GYMNÁ ZIUM OSTROV. Dodatečné zateplení objektu Gymná zia Ostrov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GYMNÁ ZIUM OSTROV. Dodatečné zateplení objektu Gymná zia Ostrov"

Transkript

1 GYMNÁ ZIUM OSTROV v souladu s 21 a 38 zá kona č.179/2010 Sb., který m se mě nízá kon č.137/2006, o veřejný ch zaká zká ch ve zně nípozdě jších předpisů (dá le jen Zá kon ), oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zaká zku na stavebníprá ce Dodatečné zateplení objektu Gymná zia Ostrov dle 21, odst. 1), písm. f) a 38 Zá kona zjednoduš ené podlimitnířízenífinancované v rá mci projektu č.: SFŽP z OPŽP a fondů EU Bližšíinformace obdržíte u firmy pověřené vý konem zadavatelské činnosti Staving-invest s.r.o., Rokycanova 1929, Sokolov nebo telefonicky na tel.č ing. Jan Chyš ka Nabídky přijímá Podatelna Gymná zia Ostrov Studentská 1205, OSTROV Do Do hodin V Ostrově dne Mgr. Milan Martinek ředitel š koly Strana 1

2 GYMNÁ ZIUM OSTROV v souladu s 21 a 38 zá kona č.179/2010 Sb., který m se mě nízá kon č.137/2006, o veřejný ch zaká zká ch ve zně nípozdě jších předpisů (dá le jen Zá kon ), oznamuje Gymná zium Ostrov svůj úmysl zadat veřejnou zaká zku na stavebníprá ce Dodatečné zateplení objektu Gymná zia Ostrov zadá vanou dle 21, odst. 1), písm. f) a 38 Zá kona zjednoduš ené podlimitnířízenífinancované v rá mci projektu č.: SFŽP z OPŽP a fondů EU Výzva k podá ní nabídky Identifikační údaje zadavatele: GYMNÁZIUM OSTROV se sídlem: Studentská 1205, OSTROV Statutá rnízá stupce: Mgr. Milan Martinek ředitel š koly IČ : DIČ : CZ telefon: Ná zev veřejné zaká zky na stavební prá ce DODATECNÉ ZATEPLENÍOBJEKTU GYMNÁ ZIA OSTROV 2. Vymezení plně ní předmě tu veřejné zaká zky Předmě tem plně níveřejné zaká zky v rá mci tohoto vý bě rového řízeníje provedenía obstará níveš kerý ch pracía zhotovenídě l nutný ch k úplnému dokončenía zprovozně nístavby : Dodatečné zatepleníobjektu Gymná zia Ostrov (Kód CPV ) v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentacía touto zadá vací dokumentací. Součá stíplně níje dá le zajiš tě nívš ech činnostísouvisejících s komplexním vyzkouš ením stavby a jejím předá ním zadavateli. V rá mci předmě tu plně níbude zajiš tě no zejména : A) Vý mě na stá vajících vý plníotvorů B) Zatepleníobvodového plá ště kontaktním tepelně izolačním obkladem C) Zatepleníobvodového plá ště minerá lnívlnou pod stá vajícími mansardami D) Zateplenístřech objektu Gymná zia E) Doplňujícístavebníúpravy klempíř ské prá ce Předpoklá dané podmínky plně níveřejné zaká zky : realizace veřejné zaká zky bude probíhat v době od 06/2011 do 10/2011. realizace pracíbude probíhat po celý pracovnítý den včetně sobot a nedě lí. Podkladem pro zpracová nínabídky je zadá vacíprojektová dokumentace pro provedenístavby: Dodatečné zateplenígymná zia Ostrov, zpracovaná projektantem: JiříJerie, AT pro pozemnístavby Č KAIT , Pioný rů 1094, Kadaň v termínu: 01/2010 a tato vý zva. Dílo bude realizová no v nejvyššínormové jakosti kvality v souladu s platný mi zá kony Č R a Č SN a dle obecně zá vazný ch a doporučený ch předpisů a metodik. Vybraný uchazeč předložípřed zahá jením pracídetailníná vrh postupu pracívčetně uvedeníná vrhu opatřeník minimalizaci negativních vlivů souvisejících s realizacízaká zky. Je-li v zadá vacídokumentaci definová n konkrétnívý robek (nebo technologie), má se za to, ž e je tím definová n minimá lnípož adovaný standard a v nabídce můž e bý t nahrazen i vý robkem nebo technologiísrovnatelnou (v tomto případě uchazeč v nabídce uvede podrobně jšíspecifikaci použ itého alternativního vý robku). Zadavatel si vyhrazuje prá vo odsouhlasit veš keré postupy pracía dá le použ ité materiá ly a povrchové úpravy. Strana 2

