Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť"

Transkript

1 Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť

2 Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť

3 Obsah 1 Základní ustanovení Orgány Studentské rady Zasedání Studentské rady Výkonný výbor Základní ustanovení Orgány Výkonného výboru Povinnosti člena Výkonného výboru Zhroucení a následné znovuvytvoření Výkonného výboru Hierarchie Studentské rady Využití finančních prostředků Závěrečná ustanovení Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť

4 Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť

5 1 Základní ustanovení 1. Studentská rádá (dá le jen SR ) pr edstávuje nezá vislý s kolní orgá n, který zástupuje zá jmý z á ku á nápomá há ke zkválitn ová ní komunikáce mezi z á ký, uc iteli á vedením s kolý. 2. Káz dá tr ídá výsílá do SR povinne jednoho zvolene ho zá stupce tr ídý, popr ípáde dáls í dobrovolne reprezentántý. 3. SR vz dý jedná v souládu se s kolním r á dem á svý m jedná ním výjádr uje á reprezentuje smý s lení ve ts iný z á ku s kolý. 4. Hlávním cílem SR je projedná vát stánoviská z á ku, jejich ná zorý á podne tý ná jejichz zá kláde SR výkoná vá dáls í kroký. 5. SR má prá vo výkonát á reálizovát vlástní ákce á prográmý jen se souhlásem vedení s kolý. 6. Jedná ní SR jsou ver ejná. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stránka 5 z 13

6 2 Orgány Studentské rady 1. Studentská rádá se sklá dá z Válne ho shromá z de ní (dá le jen VS ) á Vý konne ho vý boru (dá le jen VV ). 2. VS: a. VS tvor í zá stupce káz de tr ídý, jez je návrhnut á zvolen nádpolovic ní ve ts inou. b. V pr ípáde nepr ítomnosti zá stupce tr ídý v dobe schu ze VS urc í zá stupce tr ídý jednoho z á ká, který se bude u c ástnit zásedá ní VS zá ne j. c. Pokud se nemu z e dostávit z á dný z á k ze tr í dý, je tr ebá se omluvit ze schu ze. d. VS se schá zí právidelne jednou zá dvá me síce (termín urc uje pr edsedá SR). e. V pr ípáde potr ebý svolá pr edsedá SR mimor á dne zásedá ní VS. 3. VV: a. VV tvor í c lenove, kter í jsou výbrá ni ná zá kláde vý be rove ho r ízení (konkurzu) dáls ími c lený, kter í jiz jsou souc á stí VV. b. Osobá usilující o c lenství ve VV musí bý t z á kem, nebo z á kýní Gýmná ziá Zlín Lesní c tvrť. c. Z ádátel se stá vá c lenem, jestliz e ná zá kláde konkurzu získá nádpolovic ní ve ts inu kládný ch hlásu od stá vájících c lenu VV. d. Volbý do VV probíhájí minimá lne jednou zá s kolní rok. e. Termín volbý urc uje pr edsedá SR. f. Č lený se mohou stá t z á ci kvártý, kvintý á sextý ná osmilete m studiu (1. á 2. roc níku ná c týr lete m studiu). Stránka 6 z 13 Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín - Lesní čtvrť

7 3 Zasedání Studentské rady 1. VV seznámuje VS s c inností, kterou vývíjí. 2. Zá stupci tr íd tlumoc í podne tý á jine ná vrhý od studentu. 3. Pokud se projedná vá ná vrh, pr i ktere m je nutne hlásovát, pr edsedá SR ukonc í debátu á záhá jí hlásová ní. 4. Prá vo hlásovát má pouze zvolený reprezentánt tr ídý. 5. Pokud není ne který c len pr ítomen, nemá prá vo dodátec ne hlásovát. 6. Hlásuje se ver ejne, káz dý zá stupce má jen jeden hlás. 7. Pro pr ijetí se musí výslovit nádpolovic ní ve ts iná. 8. Pr edsedá SR je povinen výprácovát zá pis ze zásedá ní á ten pr edát r editeli s kolý. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stránka 7 z 13

