GYMNÁ ZIUM OSTROV. Dodatečné zateplení objektu Gymná zia Ostrov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GYMNÁ ZIUM OSTROV. Dodatečné zateplení objektu Gymná zia Ostrov"

Transkript

1 GYMNÁ ZIUM OSTROV v souladu s 21 a 38 zá kona č.179/2010 Sb., který m se mě nízá kon č.137/2006, o veřejný ch zaká zká ch ve zně nípozdě jších předpisů (dá le jen Zá kon ), oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zaká zku na stavebníprá ce Dodatečné zateplení objektu Gymná zia Ostrov dle 21, odst. 1), písm. f) a 38 Zá kona zjednoduš ené podlimitnířízenífinancované v rá mci projektu č.: SFŽP z OPŽP a fondů EU Bližšíinformace obdržíte u firmy pověřené vý konem zadavatelské činnosti Staving-invest s.r.o., Rokycanova 1929, Sokolov nebo telefonicky na tel.č ing. Jan Chyš ka Nabídky přijímá Podatelna Gymná zia Ostrov Studentská 1205, OSTROV Do Do hodin V Ostrově dne Mgr. Milan Martinek ředitel š koly Strana 1

2 GYMNÁ ZIUM OSTROV v souladu s 21 a 38 zá kona č.179/2010 Sb., který m se mě nízá kon č.137/2006, o veřejný ch zaká zká ch ve zně nípozdě jších předpisů (dá le jen Zá kon ), oznamuje Gymná zium Ostrov svůj úmysl zadat veřejnou zaká zku na stavebníprá ce Dodatečné zateplení objektu Gymná zia Ostrov zadá vanou dle 21, odst. 1), písm. f) a 38 Zá kona zjednoduš ené podlimitnířízenífinancované v rá mci projektu č.: SFŽP z OPŽP a fondů EU Výzva k podá ní nabídky Identifikační údaje zadavatele: GYMNÁZIUM OSTROV se sídlem: Studentská 1205, OSTROV Statutá rnízá stupce: Mgr. Milan Martinek ředitel š koly IČ : DIČ : CZ telefon: Ná zev veřejné zaká zky na stavební prá ce DODATECNÉ ZATEPLENÍOBJEKTU GYMNÁ ZIA OSTROV 2. Vymezení plně ní předmě tu veřejné zaká zky Předmě tem plně níveřejné zaká zky v rá mci tohoto vý bě rového řízeníje provedenía obstará níveš kerý ch pracía zhotovenídě l nutný ch k úplnému dokončenía zprovozně nístavby : Dodatečné zatepleníobjektu Gymná zia Ostrov (Kód CPV ) v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentacía touto zadá vací dokumentací. Součá stíplně níje dá le zajiš tě nívš ech činnostísouvisejících s komplexním vyzkouš ením stavby a jejím předá ním zadavateli. V rá mci předmě tu plně níbude zajiš tě no zejména : A) Vý mě na stá vajících vý plníotvorů B) Zatepleníobvodového plá ště kontaktním tepelně izolačním obkladem C) Zatepleníobvodového plá ště minerá lnívlnou pod stá vajícími mansardami D) Zateplenístřech objektu Gymná zia E) Doplňujícístavebníúpravy klempíř ské prá ce Předpoklá dané podmínky plně níveřejné zaká zky : realizace veřejné zaká zky bude probíhat v době od 06/2011 do 10/2011. realizace pracíbude probíhat po celý pracovnítý den včetně sobot a nedě lí. Podkladem pro zpracová nínabídky je zadá vacíprojektová dokumentace pro provedenístavby: Dodatečné zateplenígymná zia Ostrov, zpracovaná projektantem: JiříJerie, AT pro pozemnístavby Č KAIT , Pioný rů 1094, Kadaň v termínu: 01/2010 a tato vý zva. Dílo bude realizová no v nejvyššínormové jakosti kvality v souladu s platný mi zá kony Č R a Č SN a dle obecně zá vazný ch a doporučený ch předpisů a metodik. Vybraný uchazeč předložípřed zahá jením pracídetailníná vrh postupu pracívčetně uvedeníná vrhu opatřeník minimalizaci negativních vlivů souvisejících s realizacízaká zky. Je-li v zadá vacídokumentaci definová n konkrétnívý robek (nebo technologie), má se za to, ž e je tím definová n minimá lnípož adovaný standard a v nabídce můž e bý t nahrazen i vý robkem nebo technologiísrovnatelnou (v tomto případě uchazeč v nabídce uvede podrobně jšíspecifikaci použ itého alternativního vý robku). Zadavatel si vyhrazuje prá vo odsouhlasit veš keré postupy pracía dá le použ ité materiá ly a povrchové úpravy. Strana 2