3 Po podpisu smlouvy bude předá no vybranému zhotoviteli stavebnípovolenív prá vnímoci na předmě tnou stavbu a 3 paré předmě tné projektové dokumentace. Je-li v Zadá vacídokumentaci definová n konkrétnívý robek (nebo technologie), má se za to, ž e je tím definová n minimá lnípož adovaný standard a v nabídce můž e bý t nahrazen i vý robkem nebo technologiísrovnatelnou. Přílohou zadá vací dokumentace je vzorová podoba smlouvy o dílo, která bude slouž it k uzavření smluvního vztahu s vítězem zadá vacího řízení. Zadavatel připouš tí pouze dále specifikované úpravy vzorové smlouvy uchazečem v rá mci přípravy ná vrhu smlouvy o dílo, který musíbý t přílohou nabídky a který musíbý t podepsá n oprá vně ný m zá stupcem uchazeče. Tento ná vrh smlouvy musív plném rozsahu respektovat podmínky uvedené v této zadá vacídokumentaci. Zadavatel připouš típouze ná sledujícíúpravy vzorové smlouvy: - pouze doplně ní identifikačních údajů uchazeče, finančních čá stek smluvní ceny, termíny realizace zaká zky, konkrétních délek zá ručních lhůt, bez mož nosti upravovat zně níjednotlivý ch ustanovenísmlouvy. 3. Požadavky na proká zá ní splně ní kvalifikace uchazečem Zadavatel pož aduje, aby uchazeči proká zali splně níkvalifikace dle 50, odst. 1), písm. a) d) Zá kona v tomto rozsahu: A/ Proká zá nísplně nízá kladních kvalifikačních předpokladů dle 53 Zá kona: Zá kladníkvalifikačnípředpoklady splňuje dodavatel, a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spá chaný ve prospě ch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace vý nosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímá níúplatku, podplá cení, nepřímého úplatká řství, podvodu, úvě rového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo doš lo k zahlazení odsouzení za spá chá ní takového trestného činu; jde-li o prá vnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutá rníorgá n nebo kaž dý člen statutá rního orgá nu a je-li statutá rním orgá nem dodavatele či členem statutá rního orgá nu dodavatele prá vnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutá rní orgá n nebo kaž dý člen statutá rního orgá nu této prá vnické osoby; podá vá -li žádost o účast zahraniční prá vnická osoba prostřednictvím své organizační slož ky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedený ch osob rovněž vedoucí této organizační slož ky; tento základní kvalifikační předpoklad musídodavatel splňovat jak ve vztahu k územíč eské republiky, tak k zemi svého sídla, místa podniká níči bydliš tě, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmě tem podniká ní dodavatele podle zvlá štních prá vních předpisů nebo doš lo k zahlazení odsouzení za spá chá nítakového trestného činu; jde-li o prá vnickou osobu, musítuto podmínku splňovat statutá rní orgá n nebo kaž dý člen statutá rního orgá nu a je-li statutá rním orgá nem dodavatele či členem statutá rního orgá nu dodavatele prá vnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutá rní orgá n nebo kaž dý člen statutá rního orgá nu této prá vnické osoby; podá vá -li žádost o účast zahraniční prá vnická osoba prostřednictvím své organizační slož ky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedený ch osob rovněž vedoucí této organizační slož ky; tento základní kvalifikační předpoklad musídodavatel splňovat jak ve vztahu k územíč eské republiky, tak k zemi svého sídla, místa podniká níči bydliš tě, c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jedná nínekalé soutěže formou podplá cení podle zvlá štního prá vního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neprobě hlo insolvenčnířízení, e) který nenív likvidaci, f) který nemá v evidenci danízachyceny daňové nedoplatky, a to jak v Č eské republice, tak v zemi sídla, místa podniká níči bydliš tě dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na pená le na veřejné zdravotní pojiš tě ní, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podniká níči bydliš tě dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na pená le na sociá lní zabezpečení a příspě vku na stá tní politiku zamě stnanosti, a to jak v Č eské republice, tak v zemi sídla, místa podniká ní či bydliš tě dodavatele, i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně discipliná rně potrestá n či mu nebylo pravomocně ulož eno ká rné opatření podle zvlá štních prá vních předpisů; pokud dodavatel vykoná vá tuto činnost prostřednictvím odpově dného zá stupce nebo jiné osoby odpovídajícíza činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, j) který nebyl veden v registru dodavatelů se zá kazem plně níveřejný ch zaká zek, k) který předložíseznam společníků nebo členů, jde-li o prá vnickou osobu, l) který předložíseznam zamě stnanců nebo členů statutá rních orgá nů, kteřív posledních třech letech pracovali u zadavatele a byli v pozici s rozhodovací pravomocí pro rozhodová ní o veřejný ch zaká zká ch a m) který, má -li formu akciové společnosti, má vydá ny pouze akcie na jméno a předlož il aktuá lníseznam akcioná řů ve lhůtě podle 52 zá kona o veřejný ch zaká zká ch. Strana 3

