Studie vyhodnocující opatření Společenství v odvětví sušených krmiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studie vyhodnocující opatření Společenství v odvětví sušených krmiv"

Transkript

1 1 Studie vyhodnocující opatření Společenství v odvětví sušených krmiv AND-International (Paris), COGEA (Roma), l Université de Lleida (Lleida) a Danish Agriculture Advisory Service (Aarhus) pro Generální ředitelství pro zemědělství Evropské komise Souhrn 1. HOSPODÁŘSKÉ ASPEKTY ODVĚTVÍ SUŠENÝCH PÍCNIN V období se v EU 25 vyprodukovalo 4,5 miliónů tun sušených krmiv, z čehož 80 % připadlo na vojtěšku a 20 % na trávu. Šlo o produkci v 17 členských státech (ČS), přičemž produkce 8 zemí, které byly vybrány pro studii, představuje více než 97 %. Největší producentskou zemí je Španělsko (45 %), následuje Francie (24 %), Itálie (15 %) a Německo (7 %). Nizozemsko, Dánsko, Spojené království a Česká republika dohromady vyprodukují 8 % celkové produkce. Více jak polovina produkce je soustředěna ve třech oblastech: v údolí řeky Ebro, v údolí řeky Pád a v oblasti Champagne-Ardenne. Obrat tohoto průmyslu se za období 2005/2006 odhaduje na 550 milionů EUR, což představuje 0,9 % obratu odvětví výroby krmiva pro dobytek v Evropě. V odvětví pracuje přibližně osob na plný pracovní úvazek, z čehož v přímo navazujících oborech. Sušená krmiva se pěstují na hektarech a představují každoročně pouze méně než 1 % plochy vyhrazené zeleným pícninám v EU 25 v rámci systému střídání plodin (včetně spásaných ploch). V případě vojtěšky se sušení týká 23 % osázené plochy. Sušená krmiva poskytují 15 % rostlinných bílkovin používaných v EU 25. V 70 % případů je sušené krmivo spotřebováváno v čisté formě a nejsou do něj přidávány žádné jiné suroviny a ani se s nimi nemísí. Hlavním odbytištěm je chov dojnic (63 %). Chov mléčných plemen ovcí a koz představuje 18 % prodeje a chov králíků 10 %. Jako výhody dehydratovaných krmiv kupující uvádějí uchovávání, pravidelnost a výbornou hygienickou kvalitu. Kromě vysokého množství bílkovin dodávají luštěniny a ostatní dehydratované trávy přežvýkavcům vlákninu, vápník a další vyhledávané živiny (omega 3). Jejich hlavním nedostatkem jsou vysoké náklady na produkci, pokud je porovnáme s cenou soji, jako jejich hlavní náhražky používané v chovu. Příležitosti rozvoje a vývoje odvětví sušených krmiv souvisí se vzrůstající poptávkou odvětví chovu koní pro trávení volného času, s využíváním biomasy jako zdroje energie a se zlepšováním tepelné bilance (a emisí CO 2 ) podniků. Mezi hrozby patří zvýšení nákladů na energie, zohlednění bilance CO 2 a nové náhražky (vedlejší produkty z odvětví biopaliv). 2. VYHODNOCENÍ SPOLEČNÉ ORGANIZACE ZEMĚDĚLSKÉHO TRHU SE SUŠENÝMI KRMIVY 2.1. SPOLEČNÁ ORGANIZACE ZEMĚDĚLSKÉHO TRHU SE SUŠENÝMI KRMIVY Politika podporující produkci sušených krmiv existuje již od roku Body odůvodnění původního nařízení zdůrazňují cíl rozvíjet produkci rostlinných bílkovin, aby byl snížen schodek Společenství. Podpora byla určena zpracovatelskému průmyslu a režim byl do reformy v roce 2003 několikrát pozměněn. Reforma, která vstoupila v platnost v roce 2005, poskytuje

