Studie vyhodnocující opatření Společenství v odvětví sušených krmiv

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studie vyhodnocující opatření Společenství v odvětví sušených krmiv"

Transkript

1 1 Studie vyhodnocující opatření Společenství v odvětví sušených krmiv AND-International (Paris), COGEA (Roma), l Université de Lleida (Lleida) a Danish Agriculture Advisory Service (Aarhus) pro Generální ředitelství pro zemědělství Evropské komise Souhrn 1. HOSPODÁŘSKÉ ASPEKTY ODVĚTVÍ SUŠENÝCH PÍCNIN V období se v EU 25 vyprodukovalo 4,5 miliónů tun sušených krmiv, z čehož 80 % připadlo na vojtěšku a 20 % na trávu. Šlo o produkci v 17 členských státech (ČS), přičemž produkce 8 zemí, které byly vybrány pro studii, představuje více než 97 %. Největší producentskou zemí je Španělsko (45 %), následuje Francie (24 %), Itálie (15 %) a Německo (7 %). Nizozemsko, Dánsko, Spojené království a Česká republika dohromady vyprodukují 8 % celkové produkce. Více jak polovina produkce je soustředěna ve třech oblastech: v údolí řeky Ebro, v údolí řeky Pád a v oblasti Champagne-Ardenne. Obrat tohoto průmyslu se za období 2005/2006 odhaduje na 550 milionů EUR, což představuje 0,9 % obratu odvětví výroby krmiva pro dobytek v Evropě. V odvětví pracuje přibližně osob na plný pracovní úvazek, z čehož v přímo navazujících oborech. Sušená krmiva se pěstují na hektarech a představují každoročně pouze méně než 1 % plochy vyhrazené zeleným pícninám v EU 25 v rámci systému střídání plodin (včetně spásaných ploch). V případě vojtěšky se sušení týká 23 % osázené plochy. Sušená krmiva poskytují 15 % rostlinných bílkovin používaných v EU 25. V 70 % případů je sušené krmivo spotřebováváno v čisté formě a nejsou do něj přidávány žádné jiné suroviny a ani se s nimi nemísí. Hlavním odbytištěm je chov dojnic (63 %). Chov mléčných plemen ovcí a koz představuje 18 % prodeje a chov králíků 10 %. Jako výhody dehydratovaných krmiv kupující uvádějí uchovávání, pravidelnost a výbornou hygienickou kvalitu. Kromě vysokého množství bílkovin dodávají luštěniny a ostatní dehydratované trávy přežvýkavcům vlákninu, vápník a další vyhledávané živiny (omega 3). Jejich hlavním nedostatkem jsou vysoké náklady na produkci, pokud je porovnáme s cenou soji, jako jejich hlavní náhražky používané v chovu. Příležitosti rozvoje a vývoje odvětví sušených krmiv souvisí se vzrůstající poptávkou odvětví chovu koní pro trávení volného času, s využíváním biomasy jako zdroje energie a se zlepšováním tepelné bilance (a emisí CO 2 ) podniků. Mezi hrozby patří zvýšení nákladů na energie, zohlednění bilance CO 2 a nové náhražky (vedlejší produkty z odvětví biopaliv). 2. VYHODNOCENÍ SPOLEČNÉ ORGANIZACE ZEMĚDĚLSKÉHO TRHU SE SUŠENÝMI KRMIVY 2.1. SPOLEČNÁ ORGANIZACE ZEMĚDĚLSKÉHO TRHU SE SUŠENÝMI KRMIVY Politika podporující produkci sušených krmiv existuje již od roku Body odůvodnění původního nařízení zdůrazňují cíl rozvíjet produkci rostlinných bílkovin, aby byl snížen schodek Společenství. Podpora byla určena zpracovatelskému průmyslu a režim byl do reformy v roce 2003 několikrát pozměněn. Reforma, která vstoupila v platnost v roce 2005, poskytuje

2 2 producentům z předchozího období přímou oddělenou platbu a harmonizuje vázané částky, jimiž jsou dotovány oba typy zpracování: dehydratace zelených pícnin a mletí krmiv sušených na slunci (33 EUR na tunu hotového výrobku). Systém podpor je od roku 1995 vymezen zavedením maximálního zaručeného množství (MZM), které je rozvržené na vnitrostátní zaručená množství (VZM). Ukazuje se, že objem produkce odpovídá maximálnímu zaručenému množství, zatímco míra využití vnitrostátního zaručeného množství je velmi proměnlivá: členské státy se středomořským podnebím produkci pícnin rozvinuly, ve státech severní a východní Evropy se snížila ODPOVĚDI NA HODNOTÍCÍ OTÁZKY Téma č. 1: Účinnost podpory před a po reformě Otázka č. 1 Do jaké míry tento systém přispěl ke zlepšení nabídky krmiv bohatých na bílkoviny určených pro živočišnou výrobu? Společná organizace zemědělských trhů umožnila rozvoj a zachování objemu produkce, a to na úrovni vyšší než je maximální zaručené množství; Sušená krmiva jsou produkty oblíbené u uživatelů, pod podmínkou ceny a ne pouze pro jejich vysoký obsah bílkovin; Ceny určuje trh. Segmenty vyšší kvality umožňují politiku vyšších cen a představují přibližně 20 % objemu. OTÁZKA č. 2 Do jaké míry tento systém podpořil pravidelnou nabídku zelené pícniny zpracovatelům? Ztráta rentability tohoto průmyslového odvětví, částečně kvůli snížení podpory Společenství od roku 1995 a vzrůstajícím nákladům na energie, vedla k výrazné vlně uzavírání zpracovatelských závodů, k zániku podniků a ke snižování produkce. Uvedená ztráta rentability se projevila hlavně na začátku řetězce, a to podstatným snížením cen nabízených producentům. Málo atraktivní ceny vedly k omezení dodávek. Členské státy v jižní Evropě tímto vývojem neprošly, protože náklady na zpracování jsou zde nižší. Reforma z roku 2003 uplatňovaná v letech 2005 a 2006 tento vývoj zvýraznila: snižování cen nabízených producentům se tentokráte dotklo také členských států z jižní Evropy. Na severu Evropy umožnil systém až do období části dotčeného průmyslu přežít, zatímco zbytek zanikl. Systém tedy nebyl vždy účinný. Vzhledem k cíli, kterým je zásobování zpracovatelských závodů, reforma účinnost systému oslabila, protože snižování cen producenty stále méně motivuje. OTÁZKA č. 3 Do jaké míry si producenti uvědomovali výhody systému? Přestože systém nezavádí zvláštní mechanismus pro poskytování podpory na zpracování producentům, systém uzavírání smluv zavedený nařízením umožnil převedení části podpory na ceny, které jsou smluvně zajištěny na dostatečně přitažlivé úrovni. Na základě údajů datové sítě RICA byly porovnány relativní rentability faktoru půda a faktoru práce. Výsledky obecně ukázaly, že hospodářstvím pěstujícím pícniny plynuly vyšší odměny z faktoru práce (a se stoupající tendencí v čase), pokud používala méně pracovní síly, a to často i při menší rentabilitě faktoru půda. Tyto výsledky potvrzují, že producenti využívali podpor na zpracování přímo, a to prostřednictvím cen.