4 Dodavatel proká že splně nízá kladních kvalifikačních předpokladů předlož ením: čestného prohlá šeník proká zá nísplně níkvalifikačních předpokladů B) Proká zá nísplně níprofesních kvalifikačních předpokladů dle 54 Zá kona: Dodavatel proká že splně níprofesních kvalifikačních předpokladů předlož ením: a) vý pisu z obchodního rejstříku, pokud je v ně m dodavatel zapsá n, či vý pis z jiné obdobné evidence, pokud je v nídodavatel zapsá n, b) dokladů o oprá vně ník podniká nípodle zvlá štních prá vních předpisů zá kona č. 455/1991 Sb., o ž ivnostenském podniká ní, ve zně nípozdě jších předpisů v rozsahu odpovídajícím předmě tu veřejné zaká zky, zejména doklad prokazujícípřísluš né ž ivnostenské oprá vně níči licenci, c) doklad vydaný profesnísamosprá vnou komorou či jinou profesníorganizacíprokazujícíjeho členstvív této komoře či jiné organizaci, je-li takové členstvínezbytné pro plně níveřejné zaká zky na služ by podle zvlá štních prá vních předpisů, d) doklad osvě dčujícíodbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plně níveřejné zaká zky nezbytná podle zvlá štních prá vních předpisů. C) Proká zá nísplně níekonomický ch a finančních kvalifikačních předpokladů dle 55 Zá kona: a) dle 55, odst. 1, písm. a) Zákona předložídodavatel pojistnou smlouvu, jejímž předmě tem je pojiš tě níodpově dnosti za š kodu způsobenou dodavatelem třetíosobě s vý šípojistného plně nímin. 20 mil. Kč pro pojistnou udá lost; b) dle 55, odst. 1, písm. c) Zá kona předložídodavatel údaj o celkovém obratu dodavatele zjiš tě ný podle zá kona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve zně nípozdě jších předpisů a to za poslední3 účetní období; jestliž e dodavatel vznikl pozdě ji nebo prokazatelně zahá jil činnost vztahující se k předmě tu veřejné zaká zky pozdě ji, postačí, předloží-li údaje o svém obratu za vš echna účetníobdobíod svého vzniku nebo od zahá jenípřísluš né činnosti, přičemž minimá lnícelkový obrat v jednotlivý ch letech je pož adová n zadavatelem ve vý ši 20 mil. Kč. Údaj bude předlož en formou čestného prohlá šení, z ně hož musívyplý vat splně nípož adavků zadavatele. D) Proká zá nísplně ní technický ch kvalifikačních předpokladů dle 56 Zá kona: c) dle 56, odst. 3, písm. a) Zákona předložídodavatel seznam staveb obdobného charakteru provedený ch dodavatelem za posledních pě t let (min. 3 stavby o finančním ná kladu 12,0 mil. Kč vč. DPH), vč. osvě dčeníobjednatelů o řá dném plně nínejvý znamně jších z tě chto stavebních pracía musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavebníprá ce provedeny řá dně a odborně. d) dle 56, odst. 3, písm. b) Zá kona předložídodavatel seznam techniků či technický ch útvarů, jež se budou podílet na plně ní veřejné zaká zky, a to zejména techniků či technický ch útvarů zajišťujících kontrolu jakosti, bez ohledu na to, jestli jde o zamě stnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli jména a slož enítý mu podílejícího se na vedenítéto zaká zky (tý m techniků musíbý t min. dvoučlenný z důvodu zá stupnosti) e) dle 56, odst. 3, písm. c) Zákona předložídodavatel osvě dčenío vzdě lá nía odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zamě stnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpově dný ch za vedení realizace stavby - min. jeden technik se vzdě lá ním vztahujícím s k plně ní předmě tu této zaká zky (př. Autorizace v oboru pozemnístavby ) a min. 10 let praxe. f) Dle 56, odst. 4) Zá kona předložídodavatel Certifiká t systému řízeníjakosti Č SN EN ISO 9001:2001. Doklady prokazujícísplně níkvalifikace můž ou bý t předlož eny v prosté kopii. Doklady prokazujícísplně nízá kladních kvalifikačních předpokladů a vý pis z obchodního rejstříku nesmě jíbý t k poslednímu dni, ke kterému má bý t proká zá no splně níkvalifikace, starší90 kalendářních dnů. 4. Doba a místo plně ní veřejné zaká zky Předmě tem zaká zky je dodatečné zatepleníbudov pavilonu 1 a pavilonu 2 Gymná zia Ostrov na st.p.č.1163 v k.ú. Ostrov nad Ohří, Studentská čp.1205, Ostrov, Karlovarský kraj. Předpoklad zahá jeníplně níveřejné zaká zky je březen 2011 a dokončeníprosinec Dobu plně ní navrhne uchazeč ve své nabídce v kalendá řních dnech. Zadavatel si stanovuje maximá lní dobu realizace do konce roku Strana 4

5 5. Požadavky zadavatele na zpracová ní nabídkové ceny uchazečem Nabídková cena bude stanovena pro plně ní veřejné zaká zky jako cena nejvý še přípustná po celou dobu realizace uvedeného rozsahu veřejné zaká zky za podmínek uvedený ch v Zadá vacídokumentaci, se započtením veš kerý ch ná kladů, rizik, zisku a finančních vlivů. Uchazeč předložíoceně ný vý kaz vý mě r. Pož adavky zadavatele na jednotný způsob zpracová nía dolož enínabídkové ceny: Uchazeč v nabídce uvede: Celkovou cenu veřejné zaká zky bez DPH Rezervu 5% VyčísleníDPH Celkovou cenu veřejné zaká zky včetně rezervy a DPH. Nabídková cena bude zahrnovat veš keré prá ce, dodá vky a činnosti vyplý vající ze zadá vacího řízení, této zadá vací dokumentace a Projektové dokumentace stavby a podmínek, o který ch dodavatel podle svý ch odborný ch znalostívě dě t mě l, ž e jsou k řá dnému a kvalitnímu poskytnutísluž eb dané povahy třeba. Podkladem pro zpracová ní nabídkové ceny jsou tyto zadá vací podmínky zadá vacího řízení, tato zadá vací dokumentace vč. vš ech příloh. 6. Platební podmínky Platebnípodmínky: Zadavatel nebude poskytovat v průbě hu stavebních pracízá lohy. Zadavatel bude proplá cet faktury na základě měsíčn ích zjišťovacích protokolů odsouhlasený ch oprá vně ný m zá stupcem zadavatele. Splatnost faktur bude 30 dnů ode dne doručenídruhé straně. Na fakturá ch bude údaj o tom, ž e se jedná o úhradu ná kladů spojený ch s projektem č.: SFŽP z OPŽP a fondů EU. 7. Délka zá ruční lhů ty Délku záruční lhůty za jakost díla navrhne uchazeč ve své nabídce v měsících. Minimá lní záruční lhůta na prová dě né dílo je zadavatelem stanovena na 60 mě síců a maximá lnína 144 mě síců. 8. Kontaktní osoby zadavatele Zadavatel pověřil organizacíprůbě hu zadá vacího řízenífirmu Staving-invest s.r.o., Rokycanova 1929, Sokolov ing.jana Chyš ku, tel , fax: , 9. Zadá vací dokumentace Zadá vacídokumentace obsahuje tyto čá sti: a) Pož adavky a podmínky pro zpracová nínabídky vý zva, b) Krycílist nabídky, c) Prohlá šeník podmínká m vý bě rového řízenía čestné prohlá šenío pravdivosti údajů d) Vý kaz vý mě r v elektronické a listinné podobě, e) Projektovou dokumentaci zhotovenou projektantem: Jiří Jerie, AT pro pozemní stavby Č KAIT , Pioný rů 1094, Kadaň v termínu: 01/2010 vč. vý kazu vý mě r. f) Vzorová smlouva o dílo g) Předpoklá daná cena zaká zky vč. DPH je 8,0 mil. Kč Zadavatel požaduje od uchazečů úhradu reprodukčních ná kladů za zadá vací dokumentaci ve výš i 1.200,- Kč. Po úhradě reprodukčních ná kladů obdrží uchazeč v sídle zadavatele zadá vací dokumentaci pod body: d) Výkaz výmě r v elektronické a listinné podobě e) Projektovou dokumentaci zhotovenou projektantem: Jiří Jerie, AT pro pozemní stavby Č KAIT , Pionýrů 1094, Kadaň v termínu: 01/2010 vč. výkazu výmě r. f) Vzorovou smlouvu o dílo 10. Prohlídka místa plně ní veřejné zaká zky Prohlídka místa plně ní se uskuteční dne v hod. Strana 5