2 2 producentům z předchozího období přímou oddělenou platbu a harmonizuje vázané částky, jimiž jsou dotovány oba typy zpracování: dehydratace zelených pícnin a mletí krmiv sušených na slunci (33 EUR na tunu hotového výrobku). Systém podpor je od roku 1995 vymezen zavedením maximálního zaručeného množství (MZM), které je rozvržené na vnitrostátní zaručená množství (VZM). Ukazuje se, že objem produkce odpovídá maximálnímu zaručenému množství, zatímco míra využití vnitrostátního zaručeného množství je velmi proměnlivá: členské státy se středomořským podnebím produkci pícnin rozvinuly, ve státech severní a východní Evropy se snížila ODPOVĚDI NA HODNOTÍCÍ OTÁZKY Téma č. 1: Účinnost podpory před a po reformě Otázka č. 1 Do jaké míry tento systém přispěl ke zlepšení nabídky krmiv bohatých na bílkoviny určených pro živočišnou výrobu? Společná organizace zemědělských trhů umožnila rozvoj a zachování objemu produkce, a to na úrovni vyšší než je maximální zaručené množství; Sušená krmiva jsou produkty oblíbené u uživatelů, pod podmínkou ceny a ne pouze pro jejich vysoký obsah bílkovin; Ceny určuje trh. Segmenty vyšší kvality umožňují politiku vyšších cen a představují přibližně 20 % objemu. OTÁZKA č. 2 Do jaké míry tento systém podpořil pravidelnou nabídku zelené pícniny zpracovatelům? Ztráta rentability tohoto průmyslového odvětví, částečně kvůli snížení podpory Společenství od roku 1995 a vzrůstajícím nákladům na energie, vedla k výrazné vlně uzavírání zpracovatelských závodů, k zániku podniků a ke snižování produkce. Uvedená ztráta rentability se projevila hlavně na začátku řetězce, a to podstatným snížením cen nabízených producentům. Málo atraktivní ceny vedly k omezení dodávek. Členské státy v jižní Evropě tímto vývojem neprošly, protože náklady na zpracování jsou zde nižší. Reforma z roku 2003 uplatňovaná v letech 2005 a 2006 tento vývoj zvýraznila: snižování cen nabízených producentům se tentokráte dotklo také členských států z jižní Evropy. Na severu Evropy umožnil systém až do období části dotčeného průmyslu přežít, zatímco zbytek zanikl. Systém tedy nebyl vždy účinný. Vzhledem k cíli, kterým je zásobování zpracovatelských závodů, reforma účinnost systému oslabila, protože snižování cen producenty stále méně motivuje. OTÁZKA č. 3 Do jaké míry si producenti uvědomovali výhody systému? Přestože systém nezavádí zvláštní mechanismus pro poskytování podpory na zpracování producentům, systém uzavírání smluv zavedený nařízením umožnil převedení části podpory na ceny, které jsou smluvně zajištěny na dostatečně přitažlivé úrovni. Na základě údajů datové sítě RICA byly porovnány relativní rentability faktoru půda a faktoru práce. Výsledky obecně ukázaly, že hospodářstvím pěstujícím pícniny plynuly vyšší odměny z faktoru práce (a se stoupající tendencí v čase), pokud používala méně pracovní síly, a to často i při menší rentabilitě faktoru půda. Tyto výsledky potvrzují, že producenti využívali podpor na zpracování přímo, a to prostřednictvím cen.

3 Téma č. 2: Životní prostředí OTÁZKA Č. 4 Do jaké míry měl systém ve svém celku negativní dopady na půdu a vodu? Analýza se zaměřila především na Španělsko, kde jsou klimatické a přírodní podmínky půdy nejproblematičtější a kde se při pěstování pícnin pravidelně využívá zavlažování. Obecně lze říci, že větší potřeba vláhy u vojtěšky ve srovnání s kukuřicí nebo ozimy vede k závěru, že rozšiřování ploch pěstování pícnin přispělo k větší spotřebě zavlažovací vody v dotčených pěstitelských oblastech. Pokud by se upustilo od pěstování vojtěšky ve prospěch monokulturního pěstování kukuřice, odhaduje se, že by se každoročně ušetřilo 270 milionů kubických metrů vody, což představuje 3,2 % současné spotřeby. OTÁZKA č. 5 Do jaké míry celý systém přispěl k nežádoucímu zvýšení spotřeby fosilních paliv? Jaké jsou důsledky pro životní prostředí? Spotřeba energií průmyslem sušených krmiv je jedním z přímých hrubých důsledků společné organizace zemědělských trhů. Spočívá v emisích skleníkových plynů odhadovaných na 1,6 milionů tun ekvivalentu CO 2 předtím, než začala působit reforma ( ), a na 1,4 milionů tun ekvivalentu CO 2 během období (snížení se vysvětluje snížením zpracovaného množství). Fosilní paliva představují přibližně 90 % energetických zdrojů tohoto průmyslu v období , což je přibližně tun ekvivalentu ropy. Obnovitelné zdroje energie se rozvíjejí pomalu a nerovnoměrně podle jednotlivých členských států. Společná organizace zemědělských trhů byla podružná při volbě technologií a paliv příjemců. Reforma z roku 2003 způsobila pokles výroby dehydratovaných krmiv (- 16 % za období ) a následný a úměrný pokles spotřeby fosilních paliv, výrazně však nepřispěla k významnějšímu rozvoji krmiva sušeného na slunci (s částečnou výjimkou Itálie). OTÁZKA č. 6 Do jaké míry měl celý systém pozitivní dopad na životní prostředí a do jaké míry je možné tyto dopady vylepšit? Nesporné a podstatné pozitivní dopady na životní prostředí, které lze považovat za přímé hrubé vlivy společné organizace zemědělských trhů, souvisejí se zemědělskou produkcí zelené pícniny určené pro sušení. Závisejí na řadě zemědělských faktorů (pozitivní dopady pěstování luštěnin, zejména vojtěšky, jsou větší než u smíšených luk nebo travin zejména proto, že luštěniny jsou schopny vázat atmosférický dusík a poutat ho v půdě) a souvisejí se způsobem využívaní a zhodnocování půdy v místních podmínkách. Povaha a rozsah pozitivních důsledků jsou následkem toho velmi různé podle oblastí, zejména v systému střídání intenzivně pěstovaných plodin na orné půdě: v oblasti Champagne s 5 % ZVP není přínos nezanedbatelný a v údolí řeky Pád s 16,6 % ZVP je pozitivní přínos velmi výrazný. Na místní úrovni umožňuje pěstování pícnin pro dehydratování ušetřit každoročně přibližně tun chemického dusíku, tun ekvivalentu ropy fosilních paliv a 1 milion tun ekvivalentu CO 2 skleníkových plynů v porovnání s alternativními plodinami v každé oblasti. Na globální úrovni (klimatické změny, spotřeba zdrojů a půdy) je bilance méně zřejmá, zejména z důvodu vývoje znalostí a přístupů a neexistence platné metodologie na mezinárodní úrovni.