3 Téma č. 2: Životní prostředí OTÁZKA Č. 4 Do jaké míry měl systém ve svém celku negativní dopady na půdu a vodu? Analýza se zaměřila především na Španělsko, kde jsou klimatické a přírodní podmínky půdy nejproblematičtější a kde se při pěstování pícnin pravidelně využívá zavlažování. Obecně lze říci, že větší potřeba vláhy u vojtěšky ve srovnání s kukuřicí nebo ozimy vede k závěru, že rozšiřování ploch pěstování pícnin přispělo k větší spotřebě zavlažovací vody v dotčených pěstitelských oblastech. Pokud by se upustilo od pěstování vojtěšky ve prospěch monokulturního pěstování kukuřice, odhaduje se, že by se každoročně ušetřilo 270 milionů kubických metrů vody, což představuje 3,2 % současné spotřeby. OTÁZKA č. 5 Do jaké míry celý systém přispěl k nežádoucímu zvýšení spotřeby fosilních paliv? Jaké jsou důsledky pro životní prostředí? Spotřeba energií průmyslem sušených krmiv je jedním z přímých hrubých důsledků společné organizace zemědělských trhů. Spočívá v emisích skleníkových plynů odhadovaných na 1,6 milionů tun ekvivalentu CO 2 předtím, než začala působit reforma ( ), a na 1,4 milionů tun ekvivalentu CO 2 během období (snížení se vysvětluje snížením zpracovaného množství). Fosilní paliva představují přibližně 90 % energetických zdrojů tohoto průmyslu v období , což je přibližně tun ekvivalentu ropy. Obnovitelné zdroje energie se rozvíjejí pomalu a nerovnoměrně podle jednotlivých členských států. Společná organizace zemědělských trhů byla podružná při volbě technologií a paliv příjemců. Reforma z roku 2003 způsobila pokles výroby dehydratovaných krmiv (- 16 % za období ) a následný a úměrný pokles spotřeby fosilních paliv, výrazně však nepřispěla k významnějšímu rozvoji krmiva sušeného na slunci (s částečnou výjimkou Itálie). OTÁZKA č. 6 Do jaké míry měl celý systém pozitivní dopad na životní prostředí a do jaké míry je možné tyto dopady vylepšit? Nesporné a podstatné pozitivní dopady na životní prostředí, které lze považovat za přímé hrubé vlivy společné organizace zemědělských trhů, souvisejí se zemědělskou produkcí zelené pícniny určené pro sušení. Závisejí na řadě zemědělských faktorů (pozitivní dopady pěstování luštěnin, zejména vojtěšky, jsou větší než u smíšených luk nebo travin zejména proto, že luštěniny jsou schopny vázat atmosférický dusík a poutat ho v půdě) a souvisejí se způsobem využívaní a zhodnocování půdy v místních podmínkách. Povaha a rozsah pozitivních důsledků jsou následkem toho velmi různé podle oblastí, zejména v systému střídání intenzivně pěstovaných plodin na orné půdě: v oblasti Champagne s 5 % ZVP není přínos nezanedbatelný a v údolí řeky Pád s 16,6 % ZVP je pozitivní přínos velmi výrazný. Na místní úrovni umožňuje pěstování pícnin pro dehydratování ušetřit každoročně přibližně tun chemického dusíku, tun ekvivalentu ropy fosilních paliv a 1 milion tun ekvivalentu CO 2 skleníkových plynů v porovnání s alternativními plodinami v každé oblasti. Na globální úrovni (klimatické změny, spotřeba zdrojů a půdy) je bilance méně zřejmá, zejména z důvodu vývoje znalostí a přístupů a neexistence platné metodologie na mezinárodní úrovni.