6 Uchazeč se sezná míse stavem a podmínkami místa pro realizaci veřejné zaká zky před podá ním nabídky. Zadavatel nenese odpově dnost za rizika spojená s prohlídkou místa budoucího plně ní. Této prohlídky se zá stupci uchazeče účastnína svou vlastníodpově dnost a na své riziko. Jakékoliv ná klady spojené s účastí uchazeče na prohlídce místa plně nínese uchazeč. Pokud z prohlídky místa plně ní vyplynou jakékoliv dotazy, mají zájemci mož nost podat žádost o dodatečné informace v souladu s člá nkem 11. tě chto pož adavků. Žá dnou dalšíprohlídku nebude zadavatel organizovat. 11. Lhů ta a místo pro podá ní nabídky Nabídky musíbý t doručeny osobně do podatelny nebo doporučeně poš tou na adresu: Gymná zium Ostrov, Studentská 1205, Ostrov V případě doručenínabídky poš tou je za okamž ik předá nípovaž ová no převzetínabídky podatelnou Gymná zia Ostrov. Nabídka bude ulož ena do jedné obá lky, která bude řá dně uzavřena a označena VŘ Dodatečné zateplení objektu Gymná zia Ostrov - NEOTVÍRAT Dá le bude na obá lce uvedena adresa uchazeče, na niž je případně mož né zaslat ozná menípodle 71, odst. 6 Zá kona. Lhů ta pro podá ní nabídky je do do 12:00 hodin. Otvírá ní obá lek s nabídkami se uskuteční dne ve hod v budově Gymná zia Ostrov, Studentská 1205, Ostrov. 12. Kritéria pro zadá ní veřejné zaká zky Hodnocenínabídek bude provedeno podle ekonomické vý hodnosti nabídek - dle tě chto kritérií: 1) Vý še nabídkové ceny včetně DPH 80 % (vý počtem: nejnižšícena/nabídnutá cena x 100) 2) Zá ruka za jakost díla v mě sících - 20 % (vý počtem: nejdelšízá ruka / nabídnutá zá ruka x 100) 13. Dalš í podmínky zadá vacího řízení na veřejnou zaká zku A) Podmínky, při jejichž splně níje mož no, po odsouhlasenízadavatelem, překročit výši nabídkové ceny jsou ná sledující: a) Zadavatel bude pož adovat provedení jiný ch prací než těch, které jsou uvedeny v Zadá vací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisová nízadá vacího řízenízná m tzv. víceprá ce. b) Změ níse daňové předpisy upravujícísazby DPH, které ovlivnícenu veřejné zaká zky. B) Zadavatel nepřipouš tí dle 70 Zákona variantní řeš ení. Variantním řeš ením se v tomto případě rozumí použ itínaprosto odliš né koncepce technického řeš enínež je uvedeno v Zadá vacídokumentaci. Variantním řeš ením nenípouž itíalternativních pracovních postupů a materiá lů dle podmínek v čl. 2 tě chto pož adavků. C) Zadavatel si vyhrazuje pož adavek, aby uchazeč uvedl ve své nabídce subdodavatele, pokud ho použ ije pro plně ní čá sti veřejné zaká zky a dolož il jeho ž ivnostenská oprá vně ní k předmě tu vý konu činnosti a splně ní kvalifikačních předpokladů. Maximá lnípodíl subdodá vek u stavebních pracímůž e bý t 30% hodnoty zaká zky. 14. Požadavek na formá lní úpravu, strukturu a obsah nabídky Pož adavky k obsahovému členě nínabídky: Nabídka bude členě na do oddílů označený ch shodně s ná sledujícím seznamem: 1. Krycílist nabídky. 2. Obsah nabídky. 3. Doklady a informace prokazujícísplně níkvalifikace. 4. Ná vrh smlouvy v podobě platného prá vního úkonu. 5. Cenová nabídka. 6. Přílohou tohoto oddílu nabídky bude oceně ný vý kaz vý mě r a rekapitulace ná kladů v tiš tě né formě. 7. Seznam případný ch subdodavatelů včetně rozsahu prací, které budou zajišťovat 8. Případné dalšípřílohy a doplně nínabídky. 9. Prohlá šeník podmínká m vý bě rového řízenía čestné prohlá šenío pravdivosti údajů Strana 6