3 Po podpisu smlouvy bude předá no vybranému zhotoviteli stavebnípovolenív prá vnímoci na předmě tnou stavbu a 3 paré předmě tné projektové dokumentace. Je-li v Zadá vacídokumentaci definová n konkrétnívý robek (nebo technologie), má se za to, ž e je tím definová n minimá lnípož adovaný standard a v nabídce můž e bý t nahrazen i vý robkem nebo technologiísrovnatelnou. Přílohou zadá vací dokumentace je vzorová podoba smlouvy o dílo, která bude slouž it k uzavření smluvního vztahu s vítězem zadá vacího řízení. Zadavatel připouš tí pouze dále specifikované úpravy vzorové smlouvy uchazečem v rá mci přípravy ná vrhu smlouvy o dílo, který musíbý t přílohou nabídky a který musíbý t podepsá n oprá vně ný m zá stupcem uchazeče. Tento ná vrh smlouvy musív plném rozsahu respektovat podmínky uvedené v této zadá vacídokumentaci. Zadavatel připouš típouze ná sledujícíúpravy vzorové smlouvy: - pouze doplně ní identifikačních údajů uchazeče, finančních čá stek smluvní ceny, termíny realizace zaká zky, konkrétních délek zá ručních lhůt, bez mož nosti upravovat zně níjednotlivý ch ustanovenísmlouvy. 3. Požadavky na proká zá ní splně ní kvalifikace uchazečem Zadavatel pož aduje, aby uchazeči proká zali splně níkvalifikace dle 50, odst. 1), písm. a) d) Zá kona v tomto rozsahu: A/ Proká zá nísplně nízá kladních kvalifikačních předpokladů dle 53 Zá kona: Zá kladníkvalifikačnípředpoklady splňuje dodavatel, a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spá chaný ve prospě ch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace vý nosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímá níúplatku, podplá cení, nepřímého úplatká řství, podvodu, úvě rového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo doš lo k zahlazení odsouzení za spá chá ní takového trestného činu; jde-li o prá vnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutá rníorgá n nebo kaž dý člen statutá rního orgá nu a je-li statutá rním orgá nem dodavatele či členem statutá rního orgá nu dodavatele prá vnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutá rní orgá n nebo kaž dý člen statutá rního orgá nu této prá vnické osoby; podá vá -li žádost o účast zahraniční prá vnická osoba prostřednictvím své organizační slož ky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedený ch osob rovněž vedoucí této organizační slož ky; tento základní kvalifikační předpoklad musídodavatel splňovat jak ve vztahu k územíč eské republiky, tak k zemi svého sídla, místa podniká níči bydliš tě, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmě tem podniká ní dodavatele podle zvlá štních prá vních předpisů nebo doš lo k zahlazení odsouzení za spá chá nítakového trestného činu; jde-li o prá vnickou osobu, musítuto podmínku splňovat statutá rní orgá n nebo kaž dý člen statutá rního orgá nu a je-li statutá rním orgá nem dodavatele či členem statutá rního orgá nu dodavatele prá vnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutá rní orgá n nebo kaž dý člen statutá rního orgá nu této prá vnické osoby; podá vá -li žádost o účast zahraniční prá vnická osoba prostřednictvím své organizační slož ky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedený ch osob rovněž vedoucí této organizační slož ky; tento základní kvalifikační předpoklad musídodavatel splňovat jak ve vztahu k územíč eské republiky, tak k zemi svého sídla, místa podniká níči bydliš tě, c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jedná nínekalé soutěže formou podplá cení podle zvlá štního prá vního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neprobě hlo insolvenčnířízení, e) který nenív likvidaci, f) který nemá v evidenci danízachyceny daňové nedoplatky, a to jak v Č eské republice, tak v zemi sídla, místa podniká níči bydliš tě dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na pená le na veřejné zdravotní pojiš tě ní, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podniká níči bydliš tě dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na pená le na sociá lní zabezpečení a příspě vku na stá tní politiku zamě stnanosti, a to jak v Č eské republice, tak v zemi sídla, místa podniká ní či bydliš tě dodavatele, i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně discipliná rně potrestá n či mu nebylo pravomocně ulož eno ká rné opatření podle zvlá štních prá vních předpisů; pokud dodavatel vykoná vá tuto činnost prostřednictvím odpově dného zá stupce nebo jiné osoby odpovídajícíza činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, j) který nebyl veden v registru dodavatelů se zá kazem plně níveřejný ch zaká zek, k) který předložíseznam společníků nebo členů, jde-li o prá vnickou osobu, l) který předložíseznam zamě stnanců nebo členů statutá rních orgá nů, kteřív posledních třech letech pracovali u zadavatele a byli v pozici s rozhodovací pravomocí pro rozhodová ní o veřejný ch zaká zká ch a m) který, má -li formu akciové společnosti, má vydá ny pouze akcie na jméno a předlož il aktuá lníseznam akcioná řů ve lhůtě podle 52 zá kona o veřejný ch zaká zká ch. Strana 3