4 Téma č. 3: Účinnost a jednotnost OTÁZKA č. 7 Do jaké míry byl systém při realizaci plánovaných dopadů účinný? Rozpočet má omezenou účinnost: Analýza ukázala, že sušeným krmivům byla před reformou poskytována mnohem větší podpora na hektar než alternativním plodinám (před oddělením: obiloviny, olejnaté plodiny). Přestože došlo přijetím nařízení č. 1786/2003 ke snížení sazby vázané podpory a ke sjednocení dehydratovaného a na slunci sušeného krmiva, zůstávají náklady na podpory a správu na velmi vysoké úrovni v poměru k ceně za jednotku vyrobených bílkovin. Průzkum na místě ukázal, že náklady na správu se v jednotlivých podnicích a členských státech výrazně liší. OTÁZKA č. 8 Do jaké míry se systém ve své současné podobě shoduje s cíli SZP (po reformě z roku 2003 a při začlenění politiky rozvoje venkova za období )? 1- Soulad současného systému s cíli reformované SZP Současný systém není v souladu s cílem liberalizace trhu, neboť existence ještě vázané podpory umožňuje hospodářským subjektům zachovat pro zemědělské producenty pobídkový systém. Má tedy narušující účinky. S cílem životaschopnosti odvětví je v souladu jen částečně. Na úrovni zemědělství došlo k posílení zemědělských hospodářství, ale na průmyslové úrovni přispělo omezení vázané podpory (společně s ostatními ke kontextu citlivými faktory) ke snížení hospodářské rentability a životaschopnosti. Pro řadu činitelů tohoto odvětví, zejména na severu, je výhledem rychlý úpadek. S cílem udržování životního prostředí je v souladu jen částečně. Na úrovni zemědělství vyvolalo částečné oddělení v některých oblastech s intenzivním pěstováním zmenšení ploch s vojtěškou a jejich nahrazení plodinami s větším vlivem na životní prostředí. Na průmyslové úrovni zůstává relativní snížení spotřeby paliv omezené. S cílem zjednodušení systému řízení v souladu není kvůli přetrvávající existenci dvou administrativních systémů, jednoho pro vázané a druhého pro nevázané podpory. 2- Pravděpodobné důsledky úplného oddělení vzhledem k cílům V případě úplného oddělení by se cíle liberalizace trhu dosáhlo. Životaschopnost odvětví: oddělení by vedlo k výraznému poklesu činností v oblasti zpracování, zejména v severských státech. Pokud by neexistovaly podstatné možnosti přeměny podniků, vyvolalo by uzavření jejich většiny omezení hospodářské činnosti a snížení zaměstnanosti v dotčených oblastech, což není v souladu s cíli a strategií rozvoje venkova. Ochrana místního životního prostředí: na úrovni zemědělství by důsledky úplného oddělení byly velmi negativní z důvodu přeměny ploch s pícninami na plochy s pěstováním obilovin, olejnatých semen a bílkovinných plodin (více hnojiva a pesticidů, větší znečištění a eroze, méně biodiverzity). Pozitivní důsledky pro zavlažování ve Španělsku by byly velmi omezené. Tento vývoj je v rozporu s cíli a strategií rozvoje venkova a se strategií udržitelného rozvoje. Na průmyslové úrovni by uzavření sušáren mělo pozitivní dopad na životní prostřední, neboť spotřeba fosilních paliv a emise CO 2 by se snížily na nulu, což je v souladu s cílem. Pokud jde o zjednodušení systému řízení, úplné oddělení by umožnilo cíle dosáhnout.

5 5 OTÁZKA č. 9 Do jaké míry cíle sledované systémem odpovídají zjištěným potřebám producentů, konečných uživatelů a venkovských oblastí? Zajištění zásobování a rovnováha trhu Společenství s rostlinnými bílkovinami pro dobytek (původní cíl společné organizace zemědělských trhů) závisí na podporované produkci sušených krmiv jen velmi málo (2 % zásobování produkty bohatými na bílkoviny). Výrobci krmiv mají sušená krmiva v oblibě spíše pro jejich vlastnosti průmyslové suroviny (pravidelnost, hygienická jakost) než pro jejich obsah bílkovin a vlákniny. Sušená krmiva nejsou pro průmysl nezbytná, jsou pro něj ale příležitostně zajímavá, a to podle jejich momentální ceny vzhledem k cenám jiných surovin. Systém přesto částečně uspokojuje některé potřeby: producentů: poskytuje jim rentabilní odbyt anebo jim umožňuje pěstování plodiny zajímavé ze zemědělského hlediska; chovatelů mléčného skotu producentů pícniny určené k sušení: umožňuje jim optimalizovat pracovní dobu, potenciál výroby krmiv, dávky a správu jejich stáda; chovatelů, kteří nejsou producenty ale uživateli, zejména chovatelů králíků, producentů mléka pro některé sýry s označením původu (AOC) nebo intenzivních producentů. Na úrovni území systém uspokojuje některé kolektivní požadavky: nabízí alternativu k pěstování obilnin a olejnatých semen, to znamená největších spotřebitelů chemických látek, zejména dusíku, a tím umožňuje snížit znečišťování vodních toků; ve Španělsku je schopnost vojtěšky strukturovat půdu účinným prostředkem proti erozi, což nabývá na významu v případě, je-li k jejímu pěstování alternativou pěstování kukuřice; v některých regionech a malých oblastech (Champagne-Ardenne, severní Nizozemsko, část údolí řeky Ebro) představuje sušení pícnin strategický nebo významný zdroj zaměstnanosti. 3. DOPORUČENÍ 3.1. DNEŠNÍ REŽIM PODPORY NEMŮŽE BÝT ZACHOVÁN V SOUČASNÉM STAVU, ANI ZNOVU PŘIZPŮSOBEN Vzhledem k výše uvedeným důvodům režim podpory pro sušená krmiva nesmí být zachován v současném stavu. Vývoj v rámci prvního pilíře SZP může jít pouze směrem k ukončení podpory. Prokázaný příznivý dopad na životní prostředí a rozvoj venkova spadá více do druhého pilíře. Zastavení vázané podpory bude mít následující přímé důsledky: drastické snížení vyprodukovaného množství, přibližně o 80 %; ztrátu pracovních míst, příjmů, průmyslových aktiv a know-how. Možnosti rekvalifikace dotčených zaměstnanců v málo osídlených venkovských oblastech jsou ve 30 % případů malé; příjmy zemědělských hospodářství věnujících se pěstování pícnin, která přejdou na jinou produkci, by neměly být postiženy, stejně jako zásobování výrobců krmných směsí pro zvířata; zmizí přínosy pro místní životní prostředí; globální přínos pro životní prostředí vyplyne ze zastavení spotřeby fosilních paliv pro dehydrataci a odpovídajícího snížení emisí CO 2.