7 Pož adavky na formu zpracová nínabídky: Nabídka spolu s přílohami bude zpracová na v písemné formě, bude podepsá na osobou/osobami oprá vně nou/oprá vně ný mi podepisovat za uchazeče. V případě podpisu Nabídky pověřenou osobou doloží uchazeč v příloze Nabídky přísluš nou plnou moc či jiný platný pověřovací dokument. Zmocně ní bude mít ověřené podpisy jak zmocně nce tak zmocnitele s tím, ž e zmocnitel zmocňuje a zmocně nec přijímá zmocně ní. Toto ustanoveníplatíobecně pro jakékoliv zmocně ní, včetně zmocně ník podpisu nabídky či ná vrhu smlouvy. Nesplně ní těchto podmínek posoudí zadavatel jako nesplně ní zadá vacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče ze zadá vacího řízení Nabídka včetně veš kerý ch příloh a dokladů bude zpracová na v českém jazyce. Pokud předložíuchazeč dokumenty, dokumentace a ostatní tiskoviny v jiném jazyce, musí být tyto doplně ny úředním překladem do českého jazyka. V případě nejasnostíohledně vý kladu nabídky je rozhodujícíčeský jazyk. Cenové údaje budou uvedeny v český ch koruná ch. Veš keré čá sti (listy) Nabídky spolu s přílohami budou pevný m spojením tvořit jeden celek. Nabídka bude podá na v jednom vyhotovení v originá le. 15. Prá va zadavatele Zadavatel si vyhrazuje prá vo: zadá vacířízenína veřejnou zaká zku zruš it v souladu s 84 Zá kona; nevracet uchazečům podané nabídky; neposkytovat ná hradu ná kladů, které uchazeči vynaložína účast v zadá vacím řízenína veřejnou zaká zku; neuzavřít smlouvu s žádný m z uchazečů; zruš it zadá vacířízení, když na tuto zaká zku nebude v rá mci OPŽP poskytnuta finančnípodpora; zruš it zadá vacířízení, když bude podá no méně než 3 nabídky; V Ostrově dne Mgr. Milan Martinek ředitel š koly Přílohy : Formuláře: Krycí list nabídky Prohláš ení k podmínkám zadávacího řízení, čestné prohláš ení o pravdivosti ú dajů a)projektovádokumentace b)listinný výkaz výměr c)výkaz výměr v elektronické podobě CD d)kopie ohláš ení stavby č.j.: e)vzorovásmlouva o dílo v elektronické podobě Přílohy a) aže) obdrží uchazeč po úhradě reprodukčních ná kladů viz bod 9. Zadá vací dokumentace Strana 7

8 Krycí list nabídky na veřejnou zaká zku na stavebníprá ce: Dodatečné zateplení objektu Gymná zia Ostrov zadá vané dle 21, odst. 1), písm. f) a 38 Zá kona zjednoduš ené podlimitnířízenífinancované v rá mci projektu č.: SFŽP z OPŽP a fondů EU Údaje o uchazeči Obchodní jmé no Právní forma Sídlo, resp. místo podnikání u fyzické osoby IČ DIČ Telefon Fax Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky Cenová nabídka Nabídkovácena díla bez DPH Rezerva 5% Celkem cena díla včetně 5% rezervy Celkem DPH (z ceny bez DPH ) Celkovácena včetně DPH Kč Kč Kč Kč Kč Dalš í nabídka Záruka v měsících V.. dne Pozná mka : Tento list musí být součástí nabídky.. jmé no a podpis oprávněné ho zástupce uchazeče Strana 8

9 Dodatečné zateplení objektu Gymná zia Ostrov veřejná zaká zka na stavebníprá ce zadá vaná dle 21, odst. 1), písm. f) a 38 Zá kona zjednoduš ené podlimitnířízenífinancované v rá mci projektu č.: SFŽP z OPŽP a fondů EU Prohlá šení k podmínká m výbě rového řízení a čestné prohlá šení o pravdivosti údajů Č estně prohlašuji, že jako uchazeč o veřejnou zakázku akceptujeme podmínky výběrové ho řízení a že nabídkovácena za realizaci díla je maximální se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu výstavby a že jsme si ověřili stav staveniště a provedli kontrolu ú plnosti zadávací dokumentace včetně projektové dokumentace vzhledem k jednoznačnosti zadání a technické ho řešení a že nám jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné požadavky nezbytné k realizaci díla a že disponujeme takovými kapacitními a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Č estně prohlašuji, že veškeré informace uváděné a obsažené v nabídce jsou pravdivé. V.. dne. jmé no a podpis oprávněné ho zástupce uchazeče Poznámka : Tento list musí být součástí nabídky. Strana 9

10 Strana 10

Svazek obcí Bystřice

Svazek obcí Bystřice Svazek obcí Bystřice T.G. Masaryka 1, 362 36 Pernink email: sdruzeni.bystrice@seznam.cz, lucie.michalkova@tiscali.cz oznamuje svůj úmysl zadat zakázku na stavební práce Bližší informace obdržíte u firmy

