Studie vyhodnocující opatření Společenství v odvětví sušených krmiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studie vyhodnocující opatření Společenství v odvětví sušených krmiv"

Transkript

1 1 Studie vyhodnocující opatření Společenství v odvětví sušených krmiv AND-International (Paris), COGEA (Roma), l Université de Lleida (Lleida) a Danish Agriculture Advisory Service (Aarhus) pro Generální ředitelství pro zemědělství Evropské komise Souhrn 1. HOSPODÁŘSKÉ ASPEKTY ODVĚTVÍ SUŠENÝCH PÍCNIN V období se v EU 25 vyprodukovalo 4,5 miliónů tun sušených krmiv, z čehož 80 % připadlo na vojtěšku a 20 % na trávu. Šlo o produkci v 17 členských státech (ČS), přičemž produkce 8 zemí, které byly vybrány pro studii, představuje více než 97 %. Největší producentskou zemí je Španělsko (45 %), následuje Francie (24 %), Itálie (15 %) a Německo (7 %). Nizozemsko, Dánsko, Spojené království a Česká republika dohromady vyprodukují 8 % celkové produkce. Více jak polovina produkce je soustředěna ve třech oblastech: v údolí řeky Ebro, v údolí řeky Pád a v oblasti Champagne-Ardenne. Obrat tohoto průmyslu se za období 2005/2006 odhaduje na 550 milionů EUR, což představuje 0,9 % obratu odvětví výroby krmiva pro dobytek v Evropě. V odvětví pracuje přibližně osob na plný pracovní úvazek, z čehož v přímo navazujících oborech. Sušená krmiva se pěstují na hektarech a představují každoročně pouze méně než 1 % plochy vyhrazené zeleným pícninám v EU 25 v rámci systému střídání plodin (včetně spásaných ploch). V případě vojtěšky se sušení týká 23 % osázené plochy. Sušená krmiva poskytují 15 % rostlinných bílkovin používaných v EU 25. V 70 % případů je sušené krmivo spotřebováváno v čisté formě a nejsou do něj přidávány žádné jiné suroviny a ani se s nimi nemísí. Hlavním odbytištěm je chov dojnic (63 %). Chov mléčných plemen ovcí a koz představuje 18 % prodeje a chov králíků 10 %. Jako výhody dehydratovaných krmiv kupující uvádějí uchovávání, pravidelnost a výbornou hygienickou kvalitu. Kromě vysokého množství bílkovin dodávají luštěniny a ostatní dehydratované trávy přežvýkavcům vlákninu, vápník a další vyhledávané živiny (omega 3). Jejich hlavním nedostatkem jsou vysoké náklady na produkci, pokud je porovnáme s cenou soji, jako jejich hlavní náhražky používané v chovu. Příležitosti rozvoje a vývoje odvětví sušených krmiv souvisí se vzrůstající poptávkou odvětví chovu koní pro trávení volného času, s využíváním biomasy jako zdroje energie a se zlepšováním tepelné bilance (a emisí CO 2 ) podniků. Mezi hrozby patří zvýšení nákladů na energie, zohlednění bilance CO 2 a nové náhražky (vedlejší produkty z odvětví biopaliv). 2. VYHODNOCENÍ SPOLEČNÉ ORGANIZACE ZEMĚDĚLSKÉHO TRHU SE SUŠENÝMI KRMIVY 2.1. SPOLEČNÁ ORGANIZACE ZEMĚDĚLSKÉHO TRHU SE SUŠENÝMI KRMIVY Politika podporující produkci sušených krmiv existuje již od roku Body odůvodnění původního nařízení zdůrazňují cíl rozvíjet produkci rostlinných bílkovin, aby byl snížen schodek Společenství. Podpora byla určena zpracovatelskému průmyslu a režim byl do reformy v roce 2003 několikrát pozměněn. Reforma, která vstoupila v platnost v roce 2005, poskytuje