4 Dodavatel proká že splně nízá kladních kvalifikačních předpokladů předlož ením: čestného prohlá šeník proká zá nísplně níkvalifikačních předpokladů B) Proká zá nísplně níprofesních kvalifikačních předpokladů dle 54 Zá kona: Dodavatel proká že splně níprofesních kvalifikačních předpokladů předlož ením: a) vý pisu z obchodního rejstříku, pokud je v ně m dodavatel zapsá n, či vý pis z jiné obdobné evidence, pokud je v nídodavatel zapsá n, b) dokladů o oprá vně ník podniká nípodle zvlá štních prá vních předpisů zá kona č. 455/1991 Sb., o ž ivnostenském podniká ní, ve zně nípozdě jších předpisů v rozsahu odpovídajícím předmě tu veřejné zaká zky, zejména doklad prokazujícípřísluš né ž ivnostenské oprá vně níči licenci, c) doklad vydaný profesnísamosprá vnou komorou či jinou profesníorganizacíprokazujícíjeho členstvív této komoře či jiné organizaci, je-li takové členstvínezbytné pro plně níveřejné zaká zky na služ by podle zvlá štních prá vních předpisů, d) doklad osvě dčujícíodbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plně níveřejné zaká zky nezbytná podle zvlá štních prá vních předpisů. C) Proká zá nísplně níekonomický ch a finančních kvalifikačních předpokladů dle 55 Zá kona: a) dle 55, odst. 1, písm. a) Zákona předložídodavatel pojistnou smlouvu, jejímž předmě tem je pojiš tě níodpově dnosti za š kodu způsobenou dodavatelem třetíosobě s vý šípojistného plně nímin. 20 mil. Kč pro pojistnou udá lost; b) dle 55, odst. 1, písm. c) Zá kona předložídodavatel údaj o celkovém obratu dodavatele zjiš tě ný podle zá kona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve zně nípozdě jších předpisů a to za poslední3 účetní období; jestliž e dodavatel vznikl pozdě ji nebo prokazatelně zahá jil činnost vztahující se k předmě tu veřejné zaká zky pozdě ji, postačí, předloží-li údaje o svém obratu za vš echna účetníobdobíod svého vzniku nebo od zahá jenípřísluš né činnosti, přičemž minimá lnícelkový obrat v jednotlivý ch letech je pož adová n zadavatelem ve vý ši 20 mil. Kč. Údaj bude předlož en formou čestného prohlá šení, z ně hož musívyplý vat splně nípož adavků zadavatele. D) Proká zá nísplně ní technický ch kvalifikačních předpokladů dle 56 Zá kona: c) dle 56, odst. 3, písm. a) Zákona předložídodavatel seznam staveb obdobného charakteru provedený ch dodavatelem za posledních pě t let (min. 3 stavby o finančním ná kladu 12,0 mil. Kč vč. DPH), vč. osvě dčeníobjednatelů o řá dném plně nínejvý znamně jších z tě chto stavebních pracía musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavebníprá ce provedeny řá dně a odborně. d) dle 56, odst. 3, písm. b) Zá kona předložídodavatel seznam techniků či technický ch útvarů, jež se budou podílet na plně ní veřejné zaká zky, a to zejména techniků či technický ch útvarů zajišťujících kontrolu jakosti, bez ohledu na to, jestli jde o zamě stnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli jména a slož enítý mu podílejícího se na vedenítéto zaká zky (tý m techniků musíbý t min. dvoučlenný z důvodu zá stupnosti) e) dle 56, odst. 3, písm. c) Zákona předložídodavatel osvě dčenío vzdě lá nía odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zamě stnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpově dný ch za vedení realizace stavby - min. jeden technik se vzdě lá ním vztahujícím s k plně ní předmě tu této zaká zky (př. Autorizace v oboru pozemnístavby ) a min. 10 let praxe. f) Dle 56, odst. 4) Zá kona předložídodavatel Certifiká t systému řízeníjakosti Č SN EN ISO 9001:2001. Doklady prokazujícísplně níkvalifikace můž ou bý t předlož eny v prosté kopii. Doklady prokazujícísplně nízá kladních kvalifikačních předpokladů a vý pis z obchodního rejstříku nesmě jíbý t k poslednímu dni, ke kterému má bý t proká zá no splně níkvalifikace, starší90 kalendářních dnů. 4. Doba a místo plně ní veřejné zaká zky Předmě tem zaká zky je dodatečné zatepleníbudov pavilonu 1 a pavilonu 2 Gymná zia Ostrov na st.p.č.1163 v k.ú. Ostrov nad Ohří, Studentská čp.1205, Ostrov, Karlovarský kraj. Předpoklad zahá jeníplně níveřejné zaká zky je březen 2011 a dokončeníprosinec Dobu plně ní navrhne uchazeč ve své nabídce v kalendá řních dnech. Zadavatel si stanovuje maximá lní dobu realizace do konce roku Strana 4