Více

Město Krásné Údolí, Krásné Údolí čp. 77, 364 01 Toužim, IČO: 00573256. Obnova náměstí a dopravní infrastruktury v Krásném Údolí - změna

Město Krásné Údolí, Krásné Údolí čp. 77, 364 01 Toužim, IČO: 00573256. Obnova náměstí a dopravní infrastruktury v Krásném Údolí - změna S ohledem na administrativní pochybení ve výkazu výměr se mění lhůta pro podání nabídek Město Krásné Údolí, IČO: 00573256 Se sídlem : Krásné Údolí čp. 77, 364 01 Toužim oznamuje svůj úmysl zadat zakázku

Více

Obec Pernink T.G. Masaryka 1, Pernink

Obec Pernink T.G. Masaryka 1, Pernink Obec Pernink T.G. Masaryka 1, 362 36 Pernink email: starostka@pernink.eu,podatelna@pernink.eu oznamuje svůj úmysl zadat zakázku na stavební práce (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.)

Více

1. Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním

1. Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním 1. Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním 1. Identifikační údaje zadavatele Obec Kozlov se sí dlem 58401 Kozlov 31 zastoupena

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava dětské hřiště Zadavatel

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Pardubický kraj jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu *: SPŠE a VOŠ Pardubice oprava

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava 3D film Zadavatel WEST

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky Počet stran: 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU CEITEC - Elektroporátor část název poznámka 1. Úvodní ustanovení strana 2 2. Požadavky zadavatele

Více

Výzva. Předmětem VZ je Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves

Výzva. Předmětem VZ je Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves Veřejný zadavatel Městská část Praha

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše Varnsdorf. Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu"

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše Varnsdorf. Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu" 1. Veřejný zadavatel Úřední název:

Více

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE ZADAVATEL: Obec Kačice Se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice IČ: 002 34 494 Bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 4121-141/0100 zastoupená: Vítem Kolmanem, starostou Č.j. 200/Ko 0BVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Oprava osvětlení chodeb a vnitřního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích.

Oprava osvětlení chodeb a vnitřního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích. Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Dne 25.11.2014 Věc: Výzva k podání nabídky Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Vás vyzývá k podání nabídky

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky malého rozsahu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE KOMUNIKACE

Více

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV.

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV. PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky zakázky s názvem Penzion U Karla IV. 1 Tato příloha č. 1 výzvy k podání nabídky a k prokázání

Více

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 6 a 12 odst.6 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon): Oprava

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem Č.j.: DM-030/1367/2016 Sp.č.: 030/80/04-1/2016 Pardubice 24.06.2016 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem V souladu s ustanoveními 8 odst. 2 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

1) Název zakázky. Město Rousínov, odkanalizování m.č. Vítovice realizační projektová dokumentace

1) Název zakázky. Město Rousínov, odkanalizování m.č. Vítovice realizační projektová dokumentace Město Rousínov Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov, IČ: 00292281, tel.: 517 324 820, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz, www.rousinov.cz oznamuje zahájení zadávacího řízení na služby Ve smyslu 6 zákona

Více

Kvalifika ní dokumentace k ve ejné zakázce malého rozsahu

Kvalifika ní dokumentace k ve ejné zakázce malého rozsahu P íloha. 1 Výzvy Strana 1 (Celkem 5) Kvalifika ní dokumentace k ve ejné zakázce malého rozsahu Název ve ejné zakázky: SPRÁVA, ÚDR BA A DODÁVKA KLIENTSKÝCH PO ÍTA, SERVER A DATOVÝCH ROZVOD, KONFIGURACE

Více

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích.

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích. Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Dne 14.8.2014 Věc: Výzva k podání nabídky Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Vás vyzývá k podání nabídky

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317

Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 IČ: 62073079 zasílá výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Tvarožná Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných zakázkách č.

Více

Subdodavatelské schéma

Subdodavatelské schéma Příloha č. 1 Subdodavatelské schéma popis část označení výše finančního plnění podíl v % veřejné zakázky jiné osoby (obchodní jméno, sídlo) v Kč s DPH 1. 2. 3. 4. 5. celkový podíl v % (pozn. dodavatel

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na stavební zakázku

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na stavební zakázku VYSOKÁ ŠKOLA LOGISTIKY o.p.s., IČ 258 75 167, Palackého 1381/25, 750 02 Přerov,dále jako zadavatel tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na stavební zakázku

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Název zakázky Rozvoj kapacity MŠ Pěnčín

Více

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie Obec Kadolec Kadolec 61 794 51 Kadolec IČ: 00599468 v souladu s ustanovením 12 odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v y p i s u j e výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Více

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení. Zámecké regionální centrum Sloupno

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení. Zámecké regionální centrum Sloupno Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení Zámecké regionální centrum Sloupno Článek 1 Identifikační údaje veřejného zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona č.137/2006 Sb.) Název veřejného

Více

Město Šluknov Nám. Míru č.p.1, 407 77 Šluknov, IČ: 00261688 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Město Šluknov Nám. Míru č.p.1, 407 77 Šluknov, IČ: 00261688 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Město Šluknov Nám. Míru č.p.1, 407 77 Šluknov, IČ: 00261688 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx UCHAZEČ (dle požadavku města) Naše zn. Vyřizuje: tel/fax: Šluknov:

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

REALIZÁTOR PROJEKTU ZPĚT DO PRÁCE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