4 Téma č. 3: Účinnost a jednotnost OTÁZKA č. 7 Do jaké míry byl systém při realizaci plánovaných dopadů účinný? Rozpočet má omezenou účinnost: Analýza ukázala, že sušeným krmivům byla před reformou poskytována mnohem větší podpora na hektar než alternativním plodinám (před oddělením: obiloviny, olejnaté plodiny). Přestože došlo přijetím nařízení č. 1786/2003 ke snížení sazby vázané podpory a ke sjednocení dehydratovaného a na slunci sušeného krmiva, zůstávají náklady na podpory a správu na velmi vysoké úrovni v poměru k ceně za jednotku vyrobených bílkovin. Průzkum na místě ukázal, že náklady na správu se v jednotlivých podnicích a členských státech výrazně liší. OTÁZKA č. 8 Do jaké míry se systém ve své současné podobě shoduje s cíli SZP (po reformě z roku 2003 a při začlenění politiky rozvoje venkova za období )? 1- Soulad současného systému s cíli reformované SZP Současný systém není v souladu s cílem liberalizace trhu, neboť existence ještě vázané podpory umožňuje hospodářským subjektům zachovat pro zemědělské producenty pobídkový systém. Má tedy narušující účinky. S cílem životaschopnosti odvětví je v souladu jen částečně. Na úrovni zemědělství došlo k posílení zemědělských hospodářství, ale na průmyslové úrovni přispělo omezení vázané podpory (společně s ostatními ke kontextu citlivými faktory) ke snížení hospodářské rentability a životaschopnosti. Pro řadu činitelů tohoto odvětví, zejména na severu, je výhledem rychlý úpadek. S cílem udržování životního prostředí je v souladu jen částečně. Na úrovni zemědělství vyvolalo částečné oddělení v některých oblastech s intenzivním pěstováním zmenšení ploch s vojtěškou a jejich nahrazení plodinami s větším vlivem na životní prostředí. Na průmyslové úrovni zůstává relativní snížení spotřeby paliv omezené. S cílem zjednodušení systému řízení v souladu není kvůli přetrvávající existenci dvou administrativních systémů, jednoho pro vázané a druhého pro nevázané podpory. 2- Pravděpodobné důsledky úplného oddělení vzhledem k cílům V případě úplného oddělení by se cíle liberalizace trhu dosáhlo. Životaschopnost odvětví: oddělení by vedlo k výraznému poklesu činností v oblasti zpracování, zejména v severských státech. Pokud by neexistovaly podstatné možnosti přeměny podniků, vyvolalo by uzavření jejich většiny omezení hospodářské činnosti a snížení zaměstnanosti v dotčených oblastech, což není v souladu s cíli a strategií rozvoje venkova. Ochrana místního životního prostředí: na úrovni zemědělství by důsledky úplného oddělení byly velmi negativní z důvodu přeměny ploch s pícninami na plochy s pěstováním obilovin, olejnatých semen a bílkovinných plodin (více hnojiva a pesticidů, větší znečištění a eroze, méně biodiverzity). Pozitivní důsledky pro zavlažování ve Španělsku by byly velmi omezené. Tento vývoj je v rozporu s cíli a strategií rozvoje venkova a se strategií udržitelného rozvoje. Na průmyslové úrovni by uzavření sušáren mělo pozitivní dopad na životní prostřední, neboť spotřeba fosilních paliv a emise CO 2 by se snížily na nulu, což je v souladu s cílem. Pokud jde o zjednodušení systému řízení, úplné oddělení by umožnilo cíle dosáhnout.