5 5. Požadavky zadavatele na zpracová ní nabídkové ceny uchazečem Nabídková cena bude stanovena pro plně ní veřejné zaká zky jako cena nejvý še přípustná po celou dobu realizace uvedeného rozsahu veřejné zaká zky za podmínek uvedený ch v Zadá vacídokumentaci, se započtením veš kerý ch ná kladů, rizik, zisku a finančních vlivů. Uchazeč předložíoceně ný vý kaz vý mě r. Pož adavky zadavatele na jednotný způsob zpracová nía dolož enínabídkové ceny: Uchazeč v nabídce uvede: Celkovou cenu veřejné zaká zky bez DPH Rezervu 5% VyčísleníDPH Celkovou cenu veřejné zaká zky včetně rezervy a DPH. Nabídková cena bude zahrnovat veš keré prá ce, dodá vky a činnosti vyplý vající ze zadá vacího řízení, této zadá vací dokumentace a Projektové dokumentace stavby a podmínek, o který ch dodavatel podle svý ch odborný ch znalostívě dě t mě l, ž e jsou k řá dnému a kvalitnímu poskytnutísluž eb dané povahy třeba. Podkladem pro zpracová ní nabídkové ceny jsou tyto zadá vací podmínky zadá vacího řízení, tato zadá vací dokumentace vč. vš ech příloh. 6. Platební podmínky Platebnípodmínky: Zadavatel nebude poskytovat v průbě hu stavebních pracízá lohy. Zadavatel bude proplá cet faktury na základě měsíčn ích zjišťovacích protokolů odsouhlasený ch oprá vně ný m zá stupcem zadavatele. Splatnost faktur bude 30 dnů ode dne doručenídruhé straně. Na fakturá ch bude údaj o tom, ž e se jedná o úhradu ná kladů spojený ch s projektem č.: SFŽP z OPŽP a fondů EU. 7. Délka zá ruční lhů ty Délku záruční lhůty za jakost díla navrhne uchazeč ve své nabídce v měsících. Minimá lní záruční lhůta na prová dě né dílo je zadavatelem stanovena na 60 mě síců a maximá lnína 144 mě síců. 8. Kontaktní osoby zadavatele Zadavatel pověřil organizacíprůbě hu zadá vacího řízenífirmu Staving-invest s.r.o., Rokycanova 1929, Sokolov ing.jana Chyš ku, tel , fax: , 9. Zadá vací dokumentace Zadá vacídokumentace obsahuje tyto čá sti: a) Pož adavky a podmínky pro zpracová nínabídky vý zva, b) Krycílist nabídky, c) Prohlá šeník podmínká m vý bě rového řízenía čestné prohlá šenío pravdivosti údajů d) Vý kaz vý mě r v elektronické a listinné podobě, e) Projektovou dokumentaci zhotovenou projektantem: Jiří Jerie, AT pro pozemní stavby Č KAIT , Pioný rů 1094, Kadaň v termínu: 01/2010 vč. vý kazu vý mě r. f) Vzorová smlouva o dílo g) Předpoklá daná cena zaká zky vč. DPH je 8,0 mil. Kč Zadavatel požaduje od uchazečů úhradu reprodukčních ná kladů za zadá vací dokumentaci ve výš i 1.200,- Kč. Po úhradě reprodukčních ná kladů obdrží uchazeč v sídle zadavatele zadá vací dokumentaci pod body: d) Výkaz výmě r v elektronické a listinné podobě e) Projektovou dokumentaci zhotovenou projektantem: Jiří Jerie, AT pro pozemní stavby Č KAIT , Pionýrů 1094, Kadaň v termínu: 01/2010 vč. výkazu výmě r. f) Vzorovou smlouvu o dílo 10. Prohlídka místa plně ní veřejné zaká zky Prohlídka místa plně ní se uskuteční dne v hod. Strana 5