2 2 producentům z předchozího období přímou oddělenou platbu a harmonizuje vázané částky, jimiž jsou dotovány oba typy zpracování: dehydratace zelených pícnin a mletí krmiv sušených na slunci (33 EUR na tunu hotového výrobku). Systém podpor je od roku 1995 vymezen zavedením maximálního zaručeného množství (MZM), které je rozvržené na vnitrostátní zaručená množství (VZM). Ukazuje se, že objem produkce odpovídá maximálnímu zaručenému množství, zatímco míra využití vnitrostátního zaručeného množství je velmi proměnlivá: členské státy se středomořským podnebím produkci pícnin rozvinuly, ve státech severní a východní Evropy se snížila ODPOVĚDI NA HODNOTÍCÍ OTÁZKY Téma č. 1: Účinnost podpory před a po reformě Otázka č. 1 Do jaké míry tento systém přispěl ke zlepšení nabídky krmiv bohatých na bílkoviny určených pro živočišnou výrobu? Společná organizace zemědělských trhů umožnila rozvoj a zachování objemu produkce, a to na úrovni vyšší než je maximální zaručené množství; Sušená krmiva jsou produkty oblíbené u uživatelů, pod podmínkou ceny a ne pouze pro jejich vysoký obsah bílkovin; Ceny určuje trh. Segmenty vyšší kvality umožňují politiku vyšších cen a představují přibližně 20 % objemu. OTÁZKA č. 2 Do jaké míry tento systém podpořil pravidelnou nabídku zelené pícniny zpracovatelům? Ztráta rentability tohoto průmyslového odvětví, částečně kvůli snížení podpory Společenství od roku 1995 a vzrůstajícím nákladům na energie, vedla k výrazné vlně uzavírání zpracovatelských závodů, k zániku podniků a ke snižování produkce. Uvedená ztráta rentability se projevila hlavně na začátku řetězce, a to podstatným snížením cen nabízených producentům. Málo atraktivní ceny vedly k omezení dodávek. Členské státy v jižní Evropě tímto vývojem neprošly, protože náklady na zpracování jsou zde nižší. Reforma z roku 2003 uplatňovaná v letech 2005 a 2006 tento vývoj zvýraznila: snižování cen nabízených producentům se tentokráte dotklo také členských států z jižní Evropy. Na severu Evropy umožnil systém až do období části dotčeného průmyslu přežít, zatímco zbytek zanikl. Systém tedy nebyl vždy účinný. Vzhledem k cíli, kterým je zásobování zpracovatelských závodů, reforma účinnost systému oslabila, protože snižování cen producenty stále méně motivuje. OTÁZKA č. 3 Do jaké míry si producenti uvědomovali výhody systému? Přestože systém nezavádí zvláštní mechanismus pro poskytování podpory na zpracování producentům, systém uzavírání smluv zavedený nařízením umožnil převedení části podpory na ceny, které jsou smluvně zajištěny na dostatečně přitažlivé úrovni. Na základě údajů datové sítě RICA byly porovnány relativní rentability faktoru půda a faktoru práce. Výsledky obecně ukázaly, že hospodářstvím pěstujícím pícniny plynuly vyšší odměny z faktoru práce (a se stoupající tendencí v čase), pokud používala méně pracovní síly, a to často i při menší rentabilitě faktoru půda. Tyto výsledky potvrzují, že producenti využívali podpor na zpracování přímo, a to prostřednictvím cen.

3 Téma č. 2: Životní prostředí OTÁZKA Č. 4 Do jaké míry měl systém ve svém celku negativní dopady na půdu a vodu? Analýza se zaměřila především na Španělsko, kde jsou klimatické a přírodní podmínky půdy nejproblematičtější a kde se při pěstování pícnin pravidelně využívá zavlažování. Obecně lze říci, že větší potřeba vláhy u vojtěšky ve srovnání s kukuřicí nebo ozimy vede k závěru, že rozšiřování ploch pěstování pícnin přispělo k větší spotřebě zavlažovací vody v dotčených pěstitelských oblastech. Pokud by se upustilo od pěstování vojtěšky ve prospěch monokulturního pěstování kukuřice, odhaduje se, že by se každoročně ušetřilo 270 milionů kubických metrů vody, což představuje 3,2 % současné spotřeby. OTÁZKA č. 5 Do jaké míry celý systém přispěl k nežádoucímu zvýšení spotřeby fosilních paliv? Jaké jsou důsledky pro životní prostředí? Spotřeba energií průmyslem sušených krmiv je jedním z přímých hrubých důsledků společné organizace zemědělských trhů. Spočívá v emisích skleníkových plynů odhadovaných na 1,6 milionů tun ekvivalentu CO 2 předtím, než začala působit reforma ( ), a na 1,4 milionů tun ekvivalentu CO 2 během období (snížení se vysvětluje snížením zpracovaného množství). Fosilní paliva představují přibližně 90 % energetických zdrojů tohoto průmyslu v období , což je přibližně tun ekvivalentu ropy. Obnovitelné zdroje energie se rozvíjejí pomalu a nerovnoměrně podle jednotlivých členských států. Společná organizace zemědělských trhů byla podružná při volbě technologií a paliv příjemců. Reforma z roku 2003 způsobila pokles výroby dehydratovaných krmiv (- 16 % za období ) a následný a úměrný pokles spotřeby fosilních paliv, výrazně však nepřispěla k významnějšímu rozvoji krmiva sušeného na slunci (s částečnou výjimkou Itálie). OTÁZKA č. 6 Do jaké míry měl celý systém pozitivní dopad na životní prostředí a do jaké míry je možné tyto dopady vylepšit? Nesporné a podstatné pozitivní dopady na životní prostředí, které lze považovat za přímé hrubé vlivy společné organizace zemědělských trhů, souvisejí se zemědělskou produkcí zelené pícniny určené pro sušení. Závisejí na řadě zemědělských faktorů (pozitivní dopady pěstování luštěnin, zejména vojtěšky, jsou větší než u smíšených luk nebo travin zejména proto, že luštěniny jsou schopny vázat atmosférický dusík a poutat ho v půdě) a souvisejí se způsobem využívaní a zhodnocování půdy v místních podmínkách. Povaha a rozsah pozitivních důsledků jsou následkem toho velmi různé podle oblastí, zejména v systému střídání intenzivně pěstovaných plodin na orné půdě: v oblasti Champagne s 5 % ZVP není přínos nezanedbatelný a v údolí řeky Pád s 16,6 % ZVP je pozitivní přínos velmi výrazný. Na místní úrovni umožňuje pěstování pícnin pro dehydratování ušetřit každoročně přibližně tun chemického dusíku, tun ekvivalentu ropy fosilních paliv a 1 milion tun ekvivalentu CO 2 skleníkových plynů v porovnání s alternativními plodinami v každé oblasti. Na globální úrovni (klimatické změny, spotřeba zdrojů a půdy) je bilance méně zřejmá, zejména z důvodu vývoje znalostí a přístupů a neexistence platné metodologie na mezinárodní úrovni.