8 4 Výkonný výbor 4.1 Základní ustanovení 1. VV se snáz í o zleps ení studijního, sociá lního á kulturního prostr edí ve s kole á informuje VS o pru be hu sve prá ce. 2. VV se schází minimálně dvákrát zá jeden týden (dný á čásý si určí členové). 3. VV musí tvor it nejme ne 5 c lenu, máximá lne vs ák Projedná vá orgánizác ní á por ádátelskou c innost s vedením s kolý. 5. Nemá prá vo zásáhovát do jedná ní VS. 6. VV je oprá vne n pr ime t pr edsedu SR hlásová ním nádpolovic ní ve ts iný svolát mimor á dne zásedá ní VS, ktere hlásuje o jeho sesázení z funkce. 7. VV není povinný písemne odu vodnit vý sledek voleb do vý boru. 8. Č lenove návs te vující máturitní roc ník opous tí VV poc á tkem nove ho kálendá r ního roku. 9. Č len mu z e kdýkoliv VV opustit á to i bez udá ní du vodu. 4.2 Orgány Výkonného výboru 1. Pr edsedá: a. Pr edsedá VV je zá roven pr edsedou SR. b. Pr edsedou se mu z e stá t pouze c len VV, který je ve VV nejme ne jeden s kolní rok. c. Kándidá t ná pr edsedu nesmí bý t ve výs s ím, nez ve druhe m roc níku c týr lete ho gýmná ziá, nebo v sexte ná osmilete m studiu. d. Pr edsedá je zvolen, pokud získá od VS nádpolovic ní ve ts inu hlásu. e. Pr edsedá se mu z e stá t pokládníkem pouze tehdý, pokud není vhodný kándidá t ná tento post. Stránka 8 z 13 Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín - Lesní čtvrť

9 f. Pr edsedá seznámuje nove c lený VV s prácí ve VV. g. Pr edsedá po káz de udá losti výprácuje dokument o hospodár ení s pene zi. h. Pr edsedá je oprá vne n výlouc it c lená z VV pr i porus ení povinností, ktere jsou sepsá ný níz e. i. Pr edsedá si sá m zvolí místopr edsedu á pokládníká (v pr ípáde, z e výbrání c lenove odmítnout, musí pr edsedá zvolit nove c lený do te chto funkcí ). j. Pr edsedá mu z e odstoupit z funkce bez udá ní du vodu. k. Pr edsedá mu z e ztrátit tuto funkci, jestliz e pro jeho sesázení bude hlásovát více ják 50% c lenu VS. 2. Místopr edsedá: a. V dobe, kdý je pr edsedá nepr ítomen, zástupuje jeho funkci. b. Místopr edsedá se mu z e stá t pokládníkem pouze tehdý, pokud není vhodný kándidá t ná tento post. c. Mí stopr edsedá se mu z e vzdá t funkce bez udá ní du vodu. d. Místopr edsedá mu z e ztrátit post, jestliz e pro jeho sesázení bude hlásovát více ják 50% c lenu VV. 3. Pokládník: a. Pokládníkem se mu z e stá t c len VV, jestliz e je c lenem VV více nez jeden s kolní rok. b. Pokládník nemusí tuto funkci od pr edsedý pr ijmout. c. Pokládník se mu z e vzdá t funkce bez udá ní du vodu. d. Pokládník dohlíz í ná finánce SR (správuje je zodpove dne á s nejve ts ím sve domím). e. Pokládník, místopr edsedá á pr edsedá schválují rozpoc et ná dáne ákce. 4. Pr edstávenstvo: a. Č lenove, kter í nezáujímájí tr i vý s e zmíne ne funkce, tvor í pr edstávenstvo VV. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stránka 9 z 13

10 4.3 Povinnosti člena Výkonného výboru 1. Jákýkoliv člen je povinen respektovát á plnit úkolý od: a. předsedý b. místopředsedý c. pokládníká d. předstávenstvá, které se minimálně 50% hlásů shodlo ná dáném úkolu pro dáného člená 2. Jestliže člen třikrát nesplní úkol, předsedá je povinen výloučit člená z VV. 3. Člená je možno výloučit z VV, jestliže se ná tom shodne předsedá, místopředsedá, nebo nádpoloviční počet členů VV. 4.4 Zhroucení a následné znovuvytvoření Výkonného výboru 1. Jestliže dojde ke zhroucení VV (všichni členové odstoupí), je možno opět výtvořit VV. 2. Záleží jen ná VS, zdá bude chtít VV obnovit. 3. Školá má právo výžádát si znovuvýtvoření VV. 4. Postup voleb á výbírání nových členů do VV: a. Kándidáti do VV náhlásí svou kándidáturu VS. b. VS výbírá ná zákládě pohovoru vhodné člený do nového VV. c. Člen do nového VV je výbrán, jestliže získá álespoň 50% kládných hlásů. Stránka 10 z 13 Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín - Lesní čtvrť