6 Uchazeč se sezná míse stavem a podmínkami místa pro realizaci veřejné zaká zky před podá ním nabídky. Zadavatel nenese odpově dnost za rizika spojená s prohlídkou místa budoucího plně ní. Této prohlídky se zá stupci uchazeče účastnína svou vlastníodpově dnost a na své riziko. Jakékoliv ná klady spojené s účastí uchazeče na prohlídce místa plně nínese uchazeč. Pokud z prohlídky místa plně ní vyplynou jakékoliv dotazy, mají zájemci mož nost podat žádost o dodatečné informace v souladu s člá nkem 11. tě chto pož adavků. Žá dnou dalšíprohlídku nebude zadavatel organizovat. 11. Lhů ta a místo pro podá ní nabídky Nabídky musíbý t doručeny osobně do podatelny nebo doporučeně poš tou na adresu: Gymná zium Ostrov, Studentská 1205, Ostrov V případě doručenínabídky poš tou je za okamž ik předá nípovaž ová no převzetínabídky podatelnou Gymná zia Ostrov. Nabídka bude ulož ena do jedné obá lky, která bude řá dně uzavřena a označena VŘ Dodatečné zateplení objektu Gymná zia Ostrov - NEOTVÍRAT Dá le bude na obá lce uvedena adresa uchazeče, na niž je případně mož né zaslat ozná menípodle 71, odst. 6 Zá kona. Lhů ta pro podá ní nabídky je do do 12:00 hodin. Otvírá ní obá lek s nabídkami se uskuteční dne ve hod v budově Gymná zia Ostrov, Studentská 1205, Ostrov. 12. Kritéria pro zadá ní veřejné zaká zky Hodnocenínabídek bude provedeno podle ekonomické vý hodnosti nabídek - dle tě chto kritérií: 1) Vý še nabídkové ceny včetně DPH 80 % (vý počtem: nejnižšícena/nabídnutá cena x 100) 2) Zá ruka za jakost díla v mě sících - 20 % (vý počtem: nejdelšízá ruka / nabídnutá zá ruka x 100) 13. Dalš í podmínky zadá vacího řízení na veřejnou zaká zku A) Podmínky, při jejichž splně níje mož no, po odsouhlasenízadavatelem, překročit výši nabídkové ceny jsou ná sledující: a) Zadavatel bude pož adovat provedení jiný ch prací než těch, které jsou uvedeny v Zadá vací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisová nízadá vacího řízenízná m tzv. víceprá ce. b) Změ níse daňové předpisy upravujícísazby DPH, které ovlivnícenu veřejné zaká zky. B) Zadavatel nepřipouš tí dle 70 Zákona variantní řeš ení. Variantním řeš ením se v tomto případě rozumí použ itínaprosto odliš né koncepce technického řeš enínež je uvedeno v Zadá vacídokumentaci. Variantním řeš ením nenípouž itíalternativních pracovních postupů a materiá lů dle podmínek v čl. 2 tě chto pož adavků. C) Zadavatel si vyhrazuje pož adavek, aby uchazeč uvedl ve své nabídce subdodavatele, pokud ho použ ije pro plně ní čá sti veřejné zaká zky a dolož il jeho ž ivnostenská oprá vně ní k předmě tu vý konu činnosti a splně ní kvalifikačních předpokladů. Maximá lnípodíl subdodá vek u stavebních pracímůž e bý t 30% hodnoty zaká zky. 14. Požadavek na formá lní úpravu, strukturu a obsah nabídky Pož adavky k obsahovému členě nínabídky: Nabídka bude členě na do oddílů označený ch shodně s ná sledujícím seznamem: 1. Krycílist nabídky. 2. Obsah nabídky. 3. Doklady a informace prokazujícísplně níkvalifikace. 4. Ná vrh smlouvy v podobě platného prá vního úkonu. 5. Cenová nabídka. 6. Přílohou tohoto oddílu nabídky bude oceně ný vý kaz vý mě r a rekapitulace ná kladů v tiš tě né formě. 7. Seznam případný ch subdodavatelů včetně rozsahu prací, které budou zajišťovat 8. Případné dalšípřílohy a doplně nínabídky. 9. Prohlá šeník podmínká m vý bě rového řízenía čestné prohlá šenío pravdivosti údajů Strana 6

7 Pož adavky na formu zpracová nínabídky: Nabídka spolu s přílohami bude zpracová na v písemné formě, bude podepsá na osobou/osobami oprá vně nou/oprá vně ný mi podepisovat za uchazeče. V případě podpisu Nabídky pověřenou osobou doloží uchazeč v příloze Nabídky přísluš nou plnou moc či jiný platný pověřovací dokument. Zmocně ní bude mít ověřené podpisy jak zmocně nce tak zmocnitele s tím, ž e zmocnitel zmocňuje a zmocně nec přijímá zmocně ní. Toto ustanoveníplatíobecně pro jakékoliv zmocně ní, včetně zmocně ník podpisu nabídky či ná vrhu smlouvy. Nesplně ní těchto podmínek posoudí zadavatel jako nesplně ní zadá vacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče ze zadá vacího řízení Nabídka včetně veš kerý ch příloh a dokladů bude zpracová na v českém jazyce. Pokud předložíuchazeč dokumenty, dokumentace a ostatní tiskoviny v jiném jazyce, musí být tyto doplně ny úředním překladem do českého jazyka. V případě nejasnostíohledně vý kladu nabídky je rozhodujícíčeský jazyk. Cenové údaje budou uvedeny v český ch koruná ch. Veš keré čá sti (listy) Nabídky spolu s přílohami budou pevný m spojením tvořit jeden celek. Nabídka bude podá na v jednom vyhotovení v originá le. 15. Prá va zadavatele Zadavatel si vyhrazuje prá vo: zadá vacířízenína veřejnou zaká zku zruš it v souladu s 84 Zá kona; nevracet uchazečům podané nabídky; neposkytovat ná hradu ná kladů, které uchazeči vynaložína účast v zadá vacím řízenína veřejnou zaká zku; neuzavřít smlouvu s žádný m z uchazečů; zruš it zadá vacířízení, když na tuto zaká zku nebude v rá mci OPŽP poskytnuta finančnípodpora; zruš it zadá vacířízení, když bude podá no méně než 3 nabídky; V Ostrově dne Mgr. Milan Martinek ředitel š koly Přílohy : Formuláře: Krycí list nabídky Prohláš ení k podmínkám zadávacího řízení, čestné prohláš ení o pravdivosti ú dajů a)projektovádokumentace b)listinný výkaz výměr c)výkaz výměr v elektronické podobě CD d)kopie ohláš ení stavby č.j.: e)vzorovásmlouva o dílo v elektronické podobě Přílohy a) aže) obdrží uchazeč po úhradě reprodukčních ná kladů viz bod 9. Zadá vací dokumentace Strana 7