4 Téma č. 3: Účinnost a jednotnost OTÁZKA č. 7 Do jaké míry byl systém při realizaci plánovaných dopadů účinný? Rozpočet má omezenou účinnost: Analýza ukázala, že sušeným krmivům byla před reformou poskytována mnohem větší podpora na hektar než alternativním plodinám (před oddělením: obiloviny, olejnaté plodiny). Přestože došlo přijetím nařízení č. 1786/2003 ke snížení sazby vázané podpory a ke sjednocení dehydratovaného a na slunci sušeného krmiva, zůstávají náklady na podpory a správu na velmi vysoké úrovni v poměru k ceně za jednotku vyrobených bílkovin. Průzkum na místě ukázal, že náklady na správu se v jednotlivých podnicích a členských státech výrazně liší. OTÁZKA č. 8 Do jaké míry se systém ve své současné podobě shoduje s cíli SZP (po reformě z roku 2003 a při začlenění politiky rozvoje venkova za období )? 1- Soulad současného systému s cíli reformované SZP Současný systém není v souladu s cílem liberalizace trhu, neboť existence ještě vázané podpory umožňuje hospodářským subjektům zachovat pro zemědělské producenty pobídkový systém. Má tedy narušující účinky. S cílem životaschopnosti odvětví je v souladu jen částečně. Na úrovni zemědělství došlo k posílení zemědělských hospodářství, ale na průmyslové úrovni přispělo omezení vázané podpory (společně s ostatními ke kontextu citlivými faktory) ke snížení hospodářské rentability a životaschopnosti. Pro řadu činitelů tohoto odvětví, zejména na severu, je výhledem rychlý úpadek. S cílem udržování životního prostředí je v souladu jen částečně. Na úrovni zemědělství vyvolalo částečné oddělení v některých oblastech s intenzivním pěstováním zmenšení ploch s vojtěškou a jejich nahrazení plodinami s větším vlivem na životní prostředí. Na průmyslové úrovni zůstává relativní snížení spotřeby paliv omezené. S cílem zjednodušení systému řízení v souladu není kvůli přetrvávající existenci dvou administrativních systémů, jednoho pro vázané a druhého pro nevázané podpory. 2- Pravděpodobné důsledky úplného oddělení vzhledem k cílům V případě úplného oddělení by se cíle liberalizace trhu dosáhlo. Životaschopnost odvětví: oddělení by vedlo k výraznému poklesu činností v oblasti zpracování, zejména v severských státech. Pokud by neexistovaly podstatné možnosti přeměny podniků, vyvolalo by uzavření jejich většiny omezení hospodářské činnosti a snížení zaměstnanosti v dotčených oblastech, což není v souladu s cíli a strategií rozvoje venkova. Ochrana místního životního prostředí: na úrovni zemědělství by důsledky úplného oddělení byly velmi negativní z důvodu přeměny ploch s pícninami na plochy s pěstováním obilovin, olejnatých semen a bílkovinných plodin (více hnojiva a pesticidů, větší znečištění a eroze, méně biodiverzity). Pozitivní důsledky pro zavlažování ve Španělsku by byly velmi omezené. Tento vývoj je v rozporu s cíli a strategií rozvoje venkova a se strategií udržitelného rozvoje. Na průmyslové úrovni by uzavření sušáren mělo pozitivní dopad na životní prostřední, neboť spotřeba fosilních paliv a emise CO 2 by se snížily na nulu, což je v souladu s cílem. Pokud jde o zjednodušení systému řízení, úplné oddělení by umožnilo cíle dosáhnout.