6 OCHRANA ACQUIS SPOLEČNÉ ORGANIZACE ZEMĚDĚLSKÝCH TRHŮ VYŽADUJE VHODNOU PODPORU Pozitivní dopady společné organizace zemědělských trhů se týkají několika velmi ohraničených oblastí v EU a spadají hlavně do rámce rozvoje venkova a ochrany místního životního prostředí. Bez vázané podpory nemůže toto odvětví přežít. Ochrana acquis společné organizace zemědělských trhů, která jsou velmi pozitivní z hlediska rozvoje venkova, bude zajištěna přenosem podpory z prvního do druhého pilíře SZP. K tomuto přenosu je třeba přistupovat bez předsudků. Předpokládá přesto politickou vůli a větší zapojení vnitrostátních orgánů, aby byl zaveden jak určitý režim, tak jisté přechodné období a případně proveden převod rozpočtových prostředků společné organizace zemědělských trhů směrem k vnitrostátním programům rozvoje venkova OBDOBÍ PŘECHODU K DRUHÉMU PILÍŘI SE STANOVENÍM NOVÝCH CÍLŮ VHODNÝCH PRO ZJIŠTĚNÉ POTŘEBY Zavedení přechodného režimu lze odůvodnit potřebami plánování a časovými omezeními, mezi něž patří hlavně nedávné zavedení vnitrostátních programů rozvoje venkova. Přechodné období je nutné pro přizpůsobení producentů pícnin, pro posílení konkurenceschopnosti zpracovatelů, pro stanovení jasných místních cílů v oblasti rozvoje venkova, zaměstnanosti a přínosů pro místní životní prostředí ZAPOJENÍ DO VNITROSTÁTNÍCH PROGRAMŮ ROZVOJE VENKOVA Podpora produkce zelených pícnin by mohla vycházet ze dvou hlavních záměrů vnitrostátních programů rozvoje venkova, to znamená: Protiváha intenzivní produkci v oblastech s pěstováním plodin na orné půdě. Specifická podpora pěstování vojtěšky by tak mohla spadat do rámce systému střídání plodin s cílem ochrany životního prostředí; Ochrana travnatých ploch a systému poloextenzivního chovu na pastvinách v jiných oblastech (Spojené království, Německo, Dánsko ) s dopadem na strukturování jednotlivých oborů (občas směrem k biologickému zemědělství) a s řadou přínosů pro životní prostředí (udržování rostlinného povrchu na úhoru, rozmanitost zemědělských ekosystémů, využití půdy, omezení zbytečné přepravy ). Podpora investic do zpracovatelského průmyslu (logika propojení začátku a konce řetězce) a hledání co nejlepšího zhodnocení produktů (logika investic ve prospěch životního prostředí) by rovněž mohly být využity jako nástroj pomoci průmyslníkům při hledání větší konkurenceschopnosti produktů a výrobních postupů.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.9.2008 KOM (2008) 570 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv CS CS ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv 1. ÚVOD Podle

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.5.2008 KOM(2008) 307 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU

Více

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu 15. listopadu 2012, Agroprogress Trnava Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Strukturální nerovnováha mezi RV a ŽV Potenciál

Více

PŘÍLOHA. Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV

PŘÍLOHA. Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV CS PŘÍLOHA Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV Druhy regionů a dodatečné prostředky Ustanovení čl. 59 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1305/2013 méně rozvinuté regiony Ustanovení čl. 59

Více

PŘÍLOHA. Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV

PŘÍLOHA. Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV CS PŘÍLOHA Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV Druhy regionů a dodatečné prostředky 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Celkem Ustanovení čl. 59 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1305/2013

Více

Hodnocení opatření společné zemědělské politiky týkajících se odvětví rýže

Hodnocení opatření společné zemědělské politiky týkajících se odvětví rýže Rámcová smlouva č. 30-ES-0197396/00-06 Hodnocení dopadu opatření SZP na odvětví, která jsou nebo byla příjemci přímých podpor - PARTIE 6: Rýže a tabák Hodnocení opatření společné zemědělské politiky týkajících

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v odvětví bobulovin, třešní a višní určených ke zpracování

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v odvětví bobulovin, třešní a višní určených ke zpracování P6_TA(2006)0420 Odvětví bobulovin, třešní a višní určených ke zpracování Usnesení Evropského parlamentu o situaci v odvětví bobulovin, třešní a višní určených ke zpracování Evropský parlament, - s ohledem

Více

Posouzení opatření SZP v odvětví chovu koz a ovcí

Posouzení opatření SZP v odvětví chovu koz a ovcí 10 Boulevard de Bonne Nouvelle - 75010 Paris Posouzení opatření SZP v odvětví chovu koz a ovcí NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ č. AGRI 2010 EVAL 02 Pro GŘ Agri Evropská komise Krátké shrnutí Listopad 2011 1 1 CÍL, RÁMEC