8 Krycí list nabídky na veřejnou zaká zku na stavebníprá ce: Dodatečné zateplení objektu Gymná zia Ostrov zadá vané dle 21, odst. 1), písm. f) a 38 Zá kona zjednoduš ené podlimitnířízenífinancované v rá mci projektu č.: SFŽP z OPŽP a fondů EU Údaje o uchazeči Obchodní jmé no Právní forma Sídlo, resp. místo podnikání u fyzické osoby IČ DIČ Telefon Fax Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky Cenová nabídka Nabídkovácena díla bez DPH Rezerva 5% Celkem cena díla včetně 5% rezervy Celkem DPH (z ceny bez DPH ) Celkovácena včetně DPH Kč Kč Kč Kč Kč Dalš í nabídka Záruka v měsících V.. dne Pozná mka : Tento list musí být součástí nabídky.. jmé no a podpis oprávněné ho zástupce uchazeče Strana 8

9 Dodatečné zateplení objektu Gymná zia Ostrov veřejná zaká zka na stavebníprá ce zadá vaná dle 21, odst. 1), písm. f) a 38 Zá kona zjednoduš ené podlimitnířízenífinancované v rá mci projektu č.: SFŽP z OPŽP a fondů EU Prohlá šení k podmínká m výbě rového řízení a čestné prohlá šení o pravdivosti údajů Č estně prohlašuji, že jako uchazeč o veřejnou zakázku akceptujeme podmínky výběrové ho řízení a že nabídkovácena za realizaci díla je maximální se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu výstavby a že jsme si ověřili stav staveniště a provedli kontrolu ú plnosti zadávací dokumentace včetně projektové dokumentace vzhledem k jednoznačnosti zadání a technické ho řešení a že nám jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné požadavky nezbytné k realizaci díla a že disponujeme takovými kapacitními a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Č estně prohlašuji, že veškeré informace uváděné a obsažené v nabídce jsou pravdivé. V.. dne. jmé no a podpis oprávněné ho zástupce uchazeče Poznámka : Tento list musí být součástí nabídky. Strana 9

10 Strana 10

tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku

tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku ve smyslu 6 zák. č. 137/2006 Sb. (dále jen zákona) tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku V tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí zákonem, vyjma ustanovení v zadávací dokumentaci,

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

Obnova zeleně na ulici 24. dubna

Obnova zeleně na ulici 24. dubna Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie na služby dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název zakázky Obnova zeleně na ulici 24. dubna Zadavatel Obec Želešice

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Tvarožná Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných zakázkách č.

Více

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní

Více

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích.

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích. Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Dne 14.8.2014 Věc: Výzva k podání nabídky Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Vás vyzývá k podání nabídky

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE ZADAVATEL: Obec Kačice Se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice IČ: 002 34 494 Bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 4121-141/0100 zastoupená: Vítem Kolmanem, starostou Č.j. 200/Ko 0BVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce Č.j.: DM-030/1015/2015 Sp.č.: 030/80/005-1/2015 Pardubice 02.06.2015 Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. a) a 18

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ tel: +420 384 342 194, fax: +420 384 723 505 e-mail: jan.benisek@mesto-trebon.cz MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

v y z ý v á m Lhůta pro podání nabídky je do 21.05.2015 do 15 hod. Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení.

v y z ý v á m Lhůta pro podání nabídky je do 21.05.2015 do 15 hod. Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení. Gymnázium Jaroslava Heyrovského Mezi Školami 2475/29 158 00 PRAHA 5 V Praze dne 06.05.2015 CJ 670/2015 GJH Věc: Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky dle 25 bod a) zákona č. 137/2006

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA SVĚTELNÉHO MIKROSKOPU Název veřejné zakázky: S MIKROTVRDOMĚREM Identifikační údaje

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Poradenství a zadavatelské činnosti pro veřejné zakázky při realizaci regionálních individuálních projektů, národních individuálních projektů a aktivní politiky

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Městský optický kabel I. Etapa 1. Identifikační údaje

Více

oznámení zadání zakázek

oznámení zadání zakázek Město Rousínov Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov, IČ: 00292281, tel.: 517 324 820, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz, www.rousinov.cz oznamuje zahájení zadávacího řízení na služby ve smyslu 18,

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky Uchazeč předloží zadavateli návrh smlouvy, která bude obsahovat min. následující Obchodní podmínky. 1. Nabídková cena je konečná a nepřekročitelná

Více

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ č. 11/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK v otevřeném řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce dle 26 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

TRW Automotive Czech s.r.o. Braking Operations. Na Roli 26 Jablonec nad Nisou Czech Republic Tel +420 483 354 111. Věc: Zadávací dokumentace

TRW Automotive Czech s.r.o. Braking Operations. Na Roli 26 Jablonec nad Nisou Czech Republic Tel +420 483 354 111. Věc: Zadávací dokumentace Věc: Zadávací dokumentace Společnost TRW Automotive Czech s.r.o. předkládá následující údaje jako zadávací dokumentaci pro vypracování nabídky na vyhotovení Analýzy rizik a doprůzkumu staré ekologické