11 5 Hierarchie Studentské rady 1. Hierárchie funkcí Výkonného výboru: Předseda Místopředseda Představenstvo 2. Hierárchie orgánů Studentské rádý: Výkonný výbor Valné shromáždění Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stránka 11 z 13

12 6 Využití finančních prostředků 1. O výužití peněz rozhoduje vedení gýmnáziá ná zákládě podnětů studentů v součinnosti se Studentskou rádou. 2. V práxi to známená, že pokud má student, studentká, nebo skupiná studentů návrh ná výužití těchto prostředků je třebá: a. Domluvit se ná schůzku s pánem ředitelem RNDr. Jánem Čhudárkem. b. Zástupce studentů, zástupce Studentské rádý á zástupce vedení se sejdou ná schůzce, kde proberou dáný návrh. c. Pokud je návrh reálný, přínosný pro Gýmnázium á všechný stráný zástávájí kládné stánovisko, předá se návrh ke zprácování pání účetní Bárboříkové. 3. Následuje výužití uvolněných prostředků pro dáný návrh. Stránka 12 z 13 Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín - Lesní čtvrť

13 7 Závěrečná ustanovení 1. Ná těchto stánovách se usneslo Válné shromáždění Studentské rádý dne 23. ledna Stánový býlý sepsáný v souladu s prvními Stánovámi Studentské rádý. 3. V plátnost vstupují počátkem dne 23. ledna RNDr. Ján Čhudárek ředitel Gýmnáziá Zlín Lesní čtvrť Mártin Zetěk předsedá Studentské rádý Gýmnáziá Zlín Lesní čtvrť Nikol Mrávcová místopředsedkýně Studentské rádý Gýmnáziá Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stránka 13 z 13

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 S T A N O V Y Svazku obcí pro komunální služby se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 Preambule Svazek obcí pro komunální služby je založen za účelem zabezpečení věcí veřejného zájmu, a to zejména vytvoření

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

Volební řád. Hospodářské komory České republiky. účinný od 1. 1. 2009. Část první. Základní ustanovení

Volební řád. Hospodářské komory České republiky. účinný od 1. 1. 2009. Část první. Základní ustanovení Volební řád Hospodářské komory České republiky účinný od 1. 1. 2009 Legenda: - text, který je uveden též v zákoně Část první Základní ustanovení 1 (1) Volební řád Hospodářské komory České republiky (dále

Více

STANOVY PASTORAČNÍCH RAD ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ

STANOVY PASTORAČNÍCH RAD ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ STANOVY PASTORAČNÍCH RAD ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ (1) Po projednání s kněžskou radou stanovuji, že každá farnost pražské arcidiecéze si má právo zřídit si ve smyslu kán. 536 Kodexu kanonického práva (dále jen

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů ústav pro studium totalitních režimů JEDNACÍ ŘÁD, Rady Ustavu pro studium totalitních režimů Siwiecova 2 130 00 Praha 3 IČ: 75 112779 Ústa" pro studium totalitních re žim ů Č. j. USTR 650/2014, JEDNACÍ

Více

Spolek přátel ETF Association of Friends of the PTF. Vnitřní řády Spolku přátel ETF

Spolek přátel ETF Association of Friends of the PTF. Vnitřní řády Spolku přátel ETF Vnitřní řády Spolku přátel ETF Část A. Volební řád Článek I. Volby do předsednictva a revizní komise Spolku přátel ETF 1. 1.Volební shromáždění je totožné s Členskou konferencí. 2. Volební období všech

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum. Čl.1 Obecná ustanovení. Čl. 2 Poslání a předmět činnosti sdružení

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum. Čl.1 Obecná ustanovení. Čl. 2 Poslání a předmět činnosti sdružení Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum Čl.1 Obecná ustanovení 1. Název sdružení zní: Business Leaders Forum 2. Sídlem sdružení je Štěpánská 61, Palác Lucerna, 116 02 Praha 1.