Více

ČERPÁNÍ DOTACÍ Z EU VE

ČERPÁNÍ DOTACÍ Z EU VE ČERPÁNÍ DOTACÍ Z EU VE VZTAHU KE SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITICE Ing. Václav Suchan, CSc., MBA FOODSERVIS s.r.o., Potravinářská komora ČR Školení pracovníků masného průmyslu Hotel Best Western Grand Beroun

Více

Kontrola stavu reformy Společné. Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropská komise

Kontrola stavu reformy Společné. Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropská komise Kontrola stavu reformy Společné zemědělsk lské politiky: Legislativní návrhy Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropská komise Vyhodnocení a úprava dnešní SZP (1/3) Současná situace

Více

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Evropská politika, směrnice a regulace Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Ing. Michael ten Donkelaar ENVIROS, s.r.o. 1 Obsah Energetická politika EU Energetický balíček

Více

Program rozvoje venkova. Ing. Vlastimil Zedek Biomasa, bioplyn a energetika, 9.-10. 12. 2014, Třebíč

Program rozvoje venkova. Ing. Vlastimil Zedek Biomasa, bioplyn a energetika, 9.-10. 12. 2014, Třebíč Program rozvoje venkova Ing. Vlastimil Zedek Biomasa, bioplyn a energetika, 9.-10. 12. 2014, Třebíč Program rozvoje venkova (PRV) Program rozvoje venkova České republiky je nástrojem pro získání finanční

Více

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Seminář Biomasa jako zdroj energie II Rožnov p.r., 29.2.2008 Jaroslav Jakubes, ENVIROS, s.r.o. Obsah prezentace 1.Energetická soběstačnost regionu

Více

AK a obnovitelné zdroje energie

AK a obnovitelné zdroje energie AK a obnovitelné zdroje energie 27. listopadu 2012, CZ Biom Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Strukturální nerovnováha mezi RV a ŽV Potenciál zemědělské půdy v ČR pro OZE Přínosy

Více

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu pro období 2016 až 2018

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu pro období 2016 až 2018 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2015 COM(2015) 344 final 2015/0151 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu pro období 2016 až

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 21/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ, AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA VIII NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

Společná zemědělská politika v období 2014-2020 a její dopad na ČR. Jan Březina, europoslanec

Společná zemědělská politika v období 2014-2020 a její dopad na ČR. Jan Březina, europoslanec Společná zemědělská politika v období 2014-2020 a její dopad na ČR Jan Březina, europoslanec Chronologie vývoje nové SZP v období 2014-2020 4-6/2010: veřejná konzultace k budoucí podobě a cílům SZP 11/2010:

Více

Možnosti čerpání dotací pro zemědělské podnikatele z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Pošumaví pro plánovací období

Možnosti čerpání dotací pro zemědělské podnikatele z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Pošumaví pro plánovací období Možnosti čerpání dotací pro zemědělské podnikatele z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Pošumaví pro plánovací období 2014-2020 Podklad pro jednání 27.1.2015 Zpracoval dne 21.1.2015 Ing. Petr

Více

Program rozvoje venkova. Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV, MZe

Program rozvoje venkova. Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV, MZe Program rozvoje venkova Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV, MZe Obsah prezentace 1) Vyhodnocení PRV 2007-2013 2) PRV 2014-2020 3) CLLD pro zemědělce 4) Změny po roce 2017 a budoucnost SZP

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o výdajích EZZF. Systém včasného varování č. 1-4/2016

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o výdajích EZZF. Systém včasného varování č. 1-4/2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.4.2016 COM(2016) 240 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o výdajích EZZF Systém včasného varování č. 1-4/2016 CS CS OBSAH 1. Rozpočtový proces EZZF na rok

Více

Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR

Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR Biomasa & Energetika 2011 Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR Ing. Mirek Topolánek předseda výkonné rady 29. listopadu 2011, ČZU Praha Výhody teplárenství 1. Možnost

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace 1) Co je v období 2014-2020 nového pro rozvoj venkova v

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0286/23. Pozměňovací návrh. Julia Reda, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0286/23. Pozměňovací návrh. Julia Reda, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE 25.11.2014 B8-0286/23 23 Bod odůvodnění I I. vzhledem k tomu, že neomezená hospodářská soutěž a rovné podmínky pro společnosti, které podpoří investice, jsou pro toto hospodářské odvětví klíčové, protože

Více

3. STRUKTURA ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V ROZLIŠENÍ PODLE TYPŮ VÝROBNÍHO ZAMĚŘENÍ

3. STRUKTURA ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V ROZLIŠENÍ PODLE TYPŮ VÝROBNÍHO ZAMĚŘENÍ 3. STRUKTURA ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V ROZLIŠENÍ PODLE TYPŮ VÝROBNÍHO ZAMĚŘENÍ Aktualizovaný klasifikační systém zemědělských podniků EU přináší nový pohled na strukturu českého zemědělství. Základní informaci

Více

Zvyšující se produkce mléka přináší stále větší problémy především v oblasti výživy dojnic a v ekonomice výroby mléka. Ještě před dvěmi lety byla

Zvyšující se produkce mléka přináší stále větší problémy především v oblasti výživy dojnic a v ekonomice výroby mléka. Ještě před dvěmi lety byla AgroKonzulta Žamberk s.r.o. Klostermanova ul. 1258, 564 01 Žamberk Tel.: 465 676767 Fax: 465 676700 E-mail:mikyska@ agrokonzulta.cz E-mail: vyziva@ agrokonzulta.cz Ing. František Mikyska Problémy ve výživě