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

MĚSTO SKALNÁ Sportovní 9, 351 34

MĚSTO SKALNÁ Sportovní 9, 351 34 MĚSTO SKALNÁ Sportovní 9, 351 34 ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen zákona) předkládá výzvu k podání nabídek jejímž cílem je zadat zakázku transparentním a nediskriminačním způsobem za cenu v

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název zakázky: dodavatele školících aktivit pro projekt Prostor pro potenciál zaměstnanců Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. Registrační

Více

Zpracování lesních hospodářských osnov Jilemnicko Krkonoše

Zpracování lesních hospodářských osnov Jilemnicko Krkonoše Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace Ve smyslu 7 odst.3) a dle 18 odst.3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) - mimo režim zákona - Název

Více

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Trojská 96, Praha 7 Troja TEL/FAX.284691121 e-mail: info@mctroja.cz Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný Výzva k podání nabídky na

Více

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Čj. 404-79/2013/DP ÚVN V Praze dne 11.10.2013 Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce, veřejná

Více

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní jméno: Sídlo: IČ/DIČ: Právní forma: Statutární zástupce: Služby města

Více

Střední škola zahradnická, Kopidlno. Náměstí Hilmarovo 1, 507 32 Kopidlno. www.zahradnicka-skola-kopidlno.cz. Ing. Lenka Nosková, ředitelka

Střední škola zahradnická, Kopidlno. Náměstí Hilmarovo 1, 507 32 Kopidlno. www.zahradnicka-skola-kopidlno.cz. Ing. Lenka Nosková, ředitelka Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v uţším zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky VÝBĚR

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH BÍTOUCHOVĚ DODÁVKA STAVEBNÍHO MATERIÁLU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH BÍTOUCHOVĚ DODÁVKA STAVEBNÍHO MATERIÁLU ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH - BÍTOUCHOVĚ A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY : MĚSTO SEMILY 1/7 A ÚVOD ZJEDNODUŠENÝ POPIS ZÁMĚRU Předmětem

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v rámci veřejné zakázky ŠKOLNÍ ROZHLAS+MELODICKÉ ZVONĚNÍ Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 3. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 1.4.2015 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH

ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH MĚSTO KOŠŤANY Teplická 297, 417 23 ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích VSE K VEREJNÝM ZAKAZKAM KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích 1. Úvodní informace 1. Tato kvalifikační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k jednání ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Licence databáze - Merck Index Online zadávané v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Název zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravovaní Předmět zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravování dvou skupin pedagogických pracovníků

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Místní akční skupina Pomalší o.p.s. PO CESTÁCH A HRADECH DOBY KARLA IV. Registrační číslo projektu: 13/019/4210a/120/000032 Program rozvoje venkova, opatření IV.2.1 Realizace projektu spolupráce Výzva

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb pro realizaci projektu: Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r. o. ke zvýšení jejich adaptability Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název zakázky: Městský dům dětí a mládeže, Školní 231, 363 01 Ostrov Ev.č. zakázky 2/2015 Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Identifikační údaje veřejného zadavatele Kontaktní osoba zadavatele,

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel Výzva a Základní údaje zadávací dokumentace (dále jen ZÚZD) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou jako VZMR dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) zadávanou

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Stavební úpravy za účelem změny užívání domu č.p. 1738

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kancelář hejtmana Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno PŘÍLOHA Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Více

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona)

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona) Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k podlimitní veřejné zakázce na služby zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Zakázka malého rozsahu

Zakázka malého rozsahu POPTÁVKA Zakázka malého rozsahu Oprava hygienického zařízení MŠ Zeměchy Investor: Obec Jimlín Adresa: Jimlín 7, 440 01 Louny IČ: 00 556 327 Kontaktní osoba: Ing. Jana Mikovcová, Starostka Obce Jimlín,

Více

Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE LISTOPAD 2011 1. ÚDAJE O OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Druh zadávacího řízení: Předmět veřejné zakázky: užší řízení dle 28 zákona č. 137/2006

Více

Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice

Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice Oznámení o vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice Identifikace zadavatele: Zadavatel: Obec Nedomice Sídlo: Nedomice 78 277 14 Dřísy IČ: 00662259

Více

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Č. j.: S-35113/Ř/11 Výzva k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Název zakázky Nájem a podnájem nebytových

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců firmy Volvo Truck Czech s. r. o. pomocí vzdělávacího procesu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00237 1. Identifikační

Více

Výzvu k podání nabídky

Výzvu k podání nabídky Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Český Krumlov / 28. června 2010 Věc: : Výzva zájemcům Zadavatel název: Nemocnice Český Krumlov, a.s. sídlo: Horní Brána 429, 381 27 Český Krumlov

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace ÚPRAVY OBJEKTU BÝVALÉ MŠ - BYTY A UPRAVITELNÉ BYTY"

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace ÚPRAVY OBJEKTU BÝVALÉ MŠ - BYTY A UPRAVITELNÉ BYTY Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