REALIZÁTOR PROJEKTU ZPĚT DO PRÁCE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Oplocení sportovního areálu u č. p. 2984, na p.p.č. 2832/1,2 ve Varnsdorfu" 1. Veřejný zadavatel Úřední

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky ve výběrovém řízení zadávaném jako zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, na stavební práce Rekonstrukce veřejného

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby dle přílohy č.2 vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

"Energetické úspory budovy základní školy - Dobřany"

Energetické úspory budovy základní školy - Dobřany VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 18.3.2013 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

Výzva k podání nabídek na zakázku

Výzva k podání nabídek na zakázku Výzva k podání nabídek na zakázku k zakázce na stavební práce zadávané jako zakázka malého rozsahu 3. kategorie podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP mimo režim zákona č. 137/2006

Více

Příloha č. 1. Krycí list nabídky

Příloha č. 1. Krycí list nabídky Krycí list nabídky Příloha č. 1 na veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení: Výměna otvorových výplní v budově Trnkova 81 v Brně-Líšni Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu)

Více

Ve Svitavách dne. Vážení obchodní přátelé,

Ve Svitavách dne. Vážení obchodní přátelé, Ve Svitavách dne Věc: Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení pro zadání veřejné zakázky na služby Projektová příprava pro akci Intenzifikace ČOV Svitavy

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: VÝMĚNA OKEN V Č. P. 1838 VE VARNSDORFU 1. Veřejný zadavatel Úřední název: Město Varnsdorf Poštovní

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Město Orlová Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně IČ 00297577 Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném podlimitním zadávacím řízení na stavební práce podle zákona č.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VODOVOD V OBCÍCH SPÁLENÉ POŘÍČÍ, TĚNOVICE, ČÍČOV, DOLNÍ LIPNICE A HOŘEHLEDY, DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE Preambule Tato výzva k podání nabídky a textová

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu INTERAKTIVNÍ TABULE S PŘÍSLUŠENSTVÍM, SOUBOR INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENÍ

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu INTERAKTIVNÍ TABULE S PŘÍSLUŠENSTVÍM, SOUBOR INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENÍ Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zakázka ) INTERAKTIVNÍ TABULE S PŘÍSLUŠENSTVÍM, SOUBOR INFORMAČNĚ

Více

Město Verneřice. Mírové náměstí 138, podává výzvu k podání nabídky

Město Verneřice. Mírové náměstí 138, podává výzvu k podání nabídky Město Verneřice Mírové náměstí 138, 407 25 podává výzvu k podání nabídky Název akce : Zajištění zimní údržby místních komunikací v zimním období 2012-2013 1.Podmínky zadání zakázky 1.1. Vymezení předmětu

Více

Obnova zeleně na ulici 24. dubna

Obnova zeleně na ulici 24. dubna Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie na služby dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název zakázky Obnova zeleně na ulici 24. dubna Zadavatel Obec Želešice

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Zadavatel město Kolín Zastoupené Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města Kolína

Více

VÝZVA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU VÝZVA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách Rekonstrukce veřejného osvětlení obce Mnichovice 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE: Obec Mnichovice

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se

Více

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel Výzva více zájemcům k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Název zakázky: Kostel sv. Floriána v Nemochovicích

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce Identifikační údaje veřejného zadavatele Zadavatel: Obec Hlubyně Statutární zástupce: Pavel Novotný Adresa: Hlubyně 10, 262 72 Březnice IČ: 006 62 836

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, Snížení energetické náročnosti objektu základní školy v obci Vysočany zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích VÝZVA MESTA MNICHOVICE poptávkové řízení č. 6/2012 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vytvoření zázemí pro ubytování

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vytvoření zázemí pro ubytování Č.j.: DM-030/1557/2016 Sp.č.: 030/80/07-1/2016 Pardubice 18.7.2016 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vytvoření zázemí pro ubytování V souladu s ustanoveními 8 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Zpracovatel Programu rozvoje města Hrádek nad Nisou

Zpracovatel Programu rozvoje města Hrádek nad Nisou Příloha č. 1 TITULNÍ (KRYCÍ) LIST NABÍDKY podaný v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu: - Uchazeč: (název uchazeče) IČ: (u FO rovněž RČ: ) Sídlo uchazeče: (místo podnikání nebo bydliště)

Více

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu.

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu. Cо aбstka 143 SbУбrka zaбkonuй cо. 377 /2001 Strana 7965 377 VYHLAб Sо KA Energetickeбho regulacоnубho uбrоadu ze dne 17. rоубjna 2001 o Energetickeбm regulacоnубm fondu, kterou se stanovуб zpuй sob vyбbeоru

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA SVĚTELNÉHO MIKROSKOPU Název veřejné zakázky: S MIKROTVRDOMĚREM Identifikační údaje

Více

Oprava oplocení Kaunicových kolejí - 1. etapa zadávanou pod zn. VZ 1/2015

Oprava oplocení Kaunicových kolejí - 1. etapa zadávanou pod zn. VZ 1/2015 Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Oprava oplocení Kaunicových kolejí - 1. etapa zadávanou pod zn. VZ 1/2015 O B S A H: část Název poznámka 1. Úvodní

Více

Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje PRA - referent veřejných zakázek

Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje PRA - referent veřejných zakázek Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje PRA - referent veřejných zakázek Věc: Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace č. j. 12/9130/0048-01 Zadavatel

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

1/7. Supervize projektu Plzeňský vědecko technologický park II

1/7. Supervize projektu Plzeňský vědecko technologický park II Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Supervize