5 5 OTÁZKA č. 9 Do jaké míry cíle sledované systémem odpovídají zjištěným potřebám producentů, konečných uživatelů a venkovských oblastí? Zajištění zásobování a rovnováha trhu Společenství s rostlinnými bílkovinami pro dobytek (původní cíl společné organizace zemědělských trhů) závisí na podporované produkci sušených krmiv jen velmi málo (2 % zásobování produkty bohatými na bílkoviny). Výrobci krmiv mají sušená krmiva v oblibě spíše pro jejich vlastnosti průmyslové suroviny (pravidelnost, hygienická jakost) než pro jejich obsah bílkovin a vlákniny. Sušená krmiva nejsou pro průmysl nezbytná, jsou pro něj ale příležitostně zajímavá, a to podle jejich momentální ceny vzhledem k cenám jiných surovin. Systém přesto částečně uspokojuje některé potřeby: producentů: poskytuje jim rentabilní odbyt anebo jim umožňuje pěstování plodiny zajímavé ze zemědělského hlediska; chovatelů mléčného skotu producentů pícniny určené k sušení: umožňuje jim optimalizovat pracovní dobu, potenciál výroby krmiv, dávky a správu jejich stáda; chovatelů, kteří nejsou producenty ale uživateli, zejména chovatelů králíků, producentů mléka pro některé sýry s označením původu (AOC) nebo intenzivních producentů. Na úrovni území systém uspokojuje některé kolektivní požadavky: nabízí alternativu k pěstování obilnin a olejnatých semen, to znamená největších spotřebitelů chemických látek, zejména dusíku, a tím umožňuje snížit znečišťování vodních toků; ve Španělsku je schopnost vojtěšky strukturovat půdu účinným prostředkem proti erozi, což nabývá na významu v případě, je-li k jejímu pěstování alternativou pěstování kukuřice; v některých regionech a malých oblastech (Champagne-Ardenne, severní Nizozemsko, část údolí řeky Ebro) představuje sušení pícnin strategický nebo významný zdroj zaměstnanosti. 3. DOPORUČENÍ 3.1. DNEŠNÍ REŽIM PODPORY NEMŮŽE BÝT ZACHOVÁN V SOUČASNÉM STAVU, ANI ZNOVU PŘIZPŮSOBEN Vzhledem k výše uvedeným důvodům režim podpory pro sušená krmiva nesmí být zachován v současném stavu. Vývoj v rámci prvního pilíře SZP může jít pouze směrem k ukončení podpory. Prokázaný příznivý dopad na životní prostředí a rozvoj venkova spadá více do druhého pilíře. Zastavení vázané podpory bude mít následující přímé důsledky: drastické snížení vyprodukovaného množství, přibližně o 80 %; ztrátu pracovních míst, příjmů, průmyslových aktiv a know-how. Možnosti rekvalifikace dotčených zaměstnanců v málo osídlených venkovských oblastech jsou ve 30 % případů malé; příjmy zemědělských hospodářství věnujících se pěstování pícnin, která přejdou na jinou produkci, by neměly být postiženy, stejně jako zásobování výrobců krmných směsí pro zvířata; zmizí přínosy pro místní životní prostředí; globální přínos pro životní prostředí vyplyne ze zastavení spotřeby fosilních paliv pro dehydrataci a odpovídajícího snížení emisí CO 2.