MESTO REVNICE, NAMESTI KRALE JIRIHO Z PODEBRAD 74, 25230 REVNICE IC: 00241636

MESTO REVNICE, NAMESTI KRALE JIRIHO Z PODEBRAD 74, 25230 REVNICE IC: 00241636 v v, v,, v, v MESTO REVNICE, NAMESTI KRALE JIRIHO Z PODEBRAD 74, v v 25230 REVNICE IC: 00241636 tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Příloha č. 2 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - oprava a doteplení střech pavilonů A,B VZ/2013/3/01 veřejná zakázka malého rozsahu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Dodávka souboru stavebních prací pro úpravu prostor za účelem vzniku centra volnočasových aktivit, jejíž součástí je vznik prostoru

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU Poskytnutí úvěru společnosti Vodárenská společnost Táborsko, s r.o k zajištění dofinancování evidenční číslo v ISVZUS: 60030703 (ISVZUS je informační

Více

VÝZVA. k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona

VÝZVA. k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona EVROPSKÁ UNIE INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI VÝZVA k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších změn a doplňků

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k projektu Vzdělávání zaměstnanců firmy KOVONA a.s. pro zvýšení jejich adaptability a konkurenceschopnosti Obchodní firma: Sídlo: IČ / DIČ: Statutární zástupce: Registrační č. projektu:

Více

Dodávka osobního automobilu

Dodávka osobního automobilu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 12 odst. 3 v souladu s 6 zákona 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu Dodávka osobního automobilu

Více

Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Výzva k předložení nabídky (dále jen výzva) na veřejnou zakázku malého rozsahu

Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Výzva k předložení nabídky (dále jen výzva) na veřejnou zakázku malého rozsahu č.j.58815/2013 Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Výzva k předložení nabídky (dále jen výzva) na veřejnou zakázku malého rozsahu Dodávka údržby a aktualizace produktů

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Mgr. Libor Basel basel@sosotrokovice.cz

Mgr. Libor Basel basel@sosotrokovice.cz Výzva k podání nabídek na zajištění zahraniční mobility v rámci projektu Hledáme mladé technické talenty, reg. č. CZ.1.07/1.1.08/01.0062 Číslo zakázky: 29/2010 Název programu: Registrační číslo projektu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK OBEC ŘÍČANY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon ), dle Závazných

Více

Krycí list nabídky. Poskytování právních služeb administrace zadávacího řízení. Jiří Horký, vrchní ředitel, Sekce ekonomická a provozní

Krycí list nabídky. Poskytování právních služeb administrace zadávacího řízení. Jiří Horký, vrchní ředitel, Sekce ekonomická a provozní Příloha č. 1 Krycí list nabídky a) Identifikační údaje veřejného zadavatele: Zadavatel: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00 Praha 7 IČ: 70837627 Zastoupený: Jiří Horký,

Více

STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II

STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Euroconsult CZ, s. r. o. sídlo: Lipová 162/5, Rudolfov, PSČ 373 71 IČ 260 85 941 doručovací adresa: Komenského 1784/10, 370 01 České Budějovice

Euroconsult CZ, s. r. o. sídlo: Lipová 162/5, Rudolfov, PSČ 373 71 IČ 260 85 941 doručovací adresa: Komenského 1784/10, 370 01 České Budějovice V Rudolfově dne 2.4.2007 Věc: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ust. 38 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění Název veřejné zakázky: Zázemí pro Tělovýchovnou

Více

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1 Datum zahájení zadávacího řízení: prosinec 2010 2 Obsah 1. Název veřejné zakázky 2. Zadavatel 3. Druh

Více

MĚSTO SKALNÁ Sportovní 9, 351 34 Skalná

MĚSTO SKALNÁ Sportovní 9, 351 34 Skalná PRŮTAH SILNICE II/213, SKALNÁ Překlenovací úvěr po dobu realizace projektu Vyzývám vás k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na zajištění Překlenovacího úvěru po dobu realizace výše uvedeného

Více

Rekonstrukce Centra pod střechou

Rekonstrukce Centra pod střechou VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Vyzýváme Vás v souladu s 6 zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon), a v souladu s Pravidly, kterými se

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Národní památkový ústav Sídlo/místo podnikání: Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 1 -+420257010555 11801, CZ IČ: 75032333 Spisová značka zadavatele: NPU-430/17523/2015

Více

vyhlašuje výzvu k podání nabídek

vyhlašuje výzvu k podání nabídek MĚSTO SPÁLENÉ POŘÍČÍ Náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí, IČO: 00257249; DIČ: CZ00257249 tel./fax 371 594 654 tel. 371 594 636, 371 594 640 č.j. 42/2011 /MěÚSP ZADAVATEL vyhlašuje výzvu k podání

Více

Královopolské Vážany oprava dešťové kanalizace

Královopolské Vážany oprava dešťové kanalizace Město Rousínov Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov, IČ: 00292281, tel.: 517 324 820, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz, www.rousinov.cz ve smyslu 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI:

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Plaveč 8. 10. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 456 71 702 bankovní spojení: Komerční banka Znojmo číslo účtu: 29 537-741 / 0100

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr ZADAVATEL: Obec Milčice Milčice 32, 289 11 Milčice IČ:

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00 /56.2730 Název projektu: 29. 9.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00 /56.2730 Název projektu: 29. 9. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ- č. 13/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem,,zateplení ZŠ Zeměchy podle 6 a 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více