Více

Zemědělství a potravinářský průmysl

Zemědělství a potravinářský průmysl Zemědělství a potravinářský průmysl Údaje z vykazovaného roku 26 Zeme Sasko Údaje z vykazovaného roku 26 ROZLOHA A OBYVATELSTVO VYUŽÍVÁNÍ ZEMĚDĚLSKĚ PŮDY ROZLOHA Celková rozloha 1. ha 1.842 35.75 Zemědělská

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.3.2014 C(2014) 1445 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012,

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

6. 3. 2013 B7-0079/177

6. 3. 2013 B7-0079/177 6. 3. 2013 B7-0079/177 Pozměňovací návrh 177 João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Kyriacos Triantaphyllides za skupinu GUE/NGL Mandát k interinstitucionálním

Více

XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y

XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 3. listopad 2010, Pardubice BOHATÁ AGRÁRNÍ HISTORIE 1/2 Období první republiky hluboká tradice a výrazné úspěchy ČR leader v

Více

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list)

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Exkurze Biofarma JURÉ (Pracovní list) Označení: EU-Inovace-Ex-Př-07 Předmět: Přírodopis Cílová skupina: 6. - 9. třída

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

- Alliance Environnement - Evropské hospodářské zájmové sdružení

- Alliance Environnement - Evropské hospodářské zájmové sdružení - Alliance Environnement - Evropské hospodářské zájmové sdružení EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství pro zemědělství Rámcová smlouva o posouzení dopadů opatření společné organizace trhů a přímých podpor

Více

lní vývoj a další směr r v energetickém Mgr. Veronika Bogoczová

lní vývoj a další směr r v energetickém Mgr. Veronika Bogoczová Aktuáln lní vývoj a další směr r v energetickém využívání biomasy Mgr. Veronika Bogoczová Hustopeče e 5. 6. května 2010 Obsah prezentace Úvod Výroba elektřiny z biomasy Výroba tepelné energie z biomasy

Více

Principy CAP (Komise)

Principy CAP (Komise) Proč CAP? Strategicko politické důvody (soběstačnost 85%) Zájem na rovnoměrném osídlení Ochrana drobných zemědělců Stabilita cen primárních surovin je důležitá pro nízkou p a stabilizaci životních nákladů

Více

Dipartimento di Economia ed Ingegneria Agrarie. Università di Bologna. jako subdodavatel. Shrnutí

Dipartimento di Economia ed Ingegneria Agrarie. Università di Bologna. jako subdodavatel. Shrnutí a Dipartimento di Economia ed Ingegneria Agrarie Università di Bologna jako subdodavatel HODNOCENÍ OPATŘENÍ PRO PŮDU VYŇATOU Z PRODUKCE V LETECH 2000 AŽ 2006 Shrnutí 1 ÚVOD Opatření pro půdu vyňatou z

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

České předsednictví v EU priority ČR

České předsednictví v EU priority ČR České předsednictví v EU priority ČR Ing. Jaroslav Humpál seminář Rapotín, 2.10.2008 Úvodem ČR bude pokračovat v řešení běžících úkolů a řešit zavádění finální podoby legislativních návrhů v rámci Kontroly

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 240. USNESENÍ

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 240. USNESENÍ Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2005 4. volební období 240. USNESENÍ výboru pro evropské záležitosti z 35. schůze konané dne 10. listopadu 2005 k Návrhu nařízení Rady o společné organizaci

Více

Tabulková část B - Standardní výstupy FADN EU - Výsledky podniků podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti

Tabulková část B - Standardní výstupy FADN EU - Výsledky podniků podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti Tabulková část B - Standardní výstupy FADN EU - Výsledky podniků podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti B1. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN celkem podle výrobního zaměření Výrobní zaměření:

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2111(INI) 29. 10. 2010

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2111(INI) 29. 10. 2010 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 29. 10. 2010 2010/2111(INI) NÁVRH ZPRÁVY o deficitu bílkovinných plodin v EU: jak vyřešit dlouhodobý problém? (2010/2111(INI)) Výbor

Více

*** NÁVRH DOPORUČENÍ

*** NÁVRH DOPORUČENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro mezinárodní obchod 31. 5. 2011 2010/0243(NLE) *** NÁVRH DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Norským

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

Rozdíly mezi KZ a EZ

Rozdíly mezi KZ a EZ Chov zvířat v ekologickém zemědělství Rozdíly mezi KZ a EZ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd KONVENČNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ 1.Upřednostňování kvantity 2.Ekonomická

Více

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Jana MALKRABOVÁ Sekce pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR 24. listopadu 2011 Obsah prezentace I. Obecně k rozpočtu EU II. III. IV. Harmonogram vyjednávání

Více

Luskoviny a zemědělské systémy

Luskoviny a zemědělské systémy Luskoviny a zemědělské systémy chytíme příležitost za pačesy? Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno Témata prezentace luskoviny nenahraditelné zdroje bílkovinných potravin a krmiv

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola. Karel Pepperný Státní zdravotní ústav

Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola. Karel Pepperný Státní zdravotní ústav Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola Karel Pepperný Státní zdravotní ústav Rezidua pesticidů Účinné látky, jejich metabolity a reakční a rozkladné produkty,

Více

Zemědělská politika a současná a připravovaná opatření související s ochranou ovzduší.