5 5 OTÁZKA č. 9 Do jaké míry cíle sledované systémem odpovídají zjištěným potřebám producentů, konečných uživatelů a venkovských oblastí? Zajištění zásobování a rovnováha trhu Společenství s rostlinnými bílkovinami pro dobytek (původní cíl společné organizace zemědělských trhů) závisí na podporované produkci sušených krmiv jen velmi málo (2 % zásobování produkty bohatými na bílkoviny). Výrobci krmiv mají sušená krmiva v oblibě spíše pro jejich vlastnosti průmyslové suroviny (pravidelnost, hygienická jakost) než pro jejich obsah bílkovin a vlákniny. Sušená krmiva nejsou pro průmysl nezbytná, jsou pro něj ale příležitostně zajímavá, a to podle jejich momentální ceny vzhledem k cenám jiných surovin. Systém přesto částečně uspokojuje některé potřeby: producentů: poskytuje jim rentabilní odbyt anebo jim umožňuje pěstování plodiny zajímavé ze zemědělského hlediska; chovatelů mléčného skotu producentů pícniny určené k sušení: umožňuje jim optimalizovat pracovní dobu, potenciál výroby krmiv, dávky a správu jejich stáda; chovatelů, kteří nejsou producenty ale uživateli, zejména chovatelů králíků, producentů mléka pro některé sýry s označením původu (AOC) nebo intenzivních producentů. Na úrovni území systém uspokojuje některé kolektivní požadavky: nabízí alternativu k pěstování obilnin a olejnatých semen, to znamená největších spotřebitelů chemických látek, zejména dusíku, a tím umožňuje snížit znečišťování vodních toků; ve Španělsku je schopnost vojtěšky strukturovat půdu účinným prostředkem proti erozi, což nabývá na významu v případě, je-li k jejímu pěstování alternativou pěstování kukuřice; v některých regionech a malých oblastech (Champagne-Ardenne, severní Nizozemsko, část údolí řeky Ebro) představuje sušení pícnin strategický nebo významný zdroj zaměstnanosti. 3. DOPORUČENÍ 3.1. DNEŠNÍ REŽIM PODPORY NEMŮŽE BÝT ZACHOVÁN V SOUČASNÉM STAVU, ANI ZNOVU PŘIZPŮSOBEN Vzhledem k výše uvedeným důvodům režim podpory pro sušená krmiva nesmí být zachován v současném stavu. Vývoj v rámci prvního pilíře SZP může jít pouze směrem k ukončení podpory. Prokázaný příznivý dopad na životní prostředí a rozvoj venkova spadá více do druhého pilíře. Zastavení vázané podpory bude mít následující přímé důsledky: drastické snížení vyprodukovaného množství, přibližně o 80 %; ztrátu pracovních míst, příjmů, průmyslových aktiv a know-how. Možnosti rekvalifikace dotčených zaměstnanců v málo osídlených venkovských oblastech jsou ve 30 % případů malé; příjmy zemědělských hospodářství věnujících se pěstování pícnin, která přejdou na jinou produkci, by neměly být postiženy, stejně jako zásobování výrobců krmných směsí pro zvířata; zmizí přínosy pro místní životní prostředí; globální přínos pro životní prostředí vyplyne ze zastavení spotřeby fosilních paliv pro dehydrataci a odpovídajícího snížení emisí CO 2.

6 OCHRANA ACQUIS SPOLEČNÉ ORGANIZACE ZEMĚDĚLSKÝCH TRHŮ VYŽADUJE VHODNOU PODPORU Pozitivní dopady společné organizace zemědělských trhů se týkají několika velmi ohraničených oblastí v EU a spadají hlavně do rámce rozvoje venkova a ochrany místního životního prostředí. Bez vázané podpory nemůže toto odvětví přežít. Ochrana acquis společné organizace zemědělských trhů, která jsou velmi pozitivní z hlediska rozvoje venkova, bude zajištěna přenosem podpory z prvního do druhého pilíře SZP. K tomuto přenosu je třeba přistupovat bez předsudků. Předpokládá přesto politickou vůli a větší zapojení vnitrostátních orgánů, aby byl zaveden jak určitý režim, tak jisté přechodné období a případně proveden převod rozpočtových prostředků společné organizace zemědělských trhů směrem k vnitrostátním programům rozvoje venkova OBDOBÍ PŘECHODU K DRUHÉMU PILÍŘI SE STANOVENÍM NOVÝCH CÍLŮ VHODNÝCH PRO ZJIŠTĚNÉ POTŘEBY Zavedení přechodného režimu lze odůvodnit potřebami plánování a časovými omezeními, mezi něž patří hlavně nedávné zavedení vnitrostátních programů rozvoje venkova. Přechodné období je nutné pro přizpůsobení producentů pícnin, pro posílení konkurenceschopnosti zpracovatelů, pro stanovení jasných místních cílů v oblasti rozvoje venkova, zaměstnanosti a přínosů pro místní životní prostředí ZAPOJENÍ DO VNITROSTÁTNÍCH PROGRAMŮ ROZVOJE VENKOVA Podpora produkce zelených pícnin by mohla vycházet ze dvou hlavních záměrů vnitrostátních programů rozvoje venkova, to znamená: Protiváha intenzivní produkci v oblastech s pěstováním plodin na orné půdě. Specifická podpora pěstování vojtěšky by tak mohla spadat do rámce systému střídání plodin s cílem ochrany životního prostředí; Ochrana travnatých ploch a systému poloextenzivního chovu na pastvinách v jiných oblastech (Spojené království, Německo, Dánsko ) s dopadem na strukturování jednotlivých oborů (občas směrem k biologickému zemědělství) a s řadou přínosů pro životní prostředí (udržování rostlinného povrchu na úhoru, rozmanitost zemědělských ekosystémů, využití půdy, omezení zbytečné přepravy ). Podpora investic do zpracovatelského průmyslu (logika propojení začátku a konce řetězce) a hledání co nejlepšího zhodnocení produktů (logika investic ve prospěch životního prostředí) by rovněž mohly být využity jako nástroj pomoci průmyslníkům při hledání větší konkurenceschopnosti produktů a výrobních postupů.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.9.2008 KOM (2008) 570 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv CS CS ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv 1. ÚVOD Podle