6 OCHRANA ACQUIS SPOLEČNÉ ORGANIZACE ZEMĚDĚLSKÝCH TRHŮ VYŽADUJE VHODNOU PODPORU Pozitivní dopady společné organizace zemědělských trhů se týkají několika velmi ohraničených oblastí v EU a spadají hlavně do rámce rozvoje venkova a ochrany místního životního prostředí. Bez vázané podpory nemůže toto odvětví přežít. Ochrana acquis společné organizace zemědělských trhů, která jsou velmi pozitivní z hlediska rozvoje venkova, bude zajištěna přenosem podpory z prvního do druhého pilíře SZP. K tomuto přenosu je třeba přistupovat bez předsudků. Předpokládá přesto politickou vůli a větší zapojení vnitrostátních orgánů, aby byl zaveden jak určitý režim, tak jisté přechodné období a případně proveden převod rozpočtových prostředků společné organizace zemědělských trhů směrem k vnitrostátním programům rozvoje venkova OBDOBÍ PŘECHODU K DRUHÉMU PILÍŘI SE STANOVENÍM NOVÝCH CÍLŮ VHODNÝCH PRO ZJIŠTĚNÉ POTŘEBY Zavedení přechodného režimu lze odůvodnit potřebami plánování a časovými omezeními, mezi něž patří hlavně nedávné zavedení vnitrostátních programů rozvoje venkova. Přechodné období je nutné pro přizpůsobení producentů pícnin, pro posílení konkurenceschopnosti zpracovatelů, pro stanovení jasných místních cílů v oblasti rozvoje venkova, zaměstnanosti a přínosů pro místní životní prostředí ZAPOJENÍ DO VNITROSTÁTNÍCH PROGRAMŮ ROZVOJE VENKOVA Podpora produkce zelených pícnin by mohla vycházet ze dvou hlavních záměrů vnitrostátních programů rozvoje venkova, to znamená: Protiváha intenzivní produkci v oblastech s pěstováním plodin na orné půdě. Specifická podpora pěstování vojtěšky by tak mohla spadat do rámce systému střídání plodin s cílem ochrany životního prostředí; Ochrana travnatých ploch a systému poloextenzivního chovu na pastvinách v jiných oblastech (Spojené království, Německo, Dánsko ) s dopadem na strukturování jednotlivých oborů (občas směrem k biologickému zemědělství) a s řadou přínosů pro životní prostředí (udržování rostlinného povrchu na úhoru, rozmanitost zemědělských ekosystémů, využití půdy, omezení zbytečné přepravy ). Podpora investic do zpracovatelského průmyslu (logika propojení začátku a konce řetězce) a hledání co nejlepšího zhodnocení produktů (logika investic ve prospěch životního prostředí) by rovněž mohly být využity jako nástroj pomoci průmyslníkům při hledání větší konkurenceschopnosti produktů a výrobních postupů.

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

6. 3. 2013 B7-0079/177

6. 3. 2013 B7-0079/177 6. 3. 2013 B7-0079/177 Pozměňovací návrh 177 João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Kyriacos Triantaphyllides za skupinu GUE/NGL Mandát k interinstitucionálním

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Společná zemědělská politika po roce 2014

Společná zemědělská politika po roce 2014 Společná zemědělská politika po roce 2014 Dotace v roce 2014 Rok 2014 je přechodné období, systém dotací jako v roce 2013 Přímé platby systém SAPS Způsobilé i pozemky které nebyly způsobilé k 30.3.2003

Více

OECD-FAO Agricultural Outlook 2009. Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009. Stručný výhled. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

OECD-FAO Agricultural Outlook 2009. Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009. Stručný výhled. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce OECD-FAO Agricultural Outlook 2009 Summary in Czech Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009 Přehled v českém jazyce Stručný výhled Makroekonomická situace, z níž tento střednědobý výhled vychází, na základě

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Hodnocení opatření SZP týkajících se chmele Stručné shrnutí - 7.

Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Hodnocení opatření SZP týkajících se chmele Stručné shrnutí - 7. Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Hodnocení opatření SZP týkajících se chmele Stručné shrnutí - 7. prosince 2009 Tato hodnotící studie obsahuje popis současné situace odvětví chmele

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) L 321/2 NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1198/2014 ze dne 1. srpna 2014, kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů

Více

České předsednictví v EU priority ČR

České předsednictví v EU priority ČR České předsednictví v EU priority ČR Ing. Jaroslav Humpál seminář Rapotín, 2.10.2008 Úvodem ČR bude pokračovat v řešení běžících úkolů a řešit zavádění finální podoby legislativních návrhů v rámci Kontroly

Více

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku:

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Lekce Koupíme místní jablko? strana 1/2 Příloha 1 pracovní list Zaznamenejte do pracovního listu, odkud pocházejí jablka, která se prodávají v obchodě, do kterého chodíte s rodiči nakupovat. odrůda země

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 21/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ, AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA VIII NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ Kontroly a změny podmíněnosti Nejčastěji porušované požadavky GAEC 2 31x GAEC 8 18x SMR 2 11x Změny v nastavení požadavků podmíněnosti v roce 2013 Welfare (SMR 16-18)

Více

HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY

HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY ÚSES - zákon č.114/1992 Sb. O Ochraně přírody a krajiny Hlavní cíle: - nerušený vývoj přirozeného genofondu krajiny v rámci jeho přirozeného prostorového členění - optimální prostorový

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8.

Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. Příloha k č.j.: 22631/2006 12000 Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. května 2003 Obsah: I. Úvodní komentář II. Plnění

Více

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Zemědělská politika a OZE RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012-2020 Schválený vládou ČR dne 12. 9. 2012 APB analyzuje využití biomasy v ČR pro energetické

Více

AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství

AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství Ekonomické aspekty zemědělského podnikání a možnosti financování investic z EU Havlíčkův Brod 2008 Mojmír Severin Ředitel společnosti AgroConsult

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

VY_32_INOVACE_Z.2.08 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia

VY_32_INOVACE_Z.2.08 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 563/2006 - Pravidla pro poskytování podpory na hospodaření v lesích v Jihočeském kraji. I.

Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 563/2006 - Pravidla pro poskytování podpory na hospodaření v lesích v Jihočeském kraji. I. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28-XII-2006 K(2006)7278 Věc: Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 563/2006 - Pravidla pro poskytování podpory na hospodaření v lesích v Jihočeském kraji I. Postup

Více

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 ZEMĚDĚLSKÁ PRVOVÝROBA Dotace na stavby a technologie pro rostlinnou a živočišnou výrobu (sila, výrobní linky, skladovací prostory,

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Budoucnost společné zemědělské politiky EU a rozvoje venkova. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

Budoucnost společné zemědělské politiky EU a rozvoje venkova. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz Bdocnost společné zemědělské politiky EU a rozvoje venkova Jan Březina Bdocnost SZP úvod V sočasnosti běží naplno diskse o bdocnosti SZP důležitost lobbying v institcích EU prezident Sarkozy (2010): vyvolám

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

Transpozice kritérií udržitelnosti obsažených ve směrnicích 2009/30/ES a 2009/28/ES; Dosažení snížení emisí skleníkových plynů z dodaných pohonných

Transpozice kritérií udržitelnosti obsažených ve směrnicích 2009/30/ES a 2009/28/ES; Dosažení snížení emisí skleníkových plynů z dodaných pohonných Novela zákona o ochraně ovzduší transpozice kritérií udržitelnosti biopaliv uvedených ve směrnici 2009/28/ES a 2009/30/ES Ing. Jiří Hromádko, Ph.D. Hlavní cíle novely zákona Transpozice kritérií udržitelnosti

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Dr. Ing. Josef Langr CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové Současné trendy a výhledy produkce se opírají

Více

Společná zemědělská politika po roce 2013

Společná zemědělská politika po roce 2013 Společná zemědělská politika po roce 2013 Administrace nových investičních opatření Ing. Jaroslav Humpál ÚZEI Praha Rok 2013 Nařízení EP a Rady č. 671/2012 ze dne 11.7.2012 změna nařízení č. 72/2009 Modulace

Více

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Základní charakteristika Doněcké a Luganské oblasti Doněcká oblast: Poloha: Plocha: Obyvatelstvo : jihovýchodní část Ukrajiny, hraničí s Ruskou federací 26,5 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Počet:

Více

NABÍDKA ZHODNOCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

NABÍDKA ZHODNOCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ AGRO-INVEST NABÍDKA ZHODNOCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ CARDINALIA a.s. investuje pouze do perspektivních projektů v odvětví prvovýroby v zemědělství. V éře klesajících výnosů z bankovních vkladů nabízíme

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

SPOLEČNÁ RYBÁŘSKÁ POLITIKA: VZNIK A VÝVOJ

SPOLEČNÁ RYBÁŘSKÁ POLITIKA: VZNIK A VÝVOJ SPOLEČNÁ RYBÁŘSKÁ POLITIKA: VZNIK A VÝVOJ Společná rybářská politika (SRP) byla poprvé formulována v Římské smlouvě. Původně byla propojena se společnou zemědělskou politikou, ale postupem času se osamostatňovala.

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Reforma Společné zemědělské politiky (2014 2020)

Reforma Společné zemědělské politiky (2014 2020) Reforma Společné zemědělské politiky (2014 2020) Ministerstvo zemědělství 19. 2. 2014 Evropský dům 1 VYJEDNÁVÁNÍ O REFORMĚ SZP představení legislativních návrhů reformované SZP Komisí 12. 10. 2011 finální

Více

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze Porovnání výše zdanění vybraných paliv spotřební a ekologickou daní. Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze 1. Úvod Česká republika se připravovala několik let na zavedení ekologických

Více

Regionální značka jako součást marketingu

Regionální značka jako součást marketingu Regionální značka jako součást marketingu Magda Sedmíková Asociace regionálních značek, o.s. Znojmo, 23. března 2011 Co je to regionální značka? vizuální označení = logo, grafická značka záruka původu

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

Složení syrového mléka z ekologických provozů

Složení syrového mléka z ekologických provozů Složení syrového mléka z ekologických provozů O. Hanuš, V. Genčurová, H. Landová, A. Macek, R. Jedelská Výzkumný ústav pro chov skotu, s. r. o., Rapotín Seminář a workshop: Možnosti produkce funkčních