Více

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace Statut Nadace Experientia Část první Úvodní ustanovení Čl. I Název a sídlo Nadace 1. Název Nadace zní: Nadace Experientia (dále jen "Nadace"). 2. Sídlo Nadace: Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6. 1. Zřizovateli

Více

Sborový řád. sboru Bratrské jednoty baptistů Praha 3 Vinohrady

Sborový řád. sboru Bratrské jednoty baptistů Praha 3 Vinohrady Sborový řád sboru Bratrské jednoty baptistů Praha 3 Vinohrady Hlava I. Základní ustanovení Čl. 1 Principy 1) Podle svědectví Nového zákona je sbor Bratrské jednoty baptistů Praha 3 Vinohrady křesťanskou

Více

*** Část druhá * Orgány společnosti

*** Část druhá * Orgány společnosti Stanovy obchodní společnosti SKALIČAN a.s. Část první Základní ustanovení Článek 1 Vznik společnosti a její právní forma 1. SKALIČAN a.s., (dále jen společnost ) vznikla dne 4.5.1992 zápisem do obchodního

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY Část I Základní ustanovení Článek 1 Název organizace Ústřední automotoklub České republiky, dále jen ÚAMK. Symboly organizace jsou znak a vlajka. Článek

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení o organizaci a správě v církvi

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení o organizaci a správě v církvi ORGANIZAČNÍ ŘÁD Církve československé husitské přijatý církevním zastupitelstvem konaným ve dnech 8. a 9. 10. 2004 v Praze a vyhlášený v Úředních z právách č. 2/2004 ze dne 31. 10. 2004. Schválen ve znění

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

Stanovy Univerzitní Liga, z.s.

Stanovy Univerzitní Liga, z.s. Stanovy Univerzitní Liga, z.s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Univerzitní Liga, z.s. (dále jen,,spolek ) Sídlo: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno, Česká republika IČO: 02046211 Čl.

Více

Obsah Úvodní ustanovení

Obsah Úvodní ustanovení Důvodová zpráva ke změně jednacího řádu VH ADK: Většina změn provedená v jednacím řádu je dána změnou stanov spolku, ke které došlo na mimořádné VH, která se konala 23.11.2013 v Nymburce, jakož i o opravu

Více

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Hlava I. Úvodní ustanovení ---------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK I. Společná ustanovení Čl. 1 Vymezení obsahu jednacího řádu Tento jednací řád upravuje postup orgánů družstva (shromáždění delegátů, představenstva, kontrolní

Více

Jednací řád. Soutěže o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice.

Jednací řád. Soutěže o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice. Jednací řád Soutěž o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice. Ministerstvo kultury České republiky s ohledem na Rozhodnutí č. 1622/2006/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne

Více

JEDNACÍ ŘÁD. International Police Association sekce Česká republika z.s. Část první Úvodní ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD. International Police Association sekce Česká republika z.s. Část první Úvodní ustanovení Příloha č. 2 Stanov International Police Association, sekce České republiky JEDNACÍ ŘÁD International Police Association sekce Česká republika z.s. Část první Úvodní ustanovení 1 Jednací řád International

Více

Návrh změny stanov pro valnou hromadu konanou dne 26. 4. 2006. Předmět podnikání

Návrh změny stanov pro valnou hromadu konanou dne 26. 4. 2006. Předmět podnikání Návrh změny stanov pro valnou hromadu konanou dne 26. 4. 2006 Předmět podnikání 2 Předmět podnikání banky vyplývá z ustanovení zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon

Více

Stanovy UNHfree.net z.s.

Stanovy UNHfree.net z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy UNHfree.net z.s. 1. UNHfree.net z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolný, nezávislý a neziskový Spolek fyzických a právnických osob. 2. Na spolek se dle zákona č. 89/2012

Více

STANOVY. Společnosti radiologických asistentů ČR, o.s. (dále jen SRLA ČR) Sídlo : Na Zlaté stoce 551/14 České Budějovice 370 05

STANOVY. Společnosti radiologických asistentů ČR, o.s. (dále jen SRLA ČR) Sídlo : Na Zlaté stoce 551/14 České Budějovice 370 05 1 STANOVY Společnosti radiologických asistentů ČR, o.s. (dále jen SRLA ČR) Sídlo : Na Zlaté stoce 551/14 České Budějovice 370 05 1 2 1. Obecná ustanovení 1.1. Společnost radiologických asistentů ČR, o.s.

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Z ápis z II. jednaní Rady Ústavu ze dne 26. 8. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-12/2014 ústav pro studium totalitních režimů Praha. 26. srpna 20 14 Po č et li st ů : 6 Zápis Z 11. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více