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.5.2008 KOM(2008) 307 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU

Více

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu 15. listopadu 2012, Agroprogress Trnava Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Strukturální nerovnováha mezi RV a ŽV Potenciál

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Hodnocení opatření společné zemědělské politiky týkajících se odvětví rýže

Hodnocení opatření společné zemědělské politiky týkajících se odvětví rýže Rámcová smlouva č. 30-ES-0197396/00-06 Hodnocení dopadu opatření SZP na odvětví, která jsou nebo byla příjemci přímých podpor - PARTIE 6: Rýže a tabák Hodnocení opatření společné zemědělské politiky týkajících

Více

Posouzení opatření SZP v odvětví chovu koz a ovcí

Posouzení opatření SZP v odvětví chovu koz a ovcí 10 Boulevard de Bonne Nouvelle - 75010 Paris Posouzení opatření SZP v odvětví chovu koz a ovcí NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ č. AGRI 2010 EVAL 02 Pro GŘ Agri Evropská komise Krátké shrnutí Listopad 2011 1 1 CÍL, RÁMEC

Více

ČERPÁNÍ DOTACÍ Z EU VE

ČERPÁNÍ DOTACÍ Z EU VE ČERPÁNÍ DOTACÍ Z EU VE VZTAHU KE SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITICE Ing. Václav Suchan, CSc., MBA FOODSERVIS s.r.o., Potravinářská komora ČR Školení pracovníků masného průmyslu Hotel Best Western Grand Beroun

Více

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Evropská politika, směrnice a regulace Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Ing. Michael ten Donkelaar ENVIROS, s.r.o. 1 Obsah Energetická politika EU Energetický balíček

Více

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Seminář Biomasa jako zdroj energie II Rožnov p.r., 29.2.2008 Jaroslav Jakubes, ENVIROS, s.r.o. Obsah prezentace 1.Energetická soběstačnost regionu

Více

Program rozvoje venkova. Ing. Vlastimil Zedek Biomasa, bioplyn a energetika, 9.-10. 12. 2014, Třebíč

Program rozvoje venkova. Ing. Vlastimil Zedek Biomasa, bioplyn a energetika, 9.-10. 12. 2014, Třebíč Program rozvoje venkova Ing. Vlastimil Zedek Biomasa, bioplyn a energetika, 9.-10. 12. 2014, Třebíč Program rozvoje venkova (PRV) Program rozvoje venkova České republiky je nástrojem pro získání finanční

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 21/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ, AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA VIII NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

Společná zemědělská politika v období 2014-2020 a její dopad na ČR. Jan Březina, europoslanec

Společná zemědělská politika v období 2014-2020 a její dopad na ČR. Jan Březina, europoslanec Společná zemědělská politika v období 2014-2020 a její dopad na ČR Jan Březina, europoslanec Chronologie vývoje nové SZP v období 2014-2020 4-6/2010: veřejná konzultace k budoucí podobě a cílům SZP 11/2010:

Více

Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR

Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR Biomasa & Energetika 2011 Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR Ing. Mirek Topolánek předseda výkonné rady 29. listopadu 2011, ČZU Praha Výhody teplárenství 1. Možnost

Více

6. 3. 2013 B7-0079/177

6. 3. 2013 B7-0079/177 6. 3. 2013 B7-0079/177 Pozměňovací návrh 177 João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Kyriacos Triantaphyllides za skupinu GUE/NGL Mandát k interinstitucionálním

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list)

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Exkurze Biofarma JURÉ (Pracovní list) Označení: EU-Inovace-Ex-Př-07 Předmět: Přírodopis Cílová skupina: 6. - 9. třída

Více

Zvyšující se produkce mléka přináší stále větší problémy především v oblasti výživy dojnic a v ekonomice výroby mléka. Ještě před dvěmi lety byla

Zvyšující se produkce mléka přináší stále větší problémy především v oblasti výživy dojnic a v ekonomice výroby mléka. Ještě před dvěmi lety byla AgroKonzulta Žamberk s.r.o. Klostermanova ul. 1258, 564 01 Žamberk Tel.: 465 676767 Fax: 465 676700 E-mail:mikyska@ agrokonzulta.cz E-mail: vyziva@ agrokonzulta.cz Ing. František Mikyska Problémy ve výživě

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace 1) Co je v období 2014-2020 nového pro rozvoj venkova v

Více

Přehled programů podpor PGRLF, a.s.