Zemědělská politika a současná a připravovaná opatření související s ochranou ovzduší. Zemědělská politika a současná a připravovaná opatření související s ochranou ovzduší. Ochrana Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ Ministerstvo zemědělství,těšnov 17,117 05 PRAHA 1, e-mail: budnakova@mze.cz Ing. Martin

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku v rámci projektu PRV Zefektivnění managementu rodinného podniku (13/018/1310b/164/000697) Ing. Pavel Netrval, Lukrena a.s. 2 Základní informace

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

SZP Společná zemědělská politika. prof. Ing. Magdaléna Hrabánková, CSc., prof. h.c. Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

SZP Společná zemědělská politika. prof. Ing. Magdaléna Hrabánková, CSc., prof. h.c. Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích SZP Společná zemědělská politika prof. Ing. Magdaléna Hrabánková, CSc., prof. h.c. Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Společná zemědělská 1. Pilíř politika SZP přímé platby

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

Nastavení přímých plateb v roce 2014 a od roku 2015 dále

Nastavení přímých plateb v roce 2014 a od roku 2015 dále Nastavení přímých plateb v roce 2014 a od roku 2015 dále členské shromáždění ČSCHMS Skalský Dvůr 11/9/2013 Zdeněk Trnka odbor přímých plateb Ministerstvo zemědělství Aktuální stav přípravy nové SZP 25.6.2013

Více

Rozšíření EU na východ

Rozšíření EU na východ ČR na cestě do EU PHARE - 1989 (Mad, Pol) ČR od r. 1990 12/1991 - asociační dohoda ES s ČSFR, Maďarskem a Polskem Rozdělení ČSFR - nová asociační dohoda s ČR 10/1993, vytvoření zóny volného obchodu pro

Více

Přehled programů podpor PGRLF, a.s.

Přehled programů podpor PGRLF, a.s. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Přehled programů podpor PGRLF, a.s. Skalský dvůr 3. listopadu 2015 Subvence části úroků z komerčních úvěrů Programy podpory: Zemědělec Podpora nákupu

Více

FADN CZ 2011 Jednotka Celkem

FADN CZ 2011 Jednotka Celkem Tabulka B1. Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN celkem podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha Výrobní zaměření: Polní výroba Počet podniků v souboru 98 230 54 34 416 Počet

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 31. května 2017 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce syrového kravského mléka (dále jen mléko ) v ČR bylo za období od 1. 4. 2017 do 30.

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Zemědělství a potravinářský průmysl. Údaje z vykazovaného roku. Státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství

Zemědělství a potravinářský průmysl. Údaje z vykazovaného roku. Státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství Zemědělství a potravinářský průmysl Údaje z vykazovaného roku 28 Státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství Svobodný stát Sasko Údaje z vykazovaného roku 28 ROZLOHA A OBYVATELSTVO VYUŽÍVÁNÍ

Více

Informace k přímým platbám (PP)

Informace k přímým platbám (PP) Informace k přímým platbám (PP) 2015-2016 Opatření PP v rámci Jednotné žádosti Jednotná platba na plochu (SAPS) Platba pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí

Více

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku:

Více

Program rozvoje venkova. pro období 2014 2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. pro období 2014 2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova pro období 2014 2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Analýza nařízení k podpoře rozvoje venkova z EZFRV srovnání se stávajícím

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Konference Valašské Meziříčí 6.12.2013 1 www.infokon.eu 16.4.2014 Program rozvoje venkova PRV zajišťuje působení Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a určuje

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

Certifikace udržitelnosti biopaliv. Ing. Jiří Trnka výkonný ředitel CZ Biom České sdružení pro biomasu

Certifikace udržitelnosti biopaliv. Ing. Jiří Trnka výkonný ředitel CZ Biom České sdružení pro biomasu Certifikace udržitelnosti biopaliv Ing. Jiří Trnka výkonný ředitel CZ Biom České sdružení pro biomasu Obsah prezentace Důvody certifikace Legislativní rámec Přehled kritérií udržitelnosti Systém certifikace

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU

AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR HRUBÁ ZEMĚDĚLSKÁ PRODUKCE (mil. Kč, stálé ceny r. 1989, ČSÚ) Celkem Rostlinná produkce Živočišná produkce 1936 80.946 42.501 38.444

Více

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Obsah tématu: 1) Hlavní cíl rostlinné výroby 2) Rozdělení kulturních rostlin dle vlastností sklízených produktů s přihlédnutím k postupům při jejich

Více

Geografická dílna II. Proč a k čemu data?

Geografická dílna II. Proč a k čemu data? Geografická dílna II Data ve výuce Vladimír Herber Letní geografická škola Brno 2015 Proč a k čemu data? žák na práci s daty musí být připravován data k demonstraci/reprezentaci velikosti jevu/procesu

Více

Program rozvoje venkova. na období Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Programové období 2014-2020 nový rámec pro II. pilíř SZP - rozvoj venkova

Více

ITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Z POHLEDU LEGISLATIVY. Pavel Noskievič

ITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Z POHLEDU LEGISLATIVY. Pavel Noskievič VYUŽIT ITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Z POHLEDU LEGISLATIVY Pavel Noskievič Zelená kniha Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii COM (2006) 105, 8.března 2006 Tři i

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace 1) Co je v období 2014-2020 nového pro rozvoj venkova v

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

1. Posílená úloha Stálého výboru pro zemědělský výzkum

1. Posílená úloha Stálého výboru pro zemědělský výzkum Rada Evropské unie Brusel 2. prosince 2015 (OR. en) 14927/15 AGRI 635 RECH 300 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Předsednictví Delegace Prognózování Stálého výboru pro zemědělský výzkum na téma Udržitelné

Více

Trvale udržitelné zemědělství. Hlavní rozdíly v systémech rostlinné produkce

Trvale udržitelné zemědělství. Hlavní rozdíly v systémech rostlinné produkce Trvale udržitelné zemědělství Hlavní rozdíly v systémech rostlinné produkce Setrvalé zemědělství 2 Jde o takový vývoj zemědělství, který uspokojuje potřeby současnosti a neomezuje potřeby budoucích generací