Více

TUHÁ BIOPALIVA - EKONOMIKA A KONKURENCESCHOPNOST ECONOMY AND COMPETITIVE LEVEL OF SOLID BIOFUELS

TUHÁ BIOPALIVA - EKONOMIKA A KONKURENCESCHOPNOST ECONOMY AND COMPETITIVE LEVEL OF SOLID BIOFUELS TUHÁ BIOPALIVA - EKONOMIKA A KONKURENCESCHOPNOST ECONOMY AND COMPETITIVE LEVEL OF SOLID BIOFUELS Zdeněk Abrham, Marie Kovářová Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha Abstract Paper deals with economy

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

Dobrá praxe v provozu zdravotnických zařízení

Dobrá praxe v provozu zdravotnických zařízení Národní program čistší produkce Návrh specifického podprogramu pro sektor zdravotnictví Dobrá praxe v provozu zdravotnických zařízení 1. ÚVOD 1.1 Národní program čistší produkce Dobrá praxe v provozu zdravotnických

Více

Č.j. VP/S 37a/01-160 V Brně dne 4. června 2001

Č.j. VP/S 37a/01-160 V Brně dne 4. června 2001 Č.j. VP/S 37a/01-160 V Brně dne 4. června 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 21.3. 2001 na základě žádosti Ministerstva zemědělství České republiky ze dne 28.2. 2001, č.j.:

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

VYLEPŠENÍ KONCEPCE NÁMOŘNÍCH DÁLNIC

VYLEPŠENÍ KONCEPCE NÁMOŘNÍCH DÁLNIC GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE B: STRUKTURÁLNÍ POLITIKA A POLITIKA SOUDRŽNOSTI DOPRAVA A CESTOVNÍ RUCH VYLEPŠENÍ KONCEPCE NÁMOŘNÍCH DÁLNIC SHRNUTÍ Abstrakt Tato studie podává

Více

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY Česká republika a Slovensko v roce 2014 Autoři: Jonáš Rais Martin Reguli Barbora Ivanská Březen 2014 Poznámka: Text je výstupem mezinárodní výzkumné spolupráce Centra

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Potraviny v širších souvislostech

Potraviny v širších souvislostech Potraviny v širších souvislostech Ostrava, 6.11. 2012 Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org 1 Svět -7 miliard obyvatel ČR 10,3 mil. Dnešní kontext V roce 2009 trpěla hladem více než miliarda

Více

DYNAMIKA KRAJINY. ČVUT FSv - katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

DYNAMIKA KRAJINY. ČVUT FSv - katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství DYNAMIKA KRAJINY Dnešní stav krajiny je výsledkem spolupůsobení 5 základních faktorů přírodního původu : 1. Reliéf krajiny 2. Podnebí 3. Osídlení rostlinnými a živočišnými druhy (klima, migrace) 4. Vývoj

Více

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. OKRUH II LEGISLATIVA Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. LEGISLATIVA nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Biologicky rozložitelný odpad - pojmy

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad Z á s a dy s p r á v n é z e m ě d ě l s k é p r a x e p r o o c h r a n u v o d Úvod Cílem směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice)

Více

Pracovní skupina č. IV: Organizace trhu

Pracovní skupina č. IV: Organizace trhu ANALÝZA PROBLÉMOVÝCH TÉMAT V RÁMCI PRIORITY 3 PODPORA ORGANIZACE POTRAVINOVÉHO ŘETĚZCE A ŘÍZENÍ RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ Pracovní skupina č. IV: Organizace trhu Problematická oblast: Zlepšení postavení prvovýrobců

Více

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné Informace k vyplňování Fiche pole 32. Kritéria pro monitoring a hodnocení stvená MAS Tato kritéria pro monitoring a hodnocení ve Fichi si stvuje sama MAS a slouží MAS pro kontrolu plnění cílů a evaluaci

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie Ročník Téma Výsledky Učivo 1. září - říjen Země jako vesmírné těleso charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše sluneční soustavu popíše uspořádání hvězd do galaxií zná současné názory na vznik a vývoj

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD Ing. Václav Včelák Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 2007 2013 European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) EAFRD rozdělen na

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

k poskytování podpory dle nařízení Komise (ES) č. 1857/2006

k poskytování podpory dle nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 Prováděcí pokyn Státního pozemkového úřadu k poskytování podpory dle nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 SPLÁTKOVÝ REŽIM PRO ZEMĚDĚLSKOU PRVOVÝROBU ÚVODNÍ USTANOVENÍ Na základě nařízení Komise (ES) č. 1857/2006

Více

Může nás krajina energeticky uživit?