Přehled programů podpor PGRLF, a.s. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Přehled programů podpor PGRLF, a.s. Skalský dvůr 3. listopadu 2015 Subvence části úroků z komerčních úvěrů Programy podpory: Zemědělec Podpora nákupu

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.3.2014 C(2014) 1445 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012,

Více

- Alliance Environnement - Evropské hospodářské zájmové sdružení

- Alliance Environnement - Evropské hospodářské zájmové sdružení - Alliance Environnement - Evropské hospodářské zájmové sdružení EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství pro zemědělství Rámcová smlouva o posouzení dopadů opatření společné organizace trhů a přímých podpor

Více

XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y

XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 3. listopad 2010, Pardubice BOHATÁ AGRÁRNÍ HISTORIE 1/2 Období první republiky hluboká tradice a výrazné úspěchy ČR leader v

Více

SZP Společná zemědělská politika. prof. Ing. Magdaléna Hrabánková, CSc., prof. h.c. Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

SZP Společná zemědělská politika. prof. Ing. Magdaléna Hrabánková, CSc., prof. h.c. Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích SZP Společná zemědělská politika prof. Ing. Magdaléna Hrabánková, CSc., prof. h.c. Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Společná zemědělská 1. Pilíř politika SZP přímé platby

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

Dipartimento di Economia ed Ingegneria Agrarie. Università di Bologna. jako subdodavatel. Shrnutí

Dipartimento di Economia ed Ingegneria Agrarie. Università di Bologna. jako subdodavatel. Shrnutí a Dipartimento di Economia ed Ingegneria Agrarie Università di Bologna jako subdodavatel HODNOCENÍ OPATŘENÍ PRO PŮDU VYŇATOU Z PRODUKCE V LETECH 2000 AŽ 2006 Shrnutí 1 ÚVOD Opatření pro půdu vyňatou z

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

České předsednictví v EU priority ČR

České předsednictví v EU priority ČR České předsednictví v EU priority ČR Ing. Jaroslav Humpál seminář Rapotín, 2.10.2008 Úvodem ČR bude pokračovat v řešení běžících úkolů a řešit zavádění finální podoby legislativních návrhů v rámci Kontroly

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Jana MALKRABOVÁ Sekce pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR 24. listopadu 2011 Obsah prezentace I. Obecně k rozpočtu EU II. III. IV. Harmonogram vyjednávání

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Konference Valašské Meziříčí 6.12.2013 1 www.infokon.eu 16.4.2014 Program rozvoje venkova PRV zajišťuje působení Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a určuje

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Program rozvoje venkova. pro období 2014 2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. pro období 2014 2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova pro období 2014 2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Analýza nařízení k podpoře rozvoje venkova z EZFRV srovnání se stávajícím

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

Zemědělská politika a současná a připravovaná opatření související s ochranou ovzduší.

Zemědělská politika a současná a připravovaná opatření související s ochranou ovzduší. Zemědělská politika a současná a připravovaná opatření související s ochranou ovzduší. Ochrana Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ Ministerstvo zemědělství,těšnov 17,117 05 PRAHA 1, e-mail: budnakova@mze.cz Ing. Martin

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2111(INI) 29. 10. 2010

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2111(INI) 29. 10. 2010 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 29. 10. 2010 2010/2111(INI) NÁVRH ZPRÁVY o deficitu bílkovinných plodin v EU: jak vyřešit dlouhodobý problém? (2010/2111(INI)) Výbor

Více

ITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Z POHLEDU LEGISLATIVY. Pavel Noskievič

ITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Z POHLEDU LEGISLATIVY. Pavel Noskievič VYUŽIT ITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Z POHLEDU LEGISLATIVY Pavel Noskievič Zelená kniha Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii COM (2006) 105, 8.března 2006 Tři i

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Obsah tématu: 1) Hlavní cíl rostlinné výroby 2) Rozdělení kulturních rostlin dle vlastností sklízených produktů s přihlédnutím k postupům při jejich

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace 1) Co je v období 2014-2020 nového pro rozvoj venkova v

Více

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku v rámci projektu PRV Zefektivnění managementu rodinného podniku (13/018/1310b/164/000697) Ing. Pavel Netrval, Lukrena a.s. 2 Základní informace

Více

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. Tento dokument stanoví kritéria EU pro zelené veřejné zakázky na skupinu produktů elektřina. Podrobné

Více

Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola. Karel Pepperný Státní zdravotní ústav

Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola. Karel Pepperný Státní zdravotní ústav Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola Karel Pepperný Státní zdravotní ústav Rezidua pesticidů Účinné látky, jejich metabolity a reakční a rozkladné produkty,

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku:

Více

Výbor EP pro Zemědělství a rozvoj venkova. Moderní české zemědělství do roku 2020

Výbor EP pro Zemědělství a rozvoj venkova. Moderní české zemědělství do roku 2020 Výbor EP pro Zemědělství a rozvoj venkova Moderní české zemědělství do roku 2020 Evropský kontext SZP EU Rok 2008 Health Check pouze kosmetické změny Přetrvávají problémy: Přílišná regulace a složitost

Více

HODNOCENÍ OPATŘENÍ UPLATŇOVANÝCH PODLE SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY NA ODVĚTVÍ BÍLKOVINNÝCH PLODIN

HODNOCENÍ OPATŘENÍ UPLATŇOVANÝCH PODLE SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY NA ODVĚTVÍ BÍLKOVINNÝCH PLODIN LMC INTERNATIONAL HODNOCENÍ OPATŘENÍ UPLATŇOVANÝCH PODLE SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY NA ODVĚTVÍ BÍLKOVINNÝCH PLODIN Shrnutí Listopad 2009 New York 1841 Broadway New York, NY 10023 USA Tel.: +1 212586-2427

