/KUUK 436/KON/2012 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Úpa, IČ: 71211721 za rok 2014 Přezkoumání se

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Horka, IČ: 70953945 za rok 2013

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012 Přezkoumání 7.1.2013-22.5.2013 se uskutečnilo ve dnech: na základě zákona Č. 420/2004 Sb.,

Více

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 Obec Milíře IČ: 00573639 Milíře čp. 140 347 01 Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31. 12. 2015 1

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hlušice, IČ: 00268763 za rok 2009 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 32976/2015/KUUK 366/KON/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chýšť, IČ: za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chýšť, IČ: za rok 2013 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chýšť, IČ: 00273686 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 10.2.2014 na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumáváni

Více

W Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly

W Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE W Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly SpZn: Čj: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Dřevěnice, IČ: 00578321 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 2.10.2012 14.2.2013 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Žďár nad Metují, IČ: 00273279 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Úhlejov, IČ: 00272281 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Obec Česká Čermná Česká Čermná Česká Čermná

Obec Česká Čermná Česká Čermná Česká Čermná KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Česká Čermná, IČ: 00272574 za rok 2015 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Byzhradec, IČ: 00274771 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly SpZn: Čj: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Samšina, IČ: 00272078 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sovětice, IČ: 00269581 za rok 2015 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODDĚLENí PŘEZKU MU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č.j.: KUJCK 12201/2012 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2012 Obec Okrouhlá

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Jeřice, IČ: 00271624 za rok 2015 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOKl60453/2010/KŘ-K/7152 Č.j.: KUOK 9870/2011 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 6 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Závěrečný účet Městyse Častolovice za rok 2015

Závěrečný účet Městyse Častolovice za rok 2015 Závěrečný účet Městyse Častolovice za rok 2015 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (údaje

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2267/2014/KUUK 274/KON/2013 Stejnopis č. 2 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01ONYNO Čj.: MSK 113482/2016 Sp. zn.: KON/9553/2016/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 17.5.2011 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion P o d c h l u m í Předseda svazku: PhDr.

Více