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE Ve ejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. b) zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon): ZŠ Brno, Bakalovo náb eží 8 nástavba administrativní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU na zpracovatele ÚZEMNÍHO PLÁNU BAŘICE - VELKÉ TĚŠANY Číísl lo zakázky::vz//2012//2//01 Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Více

marketingu a komunikace, tisková mluvčí

marketingu a komunikace, tisková mluvčí Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce na služby dle přílohy č.1 vyhlášené v podlimitním otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební

Více

MĚSTO SKALNÁ Sportovní 9, 351 34

MĚSTO SKALNÁ Sportovní 9, 351 34 MĚSTO SKALNÁ Sportovní 9, 351 34 ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen zákona) předkládá výzvu k podání nabídek jejímž cílem je zadat zakázku transparentním a nediskriminačním způsobem za cenu v

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, Snížení energetické náročnosti objektu staré školy v městysu Ostrov u Macochy zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Fotovoltaická elektrárna Cítov Identifikační údaje zadavatele: Obec Cítov Cítov 203 277 04 Cítov IČ: 00236764 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Marie

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce Uchazeč: Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce VZ č. 12/02 Výstavba centrálních laboratoří v pavilonu G Fakultní nemocnice Královské

Více

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY. Název: LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY. Název: LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50 V Brně dne 9.7.2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Název akce: VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Zadavatel: Název: LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50 se sídlem: Lidická

Více

REVITALIZACE LOKALITY PODZÁMČÍ A ZÁMECKÁ LOUKA V BŘECLAVI

REVITALIZACE LOKALITY PODZÁMČÍ A ZÁMECKÁ LOUKA V BŘECLAVI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku na služby pro projekty REVITALIZACE LOKALITY PODZÁMČÍ A ZÁMECKÁ LOUKA V BŘECLAVI AKCEPTAČNÍ ČÍSLO: 13143196 ODDÍL 1 ZADÁVACÍ PODMÍNKY FORMULÁŘ NABÍDKY Březen 2014

Více

Traktor s čelním nakladačem a vyžínacím ramenem

Traktor s čelním nakladačem a vyžínacím ramenem VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon) Traktor s čelním nakladačem

Více

Obec Koválovice - Osíčany

Obec Koválovice - Osíčany Obec Koválovice - Osíčany Koválovice 67 798 29 Tištín IČ: 00600024 v souladu s ustanovením 12 odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v y p i s u j e výzvu k podání nabídky a k prokázání

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní jméno: Sídlo: IČ/DIČ: Právní forma: Statutární zástupce: Služby města

Více

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 6 a 12 odst.6 zák.č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon): Vybavení

Více

Rekonstrukce bytu č.p. 40, Svitávka

Rekonstrukce bytu č.p. 40, Svitávka Výzva k podání cenové nabídky č.j. 155/2014 Veřejná zakázka malého rozsahu dle 18, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na stavební práce, v platném znění, v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Opravy komunikací a chodníků ve Velkém Meziříčí

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Opravy komunikací a chodníků ve Velkém Meziříčí Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce vyhlášené ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce Č.j.: DM-030/1015/2015 Sp.č.: 030/80/005-1/2015 Pardubice 02.06.2015 Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. a) a 18

Více

vyhlašuje poptávkové řízení

vyhlašuje poptávkové řízení MĚSTO SPÁLENÉ POŘÍČÍ Náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí, IČO: 00257249; DIČ: CZ00257249 tel./fax 371 594 654 tel. 371 594 636, 371 594 640 vyhlašuje poptávkové řízení na ZADAVATEL název: Město

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Rekonstrukce VZT zařízení č. 1, 2 a 3 v OZ druh zadávacího

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Aneta Burdová Obchodní oddělení. 1. Vymezení předmětu veřejné zakázky

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Aneta Burdová Obchodní oddělení. 1. Vymezení předmětu veřejné zakázky V Praze dne 3. 5. 2016 Čj.: 3680/2016 - ÚVN ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Projektová

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky Uchazeč předloží zadavateli návrh smlouvy, která bude obsahovat min. následující Obchodní podmínky. 1. Nabídková cena je konečná a nepřekročitelná

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce, Snížení energetické náročnosti objektu Školního klubu v Rajhradu Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných

Více

Zadávací dokumentace Revitalizace zeleně obce Hodslavice

Zadávací dokumentace Revitalizace zeleně obce Hodslavice Zadávací dokumentace Revitalizace zeleně obce Hodslavice 1. Identifikační údaje zadavatele Zadavatel: Sídlo: IC: DIC: Statutární zástupce: Obec Hodslavice Hodslavice 211, 742 71 Hodslavice 00297917 Mgr.

Více

pro veřejnou zakázku na dodávku zboží pro projekt TŘÍDĚNÍ BIOODPADU VE MĚSTĚ BŘECLAV I. ETAPA KOMPOSTÉRY FORMULÁŘ NABÍDKY

pro veřejnou zakázku na dodávku zboží pro projekt TŘÍDĚNÍ BIOODPADU VE MĚSTĚ BŘECLAV I. ETAPA KOMPOSTÉRY FORMULÁŘ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku na dodávku zboží pro projekt TŘÍDĚNÍ BIOODPADU VE MĚSTĚ BŘECLAV I. ETAPA KOMPOSTÉRY ODDÍL I ZADÁVACÍ PODMÍNKY FORMULÁŘ NABÍDKY Číslo projektu: CZ.1.02/4.1.00/12.16345

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, Snížení energetické náročnosti objektu kulturního domu v obci Černá Voda včetně výměny zdroje vytápění zadávanou ve zjednodušeném

Více