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 Politika rozvoje venkova Cíle politiky

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Certifikace udržitelnosti biopaliv. Ing. Jiří Trnka výkonný ředitel CZ Biom České sdružení pro biomasu

Certifikace udržitelnosti biopaliv. Ing. Jiří Trnka výkonný ředitel CZ Biom České sdružení pro biomasu Certifikace udržitelnosti biopaliv Ing. Jiří Trnka výkonný ředitel CZ Biom České sdružení pro biomasu Obsah prezentace Důvody certifikace Legislativní rámec Přehled kritérií udržitelnosti Systém certifikace

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. 7.12.2007 PE398.537v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. 7.12.2007 PE398.537v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 7.12.2007 PE398.537v01-00 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-15 Návrh stanoviska Werner Langen Udržitelné zemědělství a bioplyn: Potřeba přezkoumání

Více

Budoucnost SZP do roku 2020

Budoucnost SZP do roku 2020 Budoucnost SZP do roku 2020 Politická dohoda GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova Evropská komise Zemědělst ví a rozvoj venkova Přehled 1. Proces reformy SZP 2. Výzvy a cíle politiky 3. Podrobnosti o rozhodnutích

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) L 321/2 NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1198/2014 ze dne 1. srpna 2014, kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů

Více

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ 26. 7. VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ Informace o očekávané sklizni polních plodin zveřejňuje Český statistický úřad každoročně v první polovině července. Podkladem pro výpočet jsou osevní

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2009/2157(INI) 17. 12. 2009. o zemědělství EU a změně klimatu (2009/2157(INI)) Zpravodaj: Stéphane Le Foll

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2009/2157(INI) 17. 12. 2009. o zemědělství EU a změně klimatu (2009/2157(INI)) Zpravodaj: Stéphane Le Foll EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 17. 12. 2009 2009/2157(INI) NÁVRH ZPRÁVY o zemědělství EU a změně klimatu (2009/2157(INI)) Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova Zpravodaj:

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 ZEMĚDĚLSKÁ PRVOVÝROBA Dotace na stavby a technologie pro rostlinnou a živočišnou výrobu (sila, výrobní linky, skladovací prostory,

Více

Politika ochrany klimatu

Politika ochrany klimatu Politika ochrany klimatu Brno, 4.5. 2010 Mgr. Jiří Jeřábek, Centrum pro dopravu a energetiku Adaptace vs Mitigace Adaptace zemědělství, lesnictví, energetika, turistika, zdravotnictví, ochrana přírody,..

Více

Dotace v ekologickém zemědělství. Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření

Dotace v ekologickém zemědělství. Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření Dotace v ekologickém zemědělství Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření SAPS jednotná platba na plochu FO nebo PO, vedena v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů

Více

HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY

HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY ÚSES - zákon č.114/1992 Sb. O Ochraně přírody a krajiny Hlavní cíle: - nerušený vývoj přirozeného genofondu krajiny v rámci jeho přirozeného prostorového členění - optimální prostorový

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy Ing. Martin MISTR, Ph.D. ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství Standardy GAEC v ČR od 1. ledna

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v rámci rezortu zemědělství. Přednášející: Ing. Pavel Sekáč MZe řídící orgán EAFRD

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v rámci rezortu zemědělství. Přednášející: Ing. Pavel Sekáč MZe řídící orgán EAFRD Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v rámci rezortu zemědělství Přednášející: Ing. Pavel Sekáč MZe řídící orgán EAFRD Program rozvoje venkova ČR na období 27 213 (PRV) zajišťuje působení Evropského

Více

kohezní politiky s ohledem na Operační ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje

kohezní politiky s ohledem na Operační ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Udržitelnost a environmentální aspekty kohezní politiky s ohledem na Operační program Podnikání a inovace Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Operační program Podnikání a inovace

Více

SZP 23.10.2014. Větrný Jeníkov. Bohumil Belada

SZP 23.10.2014. Větrný Jeníkov. Bohumil Belada SZP 23.10.2014 Větrný Jeníkov Bohumil Belada Základní platba ČR - 130 euro / ha = 3.510 Kč / ha Nad 150 tis. euro na IČO za rok podléhá 5% degresi, Do 1.150 ha žádné snížení, nad tuto výměru snížení na

Více

Agroprogres Trnava. 14. listopad 2013, Ing. Bohumil Belada, viceprezident AK ČR

Agroprogres Trnava. 14. listopad 2013, Ing. Bohumil Belada, viceprezident AK ČR Agroprogres Trnava 14. listopad 2013, Ing. Bohumil Belada, viceprezident AK ČR AK ČR PK ČR ZS ČR Konsorcium nevládních organizací k SZP Velké zemědělské a potravinářské podniky Smlouva s BXL ( Praha +

Více

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., ÚZEI 2. září 2015, konference Biosummit, Praha Vývoj ekologického zemědělství

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

Moderní ekonomika s rozumnou spotřebou. Martin Sedlák, Aliance pro energetickou soběstačnost

Moderní ekonomika s rozumnou spotřebou. Martin Sedlák, Aliance pro energetickou soběstačnost Moderní ekonomika s rozumnou spotřebou Martin Sedlák, Aliance pro energetickou soběstačnost Směrnice o energetické účinnosti zvýší energetickou soběstačnost Evropy a sníží spotřebu fosilních paliv (státy

Více

Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Hodnocení opatření SZP týkajících se chmele Stručné shrnutí - 7.

Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Hodnocení opatření SZP týkajících se chmele Stručné shrnutí - 7. Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Hodnocení opatření SZP týkajících se chmele Stručné shrnutí - 7. prosince 2009 Tato hodnotící studie obsahuje popis současné situace odvětví chmele

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Základní charakteristika Doněcké a Luganské oblasti Doněcká oblast: Poloha: Plocha: Obyvatelstvo : jihovýchodní část Ukrajiny, hraničí s Ruskou federací 26,5 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Počet:

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

Agrosynergie. Groupement Européen d Intérêt Economique

Agrosynergie. Groupement Européen d Intérêt Economique Agrosynergie Groupement Européen d Intérêt Economique Rámcová smlouva č. 30-ES-0035027/00-37 Hodnocení společné organizace trhu v odvětví ovoce a zeleniny Hodnocení opatření týkajících se citrusových plodů

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Lekce Koupíme místní jablko? strana 1/2 Příloha 1 pracovní list Zaznamenejte do pracovního listu, odkud pocházejí jablka, která se prodávají v obchodě, do kterého chodíte s rodiči nakupovat. odrůda země

Více

PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ

PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE OP Plodina - rostlina pěstovaná k hospodářskému využití. Plodina jednoletá - prodělává reprodukční cyklus v době jednoho roku. Dělí se na jařiny,

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

OECD-FAO Agricultural Outlook 2009. Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009. Stručný výhled. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

OECD-FAO Agricultural Outlook 2009. Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009. Stručný výhled. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce OECD-FAO Agricultural Outlook 2009 Summary in Czech Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009 Přehled v českém jazyce Stručný výhled Makroekonomická situace, z níž tento střednědobý výhled vychází, na základě

Více

Společná zemědělská politika

Společná zemědělská politika Společná zemědělská politika Důvody vzniku SZP 1. Zajištění potravinové soběstačnosti členů ES 2. Nutnost zvládnout migrační proud obyvatelstva z venkova do měst 3. Politické důvody zemědělci významnou

Více

Větrný Jeníkov. 18. prosince 2013, Ing. Bohumil Belada, viceprezident AK ČR

Větrný Jeníkov. 18. prosince 2013, Ing. Bohumil Belada, viceprezident AK ČR Větrný Jeníkov 18. prosince 2013, Ing. Bohumil Belada, viceprezident AK ČR AK ČR PK ČR ZS ČR Konsorcium nevládních organizací k SZP Velké zemědělské a potravinářské podniky Smlouva s BXL ( Praha + Brusel

Více

ČLENSKÁ SCHŮZE MORAVA, MOD. 13.12.2012 Vyškov

ČLENSKÁ SCHŮZE MORAVA, MOD. 13.12.2012 Vyškov ČLENSKÁ SCHŮZE MORAVA, MOD 13.12.2012 Vyškov Hlavní úkoly Moravy, MOD v roce 2012 1. Peníze z mlékárny MILTRA B, s. r. o. 2. Bránit poklesu ceny 3. Aktivizace družstva Projekt Proč chovat mléčný skot jak

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25. 2. 2010 2009/2228(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 (PE439.100v01-00) o mobilizaci informačních a komunikačních

Více

Mléko a mléčné produkty

Mléko a mléčné produkty Mléko a mléčné produkty i přes neustálý tlak na snižování produkce mléka zůstávají další vyhlídky pro mléčný trh a mléčné výrobky příznivé, a to díky stále rostoucí světové poptávce. Spíše se tedy očekává

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 3/2013 Vydáno dne: 23. prosince 2013 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu vydané za účelem upřesnění definice užitečného tepla z obnovitelných zdrojů a vymezení přípustných

Více

Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy.

Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy. Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy. Ochrana Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ Ministerstvo zemědělství,těšnov 17,117 05 PRAHA 1, e-mail: budnakova@mze.cz Základní podkladové materiály:

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Zemědělská politika a OZE RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012-2020 Schválený vládou ČR dne 12. 9. 2012 APB analyzuje využití biomasy v ČR pro energetické

Více

Komentář k návrhu rozpočtu SZIF na rok 2016. 1. Komentář k návrhu rozpočtu v části Společná zemědělská politika

Komentář k návrhu rozpočtu SZIF na rok 2016. 1. Komentář k návrhu rozpočtu v části Společná zemědělská politika Komentář k návrhu rozpočtu SZIF na rok 2016 1. Komentář k návrhu rozpočtu v části Společná zemědělská politika 1.1. Přímé platby Přímé platby v roce 2016 zahrnují Jednotnou platbu na plochu (SAPS), Platbu

Více