Může nás krajina energeticky uživit? Může nás krajina energeticky uživit? Ing. Jiří Krist Seminář: Obce a regiony odolné proti změně klimatu Liberec, 8. prosince 2014 EKOTOXA s.r.o. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU 1) Země jako vesmírné těleso. Země jako součást vesmíru - Sluneční soustava, základní pojmy. Tvar, velikost a složení zemského tělesa, srovnání Země s ostatními tělesy Sluneční

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Více rozmanitosti, více vitality

Více rozmanitosti, více vitality Více rozmanitosti, více vitality Happy life, den za dnem. Pro mého psa vybírám a kupuji jen to nejlepší. Obsahuje výborné drůbeží a jehněčí maso a k tomu denní porci ovoce a zeleniny. To se přece líbí

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

PROGRAM LIFE+ http://ec.europa.eu/life

PROGRAM LIFE+ http://ec.europa.eu/life PROGRAM LIFE+ http://ec.europa.eu/life 1 Komunitární program LIFE+ Program spravovaný přímo Evropskou komisí řízení programu hodnocení a schvalování projektů monitoring projektů MŢP národní kontaktní místo

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

PODPORA PRO EVROPSKÉ PARLAMENTÁRNÍ ÚŘADNÍKY

PODPORA PRO EVROPSKÉ PARLAMENTÁRNÍ ÚŘADNÍKY PODPORA PRO EVROPSKÉ PARLAMENTÁRNÍ ÚŘADNÍKY 3 / ZARUČENÍ BUDOUCNOSTI S NÍZKOU ÚROVNÍ UHLÍKU 3 / ZARUČENÍ BUDOUCNOSTI S NÍZKOU ÚROVNÍ UHLÍKU Evropa se zavázala k omezení růstu globální teploty o 2 C. Předpokládá

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie Identifikace regionálních disparit v oblasti obnovitelných zdrojů energie na Jesenicku Bc. Krystyna Nováková Komplexní regionální marketing jako koncept rozvoje rurálního periferního

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Stav, vývoj a možnosti diverzifikace podnikatelských aktivit v zemědělství ČR a EU 27

Stav, vývoj a možnosti diverzifikace podnikatelských aktivit v zemědělství ČR a EU 27 Stav, vývoj a možnosti diverzifikace podnikatelských aktivit v zemědělství ČR a EU 27 Jindřich ich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Jihlava, 9. 11. 2007 Definice diverzifikovaných

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 27.4.2015 PRACOVNÍ DOKUMENT o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Zpravodaj:

Více

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010 Prodej ze dvora- marketing zemědělských komodit LEDEN A ÚNOR 2010 Výhody nákupu místní produkce pro obchodníky - nákupčí vyšší kvalita (zejména u rychle se kazícího zboží, které je nutno přepravovat) p

Více

BULLETIN ÚZEI. Struktura ekologických zemědělců v ČR dle klasifikačního systému EU

BULLETIN ÚZEI. Struktura ekologických zemědělců v ČR dle klasifikačního systému EU BULLETIN ÚZEI Struktura ekologických zemědělců v ČR dle klasifikačního systému EU č. 4/2013 STRUKTURA EKOLOGICKÝCH ZEMĚDĚLCŮ V ČR DLE KLASIFIKAČNÍHO SYSTÉMU EU Obsah Úvod... 1 Klasifikační systém zemědělských

Více

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Zemědělství

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Zemědělství Zápis z I. jednání Pracovní skupiny Zemědělství Spálené Poříčí, 9.6. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na setkání identifikovali a potvrdili jako potřeby/problémy zemědělských podnikatelů na území působnosti

Více

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY Zeměpis ročník TÉMA G5 Úvod do geografie Země jako vesmírné těleso Znázornění Země na mapách vymezí objekt studia geografie; rozdělí geografii jako vědu; zhodnotí význam geografie pro společnost; geografie

Více

VÝZVA č. 01/08/MAS NJ

VÝZVA č. 01/08/MAS NJ VÝZVA č. 01/08/MAS NJ Místní akční skupina Nízký Jeseník, o.s. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI NA PROJEKTY PRO ROK 2008 na realizaci Strategického plánu Leader 2007 2013 v rámci Programu

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

Program rozvoje venkova. v období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. v období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova v období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Programové období 2014-2020 nový rámec pro II. pilíř SZP - rozvoj venkova

Více

Diverzifikace činností zemědělských podniků. Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2.

Diverzifikace činností zemědělských podniků. Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2. Diverzifikace činností zemědělských podniků Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2. 2014 Diverzifikace V obecné rovině: rozrůzňování, zvyšování

Více

Podpora geotermálního dálkového vytápění v Evropě

Podpora geotermálního dálkového vytápění v Evropě Podpora geotermálního dálkového vytápění v Evropě O geotermálním dálkovém vytápění V Evropě existuje více než 5000 systémů dálkového vytápění, včetně více než 240 geotermálních vytápěcích systémů. První

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více