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

Výroba mléka v ČR, v kandidátských zemích a v EU Kvapilík J. Výzkumný ústav živočišné výroby Praha-Uhříněves

Výroba mléka v ČR, v kandidátských zemích a v EU Kvapilík J. Výzkumný ústav živočišné výroby Praha-Uhříněves Výroba mléka v ČR, v kandidátských zemích a v EU Kvapilík J. Výzkumný ústav živočišné výroby Praha-Uhříněves Úvod V současné době je již samozřejmým a vcelku úspěšně plněným úkolem chovu dojených krav

Více

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ 26. 7. VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ Informace o očekávané sklizni polních plodin zveřejňuje Český statistický úřad každoročně v první polovině července. Podkladem pro výpočet jsou osevní

Více

HODNOCENÍ OPATŘENÍ UPLATŇOVANÝCH PODLE SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY NA ODVĚTVÍ BÍLKOVINNÝCH PLODIN

HODNOCENÍ OPATŘENÍ UPLATŇOVANÝCH PODLE SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY NA ODVĚTVÍ BÍLKOVINNÝCH PLODIN LMC INTERNATIONAL HODNOCENÍ OPATŘENÍ UPLATŇOVANÝCH PODLE SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY NA ODVĚTVÍ BÍLKOVINNÝCH PLODIN Shrnutí Listopad 2009 New York 1841 Broadway New York, NY 10023 USA Tel.: +1 212586-2427

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 Politika rozvoje venkova Cíle politiky

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA M04 Investice do hmotného majetku

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA M04 Investice do hmotného majetku M04 Investice do hmotného majetku 4.1. Podpora na investice do zemědělských podniků 4.1.1. Investice do zemědělských podniků investice v živočišné a rostlinné výrobě vedoucí ke snížení výrobních nákladů,

Více

PŘÍMÉ PLATBY 2016 Novela nařízení vlády č. 50/2015 Sb. Ministerstvo zemědělství

PŘÍMÉ PLATBY 2016 Novela nařízení vlády č. 50/2015 Sb. Ministerstvo zemědělství PŘÍMÉ PLATBY 2016 Novela nařízení vlády č. 50/2015 Sb. Ministerstvo zemědělství Nový systém přímých plateb od 2015 vícesložkový systém platby pouze pro aktivní zemědělce zachována možnost SAPS až do 2020

Více

PRVNÍ PILÍŘ SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY (SZP): I SPOLEČNÁ ORGANIZACE TRHŮ SE ZEMĚDĚLSKÝMI PRODUKTY

PRVNÍ PILÍŘ SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY (SZP): I SPOLEČNÁ ORGANIZACE TRHŮ SE ZEMĚDĚLSKÝMI PRODUKTY PRVNÍ PILÍŘ SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY (SZP): I SPOLEČNÁ ORGANIZACE TRHŮ SE ZEMĚDĚLSKÝMI PRODUKTY Společná organizace trhů zahrnuje tržní opatření stanovená v rámci SZP. V roce 2007 bylo pomocí po sobě

Více

Možnosti podpor pro pěstitele luskovin a zpracovatele luštěnin v rámci SZP. Ministerstvo zemědělství

Možnosti podpor pro pěstitele luskovin a zpracovatele luštěnin v rámci SZP. Ministerstvo zemědělství Možnosti podpor pro pěstitele luskovin a zpracovatele luštěnin v rámci SZP Ministerstvo zemědělství Nový systém přímých plateb od 2015 2015 sazby Kč/ha: SAPS 3 543 Greening 1 943 Mladý zemědělec 885 2

Více

Potenciál biopaliv ke snižování zátěže životního prostředí ze silniční dopravy

Potenciál biopaliv ke snižování zátěže životního prostředí ze silniční dopravy Potenciál biopaliv ke snižování zátěže životního prostředí ze silniční dopravy Vojtěch MÁCA vojtech.maca@czp.cuni.cz Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji Karlovy Vary, 14. 16. 9. 2005 Definice

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v rámci rezortu zemědělství. Přednášející: Ing. Pavel Sekáč MZe řídící orgán EAFRD

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v rámci rezortu zemědělství. Přednášející: Ing. Pavel Sekáč MZe řídící orgán EAFRD Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v rámci rezortu zemědělství Přednášející: Ing. Pavel Sekáč MZe řídící orgán EAFRD Program rozvoje venkova ČR na období 27 213 (PRV) zajišťuje působení Evropského

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 16. února 2006 (20.02) (OR. en) 6460/06 Interinstitucionální spis: 2006/0017 (ACC) COMER 54

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 16. února 2006 (20.02) (OR. en) 6460/06 Interinstitucionální spis: 2006/0017 (ACC) COMER 54 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 16. února 2006 (20.02) (OR. en) 6460/06 Interinstitucionální spis: 2006/0017 (ACC) COMER 54 NÁVRH Odesílatel: Komise Ze dne: 15. února 2006 Předmět: Návrh nařízení Rady o provedení

Více

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. Tento dokument stanoví kritéria EU pro zelené veřejné zakázky na skupinu produktů elektřina. Podrobné

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) L 321/2 NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1198/2014 ze dne 1. srpna 2014, kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. 7.12.2007 PE398.537v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. 7.12.2007 PE398.537v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 7.12.2007 PE398.537v01-00 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-15 Návrh stanoviska Werner Langen Udržitelné zemědělství a bioplyn: Potřeba přezkoumání

Více